Bazy referencyjne w ARIMR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy referencyjne w ARIMR"

Transkrypt

1 Bazy referencyjne w ARIMR LPIS Ewidencja producentów Departament Baz Referencyjnych

2 LPIS w Polsce Jedna z największa baz danych LPIS w Europie LPIS w Polsce jest oparty na katastrze Powierzchnia kraju km 2 Działki referencyjne wszystkie Działki referencyjne (JPO) Powierzchnia deklarowana (JPO) km 2 (45%) Liczba rolników (Rejestr Gospodarstw Rolnych) Średnia wielkość gospodarstwa - 10,23 ha (zwiększenie) Liczba wniosków (JPO) Liczba działek rolnych (JPO) Średnia roczna liczba aktualizacji LPIS Departament Baz Referencyjnych 5

3 LPIS w Polsce Aktualizacja systemu LPIS Rolnik KNM LPIS Kontrola administracyjna pełna integracja procesów związanych z obsługą wniosków w zintegrowanym systemie informatycznym na każdym etapie obsługi pojedynczego wniosku dostęp do aktualnych baz danych GIS pełny dostęp do dokumentacji w postaci elektronicznej pełna ścieżka rewizyjna w systemie IACS pełny dostęp do danych archiwalnych w postaci elektronicznej Departament Baz Referencyjnych 5

4 LPIS w Polsce I filar płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego II filar Środki finansowe na rok 2015 około 3,5 mld euro Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna PROW płatność ekologiczna PROW płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) PROW płatność rolnośrodowiskowa (PROW ) płatność zalesieniowa (kontynuacja PROW i PROW oraz nowe wnioski PROW ) Środki finansowe na rok 2015 około 0,7 mld euro Departament Baz Referencyjnych 5

5 Koszty LPIS w Polsce BUDOWA + AKTUALIZACJA 1) ORTO 2) WEKTOR 500 mln zł [13% środki unijne] 43 mln zł 3,5 mln zł EFA + TUZ + Spadki polskie 433 mln unijne 67 mln AKTUALIZACJA LPIS + BUDOWA ZAZIELENIENIE 1) ORTO 2) WEKTOR Aktualizacja warstw Zazielenienie (budowa) Departament Baz Referencyjnych 5

6 Struktura organizacyjna kadry LPIS W roku 2009 rozpoczęto DBR-WNSIP prace nad - Centrala budową systemu informatycznego umożliwiającego edycję i modyfikację danych GIS on-line (tzw. PZSIP) produkcyjne wdrożenie systemu od r. 8 osób Zarządzanie aktualizacją danych w PZSIP Inicjalnie zbudowano zespół specjalistów GIS zapewniający administrowanie danymi LPIS: 8 osób na poziomie Centrali 32 osoby na poziomie Oddziałów Regionalnych WGIS/OR Weryfikatorzy Decyzji 360 osób na poziomie Biur Powiatowych ARMA. 40 osoby Zatwierdzanie modyfikacji Zarządzanie aktualizacją na poziomie OR Wszyscy pracownicy zaangażowani w aktualizację baz referencyjnych LPIS byli pracownikami ARMA (reorganizacja struktury organizacyjnej / zapewnienie profesjonalnej kadry posiadającej doświadczenie w obsłudze wniosków). Aktualnie ze względu WGIS/BP na wdrożenie Weryfikatorzy praktyk zazielenia Rozbieżności zespół WGIS/BKM został zwiększony o około 150 osób współpracujących. W II kw wdrożenie aktualizacja systemu informatycznego do zarządzania danymi LPIS 360 osób + około 150 osób współpracujących w obszarze EFA Modyfikowanie danych Kontakt z Wnioskodawcą Departament Baz Referencyjnych 5

7 LPIS w Polsce Działka referencyjna działka katastralna Departament Baz Referencyjnych 6

8 LPIS w Polsce Dane wektorowe pola zagospodarowania Użytkowanie terenu - pola zagospodarowania (PZ) identyfikowane w systemie LPIS w oparciu o ortofotomapę oraz kontrolę na miejscu. siedliska; tereny komunikacyjne; lasy; tereny uprzemysłowione lub zurbanizowane; inne tereny nie nadające się do działalności rolniczej; wody; uprawy trwałe; trwałe użytki zielone; zagajniki o krótkiej rotacji; obszary zalesione po 2008 r.; potencjalny grunt rolny; zagajniki (obszar na którym jest plantacja roślin energetycznych); Departament Baz Referencyjnych 8

9 LPIS w Polsce Obszary kwalifikowalne dla wszystkich działek deklarowanych Departament Baz Referencyjnych 7

10 LPIS w Polsce - Reforma WPR - EFA Grunt Orny - TUZ Grunt orny TUZ Linia drzew EFA (na gruncie ornym) Rów nie EFA (nie na gruncie ornym) Rów EFA (na gruncie ornym) Pojedyncze drzewa nie EFA (nie na gruncie ornym) Grupa drzew- EFA (<3000m 2 ; na gruncie ornym) Grupa drzew - EFA (<3000m kw; na gruncie ornym) TUZ Grunt orny Linia drzew nie EFA (nie na gruncie ornym) Pojedyncze drzewo EFA (na gruncie ornym) Pojedyncze drzewa nie EFA (nie na gruncie ornym; lecz ele. krajobrazu GAEC7) Linia drzew nie EFA (w pasie drogowym) Departament Baz Referencyjnych 5

11 LPIS w Polsce Źródła aktualizacji I. Aktualizacja ortofotomapy; II. Zmiany zgłaszane przez rolników (wniosek oraz materiał graficzny); III. Wyniki kontroli na miejscu; IV. Aktualizacja danych SWDE wektora i danych opisowych; V. Dane z rejestrów zewnętrznych; Departament Baz Referencyjnych 10

12 LPIS ortofotomapa Struktura agrarna Departament Baz Referencyjnych 11

13 LPIS ortofotomapa Cykl aktualizacji Ortofotomapa 100% wymiana w cyklu 3 letnim Powierzchnia km 2 Pixel Zakres widmowy 25 cm/50 cm RGB i (IR) Wymiana informacji: wymiana co 3 lata 1/3 kraju w roku Import do systemu kończy się około 20 listopada każdego roku, natomiast aktualizacja danych wektorowych trwa nie dłużej niż 10 miesięcy od daty zrobienia zdjęcia lotniczego Departament Baz Referencyjnych 12

14 LPIS ortofotomapa Detekcja zmian Departament Baz Referencyjnych 17

15 LPIS ortofotomapa Detekcja zmian Departament Baz Referencyjnych 18

16 LPIS dane od rolnika Departament Baz Referencyjnych 19

17 LPIS kontrola na miejscu Departament Baz Referencyjnych 21

18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Aktualizacja LPIS na podstawie wyników KnM Kod DR 51 - Stwierdzono obszar tymczasowo niekwalifikujący się do płatności. Ortofotomapa nie wskazuje konieczności wyłączenia obszaru. Kod DR 52 - Stwierdzono powiększenie zasięgu pola zagospodarowania Kod DR 53 - Stwierdzono zmniejszenie zasięgu pola zagospodarowania. Uwaga: Do aktualizacji danych LPIS brane są również oprócz kodów dedykowanych dla LPIS kody z czynności kontrolnych typu DR3, DR9, DR13+, DR13-, DR18, DR22, DR29, DR33, DR39, DR42, DR50. 18

19 LPIS SWDE Departament Baz Referencyjnych 22

20 LPIS - aktualizacja Systemy wspierające aktualizację LPIS Aplikacje GIS do identyfikowania zmian na gruncie Identyfikowanie zmian na materiale graficznym w trakcie obsługi wniosków Procesy manualno/ wizualnej identyfikacji zmian przez pracownika ARiMR Identyfikowanie zmian na nowej ortofotomapie (RGB, NIR, 3D) Identyfikowanie zmian przez rolników Identyfikowanie zmian przez rejestry urzędowe np. EGiB Identyfikowanie zmian przez Kontrolę na Miejscu Procesy zautomatyzowanej identyfikacji zmian przez pracownika ARiMR Automatyczna detekcja zmian obrazu ORTO Automatyczna detekcja zmian obrazu ORTO - aktualizacja [chmura punktów] przetarg wykonawca zewnętrzny Departament Baz Referencyjnych 13

21 LPIS - aktualizacja Systemy wspierające aktualizację LPIS analiza DSM w połączeniu z automatyczną teledetekcją obrazów Idea: Archiwalne pokrycie DSM dane w technologii LIDAR Nowe pokrycie DSM wygenerowane metodą SGM Identyfikacja zmiany pokrycia terenu i przestrzenne zlokalizowanie na działce referencyjnej podlegającej aktualizacji Departament Baz Referencyjnych 13

22 LPIS - aktualizacja Systemy wspierające aktualizację LPIS automatyczna identyfikacja zmian na gruncie przy wsparciu DSM wersja 2.0 typowanie obszarów do analizy wykrywanie zmian Pól Zagospodarowania (PZ) pozyskanych przez operatorów poprzez zastosowanie obiektywnych metod ich rozpoznawania. Departament Baz Referencyjnych 13

23 LPIS ortofotomapa 3D Systemy wspierające aktualizację LPIS automatyczna identyfikacja zmian na gruncie przy wsparciu DSM wersja 2.0 Porównanie stopnia identyfikacji zmian z wykorzystaniem DSM w stosunku do stopnia identyfikacji zmian na podstawie tylko i wyłącznie detekcji obrazu ortofotomap: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono znaczną poprawę wskaźnika identyfikacji zmian, podniesienie jakości i wiarygodności wskazań systemu automatycznego wykrywania zmian w danych graficznych dotyczących pól zagospodarowania (PZ). Otrzymane wyniki wskazują na ponad sześciokrotną poprawę osiąganych przez system rezultatów w zakresie poprawnych wykryć: Departament Baz Referencyjnych 13

24 LPIS ortofotomapa 3D Anaglify Departament Baz Referencyjnych 13

25 LPIS dane z rejestrów zewnętrznych Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej : 1. dane identyfikacyjne przebiegu granic administracyjnych z Państwowego Rejestru Granic (PRG), 2. Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej : 1. dane z rejestru ewidencji gruntów i budynków: część opisowa i wektorowa; 2. mapa użytków ekologicznych na podstawie danych SWDE. Departament Baz Referencyjnych 23

26 LPIS dane z rejestrów zewnętrznych Ministerstwo Środowiska: 1. warstwa obszarów Natura 2000 (OSO, SOO); 2. warstwa Parków Narodowych, 3. Rezerwatów Przyrody, 4. Parków Krajobrazowych wraz z otulinami; 5. mapa planów zadań ochronnych i plany ochrony przyrody, 6. mapa zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 7. mapa stref ochrony ostoi, 9. mapa stanowisk dokumentacyjnych, 10. mapa drzew będących pomnikami przyrody, 11. Obszary chronionego krajobrazu, 12. Korytarze ekologiczne, 13. Erozja. Departament Baz Referencyjnych 24

27 LPIS dane z rejestrów zewnętrznych Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej : 1. mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP), 2. warstwa obszarów szczególnie narażonych na skażenie azotanami (OSN), 3. tereny ochrony pośredniej stref ochrony ujęć wody, 4. strefy ochrony ujęć wody, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 1. dane wektorowe w zakresie przebiegu autostrad oraz dróg krajowych. Departament Baz Referencyjnych 25

28 LPIS dane opracowane przez ARiMR Granice odniesienia (GO), Maksymalny obszar kwalifikowalny PEG, Pola zagospodarowania: Trwały użytek zielony, Trwałe użytki zielone cenne, Sady, Zagajniki o krótkiej rotacji, Obszary zalesione po 2008 w ramach PROW , Potencjalny grunt rolny, Lasy, Zadrzewienia zakrzewienia, Woda, Siedlisko, Komunikacja, Tereny uprzemysłowione, Inne tereny nierolnicze. Departament Baz Referencyjnych 26

29 LPIS dane opracowane przez ARiMR Linie zagospodarowania: Miedze śródpolne do 20 m, Rowy do 2m, Rowy do 6m, Zadrzewienia liniowe, Żywopłoty i pasy zadrzewione, Linie lasów, Punktowe obiekty zagospodarowania: Drzewa wolnostojące, Pomniki przyrody, Inne obiekty EFA: Oczka wodne mniejsze niż 100 m 2, Oczka wodne od 100 do 1000 m 2, Zadrzewienia grupowe do 3000 m 2. Departament Baz Referencyjnych 26

30 LPIS dane opracowane przez ARiMR Mapa danych wysokościowych NMT, Strefy buforowe gruntów rolnych tworzone na podstawie obiektów wodnych, Obszary specjalne: tereny o spadku powyżej 10%, tereny o spadku powyżej 20%, tereny o nachyleniu 10, tereny o nachyleniu 20. Departament Baz Referencyjnych 26

31 ŚRODOWISKO APLIKACYJNO-BAZODANOWE Do realizacji zadań zbudowane zostało środowisko oparte o oprogramowanie opensource Departament Baz Referencyjnych 2

32 Miliony DANE Dziesiątki tabel, setki milionów rekordów AKTUALNE HISTORYCZNE GO (34,6 mln/164,5 mln) PZ (31,9 mln/61,1 mln) PEG (12 mln/277 mln) EFA (19,7mln/ 0,8 mln) Departament Baz Referencyjnych 2

33 ANALIZY Codziennie wykonujemy dziesiątki analiz przestrzennych Aktualnie ponad 16 tys tabel w PostgreSQL Departament Baz Referencyjnych 2

34 EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW Dane opisowe i wektorowe ,6 mln rekordów mln rekordów ,7 mln rekordów Departament Baz Referencyjnych 2

35 POZYSKIWANIE I WYDAWANIE DANYCH Oracle (IACS) Reports (XLS/TXT) PostgreSQL GeoKettle Shape files (SHP) SQL scripts MS SQL Server Departament Baz Referencyjnych 2

36 Nadzór nad funkcjonowaniem aplikacji PZSIP systemu do aktualizacji LPIS. Wydajność Błędy i ich skutki Zmiany Departament Baz Referencyjnych 2

37 Tworzenie aplikacji wspierających aktualizację LPIS 1. Systemy raportowe SAR+, SOP, KKG, SAR_BP PROCESY ZASILAJĄCE RAPORTY STATYSTYCZNE / SPRAWOZDAWCZE DYSTRYBUCJA PLIKÓW GENEROWANYCH SYSTEMOWO INFORMACJE DODATKOWE - WYSZUKIWARKI Departament Baz Referencyjnych 3

38 Tworzenie aplikacji wspierających aktualizację LPIS 2. Portal LPIS+ -Komunikaty -dystrybucja dokumentów - linki do aplikacji -FORUM LPIS+ Departament Baz Referencyjnych 4

39 Tworzenie aplikacji wspierających aktualizację LPIS 3. Aplikacje do: skanowania załączników graficznych, generowania potwierdzenie informacji o powierzchni ewidencyjno gospodarczej generowania załącznika DR50 generowania załącznika do deklaracji obszarów wspólnej praktyki utrzymania obszarów proekologicznych Departament Baz Referencyjnych 5

40 Krajowy system ewidencji producentów Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 807), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. System składa się z: ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, ewidencji wniosków o przyznanie płatności, systemu identyfikacji działek rolnych. Agencja została zobowiązana do prowadzenia krajowego systemu ( ) w formie elektronicznej, zapewniając ochronę i zabezpieczenie danych przez ich utratą oraz nieuprawnionym do nich dostępem. Departament Baz Referencyjnych 4

41 Prawodawstwo krajowe Ustawa z dnia r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tj. Dz. U. z 2012 poz. 86 ze zm.), zwanej dalej ustawą KSEP ; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 163, poz. 1104); Zarządzenie Nr 95/2010 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia r. wprowadzające wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów; Departament Baz Referencyjnych 3

42 Wykorzystanie systemu Departament Baz Referencyjnych 5

43 Zawartość informacyjna ewidencji numer identyfikacyjny imię i nazwisko/nazwa producenta Forma prawna rodzaj producenta (np. producent rolny) adres zamieszkania adres do korespondencji numer PESEL, REGON, NIP numer paszportu dane pełnomocnika Dane reprezentanta Dane małżonka, współposiadaczy gospodarstwa rolnego, wspólników S.C. dane dotyczące rachunku bankowego numer telefonu adres dane dotyczące powierzchni gospodarstwa rolnego Identyfikatory działek ewidencyjnych powierzchnia działek ewidencyjnych dane umożliwiające identyfikację działek rolnych: powierzchnia działek rolnych, lokalizacja działek rolnych, sposób wykorzystania działek rolnych terminy złożenia wniosków o przyznanie płatności, liczy posiadanych zwierząt, gatunek posiadanych zwierząt, sposób rozpatrzenia wniosku, wyniki przeprowadzonych kontroli na miejscu, wysokość przyznanych i wypłaconych płatności, okresu na który przyznano i wypłacono płatności Ewidencja producentów Ewidencja gospodarstw rolnych Ewidencja wniosków o przyznanie płatności Departament Baz Referencyjnych 6

44 Wykorzystanie rejestrów publicznych CEIDG i KRS Rejestr PESEL Ewidencja producentów Rejestr TERYT Rejestr REGON Departament Baz Referencyjnych 7

45 Komunikacja z systemami dziedzinowymi Agencji System IRZ System UDO Systemy dziedzinowe Ewidencja producentów System kancelaryjny System finansowoksięgowy Platforma aplikacyjna Departament Baz Referencyjnych 8

46 Rodzaj posiadanych informacji Informacje stanowiące dane osobowe Informacje nie stanowiące danych osobowych Informacje statystyczne Departament Baz Referencyjnych 7

47 Dostęp do informacji Informacje stanowiące dane osobowe Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych Informacje nie stanowiące danych osobowych Przepis prawa materialnego Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Informacje statystyczne Przepis prawa materialnego Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Departament Baz Referencyjnych 7

48 Sposób dostępu do informacji stanowiących dane osobowe Na wniosek Za pośrednictwem Platformy Aplikacyjnej Zachowanie formy papierowej Przepis prawa Wskazanie przepisu prawa Wymaga zawarcia porozumienia Spełnienie wymogów formalnych ARiMR zapewniania rozliczność danych Podanie nr PESEL podmiotu Departament Baz Referencyjnych 7

49 Podmioty korzystające z dostępu za pośrednictwem PA ANR Komornicy sądowi ARR PA WIHARS KRUS CBA Departament Baz Referencyjnych 7

50 Udostępnienia danych osobowych w ARiMR Liczba udostępnień danych osobowych w ARiMR (Centrala i Oddziały Regionalne) Departament Baz Referencyjnych 7

51 Informacje statystyczne Zestawienie producentów producenci wpisani producenci aktywni zgony zakończenie prowadzenia działalności Departament Baz Referencyjnych 7

52 Informacje statystyczne Spośród wszystkich podmiotów wpisanych do ewidencji producentów wnioski na kampanie obszarową w 2014 roku złożyło producentów Producenci, którzy złożyli wniosek obszarowy na 2014 rok 60,48% 39,52% TAK, złożył wniosek NIE złożył wniosku Departament Baz Referencyjnych 7

53 Informacje statystyczne Liczba producentów składających wnioski obszarowe Departament Baz Referencyjnych 7

54 Informacje statystyczne Aktywni producenci w 2014 roku w porównaniu do wpisanych producentów do EP 80% 70% 60% 61% 67% 69% 61% 68% 59% 68% 62% 62% 71% 64% 53% 65% 67% 70% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Departament Baz Referencyjnych 7

55 Informacje statystyczne Aktywni producenci w stosunku do liczby ludności mieszkańców danego województwa Departament Baz Referencyjnych 7

56 Informacje statystyczne Wiek producentów w podziale na lata Departament Baz Referencyjnych 7

57 Informacje statystyczne Wielkość gospodarstw w podziale na lata Departament Baz Referencyjnych 7

58 LPIS w Polsce Synergia jest integracją działań wielu podmiotów kreujących produkt lub usługę, która powoduje zmniejszenie jednostkowych nakładów na osiągnięcie celu i zwiększenie szans na odniesienie sukcesu. Departament Baz Referencyjnych 5

59 LPIS w Polsce EGiB LPIS KZGW Synergia to metoda na osiągnięcie wyniku = 4+n. Dzięki współpracy ARiMR uzyskuje takie korzyści jak: Optymalizacja kosztów, Zyskanie czasu na realizację innych ważniejszych zadań, Dostęp do uporządkowanych danych (dzięki czemu jesteśmy bardziej dostosowani do współpracy z kolejnymi instytucjami), Wygenerowanie nowych modeli współpracy bazujących na wzajemnych korzyściach Departament Baz Referencyjnych 5

60 Dziękuję za uwagę Departament Baz Referencyjnych 60

Zasady wypełniania materiału graficznego

Zasady wypełniania materiału graficznego Zasady wypełniania materiału graficznego Brwinów, 23.02-01.03.2016 Agenda Instrukcje i wytyczne Nowy format materiału graficznego Legenda Wypełnianie materiału graficznego EFA - materiał graficzny Karty

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA W kampanii 2016 na przekazanym przez Agencję materiale graficznym zaznaczone zostały elementy proekologiczne EFA zidentyfikowane na ortofotomapie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA W kampanii 2015 na przekazanym przez Agencję materiale graficznym zaznaczone zostały potencjalne elementy proekologiczne (EFA), zidentyfikowane na postawie

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny...

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny... Umowa zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) zwanymi dalej stronami. 1 Na podstawie art. 47 ust. 4 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi Przygotował Michał Wiatr Zadania Biur Powiatowych ARiMR Do zadań Biur Powiatowych ARiMR należą obsługa wniosków

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itep.edu.pl PLAN 1. Krajobraz obszarów wiejskich 2. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach. Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie Kategoria: Pozycja IV Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/... Data przyjęcia i podpis......

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków!

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! .pl https://www..pl Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 7 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży

Bardziej szczegółowo

Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS

Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego w rolnictwie z funduszy unii europejskiej jest zapewnienie przez kraj członkowski określonych przepisami

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 167-172 2011 A c t a S c i e n t i f i c a A c a D e m i a e O s t r o

Bardziej szczegółowo

Płatności rolnośrodowiskowe

Płatności rolnośrodowiskowe Płatności rolnośrodowiskowe NATURA 2000 Dolina Biebrzy, Ostoja Biebrzańska Goniądz 05.09.2013r. Działania rolnośrodowiskowe BP Mońki OSO Ostoja Biebrzańska - 148 508 ha SOO Dolina Biebrzy - 121 206 ha

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 745

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 745 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 745 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady ogólne (1) Wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PROEKOLOGICZNE EFA - kwestie szczegółowe -

OBSZARY PROEKOLOGICZNE EFA - kwestie szczegółowe - OBSZARY PROEKOLOGICZNE EFA - kwestie szczegółowe - Szkolenie dla doradców rolnych z zazielenienia Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Obszary proekologiczne (EFA) Gospodarstwa rolne o powierzchni do 15 ha

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie informacji o formach ochrony przyrody w centralnym rejestrze form ochrony przyrody na przykładzie pomników przyrody

Udostępnianie informacji o formach ochrony przyrody w centralnym rejestrze form ochrony przyrody na przykładzie pomników przyrody Udostępnianie informacji o formach ochrony przyrody w centralnym rejestrze form ochrony przyrody na przykładzie pomników przyrody Jarosław Sadowski Warszawa 5 października 2015 Co to, dlaczego i jak? Art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA

INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu terenów poprzemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w GIS

Ochrona przyrody w GIS Ochrona przyrody w GIS Agnieszka Łukowicz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Cel Prezentacja wykorzystania GIS w RDOŚ w Kielcach 2 Dyrektywa INSPIRE Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 807 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Warszawa, 11 luty 2011 Niezbędne informacje do prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Jarosław Sadowski Starachowice 26 listopada 2015 Informacja przestrzenna w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1 W Polsce występuje znaczny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wniosek o dofinansowanie projektu Priorytet: Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW 2014-2020 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013 Tryb obsługi wniosków 1. Wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr. dnia. 2012 r. WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA AKTUALIZACJA BIEŻĄCA DANYCH GRAFICZNYCH LPIS/GIS _bis (ABDG_bis) I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Warszawa, 12.12.2014 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

W POLSCE W LATACH projekt do konsultacji -

W POLSCE W LATACH projekt do konsultacji - SYSTEM W POLSCE W LATACH 2015-2020 - projekt do konsultacji - Warszawa, 17 czerwca 2014 r. , proponowane mechanizmy wsparcia, ma na celu sprostanie wyzwaniom ekonomicznym, odowis Proponowane rolnym poprzez

Bardziej szczegółowo

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007 ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS Rolnictwo Współczesne rolnictwo w równym stopniu jak rozwiązań technicznych potrzebuje fachowej wiedzy i nowości technologicznych.

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Maciej Rossa Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ maciej.rossa@gdos.gov.pl Obszary działania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las Pomoc na zalesianie tekst z ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-1-czerwcaarimr-zacznie-przyjmowac-wnioski-od-rolnikow-ktorzy-chca-na-swoich-gruntach-posadz.html Od 1 czerwca 2012 ARiMR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet stempniak_p, 26.01.2018 Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Mapping and Geospatial Solutions Robert Widz Infrastruktura Danych Przestrzennych w

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne objęte RSI

Systemy informacyjne objęte RSI Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny Systemy informacyjne objęte RSI Informacje o systemach Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej Nazwa skrócona: REGON Gestor: Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH );

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH ); WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); LEŚNA MAPA NUMERYCZNA Maciej Szneidrowski i Krystian Szyc Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Karpacz, 26 maja 2011r. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Izabela Musik ekspert

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji 4-5 listopada 2010 r. Leszno Anna Klisowska Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Departament Płatności Bezpośrednich 1 Program rolnośrodowiskowy

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne załoŝenia ewidencji budynków i lokali w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Marciszów

Warunki techniczne załoŝenia ewidencji budynków i lokali w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Marciszów STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Broniewskiego 15 58400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne załoŝenia ewidencji budynków i lokali w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/128/11. Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. NIP Podstawa prawna Składający Termin składania Miejsce składania Ustawa

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata 2014-2020 Środki finansowe 2007 2013 2014 2020 13,5 mld Euro 14,5 mld Euro (25% przesunięcia z Osi II do I???) 11,5 mld Euro Dyscyplina finansowa w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podsumowanie zakończonych naborów wniosków Plany na III i IV kwartał 2017 Stare Pole, 26-05-2017 r. 1 Sylwia Skupień Modernizacja Gospodarstw Rolnych 4

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚĆ ZA ZAZIELENIENIE

PŁATNOŚĆ ZA ZAZIELENIENIE PŁATNOŚĆ ZA ZAZIELENIENIE Sierpień 2014 r. Płatność za zazielenienie Zazielenienie = praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska Nowy iobowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich (PB)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

W 2018 r. wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

W 2018 r. wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet W 2018 r. wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności 1. Możliwośd złożenia Oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Wł. Broniewskiego 58-400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne na załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: BłaŜejów, Niedamirów, Opawa, Okrzeszyn

Bardziej szczegółowo

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R.

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R. NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R. Normy DKR obowiązujące w 2016 r. NIEZGODNOŚĆ z normą N.01 Na obszarach zagrożonych erozją wodną

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego Powiat janowski Województwo lubelskie WARUNKI TECHNICZNE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE AKTUALIZACJI UŻYTKÓW GRUNTOWYCH powiatu janowskiego GMINA DZWOLA Wykonano: marzec 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO do Wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na

Bardziej szczegółowo

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 1. Numer Identyfikacji Podatkowej/PESEL - - - 2. Liczba załączników Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Składający: DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. Ustawa z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo