KLIMATYZACJA OBIEKTÓW BASENOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZACJA OBIEKTÓW BASENOWYCH"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA ŁÓDZKA PODRCZNIKI AKADEMICKIE Henryk Grzegorz Sabiniak Marek Pietras KLIMATYZACJA OBIEKTÓW BASENOWYCH Łód 2008

2 Recenzenci: prof. dr hab. in. Janusz Jeowiecki prof. dr hab. in. Maciej Urbaniak KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Przewodniczcy Komitetu Redakcyjnego: prof. dr hab. in. Piotr Wodziski Redaktor Naukowy Wydziału: dr hab. in. Tadeusz Urban Copyright by Politechnika Łódzka 2008 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Łód, ul. Wólczaska 223 tel/fax ISBN Nakład 300 egz. Ark druk. 11,0. Papier offset. 80 g 70 x 100 Druk ukoczono w czerwcu 2008 r. Wykonano w drukarni offsetowej WIST, ul. Barona 8B 14, Zgierz Nr

3 SPIS TRECI Wykaz waniejszych oznacze... 7 Przedmowa Wstp Rodzaje obiektów basenowych Klasyfikacja obiektów basenowych Schemat funkcjonalny obiektu basenowego Klimatyzacja hal basenowych Parametry powietrza wewntrznego w hali basenowej Temperatura powietrza Wilgotno powietrza Prdko ruchu powietrza Temperatura przegród budowlanych wieo powietrza Obcienie wilgotnociowe hal basenowych Parowanie wilgoci z powierzchni lustra wody niecki basenowej Małe obiekty basenowe Baseny treningowe Baseny ogólnego przeznaczenia Nomogram do okrelania iloci parujcej wilgoci znad lustra wody Powierzchnia zwilonych posadzek Wyznaczanie iloci parujcej wilgoci ze zwilonych posadzek Parowanie z atrakcji wodnych Zyski wilgoci od ludzi Wyznaczanie iloci powietrza nawiewanego do hali basenowej Obcienie cieplne hal basenowych Strumie ciepła wymieniany z otoczeniem zewntrznym i pomieszczeniami ssiadujcymi Strumie ciepła pochodzcy z parowania wody Strumie ciepła przekazywany wodzie na drodze konwekcji Wyznaczanie iloci powietrza nawiewanego do hali basenowej Systemy organizacji wymiany powietrza w halach basenowych Nawiew szczelinowy Dobór nawiewnych szyn szczelinowych Regulacja systemów klimatyzacyjnych obiektów basenowych Wymagania klimatyzacyjne stawiane pomieszczeniom okołobasenowym Projekt klimatyzacji hali basenowej Dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna Przyjte załoenia Tryb pracy centrali klimatyzacyjnej Praca dzienna centrali dla okresu zimowego Praca dzienna centrali dla okresu letniego

4 Praca nocna centrali Instalacja klimatyzacji Przewody wentylacyjne Obliczenia Obcienie wilgotnociowe hali basenowej Parowanie wilgoci z powierzchni lustra wody Parowanie wilgoci ze zwilonych powierzchni posadzek Parowanie wilgoci z atrakcji i urzdze wodnych Całkowite obcienie wilgotnociowe hali basowej Obliczenia wymaganej iloci powietrza nawiewanego Obliczenia obcienia cieplnego hali basenowej Obliczenia współczynnika przenikania ciepła Obliczenia strumienia strat ciepła dla zimy Obliczenia strumienia zysków ciepła dla lata Strumie zysków ciepła przez przegrody przezroczyste Strumie zysków ciepła przez przegrody nieprzezroczyste Sumaryczny strumie zysków ciepła od nasłonecznienia Strumie zysków ciepła ze ródeł wewntrznych Zyski ciepła z parowania wilgoci Strumie ciepła jawnego oddawanego wodzie na drodze konwekcji Maksymalne obcienie cieplne hali basenowej Obcienie cieplne dla okresu zimowego Obcienie cieplne dla okresu letniego Współczynniki ktowe przemian powietrza Temperatura powietrza nawiewanego Obróbka technologiczna powietrza nawiewanego Wydajno nagrzewnicy wodnej Wydajno chłodnicy Dobór elementów nawiewnych Cz wysoka hali basenowej Cz niska hali basenowej Dobór elementów wywiewnych Obliczenia hydrauliczne instalacji klimatyzacyjnej Obliczenia hydrauliczne instalacji nawiewnej Opory hydrauliczne instalacji wywiewnej Dobór wentylatorów do centrali klimatyzacyjnej Dobór wentylatora nawiewnego Dobór wentylatora wywiewnego Zestawienie elementów instalacji zespołu nawiewnego Zestawienie elementów instalacji zespołu wywiewnego Zestawienie urzdze instalacji klimatyzacyjnej i ich lokalizacja

5 21. Literatura Spis rysunków Spis tabel Spis rysunków dokumentacji instalacji klimatyzacyjnej

6 6

7 WYKAZ WANIEJSZYCH OZNACZE a współczynnik odparowania z powierzchni posadzki [kg/(m 2 h o C)], a k współczynnik aktywnoci osób kpicych si [kg/(m 2 h hpa)], c współczynnik odparowania [g/(m 2 h mmhg)], c d współczynnik odparowania [kg/(m 2 h mmhg)], c dop dopuszczalne stenie zanieczyszczenia w powietrzu [mg/m 3 ], c naw stenie zanieczyszczenia w powietrzu nawiewanym [mg/m 3 ], h entalpia powietrza [kj/kg], h w entalpia pary wodnej [kj/kg], k współczynnik poprawkowy [-], m w strumie masy parujcej wody [kg/h], m w jednostkowy strumie masy parujcej [g/(h m 2 )], n krotno wymian powietrza [1/h]. p b cinienie barometryczne [Pa], [mmhg], p w cinienie czsteczkowe pary wodnej [Pa], [mmhg], p w cinienie czstkowe pary wodnej w warstwie granicznej przy stanie nasycenia i temperaturze powierzchni wody [mmhg], t m temperatura powietrza wg termometru mokrego [ o C], t p temperatura powietrza wg termometru suchego [ o C], t pw temperatura powierzchni wody [ o C], t r temperatura punktu rosy [ o C], t s rednia temperatura powietrza [ o C], t w temperatura wody [ o C], x zawarto wilgoci w powietrzu [g/kg], [kg/kg], x zawarto wilgoci w warstwie granicznej w stanie nasycenia przy danej temperaturze powierzchni wody [kg/kg] v prdko przepływu powietrza [m/s], F powierzchnia lustra wody [m 2 ], F a współczynnik aktywnoci osób korzystajcych z pływalni [-], G punkt opisujcy parametry warstwy granicznej na wykresie t x, K p współczynnik korygujcy uwzgldniajcy warunki basenowe [-], L b współczynnik korygujcy uwzgldniajcy warunki basenowe [-], 7

8 NDS najwiksze dopuszczalne stenie zanieczyszczenia w powietrzu [mg/m 3 ], N punkt opisujcy parametry powietrza nawiewanego na wykresie t x, P punkt opisujcy parametry powietrza w pomieszczeniu na wykresie t x, Q moc cieplna [kw], R punkt rosy na wykresie t x, U współczynnik przenikania ciepła [W/(m 2 K)], V strumie powietrza [m 3 /h], Z ilo wydzielanych zanieczyszcze w pomieszczeniu [mg/m 3 ], współczynnik uwzgldniajcy ruch powietrza w zalenoci od temperatury powierzchni cieczy i powietrza w pomieszczeniu, k współczynnik przejmowania ciepła [W/(m 2 K)], współczynnik odparowania [g/(m 2 h hpa)], współczynnik kierunkowy przemiany powietrza na sali [kj/kg], wilgotno wzgldna powietrza [%], p gsto powietrza [kg/m 3 ], pw gsto powietrza w warstwie granicznej przy stanie nasycenia i w danej temperaturze powierzchni wody [kg/m 3 ], liczba parowania [kg/(m 3 h)]. 8

9 PRZEDMOWA W ostatnich latach liczba nowo projektowanych i modernizowanych obiektów basenowych wzrasta. Coraz istotniejsze staje si szeroko rozumiane zagadnienie techniki basenowej. Pojcie to dotyczy nie tylko technologii przygotowania (uzdatniania) wody basenowej, lecz równie zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza wewntrznego zarówno w aspekcie komfortu przebywania uytkowników, jak i ochrony obiektu basenowego (budynku) przed niekorzystnym wpływem wilgoci. Instalacja klimatyzacyjna obiektu basenowego ma za zadanie: oczyszczanie powietrza z zanieczyszcze pyłowych i gazowych, osuszanie powietrza z nadmiaru wilgoci, przewietrzanie obiektu basenowego, utrzymywanie właciwej temperatury powietrza w hali basenowej (dogrzewanie lub chłodzenie). Ksika zawiera zebrane i usystematyzowane informacje dotyczce klimatyzacji hal basenowych w aspekcie usuwania powstajcych w tego rodzaju obiektach duych zysków wilgoci oraz wiadomoci na temat sposobów zapewnienia komfortu osobom korzystajcym z tego rodzaju obiektów. Zamieszczono w niej zalenoci matematyczne umoliwiajce przeprowadzenie oblicze projektowych wraz z wytycznymi wykonania dokumentacji technicznej klimatyzowanego obiektu basenowego. Zostały opisane zalecenia dotyczce odbioru tego rodzaju instalacji w obiektach basenowych oraz wytyczne do dalszej eksploatacji. Wzory, rozwa- ania i analizy teoretyczne zostały poparte przykładem projektu instalacji klimatyzacyjnej rzeczywistego obiektu basenowego. We wstpie ksiki zamieszczono krótki opis parametrów powietrza wewntrznego, spełniajcych wymagane warunki komfortu w hali basenowej, jakie musz by utrzymywane ze wzgldu na przebywanie w nich osób w skpych ubraniach (stroje kpielowe), których organizmy nie powinny odczuwa w stosunku do otoczenia braku równowagi termicznej i wilgotnociowej. Zaakcentowano wpływ innych wielkoci fizycznych, takich jak: ruch powietrza wewntrznego (tzw. przecigi), temperatury powierzchni posadzek, cian i sufitu oraz wpływ rónicy temperatur pomidzy powietrzem w hali a wod w niecce basenowej, na komfort odczuwany przez uytkowników obiektów basenowych. W rozdziale drugim dokonano podziałów obiektów basenowych, przyjmujc za podstaw róne warunki ich klasyfikacji i spełniane funkcje. Podano schemat funkcjonalny obiektów basenowych wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych grup pomieszcze i ich samych oraz przypisanych im zada. 9

10 Trzeci rozdział zawiera dokładny opis i analiz poszczególnych parametrów charakteryzujcych powietrze wewntrzne i ich wpływ na klimat w halach basenowych. Jest on zwizany z warunkami komfortu przebywania uytkowników i jednoczenie z technologi eksploatacji tego typu budynków. Podrozdział jest powicony wymogom stawianym temperaturze powietrza wewntrznego i jej dopuszczalnym zmianom. Przywołano w nim przepisy prawne dotyczce temperatur powietrza w pomieszczeniach wewntrznych, w których przebywaj osoby w skpych ubraniach. Zamieszczono wyniki bada dowiadczalnych nad komfortem tego rodzaju obiektów, z połoeniem szczególnego nacisku na informacje dotyczce wieku osób korzystajcych z pływalni (dzieci, młodzie, osoby starsze). Wzito równie pod uwag wysiłek i zaanga- owanie w uprawianie sportu pływackiego: nauka pływania, pływanie wyczynowe (treningi i zawody), kpiele lecznicze. Podrozdział zawiera analiz czynnika najbardziej zakłócajcego (zanieczyszczajcego) stan powietrza w hali basenowej, czyli wilgotnoci wzgldnej, w dwóch aspektach: komfortu dla osób korzystajcych z pływalni i eksploatacji budynku jakim jest obiekt basenowy. Trzecim czynnikiem, nie bez znaczenia, który uwzgldniono w analizie, to koszty inwestycyjne, a póniej eksploatacyjne obiektu. Podrozdział to opis zasad ruchu powietrza w halach basenowych wraz z wymaganymi i dopuszczalnymi wartociami prdkoci w nawiewnikach i wywiewnikach doprowadzajcych i odprowadzajcych zuyte powietrze oraz co najwaniejsze w strefach przebywania ludzi. Ruch powietrza w obiektach o duych zyskach wilgoci ma istotny wpływ na samopoczucie osób kpicych si, gdy moe powodowa nieprawidłowe odczucia rzeczywistej temperatury, a tym samym dyskomfort. Mog take powstawa niewentylowane przestrzenie w hali obieku, co spowoduje najpierw niszczenie estetyki, a w dłuszym czasie i konstrukcji budowlanej w tych miejscach (plenie, grzyby, korozja). W podrozdziale omówiono wpływ temperatur powierzchni przegród budowlanych na pozostałe parametry komfortu powietrza wewntrznego. Analiza dotyczyła poszczególnych przegród zarówno przezroczystych (okna), jak i nieprzezroczystych, w odniesieniu do sezonu letniego, zimowego i okresów przejciowych. Przeanalizowano wpływ redniej temperatury wewntrznych powierzchni przegród, jak i ich redni wynikow na odczuwanie komfortu cieplnego przez uytkowników. Omówiono wpływ rónic temperaturowych pomidzy poszczególnymi przegrodami budowlanymi na odczucia komfortu przez uytkowników i podczas eksploatacji budynku (mostki termiczne) oraz moliwo dopuszczalnej rozbienoci w wymaganych rednich wartociach temperatur tych przegród i powietrza wewntrznego. Podrozdział zawiera opis pojcia wieoci powietrza wewntrznego i jego zalenoci od pozostałych parametrów komfortu oraz ródeł emitujcych zanieczyszczenia. Podano w nim wytyczne umoliwiajce okrelenie niezbdnej 10

11 wymaganej iloci powietrza do wymiany w zalenoci od powstajcych i gromadzcych si zanieczyszcze w powietrzu wewntrznym. Rozdział czwarty jest jednym z istotniejszych. Omówiono w nim bardzo szczegółowo ródła wpływajce na obcienie wilgotnociowe hal basenowych. Rozróniono i przeanalizowano wzory znajdujce si w literaturze dotyczce oblicze zysków wilgoci przedostajcych si do powietrza wewntrznego z poszczególnych elementów wyposaenia hali basenowej: niecek, mokrych posadzek z rozrónieniem na ogrzewane i nieogrzewane, atrakcji wodnych i ludzi. Przeanalizowano powstajce zyski wilgoci w zalenoci od wielkoci obiektu basenowego i funkcji jak on spełnia. Opracowano nomogramy umoliwiajce szybkie okrelanie strumieni zysków wilgoci w czasie w tego typu obiektach. Rozdział pity zawiera analiz zamieszczonych w literaturze zalenoci niezbdnych do okrelania zysków i strat ciepła przedostajcych si do powietrza hali basenowej ze ródeł wewntrznych i przenikajcych przez przegrody budowlane ze ródeł zewntrznych, z podziałem na okres letni i zimowy. Omówiono formy fizyczne wymiany ciepła pomidzy poszczególnymi ródłami i powietrzem wewntrznym w hali, jak i odwrotnie. Zamieszczono równie nomogramy do szybkiej analizy zysków i strat ciepła powstajcych w drodze wymiany pomidzy powietrzem wewntrznym obiektu basenowego a otoczeniem. Rozdział szósty to opis wytycznych dotyczcych organizacji ruchu powietrza w halach basenowych w zalenoci od ich konstrukcji i konfiguracji przestrzeni wewntrznej. Zamieszczono w nim take wytyczne do doboru i miejsc rozmieszczenia elementów nawiewnych i wywiewnych. Rozdział siódmy zawiera opis automatyki i zwizanych z tym wymaganych elementów, w jakie powinna by wyposaona instalacja klimatyzacyjna hali basenowej w zalenoci od narzuconych, czy wymaganych, reimów technologicznych dla poszczególnych parametrów powietrza wewntrznego, zapewniajcych komfort w obiekcie basenowym i umoliwiajcych ich realizacj. Zamieszczono w nim równie wymagania dotyczce parametrów stanu powietrza w poszczególnych pomieszczeniach okołobasenowych (patrz rozdz. 2) i zasady ich realizacji. Rozdział ósmy rozpoczyna praktyczn cz obliczeniowo-projektow ksiki. W czci tej zamieszczono przykład projektu z zastosowaniem wczeniej opisanych i przeanalizowanych zalenoci matematycznych umoliwiajcych wykonanie oblicze projektowych oraz wytyczne dotyczce realizacji dokumentacji technicznych instalacji klimatyzacyjnych hal basenowych. Zawiera on w głównej czci opis załoe projektowych i ustale, które naley poczyni 11

12 z inwestorem i technologiem, przed przystpieniem do prac projektowych. Projekt instalacji klimatyzacyjnej hali basenowej jest przykładem opartym na rzeczywistej czci wikszego obiektu rekreacyjno-sportowego. W przykładzie przedstawiono szczegółowo wymagania stawiane konstrukcji i eksploatacji instalacji klimatyzacyjnej. Opisano zasady doboru i pracy central klimatyzacyjnych i ich wyposaenia dla obydwu okresów eksploatacji letniego i zimowego. Omówiono bardzo dokładnie realizacj obróbki powietrza przez centrale klimatyzacyjne dla okresu dobowego, gdy obiekt jest otwarty i korzystaj z niego osoby kpice si. Podano take zasady pracy central dla pory nocnej spoczynkowej hali basenowej. Rozdział dziewity zawiera obliczenia projektowe stanu zakłóce załoonych parametrów powietrza wewntrznego w hali basenowej z rónych ródeł zanieczyszcze. W podrozdziałach zamieszczono obliczenia zysków wilgoci z powierzchni luster wody niecek basenowych, ze zwilonych posadzek, atrakcji wodnych zainstalowanych w hali, take od osób kpicych si. Na podstawie oblicze ustalono wymagania dotyczce minimalnej iloci wymienianego powietrza celem usunicia nadmiaru gromadzcej si wilgoci w powietrzu hali basenowej. Podrozdziały zawieraj obliczenia strumieni zysków i strat ciepła przenikajce przez przegrody budowlane zewntrzne i wewntrzne z rozdziałem na przezroczyste i nieprzezroczyste, z wykorzystaniem wczeniej wykonanych oblicze współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród wielowarstwowych. Istotnymi ródłami zysków i strat ciepła s czynniki zewntrzne pogodowe (obliczeniowe) [23] dla okresu letniego i dla okresu zimowego, jak i wewntrzne ródła ciepła. Rozdział dziesity jest jednym z istotniejszych. Obliczono w nim współczynniki ktowe przemian powietrza nawiewanego do hali basenowej dla okresu letniego i zimowego, które bd realizowane w dobranych centralach klimatyzacyjnych. Prac central klimatyzacyjnych dla obydwu okresów eksploatacyjnych obiektu basenowego zilustrowano na wykresach i-x, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych faz obróbki w nich powietrza. W rozdziale jedenastym, opierajc si na wyznaczonych wartociach przemian współczynników ktowych powietrza, obliczono temperatur powietrza nawiewanego do hali basenowej, oddzielnie dla okresu letniego i zimowego. Rozdział dwunasty zawiera obliczenia poszczególnych elementów instalacji klimatyzacyjnej, w tym tak istotnych jak: nagrzewnica pracujca w okresie zimowym i chłodnica pracujca w okresie letnim. Urzdzenia te maj realizowa obliczony i przyjty wczeniej w projekcie do realizacji schemat obróbki powietrza nawiewanego do hali w danym okresie, opisany w rozdziale

13 Rozdział trzynasty zawiera dobór elementów nawiewanych powietrza do hali basenowej oraz opis miejsc i sposobów ich rozmieszczenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasig strug nawiewanego powietrza, majc na wzgldzie konstrukcj hali jej cz wysok i nisk oraz strefy przebywania ludzi (uytkowników pływalni). Rozdział czternasty dotyczy w całoci doboru oraz miejsc i sposobów rozmieszczenia elementów wywiewnych instalacji klimatyzacyjnej. Rozdział pitnasty zawiera przykładowe, szczegółowo przedstawione i omówione, obliczenia oporów hydraulicznych liniowych i miejscowych jednego odcinka instalacji klimatyzacyjnej nawiewnej i jednego instalacji wywiewnej. Pozostałe obliczenia oporów hydraulicznych dotyczce całej instalacji klimatyzacyjnej przeprowadzono tabelarycznie. Zamieszczono schematy instalacji nawiewnej i wywiewnej z naniesieniem wszystkich danych (narzuconych uzgodnionych z inwestorem i załoonych przyjtych przez projektantów), pomocnych w obliczeniach hydraulicznych tych instalacji. W rozdziale szesnastym przeprowadzono obliczenia umoliwiajce dobór wentylatorów do poszczególnych central: nawiewnej i wywiewnej. Zwrócono uwag na punkty pracy znajdujce si na charakterystykach wentylatorów i instalacji klimatyzacyjnej, odpowiednio: nawiewnej i wywiewnej. Punkty przecicia si tych charakterystyk s punktami pracy. Rozdział siedemnasty zawiera zestawienie elementów niezbdnych do wykonania systemu instalacji nawiewnej, rozdział osiemnasty elementy do wykonania zespołu instalacji wywiewnej. Rozdział dziewitnasty to opis urzdze, w które ma by wyposaona cała instalacja klimatyzacyjna z podaniem charakterystyk kadego elementu. Rozdział dwudziesty zawiera pełn dokumentacj rysunkow instalacji klimatyzacyjnej przykładowego obiektu basenowego z opisem poszczególnych elementów: ich wymiarów i rozmieszczenia. Na rysunkach podano wszystkie wartoci dotyczce parametrów nawiewanego i wywiewanego powietrza, umoliwiajce: wykonanie, regulacj i odbiór instalacji. W ksice znalazły odzwierciedlenie zgromadzone informacje z literatury i przepisów prawnych dotyczce orodków basenowych wraz z ich analiz oraz dowiadczenie wyniesione przez autorów z prac nad projektami instalacji klimatyzacyjnych rónych obiektów, w tym w szczególnoci hal basenowych, take z ich nadzorowania w wykonawstwie, jak i póniejszej eksploatacji. 13

14 Autorzy zgromadzili cenne informacje, wykonujc ekspertyzy nieprawidłowego działania tego typu instalacji klimatyzacyjnych, a take analizujc przyczyny awarii, które miały miejsce. Tak uzyskan wiedz, popart jeszcze do- wiadczeniem dydaktycznym w prowadzeniu przedmiotów z mechaniki płynów, termodynamiki, wentylacji, wentylacji przemysłowej i klimatyzacji, autorzy starali si zawrze w niniejszej ksice. Celem autorów jest podzielenie si wiedz i dowiadczeniem z projektantami, wykonawcami i eksploatatorami klimatyzowanych obiektów basenowych. Ksika kierowana jest przede wszystkim do projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych w obiektach basenowych. Moe ona take w pewnym zakresie słuy pracownikom nauki, jako kompendium wiedzy o klimatyzacji obiektów basenowych zawartej w jednym miejscu. Moe by im take pomocna w procesie dydaktycznym, słuc jako podrcznik, a studentom w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niekoniecznie obiektów basenowych. W takich przypadkach szczególnie pomocny moe okaza si przykład projektowy orodka basenowego. 14

15 1. WSTP Człowiek posiada zdolnoci aklimatyzacyjne. Zdolnoci te s jednak ograniczone w dostosowywaniu si do warunków klimatycznych panujcych wokół niego. Zdolno do aklimatyzacji to inaczej moliwo uzyskania równowagi termicznej organizmu człowieka przy rónych fizycznych wpływach otoczenia. cisłych granic zdolnoci człowieka do przystosowywania si nie daje si okreli, poniewa na jego komfort przebywania w pomieszczeniu oprócz powietrza wpływaj: sposób ubrania, płe, postawa psychiczna, stan zdrowia, przyjmowane pokarmy, wiek, pora roku, rodzaj pracy (wysiłku), owietlenie, hałas, zapachy, kontakt z otoczeniem, take i inne czynniki. Do okrelenia warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniu, gdzie przebywaj ludzie, korzysta si najczciej z czterech elementów sporód wielu, które ten komfort charakteryzuj. S to: temperatura powietrza i jej równomierny rozkład w pomieszczeniu, rednia temperatura przegród łczenie z najcieplejszymi i najzimniejszymi powierzchniami w pomieszczeniu, np. w okresie zimy grzejniki i okna, wilgotno powietrza wraz z dynamik jej zmian, prdko przepływu powietrza przez pomieszczenie. Ubranie, czy raczej jego brak, aktywno ruchowa, czynniki psychiczne maj take istotny wpływ na odczuwanie komfortu przez człowieka. Granicznymi temperaturami samoobrony organizmu człowieka s [34]: o temperatura skóry, kiedy spada ona poniej 33 0 C, człowiek zaczyna wtedy marzn. Organizm zaczyna reagowa dreszczami ciała, pobudzajc si samoistnie do wikszego wydatkowania energii wewntrznej, aby podnie temperatur ciała i przywróci równowag ciepln organizmu, o temperatura rdzenia mózgowego, kiedy przekroczy 37 0 C. Organizm w samoobronie zaczyna si wtedy intensywnie poci, wydzielajc płyny, które odparowujc z powierzchni ciała usuwaj nadmiar ciepła z organizmu. Podane wartoci s granicznymi, dlatego nie naley ich przekracza. Jest rzecz oczywist, e nie maj one nic wspólnego z odczuwaniem komfortu przez człowieka, gdy przebywa on w pomieszczeniu, którym jest pływalnia i nie zachodz w nim znaczce zmiany temperaturowo-wilgotnociowe powietrza oraz niepoddawany jest on nadmiernemu wysiłkowi fizycznemu. Dla człowieka, ze wzgldu na jego dobre samopoczucie, dolna granica dopuszczalnej wilgotnoci wzgldnej wynosi 35%, a górna 70%. 15

16 Przy wilgotnoci wzgldnej niszej ni 35% dochodzi do wysuszenia otoczenia, w tym przede wszystkim: odziey, dywanów, mebli. Powoduje to unoszenie si pyłów. U człowieka dochodzi do wysuszenia błon luzowych górnych dróg oddechowych. Tworzywa sztuczne w suchym powietrzu ładuj si elektrostatycznie, gromadzc dodatkowe czstki pyłów na swoich powierzchniach. Z tego powodu zalecana jest kada metoda dodatkowego nawilania powietrza szczególnie zim, gdy wilgotno bezwzgldna na zewntrz pomieszcze jest bardzo mała. Doprowadzenie jej do wntrza pomieszcze poprzez otwieranie (uchylanie, czy rozszczelnianie) okien nie daje efektu w nawilaniu do minimalnej wymaganej wilgotnoci wzgldnej powietrza, tj. 35%. Przy wilgotnoci wzgldnej powyej 70% para wodna zawarta w powietrzu mo- e wykrapla si w zimnych miejscach przegród na tzw. mostkach termicznych. Materiały pochodzenia organicznego mog zacz podlega gniciu i moe powstawa na ich powierzchniach ple, wydzielajc jednoczenie nieprzyjemny charakterystyczny zapach zwizany z tymi procesami. Zaczn pojawia si szkody materiałowe (korozja), dotyczy to take konstrukcji budynku. Zakres wilgotnoci wzgldnej w powietrzu, przy której człowiek nie odczuwa dyskomfortu jest bardzo duy. Jednak, jak wykazuj liczne dowiadczenia, najlepsze samopoczucie wystpuje u człowieka, gdy wilgotno wzgldna powietrza zawiera si w granicach 40 60%. Przy czym dynamika zmian wilgotnoci wzgldnej nie przekracza 20% w cigu godziny. To take jest dua tolerancja organizmu człowieka na zmiany wilgotnoci wzgldnej. Konieczno wymiany powietrza zuytego na wiee, dla zachowania warunków higieniczno-sanitarnych, wymaga ruchu powietrza w pomieszczeniu. Zachowujc właciwy mikroklimat i komfort w strefie przebywania ludzi, prdko powietrza nie powinna przekracza 0,25 m/s, a zim lub gdy człowiek jest rozebrany (pływalnie) powinna by mniejsza od 0,15 m/s. Utrzymywanie takich prdkoci jest do kłopotliwe ze wzgldu na znaczne trudnoci regulacji wypływu powietrza z nawiewników (miejsc doprowadzenia powietrza). Wiksze prdkoci napływu powietrza od 0,25 m/s do strefy, gdzie przebywaj ludzie przy wyszych temperaturach moe okaza si nawet ulg w odczuwaniu wysokich temperatur. Jednak, jak wykazały obserwacje z przeprowadzonych bada [34], w dłuszym okresie czasu taka prdko powietrza powoduje rozdranienie u osób poddanych takiemu działaniu strugi powietrza. Szczególnie, gdy strumie powietrza skierowany jest bezporednio na barki, szyje lub nogi człowieka. Dlatego naley dy do uzyskania warunków komfortu cieplnego bez uciekania si do podwyszonych prdkoci ruchu powietrza [34]. Temperatura powierzchni przegród budowlanych ma równie wpływ na panujce warunki komfortu cieplnego w hali basenowej. rednia temperatura wszystkich powierzchni przegród budowlanych nie powinna znaczco odbiega od redniej wartoci temperatury powietrza wewntrznego w hali basenowej. 16

17 Z przeprowadzonych bada [34] wynika, e ze wzgldu na komfort organizmu człowieka powinna by ona włanie równa redniej temperaturze powietrza wewntrznego. Take rozbienoci pomidzy poszczególnymi temperaturami powierzchni wewntrznych przegród budowlanych w skrajnych przypadkach nie powinny przekracza 10 C. Organizm nasz toleruje w takich przypadkach, bez odczuwania dyskomfortu, rónic temperatur w granicach 3 5 C. Due rónice w temperaturach powierzchni przegród bd odczuwane jako dyskomfort przez uytkowników. Przy niszych temperaturach, jako nadmierny ruch powietrza w rzeczywistoci oddawanie poprzez promieniowanie energii cieplnej z organizmu człowieka w kierunku przegrody. Przy wyszych temperaturach oddawanie energii cieplnej przez organizm jest niedostateczne, co bdzie skutkiem szybkiego mczenia si. 17

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2]

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2] Rozwizania energooszczdne klimatyzacji dla sal operacyjnych 1. Wprowadzenie Systemy klimatyzacyjne sal operacyjnych szpitali nale do najbardziej energochłonnych. Wpływa na to szereg czynników, w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 46 Przedmiot: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego zatwierdzony na zebraniu Komisji ds. Jakoci Kształcenia na Wydziale Inynierii rodowiska w dniu 28.11.2008 r. 1.1 Podstawowe rónice w układach technologicznych uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja Ścieżka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z OSUSZANIEM CZĘŚCI POWIETRZA RECYRKULOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z OSUSZANIEM CZĘŚCI POWIETRZA RECYRKULOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (4/12) 2012 Vyacheslav PISAREV Agnieszka HABA Politechnika Rzeszowska ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej Copyright Pro-Vent Składniki EP standardowe wartości EP [kwh/m 2 ] 65 60 Σ»65kWh/m 2 30 1,1 1,1 1,1 3 0 c.o. przegrody c.o. wentylacja η=50%

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

DOBÓR WIELKOŚCI I PARAMETRÓW INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH DLA HAL BASENOWYCH

DOBÓR WIELKOŚCI I PARAMETRÓW INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH DLA HAL BASENOWYCH 1 Zbigniew WNUKOWICZ DOBÓR WIELKOŚCI I PARAMETRÓW INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH DLA HAL BASENOWYCH Głównym zadaniem instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu basenu jest utrzymywanie stałej temperatury

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOPROWADZENIA CZYNNIKA CHŁODU DO CELÓW CHŁODNICZYCH

INSTALACJA DOPROWADZENIA CZYNNIKA CHŁODU DO CELÓW CHŁODNICZYCH REGI ON ALNE CENTRUM OW I ATOWO SPORTOWE W DOBCZYC ACH P.B. S4 INSTALACJA DOPROWADZENIA CZYNNIKA CHŁODU DO CELÓW CHŁODNICZYCH REGI ON ALNE CENTRUM OW I ATOWO SPORTOWE W DOBCZYC ACH P.B. INSTALACJA DO CELÓW

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

GODZINOWA METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

GODZINOWA METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Building Physics in Theory and Practise, ISSN 1734-4891 GODZINOWA METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Maciej MIJAKOWSKI *, Jerzy SOWA **, Piotr NAROWSKI ***

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS WK-n Punkty ECTS: 7. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS WK-n Punkty ECTS: 7. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Wentylacja i klimatyzacja Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-206-WK-n Punkty ECTS: 7 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

BRANA ELEKTRYCZNA INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I ODDYMIANIA < 5

BRANA ELEKTRYCZNA INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I ODDYMIANIA < 5 BRANA ELEKTRYCZNA NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTUJCA!"#$ %&$"'&$(& ) * +,-%&.&$/ 0123)4*5 '+(!$'#66.!67.8+!,"' $'" +,--8&$'"(&39 0:23/;&',"! INSTALACJA OWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 2. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 2. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOBORU CE TRAL KLIMATYZACYJ YCH DLA HAL BASE OWYCH

KRYTERIA DOBORU CE TRAL KLIMATYZACYJ YCH DLA HAL BASE OWYCH Zbigniew W UKOWICZ KRYTERIA DOBORU CE TRAL KLIMATYZACYJ YCH DLA HAL BASE OWYCH SELECTIO CRITERIO S OF AIR HA DLI G U ITS FOR I DOOR SWIMMI G POOLS Technical aspects of swimming pool systems Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Miejscowo: Adres: Projektant: Data oblicze: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Data utworzenia projektu: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Plik danych: D:\_PRACA\CHORZELE-PRZEWIZKA\PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Parowanie z powierzchni lustra wody HENRYK G. SABINIAK MAREK PIETRAS

Parowanie z powierzchni lustra wody HENRYK G. SABINIAK MAREK PIETRAS HENRYK G. SABINIAK MAREK PIETRAS Przedstawiono wyniki obliczeń jednostkowego strumienia masy wilgoci powstającej w wyniku parowania z powierzchni lustra wody wg różnych metod oraz nomogram do szybkiego,

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA materiały dla studentów mgr inż. Bartosz Gil I. Powietrze wilgotne podstawowe wiadomości Powietrze wilgotne jest jednorodną mieszaniną powietrza suchego oraz zawartej w nim wody,

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne cechy temperatury śląskiej TŚ w normowaniu czasu pracy i bezpieczeństwa cieplnego górników w środowiskach pracy kopalń głębokich

Uniwersalne cechy temperatury śląskiej TŚ w normowaniu czasu pracy i bezpieczeństwa cieplnego górników w środowiskach pracy kopalń głębokich dr hab. inż. JAN DRENDA prof. nadzw. w Pol. Śl. Politechnika Śląska Uniwersalne cechy temperatury śląskiej TŚ w normowaniu czasu pracy i bezpieczeństwa cieplnego górników w środowiskach pracy kopalń głębokich

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu wewnętrznej instalacji CO i wentylacji w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie

OBLICZENIA. do projektu wewnętrznej instalacji CO i wentylacji w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie OBLICZENIA do projektu wewnętrznej instalacji CO i wentylacji w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie Spis treści : 1. Obliczeniowe zapotrzebowania ciepła na cele

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Nawiewne szyny szczelinowe typu SN produkcji Dan-Poltherm

Nawiewne szyny szczelinowe typu SN produkcji Dan-Poltherm Nawiewne szyny szczelinowe typu SN produkcji Dan-Poltherm Nawiewne szyny szczelinowe typu SN W hali basenowej najbardziej optymalnym i efektywnym sposobem rozprowadzenia powietrza jest sposób realizowany

Bardziej szczegółowo

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831 Mgr inż. Zenon Spik Oznaczenia Nowością, która pojawia się w normie PN-EN ISO 12831 są nowe oznaczenia podstawowych wielkości fizycznych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wprowadzenie

Spis treści. 1. Wprowadzenie Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1 Klimat, klimatyzacja pomieszczenia, technika klimatyzacyjna 1.2 Wymogi stawiane technice klimatyzacyjnej 1.2.1 Uczucie komfortu i jakość powietrza w pomieszczeniu 1.2.2

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Karta katalogowa Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Przeznaczenie centrali Notos xxxx-2 Centrale basenowe

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego 1. WSTĘP Zgodnie z wymaganiami "Warunków technicznych..."[1] "Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

Wentylacja i klimatyzacja. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Wentylacja i klimatyzacja Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Definicje Zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza, w taki sposób i w takich ilościach, aby nie dopuścić do pogorszenia się warunków mikroklimatu,

Bardziej szczegółowo

Wentylacja w budynkach pasywnych

Wentylacja w budynkach pasywnych Wentylacja w budynkach pasywnych Budynek pasywny jest budynkiem, wewnątrz którego komfort cieplny może być osiągnięty bez udziału systemów grzewczych lub klimatyzacyjnych dom ogrzewa i chłodzi się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia cieplne i hydrauliczne oraz jakości wody w instalacjach grzewczych

Zagadnienia cieplne i hydrauliczne oraz jakości wody w instalacjach grzewczych Zagadnienia cieplne i hydrauliczne oraz jakości wody w instalacjach grzewczych Wiesław Zima Damian Muniak Piotr Cisek Grzegorz Ojczyk Paweł Pacura Zagadnienia cieplne i hydrauliczne oraz jakości wody w

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących

INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących KLIMATYZACJA URZ DZENIA Nowe akcenty w chłodzeniu pomieszczeń INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących Wojciech KLAJNERT*, Kraków W artykule przedstawiony zostanie sposób

Bardziej szczegółowo

SPIS OZNACZE 1. STATYKA

SPIS OZNACZE 1. STATYKA SPIS TRECI OD AUTORÓW... 7 WSTP... 9 SPIS OZNACZE... 11 1. STATYKA... 13 1.1. Zasady statyki... 16 1.1.1. Stopnie swobody, wizy, reakcje wizów... 18 1.2. Zbieny układ sił... 25 1.2.1. Redukcja zbienego

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY. Sprawdzanie warunków cieplno-wilgotnościowych projektowanych przegród budowlanych (wymagania formalne oraz narzędzie: BuildDesk Energy Certificate PRO) Opracowanie: BuildDesk Polska Nowe Warunki Techniczne

Bardziej szczegółowo

Właściwa wentylacja hali basenowej

Właściwa wentylacja hali basenowej Właściwa wentylacja hali basenowej Na wstępie koszty Inwestycja, jaką jest basen, bez względu na jego wielkość, wiąże się z wysokimi kosztami. Mowa zarówno o kosztach odpowiedniego projektu, kosztach inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wstęp syndrom chorego budynku

Wstęp syndrom chorego budynku Wstęp Wentylacja jest to wymiana powietrza, zwykle między pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta.

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej

Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej Prawidłowe rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu jest istotnym zagadnieniem w instalacjach klimatyzacyjnych powietrznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9 Projekt: Starostwo Prudnik Strona 1 Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Obiekt: BUDYNEK BIUROWY Adres: 48-370 Prudnik ul. Kościuszki 76 Jednostka proj.: Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Artur

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Parametry decydujące o mikroklimacie pomieszczeń temperatura, wilgotność, prędkość powietrza, zawartość substancji

Bardziej szczegółowo

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale basenowe DP CF / DP CF HP Głównym zadaniem instalacji wentylacji obiektu basenowego jest utrzymywanie w

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu Ćwiczenie Nr 3 Temat: BADANIE MIKROKLIMATU W POMIESZCZENIACH Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi badania mikroklimatu w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV, PPD.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem ZAGADNIENIA obowiązujące do egzaminu z przedmiotu KLIMATYZACJA II dla studentów po VIII semestrze Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 1. Klimatyzacja, podział, definicje itp. 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja małych obiektów basenowych w hotelach i pensjonatach Zbigniew WNUKOWICZ, Warszawa

Klimatyzacja małych obiektów basenowych w hotelach i pensjonatach Zbigniew WNUKOWICZ, Warszawa Klimatyzacja małych obiektów basenowych w hotelach i pensjonatach Zbigniew WNUKOWICZ, Warszawa Dobry standard pokoi i smaczna kuchnia to w dzisiejszych czasach za mało, aby przekonać klientów do skorzystania

Bardziej szczegółowo

PŁYWALNIA W PRZESTOJU EKSPLOATACYJNYM. MOŻLIWOŚCI ZNACZĄCEGO OBNIŻENIA ZUŻYCIA ENERGII.

PŁYWALNIA W PRZESTOJU EKSPLOATACYJNYM. MOŻLIWOŚCI ZNACZĄCEGO OBNIŻENIA ZUŻYCIA ENERGII. 1 Zbigniew W UKOWICZ PŁYWALNIA W PRZESTOJU EKSPLOATACYJNYM. MOŻLIWOŚCI ZNACZĄCEGO OBNIŻENIA ZUŻYCIA ENERGII. 1. Wprowadzenie Baseny kąpielowe kojarzą nam się z relaksem, zabawą i wypoczynkiem. Stale rosnąca

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych.

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Zestaw rezystorów typu ZU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Stycze 2005 rok Spis treci : 1. Opis 2. Dane znamionowe zestawu rezystorów dociajcych. 3. Wykaz elementów uytych do produkcji

Bardziej szczegółowo

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara.

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. 2.3. Izolacja i próby instalacji c.o Instalacj c.o naley izolowa cieplnie: - pion

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis rysunków

Spis treści. Spis rysunków 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Cel opracowania 3. Opis techniczny instalacji wentylacji 4. Uwagi końcowe, b. i o. z. 5. Obliczenia 6. Zestawienie zasadniczych elementów sieci wentylacyjnych Spis rysunków 1

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wiadomości wstępne Paliwa energetyczne i spalanie Straty ciepła pomieszczeń Systemy ogrzewania Kotły

Spis treści Wiadomości wstępne Paliwa energetyczne i spalanie Straty ciepła pomieszczeń Systemy ogrzewania Kotły Spis treści 1. Wiadomości wstępne....................................................... 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie............................................... 11 2.1. Co to są paliwa?.......................................................

Bardziej szczegółowo

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska Spis treści 1. Założenia ogólne.... 2 1.1 Parametry powietrz zewnętrznego dla okresu zimowego

Bardziej szczegółowo

STRULIK INFO 1 INFORMACJA STRULIK. Elementy nawiewne (nawiewniki) wymagania funkcjonalne i strukturalne

STRULIK INFO 1 INFORMACJA STRULIK. Elementy nawiewne (nawiewniki) wymagania funkcjonalne i strukturalne STRULIK INFO 1 INFORMACJA STRULIK Elementy nawiewne (nawiewniki) wymagania funkcjonalne i strukturalne STRULIK INFO 1 2 STRULIK INFO Elementy nawiewne systemów dystrybucji powietrza. Wymagania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCIOWA STRAT CIEPŁA Z POWIERZCHNI WODY OTWARTEJ NIECKI BASENOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

ANALIZA JAKOŚCIOWA STRAT CIEPŁA Z POWIERZCHNI WODY OTWARTEJ NIECKI BASENOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH ANALIZA JAKOŚCIOWA STRAT CIEPŁA Z POWIERZCHNI WODY OTWARTEJ NIECKI BASENOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH Autorzy: Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał, Henryk Radomiak ("Rynek Energii"

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR.

PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR. Projekt: DDPS NR.4 - TERMOZOLACJA PRZEGRÓD Strona 1 PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 Temat: PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Obiekt: DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Wentylacja Osuszanie Odzysk energii KRYTE PŁYWALNIE

Klimatyzacja Wentylacja Osuszanie Odzysk energii KRYTE PŁYWALNIE Klimatyzacja Wentylacja Osuszanie Odzysk energii KRYTE PŁYWALNIE Kryte pływalnie są obiektami wymagającymi utrzymania odpowiednich warunków mikroklimatu. Pomieszczenia te wyróżniają się szczególnie dużymi

Bardziej szczegółowo

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop. 2015 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Przedmowa XIII XVII 1. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych

Bardziej szczegółowo

CSB CENTRALE BASENOWE

CSB CENTRALE BASENOWE CSB CENTRALE BASENOWE WSTĘP Centrale basenowe to grupa central przeznaczona do obsługi hal basenowych. Powstały w wyniku wieloletnich doświadczeń firmy Juwent. Specjalnie skonfigurowane układy pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA DO OSUSZANIA POWIETRZA OBIEGOWEGO I WYMIENNIKA KRZYŻOWEGO

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA DO OSUSZANIA POWIETRZA OBIEGOWEGO I WYMIENNIKA KRZYŻOWEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (4/12) 2012 Vyacheslav PISAREV Agnieszka HABA Politechnika Rzeszowska ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH

Bardziej szczegółowo

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian.

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Projekt: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Strona 1 Załącznik Nr.. Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Temat: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Od płytowego, przez rurkę ciepła, po regeneracyjny - ciekawostki odzyskiwania ciepła i teoretyczna analiza

Od płytowego, przez rurkę ciepła, po regeneracyjny - ciekawostki odzyskiwania ciepła i teoretyczna analiza Od płytowego, przez rurkę ciepła, po regeneracyjny - ciekawostki odzyskiwania ciepła i teoretyczna analiza Wzrastajgce wymagania co do komfortu użytkowanych pomieszczeń wymuszają stały rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALE BASENOWE CSB

CENTRALE BASENOWE CSB 11 WSTĘP Centrale basenowe to grupa central przeznaczona do obsługi hal basenowych. Powstały w wyniku wieloletnich doświadczeń firmy Juwent. Specjalnie skonfigurowane układy pompy ciepła i wymienników

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo