KLIMATYZACJA OBIEKTÓW BASENOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZACJA OBIEKTÓW BASENOWYCH"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA ŁÓDZKA PODRCZNIKI AKADEMICKIE Henryk Grzegorz Sabiniak Marek Pietras KLIMATYZACJA OBIEKTÓW BASENOWYCH Łód 2008

2 Recenzenci: prof. dr hab. in. Janusz Jeowiecki prof. dr hab. in. Maciej Urbaniak KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Przewodniczcy Komitetu Redakcyjnego: prof. dr hab. in. Piotr Wodziski Redaktor Naukowy Wydziału: dr hab. in. Tadeusz Urban Copyright by Politechnika Łódzka 2008 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Łód, ul. Wólczaska 223 tel/fax ISBN Nakład 300 egz. Ark druk. 11,0. Papier offset. 80 g 70 x 100 Druk ukoczono w czerwcu 2008 r. Wykonano w drukarni offsetowej WIST, ul. Barona 8B 14, Zgierz Nr

3 SPIS TRECI Wykaz waniejszych oznacze... 7 Przedmowa Wstp Rodzaje obiektów basenowych Klasyfikacja obiektów basenowych Schemat funkcjonalny obiektu basenowego Klimatyzacja hal basenowych Parametry powietrza wewntrznego w hali basenowej Temperatura powietrza Wilgotno powietrza Prdko ruchu powietrza Temperatura przegród budowlanych wieo powietrza Obcienie wilgotnociowe hal basenowych Parowanie wilgoci z powierzchni lustra wody niecki basenowej Małe obiekty basenowe Baseny treningowe Baseny ogólnego przeznaczenia Nomogram do okrelania iloci parujcej wilgoci znad lustra wody Powierzchnia zwilonych posadzek Wyznaczanie iloci parujcej wilgoci ze zwilonych posadzek Parowanie z atrakcji wodnych Zyski wilgoci od ludzi Wyznaczanie iloci powietrza nawiewanego do hali basenowej Obcienie cieplne hal basenowych Strumie ciepła wymieniany z otoczeniem zewntrznym i pomieszczeniami ssiadujcymi Strumie ciepła pochodzcy z parowania wody Strumie ciepła przekazywany wodzie na drodze konwekcji Wyznaczanie iloci powietrza nawiewanego do hali basenowej Systemy organizacji wymiany powietrza w halach basenowych Nawiew szczelinowy Dobór nawiewnych szyn szczelinowych Regulacja systemów klimatyzacyjnych obiektów basenowych Wymagania klimatyzacyjne stawiane pomieszczeniom okołobasenowym Projekt klimatyzacji hali basenowej Dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna Przyjte załoenia Tryb pracy centrali klimatyzacyjnej Praca dzienna centrali dla okresu zimowego Praca dzienna centrali dla okresu letniego

4 Praca nocna centrali Instalacja klimatyzacji Przewody wentylacyjne Obliczenia Obcienie wilgotnociowe hali basenowej Parowanie wilgoci z powierzchni lustra wody Parowanie wilgoci ze zwilonych powierzchni posadzek Parowanie wilgoci z atrakcji i urzdze wodnych Całkowite obcienie wilgotnociowe hali basowej Obliczenia wymaganej iloci powietrza nawiewanego Obliczenia obcienia cieplnego hali basenowej Obliczenia współczynnika przenikania ciepła Obliczenia strumienia strat ciepła dla zimy Obliczenia strumienia zysków ciepła dla lata Strumie zysków ciepła przez przegrody przezroczyste Strumie zysków ciepła przez przegrody nieprzezroczyste Sumaryczny strumie zysków ciepła od nasłonecznienia Strumie zysków ciepła ze ródeł wewntrznych Zyski ciepła z parowania wilgoci Strumie ciepła jawnego oddawanego wodzie na drodze konwekcji Maksymalne obcienie cieplne hali basenowej Obcienie cieplne dla okresu zimowego Obcienie cieplne dla okresu letniego Współczynniki ktowe przemian powietrza Temperatura powietrza nawiewanego Obróbka technologiczna powietrza nawiewanego Wydajno nagrzewnicy wodnej Wydajno chłodnicy Dobór elementów nawiewnych Cz wysoka hali basenowej Cz niska hali basenowej Dobór elementów wywiewnych Obliczenia hydrauliczne instalacji klimatyzacyjnej Obliczenia hydrauliczne instalacji nawiewnej Opory hydrauliczne instalacji wywiewnej Dobór wentylatorów do centrali klimatyzacyjnej Dobór wentylatora nawiewnego Dobór wentylatora wywiewnego Zestawienie elementów instalacji zespołu nawiewnego Zestawienie elementów instalacji zespołu wywiewnego Zestawienie urzdze instalacji klimatyzacyjnej i ich lokalizacja

5 21. Literatura Spis rysunków Spis tabel Spis rysunków dokumentacji instalacji klimatyzacyjnej

6 6

7 WYKAZ WANIEJSZYCH OZNACZE a współczynnik odparowania z powierzchni posadzki [kg/(m 2 h o C)], a k współczynnik aktywnoci osób kpicych si [kg/(m 2 h hpa)], c współczynnik odparowania [g/(m 2 h mmhg)], c d współczynnik odparowania [kg/(m 2 h mmhg)], c dop dopuszczalne stenie zanieczyszczenia w powietrzu [mg/m 3 ], c naw stenie zanieczyszczenia w powietrzu nawiewanym [mg/m 3 ], h entalpia powietrza [kj/kg], h w entalpia pary wodnej [kj/kg], k współczynnik poprawkowy [-], m w strumie masy parujcej wody [kg/h], m w jednostkowy strumie masy parujcej [g/(h m 2 )], n krotno wymian powietrza [1/h]. p b cinienie barometryczne [Pa], [mmhg], p w cinienie czsteczkowe pary wodnej [Pa], [mmhg], p w cinienie czstkowe pary wodnej w warstwie granicznej przy stanie nasycenia i temperaturze powierzchni wody [mmhg], t m temperatura powietrza wg termometru mokrego [ o C], t p temperatura powietrza wg termometru suchego [ o C], t pw temperatura powierzchni wody [ o C], t r temperatura punktu rosy [ o C], t s rednia temperatura powietrza [ o C], t w temperatura wody [ o C], x zawarto wilgoci w powietrzu [g/kg], [kg/kg], x zawarto wilgoci w warstwie granicznej w stanie nasycenia przy danej temperaturze powierzchni wody [kg/kg] v prdko przepływu powietrza [m/s], F powierzchnia lustra wody [m 2 ], F a współczynnik aktywnoci osób korzystajcych z pływalni [-], G punkt opisujcy parametry warstwy granicznej na wykresie t x, K p współczynnik korygujcy uwzgldniajcy warunki basenowe [-], L b współczynnik korygujcy uwzgldniajcy warunki basenowe [-], 7

8 NDS najwiksze dopuszczalne stenie zanieczyszczenia w powietrzu [mg/m 3 ], N punkt opisujcy parametry powietrza nawiewanego na wykresie t x, P punkt opisujcy parametry powietrza w pomieszczeniu na wykresie t x, Q moc cieplna [kw], R punkt rosy na wykresie t x, U współczynnik przenikania ciepła [W/(m 2 K)], V strumie powietrza [m 3 /h], Z ilo wydzielanych zanieczyszcze w pomieszczeniu [mg/m 3 ], współczynnik uwzgldniajcy ruch powietrza w zalenoci od temperatury powierzchni cieczy i powietrza w pomieszczeniu, k współczynnik przejmowania ciepła [W/(m 2 K)], współczynnik odparowania [g/(m 2 h hpa)], współczynnik kierunkowy przemiany powietrza na sali [kj/kg], wilgotno wzgldna powietrza [%], p gsto powietrza [kg/m 3 ], pw gsto powietrza w warstwie granicznej przy stanie nasycenia i w danej temperaturze powierzchni wody [kg/m 3 ], liczba parowania [kg/(m 3 h)]. 8

9 PRZEDMOWA W ostatnich latach liczba nowo projektowanych i modernizowanych obiektów basenowych wzrasta. Coraz istotniejsze staje si szeroko rozumiane zagadnienie techniki basenowej. Pojcie to dotyczy nie tylko technologii przygotowania (uzdatniania) wody basenowej, lecz równie zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza wewntrznego zarówno w aspekcie komfortu przebywania uytkowników, jak i ochrony obiektu basenowego (budynku) przed niekorzystnym wpływem wilgoci. Instalacja klimatyzacyjna obiektu basenowego ma za zadanie: oczyszczanie powietrza z zanieczyszcze pyłowych i gazowych, osuszanie powietrza z nadmiaru wilgoci, przewietrzanie obiektu basenowego, utrzymywanie właciwej temperatury powietrza w hali basenowej (dogrzewanie lub chłodzenie). Ksika zawiera zebrane i usystematyzowane informacje dotyczce klimatyzacji hal basenowych w aspekcie usuwania powstajcych w tego rodzaju obiektach duych zysków wilgoci oraz wiadomoci na temat sposobów zapewnienia komfortu osobom korzystajcym z tego rodzaju obiektów. Zamieszczono w niej zalenoci matematyczne umoliwiajce przeprowadzenie oblicze projektowych wraz z wytycznymi wykonania dokumentacji technicznej klimatyzowanego obiektu basenowego. Zostały opisane zalecenia dotyczce odbioru tego rodzaju instalacji w obiektach basenowych oraz wytyczne do dalszej eksploatacji. Wzory, rozwa- ania i analizy teoretyczne zostały poparte przykładem projektu instalacji klimatyzacyjnej rzeczywistego obiektu basenowego. We wstpie ksiki zamieszczono krótki opis parametrów powietrza wewntrznego, spełniajcych wymagane warunki komfortu w hali basenowej, jakie musz by utrzymywane ze wzgldu na przebywanie w nich osób w skpych ubraniach (stroje kpielowe), których organizmy nie powinny odczuwa w stosunku do otoczenia braku równowagi termicznej i wilgotnociowej. Zaakcentowano wpływ innych wielkoci fizycznych, takich jak: ruch powietrza wewntrznego (tzw. przecigi), temperatury powierzchni posadzek, cian i sufitu oraz wpływ rónicy temperatur pomidzy powietrzem w hali a wod w niecce basenowej, na komfort odczuwany przez uytkowników obiektów basenowych. W rozdziale drugim dokonano podziałów obiektów basenowych, przyjmujc za podstaw róne warunki ich klasyfikacji i spełniane funkcje. Podano schemat funkcjonalny obiektów basenowych wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych grup pomieszcze i ich samych oraz przypisanych im zada. 9

10 Trzeci rozdział zawiera dokładny opis i analiz poszczególnych parametrów charakteryzujcych powietrze wewntrzne i ich wpływ na klimat w halach basenowych. Jest on zwizany z warunkami komfortu przebywania uytkowników i jednoczenie z technologi eksploatacji tego typu budynków. Podrozdział jest powicony wymogom stawianym temperaturze powietrza wewntrznego i jej dopuszczalnym zmianom. Przywołano w nim przepisy prawne dotyczce temperatur powietrza w pomieszczeniach wewntrznych, w których przebywaj osoby w skpych ubraniach. Zamieszczono wyniki bada dowiadczalnych nad komfortem tego rodzaju obiektów, z połoeniem szczególnego nacisku na informacje dotyczce wieku osób korzystajcych z pływalni (dzieci, młodzie, osoby starsze). Wzito równie pod uwag wysiłek i zaanga- owanie w uprawianie sportu pływackiego: nauka pływania, pływanie wyczynowe (treningi i zawody), kpiele lecznicze. Podrozdział zawiera analiz czynnika najbardziej zakłócajcego (zanieczyszczajcego) stan powietrza w hali basenowej, czyli wilgotnoci wzgldnej, w dwóch aspektach: komfortu dla osób korzystajcych z pływalni i eksploatacji budynku jakim jest obiekt basenowy. Trzecim czynnikiem, nie bez znaczenia, który uwzgldniono w analizie, to koszty inwestycyjne, a póniej eksploatacyjne obiektu. Podrozdział to opis zasad ruchu powietrza w halach basenowych wraz z wymaganymi i dopuszczalnymi wartociami prdkoci w nawiewnikach i wywiewnikach doprowadzajcych i odprowadzajcych zuyte powietrze oraz co najwaniejsze w strefach przebywania ludzi. Ruch powietrza w obiektach o duych zyskach wilgoci ma istotny wpływ na samopoczucie osób kpicych si, gdy moe powodowa nieprawidłowe odczucia rzeczywistej temperatury, a tym samym dyskomfort. Mog take powstawa niewentylowane przestrzenie w hali obieku, co spowoduje najpierw niszczenie estetyki, a w dłuszym czasie i konstrukcji budowlanej w tych miejscach (plenie, grzyby, korozja). W podrozdziale omówiono wpływ temperatur powierzchni przegród budowlanych na pozostałe parametry komfortu powietrza wewntrznego. Analiza dotyczyła poszczególnych przegród zarówno przezroczystych (okna), jak i nieprzezroczystych, w odniesieniu do sezonu letniego, zimowego i okresów przejciowych. Przeanalizowano wpływ redniej temperatury wewntrznych powierzchni przegród, jak i ich redni wynikow na odczuwanie komfortu cieplnego przez uytkowników. Omówiono wpływ rónic temperaturowych pomidzy poszczególnymi przegrodami budowlanymi na odczucia komfortu przez uytkowników i podczas eksploatacji budynku (mostki termiczne) oraz moliwo dopuszczalnej rozbienoci w wymaganych rednich wartociach temperatur tych przegród i powietrza wewntrznego. Podrozdział zawiera opis pojcia wieoci powietrza wewntrznego i jego zalenoci od pozostałych parametrów komfortu oraz ródeł emitujcych zanieczyszczenia. Podano w nim wytyczne umoliwiajce okrelenie niezbdnej 10

11 wymaganej iloci powietrza do wymiany w zalenoci od powstajcych i gromadzcych si zanieczyszcze w powietrzu wewntrznym. Rozdział czwarty jest jednym z istotniejszych. Omówiono w nim bardzo szczegółowo ródła wpływajce na obcienie wilgotnociowe hal basenowych. Rozróniono i przeanalizowano wzory znajdujce si w literaturze dotyczce oblicze zysków wilgoci przedostajcych si do powietrza wewntrznego z poszczególnych elementów wyposaenia hali basenowej: niecek, mokrych posadzek z rozrónieniem na ogrzewane i nieogrzewane, atrakcji wodnych i ludzi. Przeanalizowano powstajce zyski wilgoci w zalenoci od wielkoci obiektu basenowego i funkcji jak on spełnia. Opracowano nomogramy umoliwiajce szybkie okrelanie strumieni zysków wilgoci w czasie w tego typu obiektach. Rozdział pity zawiera analiz zamieszczonych w literaturze zalenoci niezbdnych do okrelania zysków i strat ciepła przedostajcych si do powietrza hali basenowej ze ródeł wewntrznych i przenikajcych przez przegrody budowlane ze ródeł zewntrznych, z podziałem na okres letni i zimowy. Omówiono formy fizyczne wymiany ciepła pomidzy poszczególnymi ródłami i powietrzem wewntrznym w hali, jak i odwrotnie. Zamieszczono równie nomogramy do szybkiej analizy zysków i strat ciepła powstajcych w drodze wymiany pomidzy powietrzem wewntrznym obiektu basenowego a otoczeniem. Rozdział szósty to opis wytycznych dotyczcych organizacji ruchu powietrza w halach basenowych w zalenoci od ich konstrukcji i konfiguracji przestrzeni wewntrznej. Zamieszczono w nim take wytyczne do doboru i miejsc rozmieszczenia elementów nawiewnych i wywiewnych. Rozdział siódmy zawiera opis automatyki i zwizanych z tym wymaganych elementów, w jakie powinna by wyposaona instalacja klimatyzacyjna hali basenowej w zalenoci od narzuconych, czy wymaganych, reimów technologicznych dla poszczególnych parametrów powietrza wewntrznego, zapewniajcych komfort w obiekcie basenowym i umoliwiajcych ich realizacj. Zamieszczono w nim równie wymagania dotyczce parametrów stanu powietrza w poszczególnych pomieszczeniach okołobasenowych (patrz rozdz. 2) i zasady ich realizacji. Rozdział ósmy rozpoczyna praktyczn cz obliczeniowo-projektow ksiki. W czci tej zamieszczono przykład projektu z zastosowaniem wczeniej opisanych i przeanalizowanych zalenoci matematycznych umoliwiajcych wykonanie oblicze projektowych oraz wytyczne dotyczce realizacji dokumentacji technicznych instalacji klimatyzacyjnych hal basenowych. Zawiera on w głównej czci opis załoe projektowych i ustale, które naley poczyni 11

12 z inwestorem i technologiem, przed przystpieniem do prac projektowych. Projekt instalacji klimatyzacyjnej hali basenowej jest przykładem opartym na rzeczywistej czci wikszego obiektu rekreacyjno-sportowego. W przykładzie przedstawiono szczegółowo wymagania stawiane konstrukcji i eksploatacji instalacji klimatyzacyjnej. Opisano zasady doboru i pracy central klimatyzacyjnych i ich wyposaenia dla obydwu okresów eksploatacji letniego i zimowego. Omówiono bardzo dokładnie realizacj obróbki powietrza przez centrale klimatyzacyjne dla okresu dobowego, gdy obiekt jest otwarty i korzystaj z niego osoby kpice si. Podano take zasady pracy central dla pory nocnej spoczynkowej hali basenowej. Rozdział dziewity zawiera obliczenia projektowe stanu zakłóce załoonych parametrów powietrza wewntrznego w hali basenowej z rónych ródeł zanieczyszcze. W podrozdziałach zamieszczono obliczenia zysków wilgoci z powierzchni luster wody niecek basenowych, ze zwilonych posadzek, atrakcji wodnych zainstalowanych w hali, take od osób kpicych si. Na podstawie oblicze ustalono wymagania dotyczce minimalnej iloci wymienianego powietrza celem usunicia nadmiaru gromadzcej si wilgoci w powietrzu hali basenowej. Podrozdziały zawieraj obliczenia strumieni zysków i strat ciepła przenikajce przez przegrody budowlane zewntrzne i wewntrzne z rozdziałem na przezroczyste i nieprzezroczyste, z wykorzystaniem wczeniej wykonanych oblicze współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród wielowarstwowych. Istotnymi ródłami zysków i strat ciepła s czynniki zewntrzne pogodowe (obliczeniowe) [23] dla okresu letniego i dla okresu zimowego, jak i wewntrzne ródła ciepła. Rozdział dziesity jest jednym z istotniejszych. Obliczono w nim współczynniki ktowe przemian powietrza nawiewanego do hali basenowej dla okresu letniego i zimowego, które bd realizowane w dobranych centralach klimatyzacyjnych. Prac central klimatyzacyjnych dla obydwu okresów eksploatacyjnych obiektu basenowego zilustrowano na wykresach i-x, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych faz obróbki w nich powietrza. W rozdziale jedenastym, opierajc si na wyznaczonych wartociach przemian współczynników ktowych powietrza, obliczono temperatur powietrza nawiewanego do hali basenowej, oddzielnie dla okresu letniego i zimowego. Rozdział dwunasty zawiera obliczenia poszczególnych elementów instalacji klimatyzacyjnej, w tym tak istotnych jak: nagrzewnica pracujca w okresie zimowym i chłodnica pracujca w okresie letnim. Urzdzenia te maj realizowa obliczony i przyjty wczeniej w projekcie do realizacji schemat obróbki powietrza nawiewanego do hali w danym okresie, opisany w rozdziale

13 Rozdział trzynasty zawiera dobór elementów nawiewanych powietrza do hali basenowej oraz opis miejsc i sposobów ich rozmieszczenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasig strug nawiewanego powietrza, majc na wzgldzie konstrukcj hali jej cz wysok i nisk oraz strefy przebywania ludzi (uytkowników pływalni). Rozdział czternasty dotyczy w całoci doboru oraz miejsc i sposobów rozmieszczenia elementów wywiewnych instalacji klimatyzacyjnej. Rozdział pitnasty zawiera przykładowe, szczegółowo przedstawione i omówione, obliczenia oporów hydraulicznych liniowych i miejscowych jednego odcinka instalacji klimatyzacyjnej nawiewnej i jednego instalacji wywiewnej. Pozostałe obliczenia oporów hydraulicznych dotyczce całej instalacji klimatyzacyjnej przeprowadzono tabelarycznie. Zamieszczono schematy instalacji nawiewnej i wywiewnej z naniesieniem wszystkich danych (narzuconych uzgodnionych z inwestorem i załoonych przyjtych przez projektantów), pomocnych w obliczeniach hydraulicznych tych instalacji. W rozdziale szesnastym przeprowadzono obliczenia umoliwiajce dobór wentylatorów do poszczególnych central: nawiewnej i wywiewnej. Zwrócono uwag na punkty pracy znajdujce si na charakterystykach wentylatorów i instalacji klimatyzacyjnej, odpowiednio: nawiewnej i wywiewnej. Punkty przecicia si tych charakterystyk s punktami pracy. Rozdział siedemnasty zawiera zestawienie elementów niezbdnych do wykonania systemu instalacji nawiewnej, rozdział osiemnasty elementy do wykonania zespołu instalacji wywiewnej. Rozdział dziewitnasty to opis urzdze, w które ma by wyposaona cała instalacja klimatyzacyjna z podaniem charakterystyk kadego elementu. Rozdział dwudziesty zawiera pełn dokumentacj rysunkow instalacji klimatyzacyjnej przykładowego obiektu basenowego z opisem poszczególnych elementów: ich wymiarów i rozmieszczenia. Na rysunkach podano wszystkie wartoci dotyczce parametrów nawiewanego i wywiewanego powietrza, umoliwiajce: wykonanie, regulacj i odbiór instalacji. W ksice znalazły odzwierciedlenie zgromadzone informacje z literatury i przepisów prawnych dotyczce orodków basenowych wraz z ich analiz oraz dowiadczenie wyniesione przez autorów z prac nad projektami instalacji klimatyzacyjnych rónych obiektów, w tym w szczególnoci hal basenowych, take z ich nadzorowania w wykonawstwie, jak i póniejszej eksploatacji. 13

14 Autorzy zgromadzili cenne informacje, wykonujc ekspertyzy nieprawidłowego działania tego typu instalacji klimatyzacyjnych, a take analizujc przyczyny awarii, które miały miejsce. Tak uzyskan wiedz, popart jeszcze do- wiadczeniem dydaktycznym w prowadzeniu przedmiotów z mechaniki płynów, termodynamiki, wentylacji, wentylacji przemysłowej i klimatyzacji, autorzy starali si zawrze w niniejszej ksice. Celem autorów jest podzielenie si wiedz i dowiadczeniem z projektantami, wykonawcami i eksploatatorami klimatyzowanych obiektów basenowych. Ksika kierowana jest przede wszystkim do projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych w obiektach basenowych. Moe ona take w pewnym zakresie słuy pracownikom nauki, jako kompendium wiedzy o klimatyzacji obiektów basenowych zawartej w jednym miejscu. Moe by im take pomocna w procesie dydaktycznym, słuc jako podrcznik, a studentom w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niekoniecznie obiektów basenowych. W takich przypadkach szczególnie pomocny moe okaza si przykład projektowy orodka basenowego. 14

15 1. WSTP Człowiek posiada zdolnoci aklimatyzacyjne. Zdolnoci te s jednak ograniczone w dostosowywaniu si do warunków klimatycznych panujcych wokół niego. Zdolno do aklimatyzacji to inaczej moliwo uzyskania równowagi termicznej organizmu człowieka przy rónych fizycznych wpływach otoczenia. cisłych granic zdolnoci człowieka do przystosowywania si nie daje si okreli, poniewa na jego komfort przebywania w pomieszczeniu oprócz powietrza wpływaj: sposób ubrania, płe, postawa psychiczna, stan zdrowia, przyjmowane pokarmy, wiek, pora roku, rodzaj pracy (wysiłku), owietlenie, hałas, zapachy, kontakt z otoczeniem, take i inne czynniki. Do okrelenia warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniu, gdzie przebywaj ludzie, korzysta si najczciej z czterech elementów sporód wielu, które ten komfort charakteryzuj. S to: temperatura powietrza i jej równomierny rozkład w pomieszczeniu, rednia temperatura przegród łczenie z najcieplejszymi i najzimniejszymi powierzchniami w pomieszczeniu, np. w okresie zimy grzejniki i okna, wilgotno powietrza wraz z dynamik jej zmian, prdko przepływu powietrza przez pomieszczenie. Ubranie, czy raczej jego brak, aktywno ruchowa, czynniki psychiczne maj take istotny wpływ na odczuwanie komfortu przez człowieka. Granicznymi temperaturami samoobrony organizmu człowieka s [34]: o temperatura skóry, kiedy spada ona poniej 33 0 C, człowiek zaczyna wtedy marzn. Organizm zaczyna reagowa dreszczami ciała, pobudzajc si samoistnie do wikszego wydatkowania energii wewntrznej, aby podnie temperatur ciała i przywróci równowag ciepln organizmu, o temperatura rdzenia mózgowego, kiedy przekroczy 37 0 C. Organizm w samoobronie zaczyna si wtedy intensywnie poci, wydzielajc płyny, które odparowujc z powierzchni ciała usuwaj nadmiar ciepła z organizmu. Podane wartoci s granicznymi, dlatego nie naley ich przekracza. Jest rzecz oczywist, e nie maj one nic wspólnego z odczuwaniem komfortu przez człowieka, gdy przebywa on w pomieszczeniu, którym jest pływalnia i nie zachodz w nim znaczce zmiany temperaturowo-wilgotnociowe powietrza oraz niepoddawany jest on nadmiernemu wysiłkowi fizycznemu. Dla człowieka, ze wzgldu na jego dobre samopoczucie, dolna granica dopuszczalnej wilgotnoci wzgldnej wynosi 35%, a górna 70%. 15

16 Przy wilgotnoci wzgldnej niszej ni 35% dochodzi do wysuszenia otoczenia, w tym przede wszystkim: odziey, dywanów, mebli. Powoduje to unoszenie si pyłów. U człowieka dochodzi do wysuszenia błon luzowych górnych dróg oddechowych. Tworzywa sztuczne w suchym powietrzu ładuj si elektrostatycznie, gromadzc dodatkowe czstki pyłów na swoich powierzchniach. Z tego powodu zalecana jest kada metoda dodatkowego nawilania powietrza szczególnie zim, gdy wilgotno bezwzgldna na zewntrz pomieszcze jest bardzo mała. Doprowadzenie jej do wntrza pomieszcze poprzez otwieranie (uchylanie, czy rozszczelnianie) okien nie daje efektu w nawilaniu do minimalnej wymaganej wilgotnoci wzgldnej powietrza, tj. 35%. Przy wilgotnoci wzgldnej powyej 70% para wodna zawarta w powietrzu mo- e wykrapla si w zimnych miejscach przegród na tzw. mostkach termicznych. Materiały pochodzenia organicznego mog zacz podlega gniciu i moe powstawa na ich powierzchniach ple, wydzielajc jednoczenie nieprzyjemny charakterystyczny zapach zwizany z tymi procesami. Zaczn pojawia si szkody materiałowe (korozja), dotyczy to take konstrukcji budynku. Zakres wilgotnoci wzgldnej w powietrzu, przy której człowiek nie odczuwa dyskomfortu jest bardzo duy. Jednak, jak wykazuj liczne dowiadczenia, najlepsze samopoczucie wystpuje u człowieka, gdy wilgotno wzgldna powietrza zawiera si w granicach 40 60%. Przy czym dynamika zmian wilgotnoci wzgldnej nie przekracza 20% w cigu godziny. To take jest dua tolerancja organizmu człowieka na zmiany wilgotnoci wzgldnej. Konieczno wymiany powietrza zuytego na wiee, dla zachowania warunków higieniczno-sanitarnych, wymaga ruchu powietrza w pomieszczeniu. Zachowujc właciwy mikroklimat i komfort w strefie przebywania ludzi, prdko powietrza nie powinna przekracza 0,25 m/s, a zim lub gdy człowiek jest rozebrany (pływalnie) powinna by mniejsza od 0,15 m/s. Utrzymywanie takich prdkoci jest do kłopotliwe ze wzgldu na znaczne trudnoci regulacji wypływu powietrza z nawiewników (miejsc doprowadzenia powietrza). Wiksze prdkoci napływu powietrza od 0,25 m/s do strefy, gdzie przebywaj ludzie przy wyszych temperaturach moe okaza si nawet ulg w odczuwaniu wysokich temperatur. Jednak, jak wykazały obserwacje z przeprowadzonych bada [34], w dłuszym okresie czasu taka prdko powietrza powoduje rozdranienie u osób poddanych takiemu działaniu strugi powietrza. Szczególnie, gdy strumie powietrza skierowany jest bezporednio na barki, szyje lub nogi człowieka. Dlatego naley dy do uzyskania warunków komfortu cieplnego bez uciekania si do podwyszonych prdkoci ruchu powietrza [34]. Temperatura powierzchni przegród budowlanych ma równie wpływ na panujce warunki komfortu cieplnego w hali basenowej. rednia temperatura wszystkich powierzchni przegród budowlanych nie powinna znaczco odbiega od redniej wartoci temperatury powietrza wewntrznego w hali basenowej. 16

17 Z przeprowadzonych bada [34] wynika, e ze wzgldu na komfort organizmu człowieka powinna by ona włanie równa redniej temperaturze powietrza wewntrznego. Take rozbienoci pomidzy poszczególnymi temperaturami powierzchni wewntrznych przegród budowlanych w skrajnych przypadkach nie powinny przekracza 10 C. Organizm nasz toleruje w takich przypadkach, bez odczuwania dyskomfortu, rónic temperatur w granicach 3 5 C. Due rónice w temperaturach powierzchni przegród bd odczuwane jako dyskomfort przez uytkowników. Przy niszych temperaturach, jako nadmierny ruch powietrza w rzeczywistoci oddawanie poprzez promieniowanie energii cieplnej z organizmu człowieka w kierunku przegrody. Przy wyszych temperaturach oddawanie energii cieplnej przez organizm jest niedostateczne, co bdzie skutkiem szybkiego mczenia si. 17

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Zdzisław Kabza Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Politechnika Częstochowska Kierunek studiów: Energetyka Rok akademicki 2010/2011 CZĘŚĆ I POMIARY PARAMETRÓW TERMOENERGETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOBORU CE TRAL KLIMATYZACYJ YCH DLA HAL BASE OWYCH

KRYTERIA DOBORU CE TRAL KLIMATYZACYJ YCH DLA HAL BASE OWYCH Zbigniew W UKOWICZ KRYTERIA DOBORU CE TRAL KLIMATYZACYJ YCH DLA HAL BASE OWYCH SELECTIO CRITERIO S OF AIR HA DLI G U ITS FOR I DOOR SWIMMI G POOLS Technical aspects of swimming pool systems Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ 3 2. PROBLEMY Z WENTYLACJĄ GRAWITACYJNĄ W DOBIE NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO 5 3. SKUTKI BRAKU WŁAŚCIWEJ WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH 1 Zbigniew WNUKOWICZ KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH Odpowiedni standard pokoi hotelowych i dobra kuchnia to, w dobie rosnącej konkurencji, za mało, aby zachęcić klientów do

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI Ul. Jagielloska 80, 03-301 Warszawa Tel. 8112961, 6754375 Fax 8111792 Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat TN/TG-221 Etap

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad.

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. 2006/07 Literatura 1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE

WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE 1. Wymogi podstawowe Praca dyplomowa: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta,

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo