Gender mainstreaming w ministerstwach finansów Gita Sen

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gender mainstreaming w ministerstwach finansów Gita Sen"

Transkrypt

1 Gender mainstreaming w ministerstwach finansów Gita Sen Ministerstwa finansów w dużym stopniu uniknęły starannej kontroli, której celem byłoby uwrażliwienie różnych rządowych departamentów na problemy związane z płcią. W artykule wskazuję na trzy możliwe drogi włączenia perspektywy równości płci w działania ministerstw finansów: na poziomie bieżącego zarządzania makroekonomicznego, obejmującego m.in. coroczny budżet państwa i jego ewentualny deficyt, dług wewnętrzny i zagraniczny, a także bilans płatniczy; na poziomie reform strukturalnych zwłaszcza dotyczących deregulacji, liberalizacji i prywatyzacji mających na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów i zwalczanie ubóstwa; a także w szczegółowym kontekście liberalizacji zasad przyznawania kredytów i mikropożyczek. 1. Wstęp Ministerstwa finansów w dużym stopniu uniknęły starannej kontroli, której celem byłoby uwrażliwienie różnych rządowych departamentów na problemy związane z płcią. Jeśli chodzi o kwestie równości płci, ministerstwa finansów zazwyczaj pozostają jedynymi strukturami rządowymi nietkniętymi przez nurt zmian, który dotarł już do innych ministerstw 1. Organizacje kobiece najczęściej nie domagają się poważnego traktowania zagadnień związanych z równością płci przez ministerstwa finansów. Jakkolwiek podczas IV ONZ-owskiej Konferencji w sprawach Kobiet w Pekinie w 1995 roku i przy różnych okazjach na szczeblu krajowym niejednokrotnie wyrażały poważne zaniepokojenie skutkami transformacji ustrojowej dla kobiet, adresatem krytycznych uwag były zazwyczaj agendy rządowe lub rządy w ogólności, a nie ministerstwa finansów 2. Działo się tak, mimo iż organizacje kobiece mają świadomość, że to właśnie ministerstwa finansów kierują reformami strukturalnymi w poszczególnych krajach. Powodem takiej luki w próbach wprowadzenia zagadnień związanych z płcią do planów strategicznych jest zakres zadań ministerstw finansów, obowiązujący tam etos i nastawienie, a także stosunkowo niewielkie kompetencje organizacji kobiecych w dziedzinie debat o strategiach makroekonomicznych. Jeśli chodzi o włączanie perspektywy równościowej do strategii i działań ministerstw finansów, pojawiają się ograniczenia nieodłącznie związane z merytorycznym charakterem zadań wykonywanych 1 Przebadanie szeregu ministerstw finansów krajów Wspólnoty Brytyjskiej ujawniło brak jakichkolwiek prób włączenia zagadnień równościowych na poziomie strategicznym, z wyjątkiem inicjatyw budżetowych uwzględniających perspektywę równości płci, jakie pojawiły się w Australii, Kanadzie, a ostatnio także w Republice Południowej Afryki i na Sri Lance. 2 Por.: Markers on the way: the DAWN debates on alternative development, DAWN, Platforma dla IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet, Pekin

2 przez te struktury rządowe. Nie mają one bezpośredniego kontaktu z ludźmi, lecz mają do czynienia wyłącznie ze zmiennymi finansowymi przychodami i wydatkami, podatkami i subwencjami, przydzielanymi i asygnowanymi funduszami. Do kwestii budżetu czy zbiorczej podaży pieniądza w gospodarce podchodzą z perspektywy zagregowanych danych makroekonomicznych. Wpływ działań podejmowanych przez ministerstwo finansów na równość/ na sytuację kobiet (czy też, ogólnie rzecz biorąc, na jednostki) odczuwalny jest jedynie pośrednio, poprzez wpływ strategii i zmiennych makroekonomicznych. Taka sytuacja różni się znacznie od panującej w edukacji, ochronie zdrowia, w sektorze rozwoju obszarów wiejskich, a nawet w tak zwanych resortach gospodarczych, na przykład w ministerstwie rolnictwa czy przemysłu, których strategie, programy i działania mają bezpośredni wpływ na dobrobyt ludzi. Włączenie analizy relacji między płciami w pracę tych ministerstw, choć oczywiście stanowi wyzwanie, w pewnym sensie jest prostsze niż równościowa reorientacja pracy ministerstw finansów. Być może właśnie z tego powodu tylko nieliczne ministerstwa finansów podjęły znaczący wysiłek, żeby włączyć perspektywę równościową do swojej pracy. Zakres zadań ministerstw finansów ma także wpływ na etos wyznawany przez pracujących tam ludzi i na otaczającą ich atmosferę. Makroekonomia, nawet w swojej najprostszej formie, jest mało zrozumiała dla nie-ekonomistów i osób, które nie specjalizują się w finansach; otacza ją aura technologicznej biegłości i tajemniczości. Sami ludzie pracujący w ministerstwach finansów często czują, że mają większą władzę dzięki swojej wyjątkowej wiedzy i rzadkim umiejętnościom, dlatego są mniej skłonni przyjmować krytykę od osób spoza swojej dziedziny. Z instytucjonalnego punktu widzenia ministerstwo finansów, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, znajduje się wysoko w rządowej hierarchii. Praca tam wiąże się z prestiżem i autorytetem, do których ministerstwa zajmujące się rozwojem społecznym rzadko mogą aspirować. Dla kontrastu, rządowe instytucje (czy to ministerstwa, departamenty, wydziały specjalne, czy inne) odpowiedzialne za kwestie równości płci często stoją na przegranej pozycji z powodu małej liczebności zatrudnionych w nich osób, krótkiego czasu funkcjonowania, niepewnej przyszłości i braku dostępu do środków. Choć w skład ich zadań może wchodzić doradzanie innym ministerstwom (w tym ministerstwu finansów) lub kontrolowanie ich pracy, rzadko jednak mają wystarczającą władzą instytucjonalną, by robić to skutecznie. Wśród barier, na jakie napotyka wprowadzanie zasady włączania kwestii równości płci do głównego nurtu działań w ministerstwach finansów, można wymienić: - niedostateczną jasność analityczną w pracy ministerstw finansów, a zwłaszcza ich zmieniającą się rolę w ostatnim okresie globalizacji i liberalizacji gospodarek; - brak teoretycznego rozeznania, w jaki sposób rola ta powiązana jest z płcią; - niesprzyjające struktury instytucjonalne i etos, w ramach których funkcjonują ministerstwa finansów; - słabą wiedzę na temat nastawienia osób pracujących w ministerstwach finansów i tego, jak te postawy zmieniają się w czasie; - niedostateczną wiedzę i umiejętności organizacji kobiecych, co nie pozwala im angażować się skutecznie w makroekonomiczne debaty strategiczne. Odpowiedzialność za zarządzanie strategią makroekonomiczną i ustalanie poziomu takich instrumentów, jak kursy walutowe, czy stopy procentowe, różni się w zależności od kraju. W wielu wypadkach w dużej mierze ta odpowiedzialność spoczywa nie w gestii samego ministerstwa finansów, ale banku centralnego. Na potrzeby niniejszego artykułu dyskusja o ministerstwach 2

3 finansów odnosi się także do banków centralnych, rozwiązania proponowane dla wprowadzenia równości w ministerstwach finansów mogą być również skuteczne w banku centralnym danego kraju. 2. Zmieniająca się rola ministerstw finansów Przez większość XX wieku przed latami osiemdziesiątymi rola ministerstwa finansów, choć istotna, w żadnym wypadku nie była kluczowa w procesie tworzenia strategii. Od ministerstwa finansów oczekiwano, że będzie zarządzać funduszami rządowymi w postaci rocznego budżetu (podatki, wydatki i transfery), tak by zapewnić finansową wykonalność decyzjom gospodarczym podejmowanym w ramach planowania przez inne resorty. Rolą ministerstwa finansów było zatem głównie wspieranie, co odbywało się poprzez coroczny rytuał przygotowania budżetu państwa, bieżące zatwierdzanie finansowe programów szczegółowych i monitorowanie zmiennych finansowych i pieniężnych 3. Ministerstwa finansów funkcjonowały zatem w stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym i nie zajmowały się średnio- i długoterminowym planowaniem gospodarczym, które należało do ministerstwa lub komisji planowania. To ich zadaniem było podejmowanie długoterminowych decyzji strategicznych dotyczących tempa wzrostu gospodarczego, jego struktury i wzorców, dystrybucji dochodów i bezrobocia, tworzenia fizycznej infrastruktury, rozwoju zasobów ludzkich i walki z ubóstwem. Role te i podział pracy między ministerstwami finansów i planowania zmieniły się w obecnym okresie reform gospodarczych nastawionych na zmiany strukturalne. Trzy czynniki koniec ery wzrostu gospodarczego lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i początku siedemdziesiątych 4 ; wielka rewolucja technologiczna, której rezultatem były ważne zmiany w strukturze produkcji i zatrudnienia, odchodzenie od produkcji materialnej w kierunku usług w krajach OECD, wreszcie gwałtowny wzrost i dywersyfikacja globalnych transakcji finansowych wywołały liczne efekty. Między innymi zaczęto kłaść nacisk na większą dyscyplinę budżetową, na dodatni bilans płatniczy, pozwalający krajom konkurować w skali światowej przy równoczesnym utrzymaniu pod kontrolą presji inflacyjnej, a także na zarządzanie długiem wewnętrznym i zagranicznym. Zaowocowało to znaczącą zmianą w relatywnym wpływie i ekonomicznej sile przebicia ministerstw finansów w większości krajów. W epoce znacznych ograniczeń podatkowych rola ministerstw finansów zmieniła się ze wspierającej na dyscyplinującą. Ministrowie planowania muszą obecnie przykrawać ambicje do dostępnych środków, ale to właśnie ministerstwo finansów określa, jak duże są to fundusze. Zmieniona rola ministerstwa finansów w relacji z innymi resortami, szczególnie wobec ministerstwa planowania i banku centralnego, odzwierciedla także wielką zmianę, jaka się dokonała na całym świecie w odniesieniu do znaczenia i parametrów zarządzania makroekonomicznego. Między zakończeniem drugiej wojny światowej a końcem lat sześćdziesiątych podstawowym celem krótkookresowego zarządzania makroekonomicznego (przynajmniej w krajach Północy) była minimalizacja bezrobocia i zapobieganie recesji poprzez staranne operowanie wydatkami rządu i podatkami. Od końca lat siedemdziesiątych w skutecznym zarządzaniu makroekonomicznym 3 Inna sprawa, że banki centralne często wcześniej nie odgrywały takiej roli, pozwalając rządom na finansowanie deficytu budżetowego poprzez niekontrolowane zaciąganie kredytów wewnętrznych lub po prostu drukowanie pieniędzy, co napędzało inflację i pozwalało rządom na rozmiękczanie ograniczeń wydatków. 4 C. Howes, A. Singh, Long-term trends in the world economy: the gender dimension, [w:] World Development, 1995, nr 23 (1). 3

4 chodziło już jednak w mniejszym stopniu o ograniczanie bezrobocia, a w znacznie większym o stopę inflacji i kursy walutowe. Stabilizowanie gospodarki narodowej w ramach zliberalizowanej gospodarki światowej oznaczało, że należy zapewnić niską stopę inflacji i kursy walutowe na stałym poziomie; wolność manewrowania wydatkami rządu w celu obniżenia bezrobocia albo wyciągnięcia gospodarki z recesji została wyraźnie ograniczona. To właśnie w tym kontekście musimy rozpatrywać nową rolę ministerstw finansów w odniesieniu do zarządzania makroekonomicznego. Utrzymywanie dyscypliny budżetowej i poprawa bilansu są dziś kluczowe dla zarządzania makroekonomicznego, w którym główną rolę odgrywa ministerstwo finansów. Relatywne znaczenie ministerstw finansów zmieniło się w jeszcze innym, ważnym sensie. Wzmożoną potrzebę zachowania dyscypliny budżetowej postrzega się nie jako tymczasowy wynik szoków zewnętrznych, ale jako efekt złego zarządzania gospodarką przez rządy. Niektórzy uważają, że rezultatem jest słaby wzrost gospodarczy, nadmierna kontrola nad prywatną aktywnością gospodarczą, ograniczenie bodźców ekonomicznych, a zatem także słaba zdolność rządów do mobilizowania środków. Utrzymywanie dyscypliny budżetowej i monetarnej stało się zatem częścią szerszego procesu reformy strukturalnej obejmującego m.in. liberalizację rynków, ograniczenie aktywności gospodarczej państwa i wspieranie sektora prywatnego. Ministerstwom finansów przypadła kluczowa rola w ustalaniu nowych kierunków strategicznych dla długoterminowego wzrostu gospodarczego. Rola ministerstw planowania ogranicza się dziś zazwyczaj do planowania infrastruktury długookresowej zarówno materialnej, jak i związanej z zasobami ludzkimi. Wraz z prywatyzacją sektora publicznego i usług publicznych liberalizacja rynków i deregulacja prywatnej działalności gospodarczej stały się kluczowymi składnikami aktualnych strukturalnych reform gospodarczych wspieranych przez większość ministerstw finansów. Ich celem jest zmiana nastawienia związanego z alokacją zasobów (które miało, jak się dowodzi, wynikać z nadmiernego interwencjonizmu rządu), a tym samym położenie podwalin pod budżetowo zdrowy wzorzec wzrostu gospodarczego i wydatków rządowych średnio- i długookresowych. 3. Wprowadzanie kwestii równości płci do głównego nurtu polityki i działań w ministerstwach finansów Najnowsze badania pokazują, że jeśli nie wprowadzi się perspektywy równości płci do reform gospodarczych, ich potencjalne pozytywne efekty zostaną osłabione, pojawią się również nieoczekiwane i nieplanowane skutki negatywne 5. Wprowadzanie perspektywy równości płci do pracy poszczególnych ministerstw wymaga zrozumienia: - związanych z płcią relacji władzy i sposobu, w jaki relacje te oddziałują na pracę ministerstwa, jego instytucje i struktury, a także na proponowane zmiany strategii i programów; - implikacji bieżących i przyszłych strategii i programów dotyczących posiadania dzieci w wymiarze codziennym i pokoleniowym, czyli czegoś, co nazwano ekonomią opieki 6, a także osób, które w tym sektorze pracują głównie kobiet; 5 Zob. np.: N. Cagatay, D. Elson, C. Grown, Gender, adjustment and macroeconomics [w:] World Development, 1995, nr 23 [wydanie specjalne]; I. Bakker, The strategic silence: gender and economic policy, Zed Books, Londyn 1994; G. Sen, Gender, markets and states: a selective review and research agenda, [w:] World Development, 1996, nr 24 (5). 6 D. Elson, Gender-aware analysis and development Economics [w:] Journal of International Development, 1993, nr 5 (2). 4

5 - wpływu bieżących strategii i programów, a także wszelkich proponowanych zmian w tych strategiach i programach na sytuację różnych grup kobiet (i mężczyzn) w kontekście dostępu do rozwiązań, efektów itd. Zrozumienie takie można osiągnąć poprzez proces analizy równościowej z wykorzystaniem wskaźników uwzględniających płeć i analiz jakościowych relatywnej sytuacji kobiet i mężczyzn, zarówno w gospodarce narodowej, jak też w ramach rządowych struktur i instytucji. Wprowadzanie zasady włączania kwestii równości płci do głównego nurtu polityki i działań w ministerstwach finansów (gender mainstreaming) można rozpocząć z trzech różnych punktów: - na poziomie bieżącego zarządzania makroekonomicznego, obejmującego odpowiedzialność za coroczny budżet państwa i deficyt budżetowy, dług wewnętrzny i zagraniczny, a także bilans płatniczy (zwłaszcza, choć nie tylko, stronę kapitałową); - na poziomie reform strukturalnych, mających poprawić efektywność wykorzystania zasobów i wspierać walkę z biedą, zwłaszcza w wymiarze podejścia do deregulacji, liberalizacji i prywatyzacji; - w szczególnym kontekście liberalizacji kredytów i dostępu do mikropożyczek. Punkty te są ze sobą powiązane, tak aby próby wprowadzenia zasady gender mainstreaming w jednym obszarze musiały w sposób nieunikniony oddziaływać na inne. Na przykład budżet państwa jest kluczowym instrumentem nie tylko w krótkookresowym zarządzaniu makroekonomicznym, ale też w procesie strategicznych reform. (a) Wprowadzanie perspektywy równości płci w zarządzaniu makroekonomicznym Ze względu na krytyczne powiązania pomiędzy krótkoterminowym zarządzaniem makroekonomicznym a bardziej długoterminowymi strukturalnymi zmianami gospodarczymi jest istotne, aby ministerstwo finansów nie patrzyło z zawężonej, krótkoterminowej perspektywy na stabilizację makroekonomiczną. Choć dyscyplina budżetowa i monetarna jest ważnym priorytetem, nie może być ważniejsza od krytycznych wymagań dotyczących ścieżki zrównoważonego, długoterminowego wzrostu gospodarczego. Podstawowym zarzutem wobec reform stabilizacyjnych jest to, że w niektórych przypadkach zaprzepaszczają podstawowe warunki procesu wzrostu, zarówno w odniesieniu do inwestycji materialnych, jak też rozwoju człowieka. Wprowadzenie zasady gender mainstreaming do procesu stabilizowania gospodarki oznacza nie tylko badanie wpływu strategii na dobrobyt kobiet i dziewcząt i porównywanie go z wpływem na sytuację mężczyzn i chłopców, ale też mierzenie ich zwrotnego wpływu na wzrost. Kluczowym etapem we wprowadzaniu kwestii równości płci do głównego nurtu zarządzania makroekonomicznego jest przeprowadzenie przez ministerstwo symulacji porównujących alternatywne scenariusze redukowania deficytu budżetowego, przy równoczesnym wzmacnianiu zdolności rządu do wspierania potrzeb obywateli i obywatelek, związanych z posiadaniem dzieci 7. 7 Biorąc pod uwagę, jak niewiele wiadomo w większości krajów na temat tego, że płeć ma ogromne znaczenie w zarządzaniu makroekonomicznym, zadanie tego typu należałoby prawdopodobnie podzielić na etapy. Zob. D. Budlender, R. Sharp, K. Allen, How to do a gender-sensitive budget analysis: contemporary research and practice, Australian Agency for International Development i Commonwealth Secretariat, Canberra i Londyn 1980; D. Elson, Integrating gender issues into national budgetary policies and procedures within the context of economic reform: some policy options, raport przygotowany dla Commonwealth Secretariat z okazji piątego posiedzenia ministrów Wspólnoty Brytyjskiej odpowiedzialnych za sprawy kobiet, Port of Spain, Trynidad i Tobago

6 Wśród potrzeb tych należy uwzględnić aspekty prokreacji, które zazwyczaj pomija się podczas dyskusji o zrównoważonym rozwoju społecznym, koncentrujących się głównie na edukacji i zdrowiu, czyli opiekę nad dziećmi, wspieranie macierzyństwa i ojcostwa, bezpieczną wodę i opał, by wymienić zaledwie kilka. W ramach takiej symulacji ministerstwo powinno oszacować korzyści utracone w wyniku potencjalnych kompromisów pomiędzy redukcją deficytu budżetowego a redukcją potencjalnej średnioterminowej stopy wzrostu gospodarczego oraz stopniem ograniczenia ubóstwa. Symulacje ograniczania deficytu w warunkach stabilizacji zmian strukturalnych są zazwyczaj prowadzone na własnych warunkach, czyli koncentrują się na implikacjach rozmaitych kombinacji ograniczania subsydiów dla samego deficytu, a nie w kontekście ich wpływu na wzrost ekonomiczny lub demograficzny. Zazwyczaj zakłada się, że ograniczenie wydatków państwa samo w sobie odblokuje prywatne wydatki i inwestycje. Obecne doświadczenie jasno pokazuje, że prywatne inwestycje i rynki nie wypełniają automatycznie luki po sektorze publicznym, który się wycofał lub ograniczył wydatki. Co więcej, faktyczne cięcia budżetowe często dyktowane są doraźnymi korzyściami politycznymi, a nie systematyczną analizą. Obszary odnoszące się do prokreacji i walki z nędzą, które nie są wspierane przez wystarczająco głośne lub potężne grupy interesu, są poszkodowane z powodu nieproporcjonalnie wysokich cięć. Obszary te wpływają szczególnie na sytuację kobiet i relacje między płciami, ponieważ dotyczą kluczowej części kobiecych obowiązków. Na przykład są dowody, że rosnący nacisk na to, by dorosłe kobiety zarabiały, w połączeniu z podniesieniem czesnego w szkołach, prowadzi do wycofywania dziewczynek z systemu edukacji. Nie sposób przecenić wagi wprowadzania równościowej perspektywy w symulacjach budżetowych 8. (b) Wprowadzanie perspektywy równości płci w reformach strukturalnych Jako ministerstwo odgrywające kluczową rolę w ustalaniu tempa i wzorca strukturalnych reform gospodarczych resort finansów pełni kluczową funkcję w liberalizowaniu i deregulacji, nawet jeśli decyzje szczegółowe podejmowane są przez inne ministerstwa. Równościowe implikacje liberalizacji widać jaśniej, kiedy przebada się ich funkcjonowanie w praktyce. Teoria liberalizacji wskazuje na jej potencjał pozytywny, jednak istnieją zastrzeżenia, o których trzeba pamiętać przy wprowadzaniu do niej aspektu równościowego. Po pierwsze, argumentując, że przestawienie się na produkcję dóbr wymienialnych doprowadzi do efektywniejszego wykorzystania zasobów, teoria przyjmuje założenie, że rynki międzynarodowe dla większości dóbr są rzeczywiście konkurencyjne, a zatem efektywne. Choć jest to z pewnością prawda w odniesieniu do niektórych rynków, są też znaczące dowody na to, że na wielu międzynarodowych rynkach panuje niedoskonała konkurencja i struktury oligopolistyczne. Jak dobrze wiadomo, na światowe rynki składają się nie małe, doskonale konkurencyjne firmy znane z teorii ekonomii, ale wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa często działające na bardzo niedoskonałych rynkach. W takim środowisku wejście na rynek eksportowy przez małego lub średniego producenta wymaga zastosowania jednego z trzech alternatywnych sposobów znalezienia wybranej niszy rynkowej, zaakceptowania niskich cen oferowanych przez międzynarodowych nabywców, albo podłączenia się w charakterze podwykonawcy pod producenta międzynarodowego. Wielu małych producentów odnoszących sukcesy eksportowe 8 Więcej na temat budżetów uwzględniających perspektywę równości płci zob.: D. Budlender, The political economy of women's budgets, [w:] World Development, 2000, nr 28. 6

7 należy do tej ostatniej kategorii, szczególnie w przypadku pracochłonnych produktów, uzależnionych od wykorzystania kobiecej siły roboczej. Istnieje tu znaczna presja na utrzymanie niskich płac, minimalizowanie przywilejów i wykorzystywanie nierównowagi między płciami do kontrolowania pracownic. Co więcej, dostępność zdrowej i wykształconej kobiecej siły roboczej nie gwarantuje, że nie zostanie ona wyparta z firm outsourcingowych przez tańszą alternatywę 9. Aby małe firmy zatrudniające kobiety mogły konkurować na rynku międzynarodowym, być może należałoby wprowadzić wachlarz mechanizmów wspierających, na przykład zwiększających efektywność pracownic, a także szkoleń, żłobków, ochrony macierzyństwa i pomieszczeń sanitarnych/socjalnych. Po drugie, teoria koncentruje się na statycznej efektywności wykorzystania zasobów, tj. odwołuje się do zasady głoszącej, że przy danych zasobach pewnego czynnika najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania tych zasobów jest takie pokierowanie produkcją, by wyspecjalizować się w dobrach wykorzystujących relatywnie więcej czynnika, którego jest pod dostatkiem. Tym samym byłoby najlepiej, gdyby gospodarki obfitujące w stosunkowo bogate zasoby niewykwalifikowanej siły roboczej specjalizowały się w pracochłonnym eksporcie. Tymczasem specjalizacja zgodnie ze statyczną przewagą komparatywną nie jest ani konieczna, ani wystarczająca do wydźwignięcia gospodarki na ścieżkę wysokiego wzrostu i zmian strukturalnych, jak to widać na przykładzie niedawnych doświadczeń wielu gospodarek Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Statyczna efektywność nie przekłada się automatycznie na dynamiczną przewagę konkurencyjną na międzynarodowych rynkach 10. Teoria liberalizacji zakłada, że przeniesienie zasobów z dóbr niepodlegających wymianie na wymienialne może się dokonać relatywnie gładko i szybko. W rzeczywistości mogą istnieć rozmaite ograniczenia zaopatrzenia, od słabej dostępności i jakości infrastruktury materialnej (transportowej, telekomunikacyjnej, usług dla przedsiębiorstw), po niedostępność doświadczonej klasy przedsiębiorców i niską jakość siły roboczej. Kwestie związane z równością płci mogą ograniczać dostępne zasoby na wiele sposobów. W wielu krajach z powodu uprzedzeń wobec płci brak dostępu do podstawowej edukacji lub opieki zdrowotnej dotyka dziewczynki i kobiety w większym stopniu niż chłopców i mężczyzn, co utrudnia tym pierwszym skorzystanie z możliwości zatrudnienia, jeśli taka się pojawi. Najnowsze doświadczenia w dziedzinie globalnego tworzenia miejsc pracy pokazują, że kobiety mają większy potencjał znajdowania pracy w pracochłonnych zakładach produkcyjnych i usługach, pod warunkiem jednak, że kandydatki spełniają podstawowe standardy zdrowotne i edukacyjne. Tego potencjału nie można wykorzystać, jeśli w ochronie zdrowia i edukacji panują uprzedzenia wobec kobiet 11. Podział pracy ze względu na płeć w małych gospodarstwach rolnych także ogranicza dostęp do siły roboczej 12. Tam, gdzie kobiety wykonują większość prac polowych, a mężczyźni kontrolują 9 Po ratyfikacji porozumień, na mocy których powstała Światowa Organizacja Handlu, wiele rządów krajów uprzemysłowionych, pod naciskiem własnych organizacji pracowniczych, wywiera presję na tworzenie klauzul społecznych i ekologicznych, które pozwalałyby krajom zakazywać importu towarów produkowanych w warunkach niezgodnych z normami warunków pracy lub ochrony środowiska. Choć większość klauzuli społecznych koncentruje się obecnie na kwestii pracy dzieci i/lub więźniów, mogą one również dotyczyć produktów tworzonych przy wykorzystaniu taniej siły roboczej kobiet. 10 Zamiast ograniczać przywileje pracownicze w celu przyciągnięcia międzynarodowego kapitału, co często ma nieproporcjonalnie duży negatywny wpływ na pracujące kobiety, rządy powinny wziąć przykład z odnoszących sukcesy gospodarek, takich jak singapurska, która skoncentrowała się na podnoszeniu wydajności pracy (zamiast na cięciu kosztów) poprzez podnoszenie umiejętności, zapewnianie przywilejów, a tym samym tworzenie wysokiej jakości, konkurencyjnej siły roboczej, zarówno męskiej, jak i kobiecej. 11 Z. Tzannatos, Potential gains from the elimination of gender differentials in the labor market, [w:] Women's Employment and Pay in Latin America, red. George Psacharopoulos, Zafiris Tzannatos, Raport nr 10, Latin America and Caribbean Technical Department, Bank Światowy, Waszyngton S. S. Darity, The formal structure of a gender-segregated low-income economy [w:] World Development, 7

8 handel płodami rolnymi i przychody z niego, i gdzie dostęp do kredytu jest ograniczony, zwiększenie produkcji towaru na sprzedaż oznacza, że kobiety muszą wykonać dodatkową pracę w kontrolowanej przez mężczyzn hodowli, a oprócz tego nadal wkładają wysiłek w produkowanie żywności. Jeśli dochody z produkcji na sprzedaż nie przypadają w udziale kobietom, nie mogą one skorzystać z tych pieniędzy, żeby kupić żywność, tym samym ograniczają swój wysiłek na rzecz produkcji pożywienia. W rezultacie kobiety niechętnie zwiększają nakłady pracy w dziedzinie upraw komercyjnych 13. W krajach, gdzie w przeszłości rząd bardziej kontrolował gospodarkę, korzyści z liberalizacji mogą być bardziej odczuwalne w niektórych jej sektorach. Zazwyczaj są to duże gospodarki sformalizowane, w których działają wielkie firmy i wielcy producenci rolni. System jednego okienka przy zakładaniu firm i uproszczone procedury nie przynoszą korzyści producentom i handlowcom z sektora nieformalnego. To właśnie w tym sektorze kobiety są licznie reprezentowane. Ich wydajność nadal jest ograniczana przez wyzysk ze strony drobnych urzędników, a także przez tradycyjne bariery niedopuszczające kobiet do środków produkcji i kontroli nad nimi. Prawo do lasu/ ziemi, dostęp do wspólnych zasobów, obsługi technicznej w rolnictwie i sektorze samozatrudnieniowym, a także państwowa strategia wspierająca rodzicielstwo mogą się okazać kluczowe 14. Analizowane razem, dyskutowane powyżej zastrzeżenia każą wątpić w ekonomiczną efektywność rezultatów przewidywanych w teorii liberalizacji. Rzeczywiste skutki liberalizacji okazały się niejednoznaczne. Niewielu krajom udało się znacząco podnieść dochody z eksportu, pomimo zniesienia barier ograniczających produkcję towarów wymienialnych. Nieobecność w wielu krajach instytucji regulujących charakterystyczna dla uwolnionych rynków na przykład urzędów antymonopolowych, systemów prawnych, czy skutecznie alarmującej o nieprawidłowościach prasy oznacza raczej wzrost niż spadek korzyści czerpanych przez polityków. W wielu krajach nie ma prawie trwałego wzrostu, nawet w perspektywie średnioterminowej. Pojawiło się także wiele niezamierzonych skutków wątpliwej wartości. Uwolnienie kursów walut i rynku, wraz z towarzyszącym mu przesunięciem w kierunku cen światowych, doprowadziło do gwałtownego wzrostu kosztów utrzymania (w zależności od zasięgu reperkusji cenowokosztowych dla gospodarki wewnętrznej). Obecnie nagradzane są zawody zapewniające dostęp do globalnych dochodów, profesjonaliści i osoby z klasy średniej walczą o te zajęcia, przyśpiesza się drenaż mózgów. W miarę, jak gospodarki przystosowują się do globalizacji, zarobki na drugim końcu dochodowego spektrum stały się mniej pewne, poza tym zwiększyła się presja, wywierana zwłaszcza na kobiety, żeby pracować zawodowo. Finansowa liberalizacja oznaczała także usunięcie niektórych rodzajów pozytywnej dyskryminacji, na przykład niskooprocentowanych pożyczek dla ubogich 15. W dodatku są dowody na to, że ograniczanie sektora publicznego 1995, nr 23; D. Elson, Gender-aware analysis and development Economics [w:] Journal of International Development, 1993, nr 5(2); J. M. Warner, A. Campbell, Supply response in an agrarian economy with nonsymmetric gender relations [w:] World Development, 1995, nr 28 (7). 13 L. Brown, Gender and the implementation of structural adjustment in Africa: examining the micro-mesomacro linkages, International Food Policy Research Institute, Waszyngton 1995; A. Tibaijuka, The cost of differential gender roles in African agriculture: a case study of smallholder banana-coffee farms in the Kagera region, Tanzania, [w:] Journal of Agricultural Economics, 1994, nr 45 (1). 14 C. D. Deere, M. Leon, Women and land rights in the Latin American neo-liberal counter reforms, dokument roboczy Women in International Development nr 264, Michigan State University, East Lansing 1997; S. Devereux, Conceptualising anti-poverty programmes and targeting women in sub-saharan Africa, dokument roboczy Poverty Research Programme, Institute of Development Studies, Brighton W Indiach, na przykład, wśród rozwiązań liberalizacyjnych po roku 1991 znalazło się ograniczenie zobowiązań rządu do tak zwanych pożyczek dla sektorów priorytetowych, udzielanych za pośrednictwem banków sektora publicznego. Por. S. Baden, Gender issues in financial liberalisation and financial sector reform, opracowanie przygotowane dla Dyrektoriatu Generalnego ds. Rozwoju (DG VIII) Komisji 8

9 będącego tradycyjnie źródłem najlepiej płatnych i najbezpieczniejszych miejsc pracy dla kobiet przynosi właśnie im najwięcej szkód. Trzeba się odnieść do związanych z płcią wymiarów ograniczeń podaży siły roboczej, selektywnej deregulacji, niedoskonałej konkurencji i protekcjonizmu krajów uprzemysłowionych, jeśli wzrost ma się opierać na bardziej pewnych podstawach. Główne ograniczenia podaży siły roboczej, na przykład zła sytuacja zdrowotna i edukacyjna kobiet, a także brak opieki nad dziećmi, muszą być rozwiązane w pierwszej kolejności. Trzeba również wziąć pod uwagę ograniczenia potencjału kobiet jako przedsiębiorczyń, tj. braku praw do ziemi lub dostatecznego dostępu do technologii, kredytu lub innych usług. Trzeba się uporać z problemami, które dotykają kobiety produkujące/handlujące w ramach sektora nieformalnego barierami biurokratycznymi, korupcją i wyzyskiem żeby uwolnić zasoby czasu i wydajności kobiet. Wiele z tych problemów nie leży bezpośrednio w gestii ministrów finansów w krajach rozwijających się, ale ministerstwa te mogą odegrać kluczową rolę we wprowadzaniu środków zaradczych. Mogą tworzyć stałe i skuteczne mechanizmy współpracy z innymi resortami, w których gestii takie działania zwykle się znajdują. Jednak ministerstwo finansów musi pokazać, że angażuje się na poważnie, stając się węzłowym resortem, który pokieruje koniecznymi działaniami. Jak dobrze wiadomo, działania mające zwalczać uprzedzenia płciowe często są bezowocne z powodu niskiego autorytetu instytucjonalnego ciał, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie. Debaty o plusach i minusach liberalizacji i deregulacji mogą i powinny poświęcać więcej uwagi kwestii społeczno-kulturowych uwarunkowań płciowych i relacji władzy między płciami, niż miało to miejsce do tej pory w większości krajów. Niektóre inne podstawy gospodarczej tożsamości, czyli rozróżnienie na pracę zorganizowaną i niezorganizowaną, małych i wielkich producentów, produkcję na rynek wewnętrzny lub zagraniczny, zostały uznane za podstawę do określania potencjalnych zwycięzców i przegranych w miarę realokacji zasobów z rynku wewnętrznego ku dobrom wymienialnym. Tymczasem potencjalne dla kobiet, jako twórczyń i zarządczyń ludzkiej prokreacji, następstwa liberalizacji muszą być lepiej rozpoznane na poziomie oficjalnym i uwzględnione w krajowej strategii demograficznej i rozwoju społecznego. Istnieje już pokaźna literatura analizująca skutki liberalizacji dla kobiet, i to w rozmaitych kontekstach. Można z niej czerpać, tworząc kryteria oceny z perspektywy równości płci proponowanych rozwiązań. Nie wszystkie rozwiązania będą miały tę samą siłę oddziaływania, a nawet niekoniecznie przybiorą tę samą formę w różnych krajach. Ewaluacja z perspektywy równości płci obejmowałaby sprawdzenie w przypadku poszczególnych rozwiązań, w jaki sposób bezpośrednio i pośrednio wpływają one na sytuację różnych grup kobiet; jakie będą miały one skutki dla innych grup, zwłaszcza dzieci płci żeńskiej; a wreszcie jaki będzie ich średnio- i długookresowy wpływ na stopę i wzorzec wzrostu gospodarczego. W tym celu być może konieczne będzie przeprowadzenie ewaluacji na miejscu w instytucji lub z użyciem sondaży partycypacyjnych 16. W większości przypadków konieczne będzie stworzenie komórki kontroli z perspektywy równości płci, obsadzonej kompetentnymi ludźmi i z bezpośrednim dostępem do ministra finansów. Proces audytu powinien być nieprzerwany, tak aby wpływ nowych rozwiązań strategicznych na równość płci mógł być zbadany przed podjęciem ostatecznych decyzji. Także rozwiązania korygujące powinny być inicjowane na tej podstawie. Europejskiej, Można tu z powodzeniem wykorzystać część metodologii opracowanych w ramach współpracy między Bankiem Światowym, a organizacjami pozarządowymi (SAPRI) do studiowania wpływu reform strukturalnych. 9

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1)

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Barbara Mrówka * Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Pozyskiwanie funduszy jest jedną z ważnych dziedzin aktywności samorządów po reformie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku Sławomir Jankiewicz Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk WERSJA KONFERENCYJNA Raport dla EURELECTRIC, ESPU oraz

Bardziej szczegółowo

Sektor prywatny w międzynarodowej debacie o współpracy rozwojowej. Inwestycje zagraniczne a sektor prywatny we współpracy rozwojowej

Sektor prywatny w międzynarodowej debacie o współpracy rozwojowej. Inwestycje zagraniczne a sektor prywatny we współpracy rozwojowej Wybrane formy zaangażowania sektora prywatnego we współpracę rozwojową inspiracje dla Polski Kacper Kosowicz 1 Od kilku lat sektor prywatny staje się coraz ważniejszym uczestnikiem międzynarodowej współpracy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Sprawozdanie opracowane przez: Jean-Claude a Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem Jeroenem Dijsselbloemem Mario Draghim i Martinem

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym redakcja Agnieszka Haber Maciej Szałaj Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Przegląd Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rzecz rozwoju: maksymalizacja korzyści przy minimalnych kosztach

Przegląd Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rzecz rozwoju: maksymalizacja korzyści przy minimalnych kosztach Przegląd Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rzecz rozwoju: maksymalizacja korzyści przy minimalnych kosztach Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs

Bardziej szczegółowo