Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie"

Transkrypt

1 Wiesław Kąkol Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Tworzenie, zarządzanie i finansowanie organizacji pozarządowych

2 Redakcja techniczna Robert Cebula (MITEL) Projekt okładki Piotr Wisłocki (MITEL) Korekta MITEL Publikacja jest rezultatem projektu Akademia Postaw Obywatelskich realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. ISBN Wydawca Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel

3 Książkę tę dedykuję mojej Żonie

4

5 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie 1.1. Na czym polega demokracja? Rola społeczeństwa w demokracji Prawa i obowiązki obywatela Społeczeństwo obywatelskie w Polsce Rozdział 2. Rola organizacji pozarządowych w demokratycznym państwie 2.1. Definicja trzeciego sektora Historia rozwoju organizacji pozarządowych Dialog obywatelski Rodzaje organizacji pozarządowych Rodzaje stowarzyszeń Fundacja Procedura zakładania stowarzyszeń i fundacji Rejestrowanie organizacji pożytku publicznego Działalność statutowa a działalność gospodarcza Dalsze kroki w procesie zakładania stowarzyszenia/fundacji Organizacje pozarządowe w Polsce Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej Elementy polityki rachunkowości Sprawozdawczość finansowa Zasady opodatkowania organizacji pozarządowych Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w NGO Umowy o pracę

6 Umowy cywilnoprawne Zasady rozliczania umów Zasady rozliczania umów z pracownikami Rozdział 3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych 3.1. Źródła finansowania organizacji pozarządowych Zlecanie zadań przez podmioty publiczne Zasady aplikowania o dotację w ramach POKL Rozdział 4. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją 4.1. Obszary i efekty dotychczasowej współpracy Monitoring obywatelski Literatura Aneksy

7 Wstęp Młoda, polska demokracja rozwijająca się po kilkudziesięciu latach obowiązywania systemu totalitarnego jest nadal bardzo słaba, a obywatelski obowiązek często nie przejawia się w ogóle, albo ogranicza do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich lub parlamentarnych. Taka sytuacja sprawia, że rządzący zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, pozostawieni bez bieżącej kontroli społeczeństwa, nie realizują złożonych obietnic wyborczych, kierując się interesem własnym lub swojej partii politycznej. Wśród obywateli pojawia się natomiast poczucie bezsilności i bezradności. Często przeradza się ono w złość i prezentowanie postaw roszczeniowych albo objawia się zniechęceniem i biernością. Dowodem są badania opinii publicznej, które wskazują, że zdecydowana większość obywateli uważa, że rozwiązywanie problemów społecznych jest zadaniem administracji rządowej i samorządowej 1. W społeczeństwie obywatelskim inicjatywa należy przede wszystkim do obywateli, od nich musi wyjść i oni mają narzędzia kontroli jej realizacji. Szanse oddziaływania są o wiele większe, jeżeli działania są podejmowane w grupie czy też organizacji. Prawdopodobieństwo sukcesu zwiększa się jeszcze bardziej, gdy nawiązana zostanie współpraca z przygotowanym do tego samorządem. Pojawia się więc potrzeba zachęcenia do tak zarysowanego schematu działania wszystkich zainteresowanych stron, począwszy od obywateli, poprzez organizacje pozarządowe, a skończywszy na samorządach. Kreatywni obywatele muszą wiedzieć, jak się organizować i tworzyć nowe projekty społeczne rozwiązujące ich problemy. Natomiast władze lokalne muszą być otwarte na współpracę i potrafić uwzględniać oczekiwania obywateli w swojej bieżącej działalności. 1 R. Sobiech, Przeciwdziałanie bezradności społecznej, raport, Uniwersytet Warszawski.

8 Wstęp Niniejsza publikacja została opracowana jako jeden z rezultatów projektu Akademia postaw obywatelskich w ramach działania Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Obszarem realizacji było województwo podkarpackie ze szczególnym uwzględnieniem powiatów mieleckiego i rzeszowskiego. Projekt był realizowany w partnerstwie. Liderem projektu było Towarzystwo Altum Programy Społeczno- -Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie, natomiast partnerem Lokalna Grupa Działania Prowent z siedzibą w Mielcu. Celem głównym projektu było pobudzenie społeczności lokalnej do prezentowania postaw obywatelskich. Cel ten osiągnięto poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 1. wzrost świadomości społecznej na temat systemów monitoringu obywatelskiego, inicjatyw lokalnych, mechanizmów legislacyjnych, praw i obowiązków obywatela; 2. przekazanie wiedzy na temat budowy, działania i finansowania organizacji pozarządowych; 3. pobudzenie kreatywnego działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez budowanie inicjatyw projektowych; 4. nawiązanie trwałej współpracy na linii obywatele i ich organizacje a samorząd; 5. wykorzystanie potencjału już istniejących organizacji do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt miał charakter kompleksowy i był skierowany do: 1. pojedynczego obywatela, któremu ma dać poczucie pewności i wskazać drogę dalszego działania na rzecz społeczności lokalnej; 2. organizacji pozarządowych ich wzmocnienie poprzez wiedzę o zarządzaniu i finansowaniu oraz uświadomienie roli, jaką pełnią w społeczeństwie obywatelskim; 3. władz lokalnych, samorządów wskazuje potrzebę współpracy i partnerstwa z organizacjami pozarządowymi. Zakładane rezultaty osiągane były różnymi metodami po to, aby wspierać wszystkie z wymienionych grup uczestników. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: A. Szkolenia dla wszystkich beneficjentów: 1. Systemy monitoringu obywatelskiego w oparciu o możliwości ustawowe (7 edycji) szkolenie miało na celu przedstawić mechanizmy kontroli społecznej, ustawowe możliwości udzia-

9 Wstęp B. łu w życiu lokalnej społeczności, udziału w spotkaniach rady gminy, zebraniach wiejskich, procedurach legislacyjnych, tworzeniu porozumień i koalicji. Szkolenie podnosi świadomość społeczną wszystkich zainteresowanych stron. 2. Zarządzanie projektem (7 edycji) techniki planowania inicjatyw społecznych, budowania budżetu, planowania wykonawstwa. 3. Techniki negocjacji (7 edycji) sztuka negocjacji, stawiania warunków, ale także kompromisu. Szkolenie dla osób fizycznych: Budowanie i działanie organizacji pozarządowych jako element kreowania społeczeństwa obywatelskiego (7 edycji) zasady zakładania organizacji, kierowania nią, cele organizacji, sposoby oddziaływania na otoczenie. C. Szkolenia dla organizacji pozarządowych: 1. Zarządzanie organizacją (5 edycji) podstawy prawne działań, zachowania organizacyjne, zarządzanie kadrą, czasem, zadaniami. 2. Zarządzanie finansami organizacji (5 edycji) rachunkowość i sprawozdawczość organizacji, metody pozyskiwania finansowania, audyt finansowy. 3. Zarządzanie informacją (5 edycji) promowanie działalności, public relation, badania potrzeb społeczności lokalnej. D. E. F. Doradztwo specjalistyczne dla osób chcących założyć organizację pozarządową, istniejących organizacji oraz samorządowców zakres doradztwa obejmował wszelkie aspekty związane z zakładaniem organizacji (statut, wpis do KRS, dokumentacja), bieżącym prowadzeniem organizacji (rachunkowość, kadry, finanse, promocja), pozyskiwaniem finansowania działalności, kreowaniem inicjatyw projektowych, zakładaniem partnerstw i tworzeniem trwałych zasad współpracy. Debaty z politykami (2 edycje) bardzo ciekawa była możliwość nawiązania kontaktu z politykiem (poseł lub senator), praktyczna konfrontacja wiedzy zdobytej na szkoleniach (negocjacje), pozyskanie wiedzy na temat mechanizmów monitoringu społecznego w praktyce. Wyjazdy studyjne (3 edycje) wyjazdy do organizacji i samorządów z innych województw lub powiatów w celu wskazania dobrych praktyk, wymiany poglądów, integracji oraz czasu na tworzenie lokalnych i ponadregionalnych porozumień. W wyjazdach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów.

10 Wstęp G. Seminarium upowszechniające zrealizowano seminarium upowszechniające, na którym przedstawiono założenia oraz rezultaty projektu. Projekt był realizowany od czerwca 2008 roku do maja 2009 roku. Niniejsza publikacja, jako rezultat projektu, jest próbą analizy obecnego poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a także stanowi zbiór przydatnych informacji dla wszystkich, którzy chcą założyć organizację pozarządową, kierować nią i pozyskiwać dla niej finansowanie. 10

11 Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie 1.1. Na czym polega demokracja? Każdy ustrój polityczny rządzi się swoimi prawami, do każdego ustroju społeczeństwo musi się przyzwyczaić i proces ten trwa bardzo długo. Chociaż transformacja ustrojowa w Polsce rozpoczęła już ponad 20 lat temu, nadal widać, że w wielu płaszczyznach życia społecznego nie została ona ukończona. Dzieje się tak dlatego, że pewnych postaw, nawyków i świadomości nie da się zmienić przepisami prawa. Muszą one nastąpić samoczynnie lub z pomocą państwa, ale jako działania edukacyjne i wspierające. Wymagający w tym zakresie jest zwłaszcza ustrój demokratyczny. Poprawne działanie tego ustroju jest możliwe tylko wtedy, gdy społeczeństwo aktywnie partycypuje w rządzeniu i podejmowaniu wszelkiego rodzaju decyzji na każdym szczeblu administracji. Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud, oraz kratos władza. Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której obywatele (naród) sprawują rządy bezpośrednio albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli. Sam termin demokracja prawdopodobnie znalazł się użyciu już w V wieku p.n.e. Przyjmuje się, że po raz pierwszy zastosował go grecki historyk Herodot i to właśnie Grecja była kolebką demokracji. Od tamtych czasów ustroje demokratyczne poszczególnych państw bardzo się zmieniały pod wpływem różnego rodzaju czynników, takich jak chociażby wykształcenie nowych klas społecznych. Obecnie za państwa demokratyczne uznaje się tylko te, których ustrój spełnia następujące kryteria 2 : 2 M. Gulczyński, Nauka o polityce, Druktur, Warszawa

12 Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie 12 dostępność sfery polityki dla wszystkich bez ograniczeń ze względów klasowych, rasowych, majątkowych, religijnych; możność wybierania na stanowiska publiczne i swoboda dostępu do tych stanowisk, czy jakichkolwiek innych (poza wyrokiem sądowym pozbawiającym praw publicznych); suwerenność narodu (ludu) oznaczająca, że władza zwierzchnia, niezbywalna i niepodzielna, należy do zbiorowości społecznej żyjącej w granicach państwa; zasada reprezentacji utożsamiona z delegowaniem uprawnień władczych na przedstawicieli obieralnych przez naród w wyborach powszechnych i działających pod jego kontrolą; uznanie wyborów za główne źródło prawomocności władzy i konieczność cyklicznego potwierdzania legitymacji władzy w wyborach powszechnych; możność zrzeszania się w partie polityczne i wyboru między alternatywnymi ofertami piastunów władzy państwowej; odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi tworzenie wyspecjalizowanych instytucji kontroli władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom; podział władz wyrażający ideę ograniczania rządu poprzez wzajemne kontrolowanie się ośrodków władzy oraz przez działalność zorganizowanej opozycji politycznej; wolność przekonań i wypowiedzi; instytucjonalna ochrona praw obywatelskich wyrażająca się w stwarzaniu formalnych zabezpieczeń obywateli przed nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją władzy w ich sprawy prywatne, prawo własności prywatnej i swoboda przedsiębiorczości wedle reguł gospodarki rynkowej. Z punktu widzenia niniejszego opracowania na uwagę zasługują trzy pierwsze kryteria, które mówią o równym prawie do czynnego i biernego uczestnictwa w życiu publicznym. Każdy obywatel może być wybieranym, jak i wybierającym. Dzisiaj problemem jest jednak to, żeby obywatel chciał z tego prawa skorzystać. Demokracja nie zmusza do aktywności, ale na niej polega. Demokracja nie polega jednak tylko na głosowaniu, ponieważ w takim przypadku społeczeństwo mogłoby podejmować decyzje tylko raz na kilka lat. Demokracja polega również na aktywnym udziale w życiu publicznym między wyborami, czyli tworzeniu wyspecjalizowanych instytucji kontroli władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom. Im bardziej świadome i aktywne społeczeństwo, tym bardziej demokratyczne rządzenie. Powyższy opis demokracji za pomocą kryteriów można rozszerzyć, wymieniając podstawowe zasady ustroju demokratycznego:

13 Zasada suwerenności narodu zapisano ją w każdej konstytucji państwa o takim ustroju. Zasada suwerenności narodu oznacza, że najwyższą władzą jest władza narodu. Naród rządzi w sposób bezpośredni poprzez udział w referendach, występując z inicjatywami oddolnymi, a także pośrednio, wybierając swoich przedstawicieli w wyborach, zrzeszając się i monitorując pracę tych przedstawicieli. Zasada poszanowania praw mniejszości w państwie demokratycznym decyduje większość, a więc wola narodu nigdy nie jest jednością. Demokracja funkcjonująca jako wola większości społeczeństwa w bardzo łatwy sposób mogłaby się przerodzić w rządy jednostki, w tyranię. Większość nie zawsze ma jednak rację. Aby zapobiec rządom tyrana wprowadzono zasadę poszanowania praw mniejszości. Władza większości społeczeństwa została w ten sposób ograniczona, a mniejszościom zostały przyznane prawa. Są to: prawo do zachowania i praktykowania swojej religii, do swobody wypowiedzi czy posiadania możliwości udziału w życiu publicznym i politycznym państwa. Trójpodział władz opiera się na wyodrębnieniu z funkcji państwa trzech władz wykonawczej (egzekutywa), ustawodawczej (legislatywa) i sądowniczej. Każda z nich jest sprawowana przez inny organ, jednak przy wzajemnym kontrolowaniu się. Zadaniem władzy ustawodawczej jest tworzenie przepisów prawa. Władza wykonawcza jest odpowiedzialna za wprowadzanie go w życie, a władza sądownicza jest odpowiedzialna za sprawdzenie, czy rzeczywiście przyjęte prawo jest respektowane i przestrzegane. Państwo prawa. W państwie prawa przepisom prawnym mają być posłuszni wszyscy, także ci, którzy sprawują władzę. Państwo prawa to państwo konstytucyjne. W państwie tym stosunki pomiędzy organami władzy państwowej a obywatelami i ich organizacjami opierają się o stabilne normy prawne, zbudowane na konstytucji. Cechami państwa prawa są: nadrzędność prawa w stosunku do władzy publicznej; działanie organów władzy oparte jest na prawie, które chroni jednostkę przed posunięciami władz; prawo jest gwarantem wolności i równości wszystkich obywateli; w państwie prawa obywatel ma zaufanie do przepisów prawa oraz do władz, które je egzekwują; prawo stoi ponad organami władzy i nie może być traktowane instrumentalnie. Pluralizm oznacza istnienie, ale także i poszanowanie różnych idei, poglądów politycznych czy obyczajów. Zapewnia on oby- 13

14 Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie watelowi danego państwa swobodny wybór spośród wielu ewentualności. Uważa się, że demokracja jest obecnie najlepszym znanym ustrojem politycznym. Przytoczone powyżej kryteria i cechy są bardzo klarowne. Władza należy do narodu, to on decyduje o wszystkim. Niestety, w rzeczywistości bardzo często pojawiają się różne mankamenty tego ustroju. Najwięcej kontrowersji budzi zasada, która przyznaje rację większości. W skrajnych przypadkach może ona zostać wykorzystana przeciwko ogółowi społeczeństwa. Dzieje się tak wtedy, gdy społeczeństwo to jest bierne. Do władzy dochodzą wtedy jednostki, które na przykład dzięki dużym wpływom i pieniądzom są w stanie zapewnić sobie odpowiednie poparcie. Sytuacja taka jest tym bardziej prawdopodobna, im mniej liczna część społeczeństwa przystępuje do wyborów. Demokracja może się w takich przypadkach zamienić w oligarchię. Nowoczesne systemy demokratyczne mają oczywiście pewne systemy obronne, polegające chociażby na zagwarantowaniu w Konstytucji praw mniejszości, ale w skrajnych przypadkach mogą one być niewystarczające. Demokracja nie sprawdza się również w sytuacjach złej koniunktury gospodarczej. Obywatele, którym nie jest łatwo żyć w danym kraju, zaczynają mieć duże żądania o charakterze roszczeniowym. Chętnie mogą to wykorzystać partie populistyczne lub zapewniające o wprowadzeniu rządów silnej ręki. Wygrana takich partii w wyborach oznacza albo dalszą deregulację gospodarki i jeszcze większe pogłębianie się kryzysu, albo odchodzenie wręcz od idei demokracji. Przeciwnicy demokracji twierdzą wprost, że prowadzi ona do socjalizmu, a w końcu przepoczwarza się w komunizm. Teoretycznie mechanizm takich zmian jest bardzo prosty. Ponieważ każdej partii politycznej zależy na wygranej w wyborach, może obiecywać społeczeństwu różnego rodzaju przywileje, ulgi i opiekę w zamian za oddanie głosów. Dojście takiej partii do władzy będzie się wiązało z dotrzymaniem przez nią obietnic wyborczych, a więc przesuwaniu się w stronę państwa socjalistycznego. Scenariusz taki jest możliwy zwłaszcza w krajach biednych, o dużym bezrobociu, niskiej stopie życiowej i wysokich podatkach, a także w krajach, w których scena polityczna nie jest jeszcze dojrzała i brakuje partii, które mogłyby być alternatywą dla programów skrajnie socjalnych. W sposób negatywny o demokracji wypowiadają się również sławni ludzie 3 :

15 Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu Winston Churchill. Demokracja uśrednia Alexis de Tocqueville. Demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, gdyż są to rządy hien nad osłem Arystoteles. Przedstawione wady ustroju demokratycznego wskazują, jak ważną rolę w jego prawidłowym i nie wypaczonym w żadną stronę rozwoju stanowi aktywne i świadome swoich praw i obowiązków społeczeństwo. Uczestnictwo w referendach, wyborach, zrzeszanie się i oddziaływanie na władzę daje szanse na rządzenie sprzyjające ogółowi społeczeństwa zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym. Z badań prowadzonych przez CBOS od roku 1992 wynika, że większość Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów. W 1992 roku twierdziło tak 52% obywateli, na początku 2009 roku pozytywnie odpowiedziało 68%. Jednocześnie na zadane pytanie: Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż demokratyczne? pozytywnie w roku 2009 odpowiedziało 35% respondentów 4. Wykres 1. Liczba osób zadowolonych z funkcjonowania demokracji w naszym kraju w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Komunikat z badań: Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, CBOS, Warszawa 2009, s Komunikat z badań: Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, CBOS, Warszawa 2009, s

16 Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie Zadowoleni z funkcjonowania demokracji relatywnie częściej są najmłodsi badani, respondenci uczący się bądź studiujący. Bardziej pozytywnie niż inni demokratyczną praktykę postrzegają też osoby dobrze oceniające własną sytuację materialną. Niezadowoleni z funkcjonowania demokracji stanowią zauważalną większość wśród rolników oraz w grupie ludzi gorzej sytuowanych. Wpływ poglądów politycznych na ocenę demokracji jest znikomy, można jednak zauważyć, że osoby o przekonaniach prawicowych nieco przychylniej niż pozostali badani odnoszą się do działania demokracji w naszym kraju Rola społeczeństwa w demokracji Demokracja jest ustrojem, który jest stanowiony przez społeczeństwo i dla społeczeństwa, ale nie byle jakiego społeczeństwa, tylko dla tego, które spełnia pewne normy. Warto więc przypomnieć kilka definicji. Według rozumienia potocznego, społeczeństwo jest to zbiorowość ludzka, zamieszkująca określony teren, posiadająca wiele wspólnych cech. Termin społeczeństwo jest używany w publicystyce i mowie potocznej najczęściej w znaczeniu ogółu mieszkańców danego kraju lub jego wyróżnionego obszaru 5. Socjologowie określają społeczeństwo jako pewną samowystarczalną formę życia zbiorowego ludzi, będącą historycznie ukształtowanym kompleksem zbiorowości i grup społecznych, połączonych przez wspólne terytorium, instytucje, formy działania i wartości kulturowe. Charakterystyczne dla członków takiego społeczeństwa jest poczucie odrębności w stosunku do innych zbiorowości. Podane definicje wskazują na szereg cech, które identyfikują dane społeczeństwo, ale jak już wspomniano do prawidłowego rozwoju demokracji nie wystarczy byle jakie społeczeństwo, to musi być społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie to rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji. Rzeczywistą podstawą funkcjonowania demokracji jest istnienie społeczeństwa obywatelskiego, czyli pozapaństwowej infrastruktury społecznej, która dzięki swym formom organizacyjnym umożliwia zarówno prezentowanie najróżniejszych grupowych interesów, jak i komunikację między poszczególnymi grupami, a także pomiędzy tymi grupami a władzą. Bez tak rozumianego społeczeństwa obywatelskiego demokracja jest tylko niewiele znaczącym systemem formalnych zasad sprawowania władzy. Z drugiej zaś strony, społe- 5 Według Encyklopedia Powszechna PWN. 16

17 Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie czeństwo obywatelskie bez demokratycznych form decydowania o władzy jest niepełne i pozbawione rzeczywistego znaczenia 6. Geneza społeczeństwa obywatelskiego sięga czasów starożytnych. Już Arystoteles w dziele Polityka twierdził, że rozwój społeczeństw zmierza do powstania państwa jako najwyższej formy istnienia społeczeństw. Mówił też, że człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie. To Arystoteles podał pierwszą definicję obywatela: obywatelem jest każdy, kto ma prawo do nieograniczonego udziału we władzy 7. Kontynuatorami tej myśli byli przedstawiciele Oświecenia Jan Jakub Rousseau i Immanuel Kant. Uważali oni, że jednostka łatwiej rozwija się, uczestnicząc w życiu publicznym niż prywatnym. John Locke i Georg Hegel twierdzili, iż społeczeństwa nie są zależne od instytucji państwa, a interesy jednostki mogą być realizowane tylko dzięki obywatelskiej współpracy. Społeczeństwo powinno mieć warunki, aby działać swobodnie w ramach istniejącego systemu praw. Według Hegla, liczy się współdziałanie wszystkich obywateli. W XIX wieku Alexis de Tocqueville podkreślał dużą rolę stowarzyszeń obywatelskich, które są szkołą demokracji, ponieważ to w tych organizacjach obywatele mogą nabywać doświadczeń samoorganizacji i wolności. Społeczeństwo obywatelskie jest to według Philipa Schmittera układ albo system grup, których podstawową cechę stanowi samoorganizacja. Charakteryzuje się ono również: pewną niezależnością względem władzy administracyjnej, jak i ekonomicznej; artykulacją swoich interesów i dążeń oraz podejmowaniem zbiorowych działań w celu ich realizacji; unikaniem zastępowania agend państwowych oraz przyjmowania roli prywatnych producentów; akceptacją i przyjmowaniem wartości i postaw obywatelskich jako zasad działania w ramach obowiązującego porządku prawnego. Inaczej mówiąc, społeczeństwo obywatelskie to zbiór ludzi, którzy są aktywnymi uczestnikami sfery publicznej poprzez udział w dobrowolnych związkach i zrzeszeniach na rzecz dobra wspólnego. Stowarzyszenia te budują sieć autonomicznych struktur pośredniczących pomiędzy jednostkami i grupami a państwem, które wypełniają swe cele zgodnie z zasadą pomocniczości. Zarazem ten typ uczestnictwa 6 P. Frączak, Trzeci sektor III Rzeczypospolitej. Wybór artykułów , Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2002, s Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s

18 Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie i aktywności włącza poszczególnych ludzi, jak i cale grupy w całość systemu społecznego, co zapobiega alienacji społecznej i jest korzystne zarówno dla obywateli, jak i dla państwa. Społeczeństwo obywatelskie spełnia ważne funkcje nie tylko dla członków tworzących je stowarzyszeń, ale i dla całego organizmu państwowego. Najważniejsze jego zadania o charakterze uniwersalnym to: szerzenie i rozwijanie idei i postaw demokratycznych; wykształcanie w obywatelach umiejętności współdziałania na rzecz dobra swego środowiska na równi z aktywnością na rzecz dobra publicznego; budowanie struktur (stowarzyszeń, zrzeszeń itp.), poprzez które są artykułowane i reprezentowane interesy społeczne; rozproszenie, a przez to łagodzenie napięć społecznych dzięki stworzonej przez dobrowolne stowarzyszenia otwartej sieci interesów grupowych (między innymi w wyniku tego, że większość konfliktów rozwiązywana jest na poziomie lokalnym czy regionalnym, bez konieczności angażowania w spór władz państwowych); wyłanianie i doskonalenie przywódców społecznych; prowadzenie debaty społecznej; rozwijanie technik i umiejętności mediacji, negocjacji oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów. Bardzo ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego jest demokratyczna samoświadomość zbiorowa, jak i pamięć oraz tożsamość historyczna. Tradycje i obyczaje mają wielki wpływ na rozwój i trwałość tej formy organizacji społecznej. Duże znaczenie posiada również istnienie gospodarki rynkowej, której podmioty wielokrotnie wspierają struktury społeczeństwa obywatelskiego, dostarczając środków do realizacji jego zadań Prawa i obowiązki obywatela Demokratyczne państwo zapewnia swoim obywatelom szereg praw, ale także nakłada na nich pewne obowiązki. Jedne i drugie zapisane są w konstytucji, która jest najważniejszym aktem prawnym w danym kraju. Celem państwa jest także zapewnienie ładu i porządku wewnątrz państwa. W konstytucji III Rzeczypospolitej zawarte są przepisy mówiące o prawach oraz o wolnościach obywatela. Prawa oraz wolności obywatelskie określają zgodnie z konstytucją trzy grupy: wolności i prawa osobiste, 18

19 Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie wolności i prawa polityczne, wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Regulacje dotyczące tych praw zawarte są w Rozdziale II Konstytucji 8. Kluczowy jest art. 32., który zapewnia wszystkim równość wobec prawa oraz zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na płeć (art. 33. Konstytucji) oraz ze względu na przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych (art. 35. Konstytucji). Art Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Konstytucja zapewnia także prawa i wolności osobiste takie jak: prawo do życia, nietykalność i wolność osobista, prawo do sprawiedliwego procesu, prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami, prawo do wolności oraz ochrony tajemnicy komunikowania się, prawo do nienaruszalności mieszkania, wolność poruszania się po terytorium RP, wolność sumienia i religii, prawo do wolności poglądów oraz do rozpowszechniania informacji. Do praw i wolności politycznych należą, zgodnie z konstytucją: prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń oraz uczestnictwa w nich, wolność zrzeszania się, Art Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Art Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. 8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1997, nr 78, poz

20 Rozdział 1. Demokracja a społeczeństwo obywatelskie wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-politycznych, prawo do uczestnictwa w referendum czy prawo wyboru (prezydenta, posłów, senatorów oraz przedstawicieli do organów władzy samorządowej), prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. W zakres wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych wchodzą: prawo do posiadania własności oraz prawo do dziedziczenia, wolność wyboru miejsca pracy i wykonywania zawodu, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, inwalidztwem czy podeszłym wiekiem, prawo do ochrony zdrowia, prawo do nauki, ochrona praw dziecka, wolność twórczości artystycznej i badań naukowych. Art Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. Obywatel demokratycznego państwa ma więc szeroki zakres różnego rodzaju praw, z których może korzystać. Jednym z najważniejszych praw jest prawo do uczestnictwa w wyborach. Do głównych zasad prawa wyborczego zaliczamy: Powszechność wyborów mówi o tym, że każdy obywatel posiadający czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat) ma prawo do udziału w wyborach. Jedynie prawomocnym wyrokiem sądu obywatel może być pozbawiony tego prawa. 20

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej Obywatele współ decydują Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Wstęp i redakcja Maciej Tański Warszawa, marzec 2005 Spis treści Dlaczego warto było to napisać?... 3 Ekspresowy

Bardziej szczegółowo

Poradnik Młodego Obywatela

Poradnik Młodego Obywatela Strona 1 Strona 2 Zestaw Dydaktyczno-Treningowy powstał w ramach projektu Indeks Młodego Obywatela, który został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Redakcja,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO 1 REDAKCJA MERYTORYCZNA I AKTUALIZACJA: BARBARA IMIOŁCZYK REDAKCJA TECHNICZNA I KOREKTA: JOANNA Z. MUSIAŁKOWSKA-GOMÓŁKA ILUSTRACJE: TOMASZ MANIEWSKI EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA?

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? STYCZEŃ 2011 ISSN 1689-9873 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? Wstęp Prezentowany brief programowy ma na celu przedstawienie kondycji polskiego sektora pozarządowego po dwudziestu

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r.

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r. Raport syntetyczny Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim Cieszyn, 2013 r. Projektodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ VADEMECUM SPÓ DZIELNI SOCJALNEJ BIULETYN wspó finansowany ze Ârodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Spis treści: Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna a rozwój

Ekonomia społeczna a rozwój 1 Ekonomia społeczna a rozwój pod redakcją Jerzego Hausnera 1skrypt Ekonomia społeczna a rozwój autorzy: Jerzy Hausner (red.) Hubert Izdebski Tadeusz Kudłacz Dorota Kwiecińska Agnieszka Pacut Bolesław

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo