U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy U M O W A nr /2013 zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy: Teatrem Polskim we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław, wpisany do Rejestru instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego nr RIK 8/2009, REGON: NIP: , reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a., wpisany do, NIP. REGON: zwanej dalej Wykonawcą, Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wydrukować na każde zlecenie Zamawiającego asortyment druków wymienionych w Szczegółowym zestawieniu elementów przedmiotu zamówienia zawarto w poniższej tabeli: SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) b) c) d) e) LP. PRODUKT jednorazowy jednorazowy nakład max nakład nakład w ciągu roku max minimalny 1. WIZYTÓWKI, format 55x90, kolor 0+2, papier kreda, gramatura 300g/m 2. ZAPROSZENIA, format A5 falc. na 2, kolor 2+2, papier kreda, gramatura 250g/m szt szt szt. 3. PLAKAT, format B1, kolor 2+0, papier kreda, gramatura 150g/m2 (wydruk pruff) 4. PLAKAT, format B1, kolor 2+0, papier offset gramatura 150g/m2, (wydruk pruff)

2 5. PLAKAT, format B1, kolor 4+0, papier kreda, gramatura 150 g/m2 (wydruk pruff) 6. PLAKAT, format B1, kolor 4+0, papier offset gramatura 150g/m2, (wydruk pruff) 7. POCZTÓWKA, format 110x160, kolor 4+1, papier kreda + folia, gramatura 300g/m2 8. POCZTÓWKA, format 110x160, kolor 4+1, papier offset gramatura 300g/m2 9. POCZTÓWKA, 124x174mm, kolor 4x4, papier offset, gramatura 250 g/m2 10. GAZETKA, format A3, falc. x 2, kolor 2+2, 8 stron, papier offset 90 g/m2, szycie zeszytowe 11. ULOTKA REPERTUAROWA, format 105x200, okładka kolor wnętrze ; kolor 2+2, papier kreda mat. 150g/m2, 24 strony, szycie 12. ULOTKA REPERTUAROWA, format 105x200, okładka kolor 3+2 (farba fluorescencyjna lub metaliczna) + wnętrze ; kolor 2+2, papier kreda mat. 150g/m2, 24 strony, szycie 13. PROGRAM KSIĄŻKA, format 130x180, okładka: kolor 4+4 papier kreda mat gramatura 250 g/m2 + folia mat., wnętrze: 24 strony, kolor 4+4, papier kreda mat 14. PROGRAM KSIĄŻKA, format 130x180, okładka: kolor 4+4 papier offset, gramatura 250 g/m2 + folia mat., wnętrze: 24 strony, kolor 4+4, papier offset 15. PROGRAM KSIĄŻKA, format 130x180, okładka: kolor 2+2 papier kreda mat. gramatura 250 g/m2 + folia mat., wnętrze: 24 strony, kolor 2+2, papier kreda mat 16. PROGRAM KSIĄŻKA, format 130x180, okładka: kolor 2+2 papier offset, gramatura 250 g/m2 + folia mat., wnętrze: 24 strony, kolor 2+2, papier offset 17. PROGRAM KSIĄŻKA, format 130x180, okładka: kolor 4+4 papier kreda mat, gramatura 250 g/m2 + folia mat., wnętrze: 48 stron, kolor 4+4, papier kreda mat 18. PROGRAM KSIĄŻKA, format 130x180, okładka: kolor 4+4 papier offset, gramatura 250 g/m2 + folia mat., wnętrze: 48 stron, kolor 4+4, papier offset 19. PROGRAM KSIĄŻKA, format 130x180, okładka: kolor 2+2 papier kreda mat, gramatura 250 g/m2 + folia mat., wnętrze: 48 stron, kolor 2+2, papier kreda mat 20. PROGRAM KSIĄŻKA, format 130x180, okładka: kolor 2+2 papier offset, gramatura 250 g/m2 + folia mat., wnętrze: 48 stron, kolor 2+2, papier offset 1000 szt. 500 szt szt szt. 500 szt szt szt. 500 szt szt szt. 500 szt szt szt szt szt szt szt szt.

3 21. PROGRAM Z LUŹNYMI KARTKAMI 15 luźnych kartek (pocztówek) format: 124x174mm, kolor 4x4, papier offset, gramatura 250 g/m2, okładka z wykrojnika po złożeniu - format 130x180, kolor 4x4, papier offset gramatura 300 g/m2 22. PROGRAM SKŁADANY, format A4 do A5 falc. na 2, kolor 4+4,, papier kreda mat 150 g/m2 23. PROGRAM SKŁADANY, format 520x360 falc. na 8, kolor 4+4,, papier offset 150g/m2 2. Zamówienia składane będą w formie pisemnej uwzględniające ilość, rodzaj oraz wartość zamawianych druków. 3. Usługa drukowania będąca przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: a) impozycję, b) naświetlanie, c) drukowanie z wykorzystaniem surowców Wykonawcy, d) pakowanie, e) dostawę gotowych druków do siedziby Zamawiającego, f) inne usługi w szczególności: wydruki proof, uzgodnienie i wprowadzenie korekty do wydruku proof, cięcie, falcowanie, szycie, klejenie 4. Nakład. a) Ilości nakładu max w kolumnie e) dotyczą jednego roku. Należy je zatem przemnożyć przez 2, jako że zamówienie udzielane jest na 2 lata, przy uwzględnieniu okoliczności, że: druki wymienione w tabeli będą dostarczane Zamawiającemu sukcesywnie w ciągu roku, w zależności od potrzeb Zamawiającego, wartości podane w kolumnie e) stanowią jedynie szacowane maksymalne ilości druków jakie Zamawiający może zamówić rocznie w okresie obowiązywania umowy; możliwe, że zamówi ich więcej lub mniej w poszczególnych latach wykonania umowy, w kolumnie c) określone zostały szacunkowo ilości druków zamawianych jednorazowo w nakładzie maksymalnym (przy jednostkowym zamówieniu), w kolumnie d) określone zostały szacunkowo ilości druków zamawianych jednorazowo w nakładzie minimalnym (przy jednostkowym zamówieniu,) b) Zamawiający będzie zamawiał druki według swoich rzeczywistych potrzeb i będzie płacił tylko za zamówione i dostarczone przez Wykonawcę druki Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pliku projektu graficznego lub zaakceptowania wydruku proof. (jeżeli dotyczy). 2. Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego wydruk proof w ciągu 24 godzin od otrzymania pliku projektu graficznego. Uwagi i akceptacja wydruku proof zostaną przekazane na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wprowadza uwagi Zamawiającego do wydruku proof. 3. Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 będzie liczony od momentu pobrania przez Wykonawcę materiałów od Zamawiającego. Przyjęcie materiałów Wykonawca każdorazowo potwierdza na piśmie lub em. 4. Do terminu, o którym mowa w ust. 2 nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Zamawiający będzie zamawiał druki według swoich rzeczywistych potrzeb i będzie płacił tylko za

4 zamówione i dostarczone przez Wykonawcę druki Projekt druku zaakceptowany przez Zamawiającego co do treści i formy, przekazany zostanie Wykonawcy w postaci pliku w formacie PDF, Tif lub eps, przygotowanego do impozycji, nagranego na płytę CD. 2. Wykonawca zobowiązuje się odbierać na swój koszt przygotowane przez Zamawiającego materiały do składania danego druku. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego wydruk proof. 4. Uwagi i akceptacja wydruku proof zostaną przekazane na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w ustalonym przez strony terminie. 5. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za zgłaszanie uwag i akceptację wydruku proofjest p. Natalia Kabanow 6. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić do wydruku proof zgłoszone przez przedstawiciela Zamawiającego uwagi i wnioski. Osoba upoważnioną do współpracy z Zamawiającym w tym zakresie jest... (adres ...). 7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru druków jest: kierownik Działu Marketingu i Impresariatu tel.: Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 5 Wykonawca nie ma prawa wykorzystywać materiałów dostarczonych przez Zamawiającego do innych celów niż określone niniejszą umową. 1. Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy strony ustalają na kwotę zł (słownie:..) brutto w tym obowiązująca stawka podatku VAT Strony zgodnie ustalają, że za każdy zamówiony przez Zamawiającego asortyment druków Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ustaloną według cen podanych w Kalkulacji Cenowej, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy. Kalkulacja Cenowa o której mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Ceny podane w Ofercie oraz Kalkulacji Cenowej są niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust W przypadku, w którym Zamawiający dokona zmiany gatunku papieru na inny, niż podany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, na papier wysokiej jakości, niepowlekany, o odcieniu kremowym, w innej gramaturze, ekologiczny, bezdrzewny, wartość zamówienia jednostkowego nie zostanie powiększona o więcej, niż.. % wartości zamówienia wynikającego z cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

5 7 1. Należność za każdorazowe wykonanie zamówienia będącego przedmiotem umowy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w Banku :... w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy przyjęcia druków podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokości: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za zamówiony asortyment, za każdy dzień opóźnienia 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 6 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego 6 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny: NIP: Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. Płatnik VAT posiada nr identyfikacyjny: NIP:. 10 Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesiące od dnia jej zawarcia Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności: a) nieterminowej realizacji zamówienia, b) złej jakości druków. 2. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia

6 od umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W tym przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutki z chwilą doręczenia zawiadomienia listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, 2) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację zamówienia. 3) inne przypadki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przewidziane powyżej okoliczności stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 2. Wszelkie zmiany do umowy muszą być dokonane z zachowaniem przepisu art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp: 1) zmiana osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy, 2) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie Umowy zostało bezpośrednio spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 2. Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie zdarzeń na zaistnienie, których żadna ze Stron nie miała wpływu, ani nie mogła ich przewidzieć lub zapobiec, a w szczególności: wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wyładowania atmosferyczne, wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryk lub wszelkiego typu instalacji, bojkoty, strajki, działania władzy lub działania innych sił natury nie wymienionych w niniejszym ustępie. 3. Strona, która nie wykonała zobowiązań z przyczyny zaistnienia sił wyższych, o ile będzie to możliwe, niezwłocznie po zaistnieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na wykonanie Umowy, powiadomi drugą Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy, a także ma obowiązek zawiadomić o ustaniu przyczyny opóźnienia. 4. Na mocy postanowień niniejszego paragrafu zaistnienie siły wyższej zwalnia Stronę niewykonującą swoich zobowiązań wobec drugiej strony z obowiązku zapłaty odszkodowania, kar umownych przewidzianych Umową tak długo, jak długo trwa działanie siły wyższej. 5. Każda ze Stron może zachować świadczenia otrzymane od drugiej Strony z tytułu wykonania

7 obowiązków zrealizowanych przed jej rozwiązaniem. Każda Strona musi rozliczyć się z drugą Stroną w zakresie wszelkich wynagrodzeń wynikających z powyższych świadczeń. Płatności wynikające z ostatecznego rozliczenia dokonywane będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od drugiej Strony. 6. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna niezwłocznie powiadomić drugą stronę w poniżej wskazany sposób: Zamawiający: numer telefonu: , adres fax Wykonawca: numer telefonu:... adres ... fax -... oraz na piśmie w terminie do 5 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powoływania się na siłę wyższą W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Kalkulacja Cenowa jako załącznik nr Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r. SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA SWARZEWO ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69, e-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl; www.sws-swarzewo.pl Znak sprawy: MW/01/S/12/2012

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo