Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Wrocław: Usługi druku materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki w sezonie 2015/2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Forum Muzyki, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi druku materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki w sezonie 2015/2016. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi druku materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki w sezonie 2015/2016. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Usługi druku materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki w sezonie 2015/2016 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

2 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zadanie nr 2: Wykonawca winien w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać lub wykonywać z należytą starannością, co najmniej jedną usługę druku zaproszeń odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Przez usługę druku zaproszeń odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć usługę spełniającą łącznie następujące warunki: druk zaproszeń za kwotę co najmniej 5000,00 zł brutto. W zakresie pozostałych zadań: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3 o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w następujących okolicznościach i w następującym zakresie w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: a) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. b) zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla dostaw objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, d) sposobu rozliczenia niniejszej umowy wraz ze

5 skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, e) zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 15:00, miejsce: Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE I - DRUK MAŁOFORMATOWY. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Plakato - afisz B1 a) ilość wzorów - 28 b) minimalny nakład 1 wzoru - 50 szt c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów szt d) format - B1 e) druk 4/0 + lakier offsetowy f) papier - min. 130g kreda błysk g) projekty wydruków przekazywane będą wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Plakato-afisz B2 a) ilość wzorów - 14 b) minimalny nakład 1wzoru - 50 szt. c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów szt. d) format - B2 e) druk 4/0+ lakier offsetowy f) papier - min. 130g kreda błysk g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Plakato-afisz A3 a)

6 ilość wzorów - 11 b) minimalny nakład 1wzoru - 50 c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów szt. d) format - A3 e) druk 4/0 f) papier - min. 130g, kreda błysk g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania. 1.4 Ulotka informacyjna A4 do A5 a) ilość wzorów - 5 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format A4 składane do A5 e) druk 4/4 f) papier offset 120 g g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Ulotka informacyjna A5 a) ilość wzorów - 16 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów szt d) format A5 e) druk 4/4 f) papier offset 120g g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Ulotka informacyjna A4 do DL a) ilość wzorów - 14 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format A4 składane do DL w C lub w Z e) druk 4/4 f) papier offset 120 g g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Ulotka informacyjna A6 / pocztówka a) ilość wzorów - 15 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format A6 e) druk 4/4 f) papier offset 300 g g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Ulotka informacyjna A5 do A6 a) ilość wzorów - 3 b) minimalny nakład 1 wzoru c) łączny nakład wszystkich wzorów d) format A5 składane do A6 e) druk 4/4 f) papier offset 200 g g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3

7 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Ulotka ofertowa a) ilość wzorów - 1 b) nakład c) Format - 3 x A5 do A5, składane po krótszym boku w harmonijkę d) druk 4/4 e) papier 120 g offset f) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff g) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego h) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego i) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Ulotka A3 do A4 a) ilość wzorów -2 b) min nakład 1 wzoru -250 c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów- 500 d) format A3 do A4 e) druk 4/4 f) papier offset 200 g g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Ulotka A4 jednostronna a) ilość wzorów -2 b) min nakład jednego wzoru -250 c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format A4 e) papier offset 120 g f) druk 4/0 g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Folder z programem A5 a) ilość wzorów - 10 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format A5 e) druk 4/4 f) papier okładka - papier offset 200 g g) papier wnętrze - papier offset 90 g h) ilość stron od 48 do 72 ( w zależności od potrzeb zamawiającego), okładka 4 strony i) oprawa szyta zeszytowa j) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff k) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego l) czas realizacji zamówienia 5 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego m) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Folder z programem A5 NFM a) ilość wzorów - 4 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format A5 e) druk 4/4 f) papier okładka offset 200 g g) papier wnętrze offset 90 g h) ilość stron od 72 do 152 ( w zależności od potrzeb zamawiającego) + okładka 4 strony i) oprawa miękka, klejona j) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff k) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego l) czas realizacji zamówienia 5 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego m) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do

8 r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Roll-up a) ilość wzorów - 9 b) minimalny nakład 1 wzoru - 1 c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów - 30 d) konstrukcja aluminiowa e) kolor kasety srebrny f) górna listwa zatrzaskowa - srebrna g) składany trzyczęściowy maszt h) wymiar grafiki x 200 cm i) materiał poliestrowy pcv, bądź podobny o dużej sztywności j) gramatura min 440 gr / m2 k) druk 4/0 l) pokrowiec transportowy z oznaczeniem zawartości (wykonany z wytrzymałego materiału) m) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff n) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego o) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego p) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Teczka a) ilość wzorów - 4 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny nakład wszystkich wzorów szt. d) format A4 e) papier - biały karton, jednostronnie powlekany, min gramatura 300 g f) druk 4/1 g) foliowanie 1/0 matowe, wymagane wykonanie wykrojnika wg projektu zamawiającego h) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff i) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego j) czas realizacji zamówienia 5 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego k) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Wydruki cyfrowe a) ilość wzorów - 14 b) minimalny nakład 1 wzoru - 30 c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format A 4 e) druk 4/0 f) papier offset 120 g g) Projekty w pełnym kolorze przekazywane Wykonawcy elektronicznie w formie plików pdf lub eps, lub jpg, lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Etui na bilety a) Ilość wzorów - 1 b) Łączny nakład wzoru szt. c) Wymiary: -przed złożeniem: 168,5 mm x 173 mm -po złożeniu: 153,5 mm x 79 mm d) papier kreda 200 g e) druk 4/0 f) foliowanie 1/0 matowe, wymagane wykonanie wykrojnika wg projektu zamawiającego g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps jpg lub tiff h) zamówienie podzielone na dwie partie po 4000 sztuk i) Termin realizacji: Termin 1 dostawy do Termin 2 dostawy do i) czas realizacji zamówienia - 3 dni robocze k) wizualizacja w załączniku nr 1 do Specyfikacji usług Plakato-afisz A4 a) ilość wzorów - 1 b) nakład wzoru szt. c) format - A4 d) druk 4/0 e) papier 130g, kreda matowa f) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff g) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego h) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego k) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r.

9 lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Kalendarzyki listkowe a) ilość wzorów 2 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format 85 mm x 55 mm e) druk 4/4 f) papier kreda mat 350 g, foliowane, zaokrąglone rogi g) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego h) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty założenia zamówienia przez Zamawiającego i) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Kalendarze A3 a) ilość wzorów - 1 b) minimalny nakład c) maksymalny nakład szt. d) format A3 e) papier- okładka i karty środka 300g, plecy karton jednostronnie powlekany min 200 g f) okładka: 1 karta nadruk 4/0, środek: 13 kart nadruk 4/0+ lakier UV wybiórczo na każdej z kart, plecy: 1 karta nadruk 1/0 g) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego h) czas realizacji zamówienia 5 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego i) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Naklejki na auto a) ilość wzorów - 1 b) minimalny nakład c) łączny maksymalny nakład 2000 d) format 70 mm x 85 mm e) druk 4/0 f) folia wylewana z laminatem wylewanym g) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego h) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego i) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Naklejki a) ilość wzorów- 1 b) minimalny nakład c) maksymalny nakład d) format: 50mm x 60 mm e) druk 4/0 f) folia ekonomiczna matowa g) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego h) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego k) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Broszura promocyjna 3xA4 a) ilość wzorów - 1 b) minimalny nakład c) łączny nakład d) format 3x A4 do A4 w C e) druk 4/4 f) kreda mat 300 g g) foliowanie matowe 1/1, bigowanie h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Folder z perforacją a) ilość wzorów - 1 b) minimalny nakład c) łączny nakład d) format 90 mm x160 mm e) druk 4/4 f) papier offset 200 g g) folder w oprawie klejonej, środek 16 kart+ okładka, 10 mm od środka folderu linia perforacji celem odrywania kart środka h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 5 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Folder z repertuarem miesięcznym a) ilość wzorów - 4 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny

10 nakład wszystkich wzorów d) format DL e) druk 4/4 f) papier: okładka 200 g offset, środek 90 g offset g) ilość stron środka od 16-40, w zależności od potrzeb zamawiającego, okładka 4 strony, oprawa szyta zeszytowa h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 5 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego l) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Ulotka 4xDL ( składana harmonijka) a) ilość wzorów - 1 b) minimalny nakład wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format 4x DL do DL ( harmonijka) e) druk 4/4 f) papier offset 120 g g) ulotka 396 x 210 składana do 99 x 210 w harmonijkę h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Folder zespołów a) ilość wzorów - 4 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format DL e) druk 4/4 f) papier okładka 200g offset, środek 90g offset g) ilość stron od 16 do 36 w zależności od potrzeb zamawiającego, okładka 4 strony, oprawa szyta zeszytowa h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 5 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania Ulotka DL a) ilość wzorów - 5 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format DL e) druk 4/4 f) papier 120g offset g) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego h) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego i) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE II - DRUK ZAPROSZEŃ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaproszenia a) etui + skrzydełko - wg. dołączonego wykrojnika - Załącznik nr 2 do Specyfikacji usług jeden wzór papier CURIOUS SKIN BLACK 270gr zadruk: 2+0, sitodruk kolor złoty, kolor biały sztancowanie klejenie nakład szt. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji usług b) opaska 3 wzory papier CURIOUS SKIN WHITE 135 gr format opaski 60mm x 240mm sztancowanie klejenie przy krawędzi opaski nakład: 1 wzór 7000 szt./ zadruk 2+0: sitodrukkolor złoty+ nadruk kolor czarny (nadruk od 6 logotypów w kolorze czarnym na rewersie

11 opaski) nakład: 2 wzór 2000 szt./ zadruk 2+0: sitodruk- kolor złoty+ nadruk kolor czarny (nadruk od 2 logotypów w kolorze czarnym na rewersie opaski) nakład: 3 wzór 1000 szt./ zadruk 1+0: sitodruk - kolor złoty (opaski nieklejone) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji usług c) wkładka jeden wzór papier curiusskin white 270 gr format 210 mm x 99 mm nakład szt. d) projekt dostarczy Zamawiający e) dostawa w terminie do 7 dni roboczych od przekazania projektów wydruków. f) Termin realizacji: dostawa do siedziby zamawiającego w 3 partiach: I partia do dnia : 4000 sztuk etui, 4000 sztuk opasek w 3 wzorach (wzór 1 w ilości 2500, wzór 2 w ilości 1000, wzór 3 w ilości 500), 4200 sztuk wkładek II partia do dnia : 3000 sztuk etui 3000 sztuk opasek w 3 wzorach (wzór 1 w ilości 2250, wzór 2 w ilości 500, wzór 3 w ilości 250), 3150 sztuk wkładek III partia do dnia : 3000 sztuk etui, 3000sztuk opasek w 3 wzorach (wzór 1 w ilości 2250, wzór 2 w ilości 500, wzór 3 w ilości 250), 3150 sztuk wkładek. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE III-DRUK BILETÓW. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) nakład szt. b) format: 76 x 152,4 c) papier termiczny 175 gram d) kolorystyka biletu: czarna apla - strona nietermiczna + dodatkowo czerwony kolor wg przesłanego wcześniej wzoru, kolorystyka 0 - strona termiczna e) pozycjonowanie: dziurka f) perforacja na końcu biletu g) brak kuponu kontrolnego h) konfekcja w składance dostosowanej do współpracy z drukarką PSC 274 PLUS i) dostarczone w kartonikach (pakowane po 1000 szt.) j) czas realizacji zamówienia 7 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego k) Termin realizacji: druk podzielony na dwie partie po sztuk: I partia: sztuk - termin realizacji do II partia: sztuk - termin realizacji do ) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: DRUK WIZYTÓWEK. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wizytówki 50mm x 90mm Białe: papier: Ice Blink 300 g/m2 druk: offset 1+1 Wizytówki 50mm x 90mm Szare: papier: Keykolor szary ciemny 300 g/m2 druk: sitodruk 1+0; lakier UV 1+1 Wizytówki 50mm x 90mm Czarne: papier: Curious Skin 300 g/m2 druk: sitodruk 1+0; lakier UV 1+1.

12 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: TORBY MATERIAŁOWE. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) ilość wzorów - 3 b) minimalny nakład 1 wzoru c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format 38 cmx 40 cm e) nadruk 1+1 (500 sztuk sztuk czarnych i 200 sztuk białych) f) nadruk 4+1 (150 sztuk białych) g) materiał surówka bawełniana 140 g, w dwóch kolorach: 300 sztuk czerń i 300 sztuk biel h) dł. ucha cm i) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego j) czas realizacji zamówienia 3 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego k) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: TORBY PAPIEROWE. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) ilość wzorów - 2 b) minimalny nakład 1 wzoru c) nakład maksymalny wszystkich wzorów d) Wymiary: 260 x 70 x 380 mm (szerokość x głębokość x wysokość), z usztywnioną zakładką górną oraz wzmacniane dno torby, papierowe rączki, kręcone e) papier offset 200 gr f) druk 4/0 g) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff h) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego i) czas realizacji zamówienia 5 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego j) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: IDENTYFIKATORY. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) ilość wzorów - 48 b) minimalny nakład 1 wzoru - 10 c) maksymalny łączny nakład wszystkich wzorów d) format A7 e) druk 4/0 f) karta PCV, grubość 0,7 mm g) zaokrąglone rogi, personalizacja,

13 dziurka h) projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff i) termin realizacji: według potrzeb Zamawiającego j) czas realizacji zamówienia 7 dni, od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego k) Termin realizacji: od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia danego zadania.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja.

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumsztuki.pl Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Usługi drukowania na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45. Zielona Góra: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 180085-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Koordynator merytoryczny projektu CULTURE.media. Numer ogłoszenia: 280353-2013; data zamieszczenia: 23.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mng.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mng.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mng.gda.pl Gdańsk: Druk i dostawa do zamawiającego książki pt. Stavkirker. Norweskie kościoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jewishmuseum.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jewishmuseum.org.pl 1 z 6 2014-01-17 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jewishmuseum.org.pl Warszawa: Redakcja merytoryczna tekstów portalu Wirtualny

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Świdnica: Świadczenie usługi ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest usługa: wykonanie i dostawa gad żetów reklamowych

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo