Papież błogosławi eskadrę włoską

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Papież błogosławi eskadrę włoską"

Transkrypt

1 wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym, 16 lipca., Papież Pius XI. zlecił ks. kardynałowi Muendelainowi, arcybiskupowi Toleaby udzielił generałowi Balbo i wiojdrn lotnikom błogosławieństwa apostolskiego i złożył życzenia, by wszyscy Uczestnicy szczęśliwie powrócili do kraju, Ojciec św. okazuje żyw e zainteresowanie przebiegiem lotu transoceaniezneg, którego poszczególne etapy śledzi na specjalnej mapie, dostarczonej Mu przez Ministerstwo lotnictwa. Cała prasa w łoska poświęca grupowemu lotowi generała Balbo bardzo wiele miejsca i zamieszcza wiele fotografii. Nadzwyczajne wydania pism wieczornych są dosłownie wyrywane z rąk i czytane przez grupki osób. Tłumy ludzi, bez względu na wiek, przeciągają ulicami, kierując się na Piazza Venezia, gdzie wznoszą żywiołowe okrzyki na cześć Duce, Balbo i jego lotników. W Ferrarze i w Florencji podaje się zapo-mocą megafonów szczegóły przelotu. Mord polłłyczaiy w Taszkiencie = tiełegotlea z (entroll zginęła z ręki komunisty Moskwa, 16 lipca. W piątek została zamordowana w TaszuJ ncie przywódczyni tamtejszego ruchu ko- >iiłiisfyczneg, Kawecka, która zastrzelił komunista Kułagin. Sprawcę natychmiast are- ^ owa no. Oświadczył on, że mordu dopuścił z pobudek politycznych. Mówi się jedinak, że Kułagin pozostawał w stosunkach z kołami antykomunistyczneml i brał już uidział w wielu politycznych akcjach przeciwko Sowietom. Mord w Taszkiencie wywoła} pewne zaniepokojenie w Moskwie, ponieważ komomistka Kawecka została właśnie wysłana z Moskwy do Taszkientu, by tam zaprowadzić porządek. sssm mmmm lerski Rzym, 16 lipca. w, Polski student A. Paszyn, idąc przez most j k tó ra Emanuela w Rzymie zauważył, że Ja.d Tyibrem zebrała się gromada ludzi, a w *ece tonął młody człowiek. Nikt z obecnych, hncłaż było tam dużo mężczyzn i mlodzieńnie pospieszył na pomoc tonącemu. Paszyn bez namysłu zrzucił marynarkę 1 " f "\ Prenum erata m iesięczna Siedm iu G roszy" w ynosi 2 złote płatne z góry, w kraju z p rezsy łk ą pocztow ą 2,31 zł., przy zam ówieniu w urzędzie pocztow ym 2,41 zł. K onto P. K. O. K atow ice N r O głoszenia drobne 10 groszy za i słow o. Prenum erata m iesięczna w C zechosłow acji 8 Kcz. K onto P. K. O. Brno u buciki, rzucając sfię z wysokiego mostu do wody. Wnet teiż wydobył topielca na brzeg, ratując go w ten sposób od niechybnej śmierci. Zebrana na brzegu publiczność zgotowała dzielnemu Polakowi olbrzymią owację, a zawiadomiony o wypadku gubernator Rzymu, nadał naszemu rodakowi złoty medal za ratowanie tonących. e MSI Kłajpedy Wilno, 16 lipca. Przed kilku dniami organ hitlerowski Völkischer Beobachter w ystąpił z szeregiem artykułów, w których stwierdza, że Kłajpeda od 500 lat należała do Niemiec i musi powrócić do Rzeszy. Półurzędowa Lietuvos Aidas" odpowiada w bardzo ostrym tonie na te artykuły, pisząc, że Litw a jest nastrojona w stosunku do Niemiec pokojowo, lecz jeżeli Niemcy będą się mieszały do Kłajipedy, która jest nierozerwalną częścią Litwy, to Litwa potrałi odeprzeć każdy atak zaborczy. Lady Roosevelt, żona prezydenta Stanów Zjedn. Pótn. Am:, podczas tegorocznych letnich w yw czasów na Campobello - Island opieka sobie własnoręcznie parkę kiełbasek nad otw artem ogniskiem. %misjardif funtów na zafudnicnic Londyn, 16 lipca. Australijski prezydent ministrów Lyon, przedłożył plan zaludnienia i rozwoju olbrzymich, dotąd niezam ieszkałych, przestrzeni Północnej Australii. W stw orzeniu T ow arzystw a kolonizacyjnego,. przyrzekły współudział angielskie i australijskie grupy finansistów. Rząd australijski spodziewa się przez masową kolonizację rozwiązać wreszcie największy problem Australii, t. j. problem pustej północy, która obejmuje pół miliona mil kwadratowych tropikalnego obszaru, a więc przestrzeń 10-oiokrotnie większą od Anglji i Walji. Na tym terenie zamieszkuje dotąd zaledwie 4 tys. białych i 20 tys. krajowców. Oblicza się, że na realizację planu potrzeba tymczasowo sumy 4 miliardów funtów. Kolonistami będą mogli być tylko biali. lotnik Post przeleciał Atlantyk Zacięte walki w Gran Chaco Buenos Aires, 16 lipca. Na obszarze Oran Chaco w pobliżu portu Gondra, miały miejsce nowe zadęte walki pomiędzy wojskami boiiwijskiemi a paragwajskiemu Po obu stronach są bardzo wielkie straty. Według ostatnich doniesień, zw ycięstwo odnieśli Paragwajczycy. N i e s p o d z i e w a n e ł a d o w a n i e w { B e r l i n i e 5_» a int t 'U l J Jean, C CL11, 16. JLV. 7. i. V* (PAT.). *** / sjp godzinie 19.10, według czasu miej-.^w ego koło Torbay na północo-. «chód od Saint Jean, miejscowości H-^orskiej na Nowej Ziemi, widziak Przelatujący w kierunku wschodnim bjmolo-t W iley Posta. Kierunek jaki 0- W ten znakomity lotnik amerykański fi^ a?uie. że leci on utartym szlakiem transoceanicznych, który prow a dzi z Nowego Jorku przez Nową Ziemię, Ocean Atlantycki do brzegów Wielkiej Brytanii, a dalej, bezpośrednio do Berlina. W iley Post w ystartow ał do lotu transoceanicznego z Nowego Jorku o godzinie B erlin, 16-go lipca. A m erykański lotnik W ilay P o st w yląd ow ał w n iedzielę rano zupełnie n iespodziew anie o godz n a lo t n isku T em p elh o f pod B erlinem. m e an w Gdańsko P rz y lo t P o sta do B erlina n astąp ił praw ie bez żad n ej zapow iedzi, albow iem od północy nie m ian o żad n ej in Gdańsk, 16 lipca. Nauczyciel Paw eł Batzer został w ybrany form acji o stanie lo tu P o sta. P rzy lo t senatorem. Ma on objąć urząd propagandy. W ybór został dokonany głosami hitlerowców do B erlina w yw ołał zro zu m iałą sen sację. " x oddali białe kartki W wyborze tym Polacy 1 Centrum, podczas kiedy nlemiecko-narodowi - udziału nie wzięli.

2 Str.» G R O S Z Y * «N r ^ k " i H T H! M M H :< : T 1I P Y. ' / T I f ö e d a & c j a t H r a & ó t c t u i, H a x m o C i c k a 75 Grabarze '-<h- spółdzielczego S > yrem o r Iniik^u i p a n i m a j o r o w a m a l w e r s a n t a m i = Ruch spółdzielczy, zapoczątkow any w zaraniu Państw a Polskiego wkrótce po jego powstaniu unorm ow any, doznał s i nego załamania na skutek ujawnienia, zw łaszcza w ostatnich czasach wielu nadużyć, popełnianych przez osoby, stojące na kierowniczych stanowiskach poszczególnych spółdzielni. S traty, jakie ci Indzie wyrządzają, dochodzą poważnych kwot na szkodę, niemal zaw sze najbiedniejszej warstwy ludności, wynoszące dla niektórych kilkumiesięczne pensie, a ponadto czyny tych osób zniechęcają całe społeczeństwo do akcji spółdzielczej. Jaskraw y przykład zła, jakie w y tw a rzają fałszywe manipulacje takich osób, da rozprawa, która odbędzie się w połowie sierpnia przed sądem okręg, w Krakowie. Oskarżonym i są: Marjan Rudziński, dyreiktor Banku Spółdzielczego w Krakowie, oraz Janina Sękowska, żona m ajora W. P. zamieszkała w Krakowie przy ulicy Długiej 65. Działali oni w e wzajemnem porozumieniu, mając na celu osiągnięcie korzyści majątkowych, przytem doprowadzili cały szereg osób do niekorzystnego rozporządzenia swym mieniem, wyzyskując ich nieświadomość, jak również narazili na bardzo poważne straty wiele banków I instytueyj. M arjan Rudziński, będąc dyrektorem Spółdzielczego Banku Urzędniczego, przyjm ował weksle grzecznościowe, popularnie zwane śmieciem wekslowem, które wystawiane były, lub żyrowane przez osoby, nieposiadające żadnego majątku, względnie małoletnie. Wśród osób' % iw aptek w Krakowie Apteka pod Białym Ortem Rynek AB. Apteka Łobzowska 6L Apteka pod św. Kimigą Grzegórzecka. 9. Apteka pod Ztotym Lwem Długa 4. Apteka pod Murzynem Krakowska 19. Apteka pod Opatrznością Podgórze, Brodzińskiego Wtorek Dziś: Szymona z Lipa. Jutro: Wincent, z Paafi Wschód słońca: g. 3 m. 58 Lipca Zachód: g. 20 mu Długość duła; g. 16 m. * małoletnich, których podpisy znajdują się na wekslach, są dawni funkcjonariusze banku, a nawet chłopcy do posług, którzy wykonując polecenie swoich przełożonych, kładli sw e podpisy na wekslach. W eksle te Rudziński zaopatryw ał następnie żyrem banku Spółdzielczego, podpisyw ał I puszczał w obieg, pieniądze zaś, jakie w pływ ały z ich eskonta, chował do własnej kieszeni. Dyskontował on również weksle kaucyjne, jakkolwiek pretensje z tychże weksli w przeważnej części były w yrów nane. Pozatem oskarżony Rudziński dokonał szeregu malwersacyj, tw orząc wiele placówek handlowych, nie m ających żadnego kapitału, którym następnie udzielał kredytu z funduszów banku. Placówki takie obliczone b y ły tylko w celu w yssania gotówki z banku, a z chwilą, gdy ten cel został osiągnięty, były zwijane. C harakterystyczną jest również rzeczą, iż oskarżony kupował również towar za weksle Banku Urzędniczego, tow ar następnie sprzedaw ał za pół ceny kupna, gotówkę chował do kieszeni, a kłopoty z wykupnem weksli, pozostawiał bankowi, jako żyrantow i Z poważniejszych firm, jakie zostały narażone na straty, esfkontując weksle z w ystaw ienia osób niepowołanych, a żyrow ane przez Bank Spółdz. U rzędniczy,. wym ieniam y tylko kilka, a mianowicie: Bank Polski na 500 zł., Bank Gospodarstwa Krajowego na 600 zł., Bank Zw. Sp. Zarobkowych zł., Bank Spółdz. Na w ystaw ę króla Jana III na W aw e lu, o której już szeroko pisaliśmy, nadesłano olbrzymi, słynny dywan wilanowski, długości 7 i pół metra. Dywan ten pochodzi z szesnastego wieku, jest jedw abny, przetykany srebrem i przedstawia walczące zwierzęta na tle ornamentacji wschodniej. Państw o Polskie nabyło dywan za olbrzymią sumę ; przechowuje go w rezydencji króla Sobieskiego w Wilanowie. W roku 1931 w ypożyczony był na dla Przemysłu, Handlu i Rzemiosła zł., kopalnia Jaworzno na sumę zł., kopalnia Brzeszcze zł. i t. d., zaś sam Bank Sp. Urzędniczy na sumę zł. Ponadto Rudziński, będąc właścicielem firm y G alanteria zakupyw ał tow ary dla swojego interesu w firmie Otto Han, której należności w yrów nyw ał wekslami, a następnie doprowadził tąże firmę podobnemi manipulacjami do ogromnych strat. Bezsprzecznie w czasie rozprawy w yjdą na jaw jeszcze inne niemniej sensacyjne sprawki tej genialnej pary malwersantów, Sękowskiej i Rudzińskiego. Żeby zrozum ieć ogrom winy, jaką ponoszą ci grabarze ruchu spółdzielczego, musimy nadmienić, iż Spółdz. Bank Urzędniczy przy należy tern prowadzeniu nie mógł i nie powinien był nigdy upaść. Otparty był bowiem na trwałych I pewnych podstawach, miał otw arty k re dyt w bankach i firmach krakowskich i cieszył się wielfciem zaufaniem. Jeżeli więc dziś Spółdzielnia posiada długi na kw otę ponad 100 tysięcy zł., jeżeli każdy z członków, prócz straty podwójnego udziału, musi jeszcze dopłacać kwotę ponad 100 zł to winę tego stanu rzeczy przypisać należy jedynie i w y łącznie kolidującej z prawem barnem gospodarce kierowników. O broną w tej poważnej spraw ie kierow ać będzie znamy z procesu Gorgono- w ą, adwokat dr. W oźniakowski. Bezcenny dywan wilanowski # OB» n a mystatwie pam iytefo po firófu J a n ie HI wystawę perską w Londynie i asekurow any był wów czas na 2 miliomy złotych, i należał do najciekawszych obiektów wystawy. Król i królowa angielska ogromnie się tym dywanem zainteresowali. Komitet w ystaw y w Krakowie, nie szczędził wielkich kosztów asekuracji i w ystarał się o ten cenny obiekt, celem uzupełnienia bogatego zbioru pamiątek po bohaterze odsieczy wiedeńskiej..cnifer rokunowic m ię d zy m a łż o n k a m i Od pewnego czasu małżeństwo wie. Wola Diuchaeka 1)96 nie żyje z sob? w l - i S z m g J S T % i ^ d ^ % leżytej harmonfi.... 8roźne uszk dzenie d a ła i po u d z ie le n iu jej Często międizy małżonkami kłótnie, a w dniu wczorajszym mocno zjryto- ^ c z u to j^ o p i^ ^ m ę ż a. POlZOSPactorkową w any m ałżonek, pobił swą ż nę Annę db tego K U P O N na bezpt. pierwszorzędny bilet do lana w Krakowie i na rewię do Bagateli ważny na dzień 17-go lipca 1933 r. Niniejszy kupon należy wyciąć i przedłożyć do wymiany na bilet do kina, lub rewię w Redakcji Siedem Groszy w Krakowie, Karmelicka 15. Uiszczenie podatku obowiązuje. M a te i (R a d e k w ttrafcoweie W tow arzystw ie pułk. Ścieżyńskie^ przybył do Krakowa redaktor IzwiestU i wielki polityk Z. S. R. R., Karol Rade# I Zamieszkał on w Grand Hotelu.. Po zwiedzeniu Krakowa Karol Rade* udaję się do Warszawy, gdzie będzie g ' ścieni redaktora Miedzińskiego Orkan nad Bydgoszczą W piątek, w godzinach popołudni0' wych przeszedł nad Bydgoszczą niem' wały orkan, który wprawdzie trwał tyl# jedną minutę. Jednakże przez tę jedn3 minutę w yrządził olbrzymie szkody w c grodach, łamiąc gałęzie i wyrywając ziemi drzewa z korzeniami. Wielkie szkody w yrządził orkan 1,9 plantach bydgoskich i śluzach. Pozatert1 wiele szyb wyleciało z okień zwól Bandaży w lamie brzuszne! W szpitalu miejskim w Grudziądzu $ jawniono karygodne niedbalstwo chirtń ga Kasy Chorych, z powodu czego Vs cjentka, z operowana w szpitalu Kas) rozchorowała się na nowo, ciężko i W dzo niebezpiecznie. Pacjentkę tą była funkcjonariusz# Kasy Chorych. Cierpiała dawniej na ś-e pą kiszkę, którą przed 8 miesiącami K zoperowano. Mimoto jednak była nadal chora. Od czuwała dotkliwe boleści w jamie brzus? nej. Żaden z lekarzy nie mógł postawi' trafnej djagnozy, wobec czego udała si' ona do szpitala w Grudziądzu, gdzie lek» rze przecięli miejsce, gdzie zbierała s# ropa. Ropa ciekła z rany bezustannie prżb kilka dni, wobec czego wyznaczono ń ' wą operację. Przed operacją opatrująca ranę si ' stra w yciągnęła z rany, ku największeiń1 zdumieniu obecnych długi zwój bandaż) i kawał przegniłej waty. Był to opatrunek, który pozostawił '{ jamie brzusznej chirurg % Kasy Choryc przez karygodne roztargnienie., o r a z S " ^ w ą tp liw ie ^ Stan chorej jest bardzo poważny. REPERTUAR TEATRÓW W KRAKOWIE* Teatr Miejski im. J. Słowackiego:. W pooiedzfełek,,17 hm. Jim 1 J W \ KIWA W KRAKOWIE: Adria: Biała trucizna, Apollo: Wesoły fcarawooiarz", Atlantic: Romans wspdlozesoci panny", Bagatela: Król pasty I rewia Jak mnie kochasz, to mode bierz. Promień: Taka słodka dziewczyna, Jak ty". Słońce: jialto Berlin hallo Paryż, Sztuka: W $1- dlacn szaleńca", Świt: Oraj cyganie" J Piekielny wyścig", Uciecha: Żona z drugiej rek!. Wanda: Mandżuria plonie". Dom Żołnierz»: Nieznośna FiS". rad jo* {poniedziałek, 17 lipca 1933 z. braków. 11,50 Program. 11,57 Sygnał czasu. 13,05, i 15 Płyty. 15,25 Kom. z-osp. 16 Koncert > Ciechonluka. 17 Pogadanka francuska z Warszawy. 17,1; goneert z Warszawy. 18,15 Odczyt z Warszawy. 18,35 Płyty. 18,40 Odczyt dra K. Wodziclaego Wędrówki ptaków". 18,55 Audycja żołniers&o-strzel. z Warszawy Program na wtorek. 19,40 Falj. z Warszawy. 29 Operetka O. Nedbala Polska krew" z Warszawy, wiad. bież, 32,30 Kom, sport 22,40 Alus. tao. i Osoliodaka.»JałfeujEmcft M i m m x d a n a i B Karol Oprocha, zam. w Krakowie, przy ul- Królowej Jadwigi 96, zgłosił, że w nocy nieznani sprawcy, po odemknięciu kłódki dostali się do stajni, skąd skradli mu uprząż na konia, 3 kury i 17 kurcząt, ogólnej 110 złotych. wartości Jan Przeździecki, zam. w Krakowie przy «L Floriańskiej 22, doniósł o kradzieży paczki z ubraniem, podczas gdy zasnął na plantach. Dochodzenie policyjne wykazało, ii kradzieży dokonał Stanisław Karpik, lat 45, bez zajęcia 1 bez stałego miejsca zamięszkaeła. Bolesław Woźniak, zam. w Krakowie, pr*y ul Wiślnej 7, zgłosił o kradz eży u niego w dnłu 15 hm, z dziedzińca domu, kajaka, wartości 50 zł. Janowi Mereotie, zam. w Krakowie, przy ulicy Miedz,amej 46, nieznany sprawca skradł z zamkniętego mieszkania ubranie meskie wartości 150 zł, wraz z gotówką 150 zł Do mieszkania Anny TetmajeraweL za mieszkałej w Bronowicach Małych 12, nieznany sprawca dostał się zapomogą wyb eją szy. ^ ^ a S te 5 K S V 2 r m m m si r ł ^ T T? ^ K e m o w i, zam. przy j, m m m m ocz KO ^ «W. Łazarza. ^ 32P

3 i jwoma dniami, z powodu tragicznego & G R O S Z Y * i' Str długich godzin w obliczu śmierci I&wea irot^iczme wsggiaullsl w E oiroäa, Z Zakopanego donoszą: Wyprawa Tajwańskiego Pogotowia Ratunkowego do Raczej Doliny, która wyruszyła przed /Spadku jaki tam zaszedł 11 bm., powróciła do Zakopanego. Szczegóły tra-! dfi są następujące: śp. Tomek, słuchacz ~aw Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz aanna Perausówna, córka dyrektora browaru w Krakowie, wracali z czeskiej jtrony Tatr przez przełącz Żłobistą ku g lin ie Kaczej. Przy schodzeniu ze Zło- ^stego prowadzący p. Resausównę śp. * mek odpadł od ściany i runął w przejjaść. Jego towarzyszka przez 70 godzin 2a małej półce skalnej wzywała ratunku. * ciężkiej sytuacji uwolniło ją dopiero ^zyóyłe na pomoc pogotowie, które ją "Prowadziło na dół i odesłało do Zakopanego. Życiu jej nie nie grozi. Zwłoki śp. tomka po wielkich trudach sprowadzono strażnicy, po czeskiej stronie, a na- $ttonie do Zakopanego. W piątek zaalarmowano tatrzańskie po-?ofowie ratunkowe, że na stoku Między- Puszowieckiego nad Morskiem Okiem, «i u* Przedostatni clap wrios&ief esr adry Z Montrealu donoszą, że w sobotę o dz. 16,45 czasu środkowo-europejskiego, tokadra włoskich aeroplanów w ystarto- ^&ła do 7 etapu lotu, z Montrealu w kietoiku do Chicago. Ksrlel cemenlowy hspiluluje Z W arsaw y donoszą: Na piątkowem posiedzeniu komitetu ekonomicznego ministrów om aw iano również sytuację w przem yśle cementowym a to ze względu na politykę kartelu cementowego, który opiera się od dłużnego czasu żądaniom co do obniżki cen. Jak donoszą z kół zbliżonych do rządu ^ w ią zan ie kartelu cementowego je: kwestią niedługiego czasu. W iadn-n ** pojawiła się 15 bm. w południe. Natomiast popołudniu stało się wiadome, że Właśnie w piątek równocześnie z komitetem ekonomicznym odbyło się specjalne b ie d z e n ie kartelu cementowego, na któtem uchwalono zastosować sie do cen za- ecanych przez rząd w lutym i stoso te ceny do końca roku. W ypadek jest bardzo charakterystyczny, pokazuje się bowiem, że w polityce kartelow ej w y starczy energiczne stanowisko rządu, aby "3wet najoporniejsze kartele zmusić <? U stępstw. ktoś woła o ratunek. Pogotowie pospieszyło na miejsce wypadku, gdzie znale kiem, stoczył się 60 metrów w dół i od do Czarnego Stawu nad Morskiem 0 - ziono niejakiego Franciszka Matznera z niósł obrażenia. Przewieziono go do Pragi Czeskiej, w stanie dosyć ciężkim. szpitala. Życiu jego niebezpieczeństwo Okazuje się, że turysta czeski, zdążający nie grozi. 1 Garibaldi nowy film wioski ukaże sie niebawem na ekranach kin. Film przedstawia sceny z walk wyzwoleńczych powstańców włoskich z wojskowemi załogami iranctiskiemi z roku R a m i ę d o g ó r u &owvsze fknvm niemieckim sposofiem pom itania Z Berlina donoszą: Minister spraw wewnętrznych Rzeszy dr. Frick wydał wszystkim podwładnym władzom 1 urzędom następujące polecenie:.poniew aż partie zostały w Niemczech Zniesione, a ogólny zarząd całem państwem spoczyw a w ręku kanclerza Hitlera, należy, wprowadzony przez niego sposób powitania, uznać za powszechny niemiecki sposób powitania. W ten sposób' łączność całego niemieckiego narodu z jego wodzem będzie i zewnętrznie okazywana. Również i w tym wypadku stan urzędniczy musi iść na czele narodu. Dlatego, aby wprowadzić jednostajny sposób postępowania, zarządzam : 1) W szyscy urzędnicy i robotnicy pozdrawiają się w służbie 1 w obrębie budynków urzędowych przez podniesienie prawego ramienia, 2) urzędnicy w mundurach pozdrawiają się w sposób wojskowy. O ile jednak Głowa ostatniego cara na Kremln Ojciec Heljodor, słynny w swoim t-zasię zakonnik praw osław ny, w prow a dzony na dw ór cesarski przez Rasputina Ogłasza obecnie swoje pamiętniki z czato rewolucji bolszewickiej i upadku motorchjl rosyjskiej. : W roku 1918 pisze ojciec Heljodor ^ otrzym ałem rozkaz petersburskiego towietu, by natychm iast udać się do Bkaterinburga. W mieście tern przebywał k ow ym czasie car Mikołaj II w raz z najjmższem otoczeniem. Żołnierze w prow a dzili mnie do jego domu., P o kilku stopniach schodów wszedłem do niewielkiego pokoju zawalonego od do dołu charakterystycznem i kufratei i walizami. Przeszedłem tedy do nasi ton ego, w którym znajdował się car z torow ą... Nie poznali mnie jednak, gdyż byłem u# w owym czasie w ubraniu cywilnem * ogolony. C ar przyglądał mi się długo leufnie, niby nasłanemu szpiegowi. Ca- Wa jednak, po chwili Poznała mnie.. Ależ to ojciec Heljodor, zawołała a męża! Car uśmiechnął się niedowierzająco i tokiw ał głową. Nie wierzył mi w dalztm ciągu. Starałem mu się przypomj;!eó- Zacząłem opowiadać o tern, jak zo w swoim czasie przedstawiony rtoz Rasputina. Począł sobie powoli r^ypom inać szczegóły i wreszcie podał ** rękę. u. ' Cieszę się niezmiernie, że was tu- C w idzę, powiedział. Potem pytał o mototatg^ą podróż do Stąjló.w Zjednoczonych. Chciał się dowiedzieć, jakie Przyjęcie zgotowano nowemu ambasadorowi delegowanemu do Stanów przez nowy rząd republikański. Musiałem mu opowiedzieć ze wszystkiemi szczegółami Nie mogłem zataić, że przyjęcie to byłe* naprawdę imponujące i że republikański ambasador Bachmetiew przyjęty był z wielkim entuzjazmem. Car posmutniał i widać było, że nic nie chce ze mną dalej rozmawiać. W ów czas wyłożyłem na stół przyniesione ze sobą podarunki świąteczne. Zbliżała się bowiem Wielkanoc. Zobaczywszy co przyniosłem, car u- śmiechnąl się smutnie. Zrozumiał. W Rosji bowiem przynosi się święcone do w ię- W ięc w szyscy mają mnie za stracozienia drogim osobom, nego w ięźnia? w yszeptał. Potem zaczął narzekać na to wieczne transportow anie go z miejsca na miejsce. Dzieci są jeszcze w Tobolsku, użalał się, a my tutaj sami! Chciałem już odejść, więc spytałem cara i carową, czy życzą sobie, abym coś powiedział krew nym przy najbliższem spotkaniu. Oboje opuścili głowy. Carowa zagryzła wargi, car zaś w yszeptał pobladłem! ustami. Powiedzcie im, że... ich pozdrawiam. Ta moja ostatnia audjencja u cesarskiej pary trw ała trzydzieści pięć minut. Na podwórzu oczekiwał mnie zniecierpliwiony Wojkow, późniejszy poseł sowiecki w W arszawie, zastrzelony przez emigraatg r^yjgkiego... spytał maie, są bez nakrycia głowy pozdrawiają się przez podniesienie prawego ramienia. 3) urzędnicy mają zachowywać się analogicznie 1 poza służbą. Ciekawe, która ręka ma być użyta do brania łapówek, gdyż jak to donosiliśmy, w Niemczech mnożą się afery korupcyjne urzędników. (Przyp. Red.) samolot nieitiiccm nad Salzburgiem Z W iednia donoszą: 15 bm. o g. 17 sam olot zao p atrzo ny w w y raźn y znak hitlerow ski, leciał n ad S alzburgiem i ro zrzu cał odezw y, podpisane p rzez zbiegłych z A u strji przyw ódców n aro d o w o - socjalistycznych. O dezw y zaw ierały oso b iste inw ekty w y przeciw ko k anclerzow i Dollfussow i. czy mogę przysiąc, że widziałem naprawdę ostatniego Romanowa. W idocznie bolszew icy sami nie w ierzyli, czy mają do czynienia z carem, czy z kimś podstawionym. Nie zastanawiając się potwierdziłem autentyczność cesarskiej pary. Niewiara nowych władz rewolucyjnych w autentyczność cara pochodziła zapewne stąd,że po całym kraju kursow ały tysiące pogłosek i legend o rzekomej ucieczce cara do Niemiec, o żołnierzu, który był sobowtórem cesarskim, a który się poświęcił. Chcieli już w tedy zamordować i nie mieli pewności, czy car jest autentyczny, wzięli więc mnie, który znałem go bardzo dobrze i przez długi czas obcowałem z carską rodziną, dla dokonania konfrontacji. Ta konfrontacja przypieczętowała los carskiej rodziny. O rok później, w dniu 16 kwietniu byłem przyjęty na Kremlu. Starałem się o wyjazd z Sowietów i pragnąłem w yjechać jak najprędzej. P rzyjął mnie dygnitarz, którego nazwiska nie wymieniam. Dygnitarz przypomniał sobie widocznie, kto jestem, bo po pewnej chwili poprosił mnie z sobą. Poszedłem. Droga prow a dziła przez szereg korytarzy, wdół i wgórę po^ schodach, po istnym labiryncie przejść. W reszcie znalazłem się w jakiejś mrocznej sali. Dygnitarz ów w yjął w tedy pęk kluczy i otw orzył niepozorne drzwi, umieszczone w jednej ze ścian. Oczom moim ukazał się niezw ykły widok. Oto pokój ten był kopją widzianego przeze mnie salonu w dalekim Ekatierino- burgu. Tak sarno zawalony od góry do dołu kuframi, walizkami, paczkami i naj- D ^$ró M ej$ g e# ii.w i l k a m i..w ^ y s tk o KRAJY I ZE WIATA W ministerstwie Przemysłu i HandWi w Warszawie obradowała w piątek komisją dla spraw handlu, na której rozpatrywano sprawę ryczałtowania podatku przemysł wego. Spraw ą będzie załatwiona w drodze okólnika. i Również ma być zniesiony przymus w sprawie kupowania przez uczniów książek w sklepach szkolnych. Polski minister Spraw Zagranicznych podpisał nominacje radcy Beliny-Prażmowskiego na konsula w Leningradzie, oraz radcy Sosińsklego na konsula w Kijowie. # W ciągu obrad popołudniowych gabinet Rzeszy przyjął jednogłośnie ustawę o umowie konkordatowej między Rzeszą niemiecką a Stolicą Apostolską, parafowanej w dniu 8 bm. w Rzymie. Niemiecki minister pracy zawiadomił wszystkich powierników pracy, iż kierownictwo partii narodowo-socjaiistycznej wydał0 rozkaz cofnięcia wszystkich zarządzeń bojkotowych w stosunku do dzienników mieszczańskich, * Ńa wyraźne życzenie Hitlera, mają złożyć mandaty posłanki, zasiadające w dawniejszych frakcjach centrowych- Pozatem mają być usunięci z parlamentu działacze chrześcijańskich związków zawodowych oraz posłowie, liczący ponad 60 lat. W Wiihefmshafen skazano kupca żyda lonema na 4 miesiące więzienia za rozpowszechnianie wiadomości o okrucieństwach w Niemczech. ^ W Paryżu odbywa się k ngres socjalistów. od tkórego wyniku zależy ostatecznie taktyka socjalistów francuskich w parlamencie a więc losy rządu Daladiera. Rokowania prowadzone przez ekspertów amerykańskich, kanadyjskich, argentyńskich i australijskich z ekspertami państw naddunajskich zakończyły się zawarciem układu, na mocy którego państwa naddunajskie będą mogły eksportować rocznie 45 milionów korcy zboża, a w razie obfitych zbiorów 50 milionów. (Fodm/iba rent d la górnifóórw wc Francji Senat francuski zatwierdził projekt ustawy o podwyższeniu rent górniczych na sta«rość z franków do fr. Jednocześnie zatwierdzona została ustawa o rencie inwalidzkie! dla górników. Ustawa ta przewiduje, że w szyscy górnicy będą mogli po 3 lata pracy otrzymać rentę inwalidzką na wypadek choroby, lub kalectwa, pozbawiającego zdolności do pracy od 66%. Obie te ustawy maią duże znaczenie dla wielkiej liczby górników polskich, zatrudnionych we Francji, względem których mają również pełne zastosowanie. było mi znane. Tak samo ułożone, takiej samej barw y i pochodzenia. D ygnitarz jednak zachował największą niespodziankę na później. Oto w jednym rogu pokoju stal dziwny przedmiot, nakryty suknem. Dygnitarz mój podszedł do tego przedmiotu, przyw ołał mnie bliżej i odsłonił ciężką pokryw ę sukienną. Na małym stoliku ujrzałem w tedy klosz szklany, taki, jakie się spotyka w muzeach. W kloszu tym zobaczyłem zabalsam owaną głowę ostatniego cara. Zamiast lewego oka widoczna była olbrzym ia rana. Stałem jak skamieniały przed tem straszliwem szklanem okiem prawem, które pozostało i patrzyło na mnie z niemym wyrzutem. Rozległ się przytłum iony śmiech mojego cicerone, C zy widział pan? Tak, odpowiedziałem, widziałem! W ów czas zasłonił szklany klosz z głową ostatniego z carów Rosji i poszedł przedem ną przodem ku wyjściu. Już zamykając drzwi, zapytał sarkatycznie: I cóż to takiego pan u nas zobaczył? C o? Odpowiedziałem. Aha, widziałem jakieś kufry, paczki... I nic więcej? pytał dalej natarczywie. Nic w ięcej? Nie,.nic więcej, odpowiedziałem z wściekłością. Tak opuściłem ową posępną komnatę grozy, o nic już nie pytany. Potem w yjechałem z kraju i osiadłem w Stanach Zjednoczonych. Ale tego spojrzenia pośmiertnego cara nie zapomnę przez resztę mego

4 172 i W -.. STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. Jan Tadeusz hrabia Klimczok z Bielska pozbawiony majątku I nazwiska przez oszusta Lubara uciekł w gpry % postanowieniem, że będzie tępił złych, a bronił pokrzywdzonych. Klimczok dobrał sobie towarzyszy 1 utworzył %nimi bandę rozbójnicza, która swoją siedzibę miała w pobliżu malowniczej doliny Bystrej. W jakiś czas późniel Klimczok, ścigany przez żandarmów został ranny. Przed pościgiem ukryła go baronowa Helmieldowa umieściw szy go w starym pawilonie. Mąż Eugenii Helmieldowej, podejrzewając ją o ukrywanie Klimczoka, nie odstępował jej ani na chwilę, uniemożliwiając Klimczokowi pożywienia. jej dostarczanie B y ł to pastuszcie, EtSry Kręcił się po podwórzu, a którego przyw ołała do siebie E ugenja. Frącku zawołała" na n ieg o chodź tylk o do m n ie! O to m asz czeskiego. D aję ci go za to, że oddasz ten list podług rozkazu i że będziesz m ilczał. R ozum iesz? Chłopak sch ow ał pieniądz do Kieszeni, % ielkiemi okrągłem i oczym a przypatryw ał się głupkow ato E ugenji i kiw nął głow ą. D okąd mam zan ieść ten liścik? ^ D o lasku, Frącku. Przecież znasz ten lasek i okręgły pawilon przy staw ie. Chłopak senlął głową1. ' P ójdziesz w ięc tam i zapukasz do drzwi. T em u panu, który ci otw o rzy, oddasz ten list i p okłonisz się p ięknie od w ielm ożnej pani baronowej. P o w iesz, że w szy stk o napisano w liście. R ozum iesz? Chłopak skinął poraź drugi. Że w zględ ów ostrożności, Eażała E u g en ja chłopakow i jeszcze raz pow tórzyć, co m iał pow iedzieć. A nikom u w św iecie nić ö fern me w spom nisz! N ikom u też nie pokażesz te g o listu! N ik t o tern nie pow i nien w iedzieć. Urządź się tak mądrze, żeb y cię nikt nie sp ostrzegł. Chłopak przyobiecał, że z polecenia w y w iąże się jaknajlepiej i popędził. E ugenja uspokojona w róciła dó domu. B ogu dzięki, przynajm niej K lim czok będzie miał w iadom ość odem nie! pom yślała i odetchnęła z uczuciem ulgi. O tym sam ym czasie pędził FrąceK do pawilonu. Chciał się pospieszyć i w yw iązać z polecenia. Rozkaz samej wielm ożnej pani baronowej był mu oczyw iście św iętym. Był to zaszczyt, na który chciał zasłużyć pod każdym Względem. _M iało jednak stać się inaczej. W łaśnie zapał, z jakim w ziął się do dzieła, m iał mu zaszkodzić. Chłopak przesadzał w środkach ostrożności. W łaśnie bojaźliwość, z jaką oglądając się na w szystkie strony, czaił się i skradał m ięd zy krzakam i, zw róciła u w agę barona, który w łaśnie wracał do pałacu. F rącek pom iarkow ał za późno, że w ielm ożny pan baron śledził g o oczym a. Chciał w ięc dać drapaka. A le głos barona zatrzym ał g o na m iejscu. Za chw ilę H elm feld trzym ał już chłopaka za uszy. Co ty znow u w ypraw iasz, lada- co?- krzyknął surowo na Frącka, który drżał z obawy. Znowu chcesz pew nie w ybrać m łode z gniazda, albo kraść ow oc? H e, ty łobuzie! D laczego to tak czaisz się przed ludźm i! O dziesięć mil m ożna poznać po tobie, że masz nieczyste sum ienie! U Frącka dusza siedziała na ram ieniu. P o c h w y c o n y i ta r g a n y z a u s z y p rzez b a ro n a, w ił się i u n ie w in n ia ł, ż e n ie c h c ia ł w y b ie r a ć g n ia z d, an i k ra ść o w o c u. L ecz baron m e p uszczał g o z ręki. W ię c jakie trzym ają ci sic figle? N ic dobrego ps tobie spodziew ać się nie m ożna, niecnoto! Frącek rozpłakał się, bo za nic w św iecie nie chciał zdradzić tajem nicy. N ieszczęśliw y traf jednak zrządził, że F rąckow i przy szam otaniu się z baronem, wypadł liścik z podartej kieszeni spencerka. B ied ny chłopak z przerażenia om al nie upadł na ziem ię. Baron schylił się i szybkim ruchem podniósł list z ziem i. O czy błyszczały mu złow ieszczo. A co to jest, w isusie? - syczał baron przez zaciśnięte zęby. L ist? K to ci g o w ręczył i kom u m asz g o od nieść? Baron pom iarkował, że św ięci śię coś podejrzanego. Chłopak widział, że na nić zdadzą się w ybiegi. N ie pozostaw ało mu nic w ięcej, jak przyznać się do prawdy, bo to jedyny był sposób, w jaki m ógł się uchronić od now ej kary. L ist... ten list... dała mi... w ielm ożna pani! m ów ił z głośn ym płaczem. A ja... ja... m iałem g o zanieść brze znanym "cl gan kiem! _ O, mój najdroższy, nie uw ierzysz, jak m i tę skno za to b ą! T w o ja szczerze i gorąco kochająca Cię E u g e n j a. W końcu baron H elm feld ochłonął z osłupienia. O czy je g o rzucały gro ź ne błyski. Już otw ierał usta do straszn ego przekleństw a. Poham ow ał się jeszcze d ość w cześn ie. P o nam yśle odstąpił od pierw otneg o sw ojego zamiaru. N ie poszedł w ięc, jak z początku zam ierzał, do pałacu i nie zażądał rachunku od wiarołom nej żony, której zdrada była dostatecznie dowiedziona. T eraz baron znał już tajem nicę E ugenji! K to był jednak ryw alem? Przez kilka chw il n am yślał się, a czoło pokryło m u się bruzdam i. N a g le rozjaśniły mu się oczy. Czy m ógł jeszcze w ątpić? Zdawało mu się, jakoby mu nagle bielm o spadło z oczu, jakoby nagle w zrok odzyskał na now o. C złow iek, do k tórego był list napisany i który w paw ilonie czekał na nie- Frącku zaw ołała E ugenja * chodź ty lk o do m nie j dp lasku... 1 oddać... pew nem u panu... wierną kobietę, nie był nikim innym, w paw ilonie... obok staw u! A nie m iałem o tern w spom inać... nikomu. D o nikt inn y! T eraz też dopiero zrozu jak K lim czokiem! T ak, to był on, a stałem też czeskiego, od wielm ożnej m iał, w jaki sposób K lim czok ow i udało się w owej nocy, kiedy g o ścigano, p ani! dokończył, zalew ając się w ciąż łzam i. zbiec i ukryć się przed napastnikami. Baron skamieniał, K operta była T o E ugenja ukryła g o przed w ściekłością ch łopów i żandarm ów. jeszcze w ilgotn a. B aron nie p otrzebował jej rozrywać, tylko m ógł ją od- Baron nie posiadał się z złości, n ienaw iści i zazdrości. Pierw szą jego kleić. m yślą było n atychm iast biec do palablaskiem, gdy w zrok przesuw a, t S O czy barona zab łysły złow rogim razach napisanych w liście. ęzoka. L ist brzm iał, jak następuje!. N a g le jednak ochłonął i uspokoił N ajd roższy! ^ śię pozornie. W oczach zaśw ieciła M ąż mój strzeże mnie od wczoraj mu się chęć podstępnej zem sty. P o argusow em i oczym a. N ie m ogłam kilku chwilach zadum y, uśm iechnął się w ięc w żaden sposób przybyć do ironicznie. P o tem złożył zn ow u pa- ciebie i przynieść ci pożywienia. Żal pier, w sunął g o w kopertę i oddał m i b łogich chwil, jakie m ogłam sp ę drżącem u jeszcze z strachu chłopakowi. dzić przy tw oim boku. Mąż czuwał nademną naw et podczas nocy, bo. N iech w ięc tak będzie, jak to obawiał się, że Klim czok m ógłby wielm ożna pani baronowa rozkazała m nie pow tórnie w ykraść i uprow a powiedział baron. P ójdziesz do dzić. Śm iaćby się m ożna do rozpu- pawilonu i oddasz list temu panu, dla ku, gdyby ta sprawa me była dla ktorego jest przeznaczony N iech te* mnie tak smutną. N aw et dziś jesz- tak będzie, że masz m ilczeć jak skała cze mąż nie odstępuje odem nie ani Biada ci, gdybyś komu pisnął choćby na krok. Mam zaledw ie chw ileczkę tylko słów eczko, czasu do napisania te g o listu i oddania g o posłańcow i. Chłopak bę r. T Je.szc.ze fedno sobie spam iętaj! Gdyby ci się pani baronowa spytała dzie milczał. D ziś w nocy nie pow strzym ają m nie żadne m oce św ia czys polecenie wykonał, w tedy nie w spom nisz ani słówkiem, że ja list ta. M uszę pobiec do ciebie, ponie-, tł. czytałem. R potr2ebuic * ozum iesz? N ikt = o tern *- ESS6 i e nia się z tw oją Eugenji}, która pra- Chłopak uradow any, Se mu udało I 35 milionów ani na całym śniecie Departament for Industrial Progress w W szyngtonie ogłasza statystykę ilości aut dujących się w ruchu na całym świecie stycznia 1933 r. Według tych danych, aut na 1 stycznia 1932 r. wz do liczby 35.2 milioma wozów na 1 styc 1933 roku. Przyrost wynosi zatem 540 wozów w ciągu roku. Z tych 35.2 wozów przypada 74 proc. na Stany Z liczone, za nimi kroczy Francja z 4.8 proc. f zów, dalej W. Brytan]a z 4.5 proc., Kanady 3.4 proc., Niemcy z 1.8 proc., Australia z t proc. Udział wszystkich innych krajów * rażą się procentowo poniżej 1 proc. Jeśli porównać wielkie miasta pod w zf dem liczby kursujących w nich automobile palmę pierwszeństwa zdobywają oczyw^j miasta amerykańskie, up. New. Jork w y W je aut, Chicago aut. W, miast z miast europejskich Londyn, 299" aut, Paryż aut, Berlin & w, Śmierć szwedzkie# fcróta nart Prasa stokhohnska doniosła ostatnio l!o o Ij g gicznej śmierci Andersa Ahrmama, zwaot królem nart", w dzikich lasach półn- ł ó W Szwecji. Abrmaa liczył 80 lat 1 w swej -ei i# tf dości był jednym z najsłynniejszych u cji myśliwych i narciarzy. Niedawno się on, pomimo silnej burzy, łodzią.- Pearl, do małej osady japońskiej. Nagłe 0¾ rżenie wichru wywróciło łódź 1 Ahrman wpjj do wody. Widząc to z wybrzeża, żona mana pośpieszyła na pomoc mężowi i z " mej łodzi zdołała rzucić mu linę, za potó< f której wydostał się starzec na brzeg. AP man zdołał tylko wymówić parę słów 1 zffl2f prawdopodobnie na atak serca. We wszystkich osadach i namiotach łap^ skich północnej Szwecji starzy ludzie opow dają dzieciom 1 wnukom 0 niemal legend^ nej sile i przygodach króla nart*. Przed \ ciu laty brał on udział w biegach narcm skich, jednym z najtrudniejszych konkurs»' w historii szwedzkiego narciarstwa, przetwa jąc dystans 210 kilometrów poprzez w kie okolice Laplandji. Po ukońszenta bl% Ahrman udał się na nartach do w si Jo*' mokk, gdzie tańczył całą noc. Nie odpodwając ani chwili, założył znów rano ** narty 1 przebył 110 km. aż do Penraure V - v W Też r,debry" obywatel Charakterystyczny wypadek SamW stwa zdarzył się w tych dniach w e ^ Tumikowie. Mieszkaniec tejże w si Józef stawając na (komisję wojskowy, został zdolnym i otrzymał kategorie J ' Majda jednak nie chciał być żoftń1 rzem i tak się tern przejął, że wziąw ^ sznur, powiesił się na przydrożnym dr^ wie. Gdly zauważono wisielca, zdjęto ^ tylko zimne zwłoki. Samobójstwo to ^ warto przykre wrażenie w całej o k o # Z4MSassj wydziałowi! tie 5 gimnazjalnie} Czechosłowackie ministerstwo sz! nictwa rozporządziło, biorąc pod uw obecne ciężkie czasy d!a rodzin biedni że można po ukończeniu 4 klasy być pf jętym do klasy piątej szkoły średniej. Jest to wielka pomoc dla rodzic niezamożnych, chcących dzieci w ysj na stud ja. Warunkiem przejścia z ki; 4 szkoły wydziałowej do 5 klasy gim zjalnej jest zdany egzamin z języka 1 kładowego, matematyki, oraz jednego zyka obecnego, łaciny lub francuskie Na podstawie świadectwa można I zwolnionym z egzaminu z języka wył dowego i matematyki. Wtedy wstępuj! zdaje egzamin tylko z jednego z język obcych. Rozporządzenie to wejdzie 1 bawem w życie. JimioBms w r W dniu 10 bn. autobus pasażer*?! kursujący pomiędzy Kaliszem i Ł o # na szo-sie międizy Szczytnikami i Mafc waoze, wpadł do rowu. Prowadzący samochód, szofer A<# Kwiatkowski, zamieszkały w Łodizi, szedł z katastrofy bez szwanku, miast pomocnik jego, Reichert Antoni' Pabianic, uiegł ogólnemu potłuczeń#, złamaniu nogi. Reich erta przewie## do szfiitala św. Trójcy sl Kadiszu.

5 SPO R T i KV1TVRA FIZYCZNA Nowy rekord światowy Wajsówny w dysku Orłowska najszybszą Polką Śląsk zwycięża w ogólnej klasyfikacji W sobotę I niedzielę Stadion w Król. ucie byl terenem dwudniowych zma- 8ań najlepszych polskich lekkoatletek o try mat mistrzyni Polski. Przyznać trzea, te rewja ta udała się w zupełności, a wynik jej pokrótce: nowy rekord świata w rzucie dyskiem, szereg nowych rekordów okręgowych, oraz znane w y równanie klasy. Z zawodniczek na czoło wybija się Ja. dzia Wajsówna, której słusznie należy się przydom ek Polskiej ALL round Baby, bowiem startowała ona we w szystkich prawie konkurencjach z powodzeniem. W biegach niepodzielnie królowała ślazaczka Orłowska, która wygrała w szy. stkie sprinty. P rzew aga Śląska w biesach była przedewszystkiem rażąca w biegu na 100 mtr., gdzie wszystkie 3 pier- Wsze miejsca zdobyły ślązaczki. Z narybku doskonale zapowiada się Tokarze- Wiczówna z Białegostoku, Gotlłbówna z Krakowa, Janowska z Lodzi i Białasówna * Katowic. Jasieńska zdołała! tern razem utrzymać tytuł mistrzyni polskiej w kuli, zato w skoku wzwyż ustąpić musiała Wajsównie. Z zawodniczek w arszaw sk ich na w y różnienie zasługuje Hulanicka, Nowacka, raz C edzikow a, które z d o ła ły zająć Punktowane miejsca. Organizacja zawodów leżała w rękach zarządu SOiZLA z p. Oską na czele, oraz sekretarzem Andersem. Reasumując dw u dniową rew ję naszych pań zaznaczyć należy pomyślny rozwój kobiecej lekkiej- tletyki, przyczem najważniejsze ośrodki Znajdują się obecnie na Śląsku, w Łodzi, iwarszawie, Poznaniu i Białemstoku. Wyniki pierwszego dnia mistrzostw są na- tępujące:. Rzut dyskiem przedboje: 1) Wajsówtoa (Pa> anice) Nowy rekord światowy, wynik *&oszy om. 2) Ceiziikówtn-a (W arszawa) mtr. 3) Jasieńska 33.Ili m. 4) Janowska (Łódź) mtr. 5) Orzefówina (Król. Hu- 31,07 mtr. 6) Gtażewska (Łódź) 30,51 mtr. 2<)0 mtr. finał: 1) Orłowska (Stadjcm Król. buta) 26.9 sek. 2) Go&bóówna (Kraków) 27,8 *ek. Nowy rekord okręgu krakowskiego, 3) Białasówna (Poigoń Katowice), 4) Gtażewska 'Łódź), 5) Nowacka (W arszawa), 6) Chrza- "aw ska (W arszawa). 60 mtr. finał: 1) Orłowska (Król. Huta) 7.9 2) Sikorzanka (Król. Huta) 8.1 sek. 3) rreiw aldów na (Kraków) 8,2 sek. 4) Preis ówna Katowice), 5) Baiuirnigartenówma ((Bydgoszcz), Chrzanow ska (Sokół W arszaw a).. Pchnięcie kulą (przedboje): 1) Jasieńska [Poznań) mtr. 2) W ajsówna mtr. 3) Lewimówna (W arszawa) mtr. 4) Cej- :'kowa (W arszawa) 1057 m tr. 5) Janowska Ł (Łódź) 9,80 mtr. 6) Janowska M. (Pabjani- Ce) 8.97 mtr. Skok w dal z rozbiegłem (przedboje): 1) Sikorzanka (Król Huta) 5.18 mtr. 2) Tokarzewiczówna (Białystok) 5.05 mtr. 3) Janow c a (Łódź) 4.73 mtr. 4) Hulanicka (W arszawa) 64 mtr.. Skok w dal z miejsca, finał: 1) Sikorzanka 'Król, Huta) 2.36 m tr. 2) Hulanicka (W arsza- ^fa 2.34 mitr. 3) Jasieńska (Poznań) 2.32 mtr. ) W asilewska (Katowice) 2.19 mtr. 5) Toika- T2ewiczówna (Białystok) 2,17 mtr. 6) Schoe- crnanówna (Bielsko) 2,14 mtr. Skok zwyż, przedboje: po 1.40,5 mtr. uzyskały Orzełówna (Król. Huta), Pluoilkównia Częstochowa), Janowska (Łódź), W ajsówna 'Pabianice) i Piotrow ska (W arszaw a), 6) Jazow ska M. (Palbjaimice) 1,38. m tr. Bieg 80 mtr. plotki, finał: Ze startu prowadzi odrazu Orzełówna, która najwyraźniej startuje. S tarter p. Szymon ski jednak nie 5^~ca 6, tak, że bieg w łaściwie jest dobrym. eaorientuje to na starcie pozostałe zawoid- ;iczki, które domagjaą 6, prowadząc bieg do ^ tatn ich 5 mtr. Tutaj stacza zacięta walkę z babińską, która tuź na trasie wysuwa się o ( ń naiprzód. - 1) Schab;Aska (W arszawa) 13.5 sek. 2), bzełów na (Król. Huta) 13,5 sek. Nowy re- *opd Śląska. 3) FreiwaMówna (Kraków) 13,8?eX 4) W ajsówna (Pabianice) 14,1 sek. 5) Biaasów ną (Katowice). Założony protest prtzez zawodniczki nie -nosi skutku, a Jadzia Wajsówna machniięf ern ręki w yraża zadowolenie, te i tak nie >Vło gorzej. Bieg 100 m. finał: Bieg ten zakończył się rtpw pięknym sukcesem Ślązaczki. Orłowei. która tern samem zoobyła 3 tytuły mi- rzowsk e. Po tradycyjnym już falstarcie na czoło wy- Wa sie Sikorzanka, a toż za nią Białasówna. htuacja zmienia się dopiero na ostatnich 10, kiedy wychodzi na pierwsze miejsce Or- owska.. J) Orłowska (Król. Huta) 13,1 sek. 2) Bia- ^ćtwuą (Katowice) 13.2, 3) Sikorzanka (Król, Huta) 13.2 sek. 4) Gotlłbówna (Kraków), 5) Preisów na (Katowice). Bieg ten zakończył się wspaniałem sukcesem barw śląskich i tutaj wykazaliśmy naszą suprymaoję poza Watasiewiczówną. Bieg 800 m. finał: Jeden z najpiękniejszych momentów niedzielnych zawodów. Na starcie 9 zawodniczek. Po starcie w yryw a się na czoło mistrzyni Polski Świderska, ą tuż za nią Szuasówna. Sytuacja zmienia się kolosalnie już na pierw szych 100 mtr. Na czoło z sam e go końca w yryw a się sprintem Nowacka, oddalając się coraz wyraźniej naprzód. O drugie miejsce toczy się zacięta walka pomiędzy Swiderską a Glażewską (Łódź). Na ctzwartem miejscu Szuasówna. 1) Nowacka (W arszawa) 2:29,6 min. 2) Świderska (Poznań) 2:31.4 min. 3) Gtażewska (Łódź) 2:32.4 min. Nowy rekord Łodzi. 4) Szenówna (Katowice), 6) Żyłkówraa (Król. Huta). Skok w zwyż finał: W ysokość 1.29 mtr. przechodzą wszystkie zawodniczki. Na 1.39 zryw a Orzełówna, j poprawia. Odpada Now acka (W arszawa). Na 1.44,5 mtr. początkow o pozostałe zawodniczki zryw ają, a W ajsówna dopiero w dodatkowej rozgrywce sama przechodzi tą wysokość. 1) W ajsówna (Pabjanice) 1.44,5 mitr. 2) Orzełówna (Król. Huta) 1.40,5 mtr. 3) Plnicikówina (Częstochowa) 1:.40,5 mtr. 4) Janowska (Łódź) 1.40,5 mtr. 5) Piotrow ska (Wansizawa) 1.40,5 mtr. 6) Janowska (Pabj.) 1.38,5 mtr. Oszczep finał: 1) Jasieńska (Poznań) mtr. 2) Kwaśniewska (Łódź) mtr. 3) Cejzikówna (W arszawa) mtr. 4) Hulanicka mtr. 5) Smenikówna (Łódź) ) Sikorzanka (Król. Huta) mtr. Sztafeta 4X1(10 mtr.: 1) Stadjon Król, Huta w czasie 53.4 sek. w składzie: Sikorzanka, Orłowska, Rosizczykówna i Smórzyszkówna. 2) Makkabi Kraków 54.1 sek. 3) AZS. W arszawa. 4) Pogoń Katowice, 5 i 6) obie sztafety Stadionu Król. Huta. SkOk w dal z rozbiegiem finał: W pierwszej kolejce skoków na czoło wysunęła się młodziutka zawodniczka z Białegostoku, Tokarzewiczówoa wynikiem 5.04 mtr. Sikorzanka tylko 4.76 mtr., a dw a dalsze skoki są spalone. 1) Sikorzanka (Król. Huta) 5.18 m. 2) Tokarzewiczówna (Białystok) 5.05 mtr. 3) Frei- wjatdówna (Kraków) 4.85 mtr. 5) Hulanicka (W arszawa) 4.82 mtr. 5) Janowska (Łódź) 4.73 mtr. 6) Piotrow ska (W arszawa) 4.63 mitr. Rzut dyskiem finał: Wobec fatalnych w a runków atmosferycznych, wyniki w finale słabsze jak w przedbojach. 1) W ajsówna (Pabjanice) mtr. Nowy rekord światowy. W ynik lepszy o 12 ctm. od lej starego rekordu. 2) Jasieńska (Poznań) mtr. 3) Cejzikówina (W arszawa) m, 4) Janowska (Łódź) mtr. 5) Orzełówna (śląisk) mtr. 6) Gtażewska (Łódź) mtr. Sztafeta 4X200 mtr.: W ygryw a zdecydowanie Stadjon w czasie 1:52,8. Nowy rekord Śląska. 2) AZS. W arszawa 1: ) Pogoń Katowłce 1:57 min. 4) Makkabi Kraków. 5) Stadjon II, 6) Pogoń II. W ogólnej klasyfikacji mistrzostw zw yciężył Stadjon Król. Huta przed Sokołem Pabjanice, AZS Warszawa, AZS Poznań, Pogoń Katowice, Makkabi Kraków i Jagielonja Białystok. W niedzielę, Ife hm. rozegrano na forze i bjanjak (Mysłowice) 3:27,8. 3) Kiełpiński (Poznań) 3:44,5. II przedbieg: 1) Weyl (Poznań) ziemnym Stadionu mysłowdekiego torowe j mistrzostwa motocyklowe Polski I poraź 3:9,6. 2) Uinbamtke (Bielsko) 3:20,8. 3) Nagenpierwszy wyścig narodów słowiańskich gast (Poznań) 4:2,4. Finał (6 okrążeń): W eyl przy ogólnym udziale 30 m aszyn i przy w y (Poznań) 3:5,6. 2) Dziech (Bielsko) 3:25,4. 3) jątkowo silnej konkurencji. Fabjaniak (Mysłowice) 3:29. Mistrzostwo w Pomimo sezonu ogórkowego wyścigom przyglądało się 6 8 tysięcy widzów. W yścigi przyniosły wielki sukces zawodnikom polskim. Kry sta, Baron, Weyl, Langer, Breslauer to klasa jazdy wysoka, 1 brawurowa. Bogusławskiego ciągle prześladuje pech; w yw rócony przez K rystę wycofał się z zawodów z potłuczoną maszyną. Finał biegu dla maszyn kategorii dio 350 com. musiano rozgrywać dwa razy, z powodu pewnego błędu technicznego. Do finału nie stanął Breslauer, obrażony unieważnieniem pierwszego biegu finałowego, w którym przypadkowo w yszedł na pierw sze miejsce. Wyniki techniczne są następujące: Kategoria maszyn do 250 ccm. (5 okrążeń) I przedbieg: 1) Dzieoh Bielsko) 3:23,8, 2) Fana stadjonie pod Mysłowicami tej kategorii zdobywa zasłużenie WeyL Kategoria maszyn do 350 com. (5 okrążeń): I. 1) Baron (Bielsko) 3:7,6. 2) Krysta (Bielsko) 3:14,4. 3) Fabjamiak 3:24,4. II. l) Breslauer (Katowice) 3:04, 2) Lamgier (W arszawa) 3:07. 3) W eyl 3:13,4. Finał (6 okrążeń): l) Baron 3:35. 2) Langtet 3:41,6. Baron mistrzem toru. Kategoria maszyn ponad 350 ccm. (5 okrążeń): I. 1) Kempka (Sosnowiec) 3:8,2. 2) Jung (Rybnik) 3:26,4. 3) Paulisch (Bielsko) 3:46,2. II. 1) Langier (W arszawa) 3:8,4. 2) Baron 3:19,4. 3) Bański 3:24,4. Finał (6 okrążeń): 1) Baron 3:32,2. 2) Langier 3:35,6. 3) Kempka 3:38,2. Bieg maszyn dirt-trackow ych" z w yrów naniem (200 m.): 1) Krysta 2:54,7. 2) Vertic (Jugosławia) 2:54,8. 3) Drkosch (Czechosłowacja) 3:30. Wielki sukces Polaka. Vertic miał Uda interweniuje i» s p r a n i e m e c z ó n ) C i ^ o i p n c A n > J f t r a f ż o i m i e Dowiadujemy się, że wydział gier Ligi % Z. P. N. zadecydował, by niedzielne oba m e cze ligowe w Krakowie Garbarnia Ruch I Wisła Podgórze odbyły się jednocześnie o jednej godzinie. Mecze te zadecydują, który z klubów, Wisła czy Garbarnia, wejdzie w grupie zachodniej, obok Graoovji i Ruchu do rozgrywek finałowych. 4USTRJA W FINALE O PUHAR ŚRODKO W EJ EUROPY W Turynie odbyły się półfinałowe mecze o puhar środkowej Europy pomiędzy Juventus i Austrią (Wiedeń). W ynik remisowy 1:1 w ystarczył Austrii by wejść do finału, albowiem w pierwszej rozgrywce Austria pokonała Juventus 3:0. KTO ZDOBĘDZIE MISTRZOSTWO PIŁKARSKIE POZNANIA. Kwestja zdobycia tytułu mistrza Poznania nadal nie jeszcze rozstrzygnięta i zadecyduje to dopiero następna niedziela. Liga bowiem pokonała OKS. 1:0, zaś Legja zremisowała z Ostroyią 2:2. EKS. KATOWICE NADAL NA CZELE LIGI WATERPOLOWEJ. W ciągu soboty i niedzieli gościły w W arszawie dwie drużyny waterpolowe Makkabi Kraków i Hakoah Bielsko, przegrywając z AZS. warszawskim 4:2 i 3:0, tak, że według obecnej sytuacji na czele Ligi waterpolowej EKS. Katowice naadl stoi na pierw szem miejscu. na treningu na jedno okrążenie 35 sek, czy na godzinę 95 körn. W yścig otwarty dia wszystkich maszyn w kategorii 250 ccm. (z wyrównaniem 150 m.) 50 okr. 10 zawodników. 1) Erger (Jugosławia) 3:43,4. 2) Bardas (Czechosł.) 3:43,6. 3) W ey (Polska) 3:54,8. Ten sam bieg dla kat eg. do 350 ccm. (seniorów i juniorów) z wyrównaniem 150 ra. (60 okrążeń) 14 zawodników, l) Langier 3:43,4 2) Baron 3:43,6. 3) Drkosch (Czechosł.) 3:54,8. To samo kat eg. ponad 350 ccm. z wyrównanie 150 m. 60 okrążeń 9 zawodników. 1) Langier 3:29,2. 2) Kempka 3:36,8. 3) Bardas (Czechosł.) 3:43. Wyścig narodów wspaniały 1 pełen emocji: li) Verdäc (Jugosł.) 2:47. 2) Krysta (Polska) 2:47,1. 3) Bardas (Czechosł.) 3:11,2. Telia (Abisyńczyk biegu nie skończył. Bieg uciekany (maszyny dirt-traorowe i sportowe o nagrodę Stadionu (puhar) 6 Okrążeń 25 maszyn: l) Langier 3:3,8. 2) Ereger (Jmgosł.) 3:6,2. 3) Bardas (Czechosł.) 3:8,8. Ruch Wielkie HaJduM zdelronlzowny W czoraj ukończone zostały w obu grupach tegoroczne roz&rywiki grupowe 'ligi państwowej. Kiedy od szeregu ty godni jako pew nego m istrza grupy zachodniej wysuwano drużynę śląską Ruch, w czoraj po przegranej z G arbarnią została zdetronizowana, a miejsce jego zajęła Cracovia. W grupie wschodniej m istrzowski ty tuł zdobyła drużyna Pogoni. Po dwutygodniowej przerwie odbędą się teraz rozgrywki finałowe, _zaś trzej pozostali w grupach rozgryw ki o pozostanie w lidze. G are rarik & ca R e ic ii 121:11 Pazurek. Dla Ruchu jedyną bramkę zdobył na skutek błędu Konkiewicza Giemza. P o przerw ie tempo g ry słabnie, wskutek silnych upałów i obie drużyny upadają na siłach. Drugą bramkę dla Ruchu zdobył w 5 min. Giemza, poczem Bator w 13 min. zdobywa 4 bramkę dla Garbarni. Sędzia p. Seidner dobry. WISŁA PODGÓRZE 4:0 (0:0). Zawody powyższe odbyły się jako następne po meczu Garbarnia Ruch O ile pierw szy mecz stał na b. w y sokiem poziomie, to te zawody wcale nie były interesujące, a była to zwyczajna kopanina w piłkę. Drużyny wystąpiły do tych zawodów w następujących składach: Garbarnia: Joksz, Konkiewicz. Heliszka, Witkiewicz, W pierwszej połowie Podgórze był Leslak, Bator, Skóra, Bazurek, Smoczek i równorzędnem przeciwnikiem W isły, iednak po przerwie drużyna upadła na si Skwarczewski. Ruch: Kurek, Wadas, Kacy, Zorzycki, Badura, Dziwisz, Wołach. Wskutek tego zwycięstwa W.sła w darz. Panhierz, Giemza, Gwóźdź j Urban. trójce z Ruchem i Cracovją. wchodzi do Zasłużone zwycięstwo nad przeciwnikiem odniosła Garbarnia. Ruch poza finałowych rozgrywek Ligi państwowej. pierwszą częścią zawodów nie pokazał POGOŃ LWÓW - ładne] gry. Dwie bramki dla Garbarni LEGJA WARSZAWA 2:0 (1:0). zdobył Smoczek w 8 i 30 min. przed pa* Bramki dia P o m n i zdobył Zimmer za. Zaś trzecią bramkę wątpliwa zdobył1i Łagodny. WARSZAWIANKA CZARNI 1:1 (0:1). Gra b. ostra i szereg graczy odniosło kontuzje. Pierw szą bram kę strzela Dziwisz dla Oz., zaś po przerw ie wyrów nuje Korngoid. 22 PP. SIEDLCE ŁKS. ŁÓDŹ 1:3 (1:2). Bramki dla Łodzian strzelił Sowiak 2 i Muel'ler 1. Dla wojskowych Polak. KI uh Cracovia Rwch Wisła Garbarnia W arta Podgór Zf Pogoń Legja Ł. K. S. Czarni W arszawianka 22. o. TABELA LIGOWA Grupa zachodnia: Pkt. St. br : : : : : :18 Grupa wschodnia: 15 7: : : :13 9 8:9 3 15:9

6 Str. & S? G R O S Z r» J t o m p r e c o r d śn>iat&m>p 'i&gsjs&mntß. C rt& m s& a dn> ur xotm ai m is tw z p m iu I Bieg 200 m. stał znów pod znakiem popisów sympatycznej Orłowskiej. W pięknym stylu przychodzi do mety w czasie 26,9, 2) Gotlibówna (Kraków) 27,8. Nowy rekord okręgu krakowskiego. 3) Białasówna (Pog. Kat.) 28,2 sek. 4) Głażewska (Łódź). 5) Nowacka (W arszawa). 6) Chrzanowska (W arsz.) Bieg 60 m- był jedną z najciekawszych żonkurencyj zawodów. Podniecenie na widowni dość wyraźne, gdyż w finale startow ały aż 3 Ślązaczki, które w alczyły nie bez szans. T y tuł najszybszej kobiety w Polsce na tegorocznych mistrzostwach zdobyła Orłowska łśląsk) 7,9 przed Sikorzanką (Śląsk) 8,1 sek.. 3) Freiwaidówna (Kraków) 8,2 sek., 4) Preisówna (Śląsk), 5) Baumgartenówna (Bydgoszcz), 6) Chrzanowska (Sokół W arsz.) Zdobycie przez obie Ślązaczki dwu pierwszych miejsc jest pięknym sukcesem stadjonistek. W ogóle trzeba stwierdzić, że Śląsk popisał się dobrze. Pchnięcie kulą: Konkurencja ta zgóry zapowiadała się jako ciekawy pojedynek pomiędzy mistrzynią Polski Jasieńską (Poznań), a Jadzią Wajsówmą. Ślązaczki tu nie odgrywały żadnej roli i widać, że rzuty u naszych pań są nadal najsłabszą ich stroną. O statecznie pierwsze miejsce przypadło znów Jasieńskiej (Poznań) wynikiem 11,76 mtr., 2) W ajsów,na (Pabianice) 11,64 mtr., 3) Lewinówna (W arszawa) 10,73 mtr., 4) Cejzikowa (W arszawa). 10,57 mtr., 5) Janowska J. (Łódź) 9,80, 6) Janowska M. (Pabianice) 8,97. Skok w dal z rozbiegiem: W pierwszej kolejce skoków na czoło wysunęła się Sikorzanka (Stadjon Król. Huta) skokiem 5.05 mtr. Na Na stadionie w Król. Hucie odbył się w sobotę pierwszy dzień m istrzostw lekkoatletycznych Polski pań, które przysporzyły Polsce nowych laurów w formie wspaniałego w y niku Waijsówny w rzucie dyskiem, która już po raz szósty z rzędu poprawiła swój własny rekord światowy. Tym razem rzut jei jest o 52 cm lepszy od jej ostatniego rekordu światowego i w y nosi m. Piękny wynik Polki spotkał się z niebywałym entuzjazmem ze strony publiczności, lecz skromna Polska, nie pragnąca owacji, zmilkła w szatni. Na starcie w pierwszym dniu zawodów stanęły prawie wszystkie zgłoszone zawodniczki, które mają coś do powiedzenia w polskiej lekkiej atletyce. Pięknem! sukcesami może się poszczycić Śląsk dzięki doskouaetj sprinterce Orłowskiej i Sikorzance. Orłowska w sobotę dwukrotnie święciła tryumfy: w biegu na 60 i 200 mtr., zdobywając w pięknym sty lu dwa pierw sze miejsca. Na wyróżnienie zasługuje również młodziutka zawodniczka z JągieloniT (Białystok) Tokarzówna, następnie Jasieńska z Poznania, Gotlibówna z Krakowa, Hulanicka z W arszaw y oraz Janowska z Łodzi. Wyniki są następujące: Rzut dyskiem: Przedboje- S tart rekordzistki świata W ajsówny zrobił swoje. Już jako druga z kolei rzuca Jadzia. Błyskawiczny obrót... Dysk jakby wyrzucony kolosalna siłą, płaskim torem wzbija się w górę i pada o prawie 50 cm za chorągiewkę, odznaczającą rekord światowy. Okrzykom nie byoł końca. Rzut Jadiz w yw arł rzeczywiście niezatarte wrażenie. Nowy rekord światowy W ajsówny wynosi 43,08 m. Ponadto do finału w niedzielę, 16- b. m. wchodzą Cejwikówna 33,46 m, Jasińska 33,lil, Janowska J. 32,83, Orzełówna 314)7, Stażewska 30,51 m- iłowy atak na Kiisasifiskiep W Am eryce wypróbowano nowy rodzaj spadochronu. Pasażer siada w wygodny fotel, do którego jest przym ocow any spadochron. W razie niebezpieczeństwa specjalny przyrząd wyrzuca pasażera z fotelem i spadochronem, który w miarę opadania ku ziemi autom atycznie się rozwija i opuszcza na ziemię. stępnie skacze Kwaśniewska (Łódź) 4,64. Janowska 4,73, Piotrowska (W arszawa) 4.54, Bytomska (Śląsk) 4,10, Preisówna (Śląsk) 4,61, W prasie szwedzkiej, jak donoszą ze Sztokholmu, pojawiły się nowe ataki przeciwko Kusotcińskiemu, kwestionujące jego amatorstwo. Tym razem damo sp"kój «prawom tegorocznym, wyjaśnionym dostatecznie niedawno, ale sięgnięto do roku 1931, gdy Kusotiński poraź pierw szy startow ał w FimWii. W prasie szwedzkiej zarzucają, że Kusociński za pośrednictwem pewnego managera, nazwiskiem Kazimierski, zarobił na starcie w noku 1931 w Finlandji 200 dolarów. Tokarzewiczówna (Białystok) 5,05. Freiwaldówna 4,61. W drugiej kolejce skoków Siko- rzainka poprawia swój wynik na 5,18 mtr., zaś jej najgroźniejsze konkurentki uzyskują: Piotrow ska 4 63, Towarzewiczówna 4,89. W większości,pań daje się zauważyć poważny brak opanowania na odskoczni, jednak materiał jest pierwszorzędny. Do finału w skoku wdał z rozbiegiem wchodzą: 1) Siko-rzanka Aniela (Stadjon) 5,18, 2. Tokarzewiczówna (Jagielonja Białystok) 5.05, 3) Janowska Jadwiga (Krusche End er, Łódź) 4,75, 4) Hulanicka Albina (AZS Warsz.) 4.68, 5) Piotrowska Maria (AZS Warsz.) 4,63, 6) Freiwaldówna Maryla (Makabi Kraków) 4,63 Ṡkok w dal z miejsca finał: 1) Siikorzanka (Stadi.) 2,36, 2) Hulanicka (AZS. W arsz.) 2,34. 3) Jasieńska (AZS Poznań) 2,32, 4) W asilewska (Pog. Kat.) 2,19, 5) Tokarzewiczówna (Jagietonjia) 2,17, 6- Schoeomanuówna (Makabi Bielsko) 2,14. Skok wzwyż: Następujące zawodniczki zakwalifikowały się do finału w skoku w zw yż: 1) Orzełówna (Stadjon) 1,40,5, 2) Plucikówna (Brygada Cz.) 1,40,5, 3) Janowska Jadwiga (Kr. Ruder Łódź) 1,40,5, 4) W ajsówną (Sokół Pabianice) 1,40,5, 5) Piotrowska (AZS. W.) Prócz tego osiągnęła 6. miejsce we finale; Janowska Marja (Sokół Pabjan. 1,38,5. W pchnięciu kulą uplasowały się: 1) Jasieńska W anda (AZS Poznań) 1.1,76, 2) W ajsr na Jadwiga (Sok. Pabianice) 11.64, 3) Lewin Sonja (Makabi Wilno) 10,75. 4) Cejzikowa Gen of. (AZS. W arsz.) 10,57, 5) Janow ska Jadwiga (Kr. Ende r Łódź) 9.80, 6) Janow ska Maria (Sokół Pabianice) 8,97. Jak się okazuje, po sprawdzeniu pow yższych wiadomości w klubie W arszawianka 1, managerem startu Kusocińskieigo w Finlandii był w rzeczyw istości Petkiewicz, który ukryw ał się za Kazimierskim. Dyskwalifikacja Petkiewicza, która następnie została uchwalona, spowodowana była także i na skutek w yjaśnienia spraw y z managerowamiem startu Kusociński ego w Finlandii. Cała ta afera działa się poza plecami Kusoćińskicgo. Sześcioma a ß s e n c j a a s ó w. MawSiczefo &o kateiem nimia. J io r o s re fto rd ä i {FofsSki na m. i m* W sobotę rozpoczęły się na pływalni S tadionu mysio wieki ego dwudniowe zawody pływackie o mistrzostwo Okręgu Śląskiego. Na starcie stanęły przeważnie utalentowane młode siły, zawiodła natomiast część asów, jak np. Maerz, który choć był na zawodach, nie startował, Ficöxyna, która płynęła tylko w sztafecie. Zabrakło też Jarkuliszówny. Zawody pokazały, że Okrąg Śląski posiada szereg młodych obiecujących zawodników i zawodniczek. Wyniki uzyskane są naogół przeciętne. z wyjątkiem 400 m. stylem dowolnym Karliczka, który na tym dystansie uzyskał czas zaledwie o 4 sek. gorszy od rekordu polskiego. Ten sam zawodnik, reprezentujący już dziś europejską klasę, ustalił nowe rekordy Polski na 1000 m. (14:22,2) i na 1500 m. (21:52,8), znacznie lepsze, od dotychczasowych. Organizacja zawodów sprężysta i sprawna; konkurencje rozgrywano z zegarkową punktualności. Widzów naogół niewiele. Wyniki I. dnia mistrzostw są następujące: 100 m. styl klasyczny panowie; 1) Widera (KPS) 1:28,8. 2) Wieszolek (Pogoń) 1:30,2. 3) Śliwiok (KPS) 1:32, m. styl klasyczny panie: 1) Friczówna (T. P. G.) 3:39,2. 2) Piszczykówna (Pogoń) 3:43,9. 3) Gwoździanka (KPS) 3:45, m. styl dowolny panie: 1) Arndtawna (KPS) 8:06,4. 2) W alachówna (TPG) 8:12,4. 3) Klasikówna (TPG) 8: m. styl dowolny panowie: 1) Karliczek Joachim (EKS) 5:21,7 (czas o 4 sek. gorszy od rekordu polskiego). 2) Karliczek Gerhard (EKS) 5:55,5. 3) Praski (KPS) 5:58. 4) Anders (TPG) 6:41,8. Sztafeta 4X100 m. styl klasyczny pa- Przygody, bezrobotnego Froncka - nowie: 1) Pogoń" 6:20,2. 2) EKS. 1 6:31,9. Sztafeta 4X100 m. styl dowolny panie: 1) EKS I. 6:45. 2) TPG I. 6:55,6. 3) E. K. S II. 7:29,6. 4) TPG II. 9:08,2. Skoki obowiązkowe z wieży (wynik I-ga dnia): 1) Ziaja (KPS) 41,98 punktów. 2) Brcdlich (KPS) 30,40 pkt. Ziaja bez komsurenej i. Skoki obowiązkowe z trampoliny (wynik I-go dnia): klasa III Prager (EKS) 10,68 pkt., klasa II Petrescu (EKS) 18,32 pkt., klasa I 1) Ziaja (KPS) 45,12 pkt. 2) Bregu* ła (TPG) 39,54 pkt. 3) Bredlich (KPS) 36,65 pkt. W szyscy zawodnicy zakwalifikowali się do konkursu skoków dowolnych, który będzie rozegrany dziś, w niedzielę m. styl. dowolny: 1) Karliczek Joachim (EKS) będący w rewelacyjnej formie, zgłosił próbę pobicia rekordu polskiego na 1000 m. Próba przyniosła świetnemu pływakowi śląskiemu wielki sukces, gdyż na 1000 m. osiągnął on czas 14:222 mm blisko o 36 sek. lepkzy od rekordu. Również na 1500 m. padł nowy rekord, którego zapowiedzią było uzyskanie rekordowanego wyniku na 1000 m. Czas Karliczka na 1500 m. 21:52,8 min., lepszy od dotychczasowego rekordu Polski o 33,1 sek. 2) Barisch (EKS) 23:38,8. 3) Anders (TPG) 27:40. Ogólna punktacja dnia pierwszego (bez skoków): 1) EKS 360 punktów. 2) TPG 183 pkt. 3) Pogoń" 126 pkt. 4) KPS 123 pkt. Międzynarodowy Dzień O p a r ta & ło t» a in ic z e g o n> tta ta w v ic a c lk Zorganizowany przez Śl. Robotniczy Komitet Okręgowy dzień sportu robotniczego" w dniach 15 i 16 liipca, w pierwszym dniu imprezy, zgromadził przedstaw ',! piłkarstwa robotniczego Krakowa, Śląsk Zagłębia Dąbrowskiego. Odbyło się szereg zawodów reprezentacyjnych. Gospodarzę walczyli na dwu frontach, przyozem, uwzględniając słaby skład ich drużyn, wyniki uzyskane w obydwu spotkaniach uiważać można za zaszczytne. ŚLĄSK III ZAGŁĘBIĘ DĄBROWSKIE 4:4 (3:2) ŚLĄSK U. KRAKÓW 1:1 (1:1) Wa8 wraca «So Polski Z Chicago nadeszła do PZLA depesza, zawiadamiająca, że Walasiewiczówua wsiądzie na okręt zdążający do Gdyni 29 brn. i przybędzie do Polski 10 sierpnia. W alasiewiczówna będzie zatem mogła startow ać na zawodach w Brukseli, w raz z W ajsówną 13 sierpnia. Ostatnio Walasiewiczówna startowała W Chicago, w ygryw ając 6 kortkurencyj. P I d o fzto&fkotmu Jak się dowiadujemy, czołowy nasz lekkoatleta, Bel j as z, wyjeżdża w poniedziałek na międzynarodowe zawody lekkoatletyczne do Sztokholmu. Zawody te odbędą się bin. i organizowane są przez klub Hellas. O * * 8 anujący upał wielki, musza ludzi do ochłody, Hęc też FrOncek pomysłowy ozwozi po mieście lody. Lecz, że Froncka pysznych lodów, prawieże nikt nie kupuje, Ito też spotkawszy dziewczynę, ^lodziarz" sobie z nią flirtuje. A śłoneczko wdąć przygrzewa t t pi FrOnckowę lody, aż z drewnianej jego skrzyni cieknie wielki strumień wodv. Zleciawszy się zewsząd kundle chlapią więc J? r o d u k t Fronckowy i merdają ogonami, gdyż jest smaczny no 1 zdrowy. (Ciąg dalszy nastąp!). B r u k ie m i n a p a d e m & & M Ó S G rą fjc z n y c h i «B W ä " H ä S tó R B K jg f c - R e d a k to r o d p o w ie d z ia ln y g t a a U ł i S N o g ą j,

K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, Jaworzno NIP , tel.:, fax. (032) Bank Spółdzielczy :

K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, Jaworzno NIP , tel.:, fax. (032) Bank Spółdzielczy : K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno NIP 632-010-14-67, tel., fax. (032) 615 60 95 Bank Spółdzielczy 46 8445 0007 0000 0000 1414 0002 HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIKOŁAJ 2012 Rocznik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie są z całą pewnością wizytówką szkoły. Organizujemy je rokrocznie dla ponad

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Szkoły reprezentują następujące kraje: 1) PSP Czepielowice Grecja 2) PSP Lubsza-Dobrzyń Portugalia 3) PSP

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS FINA

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS FINA PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS FINA tłumaczenie Tadeusz Stuchlik WARSZAWA 2008 ZASADY OGÓLNE MASTERS Program Masters, poprzez zawody pływackie, skoki do wody, pływanie synchroniczne, piłkę wodną i pływanie

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Kraków druga stolica Polski

Kraków druga stolica Polski polonistyczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 9, s. Kraków druga stolica Polski Przeczytaj legendę. Trębacz, który uratował Kraków Dawno temu, kiedy grody* otoczone

Bardziej szczegółowo

Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215. Wiersze. Tadeusz Kantor. http://rcin.org.pl

Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215. Wiersze. Tadeusz Kantor. http://rcin.org.pl Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215 Tadeusz Kantor Tadeusz KANTOR Alaube żeby tylko ta chwila szczególna nie uleciała, jest przed świtem godzina 4 ta nad ranem - ta szczególna chwila, która jest w ą t i

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo

P R O G R A M. Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo P R O G R A M Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo Gry i zabawy na lodzie odbędą się w dniu 03.02.2011r. o godz. 12:00 na lodowisku OSiR Konkurencje: Lp Nazwa konkurencji 1 Wyścig łyżwiarski

Bardziej szczegółowo

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2014/2015 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013 pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice oraz Prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Skierniewice, 9-11 listopada 2013 PATRONAT NAD TURNIEJEM OBJĘLI Prezydent Miasta Skierniewice Prezes Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2009/10 Szanowni Państwo Niniejszym chciałbym przedstawić Państwu ofertę reklamy i ingu poprzez wykorzystanie wydarzeń sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej Ligi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku

PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku Organizatorzy : Krajowa Rada Notarialna, Izba Notarialna w Krakowie, Klub Sportowy TURBACZ w Mszanie Dolnej czwartek 31 maja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r.

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Rocznik 2004 U - 10 Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. 1 PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 1. Termin turnieju: 1-2.02.2014 r. 2. Miejsce rozgrywania

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

POLICYJNI BIEGACZE ZDOMINOWALI MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

POLICYJNI BIEGACZE ZDOMINOWALI MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133058,policyjni-biegacze-zdominowali-mistrzostwa-polski-sluzb-mundurowych.html Wygenerowano: Czwartek, 19 stycznia 2017, 17:39 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2 Grupa1 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz».

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Stawką tego pojedynku może być tytuł mistrza Polski. Na boisku rywalem Żółto-Czerwonych będzie aktualny obrońca tytułu, Legia

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY ZINTEGROWANEJ JUŻ TO WIEM DLA KLAS TRZECICH Imię i nazwisko ucznia:

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY ZINTEGROWANEJ JUŻ TO WIEM DLA KLAS TRZECICH Imię i nazwisko ucznia: Imię i nazwisko ucznia: Numer szkoły:. III EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HASŁO KONKURSU: Rok szkolny 2008/ rokiem sportu. Dyktando Imię i nazwisko ucznia:. Numer szkoły:. III EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Model WRF o nadchodzących opadach, aktualizacja GFS

Model WRF o nadchodzących opadach, aktualizacja GFS Model WRF o nadchodzących opadach, aktualizacja GFS Po dość długim czasie wyliczył się model WRF (w wersji 3.2, na siatce 8km). Co on nam powie o nadchodzących opadach? Najnowszy GFS przesunął granicę

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolica Polski

Warszawa stolica Polski społeczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 46, s. 1 1 Warszawa stolica Polski Dokończ zdania. Jestem. Kraj, w którym mieszkam, to. Godłem Polski jest. Flaga Polski

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

Gra miejska grupy "Mat-spedition" z Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

Gra miejska grupy Mat-spedition z Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Gra miejska grupy "Mat-spedition" z Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej tytuł gry "Przez Własny Biznes do Bogactwa" Przy drukowaniu zadań i tabeli wyników zaleca

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ MASTERS O PUCHAR SHERATON POZNAN HOTEL 2-3 lutego 2013r.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ MASTERS O PUCHAR SHERATON POZNAN HOTEL 2-3 lutego 2013r. MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ MASTERS O PUCHAR SHERATON POZNAN HOTEL 2-3 lutego 2013r. Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy UKS CITYZEN_ http://www.ukscityzen.pl Sheraton Poznan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Śląska Liga Młodzików

Śląska Liga Młodzików Śląska Liga Młodzików Katowice, 02 luty 2016 r. KOPALNIA FUTBOLU zaprasza do udziału w rozgrywkach ligowo - turniejowych dla roczników: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i młodsi Rozgrywki odbywać się

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY Październik WIERZBICE 2009 1 VIII ZAWODY INTEGRACYJNE SUŁÓW 2009 24.10. 2009r. Grupa chłopców: Kamil Pisarek,Patryk Luty, Adam Matkowski i nasza koleżanka Beata Jankowska

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA Termin: 29-30 maja 2015 piątek 29 maja godz. 11.00 17.00 sobota 30 maja godz. 11.00 15.00 PIŁKA NOŻNA Miejsce: Stadion Sportowy 3 boisko ze sztuczną nawierzchnią, Niechorze, ul. Leśna 3 W zawodach weźmie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy.

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy. Zając wychodził z siebie ze złości i krzyczał: Biegniemy jeszcze raz, jeszcze raz wkoło! Nie ma sprawy, odparł jeż, Ile razy masz ochotę. Biegał więc zając siedemdziesiąt trzy razy, a jeż ciągle dotrzymywał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDA IE SĘDZIEGO

SPRAWOZDA IE SĘDZIEGO Strona z POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI OŻ EJ 0- Gdańsk, Al. Zwycięstwa tel.: 0 0 0 lub 0 0, fax: 0 0 e-mail: pomorski@zpn.pl SPRAWOZDA IE SĘDZIEGO Puchar Polski III liga IV liga Klasa Okręgowa Klasa A Klasa B

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA 1. ORGANIZATOR - Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 2. MIEJSCE - Hala Sportowo-Widowiskowa

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE ROCZNIK 2001 TERMINARZ GIER

GRUPY ELIMINACYJNE ROCZNIK 2001 TERMINARZ GIER GRUPY ELIMINACYJNE ROCZNIK 2001 GRUPA A SOKÓŁ STARACHOWICE JUNIOR RADOM KORONA KIELCE CERAMIKA OPOCZNO ROZWÓJ KATOWICE A.P OSIR ŻYRARDÓW TERMINARZ GIER GRUPA B JUVENTA STARACHOWICE GRANAT SKARŻYSKO SIARKA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS

PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS 2013-2017 WARSZAWA 2013 PRZEPISY FINA MASTERS 2013-2017 MASTERS Program Masters, promuje sprawność fizyczną, przyjaźń, porozumienie oraz współzawodnictwo poprzez zawody pływackie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI FAMILY GARDEN

REGULAMIN LIGI FAMILY GARDEN REGULAMIN LIGI FAMILY GARDEN I. Rozpoczęcie sezonu ligowego: 01 Maja 2016 r. II. Uczestnicy: Każdy kto ukończył 15 lat i nie posiada licencji zawodniczej PZT. III. System rozgrywania meczów: I Runda: W

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013 PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013 WARSZAWA 2012 1 ZASADY OGÓLNE MASTERS Pływanie Masters, poprzez zawody pływackie, skoki do wody, pływanie synchroniczne, piłkę wodną i pływanie na wodach otwartych,

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA FRAMPOLA

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA FRAMPOLA KS WŁÓKNIARZ FRAMPOL ==================================================== TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN FRAMPOL 26.01.2014 r. R E G U L A M I N TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN FRAMPOL DNIA 26.01.2014 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 * Pozycje zaznaczone na czerwono odbędą się w Polsce 1 LIPIEC 2016 Czy Polacy w lipcu będą jeszcze na Euro 2016? By tak się stało, musieliby awansować co najmniej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Arsenal!!! Zaczynajmy!!!

Konkurs Arsenal!!! Zaczynajmy!!! Temat Od Do Odp: Konkurs Arsenal: Pytanie konkursowe Kacper Jaroński Data 2017 05 17 23:51 Konkurs Arsenal!!! Będąc młodym fanem piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALOWA LIGA PODOKRĘGU ZABRZE 2017

REGULAMIN HALOWA LIGA PODOKRĘGU ZABRZE 2017 DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE W KATEGORII SENIORZY PROFICADR MSiW POLSKA TS 10KA.PL ZABRZE GTW HYDEPARKNEWS GLIWICE JUICY LUCY GLIWICE AKS GRZYBOWICE ZABRZE WSZYSTKIE MECZE BĘDĄ ROZGRYWANE SYSTEMEM KAŻDY Z KAŻDYM

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 MŁODZIKI /2002-2003/ 10 stycznia 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE,

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii

Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii Drugi z kolei wyjazd w ramach programu unijnego COMENIUS-Achieve! rozpoczął się dnia 30 kwietnia 2013 na lotnisku Kraków-Balice.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALOWA LIGA PODOKRĘGU ZABRZE 2017

REGULAMIN HALOWA LIGA PODOKRĘGU ZABRZE 2017 DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE W KATEGORII JUNIORZY GR. A PIAST I GLIWICE FA PYSKOWICE LKS TEMPO I PANIÓWKI LKS POGOŃ I ZIEMIĘCICE LKS POGOŃ II ZIEMIĘCICE LKS AMATOR RUDZINIEC WSZYSTKIE MECZE W GRUPIE BĘDĄ ROZGRYWANE

Bardziej szczegółowo

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Licząca 25 członków Sekcja Tenisa Stołowego Unia Kalety może zaliczyć mijający rok do jednych z najbardziej udanych w historii klubu. Świadczyć o tym

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Szanowny/a/ Pan/i/ Prezes Izby Notarialnej! Szanowne Biuro Rady!

Szanowny/a/ Pan/i/ Prezes Izby Notarialnej! Szanowne Biuro Rady! Szanowny/a/ Pan/i/ Prezes Izby Notarialnej! Szanowne Biuro Rady! Uprzejmie informuję, że uczestnicy XIV Olimpiady Notarialnej w Mszanie Dolnej w dniach 2-5 czerwca 2016 roku są zakwaterowani w następujących

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY ŚW. JÓZEF PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ. XIX DNI PAPIESKIE 2016 r. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 16 V 2016 r.

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY ŚW. JÓZEF PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ. XIX DNI PAPIESKIE 2016 r. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 16 V 2016 r. XIX DNI PAPIESKIE 2016 r. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 16 V 2016 r. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram zawodów dla poszczególnych kategorii. Godziny rozpoczęcia kolejnych

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o Wielkiej Brytanii?

Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Konkurs międzyszkolny 3 marca, godzina 10:00. Podbiegam do drzwi biblioteki, chwytam za klamkę, wchodzę. Mimo że wszyscy zajęli już swoje miejsca, nadal panuje dookoła chaos.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI BRANŻOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PIECZARKALIA CUP Organizator turnieju. WOKAS S.A Łosice, ul. Błonie 5A. 2.

REGULAMIN VI BRANŻOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PIECZARKALIA CUP Organizator turnieju. WOKAS S.A Łosice, ul. Błonie 5A. 2. REGULAMIN VI BRANŻOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PIECZARKALIA CUP 2017 1. Organizator turnieju. WOKAS S.A. 08-200 Łosice, ul. Błonie 5A. 2. Miejsce Stadion miejski OSiR w Siedlcach, ul. Prusa 6, 08-110 Siedlce.

Bardziej szczegółowo

Wzorzec struktury gry reprezentacji Polski mistrza Europy w siatkówce kobiet

Wzorzec struktury gry reprezentacji Polski mistrza Europy w siatkówce kobiet 42 Joanna Piotrowska Wzorzec struktury gry reprezentacji Polski mistrza Europy w siatkówce kobiet Sukces nie jest dowodem, a jeszcze mniej uzasadnieniem. Gilbert Cesborn Każda wielka impreza rangi międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE 1 Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej pn. Ulicówka Rozdanie Szóste jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, zwanym dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Zaproszenie Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 I. Cel rozgrywek 1. Wyłonienie zwycięzcy turnieju Grześkowiak Oaza CUP U11. 2. Promocja piłki nożnej wśród najmłodszych, wychowanie poprzez sport oraz możliwość rywalizacji chłopców

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012 REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012 1. Cel zawodów. Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa w zakresie edukacji sportowej, kulturalnej

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok.

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Dziś jeszcze cieplej Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Ponownie padły rekordy ciepła m.in. w Tromsø, gdzie temperatura

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Zostań trenerem mistrzowskiej drużyny!

Zostań trenerem mistrzowskiej drużyny! Zostań trenerem mistrzowskiej drużyny! Oferta ECDDP Szkolenia Sp. z o.o we współpracy z SMG Sp. z o.o. Szkolenie połączone z wyjściem na mecz Eliminacji ME 2016 Polska vs. Niemcy ECDDP Szkolenia Sp. z

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo