Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451"

Transkrypt

1 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu na rynku biurowym w całej Polsce. Zanotowano wzrost zarówno podaży, jak i popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe. W dalszym ciągu zauważalna była przewaga popytu nad podażą, co przełożyło się na wzrost czynszów. Wynajmem powierzchni zainteresowani byli przede wszystkim inwestorzy zagraniczni, natomiast rodzime firmy znacznie częściej niż do tej pory reprezentowały stronę podaży. Warszawa to nadal najbardziej rozwinięty rynek biurowy. Dynamiką przyrostu powierzchni biurowej pochwalić się mogą także miasta regionalne, w szczególności i. Coraz większym zainteresowaniem deweloperów cieszą się również i. Warszawa Podaż Rok 28 jest czasem korzystnym dla wynajmujących. W dalszym ciągu brakuje bowiem wolnej powierzchni biurowej i najemcy zmuszeni są akceptować rosnące czynsze, a także zmniejszenie tzw. zachęt (np. okresy bezczynszowe). Poziom podaży w pierwszym półroczu 28 r. był porównywalny do analogicznego okresu z 27 r. Do użytku oddano 1 nowych budynków, których łączna powierzchnia wyniosła 141 mkw., zwiększając zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej do mkw. Koncentracja powierzchni biurowej w Warszawie Concentration of office space in Warsaw Strefa Zachodnia Western Zone Ursus Wola Ochota Włochy Strefa Wschodnia Eastern Zone Żoliborz COB Dolny Mokotów Górny Lower Mokotów Mokotów Upper Mokotów Ursynów Praga Wilanów Office market The first half of 28 was a continuation of the dynamic period in the office space market throughout Poland. Both the supply and the demand for modern office space rose. The demand clearly continued to exceed the supply, which was reflected in rising rental rates. Poland s capital city, Warsaw, is still the most developed office space market, but regional cities, particularly and, can also boast of extraordinary dynamics in office space growth. and Tricity are also enjoying the increasing interest of developers. Warsaw Supply For the office market, 28 is a year of imbalance, benefiting the landlords. There is still a shortage of vacant space for lease and tenants are forced to accept rising rental rates and reduced incentives such as rent-free periods. In the first half of 28 the level of supply was comparable to that for last year s corresponding period. Ten new buildings with the total space of 141 sqm were delivered onto the market. This raised the total stock of modern office space up to sqm. Ścisłe Centrum Core Zachodni COB East CBD Wschodni COB West CBD mniej niż / less than 1 mkw. / sqm 1 2 mkw. / sqm 2 3 mkw. / sqm 3 4 mkw. / sqm powyżej / more than 4 mkw. / sqm Pod względem wolumenu dostarczonej powierzchni zdecydowanie przeważają lokalizacje poza centrum (92% nowej podaży). Największa liczba nowych biur powstała na Górnym Mokotowie, gdzie oddano prawie 13 mkw. (73% podaży). Według szacunków tak wysoka dynamika lokalizacji pozacentralnych utrzyma się również w drugiej połowie 28 r. i może osiągnąć około 1 mkw., natomiast liczba oddawanych w tym okresie budynków w COB (Centralnym Obszarze Biznesu) będzie niewielka. Najbliższe dwa lata będą okresem nierównowagi na rynku COB na korzyść wynajmujących, co może spowodować dalszy wzrost czynszów. Wysoka podaż na rynkach pozacentralnych jest nadal w dużej mierze zagospodarowywana jeszcze w trakcie realizacji projektów. Ocenia się, że stopy pustostanów w tych obszarach pozostaną na niskim poziomie. Należy podkreślić, że jedną z konsekwencji kryzysu kredytowego w USA jest bardziej ostrożne podejście banków w Polsce do planowanych inwestycji. W konsekwencji część projektów nie wejdzie w fazę realizacji lub zostanie zrealizowana w kolejnym cyklu koniunkturalnym, ze względu na niemożność uzyskania finansowania. Popyt Łączny popyt brutto w Warszawie w pierwszej połowie 28 r. wyniósł mkw. (spadek o ok. 6% w stosunku do analogicznego okresu z 27 r., ale wzrost o ok. 5% w porównaniu z drugą połową 27 r.). Największy popyt odnotowano w rejonie wyznaczonym przez Al. Jerozolimskie i ul. Żwirki i Wigury, gdzie wynajęto ponad 88 mkw. (36% popytu). Ten odnotowany na Górnym Mokotowie był nieznacznie mniejszy ponad 78 mkw. (32%). Zwiększanie wynajmowanej powierzchni stanowiło 5%, natomiast 1% było przedmiotem renegocjacji umów najmu. Na potrzeby własne właścicieli przeznaczono niecały 1% wynajętych powierzchni. Wśród transakcji najmu zwraca uwagę rekordowa wielkość powierzchni wynajęta przez jednego najemcę, Bank Pekao SA 39 mkw. w kompleksie Lipowy Office Park. Pozostałe umowy najmu, dotyczące dużych powierzchni w lokalizacjach poza centrum zostały podpisane w budynkach: SGI Czerniakowska (Internet Securities 1 mkw.), Horizon Plaza (NSN 96 mkw.) oraz Adgar Business Center I (Link 4 5 mkw.). Największe umowy najmu (wyłączając renegocjacje) w COB zostały podpisane przez Dell w budynku Millennium Plaza (3 mkw.) oraz SEB Leasing w biurowcu Lumen (25 mkw.). W wolumenie popytu charakterystyczny jest znaczny udział umów typu pre-let. W pierwszym półroczu odnotowano wzrost liczby transakcji dotyczących metrażu do 5 mkw. (42% wszystkich). Przeciętna wielkość transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 6 mkw. W dalszym ciągu na rozwój rynku najmu w stolicy będzie mieć wpływ dynamika rozwoju gospodarczego, rosnąca liczba inwestycji, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także poprawiająca się infrastruktura komunikacyjna. W nadchodzącym okresie czynniki te będą powodować wzrost popytu na powierzchnię biurową. Na znaczeniu zyskają powierzchnie najwyższej klasy, w prestiżowej lokalizacji. Non-central locations clearly dominate the market in terms of the volume of space delivered, as they account for 92% of the new supply. The largest number of new offices was constructed in Upper Mokotów, where nearly 13 sqm was delivered, accounting for 73% of the supply. According to estimates, such high dynamics in non-central locations will also be sustained in the second half of 28 and may amount to approx. 1 sqm, while the number of buildings delivered in the Central Business District (CBD) will be very small in this period. The next two years will be characterised by a considerable imbalance in the CBD benefi ting the landlords, which may lead to a further growth in rental rates. The high supply in non-central locations continues to be absorbed mainly before completion. Vacancy rates are expected to remain low in those areas. One of the consequences of the credit crisis in the USA is that banks display greater caution towards planned investments. Consequently, some projects will not enter the pipeline stage or will only be completed in the next economic cycle as it is impossible to obtain financing. Demand In the first half of 28 the total gross take-up in Warsaw reached sqm, which was down by approx. 6% compared to the corresponding period in 27, but up by approx. 5% compared to the second half of 27. The strongest demand was recorded in the area limited by Jerozolimskie Avenue and Żwirki i Wigury Street, where over 88 sqm was leased (36% of the demand). The take-up in Upper Mokotów was slightly lower and reached over 78 sqm (32%). Extensions of space leased accounted for 5%, whereas renegotiated leases accounted for 1%. Less than 1% of space leased was owner-occupied. The record volume of space leased by one tenant is particularly noteworthy Bank Pekao SA leased 39 sqm in the Lipowy Office Park complex. Other major leases in non-central locations were signed for the following buildings: SGI CzernIakowska (Internet Securities 1 sqm), Horizon Plaza (NSN 96 sqm) and Adgar Business Center I (Link 4 5 sqm). The largest leases (excluding renegotiations) in the CBD were signed by Dell in Millennium Plaza (3 sqm) and SEB Leasing in the Lumen office building (25 sqm). The considerable share of pre-lets in the demand volume is noteworthy. The first half of 28 saw an increased number of transactions for space of up to 5 sqm, which accounted for 42% of the total transactions. In the last twelve months the average volume of transactions amounted to approx. 6 sqm. The key growth factors for the development of the lease market in Warsaw will continue to include the economic development dynamics, the rising investment level, well qualified professionals, as well as the improving transport infrastructure. These factors will lead to an increased demand for office space within the forthcoming period. Office locations will diversify with top class space in prestigious locations growing in importance.

2 452 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 453 Podaż i popyt w Centralnym Obszarze Biznesu Supply and gross take-up in Central Business District mkw. / sqm * 29* Podaż i popyt w lokalizacjach poza centrum Supply and gross take-up in non central locations mkw. / sqm * 29* Jeśli obecna koniunktura gospodarcza pozwoli zachować skalę popytu, z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym roku utrzyma się tendencja wzrostowa czynszów. W centrum Warszawy prognozuje się utrzymanie wysokich czynszów do 21 r., a nawet ich wzrost w wybranych obiektach. Z uwagi na najniższy w historii poziom pustostanów zdecydowanie zmieniły się tzw. zachęty dla najemcy. W centrum miasta okresy bezczynszowe trwają od 1 do 3 miesięcy. Natomiast w lokalizacjach pozacentralnych wynajmujący są bardziej elastyczni i okresy takie wynoszą od 4 do 9 miesięcy. Jednak najemcom coraz rzadziej oferowane są zachęty finansowe czy aranżacje powierzchni. Standardowy okres najmu nadal wynosi 5 1 lat, jednak wynajmujący akceptują też krótsze okresy w przypadku powierzchni w starszych obiektach. If the scale of the demand is sustained, due to the continuing favourable economic conditions, the next year will most probably maintain an upward trend in rental rates. Rental rates are expected to remain high in downtown Warsaw until 21 and even rise in selected schemes. Due to the lowest vacancy rate on record, the scale of incentives for tenants has clearly changed. In the city centre rentfree periods are for 1 3 months, while in non-central locations landlords are more flexible and grant rent-free periods of 4 9 months. However, tenants are less and less frequently offered financial incentives or space fit-outs. The standard lease term is still 5 1 years, but landlords also accept shorter leases of space in older schemes. * Prognoza / Forecast podaż / supply popyt / gross Czynsze i pustostany w Warszawie Rents and vacancy in Warsaw Powierzchnia niewynajęta Współczynnik pustostanów od 22 r. wykazuje trend spadkowy. Pod koniec drugiego kwartału 28 r. dla całej Warszawy zanotowany został kolejny rekordowo niski wskaźnik 2,1%. W lokalizacjach poza centrum wynosił on zaledwie 1,3%, natomiast w COB był nieznacznie wyższy i wyniósł 3,5%. W historii warszawskiego rynku nieruchomości biurowych są to najniższe zanotowane wskaźniki. W porównaniu z końcem roku 27 średni poziom powierzchni niewynajętej dla Warszawy zmniejszył się o,98 pkt. proc. z poziomu 3,8%. Należy zauważyć, że najwyższy współczynnik zanotowano w strefie ścisłego centrum (5%), natomiast w rejonie Woli wskaźnik ten spadł do %. Poniżej 1% spadły także wskaźniki w strefie Górnego Mokotowa (,9%) oraz na Żoliborzu (,5%). Najbliższe lata przyniosą dywersyfikację dostępności powierzchni w COB oraz w lokalizacjach poza centrum. Z uwagi na niewielką podaż współczynniki pustostanów będą nadal niskie w centrum miasta, zaś w lokalizacjach poza centrum zwiększy się ilość dostępnej powierzchni biurowej. Z uwagi na duży popyt stopa pustostanów poza centrum nie powinna się jednak znacznie zwiększyć. Czynsze W ciągu roku stawki w najlepszych lokalizacjach w centrum Warszawy pozostały na wysokim poziomie ok. 3 EUR/mkw./ miesiąc (koniec drugiego kwartału 28 r.). W obszarze ścisłego centrum wyjściowa stawka może wynieść EUR/mkw./ miesiąc. W strefie poza centrum czynsz jest niższy, ale osiąga poziom nawet ok. 2 EUR/mkw./miesiąc, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do końca 27 r. Opłaty eksploatacyjne wynoszą średnio 5 6 EUR/mkw./miesiąc w CBO i 3 5 EUR/mkw./miesiąc w lokalizacjach poza centrum. Koszty parkingów są stałe 16 2 EUR/miejsce/miesiąc w COB, a w lokalizacjach poza centrum 6 11 EUR/miejsce/miesiąc w parkingach podziemnych. W najbliższym czasie nie powinno to ulec zmianie. Vacancy rates The vacancy rate which has been affected by a downward trend since 22 dropped to another historical low of 2,1% for entire Warsaw at the end of the second quarter of 28. In non-central locations it amounted to barely 1,3%, whereas in the Central Business District (CBD) it was slightly higher and reached 3,5%. These are the lowest vacancy rates recorded in the history of the Warsaw office space market. In comparison to the end of 27, the average office space vacancy rate for Warsaw dropped by,98 percentage points from the level of 3,8%. The highest rate was recorded in the City Core (5%), whereas in Wola the vacancy rate dropped to %. The vacancy rates for the Upper Mokotów and for Żoliborz also dropped to,9% and,5% respectively. The following years will bring a diversifi cation of space availability in the CBD and non-central locations. Given the low supply, the vacancy rates will continue to be low in the city centre, while non-central locations will see an increase in modern office space availability. However, due to the strong demand, the vacancy rate for office space in non-central locations is not expected to increase considerably. Rents During the year, rental rates in the best locations in the centre of Warsaw remained at the high level of approx. EUR 3 sqm/month (end of the second quarter of 28). In the City Core, the headline rental rates may reach EUR sqm/month. In non-central locations rental rates were lower, but reached even approx. EUR 2 sqm/month, which is up by 14% on the value at the end of 27. Service charges average EUR 5 6 sqm/month in the Central Business District and EUR 3 5 sqm/month in non-central locations. The costs of parking spaces are stable and amount to EUR 16 2 space/month in underground car parks in the CBD, EUR 6 11 space/month in underground car parks in non-central locations. No major changes are expected in this respect in the nearest future. / mkw./ miesiąc / sqm/ month * 29* Standardowe warunki najmu Standard lease terms Czynsze (mkw./miesiąc) / Rent (sqm/month) Parking podziemny (mkw./miesiąc) / Underground Parking (space/month) Parking naziemny (miejsce/miesiąc) / Surface Parking (space/month) Koszty eksploatacyjne (mkw./miesiąc) / Service Charge (sqm/month) Zachęty dla najemcy / Incentives Okres najmu / Lease Length Współczynnik powierzchni wspólnych / Add-on Factor 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% % Wskaźnik pustostanów Vacancy rate Centralny Obszar Biznesu / Central Business District najwyższe czynsze w COB / prime rents in CBD najwyższe czynsze w lokalizacji poza centrum / prime rents in non central locations pustostany w lokalizacji poza centrum / vacancy in non central locations pustostany w COB / vacancy in CBD * Prognoza / Forecast Lokalizacja poza centrum / Non central locations zwolnienie z czynszu na 1 3 miesięcy, kontrybucja finansowa, aranżacja powierzchni/ rent free period of 1 3 months, financial contribution, fit out contribution 5 1 lat / years 1% VAT / VAT 22% Indeksacja / Indexation Inne / Other EUR lub / or US CPI zwolnienie z czynszu na 4 9 miesięcy, kontrybucja finansowa, aranżacja powierzchni/ rent free period of 4 9 months, financial contribution, fit out contribution gwarancja bankowa lub firmy macierzystej albo depozyt / deposit or bank / company guarantee

3 To drugi co do wielkości rynek powierzchni biurowej w Polsce, a jego całkowite zasoby szacowane są obecnie na około 385 mkw. Miasto było często wybierane przez firmy z tzw. sektora BPO. Szczególnie prężnie działa Krakowski Park Technologiczny miejsce lokowania inwestycji o profilu informatyczno-technologicznym. Z uwagi na historyczną zabudowę Krakowa większość powierzchni biurowych, około 65%, ulokowana jest w obiektach położonych poza centrum. Prawie całkowity brak wolnej powierzchni biurowej, a także duże zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych zachęca deweloperów do realizowania tu nowych inwestycji. Obecnie w trakcie realizacji znajdują się obiekty biurowe, które powiększą istniejące zasoby o ok. 118 mkw. (ok. 3% zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej). W pierwszej połowie 28 r. oddano do użytku budynki Edison oraz Rondo Business Park II. Inne duże obiekty w budowie to: Business Park, Portus, Onyx Office i Centrum Biurowe Kazimierz. W dalszych planach znajduje się nawet 5 mkw. nowoczesnej powierzchni, z czego większość stanowią projekty przeznaczone na wynajem. W Krakowie wciąż utrzymuje się wyraźna nadwyżka popytu nad podażą. Nawet w projektach, które są jeszcze na etapie realizacji, znaczna część powierzchni została już wynajęta. Przykładem może być wynajem 11 6 mkw. przez firmę State Street w budowanym obiekcie Centrum Biurowe Kazimierz. Zapotrzebowanie zgłaszane jest głównie ze strony firm z branży IT, is the second largest office space market in Poland and its total stock is currently estimated at approx. 385 sqm. This city has frequently been targeted by companies from the BPO sector. The Technology Park, which attracts largely IT and technological investments, is thriving. Given the historical buildings, most office space (approx. 65%) is located in buildings outside the city centre. The nearly complete lack of vacant office space accompanied by large interest from foreign investors in encourage developers to undertake new investments. The office building projects currently in progress will increase the existing stock by approx. 118 sqm, which is approx. 3% of the modern office space stock. The Edison building and Rondo Business Park II were delivered in the first half of 28. The most important schemes under construction include the following: Business Park, Portus, Onyx OfficE and Kazimierz Office Center. As much as 5 sqm of modern offi ce space is planned to be delivered at a later stage, most of which will be in schemes for lease. In the demand clearly continues to exceed the supply. A considerable part of space has already been leased, even in projects in the pipeline, an example of which is the lease of 11 6 sqm by State Street in Kazimierz Office Center, currently under construction. The demand is reported mainly by IT companies, banks and consulting companies. In mid-28 the vacancy rate in stood at % for the main buildings. At present, the highest headline rental rates in class A buildings in stand at EUR 19 sqm/month, doradczych oraz banków. Według stanu z połowy 28 r. stopa pustostanów w Krakowie w głównych budynkach zbliżyła się do %. Obecnie najwyższe czynsze wywoławcze w budynkach klasy A kształtują się na poziomie 19 EUR/mkw./miesiąc, a opłaty eksploatacyjne wynoszą 2,5 4,7 EUR/mkw./miesiąc. Przeciętne stawki czynszowe wynoszą EUR/mkw./miesiąc. Dopiero podaż powierzchni w latach może zahamować wzrost opłat za najem. Nowoczesna powierzchnia biurowa w Polsce Modern office space in Poland Wskaźnik pustostanów Vacancy rate 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % m 2 16 m m m m m Warszawa Czynsze ( /mkw./miesiąc) / Rents ( /sqm/month) m 2 whereas service charges amount to EUR 2,5 4,7 sqm/month. The average rental rates fall within the range of EUR sqm/month. An upward trend for rental rates can still be expected in 28, and only the supply of space in the years may rein in the growth of lease charges. Zasoby i podaż w miastach regionalnych Stock and supply in regional cities mkw./ sqm istniejące existing w budowie under construction planowane planned Katarzyna Opalska Dział Doradztwa Consultancy Department Mimo kryzysu finansowego na świecie w dalszym ciągu mamy do czynienia z dobrą passą na rynku nieruchomości biurowych i taka tendencja powinna się utrzymać. Jednak obecna sytuacja na rynkach finansowych z pewnością nie pozostanie bez wpływu na rynek nieruchomości biurowych. Można spodziewać się, że przede wszystkim znacząco zredukowane zostaną plany inwestorów, co może zresztą mieć pozytywne konsekwencje dla rynku w dłuższej perspektywie. Plany inwestorów zakładały do niedawna bardzo duży przyrost nowoczesnej powierzchni biurowej zarówno w Warszawie, jak i we wszystkich dużych miastach regionalnych. Tę wysoką planowaną podaż podwyższali jeszcze deweloperzy mieszkaniowi, modyfikujący dotychczasowe projekty stricte mieszkaniowe. W obecnej sytuacji spodziewany jest znaczny spadek liczby projektów biurowych, które rzeczywiście wejdą w fazę realizacji. Wielkość niektórych projektów zostanie zredukowana, a terminy ich budowy przesunięte na kolejny cykl koniunkturalny. Zmniejszy się też liczba projektów budowanych czysto spekulacyjnie, na rzecz obiektów realizowanych zgodnie z potrzebami konkretnego, przyszłego najemcy. W związku ze zmniejszeniem się planowanej podaży w kolejnych latach, nie będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z drastycznym, skokowym spadkiem czynszów i wzrostem stopy pustostanów na rynku. Despite the financial crisis in the world, we are still lucky being on a winning streak on the office real estate market, and this tendency should remain as it is. However, the current situation on financial markets will certainly influence the office real estate market. Above all, we may expect that investors plans will be considerably reduced, and this may have positive consequences for the market in the long run. Until recently, investors plans assumed a very significant increase in the modern office space both in Warsaw and in all big regional cities and towns. This planned high supply was even increased by homebuilders, who modified their strictly housing projects. Taking into consideration the current situation, a considerable fall in the number of office projects, which will really enter the phase of implementation, is expected to happen. The range of some projects will be reduced, and the time of their implementation will be postponed until the next economic cycle. The number of construction projects implemented on the purely speculative basis will also go down, for the benefit of facilities built according to the needs of a specific future lessee. Due to the decrease of the planned supply in the next years, we will probably not experience a drastic irregular fall in rent rates and an increase of the unused spaces on the market. Pod względem wielkości jest trzecim w Polsce rynkiem biurowym. W przeciwieństwie do stolicy Małopolski inwestorzy planują tu budowę licznych wysokościowców. Projekt najwyższego w Polsce budynku mieszkaniowo-biurowohandlowego Sky Tower wszedł ostatnio w fazę realizacji. Łączne zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w mieście, z których większość znajduje się poza centrum, wynoszą ok. 32 mkw. Najwięcej powierzchni jest w zachodniej części miasta, wzdłuż ulic Legnickiej i Strzegomskiej w kierunku lotniska. Należy wyróżnić także rejon północny, w szczególności ulicę Wołowską, oraz strefę tzw. południowego centrum. W budowie znajduje się ponad 18 mkw., natomiast w planach jest nawet 45 mkw. Oprócz lokalnych inwestorów, takich jak Archicom, Descont, Devco czy LC Corp na rynku aktywni są zagraniczni deweloperzy: Ghelamco, GTC, Skanska, Verity Development czy Grupo Prasa. Do najważniejszych obiektów w realizacji należą Sky Tower, kolejne fazy Grunwaldzki Center oraz Zachodnie Centrum Biznesu. Generatorami popytu na powierzchnie biurowe są przede wszystkim firmy z sektora IT, ośrodki rozwoju nowych technologii oraz centra rozwoju inwestycji związanych z szeroko pojętym przemysłem. is the third largest office space market in Poland. In contrast to, investors in plan numerous high-rise buildings. The project for the apartment, office and retail building, Sky Tower, which will be the tallest in Poland, has recently entered the pipeline stage. The total modern office space stock in, most of which is located outside the city centre, amounts to approx. 32 sqm. The main area of office space concentration is in the western part of, along Legnicka and Strzegomska Streets towards the airport. Apart from this most rapidly developing zone of office space, the northern region, particularly Wołowska Street, and the zone of the so-called southern centre are also developing. Over 18 sqm is under construction in and as much as 45 sqm is planned. Apart from local investors such as Archicom, Descont, Devco and LC Corp, foreign developers, including Ghelamco, GTC, Skanska, Verity Development and Grupo Prasa, are also active in this market. The main projects currently in progress are Sky Tower, the next phases of Grunwaldzki Center and Zachodnie Centrum Biznesu. The demand generators for office space are mainly IT companies, new technology development centres and centres for the development of industry-related investments.

4 Pod koniec pierwszego półrocza 28 r. współczynnik powierzchni niewynajętych wzrósł nieznacznie w porównaniu z końcem 27 r. i wynosi obecnie ok. 4%. Stawki czynszowe kształtują się na poziomie EUR/mkw./ miesiąc, a opłaty eksploatacyjne wahają się od 2 do 4,5 EUR/ mkw./miesiąc. At the end of the first half of 28 the office space vacancy rate rose slightly compared to the end of 27 and stood at approx. 4%. Rental rates amount to EUR sqm/month and service charges fall within the range of EUR 2 4,5 sqm/month. ze względu na bardzo niski współczynnik powierzchni niewynajętych, oscylujący wokół 1%, oraz brak znaczących obiektów budowanych spekulacyjnie. Obecnie najwyższe czynsze wyjściowe utrzymują się na poziomie ok. 17 EUR/mkw./miesiąc i raczej nie ulegnie to zasadniczej zmianie. Opłaty eksploatacyjne wahają się od 3,5 do 5 EUR/mkw./miesiąc. At present, the prime headline rental rates remain at approx. EUR 17 sqm/month and this is unlikely to change much in the nearest future. Service charges fall within the range of EUR 3,5 5 sqm/month. Rynek nowoczesnej powierzchni biurowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie (Trójmieście) jest czwartym pod względem wielkości rynkiem w Polsce (ok. 27 mkw.). Gdańsk, którego zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej szacowane są obecnie na ok mkw., to największe miasto spośród tych trzech i zarazem stolica regionu. Bogate dziedzictwo historyczne i zwarta zabudowa centrum powodują, że deweloperzy zmuszeni są wznosić nowoczesne budynki biurowe poza centrum lub też rewitalizować całe kwartały (np. poprzemysłowe), realizując tam nowe obiekty, czego przykładem może być kompleks Arkońska Business Park. Inwestycje realizowane na terenie Starego Miasta najczęściej polegają na przebudowie lub adaptacji kamienic na potrzeby biurowe. Gdynia, która jest młodym miastem, nie ma historycznej zabudowy. Ukształtowane w dwudziestoleciu międzywojennym centrum posiada wiele zachowanych bądź odbudowanych obiektów. Planowana jest rewitalizacja Międzytorza, obszaru zlokalizowanego pomiędzy portem i ścisłym centrum Gdyni (nazywanego także Strefą Rozwoju Centrum Miasta) i zmiana jego charakteru na nowoczesny. Gdynia z zasobami nowoczesnej powierzchni biurowej na poziomie ok. 16 mkw. dysponuje znaczną ilością gruntów zlokalizowanych blisko centrum, które w większości nadają się na inwestycje biurowe. Sopot, najmniejsze spośród omawianych miast, ma zdecydowanie turystyczno-uzdrowiskowy charakter oraz obejmuje stosunkowo niewielki obszar. Jego zasoby biurowe szacowane są na ok. 22 mkw. W 27 r. rynek powierzchni biurowych w Trójmieście zaczął rozwijać się dynamicznie, a inwestorzy, notując zwiększony popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe, rozpoczęli budowę dwóch głównych kompleksów biurowych Łużycka Office Park w Gdyni oraz Arkońska Business Park w Gdańsku. Pierwsze budynki obu kompleksów zostały zrealizowane w połowie 28 r. W Trójmieście w trakcie realizacji znajduje się obecnie ok. 5 mkw., w tym kolejne fazy inwestycji Łużycka i Arkońska, a także budynek biurowy przy ul. Abrahama 1A w Gdańsku. Swoje inwestycje planują w Trójmieście tacy deweloperzy jak Hines (Quattro Towers), Polimeni, Echo Investment (Tryton). Warto zwrócić uwagę na planowany od dawna projekt Młode Miasto, zakładający włączenie do obszaru miejskiego około 1 hektarów stanowiących wcześniej własność Stoczni Gdańskiej. Data rozpoczęcia realizacji nie została jeszcze potwierdzona. Plany inwestorów na najbliższe lata zakładają realizację nawet 23 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W najbliższym czasie najemcy nie mogą liczyć na spadek cen wynajmu, The modern office space market in Gdańsk, Gdynia and Sopot (Tricity) is the fourth market in terms of size in Poland (approx. 27 sqm). Gdańsk, whose modern offi ce space stock is currently estimated at sqm, is the capital city of this region and the largest of the three cities. Due to the rich historical heritage and the compact built-up areas in the city centre, developers are forced to construct modern office buildings away from the centre or to regenerate entire quarters (e.g. post-industrial quarters) to construct new schemes (e.g. Arkońska Business Park). Investments in the Old Town most frequently consist in the reconstruction or adaptation of tenement houses for office needs. Gdynia, which is a young city, does not have historical buildings. In the city centre, which took shape in the inter-war period, there are many preserved or reconstructed buildings. Międzytorze (an area between the port and the city centre, which is also called a City Centre Development Zone) is planned to be regenerated and modernised. Gdynia, whose modern office space stock is estimated at 16 sqm, has a considerable amount of land which is located near the city centre and is largely suitable for office investments. Sopot, the smallest of the three cities, has a clearly touristic and spa nature and with its relatively limited space has its offi - ce space stock estimated at 22 sqm. In 27 the office space market in Tricity experienced growth dynamics and investors who had noticed an increased demand for modern office space began to construct two main office space complexes: Łużycka Office Park in Gdynia and Arkońska Business Park in Gdańsk. The first buildings of the two complexes were delivered onto the market in the first half of 28. At present, in Tricity there is approx. 5 sqm in the pipeline, including the next phases of the Łużycka and Arkońska investments, as well as the office building at 1A Abrahama Street in Gdańsk. Investments in Tricity are planned by developers such as Hines (Quattro Towers), Polimeni and Echo Investment (Tryton). An interesting project, planned for a long time, is also Młode Miasto (Young City), which provides for the inclusion of approx. 1 hectares formerly owned by the Gdańsk Shipyard in city developments. The construction date has not been confirmed yet. Investors plan to complete as much as 23 sqm of modern office space within the next few years. However, due to the very low vacancy rate of about 1% and the shortage of major schemes constructed on a speculative basis, tenants cannot expect any drop in lease prices in the nearest future. Jedno z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski, kojarzone przede wszystkim z Międzynarodowymi Targami skimi, jest obecnie piątym pod względem wielkości rynkiem powierzchni biurowych w Polsce. Pod koniec pierwszego półrocza 28 r. miasto dysponowało nowoczesnymi zasobami powierzchni biurowej na poziomie ok. 18 mkw. W przeciwieństwie do rynków prezentowanych wcześniej znacząca część powierzchni (około 6%) koncentruje się w Śródmieściu. Do najważniejszych istniejących obiektów należą budynki Globis, Delta House, skie Centrum Finansowe oraz Kupiec ski, a także dwa budynki wzniesione w zachodniej części miasta, PGK I i PGK II. Obecna koniunktura nie pozostaje bez wpływu na działalność firm w Polsce. Sytuacja jest odmienna niż jeszcze parę miesięcy temu. Jednak firma MDR działa od 15 lat na rynku inwestycji budowlanych. Zdobyte doświadczenie oraz stworzony profesjonalny zespół inżynierów-specjalistów dają możliwość elastycznej odpowiedzi na zmienną koniunkturę rynku inwestycyjnego. Duże znaczenie ma także szeroki zakres działań, jakie podejmujemy: project management, nadzór budowlany, zarządzanie inwestycjami, konsulting inżynierski, związany m.in. z wykonywaniem audytu technicznego budynków, przeglądów okresowych pozwalają na utrzymanie planowanego rozwoju firmy. Różnorodny portfel inwestycji budowlanych, które obsługujemy parki logistyczne, centra biurowe, inwestycje mieszkaniowe, gwarantują realizację strategii rozwojowej. Rynek inwestycji mieszkaniowych wstrzymał oddech znajduje to odzwierciedlenie w zawieszeniu niektórych planowanych projektów inwestycyjnych. Taka sytuacja wymaga szczególnego podejścia do fazy przygotowawczej procesu inwestycyjnego. Wykorzystując doświadczenie i wiedzę zespołu optymalizujemy założenia inwestycji, obniżając wielkość budżetu oraz unikając nieprzewidzianych kosztów. Przygotowujemy program działań dla projektu inwestycyjnego, w którym uwzględnione są wysokie wymagania konkurencyjnego rynku, dotyczące jakości i standardu przy jednoczesnym zoptymalizowaniu nakładów finansowych niezbędnych do jego realizacji. The current economic situation is not a neutral factor for the operation of companies in Poland. The situation is different than it was several months ago; however, MDR has been operating on the construction investment market for 15 years. The acquired experience and the created professional team of professional engineers enable flexible response to changing situations on the investment market. The vide variety of actions we undertake are also significant; they include: project management, construction supervision, construction management, engineering consultancy services connected with technical due diligence, facility periodic inspections all to enable continuation of the planned development of the company., which has one of the strongest economies of all Polish cities and is closely associated with the International Fair, is the fifth largest offi ce space market in Poland. At the end of the first half of 28 its modern office space stock amounted to approx. 18 sqm. Unlike the other markets described above, a considerable part of the modern office space in (approx. 6%) is concentrated in the city centre. The most important existing buildings include Globis, Delta House, Financial Centre and Kupiec ski, as well as two buildings constructed in the western part of : PGK I and PGK II. Maciej Radwan Prezes MDR PROJECT MANAGEMENT President of MDR PROJECT MANAGEMENT The diversified portfolio of construction investment projects we support, includes logistics parks, office centres and housing development projects, all guarantee implementation of the company progress strategy. Housing development market is holding its breath; this is reflected in the suspension of certain planned investment projects. Such a situation requires a specific approach towards the preconstruction phase of an investment process. Using the experience and knowledge of our team, we optimize investment project assumptions by reducing the budget size and avoiding unpredicted costs. We prepare an action programme for the investment project, taking into consideration the high requirements of the competitive market regarding quality and standards, and at the same time, optimizing the financial outlays necessary for project implementation.

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak 222 Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak Od stycznia do września 212 r., a zwłaszcza w II kwartale, rynek nowoczesnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny

commercial market Rynek komercyjny poland 29 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank podsumowanie W 28 roku rynek inwestycyjny w Polsce odnotował znacząco niższy niż w trzech ubiegłych latach wolumen transakcji. Systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation 302 raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Rynek powierzchni handlowych w Polsce Centra handlowo-rozrywkowe Na koniec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011 City Report Q2 211 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 211 2 On Point Q2 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The Polish economy is on a steady growth path. Increasing activity

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011 City Report Q3 211 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 211 2 On Point Q3 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland s Economy GDP, Private Consumption, Inflation rate - GDP

Bardziej szczegółowo

DTZ Research. Property Times Poland Q4 2013 / Polska IV kw. 2013 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh. 22 January 2014 / 22 stycznia 2014

DTZ Research. Property Times Poland Q4 2013 / Polska IV kw. 2013 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh. 22 January 2014 / 22 stycznia 2014 Property Times Poland Q4 213 / Polska IV kw. 213 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh 22 January 214 / 22 stycznia 214 Contents / Spis treści Economic Overview 2 Office market - Warsaw 9 Industrial

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 Wrocław 11, Crownway Investments Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years it has become one of the

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ Gliwice City Report Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 DTŚ A1 A4 A4 A1 2 Gliwice City Report, December 2014 Economy All major economic indicators paint a fairly positive picture of the Polish

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2014 / III KW. 2014 Office market in Kraków As of the end of Q3 2014, the total office stock in Kraków was estimated at some 696,000 sq m, of which 625,000 sq m

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013 MARKETbeat POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefield Research Publication autumn 213 MARKETbeat A Cushman & Wakefeld Research Publication Dear Sir / Madam, TABLE OF CONTENTS Cushman & Wakefield

Bardziej szczegółowo

european A Cushman & Wakefield Research Publication

european A Cushman & Wakefield Research Publication european SHOPPING CENTRE DEVELOPMENT REPORT NOVEMBER 2014 A Cushman & Wakefield Research Publication EUROPEAN SHOPPING CENTRE DEVELOPMENT REPORT IntRODUCTION Total shopping centre floorspace in Europe

Bardziej szczegółowo

Spis treści TABLE of contents

Spis treści TABLE of contents 2 Spis treści TABLE of contents Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment...2 Produkt Krajowy Brutto / Gross Domestic Product...2 Inflacja / Inflation...3 Projekcja inflacji NBP / NBP inflation

Bardziej szczegółowo