r Mężczyzna r Kobieta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r Mężczyzna r Kobieta"

Transkrypt

1 UMOWA DLA NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORA / KLIENTA PREFEROWANEGO (DA) Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, Stany Zjednoczone Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, czarnym długopisem. Wymagane jest uzupełnienie wszystkich informacji, o ile nie będzie innego wymogu. Umowa jest ważna tylko wówczas, gdy podane zostaną wszystkie wymagane poniżej informacje. Po realizacji zgłoszenia otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem zawierającą Państwa numer ID Dystrybutora. UMOWA NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORANu Skin International Inc.One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, Stany Zjednoczone Jest to tymczasowa Umowa Niezależnego Dystrybutora (IDA). Tworząc konto tymczasowe zobowiązani są Państwo do wpłacenia opłaty rejestracyjnej i przestrzegania wszelkich postanowień Umowy. W celu dokonania zmiany rodzaju umowy IDA z tymczasowej na stałą, niezbędne jest nadesłanie do Nu Skin wyszczególnionych poniżej dokumentów nie później niż w określonym terminie. Nu Skin zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień i wypłacania Premii i/lub do zamknięcia konta dystrybutora, jeśli wymagane dokumenty nie zostaną nadesłane w wymaganym czasie. Prosimy o nadesłanie określonych poniżej dokumentów pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem na adres: Nu Skin Eastern Europe Ltd.1123 Budapest, Alkotás u ,WĘGRY/HUNGARY Bezpłatny numer telefonu: Międzynarodowy numer telefonu: Numer faksu: Adres Nadsyłając kopie swoich dokumentów, prosimy o podanie także swojego numeru Nu Skin ID. Dokumenty wymagane przy zakładaniu konta Niezależnego Dystrybutora jako osoba fizyczna: W przypadku podpisania umowy IDA w charakterze niezależnego dystrybutora, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) w przeciągu (60) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy niezależnego dystrybutora (IDA). Dokumenty wymagane przy zakładaniu konta Niezależnego Dystrybutora w imieniu firmy: W przypadku podpisania umowy IDA jako przedstawiciel firmy, prosimy o nadesłanie poniższych dokumentów: Kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP Kopia zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej Kopia zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON w przeciągu pięciu (5) dni od daty zawarcia Umowy Niezależnego Dystrybutora (IDA). PL Wdrożenie niniejszej Umowy może potrwać do dwóch (2) dni roboczych. Chcąc przyspieszyć ten proces i aktywować swój Numer ID Dystrybutora wcześniej, Dystrybutor może zarejestrować się na stronie internetowej > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. PROSZę ZAZNACZYć ODPOWIEDNIĄ OPCJę q Niezależny DYSTRYBUTOR jestem zainteresowany prowizyjną sprzedażą oraz dystrybucją produktów NSE Products Inc. i otrzymywaniem z tego tytułu prowizji za sprzedaż (wypełnienie pól 1, 2, 4, 6, 7 jest obowiązkowe; pola 3 i 5 są opcjonalne). q KLIENT PREFEROWANY jestem zainteresowany produktami oferowanymi przez NSE Products Inc. po cenie hurtowej, z możliwością zostania Niezależnym Dystrybutorem (wypełnienie pól 1 i 7 jest obowiązkowe; pola 3 i 4 są opcjonalne). 1 DANE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ Imię Kandydata... Nazwisko Kandydata... Adres zameldowania... r Mężczyzna r Kobieta Data urodzenia (DD/MM/RR) Telefon stacjonarny... Telefon komórkowy (obowiązkowo)... Adres (podanie osobistego adresu jest niezbędne dla potwierdzenia ważności niniejszej Umowy)... Adres wysyłki (jeżeli różny od powyższego)... Imię/imiona i nazwisko/nazwiska Kandydatów Partnerów (opcjonalnie)... Imię i nazwisko Sponsora... Numer ID Sponsora 2 OPŁATY REJESTRACYJNE dotyczy wyłącznie Niezależnych Dystrybutorów Proszę zaznaczyć preferowaną opcję: q Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 90,17 PLN (bez VAT). W przypadku rejestracji online na: > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. q Uniknięcie poniesienia opłaty rejestracyjnej poprzez złożenie zamówienia w ramach Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR) o wartości przynajmniej 50 punktów wartości sprzedaży osobistej (PSV) po odliczeniu redukcji przy rejestracji. Należy wypełnić część 3. q Uniknięcie poniesienia opłaty rejestracyjnej poprzez złożenie zwykłego zamówienia o wartości przynajmniej 100 PSV przy rejestracji. Należy zaznaczyć zamawiane produkty w cenniku i dołączyć go do niniejszej umowy lub zarejestrować się online na stronie: > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. 3 Niezależnie od wybranej opcji, nowy Dystrybutor otrzymuje darmowy egzemplarz Biznes Portfolio Nu Skin. RENTOWNY PROGRAM AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY (ADR) Numer karty skanowania: Przywileje związane z programem ADR przysługują osobom posiadającym zamówienie ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu redukcji. ŁĄCZNA KOD OPIS PRODUKTU LICZBA WARTOŚĆ PSV ŁĄCZNA CENA Proszę realizować moje zamówienie: począwszy od /, a następnie co miesiąc tego samego dnia. Dostawa może potrwać 5-10 dni roboczych. Realizacja zamówienia następuje między 1 a 25 dniem miesiąca. RAZEM* KOSZTY WYSYŁKI I OPŁATA MANIPULACYJNA** ŁĄCZNIE *Cena zawiera podatek VAT ** Można uniknąć ponoszenia opłaty rejestracyjnej, rejestrując się online na stronie:

2 Po realizacji zgłoszenia otrzymają Państwo z potwierdzeniem zawierający Państwa numer ID Dystrybutora. 4 DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Forma płatności (proszę zaznaczyć jedną opcję) q VISA q MasterCard q Przelew Proszę wpisać drukowanymi literami... imię i nazwisko posiadacza karty Numer karty Data ważności (MM/RR) W przypadku wyboru opcji przelewu, należy wykonać go na następujący numer konta: Citibank, PL: Kod pocztowy posiadacza karty - Podpis posiadacza karty 5 DANE FIRMY (Proszę wypełnić tę sekcję, jeżeli rejestrują się Państwo jako firma.) Nazwa firmy (jeśli dotyczy)... Numer NIP (obowiązkowo). Należy załączyć kopię decyzji o nadaniu numeru NIP. Numer rejestracji działalności gospodarczej Zgadzam się niezwłocznie poinformować lokalne biuro Nu Skin o wszelkich zmianach mojego statusu jako podatnika (proszę parafować tutaj)... Proszę dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; kopię decyzji o nadaniu numeru REGON. Dostarczona dokumentacja musi być aktualna i pochodzić z okresu nie dawniejszego niż trzy (3) miesiące poprzedzające podpisanie niniejszej Umowy. Lokalne biuro Nu Skin wymaga podpisu upoważnionego /-ych przedstawiciela /-i firmy. Lokalne biuro Nu Skin musi być niezwłocznie powiadamiane o wszelkich zmianach danych firmy. 6 INFORMACJE DOTYCZĄCE COMIESIęCZNEJ PROWIZJI Dystrybutor jest zobowiązany dostarczyć dane swojego konta bankowego, na które kierowane są jego prowizje i premie do lokalnego biura Nu Skin. Konto to musi należeć do jednego z Kandydatów. Nazwa Banku (bank musi znajdować się w Polsce)... Imię osoby będącej właścicielem konta... Nazwisko osoby będącej właścicielem konta... Polski numer IBAN Kod BIC (SWIFT) P L Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę, aby Nu Skin Enterprises Poland wystawiał w moim imieniu, jako przedsiębiorcy, faktury obejmujące należność z tytułu prowizji przysługującej mi od Spółki. Jednocześnie wyrażam zgodę, aby prowizja objęta przedmiotową fakturą była wypłacana przez Nu Skin Enterprises Poland, działający w imieniu i na zlecenie Spółki. Informacje na temat wysokości prowizji Dystrybutora dostępne są online na wszystkich stronach Spółki w zakładce My Office > Nawigator > Sprawozdania finansowe. Aby otrzymywać informacje na temat swojej prowizji w formie papierowej, należy skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta. 7 UMOWA I PODPIS Preferowani Klienci: Umowa ta wraz z Generalnymi Warunkami poniżej tworzy wiążący kontrakt dla Preferowanych Klientów. Niezależni Dystrybutorzy: Umowa ta wraz z dokumentem zatytułowanym Plan Kompensacyjny (ang. Sales Compensation Plan <SCP>) oraz z dokumentem Zasady i Procedury (ang. Policies and Procedures <P&P>) tworzy kontrakt dla Niezależnych Dystrybutorów. Dokumenty te można otrzymać od swojego Sponsora lub znaleźć online na stronie: > Nasza szansa > Wynagrodzenia finansowe. Celem umożliwienia firmie Nu Skin realizacji mojej aplikacji, zaznaczam odpowiednie pole, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Nu Skin i przechowywanie wszelkich podanych przeze mnie danych osobowych w głównej siedzibie Spółki w Stanach Zjednoczonych oraz w moim lokalnym biurze, jak określono na odwrocie Oświadczenia dotyczącego Przetwarzania Danych. q Wyrażam zgodę na przestrzeganie wszelkich warunków i postanowień związanych z niniejszą Umową, jak również warunków i postanowień zawartych na odwrocie Warunków Umowy ADR. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo ubiegać się o zwrot całości wszelkich uiszczonych przeze mnie opłat, jeżeli anuluję proces rejestracji w ciągu 14 dni. data (DD/MM/RR) Podpis kandydata Podpis Kandydata - Partnera (jeśli dotyczy) Podpis Kandydata - Partnera (jeśli dotyczy) Nazwisko (drukowanymi lietrami) Nazwisko (drukowanymi lietrami) Nazwisko (drukowanymi lietrami) PROSIMY PRZESŁAć SWÓJ UZUPEŁNIONY FORMULARZ DO SWOJEGO LOKALNEGO BIURA NU SKIN. NU SKIN EASTERN EUROPE KFT. Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest, Hungary/Węgry Bezpłatny Tel: numer telefonu: Faxs: Faxs: DA_PL_ NSE Products, Inc.

3 UMOWA DLA NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORA / KLIENTA PREFEROWANEGO (DA) Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, Stany Zjednoczone Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, czarnym długopisem. Wymagane jest uzupełnienie wszystkich informacji, o ile nie będzie innego wymogu. Umowa jest ważna tylko wówczas, gdy podane zostaną wszystkie wymagane poniżej informacje. Po realizacji zgłoszenia otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem zawierającą Państwa numer ID Dystrybutora. UMOWA NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORANu Skin International Inc.One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, Stany Zjednoczone Jest to tymczasowa Umowa Niezależnego Dystrybutora (IDA). Tworząc konto tymczasowe zobowiązani są Państwo do wpłacenia opłaty rejestracyjnej i przestrzegania wszelkich postanowień Umowy. W celu dokonania zmiany rodzaju umowy IDA z tymczasowej na stałą, niezbędne jest nadesłanie do Nu Skin wyszczególnionych poniżej dokumentów nie później niż w określonym terminie. Nu Skin zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień i wypłacania Premii i/lub do zamknięcia konta dystrybutora, jeśli wymagane dokumenty nie zostaną nadesłane w wymaganym czasie. Prosimy o nadesłanie określonych poniżej dokumentów pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem na adres: Nu Skin Eastern Europe Ltd.1123 Budapest, Alkotás u ,WĘGRY/HUNGARY Bezpłatny numer telefonu: Międzynarodowy numer telefonu: Numer faksu: Adres Nadsyłając kopie swoich dokumentów, prosimy o podanie także swojego numeru Nu Skin ID. Dokumenty wymagane przy zakładaniu konta Niezależnego Dystrybutora jako osoba fizyczna: W przypadku podpisania umowy IDA w charakterze niezależnego dystrybutora, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) w przeciągu (60) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy niezależnego dystrybutora (IDA). Dokumenty wymagane przy zakładaniu konta Niezależnego Dystrybutora w imieniu firmy: W przypadku podpisania umowy IDA jako przedstawiciel firmy, prosimy o nadesłanie poniższych dokumentów: Kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP Kopia zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej Kopia zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON w przeciągu pięciu (5) dni od daty zawarcia Umowy Niezależnego Dystrybutora (IDA). PL Wdrożenie niniejszej Umowy może potrwać do dwóch (2) dni roboczych. Chcąc przyspieszyć ten proces i aktywować swój Numer ID Dystrybutora wcześniej, Dystrybutor może zarejestrować się na stronie internetowej > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. PROSZę ZAZNACZYć ODPOWIEDNIĄ OPCJę q Niezależny DYSTRYBUTOR jestem zainteresowany prowizyjną sprzedażą oraz dystrybucją produktów NSE Products Inc. i otrzymywaniem z tego tytułu prowizji za sprzedaż (wypełnienie pól 1, 2, 4, 6, 7 jest obowiązkowe; pola 3 i 5 są opcjonalne). q KLIENT PREFEROWANY jestem zainteresowany produktami oferowanymi przez NSE Products Inc. po cenie hurtowej, z możliwością zostania Niezależnym Dystrybutorem (wypełnienie pól 1 i 7 jest obowiązkowe; pola 3 i 4 są opcjonalne). 1 DANE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ Imię Kandydata... Nazwisko Kandydata... Adres zameldowania... r Mężczyzna r Kobieta Data urodzenia (DD/MM/RR) Telefon stacjonarny... Telefon komórkowy (obowiązkowo)... Adres (podanie osobistego adresu jest niezbędne dla potwierdzenia ważności niniejszej Umowy)... Adres wysyłki (jeżeli różny od powyższego)... Imię/imiona i nazwisko/nazwiska Kandydatów Partnerów (opcjonalnie)... Imię i nazwisko Sponsora... Numer ID Sponsora 2 OPŁATY REJESTRACYJNE dotyczy wyłącznie Niezależnych Dystrybutorów Proszę zaznaczyć preferowaną opcję: q Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 90,17 PLN (bez VAT). W przypadku rejestracji online na: > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. q Uniknięcie poniesienia opłaty rejestracyjnej poprzez złożenie zamówienia w ramach Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR) o wartości przynajmniej 50 punktów wartości sprzedaży osobistej (PSV) po odliczeniu redukcji przy rejestracji. Należy wypełnić część 3. q Uniknięcie poniesienia opłaty rejestracyjnej poprzez złożenie zwykłego zamówienia o wartości przynajmniej 100 PSV przy rejestracji. Należy zaznaczyć zamawiane produkty w cenniku i dołączyć go do niniejszej umowy lub zarejestrować się online na stronie: > PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI. 3 Niezależnie od wybranej opcji, nowy Dystrybutor otrzymuje darmowy egzemplarz Biznes Portfolio Nu Skin. RENTOWNY PROGRAM AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY (ADR) Numer karty skanowania: Przywileje związane z programem ADR przysługują osobom posiadającym zamówienie ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu redukcji. ŁĄCZNA KOD OPIS PRODUKTU LICZBA WARTOŚĆ PSV ŁĄCZNA CENA Proszę realizować moje zamówienie: począwszy od /, a następnie co miesiąc tego samego dnia. Dostawa może potrwać 5-10 dni roboczych. Realizacja zamówienia następuje między 1 a 25 dniem miesiąca. RAZEM* KOSZTY WYSYŁKI I OPŁATA MANIPULACYJNA** ŁĄCZNIE *Cena zawiera podatek VAT ** Można uniknąć ponoszenia opłaty rejestracyjnej, rejestrując się online na stronie:

4 Po realizacji zgłoszenia otrzymają Państwo z potwierdzeniem zawierający Państwa numer ID Dystrybutora. 4 DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Forma płatności (proszę zaznaczyć jedną opcję) q VISA q MasterCard q Przelew Proszę wpisać drukowanymi literami... imię i nazwisko posiadacza karty Numer karty Data ważności (MM/RR) W przypadku wyboru opcji przelewu, należy wykonać go na następujący numer konta: Citibank, PL: Kod pocztowy posiadacza karty - Podpis posiadacza karty 5 DANE FIRMY (Proszę wypełnić tę sekcję, jeżeli rejestrują się Państwo jako firma.) Nazwa firmy (jeśli dotyczy)... Numer NIP (obowiązkowo). Należy załączyć kopię decyzji o nadaniu numeru NIP. Numer rejestracji działalności gospodarczej Zgadzam się niezwłocznie poinformować lokalne biuro Nu Skin o wszelkich zmianach mojego statusu jako podatnika (proszę parafować tutaj)... Proszę dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; kopię decyzji o nadaniu numeru REGON. Dostarczona dokumentacja musi być aktualna i pochodzić z okresu nie dawniejszego niż trzy (3) miesiące poprzedzające podpisanie niniejszej Umowy. Lokalne biuro Nu Skin wymaga podpisu upoważnionego /-ych przedstawiciela /-i firmy. Lokalne biuro Nu Skin musi być niezwłocznie powiadamiane o wszelkich zmianach danych firmy. 6 INFORMACJE DOTYCZĄCE COMIESIęCZNEJ PROWIZJI Dystrybutor jest zobowiązany dostarczyć dane swojego konta bankowego, na które kierowane są jego prowizje i premie do lokalnego biura Nu Skin. Konto to musi należeć do jednego z Kandydatów. Nazwa Banku (bank musi znajdować się w Polsce)... Imię osoby będącej właścicielem konta... Nazwisko osoby będącej właścicielem konta... Polski numer IBAN Kod BIC (SWIFT) P L Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę, aby Nu Skin Enterprises Poland wystawiał w moim imieniu, jako przedsiębiorcy, faktury obejmujące należność z tytułu prowizji przysługującej mi od Spółki. Jednocześnie wyrażam zgodę, aby prowizja objęta przedmiotową fakturą była wypłacana przez Nu Skin Enterprises Poland, działający w imieniu i na zlecenie Spółki. Informacje na temat wysokości prowizji Dystrybutora dostępne są online na wszystkich stronach Spółki w zakładce My Office > Nawigator > Sprawozdania finansowe. Aby otrzymywać informacje na temat swojej prowizji w formie papierowej, należy skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta. 7 UMOWA I PODPIS Preferowani Klienci: Umowa ta wraz z Generalnymi Warunkami poniżej tworzy wiążący kontrakt dla Preferowanych Klientów. Niezależni Dystrybutorzy: Umowa ta wraz z dokumentem zatytułowanym Plan Kompensacyjny (ang. Sales Compensation Plan <SCP>) oraz z dokumentem Zasady i Procedury (ang. Policies and Procedures <P&P>) tworzy kontrakt dla Niezależnych Dystrybutorów. Dokumenty te można otrzymać od swojego Sponsora lub znaleźć online na stronie: > Nasza szansa > Wynagrodzenia finansowe. Celem umożliwienia firmie Nu Skin realizacji mojej aplikacji, zaznaczam odpowiednie pole, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Nu Skin i przechowywanie wszelkich podanych przeze mnie danych osobowych w głównej siedzibie Spółki w Stanach Zjednoczonych oraz w moim lokalnym biurze, jak określono na odwrocie Oświadczenia dotyczącego Przetwarzania Danych. q Wyrażam zgodę na przestrzeganie wszelkich warunków i postanowień związanych z niniejszą Umową, jak również warunków i postanowień zawartych na odwrocie Warunków Umowy ADR. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo ubiegać się o zwrot całości wszelkich uiszczonych przeze mnie opłat, jeżeli anuluję proces rejestracji w ciągu 14 dni. data (DD/MM/RR) Podpis kandydata Podpis Kandydata - Partnera (jeśli dotyczy) Podpis Kandydata - Partnera (jeśli dotyczy) Nazwisko (drukowanymi lietrami) Nazwisko (drukowanymi lietrami) Nazwisko (drukowanymi lietrami) PROSIMY PRZESŁAć SWÓJ UZUPEŁNIONY FORMULARZ DO SWOJEGO LOKALNEGO BIURA NU SKIN. NU SKIN EASTERN EUROPE KFT. Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest, Hungary/Węgry Bezpłatny Tel: numer telefonu: Faxs: Faxs: DA_PL_ NSE Products, Inc.

5 WARUNKI DLA KLIENTÓW PREFEROWANYCH 1. Klient Preferowany poświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu polskiego prawa, a w związku z tym posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz wykonywania zobowiązań z nią związanych. 2. Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że może nabywać od Spółki produkty na własny użytek. 3. Klient Preferowany akceptuje fakt, że nie może sponsorować innych osób, aby stały się Klientami Preferowanymi lub Niezależnymi Dystrybutorami. Nie ma prawa prowadzenia dalszej sprzedaży produktów oraz otrzymywania z tego względu prowizji za sprzedaż. 4. Klientowi Preferowanemu przysługuje pełen zwrot kosztów za produkty zwrócone do Spółki w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni, licząc od daty otrzymania wysyłki, pod warunkiem, że produkty te są nienaruszone i w stanie pozwalającym na dalszą sprzedaż. W takim przypadku, obowiązują następujące warunki: Klient Preferowany powiadamia lokalne biuro Nu Skin o intencji dokonania zwrotu w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni, licząc od daty zakupu. Klient Preferowany zobowiązany jest zwrócić się do lokalnego biura Nu Skin o numer RMA oraz dostarczyć odpowiedni rachunek. Klient Preferowany pokrywa koszty dostarczenia zwróconych produktów do lokalnego biura Nu Skin. Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień wynikających z ustaw szczególnych. 5. Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i nowelizowania warunków niniejszej Umowy. O wszelkich zmianach, Spółka powiadamia Klienta Preferowanego na trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem ich w życie. 6. Klient Preferowany wyraża zgodę na automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy, jeżeli przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy nie dokona on żadnych zakupów. Klient Preferowany może w dowolnym momencie zmienić Sponsora, pod warunkiem, że w danej chwili nie posiada zamówienia w ramach Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR). W takim przypadku, Klient Preferowany musi anulować zamówienie ADR i odczekać sześć (6) miesięcy, zanim zarejestruje się ponownie w linii podlegającej innemu Sponsorowi. 7. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez Klienta Preferowanego na piśmie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 8. Chcąc zostać Niezależnym Dystrybutorem, Klient Preferowany zobowiązany jest do złożenia wniosku i dostarczenia danych niezbędnych do zawarcia Umowy Dystrybutora. Jeżeli Klient Preferowany pragnie zostać Niezależnym Dystrybutorem w linii innego Sponsora, musi najpierw rozwiązać swoją Umowę Klienta Preferowanego i odczekać sześć (6) miesięcy przed zawarciem Umowy Dystrybutora. W tym okresie, nie może on dokonywać zakupów ani wykonywać żadnych czynności związanych z działalnością dystrybutorską w ramach współpracy ze Spółką. 9. Klient Preferowany niniejszym akceptuje fakt, że jego dane osobowe zawarte w niniejszej Umowie oraz dane wymagane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy są absolutnie niezbędne dla Spółki w celu należytej obsługi i koordynacji sieci dystrybucyjnej Nu Skin oraz wypełniania przez Spółkę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Zgromadzone dane są wykorzystywane przez wewnętrzne i zewnętrzne oddziały Spółki, które uczestniczą w zarządzaniu siecią dystrybucyjną Nu Skin. Dane te zostają przekazane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu przetwarzania ich przez Spółkę. Klient Preferowany ma prawo wglądu i weryfikacji swoich danych osobowych przechowywanych przez Spółkę. 10. Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że Nu Skin może realizować dostawy do większości miast i głównych obszarów mieszkalnych w krajach, w których prowadzi swoją działalność. RENTOWNY PROGRAM AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY Niniejsza Umowa Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR) zostaje zawarta pomiędzy Niezależnym Dystrybutorem ( Dystrybutorem ) lub Klientem Preferowanym ( Klientem Preferowanym ) oraz Nu Skin Enterprises Product Inc., korporacją Delaware, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601; nr NIP: NL B.01 ( Spółką ). Dystrybutor lub Klient Preferowany niniejszym przyjmuje do wiadomości, że ADR to opcjonalny program pozwalający mu zamawiać od Spółki produkty, które będą do niego wysyłane co miesiąc. Kosztami tych produktów zostaje obciążona karta kredytowa, rachunek oszczędnościowy lub rachunek bieżący Dystrybutora lub Klienta Preferowanego raz w miesiącu (o ile nie wybrał on opcji dostawy raz na dwa miesiące). Podpisując niniejszą Umowę, Dystrybutor lub Klient Preferowany akceptuje: 1. Procedury rejestracyjne Dystrybutor lub Klient Preferowany może dostarczyć Umowę ADR online, faxem, tradycyjną pocztą lub w formie papierowej do Centrum Dystrybutorskiego. 2. Dodatkowe korzyści. Dystrybutor lub Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że aby uczestniczyć w programie ADR żadna minimalna wartość składanego zamówienia nie jest wymagana. Jednak miesięczne zamówienie ADR o wartości przynajmniej 50 punktów sprzedaży osobistej (PSV) po odliczeniu redukcji upoważnia Dystrybutora lub Klienta Preferowanego do korzystania z następujących przywilejów: (a) O 5% niższych cen oraz wartości punktowych produktów objętych ADR, z wyjątkiem zestawów, kolekcji promocyjnych, VitaMeal itp.; (b) Nawet o 50% niższych kosztów wysyłki* (c) Dodatkowych punktów produktowych, które można następnie wymienić na darmowe produkty. Jeżeli Dystrybutor lub Klient Preferowany zarządza swoim kontem ADR za pośrednictwem faxu, tradycyjnej poczty lub Centrum Dystrybutorskiego, ponosi opłatę manipulacyjną równoważną promocyjnej cenie wysyłki w ramach programu ADR. * Niektóre rynki/ regiony i wyspy nie są objęte programem zniżki (Islandia, Wyspy Kanaryjskie oraz Francuskie Departamenty Zamorskie). 3. Punkty produktowe ADR nabywanie, anulowanie zakupów i zwroty produktów A. Co miesiąc na koncie Dystrybutora lub Klienta Preferowanego zapisywane są punkty produktowe, które można następnie wymienić na darmowe produkty. Liczba punktów produktowych wynosi 20 lub 30% wartości zamówienia bez VAT. Miesięcznie Dystrybutor lub Klient Preferowany może zgromadzić maksymalnie 75 punktów produktowych. Jeżeli Dystrybutor lub Klient Preferowany składa zamówienie obejmujące wyłącznie darmowe produkty lub dodaje darmowe produkty do zamówienia ADR o wartości niższej niż 50 PSV, ponosi pełne koszty wysyłki. Jeżeli darmowe produkty zostają dołączone do zamówienia ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu redukcji, stosują się obniżone koszty wysyłki. Koszty wysyłki obowiązujące na poszczególnych rynkach zawarto w cenniku Nu Skin Price List, dostępnym na stronie internetowej w zakładce My Office. Informacje na temat kosztów wysyłki, Dystrybutor lub Klient Preferowany może uzyskać również, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. B. Dystrybutor lub Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że niewykorzystane punkty produktowe tracą ważność pierwszego dnia 13 miesiąca, licząc od daty, gdy zostały zapisane ( Anulowanie ). Aby odzyskać utracone punkty produktowe, Dystrybutor lub Klient Preferowany zwraca się do Spółki z pisemną prośbą o ich przywrócenie w ciągu trzydziestu (30) dni od daty anulowania. C. Dystrybutor lub Klient Preferowany nie może zwrócić do Spółki produktów otrzymanych za punkty produktowe. Wartość tych produktów nie jest brana pod uwagę przy naliczaniu Punktów Sprzedaży Osobistej i Punktów Sprzedaży Grupowej Dystrybutora. D. Zw r o t y Z wyjątkiem darmowych produktów otrzymanych za punkty produktowe, wszystkie produkty zamówione w ramach programu ADR mogą zostać zwrócone do Spółki zgodnie z zasadami regulującymi dokonywanie zwrotów (punkt 7 Zasad i Procedur obowiązujących na terenie UE). Punkty produktowe uzyskane na podstawie zwróconych następnie produktów zostają usunięte z konta ADR. E. Gwarancje zwrotu pieniędzy Spółka zwraca Dystrybutorowi lub Klientowi Preferowanemu pieniądze, jeżeli (a) Dystrybutor lub Klient Preferowany zamawia Life Pak, Life Pak Essentials Super A lub g3* w ramach program ADR na przynajmniej trzy miesiące, (b) wynik pomiaru karotenoidów Dystrybutora lub Klienta Preferowanego nie wzrasta po 90 dniach regularnego zażywania Life Pak, Life Pak Essentials Super A lub g3*. Aby zapoznać się ze szczegółami gwarancji zwrotu pieniędzy, Dystrybutor lub Klient Preferowany powinien odwołać się do European Programme Summary lub skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta. * Aby dowiedzieć się, które produkty są dostępne na rynku Dystrybutora lub Klienta Preferowanego, może on zapoznać się z aktualnym cennikiem zamieszczonym w zakładce My Office>Biblioteka. 4. Płatność A. Dystrybutor lub Klient Preferowany określa w Umowie ADR liczbę produktów, które pragnie otrzymywać co miesiąc i dostarcza do Spółki dane swojej ważnej karty Visa lub MasterCard, jej datę ważności oraz wszelkie szczegóły niezbędne do obciążenia jego rachunku bieżącego lub oszczędnościowego poleceniem zapłaty. Dystrybutor lub Klient Preferowany pokrywa koszty wszystkich zamówionych produktów zanim zostaną one wysłane. B. Jeżeli Dystrybutor lub Klient Preferowany wybiera kartę kredytową jako formę płatności, niniejszym upoważnia Spółkę lub jej spółki powiązane do comiesięcznego obciążania tej karty kwotą za wspomniane wyżej produkty. 5. Zmiana adresu Dystrybutor lub Klient Preferowany zobowiązany jest poinformować Spółkę listownie, faxem lub online o zmianie adresu dostawy na przynajmniej czternaście (14) dni przed wyznaczoną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, Spółka kontynuuje comiesięczne wysyłanie produktów na adres podany przy składaniu zamówienia. Spółka wdraża odpowiednie zmiany w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. 6. Zmiana zamówienia Dystrybutor lub Klient Preferowany zobowiązany jest poinformować Spółkę listownie, faxem lub online o zmianie zawartości zamówienia na przynajmniej cztery (4) dni przed wyznaczoną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, Spółka kontynuuje comiesięczne wysyłanie produktów wybranych przy składaniu zamówienia. Otrzymawszy takie powiadomienie w terminie, Spółka wdraża odpowiednie zmiany w ciągu czterech (4) dni poprzedzających realizację zamówienia. W przypadku pokrywania kosztów za pomocą polecenia zapłaty, Dystrybutor lub Klient Preferowany zobowiązany jest skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu płatności oraz wymaganych terminów. 7. Wycofane Produkty Niektóre produkty wybrane przez Dystrybutora lub Klienta Preferowanego mogą zostać wycofane ze sprzedaży przez Spółkę. W takim przypadku, Spółka powiadamia Dystrybutora lub Klienta Preferowanego na piśmie o wycofaniu konkretnych produktów z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem i kontynuuje realizację zamówienia pozostałych produktów. Dystrybutor lub Klient Preferowany ma prawo do wyboru nowych produktów w miejsce wycofanych. W takim wypadku Dystrybutor lub Klient Preferowany powiadamia Spółkę na piśmie, podając nowo wybrane produkty, ich liczbę i wartość, na trzydzieści (30) dni przed

6 realizacją dostawy. Ceny oraz koszty wysyłki zostają automatycznie dostosowane do zawartości zamówienia. Dystrybutor lub Klient Preferowany zrzeka się niniejszym jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki, w tym roszczeń odszkodowawczych, z tytułu wycofania ze sprzedaży przez Spółkę jakichkolwiek produktów. 8. Zamówienia oczekujące A. Spółka decyduje, które produkty mogą zostać zapisane na poczet zamówienia oczekującego według własnego uznania. Najczęściej wśród produktów zaległych znajdują się najbardziej popularne i najchętniej zamawiane produkty, których zapasy zostają uzupełnione w ciągu czternastu (14) dni. Zaległe produkty zostają wysłane do Dystrybutora lub Klienta Preferowanego natychmiast po dostarczeniu ich do lokalnego magazynu. B. Dystrybutor lub Klient Preferowany, zamawiając produkt, który nie jest chwilowo dostępny, niniejszym zobowiązuje się pokryć koszty tego produktu z wyprzedzeniem, oczekując na jego dostawę w późniejszym terminie. C. Poprawnie i terminowo złożone i opłacone zamówienie obejmujące produkt chwilowo niedostępny, uznane jest za ważne, a więc w pełni liczące się do miesięcznie należnej prowizji Dystrybutora. D. Oczekując na zaległy produkt, Dystrybutor lub Klient Preferowany ma prawo do zwrotu 100% ceny tego produktu, o ile nie został on jeszcze wysłany. Pozostałe produkty podlegają ogólnie przyjętym zasadom regulującym zwrot produktów. Wysokość miesięcznej prowizji Dystrybutora nie będzie uwzględniała zamówień Dystrybutora dotyczących zaległych produktów, za które Dystrybutor otrzymał zwrot kosztów. Jeżeli wypłata prowizji następuje przed zwrotem Dystrybutorowi kosztów za zaległe produkty i uwzględnia zamówienie obejmujące te zaległe produkty, stosownemu pomniejszeniu ulega kolejna wypłacana Dystrybutorowi prowizja miesięczna. Jeżeli prowizja uwzględniająca zaległe produkty, za które nastąpił zwrot kosztów jest ostatnią wypłaconą Dystrybutorowi, Dystrybutor zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do Spółki odpowiednią część otrzymanej wypłaty. E. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia niewysłanego jeszcze produktu zaległego i zwrócenia Dystrybutorowi lub Klientowi Preferowanemu 100% ceny bez uprzedniego powiadomienia. Spółka ma także prawo do swobodnego przedłużania okresu oczekiwania na produkt zaległy. 9. Wzrost cen Spółka może zmodyfikować ceny produktów wybranych przez Dystrybutora lub Klienta Preferowanego. W takim przypadku, Spółka zobowiązana jest pisemnie powiadomić Dystrybutora lub Klienta Preferowanego o zmianie z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. O ile Dystrybutor lub Klient Preferowany nie wyda innych dyspozycji, Spółka kontynuuje realizowanie zamówienia po nowych cenach. 10. Rezygnacja z udziału w programie ADR i anulowanie zamówień A. Spółka może zakończyć obsługę programu ADR z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Spółka ma również prawo wykluczyć Dystrybutora lub Klienta Preferowanego z programu ADR i rozwiązać niniejszą Umowę, powiadamiając o tym Dystrybutora lub Klienta Preferowanego, jeżeli (i) karta kredytowa lub autoryzacja banku, przewidziana w niniejszej Umowie ADR stracą ważność, zostaną anulowane lub w inny sposób ustaną, (ii) Dystrybutor lub Klient Preferowany naruszy warunki niniejszej Umowy ADR lub (iii) w przypadku Dystrybutora jeżeli naruszy on warunki Umowy Dystrybucyjnej. B. Dystrybutor lub Klient Preferowany ma prawo do anulowania swojego zamówienia ADR w dowolnym terminie. Spółka anuluje Umowę ADR w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania pisemnego wniosku o rezygnację. C. Spółka, powiadomiwszy o tym z czternastodniowym (14) wyprzedzeniem, ma prawo do zmiany warunków programu ADR, co dotyczy również, chociaż nie wyłącznie, anulowania punktów produktowych Dystrybutora lub Klienta Preferowanego. Dystrybutor lub Klient Preferowany zrzeka się niniejszym jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki, w tym roszczeń odszkodowawczych, z tytułu zmiany przez Spółkę warunków programu ADR, w tym anulowania punktów produktowych Dystrybutora lub Klienta Preferowanego. 11. Ważność Umowy Dystrybutora Warunki określone w niniejszej Umowie ADR pod żadnym względem nie zastępują lub modyfikują warunków Umowy Dystrybutora zawartej między Dystrybutorem a Spółką. 12. Przechowywanie danych osobowych Spółka niniejszym oświadcza, że dane osobowe Dystrybutora lub Klienta Preferowanego Przechowywanie są wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy ADR, jak również w związku z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług Spółki. Wszelkie dane osobowe dostarczone do Spółki przez Dystrybutora lub Klienta Preferowanego są przechowywane w głównej siedzibie Spółki w Stanach Zjednoczonych oraz w lokalnym biurze Dystrybutora lub Klienta Preferowanego. Dystrybutor lub Klient Preferowany ma prawo dostępu i weryfikacji swoich danych przechowywanych przez Nu Skin. W tym celu powinien skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta. 13. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych W zakresie ochrony danych osobowych, Dystrybutor składa niniejszym następujące oświadczenie zgodnie ze stosownymi przepisami dot. ochrony danych osobowych ( Ustawa ): 1. Dystrybutor upoważnia niniejszym Spółkę do sporządzenia kserokopii jej/jego ważnego dowodu osobistego, względnie innego dowodu tożsamości ( Dowód Osobisty ) oraz do zbierania, wykorzystywania, zarządzania, przetwarzania oraz przechowywania danych osobistych widniejących na Dowodzie Osobistym ( Dane Osobowe ) w celach, i w okresie, wskazanych w par. 2 poniżej. Dystrybutor potwierdza niniejszym, że Dane Osobowe są prawdziwe, aktualne i dokładne. 2. Dystrybutor przyjmuje niniejszym do wiadomości cel przetwarzania Danych Osobowych jako obejmujący identyfikację Dystrybutora dla celów, związanych z wykonywaniem Umowy, w tym między innymi wystawiania faktur i czynności administracyjnych, dotyczących opłat za wynajem Skanera i stosownego Oprogramowania, dzierżawionego na mocy Umowy oraz monitorowania należytego wykonania Umowy i dla celów, związanych z marketingiem produktów i usług Spółki. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie prowadzone do chwili rozwiązania Umowy, względnie do chwili całkowitego i ostatecznego wypełnienia wszelkich zobowiązań, praw lub roszczeń, wynikających z Umowy lub w związku z Umową. Po zakończeniu przetwarzania Danych Osobowych, Dane Osobowe zostaną usunięte. 3. Dystrybutor stwierdza niniejszym, że Spółka będzie przechowywała Dane Osobowe w bezpiecznych warunkach, zapewniających ich ochronę przez okres, w jakim Spółka będzie prowadziła przetwarzanie Danych Osobowych. 4. Dystrybutor przyjmuje niniejszym do wiadomości i zgadza się, że Spółka będzie uprawniona do przekazywania Danych Osobowych osobom trzecim w celach, i na czas, wskazany w par. 2 powyżej w maksymalnym zakresie, dopuszczonym postanowieniami Ustawy o bezwzględnym zastosowaniu i zgodnie z zawartymi w niej warunkami, niezależnie od tego, czy osoby trzecie, otrzymujące te Dane Osobowe mają swoją siedzibę w Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską. 5. Dystrybutor potwierdza również, że jej/jego zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolna, że zapoznał(a) się ze swoimi prawami i obowiązkami, wynikającymi z Ustawy oraz że może domagać się poprawienia Danych Osobowych oraz cofnąć zgodę, udzieloną powyżej w drodze oświadczenia, złożonego Spółce. Zapoznałem/zapoznałam się z powyższym oświadczeniem, zrozumiałam/zrozumiałem jego treść i dobrowolnie je przyjąłem/przyjęłam. DA_PL_ NSE Products, Inc.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Rentowny Program Automatycznej Dostawy Najczęściej zadawane pytania

Rentowny Program Automatycznej Dostawy Najczęściej zadawane pytania Rentowny Program Automatycznej Dostawy Najczęściej zadawane pytania Pytania ogólne 1. P: Co to jest program ADR i dlaczego warto w nim wziąć udział? O: ADR (Rentowny Program Automatycznej Dostawy) to program,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Definicje 1.1. Regulamin - niniejszy regulamin Programu bankujesz-zyskujesz, który określa warunki uczestnictwa i zasady funkcjonowania Programu. 1.2. Bank - ING

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie!

Witamy w naszej firmie! Odzyskanie czeku Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę wypełnić i podpisać - Umowa proszę wypełnić i podpisać jeden egzemplarz proszę odesłać do nas. - Wyraźna kopia dowodu osobistego - Oryginał przeterminowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Nr telefonu:., dnia Imię i nazwisko:. Adres zameldowania:. Adres korespondencyjny:. PESEL:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Essential Rewards / Program dostaw cyklicznych - Ulotka informacyjna

Essential Rewards / Program dostaw cyklicznych - Ulotka informacyjna Essential Rewards / Program dostaw cyklicznych - Ulotka informacyjna Czym jest program Essential Rewards? Essential Rewards to program regularnych zamówień przeznaczony dla niezależnych dystrybutorów Young

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Witamy w naszej firmie! WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Drogi Kliencie, w załączeniu znajdziesz dokumenty potrzebne do złożenie wniosku:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Spraw sobie cały dzień dobry z Visa!

Spraw sobie cały dzień dobry z Visa! Spraw sobie cały dzień dobry z Visa! Warunki uczestnictwa w Promocji Spraw sobie cały dzień dobry z Visa" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizator Promocji 1. Organizatorem promocji Spraw sobie cały dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR...

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP., REGON.. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII W CELU POZYSKANIA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI dokładnie wypełniony i podpisany. 2.

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zamknięcie konta bankowego w Holandii INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

Wniosek o zamknięcie konta bankowego w Holandii INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Witamy w naszej firmie! Wniosek o zamknięcie konta bankowego w Holandii INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Drogi Kliencie, w załączeniu znajdziesz dokumenty potrzebne do wysłania wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na nieodpłatne użyczenie* / zarobkowy wynajem* przedmiotu... (umowa leasingu nr.. ) rodzaj, model/ typ/nr rejestracyjny osobie/firmie

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto)

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto) Regulamin Promocji RODZINA PLUSA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja RODZINA PLUSA ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) i obejmuje: a. osoby fizyczne zatrudnione na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Gotówka za wymianę, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne obowiązuje od 1.03.2017r. Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus dla Firm (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. ANKIETĘ OSOBOWĄ dokładnie wypełnioną i podpisaną 2. UMOWA ZLECE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 1 1...... Data wpływu wniosku Nr sprawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYWCU UL.KS.PR.ST. SŁONKI 24 tel: ( 033) 861-94-19 / 861-93-36 e-mail: pcpr_zywiec@op.pl WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa) UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej: Umowa) Zawarta dnia [ ] we Wrocławiu, pomiędzy: 1. JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r.

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r. Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia 27.01.2017 r. 1. Organizator Organizatorem szkoleń jest FCPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo