Struktura wymiana w³adza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura wymiana w³adza"

Transkrypt

1 Struktura wymiana w³adza Studia z socjologii teoretycznej Pod redakcj¹ Tadeusza Sozañskiego Jacka Szmatki i Mariana Kempnego Warszawa 1993 Wydawnictwo IFiS PAN

2 Projekt ok³adki Andrzej ubniewski Redaktor Barbara Gruszka Sk³ad komputerowy Tadeusz Sozañski Ksi¹ ka dotowana ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych na program badawczy PB 1927/1/91 Copyright by Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1993 ISBN Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Warszawa, ul. Nowy Œwiat 72, tel w. 97 Wydanie I. Obj. 18 ark. wyd.. 19,5 ark. druk. Papier offset kl. III., f. A-5.

3 Spis treœci Od redaktorów... 5 Jacek SZMATKA, Tadeusz SOZAÑSKI O czterech mitach socjologii i trzech generacjach teorii socjologicznych Problem (9). 2. Cztery mity o teorii socjologicznej i ich krytyka (10). 3. Trzy generacje teorii socjologicznych (18). Jacek SZMATKA, David WILLER W kierunku teoretycznego programu badawczego dynamiki struktury spo³ecznej Teoria elementarna w perspektywie metateoretycznej (29). 2. Pojêcie naukowego programu badawczego (30). 3. Co zasz³o w teorii wymiany spo³ecznej? (32). 4. Trzon naukowego programu badawczego Homansowskiej teorii wymiany (35). 5. Gdzie za³ama³ siê program badawczy Homansowskiej teorii wymiany? (40). 6. Charakterystyka trzonu naukowego programu badawczego teorii elementarnej (TE) (42). 7. Teoria elementarna jako teoria typu interactor (53). 8. Struktura naukowego programu badawczego TE (54). 9. Kierunki ewolucji programu badawczego TE (63). Izabella UHL Co to jest teoria elementarna? Cel pracy (73). 2. Zakres przedmiotowy teorii elementarnej (74). 3. Za³o enia metodologiczne teorii elementarnej (75). 4. Budowanie teorii modelowanie obiektów i zdarzeñ (77). 5. Testowanie teorii laboratoryjny eksperyment naukowy (85). 6. Zastosowanie teorii interpretacja i wyjaœnianie zjawisk historycznych (90). Wies³aw STRUKOWSKI-KOZIEÑ Dynamika struktury spo³ecznej Struktura jako przestrzeñ zdarzeñ (101). 2. Grupa i instytucja (105). 3. Obiekty teoretyczne modeli socjologicznych: rola, status, zasoby, pozycja spo³eczna, struktura (110). 4. Model struktury makrosystemu spo³ecznego (120). 5. Teoria elementarna (129). 6. Zakoñczenie: dynamika struktury spo³ecznej (141). Tadeusz SOZAÑSKI Próba formalizacji sieciowej teorii wymiany Teoria wymiany dziœ (149). 2. Model formalny sieciowego systemu wymian (155). 3. Aksjomatyczna charakterystyka systemu wymian. Specjalne klasy systemów (166). 4. Od modelu do teorii funkcjonowania systemu wymian (180). 5. Uwagi koñcowe (188).

4 Barry MARKOVSKY, David WILLER, Travis PATTON Relacje w³adzy w sieciach wymian Wczeœniejsze podejœcie (197). 2. Analiza teoretyczna odwo³uj¹ca siê do teorii grafów (201). 3. Eksperyment I (210). 4. Obszary w³adzy i sieci o wymianach wielokrotnych (213). 5. Eksperyment II (218). 6. Nowe kierunki teoretyczne (222). 7. Zakoñczenie (224). Tadeusz SOZAÑSKI Hierarchiczne systemy wymian. Powtórzenie eksperymentu Davida Willera Hierarchiczne systemy wymian: teoria i badania (233). 2. Opis eksperymentu (248). 3. Hipotezy, wyniki, wnioski (257). Marian KEMPNY Wymiana spo³eczna teoria socjologiczna, w stronê kulturowej perspektywy czy poza ni¹? Uwagi wstêpne (273). 2. W poszukiwaniu podstawowych metateoretycznych wymiarów paradygmatu wymiany (275). 3. Na czym polega odrêbnoœæ socjologicznych i antropologicznych teorii wymiany? (284). 4. Teoria wymiany wobec za³amania siê funkcjonalistycznego dyktatu w socjologii (287). 5. Antropologia wymiany u Ÿróde³ jej swoistoœci (292). 6. Wnioski koñcowe (296). Contents and Summaries...305

5 Od redaktorów Na niniejszy tom sk³adaj¹ siê prace cz³onków i sta³ych wspó³pracowników Pracowni Mikrosocjologii dzia³aj¹cej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. W wiêkszoœci powsta³y one w ramach programu badawczego PB 1927/1/91 ( Toward a Theoretical Research Program of the Dynamics of Social Structure ) finansowanego przez Komitet Badañ Naukowych. Publikacja ta nie jest dzie³em zbiorowym tego rodzaju, e g³osy autorów zatracaj¹ w nim samodzielne znaczenie, staj¹c siê jedynie wariacjami na wspólny temat lub relacjami z w³asnych poletek zyskuj¹cymi w³aœciwy sens wy³¹cznie w kontekœcie ca³ego przedsiêwziêcia. Nie jest te jednak, jak to siê zdarza w takich razach, luÿnym zbiorem artyku³ów powi¹zanych jedynie ogólnikowo sformu³owanym tytu³em. Choæ wiêc wedle zwyczajowej formu³y autorzy poszczególnych prac ponosz¹ wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za prezentowane pogl¹dy, Czytelnik z pewnoœci¹ zauwa y, e artyku³y zamieszczone w tej ksi¹ ce ³¹cz¹ liczne zwi¹zki tematyczne i podobieñstwo stanowisk. W istocie jest ona w du ej mierze owocem pracy zespo³owej, dzielenia siê pomys³ami i uzgadniania pogl¹dów na drodze dyskusji miêdzy cz³onkami zespo³u autorskiego i wchodz¹c¹ w jego sk³ad trójk¹ redaktorsk¹, której zadaniem by³o czuwanie nad kszta³tem ca³oœci. Nie od rzeczy bêdzie dodaæ w tym miejscu, e redaktorzy, znajduj¹c siê w trzech oddalonych od siebie punktach globu, dziêki wynalazkowi poczty elektronicznej mogli na

6 bie ¹co komunikowaæ siê ze sob¹ w sposób niemal tak bezpoœredni, jak w grupie seminaryjnej. Mimo idealnie symetrycznej struktury owej sieci komunikowania aktywnoœæ jej trzech wêz³ów nie by³a jednakowa. T³umaczy to odmienn¹ od alfabetycznej kolejnoœæ nazwisk redaktorów na stronie tytu³owej. Sam pomys³ tej publikacji wyszed³ od Mariana Kempnego, Jacek Szmatka wp³yn¹³ najsilniej na jej zawartoœæ i przes³anie, zaœ Tadeusz Sozañski wzi¹³ na siebie bie ¹ce koordynowanie pracy zespo³u i przygotowanie do druku ostatecznej wersji tekstu. Gdy zaczynaliœmy pracê nad ksi¹ k¹, ³¹czy³o nas przede wszystkim zainteresowanie orientacj¹ teoretyczn¹ zwan¹ teori¹ wymiany. Jak siê wydaje, jest ona wci¹ ma³o znana i doceniana w Polsce. Naszym pragnieniem jest, aby ksi¹ ka ta (której roboczy tytu³ brzmia³ Wokó³ teorii wymiany ), bêd¹c kolejn¹ obszern¹ pozycj¹ na ten temat po wyborze tekstów Wspó³czesne teorie wymiany spo³ecznej (pod red. Mariana Kempnego i Jacka Szmatki, 1992), przyczyni³a siê do zmiany tego stanu rzeczy, tym bardziej, e w latach osiemdziesi¹tych w ramach tej szerokiej orientacji pojawi³y siê nowe ciekawe propozycje teoretyczne doœæ ju odleg³e od powszechnie znanych i komentowanych koncepcji Homansa i Blaua. Do nurtu tego okreœlanego jako sieciowa teoria wymiany nale y w szczególnoœci tzw. teoria elementarna (dok³adniej elementarna teoria interakcji spo³ecznych ). Jeden z jej twórców, prof. David Willer, który od kilku lat wspó³pracuje z Pracowni¹ Mikrosocjologii IS UJ, jest tak e wspó³autorem dwu tekstów zamieszczonych w tej ksi¹ ce: napisanego wspólnie z Jackiem Szmatk¹ artyku³u W kierunku teoretycznego programu badawczego dynamiki struktury spo³ecznej oraz pracy opublikowanej w 1988 roku w American Sociological Review wspólnie z Barry'm Markovsky'm i Travisem Pattonem, a przedrukowanej tu za zgod¹ autorów i wydawcy. Teoria elementarna, omówiona systematycznie we wspomnianej pracy Szmatki i Willera, jak równie w artykule Izabelli Uhl Co to jest teoria elementarna? (adresowanym do czytelników pragn¹cych wstêpnie zorientowaæ siê w jej przedmiocie), zajmuje siê nie tylko w y m i a n ¹, ale i innymi elementarnymi stosunkami spo³ecznymi, w szczególnoœci relacj¹ przymusu (jest to g³ówny temat pracy I. Uhl), a ogólniej, w ³ a d z ¹, której ró ne formy wytwarzaj¹ siê jako pochodna s t r u k t u r y systemu spo³ecznego. Program badawczy teorii elementarnej podejmuje na nowo centralne problemy socjologii, a tak e, w swej warstwie metateoretycznej, proponuje pewien idea³ s o c j o l o g i i t e o r e t y c z n e j (bliski wiêkszoœci autorów naszego tomu, którzy œwiadomie podjêli próbê w³¹czenia siê w sposób twórczy w prace teoretyczne i empiryczne mieszcz¹ce siê w tym nurcie socjologii wspó³czesnej). Fakt ten znalaz³ odzwierciedlenie w nowym tytule i podtytule ksi¹ ki. Rolê klamry spinaj¹cej ca³oœæ pe³ni¹ dwa studia metateoretyczne dotycz¹ce kondycji teorii socjologicznej, stawiaj¹ce pytania o jej naturê i rozwój, przy czym tego rodzaju refleksji towarzyszy wyraÿna argumentacja na rzecz okreœlonego sposobu analizy zjawisk spo³ecznych. Artyku³ wstêpny Jacka Szmatki i Tadeusza Sozañskiego zatytu³owany O czterech mitach socjologii

7 i trzech generacjach teorii socjologicznych podejmuje raz jeszcze problem wzorca teoretycznoœci w nauce o spo³eczeñstwie. Wypowiadaj¹c swoje credo autorzy staraj¹ siê wykazaæ, e uprawianie socjologii jako nauki œcis³ej (science) jest nie tylko po ¹dane, ale i mo liwe. Artyku³ Mariana Kempnego Wymiana spo³eczna teoria socjologiczna, w stronê kulturowej perspektywy czy poza ni¹? opowiadaj¹cy siê za ujêciem mechanizmów i procesów wymiany w perspektywie w³aœciwej antropologii kulturowej stanowi niejako kontrapunkt dla tez Szmatki i Sozañskiego, jednoczeœnie wskazuj¹c na odmiennoœæ podejœcia antropologicznego od tzw. socjologii humanistycznej. W¹tek metateoretyczny jest silnie obecny tak e w pracy Szmatki i Willera (autorzy pokazuj¹ miêdzy innymi, e teoria elementarna na swym obecnym etapie rozwoju zyska³a ju rangê naukowego programu badawczego w sensie Lakatosa) oraz w obszernym studium Wies³awa Strukowskiego- Kozienia Dynamika struktury spo³ecznej. Tê ostatni¹ pracê wyró nia szersze uwzglêdnienie kontekstu makrostrukturalnego, w jakim funkcjonuj¹ proste systemy spo³eczne modelowane w laboratorium. W teoretycznym artykule Tadeusza Sozañskiego Próba formalizacji sieciowej teorii wymiany wprowadzony zosta³ formalny ogólny model sieciowego systemu wymian o dwu rodzajach zasobów, umo liwiaj¹cy dalsz¹ formalizacjê pewnego fragmentu teorii elementarnej. Dwa pozosta³e studia: Markovsky'ego, Willera i Pattona Relacje w³adzy w sieciach wymian oraz Sozañskiego Hierarchiczne systemy wymian. Powtórzenie eksperymentu Davida Willera ³¹czy teoretyczno-eksperymentalny charakter. Obie te prace, podejmuj¹ce problem w³adzy, s¹ ponadto przyk³adami praktycznej realizacji postulatu kumulatywnoœci naukowej wiedzy socjologicznej. W pracy Markovsky'ego, Willera i Pattona (w³¹czonej do naszego zbioru zarówno ze wzglêdu na jej reprezentatywnoœæ dla ca³ego programu badawczego, jak i jej szeroki rezonans) wysuniêta zosta³a formalna, oparta na pojêciach teorii grafów, specyficzna teoria t³umacz¹ca zró nicowanie w³adzy miêdzy pozycjami w systemie wymian o strukturze sieciowej. Teoria ta, konkurencyjna wzglêdem wczeœniejszej teorii pochodz¹cej od Richarda Emersona i rozwiniêtej przez Karen Cook i Toshio Yamagishi, zosta³a poddana testowi eksperymentalnemu, z którego wysz³a zwyciêsko. Praca Sozañskiego kontynuuje natomiast rozpoczêt¹ przez Willera analizê zjawiska w³adzy w systemie hierarchicznym, w którym przewagê nad podw³adnymi daje w³adcy nie tylko jego centralne umiejscowienie w sieci, ale tak e mo liwoœæ wykorzystania rywalizacji miêdzy pow³adnymi wynagradzanymi w sposób podyktowany przez hierarchiê osi¹ganego statusu. Podsumowuj¹c te krótkie uwagi wstêpne, oddajemy do r¹k Czytelnika ksi¹ kê zawieraj¹c¹ zarówno metateoretyczne analizy obecnego stanu teorii socjologicznej, w tym poszukiwania drogi uniewa nienia opozycji miêdzy podejœciem humanistycznym a naturalistycznym, jak i próby budowania oraz empirycznego sprawdzania konkretnych teorii. Pragnêlibyœmy, aby ta praca, sygnalizuj¹c zjawiska zwi¹zane z dylematem interpretatywnoœæ a teoretycznoœæ (takie jak kulturalizm i ucieczka w metateoriê ), stanowi³a zachêtê do rozwijania socjologii teoretycznej rezygnuj¹cej z ambicji

8 wyjaœniania œwiata spo³ecznego w ogóle, wszak e w zamian oferuj¹cej modele nie mniej abstrakcyjne, ale bardziej u yteczne do analizy rozmaitych systemów spo³ecznych (takich jak rynki doskona³e i niedoskona³e, systemy korumpuj¹ce czy hierarchiczne ), które w dzisiejszej polskiej rzeczywistoœci maj¹ sens nie tylko teoretyczny. Marian Kempny Tadeusz Sozañski Jacek Szmatka Warszawa Kraków Columbia, South Carolina Sierpieñ 1992 roku Strony 1-8 ksi¹ ki w formacie zbli onym do orygina³u umieœci³em na stronie domowej w maju 2004 Tadeusz Sozanski,

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta pod redakcj¹ Adama Nalepki Recenzenci: Anna Fornalczyk, Marek Lisiñski, Halina Piekarz, Kazimierz R. Œliwa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE (ROCZNIK LIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓ CZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) Nr 3 4 (207 208) Kraków 2011 Nr indeksu 38364 PL

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Stephen Edelston Toulmin nale y do tych filozofów, których nie sposób

Stephen Edelston Toulmin nale y do tych filozofów, których nie sposób Filozoficzna droga Stephena E. Toulmina Stephen Edelston Toulmin nale y do tych filozofów, których nie sposób przypisaæ do jednego obszaru refleksji. Znany jest bowiem zarówno jako jeden ze wspó³twórców

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

CHOWANNA PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY PROBLEMÓW ZDROWIA RODZINY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ TOM 2 (31) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

CHOWANNA PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY PROBLEMÓW ZDROWIA RODZINY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ TOM 2 (31) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego CHOWANNA TOM 2 (31) PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY PROBLEMÓW ZDROWIA RODZINY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod redakcją Ewy Syrek Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2008 Redaktor naczelny Dr hab.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVII Nr 4 (68)/2009 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY X KRAJOWE FORUM INT

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

Ka da demokracja zak³ada, e ludzie yj¹cy razem w spo³eczeñstwie potrzebuj¹ procedury/instytucje

Ka da demokracja zak³ada, e ludzie yj¹cy razem w spo³eczeñstwie potrzebuj¹ procedury/instytucje Stanis³aw ZYBOROWICZ Poznañ Demokracja dyskursywna w myœleniu politycznym 1. O celowoœci demokracji Ka da demokracja zak³ada, e ludzie yj¹cy razem w spo³eczeñstwie potrzebuj¹ procedury/instytucje dla podejmowania

Bardziej szczegółowo