Papież błogosławi eskadrę włoską

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Papież błogosławi eskadrę włoską"

Transkrypt

1 wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym, 16 lipca., Papież Pius XI. zlecił ks. kardynałowi Muendelainowi, arcybiskupowi Toleaby udzielił generałowi Balbo i wiojdrn lotnikom błogosławieństwa apostolskiego i złożył życzenia, by wszyscy Uczestnicy szczęśliwie powrócili do kraju, Ojciec św. okazuje żyw e zainteresowanie przebiegiem lotu transoceaniezneg, którego poszczególne etapy śledzi na specjalnej mapie, dostarczonej Mu przez Ministerstwo lotnictwa. Cała prasa w łoska poświęca grupowemu lotowi generała Balbo bardzo wiele miejsca i zamieszcza wiele fotografii. Nadzwyczajne wydania pism wieczornych są dosłownie wyrywane z rąk i czytane przez grupki osób. Tłumy ludzi, bez względu na wiek, przeciągają ulicami, kierując się na Piazza Venezia, gdzie wznoszą żywiołowe okrzyki na cześć Duce, Balbo i jego lotników. W Ferrarze i w Florencji podaje się zapo-mocą megafonów szczegóły przelotu. Mord polłłyczaiy w Taszkiencie = tiełegotlea z (entroll zginęła z ręki komunisty Moskwa, 16 lipca. W piątek została zamordowana w TaszuJ ncie przywódczyni tamtejszego ruchu ko- >iiłiisfyczneg, Kawecka, która zastrzelił komunista Kułagin. Sprawcę natychmiast are- ^ owa no. Oświadczył on, że mordu dopuścił z pobudek politycznych. Mówi się jedinak, że Kułagin pozostawał w stosunkach z kołami antykomunistyczneml i brał już uidział w wielu politycznych akcjach przeciwko Sowietom. Mord w Taszkiencie wywoła} pewne zaniepokojenie w Moskwie, ponieważ komomistka Kawecka została właśnie wysłana z Moskwy do Taszkientu, by tam zaprowadzić porządek. sssm mmmm lerski Rzym, 16 lipca. w, Polski student A. Paszyn, idąc przez most j k tó ra Emanuela w Rzymie zauważył, że Ja.d Tyibrem zebrała się gromada ludzi, a w *ece tonął młody człowiek. Nikt z obecnych, hncłaż było tam dużo mężczyzn i mlodzieńnie pospieszył na pomoc tonącemu. Paszyn bez namysłu zrzucił marynarkę 1 " f "\ Prenum erata m iesięczna Siedm iu G roszy" w ynosi 2 złote płatne z góry, w kraju z p rezsy łk ą pocztow ą 2,31 zł., przy zam ówieniu w urzędzie pocztow ym 2,41 zł. K onto P. K. O. K atow ice N r O głoszenia drobne 10 groszy za i słow o. Prenum erata m iesięczna w C zechosłow acji 8 Kcz. K onto P. K. O. Brno u buciki, rzucając sfię z wysokiego mostu do wody. Wnet teiż wydobył topielca na brzeg, ratując go w ten sposób od niechybnej śmierci. Zebrana na brzegu publiczność zgotowała dzielnemu Polakowi olbrzymią owację, a zawiadomiony o wypadku gubernator Rzymu, nadał naszemu rodakowi złoty medal za ratowanie tonących. e MSI Kłajpedy Wilno, 16 lipca. Przed kilku dniami organ hitlerowski Völkischer Beobachter w ystąpił z szeregiem artykułów, w których stwierdza, że Kłajpeda od 500 lat należała do Niemiec i musi powrócić do Rzeszy. Półurzędowa Lietuvos Aidas" odpowiada w bardzo ostrym tonie na te artykuły, pisząc, że Litw a jest nastrojona w stosunku do Niemiec pokojowo, lecz jeżeli Niemcy będą się mieszały do Kłajipedy, która jest nierozerwalną częścią Litwy, to Litwa potrałi odeprzeć każdy atak zaborczy. Lady Roosevelt, żona prezydenta Stanów Zjedn. Pótn. Am:, podczas tegorocznych letnich w yw czasów na Campobello - Island opieka sobie własnoręcznie parkę kiełbasek nad otw artem ogniskiem. %misjardif funtów na zafudnicnic Londyn, 16 lipca. Australijski prezydent ministrów Lyon, przedłożył plan zaludnienia i rozwoju olbrzymich, dotąd niezam ieszkałych, przestrzeni Północnej Australii. W stw orzeniu T ow arzystw a kolonizacyjnego,. przyrzekły współudział angielskie i australijskie grupy finansistów. Rząd australijski spodziewa się przez masową kolonizację rozwiązać wreszcie największy problem Australii, t. j. problem pustej północy, która obejmuje pół miliona mil kwadratowych tropikalnego obszaru, a więc przestrzeń 10-oiokrotnie większą od Anglji i Walji. Na tym terenie zamieszkuje dotąd zaledwie 4 tys. białych i 20 tys. krajowców. Oblicza się, że na realizację planu potrzeba tymczasowo sumy 4 miliardów funtów. Kolonistami będą mogli być tylko biali. lotnik Post przeleciał Atlantyk Zacięte walki w Gran Chaco Buenos Aires, 16 lipca. Na obszarze Oran Chaco w pobliżu portu Gondra, miały miejsce nowe zadęte walki pomiędzy wojskami boiiwijskiemi a paragwajskiemu Po obu stronach są bardzo wielkie straty. Według ostatnich doniesień, zw ycięstwo odnieśli Paragwajczycy. N i e s p o d z i e w a n e ł a d o w a n i e w { B e r l i n i e 5_» a int t 'U l J Jean, C CL11, 16. JLV. 7. i. V* (PAT.). *** / sjp godzinie 19.10, według czasu miej-.^w ego koło Torbay na północo-. «chód od Saint Jean, miejscowości H-^orskiej na Nowej Ziemi, widziak Przelatujący w kierunku wschodnim bjmolo-t W iley Posta. Kierunek jaki 0- W ten znakomity lotnik amerykański fi^ a?uie. że leci on utartym szlakiem transoceanicznych, który prow a dzi z Nowego Jorku przez Nową Ziemię, Ocean Atlantycki do brzegów Wielkiej Brytanii, a dalej, bezpośrednio do Berlina. W iley Post w ystartow ał do lotu transoceanicznego z Nowego Jorku o godzinie B erlin, 16-go lipca. A m erykański lotnik W ilay P o st w yląd ow ał w n iedzielę rano zupełnie n iespodziew anie o godz n a lo t n isku T em p elh o f pod B erlinem. m e an w Gdańsko P rz y lo t P o sta do B erlina n astąp ił praw ie bez żad n ej zapow iedzi, albow iem od północy nie m ian o żad n ej in Gdańsk, 16 lipca. Nauczyciel Paw eł Batzer został w ybrany form acji o stanie lo tu P o sta. P rzy lo t senatorem. Ma on objąć urząd propagandy. W ybór został dokonany głosami hitlerowców do B erlina w yw ołał zro zu m iałą sen sację. " x oddali białe kartki W wyborze tym Polacy 1 Centrum, podczas kiedy nlemiecko-narodowi - udziału nie wzięli.

2 Str.» G R O S Z Y * «N r ^ k " i H T H! M M H :< : T 1I P Y. ' / T I f ö e d a & c j a t H r a & ó t c t u i, H a x m o C i c k a 75 Grabarze '-<h- spółdzielczego S > yrem o r Iniik^u i p a n i m a j o r o w a m a l w e r s a n t a m i = Ruch spółdzielczy, zapoczątkow any w zaraniu Państw a Polskiego wkrótce po jego powstaniu unorm ow any, doznał s i nego załamania na skutek ujawnienia, zw łaszcza w ostatnich czasach wielu nadużyć, popełnianych przez osoby, stojące na kierowniczych stanowiskach poszczególnych spółdzielni. S traty, jakie ci Indzie wyrządzają, dochodzą poważnych kwot na szkodę, niemal zaw sze najbiedniejszej warstwy ludności, wynoszące dla niektórych kilkumiesięczne pensie, a ponadto czyny tych osób zniechęcają całe społeczeństwo do akcji spółdzielczej. Jaskraw y przykład zła, jakie w y tw a rzają fałszywe manipulacje takich osób, da rozprawa, która odbędzie się w połowie sierpnia przed sądem okręg, w Krakowie. Oskarżonym i są: Marjan Rudziński, dyreiktor Banku Spółdzielczego w Krakowie, oraz Janina Sękowska, żona m ajora W. P. zamieszkała w Krakowie przy ulicy Długiej 65. Działali oni w e wzajemnem porozumieniu, mając na celu osiągnięcie korzyści majątkowych, przytem doprowadzili cały szereg osób do niekorzystnego rozporządzenia swym mieniem, wyzyskując ich nieświadomość, jak również narazili na bardzo poważne straty wiele banków I instytueyj. M arjan Rudziński, będąc dyrektorem Spółdzielczego Banku Urzędniczego, przyjm ował weksle grzecznościowe, popularnie zwane śmieciem wekslowem, które wystawiane były, lub żyrowane przez osoby, nieposiadające żadnego majątku, względnie małoletnie. Wśród osób' % iw aptek w Krakowie Apteka pod Białym Ortem Rynek AB. Apteka Łobzowska 6L Apteka pod św. Kimigą Grzegórzecka. 9. Apteka pod Ztotym Lwem Długa 4. Apteka pod Murzynem Krakowska 19. Apteka pod Opatrznością Podgórze, Brodzińskiego Wtorek Dziś: Szymona z Lipa. Jutro: Wincent, z Paafi Wschód słońca: g. 3 m. 58 Lipca Zachód: g. 20 mu Długość duła; g. 16 m. * małoletnich, których podpisy znajdują się na wekslach, są dawni funkcjonariusze banku, a nawet chłopcy do posług, którzy wykonując polecenie swoich przełożonych, kładli sw e podpisy na wekslach. W eksle te Rudziński zaopatryw ał następnie żyrem banku Spółdzielczego, podpisyw ał I puszczał w obieg, pieniądze zaś, jakie w pływ ały z ich eskonta, chował do własnej kieszeni. Dyskontował on również weksle kaucyjne, jakkolwiek pretensje z tychże weksli w przeważnej części były w yrów nane. Pozatem oskarżony Rudziński dokonał szeregu malwersacyj, tw orząc wiele placówek handlowych, nie m ających żadnego kapitału, którym następnie udzielał kredytu z funduszów banku. Placówki takie obliczone b y ły tylko w celu w yssania gotówki z banku, a z chwilą, gdy ten cel został osiągnięty, były zwijane. C harakterystyczną jest również rzeczą, iż oskarżony kupował również towar za weksle Banku Urzędniczego, tow ar następnie sprzedaw ał za pół ceny kupna, gotówkę chował do kieszeni, a kłopoty z wykupnem weksli, pozostawiał bankowi, jako żyrantow i Z poważniejszych firm, jakie zostały narażone na straty, esfkontując weksle z w ystaw ienia osób niepowołanych, a żyrow ane przez Bank Spółdz. U rzędniczy,. wym ieniam y tylko kilka, a mianowicie: Bank Polski na 500 zł., Bank Gospodarstwa Krajowego na 600 zł., Bank Zw. Sp. Zarobkowych zł., Bank Spółdz. Na w ystaw ę króla Jana III na W aw e lu, o której już szeroko pisaliśmy, nadesłano olbrzymi, słynny dywan wilanowski, długości 7 i pół metra. Dywan ten pochodzi z szesnastego wieku, jest jedw abny, przetykany srebrem i przedstawia walczące zwierzęta na tle ornamentacji wschodniej. Państw o Polskie nabyło dywan za olbrzymią sumę ; przechowuje go w rezydencji króla Sobieskiego w Wilanowie. W roku 1931 w ypożyczony był na dla Przemysłu, Handlu i Rzemiosła zł., kopalnia Jaworzno na sumę zł., kopalnia Brzeszcze zł. i t. d., zaś sam Bank Sp. Urzędniczy na sumę zł. Ponadto Rudziński, będąc właścicielem firm y G alanteria zakupyw ał tow ary dla swojego interesu w firmie Otto Han, której należności w yrów nyw ał wekslami, a następnie doprowadził tąże firmę podobnemi manipulacjami do ogromnych strat. Bezsprzecznie w czasie rozprawy w yjdą na jaw jeszcze inne niemniej sensacyjne sprawki tej genialnej pary malwersantów, Sękowskiej i Rudzińskiego. Żeby zrozum ieć ogrom winy, jaką ponoszą ci grabarze ruchu spółdzielczego, musimy nadmienić, iż Spółdz. Bank Urzędniczy przy należy tern prowadzeniu nie mógł i nie powinien był nigdy upaść. Otparty był bowiem na trwałych I pewnych podstawach, miał otw arty k re dyt w bankach i firmach krakowskich i cieszył się wielfciem zaufaniem. Jeżeli więc dziś Spółdzielnia posiada długi na kw otę ponad 100 tysięcy zł., jeżeli każdy z członków, prócz straty podwójnego udziału, musi jeszcze dopłacać kwotę ponad 100 zł to winę tego stanu rzeczy przypisać należy jedynie i w y łącznie kolidującej z prawem barnem gospodarce kierowników. O broną w tej poważnej spraw ie kierow ać będzie znamy z procesu Gorgono- w ą, adwokat dr. W oźniakowski. Bezcenny dywan wilanowski # OB» n a mystatwie pam iytefo po firófu J a n ie HI wystawę perską w Londynie i asekurow any był wów czas na 2 miliomy złotych, i należał do najciekawszych obiektów wystawy. Król i królowa angielska ogromnie się tym dywanem zainteresowali. Komitet w ystaw y w Krakowie, nie szczędził wielkich kosztów asekuracji i w ystarał się o ten cenny obiekt, celem uzupełnienia bogatego zbioru pamiątek po bohaterze odsieczy wiedeńskiej..cnifer rokunowic m ię d zy m a łż o n k a m i Od pewnego czasu małżeństwo wie. Wola Diuchaeka 1)96 nie żyje z sob? w l - i S z m g J S T % i ^ d ^ % leżytej harmonfi.... 8roźne uszk dzenie d a ła i po u d z ie le n iu jej Często międizy małżonkami kłótnie, a w dniu wczorajszym mocno zjryto- ^ c z u to j^ o p i^ ^ m ę ż a. POlZOSPactorkową w any m ałżonek, pobił swą ż nę Annę db tego K U P O N na bezpt. pierwszorzędny bilet do lana w Krakowie i na rewię do Bagateli ważny na dzień 17-go lipca 1933 r. Niniejszy kupon należy wyciąć i przedłożyć do wymiany na bilet do kina, lub rewię w Redakcji Siedem Groszy w Krakowie, Karmelicka 15. Uiszczenie podatku obowiązuje. M a te i (R a d e k w ttrafcoweie W tow arzystw ie pułk. Ścieżyńskie^ przybył do Krakowa redaktor IzwiestU i wielki polityk Z. S. R. R., Karol Rade# I Zamieszkał on w Grand Hotelu.. Po zwiedzeniu Krakowa Karol Rade* udaję się do Warszawy, gdzie będzie g ' ścieni redaktora Miedzińskiego Orkan nad Bydgoszczą W piątek, w godzinach popołudni0' wych przeszedł nad Bydgoszczą niem' wały orkan, który wprawdzie trwał tyl# jedną minutę. Jednakże przez tę jedn3 minutę w yrządził olbrzymie szkody w c grodach, łamiąc gałęzie i wyrywając ziemi drzewa z korzeniami. Wielkie szkody w yrządził orkan 1,9 plantach bydgoskich i śluzach. Pozatert1 wiele szyb wyleciało z okień zwól Bandaży w lamie brzuszne! W szpitalu miejskim w Grudziądzu $ jawniono karygodne niedbalstwo chirtń ga Kasy Chorych, z powodu czego Vs cjentka, z operowana w szpitalu Kas) rozchorowała się na nowo, ciężko i W dzo niebezpiecznie. Pacjentkę tą była funkcjonariusz# Kasy Chorych. Cierpiała dawniej na ś-e pą kiszkę, którą przed 8 miesiącami K zoperowano. Mimoto jednak była nadal chora. Od czuwała dotkliwe boleści w jamie brzus? nej. Żaden z lekarzy nie mógł postawi' trafnej djagnozy, wobec czego udała si' ona do szpitala w Grudziądzu, gdzie lek» rze przecięli miejsce, gdzie zbierała s# ropa. Ropa ciekła z rany bezustannie prżb kilka dni, wobec czego wyznaczono ń ' wą operację. Przed operacją opatrująca ranę si ' stra w yciągnęła z rany, ku największeiń1 zdumieniu obecnych długi zwój bandaż) i kawał przegniłej waty. Był to opatrunek, który pozostawił '{ jamie brzusznej chirurg % Kasy Choryc przez karygodne roztargnienie., o r a z S " ^ w ą tp liw ie ^ Stan chorej jest bardzo poważny. REPERTUAR TEATRÓW W KRAKOWIE* Teatr Miejski im. J. Słowackiego:. W pooiedzfełek,,17 hm. Jim 1 J W \ KIWA W KRAKOWIE: Adria: Biała trucizna, Apollo: Wesoły fcarawooiarz", Atlantic: Romans wspdlozesoci panny", Bagatela: Król pasty I rewia Jak mnie kochasz, to mode bierz. Promień: Taka słodka dziewczyna, Jak ty". Słońce: jialto Berlin hallo Paryż, Sztuka: W $1- dlacn szaleńca", Świt: Oraj cyganie" J Piekielny wyścig", Uciecha: Żona z drugiej rek!. Wanda: Mandżuria plonie". Dom Żołnierz»: Nieznośna FiS". rad jo* {poniedziałek, 17 lipca 1933 z. braków. 11,50 Program. 11,57 Sygnał czasu. 13,05, i 15 Płyty. 15,25 Kom. z-osp. 16 Koncert > Ciechonluka. 17 Pogadanka francuska z Warszawy. 17,1; goneert z Warszawy. 18,15 Odczyt z Warszawy. 18,35 Płyty. 18,40 Odczyt dra K. Wodziclaego Wędrówki ptaków". 18,55 Audycja żołniers&o-strzel. z Warszawy Program na wtorek. 19,40 Falj. z Warszawy. 29 Operetka O. Nedbala Polska krew" z Warszawy, wiad. bież, 32,30 Kom, sport 22,40 Alus. tao. i Osoliodaka.»JałfeujEmcft M i m m x d a n a i B Karol Oprocha, zam. w Krakowie, przy ul- Królowej Jadwigi 96, zgłosił, że w nocy nieznani sprawcy, po odemknięciu kłódki dostali się do stajni, skąd skradli mu uprząż na konia, 3 kury i 17 kurcząt, ogólnej 110 złotych. wartości Jan Przeździecki, zam. w Krakowie przy «L Floriańskiej 22, doniósł o kradzieży paczki z ubraniem, podczas gdy zasnął na plantach. Dochodzenie policyjne wykazało, ii kradzieży dokonał Stanisław Karpik, lat 45, bez zajęcia 1 bez stałego miejsca zamięszkaeła. Bolesław Woźniak, zam. w Krakowie, pr*y ul Wiślnej 7, zgłosił o kradz eży u niego w dnłu 15 hm, z dziedzińca domu, kajaka, wartości 50 zł. Janowi Mereotie, zam. w Krakowie, przy ulicy Miedz,amej 46, nieznany sprawca skradł z zamkniętego mieszkania ubranie meskie wartości 150 zł, wraz z gotówką 150 zł Do mieszkania Anny TetmajeraweL za mieszkałej w Bronowicach Małych 12, nieznany sprawca dostał się zapomogą wyb eją szy. ^ ^ a S te 5 K S V 2 r m m m si r ł ^ T T? ^ K e m o w i, zam. przy j, m m m m ocz KO ^ «W. Łazarza. ^ 32P

3 i jwoma dniami, z powodu tragicznego & G R O S Z Y * i' Str długich godzin w obliczu śmierci I&wea irot^iczme wsggiaullsl w E oiroäa, Z Zakopanego donoszą: Wyprawa Tajwańskiego Pogotowia Ratunkowego do Raczej Doliny, która wyruszyła przed /Spadku jaki tam zaszedł 11 bm., powróciła do Zakopanego. Szczegóły tra-! dfi są następujące: śp. Tomek, słuchacz ~aw Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz aanna Perausówna, córka dyrektora browaru w Krakowie, wracali z czeskiej jtrony Tatr przez przełącz Żłobistą ku g lin ie Kaczej. Przy schodzeniu ze Zło- ^stego prowadzący p. Resausównę śp. * mek odpadł od ściany i runął w przejjaść. Jego towarzyszka przez 70 godzin 2a małej półce skalnej wzywała ratunku. * ciężkiej sytuacji uwolniło ją dopiero ^zyóyłe na pomoc pogotowie, które ją "Prowadziło na dół i odesłało do Zakopanego. Życiu jej nie nie grozi. Zwłoki śp. tomka po wielkich trudach sprowadzono strażnicy, po czeskiej stronie, a na- $ttonie do Zakopanego. W piątek zaalarmowano tatrzańskie po-?ofowie ratunkowe, że na stoku Między- Puszowieckiego nad Morskiem Okiem, «i u* Przedostatni clap wrios&ief esr adry Z Montrealu donoszą, że w sobotę o dz. 16,45 czasu środkowo-europejskiego, tokadra włoskich aeroplanów w ystarto- ^&ła do 7 etapu lotu, z Montrealu w kietoiku do Chicago. Ksrlel cemenlowy hspiluluje Z W arsaw y donoszą: Na piątkowem posiedzeniu komitetu ekonomicznego ministrów om aw iano również sytuację w przem yśle cementowym a to ze względu na politykę kartelu cementowego, który opiera się od dłużnego czasu żądaniom co do obniżki cen. Jak donoszą z kół zbliżonych do rządu ^ w ią zan ie kartelu cementowego je: kwestią niedługiego czasu. W iadn-n ** pojawiła się 15 bm. w południe. Natomiast popołudniu stało się wiadome, że Właśnie w piątek równocześnie z komitetem ekonomicznym odbyło się specjalne b ie d z e n ie kartelu cementowego, na któtem uchwalono zastosować sie do cen za- ecanych przez rząd w lutym i stoso te ceny do końca roku. W ypadek jest bardzo charakterystyczny, pokazuje się bowiem, że w polityce kartelow ej w y starczy energiczne stanowisko rządu, aby "3wet najoporniejsze kartele zmusić <? U stępstw. ktoś woła o ratunek. Pogotowie pospieszyło na miejsce wypadku, gdzie znale kiem, stoczył się 60 metrów w dół i od do Czarnego Stawu nad Morskiem 0 - ziono niejakiego Franciszka Matznera z niósł obrażenia. Przewieziono go do Pragi Czeskiej, w stanie dosyć ciężkim. szpitala. Życiu jego niebezpieczeństwo Okazuje się, że turysta czeski, zdążający nie grozi. 1 Garibaldi nowy film wioski ukaże sie niebawem na ekranach kin. Film przedstawia sceny z walk wyzwoleńczych powstańców włoskich z wojskowemi załogami iranctiskiemi z roku R a m i ę d o g ó r u &owvsze fknvm niemieckim sposofiem pom itania Z Berlina donoszą: Minister spraw wewnętrznych Rzeszy dr. Frick wydał wszystkim podwładnym władzom 1 urzędom następujące polecenie:.poniew aż partie zostały w Niemczech Zniesione, a ogólny zarząd całem państwem spoczyw a w ręku kanclerza Hitlera, należy, wprowadzony przez niego sposób powitania, uznać za powszechny niemiecki sposób powitania. W ten sposób' łączność całego niemieckiego narodu z jego wodzem będzie i zewnętrznie okazywana. Również i w tym wypadku stan urzędniczy musi iść na czele narodu. Dlatego, aby wprowadzić jednostajny sposób postępowania, zarządzam : 1) W szyscy urzędnicy i robotnicy pozdrawiają się w służbie 1 w obrębie budynków urzędowych przez podniesienie prawego ramienia, 2) urzędnicy w mundurach pozdrawiają się w sposób wojskowy. O ile jednak Głowa ostatniego cara na Kremln Ojciec Heljodor, słynny w swoim t-zasię zakonnik praw osław ny, w prow a dzony na dw ór cesarski przez Rasputina Ogłasza obecnie swoje pamiętniki z czato rewolucji bolszewickiej i upadku motorchjl rosyjskiej. : W roku 1918 pisze ojciec Heljodor ^ otrzym ałem rozkaz petersburskiego towietu, by natychm iast udać się do Bkaterinburga. W mieście tern przebywał k ow ym czasie car Mikołaj II w raz z najjmższem otoczeniem. Żołnierze w prow a dzili mnie do jego domu., P o kilku stopniach schodów wszedłem do niewielkiego pokoju zawalonego od do dołu charakterystycznem i kufratei i walizami. Przeszedłem tedy do nasi ton ego, w którym znajdował się car z torow ą... Nie poznali mnie jednak, gdyż byłem u# w owym czasie w ubraniu cywilnem * ogolony. C ar przyglądał mi się długo leufnie, niby nasłanemu szpiegowi. Ca- Wa jednak, po chwili Poznała mnie.. Ależ to ojciec Heljodor, zawołała a męża! Car uśmiechnął się niedowierzająco i tokiw ał głową. Nie wierzył mi w dalztm ciągu. Starałem mu się przypomj;!eó- Zacząłem opowiadać o tern, jak zo w swoim czasie przedstawiony rtoz Rasputina. Począł sobie powoli r^ypom inać szczegóły i wreszcie podał ** rękę. u. ' Cieszę się niezmiernie, że was tu- C w idzę, powiedział. Potem pytał o mototatg^ą podróż do Stąjló.w Zjednoczonych. Chciał się dowiedzieć, jakie Przyjęcie zgotowano nowemu ambasadorowi delegowanemu do Stanów przez nowy rząd republikański. Musiałem mu opowiedzieć ze wszystkiemi szczegółami Nie mogłem zataić, że przyjęcie to byłe* naprawdę imponujące i że republikański ambasador Bachmetiew przyjęty był z wielkim entuzjazmem. Car posmutniał i widać było, że nic nie chce ze mną dalej rozmawiać. W ów czas wyłożyłem na stół przyniesione ze sobą podarunki świąteczne. Zbliżała się bowiem Wielkanoc. Zobaczywszy co przyniosłem, car u- śmiechnąl się smutnie. Zrozumiał. W Rosji bowiem przynosi się święcone do w ię- W ięc w szyscy mają mnie za stracozienia drogim osobom, nego w ięźnia? w yszeptał. Potem zaczął narzekać na to wieczne transportow anie go z miejsca na miejsce. Dzieci są jeszcze w Tobolsku, użalał się, a my tutaj sami! Chciałem już odejść, więc spytałem cara i carową, czy życzą sobie, abym coś powiedział krew nym przy najbliższem spotkaniu. Oboje opuścili głowy. Carowa zagryzła wargi, car zaś w yszeptał pobladłem! ustami. Powiedzcie im, że... ich pozdrawiam. Ta moja ostatnia audjencja u cesarskiej pary trw ała trzydzieści pięć minut. Na podwórzu oczekiwał mnie zniecierpliwiony Wojkow, późniejszy poseł sowiecki w W arszawie, zastrzelony przez emigraatg r^yjgkiego... spytał maie, są bez nakrycia głowy pozdrawiają się przez podniesienie prawego ramienia. 3) urzędnicy mają zachowywać się analogicznie 1 poza służbą. Ciekawe, która ręka ma być użyta do brania łapówek, gdyż jak to donosiliśmy, w Niemczech mnożą się afery korupcyjne urzędników. (Przyp. Red.) samolot nieitiiccm nad Salzburgiem Z W iednia donoszą: 15 bm. o g. 17 sam olot zao p atrzo ny w w y raźn y znak hitlerow ski, leciał n ad S alzburgiem i ro zrzu cał odezw y, podpisane p rzez zbiegłych z A u strji przyw ódców n aro d o w o - socjalistycznych. O dezw y zaw ierały oso b iste inw ekty w y przeciw ko k anclerzow i Dollfussow i. czy mogę przysiąc, że widziałem naprawdę ostatniego Romanowa. W idocznie bolszew icy sami nie w ierzyli, czy mają do czynienia z carem, czy z kimś podstawionym. Nie zastanawiając się potwierdziłem autentyczność cesarskiej pary. Niewiara nowych władz rewolucyjnych w autentyczność cara pochodziła zapewne stąd,że po całym kraju kursow ały tysiące pogłosek i legend o rzekomej ucieczce cara do Niemiec, o żołnierzu, który był sobowtórem cesarskim, a który się poświęcił. Chcieli już w tedy zamordować i nie mieli pewności, czy car jest autentyczny, wzięli więc mnie, który znałem go bardzo dobrze i przez długi czas obcowałem z carską rodziną, dla dokonania konfrontacji. Ta konfrontacja przypieczętowała los carskiej rodziny. O rok później, w dniu 16 kwietniu byłem przyjęty na Kremlu. Starałem się o wyjazd z Sowietów i pragnąłem w yjechać jak najprędzej. P rzyjął mnie dygnitarz, którego nazwiska nie wymieniam. Dygnitarz przypomniał sobie widocznie, kto jestem, bo po pewnej chwili poprosił mnie z sobą. Poszedłem. Droga prow a dziła przez szereg korytarzy, wdół i wgórę po^ schodach, po istnym labiryncie przejść. W reszcie znalazłem się w jakiejś mrocznej sali. Dygnitarz ów w yjął w tedy pęk kluczy i otw orzył niepozorne drzwi, umieszczone w jednej ze ścian. Oczom moim ukazał się niezw ykły widok. Oto pokój ten był kopją widzianego przeze mnie salonu w dalekim Ekatierino- burgu. Tak sarno zawalony od góry do dołu kuframi, walizkami, paczkami i naj- D ^$ró M ej$ g e# ii.w i l k a m i..w ^ y s tk o KRAJY I ZE WIATA W ministerstwie Przemysłu i HandWi w Warszawie obradowała w piątek komisją dla spraw handlu, na której rozpatrywano sprawę ryczałtowania podatku przemysł wego. Spraw ą będzie załatwiona w drodze okólnika. i Również ma być zniesiony przymus w sprawie kupowania przez uczniów książek w sklepach szkolnych. Polski minister Spraw Zagranicznych podpisał nominacje radcy Beliny-Prażmowskiego na konsula w Leningradzie, oraz radcy Sosińsklego na konsula w Kijowie. # W ciągu obrad popołudniowych gabinet Rzeszy przyjął jednogłośnie ustawę o umowie konkordatowej między Rzeszą niemiecką a Stolicą Apostolską, parafowanej w dniu 8 bm. w Rzymie. Niemiecki minister pracy zawiadomił wszystkich powierników pracy, iż kierownictwo partii narodowo-socjaiistycznej wydał0 rozkaz cofnięcia wszystkich zarządzeń bojkotowych w stosunku do dzienników mieszczańskich, * Ńa wyraźne życzenie Hitlera, mają złożyć mandaty posłanki, zasiadające w dawniejszych frakcjach centrowych- Pozatem mają być usunięci z parlamentu działacze chrześcijańskich związków zawodowych oraz posłowie, liczący ponad 60 lat. W Wiihefmshafen skazano kupca żyda lonema na 4 miesiące więzienia za rozpowszechnianie wiadomości o okrucieństwach w Niemczech. ^ W Paryżu odbywa się k ngres socjalistów. od tkórego wyniku zależy ostatecznie taktyka socjalistów francuskich w parlamencie a więc losy rządu Daladiera. Rokowania prowadzone przez ekspertów amerykańskich, kanadyjskich, argentyńskich i australijskich z ekspertami państw naddunajskich zakończyły się zawarciem układu, na mocy którego państwa naddunajskie będą mogły eksportować rocznie 45 milionów korcy zboża, a w razie obfitych zbiorów 50 milionów. (Fodm/iba rent d la górnifóórw wc Francji Senat francuski zatwierdził projekt ustawy o podwyższeniu rent górniczych na sta«rość z franków do fr. Jednocześnie zatwierdzona została ustawa o rencie inwalidzkie! dla górników. Ustawa ta przewiduje, że w szyscy górnicy będą mogli po 3 lata pracy otrzymać rentę inwalidzką na wypadek choroby, lub kalectwa, pozbawiającego zdolności do pracy od 66%. Obie te ustawy maią duże znaczenie dla wielkiej liczby górników polskich, zatrudnionych we Francji, względem których mają również pełne zastosowanie. było mi znane. Tak samo ułożone, takiej samej barw y i pochodzenia. D ygnitarz jednak zachował największą niespodziankę na później. Oto w jednym rogu pokoju stal dziwny przedmiot, nakryty suknem. Dygnitarz mój podszedł do tego przedmiotu, przyw ołał mnie bliżej i odsłonił ciężką pokryw ę sukienną. Na małym stoliku ujrzałem w tedy klosz szklany, taki, jakie się spotyka w muzeach. W kloszu tym zobaczyłem zabalsam owaną głowę ostatniego cara. Zamiast lewego oka widoczna była olbrzym ia rana. Stałem jak skamieniały przed tem straszliwem szklanem okiem prawem, które pozostało i patrzyło na mnie z niemym wyrzutem. Rozległ się przytłum iony śmiech mojego cicerone, C zy widział pan? Tak, odpowiedziałem, widziałem! W ów czas zasłonił szklany klosz z głową ostatniego z carów Rosji i poszedł przedem ną przodem ku wyjściu. Już zamykając drzwi, zapytał sarkatycznie: I cóż to takiego pan u nas zobaczył? C o? Odpowiedziałem. Aha, widziałem jakieś kufry, paczki... I nic więcej? pytał dalej natarczywie. Nic w ięcej? Nie,.nic więcej, odpowiedziałem z wściekłością. Tak opuściłem ową posępną komnatę grozy, o nic już nie pytany. Potem w yjechałem z kraju i osiadłem w Stanach Zjednoczonych. Ale tego spojrzenia pośmiertnego cara nie zapomnę przez resztę mego

4 172 i W -.. STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. Jan Tadeusz hrabia Klimczok z Bielska pozbawiony majątku I nazwiska przez oszusta Lubara uciekł w gpry % postanowieniem, że będzie tępił złych, a bronił pokrzywdzonych. Klimczok dobrał sobie towarzyszy 1 utworzył %nimi bandę rozbójnicza, która swoją siedzibę miała w pobliżu malowniczej doliny Bystrej. W jakiś czas późniel Klimczok, ścigany przez żandarmów został ranny. Przed pościgiem ukryła go baronowa Helmieldowa umieściw szy go w starym pawilonie. Mąż Eugenii Helmieldowej, podejrzewając ją o ukrywanie Klimczoka, nie odstępował jej ani na chwilę, uniemożliwiając Klimczokowi pożywienia. jej dostarczanie B y ł to pastuszcie, EtSry Kręcił się po podwórzu, a którego przyw ołała do siebie E ugenja. Frącku zawołała" na n ieg o chodź tylk o do m n ie! O to m asz czeskiego. D aję ci go za to, że oddasz ten list podług rozkazu i że będziesz m ilczał. R ozum iesz? Chłopak sch ow ał pieniądz do Kieszeni, % ielkiemi okrągłem i oczym a przypatryw ał się głupkow ato E ugenji i kiw nął głow ą. D okąd mam zan ieść ten liścik? ^ D o lasku, Frącku. Przecież znasz ten lasek i okręgły pawilon przy staw ie. Chłopak senlął głową1. ' P ójdziesz w ięc tam i zapukasz do drzwi. T em u panu, który ci otw o rzy, oddasz ten list i p okłonisz się p ięknie od w ielm ożnej pani baronowej. P o w iesz, że w szy stk o napisano w liście. R ozum iesz? Chłopak skinął poraź drugi. Że w zględ ów ostrożności, Eażała E u g en ja chłopakow i jeszcze raz pow tórzyć, co m iał pow iedzieć. A nikom u w św iecie nić ö fern me w spom nisz! N ikom u też nie pokażesz te g o listu! N ik t o tern nie pow i nien w iedzieć. Urządź się tak mądrze, żeb y cię nikt nie sp ostrzegł. Chłopak przyobiecał, że z polecenia w y w iąże się jaknajlepiej i popędził. E ugenja uspokojona w róciła dó domu. B ogu dzięki, przynajm niej K lim czok będzie miał w iadom ość odem nie! pom yślała i odetchnęła z uczuciem ulgi. O tym sam ym czasie pędził FrąceK do pawilonu. Chciał się pospieszyć i w yw iązać z polecenia. Rozkaz samej wielm ożnej pani baronowej był mu oczyw iście św iętym. Był to zaszczyt, na który chciał zasłużyć pod każdym Względem. _M iało jednak stać się inaczej. W łaśnie zapał, z jakim w ziął się do dzieła, m iał mu zaszkodzić. Chłopak przesadzał w środkach ostrożności. W łaśnie bojaźliwość, z jaką oglądając się na w szystkie strony, czaił się i skradał m ięd zy krzakam i, zw róciła u w agę barona, który w łaśnie wracał do pałacu. F rącek pom iarkow ał za późno, że w ielm ożny pan baron śledził g o oczym a. Chciał w ięc dać drapaka. A le głos barona zatrzym ał g o na m iejscu. Za chw ilę H elm feld trzym ał już chłopaka za uszy. Co ty znow u w ypraw iasz, lada- co?- krzyknął surowo na Frącka, który drżał z obawy. Znowu chcesz pew nie w ybrać m łode z gniazda, albo kraść ow oc? H e, ty łobuzie! D laczego to tak czaisz się przed ludźm i! O dziesięć mil m ożna poznać po tobie, że masz nieczyste sum ienie! U Frącka dusza siedziała na ram ieniu. P o c h w y c o n y i ta r g a n y z a u s z y p rzez b a ro n a, w ił się i u n ie w in n ia ł, ż e n ie c h c ia ł w y b ie r a ć g n ia z d, an i k ra ść o w o c u. L ecz baron m e p uszczał g o z ręki. W ię c jakie trzym ają ci sic figle? N ic dobrego ps tobie spodziew ać się nie m ożna, niecnoto! Frącek rozpłakał się, bo za nic w św iecie nie chciał zdradzić tajem nicy. N ieszczęśliw y traf jednak zrządził, że F rąckow i przy szam otaniu się z baronem, wypadł liścik z podartej kieszeni spencerka. B ied ny chłopak z przerażenia om al nie upadł na ziem ię. Baron schylił się i szybkim ruchem podniósł list z ziem i. O czy błyszczały mu złow ieszczo. A co to jest, w isusie? - syczał baron przez zaciśnięte zęby. L ist? K to ci g o w ręczył i kom u m asz g o od nieść? Baron pom iarkował, że św ięci śię coś podejrzanego. Chłopak widział, że na nić zdadzą się w ybiegi. N ie pozostaw ało mu nic w ięcej, jak przyznać się do prawdy, bo to jedyny był sposób, w jaki m ógł się uchronić od now ej kary. L ist... ten list... dała mi... w ielm ożna pani! m ów ił z głośn ym płaczem. A ja... ja... m iałem g o zanieść brze znanym "cl gan kiem! _ O, mój najdroższy, nie uw ierzysz, jak m i tę skno za to b ą! T w o ja szczerze i gorąco kochająca Cię E u g e n j a. W końcu baron H elm feld ochłonął z osłupienia. O czy je g o rzucały gro ź ne błyski. Już otw ierał usta do straszn ego przekleństw a. Poham ow ał się jeszcze d ość w cześn ie. P o nam yśle odstąpił od pierw otneg o sw ojego zamiaru. N ie poszedł w ięc, jak z początku zam ierzał, do pałacu i nie zażądał rachunku od wiarołom nej żony, której zdrada była dostatecznie dowiedziona. T eraz baron znał już tajem nicę E ugenji! K to był jednak ryw alem? Przez kilka chw il n am yślał się, a czoło pokryło m u się bruzdam i. N a g le rozjaśniły mu się oczy. Czy m ógł jeszcze w ątpić? Zdawało mu się, jakoby mu nagle bielm o spadło z oczu, jakoby nagle w zrok odzyskał na now o. C złow iek, do k tórego był list napisany i który w paw ilonie czekał na nie- Frącku zaw ołała E ugenja * chodź ty lk o do m nie j dp lasku... 1 oddać... pew nem u panu... wierną kobietę, nie był nikim innym, w paw ilonie... obok staw u! A nie m iałem o tern w spom inać... nikomu. D o nikt inn y! T eraz też dopiero zrozu jak K lim czokiem! T ak, to był on, a stałem też czeskiego, od wielm ożnej m iał, w jaki sposób K lim czok ow i udało się w owej nocy, kiedy g o ścigano, p ani! dokończył, zalew ając się w ciąż łzam i. zbiec i ukryć się przed napastnikami. Baron skamieniał, K operta była T o E ugenja ukryła g o przed w ściekłością ch łopów i żandarm ów. jeszcze w ilgotn a. B aron nie p otrzebował jej rozrywać, tylko m ógł ją od- Baron nie posiadał się z złości, n ienaw iści i zazdrości. Pierw szą jego kleić. m yślą było n atychm iast biec do palablaskiem, gdy w zrok przesuw a, t S O czy barona zab łysły złow rogim razach napisanych w liście. ęzoka. L ist brzm iał, jak następuje!. N a g le jednak ochłonął i uspokoił N ajd roższy! ^ śię pozornie. W oczach zaśw ieciła M ąż mój strzeże mnie od wczoraj mu się chęć podstępnej zem sty. P o argusow em i oczym a. N ie m ogłam kilku chwilach zadum y, uśm iechnął się w ięc w żaden sposób przybyć do ironicznie. P o tem złożył zn ow u pa- ciebie i przynieść ci pożywienia. Żal pier, w sunął g o w kopertę i oddał m i b łogich chwil, jakie m ogłam sp ę drżącem u jeszcze z strachu chłopakowi. dzić przy tw oim boku. Mąż czuwał nademną naw et podczas nocy, bo. N iech w ięc tak będzie, jak to obawiał się, że Klim czok m ógłby wielm ożna pani baronowa rozkazała m nie pow tórnie w ykraść i uprow a powiedział baron. P ójdziesz do dzić. Śm iaćby się m ożna do rozpu- pawilonu i oddasz list temu panu, dla ku, gdyby ta sprawa me była dla ktorego jest przeznaczony N iech te* mnie tak smutną. N aw et dziś jesz- tak będzie, że masz m ilczeć jak skała cze mąż nie odstępuje odem nie ani Biada ci, gdybyś komu pisnął choćby na krok. Mam zaledw ie chw ileczkę tylko słów eczko, czasu do napisania te g o listu i oddania g o posłańcow i. Chłopak bę r. T Je.szc.ze fedno sobie spam iętaj! Gdyby ci się pani baronowa spytała dzie milczał. D ziś w nocy nie pow strzym ają m nie żadne m oce św ia czys polecenie wykonał, w tedy nie w spom nisz ani słówkiem, że ja list ta. M uszę pobiec do ciebie, ponie-, tł. czytałem. R potr2ebuic * ozum iesz? N ikt = o tern *- ESS6 i e nia się z tw oją Eugenji}, która pra- Chłopak uradow any, Se mu udało I 35 milionów ani na całym śniecie Departament for Industrial Progress w W szyngtonie ogłasza statystykę ilości aut dujących się w ruchu na całym świecie stycznia 1933 r. Według tych danych, aut na 1 stycznia 1932 r. wz do liczby 35.2 milioma wozów na 1 styc 1933 roku. Przyrost wynosi zatem 540 wozów w ciągu roku. Z tych 35.2 wozów przypada 74 proc. na Stany Z liczone, za nimi kroczy Francja z 4.8 proc. f zów, dalej W. Brytan]a z 4.5 proc., Kanady 3.4 proc., Niemcy z 1.8 proc., Australia z t proc. Udział wszystkich innych krajów * rażą się procentowo poniżej 1 proc. Jeśli porównać wielkie miasta pod w zf dem liczby kursujących w nich automobile palmę pierwszeństwa zdobywają oczyw^j miasta amerykańskie, up. New. Jork w y W je aut, Chicago aut. W, miast z miast europejskich Londyn, 299" aut, Paryż aut, Berlin & w, Śmierć szwedzkie# fcróta nart Prasa stokhohnska doniosła ostatnio l!o o Ij g gicznej śmierci Andersa Ahrmama, zwaot królem nart", w dzikich lasach półn- ł ó W Szwecji. Abrmaa liczył 80 lat 1 w swej -ei i# tf dości był jednym z najsłynniejszych u cji myśliwych i narciarzy. Niedawno się on, pomimo silnej burzy, łodzią.- Pearl, do małej osady japońskiej. Nagłe 0¾ rżenie wichru wywróciło łódź 1 Ahrman wpjj do wody. Widząc to z wybrzeża, żona mana pośpieszyła na pomoc mężowi i z " mej łodzi zdołała rzucić mu linę, za potó< f której wydostał się starzec na brzeg. AP man zdołał tylko wymówić parę słów 1 zffl2f prawdopodobnie na atak serca. We wszystkich osadach i namiotach łap^ skich północnej Szwecji starzy ludzie opow dają dzieciom 1 wnukom 0 niemal legend^ nej sile i przygodach króla nart*. Przed \ ciu laty brał on udział w biegach narcm skich, jednym z najtrudniejszych konkurs»' w historii szwedzkiego narciarstwa, przetwa jąc dystans 210 kilometrów poprzez w kie okolice Laplandji. Po ukońszenta bl% Ahrman udał się na nartach do w si Jo*' mokk, gdzie tańczył całą noc. Nie odpodwając ani chwili, założył znów rano ** narty 1 przebył 110 km. aż do Penraure V - v W Też r,debry" obywatel Charakterystyczny wypadek SamW stwa zdarzył się w tych dniach w e ^ Tumikowie. Mieszkaniec tejże w si Józef stawając na (komisję wojskowy, został zdolnym i otrzymał kategorie J ' Majda jednak nie chciał być żoftń1 rzem i tak się tern przejął, że wziąw ^ sznur, powiesił się na przydrożnym dr^ wie. Gdly zauważono wisielca, zdjęto ^ tylko zimne zwłoki. Samobójstwo to ^ warto przykre wrażenie w całej o k o # Z4MSassj wydziałowi! tie 5 gimnazjalnie} Czechosłowackie ministerstwo sz! nictwa rozporządziło, biorąc pod uw obecne ciężkie czasy d!a rodzin biedni że można po ukończeniu 4 klasy być pf jętym do klasy piątej szkoły średniej. Jest to wielka pomoc dla rodzic niezamożnych, chcących dzieci w ysj na stud ja. Warunkiem przejścia z ki; 4 szkoły wydziałowej do 5 klasy gim zjalnej jest zdany egzamin z języka 1 kładowego, matematyki, oraz jednego zyka obecnego, łaciny lub francuskie Na podstawie świadectwa można I zwolnionym z egzaminu z języka wył dowego i matematyki. Wtedy wstępuj! zdaje egzamin tylko z jednego z język obcych. Rozporządzenie to wejdzie 1 bawem w życie. JimioBms w r W dniu 10 bn. autobus pasażer*?! kursujący pomiędzy Kaliszem i Ł o # na szo-sie międizy Szczytnikami i Mafc waoze, wpadł do rowu. Prowadzący samochód, szofer A<# Kwiatkowski, zamieszkały w Łodizi, szedł z katastrofy bez szwanku, miast pomocnik jego, Reichert Antoni' Pabianic, uiegł ogólnemu potłuczeń#, złamaniu nogi. Reich erta przewie## do szfiitala św. Trójcy sl Kadiszu.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA,

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h 97702392942044 9 770239"2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! Rodacy! Zydostwo całego świata śle do Polski olbrzymie sumy pieniężne na rzecz prowadzonej przez miejscowe żydostwo wielkiej akcji wywrotowej. W porozumieniu

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo