gminne, powiatowe, miejskie publiczne publiczne/ niepubliczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "gminne, powiatowe, miejskie publiczne publiczne/ niepubliczne"

Transkrypt

1 Spis treści: Wstęp Zakresy świadczeń - Polska...4 Zakres świadczeń Okulistyka...2 Zakres świadczeń Okulistyka - grupy B12,B13,B14,B Zakres świadczeń Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu...57 Zakres świadczeń Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu grupy H62 i H Zakres świadczeń Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu grupy H22 i H Zakres świadczeń Kardiologia.88 Zakres świadczeń Kardiologia - grupy E11,E12,E13,E Zakres świadczeń Kardiochirurgia.117 Zakres świadczeń Kardiochirurgia - grupy E5 i E Zakres świadczeń Chirurgia Ogólna..136 Zakres świadczeń Chirurgia Ogólna - grupy F82 i F Zakres świadczeń Chirurgia Ogólna - grupy G24 i G Pomorski OW NFZ: Zakres świadczeń Okulistyka grupy B12,B13,B14,B Pomorski OW NFZ: Zakres świadczeń Okulistyka grupy B16, B17, B81, B Pomorski OW NFZ: Zakres świadczeń Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu 177 Pomorski OW NFZ: Zakres świadczeń Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu grupy H62 i H Pomorski OW NFZ: Zakres świadczeń Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu grupy H22 i H Pomorski OW NFZ: Zakres świadczeń Kardiologia grupy E11,E12,E13,E Pomorski OW NFZ: Zakres świadczeń Kardiologia grupa E Pomorski OW NFZ: Zakres świadczeń Kardiochirurgia Pomorski OW NFZ: Zakres świadczeń Kardiochirurgia grupy E5 i E

2 Strona 1 Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia odnosząc się do raportu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Analiza wybranych wykonywanych świadczeń zdrowotnych i przedstawionych w nim hipotez opracowała analizę w opisanych obszarach i ustosunkowała się do problemów w nim zawartych. Jednocześnie przedstawiono w tych samych obszarach kompleksowe analizy wykonywanych świadczeń zdrowotnych w latach w rodzaju: lecznictwo szpitalne na terenie całej Polski. Podstawowym wnioskiem w raporcie GUM jest hipoteza selekcji pacjentów dokonywana przez podmioty, tzn. dobór pacjentów bez dodatkowych obciążeń zdrowotnych generujących niższe koszty hospitalizacji w stosunku do pozostałych pacjentów, a tym samym przynoszących większy zysk dla świadczeniodawcy. Raport GUM został przygotowany na bazie danych z realizacji świadczeń z województwa pomorskiego i dotyczył okresu 8 miesięcy (nie podano roku). Autorzy raportu GUM rekomendowali przeprowadzenie szerszej analizy obejmującej okres trzech lat i dane pochodzące z całego kraju. Na potrzeby analizy Centrala NFZ przyjęła następujące założenia: 1. Dane obejmują okres z terytorium całego kraju i pochodzą z systemu informatycznego Centrali NFZ. 2. Dane dotyczą świadczeń zakontraktowanych i zrealizowanych w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne z wyłączeniem umów z zakresów chemioterapii, programów terapeutycznych, radioterapii oraz świadczeń realizowanych w SOR i izbach przyjęć. 3. Do szczegółowej analizy wybrano zakresy świadczeń uwzględnione w raporcie GUM oraz chirurgię ogólną, która wymieniona została w przedmiotowym raporcie, jako jeden z obszarów niekontraktowanych przez podmioty. Dodatkowo przedstawiono analizę odnoszącą się do realizacji świadczeń w województwie pomorskim. 4. W związku z brakiem w raporcie GUM kryteriów podziału na podmioty i, na potrzeby analizy każdy ze świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne został zakwalifikowany do jednej z poniższych kategorii szpitali, które korespondują głównie z organem założycielskim danej jednostki, ale także rolą jaką spełniają szpitale: gminne, powiatowe, miejskie, (podmioty dla, których organem założycielskim są jednostka samorządu terytorialnego gmina, jednostka samorządu terytorialnego - gmina na prawach powiatu, jednostka samorządu terytorialnego powiat oraz wybrane podmioty dla których organem założycielskim są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialnego oraz spółka akcyjna z udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo państwowej osoby prawnej, które mają charakter szpitali gminnych, miejskich albo powiatowych). wojewódzkie (podmioty dla, których organem założycielskim są jednostka samorządu terytorialnego województwo oraz wybrane podmioty dla których organem założycielskim są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialnego oraz spółka akcyjna z udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo państwowej osoby prawnej, które mają charakter szpitali wojewódzkich),

3 Strona 2 szpitale kliniczne (przede wszystkim podmioty, dla których organem założycielskim jest państwowa uczelnia medyczna albo państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, ale również instytuty dla których organem założycielskim jest minister właściwy do spraw zdrowia oraz inny minister albo centralny organ administracji rządowej; dodatkowo do grupy tej dołączono z uwagi na pełnioną rolę Wojskowy Instytut Medyczny, dla którego organem założycielskim jest minister obrony narodowej oraz Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, jako organ założycielski), (podmioty, dla których organem założycielskim są osoba fizyczna, spółki osobowe, spółki kapitałowe, fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenia, kościół lub związek wyznaniowy oraz inne), inne (jednostki resortowe MON i MSWiA). Dodatkowo w celu zachowania podziału na podmioty i ww. kategorie podzielono wg poniższego schematu: kategoria szpitala gminne, powiatowe, miejskie inne wojewódzkie szpitale kliniczne / Istotną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest fakt, iż warunki realizacji świadczeń (np.: wymagania sprzętowe, personelu, organizacji udzielania świadczeń) dla poszczególnych typów umów określone są w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Najwyższe wymagania określone są dla podmiotów realizujących świadczenia w typie umowy hospitalizacja pełna, co z założenia zawęża grupę świadczeniodawców, mogących zawierać umowy z NFZ. W związku z powyższym świadczeniodawca posiadający umowę na hospitalizację pełną ma możliwość realizacji wszystkich świadczeń zawartych w katalogach. W pozostałych typach umów (hospitalizacja planowa i jednego dnia) obniżeniu ulegają wymagania stawiane świadczeniodawcom, ale też i liczba możliwych do realizacji świadczeń jest mniejsza. Obrazują to dla całego katalogu wykresy nr 1,2 i dla wybranych zakresów świadczeń wykresy nr 3,4. Dodatkową ważną kwestią jest fakt, iż wartość punktowa danej JGP (jednorodnej grupy pacjentów) wg jakiej fundusz refunduje świadczenia opieki zdrowotnej podmiotom jest zróżnicowana ze względu na typ umowy w jakim jest realizowana. Wartość ta dla hospitalizacji planowej i jednego dnia jest niższa odpowiednio 5% i 1% w stosunku do wartości danej grupy w typie umowy hospitalizacja pełna.

4 Strona 3 Pojęcia stosowane w niniejszym raporcie: 1. Zakres świadczeń rozumie się przez to świadczenie lub grupę świadczeń wyodrębnionych w danym rodzaju świadczeń, dla których w umowie określa się kwotę finansowania (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 28 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484)). 2. Typ umowy podział na typy umowy: hospitalizacja (hospitalizacja pełna), hospitalizacja planowa, leczenie jednego dnia (hospitalizacja jednego dnia), które zawierane są w poszczególnych zakresach świadczeń z uwagi na spełniane przez podmioty warunki realizacji świadczeń, określone przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 29 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z późn. zm.). 3. JGP (jednorodne grupy pacjentów) - kwalifikowanie zakończonej hospitalizacji do jednej z grup rozliczeniowych, wyodrębnionych według kryterium spójności postępowania medycznego, porównywalnego stopnia zużycia zasobów, standaryzowanego czasu pobytu i innych uznanych parametrów. 4. Tryb przyjęcia tryb przyjęcia pacjenta do szpitala w podziale na tryb nagły i planowy. 5. Czas hospitalizacji długość hospitalizacji od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala do czasu jego wypisu, przy założeniu że pierwszy i ostatni dzień liczony jest, jako jeden osobodzień.

5 Strona 4 WSZYSTKIE ZAKRESY ŚWIADCZEŃ - POLSKA

6 Strona 5 Wykres 1. Liczba zabiegowych i zachowawczych grup w podziale na typ umowy Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia 12 grupa zabiegowa grupa zachowawcza Wykres 2. Udział % grup zabiegowych możliwych do realizacji w typach umów: hospitalizacja planowa i hospitalizacja jednego dnia w odniesieniu do ogólnej liczby grup zabiegowych; Udział % grup zachowawczych możliwych do realizacji w typach umów: hospitalizacja planowa i hospitalizacja jednego dnia w odniesieniu do ogólnej liczby grup zachowawczych.

7 Strona 6 7,% 6,% 61,89% 5,% 4,% 3,% 33,33% 35,18% 2,% 1,%,% Hospitalizacja planowa grupa zabiegowa grupa zachowawcza 5,41% Hospitalizacja jednego dnia Wykres 3. Liczba grup możliwych do rozliczenia w zakresach: kardiologia, kardiochirurgia, okulistyka oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu w podziale na typ umowy kardiologia kardiochirurgia okulistyka ortopedia i traumat narz ruchu Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 4. Liczba grup możliwych do rozliczenia w zakresach: choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna w podziale na typ umowy.

8 Strona choroby wewnętrzne chirurgia ogólna Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 5. Liczba podmiotów posiadających umowy w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na podmioty i

9 Strona 8 Wykres 6. Liczba zakontraktowanych zakresów w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na podmioty i Wykres 7. Udział % liczby zakontraktowanych zakresów w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 18,67% 18,36% 2,23% 81,33% 81,64% 79,77%

10 Strona 9 Wykres 8. Wartość zakontraktowanych świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na podmioty i Wykres 9. Udział % wartości zakontraktowanych świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 7,38% 8,29% 9,15% 92,62% 91,71% 9,85%

11 Strona 1 Wykres 1. Liczba zakontraktowanych zakresów w rodzaju leczenie szpitalne w latach w poszczególnych typach umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 11. Udział % liczby zakontraktowanych zakresów świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w podziale na typy umów w latach % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 9,4% 8,5% 9,35% 4,44% 4,36% 4,56% 86,51% 87,14% 86,9% Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia

12 Strona 11 Wykres 12. Udział % liczby zakontraktowanych zakresów w typie umów hospitalizacja pełna w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 7,95% 8,41% 9,75% 92,5% 91,59% 9,25% Wykres 13. Udział % liczby zakontraktowanych zakresów w typach umów hospitalizacja planowa w latach w podziale na podmioty i

13 Strona 12 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 8,55% 77,9% 75,34% 19,45% 22,1% 24,66% Wykres 14. Udział % liczby zakontraktowanych zakresów w typach umów hospitalizacja jednego dnia w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 9,85% 89,84% 89,79% 9,15% 1,16% 1,21%

14 Strona 13 Wykres 15. Liczba podmiotów posiadających umowy w rodzaju leczenie szpitalne w latach w poszczególnych kategoriach szpitali szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny Wykres 16. Liczba zakontraktowanych zakresów w rodzaju leczenie szpitalne w latach w poszczególnych kategoriach szpitali szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny

15 Strona 14 Wykres 17. Udział % liczby zakontraktowanych zakresów w rodzaju leczenie szpitalne w latach w poszczególnych kategoriach szpitali 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3,58% 3,64% 3,61% 18,67% 18,36% 2,23% 39,12% 39,32% 38,66% 25,19% 25,26% 24,12% 13,44% 13,42% 13,39% szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny Wykres 18. Średnia wartość hospitalizacji w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na podmioty i

16 Strona 15 Wykres 19. Liczba hospitalizacji w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na podmioty i Wykres 2. Udział % liczby hospitalizacji w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8,78% 9,7% 1,57% 8% 7% 6% 5% 4% 91,22% 9,3% 89,43% 3% 2% 1% %

17 Strona 16 Wykres 21. Średnia wartość hospitalizacji w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na kategorie szpitali szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny Wykres 22. Liczba hospitalizacji w rodzaju leczenie szpitalne w latach w podziale na kategorie szpitali szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny

18 Strona 17 Wykres 23. Udział % liczby hospitalizacji zrealizowanych w poszczególnych kategoriach szpitali w rodzaju leczenie szpitalne w latach % 9% 2,53% 2,58% 2,56% 8,78% 9,7% 1,57% 8% 7% 6% 41,12% 39,96% 39,74% 5% 4% 3% 3,33% 3,16% 29,45% 2% 1% % 17,24% 17,61% 17,69% szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny Wykres 24. Średnia wartość hospitalizacji w podziale na typy umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia

19 Strona 18 Wykres 25. Liczba hospitalizacji w podziale na typy umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 26. Udział % liczby hospitalizacji wg typów umów 1% 9% 2,33% 2,25% 2,34% 1,78% 1,84% 1,99% 8% 7% 6% 5% 4% 95,89% 95,91% 95,67% 3% 2% 1% % Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia

20 Strona 19 W okresie rozpatrywanych 3 lat liczba podmiotów posiadających umowy w rodzaju leczenie szpitalne była na podobnym poziomie (ok. 1,1 tys.), liczba podmiotów publicznych zmalała w niewielkim stopniu (z 69 w 29r. do 585 w 211r.), zaś liczba podmiotów niepublicznych w 211r. była wyższa o 31 i 37 w porównaniu do roku 29 i 21. Odsetek podmiotów publicznych w roku 29 i 21 wynosił 57% w odniesieniu do całkowitej liczby podmiotów w danym roku, zaś w % (wykres 5). Liczba zakontraktowanych zakresów w badanym okresie była znacznie wyższa w podmiotach publicznych (rocznie średnio 6,6 tys.) w porównaniu do podmiotów niepublicznych (średnio rocznie 1,6 tys.), co stanowiło 8 82% wszystkich zakontraktowanych zakresów; nie występowały istotne zmiany pomiędzy poszczególnymi latami (wykres 6, 7). Największa liczba zakontraktowanych zakresów dotyczyła typu umowy: hospitalizacja pełna (średnio rocznie ok. 7,1 tys.), najmniejsza zaś typu hospitalizacja planowa (średnio rocznie 364), nie występowały istotne zmiany pomiędzy poszczególnymi latami (wykres 1, 11). W typie umowy hospitalizacja pełna średnio rocznie 91% ogólnej liczby zakresów było realizowanych przez podmioty, w typie umowy: hospitalizacja planowa 22%, a w typie umowy: hospitalizacja jednego dnia 1%. W okresie 3 lat w największym stopniu uległ zmianie odsetek zakontraktowanych zakresów w typach umów hospitalizacja planowa: w 29r. podmioty realizowały 19,5% wszystkich zakresów, a w 211r. 24,7%; (wykresy 12, 13, 14). Odnosząc się do liczby zawartych umów w rodzaju leczenie szpitalne w podziale na kategorie szpitali, należy przede wszystkim zauważyć, iż najliczniejszą liczebnie kategorię szpitali, z którymi NFZ podpisał umowy, stanowią szpitale (43% w 29 i 21, 46% w 211r.) (wykres 15). Biorąc jednak pod uwagę liczbę zakontraktowanych zakresów świadczeń w ramach umów najliczniejszą kategorię stanowią szpitale gminne, powiatowe, wojewódzkie (wykresy 16,17). Ze szpitalami klinicznymi fundusz kontraktował w 211 r. średnio 16,5 zakresu w ramach jednej umowy, z wojewódzkimi 11,7, z kategorią szpitali gminne, powiatowe, miejskie 9,9, inne 8,9, a z niepublicznymi przeciętnie tylko 3,3 zakresu świadczeń. Pokazuje to, że szpitale to głównie wieloprofilowe szpitale, natomiast podmioty koncentrują się bardziej na jednej, kilku specjalnościach. Średnia wartość hospitalizacji w latach systematycznie zwiększała się zarówno w podmiotach publicznych (z 3,1 tys. zł. w 29r. do 3,3 tys. zł. w 211r.), jak i niepublicznych (z 2,5 tys. zł. w 29r. do 2,9 tys. zł. w 211r.), co obrazuje wykres 18. Liczba hospitalizacji zrealizowanych w podmiotach publicznych była zdecydowanie wyższa (średnio rocznie 6,8 mln, co stanowi 9%) aniżeli w podmiotach niepublicznych (średnio rocznie,7 mln). Na przestrzeni 3 lat liczba hospitalizacji w podmiotach publicznych zmniejszała się (z 6,9 mln w 29r. do 6,6 mln w 211r.), natomiast w podmiotach niepublicznych rosła (z,67 mln w 29r. do,79 mln w 211r.) (wykres 19, 2). W latach średnia wartość hospitalizacji najwyższa była w szpitalach klinicznych (średnio 4,4 tys. zł.), najniższa w szpitalach gminnych, powiatowych i miejskich (średnia 2,5 tys. zł.). Wartość przeciętnej hospitalizacji, będącej ilorazem wartości zrealizowanych świadczeń oraz liczby hospitalizacji, zwiększała się równomiernie w każdej z kategorii szpitali (wykres 21).

21 Strona 2 Średnia wartość hospitalizacji w podziale na typy umów była najwyższa w typie: hospitalizacja pełna (3,25 tys. zł. w 211r.), najniższa zaś w typie hospitalizacja jednego dnia (1,8 tys. zł. w 211r.). Na przestrzeni 3 lat systematycznie wzrastała one we wszystkich typach umów (wykres 24). Największa liczba hospitalizacji była zrealizowana w typie umowy hospitalizacja pełna (średnio rocznie 7,3 mln); hospitalizacje zrealizowane w typach umów: hospitalizacja pełna i jednego dnia stanowiły ok. 2% wszystkich hospitalizacji (wykres 26). W skali całego kraju nie potwierdza się w sposób jednoznaczny teza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o zjawisku preselekcji pacjentów. Ww. wykresy pokazują znaczne różnice pomiędzy realizacją świadczeń, ale wynika to przede wszystkim ze struktury zawartych typów umów, nie zaś z różnych form własności podmiotów.

22 Strona 2 ZAKRES ŚWIADCZEŃ OKULISTYKA

23 Strona 21 Wykres 27. Liczba zakontraktowanych umów (podmiotów) w zakresie okulistyka w podziale na podmioty i Wykres 28. Udział % liczby podmiotów publicznych i niepublicznych w liczbie umów w zakresie okulistyka 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 43,83% 42,8% 46,3% 56,17% 57,92% 53,97%

24 Strona 22 Wykres 29. Wartość zakontraktowanych świadczeń w latach w zakresie okulistyka w podziale na podmioty i Wykres 3. Udział % wartości zakontraktowanych świadczeń w latach w zakresie okulistyka w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21,87% 21,69% 21,92% 78,13% 78,31% 78,8%

25 Strona 23 Wykres 31. Liczba zakontraktowanych umów w zakresie okulistyka w latach w poszczególnych typach umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 32. Udział % liczby zakontraktowanych umów w zakresie okulistyka w latach w poszczególnych typach umów 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 33,19% 33,33% 38,1% 15,32% 15,83% 15,8% 51,49% 5,83% 46,83% Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia

26 Strona 24 Wykres 33. Udział % liczby zakontraktowanych umów w typach umów hospitalizacja pełna w zakresie okulistyka w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3,31% 2,46% 2,54% 96,69% 97,54% 97,46% Wykres 34. Udział % liczby zakontraktowanych umów w typach umów hospitalizacja planowa w zakresie okulistyka w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6,53% 6,53% 72,22% 39,47% 39,47% 27,78%

27 Strona 25 Wykres 35. Udział % liczby zakontraktowanych umów w typach umów hospitalizacja jednego dnia w zakresie okulistyka w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 93,59% 93,75% 93,75% 6,41% 6,25% 6,25% Wykres 36. Liczba zakontraktowanych umów w zakresie okulistyka w latach w poszczególnych kategoriach szpitali szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny

28 Strona 26 Wykres 37. Udział % liczby zakontraktowanych umów w zakresie okulistyka w latach w poszczególnych kategoriach szpitali 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,26% 5,% 4,37% 43,83% 42,8% 46,3% 18,3% 19,17% 18,25% 24,26% 24,58% 22,22% 9,36% 9,17% 9,13% szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny Wykres 38. Średnia wartość hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w podziale na podmioty i

29 Strona 27 Wykres 39. Liczba hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w podziale na podmioty i Wykres 4. Udział % liczby hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 22,34% 22,71% 24,6% 7% 6% 5% 4% 3% 77,66% 77,29% 75,94% 2% 1% %

30 Strona 28 Wykres 41. Średnia wartość hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w podziale na typy umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 42. Liczba hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w podziale na typy umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia

31 Strona 29 Wykres 43. Udział % liczby hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w podziale na typy umów 1% 9% 14,4% 13,41% 14,1% 8% 7% 6% 5% 11,25% 12,27% 13,47% 4% 3% 74,71% 74,31% 72,43% 2% 1% % Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 44. Liczba hospitalizacji w podmiotach publicznych w zakresie okulistyka w latach w podziale na grupy zabiegowe i zachowawcze grupa zabiegowa grupa zachowawcza

32 Strona 3 Wykres 45. Udział % liczby hospitalizacji w podmiotach publicznych w zakresie okulistyka w latach w podziale na grupy zabiegowe i zachowawcze 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 16,94% 17,62% 18,48% 83,6% 82,38% 81,52% grupa zabiegowa grupa zachowawcza Wykres 46. Liczba hospitalizacji w podmiotach niepublicznych w zakresie okulistyka w latach w podziale na grupy zabiegowe i zachowawcze grupa zabiegowa grupa zachowawcza

33 Strona 31 Wykres 47. Udział % liczby hospitalizacji w podmiotach niepublicznych w zakresie okulistyka w latach w podziale na grupy zabiegowe i zachowawcze 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2,38% 2,28% 3,93% 97,62% 97,72% 96,7% grupa zabiegowa grupa zachowawcza Wykres 48. Średni czas hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w typie umowy hospitalizacja pełna w podziale na podmioty i 3 2,5 2,65 2,4 2,27 2 1,5 1,62 1,96 1,95 1,5

34 Strona 32 Wykres 49. Średni czas hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w typie umowy hospitalizacja planowa w podziale na podmioty i 2,5 2 2,6 2,8 1,96 1,5 1,5,5,31,28 Wykres 5. Średni czas hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w typie umowy hospitalizacja jednego dnia w podziale na podmioty i,8,7,7,6,6,5,5,4,3,2,1,3,3,2 UWAGA: Przyjęcie i wypis pacjenta tego samego dnia jest liczony jako czas hospitalizacji.

35 Strona 33 Wykres 51. Średni czas hospitalizacji w zakresie okulistyka w 211 roku we wszystkich typach umów w podziale na kategorie szpitali 3 2,5 2 1,5 2,11 2,46 2,12 1,64 1,5,3 kliniczny wojewódzki gminny, powiatowy, miejski inny Wykres 52. Udział % trybów przyjęcia w zakresie okulistyka w latach w podmiotach publicznych 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 14,5% 13,49% 12,64% 85,5% 86,51% 87,36% planowy nagły

36 Strona 34 Wykres 53. Udział % trybów przyjęcia w zakresie okulistyka w latach w podmiotach niepublicznych 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2,24% 3,1% 3,21% 97,76% 96,99% 96,79% planowy nagły Wykres 54. Udział % trybów przyjęcia w zakresie okulistyka w 211 roku w podziale na typy umów 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 13,33% 3,4% 1,65% 86,67% 96,96% 98,35% Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia planowy nagły

37 Strona 35 Wykres 55. Udział % trybów przyjęcia w zakresie okulistyka w 211 roku w podziale na kategorie szpitali 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 11,2% 88,8% gminny, powiatowy, miejski 5,8% 11,94% 3,21% 15,4% 94,92% 88,6% 96,79% 84,96% inny kliniczny wojewódzki planowy nagły Wykres 56 Średni wiek pacjenta w zakresie okulistyka w latach w podziale na podmioty i ,22 68,19 64,65 65,35 66,64 68,

38 Strona 36 Wykres 57. Średni wiek pacjenta w zakresie okulistyka w latach w podziale na kategorie szpitali ,164,866,27 68,2267,54 63,8165,3 67,3368,1968,57 67,2868,1668,5469,53 64, kliniczny wojewódzki gminny, powiatowy, miejski inny Wykres 58. Liczba realizowanych grup w 211 r. w zakresie okulistyka w podziale na podmioty i

39 Strona 37 Wykres 59. Dziesięć najczęściej realizowanych grup wg liczby hospitalizacji w zakresie okulistyka w 211 r. w podmiotach publicznych 4,% 35,% 34,51% 3,% 25,% 2,% 2,27% 15,% 14,25% 1,% 5,% 3,88% 3,8% 2,59% 2,39% 2,6% 1,74% 1,34% 1,29%,% B13 USUNIĘCIE ZAĆMY NIEPOWIKŁANEJ METODĄ EMULSYFIKACJI Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI B12 USUNIĘCIE ZAĆMY POWIKŁANEJ METODĄ EMULSYFIKACJI Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI B98 LECZENIE ZACHOWAWCZE OKULISTYCZNE B2 LECZENIE WYSIĘKOWEJ POSTACI AMD Z ZASTOSOWANIEM INIEKCJI DOSZKLISTKOWYCH PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNEGO ANTY VEGF B34 MAŁE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE B72 DUŻE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE B24 MAŁE ZABIEGI NA SOCZEWCE

40 Strona 38 Wykres 6. Dziesięć najczęściej realizowanych grup wg liczby hospitalizacji w zakresie okulistyka w 211 r. w podmiotach niepublicznych 6,% 5,% 51,8% 4,% 3,% 2,% 19,88% 1,% 4,37% 3,31% 3,28% 2,67% 2,59% 2,41% 1,85% 1,65% 1,48%,% B13 USUNIĘCIE ZAĆMY NIEPOWIKŁANEJ METODĄ EMULSYFIKACJI Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI B12 USUNIĘCIE ZAĆMY POWIKŁANEJ METODĄ EMULSYFIKACJI Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE B63 ZABIEGI W ZAKRESIE MIĘŚNI OKORUCHOWYCH B34 MAŁE ZABIEGI NA B2 LECZENIE WYSIĘKOWEJ APARACIE OCHRONNYM OKA POSTACI AMD Z ZASTOSOWANIEM INIEKCJI DOSZKLISTKOWYCH PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNEGO ANTY VEGF B24 MAŁE ZABIEGI NA SOCZEWCE B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM APARACIE OCHRONNYM OKA WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE

41 Strona 39 Wykres 61. Średnia wartość dziesięciu najczęściej rozliczanych grup JGP w 211 r. w podziale na podmioty i W 211 nieznacznie wzrósł udział % liczby podmiotów niepublicznych, tym niemniej dominują podmioty. (wykres 27, 28). Widoczny jest trend wzrostowy typu umowy hospitalizacja jednego dnia, hospitalizacje planowe na tym samym poziomie, niewielki spadek hospitalizacji pełnych (wykres 31, 32). W ramach hospitalizacji pełnej zdecydowanie dominują podmioty (ok. 97,5% liczby wszystkich zakontraktowanych umów w tym typie). (wykres 33). W typie umowy hospitalizacja planowa i jednego dnia wyraźnie dominują podmioty. Średnia wartość hospitalizacji w ciągu 3 lat w zakresie okulistyki systematycznie wzrastała w odniesieniu do obu typów podmiotów (wykres 38). Dominowały hospitalizacje realizowane w podmiotach publicznych, zaś udział % pozostawał na zbliżonym poziomie w ciągu 3 lat (77,7%, 77,3%, 76%) (wykres 4). Średnia wartość hospitalizacji w latach w podziale na typy umów, systematycznie wzrasta wartość hospitalizacji pełnej i jednego dnia, wartość hospitalizacji planowej pozostaje na zbliżonym poziomie (wykres 41). W ciągu 3 lat liczba hospitalizacji pełnych spadła (z 226,7 tys. do 216,1 tys.), natomiast wzrosła liczba hospitalizacji w typie umowy hospitalizacja planowa (z 32,8 tys. w 29 do 38,3 tys. w 211); liczba hospitalizacji jednego dnia w roku 29 i 211 była na zbliżonym poziomie (4,1 tys.), natomiast w 21 r. była nieco niższa (38,1 tys.) (wykres 42, 43). W podmiotach publicznych systematycznie spadała liczba hospitalizacji zabiegowych (ze 184,5 tys. w 29 do 173,4 tys. w 211), a wzrastała liczba hospitalizacji

42 Strona 4 zachowawczych (od 37,6 ty. w 29do 39,3 tys. w 211) (wykres 44, 45). Udział % liczby hospitalizacji zachowawczych jest dużo wyższy w podmiotach publicznych w zakresie okulistyka niż niepublicznych. Wynika to najprawdopodobniej ze struktury zawartych umów, gdyż podmioty posiadające głównie zawarte umowy w typie hospitalizacja planowa i jednego dnia nastawione są na realizację planowych zabiegów, natomiast podmioty realizują w większości świadczenia w trybie hospitalizacji pełnej, gdzie jak wskazują wyniki analizy 17 18% hospitalizacji jest leczeniem zachowawczym. W podmiotach niepublicznych realizowano przede wszystkim grupy zabiegowe (98 96% wszystkich hospitalizacji) (wykresy 46, 47). Średni czas hospitalizacji pełnej w każdym analizowanym roku był krótszy w podmiotach niepublicznych aniżeli w publicznych, tym niemniej różnica ta systematycznie malała (z 1,3 dnia w 29 do,32 dnia w 211r.) (wykres 48). Biorąc pod uwagę podział na kategorie szpitali bez podziału na typy umów, najkrótszy średni czas hospitalizacji był w podmiotach niepublicznych (w których realizowane są głównie hospitalizacje jednego dnia), tj.,3 dnia, najdłuższy zaś w szpitalach wojewódzkich (2,46 dnia); średni czas hospitalizacji w szpitalach klinicznych oraz grupy szpitali: gminne, powiatowe i miejskie był podobny (2,1 dnia) (wykres 51). W ciągu 3 lat zarówno w podmiotach publicznych, jak i niepublicznych pacjenci byli przyjmowani przede wszystkim w trybie planowym: w podmiotach publicznych w 86 87%, a w niepublicznych w 98 97% (wykres 52, 53). Średni wiek przyjmowanych pacjentów w latach był nieco wyższy w podmiotach niepublicznych (odpowiednio o 3,6, 2,8 i 1,9 roku); średni wiek pacjentów w podmiotach niepublicznych utrzymywał się na podobnym poziomie (68,2 68,5 lat), zaś wzrósł o 2 lata w podmiotach publicznych (wykres 56). W 211r. podmioty zrealizowały więcej grup w porównaniu do niepublicznych (35 vs 3) (wykres 58). W obydwu typach podmiotów dominowała realizacja grup zabiegowych, które stanowiły 7% spośród 1 najczęściej realizowanych grup w podmiotach publicznych i 93% w podmiotach niepublicznych (wykres 59, 6). W 211r. dwiema najczęściej realizowanymi grupami w obu typach podmiotów były: grupa B13 (usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki), która stanowiła 34,5% wszystkich zabiegów w podmiotach publicznych i 51,8% w podmiotach niepublicznych; grupa B12 (usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki), która stanowiła 2,27% wszystkich zabiegów w podmiotach publicznych i19,9% w podmiotach niepublicznych (wykres 59, 6). Średnia wartość 1 najczęściej rozliczanych grup była wyższa w podmiotach publicznych aniżeli w niepublicznych (3,4 tys. zł. vs 2,6 tys. zł.) (wykres 61).

43 Strona 41 ZAKRES ŚWIADCZEŃ OKULISTYKA GRUPY: B12,B13,B14,B15 (ZAĆMA)

44 Strona 42 Wykres 62. Liczba umów (podmiotów) na zabiegi zaćmy w podziale na podmioty i Wykres 63. Udział % podmiotów publicznych i niepublicznych w liczbie umów na zabiegi zaćmy 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 45,23% 43,28% 46,8% 54,77% 56,72% 53,2%

45 Strona 43 Wykres 64. Wartość zakontraktowanych świadczeń na zabiegi zaćmy w latach w podziale na podmioty i Wykres 65. Udział % wartości zakontraktowanych świadczeń na zabiegi zaćmy w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 27,58% 26,64% 26,7% 72,42% 73,36% 73,93%

46 Strona 44 Wykres 66. Liczba zakontraktowanych umów na zabiegi zaćmy w latach w poszczególnych typach umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 67. Udział % liczby w poszczególnych typach umów 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 33,61% 34,45% 38,4% 15,35% 14,71% 14,4% 51,4% 5,84% 47,2% Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia

47 Strona 45 Wykres 68. Udział % liczby zakontraktowanych umów w typach umów hospitalizacja pełna na zabiegi zaćmy w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,7% 2,48% 2,54% 95,93% 97,52% 97,46% Wykres 69. Udział % liczby zakontraktowanych umów w typach umów hospitalizacja planowa na zabiegi zaćmy w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 67,57% 62,86% 63,89% 32,43% 37,14% 36,11%

48 Strona 46 Wykres 7. Udział % liczby zakontraktowanych umów w typach umów hospitalizacja jednego dnia na zabiegi zaćmy w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 97,53% 95,12% 94,79% 4% 3% 2% 1% % 2,47% 4,88% 5,21% Wykres 71. Liczba zakontraktowanych umów na zabiegi zaćmy w latach w poszczególnych kategoriach szpitali szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny

49 Strona 47 Wykres 72. Udział % liczby zakontraktowanych umów na zabiegi zaćmy w latach w poszczególnych kategoriach szpitali 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,56% 5,4% 4,4% 45,23% 43,28% 46,8% 17,1% 18,49% 17,6% 24,7% 23,95% 22,% 9,13% 9,24% 9,2% szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny Wykres 73. Średnia wartość hospitalizacji na zabiegi zaćmy w latach w podziale na podmioty i

50 Strona 48 Wykres 74. Liczba hospitalizacji związanych z zabiegami zaćmy w latach w podziale na podmioty i Wykres 75. Udział % hospitalizacji związanych z zabiegami zaćmy w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 29,36% 28,84% 28,75% 7% 6% 5% 4% 3% 7,64% 71,16% 71,25% 2% 1% %

51 Strona 49 Wykres 76. Średnia wartość hospitalizacji związanych z zabiegami zaćmy w latach w podziale na typy umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 77. Liczba hospitalizacji związanych z zabiegami zaćmy w latach w podziale na typy umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia

52 Strona 5 Wykres 78. Udział % liczby hospitalizacji związanych z zabiegami zaćmy w latach w podziale na typy umów 1% 9% 18,15% 17,67% 17,84% 8% 7% 6% 5% 13,95% 14,51% 15,25% 4% 3% 67,9% 67,82% 66,91% 2% 1% % Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 79. Udział % zabiegów zaćmy niepowikłanej (grupy B12, B14) we wszystkich zabiegach zaćmy (grupy B12, B13, B14, B15) w latach w podziale na podmioty i 9% 8% 7% 6% 78,3% 75,8% 61,88% 62,9% 62,79% 72,29% 5% 4% 3% 2% 1% % UWAGA: Pozostały udział w powyższym wykresie (do 1% stanowią zaćmy powikłane).zgodnie z podziałem w charakterystyce JGP zaćma powikłana jest rozumiana zgodnie z rozpoznaniem zasadniczym ICD-1, jako zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza, zaćma urazowa, zaćma wikłająca, zaćma polekowa, przemieszczenie soczewki, wrodzona zaćma.

53 Strona 51 Wykres 8. Udział % hospitalizacji związanych z zabiegami zaćmy (B12, B13, B14, B15) w liczbie wszystkich hospitalizacji w zakresie okulistyka w latach w podziale na podmioty i 8% 7% 76,% 74,78% 71,81% 6% 5% 53,38% 54,71% 56,97% 4% 3% 2% 1% % Wykres 81. Średni czas hospitalizacji w latach w typie umowy hospitalizacja pełna w podziale na podmioty i 3 2,5 2 2,45 2,8 2,24 2,18 2,5 2,3 1,5 1,5

54 Strona 52 Wykres 82. Średni czas hospitalizacji w zabiegach zaćmy w latach w typie umowy hospitalizacja planowa w podziale na podmioty i 2,5 2,23 2 1,5 1,91 1,71 1,5,52,3,28 UWAGA: Przyjęcie i wypis pacjenta tego samego dnia jest liczony jako czas hospitalizacji. Wykres 83. Średni czas hospitalizacji w zabiegach zaćmy w latach w typie umowy hospitalizacja jednego dnia w podziale na podmioty i,1,9,8,8,9,7,6,5,4,4,5,6,3,2,1,1

55 Strona 53 Wykres 84. Średni czas hospitalizacji w zabiegach zaćmy w 211 roku we wszystkich typach umów w podziale na kategorie szpitali 2,5 2 1,92 2,6 2,4 1,5 1,48 1,5,27 kliniczny wojewódzki gminny, powiatowy, miejski inny Wykres 85. Średni wiek pacjenta w zabiegach zaćmy w latach w podziale na podmioty i ,48 72,64 72,97 72,26 72,47 72,

56 Strona 54 Wykres 86. Średni wiek pacjenta w zabiegach zaćmy w latach w podziale na kategorie szpitali ,8772,7772,4872,2673,6 72,272,8672,7972,4773,27 72,4273,1673,472,4873, kliniczny wojewódzki gminny, powiatowy, miejski inny Wykres 87. Udział % liczby zrealizowanych poszczególnych grup zabiegów zaćmy we wszystkich zabiegach zaćmy w 211 r. w podziale na podmioty i 8% 7% 6% 5% 6,58% 72,13% 4% 3% 2% 35,59% 27,68% 1% % B13 USUNIĘCIE ZAĆMY NIEPOWIKŁANEJ METODĄ EMULSYFIKACJI Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI B12 USUNIĘCIE ZAĆMY POWIKŁANEJ METODĄ EMULSYFIKACJI Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI 2,21%,16% 1,62%,3% B14 USUNIĘCIE ZAĆMY POWIKŁANEJ METODAMI INNYMI NIŻ EMULSYFIKACJA Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI B15 USUNIĘCIE ZAĆMY NIEPOWIKŁANEJ METODAMI INNYMI NIŻ EMULSYFIKACJA Z JEDNOCZESNYM WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI

57 Strona 55 Liczba umów na wykonywanie zabiegów zaćmy 211 wynosiła 25 i była wyższa w porównaniu z poprzednimi latami o 9 i 12 umów, odsetek umów podpisanych z podmiotami publicznymi i niepublicznymi pozostawał na zbliżonym poziomie w okresie 3 lat umowy z podmiotami publicznymi stanowiły średnio 55% wszystkich zawartych umów (wykres 62, 63). Największy odsetek zakontraktowanych umów na zabiegi zaćmy w latach dotyczył hospitalizacji pełnej, który stanowił 51% w 29 r. i 47,2% w 211 r.; tendencja wzrostowa zarysowała się w przypadku liczby umów hospitalizacji jednego dnia (od 33,6% w 29 r. do 38,4% w 211 r.), liczba umów hospitalizacji planowych utrzymywała się na stałym poziomie (ok. 15%) (wykres 66, 67).Niemal wszystkie umowy w typie hospitalizacja pełna realizowane były w podmiotach publicznych, a w ramach hospitalizacji jednego dnia przez podmioty. Najliczniejszą grupę, z którymi NFZ podpisał umowy na zabiegi zaćmy, stanowią podmioty (ok. 47% w 211r.), natomiast wśród podmiotów publicznych dominują szpitale wojewódzkie oraz gminne, powiatowe, miejskie. Średnia wartość hospitalizacji w obu typach podmiotów wzrosła w okresie 3 lat: w podmiotach publicznych z w 29r. do w 211r., a w podmiotach niepublicznych z 2 95 zł. w 29r. do w 211r. (wykres 73). Była ona wyższa w podmiotach publicznych o ok. 33 zł. w porównaniu do średniej wartości hospitalizacji w podmiotach niepublicznych. Biorąc pod uwagę podział na typy umów, średnia wartość hospitalizacji była najwyższa dla hospitalizacji pełnej (ok. 3,3 tys. zł.), najniższa zaś dla hospitalizacji jednego dnia (ok. 2,8 tys. zł.), w okresie 3 lat wzrosła średnia wartość wszystkich typów hospitalizacji w podobnym stopniu (wykres 76). Największa liczba zrealizowanych hospitalizacji w latach to hospitalizacje pełne (średnio rocznie 113,5 tys.), co stanowiło ok. 67% wszystkich hospitalizacji; hospitalizacje jednego dnia stanowiły ok. 18% wszystkich hospitalizacji (średnio ponad 3 tys. rocznie), hospitalizacje planowe stanowiły ok. 15% wszystkich hospitalizacji (średnio 24,5 tys. rocznie) (wykres 77, 78). Zabiegi związane z zaćmą niepowikłaną były częściej wykonywane w podmiotach niepublicznych (stanowiły średnio 75%) aniżeli w publicznych (średnio 62%), ale w okresie 3 lat odsetek tego rodzaju zabiegów obniżył się znacznie w podmiotach niepublicznych (o 5,7%), natomiast w podmiotach publicznych praktycznie się nie zmienił. Podobny trend można zaobserwować w udziale hospitalizacji związanych z zabiegami zaćmy w stosunku do wszystkich hospitalizacji w zakresie okulistyka. Stanowiły one średnio 55% wszystkich zabiegów w podmiotach publicznych i 74% w podmiotach niepublicznych, ale odsetek tego rodzaju zabiegów wzrósł o 3,6% w podmiotach publicznych, zmalał zaś o 4,2% w podmiotach niepublicznych (wykres 8). W latach średni czas hospitalizacji pełnej w podmiotach publicznych wyniósł 2,2 dnia, w podmiotach niepublicznych 2,1 dnia; w podmiotach publicznych zmniejszył się z 2,45 dnia w 29 r. do 2,5 dnia w 211r.; w podmiotach niepublicznych średni czas hospitalizacji ulegał niewielkim wahaniom (2,8 dnia w 29r., 2,3 dnia w 211r.) (wykres 81). Biorąc pod uwagę dane dotyczące zabiegów zaćmy łącznie, bez podziału na typy umów, w 211 r. średni czas hospitalizacji był najdłuższy w szpitalach wojewódzkich (2,6 dnia), najkrótszy zaś w szpitalach niepublicznych (,27 dnia), w których realizowane były

58 Strona 56 głównie hospitalizacje jednego dnia. W grupie szpitali gminnych, powiatowych i miejskich oraz w szpitalach wojewódzkich średni czas hospitalizacji był dłuższy w porównaniu ze szpitalami klinicznymi o ok. 7% (wykres 84). Średni wiek pacjenta w zabiegach zaćmy w latach nie ulegał istotnym zmianom, był porównywalny w podmiotach publicznych i niepublicznych (72,7 lat i 72,4 lat); (wykres 85, 86). Realizacja poszczególnych grup zabiegów zaćmy we wszystkich zabiegach zaćmy w 211 r. grupy: B12 (usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki) i B13 (usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki) stanowiły zdecydowaną większość zabiegów spośród wszystkich zabiegów zaćmy; obie grupy stanowiły 96,2% w podmiotach publicznych i 99,8% w podmiotach niepublicznych; zarówno w podmiotach publicznych, jak i niepublicznych najczęściej realizowaną grupą była grupa B13, która stanowiła odpowiednio: 61 i 72% we wszystkich zabiegach zaćmy (wykres 87).

59 Strona 57 ZAKRES ŚWIADCZEŃ ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU

60 Strona 58 Wykres 88. Liczba umów (podmiotów) w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w podziale na podmioty i Wykres 89. Udział % podmiotów publicznych i niepublicznych w liczbie umów w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 33,49% 32,6% 35,29% 66,51% 67,4% 64,71%

61 Strona 59 Wykres 9. Wartość zakontraktowanych świadczeń w latach w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w podziale na podmioty i Wykres 91. Udział % wartości zakontraktowanych świadczeń w latach w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 8,55% 9,76% 1,4% 91,45% 9,24% 89,96%

62 Strona 6 Wykres 92. Liczba zakontraktowanych umów w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w poszczególnych typach umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 93. Udział % liczby zakontraktowanych umów w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w poszczególnych typach umów 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 19,38% 18,63% 2,71% 12,44% 12,1% 12,24% 68,18% 69,36% 67,6% Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia

63 Strona 61 Wykres 94. Udział % liczby zakontraktowanych umów w typach umów hospitalizacja pełna w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 7,72% 7,42% 9,12% 92,28% 92,58% 9,88% Wykres 95. Udział % liczby zakontraktowanych umów w typach umów hospitalizacja planowa w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 86,54% 89,8% 88,46% 13,46% 1,2% 11,54%

64 Strona 62 Wykres 96. Udział % liczby zakontraktowanych umów w typach umów hospitalizacja jednego dnia w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 9,12% 89,47% 88,64% 9,88% 1,53% 11,36% Wykres 97. Liczba zakontraktowanych umów w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w poszczególnych kategoriach szpitali szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny

65 Strona 63 Wykres 98. Udział % liczby zakontraktowanych umów w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w poszczególnych kategoriach szpitali 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5,98% 6,13% 5,88% 33,49% 32,6% 35,29% 36,36% 37,1% 36,24% 18,66% 18,63% 17,18% 5,5% 5,64% 5,41% szpital kliniczny wojewódzki gminne, powiatowe, miejskie inny Wykres 99. Średnia wartość hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na podmioty i

66 Strona 64 Wykres 1. Liczba hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na podmioty i Wykres 11. Udział % hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na podmioty i 1% 9% 1,45% 11,33% 12,27% 8% 7% 6% 5% 4% 89,55% 88,67% 87,73% 3% 2% 1% %

67 Strona 65 Wykres 12. Średnia wartość hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na typy umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 13. Liczba hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na typy umów Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia

68 Strona 66 Wykres 14. Udział % liczby hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na typy umów 1% 9% 2,76% 2,71% 2,94% 4,47% 4,69% 4,64% 8% 7% 6% 5% 4% 92,78% 92,6% 92,42% 3% 2% 1% % Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia Wykres 15. Liczba hospitalizacji w podmiotach publicznych w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na grupy zabiegowe i zachowawcze grupa zabiegowa grupa zachowawcza

69 Strona 67 Wykres 16. Udział % liczby hospitalizacji w podmiotach publicznych w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na grupy zabiegowe i zachowawcze 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 18,49% 18,36% 18,99% 81,51% 81,64% 81,1% grupa zabiegowa grupa zachowawcza Wykres 17. Liczba hospitalizacji w podmiotach niepublicznych w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na grupy zabiegowe i zachowawcze grupa zabiegowa grupa zachowawcza Wykres 18. Udział % liczby hospitalizacji w podmiotach niepublicznych w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podziale na grupy zabiegowe i zachowawcze

70 Strona 68 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5,22% 6,26% 7,68% 94,78% 93,74% 92,32% grupa zabiegowa grupa zachowawcza Wykres 19. Średni czas hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w typie umowy hospitalizacja pełna w podziale na podmioty i 8, 7, 6,81 6,59 6,31 6, 5, 5,15 5,43 5,2 4, 3, 2, 1,, Wykres 11. Średni czas hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w typie umowy hospitalizacja planowa w podziale na podmioty i

71 Strona 69 1,8 1,6 1,4 1,2 1,3 1,38 1,34 1,25 1,53 1,,93,8,6,4,2, Wykres 111. Średni czas hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w typie umowy hospitalizacja jednego dnia w podziale na podmioty i,8,7,69,6,5,52,4,37,37,3,2,1,13,18, UWAGA: Przyjęcie i wypis pacjenta tego samego dnia jest liczony jako czas hospitalizacji. Wykres 112. Średni czas hospitalizacji w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w 211 roku we wszystkich typach umów w podziale na kategorie szpitali

72 Strona ,61 6, ,47 4, , kliniczny wojewódzki gminny, powiatowy, miejski inny Wykres 113. Udział % trybów przyjęcia w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podmiotach publicznych 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 51,6% 5,62% 48,35% 48,4% 49,38% 51,65% planowy nagły Wykres 114. Udział % trybów przyjęcia w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w latach w podmiotach niepublicznych

73 Strona 71 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 16,62% 24,14% 26,93% 83,38% 75,86% 73,7% planowy nagły Wykres 115. Udział % trybów przyjęcia w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w- 211 roku w podziale na typy umów 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1,18%,57% 49,14% 98,82% 99,43% 5,86% Hospitalizacja pełna Hospitalizacja planowa Hospitalizacja jednego dnia planowy nagły Wykres 116. Udział % trybów przyjęcia w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w- 211 roku w podziale na kategorie szpitali

Zarządzenie Nr 18 /2013 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 18 /2013 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 12 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 18 /2013 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Informacja na Prezydium OPZZ 4 lipca 2017r. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r.

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. w zarządzaniu szpitalem Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. Kluczowe dane analityczne ze statystyki JGP dla zarządzania procesem leczenia : Długość hospitalizacji - mediana (dni) Średnia wartość

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Kraków, INAR 24 czerwca 2013 r. Paweł Nawara specjalista w zakresie systemów opieki zdrowotn

Kraków, INAR 24 czerwca 2013 r. Paweł Nawara specjalista w zakresie systemów opieki zdrowotn Do roku 2004 r. Kasy Chorych finansowały substancje czynne wg różnorodnych zasad, zależnych od specyfiki województwa. Do połowy roku 2008 r. w katalogu szpitalnym funkcjonowało świadczenie o nazwie farmakoterapia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń na różnych poziomach referencyjności

Finansowanie świadczeń na różnych poziomach referencyjności Finansowanie świadczeń na różnych poziomach referencyjności Mariola Dwornikowska-Dąbrowska Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

do zarządzenia, zmiany mają charakter porządkowy, polegają na dodaniu lub usunięciu niektórych grup, w związku ze zmianami wprowadzonymi w katalogu

do zarządzenia, zmiany mają charakter porządkowy, polegają na dodaniu lub usunięciu niektórych grup, w związku ze zmianami wprowadzonymi w katalogu Uzasadnienie Niniejsze zarządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Dubiela Przewodniczący Rady Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Pan Ryszard Dubiela Przewodniczący Rady Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Szanowny Pan Ryszard Dubiela Przewodniczący Rady Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Szanowny Panie Przewodniczący W odpowiedzi na Pana Pismo należy zastrzec, że przeprowadzona przez pracowników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY Pierwsze półrocze 2015 Pierwsze półrocze 2015 ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY Analiza pracy oddziału ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY Szpital Demonstracyjny Obłożenie 117% średnia: 69% Alarmująco wysokie! Wykonanie

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SIEĆ SZPITALI. siecszpitali.mz.gov.pl

SIEĆ SZPITALI. siecszpitali.mz.gov.pl SIEĆ SZPITALI Szanowni Państwo! 13 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. Projekt 07 06 17 RCL R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 844 USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 23 marca 2017 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 23 marca 2017 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń.

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń. Komunikat nr 123/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne oddziały

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r.

Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r. Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik Oddział Okulistyczny 2 108 898,02 zł 3 787 134,00 zł 1 678 235,98 zł Oddział Neonatologiczny i Oddział.Pat.Now.i

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne y Taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne Nr 1. 2. 3. 4. 5. A22 Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym B16 Zabiegi z wykonaniem witrektomii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA WZÓR na wykonywanie świadczeń zdrowotnych UMOWA WZÓR na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr do SWKO zawarta pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 6-110

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 05.09.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI. w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI. w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Łódź styczeń 2009 KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH na wybrane świadczenia wysokospecjalistyczne: USUNIĘCIE ZAĆMY ENDOPROTEZOPLASTYKA ANGIOPLASTYKA

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-01-04/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 Nakłady na leczenie stomatologiczne w 2013 r. w porównaniu z latami 2011 i 2012 wzrosły. Planowany poziom środków

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia)

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Wyniki szpitali obraz rynku Szpitale wg rentowności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Projekt 14 09 17 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 61/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Kraków w 13. czerwca 2008 r.

Kraków w 13. czerwca 2008 r. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH na II półrocze p 2008 Maria Janusz Dyrektor MOW NFZ Kraków w 13. czerwca 2008 r. Historia kontraktowania świadczeń w szpitalach w Małopolsce Przed 1999 : finansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie ZDROWE ŻYCIE Ubezpieczenie szpitalne 1 Dlaczego warto mieć taki produkt w grupówkach Taki produkt jest potrzebny wszystkim: w 2010 roku 7,9 mln osób było hospitalizowanych,

Bardziej szczegółowo

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA W mijającej dekadzie w Polsce najwięcej osób studiowało na kierunkach humanistycznospołecznych 1.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do świadczeń zdrowotnych w Mysłowicach w 2016 roku

Dostęp do świadczeń zdrowotnych w Mysłowicach w 2016 roku Dostęp do świadczeń zdrowotnych w Mysłowicach w 2016 roku Mysłowice w liczbach (populacja) cz. 1 Populacja na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (stan w dniu 30 VI 2015 r.): Populacja ogółem:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia Pakiet Onkologiczny Karta jest dokumentem papierowym Do jej wydania niezbędne jest skontaktowanie się online z systemem wydawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne Na postawie art. 102

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna oddziału szpitalnego. Marek Wesołowski

Efektywność ekonomiczna oddziału szpitalnego. Marek Wesołowski Efektywność ekonomiczna oddziału szpitalnego Marek Wesołowski Efektywność ekonomiczna oddziału /szpitala Liczby procedur Rentowności procedur Koszt niewykorzystanych zasobów Wynik ekonomiczny oddziału/szpitala

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 61/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r.

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Raport Uczelni Łazarskiego styczeń 2013 r. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia

Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia Analiza częstości korzystania przez pacjentów z poradni specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradni, do których pacjent może udać się bez skierowania. W celu zbadania jakości opieki medycznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 192 14182 Poz. 1285 1285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Szpitale prywatne 2014

Szpitale prywatne 2014 Szpitale prywatne 2014 Andrzej Mądrala Dane podstawowe czyli o czym mówimy Podmioty wykonujących świadczenia i d i szpitalne wg. RPWDL W roku 2014, według Rejestru Podmiotów Wk Wykonujących Działalność

Bardziej szczegółowo

Jak krok po kroku wypełnić załącznik kosztowy w Bazie Zgód Indywidualnych. Instrukcja dla Świadczeniodawców

Jak krok po kroku wypełnić załącznik kosztowy w Bazie Zgód Indywidualnych. Instrukcja dla Świadczeniodawców Jak krok po kroku wypełnić załącznik kosztowy w Bazie Zgód Indywidualnych Instrukcja dla Świadczeniodawców Podstawy prawne Dodanie załącznika kosztowego (kosztorysu) do wniosku 6104 Rozliczenie świadczenia,

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-28-03/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-28-03/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-28-03/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych, IOWISZ, taryfikacja i zmiany zasad finansowania. wpływ na opiekę kardiologiczną

Mapy potrzeb zdrowotnych, IOWISZ, taryfikacja i zmiany zasad finansowania. wpływ na opiekę kardiologiczną 1 Mapy potrzeb zdrowotnych, IOWISZ, taryfikacja i zmiany zasad finansowania wpływ na opiekę kardiologiczną 2 mapy potrzeb zdrowotnych inne informacje PRPZ IOWISZ plany inwestycyjne 3 Mapy kardiologiczne

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia19 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia19 września 2007 r. Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie uzdrowiskowe Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII PRZYKŁAD RAKA PIERSI V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY Ewelina Żarłok Revelva Concept Warszawa, 6 sierpnia 2015 1 CZYM JEST MODEL

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-02-04/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-02-04/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-02-04/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/145 - Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH Kurs pod patronatem POLSPEN. Gdynia, dnia 8.04.2015 Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia Sylwia Małgorzewicz Katedra Żywienia Klinicznego GUMed Celem

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2013 NIEWYDOLNOS C SERCA ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Warszawa 2013 NIEWYDOLNOS C SERCA ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Warszawa 2013 NIEWYDOLNOS C SERCA ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Ewa Karczewicz Hanna Zalewska REDAKCJA NAUKOWA Dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028 Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Na

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu Załącznik do Uchwały nr 38/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROCEDOWANIA WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ORAZ WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Podstawowe informacje Liczba szpitali * w województwie: w tym posiadający kontrakt z NFZ (łączna liczba łóżek) Przeciętna wielkość szpitala wyrażona liczbą łóżek Przeciętna

Bardziej szczegółowo