Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów:"

Transkrypt

1 Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów: A Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniane, do wyboru przez studenta 1. Język obcy 2. Technologia informacyjna 3. W-F 4. Historia matematyki / Wybrane elementy historii nauki 5. Przedsiębiorczość 6. Przedmiot ogólnouczelniany I 7. Przedmiot ogólnouczelniany II 8. Prawa autorskie i ochrona własności przemysłowej B Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego podstawowego 1. Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego 2. Wstęp do logiki i teorii mnogości 3. Algebra liniowa I 4. Geometria analityczna 5. Rachunek różniczkowy 6. Algebra liniowa II 7. Rachunek całkowy 8. Wstęp do topologii 9. Informatyka 10. Pakiet Mathematica 11. Algebra abstrakcyjna 12. Rachunek prawdopodobieństwa 13. Metody numeryczne z pakietem Mathematica / Metody numeryczne z Excelem 14. Statystyka matematyczna C Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego 1. Matematyka dyskretna 2. Równania różniczkowe zwyczajne 3. Przedmiot fakultatywny 4. Seminarium dyplomowe z analizy 5. Seminarium dyplomowe z algebry D Moduły kształcenia kierunkowego specjalnościowego 1. Podstawy ekonomii / Ekonomia / Wstęp do biofizyki 2. Matematyka finansowa / Arytmetyka finansowa / Matematyczne modelowanie procesów przyrodniczych Matematyczne podstawy wyceny inwestycji / Ekonomia matematyczna / Teoria gier w procesach 3. ewolucyjnych 4. Matematyka w ubezpieczeniach na życie / Ekonometria / Wstęp do procesów stochastycznych 5. Analiza portfelowa / Rachunkowość finansowa / Równania różniczkowe w naukach przyrodniczych 6. Ubezpieczenia majątkowe / Teoria gier / Biostatystyka E Praktyki Zawodowe 1

2 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Język angielski Nazwa w języku angielskim: English Język wykładowy: angielski (wspomagany jęz. polskim) Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: matematyka Jednostka realizująca: Studium Języków Obcych Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia Rok studiów: pierwszy Semestr: pierwszy i drugi Liczba punktów ECTS: 8 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: mgr Agnieszka Laszuk Symbol efektu Efekty kształcenia WIEDZA Symbol efektu kierunkowego W_01 Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w typowych sytuacjach życia codziennego i zawodowego K_W10 zgodnie z treścią modułu kształcenia. W_02 Student zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych. K_W10 W_03 Student zna strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania się. K_W10 W_04 Student zna normy socjokulturowe języka obowiązujące w społeczności posługującej się tym językiem jako językiem ojczystym. K_W10 W_05 Zna zasady pisowni, wymowy, akcentuacji i intonacji języka. K_W10 W_06 Zna różne techniki uczenia się i metody samooceny. K_W10 U_01 U_02 U_03 U_04 U_05 U_06 U_07 U_08 U_09 U_10 UMIEJĘTNOŚCI Słuchanie/ Czytanie Student potrafi zrozumieć ogólnie treść wypowiedzi ustnych i pisemnych. Student potrafi zrozumieć szczegółowo krótsze przekazy związane z kierunkiem studiów, przydatne w praktyce oraz w życiu codziennym. Student potrafi rozróżnić formalny i nieformalny styl tekstu. Student potrafi zrozumieć główne treści wykładu lub rozmowy na tematy specjalistyczne, pod warunkiem znajomości tematu i jasnej struktury wypowiedzi. Student potrafi wyszukać interesujące informacje z zakresu swojej specjalności w dostępnych źródłach i przy pomocy słownika pracować z tekstem samodzielnie. Mówienie Student potrafi uzyskać informację i udzielać jej. Student potrafi relacjonować przebieg zdarzeń, opisywać ludzi, zdarzenia, miejsca i zjawiska. Student potrafi prowadzić rozmowy w życiu prywatnym i zawodowym. Student potrafi formułować dłuższe spójne wypowiedzi na określone tematy. Student potrafi brać udział w dyskusji (znana tematyka), formułować argumenty, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować. Pisanie 2

3 U_11 U_12 U_13 Student potrafi sporządzić krótkie i dłuższe teksty użytkowe. Student potrafi sporządzić notatkę z przeczytanego tekstu fachowego. Student potrafi stosować prawidłowo zasady ortografii i interpunkcji. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_01 Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej. K_K06 K_02 Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. K_K01 K_03 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K03 K_04 Student jest świadomy odpowiedzialności za efekty własnej pracy, oraz jest świadomy zasad etyki. K_K01 Forma i typy zajęć: Wymagania wstępne i dodatkowe: ćwiczenia (120 godz.), konsultacje (5 godz.) 1. Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ Treści modułu kształcenia: Tematy, sytuacje, leksyka: 1. Rodzina i kontakty międzyludzkie: Przyjaźń, uczucia i cechy charakteru (z uwzględnieniem cech niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów), charakterystyka osób, zachowania typowe w danej kulturze (opowiadanie własnych lub zasłyszanych historii), sposoby zachowania się we wzajemnych kontaktach, nawiązywanie znajomości. 2. Środki masowego przekazu: Internet, telewizja (opis i rodzaje programów), prasa (rodzaje czasopism), przedstawianie najnowszych informacji. 3. Miejsce zamieszkania: Domy i ich rodzaje, lokalizacja, opis wyglądu, wypowiedzi na temat idealnego miejsca do zamieszkania, ogłoszenia w sprawie wynajmu mieszkania. 4. Środowisko naturalne: Wpływ zmian klimatycznych na życie ludzi, dźwięki natury i najbliższego otoczenia człowieka, ekologiczne domy. 5. Sprawy finansowe i konsumpcja: Wydawanie i oszczędzanie pieniędzy, zachowanie w sklepie, opis towaru poprzez podanie jego zastosowania, wyglądu, nazwy tworzywa, sądy na temat uczciwości zachowań ludzkich, ankieta dotycząca podejścia innych do pieniędzy. 6. Czas wolny: Sposoby spędzania czasu wolnego, sport (nazwy dyscyplin i sprzętu sportowego), sztuka teatr i film (rodzaje widowisk, streszczenie fabuły, opis głównych bohaterów), książka, malarstwo (reakcja na dzieło sztuki); wyjście do restauracji (położenie, atmosfera, menu, poziom obsługi). 7. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów. Kategorie gramatyczne (powtórzenie i rozszerzenie w trakcie nauki): Czasownik: czasy: Simple Present, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, will, be going to. czasowniki modalne may, might, must, should oraz wyrażenie have to. strona bierna ( Simple Present, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect) w tym konstrukcje bezokolicznikowe i z czasownikami modalnymi forma gerundialna czasowniki złożone (phrasal verbs) question tags Rzeczownik: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne rzeczowniki złożone Przymiotnik: stopniowanie Składnia: zdania warunkowe typu 0 i I zdania czasowe zdania podrzędne określające pytania o podmiot Przyimki: w połączeniu z wybranymi przymiotnikami Zaimki: 3

4 nieokreślone, wyrażające ilość (much, many, some, a lot of) Literatura podstawowa: 1. New Total English Intermediate Flexi, Course Book 1, Rachael Roberts, Antonia Clare and JJ Wilson with Anthony Cosgrove, Pearson Longman Literatura dodatkowa: 1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe 2. Wielki słownik angielsko-polski, polsko angielski, PWN-Oxford 3. Słownik współczesny, Pearson Longman 4. Oxford Advanced Learner s Dictionary 5. U. Maclean, P. Ratajczak, Słownik tematyczny języka angielskiego, Wydawnictwo KANION 6. Aspects of Britain and the USA- S, Sherin (OUP ) 7. J. Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, OUP 8. K. Kujawska, Easy Grammar, WSiP 9. J. Siuda, Gramatyka języka angielskiego dla średnio zaawansowanych, wyd. Angloman 10. R. Murphy, English Grammar in Use Intermediate, CUP 11. M. Misztal, Tests in English. Thematic Vocabulary, WSiP Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Pisemne testy sprawdzające (obejmujące większe partie materiału), ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć. Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie semestru bez oceny na podstawie: 1. co najmniej trzech testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 2. jakości wykonanych prac domowych i zadań na zajęciach; 3. aktywności i obecności na zajęciach. Na zakończenie modułu kształcenia - egzamin pisemny. Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. Bilans punktów ECTS: Aktywność Udział w ćwiczeniach Udział w konsultacjach z przedmiotu Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot (k + nk) *) Obciążenie studenta 120 godz. 5 godz. 35 godz. 20 godz. 20 godz. 200 godz = 8 ECTS *) k - liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, nk - liczba punktów ECTS uzyskanych bez udziału nauczyciela akademickiego 4

5 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Język niemiecki Nazwa w języku angielskim: German Język wykładowy: niemiecki (wspomagany jęz. polskim) Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: matematyka Jednostka realizująca: Studium Języków Obcych Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia Rok studiów: pierwszy Semestr: pierwszy i drugi Liczba punktów ECTS: 8 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: mgr Justyna Dawidowicz-Polak Symbol efektu Efekty kształcenia WIEDZA Symbol efektu kierunkowego W_01 Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w typowych sytuacjach życia codziennego i zawodowego K_W10 zgodnie z treścią modułu kształcenia. W_02 Zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych (dialog, komunikat, prezentacja) i pisemnych (ogłoszenie, notatka, ankieta, streszczenie, zaproszenie, K_W10 list prywatny i prosty list urzędowy, CV, opis, opowiadanie). W_03 Zna strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania się. K_W10 W_04 Zna normy socjokulturowe języka (konwencje społeczne, obyczaje itp.) obowiązujące w społeczności posługującej się tym językiem jako językiem ojczystym. K_W10 W_05 Zna zasady pisowni, wymowy i intonacji języka. K_W10 W_06 Zna różne techniki uczenia się i metody samooceny. K_W10 U_01 U_02 U_03 U_04 U_05 U_06 UMIEJĘTNOŚCI Słuchanie/ Czytanie Student potrafi zrozumieć ogólny przekaz wypowiedzi (ustnych i pisemnych) oraz wybrane informacje zawarte w wypowiedziach dłuższych, bogatych pod względem treści a także zróżnicowanych pod względem struktur leksykalno gramatycznych, rozróżnić poszczególne części tekstu, ich główne myśli oraz związki między nimi. Student potrafi zrozumieć szczegółowo krótsze przekazy, związane z kierunkiem studiów oraz w życiu codziennym np.: polecenie, komunikat, instrukcja obsługi, ogłoszenia, itp. Student potrafi rozróżnić formalny i nieformalny styl tekstu. Student potrafi zrozumieć główne treści wykładu lub rozmowy na tematy specjalistyczne, pod warunkiem znajomości tematyki oraz jasnej struktury wypowiedzi. Student potrafi wyszukać interesujące informacje z zakresu swojej specjalności w dostępnych źródłach (Internet, leksykony, prasa, literatura fachowa, itp.) i przy pomocy słownika języka obcego (dwu- i jednojęzycznego) pracować z tekstem samodzielnie. Student potrafi rozpoznawać różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście w celu właściwego zrozumienia przekazu. 5

6 U_07 U_08 U_09 U_10 U_11 U_12 U_13 U_14 U_15 U_16 U_17 U_18 Mówienie Student potrafi uzyskiwać i udzielać informacji. Student potrafi relacjonować przebieg zdarzeń, opisywać ludzi, zdarzenia, miejsca i zjawiska. Student potrafi prowadzić rozmowy w życiu prywatnym i zawodowym. Student potrafi interpretować statystyki, diagramy, ilustracje, wykresy, itp. Student potrafi formułować dłuższe spójne wypowiedzi na określone tematy. Student potrafi brać udział w dyskusji o znanej tematyce, formułować argumenty, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować. Student potrafi stosować struktury leksykalno gramatyczne z zachowaniem zasad wymowy i intonacji w stopniu zapewniającym zrozumiałość dla rodzimego użytkownika języka. Pisanie Student potrafi opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, zdarzenia. Student potrafi sporządzić krótkie i dłuższe teksty użytkowe (np. życiorys, podanie, sprawozdanie, ogłoszenie, notatkę służbową, list prywatny i urzędowy, usprawiedliwienie itp.) oraz wypełnić np. formularz, ankietę itp. Student potrafi sporządzić notatkę z przeczytanego tekstu fachowego, ewentualnie jego streszczenie, plan, słownik tematyczny, tabelę, wykres, asocjogram itp. Student potrafi stosować właściwe środki językowe odpowiednie do formy i funkcji tekstu oraz sytuacji komunikacyjnej. Student potrafi prawidłowo stosować zasady ortografii i interpunkcji. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_01 Ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej. K_K06 K_02 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. K_K01 K_03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K03 K_04 Jest świadomy odpowiedzialności za efekty własnej pracy. K_K01 K_05 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. K_06 Jest świadomy zasad etyki, tajemnicy oraz prawa z tytułu wykonywanego zawodu. K_K04 Forma i typy zajęć: Wymagania wstępne i dodatkowe: ćwiczenia (120 godz.), konsultacje (5 godz.) 1. Umiejętność posługiwania się jęz. niemieckim na poziomie B1 ESOKJ Treści modułu kształcenia: Tematy, sytuacje, leksyka: 1. Życie rodzinne i towarzyskie: budżet rodzinny, koszty utrzymania uroczystości (redagowanie zaproszenia/ potwierdzenie i odmowa/składanie życzeń / wspólna kolacja / rozmowy typowe przy stole) reguły dobrego współżycia w rodzinie 2. Zakupy i usługi: handel na bazarze (oferowanie towarów, określanie cech przedmiotów, zachęcanie do kupna, argumenty za i przeciw ogłoszenia i oferty handlowe, składanie zamówień i ich realizacja, rachunek za zakupiony towar reklamacja na źle wykonaną usługę 3. Podróże: ogłoszenia i oferty turystyczne, porównywanie ich, uzasadnianie wyboru, rezerwacja i wynajem noclegu komunikacja ( środki transportu, napisy i szyldy informacyjne i ostrzegawcze, znaki drogowe 4. Praca zawodowa: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, nazwy zawodów, cechy i umiejętności osób je wykonujących ogłoszenia w sprawie pracy, aplikacja zawodowa (zapytanie w sprawie pracy, CV, świadectwa szkolne i inne dokumenty, rozmowa kwalifikacyjna) 6

7 zarobki (brutto/netto, potrącenia) zwroty grzecznościowe w miejscu pracy (formalnie i koleżeńsko) napisy i szyldy informacyjne i ostrzegawcze w miejscu pracy i na ulicy, przepisy BHP, zachowanie w przypadku zagrożenia (pożar, nieszczęśliwy wypadek itp.) prawa pracownicze/ kodeks pracy / związki zawodowe i inne organizacje pracownicze ubieganie się o praktykę zagraniczną. 5. Mieszkanie: ogłoszenia mieszkaniowe, wynajem remont / przeprowadzka, niezbędne narzędzia i wykonywane czynności 6. Nauka /technika: typowe urządzenia i przyrządy w mieszkaniu i w pracy biurowej, ich nazwy, cechy i przeznaczenie, problemy w przypadku ich defektów i sposoby postępowania w celu ich naprawienia (opis usterki, udzielanie instrukcji celem jej usunięcia- np. komputer/ kopiarka) 7. Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego: podróże, emigracja zarobkowa, mieszkania w EU rynek pracy, warunki zatrudnienia dla obcokrajowców w Niemczech (niezbędne dokumenty, wypełnianie stosownych formularzy) ubezpieczenia zdrowotne i socjalne 8. Podstawowe słownictwo specjalistyczne z matematyki i teksty o treści związanej z kierunkiem studiów. Kategorie gramatyczne (powtórzenie i rozszerzenie w trakcie nauki): Czasownik: czasy: Präsens,Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt czasowniki modalne (Präsens/ Präteritum) Infinitiv mit zu tryb rozkazujący strona bierna (Präsens/Prateritum) Konjunktiv II (haben,sein, werden i czasowniki modalne, forma opisowa z würde) czasownik lassen Partizip II w funkcji przydawki rekcja wybranych czasowników Rzeczownik: deklinacja / określanie rodzaju rzeczownika na podstawie końcówek, znaczenia, słowotwórstwa Przymiotnik: deklinacja, stopniowanie (w funkcji przydawki), rekcja (wybranych przymiot.) Składnia: zdania złożone (dass, weil, als, wenn, seitdem, nachdem, bis, bevor, obwohl,, damit, um.zu, deshalb, trotzdem, zdania względne spójniki podwójne: nicht nur sondern auch/ weder noch/ sowohl als auch/ entweder..oder pytania względne Przyimki: z Dat., Akk., Dat./Akk., trotz/wegen Zaimki: osobowe/ dzierżawcze/ wskazujące Przeczenia- nicht/kein(e) wyrazy przeczące( niemand, nichts.) Literatura podstawowa: 1. Alltag, Beruf & Co. Hueber Verlag 2011, Teil 5/6 Literatura dodatkowa: 1. A. Dębski, S.Dzida, Deutsch für Mathematiker und Physiker, Wiedza Powszechna Teksty specjalistyczne z dostępnych źródeł: zasoby własne, Internet, prasa, publikacje i podręczniki naukowe Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad 7

8 gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Pisemne testy sprawdzające (obejmujące większe partie materiału), ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć. Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie semestru bez oceny na podstawie: 1. co najmniej trzech testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 2. jakości wykonanych prac domowych i zadań na zajęciach; 3. aktywności i obecności na zajęciach. Na zakończenie modułu kształcenia - egzamin pisemny. Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. Bilans punktów ECTS: Aktywność Udział w ćwiczeniach Udział w konsultacjach z przedmiotu Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 120 godz. 5 godz. 35 godz. 20 godz. 20 godz. 200 godz = 8 ECTS 8

9 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Język rosyjski Nazwa w języku angielskim: Russian Język wykładowy: rosyjski (wspomagany jęz. polskim) Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: matematyka Jednostka realizująca: Studium Języków Obcych Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia Rok studiów: pierwszy Semestr: pierwszy i drugi Liczba punktów ECTS: 8 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: mgr Aldona Borkowska Symbol efektu Efekty kształcenia WIEDZA Symbol efektu kierunkowego W_01 Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w typowych sytuacjach życia codziennego i zawodowego K_W10 zgodnie z treścią modułu kształcenia. W_02 Zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych. K_W10 W_03 Zna strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania się. K_W10 W_04 Zna normy socjokulturowe języka (konwencje społeczne, obyczaje itp.) obowiązujące w społeczności posługującej się tym językiem jako językiem ojczystym. K_W10 W_05 Zna zasady pisowni. K_W10 W_06 Zna różne techniki uczenia się i metody samooceny. K_W10 U_01 U_02 U_03 U_04 U_05 U_06 U_07 U_08 U_09 U_10 UMIEJĘTNOŚCI Słuchanie/ Czytanie Student potrafi zrozumieć ogólnie treść wypowiedzi (ustnych i pisemnych). Student potrafi zrozumieć szczegółowo krótsze przekazy, związane z kierunkiem studiów oraz w życiu codziennym. Student potrafi zrozumieć główne treści wykładu lub rozmowy na tematy specjalistyczne, pod warunkiem znajomości tematyki oraz jasnej struktury wypowiedzi. Mówienie Student potrafi uzyskiwać i udzielać informacji. Student potrafi relacjonować przebieg zdarzeń, opisywać ludzi, zdarzenia, miejsca i zjawiska. Student potrafi prowadzić rozmowy w życiu prywatnym i zawodowym. Student potrafi interpretować statystyki, diagramy, ilustracje, wykresy, itp. Student potrafi formułować dłuższe spójne wypowiedzi na określone tematy. Student potrafi brać udział w dyskusji o znanej tematyce, formułować argumenty, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować. Pisanie Student potrafi opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, zdarzenia. 9

10 U_11 U_12 U_13 Student potrafi sporządzić krótkie i dłuższe teksty użytkowe oraz wypełnić np. formularz, ankietę itp. Student potrafi sporządzić notatkę z przeczytanego tekstu fachowego, ewentualnie jego streszczenie, plan, słownik tematyczny, tabelę, wykres, asocjogram itp. Student potrafi prawidłowo stosować zasady ortografii i interpunkcji. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_01 Ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej. K_K06 K_02 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. K_K01 K_03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K03 K_04 Jest świadomy odpowiedzialności za efekty własnej pracy. K_K01 K_05 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. K_06 Jest świadomy zasad etyki, tajemnicy oraz prawa z tytułu wykonywanego zawodu. K_K04 Forma i typy zajęć: Wymagania wstępne i dodatkowe: ćwiczenia (120 godz.), konsultacje (5 godz.) 1. Umiejętność posługiwania się jęz. rosyjskim na poziomie B1 ESOKJ Treści modułu kształcenia: Tematy, sytuacje, leksyka: 1. Jedzenie i nawyki żywieniowe: Produkty spożywcze, sposoby przetwarzania, potrawy, posiłki, przepisy kulinarne, zwyczaje żywieniowe w Polsce i Rosji, wpływ odżywiania i stylu życia na zdrowie człowieka i jego samopoczucie, zasady zdrowego odżywiania. 2. Usługi: Baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, hotel, zawody i czynności pracowników hotelu, obsługa w restauracji, rezerwacja pokoju, reklamacje na źle wykonaną usługę, prośby i zażalenia gości hotelowych. 3. Kontakty międzyludzkie: Przyjaźń i miłość, uczucia i cechy charakteru, charakterystyka osób, historia pewnej znajomości (opowiadanie własnych lub zasłyszanych historii), sposoby zachowania się we wzajemnych kontaktach. 4. Zdrowie: Anatomia człowieka, najczęstsze zachorowania i ich objawy, wizyta u lekarza, formy i sposób przyjmowania leków, uzależnienia, system ochrony zdrowia, apteka, nieszczęśliwy wypadek, wezwanie pogotowia, pobyt w szpitalu. 5. Konsumpcja: Opis towarów, rodzaje sklepów, sprzedawanie i kupowanie składanie reklamacji na zakupiony wadliwy towar, prawa konsumenta w handlu artykułów przemysłowych. 6. Środowisko naturalne: Przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska, wpływ na życie ludzi i zwierząt, sposoby zapobiegania degradacji środowiska, ekologia na co dzień, ekologia w rolnictwie. 7. Praca zawodowa: Wybór zawodu, wykształcenie, kwalifikacje, rynek pracy, praca wakacyjna, zatrudnienie (ogłoszenia, dokumenty, świadectwa, rozmowa kwalifikacyjna). 8. Bankowość: rodzaje banków, konto oszczędnościowo-rozliczeniowe, bankowość elektroniczna, operacje bankowe, rynek papierów wartościowych. 9. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów. Kategorie gramatyczne (powtórzenie i rozszerzenie w trakcie nauki): Czasownik: I i II koniugacja, nieregularne, zwrotne-niezwrotne, z sufiksami -ова-, -ева-, -ва-, zakończone na -чь, wymiana spółgłosek w temacie czasownika. czasowniki: есть i пить z przedrostkami, zakończone na -ыть, dokonane i niedokonane, grupa czasowników o tym samym temacie z różnymi przedrostkami. formy trybu rozkazującego. formy trybu warunkowego. formy osobowe czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego czasowników z przyrostkiem -ну-. czasowniki ruchu, dokonane i niedokonane, czasowniki ruchu z przedrostkami. pisownia ь w czasownikach. strona czynna i bierna czasownika. rekcja wybranych czasowników Rzeczownik: 10

11 I, II, III deklinacji, z tematem zakończonym na -мя, nieodmienne, obcego pochodzenia, formy narzędnika l. poj. rzeczowników o temacie zakończonym na: ж, ш, ч, щ, ц, liczba mnoga nieregularnych rzeczowników rodzaju męskiego skróty literowe i ich rodzaj gramatyczny pisownia znaku miękkiego w nazwach dyscyplin sportu, pisownia rzeczowników ze słowem "пол" rzeczowniki: występujące tylko w l. poj. występujące tylko w l. poj., występujące tylko w l. mn., o rodzaju innym niż w języku polskim, o odmianie przymiotnikowej, zdrobniałe. formy narzędnika rzeczowników wszystkich deklinacji. rzeczowniki nieodmienne: такси, метро, кино, кафе, жалюзи. liczba mnoga rzeczowników: стул, дерево, лист, зуб. pisownia wielkiej i małej litery w nazwach własnych: Красная площадь, Третьяковская галерея nazwy narodowości i mieszkańców miast. skróty: СКВ, ЦБ, РФ formy miejscownika rzeczowników r.m. typu: снег, мост, лес z przyimkami "в","на" oraz z przyimkiem "о" (на снегу, о снеге) liczba mnoga rzeczowników oznaczających młode zwierzęta: котёнок-котята, цыплёнок-цыплята. biernik liczby mnogiej rzeczowników żywotnych. formy gramatyczne nazwisk rosyjskich męskich i żeńskich typu: Пушкин(-а), Белов(-а). nieodmienne nazwiska rosyjskie i obce: Живаго, Золя. Przymiotnik i przysłówek: przymiotniki twardotematowe i miękkotematowe. krótka forma przymiotnika ( użycie i tworzenie). stopniowanie przymiotników i przysłówków - stopień wyższy i najwyższy przymiotniki dzierżawcze. przysłówki sposobu, stopnia, miary, czasu, miejsca i kierunku. ortografia przysłówków: замуж, точь-в-точь, во-первых. Składnia: zdania podrzędnie złożone wyrażenia bezpodmiotowe zdania pytające z partykułami: разве, неужели konstrukcje czasowe: при Петре I, в годы войны, газета от 5 июня, журнал за 1999 год Przyimki: w konstrukcjach określających czas, przeznaczenie, miejsce pobytu i znajdowania się osób i przedmiotów Zaimki: osobowe/ dzierżawcze/ wskazujące przeczące, zaimek pytano-dzierżawczy чей, zaimki określone Liczebniki: główne oraz porządkowe w formie mianownika i dopełniacza (określanie czasu) liczebniki ułamkowe i zbiorowe połączenie liczebnika z rzeczownikiem i przymiotnikiem odmiana liczebników: тысяча, миллион, миллиард, полтора Imiesłowy: przymiotnikowy bierny czasu przeszłego i teraźniejszego przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego przymiotnikowy uprzedni krótkie formy imiesłowów przymiotnikowych Literatura podstawowa: 1. Anna Pado, Start.ru, WSiP, Warszawa 2006 Literatura dodatkowa: 1. M. Fidyk, T. Skup-Stundis, Nowe Repetytorium z języka rosyjskiego, PWN, Warszawa Sz. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wydawnictwo Wagros S.C. 3. I. Danecka, Как дела? Добро пожаловать в Россию! 2 i 3. Język rosyjski dla zaawansowanych, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 4. I. Osipowa. L. Vochmina, Здравствуйте 4. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego, Wydawnictwo Gebethner & Ska 5. M. Zybert, Новые встречи. 2 i 3. Podręcznik do języka rosyjskiego z ćwiczeniami, WSiP, Warszawa 6. A. Pado, Успех. 1, 2 i 3. Podręcznik do języka rosyjskiego. Kurs kontynuacyjny, WSiP, Warszawa 11

12 7. R. Adamowicz, A. Kędziorek, Rosyjsko-polski słownik tematyczny, Wydawnictwo Szkolne PWN 8. Teksty specjalistyczne z dostępnych źródeł: zasoby własne, Internet, prasa, publikacje i podręczniki naukowe Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Pisemne testy sprawdzające (obejmujące większe partie materiału), ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć. Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie semestru bez oceny na podstawie: 1. co najmniej trzech testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 2. jakości wykonanych prac domowych i zadań na zajęciach; 3. aktywności i obecności na zajęciach. Na zakończenie modułu kształcenia - egzamin pisemny. Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. Bilans punktów ECTS: Aktywność Udział w ćwiczeniach Udział w konsultacjach z przedmiotu Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 120 godz. 5 godz. 35 godz. 20 godz. 20 godz. 200 godz = 8 ECTS 12

13 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Technologia informacyjna Nazwa w języku angielskim: Information Technology Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: matematyka Jednostka realizująca: Instytut Matematyki i Fizyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia Rok studiów: pierwszy Semestr: pierwszy Liczba punktów ECTS: 3 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Dorota Kozak - Superson Symbol efektu W_01 W_02 Efekty kształcenia WIEDZA Student zna podstawową terminologię związaną z użytkowaniem komputera, systemem operacyjnym oraz aplikacjami pakietu MS Office. Student zna historię, zasady funkcjonowania oraz sposoby wykorzystania globalnej sieci internetowej. UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego K_W08 U_01 Student umieć zarządzać oknami aplikacji, plikami i folderami. Jest świadomy konieczności używania oprogramowania antywirusowego. K_U25 U_02 Student potrafi korzystać z Internetu w celu pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się. Zna zasady bezpieczeństwa z tym związane. K_U25 U_03 Student umie tworzyć, edytować, formatować i drukować dokumenty tekstowe. Umie umieszczać w dokumentach elementy graficzne, tworzyć i formatować tabele, korzystać z edytora równań. Umie pracować z dużymi dokumentami oraz K_U25 korzystać z możliwości korespondencji seryjnej. U_04 Student umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń. Umie stosować wybrane funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne oraz finansowe. Umie tworzyć oraz formatować wykresy. Umie analizować dane K_U28, K_U35 korzystając z narzędzi programu. U_05 Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną. K_U25 U_06 Student potrafi zaprojektować i zbudować prostą bazę danych. Umie uporządkować bazę według podanych kryteriów, tworzyć formularze i raporty. Umie korzystać z bazy danych. K_U28 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_01 Student ma świadomość roli i miejsca technologii informacyjnej we współczesnym świecie i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K01 K_02 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej. K_K04 Forma i typy zajęć: Wymagania wstępne i dodatkowe: ćwiczenia laboratoryjne (), konsultacje () 1. Podstawowa wiedza z zakresu użytkowania komputera oraz korzystania z aplikacji pakietu MS Office objęta programem nauczania w szkole średniej. 13

14 Treści modułu kształcenia: 1. Architektura komputera. Urządzenia wejścia wyjścia. 2. System operacyjny MS Windows NT. Poruszanie się w środowisku MS Windows NT. Wybrane elementy grupy Akcesoria. 3. Usługi w sieciach informatycznych: poruszanie się po Internecie i obsługa aplikacji z nim związanych (przeglądarki stron WWW, poczta elektroniczna). 4. Edytor tekstu MS Word. Formatowanie dokumentu. Tworzenie list wypunktowanych, numerowanych i hierarchicznych. Wstawianie i modyfikacja obiektów graficznych. Tworzenie i formatowanie tabel. Sortowanie. Nagłówki i stopki. Nietypowa numeracja stron. Podział dokumentu na sekcje. Tworzenie spisów i indeksów. Korespondencja seryjna. Edytor równań. Zasady pisania tekstów matematycznych. 5. Arkusz kalkulacyjny MS Excel. Formatowanie arkusza i komórek. Sposoby wprowadzania i edycji danych. Adresowanie komórek. Formuły i funkcje wbudowane (przykłady zastosowania funkcji matematycznych, statystycznych, logicznych oraz finansowych). Wykresy. Przykłady wykorzystania formantu pokrętło (zmiana założeń w obliczeniach, zmiana parametrów obiektów graficznych, itp.). Narzędzie Szukaj wyniku - przykłady zastosowania w matematyce finansowej. 6. MS PowerPoint. Elementy prezentacji. Animacja. Współpraca PowerPointa z innymi programami. Przygotowanie pokazu. 7. MS Access. Podstawy pracy z programem MS Access. Projektowanie tabel. Klucz podstawowy. Kwerendy (kwerendy wybierające, parametryczne, kwerendy funkcjonalne). Definiowanie i formatowanie pól obliczeniowych. Formularze. Raporty. Korzystanie z baz danych. Literatura podstawowa: 1. W. Sikorski Podstawy technik informatycznych, MIKOM, Warszawa Z. Nowakowski, Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa M. Kopertowska, W. Sikorki, Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany, PWN, Warszawa K. Ceran, PowerPoint 2000 ćwiczenia, MIKOM, Warszawa M. Kopertowska, Zaawansowane możliwości programu PowerPoint 2000, MIKOM, Warszawa M. Kopertowska, Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000, MIKOM, Warszawa W. Sikorski, M. Kopertowska, Ćwiczenia z funkcji w Excelu, MIKOM, Warszawa Cz. Kuźniewska, A. Szczygieł, Ćwiczenia z matematyki w Excelu, MIKOM, Warszawa I. Foltynowicz, Ćwiczenia z matematyki finansowej w Excelu, MIKOM, Warszawa M. Kopertowska, I. Szymacha, Ćwiczenia z Access 2000 PL, MIKOM, Warszawa M. Kopertowska, Zaawansowane możliwości bazy danych Access 2000 PL, MIKOM, Warszawa 2000 Literatura dodatkowa: 1. M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, MIKOM, Warszawa D. Frenki, PowerPoint Ćwiczenia praktyczne, HELION, Gliwice M. Kopertowska, Arkusze kalkulacyjne, MIKOM, Warszawa M. Kopertowska, Bazy danych, MIKOM, Warszawa S. Flanczewski, ACCESS w biurze i nie tylko, Helion, Warszawa 2007 Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Praca z komputerem i poszczególnymi aplikacjami, samodzielne wykonanie projektu. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Wszystkie efekty sprawdzane będą na kolokwium oraz podczas zajęć laboratoryjnych. Forma i warunki zaliczenia: Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, uzyskanie co najmniej 31 punktów z kolokwium i samodzielne przygotowanie projektu ilustrującego wybrane zagadnienie z dowolnego działu matematyki: (do wyboru: referat napisany w programie Word, projekt arkusza kalkulacyjnego, prezentacja multimedialna) 10 punktów. Przedział punktacji Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Sposób uzyskania punktów: 1. Kolokwium: 50 pkt 2. Samodzielny projekt: 10 pkt. 14

15 Poprawy: Jedna poprawa kolokwium. Bilans punktów ECTS: Aktywność Udział w ćwiczeniach Udział w konsultacjach z przedmiotu Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń Samodzielne przygotowanie się do kolokwium Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot (k + nk) Obciążenie studenta 20 godz. 15 godz. 10 godz. 75 godz = 3 ECTS 15

16 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Historia matematyki Nazwa w języku angielskim: History of Mathematics Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: matematyka Jednostka realizująca: Instytut Matematyki i Fizyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia Rok studiów: drugi Semestr: trzeci Liczba punktów ECTS: 3 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Grzegorz Lewandowski Symbol efektu Efekty kształcenia WIEDZA Symbol efektu kierunkowego W_01 Student zna znaczenie i rozwój matematyki w różnych cywilizacjach i epokach. K_W01, K_W02 W_02 Zna rozwój podstawowych pojęć i teorii matematycznych. K_W03, K_W04 W_03 Zna podstawowe twierdzenia omawianych teorii. K_W04 W_04 Zna i rozumie istotę odkrywanych twierdzeń, zna podstawowe przykłady ilustrujące odkrywane pojęcia lub weryfikujące stawiane hipotezy. K_W04, KW_05 UMIEJĘTNOŚCI U_01 Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje, odkrywane na przestrzeni dziejów. K_U01 U_02 Rozumie budowę nowych obiektów matematycznych i potrzebę ich konstruowania. Rozumie zastosowanie w tych konstrukcjach rozumowań K_U04, K_U05 logicznych. U_03 Rozumie konstrukcje liczb rzeczywistych, umie operować takimi liczbami. K_U08 U_04 Rozumie zagadnienia związane z różnymi rodzajami nieskończoności odkrywanymi na przestrzeni dziejów. K_U07, K_U10 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K01 K_02 Rozumie potrzebę jasnego i precyzyjnego prezentowania osiągnięć matematycznych. K_K05 K_03 Zna literaturę przedmiotu i potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w tej literaturze. K_K06 K_04 Potrafi formułować opinie na temat podstawowych osiągnięć matematycznych w różnych epokach. K_K07 Forma i typy zajęć: Wymagania wstępne i dodatkowe: wykłady (), konsultacje () 16

17 Treści modułu kształcenia: 1. Historia filozofia matematyki starożytnego Egiptu i starożytnej Mezopotamii. Rola matematyki, podstawowe osiągnięcia z zakresu arytmetyki i geometrii. Wiedza matematyczna jako wiedza empiryczna. 2. Filozofia matematyki w starożytnej Grecji. Dedukcja. Tales i Pitagoras twierdzenia (dowodzenie). Osiągnięcia pitagorejczyków. Złoty wiek- Akademia Platońska. 3. Pierwsze konstrukcje liczb rzeczywistych. Odkrycie niewymierności, konstrukcje Teajtetosa i Eudoksosa. 4. Euklides i Archimedes. Elementy definicje, postulaty, twierdzenia. Archimedes osiągnięcia dotyczące liczby pi, metody nieskończonościowe. 5. Matematyka końca Starożytności. Osiągnięcia Herona, Menelausa, Ptolemeusza. Diofantos i jego Arytmetyka, prace Proklosa. 6. Wybrani filozofowie Średniowiecza Św. Augustyn, Franciszek, i Tomasz ich wpływ na rozwój nauki. Pierwsze uniwersytety. 7. Matematyka epoki Odrodzenia. Osiągnięcia algebry (równania wyższych stopni ). Prace Tartaglii, Cardana, Ferrariego, Bombelliego i innych. 8. Nauka wieku siedemnastego. Rewolucja kulturalna, techniczna i naukowa. Prace Kartezjusza i Keplera. Powstanie nowych dyscyplin naukowych Newton analiza matematyczna i prawo powszechnego ciążenia. 9. Rozwój analizy matematycznej, algebry i geometrii. Powstanie rachunku różniczkowego i całkowego, podstawowe osiągnięcia algebry, geometrie nieeuklidesowe, rozwiązanie problemu konstrukcji klasycznych. Gauss jako najwybitniejszy uczony epoki. 10. Problemy matematyki przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Problemy Hilberta. Istnienie obiektów matematycznych, teorie matematyczne, pojęcie prawdy itp. Filozoficzne aspekty prac Gödla, Einsteina, Tarskiego. Literatura podstawowa: 1. M. Kordos, Wykłady z historii matematyki, Script, Warszawa J. Mioduszewski, Ciągłość. Szkice z historii matematyki, WSiP, Warszawa W. Więsław, Matematyka i jej historia, Nowik, Opole 1997 Literatura dodatkowa: 1. N. Bourbaki, Elementy historii matematyki, PWN, Warszawa A. Juszkiewicz (red), Historia matematyki, PWN, Warszawa Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty sprawdzane będą na kolokwium zaliczeniowym. Forma i warunki zaliczenia: Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: Przedział punktacji Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Poprawy: Jedna poprawa kolokwium. Bilans punktów ECTS: Aktywność Udział w wykładach Udział w konsultacjach z przedmiotu Samodzielne przygotowanie się do kolokwium Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot (k + nk) Obciążenie studenta 20 godz. 75 godz = 3 ECTS 17

18 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Wybrane elementy historii nauki Nazwa w języku angielskim: Elements of History of Science Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: matematyka Jednostka realizująca: Instytut Matematyki i Fizyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia Rok studiów: drugi Semestr: trzeci Liczba punktów ECTS: 3 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Grzegorz Lewandowski Symbol efektu Efekty kształcenia WIEDZA Symbol efektu kierunkowego W_01 Student zna podstawowe tezy omawianych teorii. K_W04 W_02 Zna i rozumie istotę odkryć, zna podstawowe przykłady ilustrujące odkrywane pojęcia lub weryfikujące stawiane hipotezy. K_W04, KW_05 W_03 Zna znaczenie i rozwój nauki w różnych cywilizacjach i epokach. K_W01, K_W02 W_02 Zna rozwój podstawowych pojęć i teorii. K_W03, K_W04 U_01 U_02 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić rozumowania, formułować tezy odkrywane na przestrzeni dziejów. Rozumie budowę nowych obiektów i potrzebę ich konstruowania. Rozumie zastosowanie w tych konstrukcjach rozumowań logicznych. Widzi potrzebę weryfikacji. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_U01 K_U04, K_U05 K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K01 K_02 Rozumie potrzebę jasnego i precyzyjnego prezentowania osiągnięć naukowych. K_K05 K_03 Zna literaturę przedmiotu i potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w tej literaturze. K_K06 K_04 Potrafi formułować opinie na temat podstawowych osiągnięć matematycznych w różnych epokach. K_K07 Forma i typy zajęć: Wymagania wstępne i dodatkowe: wykłady (), konsultacje () 18

19 Treści modułu kształcenia: 1. Początki nauki greckiej. Dedukcja, Tales i Pitagoras. Forma i proporcje wszechświata. Podobnościowe widzenie świata. 2. Złoty wiek Grecji. Rozpad związku pitagorejskiego. Problemy delijskie. Teoria atomistyczna Dendryta. Akademia Paltońska. Elementy fizyki w pracach Platona. Eudoksos (ruch plane), Arystoteles (podtawy fizyki, system świata). 3. Biblioteka Aleksandryjska. Matematyka i optyka u Euklidesa, prace Archimedesa o równowadze płaszczyzn i ciałach pływających, Arystrach (postulaty i pomiary astronomiczne). 4. Część rzymska. Mechanika Herona, teoria ruchu planet PTolemeusza. Prace Pappusa, Proklosa i Diofantosa. 5. Wielcy święci Średniowiecza. G. Bernardone, D. Guzman, Fernando, Tomasso de Aquino i ich wpływ na rozwój nauki. 6. Heliocentryczne widzenie świata. M. Kopernik jako matematyk, fizyk i astronom. Prace J.Keplera. 7. Odrodzenie w nauce. Galileusz i jego dynamika. Początki algebraicznego mocarstwa. Przełom w rozwiązywaniu równań. 8. Wielcy wieku średniego. P. Fermat i R. Descartes twórcy nowej matematyki. Powszechne ciążenie Newtona. Inne drogi G.W. Leibniza (monady, analisa situs). Literatura podstawowa: 1. A. Juszkiewicz (red), Historia matematyki, PWN, Warszawa A.K. Wróblewski, Historia fizyki, PWN, Warszawa M. Kordos, Wykłady z historii matematyki, WSiP, Warszawa 2010 Literatura dodatkowa: 1. Z. E. Roskal, Astronomia matematyczna w nauce greckiej. Metodologiczne studium historycznoprzyrodnicze, KUL, Lublin G.E.R. Lloyd, Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998 Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty sprawdzane będą na kolokwium zaliczeniowym. Forma i warunki zaliczenia: Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: Przedział punktacji Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Poprawy: Jedna poprawa kolokwium. Bilans punktów ECTS: Aktywność Udział w wykładach Udział w konsultacjach z przedmiotu Samodzielne przygotowanie się do kolokwium Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot (k + nk) Obciążenie studenta 20 godz. 75 godz = 3 ECTS 19

20 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Przedsiębiorczość Nazwa w języku angielskim: Entrepreneurship Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: matematyka Jednostka realizująca: Instytut Zarządzania i Marketingu Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia Rok studiów: drugi Semestr: czwarty Liczba punktów ECTS: 2 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: mgr Mariusz Cielemęcki Symbol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 W_05 W_06 W_07 W_08 W_09 W_10 U_01 U_02 U_03 U_04 U_05 U_06 U_07 Efekty kształcenia WIEDZA Zna podstawowe zagadnienia związane z przedsiębiorczością i przedsiębiorstwem. Wskazuje determinanty makroekonomiczne i psycho-społeczne i określa ich wpływ na zjawisko przedsiębiorczości. Rozpoznaje atrybuty człowieka przedsiębiorczego. Charakteryzuje formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. Wskazuje i opisuje czynniki wpływające na wybór lokalizacji przedsiębiorstwa. Wskazuje i charakteryzuje wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazuje i charakteryzuje formy rozliczania się przedsiębiorcy z osiągniętego dochodu. Zna procedurę rejestracji wybranego rodzaju przedsiębiorstwa w Polsce. Potrafi krótko scharakteryzować jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej w innych krajach UE. Wskazuje i charakteryzuje różne rodzaje innowacji. UMIEJĘTNOŚCI Wskazuje przykłady przedsiębiorczości w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Wybiera najlepszą formę do prowadzenia różnych rodzajów działalności gospodarczej. Rozpoznaje przyczyny i skutki podejmowania różnych decyzji finansowych przez jednostki gospodarcze. Potrafi w zadanych uwarunkowaniach dokonać wyboru lokalizacji dla wybranej działalności gospodarczej. Potrafi uzupełnić odpowiednie dokumenty przy ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Potrafi naliczyć wysokość podatku dochodowego dla wybranej formy rozliczania się z urzędem skarbowym. Potrafi zgromadzić i uzupełnić dokumentację niezbędną dla założenia działalności gospodarczej w Polsce. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego 20

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: JĘZYK ANGIELSKI Nazwa w języku angielskim: ENGLISH Język wykładowy: ANGIELSKI (WSPOMAGANY JĘZ. POLSKIM) Kierunek studiów, dla

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: JĘZYK ANGIELSKI Nazwa w języku angielskim: ENGLISH Język wykładowy: POLSKI Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI CZ.1 SYLABUS A. Informacje ogólne

JĘZYK ANGIELSKI CZ.1 SYLABUS A. Informacje ogólne JĘZYK ANGIELSKI CZ.1 SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie B1 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. lektorat. INHiS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. lektorat. INHiS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Russian Language Course B2 Kierunek

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Turystyka i Rekreacja SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nr Tytuł Przykład Str.

Nr Tytuł Przykład Str. Spis treści Nr Tytuł Przykład Str. 1. Bezokolicznik Ӏ Pytania bezokolicznika:?? Zakończenia bezokolicznika -, -, - 10 2. Czasowniki niedokonane i dokonane Użycie postaci czasowników Nieregularne formy

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3 SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu / przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Autor Dorota Dziewanowska Projekt graficzny okładki i strony tytułowej Krzysztof Kiełbasiński Ilustracje Maja Chmura (majachmura@wp.pl) Krzysztof Kiełbasiński

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

Język obcy I - opis przedmiotu

Język obcy I - opis przedmiotu Język obcy I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy I Kod przedmiotu 09.0-WZ-LogP-JOI-L-S15_pNadGen0AJHM Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Logistyka miejska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Status przedmiotu: a) przedmiot ogólnouczelniany b) stopień II, rok II c) stacjonarne Cykl dydaktyczny: semestr letni jęz.

Status przedmiotu: a) przedmiot ogólnouczelniany b) stopień II, rok II c) stacjonarne Cykl dydaktyczny: semestr letni jęz. Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: INŻ3.4_IIS BIO3.4_IIS TECHN3.4_IIS Nazwa przedmiotu: język angielski ECTS 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Kierunek studiów: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język rosyjski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język rosyjski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język rosyjski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język rosyjski Kod przedmiotu 09.0-WH-WP-JONR3-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Język niemiecki I 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA Kierunek stopień tryb język

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. NAUKI SPOŁECZNE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Język angielski. mgr Małgorzata Chilińska

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. NAUKI SPOŁECZNE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Język angielski. mgr Małgorzata Chilińska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

Pakiety użytkowe - opis przedmiotu

Pakiety użytkowe - opis przedmiotu Pakiety użytkowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pakiety użytkowe Kod przedmiotu 11.9-WK-IDP-PU-L-S14_pNadGenRVWGC Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Inżynieria

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunek studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do logiki i teorii mnogości (LTM010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP.

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP. Przedmiot wybieralny 1... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 1... Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Technologia informacyjna - opis przedmiotu Technologia informacyjna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna Kod przedmiotu 11.3-WH-PP-TIN 2-L-S14_pNadGenF1RTE Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów Wszystkie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język rosyjski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język rosyjski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język rosyjski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język rosyjski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JR4-Ć-S14_pNadGen249X4 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język rosyjski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język rosyjski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język rosyjski B2-3s Russian B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Małgorzata Bachan- Kołodziejska,

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu 11.1-WK-IDP-PLAI-W-S14_pNadGenC99R6 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo