wykonano przez: ul. Wilczy Dół Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl"

Transkrypt

1 wykonano przez: ul. Wilczy Dół Warszawa

2 2009 ANNUAL REPORT 1

3 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, minął kolejny rok działalności Spółki Metro Warszawskie, której podsumowanie przedstawiam Państwu w poniższym Raporcie Rocznym. W ubiegłym roku z naszych usług skorzystało około 134,9 miliona pasażerów. Przewoziliśmy w dniu roboczym około 520 tysięcy pasażerów, a linię w godzinach szczytu obsługiwały 32 pociągi. W obszarze eksploatacji metra, konsekwentnie rozwijaliśmy swoją aktywność w zakresie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i komfortu obsługi pasażerskiej oraz zachowania optymalnych parametrów ekonomicznych naszej działalności. Jako Inwestor Zastępczy zakończyliśmy całą procedurę związaną z przetargiem na projekt i budowę centralnego odcinka drugiej linii metra, co pozwoliło na podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą. Ważnym elementem w naszej pracy są wnioski wynikające z ocen prowadzonych przez nas działań, dokonywane przez pasażerów oraz krajowych i międzynarodowych ekspertów. W corocznej ocenie pasażerów uzyskaliśmy dobre opinie. Otrzymaliśmy także kilka prestiżowych wyróżnień, w tym tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Firmy Godnej Zaufania i Gazeli Biznesu oraz nagrodę Za najlepszy system utrzymania przyznawaną przez międzynarodowe jury na dorocznej konferencji operatorów metra, Metrorail another year of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) activity has passed and below in this Annual Report you will find a summary of it. Last year, we provided services for approx million passengers. During normal working day we carried around 520 thousand passengers and had 32 trains running at the line during rush hours. In the metro operational area, we consequently developed our activity with regards to maintaining high level of security, reliability and comfort, as well as maintaining optimum economic parameters of our business. As a Project Management Company we completed the whole procedure related to the tender for the design and construction of the center section of the second metro line, which allowed us to sign the agreement with the Main Contractor. An important element of our work are the conclusions drawn from evaluation of our actions made by passengers and domestic and international experts. In the annual passenger survey, we received some good opinions. We have also won some prestigious awards, including titles of the Pearl of the Polish Economy, a Trustworthy Company and the Gazelle of Business plus an award For the best maintenance system given by an international panel of judges at the annual metro operators conference - Metrorail Jestem przekonany, że rok 2010 będzie dla Metra Warszawskiego rokiem niezwykle ważnym. Przed nami, między innymi rozpoczęcie prac budowlanych centralnego odcinka drugiej linii metra i zakup wagonów obsługujących rozbudowane warszawskie metro. Niezwykle istotne będzie utrzymanie wysokich parametrów eksploatacyjnych i ekonomicznych. I am convinced that 2010 will be a very important year for Metro Warszawskie. We are facing the commencement of construction works of the central section of the second metro line and the purchase of cars to operate the developed Warsaw metro. Maintaining high operational and economical parameters shall be crucial. W imieniu Zarządu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia założonych celów: Radzie Nadzorczej, naszym Partnerom Handlowym oraz pracownikom Spółki. On behalf of the Board, I would like to thank all of you, who helped achieve our goals: the Supervisory Board, our Trade Partners and employees of the Company. Jerzy Lejk Jerzy Lejk Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President - Chief Operating Officer 2 3

4 1. WŁAŚCICIEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. OWNER AND SUBJECT OF BUSINESS Podstawowa działalność Spółki Metro Warszawskie to: The main business of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) is: przewozy pasażerskie metrem w Warszawie wykonywane na podstawie umowy podpisanej z Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego; sprawowanie funkcji inwestora zastępczego budowy metra w Warszawie. Działalność realizowana jest w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z Umową o Zastępstwo Inwestycyjne z dnia 23 stycznia 2003 roku, poprzez nadzór nad całością procesu inwestycyjnego począwszy od etapu przygotowania inwestycji, poprzez organizację i realizację procesu inwestycyjnego, aż po rozliczenie zadań; bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń i obiektów metra. Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa. metro passenger transport in Warsaw provided pursuant to agreement concluded with the Capital City of Warsaw represented by Zarząd Transportu Miejskiego; substitute investor of metro construction in Warsaw. This business is conducted on behalf and in the name of the Capital City of Warsaw, according to a Project Management Agreement from 23 January 2003, by supervision of the entire investment process, beginning with the preparation, organization and realization of the investment process and ending with project summary; day-to-day rolling stock and metro equipment and devices maintenance and operation. The owner of 100% of share in Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) is the Capital City of Warsaw. 4 5

5 2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 2. EXECUTIVE & SUPERVISORY BOARD ZARZĄD METRA WARSZAWSKIEGO SP. Z O.O. W roku 2009 Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. prowadził sprawy Spółki w następującym składzie: Pan Jerzy Lejk Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Pani Dorota Popińska Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych Pan Grzegorz Ledzion Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji Pan Radosław Żołnierzak Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji RADA NAZDORCZA Organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki jest Rada Nadzorcza. Ostatni skład Rady Nadzorczej został powołany w dniu 19 czerwca 2008 roku i przedstawia się następująco: METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. (COMPANY) EXECUTIVE BOARD In 2009 the Executive Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) was composed of : Mr. Jerzy Lejk President, Chief Operating Officer Mrs. Dorota Popińska Member of the Board, Financial & Business Director Mr. Grzegorz Ledzion Member of the Board, Operational Director Mr. Radosław Żołnierzak Member of the Board, Investment Director SUPERVISORY BOARD The body supervising the Company s activities is the Supervisory Board. The latest composition of the Supervisory Board has been appointed on June 19, 2008 and consists of: Pan Andrzej Jakubiak Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Ber Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Górski Członek Rady Nadzorczej Pan Andrzej Kaczkowski Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Kulik Członek Rady Nadzorczej Pan Henryk Pawłowski Członek Rady Nadzorczej Mr. Andrzej Jakubiak Chairman of the Board Mr. Piotr Ber Member of the Board Mr. Zbigniew Górski Member of the Board Mr. Andrzej Kaczkowski Member of the Board Mr. Krzysztof Kulik Member of the Board Mr. Henryk Pawłowski Member of the Board 6 7

6 3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI METRO WARSZAWSKIE OBOWIĄZUJĄCY W 2009 ROKU METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. (COMPANY) ORGANIZATION CHART Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych Board Member Financial and Commercial Director Główny Księgowy Chief Accountant Dział Finansowy Financial Unit Dział Księgowości Rozrachunkowo Kosztowej Settlement and Cost Accounting Unit Dział Księgowości Materiałowej i Majątkowej Material and Asset Accounting Unit Rada Naukowo Konsultacyjna Scientific and Consultative Counsil Dział Zamówień Publicznych Public Procurement Dział Administracyjno Gospodarczy Administration Dział Sprzedaży Sales Dział Zaopatrzenia Purchasing Unit Dział Informatyki IT Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of the Board General Director Rzecznik Prasowy Spokesman Dział Organizacyjny Organisational O ce Dział Kadr, Płac i Szkolenia HR Dział Prawny Legal Unit Dział Doradców Advisors Dział Promocji PR Dział ds. BHP Health and Safet y Unit Dział Kontroli Wewnętrznej Internal Audit Dział Kontroli Jakości Quality Control Dział Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych Human Protection and Classified Information Unit Członek Zarządu Dyrektor ds. Inwestycji Board Member Investment Director Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji Investment Planning and Preparation Unit Dział Geodezji Survay Unit Dział Analiz Realizacji Inwestycji Investment Analysis Unit Zespół Obsługi Kontraktu Contract Handling Team Szef Służby Linii Line Service Manager Dział Automatyki i Łączności Automatic and Communications Dział Elektrotrakcyjny Electric and Traction Dział Mechaniczny Mechanical Unit Dział Torowo Budowlany Tracks and Construction Członek Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacji Board Member Maintenance Director Szef Służby Taboru Rolling Stock Service Manager Dział Technologiczny Technological Unit Dział Przeglądów Inspection Unit Dział Remontów Repairs Unit Dział Techniczny Technical Unit Szef Służby Ruchu Tra c Servive Manager Dział Ruchu Tra c Dział St acji Stations Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Security O cer Służba Ochrony Metra Subway Protection Security Dział ds. Ochrony Przeciwpożarowej Fire Unit Dział Kontrolingu Controlling 8 9

7 4. EKSPLOATACJA METRA 4. METRO OPERATION Zasadniczą działalnością Spółki Metro Warszawskie jest świadczenie usług przewozowych w sposób spełniający oczekiwania i wymogi pasażerów w zakresie zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Kierując się takimi zasadami jak: niezawodność, profesjonalizm i punktualność Metro Warszawskie gwarantuje wszystkim pasażerom najlepszą obsługę. Infrastruktura techniczna pierwszej linii metra długość linii: 22,7 km; liczba stacji: 21; długość torów pierwszej linii: 49 km - torów na pierwszej linii; 18 km - torów na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty; liczba rozjazdów: 111; długość peronów pasażerskich: minimalna 119,2 m stacja Dworzec Gdański peron wschodni; maksymalna 142,5 m stacja Wilanowska obydwa perony; zagłębienie peronu poniżej poziomu terenu: od 4,7 m do 14,4 m; średnia odległość pomiędzy stacjami: 1083 m; szerokość toru: prześwit 1435 mm; minimalny promień łuku toru: 300 m; typ nawierzchni torowej: nawierzchnia torowa typu klejonego (nawierzchnia bezpodkładowa); nawierzchnia wibroizolacyjna bloczkowa z dodatkowymi matami wibroizolacyjnymi; system zasilania: trzecia szyna o napięciu 750V prądu stałego; sterowanie ruchem pociągów: urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów, system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej oraz system automatycznego ograniczenia prędkości jako wspomagający pracę maszynisty; liczba podstacji trakcyjnych: 12; liczba podstacji energetycznych: 8; liczba źródeł światła: ; urządzenia i instalacje: m. in. system automatycznego prowadzenia pociągów, system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej, system przeciwpożarowy, system radio komunikacji, system kontroli dostępu, sieć czasu, system informacji pasażerskiej; monitoring (TV przemysłowa): 223 stacjonarne i 33 ruchome kamery; sieć telekomunikacyjna; liczba przepompowni: 122; długość systemów odwadniających: 44 km; liczba ręcznych wyciągarek łańcuchowych: 200; liczba wentylatorni głównych: 85; liczba wentylatorni lokalnych: 150; liczba lokalnych kanałów wentylacyjnych: 420; liczba urządzeń chłodzących: 146; liczba wind osobowych: 59 szt.; liczba schodów ruchomych: 59 szt.; częstotliwość kursowania pociągów: ok. 3 min. w godzinach szczytu; prędkość komunikacyjna: ok. 36 km/h; czas przejazdu całej linii metra: ok. 38 min. The main business of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) is the performance of transport services in a way corresponding to the passenger s wants and needs as far as travel comfort and safety are concerned. Pursuing the goal of reliability, professionalism and punctuality, Metro Warszawskie guarantees the best service to all its passengers. First metro line technical infrastructure line length: 22,7 km; number of stations: 21; track length: 49 km - tracks on first line; 18 km - track on Kabaty Metro Yard (STP Kabaty); number of junctions: 111; passenger platforms length: min. 119,2 m Dworzec Gdański station eastern platform; max m Wilanowska station both platforms; platform dip below the ground level: from 4,7 m to 14,4 m; average distance between stations: 1083 m; track width: 1435 mm clearance; min. track turn radius: 300 m; track surface type: glued track surface type (non-foundational surface); vibroinsulation block surface with additional vibroinsulating mats; power system: third track with 750V DC; train traffic control: train traffic security devices, remote control and dispatch system, driver-supporting automatic speed limit system; number of traction sub-stations: 12; number of energy sub-stations: 8; number of light sources: ; equipment and systems: including automatic train driving system, remote control and dispatch system, fire safety system, radio communication system, access control system, time network, passenger information system; monitoring (CCTV): 223 stationary and 33 moving cameras; telecommunications network; number of pumping stations: 122; drain systems length: 44 km; number of manual chain winches: 200; number of main fan unit chambers: 85; number of local fan unit chambers: 150; number of local ventilation ducts: 420; number of cooling devices: 146; number of passenger lifts: 59; number of escalators: 59; run frequency: trains approx. 3 min. during rush hours; speed: approx. 36 km/h; entire route driving time: approx. 38 min

8 Założenia polityki utrzymaniowej infrastruktury Infrastructure maintenance policy assumptions prace utrzymaniowe prowadzone w nocy podczas nocnej przerwy w ruchu pociągów: naprawy usterek systemu zabezpieczenia ruchu kolejowego; naprawy automatycznego systemu ograniczenia prędkości oraz inspekcja zasilania; inspekcja torów, w tym regulacja rozjazdów i trzeciej szyny; inspekcja elementów mocujących szyny oraz kontrola skrajni; inspekcja konstrukcji stacji i tuneli; geodezyjne pomiary deformacji podbudowy torów i kontrola ich geometrii; prace utrzymaniowe prowadzone w ciągu dnia: czyszczenie peronów oraz wagonów; czyszczenie kanałów wentylacyjnych i filtrów; inspekcja przepompowni i odwodnień; inspekcja podstacji trakcyjnych i energetycznych; inspekcja i wymiana źródeł światła; inspekcja i prace utrzymaniowe wind i schodów ruchomych; system zdalnego sterowania i kontroli - monitorowany automatycznie; zero tolerancji naprawy tynków i malowanie, usuwanie skutków wandalizmu; geodezyjne pomiary deformacji elementów konstrukcyjnych zlokalizowanych w części pasażerskiej obiektów metra. maintenance work conducted at night during night break from train traffic: train traffic security system faults rectification; automatic speed limit system repairs and power supply inspection; track inspection, including junction and third rail regulations; rail mounting elements and vehicle gauge inspection; station and tunnel construction inspection; track foundation deformation geodetic measurements & track geometry inspection; maintenance work conducted at day: platforms and cars cleaning; ventilation ducts and filters cleaning; pumping stations and drainages inspection; traction and energy substations inspection; lighting source inspection and exchange; lifts and escalators inspection and maintenance; remote control system - automatically monitored; zero tolerance plaster repairs and painting, removing effects of vandalism; geodetic deformation measurements of construction elements found in the metro passenger area

9 Założenia polityki modernizacyjnej Modernization policy assumptions stopniowe eliminowanie przestarzałych rozwiązań i zastępowanie ich nowocześniejszymi i bardziej niezawodnymi; dążenie do ujednolicenia i modularyzacji wyposażenia i podzespołów zgodnie z założeniami MODURBAN European Project oraz Urban Guided Transport Management System; w stosunku do systemów całoliniowych stosowanie kompleksowych rozwiązań przy zachowaniu ujednoliconych podzespołów dla wszystkich urządzeń, wprowadzanie rozwiązań sprzyjających automatyzacji procesów pozwalających na zdalne sterowanie i kontrolę; używanie materiałów wysokiej jakości i odporności na uszkodzenia. Każdego dnia, przy użyciu liczników przejść w bramkach Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, prowadzone są pomiary liczby pasażerów wchodzących na stacje. Wskazania liczników określiły liczbę wejść na stacje na osób w całym roku Rzecz y wista liczba przewiezionych pasażerów jest większa szacunkowo o 5% (należy uzupełnić dane o osoby omijające bramki biletowe). Szacunkowo w roku 2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. przewiozło około 134,9 miliona pasażerów. gradual elimination of old solutions and replacing them with newer and more reliable ones; pursuit of equipment and components standardization and modularization according to MODURBAN European Project and Urban Guided Transport Management System; with regards to whole-line systems the use of complex solutions while maintaining standardized components for all devices, introduction of process automation-friendly solutions enabling remote control; use of high quality and durable materials. Every day, using the passage counters at the Toll Collection System gates, the number of passengers entering the station is being counted. Counters showed that people entered the stations in The actual amount of passengers transported is estimated at 5% more (data should include people omitting the ticket gates). In 2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) roughly carried approx. 134,9 million passengers

10 MAKSYMALNE DZIENNE LICZBY PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW MAX. DAILY AMOUNTS OF PASSENGGERS CARRIED Liczba zarejestrowanych wejść na stacje (w tys.) Szacunkowa liczba pasażerów metra (w tys.) Dzień roboczy Sobota Niedziela Number of registered station sentries (in thousands) Estimated number of metro passengers (in thousands) Working Day Saturday Sunday Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby przewiezionych pasażerów w kolejnych latach (w milionach) przewozy pasażerów Comparison of estimated number of passengers carried in subsequent years (in millions) passenger transport in million 16 17

11 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 35% 9% 24% 34% Dynamika rocznych przewozów w metrze 22% 18% 15% 13% 7% 5% 3% 7% 11% 7% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 35% 9% 24% 34% Annual metro transport dynamics 22% 18% 15% 7% 5% 3% 13% 7% 11% 7% 0% %

12 LICZBA PASAŻERÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STACJACH W 2009 ROKU W MILIONACH OSÓB W PORÓWNANIU DO ROKU 2008 *(SUMA SZACUNKOWA = DO PODANYCH WIELKOŚCI DODANO 5% UWZGLĘDNIAJĄC OSOBY OMIJAJĄCE BRAMKI BILETOWE) 2008 rok 2009 rok Suma Stacja Nazwa stacji Suma szacunkowa* Suma Suma szacunkowa* A1 Kabaty 5,21 5,47 5,13 5,39 A2 Natolin 4,93 5,18 4,76 5,00 A3 Imielin 5,20 5,46 5,07 5,32 A4 Stokłosy 4,41 4,63 4,35 4,57 A5 Ursynów 3,78 3,97 3,64 3,82 A6 Służew 6,45 6,78 6,16 6,46 A7 Wilanowska 7,56 7,94 7,34 7,71 NUMBER OF PASSENGERS AT DIFFERENT STATIONS IN 2009 IN MILLIONS OF PEOPLE WITH COMPARISON TO 2008 Station Station Name Sum *(ESTIMATED SUM = INCLUDES 5% OF PEOPLE OMITTING TICKET GATES) 2008 year 2009 year Estimated Sum* Sum A1 Kabaty 5,21 5,47 5,13 5,39 A2 Natolin 4,93 5,18 4,76 5,00 A3 Imielin 5,20 5,46 5,07 5,32 A4 Stokłosy 4,41 4,63 4,35 4,57 A5 Ursynów 3,78 3,97 3,64 3,82 A6 Służew 6,45 6,78 6,16 6,46 A7 Wilanowska 7,56 7,94 7,34 7,71 Estimated Sum* A8 Wierzbno 4,31 4,53 4,30 4,51 A8 Wierzbno 4,31 4,53 4,30 4,51 A9 Racławicka 3,87 4,06 3,86 4,06 A9 Racławicka 3,87 4,06 3,86 4,06 A10 Pole Mokotowskie 7,10 7,46 6,88 7,22 A10 Pole Mokotowskie 7,10 7,46 6,88 7,22 A11 Politechnika 10,80 11,34 11,23 11,80 A11 Politechnika 10,80 11,34 11,23 11,80 A13 Centrum 17,91 18,80 19,06 20,01 A13 Centrum 17,91 18,80 19,06 20,01 A14 Świętokrzyska 6,20 6,51 6,65 6,98 A14 Świętokrzyska 6,20 6,51 6,65 6,98 A15 Ratusz Arsenał 10,90 11,44 10,40 10,92 A15 Ratusz Arsenał 10,90 11,44 10,40 10,92 A17 Dworzec Gdański 6,31 6,63 7,25 7,61 A17 Dworzec Gdański 6,31 6,63 7,25 7,61 A18 Plac Wilsona 7,03 7,38 5,26 5,52 A18 Plac Wilsona 7,03 7,38 5,26 5,52 A19 Marymont 4,76 4,99 6,13 6,44 A19 Marymont 4,76 4,99 6,13 6,44 A20 Słodowiec 2,27 2,38 2,74 2,88 A20 Słodowiec 2,27 2,38 2,74 2,88 A21 Stare Bielany 0,32 0,33 2,01 2,11 A21 Stare Bielany 0,32 0,33 2,01 2,11 A22 Wawrzyszew 0,47 0,49 2,83 2,97 A22 Wawrzyszew 0,47 0,49 2,83 2,97 A23 Młociny 0,49 0,52 3,40 3,57 A23 Młociny 0,49 0,52 3,40 3,57 SUMA 120,28 126,29 128,45 134,87 SUM 120,28 126,29 128,45 134,

13 PORÓWNANIE LICZBY WYDARZEŃ WPŁYWAJĄCYCH NA RUCH POCIĄGÓW METRA W LATACH PRZYCZYNA LICZBA PRZYPADKÓW 2007 r r r. Próba samobójcza ze skutkiem śmiertelnym Awaria rozjazdu zwrotnicy Usterka pociągu Awaria zasilania Zalanie stacji - ulewa Przyczyny techniczne Podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego Ograniczenia prędkości Wtargnięcie na torowisko Inne SUMA METRO TRAIN TRAFFIC INFLUENCING INCIDENTS COMPARISON FOR YEARS CAUSE NUMBER OF INCIDENTS 2007 year 2008 year 2009 year Fatal suicide attempt Junction (switch) fault Train fault Power fault Station flood - rain Technical reasons Explosive charge plant suspicion Speed limits Track-way inroad Other TOTAL W grudniu 2009 roku, Metro Warszawskie Sp. z o.o. podpisało z Miastem Stołecznym Warszawa umowę wykonawczą o świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej pociągami metra w latach Zawarta na okres 18 lat umowa określa między innymi warunki i zasady realizacji usług przewozowych na pierwszej linii warszawskiego metra, jak również na nowych liniach, które powstaną w czasie trwania tej umowy. W umowie zostały ustalone stawki odpłatności za wykonywane przez Spółkę zadania przewozowe oraz przewidywana wielkość tych zadań, określona liczbą wozokilometrów w poszczególnych latach. Przy planowaniu wielkości przewozów, wzięto pod uwagę przyszłą eksploatację drugiej linii metra. Zawarta umowa umożliwi długofalowe planowanie działalności Spółki, ułatwi pozyskanie kredytu inwestycyjnego na zakup taboru oraz umożliwi podpisywanie umów z producentami i dostawcami. Przełoży się to także na poprawę komfortu jazdy oraz obsługi pasażerów. In December 2009, Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) signed an agreement with the Capital City of Warsaw regarding the performance of transport services using means of collective communication metro trains for years The concluded for the period of 18 years agreement specifies, among other things, the terms and conditions of performing transport services on the first line of Warsaw metro, as well as any future lines, that will be constructed during the period of the agreement. The agreement specifies the prices for the transport services provided by the Company and their estimated size in vehicle-kilometers for each year. When planning the size of transport the future operation of the second line has been taken into consideration. The agreement will enable the company to make long-term plans, make it easier to receive an investment credit for the purchase of rolling stock and sign agreements with manufacturers and suppliers. This will eventually be reflected in the ride comfort and passenger service

14 5. INWESTYCJE WŁASNE 5. OWN INVESTMENTS W 2009 roku własna działalność inwestycyjna Spółki Metro Warszawskie skupiła się w następujących obszarach: bezpieczeństwa pasażerów na stacjach i w pociągach metra Zmodernizowany został między innymi system sterowania i kontroli dyspozytorskiej oraz system telewizji przemysłowej. Wykonane zostały podsystemy Sygnalizacji Włamania i Napadu na czerpnio-wyrzutniach, które mają za zadanie wykrywać i sygnalizować próby przedostania się osób nieuprawnionych do czerpni, strefy wentylatorów i na torowiska. Jednocześnie Metro Warszawskie Sp. z o.o. opracowało i przekazało do Ministerstwa Infrastruktury projekty przepisów technicznych określających warunki stosowania elementów dotykowych dla obiektów infrastruktury metra i kolei. Opracowanie przepisów poprzedzone było przeprowadzonymi przez Spółkę testami oznakowania dotykowego na stacjach metra Kabaty i Plac Wilsona oraz dworcu PKP Warszawa Centralna. obsługi pasażerów Wraz z oddaniem do ruchu odcinka bielańskiego, na nowych stacjach uruchomiono System Informacji Pasażerskiej (SIP). W ramach kontynuacji rozbudowy systemu, na początku 2009 roku SIP uruchomiony został na pozostałych stacjach warszawskiego metra. Biorąc pod uwagę wzrost potoków pasażerskich Spółka sukcesywnie wprowadzała do eksploatacji nowy tabor. W związku z tym liczba pociągów kursujących w godzinach szczytu została zwiększona z 27 do 32. Uwzględniając wprowadzenie do ruchu kolejnych pociągów odpowiednio opracowano i wdrożono nowy rozkład jazdy. Równocześnie rozpoczęty został proces poprawy wydajności wentylacji w przedziałach pasażerskich wagonów metra. In 2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) own investments were related to the following areas: passenger safety at metro stations and on trains Dispatch control and CCTV systems, among others, have been greatly modernized. Break-in and Hold-up subsystems on have been installed on air intakes, which are supposed to detect and signal authorized access to air intakes, fan zone and track-ways. Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) designed and passed on to the Ministry of Infrastructure technical regulations drafts establishing the terms of use of touch elements for metro and railway infrastructure facilities. The preparation of regulations was preceded by touch marking test conducted by the Company at the Kabaty and Plac Wilsona metro stations and Warszawa Centralna PKP station. passenger service With commissioning of the Bielany section completed, a Passenger Information System (System Informacji Pasażerskiej - SIP) was installed at the new stations. As part of the continuous system development, in the beginning of 2009, SIP was launched at all the other Warsaw metro stations. Considering the rise in the flow of passengers, the Company consecutively introduced new rolling stock. As a consequence, the number of trains running during rush hours rised from 27 to 32. Taking new trains into consideration, a new timetable of arrivals and departures has been prepared. At the same time, the process of improving ventilation performance inside passengers cars was started. zarządzania środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO regulującego wewnętrzne procedury metra W ramach działań z zakresu zarządzania środowiskowego, Spółka Metro Warszawskie wykonała szlifowanie korekcyjne torów oraz wymieniła odcinki szyn ograniczając tym samym emisję hałasu i drgań. Jednocześnie prowadzimy ciągłe działania związane z opracowaniem rozwiązań technicznych zapewniających ograniczenie emisji drgań na eksploatowanych odcinkach metra. Poprawione zostały również parametry eksploatacyjne torów oraz zmodernizowane zostały rozdzielnice elektryczne i instalacje oświetleniowe na niektórych stacjach metra. environmental management according to the PN-EN ISO norm regarding internal metro procedures As part of the environmental management activities, Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) performed corrective grinding of tracks and exchanged parts of rail sections, thus limiting noise and vibration levels. At the same time, works leading to the design of technical solutions for lowering vibration emission levels on used metro routes are constantly carried. Operational parameters of tracks have also been improved and electric junctions, as well as lighting on some metro stations - modernized. bezpieczeństwa technicznego Zmodernizowany został między innymi system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej, system sterowania urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia Sterowania Ruchem Pociągów. technical safety Remote and dispatch control system, energy devices control system and Train Traffic Control devices, among others, have been modernized. zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych zwiększających jakość wykonywanych procesów technologicznych W roku 2009 zmodernizowana została między innymi tokarka podtorowa. Spółka wymieniła również wózki zasilania górnego oraz wdrożyła nowe metody pomiarowe. Jednocześnie przeprowadziliśmy badania eksploatowanego taboru oraz szyn jezdnych w tunelu. the use of modern technical solutions increasing the quality of performed technological processes Sub-track lathe was one of the devices modernized in The Company also exchanged upper charging cars and implemented new measurement methods. At the same time, we performed test of the rolling stock and tunnel rails in operation

15 6. TABOR 6. ROLLING STOCK W styczniu 2009 roku warszawskie metro dysponowało 210 wagonami, skonfigurowanymi w 17 pociągów sześciowagonowych serii 81 i 18 pociągami sześciowagonowymi typu Metropolis. Od stycznia do sierpnia 2009 roku firma Wagonmasz z Petersburga przekazała do eksploatacji następne 5 pociągów sześciowagonowych serii 81 nowego typu. Łącznie, do końca 2009 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiadało 240 wagonów zestawionych w 40 pociągów sześciowagonowych. Struktura taboru metra (stan na 31 grudnia 2009 roku): tabor serii 81 : rok produkcji wagonów rok produkcji wagony rok produkcji wagonów rok produkcji wagonów Razem: 90 sztuk wagonów, skonfigurowanych w 15 pociągów. tabor serii 81 : rok produkcji wagonów rok produkcji wagonów In January 2009, the Warsaw metro had 210 cars, configured into 17 six-car trains series 81 and 18 six-car trains Metropolis-type at its disposal. From January to August 2009, Wagonmasz from Petersburg delivered additional 5 six-car trains series 81 of new type. Together, by the end of 2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) had a total of 240 cars configured into 40, six-car each trains. Metro Rolling Stock Structure (as of 31 December 2009): series 81 rolling stock: manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars Total: 90 cars, configured into 15 trains. series 81 rolling stock: manufacturing year cars manufacturing year cars Razem: 42 sztuki wagonów, skonfigurowanych w 7 pociągów. Total: 42 cars, configured into 7 trains. tabor typu Metropolis: rok produkcji wagony rok produkcji wagony rok produkcji wagonów rok produkcji wagonów rok produkcji wagonów Metropolis-type rolling stock: manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars manufacturing year cars Razem: 108 sztuk wagonów, skonfigurowanych w 18 pociągów sześciowagonowych. Total: 108 cars, configured into 18 six-car trains

16 Kolejne wagony serii 81 osiągnęły w roku 2009 całkowity przebieg przekraczający milion kilometrów, co spowodowało zakwalifikowanie ich do remontu wynikającego z zaleceń producenta. Spółka Metro Warszawskie w 2009 roku przeprowadziła następującą liczbę przeglądów i remontów taboru metra: tabor serii 81 : PK (przegląd kontrolny, codzienny) PO (przegląd okresowy, co 5-7 tys. km) PD (przegląd dodatkowy, co tys. km) R1 (remont, co tys. km) R2 (remont, co tys. km) G1 (naprawa główna, co tys. km) Roczny średni przebieg pojazdu serii 81 to około ,0 kilometrów z uwzględnieniem sukcesywnie wprowadzanych do ruchu nowych pociągów. tabor typu Metropolis: PK (przegląd kontrolny, co 2 tygodnie) PO (przegląd okresowy, co 23,75 26,25 tys. km) PD (przegląd dodatkowy, co 95,00 105,00 tys. km) R1 (remont, co 190,00 210,00 tys. km) R3 (remont, co 760,00-840,00 tys. km) pociągów 226 pociągów 41 pociągów 114 wagonów 42 wagonów 12 wagonów 353 pociągów 74 pociągów 11 pociągów 6 pociągów 4 pociągów More series 81 cars in 2009 reached a total mileage exceeding one million kilometers, which qualified them for capital repair as part of manufacturer s recommendations. Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) conducted the following amount of metro rolling stock inspections and repairs in 2009: series 81 rolling stock: MI (master inspection, daily) PI (periodic inspection, every 5-7 thousand km) AI (additional inspection, every thousand km) R1 (repair, every thousand km) R2 (repair, every thousand km) C1 (capital Repair, every thousand km) Average annual series 81 vehicle mileage is approx. 85,527.0 kilometers, including consecutively introduced new trains. Metropolis-type rolling stock: MI (master inspection, every 2 weeks) PI (periodic inspection, every thousand km) AI (additional inspection, every thousand km) R1 (repair, every 190,00 210,00 thousand km) R3 (repair, every 760,00-840,00 thousand km) trains 226 trains 41 trains 114 cars 42 cars 12 cars 353 trains 74 trains 11 trains 6 trains 4 trains Roczny średni przebieg pojazdu typu Metropolis to około ,1 kilometrów. Average annual Metropolis-type vehicle mileage is approx ,1 kilometers

17 Rolling stock characteristics: Metropolis-type Rolling Stock: Charakterystyka taboru: weight: Tc 30 (t) M 28 (t) aluminum box monoblock wheels Ø 860 mm wheel profile 28 UIC kw AC engines recuperative braking brake discs microprocessor steering screw compressors x 2 electrical door drive pneumatic suspension forced ventilation Series 81 Rolling Stock: weight: MC 34 (t) M 33 (t) steel box monoblock wheels Ø 780 mm wheel profile 30 UIC kw DC engines rezistancive braking brake blocks electromechanical steering piston compressors x 6 pneumatic door drive mechanical suspension convectional ventilation Tabor typu Metropolis: Series 81 Rolling Stock 2008/2009 manufacturing year: waga: Tc 30 (t) M 28 (t) pudło aluminiowe koło monoblokowe Ø 860 mm profil koła 28 UIC silników 180 kw AC hamowanie rekuperacyjne tarcze hamulcowe sterowanie mikroprocesorowe sprężarki śrubowe x 2 elektryczny napęd drzwi zawieszenie pneumatyczne wentylacja wymuszona weight: MC 34 (t) M 33 (t) steel box monoblock wheels Ø 780 mm wheel profile 30 UIC kw DC engines resistantive braking brake blocks electromechanical steering piston compressors x 6 pneumatic door drive mechanical suspension forced ventilation Tabor serii 81 : waga: MC 34 (t) M 33 (t) pudło stalowe koła monoblokowe Ø 780 mm profil koła 30 UIC silniki 110 kw DC hamowanie rezystancyjne klocki hamulcowe sterowania elektromechaniczne In 2009 the emergency train stops ratio was maintained below the average value from the last 10 years and amounted to 0,47. It was higher than in This was mainly due to the increased initial mortality of seven new type series 81 trains (the emergency train stops ratio for this rolling stock amounted to 1,46)

18 sprężarki LICZBA tłokowe AWARII x 6 POCIĄGÓW METRA W 2009 ROKU W PORÓWNANIU pneumatyczny napęd drzwi DO LAT POPRZEDNICH zawieszenie mechaniczne wentylacja Rok Wozokilometry konwekcyjnaw 10 tys. km Liczba zjazdów Wskaźnik zjazdów na 10 tys. wozokm Tabor 2000 serii 81 rok produkcji 720, /2009: 807,00 1, ,31 778,00 0,73 waga: 2002 MC - 34 (t) M 1 126,70 33 (t) 610,00 0,54 pudło 2003 stalowe 1 262,94 734,00 0,58 koła monoblokowe Ø 780 mm ,82 589,00 0,42 profil koła 30 UIC silniki 112 kw DC1 629,97 476,00 0,30 hamowanie 2006 rezystancyjne 1 688,89 klocki 2007 hamulcowe 1 883,13 475,00 576,00 0,28 0,31 sterowanie 2008 elektromechaniczne 2 188,79 680,00 0,31 sprężarki tłokowe x (w tym pneumatyczny napęd drzwi 410 awarii zawieszenie 2009 mechaniczne 2 553,19 Średnio 0,47 (1,46) nowych 7 wentylacja wymuszona pociągów) Średni wskaźnik zjazdów na 10 tys. kilometrów w latach 0,51 W 2009 roku wskaźnik 2000 zjazdów awaryjnych został utrzymany poniżej średniej wartości w okresie 10 ostatnich lat i wyniósł 0,47. Wzrost powyższego wskaźnika odnotowano natocięcego, miast w stosunku do 2008 roku. Głównie spowodowane to było tzw. chorobą wieku dzie- czyli większą awaryjnością siedmiu pociągów serii 81 nowego typu (wskaźnik zjazdów awaryjnych tego taboru wyniósł 1,46). Wykres zjazdów awaryjnych pociągów metra na wozokilometrów Year METRO TRAINS BREAKDOWNS IN 2009 IN COMPARISON TO PREVIOUS YEARS Vehicle-kilometers in 10 thousand km Number of stops Emergency train stops chart per vehicle-kilometers Stops ratio per 10 thousand vehicle-kilometers ,28 807,00 1, ,31 778,00 0, ,70 610,00 0, ,94 734,00 0, ,82 589,00 0, ,97 476,00 0, ,89 475,00 0, ,13 576,00 0, ,79 680,00 0, , (inc. 410 breakdowns of 7 new trains) Average 0,47 (1,46) Average stops ratio per 10 thousand kilometers between 2000 and ,51 1,2 1,12 1,2 1,12 Liczba awarii rocznie 1 0,8 0,6 0,4 0,73 0,54 0,58 0,42 0,30 0,28 0,31 0,31 0,47 Annual number of breakdowns 1 0,8 0,6 0,4 0,73 0,54 0,58 0,42 0,30 0,28 0,31 0,31 0,47 0,2 0,

19 mln wozokilometrów Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) w 2009 roku 25,40 21,73 18,74 16,81 15,91 13,93 12,47 million car-kilometers Car-kilometers with passengers (without technical drives) in ,73 18,74 16,81 15,91 13,93 12,47 25, Łącznie 40 pojazdów eksploatowanych w warszawskim metrze przejechało w 2009 roku ,8 kilometrów. W sumie od otwarcia stołecznego metra w kwietniu 1995 roku do końca 2009 roku, wszystkie pojazdy pokonały dystans ,8 kilometrów. A total of 40 vehicles operated by Warsaw metro drove a total of ,8 kilometers in Since the opening of the Warsaw metro in April 1995 up to the end of 2009, all vehicles travelled a distance of ,8 kilometers. WYKONANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI W MLN ZŁ OPERATIONAL COSTS PERFORMANCE IN MILLION PLN Rok Year Mln zł 11,00 12,18 10,72 6,77 10,45 14,90 18,05 18,82 24,92 25,83 Million PLN 11,00 12,18 10,72 6,77 10,45 14,90 18,05 18,82 24,92 25,

20 7. MAJĄTEK SPÓŁKI 7. COMPANY S ASSETS Zestawienie środków trwałych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia 2009 roku w milionach zł. A list of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Company) fixed assets as of 31 December 2009 in million PLN. Lp. 1. Nazwa grupy rodzajowej Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (rozbudowa obiektu nr 3b) Wartość początkowa Wartość umorzeniowa Wartość netto bilansowa 58,64 9,31 49,33 2. Urządzenia techniczne i maszyny w tym: 102,25 40,43 61,82 - sprzęt elektroniczny 5,25 4,90 0,35 3. Środki transportu w tym: 677,73 279,97 397,76 - pociągi metra 668,23 274,44 393,79 - samochody 2,87 1,90 0,97 - pozostały transport 6,64 3,63 3,01 4. Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, wyposażenie) 14,18 12,58 1,60 5. Środki trwałe w budowie: - I etap budowlany schodów ruchomych na stacji Centrum - I etap wdrożenia programu komputerowego 0,05 0, ,05 0,24 No. Group name Initial value 1. Buildings, locales, civil engineering facilities (3b facility development) Remission value Balance value net 58,64 9,31 49,33 2. Technical equipment and machines including: 102,25 40,43 61,82 - electronic equipment 5,25 4,90 0,35 3. Means of transport including: 677,73 279,97 397,76 - metro trains 668,23 274,44 393,79 - cars 2,87 1,90 0,97 - other transport 6,64 3,63 3,01 4. Other fixed assets (tools, devices, equipment) 14,18 12,58 1,60 5. Fixed assets under construction: - 1 st stage of escalator construction at the Centrum station - 1 st stage of computer program implementation 0,05 0, ,05 0,24 RAZEM 853,09 342,29 510,80 TOTAL 853,09 342,29 510,80 Majątek trwały ogółem w mln zł Fixed assets total in million PLN , ,8 mln zł million PLN

RAPORT ROCZNY 2012 2012 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY 2012 2012 ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 212 212 ANNUAL REPORT WSTĘP INTRODUCTION Szanowni Państwo, Dear Ladies and Gentlemen, po raz kolejny mam przyjemność zaprezentować Państwu sprawozdanie podsumowujące całoroczną działalność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Tramwaje Warszawskie. Warsaw Tramways

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Tramwaje Warszawskie. Warsaw Tramways 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Tramwaje Warszawskie Warsaw Tramways 2013 RAPORT ROCZNY Tramwaje Warszawskie Warsaw Tramways RAPORT ROCZNY 2013 Szanowni Państwo, rok 2013 był dla nas okresem dynamicznych

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny 2012 Wstęp Rok 2012 to czas międzynarodowych wydarzeń, w których uczestniczyła Spółka Tramwaje Warszawskie. W maju Spółka wraz z Metrem Warszawskim oraz Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report 2009

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 spis treści table of contents 2 4 6 14 19 22 30 35 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Słowo wstępne od Zarządu Foreword

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 07

Raport Roczny Annual Report 07 Raport Roczny Annual Report 07 20 tekst: Paweł Ney Michał Lipiński tłumaczenie: Ewa Olszewska Piotr Olszewski Raport Roczny 20 07 Annual Report Spis treści Table of Contents 02 04 05 06 10 14 16 20 24

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Raport Roczny 2005 Annual Report 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie infrastruktury kolejowej Railway infrastructure maintenance

Utrzymanie infrastruktury kolejowej Railway infrastructure maintenance Utrzymanie infrastruktury kolejowej Railway infrastructure maintenance 87 Raport Roczny I2008I Annual Report Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej to jedno z kluczowych zadań, stojących przed

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2014 Annual Report 2014

raport roczny 2014 Annual Report 2014 raport roczny 2014 Annual Report 2014 2 Rozszerzona Rzeczywistość. Gdy zobaczysz ten znak, zeskanuj go telefonem lub tabletem. Augmented Reality. When you see this sign, scan it with your mobile device.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com. ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.pl Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo