Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Gdańsk, dn ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Gdańsk, dn. 10.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Gdańsk, dn Dot.: wykonania druku publikacji Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia wraz z załącznikami na płycie CD. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, kieruje do Państwa zapytanie ofertowe. 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): : usługa drukowania i dostawy. 2. Opis przedmiotu zamówienia - usługa obejmuje: 1) wykonanie druku 3000 egzemplarzy publikacji pt.: Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia wraz z płytą CD dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku z dostawą w miejsca wskazane przez Zamawiającego oraz wykonanie dwóch proofów cyfrowych (okładka i jedna strona środka); 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie numer ISBN w celu umieszczenia go na publikacjach; 3) Wymagane parametry druku: a) format 205x265; b) liczba stron w środku 112 plus okładka 2 strony kolor; c) okładka: papier kreda mat 350g/m 2, uszlachetnienie folia matowa po zewnętrznej stronie okładki 1+0, lakier offset mat 1+0 na wewnętrznych stronach okładki, CMYK; d) oprawa miękka klejona; e) środek: papier offsetowy 90 g/m 2, kolor 4+4 CMYK; f) tłoczenie płyt CD (nagranie załączników do publikacji na CD w formacie PDF i Word), sztuk, nadruk na płytach CD, 4+0 CMYK, przeźroczysta koperta foliowa gruba z klapką, wklejenie kopert wraz z CD do publikacji, okładki. 3. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej wraz z zapytaniem ofertowym zamieszczona została elektroniczna wersja publikacji z załącznikami. 4. Zamawiający określa następujące warunki jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia: 1) druk nierozmazujący się, materiały drukowane czyste, niepogniecione, niesklejone, dobrze wyschnięte, bez śladów odbitego druku, równo

2 złożone, lakier nieodpryskujący na zgięciach i brzegach, brzegi niepozaginane; 2) Wykonawca dostosuje parametry publikacji przekazanej przez Zamawiającego, we własnym zakresie do wymagań technicznych, związanych z obsługą urządzeń drukarskich w celu uzyskania jak najlepszej jakości wydruku; 3) przed przystąpieniem do druku materiałów Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych po terminie podpisania Umowy, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proofy cyfrowe (okładka i jedna strona środka); 4) Zamawiający w terminie 2 dni od dnia przekazania proof cyfrowego zaakceptuje go lub określi swoje uwagi; 5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi druku przedmiotu zamówienia zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego, proofami, które będą stanowić wzór jakościowy i kolorystyczny do druku. 5. Miejsce dostarczenia/wysłania wydrukowanej publikacji: 1) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, Gdańsk; ul. Do Studzienki 63. Ilość egzemplarzy 2976; 2) Biblioteki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymania egzemplarzy obowiązkowych, ilość egzemplarzy - 24, to jest: - po 2 egzemplarze 1) Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, Warszawa 22 2) Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, Kraków - po 1 egzemplarzu 1) Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, Lublin 2) Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, Łódź 3) Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, Toruń 4) Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, Poznań, skr. poczt ) Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, Warszawa 6) Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, Wrocław 7) Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice 8) Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa, skr. poczt ) Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, Szczecin 10) Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk. 11) Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, Lublin 12) Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, Opole 13) Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, Białystok

3 II. Egzemplarz obowiązkowy regionalny 1) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39, Bydgoszcz 2) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Targ Rakowy 5/6, Gdańsk 3) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 13, Kielce 4) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. G. Narutowicza 4, Lublin 5) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny, ul. 1 Maja 5, Olsztyn 6) Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, Poznań 7) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, Zielona Góra, skr. poczt Wymagany termin wykonania zamówienia: do 16 lutego 2015r. 7. Kryteria wyboru oferty: Cena 100 %. 8. Opis sposobu przyznawania punktacji za kryterium cena: Punkty w ramach kryterium Cena zostaną obliczone wg. następującego wzoru: Cena brutto oferty najtańszej PT = x 100 x 100% Cena brutto oferty badanej 9. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie: 1) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu, rozładunku i wniesienia do siedziby Zamawiającego, koszty wysłania obowiązkowych egzemplarzy do bibliotek określonych powyżej oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty; 2) Wykonawca poda cenę jednostkową oraz cenę całej oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 3) cena podana w Formularzu ofertowym służy do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty; 4) cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 5) cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 6) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN; 7) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe. 10. Miejsce i termin złożenia oferty:

4 1) ofertę należy złożyć pisemnie, drogą faksową lub elektroniczną w terminie do dnia roku do godz. 10:00. 2) oferty należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego zawarty w zapytaniu ofertowym lub fax , lub elektronicznie 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 4) Ofertę złożoną w postaci elektronicznej uważa się za skutecznie doręczoną, gdy Zamawiający dokona potwierdzenia jej otrzymania. W tym celu Wykonawca powinien żądać potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Beata Charkiewicz od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tel , em: 12. Termin związania ofertą: ustala się, że składający ofertę, pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania. 14. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożenia oświadczenia (na formularzu ofertowym) o nie powiązaniu kapitałowym lub osobowym z Zamawiającym i osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur wyboru Wykonawcy. Wykonawcy, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania. 15. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. 16. W przypadku kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający może wydatkować na to zamówienie Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę dotyczącą ceny wykonania zamówienia. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej tj. projektu pt. Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia nie zostaną mu przyznane. 18. Po wyborze oferty Zamawiający poinformuję Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy. Termin ten związany jest z przyznaniem środków przez Instytucję Zarządzającą Projektem. W załączeniu: 1. Wzór formularza ofertowego załącznik nr 1 2. Wzór umowy załącznik nr 2

5 Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Załącznik nr 1 do zapytania... pieczęć firmowa Wykonawcy F O R M U L A R Z O F E R T Y Na wykonanie druku 3000 egzemplarzy publikacji Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia. Podręcznik wdrażania. w ramach projektu Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia Nazwa i adres Wykonawcy..... Numer telefonu:... Numer faxu:... Adres poczty elektronicznej:. W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 1. Cena wykonania 1 sztuki (jednej sztuki) egzemplarza publikacji. zł. brutto. 2. Cena wykonania 3000 sztuk (trzy tysiące sztuk) egzemplarzy publikacji:... zł. brutto :.zł. (słownie:..) 3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w wymaganym terminie. 4. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia naszej propozycji do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 5. Ponadto oświadczamy, że przy przedmiotowym zamówieniu nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., dnia... r... podpisy i pieczęcie osób upoważnionych ze strony Wykonawcy

6 Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Załącznik nr 2 do zapytania W Z Ó R UMOWA nr. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.. r. pomiędzy: Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk; ul. Do Studzienki 63. NIP , Regon: , reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a.. NIP:. Regon:.. zwanymi dalej Wykonawcą. Umowa reguluje zasady realizacji usługi wykonania druku publikacji pt.: Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia. Podręcznik wdrażania wraz z płytą CD, przez Wykonawcę w ramach projektu Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w według zasad konkurencyjności określonych w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki dotyczące powiązania z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa druku i dostawy podręcznika dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami jakościowymi wykonania zamówienia został określony w Zapytaniu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 3

7 Termin wykonania umowy 1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do roku. 2. Przed przystąpieniem do druku materiałów Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych po terminie podpisania Umowy, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proofy cyfrowe (okładka i jedna strona środka). 3. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia przekazania proof cyfrowego zaakceptuje go lub określi swoje uwagi. 4 Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie należne Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 wynosi: 1) Cena wykonania 1 sztuki (jednej sztuki) egzemplarza publikacji. zł. brutto. 2) Cena wykonania 3000 sztuk (trzy tysiące sztuk) egzemplarzy publikacji:... zł. brutto:.zł. (słownie:..) 2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, nastąpi po poprawnym wykonaniu zakresu Umowy, którego potwierdzeniem będzie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 5 ust Należność za wykonanie usługi Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury za zrealizowane zamówienie. 5 Podstawowe warunki realizacji zamówienia 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem w tworzeniu przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z jego wskazówkami oraz zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy oraz dostawy wraz z wniesieniem/przesłaniem materiałów na własny koszt, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy. 3. Wykonane publikacje należy dostarczyć do: 1) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, Gdańsk; ul. Do Studzienki 63, Ilość egzemplarzy 2976; 2) Biblioteki wg nazw i adresów określonych w Zapytaniu ofertowym ilość egzemplarzy Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu protokołem odbioru podpisanym przez Strony umowy. Protokół odbioru powinien zawierać w

8 szczególności: datę odbioru, oraz informację o należytym wykonaniu przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych braków wskazanych w protokole odbioru w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu chyba, że Strony ustalą inny termin. 6. Zamawiający, oceni prawidłowość wykonania poprawek w terminie 2 dni roboczych i dokona odpowiedniej adnotacji w protokole odbioru. 7. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację, którą Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 8. Usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych w reklamacji wad przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. 9. Wszelkie koszty związane z przesyłką lub dostawą i wniesieniem przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca, zarówno w przypadku odbioru przedmiotu zamówienia jak i jego reklamacji. 6 Kary umowne 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia brutto określonego w 4 niniejszej umowy dla danego zadania, 2) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, przy czym poprzez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami jakościowymi określonymi w Zapytaniu ofertowym ; 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości zamówienia. 3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 1. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu usługi obciążającą Zamawiającego. Zamawiający zapłaci należność w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania faktury. 2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający lub inny uprawniony podmiot może kontrolować sposób wykonania zamówienia oraz dokumentację związaną z jego realizacją, w tym dokumentację finansową. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnego współdziałania w przypadku monitorowania, oceny lub audytu finansowego realizowanych usług w trakcie trwania Projektu i po zakończeniu jego realizacji.

9 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 7 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, w sytuacji gdy z okoliczności sprawy wynika, iż Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy: 1) otwarto likwidację działalności Wykonawcy; 2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy o okres przekraczający 2 dni robocze; 3) Wykonawca opóźnia się 2 dni robocze z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 4. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o której mowa w ust. 3. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy: ze strony Zamawiającego: p... tel.: (58). . Ze strony Wykonawcy: p...tel W przypadku sporów wynikłych w związku z wykonaniem umowy, strony będą dążyły do ugodowego ich rozwiązania, a w razie nie zawarcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. Załącznikami do umowy są: 1. Zapytanie ofertowe 2. Oferta Wykonawcy 3. Tekst publikacji w wersji elektronicznej Zamawiający. Wykonawca

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/03/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo