Grammar focus Language focus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grammar focus Language focus"

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal information: Pytania ogólne i szczegółowe Expressing emotions 2 Dom Places in a town In the house Adjectives describing houses Types of homes Describing a place: Konstrukcja There is / are; Some / any / no / a / an / Prepositions of place Expressing an opinion 3 Życie rodzinne i towarzyskie Daily routine Collocations: free time activities Festivals and celebrations Family Talking about present activities: Present simple i present continuous Prepositions of time The possessive: s, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze Exchanging information 4 Szkoła School subjects In and around school Applying for a course School rules: Obowiązek (must / have to; mustn t; don t have to); pozwolenie (can / may; can t / may not; be allowed) Question words Asking for permission 5 Praca Jobs Places of work Duties at work Working abroad Plans, intentions, predictions, arrangements and decisions about the future: Be going to; will / won t; present continuous Word building: suffixes Responding to news 6 Żywienie Food and drink, adjectives describing food Packaging and portions Eating in a restaurant Cooking and recipes Talking about quantity: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; How many / much?; a few; a lot of; a little Making requests; Agreeing; Refusing 7 Zakupy i usługi Shops Complaining Money: easily confused words Clothes Talking about the past: Past simple This; these; that; those Complaining Shopping 8 Podróżowanie i turystyka Holidays Travel and transport Holiday words: easily confused words Comparing people and things: Stopniowanie przymiotników; (not) as as; (not) so as Buying a ticket, booking a room Giving directions Asking for and giving information 9 Kultura Culture Types of films Books Talking about experiences (1): Present perfect z ever, never, just, yet, already Giving your opinion 10 Środki masowego przekazu Mass media and jobs TV programmes The internet Magazines and newspapers Talking about experiences (2): How long?; for i since; Present perfect i past simple Making suggestions; Agreeing; Refusing 11 Sport Sports Sport collocations: play, do, go Sport places Sports equipment Conditions: Zdania warunkowe typu 0, 1 i 2 Gerund and infinitive Talking about time 12 Zdrowie Illnesses and symptoms Parts of the body Well-being Accidents and treatments Talking about the past: Past continuous i past simple Giving advice: should, shouldn t, ought, ought to Asking about physical state Giving advice 13 Nauka i technika Modern inventions Technology and entertainment Materials Computers Talking about inventions: Strona bierna w simple present i simple past Giving instructions 14 Świat przyrody Geographical features The weather Animals Looking after the environment: verbs Giving essential information: Zdania opisujące z: who, whose, which, where, when Articles Linking words Exchanging information (TBC) List of irregular verbs s. 62 Vocabulary Bank s.63 Functions Bank s.78

2 Exam focus Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Reagowanie językowe Dobieranie zdań do tekstów Standard 4. Dobieranie zdań do luk w tekście Dobieranie osób lub miejsc do wypowiedzi Uzupełnianie luk w tekście Dobieranie napisów do miejsc Odpowiadanie na pytania dotyczące ilustracji Standard 2 Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu Standard 4. Dobieranie zdań do luk w tekście Układanie zdań w kolejności Dobieranie napisów do miejsc Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu Standard 4. Układanie zdań w kolejności Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu Dobieranie napisów do miejsc Dobieranie zdań do luk w tekście Dobieranie reakcji do luk Odpowiadanie na pytania dotyczące ilustracji Uzupełnianie luk w tekście Dobieranie reakcji do sytuacji Uzupełnianie luk w tekście Odpowiadanie na pytania dotyczące ilustracji 3

3 2 Dom Gramatyka i słownictwo Grammar focus Describing a place 1 Pomyśl o swojej miejscowości. Napisz True, jeśli zdania 1 7 o miejscu, w którym mieszkasz, są prawdziwe lub False, jeśli są fałszywe. 1 There aren t any shops. 2 There are a lot of people and cars. 3 There s a hospital. 4 There isn t a park. 5 There are some Internet cafes. 6 There s an Italian restaurant. 7 There are no sports facilities. 2 Przeczytaj wyjaśnienia i zaznacz poprawne informacje. There is / There are There is (there s) używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie (1) pojedynczej / mnogiej. There s a library in my village. There isn t a cinema near here. There are używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie (2) pojedynczej / mnogiej. There are a lot of cars in my town. There aren t any supermarkets in the area. W krótkich odpowiedziach twierdzących zawsze używamy formy (3) skróconej / pełnej. W krótkich odpowiedziach przeczących zawsze używamy formy (4) skróconej / pełnej. Is there a swimming pool in your town? Yes, there is. / No, there isn t. 3 Przeczytaj wyjaśnienia i zaznacz poprawne informacje. Some / any / a / an / no 1 Some używamy w zdaniach twierdzących / przeczących. There are some great cafes. 2 Any używamy w zdaniach twierdzących / przeczących i pytających. There aren t any sports centres. Are there any places for young people to go? 3 Some i any używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi i rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej / mnogiej. There are some trees in the park. Are there any fast food places in your village? 4 A / an używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej / mnogiej. There s a museum in our town. Is there an art gallery in your town? 5 No używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi i rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej / pojedynczej lub mnogiej. There s no cafe in this village. There are no customers in the restaurant. 4 W każdym zdaniu zakreśl odpowiedni wyraz. 1 There s a / an / some bus stop outside my house. 2 There aren t some / any / a people in the street. 3 Is there any / an / some Algerian restaurant in London? 4 There are a lot of / any / a cars in the car park today. 5 There s a lot of / no / some train station in this place. 6 Are there some / an / any churches in your town? 7 There are any / some / an good museums in Warsaw. 8 There are no / an / any people in the cafe. 5 Max przeprowadził się do Madrytu. Uzupełnij jego rozmowę telefoniczną z kolegą. Wstaw there is lub there are w odpowiedniej formie. Max Hello. Tom Hi, Max. How s Madrid? Max It s great! (1) a lot of flats in Madrid and we re living in a really nice place in the centre. Tom (2) any shops near you? Max Yes. (3) a lot of shops. (4) a lot of cafes and restaurants too. Tom (5) a park? Max Yes. (6) a small park down the road. Also, (7) a big park in the centre. It s called the Retiro. Tom Oh yes. It s famous. It s near The Prado museum. Max That s right. (8) some fantastic museums and art galleries in Madrid. Tom Sounds great. So, (9) a spare room in your flat? Max Yes! Come and visit any time! 6 00 Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. Vocabulary focus Places in a town 7 Wstaw podane wyrazy w odpowiednie miejsca w tabeli. a post office a supermarket a library a newsagent a bank a zoo a school a leisure centre an art gallery a cinema a bookshop a pharmacy the baker s the butcher s a hospital a church a cafe a theatre a restaurant a museum a park Shops Places to eat Entertainment Other 8 Do każdej kategorii dopisz własne propozycje. 9 Wyobraźcie sobie, że jest rok Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem po trzy różne pytania dotyczące waszej miejscowości w 2030 r. i odpowiedzcie na nie. A Are there any parks? B Yes, there are. There are three parks. 10 Napisz co najmniej sześć zdań o swojej miejscowości lub o miejscowości, w której chciał-byś/abyś mieszkać. There are some bookshops in my town. There isn t a zoo in my town. 4 UNIT 2 DOM

4 Odbiór tekstu słuchanego Vocabulary focus In the house 1 Dopasuj podane wyrazy do odpowiednich kategorii. Rooms: a bedroom Furniture: a bedside-table Electrical equipment: a cooker Part of the house: a garage Other: a bath a bedroom a carpet a bath a kitchen stairs a cooker a vase a living room a picture a mirror a poster a bathroom a study a garage a bedside-table a chest of drawers a balcony a fridge a freezer a wardrobe a microwave a washing machine a dishwasher an armchair a sofa a table a shower a dining room a toilet a plant 2 Do każdej kategorii dopisz inne, znane ci wyrazy. 3 Pracując w parach, wybierzcie pięć wyrazów z ćw. 1 i napiszcie zdania opisujące znaczenie poszczególnych słów. I put the dirty plates in the dishwasher. 4b 00 Usłyszysz dwukrotnie dwa dialogi. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania, zakreślając literę A, B lub C. 1 Which is Sam s house? A B C 2 Where does Jess usually do her homework? A in her bedroom B in the dining room C in the garage 5 00 Usłyszysz dwukrotnie dwa dialogi. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania, zakreślając literę A, B lub C. 1 Which is Luke s bedroom? A B C Exam focus 3. standard Wielokrotny wybór Zanim zaczniesz słuchać nagrania, zawsze uważnie przeczytaj polecenie i zadanie. To wprowadzi cię w temat nagrania i ułatwi wykonanie zadania egzaminacyjnego. 4a Przeczytaj ćw. 4b. Jakiego rodzaju informacje usłyszysz w nagraniu? Po wysłuchaniu nagrania obok podsumowań A D wpisz cyfry 1 lub 2 odpowiadające numerom pytań w ćw. 4b. Dwa podsumowania nie pasują do żadnego pytania. A A description of somebody s ideal house B A description of the rooms in a house C The way a house is decorated D The location of an activity 2 What does Anna want to buy for her mother? A a mirror B a book C a picture Language focus Prepositions of place 6 Patrząc na obrazki wybrane przez ciebie w ćw. 4b i 5, uzupełnij zdania wybranymi wyrazami lub wyrażeniami. in front of behind between next to opposite in on under above 1... Our house is the park as well. 2 The computer s usually the table in the dining room. 3 The books are all over the floor and my bed! 4 There s a big wardrobe my bed. 5 There s a chair the wardrobe. 7 00,00 Wysłuchaj ponownie nagrań i sprawdź swoje odpowiedzi. 8 Napisz co najmniej sześć zdań o swoim domu lub o domu swoich marzeń. Our flat is opposite a park. There are three bedrooms in our flat. UNIT 2 DOM 5

5 Odbiór tekstu czytanego Dom Vocabulary focus Adjectives describing houses 1 Dopasuj przymiotniki 1 6 do przymiotników a f o przeciwnym znaczeniu. 1 far away a unusual 2 noisy b large 3 ordinary c beautiful 4 small d traditional 5 ugly e near 6 modern f quiet 2 Wykorzystując przymiotniki podane w ćw. 1 i te w poniższej ramce, opiszcie w parach domy przedstawione na zdjęciach. huge imaginative extraordinary peaceful busy sophisticated It s far away from the city and it s very quiet. Exam focus 6. standard Dobieranie zdań do luk w tekście Zanim zaczniesz wykonywać zadanie, zawsze najpierw przeczytaj pobieżnie cały tekst, ignorując luki. To pozwoli ci zorientować się, o czym on jest. 3a Przeczytaj tekst, ignorując luki. O czym on jest? Wybierz prawidłową odpowiedź. A Living in Poland B An unusual building C The life of a famous architect Sopot is a popular seaside town in northern Poland. Tourists enjoy visiting its large health-spa. (1) Now Sopot is also famous for something else. In 2003, Polish architects, Szotynscy and Zaleski built a house at the Rezydent shopping centre. (2) It s a 4,000 square metre crooked house with a shining metal roof. The architects used ideas from the fairytale illustrations of Jan Marcin Szancer and the drawings of a Swedish artist. The result is a colourful, unusual building. (3) Inside, there are restaurants, bars, shops and offices. 3b Przeczytaj tekst ponownie. Wstaw zdania A D w luki 1 3, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki. A It isn t an ordinary house with four straight walls and a roof. B However, nobody lives in this amazing place. C They were always interested in designing unusual buildings. D They also go to the Sopot International Song Festival. 4 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wstaw zdania oznaczone literami A E w luki 1 4, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki. A few years ago, nobody knew the name of the Dutch architect Jan Sonkie. (1) Then he decided to build a house for himself and his wife. They only had a small piece of land, so Jan had to make good use of the space. (2) So, he used his skills as an architect and his love of sport to create a house that was completely different. It was shaped like a football. Today, the house stands on a three metre high wall. It has four storeys with at least one room on each floor. (3) These materials help to control the temperature so that it stays cool in the summer and warm in the winter. Today everybody in Blantyre talks about the football house and it has become a big tourist attraction. (4) Most of them can t believe that there can be ordinary furniture in such an extraordinary home. A Jan and his wife often show people round. B He also wanted to build something unusual. C Nobody in the town likes the building. D He lived an ordinary life in an ordinary house in the town of Blantyre in Malawi. E The outside of the house is metal and the inside is wooden. Functions focus Expressing opinion Patrz Functions Bank s Pracując w parach, wyraźcie opinie na temat budynków przedstawionych na tej stronie lub na temat budynków w waszej miejscowości. Skorzystajcie ze zwrotów i wyrażeń na s. 00. I really like the crooked house because it s so unusual. The colours are beautiful too. I m not keen on the shopping centre in our town because it s quite ugly and it doesn t match the landscape. 6 Zaprojektuj niezwykły budynek i opisz go. Pamiętaj, aby powiedzieć, gdzie się znajduje, jak wygląda i co w nim jest. 6 UNIT 2 DOM

6 Reagowanie językowe Vocabulary focus Types of homes 1 Dopasuj nazwy rodzajów domów do obrazków. a barge a villa a chalet a block of flats a caravan a tent b 5c Przeczytaj ponownie dialog. Uzupełnij luki 1 3 jedną z podanych możliwości, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny tekst. 1 A selling B sharing C staying 2 A opposite B next C in front 3 A some B a C any 00 Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. 6 Przeczytaj dialog. Następnie uzupełnij luki 1 5 jedną z trzech podanych możliwości, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny tekst [a/w photo of Lake Balaton in Hungary] 2 Połącz określenia z ich polskimi odpowiednikami. 1 a terraced house a dom wolno stojący 2 a detached house b dom parterowy 3 a semi-detached house c dom szeregowy 4 a bungalow d bliźniak 3 Dobierz czasowniki do definicji. rent decorate stay buy sell share 1 to live in a home with other people 2 to pay money for the use of something 3 to pay money to own something 4 to give something to someone for money 5 to live in a place as a visitor or guest 6 to paint the walls, etc. in a room 4 Korzystając z wyrazów w ćw. 1, 2 i 3, napisz co najmniej trzy zdania. My uncle has bought a villa in Spain. Exam focus 2. standard Przeczytaj szybko tekst bez patrzenia na podane w zadaniu możliwe odpowiedzi i postaraj się domyślić, jakie słowo należy wstawić w każdą lukę. Następnie popatrz na podane opcje i sprawdź, czy twoje przypuszczenia się potwierdziły. 5a Przeczytaj dialog i wstaw brakujące słowa. Luke Has your brother moved out yet? Joe Yes. He s renting a flat in the town centre. Luke Is he living on his own? Joe No. He s (1) with a couple of his friends. Luke Where s the flat? Joe It s (2) to the cinema. Luke What s the flat like? Is it furnished? Joe It s got some furniture, but I think my brother needs to buy a wardrobe, a desk and a few other things. Luke There are (3) good second-hand furniture shops near there. He should try one of those. Joe Good idea! I ll tell him. Tess Are you going on holiday this year? Anna Yes, I m going to Hungary with my family. We re (1) a villa near Lake Balaton. Tess I ve been to Lake Balaton. (2) a great hotel there. Anna There are (3) hotels there, I think. It s a really popular place. Tess What s the house like? Anna It s quite large. There are three bedrooms, two bathrooms, a kitchen and a living room. There s (4) garage, but there s a parking space. Tess Is it near the lake? Anna Yes, it s right (5) the lake. It s got fantastic views. Tess It sounds lovely. 1 A living B renting C selling 2 A It s B There s C This is 3 A no B any C a lot of 4 A a B some C no 5 A opposite B between C above 7 00 Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. Następnie przeczytajcie dialog w parach. 8 Wyobraź sobie, że wraz z rodzicami wynajmujesz dom. Napisz dialog. Skorzystaj z podpowiedzi. A Are you going on holiday this year? B Yes, I m going to with A Where are you staying? B We re A What s the house / flat / villa like? B It s There are There s A Is it near? B Yes, it s A Sounds lovely. UNIT 2 DOM 7

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 2. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę nastolatków organizujących przedstawienie. Na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne 978052127999_strategie.qxp:REPETYTORIUM 11-05-10 11:21 Page 2 SpiS treści Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne Rozdział 1 Człowiek Życie rodzinne i towarzyskie Słownictwo

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

TEST 1 MATURA. Practice Tests

TEST 1 MATURA. Practice Tests TEST 1 MATURA Practice Tests 1 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD3 1 CD3 2 ZADANIE 1. (5 punktów) Zapoznaj się z poniższymi tematami. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób dotyczące relacji międzyludzkich.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

Culture and civilisations

Culture and civilisations MODULE 4 Culture and civilisations 4 A Vocabulary: festivals and celebrations 1 Match the words with their definitions candle costume gift greetings card lantern Listening: three reports about festivals

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo