TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPO ECZNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPO ECZNIE"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZDZANIA Tom 5(41) 2013 BOENA KOOSOWSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPOECZNIE 1. GENEZA KONCEPCJI SPOECZNEJ ODPOWIEDZIALNOCI PRZEDSIBIORSTWA Idea spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstwa pojawia si pod koniec XVIII wieku w postaci osobistej dziaalnoci charytatywnej wacicieli firm. Byy to zazwyczaj dziaania wspierajce kocioy, sierocice, wspomagajce chorych, biednych. Nie byy one zwizane bezporednio z dziaalnoci przedsibiorstwa 1. Wizay si bardziej z odpowiedzialnoci spoeczn przedsibiorcy, przynoszc jemu saw, szacunek i uznanie. Nastpne lata przyniosy nowe zmiany, zwizane z szybkim uprzemysowieniem, stworzeniem wielkich korporacji z rozdrobnionym akcjonariatem, których zarzdzaniem zajli si zatrudnieni menederowie. Dlatego te kluczowe znaczenie w zarzdzaniu tak organizacj mia tu nadzór wacicielski, który w przeciwiestwie do nadzoru ustalonego w sposób administracyjny, nie by cile wyznaczony. Rodzio to wiele naduy w sferze zarzdzania przedsibiorstwem, np. prowadzenie dyskryminacyjnej polityki cenowej, uchylanie si od pacenia DR HAB. BOENA KOOSOWSKA, PROF. UMK Katedra Zarzdzania Finansami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu; 1 U. G o a s z e w s k a - K a c z a n, Zaangaowanie spoeczne przedsibiorstwa, Biaystok: Wydawnictwa Uniwersytetu w Biaymstoku 2009, s

2 240 BOENA KOOSOWSKA podatków, wyzyskiwanie pracowników, prowadzenie dziaa nieetycznych, szkodzenie rodowisku. Nowoczesne spojrzenie na koncepcje Spoecznej Odpowiedzialnoci Przedsibiorstwa (CSR) pojawio si w drugiej poowie XX wieku, m.in. za spraw H. Bowena, który wskazywa na to, e biznes dotyczy take spoeczestwa, dlatego powinien by prowadzony w spójnoci z celami i wartociami spoecznymi 2. Dynamiczny rozwój koncepcji spoecznej odpowiedzialnoci biznesu rozpocz si z pocztkiem lat dziewidziesitych ubiegego stulecia. To wtedy pojawiy si nowe koncepcje i trendy, jak np. teoria zrównowaonego wzrostu. Mona wic dostrzec, i znaczenie spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw znacznie wzroso, stawia si j na równi ze sfer technologii czy te organizacji. 2. DEFINICJA SPOECZNEJ ODPOWIEDZIALNOCI PRZEDSIBIORSTWA Najczciej spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw, nazywana take spo- eczn odpowiedzialnoci biznesu (Corporate Social Responsibility CSR), jest strategi, która zakada dobrowolne uwzgldnianie przez firm pewnych interesów spoecznych, grup zwizanych z przedsibiorstwem oraz jego funkcjonowaniem po to, aby osign zamierzone cele gospodarcze. W ten sposób przedsibiorstwo uwzgldnia interesy spoeczne, pracowników i ochron rodowiska 3. To swojego rodzaju dziaania wczania kryteriów rodowiskowych, spoecznych i zwizanych z adem korporacyjnym w dziaanie firm i inwestorów. Zwraca si take uwag, i spoeczna odpowiedzialno biznesu to wkad przedsibiorstw w realizacj polityki zrównowaonego rozwoju gospodarczego, to taki sposób prowadzenia dziaalnoci, którego gównym celem jest osignicie równowagi midzy jej efektywnoci a interesem spoecznym 4. W definicji Unii Europejskiej odpowiedzialno spoeczna firm okrelona zostaa jako koncepcja, zgodnie z któr przedsibiorstwa dobrowolnie uwzgld- 2 [dostp: ]. 3 H. H o w a n i e c, W. W a s z k i e l e w i c z, Wspóczesne problemy zarzdzania przedsibiorstwami w gospodarce rynkowej, Bielsko Biaa: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej 2008, s A. B a u e r, Dynamiczny rozwój CRS ale co to waciwie jest?, Kwadrans Akademicki 2011, nr 2, s. 6.

3 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 241 niaj spoeczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty w prowadzonej dziaalnoci biznesowej i w relacjach z interesariuszami 5. wiatowa Rada Biznesu na rzecz Zrównowaonego Rozwoju wskazuje, i odpowiedzialno spoeczna to [ ] zobowizanie biznesu do przyczyniania si do zrównowaonego rozwoju ekonomicznego poprzez prac z zatrudnionymi i ich rodzinami, spoecznociami lokalnymi oraz spoeczestwem jako caoci, w celu podnoszenia jakoci ich ycia 6. Zgodnie ze standardem ISO 26000, odpowiedzialno spoeczna jest to odpowiedzialno organizacji za wpyw jej decyzji i dziaa na spoeczestwo i rodowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które: przyczynia si do zrównowaonego rozwoju, wczajc zdrowie i dobrobyt spoeczestwa; uwzgldnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które s zainteresowane decyzjami lub dziaaniami organizacji); jest zgodne z majcym zastosowanie prawem i spójne z midzynarodowymi normami zachowania; jest wprowadzone w caej organizacji i praktykowane w jej dziaaniach w obrbie jej strefy wpywów 7. Zaprezentowane definicje maj wiele wspólnych elementów, z rónym naciskiem uwydatniaj kluczowe kwestie odnoszce si do spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw. Jednake naley zwróci uwag, i w zalenoci od posiadanych kapitaów, kompetencji, istniejcego otoczenia, tradycji, a przede wszystkim interesariuszy kade przedsibiorstwo bardzo rónie angauje si w CSR. Podsumowujc prezentowane definicje, moemy zaobserwowa, i przedsibiorstwa ponosz nie tylko odpowiedzialno ekonomiczn i prawn, ale s 5 M. P i n d e l s k i, Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem spoecznoci sieciowej, red. M. Pindelski, Warszawa: Szkoa Gówna Handlowa Oficyna Wydawnicza 2009, s P. H b e k, P. S z e w c z y k, Spoeczna odpowiedzialno a zarzdzanie jakoci, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki lskiej 2010, s Norma Midzynarodowa dotyczca odpowiedzialnoci spoecznej ISO Guidance on Social Responsibility, Polski Komitet Normalizacyjny, likacje2010/broszura_pkn_iso26000.pdf. [dostp: ].

4 242 BOENA KOOSOWSKA zobowizane do podejmowania dziaa ochraniajcych i pomnaajcych dobrobyt spoeczny STANDARDY SPOECZNEJ ODPOWIEDZIALNOCI PRZEDSIBIORSTW Obok stosowanych inicjatyw i kodeksów, istniej odpowiednie normy i standardy spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw 9. Jedn z takich norm jest AA 1000 (AccountAbility 1000), któr opracowano w 1999 r. w drodze konsultacji wielu osób i organizacji pozarzdowych rónych krajów. Okrela ona zakres dziaa skadajcych si z 12 podprocesów, które charakteryzuj firm. Wskazuje jej obecny stan, pokazujc jednoczenie model, który firma chce osign 10. Dziki niej przedsibiorstwa wczaj do zarzdzania strategicznego sprawy etyczne i spoeczne, które maj przynie korzyci, np.: popraw wyników finansowych, wzmocnienie wspópracy z interesariuszami powodujce wzrost zaufania do organizacji, przeciwdziaanie powstajcym konfliktom. Mona t norm wykorzysta do opracowania analizy strategicznej nie tylko dla spóek, ale take dla innych organizacji, jak non profit, przedsibiorstw komunalnych czy instytucji naukowych. Stosuje si j take jako metod zewntrznej oceny przedsibiorstwa w zakresie spoecznej i etycznej odpowiedzialnoci. Kolejn, midzynarodow norm jest SA 8000 (Social Accountability 8000), któr wprowadzono w 1998 r. 11 Zawiera ona zbiór zasad i procedur, które maj chroni pracowników i ich podstawowych praw. Stanowi podstaw weryfikacji wymogów, jakie powinna spenia firma pod ktem spoecznej odpowiedzialnoci. Social Accountability 8000 jest narzdziem kompleksowym, wiarygodnym i skutecznym, gdy zapewnia 12 : 8 J. N a k o n i e c z n a, Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw midzynarodowych, Warszawa: Difin 2008, s M. e m i g a a, Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2007, s H b e k, S z e w c z y k, Spoeczna odpowiedzialno a zarzdzanie, s Tame, s e m i g a a, Spoeczna odpowiedzialno, s. 121.

5 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 243 wymagania systemu zarzdzania w zakresie zgodnoci i doskonalenia; system weryfikacji zgodnoci (audyt prowadzony przez niezalenych ekspertów); standard uznawanych midzynarodowo praw pracy; zaangaowanie wszystkich interesariuszy; system publicznej sprawozdawczoci. W 2010 r. przyjto tre midzynarodowego standardu spoecznej odpowiedzialnoci ISO Ma on zachca organizacje do realizacji zasad spo- ecznej odpowiedzialnoci w szerszym zakresie, ni obowizujce obecnie nakazy prawne. Jest praktycznym przewodnikiem, który definiuje ramy, przyblia wartoci i idee CSR 14. Jest norm zawierajc wytyczne dotyczce odpowiedzialnoci spoecznej. Nie zawiera wymaga i nie jest przeznaczona ani waciwa do stosowania do celów certyfikacji. ISO obejmuje nastpujce obszary 15 : ad korporacyjny, prawa czowieka, stosunki pracy, rodowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangaowanie spoeczne. Celem opracowania Normy Midzynarodowej ISO byo uzyskanie ogólnowiatowego porozumienia wszystkich zainteresowanych rodowisk w zakresie 16 : definicji i zasad dotyczcych odpowiedzialnoci spoecznej; kluczowych obszarów i zagadnie dotyczcych odpowiedzialnoci spo- ecznej; wytycznych dotyczcych wczania odpowiedzialnoci spoecznej w dzia- ania caej organizacji. ISO bdzie stanowi pomoc dla organizacji w ich wkadzie w zrównowaony rozwój i bdzie uzupenia inne instrumenty i inicjatywy w zakresie odpowiedzialnoci spoecznej. Stosowanie normy przyczyni si do zwikszenia 13 Norma nie jest norm techniczn, lecz ma charakter wytycznych odnoszcych si do wielu dziaa. 14 [dostp: ]. 15 [dostp: ]. 16 Zob. [dostp: ].

6 244 BOENA KOOSOWSKA wiadomoci z zakresu odpowiedzialnoci spoecznej, zaufania klientów i innych interesariuszy organizacji oraz ich zadowolenia, a take poprawy wizerunku firmy. Naley tutaj take wskaza na inicjatyw Global Resources Initiative (GRI), stanowic wytyczne definiujce wskaniki przestrzegania zasad odpowiedzialnego biznesu TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE REALIZUJCE DZIAANIA SPOECZNIE ODPOWIEDZIALNE WYBRANE PRZYKADY Poniej zostan przedstawione wybrane przykady dziaa spoecznie odpowiedzialnych, realizowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. HDI 18, jako firma odpowiedzialna spoecznie, niesie pomoc poszkodowanym w powodzi. HDI zainicjowao kampani spoeczn HDI dla powodzian, rozpoczynajc j przekazaniem pomp osuszajcych oddziaom OSP w miejscowociach dotknitych szczególnie tym kataklizmem. Inne dziaania majce charakter spoecznie odpowiedzialny to 19 : przekazanie nowoczesnego sprztu do usuwania skutków powodzi; przekazanie ksiek do zalanych bibliotek; wsparcie bezpatnymi dyurami psychologa, prawnika i specjalistów ds. ubezpiecze; dziaania edukacyjne i informacyjne. Dodatkowo HDI Asekuracja uruchomio stron Poprzez powstanie Wirtualnego Centrum Wsparcia zaoferowano pomoc dla potrzebujcych. W ten sposób prowadzona jest take edukacja na temat postpowania i szukania pomocy podczas zagroenia powodzi, jak te jej wystpienia. Powysze dziaania maj pozwoli w przyszoci zmniejszy straty powstae w wyniku powodzi. 17 T. G a b r u s e w i c z, Rachunkowo odpowiedzialnoci spoecznej w ksztatowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010, s Od 1 stycznia 2010 r. pod nazw HDI Asekuracja TU SA dziaaj poczone Spóki: HDI Asekuracja TU SA oraz HDI-Gerling Polska TU SA. 19 Gazeta Ubezpieczeniowa z 25 stycznia 2011, nr 4, s. 18.

7 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 245 J. Stubbington, dyrektor operacyjny TU Medicover Forsakrings, wskazuje na rozszerzenie dziaalnoci na nowe obszary opieki, towarzystwo ma trafi z ofert m.in. do osób starszych poprzez 20 : zapewnienie szybkiego dostpu do skoordynowanego systemu opieki zdrowotnej; kierowanie klientów na najlepsze miejsca leczenia klinicznego; wprowadzenie programów lojalnociowych, programy utrzymania klientów. Szukajc innych dziaa o charakterze spoecznie odpowiedzialnym, mona wyodrbni te zwizane z wypatami odszkodowa osobowych z ubezpieczenia OC. Najczciej powstaj konflikty podczas procesu likwidacji szkód w zakresie 21 : okrelania struktury ponoszonych kosztów zwizanych z zadouczynieniem, ustalania kwoty wypacanych odszkodowa, rent, kosztów medycznych, kosztów prawnych itd.; czasu trwania likwidacji; ustalania wiadcze maksymalnych. Zmiany podejcia w tym zakresie mog przyczyni si do innego postrzegania towarzystw ubezpieczeniowych przez ich klientów. T. Bawat, prezes zarzdu ING, przedstawia monitoring posprzedaowy, który przynosi pozytywne efekty w zakresie postrzegania jego firmy jako dbajcej o klienta 22. Moe on dotyczy: obsugi szkód, oceny wpywajcych skarg, patnoci, szerszego informowania o zakresie ubezpieczenia, badania satysfakcji ubezpieczonych. Zwraca si uwag na dodatkowe obszary operacyjne, w których zastosowano odpowiednie dziaania poprawiajce jako wiadczonych usug. Realizowane to jest poprzez wzrost kompetencji i kultury osobistej przedstawiciela ubezpieczeniowego, popraw klarownoci i kompletnoci przekazywanych informacji, zmniejszenie liczby formalnoci/dokumentów niezbdnych do przeprowadzenia sprawy, skrócenie czasu odpowiedzi na skargi klientów, dotrzymywanie zadeklarowanych obietnic i zobowiza. W obszarze likwidacji szkód dziaania dotycz ustalania kwoty wiadczenia (odszkodowania) i czasu trwania jego wypaty 23. Spotkania serwisowe za powinny odbywa si regularnie 20 Gazeta Ubezpieczeniowa z 4 stycznia 2011, nr 1, s Gazeta Ubezpieczeniowa z 1 lutego 2011, nr 5, s Gazeta Ubezpieczeniowa z 16 listopada 2010, nr 46, s Gazeta Ubezpieczeniowa z 4 stycznia 2011, nr 1, s. 21.

8 246 BOENA KOOSOWSKA i by najwyszej jakoci. Niezbdny staje si doskonay obieg informacji w firmie. Rzecznik Ubezpieczonych wystpi z inicjatyw zwikszenia zakresu informacji przekazywanych przez TU i PTE 24. Ma to wspomóc dobre praktyki na polu obsugi klienta w zakresie dziaa poprawiajcych poziom wiadomoci podejmowanych decyzji, wyborów konsumenckich. Zaprezentowano raport dotyczcy wiatowego rynku ubezpiecze 2011 r., w którym wskazano, e inwestycje w ulepszenie rozpatrywania zapyta i roszcze klientów pobudzaj wzrost firm ubezpieczeniowych. Nowy model efektywnoci oferuje moliwo zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz poprawy elastycznoci firmy. Elastyczno firmy za to umiejtno identyfikowania, przewidywania oraz szukanie odpowiedzi na poszczególne zmiany w warunkach operacyjnych, które w sposób bezporedni wpywaj na zdolno ubezpieczyciela do uzyskiwania zrównowaonej wydajnoci 25. Zwraca si uwag na wolontariat, jako aktywno odnoszc si do spo- ecznoci rozwinitych. Dziaalno wolontariuszy moe prowadzi do ogólnego zadowolenia. W dobie starzenia si spoeczestw coraz bardziej bdziemy potrzebowali zorganizowanej opieki. Widzimy tutaj take pojawiajce si wyzwania, jakie stoj przed towarzystwami ubezpieczeniowymi. To problem z oszacowaniem i sprzeda tzw. polis pielgnacyjnych, kalkulacj ryzyka niesprawnoci w starszym wieku, moliwoci oszacowania zapotrzebowania na opiek nad osobami starszymi i jej poda, zarówno w ramach rodziny, jak i poza rodzin, formalnie, odpatnie. To miejsce na rozpowszechnienie wolontariatu wspierajcego ubezpieczycieli w tym wzgldzie 26. Fundacja Warty i Kredyt Banku Razem moemy wicej przekazaa 45 tys. z na realizacj 12 grantów zgoszonych w konkursie grantów pracowniczych Chc pomaga. Wolontariuszami s pracownicy tych instytucji, a wsparcie otrzymao 12 instytucji, w tym m.in. domy dziecka, stowarzyszenia na rzecz osób niepenosprawnych, uczniowskie kluby sportowe, domy kultury. Wolontariusze dziel si swoj wiedz, zawodowym dowiadczeniem, swoj pasj z podopiecznymi tyche instytucji Gazeta Ubezpieczeniowa z 18 stycznia 2011, nr 3, s Opublikowany przez Capgemini i Efma raport dotyczcy wiatowego rynku ubezpiecze Gazeta Ubezpieczeniowa z 1 lutego 2011, nr 5, s Gazeta Ubezpieczeniowa z 8 marca 2011, nr 10, s. 5.

9 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 247 Tworzy si nowy segment brany ubezpieczeniowej, jakim jest rynek firm odszkodowawczych. Obecnie dziaaj trzy organizacje branowe Polska Izba Odszkodowa, Ogólnopolska Izba Poredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych oraz Polska Izba Doradców i Poredników Odszkodowawczych. Trwaj prace nad uregulowaniem dobrych praktyk biznesowych w tym zakresie. Pojawiaj si take gosy bardziej sceptyczne. M. lipierski wskazuje, i w Polsce mniej istotne jest to, czy firmy wczaj si w akcje charytatywne, w ycie lokalnych spoecznoci, czy dbaj o rodowisko naturalne. Waniejsze staje si to, czy dotrzymuj umów z kontrahentami, ni wywizywanie si z zobowiza wobec wasnych pracowników 28. ZAKOCZENIE W artykule przedstawiono idee spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw od strony teoretycznej, podano podstawowe definicje i zaoenia odnoszce si do dziaa mieszczcych si w tym obszarze. Na tym tle wskazano na róne przejawy aktywnoci pojawiajce si w przedsibiorstwach z sektora ubezpieczeniowego, które moemy okreli jako spoecznie odpowiedzialne. Zaprezentowana ocena powinna by potraktowana jedynie jako przyczynek do poznania tego ciekawego obszaru badawczego. Mona stwierdzi, i dziaania w obszarze rodowiskowym, spoecznym i ekonomicznym prezentowane w sprawozdaniach przedsibiorstw stan si niedugo powszechnym ródem informacji o dziaaniach firm, wykorzystywanych podczas oceny prowadzonej przez róne grupy interesariuszy. 28 Gazeta Ubezpieczeniowa z 25 stycznia 2011, nr 4, s. 18.

10 248 BOENA KOOSOWSKA BIBLIOGRAFIA B a u e r A.: Dynamiczny rozwój CRS ale co to waciwie jest?, Kwadrans Akademicki 2011, nr 2. H b e k P., S z e w c z y k P.: Spoeczna odpowiedzialno a zarzdzanie jakoci, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki lskiej G a b r u s e w i c z T.: Rachunkowo odpowiedzialnoci spoecznej w ksztatowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck Gazeta Ubezpieczeniowa z 16 listopada 2010, nr 46. Gazeta Ubezpieczeniowa z 4 stycznia 2011, nr 1. Gazeta Ubezpieczeniowa z 18 stycznia 2011, nr 3. Gazeta Ubezpieczeniowa z 25 stycznia 2011, nr 4. Gazeta Ubezpieczeniowa z 1 lutego 2011, nr 5. Gazeta Ubezpieczeniowa z 8 marca 2011, nr 10. G o a s z e w s k a - K a c z a n U.: Zaangaowanie spoeczne przedsibiorstwa, Biaystok: Wydawnictwa Uniwersytetu w Biaymstoku H o w a n i e c H., W a s z k i e l e w i c z W.: Wspóczesne problemy zarzdzania przedsibiorstwami w gospodarce rynkowej, Bielsko-Biaa: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej N a k o n i e c z n a J.: Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw midzynarodowych, Warszawa: Difin Norma Midzynarodowa dotyczca odpowiedzialnoci spoecznej ISO Guidance on Social Responsibility, Polski Komitet Normalizacyjny. Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem spoecznoci sieciowej, red. M. Pindelski, Warszawa: Szkoa Gówna Handlowa Oficyna Wydawnicza l i p i e r s k i M.: Moliwoci a oczekiwania, Gazeta Ubezpieczeniowa z 25 stycznia 2011, nr 4. e m i g a a M.: Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Kraków: Wolters Kluwer Polska http:

11 TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 249 INSURANCE COMPANIES AS SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISES S u m m a r y Corporate Social Responsibility is a general strategy in which a company voluntarily takes into consideration social matters represented by groups connected with the company s operations. Those actions are intended to achieve certain economic goals. In this way, enterprises can incorporate public interests, including employees and environmental issues, into their operations. The article presents actions conducted by insurance companies that are related to the issues of social responsibility. The most significant examples involve aid provided to the disadvantaged, victims of car accidents or floods. It is notable that Polish companies show a growing interest in charity events as well as affairs of local communities. They also get involved in actions directed towards protection of natural environment. Sowa kluczowe: spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstwa, wzrost zrównowaony, standardy spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw Key words: Corporate Social Responsibility, sustainable growth, standards of corporate social responsibility

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji Wielkopolski Re gionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dziaanie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji 1 Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Uregulowania

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r.

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?

Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm? Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm? Franz Fuchs Przewodniczący Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Pro Motor Warszawa, 21.10.2015

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

!"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&'

!#$%&'()*+,,-*.+,.+.*,/(!#$%&'()*+(*$(,&' !"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&' Kim jeste!my? 02 PMI (Project Management Institute) to wiod!ca mi"dzynarodowa organizacja non-profit zrzeszaj!ca profesjonalistów z dziedziny zarz!dzania projektami.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 Niech umiech dziecka bdzie najwiksz nagrod i najwyszym uznaniem za wszelkie trudy w realizacji koncepcji pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialno!" spo#eczna w administracji publicznej

Odpowiedzialno! spo#eczna w administracji publicznej Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 24/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Wydzia" Ekonomiczny w Opolu Odpowiedzialno!" spo#eczna w administracji publicznej Streszczenie. W #wietle

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 267, 2012. Cezary Kochalski *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 267, 2012. Cezary Kochalski * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 267, 2012 * RAPORTOWANIE BANKÓW KOMERCYJNYCH SPOZA INDEKSU RESPECT W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOCI BIZNESU NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

Ciszewski. & Prawnicy. 4 zasady naszej pracy! Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno!"

Ciszewski. & Prawnicy. 4 zasady naszej pracy! Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno! 4 zasady naszej pracy! 1 Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno!" 2 Proaktywne & Probiznesowe podej!cia w znalezieniu rozwi$zania 3 Terminowo!" & Punktualno!" & Szybko!ci obs#ugi 4

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Aleksander Daszewski radca prawny koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Kancelarie odszkodowawcze

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKO Y

KONCEPCJA PRACY SZKO Y KONCEPCJA PRACY SZKOY ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM KoncepcjaPracySzkozostaopracowanaprzezzespóskadzie: J.Chmielecka,D.Jankiewicz,P.Kalinowski,E.Wojtania przyjtadorealizacjiuchwaradypedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA ZARZDZENIE NR 1007/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 wrzenia 2005 r. w sprawie Kodeksu postpowania pracowników. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * )

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * ) Wytyczne dotyczce systemów gwarancji dla ywnoci * ) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci uwaa, e systemy gwarancji dla ywnoci mog przyczyni si do szeregu korzyci dla konsumentów oraz wikszej moliwoci

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy Projekt Zielony potencja subregionu pockiego szans rozwoju rynku pracy wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alnoci w 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Beata Wieteska-Rosiak * SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNO ZAKŁADÓW UBEZPIECZE

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Beata Wieteska-Rosiak * SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNO ZAKŁADÓW UBEZPIECZE A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNO ZAKŁADÓW UBEZPIECZE 1. WPROWADZENIE Społeczna odpowiedzialno biznesu (CSR Corporate Social Responsibility)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa organu waciwego prowadzcego postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO?

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? KAPITA? LUDZKI A ROI Na pierwszy rzut oka mo?e si? wydawa?,?e kapita?ludzki??ywa tkanak firmy? i?cis?y, ekonomiczny wska?nik, jakim jest ROI nie przystaj? do

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAW A II W OZORKOWIE

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAW A II W OZORKOWIE Zacznik nr 1 do uchway Rady Pedagogicznej Nr 10/81/VII/2010/2011 z dn. 8. 12. 2010 r. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWA II W OZORKOWIE 1. Rozporzdzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska

Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska KOMPETENCJA ZBIOROWA Rónorodno dowiadcze i wiedzy uczestników

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Ubezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Insurance Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online Atena.eKonto ubezpieczeniowe Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń Potrafimy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM W ASPEKCIE WPROWADZANIA INNOWACJI RISK MANAGEMENT PERSONAL IN THE ASPECT OF INNOVATING

ZARZ DZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM W ASPEKCIE WPROWADZANIA INNOWACJI RISK MANAGEMENT PERSONAL IN THE ASPECT OF INNOVATING Marian Huczek Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego ZARZDZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM W ASPEKCIE WPROWADZANIA INNOWACJI RISK MANAGEMENT PERSONAL IN THE ASPECT OF INNOVATING STRESZCZENIE W zarzdzaniu

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Wstęp Ogólny zamysł napisania książki wywodzi się ze stwierdzenia, iż dalszy rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce jest uzależniony od znacznego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

na realizacje zintegrowanej perspektywy

na realizacje zintegrowanej perspektywy Monografie i Opracowania 578 Grazyna Lesniak-tebkowska Wptyw zewn^trznych uwarunkowari na realizacje zintegrowanej perspektywy zröwnowazonego rozwoju przedsi^biorstwa Kolegium Zarzqdzania i Finansöw Szkofa

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo