ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Krakowskie Przedmieście 26/28"

Transkrypt

1 U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I C E N T R U M E U R O P E J S K I C H S T U D I Ó W R E G I O N A L N Y C H I L O K A L N Y C H ( E U R O R E G ) ul. Krakowskie Przedmieście 26/ Warszawa S I W Z o p u b l i k o w a n o n a s t r o n a c h i n t e r n e t o w y c h w w w. u w. e d u. p l o r a z w w w. m u s. e d u. p l SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Przygotowanie, druk oraz dostawę serii sześciu publikacji naukowych w ramach projektu Ministerstwa Uczące się współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CPV: usługi drukowania i powiązane drukowane ksiąŝki, broszury, ulotki Strona 1

2 1. Rozdział I - Instrukcja 2. Rozdział II - Załącznik Nr 1 - Szczegółowe zestawienie publikacji objętych przedmiotem zamówienia wraz z parametrami 3. Rozdział III - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami 4. Rozdział IV - Wzór umowy Tryb: przetarg nieograniczony nr MUS/ZP-1/2012 Strona 2

3 Rozdział I INSTRUKCJA art. 1 ZAMAWIAJĄCY 1. Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP: , REGON: , zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie, druk oraz dostawę serii sześciu publikacji naukowych w ramach projektu Ministerstwa Uczące się (dalej: MUS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz z późn. zm.). art. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniŝej euro. 2 Dopuszczenie Wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niŝ jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. Strona 3

4 4. Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi, jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców. 1. Kody CPV: usługi drukowania i powiązane drukowane ksiąŝki, broszury, ulotki 2. Niniejsze zamówienie dotyczy przygotowania, druku i dostawy serii sześciu publikacji naukowych dla projektu o nazwie Ministerstwa Uczące Się (MUS) zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach (nr UDA-POKL /10-00) realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dla kaŝdej z 6 publikacji następujące wymagania: a) adiustację językową tekstu (pięć publikacji w języku polskim, jedna publikacja w języku angielskim) z koniecznością konsultacji z Zamawiającym powaŝniejszych zmian w tekście, które mogą wpłynąć na zmianę znaczenia tekstu; b) opracowanie graficzne tekstu specjalistycznego prace zawierają m.in. rysunki, wykresy, tabele; c) redakcja techniczna; art. 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 Opis przedmiotu zamówienia d) dwie korekty tekstu przez Wykonawcę oraz wprowadzenie korekt Zamawiającego; e) zaprojektowanie layout u, skład i łamanie publikacji (realizacja graficzna tabeli, wykresów, schematów, tytulatura, wyliczenia, paginacja itp.). Zamawiający zastrzega zgłaszanie poprawek lub odrzucenie projektu; f) opracowanie graficzne i projekt okładki (pierwsza i ostatnia strona). Zamawiający zastrzega zgłaszanie poprawek lub odrzucenie projektu; g) przeprowadzenie procedury korekty autorskiej (czas korekty autorskiej nie wlicza się do całkowitego czasu realizacji poszczególnych publikacji). Wydruk publikacji stanowiących przedmiot umowy, moŝe nastąpić wyłącznie po uzyskaniu akceptacji ich wydruku próbnego przez Zamawiającego. h) druk i oprawa publikacji; Strona 4

5 i) przeprowadzenie procedury nadania numerów ISBN oraz DOI kaŝdej publikacji na koszt Wykonawcy; j) dostawa we wskazane przez Zamawiającego miejsce (wg rozdzielnika, w granicach administracyjnych m. St. Warszawy) awy) na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać kaŝdą z publikacji do bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych zgodnie z ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Koszty dodatkowych, obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych, Wykonawca uwzględnia w wynagrodzeniu za przedmiot zamówienia objęty umową. k) archiwizacja publikacji i przekazanie zarchiwizowanych publikacji w formacie pdf Zamawiającemu. 4. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia uwzględni następujące wymagania techniczne: a) Format publikacji: B5; b) Kolorystyka publikacji: środki wszystkich publikacji: druk dwustronny czarny 1+1 oraz wybrane strony drukowane w kolorze 4+4 szacunkowa liczba arkuszy kolorowych została podana osobno obno dla kaŝdej z publikacji; okładki wszystkich publikacji: 4+0 (druk kolorowy jednostronny); wersja elektroniczna dokumentu (w formacie.pdf) ma być przygotowana w pełnym kolorze; c) Oprawa twarda, całopapierowa, szyta nićmi; d) Do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca uŝyje następujących materiałów: środki papier offsetowy III klasa, gramatura 80g; okładki karton, gramatura ok. 280 g. 5. Szczegółowe zestawienie publikacji objętych przedmiotem zamówienia wraz z parametrami (w tym: format, rodzaj i gramatura papieru, kolorystyka publikacji, rodzaj oprawy, planowana objętość (liczba stron), nakład druku) zostało określone w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Publikacja musi być opatrzona logo partnerów realizujących projekt, PO Kapitału Ludzkiego Narodowa Strategia Spójności oraz Unii Europejskiej zgodnie z Strona 5

6 dokumentem Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Warszawa, 4 luty 2009 r.); b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt nakład ksiąŝki do siedziby Zamawiającego, i zapewnić takie opakowanie ksiąŝek, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu. Na kaŝdym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o tytule ksiąŝki i liczbie egzemplarzy w paczce. Podstawę do odbioru danego nakładu ksiąŝki będzie stanowił protokół zdawczo odbiorczy, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego bez zastrzeŝeń. 9. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Poddziałanie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr. 2 Termin wykonania zamówienia 1. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia (6 publikacji) będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 r. 2. Terminy realizacji poszczególnych publikacji: Zamawiający przewiduje, Ŝe dla kaŝdej z 6 planowanych publikacji termin realizacji wynosić będzie 70 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego ostatecznej wersji maszynopisu. 3. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótsze terminy realizacji poszczególnych publikacji, niŝ przedstawiono wyŝej. 4. Oferty proponujące dłuŝsze terminy zostaną odrzucone. Strona 6

7 art. 4 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 1 Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ma podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca złoŝy: 1) Formularz Nr 1 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Do Formularza Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy): a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, zenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2 Strona 7

8 Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 lit a,b,c składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit a powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit b powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, określony został w ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: 3.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Strona 8

9 3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności i jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonuje, minimum 3 usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie usługi lub realizację projektów wydawniczych polegające na przygotowaniu, drukowaniu w kolorze, w pełnej oprawie introligatorskiej oraz dostawie publikacji naukowych w języku polskim oraz w języku angielskim o wartości co najmniej ,00 zł brutto kaŝda dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, nastąpi na podstawie przedłoŝonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w 4 niniejszego artykułu i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia). 4 Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, kaŝdy z Wykonawców przedłoŝy wraz z ofertą - zgodnym z załączonym do SIWZ Formularzem oferty (opracowanym przez Zamawiającego) - następujące oświadczenia i dokumenty, wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 1.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: Strona 9

10 Formularz Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu W zakresie wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Formularz Nr 3 - oświadczenie - wykaz usług z załącznikami Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, minimum 3 usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli eli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie usługi lub realizację projektów wydawniczych polegające na przygotowaniu, drukowaniu w kolorze, w pełnej oprawie introligatorskiej oraz dostawie publikacji naukowych w języku polskim oraz w języku angielskim o wartości umowy co najmniej ,00 zł brutto kaŝda. NaleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie (np. opinie, referencje). Z załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, Ŝe usługi zostały wykonane naleŝycie 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5 Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania 1. Wykonawca złoŝy: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. 2) Formularz Nr 4 - informacja o zakresie zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza do oferty niniejszego formularza), Strona 10

11 3) Formularz Nr 5 oświadczenie o posiadaniu uprawnień do nadawania numerów ISBN oraz DOI (digital object identifier) publikacjom, 2. Zaleca się dołączenie do oferty: Formularza Nr 6 sporządzone przez Wykonawcę szczegółowe zestawienie (spis) wszystkich oświadczeń i dokumentów itp. 6 Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dalej zwanych konsorcjum 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 4 3 ust. 4 oraz 4 ust. 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 2. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna): 1) do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 3) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty naleŝy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 4) Formularz nr 1 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. Załączniki do Formularza nr 1 (dokumenty wymienione w art. 4 1 ust. 1) obowiązują kaŝdego z członków konsorcjum oddzielnie. KaŜdy z członków konsorcjum musi złoŝyć komplet wyŝej wymienionych załączników do Formularza nr 1, podpisanych przez pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. Strona 11

12 5) Formularz nr 2 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. 6) Formularz nr 3 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. Ilość usług wykazana we wspólnym formularzu dla całego konsorcjum sumuje się dla wszystkich członków konsorcjum. Załączniki, w tym referencje, opinie itp. poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. 8) Formularz nr 4, Formularz nr 5, Formularz nr 6 - podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczy całego konsorcjum. 9) Inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum. 7 Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja 1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 2. Oferta złoŝona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 1) NaleŜy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. 2) Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiąŝąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę. 3) Pełnomocnik będzie upowaŝniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz kaŝdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 4) Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 5) Wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 6) Spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu. 7) Zawierać wszystkie informacje dla kaŝdego z podmiotów oraz dla konsorcjum, zgodnie ze Specyfikacją. 3. JeŜeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Strona 12

13 8 Forma dokumentów 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeŝeniem pełnomocnictw, określonych w niniejszej SIWZ, których treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszego artykułu. 2. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. art. 5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1 Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia 1. Pytania naleŝy kierować na piśmie (przekazać faksem, mailem, pocztą lub osobiście) na adres Zamawiającego podany w 3 ust. 3 niniejszego artykułu. 2. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia naleŝy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami. 2 Forma porozumiewania się 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, mailowo lub pisemnie. 2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub mailowo, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w odpowiednim Zarządzeniu Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach Wykonawca moŝe pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: oraz 5. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania naleŝy przesyłać na adres mailowy w wersji edytowalnej (Word, Excel) lub na numer faksu podany w 3 ust. 3 niniejszego artykułu. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, przekazując treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, jednak nie później niŝ na 2 dni przed Strona 13

14 upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona równieŝ na stronie internetowej Zamawiającego: oraz PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej. 3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych oraz merytorycznych jest kierownik projektu MUS Małgorzata Klenk EUROREG UW tel.: , fax: , mail: 2. Z osobami wymienionymi w ust. 1 moŝna kontaktować się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, mailowo. 3. Adres, na który naleŝy przesyłać korespondencję: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa fax.: art. 6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. art. 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. art. 8. CENA OFERTY 1. Strona 14

15 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty musi zawierać naleŝny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta w Formularzu oferty. 2. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zadania, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciąŝają Wykonawcę zamówienia musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty. 4. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty OGÓŁEM. 5. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w formularzu oferty naleŝy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę) 2 Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyraŝone w złotych polskich. 2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. Strona 15

16 art. 9 OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 1 Kryterium wyboru ofert 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów: Lp. Kryterium Opis Waga kryterium/ maksymalna liczba punktów % CENA Stosunek ceny (brutto) oferty najtańszej za cały (cena brutto oferty za cały przedmiot zamówienia) przedmiot zamówienia do ceny (brutto) oferty badanej wg wzoru podanego w ust Obliczenie liczby punktów przyznanych kaŝdej ofercie w kryterium Cena zostanie dokonane na podstawie poniŝszego wzoru: cena (brutto) oferty najtańszej C = x 100 pkt cena (brutto) oferty badanej 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 4. JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złoŝenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Strona 16

17 art. 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1 Przygotowanie ofert 1. Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną/osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza moŝliwość uŝycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie uŝywanego odpowiednika w języku polskim. 2. JeŜeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania Wykonawcy wynika, Ŝe do reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 3. JeŜeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia podpisu (parafy) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, naleŝy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 2, w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne. 4. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia większej liczby, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 5. Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji. 6. Do formularza oferty naleŝy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 7. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Pełnomocnictwa naleŝy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w art. 4 niniejszej SIWZ. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeŝeniem ust. 10 niniejszego paragrafu parafa obligatoryjna. 9. Zaleca się, aby kaŝda strona lub kartka oferty była ponumerowana z zachowaniem ciągłości numeracji. W Formularzu nr 6 naleŝy podać informację dotyczącą łącznej ilości stron lub kartek całej oferty. Strona 17

18 10. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert niezaleŝnie od wyniku postępowania. 12. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana). 13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzeŝe, Ŝe nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 2 Zmiana lub wycofanie ofert W kaŝdym momencie przed upływem terminu składania ofert kaŝdy Wykonawca moŝe zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złoŝone na piśmie w sposób określony w art Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ". Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE OFERTY będą otwierane w pierwszej kolejności. śadna oferta nie moŝe być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. art. 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1 Informacje o sposobie składania ofert 1. Składanie ofert: 1) opakowanie ofert. Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. NaleŜy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Strona 18

19 Na kopercie lub opakowaniu naleŝy umieścić ić adres (oznakowanie) według poniŝszego wzoru: Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa w przetargu nieograniczonym nr MUS/ZP-1/2012 na: Przygotowanie, druk oraz dostawę serii sześciu publikacji naukowych w ramach projektu Ministerstwa Uczące się. 2) miejsce i termin składania ofert pisemnych: a) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, naleŝy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w sekretariacie Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 30 (w oficynie, II piętro, pok. 3), Warszawa, nie później niŝ do dnia r. do godziny 10.00, b) w przypadku gdy Wykonawca złoŝy ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złoŝenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu EUROREG. UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. c) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została ona oznakowana. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie - w biurze projektu Ministerstwa Uczące Się, Konopczyńskiego 5/7 m. 54, Warszawa, w dniu r. o godzinie Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. O F E R T A 2 Otwarcie ofert 4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres (siedziby) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. 5. PowyŜsze informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. Strona 19

20 art. 12 SPOSÓB OCENY OFERT Zasady korekty omyłek 1) oczywiste omyłki pisarskie, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie znajdujące się w formularzu oferty. W przypadku rozbieŝności między ceną pisaną liczbowo i słownie, Zamawiający za prawidłowo podane przyjmie ceny podane liczbowo. 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe znajdujące się w formularzu oferty, w szczególności: - błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, - błędne zsumowanie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. - błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnoŝenia i dzielenia. Zamawiający za prawidłowo podane przyjmie cenę netto podaną liczbowo. 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu. art. 13 ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie będzie Ŝądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Strona 20

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo