SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej"

Transkrypt

1 Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk tel: (+48) fax: (+48) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Numer postępowania: 4/P/IKM/2013 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej wyrażonej w PLN równowartości 200 tys. EUR Kod CPV: Usługi drukowania Usługi drukowania i dostawy Gdańsk, 2 kwietnia 2013 r. 1

2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi drukowania (kod CPV: ) oraz usługi drukowania i dostawy (kod CPV: ) na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi drukowania ulotek, plakatów, folderów i pocztówek. Przedmiot zamówienia wskazano w poniższej tabeli w 31 pozycjach. L.P. Oznaczenie rodzaju druku i przewidywany miesiąc jego realizacji Opis przedmiotu zamówienia Dane techniczne (formaty po obcięciu) Nakład (ilość egzemplarzy) Termin wykonania zamówieni a (ilość dni roboczych od daty przekazani a projektu do druku) Plakat Opera, 2 Ulotka Opera; 3 Plakat Streetwaves; maj 4 Ulotka Streetwaves; kwiecień 5 Folder Streetwaves; maj 6 Ulotka sień; kwiecień 7 Ulotka sień; maj 8 Ulotka sień; 9 Plakat B1 Noc Muzeów; kwiecień / maj 10 Ulotka Noc Muzeów; kwiecień/ maj 11 Ulotka spacery LP Zaspa; 12 Ulotka spacery LP BG; 13 Ulotka spacery LP Dolne miasto; Format B2; papier kreda 135 g/m2; druk 4/0 cmyk; lakier offset 1/0 Format DL (99 x 210 mm - w poziomie); papier kreda mat 300 g/m2; druk 4/4 cmyk; lakier dyspresyjny 1/ Format B2; papier kreda mat 130 g/m2; druk 4/0 cmyk Format A6; papier offset 300 g/m2; druk 4/4 cmyk Folder w formie małej książeczki, zszywanej po środku za pomocą 2 zszywek; Format wyjściowy: 400x130 mm składany na pół do formatu 200x130 mm (poziomy); 20 stron plus okładka; zszywanie po krótkim boku (2 zszywki na środku, w miejscu złożenia); Okładka: papier offset 300 g/m2; druk 4/4 cmyk; Środek: papier kreda mat 100 g/m2; druk 4/4 cmyk Format A5; papier offset 300 g/m2; druk 4/4 cmyk Format A5; papier offset 300 g/m2; druk 4/4 cmyk Format A5; papier offset 300 g/m2; druk 4/4 cmyk Format B1; papier kreda mat 135 g/m2; druk 4/0 cmyk; lakier offset 1/0 Format wyjściowy B2, składanie: 3x w pionie, 1x w poziomie; papier kreda mat 115 g/m2; druk 4/ Format A6; kreda matowa 100 g/m2; druk 4/ Format A6; kreda matowa 100 g/m2; druk 4/ Format A6; kreda matowa 100 g/m2; druk 4/

3 14 Ulotka spacery Metropolitanka; maj 15 Ulotko-mapka Metropolitanka PL; maj 16 Ulotko-mapka Metropolitanka EN; maj 17 Wizytówki Metropolitanka 1; maj 18 Wizytówki Metropolitanka 2; maj 19 Plakat B2 LP Biskupia Górka; kwiecień 20 Plakat B2 LP Dolne Miasto; kwiecień 21 Ulotka LP BG; kwiecień 22 Ulotka LP Dolne Miasto; kwiecień 23 mapa LP, Biskupia Górka, wersja polska; 24 mapa LP, Biskupia Górka, wersja 2; 25 Ulotka Kolekcja MA; 26 Monumental Art ulotka; 27 Plakat B1 Monumental Art; 28 Plakat B2 Monumental Art; 29 Pocztówka GSM wzór 1; 30 Pocztówka GSM wzór 2; 31 Pocztówka GSM wzór 3; Format A6; kreda matowa 100 g/m2; druk 4/ Format A2, falcowanie: 3 w pionie, jedno w poziomie; papier kreda mat 100 g/m2; druk 4/4 Format A2, falcowanie: 3 w pionie, jedno w poziomie; papier kreda mat 100 g/m2; druk 4/4 Wizytówki klasyczne; papier kreda 350 g/m2; kolor 1/1; lakier dyspersyjny obustronnie Wizytówki klasyczne; papier kreda 350 g/m2; kolor 1/1; lakier dyspersyjny obustronnie Plakat B2; kreda mat 135 g/m2; druk 4/0 cmyk; lakier offset 1/0 Plakat B2; kreda mat 135 g/m2; druk 4/0 cmyk; lakier offset 1/ (9 wzorów po 200 sztuk) 800 (2 wzory po 400 sztuk) Format A6; kreda mat 135 g/m2; druk 4/4 cmyk Format A6; kreda mat 135 g/m2; druk 4/4 cmyk Format wyjściowy A3, składanie: 2x w pionie, 1x w poziomie (format po złożeniu 140 mm x 148 mm); papier kreda mat 80 g/m2, druk 4/4 cmyk; Format wyjściowy A3, składanie: 2x w pionie, 1x w poziomie (format po złożeniu 140 mm x 148 mm); papier kreda mat 80 g/m2, druk 4/4 cmyk; Format wyjściowy A3, składanie: 2x w pionie, 1x w poziomie (format po złożeniu 140 mm x 148 mm); papier kreda mat 80 g/m2, druk 4/4 cmyk; Format wyjściowy A3, składanie: 2x w pionie, 1x w poziomie; papier kreda mat 80 g/m2; druk 4/4 cmyk; Plakat B1; papier kreda mat 135 g/m2; druk 4/0 cmyk; lakier offset 1/0 Plakat B2; kreda mat 135 g/m2; druk 4/0 cmyk; lakier offset 1/0 Pocztówka; format 105 mm x 148 mm; papier karton biały 300 g/m2; druk 4/2 cmyk/pantone; folia matowa 1/0; Pocztówka; format 105 mm x 148 mm; papier karton biały 300 g/m2; druk 4/2 cmyk/pantone; folia matowa 1/0; Pocztówka; format 105 mm x 148 mm; papier karton biały 300 g/m2; druk 4/2 cmyk/pantone; folia matowa 1/0;

4 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz materiałów użytych do ich wykonania, w szczególności papieru i farb drukarskich. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Z uwagi na szacunkowe określenie ilości przedmiotu zamówienia, może ulec ona zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego oraz zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 9. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza wykonane druki do siedziby Zamawiającego. Siedziba Zamawiającego znajduje się w Gdańsku na terenie Głównego Miasta - w strefie ograniczonego ruchu pojazdów. Wjazd do tej strefy wymaga posiadania abonamentu lub jednorazowej zgody wydanej przez Straż Miejską w Gdańsku, które Wykonawca zobowiązany będzie sobie zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt miesięcznego abonamentu uprawniającego do poruszania się pojazdów mechanicznych w strefie ograniczonego ruchu wynosi 160 zł. Koszt jednorazowej zgody, ważnej przez 24 godzin wynosi 14 zł. Wysokość opłat jest regulowana Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVI/507/2003 z dnia 04 grudnia 2003 r. i może ulec zmianie. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Miejsce wykonania zamówienia: Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk. 12. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Projekty będą przekazywane do druku sukcesywnie w czasie trwania umowy. Terminy wydania poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jak również wymagane terminy wykonania usługi drukowania dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (liczone od daty dostarczenia materiałów przez Zamawiającego) wyszczególnione zostały w tabeli w kolumnie piątej. 13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. II. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa Zamawiającego: Instytut Kultury Miejskiej Adres siedziby: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk Telefon , Fax adres strony internetowej: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę euro i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. nie przekraczającej kwot określonych 4

5 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. Nr 282, poz. 1649) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji SIWZ ): a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. Nr 282, poz. 1650) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujące warunki: a) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, objętych niniejszym postępowaniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadający wiedzę i doświadczenie, niezbędną do wykonania zamówienia, c) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zapewniającymi wykonanie zamówienia, d) posiadający sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie IV.1. nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie V.1.1 SIWZ. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunków. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi w szczególności w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie IV.1 SIWZ, w oparciu o oświadczenia złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu metodą: spełnia/nie spełnia. 5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub ich nieuzupełnienie lub w przypadku złożenia oświadczeń świadczących o braku spełnienia warunków Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU WYMIENIONYCH W PUNKCIE IV. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie IV SIWZ, Wykonawcy 5

6 powinni złożyć oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi w szczególności w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przykładowy wzór oświadczenia innego podmiotu o udostępnieniu zasobów stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła ca najmniej 5% wartości umowy; c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; d) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6

7 f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; k) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; l) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 3. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie VII SIWZ według następujących zasad: a) dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie VI.1 lit. a) - b) oraz d) l) na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie VII.1.a). b) dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie VI.1 lit. c) na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w punkcie VII.1.a). i VII.1.b). 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art. 24 ust. 2 7

8 ustawy Prawo zamówień publicznych również wykonawców, którzy: a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; b) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; e) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadzie: wyklucza/nie wyklucza. 5. O wykluczeniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego wykluczył, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, OKREŚLONYCH W PUNKCIE VI. 1. Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Zamiast dokumentów wskazanych w punkcie VII.1.b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w niniejszym punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 3. Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, OŚWIADCZEŃ, INFORMACJI I WYKAZÓW. 8

9 1. Oferta winna zawierać: a) wypełniony załącznik (Formularz ofertowo cenowy) przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; b) dokumenty i oświadczenia wymienione w punktach V i VII SIWZ; c) pełnomocnictwo dla osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w punkcie VII.1.b). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; wraz z dokumentem (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia) uzasadniającym uprawnienie mocodawcy do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentów określonych w punkcie VII.1.b). SIWZ (odpisu z właściwego rejestru), treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony; d) dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi drukowania wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i punkcie IV.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca winien do oferty przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie VII.1 SIWZ. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników określonych w SIWZ). 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór załącznik do SIWZ, dokumenty sporządza się według tych wzorów. 4. Wszystkie wzory załączniki określone w SIWZ należy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. propozycję rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego oraz zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 8. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę 9

10 lub osobę przez niego upoważnioną. 9. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie nad lub obok poprawnego zapisu. 10. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Każdy dokument stanowiący ofertę lub załączniki do niej musi być czytelny. 11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Całą korespondencję należy prowadzić w języku polskim. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 13. Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości. 14. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: Oferta przetargowa na usługi drukowania dla Instytutu Kultury Miejskiej, nr postępowania: 4/P/IKM/2013, nie otwierać przed r. godz ". 16. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 17. Brak jakiegokolwiek z określonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeń lub złożenie oferty niezgodnie z opisem przygotowania oferty, spowoduje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty. 18. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania: a) W przypadku złożenia oferty wspólnej formularze ofertowe winny być podpisane w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę. c) W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d) Oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. e) Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone; f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty. 19. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 20. W ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 21. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeżeniem Wykonawcy, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne. X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ. 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Gdańsk, dnia 30 czerwca 2010 r. Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Dział Zamówień Publicznych telefon /fax.: 344-44-40 e-mail: z.klonowska@pcchz.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo