TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPO ECZNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPO ECZNIE"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZDZANIA Tom 5(41) 2013 BOENA KOOSOWSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPOECZNIE 1. GENEZA KONCEPCJI SPOECZNEJ ODPOWIEDZIALNOCI PRZEDSIBIORSTWA Idea spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstwa pojawia si pod koniec XVIII wieku w postaci osobistej dziaalnoci charytatywnej wacicieli firm. Byy to zazwyczaj dziaania wspierajce kocioy, sierocice, wspomagajce chorych, biednych. Nie byy one zwizane bezporednio z dziaalnoci przedsibiorstwa 1. Wizay si bardziej z odpowiedzialnoci spoeczn przedsibiorcy, przynoszc jemu saw, szacunek i uznanie. Nastpne lata przyniosy nowe zmiany, zwizane z szybkim uprzemysowieniem, stworzeniem wielkich korporacji z rozdrobnionym akcjonariatem, których zarzdzaniem zajli si zatrudnieni menederowie. Dlatego te kluczowe znaczenie w zarzdzaniu tak organizacj mia tu nadzór wacicielski, który w przeciwiestwie do nadzoru ustalonego w sposób administracyjny, nie by cile wyznaczony. Rodzio to wiele naduy w sferze zarzdzania przedsibiorstwem, np. prowadzenie dyskryminacyjnej polityki cenowej, uchylanie si od pacenia DR HAB. BOENA KOOSOWSKA, PROF. UMK Katedra Zarzdzania Finansami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu; 1 U. G o a s z e w s k a - K a c z a n, Zaangaowanie spoeczne przedsibiorstwa, Biaystok: Wydawnictwa Uniwersytetu w Biaymstoku 2009, s

2 240 BOENA KOOSOWSKA podatków, wyzyskiwanie pracowników, prowadzenie dziaa nieetycznych, szkodzenie rodowisku. Nowoczesne spojrzenie na koncepcje Spoecznej Odpowiedzialnoci Przedsibiorstwa (CSR) pojawio si w drugiej poowie XX wieku, m.in. za spraw H. Bowena, który wskazywa na to, e biznes dotyczy take spoeczestwa, dlatego powinien by prowadzony w spójnoci z celami i wartociami spoecznymi 2. Dynamiczny rozwój koncepcji spoecznej odpowiedzialnoci biznesu rozpocz si z pocztkiem lat dziewidziesitych ubiegego stulecia. To wtedy pojawiy si nowe koncepcje i trendy, jak np. teoria zrównowaonego wzrostu. Mona wic dostrzec, i znaczenie spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw znacznie wzroso, stawia si j na równi ze sfer technologii czy te organizacji. 2. DEFINICJA SPOECZNEJ ODPOWIEDZIALNOCI PRZEDSIBIORSTWA Najczciej spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw, nazywana take spo- eczn odpowiedzialnoci biznesu (Corporate Social Responsibility CSR), jest strategi, która zakada dobrowolne uwzgldnianie przez firm pewnych interesów spoecznych, grup zwizanych z przedsibiorstwem oraz jego funkcjonowaniem po to, aby osign zamierzone cele gospodarcze. W ten sposób przedsibiorstwo uwzgldnia interesy spoeczne, pracowników i ochron rodowiska 3. To swojego rodzaju dziaania wczania kryteriów rodowiskowych, spoecznych i zwizanych z adem korporacyjnym w dziaanie firm i inwestorów. Zwraca si take uwag, i spoeczna odpowiedzialno biznesu to wkad przedsibiorstw w realizacj polityki zrównowaonego rozwoju gospodarczego, to taki sposób prowadzenia dziaalnoci, którego gównym celem jest osignicie równowagi midzy jej efektywnoci a interesem spoecznym 4. W definicji Unii Europejskiej odpowiedzialno spoeczna firm okrelona zostaa jako koncepcja, zgodnie z któr przedsibiorstwa dobrowolnie uwzgld- 2 [dostp: ]. 3 H. H o w a n i e c, W. W a s z k i e l e w i c z, Wspóczesne problemy zarzdzania przedsibiorstwami w gospodarce rynkowej, Bielsko Biaa: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej 2008, s A. B a u e r, Dynamiczny rozwój CRS ale co to waciwie jest?, Kwadrans Akademicki 2011, nr 2, s. 6.

3 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 241 niaj spoeczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty w prowadzonej dziaalnoci biznesowej i w relacjach z interesariuszami 5. wiatowa Rada Biznesu na rzecz Zrównowaonego Rozwoju wskazuje, i odpowiedzialno spoeczna to [ ] zobowizanie biznesu do przyczyniania si do zrównowaonego rozwoju ekonomicznego poprzez prac z zatrudnionymi i ich rodzinami, spoecznociami lokalnymi oraz spoeczestwem jako caoci, w celu podnoszenia jakoci ich ycia 6. Zgodnie ze standardem ISO 26000, odpowiedzialno spoeczna jest to odpowiedzialno organizacji za wpyw jej decyzji i dziaa na spoeczestwo i rodowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które: przyczynia si do zrównowaonego rozwoju, wczajc zdrowie i dobrobyt spoeczestwa; uwzgldnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które s zainteresowane decyzjami lub dziaaniami organizacji); jest zgodne z majcym zastosowanie prawem i spójne z midzynarodowymi normami zachowania; jest wprowadzone w caej organizacji i praktykowane w jej dziaaniach w obrbie jej strefy wpywów 7. Zaprezentowane definicje maj wiele wspólnych elementów, z rónym naciskiem uwydatniaj kluczowe kwestie odnoszce si do spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw. Jednake naley zwróci uwag, i w zalenoci od posiadanych kapitaów, kompetencji, istniejcego otoczenia, tradycji, a przede wszystkim interesariuszy kade przedsibiorstwo bardzo rónie angauje si w CSR. Podsumowujc prezentowane definicje, moemy zaobserwowa, i przedsibiorstwa ponosz nie tylko odpowiedzialno ekonomiczn i prawn, ale s 5 M. P i n d e l s k i, Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem spoecznoci sieciowej, red. M. Pindelski, Warszawa: Szkoa Gówna Handlowa Oficyna Wydawnicza 2009, s P. H b e k, P. S z e w c z y k, Spoeczna odpowiedzialno a zarzdzanie jakoci, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki lskiej 2010, s Norma Midzynarodowa dotyczca odpowiedzialnoci spoecznej ISO Guidance on Social Responsibility, Polski Komitet Normalizacyjny, likacje2010/broszura_pkn_iso26000.pdf. [dostp: ].

4 242 BOENA KOOSOWSKA zobowizane do podejmowania dziaa ochraniajcych i pomnaajcych dobrobyt spoeczny STANDARDY SPOECZNEJ ODPOWIEDZIALNOCI PRZEDSIBIORSTW Obok stosowanych inicjatyw i kodeksów, istniej odpowiednie normy i standardy spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw 9. Jedn z takich norm jest AA 1000 (AccountAbility 1000), któr opracowano w 1999 r. w drodze konsultacji wielu osób i organizacji pozarzdowych rónych krajów. Okrela ona zakres dziaa skadajcych si z 12 podprocesów, które charakteryzuj firm. Wskazuje jej obecny stan, pokazujc jednoczenie model, który firma chce osign 10. Dziki niej przedsibiorstwa wczaj do zarzdzania strategicznego sprawy etyczne i spoeczne, które maj przynie korzyci, np.: popraw wyników finansowych, wzmocnienie wspópracy z interesariuszami powodujce wzrost zaufania do organizacji, przeciwdziaanie powstajcym konfliktom. Mona t norm wykorzysta do opracowania analizy strategicznej nie tylko dla spóek, ale take dla innych organizacji, jak non profit, przedsibiorstw komunalnych czy instytucji naukowych. Stosuje si j take jako metod zewntrznej oceny przedsibiorstwa w zakresie spoecznej i etycznej odpowiedzialnoci. Kolejn, midzynarodow norm jest SA 8000 (Social Accountability 8000), któr wprowadzono w 1998 r. 11 Zawiera ona zbiór zasad i procedur, które maj chroni pracowników i ich podstawowych praw. Stanowi podstaw weryfikacji wymogów, jakie powinna spenia firma pod ktem spoecznej odpowiedzialnoci. Social Accountability 8000 jest narzdziem kompleksowym, wiarygodnym i skutecznym, gdy zapewnia 12 : 8 J. N a k o n i e c z n a, Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw midzynarodowych, Warszawa: Difin 2008, s M. e m i g a a, Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2007, s H b e k, S z e w c z y k, Spoeczna odpowiedzialno a zarzdzanie, s Tame, s e m i g a a, Spoeczna odpowiedzialno, s. 121.

5 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 243 wymagania systemu zarzdzania w zakresie zgodnoci i doskonalenia; system weryfikacji zgodnoci (audyt prowadzony przez niezalenych ekspertów); standard uznawanych midzynarodowo praw pracy; zaangaowanie wszystkich interesariuszy; system publicznej sprawozdawczoci. W 2010 r. przyjto tre midzynarodowego standardu spoecznej odpowiedzialnoci ISO Ma on zachca organizacje do realizacji zasad spo- ecznej odpowiedzialnoci w szerszym zakresie, ni obowizujce obecnie nakazy prawne. Jest praktycznym przewodnikiem, który definiuje ramy, przyblia wartoci i idee CSR 14. Jest norm zawierajc wytyczne dotyczce odpowiedzialnoci spoecznej. Nie zawiera wymaga i nie jest przeznaczona ani waciwa do stosowania do celów certyfikacji. ISO obejmuje nastpujce obszary 15 : ad korporacyjny, prawa czowieka, stosunki pracy, rodowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangaowanie spoeczne. Celem opracowania Normy Midzynarodowej ISO byo uzyskanie ogólnowiatowego porozumienia wszystkich zainteresowanych rodowisk w zakresie 16 : definicji i zasad dotyczcych odpowiedzialnoci spoecznej; kluczowych obszarów i zagadnie dotyczcych odpowiedzialnoci spo- ecznej; wytycznych dotyczcych wczania odpowiedzialnoci spoecznej w dzia- ania caej organizacji. ISO bdzie stanowi pomoc dla organizacji w ich wkadzie w zrównowaony rozwój i bdzie uzupenia inne instrumenty i inicjatywy w zakresie odpowiedzialnoci spoecznej. Stosowanie normy przyczyni si do zwikszenia 13 Norma nie jest norm techniczn, lecz ma charakter wytycznych odnoszcych si do wielu dziaa. 14 [dostp: ]. 15 [dostp: ]. 16 Zob. [dostp: ].

6 244 BOENA KOOSOWSKA wiadomoci z zakresu odpowiedzialnoci spoecznej, zaufania klientów i innych interesariuszy organizacji oraz ich zadowolenia, a take poprawy wizerunku firmy. Naley tutaj take wskaza na inicjatyw Global Resources Initiative (GRI), stanowic wytyczne definiujce wskaniki przestrzegania zasad odpowiedzialnego biznesu TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE REALIZUJCE DZIAANIA SPOECZNIE ODPOWIEDZIALNE WYBRANE PRZYKADY Poniej zostan przedstawione wybrane przykady dziaa spoecznie odpowiedzialnych, realizowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. HDI 18, jako firma odpowiedzialna spoecznie, niesie pomoc poszkodowanym w powodzi. HDI zainicjowao kampani spoeczn HDI dla powodzian, rozpoczynajc j przekazaniem pomp osuszajcych oddziaom OSP w miejscowociach dotknitych szczególnie tym kataklizmem. Inne dziaania majce charakter spoecznie odpowiedzialny to 19 : przekazanie nowoczesnego sprztu do usuwania skutków powodzi; przekazanie ksiek do zalanych bibliotek; wsparcie bezpatnymi dyurami psychologa, prawnika i specjalistów ds. ubezpiecze; dziaania edukacyjne i informacyjne. Dodatkowo HDI Asekuracja uruchomio stron Poprzez powstanie Wirtualnego Centrum Wsparcia zaoferowano pomoc dla potrzebujcych. W ten sposób prowadzona jest take edukacja na temat postpowania i szukania pomocy podczas zagroenia powodzi, jak te jej wystpienia. Powysze dziaania maj pozwoli w przyszoci zmniejszy straty powstae w wyniku powodzi. 17 T. G a b r u s e w i c z, Rachunkowo odpowiedzialnoci spoecznej w ksztatowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010, s Od 1 stycznia 2010 r. pod nazw HDI Asekuracja TU SA dziaaj poczone Spóki: HDI Asekuracja TU SA oraz HDI-Gerling Polska TU SA. 19 Gazeta Ubezpieczeniowa z 25 stycznia 2011, nr 4, s. 18.

7 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 245 J. Stubbington, dyrektor operacyjny TU Medicover Forsakrings, wskazuje na rozszerzenie dziaalnoci na nowe obszary opieki, towarzystwo ma trafi z ofert m.in. do osób starszych poprzez 20 : zapewnienie szybkiego dostpu do skoordynowanego systemu opieki zdrowotnej; kierowanie klientów na najlepsze miejsca leczenia klinicznego; wprowadzenie programów lojalnociowych, programy utrzymania klientów. Szukajc innych dziaa o charakterze spoecznie odpowiedzialnym, mona wyodrbni te zwizane z wypatami odszkodowa osobowych z ubezpieczenia OC. Najczciej powstaj konflikty podczas procesu likwidacji szkód w zakresie 21 : okrelania struktury ponoszonych kosztów zwizanych z zadouczynieniem, ustalania kwoty wypacanych odszkodowa, rent, kosztów medycznych, kosztów prawnych itd.; czasu trwania likwidacji; ustalania wiadcze maksymalnych. Zmiany podejcia w tym zakresie mog przyczyni si do innego postrzegania towarzystw ubezpieczeniowych przez ich klientów. T. Bawat, prezes zarzdu ING, przedstawia monitoring posprzedaowy, który przynosi pozytywne efekty w zakresie postrzegania jego firmy jako dbajcej o klienta 22. Moe on dotyczy: obsugi szkód, oceny wpywajcych skarg, patnoci, szerszego informowania o zakresie ubezpieczenia, badania satysfakcji ubezpieczonych. Zwraca si uwag na dodatkowe obszary operacyjne, w których zastosowano odpowiednie dziaania poprawiajce jako wiadczonych usug. Realizowane to jest poprzez wzrost kompetencji i kultury osobistej przedstawiciela ubezpieczeniowego, popraw klarownoci i kompletnoci przekazywanych informacji, zmniejszenie liczby formalnoci/dokumentów niezbdnych do przeprowadzenia sprawy, skrócenie czasu odpowiedzi na skargi klientów, dotrzymywanie zadeklarowanych obietnic i zobowiza. W obszarze likwidacji szkód dziaania dotycz ustalania kwoty wiadczenia (odszkodowania) i czasu trwania jego wypaty 23. Spotkania serwisowe za powinny odbywa si regularnie 20 Gazeta Ubezpieczeniowa z 4 stycznia 2011, nr 1, s Gazeta Ubezpieczeniowa z 1 lutego 2011, nr 5, s Gazeta Ubezpieczeniowa z 16 listopada 2010, nr 46, s Gazeta Ubezpieczeniowa z 4 stycznia 2011, nr 1, s. 21.

8 246 BOENA KOOSOWSKA i by najwyszej jakoci. Niezbdny staje si doskonay obieg informacji w firmie. Rzecznik Ubezpieczonych wystpi z inicjatyw zwikszenia zakresu informacji przekazywanych przez TU i PTE 24. Ma to wspomóc dobre praktyki na polu obsugi klienta w zakresie dziaa poprawiajcych poziom wiadomoci podejmowanych decyzji, wyborów konsumenckich. Zaprezentowano raport dotyczcy wiatowego rynku ubezpiecze 2011 r., w którym wskazano, e inwestycje w ulepszenie rozpatrywania zapyta i roszcze klientów pobudzaj wzrost firm ubezpieczeniowych. Nowy model efektywnoci oferuje moliwo zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz poprawy elastycznoci firmy. Elastyczno firmy za to umiejtno identyfikowania, przewidywania oraz szukanie odpowiedzi na poszczególne zmiany w warunkach operacyjnych, które w sposób bezporedni wpywaj na zdolno ubezpieczyciela do uzyskiwania zrównowaonej wydajnoci 25. Zwraca si uwag na wolontariat, jako aktywno odnoszc si do spo- ecznoci rozwinitych. Dziaalno wolontariuszy moe prowadzi do ogólnego zadowolenia. W dobie starzenia si spoeczestw coraz bardziej bdziemy potrzebowali zorganizowanej opieki. Widzimy tutaj take pojawiajce si wyzwania, jakie stoj przed towarzystwami ubezpieczeniowymi. To problem z oszacowaniem i sprzeda tzw. polis pielgnacyjnych, kalkulacj ryzyka niesprawnoci w starszym wieku, moliwoci oszacowania zapotrzebowania na opiek nad osobami starszymi i jej poda, zarówno w ramach rodziny, jak i poza rodzin, formalnie, odpatnie. To miejsce na rozpowszechnienie wolontariatu wspierajcego ubezpieczycieli w tym wzgldzie 26. Fundacja Warty i Kredyt Banku Razem moemy wicej przekazaa 45 tys. z na realizacj 12 grantów zgoszonych w konkursie grantów pracowniczych Chc pomaga. Wolontariuszami s pracownicy tych instytucji, a wsparcie otrzymao 12 instytucji, w tym m.in. domy dziecka, stowarzyszenia na rzecz osób niepenosprawnych, uczniowskie kluby sportowe, domy kultury. Wolontariusze dziel si swoj wiedz, zawodowym dowiadczeniem, swoj pasj z podopiecznymi tyche instytucji Gazeta Ubezpieczeniowa z 18 stycznia 2011, nr 3, s Opublikowany przez Capgemini i Efma raport dotyczcy wiatowego rynku ubezpiecze Gazeta Ubezpieczeniowa z 1 lutego 2011, nr 5, s Gazeta Ubezpieczeniowa z 8 marca 2011, nr 10, s. 5.

9 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 247 Tworzy si nowy segment brany ubezpieczeniowej, jakim jest rynek firm odszkodowawczych. Obecnie dziaaj trzy organizacje branowe Polska Izba Odszkodowa, Ogólnopolska Izba Poredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych oraz Polska Izba Doradców i Poredników Odszkodowawczych. Trwaj prace nad uregulowaniem dobrych praktyk biznesowych w tym zakresie. Pojawiaj si take gosy bardziej sceptyczne. M. lipierski wskazuje, i w Polsce mniej istotne jest to, czy firmy wczaj si w akcje charytatywne, w ycie lokalnych spoecznoci, czy dbaj o rodowisko naturalne. Waniejsze staje si to, czy dotrzymuj umów z kontrahentami, ni wywizywanie si z zobowiza wobec wasnych pracowników 28. ZAKOCZENIE W artykule przedstawiono idee spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw od strony teoretycznej, podano podstawowe definicje i zaoenia odnoszce si do dziaa mieszczcych si w tym obszarze. Na tym tle wskazano na róne przejawy aktywnoci pojawiajce si w przedsibiorstwach z sektora ubezpieczeniowego, które moemy okreli jako spoecznie odpowiedzialne. Zaprezentowana ocena powinna by potraktowana jedynie jako przyczynek do poznania tego ciekawego obszaru badawczego. Mona stwierdzi, i dziaania w obszarze rodowiskowym, spoecznym i ekonomicznym prezentowane w sprawozdaniach przedsibiorstw stan si niedugo powszechnym ródem informacji o dziaaniach firm, wykorzystywanych podczas oceny prowadzonej przez róne grupy interesariuszy. 28 Gazeta Ubezpieczeniowa z 25 stycznia 2011, nr 4, s. 18.

10 248 BOENA KOOSOWSKA BIBLIOGRAFIA B a u e r A.: Dynamiczny rozwój CRS ale co to waciwie jest?, Kwadrans Akademicki 2011, nr 2. H b e k P., S z e w c z y k P.: Spoeczna odpowiedzialno a zarzdzanie jakoci, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki lskiej G a b r u s e w i c z T.: Rachunkowo odpowiedzialnoci spoecznej w ksztatowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck Gazeta Ubezpieczeniowa z 16 listopada 2010, nr 46. Gazeta Ubezpieczeniowa z 4 stycznia 2011, nr 1. Gazeta Ubezpieczeniowa z 18 stycznia 2011, nr 3. Gazeta Ubezpieczeniowa z 25 stycznia 2011, nr 4. Gazeta Ubezpieczeniowa z 1 lutego 2011, nr 5. Gazeta Ubezpieczeniowa z 8 marca 2011, nr 10. G o a s z e w s k a - K a c z a n U.: Zaangaowanie spoeczne przedsibiorstwa, Biaystok: Wydawnictwa Uniwersytetu w Biaymstoku H o w a n i e c H., W a s z k i e l e w i c z W.: Wspóczesne problemy zarzdzania przedsibiorstwami w gospodarce rynkowej, Bielsko-Biaa: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej N a k o n i e c z n a J.: Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw midzynarodowych, Warszawa: Difin Norma Midzynarodowa dotyczca odpowiedzialnoci spoecznej ISO Guidance on Social Responsibility, Polski Komitet Normalizacyjny. Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem spoecznoci sieciowej, red. M. Pindelski, Warszawa: Szkoa Gówna Handlowa Oficyna Wydawnicza l i p i e r s k i M.: Moliwoci a oczekiwania, Gazeta Ubezpieczeniowa z 25 stycznia 2011, nr 4. e m i g a a M.: Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Kraków: Wolters Kluwer Polska http:

11 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 249 INSURANCE COMPANIES AS SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISES S u m m a r y Corporate Social Responsibility is a general strategy in which a company voluntarily takes into consideration social matters represented by groups connected with the company s operations. Those actions are intended to achieve certain economic goals. In this way, enterprises can incorporate public interests, including employees and environmental issues, into their operations. The article presents actions conducted by insurance companies that are related to the issues of social responsibility. The most significant examples involve aid provided to the disadvantaged, victims of car accidents or floods. It is notable that Polish companies show a growing interest in charity events as well as affairs of local communities. They also get involved in actions directed towards protection of natural environment. Sowa kluczowe: spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstwa, wzrost zrównowaony, standardy spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw Key words: Corporate Social Responsibility, sustainable growth, standards of corporate social responsibility

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Czynniki i instrumenty ksztatujce motywacj

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK Gdask, 2015 r Spis treci Spis treci... 2 O Gdaskiej Fundacji Ksztacenia Menederów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZDZANIE ORGANIZACJ...

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 151/2011

Prakseologia Nr 151/2011 Prakseologia Nr 151/2011 TRE!" NUMERU OD REDAKCJI 5 PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ I EMPIRYCZNEJ Bronis!aw Bomba!a FENOMENOLOGIA PRZYWÓDZTWA: BY" KIM# CZYNI" CO# 11 Wojciech Gasparski POSTAWA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Iwona D. Czechowska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Iwona D. Czechowska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY I UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY JAKO OGNIWA SIECI BEZPIECZESTWA FINANSOWEGO 1. WSTP

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA Anna Niedzielska Politechnika Czstochowska Aneta Herbu autor spoza uczelni PROMOCJA CZSTOCHOWY JAKO KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA CZESTOCHOWA PROMOTION MARKETING AS A KEY ELEMENT OF

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Raport za 2004 Spis treci Nasi interesariusze... 2 Klienci... 2 ZASADY CSR W PROCESIE KREDYTOWYM... 4 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIDZY... 4 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ROLA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TRANSAKCJI Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo