Amadeus Polska Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amadeus Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna

2 Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a. Amadeus i Ty 8 b. Inwestycje i technologie daj¹ce przewagê 9 c. Globalny zasiêg i lokalne wsparcie otworz¹ przed Tob¹ œwiat 12 d. Zaanga owanie i rezultaty zapewniaj¹ce Twój sukces 13 e. Amadeus w Polsce Jasny kierunek na przysz³oœæ 25

3 1. Zainspiruj siê Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce cz¹stkê tego, co jest dla nas codzienn¹, lecz wyj¹tkow¹ prac¹ œwiat technologii, œwiat podró y, œwiat nieskoñczonych mo liwoœci œwiat Amadeus. Gdy ponad szesnaœcie lat temu w naszych g³owach rodzi³ siê pomys³ automatyzacji procesu sprzeda y podró y, nie wiedzieliœmy, e tak naprawdê sami wyruszamy w podró. Ponad 20 lat istnienia firmy na œwiecie i 16 lat na rynku polskim - w skali globalnej nie znaczy mo e wiele, ale œmiem twierdziæ, i w naszej bran y stanowi erê. Erê w czasie, której dokona³a siê przemiana sposobu myœlenia, sposobu funkcjonowania tak linii lotniczych jak i biur podró y równolegle do rozwoju internetu i komputeryzacji firm. Tak zwyczajne dzisiaj rzeczy jak korespondencja owa, ³¹cza internetowe i aplikacje pracuj¹ce na bazie przegl¹darki internetowej by³y jeszcze kilkanaœcie lat temu znane raczej z filmów sience-fiction. W tej chwili Amadeus to ju nie tylko dostawca systemu dystrybucyjnego, to przede wszystkim Wasz Partner Technologiczny dostawca rozwi¹zañ technologicznych, które umo liwiaj¹ osi¹gniêcie sukcesu w bran y turystycznej. W ci¹gu wieloletniej obecnoœci na rynku, firma Amadeus dostarcza rozwi¹zania IT, które wyznaczaj¹ kierunek rozwoju bran y turystycznej. Centrum operacyjne Amadeus ka dego dnia przetwarza ponad 2 miliony rezerwacji, co stanowi wiêcej ni jedn¹ trzeci¹ wszystkich rezerwacji na œwiecie. Jako partner IT dla bran y turystycznej Amadeus opracowuje najnowoczeœniejsze rozwi¹zania i œwiadczy wysokiej jakoœci us³ugi konsultingowe. Zapraszam Pañstwa serdecznie do przejrzenia materia³u o naszej firmie, ale szczególnie zapraszam Pañstwa do kontaktu z nami i do zainspirowania siê! Prezes Zarz¹du Amadeus Polska Sp. z o.o. 1

4

5 2. Amadeus do... wczoraj Od pocz¹tku swego istnienia Amadeus by³ liderem nowych technologii w bran y turystycznej. Powsta³y z inicjatywy czterech wiod¹cych europejskich linii lotniczych w 1987 roku Amadeus zosta³ pierwszym utworzonym w Europie Globalnym Systemem Dystrybucyjnym (GDS). Utworzony na bazie Amerykañskiego systemu, System One, nale ¹cego do linii Texas Air i Continental Airlines z po³¹czenia systemów rezerwacyjnych linii SAS, Iberia, Air France i Lufthansa, Amadeus obra³ sobie za zadanie utworzenie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ dla bran y turystycznej na ca³ym œwiecie. Dla tego celu zosta³ stworzony zespó³ zrzeszaj¹cy pracowników wszystkich czterech linii, który w bazie w Miami zaj¹³ siê integracj¹ System One na potrzeby rynku europejskiego. Z ponad 300 milionami dolarów pocz¹tkowej inwestycji, Amadeus otworzy³ swoj¹ siedzibê w Madrycie, w Hiszpanii. W siedem miesiêcy od zawi¹zania spó³ki, Amadeus otworzy³ Centrum Rozwoju oprogramowania w Nicei, we Francji. Tak szybki postêp by³ tylko zapowiedzi¹ przysz³ego sukcesu Amadeus na rynku œwiatowej turystyki. W tym samym czasie rozpoczêto budowê najnowoczeœniejszego centrum przetwarzania danych w Erding, niedaleko Monachium. Pierwszy lokalny oddzia³ Amadeus zosta³ otwarty w Finlandii w 1988, po czym Finnair do³¹czy³ do sieci Amadeus. Kolejnymi lokalnymi oddzia³ami by³y Austria i Wielka Brytania. NMC (ang. National Marketing Company) zosta³y stworzone, aby promowaæ markê i produkty Amadeus w ró nych regionach œwiata. W tym samym roku Amadeus wprowadzi³ na rynek swój pierwszy rewolucyjny produkt, Amadeus Fare Quote. Narzêdzie to powsta³o z porozumienia Air France i Unisys, aby umo liwiæ wycenê nawet najbardziej skomplikowanych rezerwacji, w przeci¹gu kilku sekund. Ju rok póÿniej Amadeus przedstawi³ kolejne rozwi¹zanie, Amadeus Pro, daj¹ce pracownikom biur podró y dostêp do krajowego systemu rezerwacji, umo liwiaj¹c tym samym du o szybsze dokonywanie rezerwacji i oszczêdzaj¹c œrednio 50-80% czasu wymaganego na dokonanie takiej rezerwacji przez kasjera. Dynamiczny rozwój systemu Amadeus spowodowa³, e ju w pierwszych latach jego istnienia nastêpne osiem linii lotniczych, w tym Thai Airways International, do³¹czy³o do grupy u ytkowników systemu. Na prze³omie trzech lat Amadeus rozwin¹³ siê na miêdzynarodowym rynku turystycznym obejmuj¹c swoj¹ dzia³alnoœci¹ 550 pracowników 38 narodowoœci, w tym samym czasie kontynuuj¹c rozwój miêdzynarodowy w Europie, Azji i Ameryce Po³udniowej. Dodatkowo 18-ego stycznia 1990 roku, nak³adem ponad 200 milionów dolarów inwestycji, otworzy³o swoj¹ dzia³alnoœæ centrum przetwarzania danych w Erding, najwiêksze cywilne tego typu centrum w Europie. Ju w pierwszym roku operacji obs³u y³o ono ponad 150 milionów transakcji. 3

6 Centrum przetwarzania danych w Erding tom ³atwy wgl¹d do ofert wypo y- czalni samochodów i hoteli na ca- ³ym œwiecie, dodane zosta³y do oferty Amadeus ju na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. W pierwszym roku swojej dzia³alnoœci jako GDS, Amadeus odnotowa³ ponad siedem- dziesi¹t milionów rezerwacji dokonanych w systemie i dochody wyno- sz¹ce 253 miliony Euro. Dziêki nowoczesnej technologii i specjalnym zabezpieczeniom centrum dzia³a³o non-stop wed³ug najwy szych standardów bezpieczeñstwa. Unikatowy projekt zapewni³ nieprzerwane dzia³anie nawet w wypadku awarii czêœci systemu. Œredni czas odpowiedzi systemu to tylko dwie sekundy. Uruchomienie nowego systemu Amadeus GDS, zaplanowane na 1992, wi¹za³o siê z wprowadzeniem na rynek produktów Amadeus Air oraz Amadeus Pro. Air po³¹czy³ biletowych terminali linii lotniczych i biur podró y na ca³ym œwiecie. Dziêki swojemu zasiêgowi sta³ siê najwiêkszym elektronicznym systemem dystrybucji w Europie, jednoczeœnie zajmuj¹c coraz silniejsz¹ pozycjê w Afryce, na Karaibach i w Azji. Z chwil¹ uruchomienia, w 1992 roku, Amadeus GDS zapocz¹tkowa³ now¹ erê w bran- y turystycznej. Ponad terminali nale ¹cych do Iberia, Air France i Lufthansa, znajduj¹cych siê w 120 krajach wesz³o do systemu Amadeus. Tym samym zrezygno- wa³y one z indywidualnych rozwi¹zañ krajowych, operuj¹c po raz pierwszy w jedno- litym systemie. Amadeus Cars i Amadeus Hotels, rozwi¹zania oferuj¹ce konsultan- Od 1996 roku do centralnego systemu Amadeus pod³¹czone by³o 60% biur podró y w ca³ej Europie. Wiêkszoœæ zautomatyzowanych europejskich biur podró y wybra³o system Amadeus i ponad biur w ca³ej Europie doceni³o funkcjonalnoœæ tego ³atwego w u ytkowaniu i obs³udze systemu. W tym samym czasie ju 64 linie lotnicze na ca³ym œwiecie pracowa³y w systemie Amadeus. Ta mocna pozycja na rynku umo liwi³a generacjê ponad dziesiêciu milionów rezerwacji miesiêcznie. W cztery lata od inauguracji systemu, Amadeus zosta³ wyró niony z³otem na presti owej gali European Travel Awards sponsorowanej przez TTG Europe. Nagrodê przyznano systemowi Amadeus na podstawie ankiety przeprowadzonej wœród biur podró y w 16 europejskich krajach. Amadeus jako pierwszy centralny system rezerwacyjny wprowadzi³ na rynek system negocjowanych stawek o nazwie Amadeus Negotiated Fares. Nowa funkcja zosta³a w pe³ni zintegrowana z istniej¹cymi ju rozwi¹zaniami do wyœwietlania stawek, rezerwacji i przetwarzania biletów. System Amadeus zacz¹³ byæ rozpoznawany jako lider wœród œwiatowych rozwi¹zañ dla miêdzynarodowej turystyki ju w 1994 roku, kiedy zrzesza³ ponad biur podró y i biur linii lotniczych. Amadeus by³ te pierwszym systemem rezerwacyjnym w Indiach u ytkowanym przez wiele biur w New Delhi i Bombaju. Na ca³ym œwiecie Amadeus by³ ju po³¹czony z imponuj¹c¹ grup¹ biur podró y (47 500) i oddzia³ów sprzeda y poszczególnych linii lotniczych (34 500), kiedy Austrian Airlines do³¹czy³y do systemu jako setny u ytkownik. Pierwszy polski przewoÿnik, PLL LOT, do³¹czy³ do rzeszy œwiatowych u ytkowników systemu rezerwacyjnego Amadeus w 1994 roku. 120 biur zautomatyzowanych przez LOT w systemie GETS/GABRIEL prze³¹czy³o siê na system Amadeus. Po raz drugi z rzêdu Amadeus zosta³ odznaczony z³otem przez TTG Europe jako najlepszy system GDS w Europie. 4

7 Oddzia³ Amadeus w Polsce Polski oddzia³ Amadeus otwarty zosta³ 17 grudnia 1992 roku z siedzib¹ na placu Konstytucji 4 w Warszawie. Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ jako Spó³ka Start Sp. z o.o., której prezesem zosta³ Ireneusz Marganiec. Na pocz¹tku dzia³alnoœci Spó³ki zautomatyzowanych zosta³o 40 oddzia³ów PBP Orbis. Od kwietnia 1994 roku rozpoczê³y siê szkolenia Let s Start, Amadeus Jump In oraz TUI. Dwa lata póÿniej polski oddzia³ otrzyma³ nagrodê Polskiej Izby Turystyki, Globus 96 za wprowadzenie w Polsce programu rezerwacyjnego dla biur podró y. W tym samym roku Amadeus Polska Sp. z o.o. wprowadzi³ szkolenia TOMA dla sprzeda y ofert Neckermann Polska, Interhome Polska i innych touroperatorów. Kiedy w Polsce Amadeus prezentowa³ siê po raz pierwszy na targach turystycznych TT Warsaw i wygrywa³ nagrody za profesjonalnie zaprojektowane stoisko, na œwiecie wprowadzany by³ serwis By³a to pierwsza strona internetowa stworzona z myœl¹ o kliencie w dobie dynamicznie zmieniaj¹cego siê rynku turystycznego i rozpowszechnienia us³ug internetowych. Serwis ten udostêpni³ wgl¹d w rozk³ady i dostêpnoœæ miejsc po³¹czeñ lotniczych, jak równie ofertê hoteli i samochodów. Dziêki wielu innowacjom Amadeus by³ w stanie nie tylko utrzymywaæ swoj¹ pozycjê na œwiatowym rynku turystycznym, ale tak e byæ o krok przed konkurencj¹. Amadeus stworzy³ tak e specjalny oddzia³ pracuj¹cy nad kreowaniem nowych aplikacji dla serwisu on-line. Podczas gdy konkurencja skupia³a siê na inwestowaniu w konsumenckie biura podró y on-line, Amadeus zdecydowa³ siê na rozwiniêcie technologii B2B, aby wspomóc indywidualn¹ dzia³alnoœæ swoich klientów. Iwona Bia³obrzycka Dyrektor ds. Sprzeda y i Marketingu 5

8 Dziesiêæ lat od za³o enia firmy Amadeus posiada³ najwiêksz¹ na miêdzynarodowym rynku turystycznym liczbê lokacji w biurach podró y. Dowodem globalnego zasiêgu Amadeus by³a obecnoœæ na 119 rynkach na ca³ym œwiecie. Centralne biura Amadeus zatrudnia³y ju osób z 45 ró nych krajów. Najnowoczeœniejsza technologia i ci¹g³e ulepszenia systemu pozycjonuj¹ Amadeus na wysokim poziome wœród innych rynkowych konkurentów. System Amadeus jest ci¹gle udoskonalany przy wykorzystaniu technologii otwartych aplikacji. Pozwalaj¹ one na wiêksz¹ elastycznoœæ i mo liwoœæ zwiêkszenia wydajnoœci w odpowiedzi na ci¹gle rosn¹ce zapotrzebowanie. Aby zaoferowaæ swoim klientom najwy sz¹ jakoœæ us³ug i produktów, Amadeus stworzy³ kolejny dzia³, którego celem by³o sprostanie temu zadaniu. 24 marca 1998 roku System One, pionier systemów informacyjnych na rynku amerykañskim, przeszed³ do historii a wszyscy jego u ytkownicy zostali pod³¹czeni do systemu Amadeus, który tym samym sta³ siê najwiêkszym na œwiecie globalnym systemem dystrybucji. Dzieñ ten by³ ukoronowaniem kilkuletniego procesu migracji z Systemu One do Amadeus, najwiêkszej takiej operacji w historii turystyki na œwiecie. Tym samym ponad biur podró y i oddzia³ów sprzeda owych linii lotniczych zosta³o wyposa onych w ten system. Jako pierwszy globalny system dystrybucyjny zostaliœmy odznaczeni certyfikatem ISO 9002 w uznaniu wysokich standardów jakoœci produktów i obs³ugi klienta. Dbaj¹c o œwiadczenie najwy szej jakoœci us³ug, Amadeus uruchomi³ inicjatywê Follow The Sun, zapewniaj¹c tym samym nieprzerwany serwis dla klientów na ca³ym œwiecie. Trzy strategicznie ulokowane centra obs³ugi klienta dzia³aj¹ nieprzerwanie, przesuwaj¹c siê razem ze s³oñcem, z Sophia Antipolis przez Miami, do Bangkoku. Dziêki temu jedno centrum obs³ugi otwarte jest o ka dej porze dnia i nocy. Ireneusz Marganiec Prezes Zarz¹du, Amadeus Polska Sp. z o.o. 6

9 Kolejn¹ inicjatyw¹ Amadeus w 1999 by³o pierwsze na œwiecie rozwi¹zanie do neutralnego elektronicznego wystawiania biletów, e-ticketing. Od tej pory ka dy przewoÿnik, niezale nie od wielkoœci, by³ w stanie wystawiaæ elektroniczne bilety. W 1999 roku firma og³osi³a swoje wstêpne wejœcie na gie³dê w paÿdzierniku z akcjami wycenionymi na 5,75 za akcjê. W grudniu tego samego roku Amadeus wszed³ na hiszpañsk¹ gie³dê na listê 35 najlepszych firm IBEX-35 ocenianych wed³ug wartoœci gie³dowej, objêtoœci obrotów i wartoœci rynkowej w wolnym obiegu. Pod koniec tego samego roku Amadeus zaistnia³ ju na gie³dach œwiatowych - w Madrycie, Barcelonie, Pary u i Frankfurcie. Wejœcie w dwudziesty pierwszy wiek oznacza³o dla Amadeus ukoronowanie trzynastu lat sukcesów i ci¹g³ych udoskonaleñ projektowanych dla rynku turystycznego. Kolejnym nowym produktem by³ AmadeusPro Web, który wszed³ na rynek, aby umo liwiæ ma³ym agencjom i biurom podró y dostêp do nowoczesnych rozwi¹zañ Amadeus przez ³¹cze internetowe, bez potrzeby specjalnego dedykowanego ³¹cza komunikacyjnego. Ju w oparciu o przegl¹darkê internetow¹ i technologiê Graphical User Interface (GUI) powsta³y prze³omowe rozwi¹zania, takie jak Amadeus Selling Platform, Amadeus Tours Suite i Amadeus Tours Suite (integrated). Amadeus nieprzerwalnie rozwija³ siê nawet w trudnych dla rynku turystycznego latach, ci¹gle otwieraj¹c nowe lokalne biura na ca³ym œwiecie. Dodatkowo wychodz¹c naprzeciw potrzebom klientów na globalnych rynkach, Amadeus zak³ada³ lokalne centra, aby wspomagaæ swoich najbardziej wymagaj¹cych klientów, takich jak na przyk³ad Quantas. Specjalnie na jego potrzeby otwarto w 2001 roku centrum rozwojowe w Sydney. Akwizycja e-travel, wiod¹cego amerykañskiego dostawcy us³ug turystycznych dla korporacji, stanowi³a nastêpny krok poszerzaj¹cy obecnoœæ rozwi¹zañ Amadeus na rynku. Zaprojektowano nowoczesny system wycen us³ug dystrybucyjnych dla linii lotniczych. W nowym systemie wycena rezerwacji by³a oceniana wed³ug wartoœci takiej rezerwacji dla samej linii, a tak e wartoœci dodanej przez GDS w procesie rezerwacyjnym. Kolejny produkt, Amadeus Master Pricer, wprowadzono na rynek, aby udostêpniæ tañsze stawki i wiêcej opcji dla biura podró y i klienta. W 2005 Amadeus wygra³ przetarg na zbudowanie wspólnej platformy IT dla Star Alliance. Kontrakt ten by³ nazwany umow¹ stulecia. W tym samym roku Amadeus zosta³ wykupiony przez prywatn¹ firmê kapita³ow¹ BC Partners. Rok póÿniej komisja Europejska okrzyknê³a Amadeus wiod¹c¹ spó³k¹ w dziedzinie R&D (ang. Research and Development) w bran y turystycznej. W dwudziestolecie swojego istnienia, w 2007 roku, Amadeus œwiêtowa³ d³ug¹ karierê na rynku turystycznym ukoronowan¹ wiod¹c¹ pozycj¹ wœród dostawców rozwi¹zañ IT. 7

10 3. Amadeus Your technology partner Amadeus i Ty Doœwiadczenie i profesjonalizm umo liwiaj¹ce rozwój IT Od pocz¹tku swojego istnienia Amadeus by³ w centrum bran y turystycznej, dostarczaj¹c rozwi¹zania dla dostawców, sprzedaj¹cych i kupuj¹cych podró e. Nasze has³o: Twój Partner Technologiczny odzwierciedla nasze przywi¹zanie do nawi¹zywania bliskiej wspó³pracy z klientami, tworzenia oraz utrzymywania wzajemnie korzystnych, d³ugoterminowych relacji. Bliskie relacje z liniami lotniczymi, biurami podró y, korporacjami, hotelami, operatorami turystycznymi, firmami wynajmu samochodów oraz wieloma innymi uczestnikami sektora turystycznego owocowa³y spektakularnymi rezultatami. Nigdy nie zapominamy, e nasz sukces bazuje na Waszym sukcesie. Amadeus dostarczy³ nam taki poziom wsparcia oraz wiedzy, który umo liwi³ efektywniejsze konkurowanie na rynku online. Jesteœmy pewni, e model biznesowy Oprogramowanie jako Us³uga Amadeus e-travel zapewni, e nasza strona internetowa w dalszym ci¹gu bêdzie oferowa³a u ytkownikom koñcowym poczucie spe³nienia wszelkich ich potrzeb. Petra Bretthauer General Manager e-commerce, Lufthansa 8

11 Inwestycje i technologie daj¹ce przewagê Aby konkurowaæ na dzisiejszym, szybko zmieniaj¹cym siê rynku podró y, potrzebujesz dostêpu do szybkiej, otwartej technologii, wspieranej przez specjalistyczn¹ ekspertyzê oraz doœwiadczenie. Technologia Amadeus umo liwia biurom podró y zmianê swojego modelu biznesowego szybko, aby mog³y dotrzeæ z ofert¹ do nowych rynków, wykorzystaæ nowe kana³y dystrybucji, a przez to zmniejszaæ swoje koszty i podwy szaæ jakoœæ obs³ugi. Od narzêdzi typu e-commerce do systemów zarz¹dzania danymi rozwi¹zania Amadeus s¹ mierzalne, pewne i wiod¹ce na rynku. Inwestujmy w badania i rozwój (R&D) wiêcej ni którykolwiek z naszych konkurentów. Oko³o 15% z 300 milionów rocznych inwestycji jest przeznaczana na R&D i rozwój technologii. Mo esz byæ pewien, e ustanawiamy standardy jeszcze na d³ugie lata w przysz³oœci. Aby pomóc naszym klientom, pozostaæ w czo³ówce bran y, inwestujemy w otwarte technologie. Umo liwia nam to wprowadzanie wiêkszej iloœci nowych rozwi¹zañ na rynek, szybciej reaguj¹c na zmieniaj¹ce siê potrzeby naszych klientów. Jean-Paul Hamon, Executive Vice President Development 9

12 Distribution & Content Sales & e-commerce Business Management Services & Consulting Rozwi¹zania te umo liwiaj¹ nam agregacjê oraz dzielenie siê szersz¹ treœci¹ oraz sposobami optymalizacji jej dystrybucji poprzez nasz¹ szerok¹ sieæ punktów sprzeda y. Dostêp i sprzeda przy zastosowaniu rozwi¹zañ, które polepszaj¹, efektywnoœæ oraz obs³ugê klientów poprzez ca³y proces sprzeda y. Rozwi¹zania do optymalizacji operacji, procesów oraz administracji dzia³alnoœci biur podró y oraz maksymalizacji ich kontaktów z klientem. Klienci mog¹ powiêkszyæ wartoœæ swoich procesów biznesowych, inwestycji IT wraz z naszymi rozwi¹zaniami z zakresu us³ug oraz konsultingu. Amadeus oferuje rozwi¹zania dla wszystkich uczestników bran y turystycznej Dostawcy podró y Sprzedawcy podró y Kupuj¹cy podró e Linie lotnicze Tradycyjne linie, linie niskokosztowe, przewoÿnicy czarterowi Hotele añcuchy hotelowe, indywidualni hotelarze Touroperatorzy Sieci wynajmu samochodów Koleje Towarzystwa ubezpieczeniowe PrzewoŸnicy promowi Miêdzynarodowe biura podró y Biura podró y obs³uguj¹ce ruch biznesowy Internetowe biura podró y Biura podró y obs³uguj¹ce ruch turystyczny Touroperatorzy Konsolidatorzy Jednooddzia³owe biura podró y Korporacje Indywidualni podró ni 10

13 Rozwi¹zania oferowane na rynku polskim Distribution & Content Sales & e-commerce Business Management Services & Consulting Amadeus All Fares Amadeus FareXpert Filling Platform Amadeus Ferry Reservation Amadeus Air Amadeus Hotels Amadeus Hotels Plus Amadeus Cars Amadeus Cars e-vouchers Amadeus Selling Platform Amadeus Selling Platform [basic pack] Amadeus Tours Suite Amadeus Tours Suite (integrated) Amadeus Agency Internet Engine (Sirius) Amadeus Agency Internet Engine (e-power) Amadeus e-travel Management Amadeus Quality Control Amadeus Service Fee Manager Amadeus Value Pricer Amadeus PNR Recall Amadeus Travel Preferences Manager Amadeus Agency Manager Poland (Almos) Amadeus Fax & Amadeus Customer Support Amadeus Technical Support Amadeus Learning Services Amadeus e-learning Amadeus TOPS Consultancy 11

14 Globalny zasiêg i lokalne wsparcie otworz¹ przed Tob¹ œwiat Firma Amadeus posiada oddzia³y na ca³ym œwiecie, które lokalnie wspieraj¹ klientów w dostosowaniu oferty do ich potrzeb. Dzisiaj mo emy mówiæ o globalnym rynku turystycznym. Jednak e zachowania oraz potrzeby podró uj¹cych i nabywców ró ni¹ siê w zale noœci od regionu, st¹d zapotrzebowanie na lokalne zespo³y Amadeus dostosowuj¹ce rozwi¹zania globalne do potrzeb regionalnych. Amadeus: lider w technologiach turystycznych na ca³ym œwiecie Stale utrzymujemy pozycjê jako wiod¹cy dostawca technologii turystycznych równie dziêki œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy trzema g³ównymi lokacjami w Erding (Niemcy), Nicei (Francja) oraz Madrycie (Hiszpania), jak równie pomiêdzy lokalnymi biurami na ca³ym œwiecie. W Amadeus, 95 ró nych narodowoœci pracuje w naszych g³ównych oraz lokalnych centrach rozwoju. Od Europy, poprzez Amerykê Pó³nocn¹, Amerykê aciñsk¹, Bliski Wschód, Afrykê a do Azji i Pacyfiku, lokalne zespo³y Amadeus dostarczaj¹ 24-godzinne wsparcie na ponad 200 rynkach œwiatowych. IT Centre Antwerp, Belgium Data Processing Centre Erding, Germany Regional Office Miami, USA IT Centre London, UK Regional Office Bangkok, Thailand Amadeus Worldwide Technology Network and Regional & Central Offices Regional Office Buenos Aires, Argentina Amadeus Headquarters Madrid, Spain Product R&D Sophia Antipolis, France IT Centre Sydney, Australia 12

15 Zaanga owanie i rezultaty zapewniaj¹ce Twój sukces Mamy wizjê oraz mo liwoœci dostarczyæ lepsze rozwi¹zania, które zapewni¹ doskona³e rezultaty i sta³y rozwój bran y turystycznej. Amadeus jest œwiadkiem rozwoju bran y turystycznej od ponad dwóch dekad. Nasze innowacyjne rozwi¹zania IT kszta³tuj¹ globaln¹ bran ê turystyczn¹ na przysz³oœæ. Dziêki temu dostarczamy rozwi¹zania, które przynosz¹ realne rezultaty wymierne zwiêkszenie dochodów. Te systemy s¹ znane jako jedne z najbardziej wiarygodnych na œwiecie. Wybraliœmy na swojego partnera firmê Amadeus, gdy zademonstrowali nam swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie, poniewa zaoferowali doskona³¹ obs³ugê klienta a tak e dlatego, e maj¹ mo liwoœci i determinacjê do sta³ego wyprzedzania naszych oczekiwañ. Riko van Santen Vice President, Electronic Distribution & ICT, Golden Tulip Hospitality Group 13

16 Amadeus dostarcza zaawansowane rozwi¹zania i us³ugi technologiczne nie tylko, aby zapewniæ najlepsz¹ obs³ugê klientów korzystaj¹cych z rozwi¹zañ on-line lecz tak e, aby zapewniæ znacz¹ce zyski dla naszych klientów. Wykorzystanie Amadeus e-travel Management w korporacjach zapewnia oszczêdnoœci do 50% na bilecie i kosztach jego wystawienia do 10%. World's Leading Internet Booking Engine Technology Provider World's Leading Internet Booking Engine Technology Provider World's Leading Internet Booking Engine Technology Provider World's Leading Travel Technology Provider Amadeus zosta³ wyró niony ponad 15 nagrodami w roku 2007, w³¹cznie z World s Leading Internet Booking Engine Technology Provider, World s Leading CRS/GDS System i World s Leading Travel Technology Provider w czasie corocznych World Travel Awards. 14

17 Amadeus w Polsce Lokalny oddzia³ Amadeus w Polsce zosta³ utworzy w 1992 roku, by po³¹czyæ wizjê firmy globalnej z lokalnym zapotrzebowaniem na automatyzacjê i usprawnienie dzia³alnoœci polskiej bran y turystycznej. Przez ponad 16 lat funkcjonowania firmy na rynku wprowadzamy nowoczesne technologie, które umo liwiaj¹ odniesienie sukcesu przez naszych klientów w bran y turystycznej. Bêd¹c przez ten czas tak blisko wszystkich firm z bran y turystycznej stajemy siê zaufanym partnerem, który jakoœæ us³ug i oferowanych rozwi¹zañ stawia zawsze na pierwszym miejscu. Podobnie jak firma globalnie oferujemy rozwi¹zania podzielone na cztery grupy: Distribution & Content, Sales & e-commerce, Business Management, Services & Consulting. Korzystamy z rozwi¹zañ dostarczanych przez firmê globalnie takich, jak Amadeus Selling Platform, która jest najpopularniejsz¹ platform¹ rezerwacyjn¹ na œwiecie. Jednak e lokalne zapotrzebowanie na inne produkty dodatkowe powoduje, i wspólnie z dwoma partnerskimi firmami IT przygotowujemy rozwi¹zania takie, jak Amadeus Agency Manager Poland (Almos). Dzia³alnoœæ polskiego oddzia³u firmy skupia siê wokó³ czterech g³ównych grup produktowych Naszym klientom oferujemy równie silne wsparcie us³ugowe w zakresie HelpDesku funkcjonalnego i technicznego oraz niezwykle popularne w bran y szkolenia systemowe. W tej chwili zatrudniamy 24 osoby, które zgodnie z naszym firmowym kodeksem, wyznaj¹ cztery podstawowe wartoœci w codziennej pracy: innowacyjnoœæ, doskona³oœæ, partnerstwo i praca zespo³owa. Distribution & Content Sales & e-commerce Wykorzystywane przez nas rozwi¹zania i us³ugi firmy Amadeus, wspieraj¹ nasze dzia³ania na rynku i pomagaj¹ nieustannie rozwijaæ nasz¹ ofertê i dostosowywaæ siê do potrzeb naszych klientów. Dziêki wspó³pracy z Amadeus zyskujemy narzêdzia na najwy szym poziomie technologicznym tak dla tradycyjnych biur podró y jak i portali internetowych. Sprawiaj¹ one, e mo emy zapewniæ naszym klientom us³ugi na œwiatowym poziomie. Sta³e udoskonalanie przez Amadeus oferowanych rozwi¹zañ, sprawia, e jesteœmy o krok przed nasz¹ konkurencj¹. Amadeus to dla mnie profesjonalizm i zaawansowana technologia. Janusz Wierzbowski Sonata Travel Business Management Services & Consulting 15

18 Rozwi¹zania typu Sales & e-commerce Distribution & Content Sales & e-commerce Amadeus Selling Platform Amadeus All Fares Amadeus Value Pricer Amadeus Agency Internet Engine (Sirius) v.3 Amadeus e-travel Management Business Management Services & Consulting Amadeus Selling Platform Amadeus Selling Platform jest najczêœciej u ywan¹ na œwiecie platform¹ sprzeda y dla profesjonalnych biur podró y. Ponad profesjonalistów z bran y na ca³ym œwiecie prowadzi sprzeda i maksymalizuje swoj¹ produktywnoœæ dziêki Amadeus Selling Platform. Mo esz skorzystaæ o wiele wiêcej w wersji Amadeus Selling Platform 4.2, która pomo e Ci sprzedawaæ wiêcej, dzia³aæ szybciej & obs³ugiwaæ lepiej. Wykorzystaj okazjê & sprzedawaj wiêcej, dzia³aj szybciej & obs³uguj lepiej! 16

19 Sprzedawaj wiêcej... jeden dostêp do wszystkich taryf i najbogatszej bazy danych Amadeus Selling Platform oferuje szybszy, bardziej intuicyjny dostêp do wiêkszego zakresu danych: blisko 240 najwiêkszych œwiatowych sieci hotelowych, 40 sieci wynajmu samochodów, miejsca na 95% œwiatowych linii lotniczych, tanich przewoÿników... Sprzedawaj bilety, hotele, kolej, ubezpieczenia, rezerwacje samochodowe, rejsy statkami wycieczkowymi i promami, wycieczki, us³ugi turystyczne i us³ugi transportowe... Amadeus Hotels Plus ma zalety aplikacji on-line: jest ³atwy w obs³udze, szybki i daje mo liwoœci poszerzenia oferty dla klientów. Wyszukiwarka niskich taryf umo liwia wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie zawartoœci zarówno z jak i spoza Amadeus (np. EasyJet) Dzia³aj szybciej... ukierunkowane procesy, aby utrzymywaæ koszty na jak najni szym poziomie zaczê³y dzia³alnoœæ, jak i wystarczaj¹co rozbudowanym, aby dostosowaæ siê do potrzeb najwiêkszych sieci miêdzynarodowych. Rozwi¹zanie umo liwia biurom miêdzynarodowym bezproblemow¹ integracjê w³asnych pakietów, aby zapewniæ indywidualne rozwi¹zanie. Obs³uguj lepiej... przekraczaj¹c oczekiwania klientów dziêki spersonalizowanym us³ugom Jako profesjonaliœci w bran y, posiadacie umiejêtnoœci i wiedzê wystarczaj¹ce do tego, by zaoferowaæ klientom unikatowe us³ugi. Mo liwoœci sprzeda y wiêkszej gamy us³ug poprzez sprzeda opart¹ na realnej wartoœci, a nie na cenach, dziêki spersonalizowanym informacjom oraz rozszerzonej zawartoœci Nowe funkcjonalnoœci Selling Platform pomog¹ klientom podejmowaæ trafne decyzje oraz zrozumieæ z czego wynikaj¹ ró nice w ofertach ró nych dostawców Dziêki funkcjom takim jak graficzne mapy miejsc oraz automatyczne podœwietlenie wyboru klienta, mo esz zaoferowaæ naprawdê indywidualne podejœcie do ka dego klienta. Amadeus Selling Platform umo liwia uproszczenie procesów biznesowych, czasu potrzebnego na administrowanie nimi oraz g³ównego przep³ywu informacji pomiêdzy ró nymi obszarami. Zyskaj wiêcej dziêki narzêdziom zaprojektowanym, aby zwiêkszyæ szybkoœæ procesów wyszukiwania, rezerwowania i sprzeda y oraz efektywnoœæ pracy Zainwestuj w produkt, który ci¹gle jest udoskonalany, aby jak najlepiej optymalizowaæ procesy biznesowe biura takie jak: zarz¹dzanie wiadomoœciami systemowymi, przetwarzanie PNR, czy inne funkcjonalnoœci zwi¹zane z rezerwacj¹ biletów Mo liwoœci indywidualizacji oraz b³yskawiczna integracja front- i back-office umo liwiaj¹ przeprowadzanie rezerwacji szybciej. Amadeus Selling Platform jest rozwi¹zaniem ³atwym do skalowania, które w swojej najprostszej formie nadaje siê w sam raz dla najmniejszych biur, które dopiero Sprawdzone rozwi¹zanie... Ponad 400,000 punktów sprzeda y na ca³ym œwiecie mln. rezerwacji rocznie 100 mln. podró y rezerwowanych rocznie 70 mld. wartoœæ zarezerwowanych podró y Najnowsza technologia na najwy szym poziomie Dostêp do wszystkich taryf i najbogatsza zawartoœæ Sprzedajesz wiêcej, dzia³asz szybciej, obs³ugujesz lepiej 17

20 Rozwi¹zania typu Sales & e-commerce Amadeus Tours Suite i Amadeus Tours Suite (integrated) Nowoczesne narzêdzie przeznaczone do dokonywania rezerwacji ofert turystycznych (Amadeus Tours Suite) oraz rezerwacji ofert turystycznych i lotniczych (Amadeus Tours Suite (integrated). To produkty oparte na bazie przegl¹darki internetowej dedykowane biurom podró y sprzedaj¹cym ofertê turystyczn¹. Narzêdzia te oferuj¹ w pe³ni graficzny interfejs, dziêki któremu praca konsultanta sprzedaj¹cego imprezy turystyczne jest ³atwa i przyjemna. Rozwi¹zanie dostêpne poprzez Internet Dostêp do systemu zabezpieczony certyfikatem instalowanym na danym komputerze Automatyczne aktualizacje do nowej wersji Dwa rodzaje platformy: Amadeus Tours Suite (integrated) Amadeus Tours Suite 18

21 Rozwi¹zania typu Sales & e-commerce Rozwi¹zania typu online Amadeus Agency Internet Engine (Sirius) Amadeus Agency Internet Engine (e-power) Amadeus e-travel Management Dziêki rozwi¹zaniom Amadeus typu e-commerce mo na w³¹czyæ siê do œwiatowego trendu i zapewniæ klientom biur podró y szybki i ca³odobowy dostêp do narzêdzi rezerwacyjnych. W Polsce notuje siê sta³y i szybki wzrost u ytkowników Internetu. Coraz czêœciej równie pasa erowie klienci biur podró y dokonuj¹ rezerwacji samodzielnie, poprzez strony Internetowe. Amadeus oferuje biurom podró y obs³uguj¹cym ruch Internetowy rozwi¹zania technologiczne specjalnie dopasowane do specyfiki dzia³alnoœci firmy. Pomagaj¹ one usprawniæ procesy sprzeda y online oraz zwiêkszyæ przychody firmy poprzez kontrolê wydatków i poprawê obs³ugi klienta. Z nami odniesiesz sukces poprzez: Dostêp do najnowoczeœniejszych technologii Narzêdzia pozwalaj¹ce na szybsz¹ obs³ugê klienta Redukcjê kosztów operacyjnych i wzrost wydajnoœci dziêki naszym rozwi¹zaniom 19

22 Rozwi¹zania typu Sales & e-commerce Rozwi¹zania uzupe³niaj¹ce Amadeus All Fares Amadeus Value Pricer W zale noœci od specyfiki swojej strategii sprzeda owej biura podró y mog¹ do³¹czyæ do standardowych rozwi¹zañ w swojej firmie równie produkty uzupe³niaj¹ce, które u³atwiaj¹ przygotowanie oferty i profesjonaln¹ obs³ugê klientów. Biura podró y potrzebuj¹ dzisiaj mo liwoœci zaoferowania swoim klientom wyboru i elastycznoœci w celu dostosowania siê do ich potrzeb. Poniewa podró ni coraz czêœciej korzystaj¹ z Internetu do porównywania cen i wycieczek, a korporacje koncentruj¹ siê na ograniczaniu kosztów, udostêpnianie pe³nej informacji po³¹czone z natychmiastowym porównywaniem cen sta³o siê podstawowym wymogiem dla wszystkich biur podró y. 20

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Warszawa, marzec 2014

Prezentacja. Warszawa, marzec 2014 Prezentacja Warszawa, marzec 2014 2 INFORMACJE O SPÓŁCE Profil Działania e-commerce, nowe technologie Rok powstania 2006 (przekształcenie w spółkę akcyjną) Zarząd Prezes Zarządu - Andrzej Wierzba Członek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i Senior Trainer Sabre Reservations (w/m) Twoje zadania: Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i angielskim Ewaluacja wyników treningu Przygotowanie i opieka

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Wymagania sprzętowe. Amadeus Selling Platform v.7.2p120

Wymagania sprzętowe. Amadeus Selling Platform v.7.2p120 Wymagania sprzętowe Amadeus Selling Platform v.7.2p120 Spis Treści Amadeus Selling Platform... 3 Automatic Update... 3 Amadeus Proprinter... 3 Systemy Operacyjne... 3 Przeglądarka Internetowa... 3 Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Welcome Airport Services

Welcome Airport Services reability responsibility passion Welcome Airport Services The first class handling Kim jesteśmy? WELCOME Airport Services jest agentem handlingowym świadczącym kompleksowe rozwiązania biznesowe dla przewoźników

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zarz dzania fakturami w TELE-FONIKA Kable w oparciu o SAP Invoice Management by Open Text. Copyright 2013 Atena

Automatyzacja zarz dzania fakturami w TELE-FONIKA Kable w oparciu o SAP Invoice Management by Open Text. Copyright 2013 Atena Automatyzacja zarz dzania fakturami w TELE-FONIKA Kable w oparciu o SAP Invoice Management by Open Text Atena Partnerem 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 Atena TELE-FONIKA Kable Za enia projektu Metodyka realizacji

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA

OFERTA REKLAMOWA OFERTA REKLAMOWA www.zinfo.pl W celu zasiêgniêcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Alicja Dubiel reklama@zinfo.pl tel. 790 569 869 Dostêpne formy reklamowe: 1. REKLAMA GRAFICZNA Reklama graficzna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA Warszawa, 10 maja 2016 Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA dr Maria Śmietanka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Inspiracje i wskazówki dla uczestników case study. Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska CIVINET POLSKA

Inspiracje i wskazówki dla uczestników case study. Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska CIVINET POLSKA Inspiracje i wskazówki dla uczestników case study Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska CIVINET POLSKA Warszawa, 15-16 października 2014 planów mobilności dla miejsc pracy (1) Działania dotyczące transportu

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo