Należytość pocztową opłacono ryczałtem. GŁOS PRAWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Należytość pocztową opłacono ryczałtem. GŁOS PRAWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC,"

Transkrypt

1 Należytość pocztową opłacono ryczałtem. R o k X V. CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ 1938 N r. 6 8 GŁOS PRAWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC, REDAGOWANY PRZY WSPÓŁUDZIALE PRZEDSTAWICIELI NAUKI I PRAKTYKI PRAWA PRZEZ D ra ANZELMA LUTWAKA ADWOKATA W E LWOWIE. Lud walczyć musi o prawo jak o mury m iasta! Heraklit z Efezu. PRENUMERATA W CIĄGU ROCZNIKA 1938: całorocznie 19 zł. półrocznie 10 zł., kwartalnie 5 zł. 50 gr. Osoby utrzymujące się z płac miesięcznych, otrzymują na żądanie ulgi, ewent. nawet do 12 zł. rocznie, 7 zł. półrocznie lub 4 zł. kwartalnie. Prenumerata ulgowa bywa przyznawana w każdym przypadku godnym uwzględnienia. Zagranicą cena prenumeraty podw yższa się o 50%. Cena niniejszego zeszytu dla nieprenumeratorów : 10* zł. SKŁAD GŁÓWNY NA KONGRESÓWKĘ: KSIĘGARNIA F. HOESICKA W WARSZAWIE, UL. SENATORSKA 22. ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: LWÓW, SENATORSKA 4. Telefon Nr Dział inseratowy w lokalu Redakcji przyjmuje ogłoszenia według umowy.

2 Zeszyt niniejszy, przeszło potrójnej objętości, liczy 232 str. T R E Ś Ć s 1. Dr Anzelm Lutwak: Str. Z powodu 70-Iecia prof. Maurycego Allerhanda..,, Życiorys Prof. A lle r h a n d a Prof. Jan Jakub Litauer: Maurycy Allerhand jako kodyfikator Prof. Dr E, Waśkbwski: Ochrona posiadania podług projektu prawa rzeczowego Prof. St. Gołąb: Państwowa władza opiekuńcza Prof. Stefan Głaser: Kilka uwag o podżeganiu i pomocnictwie do przestępstwa nieumyślnego Adw. Dr Leon Peiper: Czy dopuszczalne jest dowodowe przesłuchanie strony, skazanej prawomocnie za fałszywe zeznanie? Dr Roman Piotrowski: Pojęcie umowy kartelowej w praktyce Sądu Kartelowego Adw. Dr Zygmunt Fenichel: Poręczenie w prawie międzynarodowym prywatnym Sędzia Dr I. Rosenbliith: Generalizacja układu zbiorowego p r a c y Dr Heinrich Freund (B erlin): Zasada domicylu w nowym łotewskim prawie pry w. międzynarodowym Ref, Prok. Gen. Dr Seweryn Rosmarin: Blaski i cienie sądownictwa polubownego Asyst. U. J. P. Adam Daniel Szczygielski: Czek w znaczeniu ustawowym Adw. Dr Stefan Rosm aro: Znaki towarowe przedsiębiorstw naruszających prawo publiczne Ref. Prok. Gen. Dr Henryk Ritterman: Umorzenie a k c y j Doc. Dr Karol Koranyi: Kastracja w świetle średniowiecznych, pomników prawnych Asyst. U. J. Dr Władysław Siedlecki: Obrona pozwanego w procesie Cywilnym i Adw. Dr Juliusz Laucr: Przedawnienie roszczeń z naftowych udziałów brutto Adw. Dr Józef Mieser: Kilka uwag o formie piśmiennej na tle art. 265 i 323 K. p. c. oraz art. lio i 111 K. z Adw. Dr J. Tauber: Kilka uwag na temat wznowienia postępowania z art. 445 K. p. c Adw. Br Jakub Vogelfanger: Przepis art. 12 dekretu dewizowego w praktyce proces, i egzekuc Sędzia Antoni Władysław Bartz: Przyczynki do wykładni niektórych przepisów Kod. zob. o poręczeniu Adw. Jerzy Jodłowski: Zakres niezaskarżalności postanowienia sądu o wyznaczeniu sędziego polubownego lub przewodniczącego sądu polub, z mocy art. 485 K. p. c Z wydawnictw n a d e s ła n y c h Z życia korporacyjnego: Nowe Rady Adwokackie

3 a u ry c e n iu Ly^Llie C J^lfferfianclc rnanaord i Ul ro n o ia z ie o/zazji 70=lycfi urodzin.

4

5

6

7 R O K XV. CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ 1938 Nr. 6-8 GŁOS PRAWA redagow any przez D ra ANZELMA LUTWAKA, adw okata we Lwowie przy współudziale przedstaw icieli nauki i praktyki prawa. * * * W ydając zeszy t niniejszy ku czci Prof. Dra M aurycego Allerhanda z okazji ukończenia w dniu 2 8 czerwca br. 70-ciu lat ż ycia, podajem y na najbliższych kartach Jego życiorys n au k o wy" pióra prawnika wysokiej miary, jednego też z najbardziej do oceny naukowej kom petentnych prawników polskich, jakim jest prof. J a n Jakub Litauer. Redaktorowi pozostaje niew iele do dodania a jednak coś w ażn ego, istotn ego. N ajbardziej m ianow icie istotnym, kulm inacyjnym rzek ł byś punktem w idzenia przy ocenie osobistości ludzkiej, jest punkt w idzenia ludzki. M ożna być znakom itym uczonym, m ożna m ieć duże zd olności i ta len ty, być odkrywcą, w yn alazcą, m yślicielem a jednak być przy tym m ałym, słabym, a naw et niedobrym człow iekiem. D zieje ludzkości w ym ieniają dość liczne p ostacie zn ak om i tych twórców, którzy jednak poza swoją sztu k ą lub um iejętnością w życiu prywatnym lub publicznym byli ludźm i m ałego, słab ego, ba naw et n ik czem n ego charakteru. Stąd istnieje dla ludzkości jedno z najboleśniejszych i najzaw rotniejszych zagadnień społecznych, ogólnoludzkich, które daje się poniekąd ująć w te trzy słowa: ta len t a charakter... Ilekroć w łaśn ie na tle życia sp o łeczn eg o lub na tle wydarzeń o z n a czeniu dziejowym, ważym y na szalach naszego sum ienia te dwa pierwiastki, te dwie m oce ludzkiej duszy, m usimy chcąc nie chcąc przyznać walor w yższy w postępie cywilizacji i kultury charakterow i. Bo wartość człow ieka jako człowieka stoi ponad w szystkim i wartościam i społecznym i! W ieleż dopiero zn a czy i w aży charakter zacn y u p r a w n i k a!

8 Str. 320 GŁOS PRAWA Nr. 6-8 Jak m oże też być np. dobrym sędzią, cennym adw okatem człek m oralnie tępy? Jak m ógłby być nauczycielem prawa człow iek pozbaw iony wybitnych z a le t charakteru? Prawo tworzą prawo w ykładają i tłu m aczą... ludzie. R zecz jasna otóż, że nie tyle od ich ta len tu, ile od ich c h a r a k teru zależy charakter prawa; że od ich intencyj za leżą intencje prawa, zależy to w ielkie, decydujące im ponderabile", które od w iekopom nego d zieła M onteskiusza zwykliśm y m ienić duchem praw a". Z pod dłoni M aurycego Allerhanda nie m ógł wybujać chw ast złego prawa a wykw itały z głębin Jego duszy pęki najzacn iejszych, tw órczych myśli prawnych. W osobie M aurycego A llerhanda cenim y atoli nie tylko z n a kom itego prawnika, słynnego prawodawcę nie tylko wysokie walory in telek tu aln e, ale - co w ięcej pow szechnie zn a n ą dobroć serca, zacność duszy, pracowitość niestrudzoną, uczynność za w sze czujną i gotow ą. Ogromny dorobek piśm ienniczy Prof. A llerhanda, ogromny zasięg Jego naukowych zainteresow ań, zd ołała um ożliwić przede w szystkim Jego zjawiskowa pam ięć, ogarniająca tyle dziedzin prawa pam ięć, jaką tylko polihistorzy rozporządzają, a z którą łą czy się u N iego w ybitnie naukowy, ścisły zm ysł badawczy w całym nieledw ie zak resie prawa form alnego i m aferialnego. Głos Prawa zarówno redaktor jak i ogół czytelników tego czasopism a poczuw ają się do najgłęb szej w dzięczności dla Jub ilata, zaw dzięczając w ieloletniej a bezinteresow nej, prawdziwie ofiarnej Jego w spółpracy, od pierw szej chwili istnienia tego c z a sopism a, znaczny szereg rozpraw i opinij prawnych, a każdy z tych utworów Jego ingenium praw niczego. Jego ogrom nej, w ielostronnej w iedzy, był dla nas darem nielada, darem nie na dzisiaj" tylko... Hołd głęboki i w dzięczność trwała n ależą się Mu od nas, a uznanie i pam ięć nieśm iertelna od ogółu prawnictwa. N iechajże niniejsza w iązanka prac prawniczych, ku czci Twej, Kochany Profesorze, osobliw ie napisanych, będzie dla C iebie tego hołdu, w dzięczności i uznania dokum entem publicznym, a długich je szcze i szczęsn ych lat żyw ota zw iastunem. A nzelm Lutwak.

9 Nr. 6 8 GŁOS PRAWA Str. 321 ŻYCIORYS. Prof. Dr M aurycy Allerhand u ro d z ił się w Rzeszowie d nia 28 czerwca O jciec jego b y ł zam ożnym w łaścicielem dóbr i o ddaw ał się naukom praw niczym. Już w g im n a zju m, do k tó rego uczęszczał w Rzeszowie, o dzn acza ł się w y b itn y m i zd o l nościam i do n a u k ścisłych i za jm o w a ł się wyższą m a te m a tyką. Z gorącym za m iło w a n ie m o d d a ł się n aukom pra w n iczym na U niw ersytecie w iedeńskim, gdzie u zyskał d o k to ra t praw w roku P ra ktykę adw okacką o dbyw a ł J u b ila t we Lwowie w ka n ce la ria ch w ybitn ych i powszechnego m iru zażyw ających adw okatów, bł. p. N usbrechera i Fldschnera. Również w sądach lw ow skich o dbyw a ł p ra k ty k ę sądową, w czasie k tó re j zdolnościam i i wiedzą z w ró c ił na się uwagę sfe r sędziowskich. W roku 1900 o tw ie ra ka nce la rię we Lwowie, zdobyw ając sobie nie ty lk o ja ko zn a k o m ity p ra w n ik i a dw okat, lecz ta kże ja k o czło w ie k o w ie l kich za le ta ch ch a ra k te ru, rozległą i pow ażną klie n te lę. W roku 1902 z o s ta ł przez b. a u stria ckie M in is te rs tw o Spraw iedliw ości zam ianow any e gza m in ato re m do egzam inów sędziowskich i a dw oka ckich w obrębie A p e la c ji lw ow skiej i od tego czasu p ia stu je tę fu n k c ję nieprzerw anie do dziś dnia. Z a jm u ją c się oprócz p ra k ty k i a dw okackiej w w ie lk ie j m ierze pracą naukow ą, ju ż w czasie studiów u niw ersyte ckich o p u b liko w a ł c a ły szereg rozpraw z d zie d zin y praw a, a naw et m ate m a ty k i oraz ludoznaw stw a, któ rym z w ie lk im za m iło w a n ie m się za jm ow a ł. W czasie p ra k ty k i a dw okackiej o g ło s ił dłuższe rozpraw y w G ellera Z e n tra lb la tt fu r Ju ristische Praxis (1896), Z iv i 1- prozessuale E rbrterungen uber R atengeschdfte (1897), Die U nterbrech ung des Zivilprozesses in hóherer In sta nz wegen V er- d a c h t e in er stra fb a re n H andlu ng (1898). W czasopiśm ie L u d " w ychodzącym we Lwowie o g ło s ił rozpraw y o K a ra ita c h, m a łżeństwach żydow skich i o C hazarach. W roku 1899 w ydał we Lwowie P ra w o im io n " rozprawę praw niczo-ludoznaw czą. W roku 1901 o g ło s ił rozprawę o um owie pisem nej i ustnym oświadczeniu stron, a w r K w e s tie procesow e". W r u k a z a ło się n akła d e m księgarni B. P ołonieckiego d zie ło P odstęp w procesie", ja ko praca h a b ilita c y jn a Ju b ila ta. W r zostaje h a b ilito w a n y na U niw ersytecie J. K. do k a te

10 Str. 322 GŁOS PRAWA Nr. 6-8 d ry praw a procesowego. W r zo staje profesorem nadzw y cza jn ym, zaś od roku 1920 m ianow any ja k o profesor zw yczajny procedury cyw iln ej. W r. Stanu zostaje czło n kie m T ry b u n a łu Dalsze prace: w r O p ro ro g a cji m iejscowej w ła ściwości sadu i je j stosunku do p ro ro ga cji rzeczowej w łaściw o ści", r d ale j:,, Isto ta re s ty tu c ji i w z n o w ie n ia "; oraz: N ie w a żn o ść w yro ku z powodu nie należyte g o obsadzenia s a d u "; - w r O za rzu cie p re ju d y c ja ln o ś c i"; w r U w a g i do noweli p ro ceso w ej"; oraz: O zm ia n ie okręgu sądow ego"; - w r O k ła m liw y m oświadczeniu pozwanego w procesie w ydobyw c z y m "; w r O u m a rza n iu d o k u m e n tó w "; w r O zm ia n ie n a zw iska". Od r je st sta łym czło n kie m K o m isji K o d y fik a c y jn e j, gdzie p ra cuje w k ilk u sekcjach, ja ko g łó w ny re fe re n t ustaw procesowych. Z polecenia B iura Głównego Kom. Kod. opracow uje też m otyw y ustaw odaw cze do postępow ania układow ego. W r w ydaje: M ię d z y d z ie ln ic o w e prawo procesow e" n a kła d e m M in is te rs tw a Sprawiedliwości w dzia le nieurzędow ym ; dalej w r. 1922: M ię d z y d z ie ln ic o w e prawo ko n ku rso w e "; - w r i 1933 K o m entarz do k. p. c., dwa to m y; w r K o m e n ta rz do prawa o n o ta ria cie ; w r K o m entarz do kodeksu handlow ego; w r K o m entarz do prawa u p a d ło ściowego. Oprócz powyższych prac naukow ych i d z ie ł ustaw odawczych o g ło s ił J u b ila t c a ły szereg rozpraw: w P rzeglądzie Prawa i A d m i n is tra c ji, w Głosie Prawa, w P rzeglądzie Prawa H andlowego, w C zasopiśm ie Sędziow skim, w Przeglądzie Sądowym, w P rzeglądzie N o ta ria ln y m, w Z e its c h rift fu r O strecht, w G e rich tshalle i W. i. Liczne a zn a ko m icie opracowane glosy w O rzeczn ictw ie Sądów Polskich i w O rzeczn ictw ie w sprawach a d m in istra cyjn ych i podatkow ych, stanow ią nie m niej ch lu bną k a rtę naukow ej d z ia ła ln o ści J u b ila ta. Poza tym ro z w ija ł J u b ila t od d łu g ic h la t cenną d zia ła ln o ść ja k o czło n e k Polskiego Tow arzystw a N aukow ego, T o w arzystw a Prawniczego, K o m ite tu R edakcyjnego O rzecznictw a Sądów Polskich, Przeglądu Prawa H andlowego i Polskiego Prawa C yw ilnego oraz całe go szeregu stow arzyszeń naukow ych, h u m a n ita rn y c h i fila n tro p ijn y c h.

11 Nr. 6-8 GŁOS PRAWA Str. 323 JA N JAKÓB LITAUER. Maurycy Allerhand jako kodyfikator. Gdy realizuje się myśl zbiorowego! uczczenia zasług M a u- rycego Allerhanda jako znakomitego prawoznawcy, nie mogę i ja nie zabrać głosu, ażeby zobrazować jego niezmierzoną i bodaj ponad wszelkie z kimkolwiek u nas porównanie płodną działalność na tym wielkim odcinku, na jakim stykam się z nim od lat bezmała dwudziestu, a mianowicie na odcinku kodyfikacji prawa polskiego. Nie będzie to, niestety, obraz dość plastyczny, bo gdyby nawet streścić wszystkie jego prace w tym zakresie, wszystkie referaty drukowane i drukiem nie ogłoszone, wszystkie jego glosy, zamieszczone w urzędowych protokółach obrad Komisji Kodyfikacyjnej, to jeszcze pozostanie nieujawniony olbrzymi płat jego twórczych wysiłków myślowych, znanych tylko, tym, którym dane jest uczestniczyć we wspólnych z nim dysputach, towarzyszących narodzinom nowego prawa. Wypada szczerze żałować, że obrady te i rozpraw y nie są n a podobieństwo- rozpraw sądowych jaw ne; słuchając nacechowanych rozległym -doświadczeniem życiowym i głęboką wiedzą wywodów prof. Allerhanda, współczesna młodzież prawnicza, mierząca siły na zamiary, uświadomiłaby sobie, że nie tak rychło i nie tak łatwo przyjdzie jej myślą swą zastąpić w dziele legislacji polskiej takich, jak On, prawników starej daty., Nie wszyscy znakomici prawoznawcy m ają wenę k o- dyfikatorską; o Allerhandzie trzeba powiedzieć, że należy do tych niezbyt licznych, którzy m ają w ybitne w tym kierunku uzdolnienie i bez których przeto kodyfikację praw a polskiego trudno byłoby sobie wyobrazić. Już w zaraniu prac przygotowawczych, gdy w oczekiwaniu powstania odpowiedniej instytucji projektodawczej w rodzaju Rady stanu - przy Ministerstwie Sprawiedliwości utworzone były tymczasowo komisje prawa handlowego i procedury cywilnej, Allerhand comme de raison ich członek przybywał ze Lwowa, aby brać udział w obradach nad prawem akcyjnym1) i nad przepisami o wykonaniu, orzeczeń, pochodzących z innych dzielnic. Powołany następnie w 1919 roku do pierwszego składu Komisji Kodyfikacyjnej, zaciągnął się do wszystkich sekcyj cywilistycznych, a nadto brał udział w początkowej fazie obrad autonomicznej podkom isji ustroju sądownictwa.. x) Protokóły były ogłoszone w Kwartalniku Prawa cywilnego i karnego.

12 Str. 324 G Ł O S P R A W A Nr. 6-8 W sekcji prawa cywilne go opracował uwagi do projektu prawa międzynarodowego prywatnego. O jego poważnym wkładzie do tej dziedziny świadczą protokóły obrad ogłoszone drukiem. Brał udział w debatach nad projektami referentów ustawy o prawie autorskim, do której opracował też uwagi procesowe. Przedłożył projekt ustawy o uznaniu za zmarłego wraz z motywami.2) Uczestniczył w obradach nad projektem p r a- w a małżeńskiego majątkowego, przedstawionym przez Jaworskiego (i odrzuconym przez sekcję). Wreszcie brał udział w obradach nad projektem kodeksu zobowiązań, które toczyły się początkowo we Lwowie za życia ówczesnego referenta T i 11 a. W sekcji prawa handlowego Allerhand uczestniczył w obradach nad prawem wekslowym i czekowym, nad prawem patentowym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2), nad prawem o spółkach akcyjnych i o spółkach z ogr. o d p., wreszcie w początkowych obradach nad kodeksem handlowym za referatu Górskiego. Najwydatniejszą atoli działalność Allerhand rozwinął w sekcji procesu cywilnego, i tu właśnie zasługi jego jako referenta lub koreferenta są najdonioślejsze. Wszystkim naszym prawnikom niewątpliwie jest znane wydawnictwo Komisja Kodyfikacyjna Rzplit e j Polskiej", a w nim dwutomowe dzieło zbiorowe pt, Polska procedura cywilna projekty referentów z uzasadnienie m ; tam też zamieszczone są liczne i obszerne referaty prof. A llerhanda: o właściwości sądu, o wartości przedmiotu sporu, o wyłączeniu sędziego, o postępowaniu przed sądem I instancji, o postępowaniach odrębnych, o sądach polubownych i o jurysdykcji krajowej. Znaczenie tych referatów dla wypracowania przez ściślejszy komitet redakcyjny projektu ustaw y było nie małe. Mniej znany jest, nie mniej wszakże był istotny, jego udział w pracach podkomisji prawa egzekucyjnego, która korzystała z jego bogatego doświadczenia praktyka sądowego, a nadto w dziale postępowania zabezpieczającego miała za podstawę jego obszerny referat, opatrzony motywami. Szczytem wszelako owocnej działalności Allerhanda są jego prace w ostatnim pięcioleciu na terenie podkomisyj prawa upadłościowego i postępowania niespornego. Przedłożony przez niego projekt prawa upadłości o- 2) Projekt tekstu ustawy był ogłoszony drukiem. 3) Uwagi procesowe do tej ustawy były ogłoszone drukiem.

13 Nr. 6-8 GŁOS PRAWA Str. 325 w eg o, oparty na gruntownej znajomości wszystkich ustaw europejskich i literatury, stał na najwyższym poziomie prac tego rodzaju; to też jem u właśnie powierzone zostało opracowanie uzasadnienia projektu, uchwalonego przez podkomisję. Uzasadnienie to, ogłoszone drukiem, znane je st szerokiemu ogółowi prawniczemu; jest ono-, rzecz prosta, tylko skrótem obrad podkomisji, a myśli, w y łu sz c z o n e przez referenta w toku obrad podkomisji, znalazły rozwinięcie w jego znakomitym komentarzu do prawa upadłościowego. Rzecz prosta, że nie można było się obejść bez udziału Allerhanda i przy ostatecznym opracowaniu projektu prawa o postępowaniu układowym, choć udział ten przemilczał we wstępie do swego komentarza. Obecnie zaś kodyfikacja nasza zawdzięcza mu szereg referatów przygotowawczych do kodeksu postępowania niespornego. Jest to bezwątpienia najtrudniejszy dział kodyfikacji praw a procesowego, zazębia się bowiem o wszystkie działy praw a materialnego. I tu właśnie rozmach kodyfikatorski Allerhanda najsilniej sie ujaw nia; jego pomysły unifikacyjne wybiegają daleko poza granice legislacji procesowej i niestety zamknięte w protokółach podkomisji postępowania niespornego na razie nieznaczny tylko mogą mieć wpływ na ukształtowanie prawa materialnego. Referaty Allerhanda, przedłożone podkomisji zawsze z wyczerpującym uzasadnieniem, obejm ują część ogólną kodeksu, a z części szczegółowej : postępowanie spadkowe (spadek wakujący, wyjawienie m ajątku spadkowego, zabezpieczenie i zmniejszenie zapisów, likwidację spadku, oddzielenie m ajątku spadkowego od m ajątku spadkobiercy, dział spadku, postępowanie spadkowe po cudzoziemcach), rozdziały o dobrowolnej sprzedaży w drodze licytacji, o stosunkach między współwłaścicielami nieruchomości, o stosunkach między małżonkami, o stosunkach między rodzicami i dziećmi, o opiece i kurateli, o odnowieniu i sprostowaniu granic. Jak wiadomo, projekt części ogólnej kodeksu, uchwalony przez podkomisję w pierwszym czytaniu, został ogłoszony drukiem ; uzasadnienie tego projektu opracował A 1- lerhand, a obecnie przygotował do rozważenia przez podkomisję uzasadnienie projektu rozdziału o postępowaniu spadkowym, uchwalonego ostatnio przez podkomisję również w pierwszym czytaniu; projekt ten wraz z uzasadnieniem wkrótce będzie ogłoszony. Oto olbrzymi zaiste plon dotychczasowej działalności tego niepospolitego prawoznawcy h a niwie kodyfikacji, działalności ofiarnej, mającej na celu wyłącznie dobro sprawy, niezamąconej dążeniem do jakichkolwiek z tego tytułu odznaczeń. I choć je st pewne, że nie rychło ustanie On w tej przez.

14 Str. 326 GŁOS PRAWA Nr. 6 8 się umiłowanej pracy, to gdyby nawet postawić kropkę na tym, co już zdziałał, trzeba stwierdzić, że A 11 e r h a n d dobrze zasłużył się kodyfikacji prawa polskiego. Prof. Dr E. WAŚKOWSKI. Ochrona posiadania podług projektu prawa rzeczowego. Na terytorium Polski istnieją obecnie trzy systemy ochrony posiadania za pomocą skarg posesoryjnych: jeden system w Kongresówce i byłym zaborze austriackim, drugi w byłym zaborze niemieckim, trzeci na Ziemiach Wschodnich. Pierwszy system, przyjęty przez najstarsze kodeksy dzielnicowe francuski i austriacki odtw arza teorię tradycyjną, k tóra panowała w zachodnio-europejskiej literaturze X V III wieku. O parta ona je st na dwuch zasadach: 1) że ochronie za pomocą skarg posesoryjnych podlega nie każde posiadanie, lecz tylko posiadanie w sensie ścisłym, mianowicie połączone z zamiarem posiadania w charakterze właściciela (cum animo domini), i 2) że w procesie posesoryjnym niedopuszczalne je st powoływanie się na prawo do posiadania (exceptio juris). Obie te zasady uległy w ciągu XIX i XX stuleci ewolucji. I. Pojęcie posiadania w sensie ścisłym i zastosowanie skarg posesoryjnych tylko do tej formy posiadania, zostało ustalone na podstawie źródeł praw a rzymskiego i było bezpośrednio oparte na dwuch, umieszczonych w Digestach, fragm entach z dzieł praw nika Pawła. W tych fragmentach.mówi się, że warunkiem posiadania jest animus possidentis, i że wskutek jego braku przedstawiciel i dzierżawca nie są posiadaczami1). Jak wykazał Ihering, była to indywidualna opinia Pawła, której nie podzielali inni prawnicy rzymscy, gdyż wyraz animus possidentis, w sensie Pawła, nie spotyka się więcej w Digestach, a prawo do ochrony posiadania za pomocą skarg posesoryjnych przyznaje się wyraźnie niektórym kategoriom posiadaczy, nie mającym tego animus, naprz. prekarzystom i wierzycielom zastawnym2). Opinia Pawła była błędnym uogólnieniem tylko części przy D L (41, 2). L. 37 (13, 7). 2) Ihering, Der Besitzwille, 1889, 269 ff.

15 Nr. 6-8 GŁOS PRAWA Str. 327 padków, w których posiadacze korzystali z ochrony posesoryjnej. Jednakże została ona bezkrytycznie przyjęta przez późniejszych prawników, którzy zamienili wyra Z animus possidentis" na w yraz animus domini, posłużyła za fundament dla teorii tradycyjnej i została usankcjonowana przez kodeksy francuski i austriacki. Kodeks francuski stanow i: posiadanie jest to dzierżenie lub używanie rzeczy albo prawa, które dzierżymy lub wykonujem y bądź sami osobiście, bądź przez inną osobę, która rzecz dzierży lub wykonywa prawo iv naszym imieniu (art. 2228). I dalej: Domniemywa się zdiosze, iż każdy posiada za siebie oraz pod tytułem właściciela, jeżeli dowiedzionym nie jest, że zaczął posiadać za kogo innego" (art. 2230). Kodeks austriacki wyraża się jeszcze ściślej: kto rzecz ma w swojej mocy lub władzy, zowie się je j dzierżycielem. Jeżeli dzierżyciel rzeczy ma wolę zatrzymania jej, jako swojej, jest jej posiadaczem, ( 3 (9). W zastosowaniu praktycznym teoria tradycyjna prow a dziła do niesłusznego i niedorzecznego rezultatu: z ochrony posesoryjnej mieli korzystać przywłaszczyciełe cudzych rzeczy, złodzieje i bandyci, albowiem, posiadali animus domini", pozbawieni jej zaś byli depozytariusze, dzierżawcy, wierzyciele zastawni i inni uczciwi posiadacze, iiie żywiący zamiaru przywłaszczenia cudzych rzeczy. Szczególnie dotkliwe było takie upośledzenie dla dzierżawców i najemców, którzy posiadali rzeczy we własnym interesie i korzystali z nich, ale nie mogli się bronić samodzielnie za pomocą skarg posesoryjnych. Tymczasem stanowią oni najliczniejszą kategorię posiadaczy legalnych, gdyż dzierżawa i najem są najczęściej stosowane w życiu i m ają największe znaczenie gospodarcze. Dlaczegóż więc muszą oni być ta k upośledzeni? S a. v i g n y, który odtworzył oraz swoim autorytetem poparł i utrwalił w literaturze teorię tradycyjną, próbował ją nie tylko wyprowadzić ze źródeł praw a rzymskiego, lecz i dać jej racjonalne uzasadnienie, rozum ując w ten sposób: Ponieważ posiadanie nie je st stosunkiem prawnym, przeto jego naruszenie nie jest naruszeniem prawa i może zostać nim tylko przez to, że jednocześnie narusza i inne prawo. Gdy więc posiadanie narusza się giuałtem, to iv takim naruszeniu tkw i naruszenie prawa, albowiem każdy gwałt jest bezprawny, i właśnie to bezprąwie ma być usunięte za pomocą interdyktu... żadne samoistne praioo nie jest w tym przypadku naruszone, lecz w położeniu posiadacza zostaje coś zmienione ku jego krzyw dzie, i jeżeli sku tki tego bezprawia, które tk w i w gwałcie 3) Zamiast animus possidentis używano wyrazów: affectus tenendi, póssidendi, dominandi. Od czasów Savigny ego ustalił się w literatu-i rze termin animus domini". (Bruns, Das Recht des Besitzes, 1878, 368; Jhering, Der B e sitz w ille, 249 f f.

16 Str. 328 GŁOS PRAWA Nr. 6 8 przechu osobie, m ają być zupełnie usunięte, to może to nastąpić tylko przez przywrócenie lub ochronę faktycznego stanu, dotkniętego gwałtem i ). Savigny przeoczą, że dzierżawca i najemca pozostają w takim samym położeniu w razie, gdy ich dzierżenie ulega pogwałceniu: zmienia się ono bowiem ku ich krzywdzie, która może być wyrównana tylko przez przywrócenie lub ochronę faktycznego stanu, dotkniętego gwałtem. Z tego punktu widzenia, oczywista, jest niezrozumiałe, dlaczego dzierżyciele są pozbawieni ochrony posesoryjnej: jeżeli ustaw a zabrania stosowania gwałtu nawet względem przywłaszczycieli cudzych rzeczy i bandytów, to tym bardziej zasługują na obronę swej osoby i swej sytuacji prawnej dzierżawcy, najemcy i inni legalni dzierżyciele. Nie były zadawalniające i inne próby uzasadnienia bezbronności posesoryjnej dzierżycieli5). Upośledzenie ich spowodowane było w Rzymie okolicznościami, które obecnie nie istnieją. Naprz., dzierżawcy i najemcy pozostawali w Rzymie w zależności osobistej od właścicieli rzeczy, oddanych im do użytkowania ). Wobec zmiany, która zaszła w ich położeniu socjalnym, stało się koniecznym rozciągnięcie na nich dobrodziejstwa ochrony posesoryjnej. W tym celu francuski s ą d kasacyjny, nie zważając na opozycję teoretyków, przyznał prawo do wytoczenia skargi o przywrócenie utraconego wskutek samowoli posiadania (reintegrande) wszystkim dzierżycielom, których dzierżenie było jaw ne i spokojne7)- Inny sposób zastosowano w Austrii: dano ochronę dzierżawcom wobec tego, że aczkolwiek nie są posiadaczami m ajątków, przez nich dzierżawionych, lecz posiadają (tj. wykonują faktycznie) prawo dzierżawy dzierżawca, który ma skargę petytoryjną tylko przeciw wydzierżawiającemu, może bronić się skargą posesoryjną także przeciw każdemu trzeciemu, który go narusza w posiadaniu praw a dzierżawy"8). Przy tym nie uwzględnia się różnicy pomiędzy w yzuciem z posiadania a zakłóceniem posiadania i przyznaje się dzierżawcom i najemcom prawo i do skargi o zakłócenie posiadania. Dzięki temu ochrona posiadania w Austrii zbliżyła się do d rugiego systemu, przyjętego prlzez kodeks niemiecki. Ten drugi system, odstępując od teorii tradycyjnej, 4) Savigny, Das Recht des Besitzes, 1837, 8, 41. 6) Zob. mój artykuł Przyszłość skarg posesoryjnych" w Nr 1,,Palestry z r. 1937, str. 24 i n. 6) Jhering, 1. c., j Glasson et Tissier, Traite d organisation judicaire et de procedurę civile, I, 1925, 520 ss. 8) Zoll, Prawo cywilne, I, 1931, 293. Judykatura przytoczona u Wró blewskiego (Powszechny Austrjacki Kodeks Cyw., 1914, str. 240, 259).

17 Nr. 6 8 G Ł O S I R A W A Str. 329 ochrania każdego posiadacza, przez posiadanie zaś rozumie rzeczywistą władzę faktyczną nad rzeczą" ( 854) i nie wspomina o jakimkolwiek zamiarze (animus) posiadacza. Z tego wynika, że posiadaczami są, jak to potwierdza 868,,> użytkow nik, wierzyciel zastawny, dzierżawca, najemca, przechowawca lub pozostający w innym podobnym stosunku, mocą którego jest wobec drugiego na pewien czas uprawniony lub zobowiązany do posiadania11, tj., innymi słowy: każdy dzier życie 1, którego dzierżenie oparte jest na jakimkolwiek prawie. W yjątek zrobiono dla tych, którzy pozostają pod rozkazami innych osób, naprz. gospodarzy domu albo właścicieli przedsiębiorstw zarobkowych, i muszą stosować się dc cudzych wskazówek ( 855) ; ich nie uważa się za posiadaczy. - Ponieważ Samowolne naruszenie posiadania jest zabronione ( 858), posiadacz, którem u zostało o d jęte posiadanie, może żądać przywrócenia posiadania { 861), a którego posiadanie zakłócono, usunięcia naruszenia i zaniechania przyszłych naruszeń ( 862), Trzeci system poszedł jeszcze dalej w kierunku zrównania dzierżenia z posiadaniem, i zupełnie zatarł granicę między nimi. Krok ten zrobiło ustawodawstwo rosyjskie, obowiązujące dotychczas na Ziemiach Wschodnich, i przy tym co jest najdziwniejsze zrobiło go jeszcze na początku XIX wieku, wyprzedzając kodeksy Europy Zachodniej. Cc prawda, było to nie tyle rezultatem świadomego czynu, ile następstwem ospałości ustawodawstwa, które pozostawało na uboczu od kodyfikacyjnego- ruchu Zachodu. Ochrona posiadania, powstała w Rosji bardzo późno0). Zarodki skarg posesoryjnych, spotykane w źródłach starożytnego praw a rosyjskiego, nie zdołały się rozwinąć i zupełnie zamarły w czasach późniejszych. Aż do końca XVIII w. posiadanie samo przez się nie było chronione: skargi o ochronę posiadania były jednocześnie skargami o ochronę praw a własności. Dopiero w końcu XVIII stulecia została wprowadzona ochrona posiadania, naruszonego gwałtem ; było przepisane policji, niezwłocznie przywracać odebrane gwałtem rzeczy. Przy wydaniu Zwodu P r a w w roku 1835 zostały umieszczone w 1 części X tomu dwa a r tykuły, poświęcone ochronie posiadania. Jeden (690) zabrania samowolę ( surowo wzbroniona jest wszelka samowola w stosunku do majątków, nawet gdyby znajdowały się one w posiadaniu nieprawnym"), a drugi stanowi, że każde posiadanie, nawet nieprawne chronione będzie przez rząd od gwałtu i samowoli, dopóki m ajątek nie zostanie przysądzony ) Niewolin Połnoje Sobranije soczizienij, III, 1857,, 110 i. śl Pobiedonoscew, Kurs grażdanskago prawa, I, 1896,

18 Str. 330 GŁOS PRAWA Nr. 6-8 innej osobie i nie będą wydane stosowne zarządzenia co do jego przekazania (art. 531). Ochrona posiadania n i e jest tu uzależniona ani od zamiaru (animus) posiadacza, ani od prawa, na którym jest oparte lub z którym jest połączone. Przedmiotem ochrony jest więc s a m stan faktyczny, bez żadnych kwalifikacyj, ani warunków. Również brakuje w I cz. X t. innych wskazówek n a różnicę między posiadaniem a dzierżeniem10), term in zaś posiadanie używany je st w sensie obszernym każdej władzy faktycznej nad rzeczą. Wobec tego ochrona posesoryjna służyć miała i dzierżycie 1o m. Porządek ochrony pozostał ten sam : policyjny. Dopiero ustawy sądowe z roku 1864, wprowadzając sądy pokoju, odniosły do ich kompetencji skargi o przywrócenie naruszonego posiadania (art. 29 ust. post. cyw.). Ponieważ prawo materialne nie uległo zmianie przy reformie sądowej, więc z ochrony posesoryjnej nadal korzystało każde posiadanie, nawet nieprawne", nie wyłączając posiadania dzierżawców i najemców, jak również innych dzierżycieli11). Projekt prawa rzeczowego określa posiadanie jako stan faktycznego władztwa nad rzeczą, odpowiadającego treści prawa własności (art. 423), a dzierżenie, jako władztwo faktyczne nad rzeczą za kogo innego (art. 424). Od posiadania rzeczy odróżnia się posiadanie praw, tj. władztwo faktyczne nad rzeczą, odpoioiadające treści służebności, prawa najm u lub dzierżaw%\, zastawu albo innego prawa, z którym łączy się władcza, nad rzeczą (art. 423). Skargi posesoryjne przysługują tylko posiadaczom przeciwko temu, k t o samowolnie dopuścił się n a r u- szenia posiadania, jak również przeciwko osobie, n a której k o r z} y śi ć naruszenia dokonano. Posiadacz może wystąpić z żądaniem o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie dalszych naruszeń (art. 433).. Z tego przepisu wynika, że dzierżenie nie podlega ochronie posesoryjnej, i tak byłoby rzeczywiście, jeżeliby art. 424 nie stanowił w 2: dzierżyciel, sprawujący władztwo za posiadacza rzeczy, może być równocześnie posiadaczem prawa. A więc. dzierżawca i najemca nie m ają praw a do ochrony posesoryjnej, jako dzierżyciele, lecz mają, jako posiadacze prawa dzierżawy i najmu. Tak więc projekt to, co odebrał dzierżycielom jedną ręką, zwraca im drugą.. 10) Nie mniej jednak, pod wpływem teorii tradycyjnej, rozpowszechniła się w literaturze rosyjskiej opinia, że dla posiadania potrzebny jest animus domini. Ale przytaczane na dowód tej opinii argumenty nie wytrzymują krytyki. Zob. mój artykuł Pojęcie posiadania w prawie rosyjskim", ( Żum. Min. Juticji", 1896, Nr 4). 11) Orzecz. Depar. Cyw. Sen N 235, 1897 N 79 i inne.

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI ADAM OBRĘBSKI ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI Wstęp Na 9 109 300 istniejących w 2011 roku małżeństw, z czego 206 471 w tym roku zawartych, 221 657 małżeństw zostało rozwiązanych, w tym 64 594 przez rozwód

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/407 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/423 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 USTAWA r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Dr Piotr Konrad Fiedorczyk. 1. Piotr Konrad Fiedorczyk

AUTOREFERAT. Dr Piotr Konrad Fiedorczyk. 1. Piotr Konrad Fiedorczyk Dr Piotr Konrad Fiedorczyk 1. Piotr Konrad Fiedorczyk AUTOREFERAT 2. Dyplom magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1990 r.; promotor: Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/378 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm.

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.82.11.82 1983.01.01 zm. Dz.U.82.30.210 zm. Dz.U.83.5.33

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY.

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. Dz.U.64.43.296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Bartosz Łuć Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Anna Kowalkiewicz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

11 12/2003. listopad grudzieñ PALESTRA. Pismo Adwokatury Polskiej. Rok XLVIII nr 551 552. Naczelna Rada Adwokacka

11 12/2003. listopad grudzieñ PALESTRA. Pismo Adwokatury Polskiej. Rok XLVIII nr 551 552. Naczelna Rada Adwokacka listopad grudzieñ 11 12/2003 PALESTRA Pismo Adwokatury Polskiej Rok XLVIII nr 551 552 Naczelna Rada Adwokacka 1 Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada Adwokacka Warszawa Kolegium: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne II RP

Prawo prywatne II RP 1 Mateusz Popiel Prawo prywatne II RP Rok akademicki 2012/2013 Prof. dr hab. Dorota Malec Spis treści Wykład 1 - Partykularyzm prawny II RP.....2 Wykład 2 - Unifikacja prawa...4 Wykład 3 - Prawo prywatne

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872. Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872. Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872 Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego W NUMERZE strona 4 Michał Wojewoda Projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego krytyczne spojrzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 Według Joseph'a Grynbaum'a: uncja mediacji jest warta funta arbitrażu i tony sporów. Zgodzą się z tym twierdzeniem, ci, którzy choć raz mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE (małżeństwo dzieci rodzina) Druk informatora umożliwiło finansowe wsparcie Miasta Zielona Góra w ramach projektu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo