r Mężczyzna r Kobieta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r Mężczyzna r Kobieta"

Transkrypt

1 UMOWA DLA NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORA / KLIENTA PREFEROWANEGO (DA) Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, Stany Zjednoczone Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, czarnym długopisem. Wymagane jest uzupełnienie wszystkich informacji, o ile nie będzie innego wymogu. Umowa jest ważna tylko wówczas, gdy podane zostaną wszystkie wymagane poniżej informacje. Po realizacji zgłoszenia otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem zawierającą Państwa numer ID Dystrybutora. UMOWA NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORANu Skin International Inc.One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, Stany Zjednoczone Jest to tymczasowa Umowa Niezależnego Dystrybutora (IDA). Tworząc konto tymczasowe zobowiązani są Państwo do wpłacenia opłaty rejestracyjnej i przestrzegania wszelkich postanowień Umowy. W celu dokonania zmiany rodzaju umowy IDA z tymczasowej na stałą, niezbędne jest nadesłanie do Nu Skin wyszczególnionych poniżej dokumentów nie później niż w określonym terminie. Nu Skin zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień i wypłacania Premii i/lub do zamknięcia konta dystrybutora, jeśli wymagane dokumenty nie zostaną nadesłane w wymaganym czasie. Prosimy o nadesłanie określonych poniżej dokumentów pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem na adres: Nu Skin Eastern Europe Ltd.1123 Budapest, Alkotás u ,WĘGRY/HUNGARY Bezpłatny numer telefonu: Międzynarodowy numer telefonu: Numer faksu: Adres Nadsyłając kopie swoich dokumentów, prosimy o podanie także swojego numeru Nu Skin ID. Dokumenty wymagane przy zakładaniu konta Niezależnego Dystrybutora jako osoba fizyczna: W przypadku podpisania umowy IDA w charakterze niezależnego dystrybutora, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) w przeciągu (60) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy niezależnego dystrybutora (IDA). Dokumenty wymagane przy zakładaniu konta Niezależnego Dystrybutora w imieniu firmy: W przypadku podpisania umowy IDA jako przedstawiciel firmy, prosimy o nadesłanie poniższych dokumentów: Kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP Kopia zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej Kopia zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON w przeciągu pięciu (5) dni od daty zawarcia Umowy Niezależnego Dystrybutora (IDA). PL Wdrożenie niniejszej Umowy może potrwać do dwóch (2) dni roboczych. Chcąc przyspieszyć ten proces i aktywować swój Numer ID Dystrybutora wcześniej, Dystrybutor może zarejestrować się na stronie internetowej > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. PROSZę ZAZNACZYć ODPOWIEDNIĄ OPCJę q Niezależny DYSTRYBUTOR jestem zainteresowany prowizyjną sprzedażą oraz dystrybucją produktów NSE Products Inc. i otrzymywaniem z tego tytułu prowizji za sprzedaż (wypełnienie pól 1, 2, 4, 6, 7 jest obowiązkowe; pola 3 i 5 są opcjonalne). q KLIENT PREFEROWANY jestem zainteresowany produktami oferowanymi przez NSE Products Inc. po cenie hurtowej, z możliwością zostania Niezależnym Dystrybutorem (wypełnienie pól 1 i 7 jest obowiązkowe; pola 3 i 4 są opcjonalne). 1 DANE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ Imię Kandydata... Nazwisko Kandydata... Adres zameldowania... r Mężczyzna r Kobieta Data urodzenia (DD/MM/RR) Telefon stacjonarny... Telefon komórkowy (obowiązkowo)... Adres (podanie osobistego adresu jest niezbędne dla potwierdzenia ważności niniejszej Umowy)... Adres wysyłki (jeżeli różny od powyższego)... Imię/imiona i nazwisko/nazwiska Kandydatów Partnerów (opcjonalnie)... Imię i nazwisko Sponsora... Numer ID Sponsora 2 OPŁATY REJESTRACYJNE dotyczy wyłącznie Niezależnych Dystrybutorów Proszę zaznaczyć preferowaną opcję: q Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 90,17 PLN (bez VAT). W przypadku rejestracji online na: > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. q Uniknięcie poniesienia opłaty rejestracyjnej poprzez złożenie zamówienia w ramach Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR) o wartości przynajmniej 50 punktów wartości sprzedaży osobistej (PSV) po odliczeniu redukcji przy rejestracji. Należy wypełnić część 3. q Uniknięcie poniesienia opłaty rejestracyjnej poprzez złożenie zwykłego zamówienia o wartości przynajmniej 100 PSV przy rejestracji. Należy zaznaczyć zamawiane produkty w cenniku i dołączyć go do niniejszej umowy lub zarejestrować się online na stronie: > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. 3 Niezależnie od wybranej opcji, nowy Dystrybutor otrzymuje darmowy egzemplarz Biznes Portfolio Nu Skin. RENTOWNY PROGRAM AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY (ADR) Numer karty skanowania: Przywileje związane z programem ADR przysługują osobom posiadającym zamówienie ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu redukcji. ŁĄCZNA KOD OPIS PRODUKTU LICZBA WARTOŚĆ PSV ŁĄCZNA CENA Proszę realizować moje zamówienie: począwszy od /, a następnie co miesiąc tego samego dnia. Dostawa może potrwać 5-10 dni roboczych. Realizacja zamówienia następuje między 1 a 25 dniem miesiąca. RAZEM* KOSZTY WYSYŁKI I OPŁATA MANIPULACYJNA** ŁĄCZNIE *Cena zawiera podatek VAT ** Można uniknąć ponoszenia opłaty rejestracyjnej, rejestrując się online na stronie:

2 Po realizacji zgłoszenia otrzymają Państwo z potwierdzeniem zawierający Państwa numer ID Dystrybutora. 4 DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Forma płatności (proszę zaznaczyć jedną opcję) q VISA q MasterCard q Przelew Proszę wpisać drukowanymi literami... imię i nazwisko posiadacza karty Numer karty Data ważności (MM/RR) W przypadku wyboru opcji przelewu, należy wykonać go na następujący numer konta: Citibank, PL: Kod pocztowy posiadacza karty - Podpis posiadacza karty 5 DANE FIRMY (Proszę wypełnić tę sekcję, jeżeli rejestrują się Państwo jako firma.) Nazwa firmy (jeśli dotyczy)... Numer NIP (obowiązkowo). Należy załączyć kopię decyzji o nadaniu numeru NIP. Numer rejestracji działalności gospodarczej Zgadzam się niezwłocznie poinformować lokalne biuro Nu Skin o wszelkich zmianach mojego statusu jako podatnika (proszę parafować tutaj)... Proszę dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; kopię decyzji o nadaniu numeru REGON. Dostarczona dokumentacja musi być aktualna i pochodzić z okresu nie dawniejszego niż trzy (3) miesiące poprzedzające podpisanie niniejszej Umowy. Lokalne biuro Nu Skin wymaga podpisu upoważnionego /-ych przedstawiciela /-i firmy. Lokalne biuro Nu Skin musi być niezwłocznie powiadamiane o wszelkich zmianach danych firmy. 6 INFORMACJE DOTYCZĄCE COMIESIęCZNEJ PROWIZJI Dystrybutor jest zobowiązany dostarczyć dane swojego konta bankowego, na które kierowane są jego prowizje i premie do lokalnego biura Nu Skin. Konto to musi należeć do jednego z Kandydatów. Nazwa Banku (bank musi znajdować się w Polsce)... Imię osoby będącej właścicielem konta... Nazwisko osoby będącej właścicielem konta... Polski numer IBAN Kod BIC (SWIFT) P L Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę, aby Nu Skin Enterprises Poland wystawiał w moim imieniu, jako przedsiębiorcy, faktury obejmujące należność z tytułu prowizji przysługującej mi od Spółki. Jednocześnie wyrażam zgodę, aby prowizja objęta przedmiotową fakturą była wypłacana przez Nu Skin Enterprises Poland, działający w imieniu i na zlecenie Spółki. Informacje na temat wysokości prowizji Dystrybutora dostępne są online na wszystkich stronach Spółki w zakładce My Office > Nawigator > Sprawozdania finansowe. Aby otrzymywać informacje na temat swojej prowizji w formie papierowej, należy skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta. 7 UMOWA I PODPIS Preferowani Klienci: Umowa ta wraz z Generalnymi Warunkami poniżej tworzy wiążący kontrakt dla Preferowanych Klientów. Niezależni Dystrybutorzy: Umowa ta wraz z dokumentem zatytułowanym Plan Kompensacyjny (ang. Sales Compensation Plan <SCP>) oraz z dokumentem Zasady i Procedury (ang. Policies and Procedures <P&P>) tworzy kontrakt dla Niezależnych Dystrybutorów. Dokumenty te można otrzymać od swojego Sponsora lub znaleźć online na stronie: > Nasza szansa > Wynagrodzenia finansowe. Celem umożliwienia firmie Nu Skin realizacji mojej aplikacji, zaznaczam odpowiednie pole, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Nu Skin i przechowywanie wszelkich podanych przeze mnie danych osobowych w głównej siedzibie Spółki w Stanach Zjednoczonych oraz w moim lokalnym biurze, jak określono na odwrocie Oświadczenia dotyczącego Przetwarzania Danych. q Wyrażam zgodę na przestrzeganie wszelkich warunków i postanowień związanych z niniejszą Umową, jak również warunków i postanowień zawartych na odwrocie Warunków Umowy ADR. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo ubiegać się o zwrot całości wszelkich uiszczonych przeze mnie opłat, jeżeli anuluję proces rejestracji w ciągu 14 dni. data (DD/MM/RR) Podpis kandydata Podpis Kandydata - Partnera (jeśli dotyczy) Podpis Kandydata - Partnera (jeśli dotyczy) Nazwisko (drukowanymi lietrami) Nazwisko (drukowanymi lietrami) Nazwisko (drukowanymi lietrami) PROSIMY PRZESŁAć SWÓJ UZUPEŁNIONY FORMULARZ DO SWOJEGO LOKALNEGO BIURA NU SKIN. NU SKIN EASTERN EUROPE KFT. Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest, Hungary/Węgry Bezpłatny Tel: numer telefonu: Faxs: Faxs: DA_PL_ NSE Products, Inc.

3 UMOWA DLA NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORA / KLIENTA PREFEROWANEGO (DA) Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, Stany Zjednoczone Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, czarnym długopisem. Wymagane jest uzupełnienie wszystkich informacji, o ile nie będzie innego wymogu. Umowa jest ważna tylko wówczas, gdy podane zostaną wszystkie wymagane poniżej informacje. Po realizacji zgłoszenia otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem zawierającą Państwa numer ID Dystrybutora. UMOWA NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORANu Skin International Inc.One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, Stany Zjednoczone Jest to tymczasowa Umowa Niezależnego Dystrybutora (IDA). Tworząc konto tymczasowe zobowiązani są Państwo do wpłacenia opłaty rejestracyjnej i przestrzegania wszelkich postanowień Umowy. W celu dokonania zmiany rodzaju umowy IDA z tymczasowej na stałą, niezbędne jest nadesłanie do Nu Skin wyszczególnionych poniżej dokumentów nie później niż w określonym terminie. Nu Skin zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień i wypłacania Premii i/lub do zamknięcia konta dystrybutora, jeśli wymagane dokumenty nie zostaną nadesłane w wymaganym czasie. Prosimy o nadesłanie określonych poniżej dokumentów pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem na adres: Nu Skin Eastern Europe Ltd.1123 Budapest, Alkotás u ,WĘGRY/HUNGARY Bezpłatny numer telefonu: Międzynarodowy numer telefonu: Numer faksu: Adres Nadsyłając kopie swoich dokumentów, prosimy o podanie także swojego numeru Nu Skin ID. Dokumenty wymagane przy zakładaniu konta Niezależnego Dystrybutora jako osoba fizyczna: W przypadku podpisania umowy IDA w charakterze niezależnego dystrybutora, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) w przeciągu (60) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy niezależnego dystrybutora (IDA). Dokumenty wymagane przy zakładaniu konta Niezależnego Dystrybutora w imieniu firmy: W przypadku podpisania umowy IDA jako przedstawiciel firmy, prosimy o nadesłanie poniższych dokumentów: Kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP Kopia zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej Kopia zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON w przeciągu pięciu (5) dni od daty zawarcia Umowy Niezależnego Dystrybutora (IDA). PL Wdrożenie niniejszej Umowy może potrwać do dwóch (2) dni roboczych. Chcąc przyspieszyć ten proces i aktywować swój Numer ID Dystrybutora wcześniej, Dystrybutor może zarejestrować się na stronie internetowej > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. PROSZę ZAZNACZYć ODPOWIEDNIĄ OPCJę q Niezależny DYSTRYBUTOR jestem zainteresowany prowizyjną sprzedażą oraz dystrybucją produktów NSE Products Inc. i otrzymywaniem z tego tytułu prowizji za sprzedaż (wypełnienie pól 1, 2, 4, 6, 7 jest obowiązkowe; pola 3 i 5 są opcjonalne). q KLIENT PREFEROWANY jestem zainteresowany produktami oferowanymi przez NSE Products Inc. po cenie hurtowej, z możliwością zostania Niezależnym Dystrybutorem (wypełnienie pól 1 i 7 jest obowiązkowe; pola 3 i 4 są opcjonalne). 1 DANE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ Imię Kandydata... Nazwisko Kandydata... Adres zameldowania... r Mężczyzna r Kobieta Data urodzenia (DD/MM/RR) Telefon stacjonarny... Telefon komórkowy (obowiązkowo)... Adres (podanie osobistego adresu jest niezbędne dla potwierdzenia ważności niniejszej Umowy)... Adres wysyłki (jeżeli różny od powyższego)... Imię/imiona i nazwisko/nazwiska Kandydatów Partnerów (opcjonalnie)... Imię i nazwisko Sponsora... Numer ID Sponsora 2 OPŁATY REJESTRACYJNE dotyczy wyłącznie Niezależnych Dystrybutorów Proszę zaznaczyć preferowaną opcję: q Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 90,17 PLN (bez VAT). W przypadku rejestracji online na: > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. q Uniknięcie poniesienia opłaty rejestracyjnej poprzez złożenie zamówienia w ramach Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR) o wartości przynajmniej 50 punktów wartości sprzedaży osobistej (PSV) po odliczeniu redukcji przy rejestracji. Należy wypełnić część 3. q Uniknięcie poniesienia opłaty rejestracyjnej poprzez złożenie zwykłego zamówienia o wartości przynajmniej 100 PSV przy rejestracji. Należy zaznaczyć zamawiane produkty w cenniku i dołączyć go do niniejszej umowy lub zarejestrować się online na stronie: > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. 3 Niezależnie od wybranej opcji, nowy Dystrybutor otrzymuje darmowy egzemplarz Biznes Portfolio Nu Skin. RENTOWNY PROGRAM AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY (ADR) Numer karty skanowania: Przywileje związane z programem ADR przysługują osobom posiadającym zamówienie ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu redukcji. ŁĄCZNA KOD OPIS PRODUKTU LICZBA WARTOŚĆ PSV ŁĄCZNA CENA Proszę realizować moje zamówienie: począwszy od /, a następnie co miesiąc tego samego dnia. Dostawa może potrwać 5-10 dni roboczych. Realizacja zamówienia następuje między 1 a 25 dniem miesiąca. RAZEM* KOSZTY WYSYŁKI I OPŁATA MANIPULACYJNA** ŁĄCZNIE *Cena zawiera podatek VAT ** Można uniknąć ponoszenia opłaty rejestracyjnej, rejestrując się online na stronie:

4 Po realizacji zgłoszenia otrzymają Państwo z potwierdzeniem zawierający Państwa numer ID Dystrybutora. 4 DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Forma płatności (proszę zaznaczyć jedną opcję) q VISA q MasterCard q Przelew Proszę wpisać drukowanymi literami... imię i nazwisko posiadacza karty Numer karty Data ważności (MM/RR) W przypadku wyboru opcji przelewu, należy wykonać go na następujący numer konta: Citibank, PL: Kod pocztowy posiadacza karty - Podpis posiadacza karty 5 DANE FIRMY (Proszę wypełnić tę sekcję, jeżeli rejestrują się Państwo jako firma.) Nazwa firmy (jeśli dotyczy)... Numer NIP (obowiązkowo). Należy załączyć kopię decyzji o nadaniu numeru NIP. Numer rejestracji działalności gospodarczej Zgadzam się niezwłocznie poinformować lokalne biuro Nu Skin o wszelkich zmianach mojego statusu jako podatnika (proszę parafować tutaj)... Proszę dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; kopię decyzji o nadaniu numeru REGON. Dostarczona dokumentacja musi być aktualna i pochodzić z okresu nie dawniejszego niż trzy (3) miesiące poprzedzające podpisanie niniejszej Umowy. Lokalne biuro Nu Skin wymaga podpisu upoważnionego /-ych przedstawiciela /-i firmy. Lokalne biuro Nu Skin musi być niezwłocznie powiadamiane o wszelkich zmianach danych firmy. 6 INFORMACJE DOTYCZĄCE COMIESIęCZNEJ PROWIZJI Dystrybutor jest zobowiązany dostarczyć dane swojego konta bankowego, na które kierowane są jego prowizje i premie do lokalnego biura Nu Skin. Konto to musi należeć do jednego z Kandydatów. Nazwa Banku (bank musi znajdować się w Polsce)... Imię osoby będącej właścicielem konta... Nazwisko osoby będącej właścicielem konta... Polski numer IBAN Kod BIC (SWIFT) P L Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę, aby Nu Skin Enterprises Poland wystawiał w moim imieniu, jako przedsiębiorcy, faktury obejmujące należność z tytułu prowizji przysługującej mi od Spółki. Jednocześnie wyrażam zgodę, aby prowizja objęta przedmiotową fakturą była wypłacana przez Nu Skin Enterprises Poland, działający w imieniu i na zlecenie Spółki. Informacje na temat wysokości prowizji Dystrybutora dostępne są online na wszystkich stronach Spółki w zakładce My Office > Nawigator > Sprawozdania finansowe. Aby otrzymywać informacje na temat swojej prowizji w formie papierowej, należy skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta. 7 UMOWA I PODPIS Preferowani Klienci: Umowa ta wraz z Generalnymi Warunkami poniżej tworzy wiążący kontrakt dla Preferowanych Klientów. Niezależni Dystrybutorzy: Umowa ta wraz z dokumentem zatytułowanym Plan Kompensacyjny (ang. Sales Compensation Plan <SCP>) oraz z dokumentem Zasady i Procedury (ang. Policies and Procedures <P&P>) tworzy kontrakt dla Niezależnych Dystrybutorów. Dokumenty te można otrzymać od swojego Sponsora lub znaleźć online na stronie: > Nasza szansa > Wynagrodzenia finansowe. Celem umożliwienia firmie Nu Skin realizacji mojej aplikacji, zaznaczam odpowiednie pole, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Nu Skin i przechowywanie wszelkich podanych przeze mnie danych osobowych w głównej siedzibie Spółki w Stanach Zjednoczonych oraz w moim lokalnym biurze, jak określono na odwrocie Oświadczenia dotyczącego Przetwarzania Danych. q Wyrażam zgodę na przestrzeganie wszelkich warunków i postanowień związanych z niniejszą Umową, jak również warunków i postanowień zawartych na odwrocie Warunków Umowy ADR. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo ubiegać się o zwrot całości wszelkich uiszczonych przeze mnie opłat, jeżeli anuluję proces rejestracji w ciągu 14 dni. data (DD/MM/RR) Podpis kandydata Podpis Kandydata - Partnera (jeśli dotyczy) Podpis Kandydata - Partnera (jeśli dotyczy) Nazwisko (drukowanymi lietrami) Nazwisko (drukowanymi lietrami) Nazwisko (drukowanymi lietrami) PROSIMY PRZESŁAć SWÓJ UZUPEŁNIONY FORMULARZ DO SWOJEGO LOKALNEGO BIURA NU SKIN. NU SKIN EASTERN EUROPE KFT. Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest, Hungary/Węgry Bezpłatny Tel: numer telefonu: Faxs: Faxs: DA_PL_ NSE Products, Inc.

5 WARUNKI DLA KLIENTÓW PREFEROWANYCH 1. Klient Preferowany poświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu polskiego prawa, a w związku z tym posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz wykonywania zobowiązań z nią związanych. 2. Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że może nabywać od Spółki produkty na własny użytek. 3. Klient Preferowany akceptuje fakt, że nie może sponsorować innych osób, aby stały się Klientami Preferowanymi lub Niezależnymi Dystrybutorami. Nie ma prawa prowadzenia dalszej sprzedaży produktów oraz otrzymywania z tego względu prowizji za sprzedaż. 4. Klientowi Preferowanemu przysługuje pełen zwrot kosztów za produkty zwrócone do Spółki w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni, licząc od daty otrzymania wysyłki, pod warunkiem, że produkty te są nienaruszone i w stanie pozwalającym na dalszą sprzedaż. W takim przypadku, obowiązują następujące warunki: Klient Preferowany powiadamia lokalne biuro Nu Skin o intencji dokonania zwrotu w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni, licząc od daty zakupu. Klient Preferowany zobowiązany jest zwrócić się do lokalnego biura Nu Skin o numer RMA oraz dostarczyć odpowiedni rachunek. Klient Preferowany pokrywa koszty dostarczenia zwróconych produktów do lokalnego biura Nu Skin. Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień wynikających z ustaw szczególnych. 5. Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i nowelizowania warunków niniejszej Umowy. O wszelkich zmianach, Spółka powiadamia Klienta Preferowanego na trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem ich w życie. 6. Klient Preferowany wyraża zgodę na automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy, jeżeli przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy nie dokona on żadnych zakupów. Klient Preferowany może w dowolnym momencie zmienić Sponsora, pod warunkiem, że w danej chwili nie posiada zamówienia w ramach Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR). W takim przypadku, Klient Preferowany musi anulować zamówienie ADR i odczekać sześć (6) miesięcy, zanim zarejestruje się ponownie w linii podlegającej innemu Sponsorowi. 7. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez Klienta Preferowanego na piśmie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 8. Chcąc zostać Niezależnym Dystrybutorem, Klient Preferowany zobowiązany jest do złożenia wniosku i dostarczenia danych niezbędnych do zawarcia Umowy Dystrybutora. Jeżeli Klient Preferowany pragnie zostać Niezależnym Dystrybutorem w linii innego Sponsora, musi najpierw rozwiązać swoją Umowę Klienta Preferowanego i odczekać sześć (6) miesięcy przed zawarciem Umowy Dystrybutora. W tym okresie, nie może on dokonywać zakupów ani wykonywać żadnych czynności związanych z działalnością dystrybutorską w ramach współpracy ze Spółką. 9. Klient Preferowany niniejszym akceptuje fakt, że jego dane osobowe zawarte w niniejszej Umowie oraz dane wymagane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy są absolutnie niezbędne dla Spółki w celu należytej obsługi i koordynacji sieci dystrybucyjnej Nu Skin oraz wypełniania przez Spółkę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Zgromadzone dane są wykorzystywane przez wewnętrzne i zewnętrzne oddziały Spółki, które uczestniczą w zarządzaniu siecią dystrybucyjną Nu Skin. Dane te zostają przekazane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu przetwarzania ich przez Spółkę. Klient Preferowany ma prawo wglądu i weryfikacji swoich danych osobowych przechowywanych przez Spółkę. 10. Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że Nu Skin może realizować dostawy do większości miast i głównych obszarów mieszkalnych w krajach, w których prowadzi swoją działalność. RENTOWNY PROGRAM AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY Niniejsza Umowa Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR) zostaje zawarta pomiędzy Niezależnym Dystrybutorem ( Dystrybutorem ) lub Klientem Preferowanym ( Klientem Preferowanym ) oraz Nu Skin Enterprises Product Inc., korporacją Delaware, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601; nr NIP: NL B.01 ( Spółką ). Dystrybutor lub Klient Preferowany niniejszym przyjmuje do wiadomości, że ADR to opcjonalny program pozwalający mu zamawiać od Spółki produkty, które będą do niego wysyłane co miesiąc. Kosztami tych produktów zostaje obciążona karta kredytowa, rachunek oszczędnościowy lub rachunek bieżący Dystrybutora lub Klienta Preferowanego raz w miesiącu (o ile nie wybrał on opcji dostawy raz na dwa miesiące). Podpisując niniejszą Umowę, Dystrybutor lub Klient Preferowany akceptuje: 1. Procedury rejestracyjne Dystrybutor lub Klient Preferowany może dostarczyć Umowę ADR online, faxem, tradycyjną pocztą lub w formie papierowej do Centrum Dystrybutorskiego. 2. Dodatkowe korzyści. Dystrybutor lub Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że aby uczestniczyć w programie ADR żadna minimalna wartość składanego zamówienia nie jest wymagana. Jednak miesięczne zamówienie ADR o wartości przynajmniej 50 punktów sprzedaży osobistej (PSV) po odliczeniu redukcji upoważnia Dystrybutora lub Klienta Preferowanego do korzystania z następujących przywilejów: (a) O 5% niższych cen oraz wartości punktowych produktów objętych ADR, z wyjątkiem zestawów, kolekcji promocyjnych, VitaMeal itp.; (b) Nawet o 50% niższych kosztów wysyłki* (c) Dodatkowych punktów produktowych, które można następnie wymienić na darmowe produkty. Jeżeli Dystrybutor lub Klient Preferowany zarządza swoim kontem ADR za pośrednictwem faxu, tradycyjnej poczty lub Centrum Dystrybutorskiego, ponosi opłatę manipulacyjną równoważną promocyjnej cenie wysyłki w ramach programu ADR. * Niektóre rynki/ regiony i wyspy nie są objęte programem zniżki (Islandia, Wyspy Kanaryjskie oraz Francuskie Departamenty Zamorskie). 3. Punkty produktowe ADR nabywanie, anulowanie zakupów i zwroty produktów A. Co miesiąc na koncie Dystrybutora lub Klienta Preferowanego zapisywane są punkty produktowe, które można następnie wymienić na darmowe produkty. Liczba punktów produktowych wynosi 20 lub 30% wartości zamówienia bez VAT. Miesięcznie Dystrybutor lub Klient Preferowany może zgromadzić maksymalnie 75 punktów produktowych. Jeżeli Dystrybutor lub Klient Preferowany składa zamówienie obejmujące wyłącznie darmowe produkty lub dodaje darmowe produkty do zamówienia ADR o wartości niższej niż 50 PSV, ponosi pełne koszty wysyłki. Jeżeli darmowe produkty zostają dołączone do zamówienia ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu redukcji, stosują się obniżone koszty wysyłki. Koszty wysyłki obowiązujące na poszczególnych rynkach zawarto w cenniku Nu Skin Price List, dostępnym na stronie internetowej w zakładce My Office. Informacje na temat kosztów wysyłki, Dystrybutor lub Klient Preferowany może uzyskać również, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. B. Dystrybutor lub Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że niewykorzystane punkty produktowe tracą ważność pierwszego dnia 13 miesiąca, licząc od daty, gdy zostały zapisane ( Anulowanie ). Aby odzyskać utracone punkty produktowe, Dystrybutor lub Klient Preferowany zwraca się do Spółki z pisemną prośbą o ich przywrócenie w ciągu trzydziestu (30) dni od daty anulowania. C. Dystrybutor lub Klient Preferowany nie może zwrócić do Spółki produktów otrzymanych za punkty produktowe. Wartość tych produktów nie jest brana pod uwagę przy naliczaniu Punktów Sprzedaży Osobistej i Punktów Sprzedaży Grupowej Dystrybutora. D. Zw r o t y Z wyjątkiem darmowych produktów otrzymanych za punkty produktowe, wszystkie produkty zamówione w ramach programu ADR mogą zostać zwrócone do Spółki zgodnie z zasadami regulującymi dokonywanie zwrotów (punkt 7 Zasad i Procedur obowiązujących na terenie UE). Punkty produktowe uzyskane na podstawie zwróconych następnie produktów zostają usunięte z konta ADR. E. Gwarancje zwrotu pieniędzy Spółka zwraca Dystrybutorowi lub Klientowi Preferowanemu pieniądze, jeżeli (a) Dystrybutor lub Klient Preferowany zamawia Life Pak, Life Pak Essentials Super A lub g3* w ramach program ADR na przynajmniej trzy miesiące, (b) wynik pomiaru karotenoidów Dystrybutora lub Klienta Preferowanego nie wzrasta po 90 dniach regularnego zażywania Life Pak, Life Pak Essentials Super A lub g3*. Aby zapoznać się ze szczegółami gwarancji zwrotu pieniędzy, Dystrybutor lub Klient Preferowany powinien odwołać się do European Programme Summary lub skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta. * Aby dowiedzieć się, które produkty są dostępne na rynku Dystrybutora lub Klienta Preferowanego, może on zapoznać się z aktualnym cennikiem zamieszczonym w zakładce My Office>Biblioteka. 4. Płatność A. Dystrybutor lub Klient Preferowany określa w Umowie ADR liczbę produktów, które pragnie otrzymywać co miesiąc i dostarcza do Spółki dane swojej ważnej karty Visa lub MasterCard, jej datę ważności oraz wszelkie szczegóły niezbędne do obciążenia jego rachunku bieżącego lub oszczędnościowego poleceniem zapłaty. Dystrybutor lub Klient Preferowany pokrywa koszty wszystkich zamówionych produktów zanim zostaną one wysłane. B. Jeżeli Dystrybutor lub Klient Preferowany wybiera kartę kredytową jako formę płatności, niniejszym upoważnia Spółkę lub jej spółki powiązane do comiesięcznego obciążania tej karty kwotą za wspomniane wyżej produkty. 5. Zmiana adresu Dystrybutor lub Klient Preferowany zobowiązany jest poinformować Spółkę listownie, faxem lub online o zmianie adresu dostawy na przynajmniej czternaście (14) dni przed wyznaczoną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, Spółka kontynuuje comiesięczne wysyłanie produktów na adres podany przy składaniu zamówienia. Spółka wdraża odpowiednie zmiany w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. 6. Zmiana zamówienia Dystrybutor lub Klient Preferowany zobowiązany jest poinformować Spółkę listownie, faxem lub online o zmianie zawartości zamówienia na przynajmniej cztery (4) dni przed wyznaczoną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, Spółka kontynuuje comiesięczne wysyłanie produktów wybranych przy składaniu zamówienia. Otrzymawszy takie powiadomienie w terminie, Spółka wdraża odpowiednie zmiany w ciągu czterech (4) dni poprzedzających realizację zamówienia. W przypadku pokrywania kosztów za pomocą polecenia zapłaty, Dystrybutor lub Klient Preferowany zobowiązany jest skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu płatności oraz wymaganych terminów. 7. Wycofane Produkty Niektóre produkty wybrane przez Dystrybutora lub Klienta Preferowanego mogą zostać wycofane ze sprzedaży przez Spółkę. W takim przypadku, Spółka powiadamia Dystrybutora lub Klienta Preferowanego na piśmie o wycofaniu konkretnych produktów z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem i kontynuuje realizację zamówienia pozostałych produktów. Dystrybutor lub Klient Preferowany ma prawo do wyboru nowych produktów w miejsce wycofanych. W takim wypadku Dystrybutor lub Klient Preferowany powiadamia Spółkę na piśmie, podając nowo wybrane produkty, ich liczbę i wartość, na trzydzieści (30) dni przed

UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA

UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA Umowa Dystrybutorska i Międzynarodowa Umowa Sponsora jest zawarta pomiędzy Nu Skin International, Inc., z siedzibą w stanie Utah pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo