Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451"

Transkrypt

1 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu na rynku biurowym w całej Polsce. Zanotowano wzrost zarówno podaży, jak i popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe. W dalszym ciągu zauważalna była przewaga popytu nad podażą, co przełożyło się na wzrost czynszów. Wynajmem powierzchni zainteresowani byli przede wszystkim inwestorzy zagraniczni, natomiast rodzime firmy znacznie częściej niż do tej pory reprezentowały stronę podaży. Warszawa to nadal najbardziej rozwinięty rynek biurowy. Dynamiką przyrostu powierzchni biurowej pochwalić się mogą także miasta regionalne, w szczególności i. Coraz większym zainteresowaniem deweloperów cieszą się również i. Warszawa Podaż Rok 28 jest czasem korzystnym dla wynajmujących. W dalszym ciągu brakuje bowiem wolnej powierzchni biurowej i najemcy zmuszeni są akceptować rosnące czynsze, a także zmniejszenie tzw. zachęt (np. okresy bezczynszowe). Poziom podaży w pierwszym półroczu 28 r. był porównywalny do analogicznego okresu z 27 r. Do użytku oddano 1 nowych budynków, których łączna powierzchnia wyniosła 141 mkw., zwiększając zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej do mkw. Koncentracja powierzchni biurowej w Warszawie Concentration of office space in Warsaw Strefa Zachodnia Western Zone Ursus Wola Ochota Włochy Strefa Wschodnia Eastern Zone Żoliborz COB Dolny Mokotów Górny Lower Mokotów Mokotów Upper Mokotów Ursynów Praga Wilanów Office market The first half of 28 was a continuation of the dynamic period in the office space market throughout Poland. Both the supply and the demand for modern office space rose. The demand clearly continued to exceed the supply, which was reflected in rising rental rates. Poland s capital city, Warsaw, is still the most developed office space market, but regional cities, particularly and, can also boast of extraordinary dynamics in office space growth. and Tricity are also enjoying the increasing interest of developers. Warsaw Supply For the office market, 28 is a year of imbalance, benefiting the landlords. There is still a shortage of vacant space for lease and tenants are forced to accept rising rental rates and reduced incentives such as rent-free periods. In the first half of 28 the level of supply was comparable to that for last year s corresponding period. Ten new buildings with the total space of 141 sqm were delivered onto the market. This raised the total stock of modern office space up to sqm. Ścisłe Centrum Core Zachodni COB East CBD Wschodni COB West CBD mniej niż / less than 1 mkw. / sqm 1 2 mkw. / sqm 2 3 mkw. / sqm 3 4 mkw. / sqm powyżej / more than 4 mkw. / sqm Pod względem wolumenu dostarczonej powierzchni zdecydowanie przeważają lokalizacje poza centrum (92% nowej podaży). Największa liczba nowych biur powstała na Górnym Mokotowie, gdzie oddano prawie 13 mkw. (73% podaży). Według szacunków tak wysoka dynamika lokalizacji pozacentralnych utrzyma się również w drugiej połowie 28 r. i może osiągnąć około 1 mkw., natomiast liczba oddawanych w tym okresie budynków w COB (Centralnym Obszarze Biznesu) będzie niewielka. Najbliższe dwa lata będą okresem nierównowagi na rynku COB na korzyść wynajmujących, co może spowodować dalszy wzrost czynszów. Wysoka podaż na rynkach pozacentralnych jest nadal w dużej mierze zagospodarowywana jeszcze w trakcie realizacji projektów. Ocenia się, że stopy pustostanów w tych obszarach pozostaną na niskim poziomie. Należy podkreślić, że jedną z konsekwencji kryzysu kredytowego w USA jest bardziej ostrożne podejście banków w Polsce do planowanych inwestycji. W konsekwencji część projektów nie wejdzie w fazę realizacji lub zostanie zrealizowana w kolejnym cyklu koniunkturalnym, ze względu na niemożność uzyskania finansowania. Popyt Łączny popyt brutto w Warszawie w pierwszej połowie 28 r. wyniósł mkw. (spadek o ok. 6% w stosunku do analogicznego okresu z 27 r., ale wzrost o ok. 5% w porównaniu z drugą połową 27 r.). Największy popyt odnotowano w rejonie wyznaczonym przez Al. Jerozolimskie i ul. Żwirki i Wigury, gdzie wynajęto ponad 88 mkw. (36% popytu). Ten odnotowany na Górnym Mokotowie był nieznacznie mniejszy ponad 78 mkw. (32%). Zwiększanie wynajmowanej powierzchni stanowiło 5%, natomiast 1% było przedmiotem renegocjacji umów najmu. Na potrzeby własne właścicieli przeznaczono niecały 1% wynajętych powierzchni. Wśród transakcji najmu zwraca uwagę rekordowa wielkość powierzchni wynajęta przez jednego najemcę, Bank Pekao SA 39 mkw. w kompleksie Lipowy Office Park. Pozostałe umowy najmu, dotyczące dużych powierzchni w lokalizacjach poza centrum zostały podpisane w budynkach: SGI Czerniakowska (Internet Securities 1 mkw.), Horizon Plaza (NSN 96 mkw.) oraz Adgar Business Center I (Link 4 5 mkw.). Największe umowy najmu (wyłączając renegocjacje) w COB zostały podpisane przez Dell w budynku Millennium Plaza (3 mkw.) oraz SEB Leasing w biurowcu Lumen (25 mkw.). W wolumenie popytu charakterystyczny jest znaczny udział umów typu pre-let. W pierwszym półroczu odnotowano wzrost liczby transakcji dotyczących metrażu do 5 mkw. (42% wszystkich). Przeciętna wielkość transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 6 mkw. W dalszym ciągu na rozwój rynku najmu w stolicy będzie mieć wpływ dynamika rozwoju gospodarczego, rosnąca liczba inwestycji, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także poprawiająca się infrastruktura komunikacyjna. W nadchodzącym okresie czynniki te będą powodować wzrost popytu na powierzchnię biurową. Na znaczeniu zyskają powierzchnie najwyższej klasy, w prestiżowej lokalizacji. Non-central locations clearly dominate the market in terms of the volume of space delivered, as they account for 92% of the new supply. The largest number of new offices was constructed in Upper Mokotów, where nearly 13 sqm was delivered, accounting for 73% of the supply. According to estimates, such high dynamics in non-central locations will also be sustained in the second half of 28 and may amount to approx. 1 sqm, while the number of buildings delivered in the Central Business District (CBD) will be very small in this period. The next two years will be characterised by a considerable imbalance in the CBD benefi ting the landlords, which may lead to a further growth in rental rates. The high supply in non-central locations continues to be absorbed mainly before completion. Vacancy rates are expected to remain low in those areas. One of the consequences of the credit crisis in the USA is that banks display greater caution towards planned investments. Consequently, some projects will not enter the pipeline stage or will only be completed in the next economic cycle as it is impossible to obtain financing. Demand In the first half of 28 the total gross take-up in Warsaw reached sqm, which was down by approx. 6% compared to the corresponding period in 27, but up by approx. 5% compared to the second half of 27. The strongest demand was recorded in the area limited by Jerozolimskie Avenue and Żwirki i Wigury Street, where over 88 sqm was leased (36% of the demand). The take-up in Upper Mokotów was slightly lower and reached over 78 sqm (32%). Extensions of space leased accounted for 5%, whereas renegotiated leases accounted for 1%. Less than 1% of space leased was owner-occupied. The record volume of space leased by one tenant is particularly noteworthy Bank Pekao SA leased 39 sqm in the Lipowy Office Park complex. Other major leases in non-central locations were signed for the following buildings: SGI CzernIakowska (Internet Securities 1 sqm), Horizon Plaza (NSN 96 sqm) and Adgar Business Center I (Link 4 5 sqm). The largest leases (excluding renegotiations) in the CBD were signed by Dell in Millennium Plaza (3 sqm) and SEB Leasing in the Lumen office building (25 sqm). The considerable share of pre-lets in the demand volume is noteworthy. The first half of 28 saw an increased number of transactions for space of up to 5 sqm, which accounted for 42% of the total transactions. In the last twelve months the average volume of transactions amounted to approx. 6 sqm. The key growth factors for the development of the lease market in Warsaw will continue to include the economic development dynamics, the rising investment level, well qualified professionals, as well as the improving transport infrastructure. These factors will lead to an increased demand for office space within the forthcoming period. Office locations will diversify with top class space in prestigious locations growing in importance.

2 452 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 453 Podaż i popyt w Centralnym Obszarze Biznesu Supply and gross take-up in Central Business District mkw. / sqm * 29* Podaż i popyt w lokalizacjach poza centrum Supply and gross take-up in non central locations mkw. / sqm * 29* Jeśli obecna koniunktura gospodarcza pozwoli zachować skalę popytu, z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym roku utrzyma się tendencja wzrostowa czynszów. W centrum Warszawy prognozuje się utrzymanie wysokich czynszów do 21 r., a nawet ich wzrost w wybranych obiektach. Z uwagi na najniższy w historii poziom pustostanów zdecydowanie zmieniły się tzw. zachęty dla najemcy. W centrum miasta okresy bezczynszowe trwają od 1 do 3 miesięcy. Natomiast w lokalizacjach pozacentralnych wynajmujący są bardziej elastyczni i okresy takie wynoszą od 4 do 9 miesięcy. Jednak najemcom coraz rzadziej oferowane są zachęty finansowe czy aranżacje powierzchni. Standardowy okres najmu nadal wynosi 5 1 lat, jednak wynajmujący akceptują też krótsze okresy w przypadku powierzchni w starszych obiektach. If the scale of the demand is sustained, due to the continuing favourable economic conditions, the next year will most probably maintain an upward trend in rental rates. Rental rates are expected to remain high in downtown Warsaw until 21 and even rise in selected schemes. Due to the lowest vacancy rate on record, the scale of incentives for tenants has clearly changed. In the city centre rentfree periods are for 1 3 months, while in non-central locations landlords are more flexible and grant rent-free periods of 4 9 months. However, tenants are less and less frequently offered financial incentives or space fit-outs. The standard lease term is still 5 1 years, but landlords also accept shorter leases of space in older schemes. * Prognoza / Forecast podaż / supply popyt / gross Czynsze i pustostany w Warszawie Rents and vacancy in Warsaw Powierzchnia niewynajęta Współczynnik pustostanów od 22 r. wykazuje trend spadkowy. Pod koniec drugiego kwartału 28 r. dla całej Warszawy zanotowany został kolejny rekordowo niski wskaźnik 2,1%. W lokalizacjach poza centrum wynosił on zaledwie 1,3%, natomiast w COB był nieznacznie wyższy i wyniósł 3,5%. W historii warszawskiego rynku nieruchomości biurowych są to najniższe zanotowane wskaźniki. W porównaniu z końcem roku 27 średni poziom powierzchni niewynajętej dla Warszawy zmniejszył się o,98 pkt. proc. z poziomu 3,8%. Należy zauważyć, że najwyższy współczynnik zanotowano w strefie ścisłego centrum (5%), natomiast w rejonie Woli wskaźnik ten spadł do %. Poniżej 1% spadły także wskaźniki w strefie Górnego Mokotowa (,9%) oraz na Żoliborzu (,5%). Najbliższe lata przyniosą dywersyfikację dostępności powierzchni w COB oraz w lokalizacjach poza centrum. Z uwagi na niewielką podaż współczynniki pustostanów będą nadal niskie w centrum miasta, zaś w lokalizacjach poza centrum zwiększy się ilość dostępnej powierzchni biurowej. Z uwagi na duży popyt stopa pustostanów poza centrum nie powinna się jednak znacznie zwiększyć. Czynsze W ciągu roku stawki w najlepszych lokalizacjach w centrum Warszawy pozostały na wysokim poziomie ok. 3 EUR/mkw./ miesiąc (koniec drugiego kwartału 28 r.). W obszarze ścisłego centrum wyjściowa stawka może wynieść EUR/mkw./ miesiąc. W strefie poza centrum czynsz jest niższy, ale osiąga poziom nawet ok. 2 EUR/mkw./miesiąc, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do końca 27 r. Opłaty eksploatacyjne wynoszą średnio 5 6 EUR/mkw./miesiąc w CBO i 3 5 EUR/mkw./miesiąc w lokalizacjach poza centrum. Koszty parkingów są stałe 16 2 EUR/miejsce/miesiąc w COB, a w lokalizacjach poza centrum 6 11 EUR/miejsce/miesiąc w parkingach podziemnych. W najbliższym czasie nie powinno to ulec zmianie. Vacancy rates The vacancy rate which has been affected by a downward trend since 22 dropped to another historical low of 2,1% for entire Warsaw at the end of the second quarter of 28. In non-central locations it amounted to barely 1,3%, whereas in the Central Business District (CBD) it was slightly higher and reached 3,5%. These are the lowest vacancy rates recorded in the history of the Warsaw office space market. In comparison to the end of 27, the average office space vacancy rate for Warsaw dropped by,98 percentage points from the level of 3,8%. The highest rate was recorded in the City Core (5%), whereas in Wola the vacancy rate dropped to %. The vacancy rates for the Upper Mokotów and for Żoliborz also dropped to,9% and,5% respectively. The following years will bring a diversifi cation of space availability in the CBD and non-central locations. Given the low supply, the vacancy rates will continue to be low in the city centre, while non-central locations will see an increase in modern office space availability. However, due to the strong demand, the vacancy rate for office space in non-central locations is not expected to increase considerably. Rents During the year, rental rates in the best locations in the centre of Warsaw remained at the high level of approx. EUR 3 sqm/month (end of the second quarter of 28). In the City Core, the headline rental rates may reach EUR sqm/month. In non-central locations rental rates were lower, but reached even approx. EUR 2 sqm/month, which is up by 14% on the value at the end of 27. Service charges average EUR 5 6 sqm/month in the Central Business District and EUR 3 5 sqm/month in non-central locations. The costs of parking spaces are stable and amount to EUR 16 2 space/month in underground car parks in the CBD, EUR 6 11 space/month in underground car parks in non-central locations. No major changes are expected in this respect in the nearest future. / mkw./ miesiąc / sqm/ month * 29* Standardowe warunki najmu Standard lease terms Czynsze (mkw./miesiąc) / Rent (sqm/month) Parking podziemny (mkw./miesiąc) / Underground Parking (space/month) Parking naziemny (miejsce/miesiąc) / Surface Parking (space/month) Koszty eksploatacyjne (mkw./miesiąc) / Service Charge (sqm/month) Zachęty dla najemcy / Incentives Okres najmu / Lease Length Współczynnik powierzchni wspólnych / Add-on Factor 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% % Wskaźnik pustostanów Vacancy rate Centralny Obszar Biznesu / Central Business District najwyższe czynsze w COB / prime rents in CBD najwyższe czynsze w lokalizacji poza centrum / prime rents in non central locations pustostany w lokalizacji poza centrum / vacancy in non central locations pustostany w COB / vacancy in CBD * Prognoza / Forecast Lokalizacja poza centrum / Non central locations zwolnienie z czynszu na 1 3 miesięcy, kontrybucja finansowa, aranżacja powierzchni/ rent free period of 1 3 months, financial contribution, fit out contribution 5 1 lat / years 1% VAT / VAT 22% Indeksacja / Indexation Inne / Other EUR lub / or US CPI zwolnienie z czynszu na 4 9 miesięcy, kontrybucja finansowa, aranżacja powierzchni/ rent free period of 4 9 months, financial contribution, fit out contribution gwarancja bankowa lub firmy macierzystej albo depozyt / deposit or bank / company guarantee

3 To drugi co do wielkości rynek powierzchni biurowej w Polsce, a jego całkowite zasoby szacowane są obecnie na około 385 mkw. Miasto było często wybierane przez firmy z tzw. sektora BPO. Szczególnie prężnie działa Krakowski Park Technologiczny miejsce lokowania inwestycji o profilu informatyczno-technologicznym. Z uwagi na historyczną zabudowę Krakowa większość powierzchni biurowych, około 65%, ulokowana jest w obiektach położonych poza centrum. Prawie całkowity brak wolnej powierzchni biurowej, a także duże zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych zachęca deweloperów do realizowania tu nowych inwestycji. Obecnie w trakcie realizacji znajdują się obiekty biurowe, które powiększą istniejące zasoby o ok. 118 mkw. (ok. 3% zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej). W pierwszej połowie 28 r. oddano do użytku budynki Edison oraz Rondo Business Park II. Inne duże obiekty w budowie to: Business Park, Portus, Onyx Office i Centrum Biurowe Kazimierz. W dalszych planach znajduje się nawet 5 mkw. nowoczesnej powierzchni, z czego większość stanowią projekty przeznaczone na wynajem. W Krakowie wciąż utrzymuje się wyraźna nadwyżka popytu nad podażą. Nawet w projektach, które są jeszcze na etapie realizacji, znaczna część powierzchni została już wynajęta. Przykładem może być wynajem 11 6 mkw. przez firmę State Street w budowanym obiekcie Centrum Biurowe Kazimierz. Zapotrzebowanie zgłaszane jest głównie ze strony firm z branży IT, is the second largest office space market in Poland and its total stock is currently estimated at approx. 385 sqm. This city has frequently been targeted by companies from the BPO sector. The Technology Park, which attracts largely IT and technological investments, is thriving. Given the historical buildings, most office space (approx. 65%) is located in buildings outside the city centre. The nearly complete lack of vacant office space accompanied by large interest from foreign investors in encourage developers to undertake new investments. The office building projects currently in progress will increase the existing stock by approx. 118 sqm, which is approx. 3% of the modern office space stock. The Edison building and Rondo Business Park II were delivered in the first half of 28. The most important schemes under construction include the following: Business Park, Portus, Onyx OfficE and Kazimierz Office Center. As much as 5 sqm of modern offi ce space is planned to be delivered at a later stage, most of which will be in schemes for lease. In the demand clearly continues to exceed the supply. A considerable part of space has already been leased, even in projects in the pipeline, an example of which is the lease of 11 6 sqm by State Street in Kazimierz Office Center, currently under construction. The demand is reported mainly by IT companies, banks and consulting companies. In mid-28 the vacancy rate in stood at % for the main buildings. At present, the highest headline rental rates in class A buildings in stand at EUR 19 sqm/month, doradczych oraz banków. Według stanu z połowy 28 r. stopa pustostanów w Krakowie w głównych budynkach zbliżyła się do %. Obecnie najwyższe czynsze wywoławcze w budynkach klasy A kształtują się na poziomie 19 EUR/mkw./miesiąc, a opłaty eksploatacyjne wynoszą 2,5 4,7 EUR/mkw./miesiąc. Przeciętne stawki czynszowe wynoszą EUR/mkw./miesiąc. Dopiero podaż powierzchni w latach może zahamować wzrost opłat za najem. Nowoczesna powierzchnia biurowa w Polsce Modern office space in Poland Wskaźnik pustostanów Vacancy rate 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % m 2 16 m m m m m Warszawa Czynsze ( /mkw./miesiąc) / Rents ( /sqm/month) m 2 whereas service charges amount to EUR 2,5 4,7 sqm/month. The average rental rates fall within the range of EUR sqm/month. An upward trend for rental rates can still be expected in 28, and only the supply of space in the years may rein in the growth of lease charges. Zasoby i podaż w miastach regionalnych Stock and supply in regional cities mkw./ sqm istniejące existing w budowie under construction planowane planned Katarzyna Opalska Dział Doradztwa Consultancy Department Mimo kryzysu finansowego na świecie w dalszym ciągu mamy do czynienia z dobrą passą na rynku nieruchomości biurowych i taka tendencja powinna się utrzymać. Jednak obecna sytuacja na rynkach finansowych z pewnością nie pozostanie bez wpływu na rynek nieruchomości biurowych. Można spodziewać się, że przede wszystkim znacząco zredukowane zostaną plany inwestorów, co może zresztą mieć pozytywne konsekwencje dla rynku w dłuższej perspektywie. Plany inwestorów zakładały do niedawna bardzo duży przyrost nowoczesnej powierzchni biurowej zarówno w Warszawie, jak i we wszystkich dużych miastach regionalnych. Tę wysoką planowaną podaż podwyższali jeszcze deweloperzy mieszkaniowi, modyfikujący dotychczasowe projekty stricte mieszkaniowe. W obecnej sytuacji spodziewany jest znaczny spadek liczby projektów biurowych, które rzeczywiście wejdą w fazę realizacji. Wielkość niektórych projektów zostanie zredukowana, a terminy ich budowy przesunięte na kolejny cykl koniunkturalny. Zmniejszy się też liczba projektów budowanych czysto spekulacyjnie, na rzecz obiektów realizowanych zgodnie z potrzebami konkretnego, przyszłego najemcy. W związku ze zmniejszeniem się planowanej podaży w kolejnych latach, nie będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z drastycznym, skokowym spadkiem czynszów i wzrostem stopy pustostanów na rynku. Despite the financial crisis in the world, we are still lucky being on a winning streak on the office real estate market, and this tendency should remain as it is. However, the current situation on financial markets will certainly influence the office real estate market. Above all, we may expect that investors plans will be considerably reduced, and this may have positive consequences for the market in the long run. Until recently, investors plans assumed a very significant increase in the modern office space both in Warsaw and in all big regional cities and towns. This planned high supply was even increased by homebuilders, who modified their strictly housing projects. Taking into consideration the current situation, a considerable fall in the number of office projects, which will really enter the phase of implementation, is expected to happen. The range of some projects will be reduced, and the time of their implementation will be postponed until the next economic cycle. The number of construction projects implemented on the purely speculative basis will also go down, for the benefit of facilities built according to the needs of a specific future lessee. Due to the decrease of the planned supply in the next years, we will probably not experience a drastic irregular fall in rent rates and an increase of the unused spaces on the market. Pod względem wielkości jest trzecim w Polsce rynkiem biurowym. W przeciwieństwie do stolicy Małopolski inwestorzy planują tu budowę licznych wysokościowców. Projekt najwyższego w Polsce budynku mieszkaniowo-biurowohandlowego Sky Tower wszedł ostatnio w fazę realizacji. Łączne zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w mieście, z których większość znajduje się poza centrum, wynoszą ok. 32 mkw. Najwięcej powierzchni jest w zachodniej części miasta, wzdłuż ulic Legnickiej i Strzegomskiej w kierunku lotniska. Należy wyróżnić także rejon północny, w szczególności ulicę Wołowską, oraz strefę tzw. południowego centrum. W budowie znajduje się ponad 18 mkw., natomiast w planach jest nawet 45 mkw. Oprócz lokalnych inwestorów, takich jak Archicom, Descont, Devco czy LC Corp na rynku aktywni są zagraniczni deweloperzy: Ghelamco, GTC, Skanska, Verity Development czy Grupo Prasa. Do najważniejszych obiektów w realizacji należą Sky Tower, kolejne fazy Grunwaldzki Center oraz Zachodnie Centrum Biznesu. Generatorami popytu na powierzchnie biurowe są przede wszystkim firmy z sektora IT, ośrodki rozwoju nowych technologii oraz centra rozwoju inwestycji związanych z szeroko pojętym przemysłem. is the third largest office space market in Poland. In contrast to, investors in plan numerous high-rise buildings. The project for the apartment, office and retail building, Sky Tower, which will be the tallest in Poland, has recently entered the pipeline stage. The total modern office space stock in, most of which is located outside the city centre, amounts to approx. 32 sqm. The main area of office space concentration is in the western part of, along Legnicka and Strzegomska Streets towards the airport. Apart from this most rapidly developing zone of office space, the northern region, particularly Wołowska Street, and the zone of the so-called southern centre are also developing. Over 18 sqm is under construction in and as much as 45 sqm is planned. Apart from local investors such as Archicom, Descont, Devco and LC Corp, foreign developers, including Ghelamco, GTC, Skanska, Verity Development and Grupo Prasa, are also active in this market. The main projects currently in progress are Sky Tower, the next phases of Grunwaldzki Center and Zachodnie Centrum Biznesu. The demand generators for office space are mainly IT companies, new technology development centres and centres for the development of industry-related investments.

4 Pod koniec pierwszego półrocza 28 r. współczynnik powierzchni niewynajętych wzrósł nieznacznie w porównaniu z końcem 27 r. i wynosi obecnie ok. 4%. Stawki czynszowe kształtują się na poziomie EUR/mkw./ miesiąc, a opłaty eksploatacyjne wahają się od 2 do 4,5 EUR/ mkw./miesiąc. At the end of the first half of 28 the office space vacancy rate rose slightly compared to the end of 27 and stood at approx. 4%. Rental rates amount to EUR sqm/month and service charges fall within the range of EUR 2 4,5 sqm/month. ze względu na bardzo niski współczynnik powierzchni niewynajętych, oscylujący wokół 1%, oraz brak znaczących obiektów budowanych spekulacyjnie. Obecnie najwyższe czynsze wyjściowe utrzymują się na poziomie ok. 17 EUR/mkw./miesiąc i raczej nie ulegnie to zasadniczej zmianie. Opłaty eksploatacyjne wahają się od 3,5 do 5 EUR/mkw./miesiąc. At present, the prime headline rental rates remain at approx. EUR 17 sqm/month and this is unlikely to change much in the nearest future. Service charges fall within the range of EUR 3,5 5 sqm/month. Rynek nowoczesnej powierzchni biurowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie (Trójmieście) jest czwartym pod względem wielkości rynkiem w Polsce (ok. 27 mkw.). Gdańsk, którego zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej szacowane są obecnie na ok mkw., to największe miasto spośród tych trzech i zarazem stolica regionu. Bogate dziedzictwo historyczne i zwarta zabudowa centrum powodują, że deweloperzy zmuszeni są wznosić nowoczesne budynki biurowe poza centrum lub też rewitalizować całe kwartały (np. poprzemysłowe), realizując tam nowe obiekty, czego przykładem może być kompleks Arkońska Business Park. Inwestycje realizowane na terenie Starego Miasta najczęściej polegają na przebudowie lub adaptacji kamienic na potrzeby biurowe. Gdynia, która jest młodym miastem, nie ma historycznej zabudowy. Ukształtowane w dwudziestoleciu międzywojennym centrum posiada wiele zachowanych bądź odbudowanych obiektów. Planowana jest rewitalizacja Międzytorza, obszaru zlokalizowanego pomiędzy portem i ścisłym centrum Gdyni (nazywanego także Strefą Rozwoju Centrum Miasta) i zmiana jego charakteru na nowoczesny. Gdynia z zasobami nowoczesnej powierzchni biurowej na poziomie ok. 16 mkw. dysponuje znaczną ilością gruntów zlokalizowanych blisko centrum, które w większości nadają się na inwestycje biurowe. Sopot, najmniejsze spośród omawianych miast, ma zdecydowanie turystyczno-uzdrowiskowy charakter oraz obejmuje stosunkowo niewielki obszar. Jego zasoby biurowe szacowane są na ok. 22 mkw. W 27 r. rynek powierzchni biurowych w Trójmieście zaczął rozwijać się dynamicznie, a inwestorzy, notując zwiększony popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe, rozpoczęli budowę dwóch głównych kompleksów biurowych Łużycka Office Park w Gdyni oraz Arkońska Business Park w Gdańsku. Pierwsze budynki obu kompleksów zostały zrealizowane w połowie 28 r. W Trójmieście w trakcie realizacji znajduje się obecnie ok. 5 mkw., w tym kolejne fazy inwestycji Łużycka i Arkońska, a także budynek biurowy przy ul. Abrahama 1A w Gdańsku. Swoje inwestycje planują w Trójmieście tacy deweloperzy jak Hines (Quattro Towers), Polimeni, Echo Investment (Tryton). Warto zwrócić uwagę na planowany od dawna projekt Młode Miasto, zakładający włączenie do obszaru miejskiego około 1 hektarów stanowiących wcześniej własność Stoczni Gdańskiej. Data rozpoczęcia realizacji nie została jeszcze potwierdzona. Plany inwestorów na najbliższe lata zakładają realizację nawet 23 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W najbliższym czasie najemcy nie mogą liczyć na spadek cen wynajmu, The modern office space market in Gdańsk, Gdynia and Sopot (Tricity) is the fourth market in terms of size in Poland (approx. 27 sqm). Gdańsk, whose modern offi ce space stock is currently estimated at sqm, is the capital city of this region and the largest of the three cities. Due to the rich historical heritage and the compact built-up areas in the city centre, developers are forced to construct modern office buildings away from the centre or to regenerate entire quarters (e.g. post-industrial quarters) to construct new schemes (e.g. Arkońska Business Park). Investments in the Old Town most frequently consist in the reconstruction or adaptation of tenement houses for office needs. Gdynia, which is a young city, does not have historical buildings. In the city centre, which took shape in the inter-war period, there are many preserved or reconstructed buildings. Międzytorze (an area between the port and the city centre, which is also called a City Centre Development Zone) is planned to be regenerated and modernised. Gdynia, whose modern office space stock is estimated at 16 sqm, has a considerable amount of land which is located near the city centre and is largely suitable for office investments. Sopot, the smallest of the three cities, has a clearly touristic and spa nature and with its relatively limited space has its offi - ce space stock estimated at 22 sqm. In 27 the office space market in Tricity experienced growth dynamics and investors who had noticed an increased demand for modern office space began to construct two main office space complexes: Łużycka Office Park in Gdynia and Arkońska Business Park in Gdańsk. The first buildings of the two complexes were delivered onto the market in the first half of 28. At present, in Tricity there is approx. 5 sqm in the pipeline, including the next phases of the Łużycka and Arkońska investments, as well as the office building at 1A Abrahama Street in Gdańsk. Investments in Tricity are planned by developers such as Hines (Quattro Towers), Polimeni and Echo Investment (Tryton). An interesting project, planned for a long time, is also Młode Miasto (Young City), which provides for the inclusion of approx. 1 hectares formerly owned by the Gdańsk Shipyard in city developments. The construction date has not been confirmed yet. Investors plan to complete as much as 23 sqm of modern office space within the next few years. However, due to the very low vacancy rate of about 1% and the shortage of major schemes constructed on a speculative basis, tenants cannot expect any drop in lease prices in the nearest future. Jedno z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski, kojarzone przede wszystkim z Międzynarodowymi Targami skimi, jest obecnie piątym pod względem wielkości rynkiem powierzchni biurowych w Polsce. Pod koniec pierwszego półrocza 28 r. miasto dysponowało nowoczesnymi zasobami powierzchni biurowej na poziomie ok. 18 mkw. W przeciwieństwie do rynków prezentowanych wcześniej znacząca część powierzchni (około 6%) koncentruje się w Śródmieściu. Do najważniejszych istniejących obiektów należą budynki Globis, Delta House, skie Centrum Finansowe oraz Kupiec ski, a także dwa budynki wzniesione w zachodniej części miasta, PGK I i PGK II. Obecna koniunktura nie pozostaje bez wpływu na działalność firm w Polsce. Sytuacja jest odmienna niż jeszcze parę miesięcy temu. Jednak firma MDR działa od 15 lat na rynku inwestycji budowlanych. Zdobyte doświadczenie oraz stworzony profesjonalny zespół inżynierów-specjalistów dają możliwość elastycznej odpowiedzi na zmienną koniunkturę rynku inwestycyjnego. Duże znaczenie ma także szeroki zakres działań, jakie podejmujemy: project management, nadzór budowlany, zarządzanie inwestycjami, konsulting inżynierski, związany m.in. z wykonywaniem audytu technicznego budynków, przeglądów okresowych pozwalają na utrzymanie planowanego rozwoju firmy. Różnorodny portfel inwestycji budowlanych, które obsługujemy parki logistyczne, centra biurowe, inwestycje mieszkaniowe, gwarantują realizację strategii rozwojowej. Rynek inwestycji mieszkaniowych wstrzymał oddech znajduje to odzwierciedlenie w zawieszeniu niektórych planowanych projektów inwestycyjnych. Taka sytuacja wymaga szczególnego podejścia do fazy przygotowawczej procesu inwestycyjnego. Wykorzystując doświadczenie i wiedzę zespołu optymalizujemy założenia inwestycji, obniżając wielkość budżetu oraz unikając nieprzewidzianych kosztów. Przygotowujemy program działań dla projektu inwestycyjnego, w którym uwzględnione są wysokie wymagania konkurencyjnego rynku, dotyczące jakości i standardu przy jednoczesnym zoptymalizowaniu nakładów finansowych niezbędnych do jego realizacji. The current economic situation is not a neutral factor for the operation of companies in Poland. The situation is different than it was several months ago; however, MDR has been operating on the construction investment market for 15 years. The acquired experience and the created professional team of professional engineers enable flexible response to changing situations on the investment market. The vide variety of actions we undertake are also significant; they include: project management, construction supervision, construction management, engineering consultancy services connected with technical due diligence, facility periodic inspections all to enable continuation of the planned development of the company., which has one of the strongest economies of all Polish cities and is closely associated with the International Fair, is the fifth largest offi ce space market in Poland. At the end of the first half of 28 its modern office space stock amounted to approx. 18 sqm. Unlike the other markets described above, a considerable part of the modern office space in (approx. 6%) is concentrated in the city centre. The most important existing buildings include Globis, Delta House, Financial Centre and Kupiec ski, as well as two buildings constructed in the western part of : PGK I and PGK II. Maciej Radwan Prezes MDR PROJECT MANAGEMENT President of MDR PROJECT MANAGEMENT The diversified portfolio of construction investment projects we support, includes logistics parks, office centres and housing development projects, all guarantee implementation of the company progress strategy. Housing development market is holding its breath; this is reflected in the suspension of certain planned investment projects. Such a situation requires a specific approach towards the preconstruction phase of an investment process. Using the experience and knowledge of our team, we optimize investment project assumptions by reducing the budget size and avoiding unpredicted costs. We prepare an action programme for the investment project, taking into consideration the high requirements of the competitive market regarding quality and standards, and at the same time, optimizing the financial outlays necessary for project implementation.

5 Na rynku biurowym Poznania odczuwalne jest ożywienie. Według stanu na koniec pierwszej połowy 28 w budowie znajdowało się ponad 43 mkw., a do najciekawszych projektów można zaliczyć m.in. kolejne fazy kompleksu biurowego Malta Office Park. W planach inwestorów znajduje się kolejne 19 mkw. Zainteresowane rynkiem poznańskim są m.in. firmy: Skanska, Mayland oraz Echo Investment (kontynuacja Malta Office Park). Ostatni rok charakteryzował się wzrostem popytu na powierzchnie biurowe. Zainteresowane były firmy, które dopiero weszły na rynek poznański oraz te, które poszukiwały możliwości rozszerzenia dotychczas zajmowanej powierzchni biurowej. Podaż dostarczana obecnie na rynek poznański nie jest wystarczająca, co wpływa na wzrost czynszów i spadek poziomu pustostanów. Wskaźnik powierzchni niewynajętej utrzymuje się po pierwszej półowie 28 r. na bardzo niskim poziomie ok. 2%. Poziom czynszów w budynkach wysokiej klasy w najlepszych lokalizacjach wzrósł do 19 EUR/mkw./miesiąc, natomiast średnia wysokość czynszów wynosi EUR/mkw./miesiąc. Rynek powierzchni biurowych w Katowicach jest stosunkowo słabo rozwinięty. Dominują obiekty o niższym standardzie. Nowoczesne budynki biurowe, które powstały w ostatnich latach, były w większości realizowane na własne potrzeby, głównie banków. Ma on jednak szansę na dynamiczny rozwój, gdyż zauważalne jest zainteresowanie deweloperów Katowicami (GTC, Skanska, Ghelamco, TriGranit i Echo Investment). Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej (klasy A, B+ i B) w mieście to ponad 177 mkw. Najwyższy standard oferują trzy budynki biurowe (Chorzowska 5, Altus oraz Millennium). Natomiast wśród nowoczesnych powierzchni dominuje zdecydowanie klasa B. Obecnie w trakcie budowy jest około 6 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, m.in. Centrum Biurowe Francuska (GTC) oraz ostatnia faza Green Parku. W planach inwestorów jest dalsze 34 mkw. Jednak prawdopodobnie nie wszystkie planowane inwestycje zostaną zrealizowane w najbliższych latach. Obszarami, którymi szczególnie zainteresowani są inwestorzy, są okolice ul. Chorzowskiej, Roździeńskiego i Francuskiej. Obecnie w stolicy Górnego Śląska jest zbyt mało powierzchni o podwyższonym standardzie, co skutkuje bardzo niskim poziomem pustostanów, oscylującym wokół 1%. Jest to najniższy poziom odnotowany w ciągu ostatnich 5 lat. Najwyższe stawki czynszowe utrzymują się obecnie na stabilnym poziomie ok. 16 EUR/mkw./miesiąc, a koszty eksploatacyjne wynoszą, w zależności od budynku, ok. 3,5 4 EUR/mkw./miesiąc. Znajduje się w początkowej fazie boomu na powierzchnie biurowe. Deweloperzy obecni w mieście (Skanska, GTC, Echo Investment, Mermaid Properties, Lubasa Inmobiliaria) The office market in is clearly experiencing a boom. At the end of the first half of 28 over 43 sqm was under construction and the most interesting schemes included the next phases of the office complex Malta Office Park. A further 19 sqm of office space is planned. The market attracts the interest of development companies such as Skanska, Mayland and Echo Investment (extension of Malta Office Park). The demand for office space rose over the last year. It was generated by new entrants to the market, as well as companies looking for opportunities to extend their current office space. The supply delivered onto this market is unable to satisfy the demand, which leads to rising rental rates and a falling vacancy rate. After the first half of 28 the vacancy rate remains at the very low level of approx. 2%. Rental rates in high class buildings in prime locations rose up to EUR 19 sqm/month, whereas the average rental rates fall within the range of EUR sqm/month. The office space market in is relatively poorly developed and lower standard schemes dominate there. Modern office buildings constructed in the recent years were completed largely for owners needs, mainly banks. This market, however, stands a chance for dynamic development, because investors are showing an increased interest in (GTC, Skanska, Ghelamco, TriGranit and Echo Investment). The total modern office space stock in (class A, B+ and B) stands at over 177 sqm. The highest standard is provided by three office buildings (Chorzowska 5, Altus and Millennium), whereas class B clearly dominates with regard to modern space. At present, approx. 6 sqm of modern office space is under construction, including Francuska Office Center (GTC) and the last phase of Green Park. A further 34 sqm of modern office space is planned. However, not all the investments planned are likely to be completed within the next few years. The areas attracting investors interest in particular are the vicinities of Chorzowska, Roździeńskiego and Francuska Streets., the main city of Upper Silesia, has a shortage of higher standard space at present, which results in the very low vacancy rate of approx. 1% the lowest level recorded in the last five years. The highest rental rates remain at a stable level of approx. EUR 16 sqm/month, while service charges amount to approx. EUR 3,5 4 sqm/month and vary depending on the building. is in the early phase of an office space boom. Developers present in this city (Skanska, GTC, Echo Investment, Mermaid Properties and Lubasa Inmobiliaria) have secured attractive zabezpieczyli atrakcyjne nieruchomości, jednak większość z nich nie rozpoczęła jeszcze inwestycji, lecz uważnie obserwuje rozwój rynku. Miasto powoli zmienia swoje oblicze, starając się wykorzystać atuty: centralne położenie geograficzne, niewielką odległość od Warszawy, rozwijającą się sieć komunikacyjną, potencjał ludzki, tradycje przemysłowe czy stosunkowo niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. cieszy się zainteresowaniem inwestorów z branży artykułów gospodarstwa domowego i BPO. Rynek nowoczesnej powierzchni biurowej obejmujący ok. 16 mkw. jest stosunkowo słabo rozwinięty. W mieście w dalszym ciągu dominują stare obiekty zlokalizowane w centrum oraz poprzemysłowe budynki poza centrum. Podaż nowoczesnej powierzchni biurowej zwiększają rewitalizacje kamienic (np. Jaracza 47 Prestige) oraz adaptacje obiektów przemysłowych (np. Centrum Biurowe Zenit, Textorial Park). Obecnie w budowie znajduje się ponad 9 mkw. powierzchni biurowej, np. University Business Park, kolejne fazy Textorial Park, Forum 76 oraz Jaracza 47 Prestige. Łączna wielkość planowanych inwestycji dochodzi do ok. 25 mkw. Popyt na powierzchnie biurowe generowany jest głównie przez mniejsze przedsiębiorstwa, które wynajmują na ogół powierzchnie poniżej 4 mkw. Duże transakcje najmu obejmujące powyżej 1 mkw. zdarzają się rzadko. Pod koniec pierwszej połowy 28 r. wskaźnik pustostanów w najważniejszych budynkach biurowych był na poziomie 8%. Poziom czynszów w nowoczesnych obiektach biurowych to EUR/mkw./miesiąc. Koszty eksploatacyjne wynoszą 3 4,5 EUR/mkw./miesiąc. Raport Rynek powierzchni biurowych opracowała firma Office market report compiled by jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości. Powstała w 1917 r. i obecnie zatrudnia ponad 15 pracowników w 227 biurach w 59 krajach. Reprezentuje wielu klientów, od niedużych organizacji po korporacje umieszczane w rankingu Fortune 5. oferuje pełen zakres usług w czterech głównych obszarach: Obsługa Transakcji (reprezentowanie najemców i wynajmujących na rynku powierzchni biurowych, przemysłowych i handlowych), Rynki Kapitałowe (sprzedaż nieruchomości, zarządzanie inwestycyjne nieruchomościami, bankowość inwestycyjna i wycena, finansowanie dłużne i kapitałowe), Rozwiązania dla Klienta (zintegrowane strategie w zakresie nieruchomości i związane z tym usługi na rzecz dużych korporacji i właścicieli nieruchomości) oraz Usługi Doradcze (doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i nieruchomości). jest uznanym liderem w dziedzinie badań światowego rynku nieruchomości, publikuje szereg raportów, które dostępne są w części Knowledge Center na stronie plots, but the majority of them have not begun any investments yet, and are watching the market development closely. is slowly changing, trying to take advantage of its chief assets: its central geographical location, proximity to Warsaw, developing transport network, human potential, strong industrial traditions and the relatively low costs of business operation. This city enjoys the interest of investors from the household sector and BPO. The current modern office space market of approx. 16 sqm is relatively poorly developed. Old buildings in the city centre and the post-industrial buildings away from the centre continue to dominate in. The modern office space supply is increased by regenerated tenement houses (e.g. Jaracza 47 Prestige) and adapted industrial schemes (e.g. Centrum Biurowe Zenit and Textorial Park). At present, over 9 sqm of office space is under construction, e.g. University Business Park, the next phases of Textorial Park, Forum 76 and Jaracza 47 Prestige. The total volume of investments planned reaches approx. 25 sqm. The demand for office space is generated mainly by smaller companies generally renting space of less than 4 sqm. There are few large leases of over 1 sqm in the market. At the end of the first half of 28 the vacancy rate in major office buildings stood at 8%. Rental rates in modern office buildings remained at EUR sqm/month and service charges fell within the range of EUR 3 4,5 sqm/month. is the world s largest privately held commercial real estate services firm. Founded in 1917, it has 227 offices in 59 countries and more than 15 employees. The firm represents a diverse customer base ranging from small businesses to Fortune 5 companies. It offers a complete range of services within four primary disciplines: Transaction Services, including tenant and landlord representation in office, industrial and retail real estate, Capital Markets, including property sales, investment management, valuation services, investment banking, debt and equity financing; Client Solutions, including integrated real estate strategies for large corporations and property owners, and Consulting Services, including business and real estate consulting. A recognized leader in global real estate research, the firm publishes a broad array of proprietary reports available on its online Knowledge Centre at

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

regionalne rynki biurowe Knight Frank

regionalne rynki biurowe Knight Frank IV kw. 213 raport regionalne rynki biurowe Podaż TRENDY Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na sześciu największych rynkach regionalnych wzrosły do ok. 2,42 mln m2, co dla porównania stanowi

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Krakowie. I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP

Rynek biurowy w Krakowie. I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP Rynek biurowy w Krakowie I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP Kraków jest drugim pod względem wielkości, po Warszawie, rynkiem powierzchni biurowych w Polsce. Trudna sytuacja na rynkach finansowych w zeszłym

Bardziej szczegółowo

Rosnąca aktywność najemców

Rosnąca aktywność najemców PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 / II KW. Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most dynamically developing regional office markets in Poland. In H1, positive

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011 310 raport rynek magazynowy Jones Lang LaSalle opracowanie raportu report development Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Pozytywne trendy obserwowane na rynku magazynowym w Polsce od końca 2010

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN POLAND. December 2012

OFFICE MARKET IN POLAND. December 2012 OFFICE MARKET IN POLAND December 2012 WARSZAWA 1. Rondo 1 Rondo ONZ 57 000 2006 2. Warsaw Financial Center Emilii Plater 53 49 800 1998 3. Puławska FC Puławska 15 49 000 1998 PZU Tower Jana Pawła II 24

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q 13 / II kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Negligible amount of new supply in Q (excluding Warsaw) with significant volume of new stock in development pipeline in most regional

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015 WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 215 / III KW. 215 TOTAL OFFICE STOCK: 677,3 STOCK UNDER CONSTRUCTION 12,5 Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q1 13 / I kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Slight increase in vacancy rate due to significant volume of office space delivered to Warsaw market. Stable pace of absorption

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market 360 xxxxxxxx xxxxxxxxx polskie budownictwo xxxxxxxx raport xxxx 361 opracowanie raportu Colliers International report development Colliers International Rynek powierzchni magazynowych Ogólnoświatowe spowolnienie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 OFFICE MARKET IN the end of Q2 215, approximately 127, of rentable office space was identified at the construction stage. Based on the developers schedules,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010 Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010 Warszawa, 26 lutego 2010 roku Colliers International, wiodący doradca na rynku nieruchomości komercyjnych,

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015 RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 215 / I KW. 215 Over 152, of office space under construction - largest volume in regional office markets Wrocław is one of the most dynamically developing

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 Wrocław 11, Crownway Investments Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years it has become one of the

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll. Warszawski Rynek Biurowy Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.com Warszawa: Rejony biurowe Podaż i współczynnik powierzchni niewynajętej

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q3 213 / III kw. 213 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Significant new supply dynamics and substantial development pipeline in most office markets Lingering positive market sentiment

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q2 214 / RAPORT II KW. 214 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Office Market At the end of Q2 214, the total modern office stock in Warsaw amounted to 4.3 million sq m. More than 3.6

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q4 2014 / IV KW. 2014 Office market in Wrocław Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. In recent years it became one of the largest

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODSUMOWANIE RYNKU W 2016 roku rynek biurowy w ośmiu głównych miastach regionalnych Polski rozwijał się dynamicznie, zarówno po stronie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wszystkie oczy są zwrócone na Centrum Warszawy

Wszystkie oczy są zwrócone na Centrum Warszawy Warszawski Rynek Biurowy, 2 kwartał 2016 r. Wszystkie oczy są zwrócone na Centrum Warszawy 4,99 mln mkw. 15,4% 217.800 mkw. 141.400 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki wskazują

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 / III KW. TOTAL OFFICE STOCK: 735,8 sq m 45% OF STOCK OCCUPIED BY BPO SECTOR Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most

Bardziej szczegółowo

regional office markets Knight Frank

regional office markets Knight Frank q3 213 regional office markets HIGHLIGHTS Significant stock increase in major regional markets in the next few quarters, possible oversupply in 214 Presumed vacancy increase in 214 Robust tenant activity

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016 RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY / 2016 was a period of further intensive development in the Kraków office market, which resulted in record-breaking developers activity and volume of lease

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Market Overview 2013

Market Overview 2013 Market Overview 2013 Economic overview (2013) GDP, Inflation Unemployment 10% 20% 9% 18% 8% 16% 7% 14% 6% 12% 5% 10% 4% 8% 3% 6% 2% 4% 1% 2% 0% 0% GDP (%, left axis) Inflation (%, left axis) Unemployment

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Hossa wciąż trwa 1 kwartał 2017 roku STREFY BIUROWE WAŻNA ZMIANA W związku z dynamicznym rozwojem rynku nowoczesnej powierzchni biurowej Polish Office Research Forum (PORF) wprowadził

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak 222 Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak Od stycznia do września 212 r., a zwłaszcza w II kwartale, rynek nowoczesnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

KRAKOW 2015 KRAKOW REAL ESTATE MARKET 2014 P.II

KRAKOW 2015 KRAKOW REAL ESTATE MARKET 2014 P.II KRAKOW 215 KRAKOW REAL ESTATE MARKET P.II Partners Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl www.mrn.pl e-mail: zarząd@mrn.pl KRN Media www.krnmedia.pl e-mail: krn@krn.pl Krakowski Serwis Mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland q1 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET IN WARSAW: Stained high developers activity and consequently, continuation of increase in the vacancy rate. OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy. Office market

Rynek biurowy. Office market 334 xxxxxxxx xxxxxxxxx polskie budownictwo xxxxxxxx raport xxxx 335 opracowanie raportu King Struge report development King Struge Rynek biurowy Wraz ze wzrostem gospodarczym w ciągu ostatnich lat rynek

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q3 2015 RAPORT III KW. 2015 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Horizon Plaza, Union Investment OFFICE MARKET IN WARSAW Over the third quarter of 2015, the Warsaw office market witnessed

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY W POLSCE III kwartał 2013

RYNEK BIUROWY W POLSCE III kwartał 2013 RYNEK BIUROWY W POLSCE III kwartał 2013 WARSZAWA Rondo 1 Rondo ONZ 57 000 2006 2. Warsaw Financial Center Emilii Plater 53 49 800 1998 3. Puławska FC Puławska 15 49 000 1998 4. PZU Tower Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WROCŁAW

OFFICE MARKET IN WROCŁAW REPORT Q2 214 / RAPORT II KW. 214 OFFICE MARKET IN WROCŁAW RYNEK BIUROWY WE WROCŁAWIU Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over the last decade it has become one of the largest

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY III KW. 2016

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY III KW. 2016 WROCŁAW OFFICE MARKET Q3 2016 / RYNEK BIUROWY III KW. 2016 Within Q1-Q3 2016, a further dynamic development was observed in the office market in Wrocław. Record-breaking developers activity was accompanied

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w regionach Polski. I połowa 2011

Rynek biurowy w regionach Polski. I połowa 2011 Rynek biurowy w regionach Polski I połowa 211 Główne regionalne rynki biurowe w Polsce Zasoby biurowe: 23.5 m 2 Zasoby biurowe: 216. m 2 Zasoby biurowe: 32. m 2 Zasoby biurowe: 217.9 m 2 Zasoby biurowe:

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE. Podsumowanie 2016 roku

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE. Podsumowanie 2016 roku RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku aż 407 000 mkw. powierzchni biurowej przybyło na rynku warszawskim, a całkowite zasoby przekroczyły 5 milionów mkw. Pozwolenie na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow.

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow. Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow POLAND Warsaw Wroclaw Krakow Prague CZECH REPUBLIC SLOVAKIA Bratislava Budapest Kyiv UKRAINE HUNGARY Zagreb CROATIA Belgrade SERBIA

Bardziej szczegółowo