Amadeus Polska Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amadeus Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna

2 Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a. Amadeus i Ty 8 b. Inwestycje i technologie daj¹ce przewagê 9 c. Globalny zasiêg i lokalne wsparcie otworz¹ przed Tob¹ œwiat 12 d. Zaanga owanie i rezultaty zapewniaj¹ce Twój sukces 13 e. Amadeus w Polsce Jasny kierunek na przysz³oœæ 25

3 1. Zainspiruj siê Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce cz¹stkê tego, co jest dla nas codzienn¹, lecz wyj¹tkow¹ prac¹ œwiat technologii, œwiat podró y, œwiat nieskoñczonych mo liwoœci œwiat Amadeus. Gdy ponad szesnaœcie lat temu w naszych g³owach rodzi³ siê pomys³ automatyzacji procesu sprzeda y podró y, nie wiedzieliœmy, e tak naprawdê sami wyruszamy w podró. Ponad 20 lat istnienia firmy na œwiecie i 16 lat na rynku polskim - w skali globalnej nie znaczy mo e wiele, ale œmiem twierdziæ, i w naszej bran y stanowi erê. Erê w czasie, której dokona³a siê przemiana sposobu myœlenia, sposobu funkcjonowania tak linii lotniczych jak i biur podró y równolegle do rozwoju internetu i komputeryzacji firm. Tak zwyczajne dzisiaj rzeczy jak korespondencja owa, ³¹cza internetowe i aplikacje pracuj¹ce na bazie przegl¹darki internetowej by³y jeszcze kilkanaœcie lat temu znane raczej z filmów sience-fiction. W tej chwili Amadeus to ju nie tylko dostawca systemu dystrybucyjnego, to przede wszystkim Wasz Partner Technologiczny dostawca rozwi¹zañ technologicznych, które umo liwiaj¹ osi¹gniêcie sukcesu w bran y turystycznej. W ci¹gu wieloletniej obecnoœci na rynku, firma Amadeus dostarcza rozwi¹zania IT, które wyznaczaj¹ kierunek rozwoju bran y turystycznej. Centrum operacyjne Amadeus ka dego dnia przetwarza ponad 2 miliony rezerwacji, co stanowi wiêcej ni jedn¹ trzeci¹ wszystkich rezerwacji na œwiecie. Jako partner IT dla bran y turystycznej Amadeus opracowuje najnowoczeœniejsze rozwi¹zania i œwiadczy wysokiej jakoœci us³ugi konsultingowe. Zapraszam Pañstwa serdecznie do przejrzenia materia³u o naszej firmie, ale szczególnie zapraszam Pañstwa do kontaktu z nami i do zainspirowania siê! Prezes Zarz¹du Amadeus Polska Sp. z o.o. 1

4

5 2. Amadeus do... wczoraj Od pocz¹tku swego istnienia Amadeus by³ liderem nowych technologii w bran y turystycznej. Powsta³y z inicjatywy czterech wiod¹cych europejskich linii lotniczych w 1987 roku Amadeus zosta³ pierwszym utworzonym w Europie Globalnym Systemem Dystrybucyjnym (GDS). Utworzony na bazie Amerykañskiego systemu, System One, nale ¹cego do linii Texas Air i Continental Airlines z po³¹czenia systemów rezerwacyjnych linii SAS, Iberia, Air France i Lufthansa, Amadeus obra³ sobie za zadanie utworzenie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ dla bran y turystycznej na ca³ym œwiecie. Dla tego celu zosta³ stworzony zespó³ zrzeszaj¹cy pracowników wszystkich czterech linii, który w bazie w Miami zaj¹³ siê integracj¹ System One na potrzeby rynku europejskiego. Z ponad 300 milionami dolarów pocz¹tkowej inwestycji, Amadeus otworzy³ swoj¹ siedzibê w Madrycie, w Hiszpanii. W siedem miesiêcy od zawi¹zania spó³ki, Amadeus otworzy³ Centrum Rozwoju oprogramowania w Nicei, we Francji. Tak szybki postêp by³ tylko zapowiedzi¹ przysz³ego sukcesu Amadeus na rynku œwiatowej turystyki. W tym samym czasie rozpoczêto budowê najnowoczeœniejszego centrum przetwarzania danych w Erding, niedaleko Monachium. Pierwszy lokalny oddzia³ Amadeus zosta³ otwarty w Finlandii w 1988, po czym Finnair do³¹czy³ do sieci Amadeus. Kolejnymi lokalnymi oddzia³ami by³y Austria i Wielka Brytania. NMC (ang. National Marketing Company) zosta³y stworzone, aby promowaæ markê i produkty Amadeus w ró nych regionach œwiata. W tym samym roku Amadeus wprowadzi³ na rynek swój pierwszy rewolucyjny produkt, Amadeus Fare Quote. Narzêdzie to powsta³o z porozumienia Air France i Unisys, aby umo liwiæ wycenê nawet najbardziej skomplikowanych rezerwacji, w przeci¹gu kilku sekund. Ju rok póÿniej Amadeus przedstawi³ kolejne rozwi¹zanie, Amadeus Pro, daj¹ce pracownikom biur podró y dostêp do krajowego systemu rezerwacji, umo liwiaj¹c tym samym du o szybsze dokonywanie rezerwacji i oszczêdzaj¹c œrednio 50-80% czasu wymaganego na dokonanie takiej rezerwacji przez kasjera. Dynamiczny rozwój systemu Amadeus spowodowa³, e ju w pierwszych latach jego istnienia nastêpne osiem linii lotniczych, w tym Thai Airways International, do³¹czy³o do grupy u ytkowników systemu. Na prze³omie trzech lat Amadeus rozwin¹³ siê na miêdzynarodowym rynku turystycznym obejmuj¹c swoj¹ dzia³alnoœci¹ 550 pracowników 38 narodowoœci, w tym samym czasie kontynuuj¹c rozwój miêdzynarodowy w Europie, Azji i Ameryce Po³udniowej. Dodatkowo 18-ego stycznia 1990 roku, nak³adem ponad 200 milionów dolarów inwestycji, otworzy³o swoj¹ dzia³alnoœæ centrum przetwarzania danych w Erding, najwiêksze cywilne tego typu centrum w Europie. Ju w pierwszym roku operacji obs³u y³o ono ponad 150 milionów transakcji. 3

6 Centrum przetwarzania danych w Erding tom ³atwy wgl¹d do ofert wypo y- czalni samochodów i hoteli na ca- ³ym œwiecie, dodane zosta³y do oferty Amadeus ju na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. W pierwszym roku swojej dzia³alnoœci jako GDS, Amadeus odnotowa³ ponad siedem- dziesi¹t milionów rezerwacji dokonanych w systemie i dochody wyno- sz¹ce 253 miliony Euro. Dziêki nowoczesnej technologii i specjalnym zabezpieczeniom centrum dzia³a³o non-stop wed³ug najwy szych standardów bezpieczeñstwa. Unikatowy projekt zapewni³ nieprzerwane dzia³anie nawet w wypadku awarii czêœci systemu. Œredni czas odpowiedzi systemu to tylko dwie sekundy. Uruchomienie nowego systemu Amadeus GDS, zaplanowane na 1992, wi¹za³o siê z wprowadzeniem na rynek produktów Amadeus Air oraz Amadeus Pro. Air po³¹czy³ biletowych terminali linii lotniczych i biur podró y na ca³ym œwiecie. Dziêki swojemu zasiêgowi sta³ siê najwiêkszym elektronicznym systemem dystrybucji w Europie, jednoczeœnie zajmuj¹c coraz silniejsz¹ pozycjê w Afryce, na Karaibach i w Azji. Z chwil¹ uruchomienia, w 1992 roku, Amadeus GDS zapocz¹tkowa³ now¹ erê w bran- y turystycznej. Ponad terminali nale ¹cych do Iberia, Air France i Lufthansa, znajduj¹cych siê w 120 krajach wesz³o do systemu Amadeus. Tym samym zrezygno- wa³y one z indywidualnych rozwi¹zañ krajowych, operuj¹c po raz pierwszy w jedno- litym systemie. Amadeus Cars i Amadeus Hotels, rozwi¹zania oferuj¹ce konsultan- Od 1996 roku do centralnego systemu Amadeus pod³¹czone by³o 60% biur podró y w ca³ej Europie. Wiêkszoœæ zautomatyzowanych europejskich biur podró y wybra³o system Amadeus i ponad biur w ca³ej Europie doceni³o funkcjonalnoœæ tego ³atwego w u ytkowaniu i obs³udze systemu. W tym samym czasie ju 64 linie lotnicze na ca³ym œwiecie pracowa³y w systemie Amadeus. Ta mocna pozycja na rynku umo liwi³a generacjê ponad dziesiêciu milionów rezerwacji miesiêcznie. W cztery lata od inauguracji systemu, Amadeus zosta³ wyró niony z³otem na presti owej gali European Travel Awards sponsorowanej przez TTG Europe. Nagrodê przyznano systemowi Amadeus na podstawie ankiety przeprowadzonej wœród biur podró y w 16 europejskich krajach. Amadeus jako pierwszy centralny system rezerwacyjny wprowadzi³ na rynek system negocjowanych stawek o nazwie Amadeus Negotiated Fares. Nowa funkcja zosta³a w pe³ni zintegrowana z istniej¹cymi ju rozwi¹zaniami do wyœwietlania stawek, rezerwacji i przetwarzania biletów. System Amadeus zacz¹³ byæ rozpoznawany jako lider wœród œwiatowych rozwi¹zañ dla miêdzynarodowej turystyki ju w 1994 roku, kiedy zrzesza³ ponad biur podró y i biur linii lotniczych. Amadeus by³ te pierwszym systemem rezerwacyjnym w Indiach u ytkowanym przez wiele biur w New Delhi i Bombaju. Na ca³ym œwiecie Amadeus by³ ju po³¹czony z imponuj¹c¹ grup¹ biur podró y (47 500) i oddzia³ów sprzeda y poszczególnych linii lotniczych (34 500), kiedy Austrian Airlines do³¹czy³y do systemu jako setny u ytkownik. Pierwszy polski przewoÿnik, PLL LOT, do³¹czy³ do rzeszy œwiatowych u ytkowników systemu rezerwacyjnego Amadeus w 1994 roku. 120 biur zautomatyzowanych przez LOT w systemie GETS/GABRIEL prze³¹czy³o siê na system Amadeus. Po raz drugi z rzêdu Amadeus zosta³ odznaczony z³otem przez TTG Europe jako najlepszy system GDS w Europie. 4

7 Oddzia³ Amadeus w Polsce Polski oddzia³ Amadeus otwarty zosta³ 17 grudnia 1992 roku z siedzib¹ na placu Konstytucji 4 w Warszawie. Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ jako Spó³ka Start Sp. z o.o., której prezesem zosta³ Ireneusz Marganiec. Na pocz¹tku dzia³alnoœci Spó³ki zautomatyzowanych zosta³o 40 oddzia³ów PBP Orbis. Od kwietnia 1994 roku rozpoczê³y siê szkolenia Let s Start, Amadeus Jump In oraz TUI. Dwa lata póÿniej polski oddzia³ otrzyma³ nagrodê Polskiej Izby Turystyki, Globus 96 za wprowadzenie w Polsce programu rezerwacyjnego dla biur podró y. W tym samym roku Amadeus Polska Sp. z o.o. wprowadzi³ szkolenia TOMA dla sprzeda y ofert Neckermann Polska, Interhome Polska i innych touroperatorów. Kiedy w Polsce Amadeus prezentowa³ siê po raz pierwszy na targach turystycznych TT Warsaw i wygrywa³ nagrody za profesjonalnie zaprojektowane stoisko, na œwiecie wprowadzany by³ serwis By³a to pierwsza strona internetowa stworzona z myœl¹ o kliencie w dobie dynamicznie zmieniaj¹cego siê rynku turystycznego i rozpowszechnienia us³ug internetowych. Serwis ten udostêpni³ wgl¹d w rozk³ady i dostêpnoœæ miejsc po³¹czeñ lotniczych, jak równie ofertê hoteli i samochodów. Dziêki wielu innowacjom Amadeus by³ w stanie nie tylko utrzymywaæ swoj¹ pozycjê na œwiatowym rynku turystycznym, ale tak e byæ o krok przed konkurencj¹. Amadeus stworzy³ tak e specjalny oddzia³ pracuj¹cy nad kreowaniem nowych aplikacji dla serwisu on-line. Podczas gdy konkurencja skupia³a siê na inwestowaniu w konsumenckie biura podró y on-line, Amadeus zdecydowa³ siê na rozwiniêcie technologii B2B, aby wspomóc indywidualn¹ dzia³alnoœæ swoich klientów. Iwona Bia³obrzycka Dyrektor ds. Sprzeda y i Marketingu 5

8 Dziesiêæ lat od za³o enia firmy Amadeus posiada³ najwiêksz¹ na miêdzynarodowym rynku turystycznym liczbê lokacji w biurach podró y. Dowodem globalnego zasiêgu Amadeus by³a obecnoœæ na 119 rynkach na ca³ym œwiecie. Centralne biura Amadeus zatrudnia³y ju osób z 45 ró nych krajów. Najnowoczeœniejsza technologia i ci¹g³e ulepszenia systemu pozycjonuj¹ Amadeus na wysokim poziome wœród innych rynkowych konkurentów. System Amadeus jest ci¹gle udoskonalany przy wykorzystaniu technologii otwartych aplikacji. Pozwalaj¹ one na wiêksz¹ elastycznoœæ i mo liwoœæ zwiêkszenia wydajnoœci w odpowiedzi na ci¹gle rosn¹ce zapotrzebowanie. Aby zaoferowaæ swoim klientom najwy sz¹ jakoœæ us³ug i produktów, Amadeus stworzy³ kolejny dzia³, którego celem by³o sprostanie temu zadaniu. 24 marca 1998 roku System One, pionier systemów informacyjnych na rynku amerykañskim, przeszed³ do historii a wszyscy jego u ytkownicy zostali pod³¹czeni do systemu Amadeus, który tym samym sta³ siê najwiêkszym na œwiecie globalnym systemem dystrybucji. Dzieñ ten by³ ukoronowaniem kilkuletniego procesu migracji z Systemu One do Amadeus, najwiêkszej takiej operacji w historii turystyki na œwiecie. Tym samym ponad biur podró y i oddzia³ów sprzeda owych linii lotniczych zosta³o wyposa onych w ten system. Jako pierwszy globalny system dystrybucyjny zostaliœmy odznaczeni certyfikatem ISO 9002 w uznaniu wysokich standardów jakoœci produktów i obs³ugi klienta. Dbaj¹c o œwiadczenie najwy szej jakoœci us³ug, Amadeus uruchomi³ inicjatywê Follow The Sun, zapewniaj¹c tym samym nieprzerwany serwis dla klientów na ca³ym œwiecie. Trzy strategicznie ulokowane centra obs³ugi klienta dzia³aj¹ nieprzerwanie, przesuwaj¹c siê razem ze s³oñcem, z Sophia Antipolis przez Miami, do Bangkoku. Dziêki temu jedno centrum obs³ugi otwarte jest o ka dej porze dnia i nocy. Ireneusz Marganiec Prezes Zarz¹du, Amadeus Polska Sp. z o.o. 6

9 Kolejn¹ inicjatyw¹ Amadeus w 1999 by³o pierwsze na œwiecie rozwi¹zanie do neutralnego elektronicznego wystawiania biletów, e-ticketing. Od tej pory ka dy przewoÿnik, niezale nie od wielkoœci, by³ w stanie wystawiaæ elektroniczne bilety. W 1999 roku firma og³osi³a swoje wstêpne wejœcie na gie³dê w paÿdzierniku z akcjami wycenionymi na 5,75 za akcjê. W grudniu tego samego roku Amadeus wszed³ na hiszpañsk¹ gie³dê na listê 35 najlepszych firm IBEX-35 ocenianych wed³ug wartoœci gie³dowej, objêtoœci obrotów i wartoœci rynkowej w wolnym obiegu. Pod koniec tego samego roku Amadeus zaistnia³ ju na gie³dach œwiatowych - w Madrycie, Barcelonie, Pary u i Frankfurcie. Wejœcie w dwudziesty pierwszy wiek oznacza³o dla Amadeus ukoronowanie trzynastu lat sukcesów i ci¹g³ych udoskonaleñ projektowanych dla rynku turystycznego. Kolejnym nowym produktem by³ AmadeusPro Web, który wszed³ na rynek, aby umo liwiæ ma³ym agencjom i biurom podró y dostêp do nowoczesnych rozwi¹zañ Amadeus przez ³¹cze internetowe, bez potrzeby specjalnego dedykowanego ³¹cza komunikacyjnego. Ju w oparciu o przegl¹darkê internetow¹ i technologiê Graphical User Interface (GUI) powsta³y prze³omowe rozwi¹zania, takie jak Amadeus Selling Platform, Amadeus Tours Suite i Amadeus Tours Suite (integrated). Amadeus nieprzerwalnie rozwija³ siê nawet w trudnych dla rynku turystycznego latach, ci¹gle otwieraj¹c nowe lokalne biura na ca³ym œwiecie. Dodatkowo wychodz¹c naprzeciw potrzebom klientów na globalnych rynkach, Amadeus zak³ada³ lokalne centra, aby wspomagaæ swoich najbardziej wymagaj¹cych klientów, takich jak na przyk³ad Quantas. Specjalnie na jego potrzeby otwarto w 2001 roku centrum rozwojowe w Sydney. Akwizycja e-travel, wiod¹cego amerykañskiego dostawcy us³ug turystycznych dla korporacji, stanowi³a nastêpny krok poszerzaj¹cy obecnoœæ rozwi¹zañ Amadeus na rynku. Zaprojektowano nowoczesny system wycen us³ug dystrybucyjnych dla linii lotniczych. W nowym systemie wycena rezerwacji by³a oceniana wed³ug wartoœci takiej rezerwacji dla samej linii, a tak e wartoœci dodanej przez GDS w procesie rezerwacyjnym. Kolejny produkt, Amadeus Master Pricer, wprowadzono na rynek, aby udostêpniæ tañsze stawki i wiêcej opcji dla biura podró y i klienta. W 2005 Amadeus wygra³ przetarg na zbudowanie wspólnej platformy IT dla Star Alliance. Kontrakt ten by³ nazwany umow¹ stulecia. W tym samym roku Amadeus zosta³ wykupiony przez prywatn¹ firmê kapita³ow¹ BC Partners. Rok póÿniej komisja Europejska okrzyknê³a Amadeus wiod¹c¹ spó³k¹ w dziedzinie R&D (ang. Research and Development) w bran y turystycznej. W dwudziestolecie swojego istnienia, w 2007 roku, Amadeus œwiêtowa³ d³ug¹ karierê na rynku turystycznym ukoronowan¹ wiod¹c¹ pozycj¹ wœród dostawców rozwi¹zañ IT. 7

10 3. Amadeus Your technology partner Amadeus i Ty Doœwiadczenie i profesjonalizm umo liwiaj¹ce rozwój IT Od pocz¹tku swojego istnienia Amadeus by³ w centrum bran y turystycznej, dostarczaj¹c rozwi¹zania dla dostawców, sprzedaj¹cych i kupuj¹cych podró e. Nasze has³o: Twój Partner Technologiczny odzwierciedla nasze przywi¹zanie do nawi¹zywania bliskiej wspó³pracy z klientami, tworzenia oraz utrzymywania wzajemnie korzystnych, d³ugoterminowych relacji. Bliskie relacje z liniami lotniczymi, biurami podró y, korporacjami, hotelami, operatorami turystycznymi, firmami wynajmu samochodów oraz wieloma innymi uczestnikami sektora turystycznego owocowa³y spektakularnymi rezultatami. Nigdy nie zapominamy, e nasz sukces bazuje na Waszym sukcesie. Amadeus dostarczy³ nam taki poziom wsparcia oraz wiedzy, który umo liwi³ efektywniejsze konkurowanie na rynku online. Jesteœmy pewni, e model biznesowy Oprogramowanie jako Us³uga Amadeus e-travel zapewni, e nasza strona internetowa w dalszym ci¹gu bêdzie oferowa³a u ytkownikom koñcowym poczucie spe³nienia wszelkich ich potrzeb. Petra Bretthauer General Manager e-commerce, Lufthansa 8

11 Inwestycje i technologie daj¹ce przewagê Aby konkurowaæ na dzisiejszym, szybko zmieniaj¹cym siê rynku podró y, potrzebujesz dostêpu do szybkiej, otwartej technologii, wspieranej przez specjalistyczn¹ ekspertyzê oraz doœwiadczenie. Technologia Amadeus umo liwia biurom podró y zmianê swojego modelu biznesowego szybko, aby mog³y dotrzeæ z ofert¹ do nowych rynków, wykorzystaæ nowe kana³y dystrybucji, a przez to zmniejszaæ swoje koszty i podwy szaæ jakoœæ obs³ugi. Od narzêdzi typu e-commerce do systemów zarz¹dzania danymi rozwi¹zania Amadeus s¹ mierzalne, pewne i wiod¹ce na rynku. Inwestujmy w badania i rozwój (R&D) wiêcej ni którykolwiek z naszych konkurentów. Oko³o 15% z 300 milionów rocznych inwestycji jest przeznaczana na R&D i rozwój technologii. Mo esz byæ pewien, e ustanawiamy standardy jeszcze na d³ugie lata w przysz³oœci. Aby pomóc naszym klientom, pozostaæ w czo³ówce bran y, inwestujemy w otwarte technologie. Umo liwia nam to wprowadzanie wiêkszej iloœci nowych rozwi¹zañ na rynek, szybciej reaguj¹c na zmieniaj¹ce siê potrzeby naszych klientów. Jean-Paul Hamon, Executive Vice President Development 9

12 Distribution & Content Sales & e-commerce Business Management Services & Consulting Rozwi¹zania te umo liwiaj¹ nam agregacjê oraz dzielenie siê szersz¹ treœci¹ oraz sposobami optymalizacji jej dystrybucji poprzez nasz¹ szerok¹ sieæ punktów sprzeda y. Dostêp i sprzeda przy zastosowaniu rozwi¹zañ, które polepszaj¹, efektywnoœæ oraz obs³ugê klientów poprzez ca³y proces sprzeda y. Rozwi¹zania do optymalizacji operacji, procesów oraz administracji dzia³alnoœci biur podró y oraz maksymalizacji ich kontaktów z klientem. Klienci mog¹ powiêkszyæ wartoœæ swoich procesów biznesowych, inwestycji IT wraz z naszymi rozwi¹zaniami z zakresu us³ug oraz konsultingu. Amadeus oferuje rozwi¹zania dla wszystkich uczestników bran y turystycznej Dostawcy podró y Sprzedawcy podró y Kupuj¹cy podró e Linie lotnicze Tradycyjne linie, linie niskokosztowe, przewoÿnicy czarterowi Hotele añcuchy hotelowe, indywidualni hotelarze Touroperatorzy Sieci wynajmu samochodów Koleje Towarzystwa ubezpieczeniowe PrzewoŸnicy promowi Miêdzynarodowe biura podró y Biura podró y obs³uguj¹ce ruch biznesowy Internetowe biura podró y Biura podró y obs³uguj¹ce ruch turystyczny Touroperatorzy Konsolidatorzy Jednooddzia³owe biura podró y Korporacje Indywidualni podró ni 10

13 Rozwi¹zania oferowane na rynku polskim Distribution & Content Sales & e-commerce Business Management Services & Consulting Amadeus All Fares Amadeus FareXpert Filling Platform Amadeus Ferry Reservation Amadeus Air Amadeus Hotels Amadeus Hotels Plus Amadeus Cars Amadeus Cars e-vouchers Amadeus Selling Platform Amadeus Selling Platform [basic pack] Amadeus Tours Suite Amadeus Tours Suite (integrated) Amadeus Agency Internet Engine (Sirius) Amadeus Agency Internet Engine (e-power) Amadeus e-travel Management Amadeus Quality Control Amadeus Service Fee Manager Amadeus Value Pricer Amadeus PNR Recall Amadeus Travel Preferences Manager Amadeus Agency Manager Poland (Almos) Amadeus Fax & Amadeus Customer Support Amadeus Technical Support Amadeus Learning Services Amadeus e-learning Amadeus TOPS Consultancy 11

14 Globalny zasiêg i lokalne wsparcie otworz¹ przed Tob¹ œwiat Firma Amadeus posiada oddzia³y na ca³ym œwiecie, które lokalnie wspieraj¹ klientów w dostosowaniu oferty do ich potrzeb. Dzisiaj mo emy mówiæ o globalnym rynku turystycznym. Jednak e zachowania oraz potrzeby podró uj¹cych i nabywców ró ni¹ siê w zale noœci od regionu, st¹d zapotrzebowanie na lokalne zespo³y Amadeus dostosowuj¹ce rozwi¹zania globalne do potrzeb regionalnych. Amadeus: lider w technologiach turystycznych na ca³ym œwiecie Stale utrzymujemy pozycjê jako wiod¹cy dostawca technologii turystycznych równie dziêki œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy trzema g³ównymi lokacjami w Erding (Niemcy), Nicei (Francja) oraz Madrycie (Hiszpania), jak równie pomiêdzy lokalnymi biurami na ca³ym œwiecie. W Amadeus, 95 ró nych narodowoœci pracuje w naszych g³ównych oraz lokalnych centrach rozwoju. Od Europy, poprzez Amerykê Pó³nocn¹, Amerykê aciñsk¹, Bliski Wschód, Afrykê a do Azji i Pacyfiku, lokalne zespo³y Amadeus dostarczaj¹ 24-godzinne wsparcie na ponad 200 rynkach œwiatowych. IT Centre Antwerp, Belgium Data Processing Centre Erding, Germany Regional Office Miami, USA IT Centre London, UK Regional Office Bangkok, Thailand Amadeus Worldwide Technology Network and Regional & Central Offices Regional Office Buenos Aires, Argentina Amadeus Headquarters Madrid, Spain Product R&D Sophia Antipolis, France IT Centre Sydney, Australia 12

15 Zaanga owanie i rezultaty zapewniaj¹ce Twój sukces Mamy wizjê oraz mo liwoœci dostarczyæ lepsze rozwi¹zania, które zapewni¹ doskona³e rezultaty i sta³y rozwój bran y turystycznej. Amadeus jest œwiadkiem rozwoju bran y turystycznej od ponad dwóch dekad. Nasze innowacyjne rozwi¹zania IT kszta³tuj¹ globaln¹ bran ê turystyczn¹ na przysz³oœæ. Dziêki temu dostarczamy rozwi¹zania, które przynosz¹ realne rezultaty wymierne zwiêkszenie dochodów. Te systemy s¹ znane jako jedne z najbardziej wiarygodnych na œwiecie. Wybraliœmy na swojego partnera firmê Amadeus, gdy zademonstrowali nam swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie, poniewa zaoferowali doskona³¹ obs³ugê klienta a tak e dlatego, e maj¹ mo liwoœci i determinacjê do sta³ego wyprzedzania naszych oczekiwañ. Riko van Santen Vice President, Electronic Distribution & ICT, Golden Tulip Hospitality Group 13

16 Amadeus dostarcza zaawansowane rozwi¹zania i us³ugi technologiczne nie tylko, aby zapewniæ najlepsz¹ obs³ugê klientów korzystaj¹cych z rozwi¹zañ on-line lecz tak e, aby zapewniæ znacz¹ce zyski dla naszych klientów. Wykorzystanie Amadeus e-travel Management w korporacjach zapewnia oszczêdnoœci do 50% na bilecie i kosztach jego wystawienia do 10%. World's Leading Internet Booking Engine Technology Provider World's Leading Internet Booking Engine Technology Provider World's Leading Internet Booking Engine Technology Provider World's Leading Travel Technology Provider Amadeus zosta³ wyró niony ponad 15 nagrodami w roku 2007, w³¹cznie z World s Leading Internet Booking Engine Technology Provider, World s Leading CRS/GDS System i World s Leading Travel Technology Provider w czasie corocznych World Travel Awards. 14

17 Amadeus w Polsce Lokalny oddzia³ Amadeus w Polsce zosta³ utworzy w 1992 roku, by po³¹czyæ wizjê firmy globalnej z lokalnym zapotrzebowaniem na automatyzacjê i usprawnienie dzia³alnoœci polskiej bran y turystycznej. Przez ponad 16 lat funkcjonowania firmy na rynku wprowadzamy nowoczesne technologie, które umo liwiaj¹ odniesienie sukcesu przez naszych klientów w bran y turystycznej. Bêd¹c przez ten czas tak blisko wszystkich firm z bran y turystycznej stajemy siê zaufanym partnerem, który jakoœæ us³ug i oferowanych rozwi¹zañ stawia zawsze na pierwszym miejscu. Podobnie jak firma globalnie oferujemy rozwi¹zania podzielone na cztery grupy: Distribution & Content, Sales & e-commerce, Business Management, Services & Consulting. Korzystamy z rozwi¹zañ dostarczanych przez firmê globalnie takich, jak Amadeus Selling Platform, która jest najpopularniejsz¹ platform¹ rezerwacyjn¹ na œwiecie. Jednak e lokalne zapotrzebowanie na inne produkty dodatkowe powoduje, i wspólnie z dwoma partnerskimi firmami IT przygotowujemy rozwi¹zania takie, jak Amadeus Agency Manager Poland (Almos). Dzia³alnoœæ polskiego oddzia³u firmy skupia siê wokó³ czterech g³ównych grup produktowych Naszym klientom oferujemy równie silne wsparcie us³ugowe w zakresie HelpDesku funkcjonalnego i technicznego oraz niezwykle popularne w bran y szkolenia systemowe. W tej chwili zatrudniamy 24 osoby, które zgodnie z naszym firmowym kodeksem, wyznaj¹ cztery podstawowe wartoœci w codziennej pracy: innowacyjnoœæ, doskona³oœæ, partnerstwo i praca zespo³owa. Distribution & Content Sales & e-commerce Wykorzystywane przez nas rozwi¹zania i us³ugi firmy Amadeus, wspieraj¹ nasze dzia³ania na rynku i pomagaj¹ nieustannie rozwijaæ nasz¹ ofertê i dostosowywaæ siê do potrzeb naszych klientów. Dziêki wspó³pracy z Amadeus zyskujemy narzêdzia na najwy szym poziomie technologicznym tak dla tradycyjnych biur podró y jak i portali internetowych. Sprawiaj¹ one, e mo emy zapewniæ naszym klientom us³ugi na œwiatowym poziomie. Sta³e udoskonalanie przez Amadeus oferowanych rozwi¹zañ, sprawia, e jesteœmy o krok przed nasz¹ konkurencj¹. Amadeus to dla mnie profesjonalizm i zaawansowana technologia. Janusz Wierzbowski Sonata Travel Business Management Services & Consulting 15

18 Rozwi¹zania typu Sales & e-commerce Distribution & Content Sales & e-commerce Amadeus Selling Platform Amadeus All Fares Amadeus Value Pricer Amadeus Agency Internet Engine (Sirius) v.3 Amadeus e-travel Management Business Management Services & Consulting Amadeus Selling Platform Amadeus Selling Platform jest najczêœciej u ywan¹ na œwiecie platform¹ sprzeda y dla profesjonalnych biur podró y. Ponad profesjonalistów z bran y na ca³ym œwiecie prowadzi sprzeda i maksymalizuje swoj¹ produktywnoœæ dziêki Amadeus Selling Platform. Mo esz skorzystaæ o wiele wiêcej w wersji Amadeus Selling Platform 4.2, która pomo e Ci sprzedawaæ wiêcej, dzia³aæ szybciej & obs³ugiwaæ lepiej. Wykorzystaj okazjê & sprzedawaj wiêcej, dzia³aj szybciej & obs³uguj lepiej! 16

19 Sprzedawaj wiêcej... jeden dostêp do wszystkich taryf i najbogatszej bazy danych Amadeus Selling Platform oferuje szybszy, bardziej intuicyjny dostêp do wiêkszego zakresu danych: blisko 240 najwiêkszych œwiatowych sieci hotelowych, 40 sieci wynajmu samochodów, miejsca na 95% œwiatowych linii lotniczych, tanich przewoÿników... Sprzedawaj bilety, hotele, kolej, ubezpieczenia, rezerwacje samochodowe, rejsy statkami wycieczkowymi i promami, wycieczki, us³ugi turystyczne i us³ugi transportowe... Amadeus Hotels Plus ma zalety aplikacji on-line: jest ³atwy w obs³udze, szybki i daje mo liwoœci poszerzenia oferty dla klientów. Wyszukiwarka niskich taryf umo liwia wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie zawartoœci zarówno z jak i spoza Amadeus (np. EasyJet) Dzia³aj szybciej... ukierunkowane procesy, aby utrzymywaæ koszty na jak najni szym poziomie zaczê³y dzia³alnoœæ, jak i wystarczaj¹co rozbudowanym, aby dostosowaæ siê do potrzeb najwiêkszych sieci miêdzynarodowych. Rozwi¹zanie umo liwia biurom miêdzynarodowym bezproblemow¹ integracjê w³asnych pakietów, aby zapewniæ indywidualne rozwi¹zanie. Obs³uguj lepiej... przekraczaj¹c oczekiwania klientów dziêki spersonalizowanym us³ugom Jako profesjonaliœci w bran y, posiadacie umiejêtnoœci i wiedzê wystarczaj¹ce do tego, by zaoferowaæ klientom unikatowe us³ugi. Mo liwoœci sprzeda y wiêkszej gamy us³ug poprzez sprzeda opart¹ na realnej wartoœci, a nie na cenach, dziêki spersonalizowanym informacjom oraz rozszerzonej zawartoœci Nowe funkcjonalnoœci Selling Platform pomog¹ klientom podejmowaæ trafne decyzje oraz zrozumieæ z czego wynikaj¹ ró nice w ofertach ró nych dostawców Dziêki funkcjom takim jak graficzne mapy miejsc oraz automatyczne podœwietlenie wyboru klienta, mo esz zaoferowaæ naprawdê indywidualne podejœcie do ka dego klienta. Amadeus Selling Platform umo liwia uproszczenie procesów biznesowych, czasu potrzebnego na administrowanie nimi oraz g³ównego przep³ywu informacji pomiêdzy ró nymi obszarami. Zyskaj wiêcej dziêki narzêdziom zaprojektowanym, aby zwiêkszyæ szybkoœæ procesów wyszukiwania, rezerwowania i sprzeda y oraz efektywnoœæ pracy Zainwestuj w produkt, który ci¹gle jest udoskonalany, aby jak najlepiej optymalizowaæ procesy biznesowe biura takie jak: zarz¹dzanie wiadomoœciami systemowymi, przetwarzanie PNR, czy inne funkcjonalnoœci zwi¹zane z rezerwacj¹ biletów Mo liwoœci indywidualizacji oraz b³yskawiczna integracja front- i back-office umo liwiaj¹ przeprowadzanie rezerwacji szybciej. Amadeus Selling Platform jest rozwi¹zaniem ³atwym do skalowania, które w swojej najprostszej formie nadaje siê w sam raz dla najmniejszych biur, które dopiero Sprawdzone rozwi¹zanie... Ponad 400,000 punktów sprzeda y na ca³ym œwiecie mln. rezerwacji rocznie 100 mln. podró y rezerwowanych rocznie 70 mld. wartoœæ zarezerwowanych podró y Najnowsza technologia na najwy szym poziomie Dostêp do wszystkich taryf i najbogatsza zawartoœæ Sprzedajesz wiêcej, dzia³asz szybciej, obs³ugujesz lepiej 17

20 Rozwi¹zania typu Sales & e-commerce Amadeus Tours Suite i Amadeus Tours Suite (integrated) Nowoczesne narzêdzie przeznaczone do dokonywania rezerwacji ofert turystycznych (Amadeus Tours Suite) oraz rezerwacji ofert turystycznych i lotniczych (Amadeus Tours Suite (integrated). To produkty oparte na bazie przegl¹darki internetowej dedykowane biurom podró y sprzedaj¹cym ofertê turystyczn¹. Narzêdzia te oferuj¹ w pe³ni graficzny interfejs, dziêki któremu praca konsultanta sprzedaj¹cego imprezy turystyczne jest ³atwa i przyjemna. Rozwi¹zanie dostêpne poprzez Internet Dostêp do systemu zabezpieczony certyfikatem instalowanym na danym komputerze Automatyczne aktualizacje do nowej wersji Dwa rodzaje platformy: Amadeus Tours Suite (integrated) Amadeus Tours Suite 18

21 Rozwi¹zania typu Sales & e-commerce Rozwi¹zania typu online Amadeus Agency Internet Engine (Sirius) Amadeus Agency Internet Engine (e-power) Amadeus e-travel Management Dziêki rozwi¹zaniom Amadeus typu e-commerce mo na w³¹czyæ siê do œwiatowego trendu i zapewniæ klientom biur podró y szybki i ca³odobowy dostêp do narzêdzi rezerwacyjnych. W Polsce notuje siê sta³y i szybki wzrost u ytkowników Internetu. Coraz czêœciej równie pasa erowie klienci biur podró y dokonuj¹ rezerwacji samodzielnie, poprzez strony Internetowe. Amadeus oferuje biurom podró y obs³uguj¹cym ruch Internetowy rozwi¹zania technologiczne specjalnie dopasowane do specyfiki dzia³alnoœci firmy. Pomagaj¹ one usprawniæ procesy sprzeda y online oraz zwiêkszyæ przychody firmy poprzez kontrolê wydatków i poprawê obs³ugi klienta. Z nami odniesiesz sukces poprzez: Dostêp do najnowoczeœniejszych technologii Narzêdzia pozwalaj¹ce na szybsz¹ obs³ugê klienta Redukcjê kosztów operacyjnych i wzrost wydajnoœci dziêki naszym rozwi¹zaniom 19

22 Rozwi¹zania typu Sales & e-commerce Rozwi¹zania uzupe³niaj¹ce Amadeus All Fares Amadeus Value Pricer W zale noœci od specyfiki swojej strategii sprzeda owej biura podró y mog¹ do³¹czyæ do standardowych rozwi¹zañ w swojej firmie równie produkty uzupe³niaj¹ce, które u³atwiaj¹ przygotowanie oferty i profesjonaln¹ obs³ugê klientów. Biura podró y potrzebuj¹ dzisiaj mo liwoœci zaoferowania swoim klientom wyboru i elastycznoœci w celu dostosowania siê do ich potrzeb. Poniewa podró ni coraz czêœciej korzystaj¹ z Internetu do porównywania cen i wycieczek, a korporacje koncentruj¹ siê na ograniczaniu kosztów, udostêpnianie pe³nej informacji po³¹czone z natychmiastowym porównywaniem cen sta³o siê podstawowym wymogiem dla wszystkich biur podró y. 20

Odkrywaj¹c przysz³oœæ

Odkrywaj¹c przysz³oœæ Odkrywaj¹c przysz³oœæ nowe wytyczne dla hoteli na rok 2010 i lata nastêpne Trendy. Technologie. Transformacja. Spojrzenie w przysz³oœæ hoteli. 2010: rok transformacji Foreword Wp³ywowi globalnej recesji

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci dla linii lotniczych wynikaj¹ce z wykorzystywania technologii chmury spo³ecznoœciowej

Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci dla linii lotniczych wynikaj¹ce z wykorzystywania technologii chmury spo³ecznoœciowej Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci dla linii lotniczych wynikaj¹ce z wykorzystywania technologii chmury spo³ecznoœciowej Spis treœci Spis treœci...2 Wstêp...3 Czym jest cloud computing?...3 Korzyœci

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo