ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 04.12.2012 r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa"

Transkrypt

1 Strona1 Zamawiający: ul. gen. T. Kutrzeby Poznań NIP Poznań, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia: Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu "Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy zapytanie ofertowe na realizację usług wydawniczych i drukarskich (Zadanie 3: Wdrażanie), w zakresie przedstawionym w punkcie 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę. 2. Informacje o Zamawiającym: w Poznaniu powstała w 1996 roku. Obecnie uczelnia kształci studentów na siedmiu kierunkach studiów: kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, grafika oraz informatyka. WSNHiD oferuje liczne kierunki studiów podyplomowych dostosowanych do zapotrzebowania panującego na rynku pracy na konkretnych specjalistów. Na Uczelni działa także Akademia Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet dla Dzieci. 3. Informacje o projekcie: Projekt pt. "Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Program stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach

2 Strona2 Jako cel ogólny projektu określono stworzenie efektywnego systemu motywującego do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania uwzględniając aktualny kontekst i historię systemu oświaty. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 31 marca 2011 r. do 15 marca 2013r. 4. Opis przedmiotu zamówienia: Wszystkie publikacje wytworzone na potrzeby realizacji projektu przygotowane zostaną zgodnie z,,wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz będą zawierały logo: Uczelni, Lidera Projektu, Partnera Projektu i oznaczenia unijne informujące o współfinansowaniu projektu. Przedmiotem zamówienia są usługi wydawnicze i drukarskie, zgodne z przedstawionym poniżej zakresem: Lp. Nazwa Nakład Opis 1. Instrukcja użytkowania metody 800 sztuk Przedmiotem zamówienia są usługi wydawnicze i drukarskie polegające na: 1. dokonaniu korekty polonistycznej tekstu, 2. przygotowanie składu, 3. druk Instrukcji użytkowania metody w nakładzie 800 egzemplarzy, 4. druk 6 plansz załączników dla każdego egzemplarza Instrukcji 5. Parametry techniczne Instrukcji użytkowania metody: 5.1 format netto (po obcięciu) A4 netto 5.2 objętość: do 120 stron 5.3 papier offset 120 g 5.4 okładka 4 strony 5.5 na tylnej okładce plastikowa kieszeń do wkładania dokumentów formatu A4 5.6 okładka - druk okładka - papier kreda mat 300g + folia błysk typ oprawy okładki: klejona usztywniona 5.9 uszlachetnienie: okładka lakier zabezpieczający 6. Parametry techniczne plansz: 6.1 format netto (po obcięciu) A4 6.2 objętość: 6 plansz, drukowanych dwustronnie x 800 (6 plansz będzie dołączonych do każdego egzemplarza Instrukcji użytkowania metody) 6.3 druk papier kreda mat 250 g

3 Strona3 2. Podręcznik dla dyrektorów 3. Podręcznik dla doradców 800 sztuk 800 sztuk Przedmiotem zamówienia są usługi wydawnicze i drukarskie polegające na: 1. dokonaniu korekty polonistycznej tekstu, 2. przygotowanie składu, 3. druk Podręcznika dla dyrektorów w nakładzie 800 egzemplarzy, 4. dystrybucja Podręczników dla Dyrektorów wraz z Instrukcją użytkowania metody do maksymalnie 800 adresatów z woj. wielkopolskiego wskazanych przez Zamawiającego, 5. Parametry techniczne Podręcznika dla dyrektorów: 5.1 format netto (po obcięciu) A4 netto 5.2 objętość: do 60 stron 5.3 papier offset 120 g 5.4 okładka - 4 strony 5.5 okładka - druk okładka - papier kreda mat 300g + folia błysk typ oprawy okładki: klejona usztywniona 5.8 uszlachetnienie: okładka lakier zabezpieczający Przedmiotem zamówienia są usługi wydawnicze i drukarskie polegające na: 1. dokonaniu korekty polonistycznej tekstu, 2. przygotowanie składu, 3. druk Podręcznika dla doradców w nakładzie 800 egzemplarzy, 4. dystrybucja Podręcznika dla doradców do maksymalnie 800 adresatów z woj. wielkopolskiego wskazanych przez Zamawiającego, 5. Parametry techniczne Instrukcji użytkowania metody: 5.1 format netto (po obcięciu) A4 netto 5.2 objętość: do 60 stron 5.3 papier offset 120 g 5.4 okładka 4 strony 5.5 druk papier kreda mat 300g + folia błysk typ oprawy: klejona usztywniona 5.8 uszlachetnienie: okładka lakier zabezpieczający

4 Strona4 Zamówienie będzie realizowane w trakcie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 10 stycznia 2013 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. CPV: Usługi związane z drukowaniem Usługi drukowania i dostawy Drukarskie usługi wykańczalnicze Usługi korektorskie Usługi składu 5. Warunki ogólne udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia; c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5 Strona5 d) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na wzorach formularzy zawartych w powyższym zapytaniu ofertowym Wykaz dokumentów składających się na ofertę: Formularz ofertowy (załącznik nr 1); Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2); Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem (załącznik nr 3); 6.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub drogą elektroniczną (wówczas należy dosłać ofertę w formie papierowej) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: a. pisemnie na adres Zamawiającego, tj. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, pokój 412 lub b. drogą elektroniczną na adres Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00: od dnia r. do dnia r. Oferta wysłana drogą elektroniczną musi zostać dostarczona w formie pisemnej w terminie do dnia 19 grudnia 2012 r. do godziny na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 7a. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują: a. pisemnie na adres Zamawiającego, tj. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, pokój 412 lub

6 Strona6 b. drogą elektroniczną na adres Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapisem w nagłówku: Dotyczy: zapytanie ofertowe usługi wydawnicze i drukarskie. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia r. do godziny Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. W przypadku zmiany terminu Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego oraz wyśle ją do Wykonawców do których wysłano zapytanie ofertowe. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wpływające zapytania w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Lewandowska, 9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Wartość punktowa wagi w % 1. Najniższa cena brutto Najniższa cena brutto Ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto). Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 100 w następujący sposób: - oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów - pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: (X/Y) *100, gdzie: X = najniższa cena Y = cena ocenianej oferty 1%=1 pkt

7 Strona7 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, wówczas Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej. 10. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty powinna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.). Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 11. Tryb ogłoszenia wyników postępowania: Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze oferty zamieszczając informację na stronie internetowej, podając dane Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz przyznaną punktację Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wynikach postępowania drogą mailową lub pocztową. 12. Termin związania z ofertą: Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. Zakres wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu ofertowym: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

8 Strona8 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 14. Uwagi końcowe: 14.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu wysłania niniejszego zapytania ofertowego Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, tylko w sytuacji, gdzie będzie to zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, a także innymi obowiązującymi przepisami prawa Na prośbę Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów poświadczających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego zapytania ofertowego. 15. Załączniki: 1. Formularz ofertowy; 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 3. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Beneficjentem.

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, 21 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 21 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot, o których mowa w 5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez Data Techno Park Sp. z o.o. Data Techno Park

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo