wykonano przez: ul. Wilczy Dół Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl"

Transkrypt

1 wykonano przez: ul. Wilczy Dół Warszawa

2 2009 ANNUAL REPORT 1

3 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, minął kolejny rok działalności Spółki Metro Warszawskie, której podsumowanie przedstawiam Państwu w poniższym Raporcie Rocznym. W ubiegłym roku z naszych usług skorzystało około 134,9 miliona pasażerów. Przewoziliśmy w dniu roboczym około 520 tysięcy pasażerów, a linię w godzinach szczytu obsługiwały 32 pociągi. W obszarze eksploatacji metra, konsekwentnie rozwijaliśmy swoją aktywność w zakresie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i komfortu obsługi pasażerskiej oraz zachowania optymalnych parametrów ekonomicznych naszej działalności. Jako Inwestor Zastępczy zakończyliśmy całą procedurę związaną z przetargiem na projekt i budowę centralnego odcinka drugiej linii metra, co pozwoliło na podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą. Ważnym elementem w naszej pracy są wnioski wynikające z ocen prowadzonych przez nas działań, dokonywane przez pasażerów oraz krajowych i międzynarodowych ekspertów. W corocznej ocenie pasażerów uzyskaliśmy dobre opinie. Otrzymaliśmy także kilka prestiżowych wyróżnień, w tym tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Firmy Godnej Zaufania i Gazeli Biznesu oraz nagrodę Za najlepszy system utrzymania przyznawaną przez międzynarodowe jury na dorocznej konferencji operatorów metra, Metrorail another year of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) activity has passed and below in this Annual Report you will find a summary of it. Last year, we provided services for approx million passengers. During normal working day we carried around 520 thousand passengers and had 32 trains running at the line during rush hours. In the metro operational area, we consequently developed our activity with regards to maintaining high level of security, reliability and comfort, as well as maintaining optimum economic parameters of our business. As a Project Management Company we completed the whole procedure related to the tender for the design and construction of the center section of the second metro line, which allowed us to sign the agreement with the Main Contractor. An important element of our work are the conclusions drawn from evaluation of our actions made by passengers and domestic and international experts. In the annual passenger survey, we received some good opinions. We have also won some prestigious awards, including titles of the Pearl of the Polish Economy, a Trustworthy Company and the Gazelle of Business plus an award For the best maintenance system given by an international panel of judges at the annual metro operators conference - Metrorail Jestem przekonany, że rok 2010 będzie dla Metra Warszawskiego rokiem niezwykle ważnym. Przed nami, między innymi rozpoczęcie prac budowlanych centralnego odcinka drugiej linii metra i zakup wagonów obsługujących rozbudowane warszawskie metro. Niezwykle istotne będzie utrzymanie wysokich parametrów eksploatacyjnych i ekonomicznych. I am convinced that 2010 will be a very important year for Metro Warszawskie. We are facing the commencement of construction works of the central section of the second metro line and the purchase of cars to operate the developed Warsaw metro. Maintaining high operational and economical parameters shall be crucial. W imieniu Zarządu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia założonych celów: Radzie Nadzorczej, naszym Partnerom Handlowym oraz pracownikom Spółki. On behalf of the Board, I would like to thank all of you, who helped achieve our goals: the Supervisory Board, our Trade Partners and employees of the Company. Jerzy Lejk Jerzy Lejk Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President - Chief Operating Officer 2 3

4 1. WŁAŚCICIEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. OWNER AND SUBJECT OF BUSINESS Podstawowa działalność Spółki Metro Warszawskie to: The main business of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) is: przewozy pasażerskie metrem w Warszawie wykonywane na podstawie umowy podpisanej z Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego; sprawowanie funkcji inwestora zastępczego budowy metra w Warszawie. Działalność realizowana jest w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z Umową o Zastępstwo Inwestycyjne z dnia 23 stycznia 2003 roku, poprzez nadzór nad całością procesu inwestycyjnego począwszy od etapu przygotowania inwestycji, poprzez organizację i realizację procesu inwestycyjnego, aż po rozliczenie zadań; bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń i obiektów metra. Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa. metro passenger transport in Warsaw provided pursuant to agreement concluded with the Capital City of Warsaw represented by Zarząd Transportu Miejskiego; substitute investor of metro construction in Warsaw. This business is conducted on behalf and in the name of the Capital City of Warsaw, according to a Project Management Agreement from 23 January 2003, by supervision of the entire investment process, beginning with the preparation, organization and realization of the investment process and ending with project summary; day-to-day rolling stock and metro equipment and devices maintenance and operation. The owner of 100% of share in Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) is the Capital City of Warsaw. 4 5

5 2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 2. EXECUTIVE & SUPERVISORY BOARD ZARZĄD METRA WARSZAWSKIEGO SP. Z O.O. W roku 2009 Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. prowadził sprawy Spółki w następującym składzie: Pan Jerzy Lejk Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Pani Dorota Popińska Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych Pan Grzegorz Ledzion Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji Pan Radosław Żołnierzak Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji RADA NAZDORCZA Organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki jest Rada Nadzorcza. Ostatni skład Rady Nadzorczej został powołany w dniu 19 czerwca 2008 roku i przedstawia się następująco: METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. (COMPANY) EXECUTIVE BOARD In 2009 the Executive Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) was composed of : Mr. Jerzy Lejk President, Chief Operating Officer Mrs. Dorota Popińska Member of the Board, Financial & Business Director Mr. Grzegorz Ledzion Member of the Board, Operational Director Mr. Radosław Żołnierzak Member of the Board, Investment Director SUPERVISORY BOARD The body supervising the Company s activities is the Supervisory Board. The latest composition of the Supervisory Board has been appointed on June 19, 2008 and consists of: Pan Andrzej Jakubiak Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Ber Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Górski Członek Rady Nadzorczej Pan Andrzej Kaczkowski Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Kulik Członek Rady Nadzorczej Pan Henryk Pawłowski Członek Rady Nadzorczej Mr. Andrzej Jakubiak Chairman of the Board Mr. Piotr Ber Member of the Board Mr. Zbigniew Górski Member of the Board Mr. Andrzej Kaczkowski Member of the Board Mr. Krzysztof Kulik Member of the Board Mr. Henryk Pawłowski Member of the Board 6 7

6 3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI METRO WARSZAWSKIE OBOWIĄZUJĄCY W 2009 ROKU METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. (COMPANY) ORGANIZATION CHART Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych Board Member Financial and Commercial Director Główny Księgowy Chief Accountant Dział Finansowy Financial Unit Dział Księgowości Rozrachunkowo Kosztowej Settlement and Cost Accounting Unit Dział Księgowości Materiałowej i Majątkowej Material and Asset Accounting Unit Rada Naukowo Konsultacyjna Scientific and Consultative Counsil Dział Zamówień Publicznych Public Procurement Dział Administracyjno Gospodarczy Administration Dział Sprzedaży Sales Dział Zaopatrzenia Purchasing Unit Dział Informatyki IT Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of the Board General Director Rzecznik Prasowy Spokesman Dział Organizacyjny Organisational O ce Dział Kadr, Płac i Szkolenia HR Dział Prawny Legal Unit Dział Doradców Advisors Dział Promocji PR Dział ds. BHP Health and Safet y Unit Dział Kontroli Wewnętrznej Internal Audit Dział Kontroli Jakości Quality Control Dział Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych Human Protection and Classified Information Unit Członek Zarządu Dyrektor ds. Inwestycji Board Member Investment Director Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji Investment Planning and Preparation Unit Dział Geodezji Survay Unit Dział Analiz Realizacji Inwestycji Investment Analysis Unit Zespół Obsługi Kontraktu Contract Handling Team Szef Służby Linii Line Service Manager Dział Automatyki i Łączności Automatic and Communications Dział Elektrotrakcyjny Electric and Traction Dział Mechaniczny Mechanical Unit Dział Torowo Budowlany Tracks and Construction Członek Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacji Board Member Maintenance Director Szef Służby Taboru Rolling Stock Service Manager Dział Technologiczny Technological Unit Dział Przeglądów Inspection Unit Dział Remontów Repairs Unit Dział Techniczny Technical Unit Szef Służby Ruchu Tra c Servive Manager Dział Ruchu Tra c Dział St acji Stations Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Security O cer Służba Ochrony Metra Subway Protection Security Dział ds. Ochrony Przeciwpożarowej Fire Unit Dział Kontrolingu Controlling 8 9

7 4. EKSPLOATACJA METRA 4. METRO OPERATION Zasadniczą działalnością Spółki Metro Warszawskie jest świadczenie usług przewozowych w sposób spełniający oczekiwania i wymogi pasażerów w zakresie zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Kierując się takimi zasadami jak: niezawodność, profesjonalizm i punktualność Metro Warszawskie gwarantuje wszystkim pasażerom najlepszą obsługę. Infrastruktura techniczna pierwszej linii metra długość linii: 22,7 km; liczba stacji: 21; długość torów pierwszej linii: 49 km - torów na pierwszej linii; 18 km - torów na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty; liczba rozjazdów: 111; długość peronów pasażerskich: minimalna 119,2 m stacja Dworzec Gdański peron wschodni; maksymalna 142,5 m stacja Wilanowska obydwa perony; zagłębienie peronu poniżej poziomu terenu: od 4,7 m do 14,4 m; średnia odległość pomiędzy stacjami: 1083 m; szerokość toru: prześwit 1435 mm; minimalny promień łuku toru: 300 m; typ nawierzchni torowej: nawierzchnia torowa typu klejonego (nawierzchnia bezpodkładowa); nawierzchnia wibroizolacyjna bloczkowa z dodatkowymi matami wibroizolacyjnymi; system zasilania: trzecia szyna o napięciu 750V prądu stałego; sterowanie ruchem pociągów: urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów, system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej oraz system automatycznego ograniczenia prędkości jako wspomagający pracę maszynisty; liczba podstacji trakcyjnych: 12; liczba podstacji energetycznych: 8; liczba źródeł światła: ; urządzenia i instalacje: m. in. system automatycznego prowadzenia pociągów, system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej, system przeciwpożarowy, system radio komunikacji, system kontroli dostępu, sieć czasu, system informacji pasażerskiej; monitoring (TV przemysłowa): 223 stacjonarne i 33 ruchome kamery; sieć telekomunikacyjna; liczba przepompowni: 122; długość systemów odwadniających: 44 km; liczba ręcznych wyciągarek łańcuchowych: 200; liczba wentylatorni głównych: 85; liczba wentylatorni lokalnych: 150; liczba lokalnych kanałów wentylacyjnych: 420; liczba urządzeń chłodzących: 146; liczba wind osobowych: 59 szt.; liczba schodów ruchomych: 59 szt.; częstotliwość kursowania pociągów: ok. 3 min. w godzinach szczytu; prędkość komunikacyjna: ok. 36 km/h; czas przejazdu całej linii metra: ok. 38 min. The main business of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) is the performance of transport services in a way corresponding to the passenger s wants and needs as far as travel comfort and safety are concerned. Pursuing the goal of reliability, professionalism and punctuality, Metro Warszawskie guarantees the best service to all its passengers. First metro line technical infrastructure line length: 22,7 km; number of stations: 21; track length: 49 km - tracks on first line; 18 km - track on Kabaty Metro Yard (STP Kabaty); number of junctions: 111; passenger platforms length: min. 119,2 m Dworzec Gdański station eastern platform; max m Wilanowska station both platforms; platform dip below the ground level: from 4,7 m to 14,4 m; average distance between stations: 1083 m; track width: 1435 mm clearance; min. track turn radius: 300 m; track surface type: glued track surface type (non-foundational surface); vibroinsulation block surface with additional vibroinsulating mats; power system: third track with 750V DC; train traffic control: train traffic security devices, remote control and dispatch system, driver-supporting automatic speed limit system; number of traction sub-stations: 12; number of energy sub-stations: 8; number of light sources: ; equipment and systems: including automatic train driving system, remote control and dispatch system, fire safety system, radio communication system, access control system, time network, passenger information system; monitoring (CCTV): 223 stationary and 33 moving cameras; telecommunications network; number of pumping stations: 122; drain systems length: 44 km; number of manual chain winches: 200; number of main fan unit chambers: 85; number of local fan unit chambers: 150; number of local ventilation ducts: 420; number of cooling devices: 146; number of passenger lifts: 59; number of escalators: 59; run frequency: trains approx. 3 min. during rush hours; speed: approx. 36 km/h; entire route driving time: approx. 38 min

8 Założenia polityki utrzymaniowej infrastruktury Infrastructure maintenance policy assumptions prace utrzymaniowe prowadzone w nocy podczas nocnej przerwy w ruchu pociągów: naprawy usterek systemu zabezpieczenia ruchu kolejowego; naprawy automatycznego systemu ograniczenia prędkości oraz inspekcja zasilania; inspekcja torów, w tym regulacja rozjazdów i trzeciej szyny; inspekcja elementów mocujących szyny oraz kontrola skrajni; inspekcja konstrukcji stacji i tuneli; geodezyjne pomiary deformacji podbudowy torów i kontrola ich geometrii; prace utrzymaniowe prowadzone w ciągu dnia: czyszczenie peronów oraz wagonów; czyszczenie kanałów wentylacyjnych i filtrów; inspekcja przepompowni i odwodnień; inspekcja podstacji trakcyjnych i energetycznych; inspekcja i wymiana źródeł światła; inspekcja i prace utrzymaniowe wind i schodów ruchomych; system zdalnego sterowania i kontroli - monitorowany automatycznie; zero tolerancji naprawy tynków i malowanie, usuwanie skutków wandalizmu; geodezyjne pomiary deformacji elementów konstrukcyjnych zlokalizowanych w części pasażerskiej obiektów metra. maintenance work conducted at night during night break from train traffic: train traffic security system faults rectification; automatic speed limit system repairs and power supply inspection; track inspection, including junction and third rail regulations; rail mounting elements and vehicle gauge inspection; station and tunnel construction inspection; track foundation deformation geodetic measurements & track geometry inspection; maintenance work conducted at day: platforms and cars cleaning; ventilation ducts and filters cleaning; pumping stations and drainages inspection; traction and energy substations inspection; lighting source inspection and exchange; lifts and escalators inspection and maintenance; remote control system - automatically monitored; zero tolerance plaster repairs and painting, removing effects of vandalism; geodetic deformation measurements of construction elements found in the metro passenger area

9 Założenia polityki modernizacyjnej Modernization policy assumptions stopniowe eliminowanie przestarzałych rozwiązań i zastępowanie ich nowocześniejszymi i bardziej niezawodnymi; dążenie do ujednolicenia i modularyzacji wyposażenia i podzespołów zgodnie z założeniami MODURBAN European Project oraz Urban Guided Transport Management System; w stosunku do systemów całoliniowych stosowanie kompleksowych rozwiązań przy zachowaniu ujednoliconych podzespołów dla wszystkich urządzeń, wprowadzanie rozwiązań sprzyjających automatyzacji procesów pozwalających na zdalne sterowanie i kontrolę; używanie materiałów wysokiej jakości i odporności na uszkodzenia. Każdego dnia, przy użyciu liczników przejść w bramkach Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, prowadzone są pomiary liczby pasażerów wchodzących na stacje. Wskazania liczników określiły liczbę wejść na stacje na osób w całym roku Rzecz y wista liczba przewiezionych pasażerów jest większa szacunkowo o 5% (należy uzupełnić dane o osoby omijające bramki biletowe). Szacunkowo w roku 2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. przewiozło około 134,9 miliona pasażerów. gradual elimination of old solutions and replacing them with newer and more reliable ones; pursuit of equipment and components standardization and modularization according to MODURBAN European Project and Urban Guided Transport Management System; with regards to whole-line systems the use of complex solutions while maintaining standardized components for all devices, introduction of process automation-friendly solutions enabling remote control; use of high quality and durable materials. Every day, using the passage counters at the Toll Collection System gates, the number of passengers entering the station is being counted. Counters showed that people entered the stations in The actual amount of passengers transported is estimated at 5% more (data should include people omitting the ticket gates). In 2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) roughly carried approx. 134,9 million passengers

10 MAKSYMALNE DZIENNE LICZBY PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW MAX. DAILY AMOUNTS OF PASSENGGERS CARRIED Liczba zarejestrowanych wejść na stacje (w tys.) Szacunkowa liczba pasażerów metra (w tys.) Dzień roboczy Sobota Niedziela Number of registered station sentries (in thousands) Estimated number of metro passengers (in thousands) Working Day Saturday Sunday Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby przewiezionych pasażerów w kolejnych latach (w milionach) przewozy pasażerów Comparison of estimated number of passengers carried in subsequent years (in millions) passenger transport in million 16 17

11 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 35% 9% 24% 34% Dynamika rocznych przewozów w metrze 22% 18% 15% 13% 7% 5% 3% 7% 11% 7% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 35% 9% 24% 34% Annual metro transport dynamics 22% 18% 15% 7% 5% 3% 13% 7% 11% 7% 0% %

12 LICZBA PASAŻERÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STACJACH W 2009 ROKU W MILIONACH OSÓB W PORÓWNANIU DO ROKU 2008 *(SUMA SZACUNKOWA = DO PODANYCH WIELKOŚCI DODANO 5% UWZGLĘDNIAJĄC OSOBY OMIJAJĄCE BRAMKI BILETOWE) 2008 rok 2009 rok Suma Stacja Nazwa stacji Suma szacunkowa* Suma Suma szacunkowa* A1 Kabaty 5,21 5,47 5,13 5,39 A2 Natolin 4,93 5,18 4,76 5,00 A3 Imielin 5,20 5,46 5,07 5,32 A4 Stokłosy 4,41 4,63 4,35 4,57 A5 Ursynów 3,78 3,97 3,64 3,82 A6 Służew 6,45 6,78 6,16 6,46 A7 Wilanowska 7,56 7,94 7,34 7,71 NUMBER OF PASSENGERS AT DIFFERENT STATIONS IN 2009 IN MILLIONS OF PEOPLE WITH COMPARISON TO 2008 Station Station Name Sum *(ESTIMATED SUM = INCLUDES 5% OF PEOPLE OMITTING TICKET GATES) 2008 year 2009 year Estimated Sum* Sum A1 Kabaty 5,21 5,47 5,13 5,39 A2 Natolin 4,93 5,18 4,76 5,00 A3 Imielin 5,20 5,46 5,07 5,32 A4 Stokłosy 4,41 4,63 4,35 4,57 A5 Ursynów 3,78 3,97 3,64 3,82 A6 Służew 6,45 6,78 6,16 6,46 A7 Wilanowska 7,56 7,94 7,34 7,71 Estimated Sum* A8 Wierzbno 4,31 4,53 4,30 4,51 A8 Wierzbno 4,31 4,53 4,30 4,51 A9 Racławicka 3,87 4,06 3,86 4,06 A9 Racławicka 3,87 4,06 3,86 4,06 A10 Pole Mokotowskie 7,10 7,46 6,88 7,22 A10 Pole Mokotowskie 7,10 7,46 6,88 7,22 A11 Politechnika 10,80 11,34 11,23 11,80 A11 Politechnika 10,80 11,34 11,23 11,80 A13 Centrum 17,91 18,80 19,06 20,01 A13 Centrum 17,91 18,80 19,06 20,01 A14 Świętokrzyska 6,20 6,51 6,65 6,98 A14 Świętokrzyska 6,20 6,51 6,65 6,98 A15 Ratusz Arsenał 10,90 11,44 10,40 10,92 A15 Ratusz Arsenał 10,90 11,44 10,40 10,92 A17 Dworzec Gdański 6,31 6,63 7,25 7,61 A17 Dworzec Gdański 6,31 6,63 7,25 7,61 A18 Plac Wilsona 7,03 7,38 5,26 5,52 A18 Plac Wilsona 7,03 7,38 5,26 5,52 A19 Marymont 4,76 4,99 6,13 6,44 A19 Marymont 4,76 4,99 6,13 6,44 A20 Słodowiec 2,27 2,38 2,74 2,88 A20 Słodowiec 2,27 2,38 2,74 2,88 A21 Stare Bielany 0,32 0,33 2,01 2,11 A21 Stare Bielany 0,32 0,33 2,01 2,11 A22 Wawrzyszew 0,47 0,49 2,83 2,97 A22 Wawrzyszew 0,47 0,49 2,83 2,97 A23 Młociny 0,49 0,52 3,40 3,57 A23 Młociny 0,49 0,52 3,40 3,57 SUMA 120,28 126,29 128,45 134,87 SUM 120,28 126,29 128,45 134,

13 PORÓWNANIE LICZBY WYDARZEŃ WPŁYWAJĄCYCH NA RUCH POCIĄGÓW METRA W LATACH PRZYCZYNA LICZBA PRZYPADKÓW 2007 r r r. Próba samobójcza ze skutkiem śmiertelnym Awaria rozjazdu zwrotnicy Usterka pociągu Awaria zasilania Zalanie stacji - ulewa Przyczyny techniczne Podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego Ograniczenia prędkości Wtargnięcie na torowisko Inne SUMA METRO TRAIN TRAFFIC INFLUENCING INCIDENTS COMPARISON FOR YEARS CAUSE NUMBER OF INCIDENTS 2007 year 2008 year 2009 year Fatal suicide attempt Junction (switch) fault Train fault Power fault Station flood - rain Technical reasons Explosive charge plant suspicion Speed limits Track-way inroad Other TOTAL W grudniu 2009 roku, Metro Warszawskie Sp. z o.o. podpisało z Miastem Stołecznym Warszawa umowę wykonawczą o świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej pociągami metra w latach Zawarta na okres 18 lat umowa określa między innymi warunki i zasady realizacji usług przewozowych na pierwszej linii warszawskiego metra, jak również na nowych liniach, które powstaną w czasie trwania tej umowy. W umowie zostały ustalone stawki odpłatności za wykonywane przez Spółkę zadania przewozowe oraz przewidywana wielkość tych zadań, określona liczbą wozokilometrów w poszczególnych latach. Przy planowaniu wielkości przewozów, wzięto pod uwagę przyszłą eksploatację drugiej linii metra. Zawarta umowa umożliwi długofalowe planowanie działalności Spółki, ułatwi pozyskanie kredytu inwestycyjnego na zakup taboru oraz umożliwi podpisywanie umów z producentami i dostawcami. Przełoży się to także na poprawę komfortu jazdy oraz obsługi pasażerów. In December 2009, Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) signed an agreement with the Capital City of Warsaw regarding the performance of transport services using means of collective communication metro trains for years The concluded for the period of 18 years agreement specifies, among other things, the terms and conditions of performing transport services on the first line of Warsaw metro, as well as any future lines, that will be constructed during the period of the agreement. The agreement specifies the prices for the transport services provided by the Company and their estimated size in vehicle-kilometers for each year. When planning the size of transport the future operation of the second line has been taken into consideration. The agreement will enable the company to make long-term plans, make it easier to receive an investment credit for the purchase of rolling stock and sign agreements with manufacturers and suppliers. This will eventually be reflected in the ride comfort and passenger service

14 5. INWESTYCJE WŁASNE 5. OWN INVESTMENTS W 2009 roku własna działalność inwestycyjna Spółki Metro Warszawskie skupiła się w następujących obszarach: bezpieczeństwa pasażerów na stacjach i w pociągach metra Zmodernizowany został między innymi system sterowania i kontroli dyspozytorskiej oraz system telewizji przemysłowej. Wykonane zostały podsystemy Sygnalizacji Włamania i Napadu na czerpnio-wyrzutniach, które mają za zadanie wykrywać i sygnalizować próby przedostania się osób nieuprawnionych do czerpni, strefy wentylatorów i na torowiska. Jednocześnie Metro Warszawskie Sp. z o.o. opracowało i przekazało do Ministerstwa Infrastruktury projekty przepisów technicznych określających warunki stosowania elementów dotykowych dla obiektów infrastruktury metra i kolei. Opracowanie przepisów poprzedzone było przeprowadzonymi przez Spółkę testami oznakowania dotykowego na stacjach metra Kabaty i Plac Wilsona oraz dworcu PKP Warszawa Centralna. obsługi pasażerów Wraz z oddaniem do ruchu odcinka bielańskiego, na nowych stacjach uruchomiono System Informacji Pasażerskiej (SIP). W ramach kontynuacji rozbudowy systemu, na początku 2009 roku SIP uruchomiony został na pozostałych stacjach warszawskiego metra. Biorąc pod uwagę wzrost potoków pasażerskich Spółka sukcesywnie wprowadzała do eksploatacji nowy tabor. W związku z tym liczba pociągów kursujących w godzinach szczytu została zwiększona z 27 do 32. Uwzględniając wprowadzenie do ruchu kolejnych pociągów odpowiednio opracowano i wdrożono nowy rozkład jazdy. Równocześnie rozpoczęty został proces poprawy wydajności wentylacji w przedziałach pasażerskich wagonów metra. In 2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) own investments were related to the following areas: passenger safety at metro stations and on trains Dispatch control and CCTV systems, among others, have been greatly modernized. Break-in and Hold-up subsystems on have been installed on air intakes, which are supposed to detect and signal authorized access to air intakes, fan zone and track-ways. Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) designed and passed on to the Ministry of Infrastructure technical regulations drafts establishing the terms of use of touch elements for metro and railway infrastructure facilities. The preparation of regulations was preceded by touch marking test conducted by the Company at the Kabaty and Plac Wilsona metro stations and Warszawa Centralna PKP station. passenger service With commissioning of the Bielany section completed, a Passenger Information System (System Informacji Pasażerskiej - SIP) was installed at the new stations. As part of the continuous system development, in the beginning of 2009, SIP was launched at all the other Warsaw metro stations. Considering the rise in the flow of passengers, the Company consecutively introduced new rolling stock. As a consequence, the number of trains running during rush hours rised from 27 to 32. Taking new trains into consideration, a new timetable of arrivals and departures has been prepared. At the same time, the process of improving ventilation performance inside passengers cars was started. zarządzania środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO regulującego wewnętrzne procedury metra W ramach działań z zakresu zarządzania środowiskowego, Spółka Metro Warszawskie wykonała szlifowanie korekcyjne torów oraz wymieniła odcinki szyn ograniczając tym samym emisję hałasu i drgań. Jednocześnie prowadzimy ciągłe działania związane z opracowaniem rozwiązań technicznych zapewniających ograniczenie emisji drgań na eksploatowanych odcinkach metra. Poprawione zostały również parametry eksploatacyjne torów oraz zmodernizowane zostały rozdzielnice elektryczne i instalacje oświetleniowe na niektórych stacjach metra. environmental management according to the PN-EN ISO norm regarding internal metro procedures As part of the environmental management activities, Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) performed corrective grinding of tracks and exchanged parts of rail sections, thus limiting noise and vibration levels. At the same time, works leading to the design of technical solutions for lowering vibration emission levels on used metro routes are constantly carried. Operational parameters of tracks have also been improved and electric junctions, as well as lighting on some metro stations - modernized. bezpieczeństwa technicznego Zmodernizowany został między innymi system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej, system sterowania urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia Sterowania Ruchem Pociągów. technical safety Remote and dispatch control system, energy devices control system and Train Traffic Control devices, among others, have been modernized. zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych zwiększających jakość wykonywanych procesów technologicznych W roku 2009 zmodernizowana została między innymi tokarka podtorowa. Spółka wymieniła również wózki zasilania górnego oraz wdrożyła nowe metody pomiarowe. Jednocześnie przeprowadziliśmy badania eksploatowanego taboru oraz szyn jezdnych w tunelu. the use of modern technical solutions increasing the quality of performed technological processes Sub-track lathe was one of the devices modernized in The Company also exchanged upper charging cars and implemented new measurement methods. At the same time, we performed test of the rolling stock and tunnel rails in operation

15 6. TABOR 6. ROLLING STOCK W styczniu 2009 roku warszawskie metro dysponowało 210 wagonami, skonfigurowanymi w 17 pociągów sześciowagonowych serii 81 i 18 pociągami sześciowagonowymi typu Metropolis. Od stycznia do sierpnia 2009 roku firma Wagonmasz z Petersburga przekazała do eksploatacji następne 5 pociągów sześciowagonowych serii 81 nowego typu. Łącznie, do końca 2009 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiadało 240 wagonów zestawionych w 40 pociągów sześciowagonowych. Struktura taboru metra (stan na 31 grudnia 2009 roku): tabor serii 81 : rok produkcji wagonów rok produkcji wagony rok produkcji wagonów rok produkcji wagonów Razem: 90 sztuk wagonów, skonfigurowanych w 15 pociągów. tabor serii 81 : rok produkcji wagonów rok produkcji wagonów In January 2009, the Warsaw metro had 210 cars, configured into 17 six-car trains series 81 and 18 six-car trains Metropolis-type at its disposal. From January to August 2009, Wagonmasz from Petersburg delivered additional 5 six-car trains series 81 of new type. Together, by the end of 2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) had a total of 240 cars configured into 40, six-car each trains. Metro Rolling Stock Structure (as of 31 December 2009): series 81 rolling stock: manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars Total: 90 cars, configured into 15 trains. series 81 rolling stock: manufacturing year cars manufacturing year cars Razem: 42 sztuki wagonów, skonfigurowanych w 7 pociągów. Total: 42 cars, configured into 7 trains. tabor typu Metropolis: rok produkcji wagony rok produkcji wagony rok produkcji wagonów rok produkcji wagonów rok produkcji wagonów Metropolis-type rolling stock: manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars Razem: 108 sztuk wagonów, skonfigurowanych w 18 pociągów sześciowagonowych. Total: 108 cars, configured into 18 six-car trains

16 Kolejne wagony serii 81 osiągnęły w roku 2009 całkowity przebieg przekraczający milion kilometrów, co spowodowało zakwalifikowanie ich do remontu wynikającego z zaleceń producenta. Spółka Metro Warszawskie w 2009 roku przeprowadziła następującą liczbę przeglądów i remontów taboru metra: tabor serii 81 : PK (przegląd kontrolny, codzienny) PO (przegląd okresowy, co 5-7 tys. km) PD (przegląd dodatkowy, co tys. km) R1 (remont, co tys. km) R2 (remont, co tys. km) G1 (naprawa główna, co tys. km) Roczny średni przebieg pojazdu serii 81 to około ,0 kilometrów z uwzględnieniem sukcesywnie wprowadzanych do ruchu nowych pociągów. tabor typu Metropolis: PK (przegląd kontrolny, co 2 tygodnie) PO (przegląd okresowy, co 23,75 26,25 tys. km) PD (przegląd dodatkowy, co 95,00 105,00 tys. km) R1 (remont, co 190,00 210,00 tys. km) R3 (remont, co 760,00-840,00 tys. km) pociągów 226 pociągów 41 pociągów 114 wagonów 42 wagonów 12 wagonów 353 pociągów 74 pociągów 11 pociągów 6 pociągów 4 pociągów More series 81 cars in 2009 reached a total mileage exceeding one million kilometers, which qualified them for capital repair as part of manufacturer s recommendations. Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) conducted the following amount of metro rolling stock inspections and repairs in 2009: series 81 rolling stock: MI (master inspection, daily) PI (periodic inspection, every 5-7 thousand km) AI (additional inspection, every thousand km) R1 (repair, every thousand km) R2 (repair, every thousand km) C1 (capital Repair, every thousand km) Average annual series 81 vehicle mileage is approx. 85,527.0 kilometers, including consecutively introduced new trains. Metropolis-type rolling stock: MI (master inspection, every 2 weeks) PI (periodic inspection, every thousand km) AI (additional inspection, every thousand km) R1 (repair, every 190,00 210,00 thousand km) R3 (repair, every 760,00-840,00 thousand km) trains 226 trains 41 trains 114 cars 42 cars 12 cars 353 trains 74 trains 11 trains 6 trains 4 trains Roczny średni przebieg pojazdu typu Metropolis to około ,1 kilometrów. Average annual Metropolis-type vehicle mileage is approx ,1 kilometers

17 Rolling stock characteristics: Metropolis-type Rolling Stock: Charakterystyka taboru: weight: Tc 30 (t) M 28 (t) aluminum box monoblock wheels Ø 860 mm wheel profile 28 UIC kw AC engines recuperative braking brake discs microprocessor steering screw compressors x 2 electrical door drive pneumatic suspension forced ventilation Series 81 Rolling Stock: weight: MC 34 (t) M 33 (t) steel box monoblock wheels Ø 780 mm wheel profile 30 UIC kw DC engines rezistancive braking brake blocks electromechanical steering piston compressors x 6 pneumatic door drive mechanical suspension convectional ventilation Tabor typu Metropolis: Series 81 Rolling Stock 2008/2009 manufacturing year: waga: Tc 30 (t) M 28 (t) pudło aluminiowe koło monoblokowe Ø 860 mm profil koła 28 UIC silników 180 kw AC hamowanie rekuperacyjne tarcze hamulcowe sterowanie mikroprocesorowe sprężarki śrubowe x 2 elektryczny napęd drzwi zawieszenie pneumatyczne wentylacja wymuszona weight: MC 34 (t) M 33 (t) steel box monoblock wheels Ø 780 mm wheel profile 30 UIC kw DC engines resistantive braking brake blocks electromechanical steering piston compressors x 6 pneumatic door drive mechanical suspension forced ventilation Tabor serii 81 : waga: MC 34 (t) M 33 (t) pudło stalowe koła monoblokowe Ø 780 mm profil koła 30 UIC silniki 110 kw DC hamowanie rezystancyjne klocki hamulcowe sterowania elektromechaniczne In 2009 the emergency train stops ratio was maintained below the average value from the last 10 years and amounted to 0,47. It was higher than in This was mainly due to the increased initial mortality of seven new type series 81 trains (the emergency train stops ratio for this rolling stock amounted to 1,46)

18 sprężarki LICZBA tłokowe AWARII x 6 POCIĄGÓW METRA W 2009 ROKU W PORÓWNANIU pneumatyczny napęd drzwi DO LAT POPRZEDNICH zawieszenie mechaniczne wentylacja Rok Wozokilometry konwekcyjnaw 10 tys. km Liczba zjazdów Wskaźnik zjazdów na 10 tys. wozokm Tabor 2000 serii 81 rok produkcji 720, /2009: 807,00 1, ,31 778,00 0,73 waga: 2002 MC - 34 (t) M 1 126,70 33 (t) 610,00 0,54 pudło 2003 stalowe 1 262,94 734,00 0,58 koła monoblokowe Ø 780 mm ,82 589,00 0,42 profil koła 30 UIC silniki 112 kw DC1 629,97 476,00 0,30 hamowanie 2006 rezystancyjne 1 688,89 klocki 2007 hamulcowe 1 883,13 475,00 576,00 0,28 0,31 sterowanie 2008 elektromechaniczne 2 188,79 680,00 0,31 sprężarki tłokowe x (w tym pneumatyczny napęd drzwi 410 awarii zawieszenie 2009 mechaniczne 2 553,19 Średnio 0,47 (1,46) nowych 7 wentylacja wymuszona pociągów) Średni wskaźnik zjazdów na 10 tys. kilometrów w latach 0,51 W 2009 roku wskaźnik 2000 zjazdów awaryjnych został utrzymany poniżej średniej wartości w okresie 10 ostatnich lat i wyniósł 0,47. Wzrost powyższego wskaźnika odnotowano natocięcego, miast w stosunku do 2008 roku. Głównie spowodowane to było tzw. chorobą wieku dzie- czyli większą awaryjnością siedmiu pociągów serii 81 nowego typu (wskaźnik zjazdów awaryjnych tego taboru wyniósł 1,46). Wykres zjazdów awaryjnych pociągów metra na wozokilometrów Year METRO TRAINS BREAKDOWNS IN 2009 IN COMPARISON TO PREVIOUS YEARS Vehicle-kilometers in 10 thousand km Number of stops Emergency train stops chart per vehicle-kilometers Stops ratio per 10 thousand vehicle-kilometers ,28 807,00 1, ,31 778,00 0, ,70 610,00 0, ,94 734,00 0, ,82 589,00 0, ,97 476,00 0, ,89 475,00 0, ,13 576,00 0, ,79 680,00 0, , (inc. 410 breakdowns of 7 new trains) Average 0,47 (1,46) Average stops ratio per 10 thousand kilometers between 2000 and ,51 1,2 1,12 1,2 1,12 Liczba awarii rocznie 1 0,8 0,6 0,4 0,73 0,54 0,58 0,42 0,30 0,28 0,31 0,31 0,47 Annual number of breakdowns 1 0,8 0,6 0,4 0,73 0,54 0,58 0,42 0,30 0,28 0,31 0,31 0,47 0,2 0,

19 mln wozokilometrów Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) w 2009 roku 25,40 21,73 18,74 16,81 15,91 13,93 12,47 million car-kilometers Car-kilometers with passengers (without technical drives) in ,73 18,74 16,81 15,91 13,93 12,47 25, Łącznie 40 pojazdów eksploatowanych w warszawskim metrze przejechało w 2009 roku ,8 kilometrów. W sumie od otwarcia stołecznego metra w kwietniu 1995 roku do końca 2009 roku, wszystkie pojazdy pokonały dystans ,8 kilometrów. A total of 40 vehicles operated by Warsaw metro drove a total of ,8 kilometers in Since the opening of the Warsaw metro in April 1995 up to the end of 2009, all vehicles travelled a distance of ,8 kilometers. WYKONANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI W MLN ZŁ OPERATIONAL COSTS PERFORMANCE IN MILLION PLN Rok Year Mln zł 11,00 12,18 10,72 6,77 10,45 14,90 18,05 18,82 24,92 25,83 Million PLN 11,00 12,18 10,72 6,77 10,45 14,90 18,05 18,82 24,92 25,

20 7. MAJĄTEK SPÓŁKI 7. COMPANY S ASSETS Zestawienie środków trwałych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia 2009 roku w milionach zł. A list of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) fixed assets as of 31 December 2009 in million PLN. Lp. 1. Nazwa grupy rodzajowej Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (rozbudowa obiektu nr 3b) Wartość początkowa Wartość umorzeniowa Wartość netto bilansowa 58,64 9,31 49,33 2. Urządzenia techniczne i maszyny w tym: 102,25 40,43 61,82 - sprzęt elektroniczny 5,25 4,90 0,35 3. Środki transportu w tym: 677,73 279,97 397,76 - pociągi metra 668,23 274,44 393,79 - samochody 2,87 1,90 0,97 - pozostały transport 6,64 3,63 3,01 4. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, wyposażenie) 14,18 12,58 1,60 5. Środki trwałe w budowie: - I etap budowlany schodów ruchomych na stacji Centrum - I etap wdrożenia programu komputerowego 0,05 0, ,05 0,24 No. Group name Initial value 1. Buildings, locales, civil engineering facilities (3b facility development) Remission value Balance value net 58,64 9,31 49,33 2. Technical equipment and machines including: 102,25 40,43 61,82 - electronic equipment 5,25 4,90 0,35 3. Means of transport including: 677,73 279,97 397,76 - metro trains 668,23 274,44 393,79 - cars 2,87 1,90 0,97 - other transport 6,64 3,63 3,01 4. Other fixed assets (tools, devices, equipment) 14,18 12,58 1,60 5. Fixed assets under construction: - 1 st stage of escalator construction at the Centrum station - 1 st stage of computer program implementation 0,05 0, ,05 0,24 RAZEM 853,09 342,29 510,80 TOTAL 853,09 342,29 510,80 Majątek trwały ogółem w mln zł Fixed assets total in million PLN , ,8 mln zł million PLN

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIE ZADOWOLENIA PASAŻERÓW METRA WARSZAWSKIEGO (IX EDYCJA)

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIE ZADOWOLENIA PASAŻERÓW METRA WARSZAWSKIEGO (IX EDYCJA) PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIE ZADOWOLENIA PASAŻERÓW METRA WARSZAWSKIEGO (IX EDYCJA) Czerwiec 2013 PLAN PREZENTACJI 1. Informacje na temat realizacji badania 2. Profil pasażerów 3. Ocena częstotliwości kursowania

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Młociny. 0 Kabaty. Kabaty. 1 00 15 30 45 12 Wilanowska

Młociny. 0 Kabaty. Kabaty. 1 00 15 30 45 12 Wilanowska Kabaty ważny od 2.7.216 Kabaty 2 Natolin 5: 6:22 6-7 min 5: 6:22 6-7 min 5: 6:39 ok. 7 min 5: 6:1 ok. 7 min 6:22 6:29 ok. 4 min 6:22 6:29 ok. 4 min 6:39 2:27 ok. 5 min 6:1 2:28 5-6 min 4 Imielin 6:29 9:3

Bardziej szczegółowo

Młociny. 0 Kabaty. Kabaty. 1 00 15 30 45 12 Wilanowska

Młociny. 0 Kabaty. Kabaty. 1 00 15 30 45 12 Wilanowska Kabaty ważny od 1.3.216 Kabaty 2 Natolin 5: 5:46 5-6 min 5: 5:32 5-6 min 5: 6:39 ok. 7 min 5: 6:1 ok. 7 min 5:46 5:53 ok.4 min 5:32 5:57 ok. 4 min 6:39 2:27 ok. 5 min 6:1 2:28 5-6 min 4 Imielin 5:53 9:

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

przygotowano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl

przygotowano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl przygotowano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl 84 85 1 Szanowni Państwo, Sir/Madam, Po raz kolejny Metro Warszawskie Sp. z o.o. oddaje w Państwa ręce raport roczny,

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

DISCUSSION PANEL Polish regulations concerning fire tests of materials for rolling stock

DISCUSSION PANEL Polish regulations concerning fire tests of materials for rolling stock Third International Conference MODERN TRENDS OF FIRE PROTECTION IN ROLLING STOCK 18 of May, Warsaw PANEL DYSKUSYJNY Polskie przepisy dotyczące badańogniowych materiałów do taboru szynowego DISCUSSION PANEL

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc TransRussia2006 Moscow, 21.03.2006 Podstawy ustalania opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 stota rozwiązań klasy Smarter Cities 2

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Michał Pietraszewski Zygmunt Katolik ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo