WYBIERZ studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. daczego?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBIERZ studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. daczego?"

Transkrypt

1

2

3

4 WYBIERZ studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 45 daczego? ponieważ KSZTAŁCIMY PRAKTYKÓW to misja niezwykłej uczelni - młodej - dynamicznej - nowoczesnej - innowacyjnej specjalnie dla Ciebie. i masz ją tak blisko..

5 OFERTA EDUKACYJNA 5 PWSIiP - Kierunki studiów Administracja Automatyka i robotyka Dietetyka Filologia - angielska z technologią informacyjną Fizjoterapia Informatyka Kosmetologia Pielęgniarstwo Praca socjalna Technologia żywności i żywienie człowieka Wychowanie fizyczne Zarządzanie ASP - kierunki kształcenia zawód technik farmaceutyczny zawód technik masażysta zawód ratownik medyczny zawód opiekun medyczny zawód asystentka stomatologiczna zawód opiekunka dziecięca Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie CERTYFIKATY LCCI IQ angielski w biznesie Pearson Language Tests Akademia sieci komputerowych CISCO Szczegóły dotyczące możliwości zdobycia certyfikatów na

6 OFERTA EDUKACYJNA 67 STUDIA PODYPLOMOWE Socjoterapia Asystent rodziny Język angielski w tłumaczeniach biznesowych i prawniczych Terapia pedagogiczna Przygotowanie pedagogiczne Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Oferta studiów podyplomowych może ulec zmianie. Szczegółowe informacje o planach studiów, zasadach rekrutacji, warunkach odpłatności KURSY Instruktorskie i trenerskie w następujących dyscyplinach: gry sportowe: piłka nożna, piłka sitkowa, piłka ręczna, koszykówka sporty indywidualne: pływanie, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, narciarstwo zjazdowe, fitness, lekkoatletyka Przygotowawcze: maturalne dla studentów Szczegóły na stronie

7 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 7 Kwalifikacja kandydatów na poszczególne kierunki prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Pozycja na liście rankingowej zależeć będzie od ilości punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wskazanych przez kandydata. Jeśli kandydat zdawał poziom rozszerzony, liczbę punktów mnoży się przez 1,5 (z wyjątkiem kierunku Filologia, gdzie liczbę punktów mnoży się przez 2). W przypadku kierunku Wychowanie fizyczne wymagany jest także egzamin ze sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady rekrutacji:

8 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 89 INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI i GASTRONOMII STUDIA I stopnia, inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne Technologia żywności i żywienie człowieka specjalności: technologia żywności gastronomia inżynieria żywności i organizacja produkcji przedmioty: - język obcy - do wyboru: biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia INSTYTUT INFORMATYKI i AUTOMATYKI STUDIA I stopnia, inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne Informatyka specjalności: systemy oprogramowania grafika komputerowa i techniki multimedialne przedmioty: - język obcy - do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia Automatyka i robotyka specjalności: automatyzacja procesów przedmioty: - język obcy - do wyboru: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia

9 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 9 INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Administracja specjalności: administracja samorządowa przedmioty: - język obcy - do wyboru: historia, język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie Zarządzanie specjalności: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem zarządzanie projektami zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie rachunkowość w zarządzaniu przedmioty: - język obcy - do wyboru: historia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

10 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 10 INSTYTUT SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Praca socjalna przedmioty: - język obcy - do wyboru: historia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie Filologia specjalność: filologia angielska z technologią informacyjną UWAGA!! O przyjęcie na kierunek Filologia mogą ubiegać się kandydaci, którzy zdawali pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a także kandydaci, którzy mogą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B1 (certyfikaty językowe lub rozmowa kwalifikacyjna). Pozycję kandydata na liście rankingowej stanowić będzie liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości.

11 KIERUNKI OFERTA EDUKACYJNA STUDIÓW - wymagane przedmioty INSTYTUT MEDYCZNY im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Kosmetologia przedmioty: - język obcy - do wyboru: biologia, chemia Dietetyka przedmioty: - język obcy - do wyboru: biologia, chemia Fizjoterapia przedmioty: - język obcy - do wyboru: fizyka, biologia, chemia INSTYTUT MEDYCZNY im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Pielęgniarstwo studia I stopnia stacjonarne przedmioty:- język obcy - do wyboru: biologia, chemia Pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne UWAGA!! O przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo studia I st. niestacjonarne - mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci dwuletnich oraz dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych lub pięcioletnich liceów medycznych o kierunku pielęgniarstwo, którzy posiadają świadectwo dojrzałości, dyplom pielęgniarki oraz prawo wykonywania zawodu. Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonego świadectwa ukończenia liceum medycznego, studium medycznego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu. Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej zgodnie z uzyskaną średnią arytmetyczną z: - oceny z egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymanej w średniej szkole medycznej (liceum medyczne, pomaturalne studium medyczne), - średniej ocen z egzaminu maturalnego.

12 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 12 INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Wychowanie fizyczne specjalności: instruktorska i trenerska wychowanie fizyczne i zdrowotne Pozycję na liście rankingowej stanowić będzie liczba punktów uzyskana według poniższych kryteriów: - egzamin ze sprawności fizycznej obejmujący trzy dyscypliny sportowe do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe (jedna do wyboru piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna), - punktacja za wyniki z egzaminu maturalnego, na podstawie punktów procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów (część pisemna egzaminu maturalnego). Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, ich zakres i sposób przeliczania punktów opublikowane są na stronie edu.pl/kandydaci.

13 OFERTA EDUKACYJNA 13 AKADEMICKA SZKOŁA POLICEALNA Akademicka Szkoła Policealna to pierwsza w regionie szkoła policealna funkcjonująca w strukturze uczelni wyższej, w ramach Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Swoją ofertę edukacyjną kieruje do absolwentów szkół średnich (matura nie jest wymagana!!), zarówno do młodzieży, jak i do osób ze znaczącym doświadczeniem zawodowym to propozycja i szansa na zdobycie solidnego wykształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Nauka w ASP jest bezpłatna. Uczniowie ASP kształcą się w systemie dziennym (nauka trwa 5 dni tygodniu), w następujących zawodach medycznych: Technik farmaceutyczny Ratownik medyczny Technik masażysta Higienistka stomatologiczna Opiekunka dziecięca Szczegóły dotyczące rekrutacji i warunków przyjęcia na a także bezpośrednio w szkole: Akademicka Szkoła Policealna w Łomży Łomża, ul. Wiejska 16 tel.: , fax:

14 REKRUTACJA NA STUDIA - niezbędne dokumenty 14 Rekrutacja do Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbywa się drogą elektroniczną. W celu rejestracji kandydaci korzystają z dostępu do Systemu Rejestracji Elektronicznej we własnym zakresie lub mogą tego dokonać wykorzystując specjalnie przygotowane stanowiska komputerowe na terenie uczelni. System Rekrutacji Elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej: rekrutacja.pwsip.edu.pl Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków. Kandydat, który wybierze więcej niż jeden kierunek studiów, musi w formularzu rejestracyjnym wskazać kolejność preferowanych kierunków. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Osobiste konto kandydata służy do: dokonania i potwierdzenia rejestracji, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących wyników kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, przekazywania wszelkich innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto uzyskane w Systemie Rekrutacji Elektronicznej. System udostępnia gotowy wydruk polecenia przelewu z wypełnionymi wszystkimi danymi. W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek opłata rekrutacyjna musi być wniesiona na każdy kierunek osobno. Podobnie, w przypadku rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne należy wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy tryb osobno. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

15 WYMAGANE DOKUMENTY 15 Kandydaci na studia składają w Dziale Spraw Studenckich następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z SRE; wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wygenerowany z SRE; świadectwo dojrzałości w oryginale (lub jego odpis); świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku osób zdających maturę przed rokiem 2007; kandydaci na studia drugiego stopnia odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplement (w przypadku gdy został wydany) oraz zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia lub studiach magisterskich (jednolitych) poświadczone przez właściwy organ; jedna aktualna fotografia (zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) identyczna ze zdjęciem w formie cyfrowej dołączonym do internetowego formularza rejestracyjnego wymogi formatu zdjęcia podane są w SRE; kserokopia dowodu osobistego 1 i 2 strona; potwierdzenie dokonanych opłat: rekrutacyjnej i za legitymację; Dodatkowo: kandydaci na kierunki: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo I stopnia, Pielęgniarstwo II stopnia, Technologia żywności i żywienie człowieka, Wychowanie fizyczne - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydane wyłącznie przez lekarza medycyny pracy (skierowanie należy pobrać w Dziale Spraw Studenckich), kandydaci laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, ubiegający się o przyjęcie na podstawie złożonych dokumentów, składają odpowiedni dokument (duplikaty nie będą honorowane); kandydaci na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka - zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi; kandydaci na kierunek Wychowanie fizyczne - w przypadku osiągnięć sportowych w dyscyplinach i konkurencjach, zaświadczenie pozwalające na ubieganie się o przyjęcie na studia na podstawie złożonych dokumentów; kandydaci na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia studia niestacjonarne (pomostówka) - świadectwa pracy lub zaświadczenie wydane przez zakład pracy dokumentujące co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki oraz aktualne prawo wykonywania zawodu. Dokumenty wymagane od cudzoziemców: Dokumenty określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Kandydaci posiadający Kartę Polaka przechodzą proces rekrutacji jak obywatele polscy. Pozostałe niezbędne informacje oraz kalendarium rekrutacji opublikowane są na stronie

16 STYPENDIA DOM STUDENTA UBEZPIECZENIA STYPENDIA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci: - stypendiów: o charakterze socjalnym: stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, dodatek do zakwaterowania, za wyniki w nauce, za osiągnięcia w sporcie, - zapomogi losowej, - specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych. CO ZROBIĆ, ŻEBY UZYSKAĆ STYPENDIUM? Aby uzyskać pomoc materialną w postaci stypendium należy: zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSIiP w Łomży (opublikowanym na stronie - stypendia) zarejestrować się w elektronicznym systemie dotyczącym przyznawania stypendiów i pobrać odpowiednie pliki, złożyć w Dziale Spraw Studenckich wymagane dokumenty, w terminie określonym przez Komisję Stypendialną, czekać na rozpatrzenie wniosku. DOM STUDENTA Dom Studenta PWSIiP w Łomży położony jest w urokliwym zakątku miasta, bardzo blisko rzeki Narew i łomżyńskich bulwarów. Mieszkańcy DS mają możliwość korzystania z orlika i po sąsiedzku, w AZSP, z sal fitness i siłowni, a także z parkingu z całodobowym monitoringiem!!! Można wypożyczyć rower, pogrillować na patio lub opalać się na akademickim kocu wśród ślicznych stokrotek. W CAŁYM DOMU STU- DENTA DZIAŁA BEZPRZEWODOWY INTER- NET!!!! Do dyspozycji są także komputery stacjonarne. DS PWSIiP ul. Wiejska 16 A UBEZPIECZENIE Ubezpieczenie studentów z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest indywidualne i nie jest obowiązkowe. Obejmuje ono odpowiedzialność za wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas zajęć, wakacji, w drodze na uczelnię lub z uczelni oraz w życiu prywatnym. Istnieje także możliwość korzystnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). To ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów niektórych kierunków szczegóły na stronie Ważne! Ubezpieczyciela wybiera Samorząd Studencki.

17 17

18 WYJAZDY I STUDIA ZAGRANICZNE ERASMUS + jest jednym z elementów programu Unii Europejskiej. Program obejmuje wyjazdy na studia i praktyki, a także wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni. Nasza uczelnia uczestniczy w tym programie od 2005 roku. Na podstawie blisko 40 umów z uczelniami, m. in. w Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Szwajcarii, RFN, Wielkiej Brytanii czy Turcji, odbywa się wymiana studentów i nauczycieli akademickich. Studenci, którzy decydują się na udział w programie, mogą wyjechać na jeden lub dwa semestry do prawie wszystkich państw europejskich już na drugim roku studiów. W ramach rozszerzonej Karty Erasmusa, jaką posiadamy, studenci mogą odbyć za granicą praktyki w uczelniach, firmach, instytucjach czy organizacjach. W ramach wymiany zagranicznej do naszej uczelni przyjeżdżają studenci Erasmusa z całej Europy i Turcji. Studenci PWSIiP mają także okazję do wysłuchania wykładów w języku angielskim, prowadzonych przez profesorów z zagranicznych uczelni partnerskich. ERASMUS to niepowtarzalna szansa na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku studenckim, przy unijnym wsparciu finansowym. Więcej informacji na stronie - współpraca zagraniczna

19 SPECJALNA PROPOZYCJA DLA POLAKÓW Z ZAGRANICY 19 Każdy, kto posiada Kartę Polaka może studiować w PWSIiP w Łomży na takich samych warunkach, jak mieszkający w Polsce obywatele Polski. Specjalnie dla studentów z Kartą Polaka przygotowaliśmy: studia na europejskim poziomie dodatkowe stypendia, poza dostępnymi na ogólnych zasadach pomoc w staraniach o dofinansowanie studiów ze środków Rządu RP i Stowarzyszenia Wspólnota Polska miejsca w akademiku dodatkowe ubezpieczenie zapewniające pełną opiekę medyczną podczas studiów pomoc w dojazdach do rodzinnego domu Pozostałe niezbędne informacje na stronie lub pod numerami telefonu: ,

20 SAMORZĄD STUDENCKI Samorząd Studentów PWSIiP reprezentuje wszystkich studentów uczelni i dba o ochronę i zabezpieczenie wszystkich interesów studentów. Członkowie organów Samorządu współpracują z władzami uczelni i współuczestniczą w podejmowaniu decyzji m.in. w sprawach związanych z organizacją studiów, jakością kształcenia czy pomocy materialnej. Sztandarową imprezą organizowaną przez Samorząd Studencki są JUWENALIA. W ramach tego studenckiego święta organizowane są nie tylko koncerty, gromadzące wielotysięczną rzeszę uczestników, ale także różne imprezy prezentujące talenty i zainteresowania młodych ludzi. Oprócz Juwenaliów, Samorząd Studentów animuje wiele atrakcyjnych działań, kierowanych nie tylko do studentów uczelni. Jest tu miejsce dla każdego. https://www.facebook.com/sspwsiip?fref=ts

21 SPORT Klub Uczelniany AZS PWSIiP 21 Klubu Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego jest jednym klubem w Łomży i podregionie działającym w ramach AZS. KU AZS prowadzi następujące, specjalistyczne sekcje sportowe: 1. taekwondo olimpijskie, 2. tenis stołowy, 3. piłka siatkowa, 4. lekkoatletyka, 5. korfball, 6. futbol amerykański 7. sekcja rekreacyjna. Klub organizuje zajęcia rekreacyjne i turnieje sportowe. Więcej szczegółów dotyczących działalności klubu znajdziesz na

22 STUDY GUIDE for exchange and visiting students THE STATE HIGHER SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND BUSSINES ADMINISTRATION IN ŁOMŻA

23 STUDY GUIDE for exchange and visiting students 23 Welcome from the Rector Dear potential students, I warmly invite you all come to Łomża and study at the State Higher School of Computer Sciences and Business Administration. We offer you interesting courses and exceptional conditions for studying. Here you will not only find outstanding lecturers, professors and assistants who are true specialists in their fields, but also a wonderful friendly atmosphere. PWSIiP in Łomża is an institution that teaches at level 1 studies in accordance with the Bologne System. The diversity of offered courses cause that they gain an interdisciplinary character. As we are very close to the local social community, we have very good contacts with regional companies which increases the chances of our graduates in finding employment as well as having the possibility of interesting practices during the course of study. If you decide to study in Łomża, I guarantee that you will acquaint yourself with the true Polish atmosphere. You will meet people who are open and friendly. You will learn our culture an life that turns at a normal speed and not that of a big city. Friends that you meet during lectures will take you to clubs where they spend their free time, or perhaps you will also enjoy our untouched natural environment of which we are so proud. Łomża is a medium size kind of town. You do not have to cover great distances or spend hours in a car or municipal transport. Here you can taste the peaceful life and have plenty of time for study and entertainment. I urge you to familiarize yourself with the offer which we have prepared and can be found further on in this guide and when you finally do come here, why don t we meet personally so that we could get to know each other. Robert Charmas, Rector

24 WELCOME TO POLAND & ŁOMŻA For the last thousand years, Poland was the country where cultures from the east and west of Europe made their initial contact. As a member of the European Union and the NATO Alliance, Poland plays an active part in the development of European integration. Poles have also always played important roles in the history of many nations. A democracy located in the middle of Europe, inhabited by a friendly, hospitable people is building a modern economy, yet cherishing their heritage dearly. Poland is a garden of nature and a treasure trove of cultural riches. Poland s natural environment makes active rest and recreation possible at any time of the year. In many regions of Poland there are natural sites preserved in their primeval state rarely encountered in other parts of Europe. Visitors feel truly welcome to Łomża and Poland when they experience our traditional Polish hospitality.

25 A GLIMPSE OF THE REGION 25 Łomża has an attractive geographical location. It is situated at the distance of merely 140 km from Warsaw, which is the capital of Poland. The town is an important knot of international automobile transport on the way to the boundary passages in Kuźnica (138 km) and Ogrodniki (146 km). Łomża is situated in the area of the country renowned for its clean air and pristine countryside earning the region the name of the Green Lungs of Poland. It is located on an exclusively beautiful moraine, around unique swampy areas. Łomża and its suburbs are a perfect place for those who are able to appreciate the inimitable nature of the region. Almost 64 thousand inhabitants live here and the territory of Łomża occupies ha. Adjacent to the town is the Narew River and its flood plain that make up the Narew River Landscape Park. Not very far away (20 km) you can also find the Biebrza National Park, which covers an area of over 59,000 hectares and is known throughout Europe for its rare, and often unique, flora and fauna. Łomża functions as the main economic and cultural center of the region. The North-Eastern part of the town, known as a transitional area between ground moraines, presents a picturesque landscape, which is characterized by a diversified relief.

26 PWSIIP GENERAL INFORMATION PWSIiP is young and modern Higher Education School, recognizable in the country and in the region as the center of education of specialists practitioners. The School is situated at 14 Akademicka Street at the south edge of the town. The distance to the bus station is about 2 km and 3 km to the center. We are a multidisciplinary leading institution providing higher education and research services in the region. The State Higher School of Computer Science and Business Administration in Łomża (PWSIiP) is a public institution, funded by the Ministry of Science and Higher Education. Professional Degrees Awarded to the Graduates in PWSIiP The graduates of our institution receive following degrees: bachelor a degree obtained on completion of a professional higher education course lasting 3 years; engineer a degree obtained on completion of a professional higher education course in a field of engineering, agriculture or economics, lasting 3.5 years; master and equivalent degrees: master of nursing awarded on completion of 2 years postgraduate master s course for holders of a higher professional education diploma (bachelor s degree). Our main objective is to educate specialists of modern standards in the field of advanced technologies and profiles closely connected with the regional and national economy. We prepare the professionals for labour market and develop their abilities to create new small and medium-sized enterprises.

27 EDUCATIONAL OPPORTUNITIES 27 The School attracts students from North Eastern Poland and abroad by its wide educational opportunities. PWSIiP offers undergraduate courses leading to bachelor degrees in Business Administration, Physical Education, Nursing, Cosmetology, Social Work and English Philology. Engineer degrees in Computer Science, Food Technology, Automation and Robotics. PWSIiP also provides master degree graduate course in Nursing. All these degree programmes are accredited by the Central Commission for Accreditation. All study programmes qualify for credits under the European Credit and Accumulation Transfer System (ECTS). We are the holder of Extended Erasmus Charter.

28 28

29 THE INSTITUTES AND SPECIALIZATIONS 29 COMPUTER SCIENCE AND AUTOMATION INSTITUTE Computer Science Software Systems Computer Graphics and Multimedial Technology Automation and Robotics Automation of Processes Applied Robotics BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE Management Small and Medium Size Enterprises Management Management Accounting Project Management Logistic Management MEDICAL INSTITUTE Nursing Cosmetology Dietetics Physiotherapy Administration Self-government Administration

30 THE INSTITUTES AND SPECIALIZATIONS FOOD TECHNOLOGY AND GASTRONOMY INSTITUTE Food Technology and Human Nutrition Food Technology Human Nutrition Food Engineering and Organization of Production PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE Physical Education Instructor and Trainer Physical and Health Education SOCIAL SCIENCES AND HUMA- NITIES INSTITUTE Social Work English Philology with Information Technology

31 THE INSTITUTES AND SPECIALIZATIONS 31 PWSIiP Academic Post-secondary Schools Postgraduate Studies Sociotherapy Assistant of Family Pedagogical Therapy English in Business and Juridical Translations Units of Public Sector Management Pedagogical Preparation Certificates Pearson Language Tests CISCO Courses Instructor training in sport games: football, volleyball, handball, basketball Instructor training in individual sports: swimming, olympic taekwondo, table tennis, downhill skiing, physical fitness, athletics Preparatory courses for high school graduates in mathematics and English

32 FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT The Foreign Languages Department provides English, German and Russian courses for both intramural and extramural students. Each of the departments has a unique teaching profile corresponding with its specialization, such as business, computer, medical or general English. Most students take a final exam at the end of the course. During the course they get credits for various tasks, including presentations, translation, conversation and written assignments. Students have the opportunity to take the London Chamber of Commerce and Industry exam and the Pearson test of English, as the School is a Registered Centre of both LCCI and PTE. The teachers of the Department are qualified professionals, with PhD and MA degrees in English, German and Russian Philology.

33 INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT 33 Lilianna Rywacka, MSc Head of the International Relations Department Institutional Erasmus Coordinator Tel.: Fax: The International Relations Department is responsible for international cooperation and bilateral agreements between the PWSIiP and partner institutions around the world. Promotes the School at the international arena, supplies the students and teaching staff with up-to-date information on available offers, programmes and exchange opportunities. We cooperate with universities in Europe and Asia. The International Department provides a range of documentation, statistics and general information on studying abroad for the benefit of students. Our duty is to disseminate information on teacher exchange programmes as well. The European development projects are carried out through our regular visits to Schools Departments and distribution of relevant information on the subject. Additionally, the International Department provides cultural information alongside with a range of activities in order to help new students adapt to their new environment and fully integrate into School life. All the students admitted to PWSIiP within the framework of the Erasmus exchange programme are given help in finding suitable and affordable accommodation. In addition, all such students receive ongoing administrative and social support during their period of study at the School. Equally high level of support is provided to teachers visiting the School under the exchange programme.

34 DAILY LIFE GENERAL INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS 34 AVERAGE COST OF LIVING The standard of living in Łomża corresponds to that of most cities in Eastern Poland and is relatively cheap compared to other areas of Europe. The prices listed below give an approximate indication of the prices in the area. ACCOMMODATION Average rent for a studio flat (per month): 110 Average rent for a two-roomed flat (per month): 150 Average rent for a single room in private flats (per month): 70 Average rent for a double room in private flats (per month): Cost of a single room in a 3-star Hotel (per night): TRAVEL (STUDENTS RECEIVE A 50% DISCOUNT) Single bus ticket: 0.50 (student rate 0.25) Monthly bus Season Ticket: 8.50 (student rate 4.25) Taxis: 0.50 per km FOOD One-week supermarket shopping: approx Pizza: approx A meal in a typical Polish restaurant: approx Breakfast in a café (cappuccino and croissant): approx Meal at the College cafeteria: 4.00 The Higher School of Computer Science and Business Administration in Łomża offers dormitory accommodation and additionally the International Office helps exchange students with finding suitable lodgings. The rooms are adjusted for 2-3 people, fully furnished with access to the Internet. Students do not have to bring their own bed clothes (blankets, sheets etc.) as well as additional equipment such as kitchen utensils. The rent is about 70 a month, including electricity, water and Internet. Students will have to pay a deposit of 70, which is returned when leaving if there are no claims.

35 DAILY LIFE GENERAL INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS 35 EXAMPLE SUPERMARKET FOOD PRICES Milk (litre): 0.30 Loaf of bread: 0.30 Butter (200g): 0.60 Cheese (kg): Meat (kg): Eggs (carton of 6 eggs): 0.30 Fruit (kg): Potatoes (kg): 0.25 ENTERTAINMENT Disco-pub: approx but most do not charge admission Cinema (premières): 4.5 Beer: COMPUTER FACILITIES Access to computer facilities and the Internet is provided at the School for student use, both in the Library and the Internet Café. TRAVEL There is a regular bus service between the School and the town centre with the last bus going at about 10:30 p.m. Taxis are however available 24 hours a day. Buses to Warsaw (hourly service) and other main towns in the area are available from the central bus station and buses travel on most days of the year except for one or two days during the Christmas and Easter holidays. From Warsaw, there are air, train and bus services throughout Poland and the entire world.

36 DAILY LIFE GENERAL INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS HEALTH CARE Poland has a free health care system based on national health insurance contributions. Anyone paying national health insurance is entitled to use the health services on the territory of Poland at any medical establishment having a contract with the National Health Fund (NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia). All citizens of member countries of the EU are entitled to use most of the health care services in Poland free of charge provided they have either form E111 or a European Health Insurance Card and some form of identity such as a passport. The services that can be used for free are: primary health care specialist out-patient care hospital treatment dental treatment rescue services ambulance transport Please note that if you do not have the necessary documents you will have to pay for your treatment yourself. In addition to the national health service Poland also has a well-developed private health care sector and it is advisable for students to take out private health care insurance. Special student health insurance is available in many countries at very reasonable rates. HOW TO REACH ŁOMŻA From Warsaw Airport, which is situated 145 km from Łomża the cheapest way to get to the city is by bus. But firstly you have to get to the Stadion Bus Station in Warsaw Praga district. You can get there by bus, tram or taxi. From this station there is a regular bus service between Warsaw and Łomża. HOW TO REACH THE SCHO- OL IN ŁOMŻA The Central Bus Station in Łomża is at Al. Legionów, not very far from the College 2 km. You can get to the College at 14 Akademicka Street by taxi or by bus No: 1, 2, 4, 15.

INFORMATOR DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW HANDBOOK FOR INRETNATIONAL STUDENTS

INFORMATOR DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW HANDBOOK FOR INRETNATIONAL STUDENTS INFORMATOR DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW HANDBOOK FOR INRETNATIONAL STUDENTS Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Higher Vocational State School in Włocławek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 COURSE CATALOGUE Name and Address The Gliwice Academy of Entrepreneurship Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 44-100 Gliwice Poland Phone: +48 32 4612150, fax: +48 32 4612130

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pobytu na Erasmusie. Witam, mam nadzieję że rady które umieszczę w moim sprawozdaniu okażą się przydatne

Sprawozdanie z pobytu na Erasmusie. Witam, mam nadzieję że rady które umieszczę w moim sprawozdaniu okażą się przydatne Małgorzata Jakimowicz Sprawozdanie z pobytu na Erasmusie Witam, mam nadzieję że rady które umieszczę w moim sprawozdaniu okażą się przydatne Jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdem do Pragi to zalecam

Bardziej szczegółowo

Erasmus Charter for Higher Education 217760-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE-1

Erasmus Charter for Higher Education 217760-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE-1 Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Application Form Call: 2014 Note: The data of this application form will be used by the European Commission/ Executive Agency EACEA and National Agencies

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Foreign Students Guide

Foreign Students Guide Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów

Bardziej szczegółowo

THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS

THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS ECTS INFORMATION PACKAGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM BIALYSTOK 2003 Copyright c 2003 The Bialystok School of Economics. This Information Package has been prepared

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01 Guide for International Students Contents About the university... 4 Information for exchange students... 4 Admission procedures... 5 Academic calendar...

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Table of contents / Spis treści

Table of contents / Spis treści 2 Table of contents / Spis treści Dear Students...4 Information about the University...6 Faculties...8 Organization of the academic year... 10 Grading System... 10 University Library / Erasmus...12 Accommodation

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133 spis treści Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... 8 Rektorzy WSR, AR i UR w Krakowie... 12 Doktorzy honoris causa WSR, AR i UR w Krakowie... 14 Profesorowie AR i UR w Krakowie doktorzy honoris

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Społecznych Społecznych

Umiejętności Społecznych Społecznych Wyższa Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Społecznych w w Poznaniu W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i 3 O WSUS-ie 4 Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej 8 Wydział Artystyczny 10 Wydział

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo