Warszawa: DOSTAWA PAPIERU (4 CZCI) ZP_18_2012 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa: DOSTAWA PAPIERU (4 CZCI) ZP_18_2012 Numer ogłoszenia: 170808-2012; data zamieszczenia: 24.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 Warszawa: DOSTAWA PAPIERU (4 CZCI) ZP_18_2012 Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwizkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wjskwe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiajceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Pdmit prawa publiczneg. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajceg: DOSTAWA PAPIERU (4 CZCI) ZP_18_2012. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy. II.1.3) Okrelenie przedmitu raz wielkci lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia w prwadznym pstpwaniu udzielenie zamówienia publiczneg jest dstawa papieru w pdziale na 4 czci. Cz 1. Dstawa papieru dla Drukarni WCEO: Lp. Nazwa artykułu J.m. Il 1 Papier ffset; FA1; 80g; biały ark Papier ffset; FA1; 90g; biały ark Papier ffset; FB1; 80g; biały ark Papier ffset; FB1; 90g; biały ark Kartn zielny; FA1; 225g (jasny klr d uzgdnienia) ark Kartn zdbny Spartan Grey FB1; 200g (zielny) ark Kartn 2-str. kredwy; FB1; 250g; biały ark Kartn 2-str. satynwany; FB1; 280g; biały ark Kartn 2-str. kredwy; FB1; 200g; biały ark Papier pakwy w arkuszach nie mniejszych ni 70x100cm kg Papier z rli; szer. 107; 130g (d pltera CS965) szt Papier z rli; szer. 160; 130g (d pltera CS965) szt Papier z rli; szer. 160; 200g (d pltera CS965) szt Papier z rli; szer. 152; 185g (d pltera CS965) szt Papier kser; FA4; 80g; biały (ryza 500ark.) ryza Papier kser; FA3; 80g; biały (ryza 500ark.) ryza 40 Szczegółwe

2 pisy załczniku nr 1 d SIWZ i w załczniku nr 4 prjekcie umwy. Cz 2. Dstawa papieru dla RZA WP Lp. Nazwa artykułu J.m. Il 1 Papier kser; FA4; 80g; biały (ryza 500ark.) ryza 50 2 Papier pakwy celulzwy brzwy prkwany; F 1000x1300mm; 50g ark. 60 Szczegółwe pisy w załczniku nr 1 d SIWZ i w załczniku nr 4a prjekcie umwy. Cz 3. Dstawa papieru dla CBW Lp. Nazwa artykułu J.m. Il 1 Papier kser; FA4; 80g; biał 161 CIE, nieprzezrczyst min 91%(ryza 500ark.) ryza kser; FA3; 80g; biał 161 CIE, nieprzezrczyst min 91%(ryza 500ark.) ryza 10 Szczegółwe pisy w załczniku nr 1 d SIWZ i w załczniku nr 4b prjekcie umwy. Cz 4. Dstawa papieru specjalistyczneg dla CBW Lp. Nazwa artykułu J.m. Il 1 Papier bezkwaswy F-B1, 120g; biały, ph<7 kg Papier hlenderski szarniebieski, 80g, 108x68cm; ph 7,5-8,0 (rezerwa alkaliczna) wyprdukwany z czystej celulzy ark Papier bezdrzewny F-A4; biał 161 CIE, 250 g (ryza 250 ark) ryza 5 4 Papier bezdrzewny satynwy F- A4; biał 161 CIE, 200 g, gładzny (ryza 250 ark) ryza 5 Szczegółwe pisy w załczniku nr 1 d SIWZ i w załczniku nr 4c prjekcie umwy. CPV: Papier i tektury gtwe CPV: Papier d drukwania CPV: Papier ksergraficzny. II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniajcych: nie. II.1.5) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): , , II.1.6) Czy dpuszcza si złenie ferty czciwej: tak, liczba czci: 4. II.1.7) Czy dpuszcza si złenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na pczet wyknania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania krelnej działalnci lub czynnci, jeeli przepisy prawa nakładaj bwizek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku

3 III.3.2) Wiedza i dwiadczenie Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawc warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz wiadczenia spełnieniu warunków udziału w pstpwaniu, naley przedły: III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedły: wiadczenie braku pdstaw d wykluczenia aktualny dpis z właciweg rejestru, jeeli drbne przepisy wymagaj wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstpwaniu udzielenie zamówienia alb

4 składania fert, a w stsunku d sób fizycznych wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeeli wyknawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania ptwierdzajcy, e: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłci - wystawiny nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstpwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert III.7) Czy granicza si mliw ubiegania si zamówienie publiczne tylk dla wyknawców, u których pnad 50 % pracwników stanwi sby niepełnsprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najnisza cena. IV.2.2) Czy przeprwadzna bdzie aukcja elektrniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje si isttne zmiany pstanwie zawartej umwy w stsunku d treci ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: tak Dpuszczalne zmiany pstanwie umwy raz krelenie warunków zmian 1. Zamawiajcy wymaga d Wyknawcy, aby zawarł z nim umw w sprawie zamówienia publiczneg na warunkach krelnych w prjekcie umwy (załcznik nr 4 dla cz 1, 4a dla cz 2, 4b dla cz. 3, 4c dla cz. 4 d SIWZ ) 2. Zamawiajcy, w sytuacji uzasadninej zmian przepisów prawa, wystpieniem klicznci niespwdwanych zawininym działaniem lub zaniechaniem którejklwiek ze strn umwy, nietrzymania przez Zamawiajceg rdków finanswych, kniecznych d realizacji niniejszej umwy, przewiduje mliw isttnych zmian pstanwie zawartej umwy w stsunku d treci ferty, na pdstawie której dknan wybru Wyknawcy w zakresie: a) zmniejszenia zakresu przedmitu umwy; b) zmiany terminu wyknania umwy; c) zmiany sób i pdwyknawców, przy pmcy, których Wyknawca realizuje przedmit umwy; d) zmiany warunków płatnci. 3. Zmiana umwy, z wyjtkiem zmiany dtyczcej sób realizujcych

5 umw, musi by dknana za przumieniem strn w frmie pisemneg aneksu. 4. Wszelkie zmiany wprwadzne d umwy z naruszeniem pkt 3 niniejszeg rzdziału nie bd wice dla adnej ze strn. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstpna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikacj isttnych warunków zamówienia mna uzyska pd adresem: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ, POK 15A ul. Stefana Banacha Warszawa 60. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstpwaniu lub fert: gdzina 09:30, miejsce: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ KANCELARIA JAWNA POK 313 ul. Stefana Banacha Warszawa 60. IV.4.5) Termin zwizania fert: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie pstpwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania rdków pchdzcych z budetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegajcych zwrtwi rdków z pmcy udzielnej przez pastwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały by przeznaczne na sfinanswanie całci lub czci zamówienia: nie ZAŁ CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ CE OFERT CZCIOWYCH CZ Nr: 1 NAZWA: Cz 1. Dstawa papieru dla Drukarni WCEO:. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkci lub zakresu zamówienia: Cz 1. Dstawa papieru dla Drukarni WCEO: Lp. Nazwa artykułu J.m. Il 1 Papier ffset; FA1; 80g; biały ark Papier ffset; FA1; 90g; biały ark Papier ffset; FB1; 80g; biały ark Papier ffset; FB1; 90g; biały ark Kartn zielny; FA1; 225g (jasny klr d uzgdnienia) ark Kartn zdbny Spartan Grey FB1; 200g (zielny) ark Kartn 2- str. kredwy; FB1; 250g; biały ark Kartn 2-str. satynwany; FB1; 280g; biały ark Kartn 2-str. kredwy; FB1; 200g; biały ark Papier pakwy w arkuszach nie mniejszych ni 70x100cm kg Papier z rli; szer. 107; 130g (d pltera CS965) szt Papier z rli; szer. 160; 130g (d pltera CS965) szt Papier z rli; szer. 160; 200g (d pltera CS965) szt Papier z rli; szer. 152; 185g (d pltera CS965) szt Papier kser; FA4; 80g; biały (ryza 500ark.) ryza Papier kser; FA3; 80g; biały (ryza 500ark.) ryza 40 Szczegółwe pisy załczniku nr 1 d SIWZ i w załczniku nr 4 prjekcie umwy.. 2) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wyknania: Zakczenie: ) Kryteria ceny fert: najnisza cena.

6 CZ Nr: 2 NAZWA: Cz 2. Dstawa papieru dla RZA WP. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkci lub zakresu zamówienia: Cz 2. Dstawa papieru dla RZA WP Lp. Nazwa artykułu J.m. Il 1 Papier kser; FA4; 80g; biały (ryza 500ark.) ryza 50 2 Papier pakwy celulzwy brzwy prkwany; F 1000x1300mm; 50g ark. 60 Szczegółwe pisy w załczniku nr 1 d SIWZ i w załczniku nr 4a prjekcie umwy.. 2) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wyknania: Zakczenie: ) Kryteria ceny fert: najnisza cena. CZ Nr: 3 NAZWA: Cz 3. Dstawa papieru dla CBW. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkci lub zakresu zamówienia: Cz 3. Dstawa papieru dla CBW Lp. Nazwa artykułu J.m. Il 1 Papier kser; FA4; 80g; biał 161 CIE, nieprzezrczyst min 91%(ryza 500ark.) ryza kser; FA3; 80g; biał 161 CIE, nieprzezrczyst min 91%(ryza 500ark.) ryza 10 Szczegółwe pisy w załczniku nr 1 d SIWZ i w załczniku nr 4b prjekcie umwy.. 2) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wyknania: Zakczenie: ) Kryteria ceny fert: najnisza cena. CZ Nr: 4 NAZWA: Cz 4. Dstawa papieru specjalistyczneg dla CBW. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkci lub zakresu zamówienia: Cz 4. Dstawa papieru specjalistyczneg dla CBW Lp. Nazwa artykułu J.m. Il 1 Papier bezkwaswy F-B1, 120g; biały, ph<7 kg Papier hlenderski szarniebieski, 80g, 108x68cm; ph 7,5-8,0 (rezerwa alkaliczna) wyprdukwany z czystej celulzy ark Papier bezdrzewny F-A4; biał 161 CIE, 250 g (ryza 250 ark) ryza 5 4 Papier bezdrzewny satynwy F-A4; biał 161 CIE, 200 g, gładzny (ryza 250 ark) ryza 5 Szczegółwe pisy w załczniku nr 1 d SIWZ i w załczniku nr 4c prjekcie umwy. 2) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wyknania: Zakczenie: ) Kryteria ceny fert: najnisza cena.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

codzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru toaletowego, mydła w płynie, wymiana worków na śmieci, mycie i

codzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru toaletowego, mydła w płynie, wymiana worków na śmieci, mycie i Warszawa: Usługa kmpleksweg sprzątania pmieszczeń biurwych wraz z praniem wykładzin w budynkach A i B przy ul. Barskiej 28_30. Znak sprawy: PG X F 3820_01_11 Numer głszenia: 14661-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Dstawa dczynników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/1650.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/1650. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/1650.html Lublin: Dstawa sprzętu infrmatyczneg i audiwizualneg na ptrzeby prjektów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Dstawa prgramwania dla Państwwej WyŜszej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Dstawa mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo