OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE"

Transkrypt

1 Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2011 Nr 3 (51) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Andrzej F. Bocian Globalizacja a etyka... 3 Urszula Gołaszewska-Kaczan Społeczne zaangażowanie firm na przykładzie producentów napojów alkoholowych Marzanna Poniatowicz Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze samorządowym a problematyka lokalnego długu publicznego Aleksander Noworól Animowanie współpracy międzysektorowej jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego Juozas Lakis Konflikty interesów a integracja społeczna okresu transformacji ustrojowej Agnieszka Skowrońska Makrologistyka a ortodoksyjne teorie i koncepcje ekonomiczne Joanna Olbryś Diagnoza problemu niesynchronicznych transakcji na GPW w Warszawie MISCELLANEA Piotr Misztal Główne determinanty inflacji w Polsce w okresie Łukasz Hołubowicz Przyczyny światowego kryzysu finansowego w latach i implikacje dla efektywności polityki pieniężnej

2 Agnieszka Zalewska-Bochenko Wykorzystanie narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie bankowym Krzysztof Biernacki Normatywny charakter relacji podatnik organ podatkowy jako przesłanka efektywności funkcjonowania systemu podatkowego Magdalena Owczarczuk Instytucjonalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie gospodarki polskiej Anna Kulikowska Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych w świetle zasad corporate governance na podstawie analizy porównawczej Polska Europa Świat RECENZJE I INFORMACJE Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka w 2010 roku z elementami prognozy na lata Konferencja naukowa: Ekonomia. Polityka. Etyka IV, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białowieża, czerwca 2011 r

3 STUDIA I ROZPRAWY Andrzej F. BOCIAN 1 GLOBALIZACJA A ETYKA 2 Streszczenie Myślą przewodnią artykułu jest poszukiwanie miejsca i roli etyki w zglobalizowanym gospodarczo i politycznie świecie. Nikt nie ma wątpliwości dotyczących konieczności zachowań etycznych, zarówno w działalności biznesowej, jak i politycznej. Jednak są to deklaracje, za którymi częstokroć nie idą czyny. System demokracji parlamentarnej i system rynkowy, który dosyć powszechnie obowiązuje na świecie, tworzy wielokrotnie nowe wyzwania przed jednostkami, całymi społeczeństwami i ich rządami. Szukanie rozwiązań coraz częściej skłania do odsuwania zachowań etycznych na plan dalszy, a niekiedy pojawia się milczące przyzwolenie na zachowania nieetyczne. Skala tego zjawiska zwiększa się poprzez procesy globalizacyjne. Kryzys pokazał siłę i współzależność procesów globalizacyjnych oraz konsekwencje nieprzestrzegania standardów etycznych (głównie przez instytucje rynków finansowych). Zwiększające się zadłużenie gospodarki światowej stanowi obciążenie dla przyszłych pokoleń błędami dnia dzisiejszego, wynikającymi po części z zachowań nieetycznych. Dyfuzja zachowań nieetycznych w świecie współczesnym staje się jednym z poważniejszych problemów społeczności globalnej. Słowa kluczowe: globalizacja, etyka, polityka, ekonomia, kryzys światowy, zadłużenie gospodarki światowej, tempo wzrostu gospodarki światowej GLOBALISATION AND ETHICS Summary The main focus of the article is to examine the position and role of ethics in the economically and politically globalised modern world. No one questions the necessity of ethical behaviour in all kinds of human activity, both in business and politics. Actions, however, are not always consistent with moral principles. The ever-expanding system of parliamentary democracy and market economy poses new challenges for individuals, societies and governments. Ethical issues are frequently subordinated to the overriding objective of solving current problems. At times, there is tacit approval of unethical conduct. The scale of this phenomenon increases as a result of globalisation. The crisis highlighted the strength of globalisation processes and their interconnectedness. It also demonstrated the consequences of violating ethical standards (mainly by financial institutions). The growing debt of the global economy is a burden for future generations, 1 Prof. dr hab. Andrzej F. Bocian jest pracownikiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. 2 Szersza wersja niniejszego artykułu była prezentowana na konferencji naukowej zatytułowanej Ekonomia. Polityka. Etyka, która została zorganizowana przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i Fundację Promocji Rozwoju Podlasia w Białowieży, w dniach czerwca 2011r.

4 4 Andrzej F. Bocian and is caused by mistakes partly stemming from unethical behaviour. The spread of unethical practices is becoming one of the most acute problems of the modern world. Key words: globalisation, ethics, politics, economics, world crisis, global debt, global economic growth rate 1. Wstęp Jesteśmy świadkami szybko postępującego procesu globalizacji gospodarki światowej związanego z transferem kapitałów finansowych, przemieszczaniem się ludzi i przepływem informacji. Równolegle coraz powszechniej są obserwowane niepokojące zjawiska sprzeniewierzania się zachowaniom etycznym, zarówno w działalności gospodarczej, jak i aktywności politycznej, a także w zachowaniach indywidualnych członków społeczności światowej. Nasilenie się tych zjawisk wydaje się wynikać z kontekstu globalizacyjnego. Kryzys lat stał się swoistym studium przypadku powiązania etyki z globalizacją. Pogoń wielkich korporacji transnarodowych za maksymalizacją zysku i łatwość generowania zysków w sektorze finansowym przyniosły nie tylko załamanie gospodarek wielu krajów, ale nade wszystko ujawniły mechanizmy działań niezgodnych z prawami ekonomii i z zasadami etycznymi. 2. Dylematy poznawcze Potoczne rozumienie ekonomii jest związane z pracą i bogactwem. W parze z ekonomią pojawia się polityka, która jest kojarzona jednoznacznie z władzą. Etyka zaś wyznacza określone normy moralne, najczęściej skatalogowane przez religię (np. dziesięć przykazań w katolicyzmie), oraz określa zasady godnego zachowania. Na tej podstawie można skonstatować, że etyka i ekonomia mają wymiar powszechny, a wynikające z tych nauk prawa i zasady dotyczą wszystkich i wszyscy są zobligowani do ich przestrzegania, natomiast polityka jest udziałem wybranych, ale skutki jej prowadzenia obejmują całe społeczeństwo, a więc wszystkich. Pod pojęciem etyka rozumie się zespół norm moralnych przyjętych w określonej zbiorowości społecznej w danym okresie historycznym i na danym obszarze geograficznym. Jednak etyka jest również a nawet przede wszystkim filozoficzną nauką o moralności, zajmującą się wyjaśnianiem i ustalaniem głównie: czym jest prawda i fałsz, dobro i zło, odpowiedzialność i sumienie oraz powinność w stosunku do współobywateli i państwa, czyli szereg uniwersalnych pojęć określających kondycję duchową człowieka. Nauka ta dąży do wytyczania zasad i norm moralnego postępowania, bowiem jej celem jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie efektów, jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których należałoby w sposób racjonalny tworzyć zbiory nakazów moralnych [Ossowska 1963]. Domeną etyki jest zatem świat ducha, a przedmiotem zainteresowania zmaganie się człowieka z samym sobą, by stać się lepszym, by osiągnąć harmonię sfery duchowej, by się doskonalić, a w efekcie by być szczęśliwym.

5 Globalizacja a etyka 5 Zarówno polityka, jak i etyka wywodzą się ze wspólnego pnia, którym jest filozofia rozwijająca się niezwykle bujnie w starożytności. Filozofia od najdawniejszych lat analizowała problemy sprawowania władzy oraz poświęcała im wiele uwagi, dawała także dowody zainteresowania sprawami ważnymi dla człowieka i pomagała mu zrozumieć siebie, pełniej poznać świat i lepiej żyć, pokazując tragizm i dramatyzm wyborów etycznych czy decyzji politycznych. Zagadnienia związane z warunkami bytowania człowieka, z jego zmaganiami z przyrodą i innymi ludźmi w celu osiągnięcia bogactwa i pomnażania go były tematami zdecydowanie mniej atrakcyjnymi, zwłaszcza dla starożytnych myślicieli, pojawiały się incydentalnie, nie skupiając na dłużej uwagi uczonych. W starożytnej filozofii można jednak znaleźć elementy myślenia ekonomicznego. Natomiast ukształtowanie się ekonomii jako nauki przypadło na wiek XVIII, a wiąże się to z dziełami Adama Smitha i Dawida Ricardo, których uznano za ojców ekonomii klasycznej. Tymczasem zagadnienia stricte gospodarcze zaczęły pojawiać się w literaturze dopiero w XIX wieku. U podstaw tych zainteresowań leżał burzliwy rozwój wczesnego kapitalizmu z ogromem nędzy i wyzysku, którego doświadczały miliony ludzi na całym świecie. Tacy twórcy, jak: E. Zola, H. Balzak czy też W. Hugo zaczęli wprowadzać do twórczości literackiej nurt dotyczący podłoża ekonomicznego swoich bohaterów. W okresie tym pojawiło się również dzieło K. Marksa Kapitał, które przez wielu historyków jest umieszczane na pograniczu dzieła naukowego i literatury. Natomiast lata osiemdziesiąte XX wieku, które powszechnie są uznawane za początek procesów globalizacji, przyniosły nie tylko przyśpieszenie światowego wzrostu gospodarczego, ale także nasilenie wielowarstwowych i wielokierunkowych procesów politycznych i etycznych zanurzonych naturalnie w podłożu ekonomicznym. Być może największym wyzwaniem dla globalizacji są właśnie kwestie etyczne. Formuła globalizacji z ludzką twarzą może być tą miarą czy cywilizacja XXI wieku realizuje się etycznie. Czy zmieniają się relacje między biedą a bogactwem, czy ulega zmniejszeniu liczba osób utrzymujących się za jednego dolara i czy średnia wieku życia we wszystkich zakątkach świata ulega wydłużeniu. Wielowymiarowość treści pojęć, których wzajemne relacje chciałoby się określić, powoduje, że więcej nasuwa się pytań, niż jednoznacznych odpowiedzi na nie. Nurtuje nas coraz częściej pytanie czy świat władzy (czytaj polityki) i świat bogactwa (czyli ekonomii) może funkcjonować bez wartości, czy można lekceważyć oceny moralne, czy, funkcjonując bez zasad etycznych, świat nie podąży ku własnemu upadkowi? Warto zadać dosyć kluczowe pytanie o czynniki determinujące przenikanie się sfery polityki i gospodarki z zachowaniami etycznymi oraz o stałość ich wzajemnych relacji lub także zainteresowanie się przebiegiem budowania tych relacji w różnych okresach historycznych i naznaczonych różnorakimi rozwiązaniami ustrojowymi. Ciekawe jest również pytanie o wpływ cyklu koniunkturalnego na zakres dopuszczalnych zachowań zarówno` politycznych, jak i etycznych, a w ramach tego subpytanie, czy np. okres boomu gospodarczego zwiększa zakres rozwiązań sprzyjających swobodom demokratycznym w życiu społecznym, czy, może wręcz przeciwnie, każe nałożyć na obywateli i wszystkie podmioty działające w gospodarce i polityce większe

6 6 Andrzej F. Bocian wymagania, takie, które bezwzględnie odpowiadałyby przyjętym normom moralnym. Wreszcie pytanie, czy ewoluujące systemy polityczne stają się systemami generującymi społeczeństwo obywatelskie. Jakkolwiek zagmatwane stają się relacje, zwłaszcza w duecie ekonomia polityka, trzeba wyraźnie stwierdzić, iż relacje w ludzkiej aktywności powinny się opierać na wiodącej roli norm i ocen moralnych nad bieżącymi korzyściami gospodarczymi i politycznymi, bowiem te ostatnie mają zwykle charakter doraźny, a więc krótkookresowy. Hołdowanie zasadom i normom uznanym za moralne w danej zbiorowości zapewnia efekt długofalowy i przynosi korzyści w dłuższej perspektywie. Nie wydaje mi się, aby był to postulat stawiający zbyt maksymalistyczne wymagania pod adresem funkcjonowania społeczeństw. Licząc się jednak z realiami otaczającego nas świata, trzeba zmniejszyć bezwarunkowość tego wymagania, wprowadzając w to miejsce przynajmniej warunek promowania zachowań etycznych w gospodarce i polityce. Przyjęcie takiego kierunku działania traktuję jako niezbędne dla ewolucyjnego kształtowania się coraz bardziej poprawnych postaw i relacji w społeczeństwie. 3. Głos Kościoła Wszystkie znaczące religie świata mają wpisane w swoje systemy odnoszenie się do kwestii wzajemnych relacji sfer: ekonomicznej, politycznej i etycznej. Każda religia stara się być blisko rozstrzygnięć politycznych, wypowiada się w sprawach rozwiązań gospodarczych, a z uwagi na swą istotę uzurpuje sobie prawo do przesądzania kwestii ocen i zasad moralnych [Por.: Weber 2010 s ]. Kościół katolicki ma w swoim posiadaniu instrument prawdopodobnie najbardziej medialny, którym są encykliki papieskie. Encykliki zwłaszcza te, które przechodzą do historii odnoszą się do problemów najważniejszych dla dziejów człowieka i aktualnej jego sytuacji. Stąd Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie 3 porusza fundamentalne problemy doby współczesnej, a jednocześnie nawiązuje do swych wielkich poprzedników Pawła VI i Jana Pawła II. W rozdziale III, zatytułowanym Braterstwo, rozwój ekonomiczny i społeczeństwo obywatelskie, w pkt. 36., papież Benedykt XVI stwierdza: Działalność ekonomiczna nie może rozwiązać wszystkich problemów społecznych przez zwykłe rozszerzenie logiki rynkowej. Jej celem jest dążenie do dobra wspólnego, o które powinna także i przede wszystkim zabiegać wspólnota polityczna. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że przyczyną poważnego braku równowagi jest oddzielenie działalności ekonomicznej, do której należałoby tylko wytwarzanie bogactw, od działalności politycznej, do której należałoby osiągnięcie sprawiedliwości przez redystrybucję dóbr. Benedykt XVI w cytowanej encyklice, w kilku miejscach, przypomina Pawła VI i jego promocję świata bardziej ludzkiego z ekonomią rynkową obejmującą wszyst- 3 Została ogłoszona w Rzymie, u św. Piotra, 29 czerwca 2009 r., w czasie uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w piątym roku Pontyfikatu.

7 Globalizacja a etyka 7 kich ludzi, a nie tylko bogatych. W encyklice tej jest nawiązanie do encykliki Pawła VI z 1967 roku, ogłoszonej bezpośrednio po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, a zatytułowanej Populorum progressio o popieraniu rozwoju ludów. W encyklice tej już w pkt. 1. zostało zadeklarowane, że przedmiotem żywej i bacznej uwagi Kościoła katolickiego jest: Rozwój ludów, szczególnie tych, które usiłują uwolnić się od nieszczęść głodu, nędzy, lokalnych epidemii i ciemnoty; które domagają się pełniejszego udziału w dobrach stworzonych przez cywilizację i żądają, by ich ludzkie wartości były w praktyce bardziej uznawane; które wreszcie stale kierują swą myśl ku większemu postępowi. Podobną problematyką zajął się Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus, która została ogłoszona w setną rocznicę encykliki Rerum novarum. W encyklice tej została poddana analizie jedność trzech podmiotów: rynku, państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Jest tam mowa o ekonomii bezinteresowności i braterstwa, a także sądy, że: w epoce globalizacji działalność ekonomiczna nie może abstrahować od bezinteresowności. Traktowanie globalizacji jako procesu społeczno-ekonomicznego i jednego z najważniejszych wydarzeń współczesności jest obecne zarówno w encyklikach Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI. 4. Miejsce polityki Człowiek poza codzienną aktywnością bytowo-prokreacyjną w pełni może realizować się dopiero w sferze społecznej i publicznej, zatem do jego samorealizacji jest potrzebny również obszar działalności politycznej. Stąd politykę należy traktować jako w swoisty sposób wyodrębnioną i autonomiczną sferę stosunków i działań aktywnych członków społeczności. Obiektem zainteresowania polityki jest działalność instytucji państwowych, wpływanie na określony porządek prawny, a także wyznaczanie zasad i norm określających funkcjonowanie jednostki w strukturach społecznych. Warunkiem skuteczności sfery politycznej jest umiejętność stanowienia określonych struktur organizacyjnych i instytucji oraz sprawne określanie podstaw i programów działania tych instytucji, a więc umiejętne nimi zarządzanie, zarazem wykonywanie wielu działań operacyjnych [Por.: Morawski 2001 s ]. Celem ostatecznym poczynań politycznych jest panowanie i rządzenie, gra o władzę i o podejmowanie decyzji w procesie sprawowania tej władzy, zgodnych z potrzebami i interesami społecznymi w rozumieniu ugrupowania sprawującego tę władzę. Wśród kierunków definiowania współczesnej polityki najczęściej wymienia się: normatywizm, behawioryzm, biopolitykę, postmodernizm. Każdy z tych kierunków koncentruje uwagę na wybranych, bądź kilku wybranych, aspektach życia politycznego. Z kolei, wśród koncepcji polityki na największą uwagę zasługuje klasyczna koncepcja polityki. Początki klasycznej koncepcji polityki tkwią w filozofii greckiej. W tej koncepcji celem polityki jest wspólne dobro obywateli, osiąganie tego celu wymaga rozważ-

8 8 Andrzej F. Bocian nego kierowania państwem, a kierowanie państwem wymaga wiedzy. Podstawowym pojęciem w tej koncepcji jest państwo jego konstrukcja i rola w społeczeństwie lub system polityczny, który tworzą podmioty i instytucje polityczne oraz powstające relacje między nimi i pełnione funkcje. 5. Realia gospodarcze W świecie współczesnym mamy do czynienia z nowymi procesami zachodzącymi w gospodarce, które są związane z przekraczaniem granic państwowych w działalności narodowych podmiotów gospodarczych i z tworzeniem jednego, globalnego rynku światowego, co dotyczy w równym stopniu rynku kapitału finansowego, jak i ludzkiego oraz rzeczowego [Por.: Luttwak 2000; Rozwój w dobie globalizacji 2010 s ]. Szczególnego znaczenia nabierają transfery finansowe, jako zjawisko nowe na tak ogromną skalę. Globalizacja ponieważ o niej tutaj jest mowa jest traktowana jako proces spontaniczny i wynikający bezpośrednio z mechanizmu rynkowego, z którym musi się zmierzyć świat i jego gospodarka nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale także politycznym i etycznym [Por.: Soros 2008 s ]. Globalizacja gospodarki światowej wiąże się z powstawaniem i poszerzaniem sieci powiązań i współzależności między krajami i regionami zarówno w sferze gospodarczej, jak i w sferze technologicznej i kulturowej, jednak przede wszystkim w sferze relacji finansowych i handlowych. Wiąże się z rosnącymi przepływami: dóbr i usług, kapitału rzeczowego i kapitału finansowego [Por.: Friedman 2006 s ]. Powstawaniu zjawiska globalizacji towarzyszy zbieg wielu sprzyjających okoliczności, wśród których można wymienić: dominację w gospodarce światowej wielkich koncernów transnarodowych, megakoncentrację kapitału, rozwój cywilizacji informacyjnej, ogromną dynamikę postępu technologicznego, łatwość przepływu kapitału i szybkość przepływu informacji [Por.: Zorska 1998]. Zagadnienia identyfikowane z globalizacją od dłuższego czasu wywołują wiele dyskusji [Por. m.in.: Scholte 2005 s ; Mankiw 2008; Nawrot 2009], a na temat samej globalizacji są formułowane kontrowersyjne oceny prowokują one zarówno do ataku, jak i do obrony, tak samo w obszarze zjawisk realnych (vide przebieg europejskich i światowych szczytów gospodarczych i towarzyszące im spotkania antyglobalistów), jak i na płaszczyźnie toczących się debat i polemik naukowych oraz spektakularnych sporów politycznych [Por.: Martin, Schumann 1999]. Twórcy współczesnych nurtów myśli ekonomicznej najwyraźniej mają trudności z wyjaśnianiem procesów zachodzących w gospodarce światowej, które są coraz bardziej przeniknięte zjawiskami globalnymi. Nie tylko nie radzą sobie z przewidywaniem dotyczącym kierunku i zakresu globalizacji, ale też borykają się z interpretacją zdarzeń generowanych przez procesy globalizacyjne [Por.: Soros 1999 s ]. Stało się to bardzo wyraźne w czasie powstawania i rozszerzania się ostatniego kryzysu światowego. Kryzys jest, bez wątpienia, głębokim naruszeniem stabilności

9 Globalizacja a etyka 9 systemu ekonomicznego w poszczególnych krajach i w regionach, a nawet na świecie. O stabilności systemu ekonomicznego i jego kondycji świadczy na ogół kształtowanie się zestawu ważniejszych wskaźników i parametrów ekonomicznych, takich jak: stopa wzrostu, stopa bezrobocia, wskaźnik inflacji, stan długu publicznego i deficytu budżetowego, kształtowanie się kursu walutowego i podstawowych stóp procentowych. Procesy globalizacyjne do rozważań o kondycji i stabilności gospodarki wprowadzają dosyć istotne utrudnienia: z jednej strony przez swą coraz bardziej aktywną obecność zaburzającą obraz gospodarek narodowych, a z drugiej przez brak, uzgodnionych w świecie nauki, teoretycznych podstaw do ocen stanu gospodarek uwikłanych w wielostronne powiązania z innymi gospodarkami. Za początek kryzysu uznaje się krach w sektorze kredytów hipotecznych w USA, który nastąpił w połowie 2007 r. i który przyczynił się do zahamowania wzrostu gospodarki amerykańskiej. Po kilku miesiącach, na skutek procesów globalizacyjnych, które spowodowały silne i wielokierunkowe powiązania całej gospodarki światowej, kryzys zawitał do innych krajów świata. Ujawniła się także prawie absolutna zależność gospodarki realnej od świata finansów [Por.: Szymański 2009 s ]. Kryzys dotknął najsilniej rynki gospodarek wysoko rozwiniętych. Rynki wschodzące obroniły się, co wiąże się z odmienną w obydwu grupach krajów strukturą tworzenia PKB i innym potencjałem. W gospodarkach rynków wschodzących przeważa sektor wytwórczy, dominuje on nad sektorem usług, w tym nad rozbudowanym ponad miarę w krajach rozwiniętych sektorem finansowym. Inwestowano tu głównie w dziedziny produkcyjne, tu była lokowana produkcja niszcząca środowisko naturalne, materiałochłonna, a przede wszystkim pracochłonna. W krajach rynków rozwiniętych inwestowano w wiedzę i technologię, zwłaszcza teleinformatyczną i inżynierię finansową służącą do sterowania alokacją kapitału i do zarządzania ryzykiem. Fakt generowania ogromnych zysków z inwestowania w usługi, szczególnie te finansowe, ograniczał w tych krajach zainteresowanie inwestowaniem w dziedziny związane z wytwórczością. Kryzys początku XXI wieku zmusił do korekty działań nieracjonalnych z punktu widzenia stabilności systemu gospodarczego, wystawiając ujemną ocenę systemowi funkcjonowania społeczeństw konsumpcyjnych, żyjących ponad stan, ulegających reklamom i marketingowi. Krach ten, niewątpliwie, wymusi zmianę funkcjonujących paradygmatów, a środowisko naukowe zostanie zobligowane do rzetelnej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju globalnego. Warto w tym miejscu przytoczyć gorzkie słowa J. Stiglitza, propagatora idei globalizacji z ludzką twarzą. W swojej ostatniej książce, poświęconej analizie kryzysu , stwierdził, że: kryzys nie tylko obnażył wady dominującego modelu gospodarczego, ale również wady naszego społeczeństwa. Zbyt wielu ludzi wykorzystywało innych. Nadużyto zaufanie. Zarzucił, że: stworzyliśmy ersatz kapitalizmu o niejasnych regułach i bardzo jasnych skutkach: kolejnych kryzysach, nadmiernym ryzyku podejmowanym na koszt publiczny. Według tego autora, główną przyczyną kryzysu było nieracjonalne zachowanie jednego z mocarstw światowych, jakim są Stany Zjednoczone. Kryzys był ciosem w fundamentalne wartości i okazał się być bardziej szkodliwy niż reżim totalitarny. Kryzys doprowadził do utraty wiary w kapitalizm, w amerykańskim stylu. J. Stiglitz, deklarując

10 10 Andrzej F. Bocian się jako keynesista, uważa, że: ekonomia powinna być nauką zdolną do formułowania przewidywań, czego, niestety, zabrakło w praktyce, oraz że model neoklasyczny, model doskonałych rynków się nie sprawdza, a obecny kryzys skłoni ekonomistów do przemyśleń [Por.: Stiglitz 2010]. Wielkość środków finansowych, uruchomionych w programach antykryzysowych, jest trudna do oszacowania. Strumienie dolarów i euro przeznaczone na ratowanie i pobudzenie gospodarek borykających się z kryzysem były kierowane do upadających banków i dużych firm co spowodowało w efekcie wzrost długu publicznego w wielu krajach, a co zatem idzie, także w gospodarce światowej. Temat poziomu długu publicznego w poszczególnych gospodarkach narodowych stał się obecnie jednym z ważniejszych tematów ekonomicznych świata. Troska o jego redukcję spowodowała nasilenie debaty o naprawie finansów publicznych. Koszyk proponowanych reform z reguły obejmuje ograniczanie wydatków budżetowych poprzez: cięcia w wydatkach socjalnych, podnoszenie podatków, wydłużanie czasu pracy i zmniejszanie zatrudnienia w sektorze budżetowym. Dług w wielu krajach przekracza wielkość PKB, a prognozy jego wzrostu są niepokojące. Według agencji Economist Intelligence Unit, w czołówce znajdują się takie kraje, jak: Japonia, Włochy, Singapur, Islandia, Belgia i Grecja (por. wykres 1.). Dług publiczny Japonii w 2009 r. był blisko 2-krotnie większy niż roczne PKB. W porównaniu z 2000 r., relacja długu do PKB zwiększyła się w Japonii o 64 pkt. proc. Jedynie w Islandii zanotowano większy wzrost tej relacji z 38,1% do 111,2%, czyli o 73,1 pkt. proc. Wśród krajów tzw. Starej Unii jedynie w Wielkiej Brytanii nastąpiło znaczne zwiększenie tej relacji, tj. o 30,3 pkt. proc. do poziomu 83%. Gospodarka polska z relacją długu publicznego do PKB, sięgającą 52,6% w 2009 r. 4, znalazła się na 37. miejscu wśród 124 krajów świata, zajmując miejsce bezpośrednio przed Stanami Zjednoczonymi (wskaźnik na poziomie 51,8%). Relacja długu do PKB w Polsce wzrosła o 14,4 pkt. proc. w porównaniu z 2000 r., podczas gdy w Stanach Zjednoczonych o 17 pkt. proc. 4 W dniu 26 kwietnia 2011 r. GUS opublikował komunikat dotyczący polskiego deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikację fiskalną). Z danych tych wynika, że relacja długu do PKB w 2009 r. wyniosła 50,9%, a w 2010 r. ukształtowała się na poziomie 55%. Warto wspomnieć, że, cytowana wcześniej, agencja Economist Intelligence Unit przewidywała, iż relacja ta w 2010 r. wyniesie w Polsce 54,3%, czyli poziom bardzo zbliżony do rzeczywiście osiągniętego [Por.: Dokument elektroniczny, tryb dostępu: data wejścia: V 2011 r.].

11 Globalizacja a etyka 11 WYKRES 1. Kształtowanie się relacji długu publicznego do PKB w wybranych krajach 200 % Japonia 2009 r. 190,9% 150 Włochy Islandia Grecja 116,7% 111,2% 99,8% 100 Węgry 71,6% 124 kraje 64,8% Polska 52,6% 50 Rosja Estonia 14,6% 7,4% * 2010** Źródło: [Economist Intelligence Unit, The Economist, November 2010]. Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej tylko Węgry miały tę relację większą (na poziomie 71,6%; w 2000 r. 53,4%). W tej grupie najmniejszy wskaźnik w latach zanotowano w Estonii w 2009 r. dług publiczny stanowił zaledwie 7,4% PKB, co powoduje, że Estonia znalazła się na 116. pozycji w tym rankingu. Słowacja, znajdująca się w 2009 r. na 65. miejscu w rankingu, była jednym z nielicznych krajów, w którym nastąpiło zmniejszenie relacji długu do PKB, w jej przypadku z 49% w 2000 r. do 34,7% w 2009 r. Kraje BRIC tym skrótem określa się kraje z rynków wschodzących: Brazylię, Rosję, Indie i Chiny zajmują dalekie pozycje na tej liście, jedynie w Indiach w 2009 r. zanotowano wskaźnik na poziomie 61,4%, co jest wielkością mniejszą niż średni wskaźnik zadłużenia gospodarki światowej (64,8%). Spektakularnie zmniejszyła się relacja długu do PKB w Rosji, aż o 40 pkt. proc. (z 54,5% w 2000 r. do 14,5% w 2009 r.). Bardziej do wyobraźni przemawia jednak wielkość długu publicznego przypadającego na mieszkańca w poszczególnych krajach. Wskaźnik ten obrazuje obciążenie każdego obywatela długiem powstałym w wyniku nietrafionej polityki gospodarczej, w wyniku której została zagrożona stabilność gospodarcza oraz zawężone możliwości rozwojowe kraju. Skłania to też do refleksji na temat etycznej odpowie-

12 12 Andrzej F. Bocian dzialności władz rządowych za obciążanie przyszłych pokoleń własnymi wydatkami nadmiernymi i często niewłaściwie dystrybuowanymi. Ograniczając możliwości rozwojowe gospodarek, opóźnia się, a często uniemożliwia, korzystanie z dobrobytu przez przyszłe pokolenia. Generalnie, wszystkie elementy dotyczące relacji międzypokoleniowych mają wymiar etyczny, chociażby sprawa ochrony środowiska naturalnego człowieka, czy też racjonalnego gospodarowania bogactwami naturalnymi. Z największym bagażem zadłużenia, przypadającego na jednego mieszkańca, na świecie boryka się Japonia, które w 2009 r. wynosiło 74,7 tys. USD. Jest to kwota zadłużenia 14 razy większa niż notowana w tym roku w Polsce, która wynosiła 5,3 tys. USD. Jednak warto zwrócić uwagę, że w stosunku do 2000 r. dług przypadający na mieszkańca wzrósł w Japonii o 60%, a w Polsce aż 3-krotnie. Wśród krajów EU-10 najsilniej wzrósł dług na mieszkańca na Łotwie, ponad 10- krotnie w porównaniu z 2000 r., ale sama kwota długu na mieszkańca w 2009 r. była na Łotwie mniejsza o 23% niż w Polsce. We wszystkich krajach BRIC był notowany relatywnie niski wskaźnik długu na mieszkańca dużo niższy od średniego w gospodarce światowej, reprezentowanej w analizach agencji Economist Intelligence Unit przez 124 kraje. Z jednej strony był on wynikiem dużej liczby ludności (przypadek Indii), lecz z drugiej strony wynikał z polityki niskiego zadłużania gospodarki (przykład Rosji). Wśród krajów o wysokim długu publicznym nie ma takich krajów, jak: Luksemburg, Norwegia, Szwajcaria czy Dania. Te cztery kraje znajdują się na czele listy krajów szczycących się najwyższym PKB przypadającym na mieszkańca w 2009 r., według cytowanej agencji, były to odpowiednio kwoty: 102,3 tys. USD; 78,7 tys. USD; 59,7 tys. USD i 56,4 tys. USD 5. W tym rankingu Polska zajęła 48. pozycję z PKB na mieszkańca w kwocie 10,1 tys. USD. Większość krajów tzw. Starej Unii miała w tym czasie 3-5 razy większy wskaźnik PKB na mieszkańca niż Polska. W Chinach, w 2009 r. PKB przypadające na mieszkańca wyniosło 3,7 tys. USD, a w Indiach zaledwie 1,1 tys. USD. Można tym samym mówić o przepaści w dobrobycie między poszczególnymi krajami. Próba odpowiedzi na pojawiające się pytanie natury etycznej o sposoby niwelowania tych przepaści i o udział bogatszych krajów w wyrównywaniu szans rozwojowych biedniejszych pozostaje stale niemożliwa, mimo deklaracji pomocy i prób znalezienia dobrego rozwiązania tej kwestii podejmowanych na forach międzynarodowych. W Stanach Zjednoczonych, w 2009 r. na mieszkańca przypadało PKB w kwocie 45,5 tys. USD, co plasowało ten kraj na stosunkowo odległej 9. pozycji, zaraz po Islandii (46,6 tys. USD na mieszkańca), a przed Austrią (45 tys. USD na mieszkańca). Tak odległa pozycja wskaźnika PKB na mieszkańca Stanów Zjednoczonych nie odbiera pierwszeństwa gospodarce amerykańskiej w tworzeniu światowego PKB. Spośród 5 Dane przytaczane za agencją Economist Intelligence Unit różnią się, co do absolutnych wielkości, od danych podawanych przez inne źródła, np. MFW czy Eurosat. Różnice te nie powodują istotnych przesunięć w rankingach zamożności poszczególnych krajów na tle innych.

13 Globalizacja a etyka 13 wszystkich krajów świata ma ona największy udział w wytwarzaniu PKB i tak jest od wielu dziesięcioleci. Mając w tym względzie niezachwianą pozycję lidera, musi w coraz większym stopniu liczyć się z rosnącą konkurencją innych krajów. Bez wątpienia, w związku z kryzysem lat , zmniejszenie udziału gospodarki amerykańskiej w tworzeniu światowego PKB było nieuniknione. Według ostatniej oceny Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w ciągu dwudziestu lat udział gospodarki amerykańskiej w tworzeniu PKB zmniejszy się o nieco ponad 5 pkt. proc. z 22,9% w 1996 r. do 17,8% w 2016 r. (por. wykres 2.). Miejsce opuszczane przez gospodarkę amerykańską zaczynają zajmować dynamicznie rozwijające się nowe kraje. Do tej grupy należą kraje Azji, a w szczególności Chiny. Nie ulega wątpliwości, że kryzys wpłynie na ukształtowanie się nowego światowego ładu i że rynki wschodzące będą beneficjentami tego procesu. Jednakże pewne obszary globu, tradycyjnie zaniedbane, stale pozostają na obrzeżach wzrostu. Prognozy nie wskazują, aby w krajach afrykańskich nastąpiła, chociaż mała poprawa warunków życia, żeby dokonał się przynajmniej nieznaczny skok cywilizacyjny. Z punktu widzenia bieżącej sytuacji tworzenia się nowego układu sił gospodarczych w świecie, istotna jest obserwacja rosnącego udziału krajów grupy BRIC. Kraje BRIC w 2009 r. wytworzyły 23,9% światowego produktu, a w 2016 r. ich udział ma wzrosnąć już do 30,5%. Warto zwrócić uwagę, że w 1996 r. kraje te wytworzyły 15,3% światowego PKB (por. wykres 2.). Prognozy MFW z kwietnia 2011 r., dotyczące dynamiki PKB, nie pozwalają wątpić, że dobra sytuacja w tych krajach, co zwłaszcza dotyczy Chin i Indii, będzie się utrzymywała w horyzoncie najbliższych sześciu lat. Spełnienie się prognoz wzrostu PKB do 2016 r., zakładających wysokie, stabilne w czasie tempo wzrostu gospodarki chińskiej i nieco wolniejsze gospodarki indyjskiej, jak również przewidujących zdecydowanie wolniejsze tempo wzrostu gospodarek krajów Unii Europejskiej, jak i krajów Grupy G7 oraz Stanów Zjednoczonych (por. wykres 3.), może oznaczać zupełne przewartościowanie sił w gospodarce światowej w ciągu kilku lat. Patrząc na prognozowane obecnie przez MFW tempo wzrostu Chin na lata , oscylujące nieznacznie tylko poniżej 10%, oraz na prognozę wzrostu gospodarek G-7 i Unii Europejskiej w tempie ok. 2%, a także na prognozowane tempo wzrostu gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej, na poziomie ok. 4%, trudno przewidzieć, jaki kierunek i przebieg najprawdopodobniej przybiorą zmiany w gospodarce światowej. Sama dynamika PKB nie będzie miała kluczowego znaczenia dla kształtowania się relacji w świecie. Oczywiście, nie można jej nie doceniać, ale o ostatecznym kształcie inicjujących się przemian zadecyduje cała gama elementów charakteryzujących poszczególne gospodarki, poczynając od czynników strukturalnych i instytucjonalnych, a na politycznych i społecznych kończąc. Nie bez znaczenia są również czynniki kulturowe i cywilizacyjne społeczeństw, jak też poziom stratyfikacji dochodowej społeczeństwa. Jednak punktem wyjścia do przemian są przede wszystkim: poziom rozwoju gospodarczego, struktura konsumpcji, skłonność do oszczędzania oraz jakość kapitału ludzkiego.

14 14 Andrzej F. Bocian WYKRES 2. Udział wybranych krajów i grup krajów w światowym PKB (według siły nabywczej) Stany Zjednoczone 23% 1996 r. 164 pozostałych krajów 38% EU-10* 2% Francja 4% Wielka Bryt. 4% Niemcy 5% BRIC 15% Japonia 9% 164 pozostałych krajów 38% Stany Zjednoczone 22% EU-10* Francja 3% Wielka Bryt. 3% 3% Niemcy 4% 2006 r. BRIC 20% Japonia 7% Stany Zjednoczone 18% 2016 r. 164 pozostałych krajów 37% EU-10* 2% Francja 2% Wielka Bryt. 3% Niemcy 3% Japonia 5% BRIC 30% * Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry Źródło: [World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, April 2011].

15 Globalizacja a etyka 15 WYKRES 3. Dynamika PKB w latach (ceny stałe, poprzedni rok = 100) 15 % Świat Grupa G7 Europa Środ.-Wsch. Chiny Indie Unia Europejska Źródło: [World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, April 2011]. 6. Ustanawianie wzajemnych powiązań Rozwój wiedzy o człowieku i o jego społecznych relacjach zdominował naukę w starożytności i średniowieczu. Nauka ery nowożytnej jest związana natomiast z dynamicznym rozwojem materialnych obszarów wiedzy, takich jak m.in.: inżynieria, nauki o gospodarce, o budowie świata i prawach jego funkcjonowania. W filozofii greckiej dominowało zainteresowanie człowiekiem. Poznanie człowieka i możliwość jego doskonalenia były podstawowymi kwestiami w wielu szkołach filozofii greckiej. Najpełniej to stanowisko reprezentował Sokrates uznawany za twórcę etyki. Etyka, pozostająca w ścisłym związku z filozofią, stanowiła istotny element w rozważaniach: Platona, Arystotelesa, św. Augustyna i innych myślicieli w starożytności i średniowieczu. Arystoteles, uczeń Platona, podzielił filozofię na teoretyczną i praktyczną, w filozofii praktycznej wyróżnił dwa działy etykę 6 i politykę, z podporządkowanymi dyscyplinami: retoryką, ekonomiką i poetyką. Filozofia teoretyczna została 6 W etyce Arystotelesa na uwagę zasługuje twierdzenie, że najważniejszym dobrem jest szczęście, które sprowadza się do działalności człowieka godnej, rozumnej i cnotliwej. Ta idea była powtarzana przez wielu myślicieli.

16 16 Andrzej F. Bocian zaś podzielona na: fizykę, matematykę i pierwszą filozofię, nazwaną później metafizyką. System filozofii Arystotelesa na wiele wieków określił sposób: widzenia, myślenia i rozumienia świata. Ustalił, w sposób sobie właściwy, interesujące nas relacje między: etyką, polityka i ekonomią. Na ówczesne czasy takie uporządkowanie było wystarczające. Współczesność jest jednak o wiele bardziej skomplikowana i wielowymiarowa, a także mniej oczywista, klarowna i przejrzysta. W naszej epoce współzależność między: ekonomią, polityką, etyką, kulturą, religią i wielu jeszcze innymi sferami naszego życia społecznego są silne, ale też bardzo wzajemnie uwikłane [Por.: Hall, Taylor 1995.]. Człowiek Sokratesa i społeczeństwo Platona nie są tożsame z człowiekiem i społeczeństwem świata współczesnego. Jednakże złożoność i rozliczne uwarunkowania w funkcjonowaniu tego świata nie oznaczają, iż nie istnieje potrzeba zachowania odpowiednich proporcji i konieczność określenia relacji pomiędzy dyskutowanymi sferami funkcjonowania człowieka. Może zatem postulat równowagi między: ekonomią, polityką i etyką jest najwłaściwszą transpozycją myśli Arystotelesa do współczesności. Może powinien stać się paradygmatem globalizacji. Współczesny świat jest światem zintegrowanym, więc trzeba go: postrzegać, analizować i rozumieć w splocie wielu problemów oraz zjawisk. W czasach Arystotelesa czy św. Augustyna było możliwe postrzeganie świata poprzez wydzielone części. Rozważania wtedy o kwestiach etycznych nie musiały prowadzić na teren polityki. W życiu społeczno-gospodarczym formuła świata jako całości jest metodologicznie bardziej atrakcyjna, niż widzenie tych części w izolacji, co jest, niewątpliwie, trudniejsze, ale prowadzi do dostrzegania wzajemnych uwarunkowań wyróżnionych części. Wynika stąd wniosek, że ekonomia, polityka i etyka w gospodarce globalnej powinny być ujmowane we wzajemnych relacjach i wzajemnym przenikaniu. Polityka i ekonomia wyraźnie zdominowały myślenie społeczeństw. Czy zatem komplementarność ekonomii i polityki w niektórych krajach nie przekształca się w relacje substytucyjne? Czy we współczesnym świecie jest miejsce dla zachowań etycznych? Czy dążenie do bogactwa i władzy jest ze swej natury etyczne? Czy pomijanie milczeniem nieprawości w obszarze ekonomii i polityki dehumanizuje współczesny świat? Jeżeli jest bogactwo, to na drugim biegunie musi być nędza. Jakie proporcje pomiędzy obszarami bogactwa i nędzy są tu dopuszczalne? Czy miliard ludzi na świecie, mających na swe utrzymanie zaledwie jednego dolara dziennie, nie stanowi dowodu na brak zasad moralnych we współczesnym świecie? To tylko nieliczne z możliwych pytań, które nasuwają się na kanwie rozważanych zagadnień. Odpowiedzi na tego typu pytania nie są wcale proste. Podejmowanie prób mierzenia się z tego typu problemowymi pytaniami oznacza, że staramy się przybliżyć do pełniejszego poznania mechanizmów funkcjonowania współczesnego świata. Następnie zostanie podjęta próba korygowania obowiązujących w nim reguł i zmiany status quo regionów i społeczeństw. Gros tych pytań dotyczy granicy norm etycznych w zachowaniach politycznych i gospodarczych. Ustosunkowanie się do nich jest tym trudniejsze, im głębsza jest świa-

17 Globalizacja a etyka 17 domość, iż przenikanie zasad etycznych do gospodarki powoduje ingerencję w mechanizm praw ekonomicznych i zakłócenie w ich funkcjonowaniu. Powstaje wtedy dylemat dotyczący wyboru zasad regulowania w gospodarce rynek i jego mechanizmy czy interwencjonizm poprawiający regulacyjne funkcje rynku [Por.: Hicks 1999]. W dyskusjach na temat natury i logiki polityki gospodarczej bardzo często dochodzi do przeciwstawienia dwóch nurtów ekonomii ekonomii liberalnej bądź neoliberalnej i ekonomii keynesowskiej. Dokonuje się wtedy periodyzacji na okresy w historii gospodarczej świata oraz podziału krajów, na te które opierają swoją politykę na ekonomii neoliberalnej i na te, które hołdują zasadom ekonomii keynesowskiej. D. S. Landes w interesującym studium Bogactwo i nędza narodów [Landes 2005] rozpoczął swą wędrówkę przez wieki od przytoczenia opinii Paula Samuelsona z 1976 r.: Nadal właściwie nie wiadomo, dlaczego ubogie kraje są biedne, a zamożne bogate. Pytanie to do dnia dzisiejszego nie straciło nic na aktualności, a nawet powinno być sformułowane jeszcze dosadniej, przez wpisanie do jego treści kwestii postaw etycznych krajów bogatych. Faktem jest, że zasady działania w gospodarce wyznaczają jedynie twarde prawa ekonomiczne. W gospodarce rynkowej naturalny jest wzrost rywalizacji. Wynika on bezpośrednio ze swobodnej gry sił rynkowych i powoduje dążenie do uzyskiwania przewag konkurencyjnych. Coraz większy wpływ globalizacji sprawia, że bogaceniu się jednych towarzyszy zubożenie innych, istniejących w odległych zakątkach globu. Jednakże warto przypomnieć, że już Adam Smith uświadomił narodom, że funkcjonowanie w społeczeństwie jest obarczone także określonymi obowiązkami na rzecz utrzymania państwa i zaspokojenia potrzeb zbiorowych. Chodzi oczywiście o system podatkowy. Obowiązek świadczenia na rzecz dobra wspólnego wchodzi w sferę moralnego obowiązku. Skala i zakres tego obowiązku jest od wielu dziesiątek lat przedmiotem ożywionych sporów. Dyskusja toczy się właściwie pomiędzy reprezentantami dwóch modeli [Wojtyna 2005] zwolennikami doktryny liberalnej i zwolennikami keynesizmu. Przewagi zmieniają się w czasie, ale temat zawsze stanowi atrakcyjny przedmiot w debacie o kształcie polityki gospodarczej. Przykładem państw, realizujących społeczną gospodarkę rynkową, która musi z założenia opierać się na dużym fiskalizmie, są Niemcy i Szwecja. Inny typ reprezentują gospodarki: amerykańska i japońska, o efektywności których decyduje mechanizm rynku i w których swoboda gospodarcza nie jest krępowana działaniami państwa. Kraje, prowadzące politykę gospodarczą nastawioną na politykę: deregulacji, prywatyzacji, stałych reform rynkowych, uzyskują szybszy wzrost, lepiej rozwiązują trudne problemy społeczno-gospodarcze (np. walka z bezrobociem) i są bardziej konkurencyjne na globalnych rynkach. W rezultacie, w długim okresie taka polityka jest korzystna dla wszystkich, zarówno dla biednych, jak i bogatych. W ekonomii współczesnej, a tym samym w polityce gospodarczej, zwraca się uwagę na coraz więcej czynników warunkujących sukces gospodarczy [Por.: Wojtyna 2008]. Podkreśla się zatem konieczność interdyscyplinarnego podejścia do podejmowanych decyzji, zaleca się prowadzenie analiz średnio- i długookresowych, wskazuje na rolę czynnika instytucjonalnego, uwydatnia kwestie etyczne i społeczne, postuluje dbałość o ekorozwój i wzrost zrównoważony, akcentuje się kwestię roli

18 18 Andrzej F. Bocian kapitału ludzkiego oraz zagadnienia konkurencyjności i racjonalności globalnej [Por.: Stiglitz 2004 s ]. Ze swej strony dodam jeszcze jedną, istotną zasadę sugeruję jak największe ograniczenie wpływów politycznych na gospodarkę, bowiem one są elementem destabilizującym system gospodarczy państwa. 7. Czy da się określić relacje? Kryzysy finansowe drugiej połowy XX w. wybuchały w wielu miejscach świata (Meksyk, Chile, Argentyna, Japonia, Turcja, Rosja itd.), ale były w miarę szybko tłumione i nie dochodziło do efektu domina. Kolebką obecnego kryzysu była najsilniejsza gospodarka światowa mocno zespolona z najważniejszymi regionami gospodarki światowej. W przypadku wcześniejszych kryzysów, wystarczały procedury zapisane w konsensusie waszyngtońskim i szybkie interwencje Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Prawdą jest, że obecnie zabrakło szybkiej i skutecznej reakcji rządu USA, lecz co ważniejsze nie były znane rozmiary nieprawidłowości w finansach i bankowości, które przerosły najśmielsze przypuszczenia. Toteż w wielu dyskusjach na temat źródeł ostatniego kryzysu nie brakuje głosów, że zostały przekroczone wszelkie dopuszczalne normy zachowań etycznych. Zatem jest bardzo wiele odwołań etycznych w ocenach przyczyn kryzysu początku XXI wieku. Nikt nie ma wątpliwości, że zasady etyczne powinny obowiązywać i w polityce i w ekonomii. Nie można się jednak zgodzić z poglądem, że demokracja i społeczeństwo obywatelskie są wystarczająco mocnym katalizatorem zachowań etycznych. W poglądzie tym przypisuje się demokracji nadzwyczajne właściwości, których w niej nie dostrzegam. Nie jest ona samoistnym gwarantem zachowań etycznych ludzi odpowiedzialnych za: gospodarkę, społeczeństwo i rozwój. Powszechnie się uważa, że najkorzystniejszym systemem dla ekonomii jest system rynkowy, dla polityki system demokratyczny, a dla etyki nie ma jednoznacznego odpowiednika, który zabezpieczyłby jej należne miejsce w życiu jednostki i społeczeństwa. W sprawach etycznych najgłośniej wypowiadają się kościoły. Wszystkie religie mają charakter proetyczny, bowiem deklarują i propagują postawy etyczne. Rynek pojmowany jako droga do wolności indywidualnej i wolności społecznej i demokracja przyjmowana jako kreator społeczeństwa obywatelskiego właściwie wyznaczają i limitują obecność zasad etycznych w naszym życiu. 8. Podsumowanie Mahomet był człowiekiem, który 1400 lat temu ustanawiał zasady dobrego zachowania na wolnym rynku. Z jego pism wynika, że korupcja jest do gruntu zła. Na rynku trzeba zachowywać się zgodnie z pewnymi regułami, aby skutki były pożądane. To jest bardzo podobne do tego, co znajdziemy w,,teorii uczuć moralnych i,,bogactwie narodów Adama Smitha. Wbrew temu, z czym dziś się go kojarzy, Adam Smith pisał, że każdemu działaniu powinno towarzyszyć poczucie sprawiedliwości. W dzisiejszym kapitalizmie i także w gospodarkach Bliskiego Wschodu tego

19 Globalizacja a etyka 19 brakuje. Rynek opiera się na instytucjach, uczciwości, sprawiedliwości społecznej. Te właśnie wartości głosił Mahomet. I na tych wartościach kwitło społeczne i gospodarcze życie wyznawców islamu przez wiele stuleci [Por.: Hossein Askari 2011]. Tych wartości zabrakło w świecie zachodnim na przełomie stuleci, co zrodziło kryzys lat , uznany przez Alana Greenspana [Por.: Greenspan 2008 s ] za najgorszy od 50 lat kryzys. W tej kwestii wtórował mu także G. Soros [Soros 2008]. Natomiast wielu ekonomistów, w tej liczbie m.in. J. Stiglitz [Por.: Stiglitz 2010], uważało, że to właśnie działalność A. Greenspana po 2000 r. doprowadziła do sytuacji kryzysowej, że kierowany wówczas przez niego System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED) konsekwentnie prowadził zbyt ryzykowną politykę niskich stóp, a zatem i tanich kredytów, co, przy wirtualizacji rynku finansowego, doprowadziło do niewyobrażalnych strat gospodarczych i bankructw w globalnej gospodarce, w której zabrakło zasad etycznego, odpowiedzialnego postępowania. Kryzys światowy był kosztowną lekcją ekonomii, udzieloną całej społeczności: naukowców, polityków, przedsiębiorców, a także mieszkańcom poszczególnych krajów [Por.: Mankiw 2008; Osiatyński 2009]. Wszyscy bowiem w równym stopniu byli zaskoczeni tym, co wydarzyło się w gospodarce światowej. Nie doceniono, że dynamika procesów globalizacyjnych, trwających już ponad trzy dekady, spowodowała powstanie mocnych i wielokierunkowych powiązań całej gospodarki światowej, a w szczególności prawie absolutną zależność gospodarki realnej od świata finansów. Coraz częściej mówi się zatem o wirtualizacji kapitału, o narastającej dynamice autonomizacji rynków finansowych określanej jako finansjeryzacja gospodarki, co jest, niczym innym, jak postępującą globalizacją rynków finansowych [Por.: Fiedor 2010; Wojtyna 2010]. Literatura Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.stat.gov.pl, data wejścia: V.2011]. Fiedor B Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, Ekonomista, nr 4. Friedman T.L Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Poznań. Greenspan A Era zawirowań krok w nowy wiek, Warszawa. Hall R.E., Taylor J.B Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Warszawa. Hicks J.R Teoria historii gospodarczej, Toruń. Hossein Askari, profesor George Washington University, wywiad z dnia 4 lutego 2011 r., dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.obserwatorfinansowy.pl, data wejścia: I 2011]. Landes D.S Bogactwo i nędza narodów, Warszawa. Luttwak E Turbokapitalizm, Wrocław. Mankiw M.G Makroekonomista jako naukowiec i inżynier, Gospodarka Narodowa, nr 4. Mankiw N.G Makroekonomista jako naukowiec i inżynier, Gospodarka Narodowa, nr 4.

20 20 Andrzej F. Bocian Martin H.P., Schumann H Pułapka globalizacji, Wrocław. Morawski W Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, Warszawa. Nawrot W Globalny kryzys finansowy XXI wieku, Warszawa. Osiatyński J Strategia makroekonomiczna Polski w warunkach światowego kryzysu, Gospodarka Narodowa, nr 7 8. Ossowska M Podstawy nauki o moralności, Warszawa. Rozwój w dobie globalizacji 2010, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Warszawa. Scholte J.A Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec. Soros G Kryzys światowego kapitalizmu, Warszawa. Soros G Nowy paradygmat rynków finansowych, Warszawa. Soros G Nowy paradygmat rynków finansowych, Warszawa. Stiglitz J Freefall. Jazda bez trzymanki, Warszawa. Stiglitz J.E Globalizacja, Warszawa. Szymański W Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Warszawa. Weber M Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Warszawa. Wojtyna A Alternatywne modele kapitalizmu, Gospodarka Narodowa, nr 9. Wojtyna A Współczesna ekonomia kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, Ekonomista, nr 1. Wojtyna A Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność?, Gospodarka Narodowa, nr 9. Zorska A Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa.

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2013 Nr 3 (63) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Wiktor Szydło Globalny kryzys 2007 2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym redakcja Agnieszka Haber Maciej Szałaj Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych

Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych redakcja: Aneta Ejsmont Jarosław Ruszewski PRYZMAT Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM I BIZNESIE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM I BIZNESIE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM I BIZNESIE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM I BIZNESIE Redakcja naukowa Tomasz Białas, Marek Grzybowski, Janusz Tomaszewski Gdynia 2009

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Kongres Ekonomistów Polskich Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych SESJA PLENARNA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GLOBAL GOVERNANCE Koncepcje doświadczenia perspektywy Janusz W. Gołębiowski Nr 291 Warszawa 2008 Recenzent Jerzy Kleer Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej mają

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 593 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 17 PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA Redakcja naukowa Alina Grynia Wydział Ekonomiczno Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku Wilno 2014

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Wiedza i bogactwo narodów

Wiedza i bogactwo narodów Wiedza i bogactwo narodów Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej Ekonomia i finanse Wiedza i bogactwo narodów Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej Ekonomia i

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre przykłady Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% Koordynatorzy wydania: Marzena Jagielska Oksana Świerczyńska Redakcja: Marzena Jagielska Bolesław Rok Współpraca:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre przykłady Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Streszczenie W artykule Ekonomia

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 4 (LXII LXIII) 2009 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski * NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Wstęp Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,

Bardziej szczegółowo

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA E X C A T H E D R A SPIS TREŚCI Ex cathedra 3 Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy? KATARZYNA ŻUKROWSKA 15 Znak zmian na polskim rynku pracy różnice absorpcji szoków makroekonomicznych po 2000

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Rozwój i Regiony Development and Regions Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego

Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego Tomasz Przybyciński Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego W ostatnich latach polska gospodarka została dotknięta skutkami szoków

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Kultura i Gospodarka Culture and Economy Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo