Przeglqd prasy. 20 stycznia 2OL2 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeglqd prasy. 20 stycznia 2OL2 r."

Transkrypt

1 Preglqd prasy 20 stycna 2OL2 r. L. Recpospolta -,,Naucycele musa odej6"; str Recpospolta -,,Kamence ostajq w samoredach"; str. A7 3. Recpospolta -,,Samorqdowcy walcq o sqdy"; str. C3 4. Dennk Gaeta Prawna -,,Gmna ne moe byt wcesne ne6 ulg"; str Dennk Gaeta Prawna -,,Samorqdy mnej aplacq a pecq astgpcq"; str Dennk Gaeta Prawna -,,O prynanu dotacj decyduje ucqscane do 2tobka";str.B7 7. Dennk Zachodn -,,Bunt gmn sprawt, 2e men sq prawo" (Sewer); str Gaeta Myskowska -,,Psy Myskowa trafq do Rudy Slqskej"; str Gaeta Myskowska -,,Walcqo L7 mlon6w na remont drog" (Mysk6w, Koegtowy); str. 4 l-0. Kurer Zawercarsk -,,Podpsal umowq na autobusy" (Zawerce); str. 4

2 Plqlek 20 S Slrp.pllrra T VRZECZPoSPoUTA ta A 7 - CALA13OSOB\)/ MEJSCUKOKPTU lnfrn'laceotrr.yrtla neod prokuraaor6w koler-re drlvody \r.ojsko\tlchfodrvazajq ge*.turdrejalllaska r')aobecno*d -154+,44 n' kabneplot<lw'fu c TfTT \g ffj h[aucrycelemus4odej6d PRZEDSZKOTA Puedskola putoseja, bo od wefna rode ne placq juz qesnego, kt6rewlodlynoslo t5,5j lmesecae, tylko a kad4 godne, kt6r4 decko spgdawpedskolu Wydkato nowelacjwtauy o s)stme o6waty.zaklada on4 2e pq godt2npobytu w pqedskolujestbeplatne, a o Em, le bgde kostom mdprcgmowr godn4 decyduj4 smoe4dy. W Lo& ndn ustall, 2erode mus4placd 2,o8 l, w Pomu - A5o l, a =,gol Saene Sybko s& okalo, e norf/ systemomca podwy;ld- Anna Mchalska l,od, mma ctmletnegopotrsa, pncuje do 16,wQcsyna odberala predskolaokolo god. 17.Ju rv pademku musala aplac pewe 2oo l a su pobyt syna w plac6we, ne lc4c kost6wwyzywena ajg doda&ovydr DlategoPotrNa odben tera babca albo apryjan.ona s4sadk4 dek cemu l]]ma osceda.trac natomast butlet masta bo takchrodc6w jest nacae weej. Magstraccy ugdlcy polcyl, 2e od pdemka mesgene rptyvy apdskola s4srednoo mlonlotych mejse n popredno. Jevcebadej alamuj4a Etuacja jest w Sce{ne. Tamtejsewlade mejske saoja Zewcagurckuwplyvy spadn4o lomlnd - Utrymywe muayrelskch etat6wbylobyw tej Etuacj negospodmosc4, to nj my,ale ro&ce decydowal e predskolapnaj4ce do wecorane s4mpotebne - tfumcyp4tkowsk Pomysl oscedla Datraucycelach lqrtykuja ndn opouycj. Tomas Trela, ndny SLD, um4 Ze lepsym korrystnejsjm dla naucycel budetu mtrta row4mem Mnejsalcba decnusa samor4dy dooscqdnosc. Lkwduj4 placdwketaty -. --ff*ff**l6d Ndna 1jo naucycel naucma predskohego. W jej Sladymeap6j lffawa Scecnw mejscestnej4c)rch 6o plac6wekmea powolat qterynowq a kada nch bede mala 12-15fl W Ponanu smo4d astlawa sg nad oddlem agsc predgkow u4d np mdadon Ws)stko po to, by aossgd. Takedalaaqnkaja tego,e pu edskolapustgeja a coatjmde, roejsaj4se wpfwydobud2et6w ZmmyffoE4dyalDwadaj4 od nowegoroku skolnego. E{otualne deg.je maj4 apa6 pedlakacjm kedyjuz bedewadomo,ole wtjmrckumog4 sgruejsywptywy apnedskola Chod o due pen4de Wtadelndlvyluyly, te d^ek redukcjom etat6w oscqdnofc mog4 uyne mwet Smlnlrcne. - To ncjonalacja kost6w ne cecawpso$qtejadrenstracj = m6wlkrystof Pet korck; wepreydml Lod odpowedallynl agdukacje.- Popoludnmpredskolapustosej4 b)m, e wecorem w plac6we ostaje tylko mucycel, atemjestch aduojakmaldultrepotneby JAK ZMENLO StE PRAWO Spornebeptatnegodny Do wr atra2011 r. rodceptacll a predskole. slalq oplaty uslalone pre lokalnychradnych,sredno 80-2o0 l mlesqcne.do wptybud2et6wsamorqd6w walo lego tytutu rocne 'okolo mlardalofych.godne ustawqo sysleme oswlaty 1991 r.smoqdy matypcwo pobeecoptafy a puedskola,alejednocesnematyobowqek apewnepqebeptatnych godn,cegone robty. Jakoperusydo sqduposedtdatacunpoltyk Realne NowejSot.SqdAdmnstuasyjny w Gorowe puynatmuecjq,awkr6tce podobnepoly - kwestonudala Ecetegalno6e sampqd6w - lrafty do sqd6w m.n-w Ponanu, Glwcach Wroctawu. posl6w Wyrokmoblowaly se,mowekomsjedukacj, K6ry peygotowalnowelac,q ustawyo systeme ogwaryw K6rejwyE ne apsano,z pqegodnpobytu w pedskolu,esfbep{alne, a a naslqpnerodceptacq preedslawkuchwalane 8ych. Samorqdy sameustala,qtak2e,w akchgodnach realowanaesl podstawa progemowa,np. w Lodlo 7-13, a wscecne9-14. byloby obnene stawkgodtrowej.nawetdo 15cL - Rode ne muselby oscedaedec ostaw-alyby atymde,wpbryvy do bud2etu bylyby wgkse.a jum pemo take sme jak -'m6wndpued mm nylfel,a ZdaemJadwgTolffewskej, wepeewodnc4cej l6dkego oddalu Zw4ku Naucycelstm Polskego,heba nafee rcwqme, kt6re uatuje naucycel de bqde udwa wpedskclak6w - RomeE, Ze$nna rode chc4 osceda - m6w Jadwga Tomsewska. - Ale rrmy do cynena chor4 sytuad4bo wpredskolu dec- ko ma fachow4 opekg towarrystworcwe.snk6wnory sj6tem platnosc powoduje, Zeteru jestvlrjffne tegoprryjaaego Srcdowska w 6rodku dn4borcdc6wne sta, by a to placc * fhnm Fregram dea godny prepsam Latwywobsfude V galerahandlowa Perwsa nternetowa '-.spreda w nternece beprowj coffarctl \efww.eptma.esmercl"*.p!

3 . plrlek Tlrr fll w.nucpoflqura Eto"*-'.'SKA KlubusPArkadusMularc4.SEJM wskrc'euffl^aresce ff.h"ff;"llqffrflv,rjlft+?,fft3rej dl###lf'j,fffn roo prokuldluly,l"t',j*jlj#o""o ry{kr.pg*noem;?j,",m"r"1"rob"*or"onk6wuqdu "x"rl;""1#ffj,t!,'*'-1f;!s,;ll'-'*v,10"" fr,hrsf-lllll'#1##.*1",f.. -%ly"g,t',";ff,tx'.; ;.;n*l,ms;,f-?[t1{]!1' ;"}"a,yr,".s'e2o.'a. ;Tr"#ttrx*,tffl fl$h'ff;hrul?j5f ffl,j;t#*e,",tl#" luka6nemgopee,q.+an". candowad go".lp"*.51ycauoytocrraep*.(-epk'p'.;w"ul,re"snp6stoweruchuma ejlo3cmarhua relekfbncna.platf.oma, uslqg.r,publenych. w dkrese!tu2by drota ma odmene. mdtpc..lgccna rr1 w.polsce Pf,elargchofj' na mowg tp.*dr4." ft*t 't'tje* t'e rproturatum srnnnwo prawa nelamaly drowa shrzby orrformatyacjq 1r - t\ ;1 dmy dokumedtacje - 46wj Drckmtof MoDka wldow t<a, vecnnka ProloaftrY OlsggowejwWmtre. Budff elektronsnej Platfomy qslug publcnychw aaese ochmny drowa m bye Fwdlucj4 Umolw ueednkoro, ppedsgborcm (nl akladom opek drcwotnej' aptekom) obywatelomgromadene, ml?e dalych o daesach medyaycb- Mojwe bcda nr dostep do dlych Pacjenta w ladm mesa wpolse, sybsy dostedd6 hstorchmby, skutamese.wme dek aktuatacamycn meaycaych w lcrce pacjeht4 e-recepta- ryy- godaa bepem forma wylek6{.,ttlatwom fupma bebe alde whokontrola stanudrowanatrxnlsrtawedostqpudo Wnk6wbadar?ladd1mrEruryc{2o14r.* offhl;*,' Mno nuek PowtarmYch petarg6w sm-orqdy maj4 Robotv re speeddamwermjbardej atrakcyjnych-nmchorho6ckryfs m ryn*u roeruchomoscodmw4knk6w - StaroY Ponarlwwrcdaw sereagoy;cm pot-ebyrynku ofmmc to, o mbywcow mde - m6ww6preydmt,. WKtdawaAdmclel ftakowow juz d\ ny ne dalk spneda udalo se PrY ul Starcvdjlne a 5,4mtr LW stvmu po ru koledy Pod mjotek p6jd4 dwe abytkowe kamd whtun-pey wgc Pneanono jeo5pm - do1o'2'148mln. Nemte chehegoreduze lemedcenedalekowarelu. Podobny trod wda w Ponmu Znacne tudnej Pobv seneruchomo6cn dwa' try lata temu ceny spadaj4,a 11 L pnetarg treba Powla usvselmy w bwe pruomlrutrahl 'Kamlce spuedaj4 se trudno. Jednak mm jest te taktvka Je6l ne ma chetnych m budynk, oferujemy dalk Dektemu chodbyl,otrudnej n w 2o1o r. okolo PolouY pretarg6wsqne Powodlo,e soreda neruchomosq u4.skalsmyqo mln l - m6w wceorevdmt GreL Na ten rck Woc{wplmuje dochodytegotytuhm2s5mtd (Ek6w planuje,ew tymrcku ee)eedayneruchomosc rr$ka xm mln L'w 2011r plnowych r+o mtn udalo se -uystec ry*o ototo PolmY' Take malopolske EmnY chcapoby sanmchomos4 bv wspnet budety. stnsrvoosecmt<e a 6,5mlnl memvystawpalacrad. w[6la; Grcjcu - To Pdelk4ale Del]]a.ynanapoq,Etu m6wwgtarosta cwecmsk Zbsftr StaEK. Pwat mdowck Potrebuje peagdym-budowe sptall- Wprlpadku bnlsowam duych nwestycj ne m lyj- Sca treba bn'laedyj albo speedff tmj4tek - theacy wetamta Marta Kr6lk Ze spnedaynmchomosc powa ctle u46ka ok 5,t Dlr L Purego planuje drug ju Dnetarg na schronsko mlo'aeore w ackorode. Do wgca s4 te.talk w Tom- - Gdvbfmy Del me 216dta doclot6l np. weej wplyw6w oodatkow, mom by o sdu edatnerucbomosc dyslotmc. A qynmchomo5c lat2006.2oo7 dlugonrwr6ca - m6w y8mut BerdY' chowsk, ndny malopolskego sejmku,tw6rc; Form EkonommegowlftyncY. Podobnegodla jst dr Arkadus Radlarl naukowec, prees ldstytutu Allshmda. Spredamt mrto, bo masto to -wyeaj najgonywta6ccel. Wystarcy PEesPacerorva sepo fasadkamenc stwerde, kt6re se prymtne, a kt6re smme. Ocywscene chod 6 totalna vypreda2 mjatku' bo ptry m.aj4 obtr4k spoleme'm6w Zwole.mkem spnedayjest te dr Jaslaw Bobs Unwers!'tetuEkonommeSo wlc"ke we. - Ceny se nzse,ale je6l mroy ne sta na utrymue erucbomosc albo ta nveeje, tepej, by mlal se PrYfftnY wlasccel wptyvy PowatalE Dsece na nwestycje- m6wl -Ewaosfka Obecnelatwej nalezchqtrego nakupno komunalnego mkt6reju2 dmry,brakowalocheaych spedmym brdynek osta tak2e nt stolvrclnse w Zatoue. -'sy noz! tepej dtoej spnedawa meskanakomun-alne,b< d3 oferowe s4 9o-prrentow4 bonf lct4 astanawa sqkrakow$q nmy Moshw Glmk, cdonek komsjbudetowej masta. { 11 1l osta4w samot4dach Kamence. Fl{Al8r Gmlnyprobuhspredswaa by]"lomc nlerudromo3cl, budtefy.kryys Pecenl, lednaklchoferty,,; t tl 1\nrcnoloG ra det pr4jmowane a4 do go!2 1ooo w Bwe Rel<lom! Oglosd.RecposPow' a seegaoantomachuotyca-n"koroc6'*'' Buo Reklafty Ogwen ul. Prff 51. OO-838WaMwa, Pofr offrce Gffer ftl (22) , fax (22) s8' 62s rj?.t. ''; t J

4 P l a t e k ra l " " VRZECZPOSPOUTA c3 ',n.r".r"r^'r'3;;1\ktudlnoscl F.p.ptrP."*o,j Samorqdowcy walc4os4dy apewwles4domctml na, Zechoresort pomlrhl lkwdacj s4d6w m pemo sqne to drcbne korektys4molre. Wtnkce spotkapadaly argmenty dotyc4e el pol4cef kommkacyjnych trudnosc, jake moge sq po mmach pojaw- PryOd r lpe or r. mapy ad- klad? Pol4coe pomgdry CjestduZo mnstracyjnej s4domctm nlqtr4 u najmejse s4dy lepse na medy A B, a to rejonowe.chodojednos{k wla6ne do B proponoweo w kt6rych oneka do 4 se- dol4cryds4da Spnwa lkwdacj najd6w. Pomysl lkwdacj prlgotowalo. Mnstsstwo mejsych sed6w od tygospmwedlwocl Resort ma dn bud ogrome emocje. juz gotowy prcjekt rcpo4- Protestuj4 sedowske sto wor4dy. dmawktdrjmdmda jak wysena ta rewolucja ma dokladne TEMPA Ponaddwstu bumsl6w sfarost6w pje sese oshnkh dn ]rdekony$ralo mlnska sprawledlwosc by arhnt danle w kwesl lhddaq n.mn sych sqd6w wrelada 'ff.&, mnoreso.ye" Lkwdacja dna resort sotvkal se sa- #l,ff;f' ;;f "-'# najmnejsych ch oone chcat Dom -chec S4OOW W KfaJU w tp."*" lltdacj. weca udaluw dvsks ;ff$ "f"1';-ff;' jestpes4dona mdt strcst6w pwat6w. Ostat4n rraspotlcna stawloseokdrutu Srctkana wla6ne dobegvtone JakustallaJ",smoadowcy o do asady ne kwestonujq potrebyrefom Podlseslaj4 jednak Ze powmy obja6 absolutne wslstkch Co proponuj4? Na pyklad powdlaoe ednegosqdu reonlego na Poome woew6dtwa,a Pooslale peekslalccwtle. - W]Thrchal6my mystkch arguent6w - m6w,r" Gregou Walejko,wcemnster spnwedlwosc odpowedalny a fdkcjono- Gloswspmwe abralte Zar4d Zwqku Powat6w Polskcb W ofcjahlm stmowsku postanowl uwane obsetrowa poc)dma Mnsterstwa Spmwedlwo6c ora prygotowa soldne uasadnone propoycje na apowedme spotkana mnstra Jdoslawa Gowna Zx4dem\vEkuPowat6wPolskch. Od wconj resort, ju w mejsju grone, romwaw tej spewe pr esm s4d6wapelacyjnych a.l Samagrolbasurowekary, by arestowac to amaloo, arestlub gopredhymuskad4sprawqocen #raox r2anms4dastosuje prestqpstr,va, popelnena pod m.n.okolcrosc uwagg bor4c hdywdualne, '--" AGATATUKASZEWCZ DoastNvma cryprredlue- R62ne grtuace Poltyka stosowla destu wpolscodlatbudkonhowqsje.byuaylatawktdrychlqba tycnrodtowapouelawcrych emltomeml;,pocynspaaataoddwchlajutel6se, ale dlugo ty--"so*ugo restodnu ps prcuteme dlapolskejpoltykkamej. rotu r rol spada tcba prokuralorskch wnosk6w Sam nakner4,rystarcy NSA JeSl na drc&e est dture smo posfawele aaku osrrabahcego o ubytkadl ne uwoh arqdcy dlog od odpfl dlalnos atkode -'- -' -K, jad4c dmorcbou,jmdrog4ptratowapomedystr64sulow duq *uo,- w;"frr" wjeda,uskadaj4cawesene w pojezde. llrk bldo, 2e smoch6d ostal odholomy. Zuadca feralaej drosesffaddr6spowatorn w frorlku tgdaostka orgmacyna bowatu *msndtceeo),ktorymalawart4 mowq ubepecena Oc 'Unqa Towdystwem Ubepeaer odm6wl Ubpaycel -odskodow4 wrclatr uraja, Ze ne ma e4ku prry&ynowegomgdyda^lanm-zdpw-fnsnkuaskod4 w ffochode. D owodl. e a.thnstatordrogustawl mak-ostregawceoubj'tkachwtablqk4nfomacyjn4zeuystqpuj4onenadhrgdsc s bn. Kobeta a' wje- dnla w dug, bo ne achowtar;lert4ej oshotdsc s4d Rejonowy w lkasnku uwglednlrcscenewlasccelk smochodu as4dl soldmeodpowatuunqa TU oo l odskodowana a naprawe samochodu. S{d ne akweston6wal twerde m4dcy drogj, e wolqesemowymewglgd6w tecbnologcnych ne prowad se remont6w nawerchn. Unal jednak e w E tuacj kedy std drog publcnej musal kerowc6w do sukea objad6w polam, a dury wjedn bylylcnegleboke,dedca drog publcnej pownen podj4 dalma dalej n postawene nak6w ostregawcych. Pownen postawdnakogrmcaj4e prqdkos do mnnalnej, wyl4cy pewne odcnk \awerchnjednruchu popre ustawene baer cy pacholk6w drogowych wmejscumjglgbsych dw, anawetgdcdowoasj4)a mjglqbse wlrwy w jedn, aby apobec uskodenu smochod6w le' r"'.r"r, as, Marus tys.,lry latalemu lut tylkone- PaplaCZyk spetna28 tys.,a dwa lata lemu ddt;kdt 3f#Xtr#Bttff "'"#*5fT?*g;'"!ece _ agrcedalcr4-uchuallmn-sadnavryzsywsednm U"-m SO"aae. W4Flwq(c wtetspwemalaprcf.renaupo&.wwanenupytana fumegodosnprrywolmla goa odmme w spmch s4du ls-toqych ouma Jednynrtdarqalaffkara myn ne.cn"a o arf 258k p. k Stanqvoqercbs6karose cln nego,kt6mu mq aftonymtnmmstatree nlubs*aegoumnnu tr-ylatappsp&wsanstancje, ratroo*d resx?l -6;* wgledunatekary- Sadstwerdltake' ekobeta ne mala molwo6c ocenyglebokoscdu, abyje omnac,poneff2stalawnch woda. smowecoaakomeagrc2ena nakam ostregawc}m ne stmow podstauy do ryl4ena odpowe&alno6c a skodg. Bylo dlalanemnlewyslareaqcymslanowto anedbanle Wlrok co do asadyu[ynalsqdolrqgonywlublne' Skorj oual jedyne podstawe pram4 odskodowma art.4l5kodeksugvlnego (dotycy odpowedalnosc os6b fycnych) na dt 417 $rkodeksucywhego,kt6ry nomuje odpowedalno6e odskodowawc4 jednostk terj'toralnego askod9nlr4don4pre negodle prawem dalane lub lecbae prry vykon,ffnuwladypubl%ej. -RobdHorbaaNsw syjnafun Ca545,/t1 ah ora "n.' l oares{y.zgodneestafysyk4.opnta MnslerstuasDnwedlwosc najswwe8o e w4stkch Srcdk6wapobegawcyct\kt6red6b"faj4dos4d6wse6cej 45kq4chakeptacjA,Dmlata temu akeptowlo 89,4 pru. mck6w rck temu 90,6 pru. Tem rum s4d dgcyduje orescelubjegopeeduzsu mu ustald(napodstawe okolmosd kodlqetlej spmwy),e wlasne tenu oskar,onemu wtejkonlcetrejspnweurcyws;egroasubmkan-pe sqdlwcoajsn.napeyklad wprpaanprawcyw.fpadtu dogowego w slme nekt6ry treewosc ofam wee(nejbyralatryrymy po pjaerru, mon; m6w o naljuowsel kaee. Ate jut wobc trehvego kero*cy w takejsytuadoecooamozebylagodnejsakancho&;dokowewegorcdaju prognoowm4 ale uyl4cne m u]tek utale ocen grctreu'ycfrdostosomasradk6w apobe8awcorh sn astreg,zeusadnenepost nowena ne mu speha stardudow uasadnena _-- WKE To bardodobe polebna uchwatapolol ne tylko rowaewd-! plwocc,kt6e ma uecnk pew obywatebkch,ale wyelmnowae tq pektykq sqd6w.tedofe porybyt cqsb utosmaly groqcq ka- podeanemusurowqkarq uslawowymagro2enem.wymaru ry A fo puece ne to samo.pepsy Procedurykamereguluqce le, co spcwy tymadowych arestomn ne sq ll6tq qod-kjella.. SqdNajwysy.Smnkuje a to praktykabyt welu sqd6{ to jest wtsne dealnaokaja,by ou ecnctwo5n q udrowlo.pomo2eto ne fylko sqdom.ate nam,adwokatom. - To elm uclryala CQsto sedydalalyautomatuwysokeagrc2m-mtbyj4* ny-m6wj"adwokatjedrej Stacbnak Recnk chcal wede6 PrcfesorhffLpwqmala w4tplwosc, cjrsuom kan wqenagrcqa a pnestepstwo jest lystarcajec4 peesldnk4stosowatymsdowe go lestu. chodto o lo, ey *sa5proceduryloresane w emodelne (podlpodstly astffn" 2ena)alwlu, a tym smym dq mnlmlrc e Podemny moe podqe&alanh akl6 lqetek po"epgqnawalnatorvt'lc- ywma lodlsetnych okolqno{cgo&4cychwpmwdlo_wy tokpostetrdwma.cqs4d6w maje'edoastcowagmaoowegomtmavysqr cygrobawysokejkary,ada- ; nmmychfsbaudadn4 oskaronymoeakloaaproes.wspnwepedsnwqla ' udal.h*+tb _Fwdacj_a Praw Cloweka, kt6ra pred- stawla opne mos cuae w sprave mosku uecaka j pnwobyretelskch.s l.r, tup ra11 -sjn"tuo, ak UOKKsprawdadeweloperow r MESZKANA Klenc nadal maq lrudno5c odshpslem od um6w o akup merkana -'.'.-----' '------'kwestonome Najcecej w ott t. pneur4dochrcny KoDkuencj Konsuent6w pmktyktoapsydepowalaj4eodst4pdodmouywsytuacj gdy?menona ostala ena cy welkos lol lu. Podobne bylorckwee6nej. Na prykladjeden ponrskch deweloper6w wpsywal do mowy obow4ek nabyca meskna w sltuacj, gdyjego cena wrosne wa e wrostem VAT.Bylyfmy, kt6re stosowaly postmolrena obowaujace do nabyca lokalu a ustalon4 cene, mwet jezel poweechna kupon o lokalu r62nla sq o 2,5 lub nawet proc. od tej, kt6r4 akladal projekt kt6r4 klent obow4al sg naby. Pry weksych poweechnach byl stratny klkanadcelub nawet klkades4tt,tecy lotycll - lcauule, do kt6rych UOKK glasalastreena, najcescejmaj4 na celu po- prawa bawene konsuenta kedy odst4pena od moly, jej stotne warunk men4 se - m6w Malgoata Celoch, prasoly UOKK. recnk - TJmcasemgdy mena se np. cena cy powerchna ponosena tego tltulu jakchkolwekkost6w. Gdydeweloper menastolne warunkurnor/vy konsumentmus memolwos odntej odlt4prena Ur4d aall te sporo nnych neprawdlowo3c, np. astezme, Zew rue row4anakonhaktu deweloper obow4uje sg w6c pen4de jedyne w nomhalnej lysoko6c, to w c4gu dewecumesrqcy- To, co mena se m lepse, to ake (6wdobrowolneobowauesq l odes6odkw tonomnych pnk- tyk. W ubegllu roku decy- dowalo sg nato 29 fmw po- r6wnanu 16 rok wcesnej. TJm samym malaly kuy ; Dakladane na predsqbor-! c6w.w ubegllu roku bylo to newele ponad 1 mln l, rok wcesnej ok. 2,5 mln l, ; a w oqt r. - ponad mln l. Ur4d kwestonowal te po- j stdowena walraj4cefmy odpowedahosc a op62- a nena wynkle neale2nych r od predseborcypresk6d - cyl np. katastrof cy wa- atmosferycnychl runk6w utrudnaj4cych prowadene l nwestycj. Z ]sty cgsto stolowmych l nedowolonych pmktyk m- kaj4 natomdt trk reklmowe l polesaj4c np. m poqawuu potencjalnymnabywcomm- onejcenymeska.! UE4d Ocbrony Konkuencj Kosment6wapowadakon- tynuacjg spmw&la wor6w m6w. Prowadponad 20 tego rcdajupostepowa -ZortLJ6lak

5 Dennk caeta Pram stycna or2 nr u (1152) lcg'l gaetaprawna.pl pssa?kx Akadema podatkowa r3s4 WlaScwoScurqdunealelyodreydencjkomandytaru -p a a ;'r;;;" 'Y.).. dmdcapo&lkoq,dretu. w FmetuEdeejKPMG Komandytarusem w spfce komandytowej mote by neeydent w roumenu pfwa dewowego. cy w takej sytqacj m na se wlacwo uedu skarbowego? w Polscefmkcjonuj4 dwe kategore sp6lelc osbowe kaptalowe w alenosc od tegq do kt6rej kategpr nalerryspolk4 me saskutl<podatlo*qd"y re;ejaara5- no6"*6 sp6lkm kaptafowym osbowym jest jedmk (ua ne ouywste eq6c orgarfw pryldadem jest wyrokwsa w wusawe 30 grudna 2ou r. (syg[ alc m s.q'/ wa 874/u) uchylaacy nterfeace by skarbowej w wmawe. organpodatkowy stwerd4 3 je(kt6n el w sp6lce komdytowej jest sp6lk4 osobowd komdytadus4m jest nereydmt wlomenu Etawy pnwo dewowe, to sp6tka beclemuala ment wlalcwo6 uqdu skartrowego. Bqde n nej takte c4ryl obowaek powadomma o mme mcelnka wedu skarbowego. Powolany p% orgu podatkowy preps stmow, 2e mm wtascwo6c wgdu skarbowego achod\ gatysp6lkajst ar4dmbepo&edno lub posrednoplunseydmta lub jefl njereydent posada co W Polsce wvsa stawka VAT na fast foodyjest malo realna Mara KukawskaOkreslenekatalogu produkt6w typu snak, na kt6re malaby wrosn4 stawka VAT,mo2e byd klopotlwe pre PKWU Mnsteffo FnaE6w prcgd analynad wprcvadqem podatkr od nedrowejywno3<, o eym tcp nforowatjako perurry 5 stvena d2 r. Dlaeego w Pol* VATna b prcdukty wyw a prg? astosome stawk obn2onej w peypadku talch produlc6w jak hpsy jest wyrrkem ldtryfrkacj tych produkt6w u poteby klasyelacj statystycaych jako a"wrywpretwoeonydr koreetrowanydl". Nemne, cy emak ostal tylko obqy pnerowy awoo\y bonynn4c*geyte2pretwoony m chps - stanow pretwoeone akomemowewaulvo. ustawodawca ne bral Dd uwagq apeltu drowotnego. Aake wytyde daje w tym akee prawo unne? PEwowsp6lnotffe molwa pastwom elorkowskm lre objqce stawkm obnonym proalukt6wspdryrct\dl Molwe jest 6me2 podnesse stawk m te produkty, alebe l]mana 6ad neutralno6c vat konkuencj CyF* r lm sane m podn6ene VATw Pok<eR nedrowqywrc3? Nawet jesl w peyslosc mdster fnm6w decyduje sq m krucjatq precw peek4skord,podwysene stawek dotlqreloby srers4 kategorq produkt6w grup sruk cy fst food n tylko chps6w. Pue kody PKWU adue polegaj4ce na wytonenu spo6r6d wsyst-kch produkt6wgnpy mck6w cy dar o chlakteue fst food byloby dose karkolome- Produkty te te4bowemw r6nych grupomnach ldasyfkacyjmara Kqkawska.partner nydl ru w alrese mych w Stone& FeatherTaxAdvsory chps6w mo2na wqnme, 2e m rtrku najduje se klka produkt6w chpsopodobnych powstaj4cych nr be Jak wlnka mptymjacych Mnjster$wa Fm6w emak4 jednal stanow? Mnsterstm Rolnctm n- cych mesanq emala fomrj do podnsena VAT mych m4k (np. kukuyna mck" wtym chpsy, mjalmej) genenlne powstapnwdopodobnej ne dojde. j4cych rusy m4cnej, a ne Dalane take mogloby oka- wprcst wowego emaru sq nekoystne dla pol- ka Kls!fkacja statystyem skch'dostawc6w produkt6w tych produkt6w jest ma n rolnyctl Dhrgofalowobdalej wspommklasyfkacjamskutecne moze okad sq rywna akcj edukacyjpoa tym ju smo defnych cy u6waalamaj4cych noweppekaskwcaadl ryoena w4ee nff'}a- galywele produkt6w spozywscwmod2ywmen cych sfaje sq coro bddej p%twouonlm follmmal6my, e apadadecyja ryw, owc6w mych proaluko podwyce VAT.Kt6re t6w roomych cy bylyby objqte macyd\ wyrnagasporegowyslk[ Nm? Romawala Ewa MatFewska mjmej 5 proc. glos6w rd gromadanuwsp6lnk6w albo m walnym s4 to atemmrunk gromdnl odnosace se do spaeft kaptalowych p;e orglpodatkowy, r Ume kornanalytadu spehjakt6rykolwek ty& wlrnog6ry mkaaje D neaomene poclalum sp6lk mbtre kaptalowe. jest peytocony Beaad\y pee orgm podatkowy dglment, 2ew wgku wystepowmem karw sp6'lce 6 komdyttrmy dy nch repreentuje 16,6 proc. glos6w. Sp6lka kolrmtlytom ne woh$e n grpmadena wsp6lnk6q m wafnego grcmaddna, kt6re s? orgm sp6lek kaptalowyctl Ne mona te god(sge stwerdaner!! komdyaru w jakkowek spos6b bee ualal w x4dnu sp6lk+ ponem godne kodeksem sp6lek hmdlowych m6glby to rob6 jedyne jako pelnomomk Na scqscepomylkg tg doseegl sad admnstracyjny uctryll a sknone nterpretacjq. nor McM Gmnane mo2e bytwce6nene66ulg orecene prampwgnreulga bylapowsahna, a trolnepramyslaw Molk ne podatku byo elkowte dotycylo wvystkch grmle6lgmm wprcmda ulge trswgnny (w bualynkam podatkow? dla prealsqbor- budowlam) objetydr seef+ c6w m olreslony %, to ne nealene od tego, kto na moe p%d uplruem tego tych grwtach Podjal.r-hlolss jej llqvdomc. test to no56gospodae+ sp6fka loryla skarge, bo negodne mdamaufana do qgl6w pafstwa Tak podejmuj4c alecfje o prouel NS.A" mdenu fmy w specjalspbm dotycyla akanej strene ekonomene; kezorej uchmly ndy gmny ro*?tra se tfrf e alokode w spawe nesena ulg okresu funkcjonowa tej podatku od nmddmo6c strefy ne bede mala obow dla pnedsqborcgw ctalaj4- w4ku placc podatku od c!rctre tqfle Aecjalrcj stle- neruchomosc, m kt6rych fyekonomcmj auane ydr dokoeta nwestycj" wedlug predseborc6w. Pwotne sp6lk uchwala mmaj4e pemotr4 decfjq o Etanonatryce wenu ulg mya pue sp6lke pram NsApyrrEltrje spdece s4aaodtl * tyn\ rn ralne pywleje (w tym podtkore) ne sa mog4 atae mmore, alewsytbcj, kedy wobf,ene ustanffm okrebylo pwotne m% slony, to pod.atrdk ru 2etak cty tm olcs. D,ategote NSA podtey[el roatygnece s4du nstatrj Udrref a ndy gnny jest nfftdawyrok jest pfwomomy- ;;;l^;,;;;;;;;;;;.;. sygn. akt ll FsK 23r6ho Zmang ameskanatreba potwerdad orecene gmentowal nn, E orgl podatkowy ne m6gl peprowaal6kontrol postqpomna podatkowego, ponem Zmm atrudnena w4- ne byl wlascwym orgmem my tfm pobyt ne ome wgledu m mejsce a. ca, 2e podatnk menl meskana podatnka skarmejsce meskana. Po- +cy dodal,2e menl pncq datnx mus wyrua jesee pen6sl sq alowdsawy. wolqpobytu w nowym mej- Stolecny ur4d skarbowy scu - oekl wsa w Kelcacll jest wqc wla6cwy w sprawe skar4cy prowadl w 2oo8 rodeer skar2pego. r. dalalno6e gospoddc+ s4d ne godl sg t4 lw trakce konftol nacel- gmentacj+ o%ld,2e denk wqdu sklbowego wy- clje wydal wla6cwy ur4al dat decyje w vat okre6laj4- maru pecy fakt puebygale ce lvysoko56 obow4ma wawmejsowos4 podatlowego. Podatnk ne podatdk pl2sje ne decyduj4 godl sg tym decljm wy4qe o mme mejsca ameskma pr6botrd je podmye. ffnle wstdluke Zalewsk or.pl cymec p4dyw'ue wsense fycnym w okre6lonej mejsowo6cw ocene sedu jestwolapobltu konm SAdpodell wec agummtacje dyrektoe by skaftowej, 2epodatrkjako osrodek troch osobstych mj4tkowych ntercs6w (a wec mejse ameskma) w olsese prowadonej glosonej do VA dalaldq<cumal me mstondwaj%m To,kt6re wskaal w dokwentacj w mesce tym podadk by r6me2meldowy. WTokjstnepnwomooy..r" *" * "'.'.. r. r,,na 2on r., sygn. akt sa/(e $7Ar P o d a t l ( o 1 2 wsystko,co lr-russ w edec VAT po manach. Spedagruntu be podatkuvat JakrolcycVATod mportu Cy pomoc decom ubogchrodnjestwolnona VAT. lle wynos VAT na ubranka ode2dla dec Lcbastron 24o, Cenar9,9o l PT po manach jak otryma( wrot wydatkdw a okulary Jakskoysta ulg nternetowej. Pob6r podatku lub alcekna podatek od ptatnk6w Lcbastron; 4, Cena;r9,9o l Zam6wenaM.e.book.guetaprawna,pl lub telefoncne lub 8ot DZFNNK GAZETA"PRA\AAA

6 Dennk caeta Pram4,o - 3lj!/c3ga g-"t"pt"*' ChorujAcyurgdncyne pownn ott ymywa( tr ynastk ne pres4daj4,cy mo2naj4 wlplacad w rae dlugej choroby Rpo domaga sq man w asadachnalcananagrody rocnej.'prepsy pracy wymgrotlena slw stawe 12 grudna 1997 mee jato cs poostawana w stosunku pracy' ku chorobowego ne Poallegar. o dodatkowym wymgroj4 wlcenu do 6-m6ecnedenu rosnyrn dla pracow- cy te okres Eeclrystego go okres peepracowego nk6w eanoset sgryuud2e- wytonywma obow4k6w Do kofca mrca busko mkalendsotowej (D.U.r 16o,po. 1o8o Mnsterstwo Pncy Poltyk w danym roku lon os6b atrudnonych spolecnej uma" 2e jest to wfrl wymagmego do mbyw pastwowej sfeee bude- p6'2 m.). rve aefnuje telnstk" ca okrespoojtawma ora leanat polgaa towej bqde malo rll'placorpowskaal. 2eoEecene pracownkawawystrcry, Ze okrespepracowane trygtkl u tego jest we4ce tylko w ropatrypracownk pnepracowal caly ny. Doprecyowana w;qqq; qa A trudnenu sprawe. Dlatego mwanej w roku pracodawcy wch p-reps6w do- uwr*.tpo f'j rok kalendauqwy u dlego kalenduowyrl a j4c na wglqde ten wyrok mgsq tem Lpo- oovol pracodawcy. w PryPadku ueba ronay e aow elaqe kt6ry PYsluguje wc-,cnltpnw gdy trafl lo pracy w wqutawy o mgrodre rocnej, de w trakce rokq ms byf obywatelskch, kt6n takm wynagrodene. kole s4d Nawysy aby ne bylo ju watplwosc moskemm6clasqdoretm atrudnony co najmej w uchwale 7 lpca 2o1r r', jej nalcmem. se6f mesqcy, aby ostal ob- sortu Dracy. Steowsko RPo Podelaj4 jety nacrod4. Jej danem prepsy ne (syen. akt lu PP 3/u) unal' r6mez wqdy, kt6re mu? wkaua. cv tw okres 2e okresy poberana pe TElmstka jest nalcaa naley ro- pracomla nedolnego do w''placa6 mgrody rocne. prr"pra*any wedlug sad okreslonych Artur Radwan - Ustawa jest neprecyyjna dlatego mueusmy sady prymwma Egrody dookreslc w regulmne wyngradana. Ne w1?lacamy jej a okresy, w kt6rych pracomk chorowal - m6w Ama Plewk4 stqpca sklbnka msta opole. Dod,ae, 2e Problem6w staw4 jest wqcej, bo np. w prypadku atrualnena Dracownka od 4 stycna e jest jsne, cy \ajey s'l'plrae mu nagrodqa caly rok kalendlowy w PelnYm cy te2 \P. a 11 wyfreq mesecy. - jeslpracomkbytmaslku chorobowlm lub mceeyrskfurl a ne peepracowal co najmej se6cu mesqcy, ne pownen otrynee Swadcena - m6w Monka Rubaj-Kr6lkowsk4 radca pramy w gmne Ustka gdyby v4d Tltffcy,2e stosowal se do nterpretacj resoftu pncy, bylby narony na uut naruena dyscy plny fnaru6w publcnych. o-rut elsatlsr',r- u?edncy be trynattek - -DGP'nr 2ro/2ol ww.praca.gdetaprawna'pl Samor4dymnej afrac4 o prynanudotacj decyduje ucqscanedo 2lobka apecg astgpc4 samorad rodc6w oru koordyetor6w rodmej pecy rutepmchrlnatopolewska Gj, kt6rych attanem jest wspomagme rodn a' stepcydl cmny Powaty Poslowe PsL Po loty' mua jednal sme nale'f l do laskffalkoffkej penqde mtencl prcjekt nowelacj u$awy R4dwpnwde Pmwo wspebnu rodny systedal wbudtre reretre na me pecy6t$mj,kt6ry stawy, ale alofnsowe nekt6re adma mena smor4d6w obowq?ko- dta smou4d6w njest om anowelacja nska byt fakultatyme. wch m kojekt ter! kt6ry eeka a'\ r obeee m mdane mu nuol,) mlnl meru drukrl ostal stwo-. ro\y pfle specalny espd alalaj4cypry Komsj wynos reerua celowa nowych na dofnansowane wsp6lnej R4du smou4du ada6 Terttoralrego. Potem Pmjql go poslowe koalcjl - ChcelbY6mYroPoc4c kbata wec peekstalcene eqsc adad obmq.kowych nad nmpnceu m mtqpnym posedenu sejmq ale w fakultatyme, mmo Ze ne wer& cybqde to mo- w opn rsortupecy obme lwe aarglqdu m tnmaj4ce peepsy, np. w odnesmu ptre Datustaw4bualFtowa do asy$ent6w rod4 wcale - m6wmagdalem Kochar! ne aldadaj4 koneenosc w kadej poselpo,kt6n w Popuednej ch atrodnlla kadencj b],la sefow4 Pod- gmne. Roumemy trudn4 komsj ajmuj4cej se P4umos6ucjg fmow4 dowym projektem Ntawy.. u?d6w, Dlatego bgalemy aptoponowme wnfflacj mmy s4 odpowed4 chcet, aby na Poc4tku skladane nekt6re adana mogly rem trteeena m almcwtakmstopnq pve stron4 mou4dow4 'w jak pomlaj4 m m to ch wqgftt\nlfl,a'd^magdalem m6w nm, kt6rc nalozylam ne budety KochaL obowauj4ca od stysna Dodajejednalg 2 ewgletego rcku 6tawa 9 creruca 2on r. o wspemu rodny du na dobrc dtr takpkres peejscowy tmlby tylko do pecy rutepeej systeme 2015roku (Du.trAgpo.887frL n). Do najwanejsych nch naley aftudnane asystent6w rod4 kt6py Bede 25 mln l na osrodk mj4 wspen newydolnych adopcyjne.j -,DCP" nr l2o12 ww.pr.ca,ga tapr.wna.pl wychtraweo bologenych opeka nad de m O,tV_v. ' e<ntluy Coratrudnej o Prace dla absolwenta KSAP Adsr Radwan Douqd6wwlffomtrafle 35absolwent6w lcajowej skolyadmnstncj PrDUenej (r.sap).sref sru2bycylvlnej ms naled m Pncq Dlatego w tfm celu roeslal alo nforucje o kwalfr kacjadr Prystych wqdrk6w. WsYtkoPo tq aby premer ne mal Problem6w wybcnemch m poseeg6lne stlowska- - Na rue 2aden depdtment6w ne wyrul chqc atrudnenem absolwenta KSAP - m6w weslawa chojhacka" dlrektor genespraralny Mnsterstm wedlwosc. Zgode alecenem premen powmo se redua ne kome atrodnene, atrudnae kolejnych Pracownk6w. Moe se wec okue, 2e w tym roku trualnej bqde alec pncq osob4po KSAP. lby ObndNrkowej w 'omnuwudtwle 1mwc20[ MchalnaTopolewska r. (tr 1t1oo6/2ou). gnqce to dotycylo uctmly podjetej prre Ednyah sreru docmm ne moe Prfarc 7d{tdffaJ onj\re abyoty maltr fmowatylko obeme w Ztobku lub klube mrdofrmme,prymtry dn,a nobekmw loy6 nfomjq alececlm pgwego oleute Tlke stanmsko w spewe cydr do Aobkawedlug stanu m pwsy de kardegpms{dottrj ruad prlbwa prymrryrn plac6r,vkomope- ca-jealrekw udtwle arerty k ajdo Kolegm RegonalrEj te ostalwym6g 2enforMja msbye godm lsq alec apwydr wdmkudec Zdmm ROtak Pr PsPowodomby, F doacja PEYslugmlaby jedyne Edtr obsrc dnamsaf, t9lo pwsgo bo flv ne s4 tosme. W cme bt, to, 2e dqko usrtsw do takt4 plx6wk. nle unae+ r j6t ono w nej 4ff4 obeqe (np.4 wglqdu D drorobe). pryjqcetakego Tymtrr twaanta pomdnaloby,4 pregrum btbby obmosa dc w tym radanedn[ kole w pr4padku neobemoc neprt?aalaj4cej peff ego dna, mwet kltmtodnowe dotacf t lthby wypfacona. o-1vu elsatsvv Rodce ptacq cord wecej a 2tobk nr 243/2ol "ocp" wlw.pra<..gdetaprawnapl!d';'6'#ff g*k5l fk psrmffdd R"n'l wfr6gemt*t*akde S rurot pa pmcodawce skladek q{ulu puekosena lmu lo-krctnok Sf wot pre pracownka nadplaconego mu pe pomylkqw\/nagrodeoa *f;wyr6wnme aslku chorobowego racj wvpalku unanego dopero po pewnym ade w postepowanu powypadkowym #l odorowadane korygowane pee pracodawcq skladek podatku dochodowegood Swadqena od K6rego btedne sktadk oe ostalv Pobrane S wyka4roane Swadeetl BHP dla pracownk6w lecenoborc6w F'* lwadcena po ametc preownka ts dof nansomoe wypcynku pracownka jego rodny ff oo2vckame?kanowadla pracownkalub lkenobotcy ff dla pracownk6w na u.lopach wychowawarch mceuyf skch beplatnych ff lwadcena dla bvlvch, pracownk6w w tym emerytow rencst6w Rsd*t *. *Jff Prawnk pseq/ redaguacv od welu lat porady akresu pewa pracv, aslk6w. wlajccelka f,rmv skolenowe"burokadr Plac". t<o't udafu w skolenu 49p rl + VAT ce6 obejmuje Udalw skoleno,materalvskolenowe lunch re4tovu grtl(orftylreeg*tyf KAT 1 nejestracja Plac warunem ueestnctwa jea vlypelnene wyslaneormulaua reestraryjnego oa otrymane potlverdena pevjqca gtosen'a Organjaor DZENN( GAZET'?RA\AA,\ fj$ ksegounsaguetaprawna.pl

7 j P4tek reperterka MonkaZ6fkowska ?.41 Bunt gmnsprawt, Fuls regsnu ZArrymcE er.nlenlslqprawo Zan'ercarscy polcfmc badatragcnego wypadkl wypadku q sprawgtragsnego naltomcll W 6rodg weeorerl w 1pobl2u dworca koleowego wpobll2udworca t letn letnmeaw. mgzeynawpadl pod n pocqg relac Katow {dyna. Meslcnec Meskanec Zawerca Zawdca rurl. TOS )Sewerwygral GDDjA.Ne a"elatr'a$natlo l )Mnsterstwo Gospodarkchce mendprepsy Umowana kocol? 0 -{ cmna Sewe wygralaproc s G nemln4 Dyrekcq Drog(raowych Autostrad w sprawe oplat a o6wetlene wgla Podwarpe (skry. Sr, bkr DK86). To. onaca e autrtmne prqd potrebny do ofwetlena te bardo ruclwe rlrcg aplac GDDKA. Nadal nerostrygngty est podobny sp6r.gmny, dotyc4cy oddane podkonec oro Tak obecne wyglada obwodnca Sewera noca roku obwodncy Sewea, b9dqce cgcq DK 28. Noc-a na obwodncy pmuj4 egpske cemno5c.. - Dlacego mamy plac a oswetlene drog kraowe budzetu mlst4 $koro peyte drode ne meska Zadenns meskanec. Muselbyf my to aobdkostemmychnwe$yc-m6w Zdstaw Bana6;burmst Sewe% Zaofwetlene wgla Podwarpe obwodncy Sewemagmna musalaby aplac ok. 600 tys. rcqne. Tymaasamest sansana akof cenespor6w,bo MnstuWoletaWtcalg spegalsta-ek- na wgla Podwarpe ponos stwo Gospotlark pu ygotowue spert w Mnsterstwe Gospo- obecne GDDKA - prynae prcekt nowego Praff energe- dark. Dorota Marlrska-Kotas, tyanego, w k6rym nalal sg Mnsterstwo planue preka- recncka katowckeso odaq2s rcwl4v1cy teproblemy. me proektu do prac puladatugddka. - Wychod4cnapecwpe mentmych wce w peff e ' ZdmemcDDKrq,godne stulatom glasanlm pu e sa- polowe rcgo rcl(l pepsam, gmna ma prarryny moqdy w prcekce nowej GDDKA est race scep- obow4ekprejgcaodwetleustawy Prawoenergetlene a- ycr?. - Potverdam, Ze laoroglponoserua wsystproponomo wylecene dr6g GDDKApegralapmcs o wy- kch kost6w ttm w4akaowych katalogu -dr6g, platg. odskodowana nycn. a o5wetlene kt6qych odpo- tegobgdemy sg domaa ofwetlme,. wela wedalnaest gmna. Zgodn Podwarpe pned s4demprrw- gaf. Zffacm uwagg, 2 brak apsamprcleku do obow4- ' se n$mc. Ne tesrto konec tego of wetlena mo2eby( pvyk6w gmny nale2e bgde hnasychda}lw spawe. b9- syne astnena powanego derny domagad sg prelgca nansowane oswetlena ulc, darena &ogowego. Jeel plac6w oru gmnnyctr, powapre gmng, godne obowq- nowelowane ostanq apsy towych woew6dkch dr6g, ujqcym prawem, kwest ustawy Prawo energetysne, nadulqcych sg na terene osr/elena tego w la na drogddka bede sg do nch stogmny - ponformowala nas de s4dowej. Kosty oswetle sowd-m6wtwnqka. ZAWERqE Etycn ugdnc1y'? JAwoRNo Aual)ed+e Sewer,Warsawa ZenAl pod kolam Gospodark na d<fnansomne budowy kotla nabornmqw Elektrcvm ]aworno Elekftowna tr Kocol powstae od klkr rnesgcy.bgdespa-.." lapalwaodnawalnesystemspalma bomasy'ma rusyc prred kocem or r. ZELA Wcomsp6lkaTauron Wytwmanepodpsala mowg Mtrsteswem Pomomy, grecny kompercntny qrgdnk, to marene petenta W welu urgtlach truclno o takego pncwnka Zmen chce tornn Starostwo Powatowe w Zawercu,. k6re pygommje kodeks ety.kugdnka. Ma wskay wa odpowedne achoma wobecnteesant6w. Zl4 Sosxowrsc Wybralplakat Komsa konkursm wybnta wcomj plakat, lct6ry pmmo. wa bgde pr4padaj4cq w tym roku 11o.rocncg uyskana pmw meskch Somowca Zwycgtcyn - Magdalena Wosk, studentkaaspwe Wrcc{awu otymala wna$odgsoool. TOS Phkat obaeyg m weffam.etopl PlatformaWalutowa lhnegmnyte, t Archurum wko6eele Teatrkorcy 115tat Bobrownk TomsSymcyk Sosnovrec Podsas koncenu charytatl rnego Stowarysene na tes Zabytkowego Kocola rw. Wawyrca.w Bobrownkach ebralo r5oolotych. Pen4dre ostel ptenacone na r mont dremane fw4tyn. Wkolenydl latachobekma ostadppygotowmydo prowadena w nm lekc hsror vn<. Bgdewnm w1dona wystam, oagmowane konerty, spotkma. Zostme r6wne. otwarty dla tuyst6w. WkoSc6lku mapowsta archwum dokment6w w4mych hstora Bobrcmk ( Dokladne 6lurego$g7rokuaktony sosnoweckego teatru apreentowal wdom pemyepredstawene.wtymrcku aglgbowska scena obchod wgcfubleus us-leca- Podcm weorasel konferencl pmso.wedfekcateaeupu ed$awla swoe plany dotyc?ce ubleus2. Od ldo 5 lutego aktory aklnkg", Craq.Prymtn4 "Plo* ", JmkomcA",,Neah 2yebal". Goscme, pr edsta wenen,slodke rodynk; gorkemgdaly''wysr4preteatr CeskegoCeslan. Kolenympuktenubleusubgde pmnowana na 2 marca prapremera stuk Jacka Rykaty "Chlodne?orank". 10 maa, w rarnach Dna Tbatromm4 scenabgdeudostgpnona teatrommtodeowymskolnym kolom teaualnym, kt6re bgda mogty apremtowa woe lo j konma. Na akoreene seonu,23 seruca. $udenc lokowske PWST apreentuq sceny e snuk SekspR Reysernalepe oenon ejpne, wd6w senywkole jnym sone realaje w Sosnowcu,Sen nocyleme". Dyrekca teatru prowad te romowy Telewj4 Katowce. na temat reesfac ednego sosnoweckch sdekakl. ffffff ponalepsym kur.se Teranoes sytkoreagowa a manykursuraralut j dosapon-lnedo aktualrrych kurs6wwalrt. qybka deolao translkc. wygodabnkformalno3c Zaprasamy r6wnenatrec4edycjqakadempnedsborcv. We udalw o96lnopolskm cyklukonferencj poswqonycr ar4danu w bnese. W{ce! sceg6l6w ponas. na Zasadyw bneseobowqu4, wvwv.kredytbank.pl \ E A &ff,^ optata wg tary[, opeetora Fnanse asadam

8 lr? TYLKO.. ETY BL A KN,,TESE "ll9h"f,l}* UWYBRANYGH pnekaal,,"fftl'"1)",#"*ff11',9rff"$xtl";hlllt'tff,f)"*;lp'"'uopoaoto"r"r'r'o poutjt-uvt'xo*"' o*rqo"polcjanc nao'"tl tt"""*{;t"o'a-v o pre samoch6't, dowlasccel pota.ooy populafrl''fr Tff;;'l" a stamqo eostnrymejskej, glasanesg Po otfu6r Peska' 6 - letna suckatqskna domem l'r"vbr*t"lu ltm apeluje Detocowqnl Psq na kofrsar&te' 'tynbardej' 2e byl ju p6ny wecor W oonedalekpes astat Pnew' ny Sta2y Mkske- J^tl dumna. postny moch kolegw komenay' ednak pruestnegam komsarat rue j6t prechowalnqpsdw na bqd%y Od bhdwmmat - m6w decydowme Magdalena Modwkrmef. No wladne,tyle 'E 3l mdna 2011, myvkowslde rchronko ofcjalne kofcrylo&alalno66' W rqce opekrmkamlnetecg Tryonska w MYskowe,Marfy Oleksak trafla bohaterka artykufu, ska ruy owcaek nemeck' naleona PY ul. 1 Maa - Jesf,o sr ekt, um Podlat P es est bardo 'oalam ma adbatty - nforuje Mart4 oleksak W tej spmwejest tylko j'dha rywa-. oma co spowodow"tol" ff,?y nlrrgck ttafl adbmy wcaek se be celu w nelelq, 15 stycam nlodej nyskoa do ntnencl wmk? Newetpl4e nsprujqpajest Postawa kobety' natommt.a6mo kt6n nteresowda sg owcroken pocetkowvm Po Pee44r^vw,l' (MvsKowl ro (Mysk6w).f4t"pe lf 1TY.,'.l,lTl,T *"a"ym kosku ske komunkacj (ne mona kolejne' edl a darmo) doslo ;l';*#;;;jterowe bletv w koskach' ale okaue nabywa6 p"wda o*ul"o se, 2e tylko w wybranych' ffhffff ltt_"^-"f ch..pol myskowsk "-? febe na cal4noc, psl oleksek' 5,ffMartY kttrff;*e nmropeko- wamfymcasem PqknY owcuer nfukn*a wlaccelm mu! nformacj kosk -KubuSt PrYulcy Woho$t' Delkatesy prt]' ulcy Wolndsc 24' kosk Joala" PrY ulcy Skonkrts eo, kosk PrY ulcy WysYfskego 6a, kosk pry ulcy Kwalhomnego Ze. n"ft"t"ty PrrY Elcy Le(nej 38 tra ulcy RYtrekw klep "Delcje" Mryglode. W trech mejscacb n uj'tor m n" vtkmje c)'telnk) mona oabydblety mestene' Mo2f.tPe w kosku,'kolport*" "";" orv dworcu kolejowym, KosKu ppy sffepe -Ldlu" na dworcu o* ttosku 'Kubu3" odu"to*rv"l""s"' Ble motate ol jkunc "rty u kerowcy w autobule' de loplat4 20 grosy. Odno6nb4ejkej kommkacj w majqplr tygodnu auwa2rylfmy 'w jest tch crcre jedn4,rowo66"' PnmmcY wuavch Punhrch, ale nowegopmwonka e^dka 'odsnel ptystrut autobuowe! Kedy -["L nadworcu komukacj4 mejsk4 Jmowalo srq pt"y "r.+p*ll-lt' rutobusowym.kolektura"lono..smko" takej syttucj ngdy ne udaautob-usowym'kosk lo nm sqadbsetrowad' (rb) ;;-d;;;t - NejddA egyo qutobusqm'ale otalno tdk m wla ne wypaato' umqlo se 2e malem klopot llpnem blen w kpslu. Usbsalm' 2e nle ve wwstkch mo2naje kup, Powc w hech, w cafun l'yslwe' KuPlem grosy blet u kerowcy'placqc 20 wece. Ne wdq w tyn Problemu' t bo-al n6wq edtq nbyt c4sto me to ne mnue. ale ru Pnrc.s,q osobv, ladre autobusm qdq ntw rm dewe. doplacajqcdo ka2dego b[en oo 20 grosy w sknl les4cq' dlo nh wber sr<jaka kwota ta fft'j{rxff'*1""ly'*, P o h;t;-#t,;;;;;'"r';tuv**'13""*',"" 3lXl#'-';"J'f mnej totvch ;511lJff ;t;'"];lb r'tvcn, rkaset co prygarnqla, f """o"" "vt ora-ark' dwerce 17MLONOW WALCZ'P\O DROG EMONT o<lben fma FHU Maus'uaql+ W mnonym tygodnu ostala ca Zrk ( t 500 l), ale te ne Plac4a oodosma mowa Towrrystwom 'Opek dn6 osa do *bronska' Zmerce' ZweruQtam,fauna" nad m oeruofrychplmh budowy*hc schp w Za Pe tudv Shskej. Pob)4 nsl wspolne MYskowm' kt6re wlcajqc 0 l, 20 aplrc pm nsku.statecre reygnowalo' odwate kosty dowon Psado $hronl ska JJ rg apowedalo budowe wlasnego stym a ostal rcstrygnt4typ n eta schronska kt6rc maloby sg mesc badomnychnewnosekna prebudowecte' na..pnmowne pry ulry Podrrejsldej TYmcrueP ff eo,,r"to,ty "rqd Dr6gprrygotowue,at tnu muta l"fyvkowa" Wply' osek' Koesr6wk w MYskowe(obecnte oferta Towarystwa schronsko *l; l;;;*;;'d'v""="owoscam Marsalkowsk' net rvtko edrc All), mknete decyur4d pre tmcruowy o-;ursu Oo"r,od Z*"oqt* "FAWA" fa 19 grudnauoaatrowego Jest PowaowegolroPektora Nadaro a dro-gowe"'.lnwestycja owwymot robudowyklucowycn"l."nto'" """ rnjnvch'jest sansa nuay Stqs6e SPehala ko6cem rokr! duao*tm"go w w s ofertove w tym tygodnu' tym uve nn"n"o*"na e srodk6w -s ;w;t;; q nadal ma klkadesqt psak6w, kt6re chrons k em p odp sa l my umow crekaana nowe domy' W ambtlnaa WJtlapywane bedomnych m.,erqt puostaje ok 60 mrcj- nm sronsku nadal a bq&e se Pofrocqs$ odbwqt powatu os6w H6re cekaqna adopcq TYch - TnProjeb dealnen s/crc - nfomuje Makouata Ktala 'na4t ne many dokqd Prenet' -wtresewsta, mmk UrqduMaEw. uednol.ene ca86v dlate4o te musen estesmy wygal4cqcych dwe dtog 1200lotych to kouystna stawk' w spos6bnan' sawe schrunstrp wojmddke. W nuym Myskowa, choo gmtna Psa ralnv, poprq adopctq potwerda wc drcg wlmnym 2 we polqcylbymy mejse m dlwez6 -DW tvt"go"t" Ktala - Mrosewska' plrc4 psa odb6r 7gl Wsknw - Lgota Wgcej.a alcese. ' psy (MB) 789 Lgota Nadwarce s4sednezawace (1600 l)' tm MusmY Podjqt wmue - dokmentace wnoskem- wadna w.hadt jffmue J,6efPaban' l5%. CYlnY (Powat) os6t;ff0s Gmna KoeglowY Potwrerda' '5o! Koeglow jemy 7.5% ^S1polowY 2013 rokq klalacja re -tetetonv,ad-resv(mysk6w) 91^'e" HtJ"Yf, to d*gokootue ok 20 nln e do rk*o medry Koegl6wkm a osekem' wynlslby-1'5 wk$tty wklqd rc l, drog4 w kerunku Kclna Projekt prewduje kompleksowawymlml podbudowy, l4cne chodnkam po obu stsomh, budowqk "scowej. - Na konec oownnmy byt gotow na lna a to wnosht do U$u Musalk rcdkw. MamY gwur Zbgnewa o owskane ZnspnroclE?DwoN cje. e qet PoYskaml Pen4le' at rcdkow unqtrnych a 85 ok, reste dolo'4lby'ny wso6lne wl$nry Koeglowafr' u wtadam Ronl\ Koegl6w na tun ;md - dodajej6ef Paban lpcu 2012 cy me - MamY na Podge nwestycj' DlaeeLw a rok? Chod o budowe go dopm rs; tel ' u.roaeglowska

9 BZOWE SZKOLAW UMOWE PODPSAL 25STYCZNA DECYZJARADNYCH! NAAUTOBUSY 't s Jak ju (Zawerce)ZaktadKomunkacjMejskedostanesedemnowychautob-us6w' jgsce mo2e Bv6 wo6w' dstawq na p;''s;y; ka"tygodntemurostrvngt6nr.elarg populamym wmarcu meskarcvpowatujjl-'jgrlp"]tadsq "solbusem"'.uvtku po.prawbepe' ostanqctery najla'rue ;de;eb'wane go"tuv'co nacne wycofane-nr"weha ZawercaRysard preydent sycna,one fna do Ogroderca. orablue Lnesp. o-o, "j"*t"o. lf;;l;f;'',on 9; ron""r";umfrr Lder Tradngsp. o.o. Kulga.To wydaree Jacek petnomocnk loyl predseborstwa e strony "*opoupl" autobusy' nowe o staraf wercytry lata dokofcenee str' 1 jakmjat Unqd, ne ma ryykabraku ME t j by um6w w oddale, koecnoc Rada nmmr wej N 'tsbte tfrt'.. Je2el weksaloby kost autobusu o 50 weodclalwlarlrue' tefr Rysardm Machem, na Pewno dojde do Prckaana skolyree fundacj pow<aaltm w rcmowe telefoncnej sef fndacj Andrej Jablosk..Takaprcporycja bud2o ucesyla rc&c6w, chodpojawl sglak2e strach mryay e mmm, jake mog4 nast4pepo mme admnstratora plac6wk. ale2ynam m tym,2eby ostqla lkwdowlrc by ostol pruunqcnny nq by ta skola byla ne w nne mlnapuno j6t skoly-m6w naucanl ne ulegte pogorcentu' To na puno bqde ujqte w mowre' H6ra traf take nq rece kuratora owat. Jel pruekeane ma dojt do shtthu latrator mus do 25 lutego wyu gode.jelfandacja pnej me nuqvkalqdolot rttystqr*4 byw skola byla tah worowa, jak sknla w P odamcu- m6w4todce. Meskaf cy sacuj4 Le PreYdat aoscpd m prekamu, skoly blsko 500tys Mejmy nadeq,e Srodk te wr6c4 do nase delncy w nne postdc, na prykldd chodnka pry drodedo skoly- lcry ndny Powlatosy Pawel Kar6d. 1 Bl MT! ustyna Banach msml mo- skolq prcwad organ, POREB (Poreba) Porebane banlo sp 12 stycna w budynku Mej somajowych, wcasach recyrstoscl qbem cmu kadrach m6gl odnlerc W pomesrcrenu, co jaks cas pryjacol, sqsarolegalosg,,tojestzdsrl ato Sta- swoch aajomych, su". Wsrystke ehy" ccsto d6w, ro<1c6w,daclk6w. -Tubudujqm6jblokpretadaty sq w slowne PotYck maj4cedwekad, km jestposta, kt6r4 jedet mecq^. ScenerasPed Pol weku ukayw duym mommce ujqlo oko kmewala tetn4ce ZYcem mury MOL(-u, ry.kaldy ra starych nsconych Fabryk Ur4def MechmcnYch, odchod4c4 w apomene chrakterystycna star4 abudows. W Poce cola mwstawal b6en. MecYn looatam klofm w rpkachmagal sp re mecenen. Jak na tos wyslek ten w podklade muycnym podkelono nenykle mosllm, or- vch. Autor flmu obone meska w gmowlm bmenem Jma Sebrutma Nemceclq pracowalw tu1ejs4m aklade, byl amln lokalnym dalabacha o abawenu sak lnlm. - Porqba wyglqdala ketly upel- cemkultualnlm, clonkem espolu Podcrus Projekcj wtut mw crego, wsp6hedagowalgetp ne wej. akladow4 wyclavm4 Pre Zwqek bylo staw, tosqry, ce folwarku. Wele abudowa ju ne stneje' Zawodowy Metalowc6w, aslyn4l Cennyest rdwe aps Pochodu poostal w pmgc porqtran dgk p w snmaj owego-komentujeclonek p lmej gpe na tr4bce. - ncjatywa Powstdna nasego klubu Wlodmeu Pucek. Obray nakrgconegow 1966 Hubu rurodla sq lpk pomyslow roku pre StanslawaPrryStalskego dvrelaora MOK-u Mchqla Nescylmu, kt6ry aqtutowmo,jorqba w hbgo Karola Hadrycha. W tej.chwl grono roku ubleusa 1000-leca Pmstwa na spotkana pryychod stdle Polskego" wskaywalyna to, jak os6b lcymv,* dlk temuudenam dgk cynom spolecaym budowa- se dotee do nowch wqtkw Prue' no e tylko mejsk4 wsp6lnot9, ale stoscm6ta. W tenspos6bn{lajqdo mejsk46wadomo36.je6lbydoda6do re nowedokumentylub staredjpctt. tego muycny podklad kultowyml Tytul flmu, kt6ry Powstal w 1966 do obchodw juble' Dosenkam wykonanm espolu rclu, wqne OnuU. to stmowlo to wsp6lne usu lec4 Pawtwa Polskego. nesamowt4 mesankg. DZwgk (hocystoc h4atywy spolecne tr4bk towuysryl pojawajacym sg maly a adaneprytmt urocystorocmcowym detorujom godlem, lc relgjne, Nqare wlenjnym kl6rego patyl oel PobawonY obchodam chrtu Polsk. Porqbane ne wstydq sq wojej hstor sq korcny. Wok6l tych symbol mnonego nej dunn - m6w a6wca lokalnej ustroju tocylo sg codenne2ycte hstor aloryel klubu Zdslal' porgbm w klmace lat sed6des4- Kl[nak. (mpp).d al, Mf' t6

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji . PROJEKT dna 6.06.20 I 3 ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJ11 dna 2013 w sprawe nadana osobowośc prawnej Hospcjum Santa Gała sedbą w Labuńkach Perwsych Na podstawe art. 10 usia\%y t dna

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28818

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28818 http://bpumtychypl/ndexphp?acton=poberplk&d=28818 DUK0914002702t09 Protokół kontrol planowej preprowadonej w Predskolu nr 11 w Tychach w dnu 10122009 r pre Agneskę o ak Głownego Specja stę Wydału Kontro

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy 4. Podelnca unwersalna 4.. Budowa podelncy Podelnca jest pryrądem podałowym, który stanow specjalne wyposażene frearek unwersalnych. Podstawowym astosowanem podelncy jest dokonywane podału kątowego. Jest

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2014 rok

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2014 rok Załącnk nr 2 do uchwały budżetowej 2014 rok BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 2014 rok Dał Rodał Nawa rodału Wygrode składk od nch lcane Dotacje realacją Śwadce rec fycnych beżące publcnego gwarancj Inwestycje nwestycyjne

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Schemat połączeń D-3002 Komputer D-3002 Wzmacniacz CO M I/ P TCP FIR ALA MW AR E RM SDI 85 RS4 UTS O UTP2 1 SD I IN TS PU 4 3 IN OU T 2 1 AUDI O 4 OUT 3 OUT 5 2 OUT DE 1 OUT IN TES GA LE 4 3 D-320XC 2

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr... Dz tw r 77 4674 Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm

Bardziej szczegółowo

ń ó ż ó ż ż Ź ż Ć ż Ó ÓŹ Ś ż ń ń ć ć ŚĆ ż ó ż ć ń Ó ÓŹ ó ó Ó ń ó ó ż ć Ó ń Ź rozpoźdf na Mnstra Zdrowa z dna 8 wrzena2015 r. w sprawe ogólrrych warunków w umow o udze ane wadczeń opek zdrowotnej. Prezes

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Fiskus dzieli małżonków

Fiskus dzieli małżonków Dziennik Gazeta Prawna 183/2010 z 20.09.2010 [dodatek: Gazeta Prawna, str. 2] Fiskus dzieli małżonków Mąż i żona przy zbyciu nieruchomości mogą skorzystać z ulgi meldunkowej Resort finansów każe obojgu

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO Unwestet Wmńso- Mus w Ostne Złd Mehn onstu udownh ELEMENTY RCHUNU WETOROWEGO Włd d nż. Roet Smt Zen tetu 1. wtows J.: Stt ogón. Wsw : Wdw. Potehn Wswse, 1971. 2. wtows J.: Mehn tehnn. Wsw: Wdw.. Potehn

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA GORZOWA WELKOPOLSKEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

do reprezentowania Stowarzyszenia Contra Pirocy - Weltweiter Verband filr geistiges

do reprezentowania Stowarzyszenia Contra Pirocy - Weltweiter Verband filr geistiges H Pozna6, dna 13.06.2OL4r.. PETNOMOCNCTWO ;,! W menu Stowarzyszena Contrs Pracy - Weltweter Verband far gestges Egentum z sedzbq w Boorerstrasse 10, 6304 Zug, Swtzerlond wpsonego do Rejestru Handlowego

Bardziej szczegółowo