WYBIERZ studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. daczego?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBIERZ studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. daczego?"

Transkrypt

1

2

3

4 WYBIERZ studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 45 daczego? ponieważ KSZTAŁCIMY PRAKTYKÓW to misja niezwykłej uczelni - młodej - dynamicznej - nowoczesnej - innowacyjnej specjalnie dla Ciebie. i masz ją tak blisko..

5 OFERTA EDUKACYJNA 5 PWSIiP - Kierunki studiów Administracja Automatyka i robotyka Dietetyka Filologia - angielska z technologią informacyjną Fizjoterapia Informatyka Kosmetologia Pielęgniarstwo Praca socjalna Technologia żywności i żywienie człowieka Wychowanie fizyczne Zarządzanie ASP - kierunki kształcenia zawód technik farmaceutyczny zawód technik masażysta zawód ratownik medyczny zawód opiekun medyczny zawód asystentka stomatologiczna zawód opiekunka dziecięca Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie CERTYFIKATY LCCI IQ angielski w biznesie Pearson Language Tests Akademia sieci komputerowych CISCO Szczegóły dotyczące możliwości zdobycia certyfikatów na

6 OFERTA EDUKACYJNA 67 STUDIA PODYPLOMOWE Socjoterapia Asystent rodziny Język angielski w tłumaczeniach biznesowych i prawniczych Terapia pedagogiczna Przygotowanie pedagogiczne Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Oferta studiów podyplomowych może ulec zmianie. Szczegółowe informacje o planach studiów, zasadach rekrutacji, warunkach odpłatności KURSY Instruktorskie i trenerskie w następujących dyscyplinach: gry sportowe: piłka nożna, piłka sitkowa, piłka ręczna, koszykówka sporty indywidualne: pływanie, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, narciarstwo zjazdowe, fitness, lekkoatletyka Przygotowawcze: maturalne dla studentów Szczegóły na stronie

7 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 7 Kwalifikacja kandydatów na poszczególne kierunki prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Pozycja na liście rankingowej zależeć będzie od ilości punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wskazanych przez kandydata. Jeśli kandydat zdawał poziom rozszerzony, liczbę punktów mnoży się przez 1,5 (z wyjątkiem kierunku Filologia, gdzie liczbę punktów mnoży się przez 2). W przypadku kierunku Wychowanie fizyczne wymagany jest także egzamin ze sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady rekrutacji:

8 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 89 INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI i GASTRONOMII STUDIA I stopnia, inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne Technologia żywności i żywienie człowieka specjalności: technologia żywności gastronomia inżynieria żywności i organizacja produkcji przedmioty: - język obcy - do wyboru: biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia INSTYTUT INFORMATYKI i AUTOMATYKI STUDIA I stopnia, inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne Informatyka specjalności: systemy oprogramowania grafika komputerowa i techniki multimedialne przedmioty: - język obcy - do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia Automatyka i robotyka specjalności: automatyzacja procesów przedmioty: - język obcy - do wyboru: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia

9 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 9 INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Administracja specjalności: administracja samorządowa przedmioty: - język obcy - do wyboru: historia, język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie Zarządzanie specjalności: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem zarządzanie projektami zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie rachunkowość w zarządzaniu przedmioty: - język obcy - do wyboru: historia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

10 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 10 INSTYTUT SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Praca socjalna przedmioty: - język obcy - do wyboru: historia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie Filologia specjalność: filologia angielska z technologią informacyjną UWAGA!! O przyjęcie na kierunek Filologia mogą ubiegać się kandydaci, którzy zdawali pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% z pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a także kandydaci, którzy mogą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B1 (certyfikaty językowe lub rozmowa kwalifikacyjna). Pozycję kandydata na liście rankingowej stanowić będzie liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości.

11 KIERUNKI OFERTA EDUKACYJNA STUDIÓW - wymagane przedmioty INSTYTUT MEDYCZNY im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Kosmetologia przedmioty: - język obcy - do wyboru: biologia, chemia Dietetyka przedmioty: - język obcy - do wyboru: biologia, chemia Fizjoterapia przedmioty: - język obcy - do wyboru: fizyka, biologia, chemia INSTYTUT MEDYCZNY im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Pielęgniarstwo studia I stopnia stacjonarne przedmioty:- język obcy - do wyboru: biologia, chemia Pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne UWAGA!! O przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo studia I st. niestacjonarne - mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci dwuletnich oraz dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych lub pięcioletnich liceów medycznych o kierunku pielęgniarstwo, którzy posiadają świadectwo dojrzałości, dyplom pielęgniarki oraz prawo wykonywania zawodu. Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonego świadectwa ukończenia liceum medycznego, studium medycznego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu. Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej zgodnie z uzyskaną średnią arytmetyczną z: - oceny z egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymanej w średniej szkole medycznej (liceum medyczne, pomaturalne studium medyczne), - średniej ocen z egzaminu maturalnego.

12 KIERUNKI STUDIÓW - wymagane przedmioty 12 INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO STUDIA I stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne Wychowanie fizyczne specjalności: instruktorska i trenerska wychowanie fizyczne i zdrowotne Pozycję na liście rankingowej stanowić będzie liczba punktów uzyskana według poniższych kryteriów: - egzamin ze sprawności fizycznej obejmujący trzy dyscypliny sportowe do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe (jedna do wyboru piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna), - punktacja za wyniki z egzaminu maturalnego, na podstawie punktów procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów (część pisemna egzaminu maturalnego). Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, ich zakres i sposób przeliczania punktów opublikowane są na stronie edu.pl/kandydaci.

13 OFERTA EDUKACYJNA 13 AKADEMICKA SZKOŁA POLICEALNA Akademicka Szkoła Policealna to pierwsza w regionie szkoła policealna funkcjonująca w strukturze uczelni wyższej, w ramach Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Swoją ofertę edukacyjną kieruje do absolwentów szkół średnich (matura nie jest wymagana!!), zarówno do młodzieży, jak i do osób ze znaczącym doświadczeniem zawodowym to propozycja i szansa na zdobycie solidnego wykształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Nauka w ASP jest bezpłatna. Uczniowie ASP kształcą się w systemie dziennym (nauka trwa 5 dni tygodniu), w następujących zawodach medycznych: Technik farmaceutyczny Ratownik medyczny Technik masażysta Higienistka stomatologiczna Opiekunka dziecięca Szczegóły dotyczące rekrutacji i warunków przyjęcia na a także bezpośrednio w szkole: Akademicka Szkoła Policealna w Łomży Łomża, ul. Wiejska 16 tel.: , fax:

14 REKRUTACJA NA STUDIA - niezbędne dokumenty 14 Rekrutacja do Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbywa się drogą elektroniczną. W celu rejestracji kandydaci korzystają z dostępu do Systemu Rejestracji Elektronicznej we własnym zakresie lub mogą tego dokonać wykorzystując specjalnie przygotowane stanowiska komputerowe na terenie uczelni. System Rekrutacji Elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej: rekrutacja.pwsip.edu.pl Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków. Kandydat, który wybierze więcej niż jeden kierunek studiów, musi w formularzu rejestracyjnym wskazać kolejność preferowanych kierunków. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Osobiste konto kandydata służy do: dokonania i potwierdzenia rejestracji, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących wyników kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, przekazywania wszelkich innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto uzyskane w Systemie Rekrutacji Elektronicznej. System udostępnia gotowy wydruk polecenia przelewu z wypełnionymi wszystkimi danymi. W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek opłata rekrutacyjna musi być wniesiona na każdy kierunek osobno. Podobnie, w przypadku rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne należy wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy tryb osobno. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

15 WYMAGANE DOKUMENTY 15 Kandydaci na studia składają w Dziale Spraw Studenckich następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z SRE; wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wygenerowany z SRE; świadectwo dojrzałości w oryginale (lub jego odpis); świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku osób zdających maturę przed rokiem 2007; kandydaci na studia drugiego stopnia odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplement (w przypadku gdy został wydany) oraz zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia lub studiach magisterskich (jednolitych) poświadczone przez właściwy organ; jedna aktualna fotografia (zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) identyczna ze zdjęciem w formie cyfrowej dołączonym do internetowego formularza rejestracyjnego wymogi formatu zdjęcia podane są w SRE; kserokopia dowodu osobistego 1 i 2 strona; potwierdzenie dokonanych opłat: rekrutacyjnej i za legitymację; Dodatkowo: kandydaci na kierunki: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo I stopnia, Pielęgniarstwo II stopnia, Technologia żywności i żywienie człowieka, Wychowanie fizyczne - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydane wyłącznie przez lekarza medycyny pracy (skierowanie należy pobrać w Dziale Spraw Studenckich), kandydaci laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, ubiegający się o przyjęcie na podstawie złożonych dokumentów, składają odpowiedni dokument (duplikaty nie będą honorowane); kandydaci na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka - zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi; kandydaci na kierunek Wychowanie fizyczne - w przypadku osiągnięć sportowych w dyscyplinach i konkurencjach, zaświadczenie pozwalające na ubieganie się o przyjęcie na studia na podstawie złożonych dokumentów; kandydaci na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia studia niestacjonarne (pomostówka) - świadectwa pracy lub zaświadczenie wydane przez zakład pracy dokumentujące co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki oraz aktualne prawo wykonywania zawodu. Dokumenty wymagane od cudzoziemców: Dokumenty określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Kandydaci posiadający Kartę Polaka przechodzą proces rekrutacji jak obywatele polscy. Pozostałe niezbędne informacje oraz kalendarium rekrutacji opublikowane są na stronie

16 STYPENDIA DOM STUDENTA UBEZPIECZENIA STYPENDIA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci: - stypendiów: o charakterze socjalnym: stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, dodatek do zakwaterowania, za wyniki w nauce, za osiągnięcia w sporcie, - zapomogi losowej, - specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych. CO ZROBIĆ, ŻEBY UZYSKAĆ STYPENDIUM? Aby uzyskać pomoc materialną w postaci stypendium należy: zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSIiP w Łomży (opublikowanym na stronie - stypendia) zarejestrować się w elektronicznym systemie dotyczącym przyznawania stypendiów i pobrać odpowiednie pliki, złożyć w Dziale Spraw Studenckich wymagane dokumenty, w terminie określonym przez Komisję Stypendialną, czekać na rozpatrzenie wniosku. DOM STUDENTA Dom Studenta PWSIiP w Łomży położony jest w urokliwym zakątku miasta, bardzo blisko rzeki Narew i łomżyńskich bulwarów. Mieszkańcy DS mają możliwość korzystania z orlika i po sąsiedzku, w AZSP, z sal fitness i siłowni, a także z parkingu z całodobowym monitoringiem!!! Można wypożyczyć rower, pogrillować na patio lub opalać się na akademickim kocu wśród ślicznych stokrotek. W CAŁYM DOMU STU- DENTA DZIAŁA BEZPRZEWODOWY INTER- NET!!!! Do dyspozycji są także komputery stacjonarne. DS PWSIiP ul. Wiejska 16 A UBEZPIECZENIE Ubezpieczenie studentów z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest indywidualne i nie jest obowiązkowe. Obejmuje ono odpowiedzialność za wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas zajęć, wakacji, w drodze na uczelnię lub z uczelni oraz w życiu prywatnym. Istnieje także możliwość korzystnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). To ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów niektórych kierunków szczegóły na stronie Ważne! Ubezpieczyciela wybiera Samorząd Studencki.

17 17

18 WYJAZDY I STUDIA ZAGRANICZNE ERASMUS + jest jednym z elementów programu Unii Europejskiej. Program obejmuje wyjazdy na studia i praktyki, a także wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni. Nasza uczelnia uczestniczy w tym programie od 2005 roku. Na podstawie blisko 40 umów z uczelniami, m. in. w Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Szwajcarii, RFN, Wielkiej Brytanii czy Turcji, odbywa się wymiana studentów i nauczycieli akademickich. Studenci, którzy decydują się na udział w programie, mogą wyjechać na jeden lub dwa semestry do prawie wszystkich państw europejskich już na drugim roku studiów. W ramach rozszerzonej Karty Erasmusa, jaką posiadamy, studenci mogą odbyć za granicą praktyki w uczelniach, firmach, instytucjach czy organizacjach. W ramach wymiany zagranicznej do naszej uczelni przyjeżdżają studenci Erasmusa z całej Europy i Turcji. Studenci PWSIiP mają także okazję do wysłuchania wykładów w języku angielskim, prowadzonych przez profesorów z zagranicznych uczelni partnerskich. ERASMUS to niepowtarzalna szansa na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku studenckim, przy unijnym wsparciu finansowym. Więcej informacji na stronie - współpraca zagraniczna

19 SPECJALNA PROPOZYCJA DLA POLAKÓW Z ZAGRANICY 19 Każdy, kto posiada Kartę Polaka może studiować w PWSIiP w Łomży na takich samych warunkach, jak mieszkający w Polsce obywatele Polski. Specjalnie dla studentów z Kartą Polaka przygotowaliśmy: studia na europejskim poziomie dodatkowe stypendia, poza dostępnymi na ogólnych zasadach pomoc w staraniach o dofinansowanie studiów ze środków Rządu RP i Stowarzyszenia Wspólnota Polska miejsca w akademiku dodatkowe ubezpieczenie zapewniające pełną opiekę medyczną podczas studiów pomoc w dojazdach do rodzinnego domu Pozostałe niezbędne informacje na stronie lub pod numerami telefonu: ,

20 SAMORZĄD STUDENCKI Samorząd Studentów PWSIiP reprezentuje wszystkich studentów uczelni i dba o ochronę i zabezpieczenie wszystkich interesów studentów. Członkowie organów Samorządu współpracują z władzami uczelni i współuczestniczą w podejmowaniu decyzji m.in. w sprawach związanych z organizacją studiów, jakością kształcenia czy pomocy materialnej. Sztandarową imprezą organizowaną przez Samorząd Studencki są JUWENALIA. W ramach tego studenckiego święta organizowane są nie tylko koncerty, gromadzące wielotysięczną rzeszę uczestników, ale także różne imprezy prezentujące talenty i zainteresowania młodych ludzi. Oprócz Juwenaliów, Samorząd Studentów animuje wiele atrakcyjnych działań, kierowanych nie tylko do studentów uczelni. Jest tu miejsce dla każdego. https://www.facebook.com/sspwsiip?fref=ts

21 SPORT Klub Uczelniany AZS PWSIiP 21 Klubu Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego jest jednym klubem w Łomży i podregionie działającym w ramach AZS. KU AZS prowadzi następujące, specjalistyczne sekcje sportowe: 1. taekwondo olimpijskie, 2. tenis stołowy, 3. piłka siatkowa, 4. lekkoatletyka, 5. korfball, 6. futbol amerykański 7. sekcja rekreacyjna. Klub organizuje zajęcia rekreacyjne i turnieje sportowe. Więcej szczegółów dotyczących działalności klubu znajdziesz na

22 STUDY GUIDE for exchange and visiting students THE STATE HIGHER SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND BUSSINES ADMINISTRATION IN ŁOMŻA

23 STUDY GUIDE for exchange and visiting students 23 Welcome from the Rector Dear potential students, I warmly invite you all come to Łomża and study at the State Higher School of Computer Sciences and Business Administration. We offer you interesting courses and exceptional conditions for studying. Here you will not only find outstanding lecturers, professors and assistants who are true specialists in their fields, but also a wonderful friendly atmosphere. PWSIiP in Łomża is an institution that teaches at level 1 studies in accordance with the Bologne System. The diversity of offered courses cause that they gain an interdisciplinary character. As we are very close to the local social community, we have very good contacts with regional companies which increases the chances of our graduates in finding employment as well as having the possibility of interesting practices during the course of study. If you decide to study in Łomża, I guarantee that you will acquaint yourself with the true Polish atmosphere. You will meet people who are open and friendly. You will learn our culture an life that turns at a normal speed and not that of a big city. Friends that you meet during lectures will take you to clubs where they spend their free time, or perhaps you will also enjoy our untouched natural environment of which we are so proud. Łomża is a medium size kind of town. You do not have to cover great distances or spend hours in a car or municipal transport. Here you can taste the peaceful life and have plenty of time for study and entertainment. I urge you to familiarize yourself with the offer which we have prepared and can be found further on in this guide and when you finally do come here, why don t we meet personally so that we could get to know each other. Robert Charmas, Rector

24 WELCOME TO POLAND & ŁOMŻA For the last thousand years, Poland was the country where cultures from the east and west of Europe made their initial contact. As a member of the European Union and the NATO Alliance, Poland plays an active part in the development of European integration. Poles have also always played important roles in the history of many nations. A democracy located in the middle of Europe, inhabited by a friendly, hospitable people is building a modern economy, yet cherishing their heritage dearly. Poland is a garden of nature and a treasure trove of cultural riches. Poland s natural environment makes active rest and recreation possible at any time of the year. In many regions of Poland there are natural sites preserved in their primeval state rarely encountered in other parts of Europe. Visitors feel truly welcome to Łomża and Poland when they experience our traditional Polish hospitality.

25 A GLIMPSE OF THE REGION 25 Łomża has an attractive geographical location. It is situated at the distance of merely 140 km from Warsaw, which is the capital of Poland. The town is an important knot of international automobile transport on the way to the boundary passages in Kuźnica (138 km) and Ogrodniki (146 km). Łomża is situated in the area of the country renowned for its clean air and pristine countryside earning the region the name of the Green Lungs of Poland. It is located on an exclusively beautiful moraine, around unique swampy areas. Łomża and its suburbs are a perfect place for those who are able to appreciate the inimitable nature of the region. Almost 64 thousand inhabitants live here and the territory of Łomża occupies ha. Adjacent to the town is the Narew River and its flood plain that make up the Narew River Landscape Park. Not very far away (20 km) you can also find the Biebrza National Park, which covers an area of over 59,000 hectares and is known throughout Europe for its rare, and often unique, flora and fauna. Łomża functions as the main economic and cultural center of the region. The North-Eastern part of the town, known as a transitional area between ground moraines, presents a picturesque landscape, which is characterized by a diversified relief.

26 PWSIIP GENERAL INFORMATION PWSIiP is young and modern Higher Education School, recognizable in the country and in the region as the center of education of specialists practitioners. The School is situated at 14 Akademicka Street at the south edge of the town. The distance to the bus station is about 2 km and 3 km to the center. We are a multidisciplinary leading institution providing higher education and research services in the region. The State Higher School of Computer Science and Business Administration in Łomża (PWSIiP) is a public institution, funded by the Ministry of Science and Higher Education. Professional Degrees Awarded to the Graduates in PWSIiP The graduates of our institution receive following degrees: bachelor a degree obtained on completion of a professional higher education course lasting 3 years; engineer a degree obtained on completion of a professional higher education course in a field of engineering, agriculture or economics, lasting 3.5 years; master and equivalent degrees: master of nursing awarded on completion of 2 years postgraduate master s course for holders of a higher professional education diploma (bachelor s degree). Our main objective is to educate specialists of modern standards in the field of advanced technologies and profiles closely connected with the regional and national economy. We prepare the professionals for labour market and develop their abilities to create new small and medium-sized enterprises.

27 EDUCATIONAL OPPORTUNITIES 27 The School attracts students from North Eastern Poland and abroad by its wide educational opportunities. PWSIiP offers undergraduate courses leading to bachelor degrees in Business Administration, Physical Education, Nursing, Cosmetology, Social Work and English Philology. Engineer degrees in Computer Science, Food Technology, Automation and Robotics. PWSIiP also provides master degree graduate course in Nursing. All these degree programmes are accredited by the Central Commission for Accreditation. All study programmes qualify for credits under the European Credit and Accumulation Transfer System (ECTS). We are the holder of Extended Erasmus Charter.

28 28

29 THE INSTITUTES AND SPECIALIZATIONS 29 COMPUTER SCIENCE AND AUTOMATION INSTITUTE Computer Science Software Systems Computer Graphics and Multimedial Technology Automation and Robotics Automation of Processes Applied Robotics BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE Management Small and Medium Size Enterprises Management Management Accounting Project Management Logistic Management MEDICAL INSTITUTE Nursing Cosmetology Dietetics Physiotherapy Administration Self-government Administration

30 THE INSTITUTES AND SPECIALIZATIONS FOOD TECHNOLOGY AND GASTRONOMY INSTITUTE Food Technology and Human Nutrition Food Technology Human Nutrition Food Engineering and Organization of Production PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE Physical Education Instructor and Trainer Physical and Health Education SOCIAL SCIENCES AND HUMA- NITIES INSTITUTE Social Work English Philology with Information Technology

31 THE INSTITUTES AND SPECIALIZATIONS 31 PWSIiP Academic Post-secondary Schools Postgraduate Studies Sociotherapy Assistant of Family Pedagogical Therapy English in Business and Juridical Translations Units of Public Sector Management Pedagogical Preparation Certificates Pearson Language Tests CISCO Courses Instructor training in sport games: football, volleyball, handball, basketball Instructor training in individual sports: swimming, olympic taekwondo, table tennis, downhill skiing, physical fitness, athletics Preparatory courses for high school graduates in mathematics and English

32 FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT The Foreign Languages Department provides English, German and Russian courses for both intramural and extramural students. Each of the departments has a unique teaching profile corresponding with its specialization, such as business, computer, medical or general English. Most students take a final exam at the end of the course. During the course they get credits for various tasks, including presentations, translation, conversation and written assignments. Students have the opportunity to take the London Chamber of Commerce and Industry exam and the Pearson test of English, as the School is a Registered Centre of both LCCI and PTE. The teachers of the Department are qualified professionals, with PhD and MA degrees in English, German and Russian Philology.

33 INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT 33 Lilianna Rywacka, MSc Head of the International Relations Department Institutional Erasmus Coordinator Tel.: Fax: The International Relations Department is responsible for international cooperation and bilateral agreements between the PWSIiP and partner institutions around the world. Promotes the School at the international arena, supplies the students and teaching staff with up-to-date information on available offers, programmes and exchange opportunities. We cooperate with universities in Europe and Asia. The International Department provides a range of documentation, statistics and general information on studying abroad for the benefit of students. Our duty is to disseminate information on teacher exchange programmes as well. The European development projects are carried out through our regular visits to Schools Departments and distribution of relevant information on the subject. Additionally, the International Department provides cultural information alongside with a range of activities in order to help new students adapt to their new environment and fully integrate into School life. All the students admitted to PWSIiP within the framework of the Erasmus exchange programme are given help in finding suitable and affordable accommodation. In addition, all such students receive ongoing administrative and social support during their period of study at the School. Equally high level of support is provided to teachers visiting the School under the exchange programme.

34 DAILY LIFE GENERAL INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS 34 AVERAGE COST OF LIVING The standard of living in Łomża corresponds to that of most cities in Eastern Poland and is relatively cheap compared to other areas of Europe. The prices listed below give an approximate indication of the prices in the area. ACCOMMODATION Average rent for a studio flat (per month): 110 Average rent for a two-roomed flat (per month): 150 Average rent for a single room in private flats (per month): 70 Average rent for a double room in private flats (per month): Cost of a single room in a 3-star Hotel (per night): TRAVEL (STUDENTS RECEIVE A 50% DISCOUNT) Single bus ticket: 0.50 (student rate 0.25) Monthly bus Season Ticket: 8.50 (student rate 4.25) Taxis: 0.50 per km FOOD One-week supermarket shopping: approx Pizza: approx A meal in a typical Polish restaurant: approx Breakfast in a café (cappuccino and croissant): approx Meal at the College cafeteria: 4.00 The Higher School of Computer Science and Business Administration in Łomża offers dormitory accommodation and additionally the International Office helps exchange students with finding suitable lodgings. The rooms are adjusted for 2-3 people, fully furnished with access to the Internet. Students do not have to bring their own bed clothes (blankets, sheets etc.) as well as additional equipment such as kitchen utensils. The rent is about 70 a month, including electricity, water and Internet. Students will have to pay a deposit of 70, which is returned when leaving if there are no claims.

35 DAILY LIFE GENERAL INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS 35 EXAMPLE SUPERMARKET FOOD PRICES Milk (litre): 0.30 Loaf of bread: 0.30 Butter (200g): 0.60 Cheese (kg): Meat (kg): Eggs (carton of 6 eggs): 0.30 Fruit (kg): Potatoes (kg): 0.25 ENTERTAINMENT Disco-pub: approx but most do not charge admission Cinema (premières): 4.5 Beer: COMPUTER FACILITIES Access to computer facilities and the Internet is provided at the School for student use, both in the Library and the Internet Café. TRAVEL There is a regular bus service between the School and the town centre with the last bus going at about 10:30 p.m. Taxis are however available 24 hours a day. Buses to Warsaw (hourly service) and other main towns in the area are available from the central bus station and buses travel on most days of the year except for one or two days during the Christmas and Easter holidays. From Warsaw, there are air, train and bus services throughout Poland and the entire world.

36 DAILY LIFE GENERAL INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS HEALTH CARE Poland has a free health care system based on national health insurance contributions. Anyone paying national health insurance is entitled to use the health services on the territory of Poland at any medical establishment having a contract with the National Health Fund (NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia). All citizens of member countries of the EU are entitled to use most of the health care services in Poland free of charge provided they have either form E111 or a European Health Insurance Card and some form of identity such as a passport. The services that can be used for free are: primary health care specialist out-patient care hospital treatment dental treatment rescue services ambulance transport Please note that if you do not have the necessary documents you will have to pay for your treatment yourself. In addition to the national health service Poland also has a well-developed private health care sector and it is advisable for students to take out private health care insurance. Special student health insurance is available in many countries at very reasonable rates. HOW TO REACH ŁOMŻA From Warsaw Airport, which is situated 145 km from Łomża the cheapest way to get to the city is by bus. But firstly you have to get to the Stadion Bus Station in Warsaw Praga district. You can get there by bus, tram or taxi. From this station there is a regular bus service between Warsaw and Łomża. HOW TO REACH THE SCHO- OL IN ŁOMŻA The Central Bus Station in Łomża is at Al. Legionów, not very far from the College 2 km. You can get to the College at 14 Akademicka Street by taxi or by bus No: 1, 2, 4, 15.

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH. Edukacja techniczno-informatyczna

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH. Edukacja techniczno-informatyczna WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Edukacja techniczno-informatyczna wszystkich kandydatów odbędzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: O kolejności przyjęć

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Kierunek/specjalność Inżynieria materiałowa Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba zapisów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Bożena Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu Suplement do dyplomu Doświadczenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Renata Figlewicz Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w liczbach 2 wydziały 10

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na rok akademicki 2014/2015 Studia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Krok 1. Otwórz stronę AWF http://awf.wroc.pl/ Krok 2. Wejdź w zakładkę erekrutacja portal rekrutacyjny Krok 3. Otwórz zakładkę Program studiów Krok 4. Wybierz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Kandydaci. Pozdrawiam serdecznie

Szanowni Kandydaci. Pozdrawiam serdecznie 2012-2013 Szanowni Kandydaci 5 Gratuluję podjęcia decyzji o studiowaniu, a tym z Was, którzy na miejsce nauki wybiorą naszą uczelnię - gratuluję szczególnie. To najlepsza decyzja, jaką mogliście podjąć!

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 maja 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku DO-0130/2/2013 Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: wysokości opłat dla cudzoziemców innych niż obowiązujące obywateli, za, drugiego, trzeciego, studia i studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r.

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/2015 Senatu SUM z dnia 20 maja 2015 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/2015 Senatu SUM z dnia 25 listopada 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Na podstawie art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów?

Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów? Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów? Skompletuj teczkę, która trafi do Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, budynek A13) z następującymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 148/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA

KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOśENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 29/13. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 29/13. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 29/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 Na

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo