na wyroby budowlane w budowlane w drogownictwie drogownictwie krajowe WT - krajowe WT - potrzeba wdroŝenia potrzeba wdroŝenia systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na wyroby budowlane w budowlane w drogownictwie drogownictwie krajowe WT - krajowe WT - potrzeba wdroŝenia potrzeba wdroŝenia systemu"

Transkrypt

1 Meandry wdraŝania Norm Europejskich Europejskich na wyroby na wyroby budowlane w budowlane w drogownictwie drogownictwie krajowe WT - krajowe WT - potrzeba wdroŝenia potrzeba wdroŝenia systemu przepisów systemu technicznych przepisów w technicznych drogownictwie w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 1 SITK RP Konrad Jabłoński- AIP, PSWNA, SITK RP

2 Plan wykładu Geneza Norm Europejskich Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów i normy metod badań) - przykłady Krajowe dokumenty aplikacyjne w WE oraz w Polsce ( WT, NA) polskie przepisy Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych, Posumowanie 2

3 Geneza Norm Europejskich Podstawowe 4 filary jednolitego rynku Unii Meandry Europejskiej, wdraŝania to swobodny Norm przepływ : Europejskich towarów, na wyroby kapitału, usług, osób. Parlament Europejski i Rada ustanawiając prawo UE (rozporządzenia i dyrektywy) zapewniają systemu realizację przepisów ww. 4 wolności, a Komisja Europejska nadzoruje realizacje tego prawa wydając m. inn. decyzje. budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 3 SITK RP

4 Geneza Norm Europejskich Zidentyfikowane bariery w swobodnym Meandry przepływie wdraŝania towarów: Norm 1.róŜne sposoby formułowania przepisów krajowych, Europejskich na wyroby 2.stosowanie w przepisach krajów odniesień do norm krajowych, 3.stosowanie róŝnorodnych krajowych klasyfikacji wyrobów, 4.stosowanie systemu wymagań, przepisów aby wyrobom towarzyszyły róŝne krajowe certyfikaty i znaki. budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 4 SITK RP

5 Geneza Norm Europejskich Działania słuŝące usuwaniu barier technicznych w obszarze swobodnego przepływu wyrobów budowlanych na obszarze UE: Meandry wdraŝania Norm Europejskich na wyroby harmonizacja techniczna, której celem jest zbliŝenie sposobu formułowania przepisów technicznych przez państwa członkowskie (> dyrektywa 89/106/EWG) budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia systemu przepisów wprowadzenie obowiązku powiadamiania o wszelkich projektowanych zmianach przepisów (>dyrektywa 98/34/WE) technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 5 SITK RP

6 Geneza Norm Europejskich Dyrektywy zmierzające do usunięcia barier w swobodnym przepływie (obrocie) wyrobów w budownictwie, to: Meandry wdraŝania Norm DyrektywaRadyz dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie Europejskich zbliżenia przepisów na ustawowych, wyroby wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych(89/106/ewg), budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca systemu 1998 r., przepisów (rozszerzona z dnia 20 lipca 1998 r.) ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (98/34/WE). technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 6 SITK RP

7 Geneza Norm Europejskich Dyrektywa 89/106/EWG (nowego podejścia) określa: Meandry wdraŝania Norm wymagania zasadnicze, odnoszące się do tych cech wyrobów, które mają istotne Europejskich na wyroby znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa obiektów i są przedmiotem róŝnorodnych przepisów krajowych, zasady domniemania zgodności z dyrektywą poprzez wskazanie spełnienia systemu przepisów wymagań zharmonizowanych specyfikacji technicznych (EN i EAT), zasady obowiązkowej oceny zgodności, budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 7 SITK RP

8 Geneza Norm Europejskich Dyrektywa 89/106/EWG (nowego podejścia) określa: Meandry wdraŝania Norm Europejskich na wyroby udział jednostek notyfikowanych w ocenie zgodności, obowiązkowe oznakowanie CE wyrobu, nadzór państwa nad przestrzeganiem zasad dyrektywy na rynku. budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia systemu przepisów technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 8 SITK RP

9 Geneza Norm Europejskich Jednym ze środków słuŝących osiągnięciu harmonizacji technicznej jest opracowanie Meandry zharmonizowanych wdraŝania Norm specyfikacji technicznych (EN lub EAT), w których: Europejskich na wyroby właściwości techniczne wyrobów wyraŝone są w jednolity sposób, na podstawie ujednoliconych, wspólnych europejskich badań, a, systemu przepisów klasy/kategorie wymagań pozwalają na uwzględnienie uzasadnionych róŝnic krajowych przepisów, budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 9 SITK RP

10 Geneza Norm Europejskich Rolę harmonizacji wyrobów w UE, w przezwycięŝaniu barier moŝna zilustrować następująco Meandry : wdraŝania Norm wymagania dotyczące wybranej Europejskich na wyroby właściwości wyrobu przed harmonizacją : właściwości techniczne wyrobów wyraŝone są w jednolity sposób, na podstawie ujednoliconych, wspólnych europejskich systemu badań, a, przepisów klasy/kategorie wymagań pozwalają na uwzględnienie uzasadnionych róŝnic krajowych przepisów, budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 10 SITK RP

11 Geneza Norm Europejskich Rolę harmonizacji wyrobów w UE, w przezwycięŝaniu barier moŝna zilustrować następująco Meandry : wdraŝania Norm wymagania dotyczące wybranej właściwości Europejskich na wyroby wyrobu przed harmonizacją: budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia systemu przepisów technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 11 SITK RP

12 Geneza Norm Europejskich Rolę harmonizacji wyrobów w UE, w przezwycięŝaniu barier moŝna zilustrować następująco Meandry : wdraŝania Norm wymagania dotyczące wybranej właściwości Europejskich na wyroby wyrobu po harmonizacji: budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia systemu przepisów technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 12 SITK RP

13 Geneza Norm Europejskich Stanowienie przepisów technicznych naleŝy Meandry do wyłącznych wdraŝania kompetencji Norm państw członkowskich UE, a ich zróŝnicowanie uznaje Europejskich się za w pełni uzasadnione, na wyroby ze względu na odmienne warunki klimatyczne, przyjęty poziom ochrony lub np,. tradycje itp. Celem harmonizacji technicznej nie jest ujednolicenie przepisów w skali całej UE, lecz usunięcie barier technicznych polegających systemu na róŝnorodnych przepisów sposobach formułowania wymagań stawianych wyrobom w przepisach krajowych. budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 13 SITK RP

14 Geneza Norm Europejskich Harmonizację techniczną moŝna więc postrzegać jako zmianę sposobu wyraŝania wymagań technicznych w przepisach poszczególnych państw Meandry wdraŝania Norm Europejskich na wyroby budowlane członkowskich. w drogownictwie Przepisy techniczne po harmonizacji mogą stawiać róŝne wymagania, wyraŝone jednak w ten sam systemu sposób. przepisów krajowe WT - potrzeba wdroŝenia technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 14 SITK RP

15 Geneza Norm Europejskich Standardowe elementy harmonizacji technicznej Meandry w odniesieniu wdraŝania do wyrobów Norm budowlanych (dyrektywa 89/106/EWG) Europejskich na wyroby oparte są na następujących załoŝeniach: budowlane w drogownictwie wyroby budowlane wprowadzane na rynek UE muszą nadawać się do zamierzonego stosowania tj. mieć takie cechy (właściwości), systemu Ŝeby przepisów obiekty, do budowy których zostaną uŝyte, spełniały wymagania podstawowe dyrektywy, krajowe WT - potrzeba wdroŝenia technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 15 SITK RP

16 Geneza Norm Europejskich Meandry wdraŝania Norm Europejskich na wyroby budowlane w drogownictwie krajowe WT - potrzeba wdroŝenia systemu przepisów technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 16 SITK RP

17 Geneza Norm Europejskich Meandry wdraŝania Norm Producent, który przeprowadził odpowiednią Europejskich procedurę na oceny wyroby zgodności, ma prawo umieszczania oznakowania CE budowlane na wyrobie, wskazującego, w drogownictwie Ŝe wyrób nadaje się do zamierzonego stosowania i upowaŝnia producenta do wprowadzenia wyrobu na rynek Unii Europejskiej. krajowe WT - potrzeba wdroŝenia systemu przepisów technicznych w drogownictwie Konrad Jabłoński _AIP, PSWNA, 17 SITK RP

18 Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów i normy metod badań), Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów i jednolite normy metod badań) 18

19 Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów Charakterystyka EN (klasyfikacyjne i jednolite normy metod badań) normy wyrobów i normy metod badań), Normy metod badań wg EN mają bardzo podobny układ jak normy metod badań wg dotychczasowych PN, przy czym w normach EN najczęściej podane są wymagania odnośnie do powtarzalności i odtwarzalności wyników badań. Wyniki oznaczeń wg PN i wg PN-EN róŝnią się!. 19

20 Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów Charakterystyka EN (klasyfikacyjne i jednolite normy metod badań) normy wyrobów i normy metod badań), Europejskie Normy wyrobów mają zupełnie inny charakter niŝ Polskie Normy wyrobów. Normy EN są normami klasyfikacyjnymi, a nie normami podającymi konkretne wymagania wobec wyrobów. Wynika to z dyrektywy 89/106/EWG. 20

21 Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów Charakterystyka EN (klasyfikacyjne i jednolite normy metod badań) normy wyrobów i normy metod badań), Według Norm Europejskich dotyczących wyrobów budowlanych: moŝna jedynie sklasyfikować poszczególne właściwości wyrobu i zaliczyć do odpowiedniej klasy lub kategorii, nie moŝna ustalić przydatności wyrobu do konkretnego zastosowania w danym kraju lub regionie!. 21

22 Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów Charakterystyka EN (klasyfikacyjne i jednolite normy metod badań) normy wyrobów i normy metod Przydatność wyrobu budowlanego do badań), konkretnego zastosowania w obiekcie moŝe być ustalona przez porównanie: oznaczonych (wg jednolitych norm EN metod badań) klas/kategorii właściwości uŝytkowych wyrobu, z wymaganiami (wyraŝonymi przez podanie odpowiednich klas/kategorii )zawartymi w krajowym przepisie technicznym, wobec tych właściwości uŝytkowych, które są istotne w miejscu zastosowania wyrobu. 22

23 Przykłady Norm Europejskich Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów i normy metod badań), Normy Europejskie dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) do robót drogowych 23

24 Przykłady Norm Europejskich Charakterystyka EN (klasyfikacyjne ZASADY OPISU KLASYFIKACJI WYMAGAŃ WOBEC WYROBU normy wyrobów i normy metod badań), 24

25 Lepiszcza drogowe według normalizacji europejskiej Lepiszcza asfaltowe w Polsce od 2003 r. Asfalty modyfikow. polimerami EN Asfaltowe emulsje kationowe EN 13808

26 Przykłady Norm Europejskich PN-EN 12591:2002

27 Przykłady Norm Europejskich PN-EN Klasyfikacja asfaltów modyfikowanych polimerami

28 Przykłady Norm Europejskich PN-EN Klasyfikacja asfaltów modyfikowanych

29 Przykłady Norm Europejskich Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów i normy metod badań), Normy Europejskie dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) do robót drogowych PNPN-EN dotyczące kruszyw i mieszanek do robót drogowych 29

30 Przykłady Norm Europejskich PNPN-EN dotyczące kruszyw i mieszanek do robót Charakterystyka EN (klasyfikacyjne drogowych normy wyrobów i normy metod badań), PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, EN 13242:2002 [PN-EN 13242:20080(oryg.)] Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (norma powinna się ukazać w języku polskim w?..), EN :2004 Kruszywa lekkie - część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych, powierzchniowych utrwaleń i do mieszanek niezwiązanych i związanych, z wyłączeniem betonówakademia i zapraw. Drogownictwa 30

31 Przykłady Norm Europejskich PNPN-EN dotyczące kruszyw i mieszanek do Charakterystyka EN (klasyfikacyjne robót drogowych normy wyrobów i normy metod badań), PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -Część 1: Beton asfaltowy PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania - 31 Część 5: Mieszanka SMA

32 Przykłady Norm Europejskich PNPN-EN dotyczące kruszyw i mieszanek do Charakterystyka EN (klasyfikacyjne robót drogowych normy i normy metod badań), PN-ENwyrobów :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -Część 6: Asfalt lany PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -Część 7: Asfalt porowaty PN-EN :2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -Część 8: Destrukt asfaltowy 32

33 Przykłady Norm Europejskich PNPN-EN dotyczące kruszyw i mieszanek do Charakterystyka EN (klasyfikacyjne robót drogowych normy wyrobów i normy metod badań), PN-EN :2008/AC:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -Część 20: Badanie typu PN-EN :2008/AC:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -Część 21: Zakładowa kontrola produkcji PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane -- Specyfikacja (oryg.) 33

34 Przykłady Norm Europejskich PNPN-EN dotyczące kruszyw i mieszanek do Charakterystyka EN (klasyfikacyjne robót drogowych normy i normy metod badań), PN-ENwyrobów :2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -Wymagania -- Część 1: Mieszanki związane cementem PN-EN :2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -Specyfikacje -- Część 2: Mieszanki ŜuŜlowe PN-EN :2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -Wymagania -- Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi 34

35 Przykłady Norm Europejskich PNPN-EN dotyczące kruszyw i mieszanek do Charakterystyka EN (klasyfikacyjne robót drogowych normy wyrobów i normy metod badań), PN-EN :2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Wymagania -- Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym PN-EN :2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -Część 10: Grunty stabilizowane cementem (oryg.) PN-EN :2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -Część 11: Grunty stabilizowane wapnem (oryg.) 35

36 Przykłady Norm Europejskich PNPN-EN dotyczące kruszyw i mieszanek do Charakterystyka EN (klasyfikacyjne robót drogowych normy wyrobów i normy metod badań), PN-EN :2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -Część 12: Grunty stabilizowane ŜuŜlem (oryg.) PN-EN :2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -Część 13: Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym (oryg.) PN-EN :2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -Część 14: Grunty stabilizowane popiołami lotnymi (oryg.) 36

37 Przykłady Norm Europejskich PNPN-EN dotyczące kruszyw i mieszanek do Charakterystyka EN (klasyfikacyjne robót drogowych normy wyrobów i normy metod badań), PN-EN :2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -Część 12: Grunty stabilizowane ŜuŜlem (oryg.) PN-EN :2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -Część 13: Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym (oryg.) PN-EN :2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -Część 14: Grunty stabilizowane popiołami lotnymi (oryg.) 37

38 Przykłady Norm Europejskich Nowa Normy Europejska następujące Charakterystyka EN zastąpiła (klasyfikacyjne normy polskie (jako sprzeczne): 1.PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. normy wyrobów i normy metod badań), Podział, nazwy i określenia. 2.PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia. 3.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; świr i mieszanka. 4.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 5.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 6.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do nawierzchni drogowych 7.PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego. 8.PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do 38 mas bitumicznych.

39 Przykłady Norm Europejskich WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW GRUPY NORM METOD BADAŃ Charakterystyka EN (klasyfikacyjne W poszczególnych grupach norm zebrano właściwości normy i normy metod badań), kruszyw wyrobów opisane odpowiednimi normami metod badań, takŝe zebranych w zestawy: PN-EN 932 badania podstawowych właściwości kruszyw PN-EN 933 badania geometrycznych właściwości kruszyw PN-EN 1097 badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw PN-EN 1367 badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych PN-EN 1744 badania chemicznych właściwości kruszyw PN-EN badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 39

40 Przykłady Norm Europejskich DEFINICJE KRUSZYW WG EN Charakterystyka EN (klasyfikacyjne Wg EN jest Wymiar kruszywa dawne granice badań), normy wyrobów i normy metod uziarnienia (frakcja) kruszywa, nazywane są teraz wymiarem kruszywa, oznacza się je jako: dolny wymiar d i górny wymiar D sita czyli d/d przy załoŝeniu, Ŝe dopuszcza się pewną ilość ziaren przechodzących przez sito d (podziarno) i/lub pozostających na sicie D (nadziarno) na podstawie d/d zdefiniowano pojęcie kruszywa drobnego i grubego oraz kruszywa o ciągłym uziarnieniu 40

41 Przykłady Norm Europejskich DEFINICJE KRUSZYW WG EN Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów i normy metod badań), 41

42 Przykłady Norm Europejskich DEFINICJE KRUSZYW WG EN Charakterystyka EN (klasyfikacyjne W normiewyrobów PN-EN 13043:2004 wypełniacze nazywane są normy i normy metod badań), kruszywem wypełniającym. Kruszywo wypełniające jest to kruszywo, którego większość przechodzi przez sito 0,063 mm, które moŝe być dodawane do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych właściwości Norma PN-EN 13043:2004 podaje jeszcze dwie dodatkowe definicje: Wypełniacz mieszany jest to kruszywo wypełniające pochodzenia mineralnego, wymieszane z wodorotlenkiem wapnia, a więc są to np. pyły wymieszane z wapnem hydratyzowanym Wypełniacz dodany jest to kruszywo wypełniające pochodzenia mineralnego, wytworzone oddzielnie czyli 42 moŝe to być np. mączka wapienna

43 Przykłady Norm Europejskich DEFINICJE KRUSZYW WG EN Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów i normy metod badań), 43

44 Przykłady Norm Europejskich DEFINICJE KRUSZYW WG EN Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów i normy metod badań), Wg ISO sita 4 mm Wg ISO sita < 4 mm 44

45 Przykłady Norm Europejskich KLASYFIKACJA KRUSZYW WG EN Charakterystyka EN (klasyfikacyjne normy wyrobów i normy metod badań), 45

46 Przykłady Norm Europejskich KLASYFIKACJA KRUSZYW WG EN Charakterystyka EN (klasyfikacyjne UZIARNIENIE KRUSZYW GRUBYCH przykład wymagań wobec kruszywa 2/8 mm (kategorii: G 90/20) z tolerancja uziarnienia G normy wyrobów i normy metod badań), C 20/17,5 46

47 Przykłady Norm Europejskich KLASYFIKACJA KRUSZYW WG EN Charakterystyka EN (klasyfikacyjne ODPORNOŚĆ NA ROZDRABNIANIE KRUSZYWA normy wyrobów i normy metod badań), GRUBEGO wg PN-EN :2000 W wyniku badania w bębnie Los Angeles otrzymuje się tzw. współczynnik LA. W zaleŝności od jego wartości, kruszywo zalicza się do odpowiedniej kategorii oznaczanej LAx, gdzie x oznacza maksymalną wartość współczynnika LA w danej kategorii Mamy 8 kategorii: LA15, LA20, LA25, LA30, LA40, LA50, LADeklarowana, LANR Przykładowa interpretacja kategorii LA30 współczynnik LA kruszywa wynosi 30 47

48 Krajowe dokumenty aplikacyjne: w krajach WE i w Polsce (WT, NA) 48

49 Krajowe dokumenty aplikacyjne: w krajach WE i w Polsce (WT, NA) KaŜdy przepis techniczny, w krajach członkowskich UE, dotyczący wymagań wobec materiałów budowlanych zawiera: wykaz właściwości uŝytkowych wyrobu, które są istotne w miejscu konkretnego zastosowania danego wyrobu, oraz wymagany, w miejscu zastosowania, poziom kaŝdej z wymaganych właściwości uŝytkowych do oceny przydatności, wyraŝony klasą lub kategorią. 49

50 Krajowe dokumenty aplikacyjne: w krajach WE i w Polsce (WT, NA) Wykaz istotnych właściwości wyrobu zaleŝy od konkretnego zastosowania; przykładowo odporność kruszywa na polerowanie (PSV), zastosowanego w mieszance mineralnoasfaltowej (mma) jest bardzo waŝna wtedy, gdy mma będzie zastosowana w warstwie ścieralnej, a zupełnie bez znaczenia w warstwach niŝej leŝących. Podobnie z odpornością na działanie opon okolcowanych itd.. 50

51 Krajowe dokumenty aplikacyjne: w krajach WE i w Polsce (WT, NA) Wybór właściwości danego wyrobu i poziom wymagań wobec tego wyrobu zaleŝy przede wszystkim od warunków klimatycznych i obciąŝeń wywieranych na obiekt, w który ma być wbudowany ten wyrób, a więc wymagania wobec tego materiału mogą być, i są, odmienne w poszczególnych krajach UE. 51

52 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki Prace nad pierwszym w kraju projektem dokumentu aplikacyjnego, do PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, zostały podjęte w 2004 r. przez PSWNA. W 2005 r. projekt został uzgodniony przez wszystkie zainteresowane strony i do 2008 r. prawnicy MI szukali podstawy do zatwierdzenia tego projektu jako przepisu technicznego 52

53 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki Drugi projekt dokumentu aplikacyjnego został opracowany przez PSWNA w 2007 r. do PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych i uzgodniony z zainteresowanymi stronami w 2008 r. Wobec trudności ze znalezieniem podstawy do zatwierdzenia przez MI tego przepisu do stosowania postanowiono włączyć go do PN-EN jako załącznik krajowy (NA). 53

54 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki W latach prowadzone były prace w IBDiM nad projektem dokumentu aplikacyjnego do serii PN-EN odnoszących się do mieszanek mineralnoasfaltowych. IBDiM arbitralnie uznał, bez dyskusji z zainteresowanymi stronami, które ze zgłoszonych opinii i uwag godne są uznania, a które nie i przedstawił MI do zarekomendowania w 2008 r. projekt WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

55 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki WT-1 Kruszywa 2008; Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych WT-1 Kruszywa 2008 stanowią wdroŝenie europejskiej normy EN 13043:2002, zatwierdzonej do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, jako Polska Norma PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. WT-1 Kruszywa 2008 uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury w dniu 30 września 2008 r., po zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji w dniu 16 września 2008 r. 55

56 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki WT-1 Kruszywa 2008 składa się z dwóch części, przy czym układ część 1 jest wzorowany na układzie normy PN-EN 13043:2004 i zawiera jeszcze dwa Załączniki: 1 i 2; Część druga zawiera tabelaryczny wykaz wymagań wobec kruszyw do mieszanek mineralnoasfaltowych oraz wymagań wobec kruszyw do powierzchniowych utrwaleń 56

57 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki WT-1 Kruszywa 2008 Część 2 Wymagane właściwości zawiera 8 działów z tablicami: 1.Kruszywo do podbudowy z betonu asfaltowego 2.Kruszywo do warstwy wiąŝącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 3.Kruszywo do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4.Kruszywo do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM 5.Kruszywo do warstwy wiąŝącej i ścieralnej z asfaltu lanego 6.Kruszywo do warstwy wiąŝącej i ścieralnej z asfaltu porowatego 7.Kruszywo do powierzchniowych utrwaleń 8.Podział kruszywa w zaleŝności od odporność na Akademia DrogownictwaJaki status tej tablicy? 57 rozdrabnianie metodą Los Angelos

58 WT-1 KRUSZYWA 2008 WYMAGANIA WOBEC KRUSZYWA GRUBEGO DO PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO WT-1 Kruszywa 2008 Część 2 Wymagane właściwości zawiera 7 tablic: 1.Kruszywo do podbudowy z betonu asfaltowego 2.Kruszywo do warstwy wiąŝącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 3.Kruszywo do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4.Kruszywo do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM 5.Kruszywo do warstwy wiąŝącej i ścieralnej z asfaltu lanego 6.Kruszywo do warstwy wiąŝącej i ścieralnej z asfaltu porowatego 7.Kruszywo do powierzchniowych utrwaleń 58

59 WT-1 KRUSZYWA 2008 WYMAGANIA WOBEC KRUSZYWA GRUBEGO DO PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO WT-1 Kruszywa 2008 Część 2 Wymagane właściwości zawiera 7 tablic: 1.Kruszywo do podbudowy z betonu asfaltowego 2.Kruszywo do warstwy wiąŝącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 3.Kruszywo do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4.Kruszywo do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM 5.Kruszywo do warstwy wiąŝącej i ścieralnej z asfaltu lanego 6.Kruszywo do warstwy wiąŝącej i ścieralnej z asfaltu porowatego 7.Kruszywo do powierzchniowych utrwaleń 59

60 WT-1 KRUSZYWA 2008 WYMAGANIA WOBEC KRUSZYWA DROBNEGO DO PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO Punkt WT -1 Kruszywa 2008 Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w zaleŝności od kategorii ruchu KR1 2 KR3 4 KR Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria; Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niŝ wg kategorii: Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyŝsza niŝ: G F 85 i G A 85 G TC NR G TC 20 G TC 20 f 16

61 WT-1 KRUSZYWA 2008 WYMAGANIA WOBEC KRUSZYWO DROBNEGO LUB O CIĄGŁYM UZIARNIENIU DO WARSTWY WIĄśĄCEJ, WYRÓWNAWCZEJ I WZMACNIAJĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO Punkt WT-1 Kruszywa 2008 Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w zaleŝności od kategorii ruchu KR1 2 KR3 4 KR Uziarnienie wg PN-EN kruszywa: G F 85 (brak G A! Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o ciągłym uziarnieniu; odchylenia nie większe niŝ wg kategorii: Zawartość pyłów wg PN-EN w kruszywie drobnym; kategoria nie wyŝsza niŝ: G TC NR G TC 20 G TC 20 f Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyŝsza od: Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie niŝsza niŝ: Gęstość ziaren wg PN-EN , rozdz. 7, 8 lub 9: Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN- EN p.14.2; kategoria nie wyŝsza niŝ: MB F 10 E csdeklarowana E cs 30 E cs 30 deklarowana przez producenta m LPC 0,1

62 WT-1 KRUSZYWA 2008 WYMAGANIA WOBEC KRUSZYWA DROBNEGO LUB O UZIARNIENIU CIĄGŁYM DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO Punkt WT-1 Kruszywa 2008 Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w zaleŝności od kategorii ruchu KR1 2 KR3 4 KR Uziarnienie wg PN-EN kruszywa: G F 85 (brak G A!) Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o ciągłym uziarnieniu; odchylenia nie większe niŝ wg kategorii: Zawartość pyłów wg PN-EN w kruszywie drobnym; kategoria nie wyŝsza niŝ: Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyŝsza od: Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie niŝsza niŝ: Gęstość ziaren wg PN-EN , rozdz. 7, 8 lub 9: Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN- EN p.14.2; kategoria nie wyŝsza niŝ: G TC NR G TC 20 G TC 20 f 16 MB F 10 E csdeklarowana E cs 30 E cs 30 deklarowana przez producenta m LPC 0,1

63 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008; Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 są zgodne z normami europejskimi przyjętymi do stosowania w Polsce, dotyczącymi odpowiednich materiałów drogowych, w tym norm serii PN-EN odnoszących się do mieszanek mineralnoasfaltowych. Zawierają one wymagania techniczne dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco oraz warunki wykonania i odbioru drogowych nawierzchni asfaltowych. Wymagania dostosowano do krajowych warunków klimatycznych, materiałowych i technicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury w dniu 26 lutego 2009 r., po zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji. 63

64 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008; Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, jest m. in. dokumentem aplikacyjnym do norm: Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Beton asfaltowy (EN ) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (EN ) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Mieszanka SMA (EN ) 64

65 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008; Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, jest m. in. dokumentem aplikacyjnym do norm: Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Asfalt lany (EN ) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Beton asfaltowy porowaty (EN ) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Destrukt asfaltowy (EN ) Mieszanki mineralno-asfaltowe Zgodność z wymaganiami Badanie typu (EN ) Mieszanki mineralno-asfaltowe Zgodność z wymaganiami - Zakładowa Kontrola Produkcji (EN ). 65

66 Tabelaryczne zestawienie norm serii EN dotyczących poszczególnych mieszanek mma Kolejny numer normy EN beton asfaltowy Znormalizowany rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej wg symboli w EN bet. asfalt. do bardzo cienkich warstw miękki beton asfaltowy mieszanka HRA mieszanka mastyksowo -grysowa SMA asfalt lany beton asfaltowy porowaty AC BBTM SA HRA SMA MA PA X X X X x X..-2 X + X X X X X..-3 X X + X X X X..-4 X X X + X X X..-5 X X X X + X X..-6 X X X X X + X..-7 X X X X X X

67 WT-2 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 2008; WYMAGANIA TECHNICZNE Rozdziały WT-2: Wprowadzenie 1. Zakres 2. Powołane Polskie Normy 3. Określenia 4. Skróty i symbole 5. Podstawowe uwagi o asfaltowej nawierzchni drogowej i zalecenia doboru materiałów 6. Materiały do mieszanek mineralno-asfaltowych 7. Mieszanki mineralno-asfaltowe 8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej 9. Odbiór i reklamacja 67

68 WT-2 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 2008; WYMAGANIA TECHNICZNE Nowe pojęcia w WT-2 (rozdz. 6-7) wynikające z serii: EN Badania typu projektowanie AC empiryczne lub funkcjonalne recepta wejściowa, recepta wyjściowa walidowana na wytwórni, ZKP, OCL/ZPZ, oznakowanie CE i dokument towarzyszący oznakowaniu. Stosowanie destruktu asfaltowego do wytwarzania mma. Standaryzacja RA: po przekruszeniu pozyskanej mma, przesianie na 2-3 frakcje, oznaczenie zawartości ciał obcych, zawartości lepiszcza i jego właściwości (PiK), uziarnienia i rodzaju kruszywa, a na tej podstawie jednorodności destruktu. Jednorodność destruktu i jego właściwości decydują o moŝliwości zastosowania destruktu do mma przeznaczonej do warstwy. 68

69 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 wdraŝają zapisy normy PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych do stosowania na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 określają właściwości i metody badań kationowych emulsji asfaltowych dostosowane do polskich warunków klimatycznych oraz do obciąŝenia ruchem drogowym. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury w dniu 26 lutego 2009 r., po zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji. 69

70 Polskie przepisy techniczne wdraŝające PN-EN do praktyki WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 wdraŝa nie tylko PN-EN 13808:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych ale równieŝ związaną z tą normą: -- Zasady s PN-EN 14733:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane, asfalty upłynnione - Kontrola produkcji przemysłowej.ulsji asfaltowych PN-EN 13808:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady specyfikacji kationowych emulsji 70

71 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce Dyrektywa 98/34/WE, uzupełniona dyrektywą 98/48/WE (98/34/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących cych usług społeczeństwa stwa informacyjnego), nakłada obowiązek (art. 8) niezwłocznego przekazywania Komisji Europejskiej wszelkich projektów przepisów technicznych, z wyjątkiem tych, które w pełni stanowią transpozycję normy międzynarodowej lub europejskiej (..) i ustala procedurę notyfikacji projektów tych przepisów. 71

72 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce Postanowienia dyrektywy 98/34/WE zostały tylko częściowo przeniesione do prawa polskiego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, uzupełnionego rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr 65 poz.597). Do krajowego prawa nie przeniesiono zbioru definicji (art. 1), w tym pojęcia: przepisy techniczne, który (art. 1, ustęp 11) ma brzmienie zacytowane na następnych slajdach. 72

73 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce przepisy techniczne, specyfikacje techniczne i inne wymagania bądź zasady dotyczące usług, włącznie z odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest obowiązkowe, de jure lub de facto, w przypadku wprowadzania do obrotu, świadczenia usługi, ustanowienia operatora usług lub stosowania w Państwie Członkowskim lub na przewaŝającej jego części jak równieŝ przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państw Członkowskich, z wyjątkiem określonym w art. 10, zakazujących produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu lub zakazujących świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług. 73

74 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce Przepisy techniczne obejmują de facto: -( ) - dobrowolne porozumienia, w których władze publiczne są stroną umawiającą się, a które przewidują w interesie ogólnym, zgodność ze specyfikacjami technicznymi lub innymi wymogami albo zasadami dotyczącymi usług, z wyjątkiem specyfikacji odnoszących się do przetargów przy zamówieniach publicznych. ( ). Przepisami technicznymi de facto są, więc wspomniane wyŝej, Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury, chociaŝ w Rozporządzeniu RM z r. w sprawie notyfikacji o tym zapomniano Czy dlatego odstąpiono od notyfikacji WT..? 74

75 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych 75

76 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych Pierwsze w kraju prace, zmierzające do opracowania koncepcji krajowych dokumentów aplikacyjnych, a późnie projektu systemu przepisów technicznych w drogownictwie, zostały podjęte juŝ w 2001 roku przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). W lipcu 2001 r. PSWNA przekazało Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów opracowanie pt. Inwentaryzacja przepisów i dokumentów dotyczących wykonania robót nawierzchniowych, a w kwietniu 2002 r. kolejne pt. Ocena przepisów i dokumentów technicznych dotyczących wykonywaniaakademia robótdrogownictwa nawierzchniowych. 76

77 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych W 2007 r. PSWNA wykonało dla GDDKiA pracę pt. Analiza stanu obecnego i projekt systemu przepisów technicznych dotyczących nawierzchni asfaltowych, w ramach, której powstały trzy opracowania: 1. Analiza stanu przepisów technicznych w Polsce. 2. Analiza przepisów technicznych w krajach europejskich: Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. 3. Propozycja nowego systemu przepisów technicznych w Polsce do nawierzchni asfaltowych. 77

78 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych W opracowaniach tych wykazano, że obecne przepisy techniczne w polskim drogownictwie nie tylko są merytorycznie niekompletne, niespójne i przestarzałe, ale także nie są w żaden systematyczny sposób aktualizowane (doskonalone). Wykazano również, że to, co istnieje w polskim drogownictwie, w dziedzinie przepisów technicznych, nie można nazwać systemem - jest to jedynie zbiór pojedynczych przepisów bez ustalonych i prawnie umocowanych procedur ich opracowywania, weryfikacji, 78 wdrażania i doskonalenia.

79 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych Klasyczny przykład: Rozporządzenie MTiGM z 1999 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dostrzeżone błędy w momencie opublikowania nie zostały usunięte, a dostrzeżono już kilkanaście razy więcej. W opublikowanych WT-1, Wt-2 i WT-3 już zauważono błędy i pomyłki, bo nie zadziałał żaden mechanizm weryfikacji. Kto ma zbierać uwagi, kto ma podejmować decyzje, co należy czynić z uwagami, pomyłkami i błędami?. Kto podejmie decyzję o architekturze systemu 79 i procedurach jego funkcjonowania?..

80 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych Do podstawowych wad obecnego stanu w zakresie przepisów technicznych w polskim drogownictwie zaliczono: 1. istnienie nielicznych przepisów (rozporządzeń) oraz szeregu różnych publikacji technicznych wchodzących w rolę przepisów, w konsekwencji brak jednoznacznego oddzielenia przepisów obligatoryjnych od dokumentów do dobrowolnego stosowania, co tworzy wiele sytuacji niejednoznacznych w codziennej praktyce i powoduje nadanie gryfu potocznej obligatoryjności" publikacjom niedopracowanym i niezweryfikowanym, 80

81 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych 2. istnienie różnych publikacji technicznych dotyczących tego samego zagadnienia (np. mieszanka mastyksowo-grysowa SMA występuje w PN, Zeszycie IBDiM, OST GDDKiA i BZDBDiM), 3. niekompletność przepisów (rozporządzeń), rozumiane, jako pokrycie przepisami jedynie fragmentów techniki drogowej, 4. brak jasno określonych procedur dotyczących tworzenia projektów przepisów, ich weryfikacji doskonalenia, (ankietowania) oraz trybu dalszego 81

82 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych 5. niewłaściwe wykonywanie obowiązku opieki nad przepisami techniczno-budowlanymi przez Ministerstwo Infrastruktury (Ml), brak inwentaryzacji potrzeb w zakresie opracowania przepisów i publikacji nieobligatoryjnych (instrukcje, zalecenia, poradniki) oraz odpowiedzialności za zlecanie ich opracowań i kontroli stosowania, 6. brak odniesienia do aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych i ich stosowania wynikających z Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych (Construction Products Directive 89/106/EWG) oraz pozostałych Dyrektyw (np /34/WE),

83 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych 7. w zakresie norm i ich wdrażania: brak określonej odpowiedzialności za inspirowanie i kierowanie pracami związanymi z praktycznym wdrażaniem norm EN dotyczących techniki drogowej, w tym drogowych wyrobów budowlanych do wykonywania nawierzchni (krajowe przepisy aplikacyjne do klasyfikacyjnych norm EN), brak określonej odpowiedzialności za ustalanie priorytetów w tłumaczeniu norm EN związanych z techniką drogową oraz uczestnictwo w pracach TC CEN (śledzenie tych prac lub uczestnictwo), brak merytorycznej koordynacji pomiędzy działaniem Ministerstwa Infrastruktury a Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN), 83

84 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych 8. brak wciągnięcia do współpracy nad tworzeniem przepisów technicznych szerszych środowisk w celu weryfikacji zapisów oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych/branżowych. 84

85 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych Na podstawie ww. analizy dotychczasowego stanu w krajowym drogownictwie oraz funkcjonowania systemów przepisów technicznych w drogownictwie wybranych krajów UE o uporządkowanej gospodarce drogowej, w 2007 roku PSWNA przedstawiło koncepcję nowego systemu przepisów technicznych w polskim drogownictwie. Czas na wdrożenie projektu takiego systemu!. 85

86 Potrzeba wdroŝenia w kraju systemu przepisów drogowych System przepisów technicznych powinien składać się z następujących części: 1. organu doradczo-konsultacyjnego, monitorującego system z ramienia Ministra Infrastruktury 2. nowej struktury i hierarchii dokumentów technicznych, 3. procedur zapewniających ciągłe funkcjonowanie i doskonalenie systemu!. 86

87 Posumowanie Posumowanie Obecny stan przepisów technicznych jest teraz jednym z głównych czynników spowalniających proces przygotowania inwestycji drogowych i ich realizacji oraz wprowadzających napięcia w relacjach projektant inwestor - wykonawca lub wykonawca-nadzór budowy. W konsekwencji budujemy drogi nie tak dobre, jakie powinny i mogłyby być. KaŜdy kilometr drogi zbudowanej według wadliwych przepisów technicznych to zwiększone ryzyko zbyt szybkiego jej zniszczenia i konieczności kolejnych niepotrzebnych wydatków ponoszonych przez podatników, tzn. przez nas wszystkich. 87

88 Posumowanie Wszyscy drogowcy powinni, wspierać działania Posumowanie Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zainspirowane opracowaniem przez PSWNA projektu systemu przepisów technicznych w drogownictwie, zmierzające do udoskonalenia i wdroŝenia w Ŝycie tego projektu, aby uporządkować wreszcie zasady inicjowania, opracowywania, uzgadniania, aprobowania i zatwierdzania projektów róŝnego rodzaju przepisów de jure i de facto, instrukcji, wytycznych itp. i wdroŝyć sprawny system ciągłego ich doskonalenia. 88

89 Posumowanie Dziękuję za uwagę!!! 89 jablonski

90 jablonski 90

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Konrad Jabłoński AIP, PSWNA, SITK RP 28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 1 Geneza Norm Europejskich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 Kruszywa 2013 Warszawa 2013 Versja 04 15.04._2013 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych dr inż. Krzysztof Błażejowski Śląskie Forum Drogowe, 2013 Część I Stosowalność

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN x a Wymagania Techniczne WT-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN x a Wymagania Techniczne WT-2 Paweł Mieczkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN 13108-x a Wymagania Techniczne WT-2 Podział mieszanek MA wg norm europejskich:

Bardziej szczegółowo

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólne specyfikacje techniczne SST - szczegółowe specyfikacje techniczne GDDP

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni

Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni Materiały do warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych 2 Konstrukcja nawierzchni drogowej Warstwy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie asfaltowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe. Spis treści: 1. Wprowadzenie 11 1.1. Historia nawierzchni asfaltowych 11 1.2. Konstrukcja nawierzchni 12 Literatura 13 2. Materiały 14 2.1. Kruszywa 14 2.1.1. Kruszywa mineralne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne WTW ASFALTY. Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE

Wytyczne Techniczne WTW ASFALTY. Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wytyczne Techniczne Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralnoasfaltowych WTW ASFALTY Wydanie 05 OLSZTYN 05 WTW ASFALTY Wymagania do lepiszczy asfaltowych

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w procesie inwestycyjnym. Stanisław Styk SBI Biuro Inżynierskie Polskie Drogi ONICO S.A.

Rola i znaczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w procesie inwestycyjnym. Stanisław Styk SBI Biuro Inżynierskie Polskie Drogi ONICO S.A. Rola i znaczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w procesie inwestycyjnym Stanisław Styk SBI Biuro Inżynierskie Polskie Drogi ONICO S.A. SzczegółowaSpecyfikacja Techniczna Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym. Magdalena Bardan. Radom, r.

Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym. Magdalena Bardan. Radom, r. Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym Magdalena Bardan Radom, 01.06.2017 r. Kilka słów o IBMB Kilka słów o IBMB IBMB powstało w 2011 r. jako niezależne laboratorium badawcze. 2012 r. Akredytacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 03 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 0-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 2 lutego 202 r. AC 03 Certyfikacja: zgodności;

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

WT-1 Kruszywa do projektantów i inwestorów

WT-1 Kruszywa do projektantów i inwestorów Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń (WT-1 Kruszywa 2008) jest dokumentem technicznym opracowanym w IBDiM pod moim kierunkiem na zlecenie GDDKiA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Technologii Nawierzchni

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Technologii Nawierzchni Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Temat WS-04 Zalecenia doboru materiałów, projektowania składu, wymagań empirycznych i funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych betonu

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne WTW ASFALTY. Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

Wytyczne Techniczne WTW ASFALTY. Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Wytyczne Techniczne Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych WTW ASFALTY Wydanie 2017 v.6 KATOWICE 2017 Zarządzenie nr D/0131/22Z/17

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: GK i IT/341 /15 / 2010 Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Remont dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA Konrad Jabłoński Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 1. Stereotypy: Funkcjonujące stereotypy w odniesieniu do kruszyw wapiennych, to najczęściej:

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm D.04.04.02 DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 1.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kruszywa drogowe w wymaganiach technicznych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury 1

Kruszywa drogowe w wymaganiach technicznych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury 1 Leszek Rafalski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Kruszywa drogowe w wymaganiach technicznych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury 1 1. Wstęp Nawierzchnia drogowa jest skonstruowana z warstw dobranych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST NR 2 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST NR 2 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST NR 2 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 1. Asfalty drogowe 13 1.1. Co trzeba wiedzieć o budowie i produkcji asfaltu 14 1.1.1. Budowa asfaltu 14 1.1.2. Produkcja asfaltu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI Z SIEDZIBĄ W NOWYM WIŚNICZU UL. LIMANOWSKA 11, 32-720 NOWY WIŚNICZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.03.09 NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA Nowy Wiśnicz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG Mandat 14 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG DO ZASTOSOWAŃ: 01/: PODŁOśA FUNDAMENTOWE (w tym podłoŝa stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE OBSZARY RUCHU 1/: WYKOŃCZENIA STROPÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW. Zakład Technologii Nawierzchni

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW. Zakład Technologii Nawierzchni INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Technologii Nawierzchni ZASADY WYKONYWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA KOLEINOWANIE I ZMĘCZENIE (ZW-WMS 006) Wydanie II uzupełnione, zastępuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Przemyśl 2014 SPIS SPECYFIKACJI D-04.04.00 04.04.03 PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Bardziej szczegółowo

Materiały Drogowe Laboratorium 1

Materiały Drogowe Laboratorium 1 ateriały Drogowe Laboratorium Klasyfikacja kruszyw Literatura: Normy klasyfikacyjne: PN-EN 3043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych

Bardziej szczegółowo

WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne

WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne 1. Wprowadzenie Niniejsze Wymagania Techniczne WT-2 wersja poprawiona 2010 zastępują Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 196. ds. Cementu i Wapna

PLAN DZIAŁANIA KT 196. ds. Cementu i Wapna PLAN DZIAŁANIA KT 196 DATA: 2014-10-31 Wersja: nr 2 Projekt uzgodniony w KT Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 196 ds. Cementu i Wapna STRESZCZENIE KT 196 obejmuje swoim zakresem działania prace normalizacyjne

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem destruktu

Wytyczne do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem destruktu Wytyczne do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem destruktu mgr inż. Dariusz Sieczkowski Konferencja: Zastosowanie destruktu asfaltowego. Ożarów Mazowiecki 22-24 września 2010 1 o Nawierzchnie

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

D NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem podwójnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006 Załącznik 3 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych. asfaltowych. Tomasz Oracz

Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych. asfaltowych. Tomasz Oracz Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych asfaltowych Krzysztof BłażejowskiB Tomasz Oracz WYPEŁNIACZ MIESZANY W dotychczasowych dokumentach normalizacyjnych w Polsce nie było

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji : Remont drogi gminnej Ul. Nowa Kondratowice Województwo dolnośląskie, powiat strzeliński, gmina Kondratowice Nazwa i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY Janusz Opiłka POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Warszawa, 30 czerwca 2010 GENEZA PROGRAMU EUROKODÓW 1975 r. Komisja Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przy remoncie drogi gminnej Nr C Dubielno Firlus w km

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przy remoncie drogi gminnej Nr C Dubielno Firlus w km Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przy remoncie drogi gminnej Nr 060611C Dubielno Firlus w km 0+000 1+000 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.08 NAWIERZCHNIA POTRÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Warszawa 1998 2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

D NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO D-05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Remont ul. Księcia Bolesława na odcinku od ronda przy ul. Widawskiej do wiaduktu nad trasą S-8 w Warszawie. 1.2. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych mgr. inż. Piotr Zapolski Stowarzyszenie Producentów Cementu Wyroby budowlane Warszawa 10 maja 2016 Normalizacja w Europie Normalizacja jest efektem dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja drogi nr 2774D Nowa Kamienica - Grudza

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja drogi nr 2774D Nowa Kamienica - Grudza PROJEKT BUDOWLANY Modernizacja drogi nr 2774D Nowa Kamienica - Grudza Inwestor : Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 Wykonawca : Projektowanie-Kosztorysowanie- Nadzór Roboty Drogowe Stanisław

Bardziej szczegółowo

Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym

Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym Bohdan Dołżycki Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej dolzycki@pg.gda.pl Ożarów, 22-24 września 2010 1 Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 26 sierpnia 2013 r. AC 086 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OST OST 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu remontera typu PATCHER 1 Zarząd Dróg Powiatowych w Wieruszowie załącznik nr 1 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OST 05.03.17

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Przemyśl 2013 SPIS SPECYFIKACJI D-04.04.00 04.04.03 PODBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. Wybór optymalnej technologii i nadzór nad realizacją inwestycji

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. Wybór optymalnej technologii i nadzór nad realizacją inwestycji Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. Wybór optymalnej technologii i nadzór nad realizacją inwestycji Plan prezentacji Optymalna technologia, Nadzór nad Inwestycją. Optymalny dobór wyrobów

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZJAZDY BITUMICZNE NA POLA I DO POSESJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZJAZDY BITUMICZNE NA POLA I DO POSESJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D- 10.07.01 ZJAZDY BITUMICZNE NA POLA I DO POSESJI STWiORB cz. D str. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontu nawierzchni istniejącego odcinka drogi gminnej w obrębie Wójtowo ul. Klonowa - dz. nr geodez. 250/12, gmina Barczewo. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA GORĄCO D

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA GORĄCO D NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA GORĄCO D-05.03.05. Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych II Warmińsko- Mazurskie Forum Drogowe Lidzbark Warmiński 5-6.X.2015 Hotel Krasicki O Spółce 01.09.1997 rozpoczęcie działalności spółki zakup pierwszych terenów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o.

BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o. BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.07.01a, D-05.03.05a (05b, 05c, 07a, 12a, 13a, 24a) OPCJONALNE UZUPEŁNIENIE OGÓLNYCH SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne WTW KRUSZYWA

Wytyczne Techniczne WTW KRUSZYWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wytyczne Techniczne Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralnoasfaltowych oraz do podbudów niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie WTW KRUSZYWA Wydanie 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie D-04.04.00 04.04.03 SPIS TREŚCI D-04.04.02

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM GMINA NOWA RUDA Nowa Ruda, kwiecień 2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy dla

Bardziej szczegółowo

Liczba osi obliczeniowych 100 kn/pas/dobę. KR1 < 12 KR2 od 13 do 70 KR3 od 71 do 335 KR4 od 336 do 1000 KR5 od 1001 do 2000 KR6 > 2000

Liczba osi obliczeniowych 100 kn/pas/dobę. KR1 < 12 KR2 od 13 do 70 KR3 od 71 do 335 KR4 od 336 do 1000 KR5 od 1001 do 2000 KR6 > 2000 TKM-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY DROGOWE Inwestor: Gmina i Miasto Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka Przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 30 Stycznia w Krajence SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.02.10 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA ISTOTNE ZMIANY W NORMALIZACJI dr inż. Jadwiga Wilczek Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Zakład Geotechniki i Fundamentowania

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Jelenia Góra 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO ORAZ SMA

PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO ORAZ SMA D-04.07.01, D-05.03.05, D-05.03.12, D-05.03.13 Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego, asfaltu lanego oraz SMA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.07.01 D-05.03.05 D-05.03.12 D-05.03.13 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYRÓWNANIE PODBUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYRÓWNANIE PODBUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY Jelenia Góra 2006 SPIS SPECYFIKACJI D - 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY D-04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI D-04.08.04

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU *

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * 1. Kiedy wyrób moŝe być uznany za wyrób budowlany? Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych poprzez pojęcie wyrobu

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALONA

NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALONA 92 D-05.03.09. NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALONA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.02 SST D-04.04.02 Podbudowa Budynek Handlowy w Zasolu 16 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 17 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych przy budowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych GMINA RĘCZNO UL. PIOTRKOWSKA 5 97-510 RĘCZNO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych NA REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA (przy użyciu remonterów

Bardziej szczegółowo

Normy a prawo. Dr inż. Grażyna Ożarek. UKSW, Warszawa, Listopad 2015 mgr Artur Staśkiewicz

Normy a prawo. Dr inż. Grażyna Ożarek. UKSW, Warszawa, Listopad 2015 mgr Artur Staśkiewicz Normy a prawo Dr inż. Grażyna Ożarek UKSW, Warszawa, Listopad 2015 mgr Artur Staśkiewicz Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

D NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO D-05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Wojciech Rzepka Warszawa, 19 marca 2012 r. 1 1. Wprowadzenie - idea wspólnego rynku - fundamenty

Bardziej szczegółowo

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI dr hab. inż. Marek J. Ciak dr inż. Natalia Ciak mgr inż. Kacper Sikora 2015-10-04 Tempo realizacji inwestycji w budownictwie i drogownictwie ostatnich

Bardziej szczegółowo

JEDNOWARSTWOWE nawierzchnie

JEDNOWARSTWOWE nawierzchnie Innowacje w drogownictwie. Jednowarstwowe nawierzchnie asfaltowe dla dróg samorządowych JEDNOWARSTWOWE nawierzchnie dla dróg samorządowych Krystyna Szymaniak RETTENMAIER Polska Krystyna Szymaniak RETTENMAIER

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA-PORÓWNANIE

INFORMACJA-PORÓWNANIE INFORMACJA-PORÓWNANIE WODOMIERZE WPROWADZANE NA RYNEK W OPARCIU O DYREKTYWĘ 2004/22/EC MID (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE) / a wodomierze produkowane wg poprzedniej regulacji prawnej (GUM) *Przedstawione

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Budowa ul. Annopolskiej w Siemiatyczach 83 SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ Budowa ul. Annopolskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DOPUSZCZANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH W KOLEJOWYM BUDOWNICTWIE MOSTOWYM

SYSTEMY DOPUSZCZANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH W KOLEJOWYM BUDOWNICTWIE MOSTOWYM SYSTEMY DOPUSZCZANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH W KOLEJOWYM BUDOWNICTWIE MOSTOWYM dr inż. Marek Mistewicz, mgr inż. Joanna Kędzielska 1 Wprowadzenie Mosty, wiadukty, przepusty i konstrukcje oporowe służące do

Bardziej szczegółowo

Seminarium AIPCR/PIARC i IBDiM

Seminarium AIPCR/PIARC i IBDiM Seminarium AIPCR/PIARC i IBDiM RECYKLING NAWIERZCHNI DROGOWYCH Referat Konrada Jabłońskiego Marka Rybczyńskiego pt.:»polskie doświadczenia w zakresie recyklingu nawierzchni asfaltowych na gorąco w wytwórni«warszawa,

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo