Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM"

Transkrypt

1 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw 2009

2

3 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw 2009

4 2 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych

5 3 Spis treêci Table of contents S owo wst pne Foreword ZUS instytucja ubezpieczenia spo ecznego ZUS social insurance institution Krótko o historii instytucji Brief historical outline Zadania ZUS ZUS objectives Struktura organizacyjna ZUS ZUS organisational structure Pracownicy Personnel Gospodarka finansowa ZUS ZUS financial management Dochody Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych Revenues of the Social Insurance Fund Wydatki Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych Expenditures of the Social Insurance Fund Koszty dzia alnoêci ZUS ZUS operating costs Wspó praca mi dzynarodowa International co-operation

6 4 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych S owo wst pne Foreword Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych (ZUS) jest jednà z wa niejszych instytucji publicznych w Polsce. Wynika to zarówno z zakresu i spo ecznego znaczenia realizowanych zadaƒ, jak i rozmiarów zaanga owanych funduszy publicznych. ZUS àczy funkcje instytucji finansowej (pobór sk adek, wyp ata Êwiadczeƒ, przekazywanie do urz dów skarbowych zaliczek na podatek dochodowy w imieniu emerytów i rencistów) z funkcjami instytucji zabezpieczenia spo ecznego gwarantujàcej swoim klientom Êwiadczeniobiorcom, ubezpieczonym, p atnikom sk adek poczucie bezpieczeƒstwa, zwiàzane z rzetelnym wype nianiem spo ecznej, powierzonej jej misji. Zadania Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych sà ÊciÊle okre- Êlone w ustawach z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych, a zw aszcza w ustawie o systemie ubezpieczeƒ spo ecznych z 1998 r., a tak e w innych ustawach wskazujàcych ZUS jako realizatora zadaƒ zleconych przez paƒstwo. Zakres tych zadaƒ jest coraz szerszy i wykracza poza wàsko rozumiane ubezpieczenie spo eczne. Ka dego miesiàca ZUS pobiera sk adki na ubezpieczenia spo eczne za oko o 15,0 mln osób, wyp aca emerytury i renty dla 7,4 mln osób, pobiera sk adk na II kapita owy filar ubez- Social Insurance Institution (ZUS) is one of major public institutions in Poland. It is driven by the scope and social significance of performed assignments and size of committed public funds. Social Insurance Institution combines the function of a financial institution (collection of contributions, payment of benefits, transfer of advances for income tax to the inland tax revenue offices on behalf of old-age and disability pensioners) with the function of social security institution providing its customers beneficiaries, the insured, contribution payers with the feeling of security due to the reliable performance of entrusted social mission. The responsibilities of the Social Insurance Institution are defined precisely in the social insurance acts including in particular the Social Insurance System Act of 1998 as well as in other parliamentary acts stipulating that ZUS is the executor of government assignments. The scope of government assignments is wider and wider and goes beyond narrowly understood social insurance. Each month ZUS collects social insurance contributions from approximately 15.0 million people, pays pension benefits to 7.4 million people, collects contributions for the second funded pillar of the pension insurance and transfers them to open pension funds (OFE). Additionally ZUS collects: health insurance contributions and transfers them to the National Health Fund (for more than 22.4 million of the insured), contributions to the Labour Fund which is used to finance unemployment benefits, and contributions to the Fund of Guaranteed Employee Benefits. It also performs assignments not covered by insurance system e. g. pays allowances and pre- -retirement benefits to 456 thousand people and social pensions to 240 thousand people. During its long history ZUS faced many challenges. In recent years the major challenge has been to meet the requirements of a fundamental reform of social insurance system

7 5 pieczenia emerytalnego i przekazuje jà do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Ponadto ZUS zbiera: sk adk na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje jà do Narodowego Funduszu Zdrowia (za ponad 22,4 mln ubezpieczonych), sk adk na Fundusz Pracy, z którego finansowane sà Êwiadczenia na rzecz bezrobotnych, a tak e sk adk na Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych. Realizuje te zadania nieobj te systemem ubezpieczeniowym, np. wyp aca zasi ki i Êwiadczenia przedemerytalne dla 456 tys. osób oraz renty socjalne dla 240 tys. osób. W swojej d ugiej historii ZUS stawa przez wieloma wyzwaniami. W ostatnich latach najwi kszym wyzwaniem by o i jest nadal sprostanie wymogom fundamentalnej reformy systemu ubezpieczeƒ spo ecznych, zapoczàtkowanej w 1999 r., której najwa niejszym elementem jest reforma systemu emerytalnego. W zwiàzku z tà reformà kluczowà kwestià dla prawid owego funkcjonowania Zak adu sta a si efektywnoêç wdra ania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). Choç pewne elementy Kompleksowego Systemu Informatycznego sà nadal wdra ane, system ju w obecnym stadium oceniany jest pozytywnie. Wyrazem tego jest m.in. g ówna nagroda, jakà KSI otrzyma w konkursie eeurope Awards for egovernment 2005 w kategorii odnoszàcej si do stworzenia w aêciwego otoczenia dla powodzenia projektu realizowanego w ramach administracji publicznej. Nagroda ta stanowi potwierdzenie jakoêci i innowacyjnoêci systemu oraz jego przydatnoêci dla u ytkowników. Poniewa dla wielu obywateli kontakty z Zak adem Ubezpieczeƒ Spo ecznych sà podstawà opinii i wyobra eƒ o funkcjonowaniu ca ej w adzy publicznej, stale zabiegamy o to, aby nasza instytucja by a wiarygodna, przyjazna klientom, dbajàca o w aêciwe i efektywne wykonywanie zadaƒ. Niniejsza publikacja zawiera podstawowe wiadomoêci o Zak adzie Ubezpieczeƒ Spo ecznych informacje o jego historii, strukturze organizacyjnej, zakresie dzia ania, roli w finansowaniu ubezpieczeƒ spo ecznych. Mam nadziej, e jej lektura przybli y Czytelnikowi cel i sposób funkcjonowania ZUS. initiated in 1999 focusing on the reform of old-age pension system. In relation to the reform a key issue for correct operations of the Social Insurance Institution became the efficiency of implementation of Comprehensive IT System (Kompleksowy System Informatyczny hereafter KSI). Though certain components of the Comprehensive IT System continue to be improved the system is already appraised highly in the current phase. The best evidence of that is the main award granted to the Comprehensive IT System in a competition titled eeurope Awards for egovernment 2005 in the category of setting up the right environment for successful implementation of a project in public administration. This award is a confirmation of system s quality and innovativeness and its usefulness for the users. Since for many citizens the relations with the Social Insurance Institution represents a basis for forming opinions and images of the operations of overall public authorities, we are constantly taking our best efforts so that we are perceived as an institution that is reliable, customer friendly and takes care for proper and effective performance of tasks. This publication comprises basic information about the Social Insurance Institution, viz. information about its history, organisational structure, scope of activities, role in financing social insurance. I hope that this brochure will bring closer to its readers the objectives and operational principles of the Social Insurance Institution. Sylwester Rypiƒski President of Sylwester Rypiƒski Prezes Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych

8 6 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych ZUS instytucja ubezpieczenia spo ecznego ZUS social insurance insitution Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych jest paƒstwowà jednostkà organizacyjnà posiadajàcà osobowoêç prawnà. Zak ad wykonuje zadania z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych na podstawie nast pujàcych przepisów: ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo ecznych, statutu Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych, nadanego rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r., regulaminu organizacyjnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych. W swojej dzia alnoêci ZUS obowiàzany jest tak e stosowaç przepisy innych ustaw odnoszàcych si do instytucji sektora finansów publicznych, a w szczególnoêci przepisy dotyczàce: finansów publicznych, rachunkowoêci, zamówieƒ publicznych, dost pu do informacji. Nadzór nad zgodnoêcià dzia aƒ Zak adu Ubezpieczeƒ Spo- ecznych z obowiàzujàcymi przepisami sprawuje Minister Pracy i Polityki Spo ecznej. W obecnej formie organizacyjno-prawnej ZUS dzia a od 1 stycznia 1999 r., ale jest on sukcesorem instytucji dzia ajàcej pod tà samà nazwà od 1934 r. Social Insurance Institution (ZUS) is a state-owned organisational unit with a legal capacity. ZUS exercises social insurance responsibilities on the grounds of following legislation: Act on Social Insurance System of 13 th October 1998, Statutes of the Social Insurance Institution, laid down in the Decree of the Prime Minister, dated 18 th February 2008, Organisational Bylaws of the Social Insurance Institution. In its operations ZUS is obliged to apply also the provisions of other parliamentary acts covering the public finance sector institutions including in particular regulations on: public finance, accounting, government procurement, access to information. The compliance of ZUS operations with the effective laws is supervised by the Minister of Labour and Social Policy. With the current organisational structure and legal status ZUS has been operating since 1 st January 1999, but it is a legal successor of the institution that has been operating under the same name since Centrala ZUS w Warszawie ZUS Headguarters in Warsaw

9 7 Krótko o historii instytucji ZUS brief historical outline Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych zosta powo any do ycia ustawà z dnia 24 paêdziernika 1934 r. nowelizujàcà ustaw z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu spo ecznym, powszechnie zwanà ustawà scaleniowà. W bie àcym roku zatem ZUS obchodzi 75-lecie swojego istnienia. Ustawa z paêdziernika 1934 r. wprowadzi a istotne zmiany w systemie organizacyjnym ubezpieczeƒ spo ecznych, prowadzàce do znaczàcej centralizacji ubezpieczeƒ w Polsce. Na jej podstawie pi ç dzia ajàcych wczeêniej instytucji ubezpieczeniowych zosta o po àczonych w jednà Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych. Od strony czysto organizacyjnej wydzielono central i 5 oddzia ów (w Chorzowie, Krakowie, Lwowie, odzi i Poznaniu). Dzia a y te ubezpieczalnie spo eczne. ZUS zarzàdza wówczas pi cioma funduszami ubezpieczeniowymi po àczonymi w zakresie administracji, a wyodr bnionymi finansowo. By y to fundusze: ubezpieczenia emerytalnego robotników, ubezpieczenia emerytalnego pracowników umys owych, ubezpieczenia od wypadków i chorób zawodowych, ubezpieczenia na wypadek braku pracy pracowników umys owych, ogólny fundusz ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyƒstwa. Okres II wojny Êwiatowej by okresem bardzo trudnym dla Polski, w tym dla Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych. Straty poniesione w czasie wojny by y olbrzymie. Zrujnowaniu uleg y finanse ubezpieczeƒ spo ecznych, zniszczone zosta y liczne nieruchomoêci wchodzàce w sk ad majàtku Zak adu. Po II wojnie Êwiatowej najwa niejszym zadaniem ZUS by o jak najszybsze rozpocz cie wyp aty rent. Dysponowa on po wojnie do 1950 r. 6 oddzia ami terenowymi: w Chorzowie, Krakowie, odzi i Poznaniu oraz w Gdaƒsku i we Wroc awiu. Pozosta e regiony kraju obs ugiwane by y bezpoêrednio przez Central, która od wrzeênia 1946 r. mieêci a si w Warszawie. Istotne zamiany w organizacji ubezpieczeƒ spo ecznych nastàpi y w latach Zniesiono wówczas fundusze ubezpieczeniowe, a dochody i wydatki ZUS sta y si cz Êcià bud etu paƒstwa. Dla Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych oznacza o to ostatecznà likwidacj autonomii i samodzielno- Êci oraz zatracenie jego przedwojennej filozofii dzia ania. W wyniku reorganizacji utworzono 7 oddzia ów wojewódzkich (o pe nym zakresie dzia ania) i 54 oddzia y obwodowe (o ograniczonym zakresie dzia ania). The Social Insurance Institution (ZUS) was established by virtue of the Act of 24 October 1934 amending the Social Insurance Act of 28 March 1933, commonly dubbed amalgamation act. Hence this year ZUS will celebrate 75th anniversary of its operations. Under the Act of October 1934 essential modifications in the organisation of the social insurance system were implemented, which led to significant centralisation of social insurance system in Poland. By virtue of the Act five social insurance institutions operating previously in Poland were merged into one that was called the Social Insurance Institution. On purely organisational grounds the Headquarters and 5 branch offices were established (in Chorzów, Cracow, Lvov, ódê and Poznaƒ). Also social insurance systems were active at that time. Then ZUS managed five insurance schemes with shared administration, but separate finances. These included: workers pension scheme, white-collar workers pension scheme, accident and occupational disease insurance scheme, unemployment insurance scheme for white-collar workers, general insurance scheme in case of sickness and maternity. The times of World War II were very hard for Poland and also for the Social Insurance Institution. The losses incurred during the war were enormous. The social insurance finances were also ruined, whereas numerous real properties owned by ZUS were damaged. Right after World War II the major objective for the Social Insurance Institution was to launch disability pension payments as quickly as possible. After the World War II until 1950 it had at its disposal 6 local offices: in Chorzów, Cracow, ódê and Poznaƒ as well as in Gdaƒsk and Wroc aw. To other regions in Poland services were provided directly by the Headquarters, which was located in Warsaw starting from September The period saw major changes in the organisation of social insurance system. Then the insurance funds were liquidated, whereas ZUS revenues and expenditures became a part of the central budget of the state. For the Social Insurance Institution this implied ultimate liquidation of autonomy and independence and discontinuation of its pre- -war operational philosophy. Pursuant to the reorganization process 7 provincial branch offices were established (with full operational scope) and 54 district offices (with limited operational scope).

10 8 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Kolejna zmiana organizacji ubezpieczeƒ spo ecznych zosta a przeprowadzona w 1955 r. Zlikwidowano wówczas ZUS i dokonano podzia u administracyjnego ubezpieczeƒ na pion Êwiadczeƒ krótkoterminowych i na pion Êwiadczeƒ d ugoterminowych (rentowych). Te pierwsze oddano pod zarzàd zwiàzkom zawodowym, te drugie pozosta y w gestii administracji paƒstwowej Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej. Reforma z 1955 r. nie spe ni a zwiàzanych z nià oczekiwaƒ i nie przynios a poprawy funkcjonowania ubezpieczeƒ spo- ecznych. Bardzo szybko okaza o si, e nowy system jest niewydolny. W 1960 r. na nowo wydzielono administracj ubezpieczeƒ spo ecznych, przywrócono jej instytucjonalnà jednoêç, powo ujàc Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych jako centralny organ administracji paƒstwowej, odpowiedzialny za realizacj zadaƒ z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych. Lata by y dla ZUS okresem stabilizacji struktur organizacyjnych. Rytm pracy odmierza y ustawy rozciàgajàce obowiàzek ubezpieczeƒ spo ecznych na kolejne grupy spo- eczne oraz rozszerzajàce zakres przyznawanych Êwiadczeƒ. Struktura organizacyjna Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych pokrywa a si z administracyjnà strukturà paƒstwa. Oprócz Centrali ZUS funkcjonowa y 24 oddzia y (17 w siedzibach województw oraz dodatkowo 7 w du ych skupiskach ludnoêci), powsta y inspektoraty, jako jednostki ZUS ni szego szczebla oraz punkty informacyjne. Dodatkowo w 1974 r. zlecono Zak adowi do realizacji wyp at Êwiadczeƒ z Funduszu Alimentacyjnego. Reforma administracji paƒstwa w 1975 r., kiedy to powsta o 49 województw, przyczyni a si do decentralizacji struktury organizacyjnej Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych. Utworzono wówczas 30 nowych oddzia ów ZUS. Ostatecznie ich liczba wzros a do 55. Stopniowo nowe jednostki organizacyjne usamodzielnia y si i stawa y si pe nozakresowymi oddzia ami, otrzymujàc status jednostki bud etowej. Kolejnym wa nym wydarzeniem w historii Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych by o uchwalenie ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo- ecznych. Na podstawie tego aktu prawnego w celu realizacji zadaƒ z zakresu ubezpieczenia spo ecznego powo any zosta paƒstwowy fundusz celowy, nazwany Funduszem Ubezpieczeƒ Spo ecznych (FUS), zaê Zak ad Ubezpieczeƒ Spo- ecznych zosta dysponentem tego funduszu. Z FUS finansowane by y Êwiadczenia z ubezpieczenia spo ecznego oraz koszty dzia alnoêci ZUS. Narastajàca dysproporcja pomi dzy zadaniami na o onymi na Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych a jego potencja em wy- Another change in the social insurance system organisation was carried out in Then the Social Insurance Institution was liquidated and the insurance system was divided administratively into short-term benefit division and long-term benefit division (pension benefits). The short-term benefits were transferred under the management of trade unions, whereas the long-term benefits remained under the management of government administration the Ministry of Labour and Social Care. The 1955 reform did not meet the expectations attached to it and did not result in the operational improvement of the social insurance system. The new system turned out very quickly to be inefficient. In 1960 the administration of social insurance system was separated again, its institutional integrity was restored and the Social Insurance Institution was called into being as a government administrative body responsible for the performance of social insurance assignments. The period saw a stabilisation of the organisational structure of the Social Insurance Institution. The work was paced by the parliamentary acts extending a social insurance obligation to subsequent social groups and widening the scope of granted benefits. The ZUS organisational structure corresponded to the administrative division of Poland. In addition to the Headquarters there were 24 branch offices (17 at provincial level and additional 7 in large urban agglomerations). At a lower level inspectorates and inquiry desks were established. Additionally in 1974 ZUS was mandated to pay out benefits from the Alimony Fund. The administrative reform in 1975, when 49 provinces were established, led to the decentralisation of the organisational structure of the Social Insurance Institution. Then 30 new ZUS branch offices were established. Ultimately their number rose to 55. Gradually new organisational units were becoming independent and fully-fledged branch offices with a budgetary unit status. Another milestone in the history of Social Insurance Institution was the enactment of the Act on Organisation and Financing of Social Insurance System, dated 25 th November By virtue of this Act a state targeted fund called Social Insurance Fund (FUS) was established to perform social insurance assignments, whereas the Social Insurance Institution was appointed to the position of Fund administrator. The FUS monies were used to finance social insurance benefits and ZUS operating costs. Growing gap between assignments imposed on the Social

11 9 konawczym spowodowa a ju w latach 80. XX w. koniecznoêç modernizacji funkcjonowania ZUS i wprowadzenia komputeryzacji. Od 1986 r. wi kszoêç Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych wyp acanych przez ZUS by a waloryzowana automatycznie. W kolejnych latach komputery wykorzystywano tak e przy realizacji innych zadaƒ Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych. Proces transformacji systemu gospodarczego w Polsce na poczàtku lat 90. XX w. by równie szczególnym momentem dla ZUS. Sytuacja demograficzna, przywileje bran owe, atwoêç uzyskiwania Êwiadczeƒ rentowych, s abe powiàzanie Êwiadczeƒ emerytalnych ze sta em pracy spowodowa y wzrost wydatków na Êwiadczenia, a to z kolei wp yn o na zagro enie finansów paƒstwa. W zwiàzku z tym w 1999 r. wprowadzono fundamentalnà reform systemu ubezpieczeƒ spo- ecznych, w szczególnoêci systemu emerytalnego. Dla ZUS reforma ta oznacza a koniecznoêç g bokich zmian, uznawanych za najbardziej rewolucyjne w dotychczasowej historii tej instytucji. Wdra anie reformy systemu ubezpieczeƒ spo ecznych trwa do dziê, choç g ówne zadania z nià zwiàzane (jak np. budowa nowego, kompleksowego systemu informatycznego) zosta y zakoƒczone sukcesem. Wa nym wydarzeniem, które w istotny sposób wp yn o na dzia alnoêç Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych, by o przystàpienie Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Dla ZUS fakt ten oznacza nowe zadania, wynikajàce z koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego. Z perspektywy kilku lat funkcjonowania Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych w nowych warunkach mo na stwierdziç, i ZUS sprawnie i skutecznie wywiàzuje si z nowych zadaƒ. Post powa y równie prace nad dokoƒczeniem realizowanej od 1999 r. gruntownej reformy systemu emerytalnego. W szczególnoêci wyzwaniem by o przygotowanie si do rozpocz cia wyp at emerytur wed ug nowych zasad, uwzgl dniajàcych Êwiadczenia pochodzàce z otwartych funduszy emerytalnych. W styczniu 2009 r. pierwsi emeryci otrzymali Êwiadczenia ustalone wed ug nowych zasad. Insurance Institution and its executive capacity necessitated already in 1980s the modernisation and computerisation of ZUS operations. Starting from 1986 most of pension benefits paid by the Social Insurance Institution was indexed automatically. In subsequent years computers were also used for the performance of other ZUS assignments. The economic transition period in Poland on the onset of 1990s was also a special moment in the history of Social Insurance Institution. The demographics, industry-specific privileges, easiness of obtaining pension benefits, weak correlation of pension benefits with the length of employment led to spiralling effect of benefit spending, which in turn threatened state finances. Consequently in 1999 a fundamental reform of the social insurance system was undertaken with a special focus on the pension system. For ZUS the reform meant profound changes, perceived as the most revolutionary in the ZUS history. The implementation of social insurance system reform is still underway, though major reform objectives (such as the construction of a new, comprehensive IT system) have been successfully attained. A major event that had material impact on the Social Insurance Institution operations was Poland s accession to the European Union on 1 th May For ZUS this meant new assignments related to the co-ordination of social security systems. Speaking from a few years experience it is visible that the Social Insurance Institution is coping efficiently and effectively with extra duties. In parallel the efforts were being taken to complete the in- -depth reform of the pension system that was launched in A special challenge were the preparations for starting the payment of old-age pensions under new principles, encompassing benefits from the open pension funds. In January 2009 the first old-age pensioners were paid benefits under the new principles.

12 10 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Zadania ZUS ZUS objectives Jak ju wspomniano, Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych realizuje zadania z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych na podstawie ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ. Z zapisów tej ustawy, a tak e ze statutu i regulaminu organizacyjnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych, wynikajà szczegó owe zadania ZUS, które majà bardzo zró nicowany charakter. Do najwa niejszych zadaƒ ZUS nale à: ustalanie prawa do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo ecznego oraz wyp acanie tych Êwiadczeƒ chyba e, na mocy odr bnych przepisów, obowiàzki te wykonujà p atnicy sk adek, stwierdzanie i ustalanie obowiàzku ubezpieczenia, wymierzanie i pobieranie sk adek na ubezpieczenia spo eczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, prowadzenie rozliczeƒ z p atnikami sk adek z tytu u nale nych sk adek i wyp acanych przez nich Êwiadczeƒ podlegajàcych finansowaniu z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych lub innych êróde, kontrola wykonywania przez p atników sk adek i ubezpieczonych obowiàzków w zakresie ubezpieczeƒ spo ecznych oraz innych zadaƒ zleconych Zak adowi Ubezpieczeƒ Spo ecznych, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont p atników sk adek, prowadzenie Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, Centralnego Rejestru P atników Sk adek oraz Centralnego Rejestru Cz onków Otwartych Funduszy Emerytalnych, orzekanie o niezdolnoêci do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS i komisje lekarskie Zak adu dla potrzeb ustalania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo ecznych, kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolnoêci do pracy, prowadzenie prewencji rentowej, obejmujàcej: rehabilitacj leczniczà osób zagro onych ca kowità lub cz Êciowà niezdolnoêcià do pracy oraz osób pobierajàcych rent okresowà, badania i analizy przyczyn niezdolnoêci do pracy, inne dzia ania prewencyjne, prowadzenie prewencji wypadkowej, As it has already been mentioned, Social Insurance Institution pursues the social insurance objectives on the grounds of the Act on Social Insurance System, dated 13 th October The Act as well as the Statutes and Organisational Bylaws of the Social Insurance Institution lay down specific objectives of ZUS that are highly diversified. Major ZUS objectives include: to establish the entitlement to social insurance benefits and to pay out such benefits unless, under separate regulations, such obligations are performed by the contribution payers, to assess and establish an insurance obligation, to assess and collect social insurance and health insurance contributions as well contributions to the Labour Fund and the Fund of Guaranteed Employee Benefits, to settle the accounts with contribution payers in relation to due contributions and benefits withdrawn by them that are financed with the funds from the Social Insurance Fund and other sources, to monitor the fulfilment of obligation to pay social insurance contributions and other mandatory payments and other assignments given to the Social Insurance Institution, to keep individual accounts of the insured and accounts of contribution payers, to run Central Register of the Insured, Central Register of Contribution Payers and Central Register of the Members of Open Pension Funds, to certify incapacity for work by the ZUS medical examiners and medical boards for the purposes of establishing the entitlement to social insurance benefits, to control doctor s decisions about temporary incapacity for work, to carry out pension prevention activities including: therapeutical rehabilitation of people threatened by the total or partial incapacity for work and of beneficiaries of temporary pension, to study and analyse root causes of incapacity for work, other prevention activities, to carry out accident prevention activities,

13 11 realizacja umów i porozumieƒ mi dzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeƒ spo ecznych, dysponowanie Êrodkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych, opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeƒ spo ecznych, popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach spo ecznych. Dla realizacji wy ej wymienionych zadaƒ niezb dna jest codzienna, Êcis a wspó praca ZUS z innymi instytucjami. W najszerszym zakresie Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych wspó pracuje: z bankami, w tym g ównie z Narodowym Bankiem Polskim w kwestii przep ywu Êrodków finansowych Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych oraz pozosta ych funduszy, na które ZUS pobiera sk adki, z otwartymi funduszami emerytalnymi na rzecz których ZUS pobiera i którym przekazuje sk adki na II kapita owy filar ubezpieczenia emerytalnego, a tak e z Komisjà Nadzoru Finansowego (KNF), do której przekazuje dane o stanie cz onków OFE i sk adkach kierowanych do otwartych funduszy emerytalnych, z Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz którego ZUS wymierza, pobiera, rozlicza i przekazuje sk adk na ubezpieczenie zdrowotne, z Krajowym Depozytem Papierów WartoÊciowych dokàd ZUS przekazuje informacje o zmianach cz onkostwa, czyli przechodzeniu ubezpieczonych z jednego do drugiego funduszu emerytalnego, z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo ecznej na rzecz którego ZUS wymierza i pobiera sk adk na Fundusz Pracy, z pocztà za poêrednictwem której ZUS wyp aca Êwiadczenia swoim klientom, z urz dami skarbowymi na rzecz których ZUS, w imieniu emerytów i rencistów, odprowadza nale ny podatek dochodowy od osób fizycznych. to perform international agreements and treaties on social insurance, to manage the funds of the Social Insurance Fund, to develop social insurance actuarial studies and forecasts, to propagate knowledge on social insurance. To implement the aforementioned assignments close, day-to-day co-operation between ZUS and other institutions is required. The Social Insurance Institution has the largest scope of co-operation with the following institutions: with the banks including mainly the National Bank of Poland with regard to the transfer of funds of the Social Insurance Fund and other funds for which ZUS collects contributions, with the open pension funds on behalf of which ZUS collects and transfers contributions to the funded pillar of the pension insurance; and also with the Polish Financial Supervision Authority (PFSA) to which it transfers data about the number of members in Open Pension Funds and contributions transferred to open pension funds, with the National Health Fund on behalf of which assesses, collects, settles and transfers health insurance contributions, with the National Depository for Securities to date ZUS has transferred information about transfers in/out i. e. transfer of the insured from one pension fund to another, with the Ministry of Labour and Social Policy on behalf of which ZUS assesses and collects contribution to the Labour Fund, with the Polish Post through the agency of which ZUS pays benefits to its customers, with Inland Revenue Offices to which ZUS, on behalf of old-age and disability pensioners, transfers the due personal income tax.

14 12 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Struktura organizacyjna ZUS ZUS organizational structure Zarzàd i Rada Nadzorcza Organami Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych sà: Prezes Zak adu, Zarzàd, którego przewodniczàcym jest z urz du Prezes Zak adu, Rada Nadzorcza Zak adu. Prezes ZUS powo ywany jest przez Prezesa Rady Ministrów spoêród osób nale àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego. Prezes kieruje dzia alnoêcià Zak adu i reprezentuje go na zewnàtrz. Zarzàd Zak adu sk ada si z 2-4 osób, powo ywanych i odwo ywanych przez Rad Nadzorczà Zak adu, na wniosek Prezesa ZUS. Organ ten zarzàdza funduszami, których dysponentem jest Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych, prowadzi na bie àco gospodark finansowà Zak adu, opracowuje plany dla Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych i samego Zak adu. Do kompetencji cz onków Zarzàdu nale y równie nadzór merytoryczny nad dzia alnoêcià poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali Zak adu oraz oddzia ów ZUS. Rada Nadzorcza jest organem o charakterze opiniodawczo- -decyzyjnym. Jej cz onkami sà osoby delegowane przez partnerów dialogu spo ecznego dzia ajàcych w Trójstronnej Komisji do spraw Spo eczno-gospodarczych, a wi c przez: zwiàzki zawodowe, organizacje pracodawców oraz rzàd. Jest powo ywana przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnià kadencj. Liczba cz onków Rady Nadzorczej jest uzale niona od liczby funkcjonujàcych w danym okresie reprezentatywnych (ogólnokrajowych) organizacji pracodawców i pracowników. Aktualnie Rada liczy 12 cz onków. Management and Supervisory Boards The governing bodies of the Social Insurance Institution include: President of ZUS, Management Board, headed ex officio by the President of ZUS, Supervisory Board of the Social Insurance Institution. ZUS President is appointed by the Prime Minister from amongst the candidates belonging to the state human resources. The President runs the ZUS activities and represents it outside. ZUS Management Board consists of 2-4 persons, appointed and dismissed by the ZUS Supervisory Board following, a request of the ZUS President. The Management Board manages the funds that are administered by the Social Insurance Institution, runs financial management of the ZUS on a day- -to-day basis, develops plans for the Social Insurance Fund and for the ZUS itself. The powers of Management Board members include also the subject matter supervision over the operations of individual organisational units of the ZUS Headquarters and branch offices. The Supervisory Board is a consultative and decision-making body. Its members are delegated by partners of social dialogue acting in the Tripartite Commission for Socio-Economic Issues, i. e. by trade unions, organisations of employers and government. It is appointed for 5 years by the Prime Minister. The number of Supervisory Board members depends on the number of representative (nation-wide) employers and employees organisations existing at a certain moment. Presently the Board is composed of 12 members.

15 13 Centrala i jednostki terenowe Zgodnie z ustawà o systemie ubezpieczeƒ spo ecznych Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych realizuje swoje zadania przez Central oraz terenowe jednostki organizacyjne. Statut ZUS okreêla, e terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zak adu sà oddzia y oraz podleg e im inspektoraty i biura terenowe. Sieç jednostek ZUS na terenie kraju obejmuje 325 jednostek, w tym 43 oddzia y, 217 inspektoratów i 65 biur terenowych (patrz: mapa na s. 15). Centrala Zak adu koordynuje zadania, jakie na o y a na ZUS ustawa o systemie ubezpieczeƒ spo ecznych. Centrala podzielona jest na 28 departamentów, wed ug ich w aêciwoêci. Nale y do nich realizacja takich zadaƒ, jak: dysponowanie Funduszem Ubezpieczeƒ Spo ecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej oraz prowadzenie rozliczeƒ sk adek na ubezpieczenia spo eczne, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych oraz rejestrów ubezpieczonych i p atników sk adek, zapewnienie oddzia om ZUS niezb dnej pomocy merytorycznej, organizacyjno-technicznej i finansowej, umo liwiajàcej sprawnà realizacj zadaƒ, zapewnienie jednolitej interpretacji powszechnie obowiàzujàcych przepisów, opracowywanie wewn trznych aktów prawnych oraz wzorów formularzy i druków, realizacja zadaƒ wynikajàcych z umów mi dzynarodowych, zarzàdzanie finansami Zak adu i dysponowanie jego majàtkiem, opracowywanie projektów planów dzia alnoêci Zak adu oraz analiz i prognoz dotyczàcych jego dzia alnoêci. Headquarters and field offices Pursuant to the Act on Social Insurance System the Social Insurance Institution performs its functions by the Headquarters and field organisational units. ZUS Statutes stipulates that the field organisational units of ZUS are branch offices with reporting inspectorates and local offices. The national network of ZUS organisational units includes 325 units, of which 43 branch offices, 217 inspectorates and 65 local offices (see: map on p. 15). The ZUS Headquarters coordinates the attainment of objectives laid down for ZUS in the Act on Social Insurance System. The Headquarters comprises 28 departments organised on the basis of their competencies. They have been entrusted the following responsibilities: to manage the Social Insurance Fund, the Demographic Reserve Fund and to make settlements of the social insurance contributions, to keep individual accounts of the insured as well as registers of the insured and contribution payers, to provide ZUS branch offices with necessary subject matter, organisational, technical and financial support to enable the efficient performance of duties, to provide a consistent interpretation of universally binding legislation, to develop internal bylaws as well as specimen forms and printed matter, to implement tasks under international treaties, to manage ZUS finances and its assets, to develop draft ZUS operational plans as well as studies and forecasts of its activities.

16 14 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Terenowe jednostki organizacyjne ZUS prowadzà bezpo- Êrednià obs ug klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych. Nale y do nich przede wszystkim: stwierdzanie i ustalanie obowiàzku ubezpieczeƒ spo ecznych, ustalanie uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z tytu u ubezpieczeƒ spo ecznych oraz do innych Êwiadczeƒ zleconych Zak adowi do realizacji, wyp ata Êwiadczeƒ z tytu u ubezpieczeƒ spo ecznych oraz innych Êwiadczeƒ zleconych Zak adowi do realizacji, dochodzenie zwrotu nienale nie pobranych Êwiadczeƒ, dochodzenie nale nych sk adek i op at, orzekanie o niezdolnoêci do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS i komisje lekarskie Zak adu dla potrzeb ustalania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo ecznych. Ponadto wybrane jednostki ZUS wykonujà dodatkowo inne zadania takie, jak: realizacja umów i porozumieƒ mi dzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeƒ spo ecznych (wydzia y realizacji umów mi dzynarodowych), wprowadzanie danych do systemu informatycznego (oêrodki przetwarzania danych), przetwarzanie dla potrzeb dzia alnoêci Zak adu danych przekazywanych przez p atników sk adek (regionalne oêrodki informatyczne), szkolenia, doszkalanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz p atników sk adek (regionalne oêrodki szkolenia), obs uga poligraficzna Zak adu (wydzia y poligrafii). Na kolejnych stronach przedstawiono: sieç oddzia ów ZUS na terenie Polski, schemat organizacyjny Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych oraz szczegó owy wykaz oddzia ów ZUS. ZUS field organisational units are responsible for front office customer service in all social insurance-related matters. These include primarily: to assess and establish social insurance obligation, to establish the entitlement to social insurance benefits and to other benefits delegated to the ZUS for implementation, payment of social insurance benefits and other benefits commissioned to ZUS for implementation, to enforce the repayment of unduly collected benefits, to collect due payments of contributions and fees, to certify the incapacity for work by ZUS medical examiners and medical board for the purposes of establishing the entitlement to social insurance benefits. Additionally selected ZUS units perform other duties such as: to perform international contracts and treaties in the field of social insurance (international treaty performance departments), to enter data into an IT system (data processing centres), to process data provided by the contribution payers for ZUS operational purposes (regional IT centres), to provide training, additional training and in-service courses for ZUS personnel and contribution payers (regional training facilities), to provide printing services to ZUS (printing departments). Subsequent pages present: the national network of ZUS branch offices in Poland, an organisational chart of the Social Insurance Institution and detailed specification of ZUS branch offices.

17 15 Sieç oddzia ów ZUS na terenie Polski National network of ZUS branch offices èród o: ZUS, Gabinet Prezesa, Wydzia Organizacji i Analiz. Source: ZUS, President Office, Organisation and Studies Department.

18 16 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Schemat organizacyjny Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych Organisational chart of Social Insurance Institution RADA NAUKOWO-KONSULTACYJNA SCIENTIFIC & CONSULTATIVE COUNCIL RADA KONSULTACYJNA PREZESA PRESIDENT S CONSULTATIVE COUNCIL REGIONALNE RADY DYREKTORÓW ODDZIA ÓW REGIONAL COUNCILS OF BRANCH DIRECTORS ZESPO Y ROBOCZE WORK GROUPS CZ ONEK ZARZÑDU DS. ÂWIADCZE BOARD MEMBER FOR BENEFITS CZ ONEK ZARZÑDU DS. EKONOMICZNO- FINANSOWYCH BOARD MEMBER FOR ECONOMIC & FINANCIAL MATTERS CZ ONEK ZARZÑDU DS. INFORMATYKI BOARD MEMBER FOR IT Departament Orzecznictwa Lekarskiego Medical Certification Department Departament Finansów Funduszy Fund Finance Department Departament Eksploatacji Aplikacji Interakcyjnych Interactive Application Operation Department Departament Prewencji i Rehabilitacji Prevention & Rehabilitation Department Departament Finansów Zak adu ZUS Finance Department Departament Eksploatacji Systemów Centralnych Central System Operation Department Departament Rent Zagranicznych Foreign Pension Department Departament Realizacji Dochodów Income Realization Department Departament Infrastruktury Informatycznej IT Infrastructure Departament Departament Âwiadczeƒ Emerytalno-Rentowych Pension Benefit Department Departament Ubezpieczeƒ i Sk adek Insurance & Contribution Dept. Departament Departament Obs ugi Klientów Customer Service Department Departament Zasi ków Allowances Department Departament Wdro enia i Rozwoju KSI IT System Implementation and Development Department èród o: ZUS, Gabinet Prezesa, Wydzia Organizacji i Analiz. Source: ZUS, President Office, Organisation and Studies Department.

19 17 PREZES PRESIDENT OF MANAGEMENT BOARD RADA NADZORCZA ZAK ADU ZUS SUPERVISORY BOARD ZARZÑD MANAGEMENT BOARD Biuro Rady Nadzorczej Supervisory Board Office Gabinet Prezesa President Office CZ ONEK ZARZÑDU DS. ADMINISTRACYJNO- TECHNICZNYCH Departament Audytu Audit Department BOARD MEMBER FOR ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL MATTERS Departament Legislacyjno-Prawny Legislative and Legal Department Departament Kontroli P atników Sk adek Contribution Payer Control Department Departament Kontrolingu Controlling Departament Departament Ochrony Informacji Information Protection Dept. Departament Rewizji Wewn trznej Internal Audit Department Departament Administracyjny i Wspomagania Dzia alnoêci Zak adu Administrative and Operational Support Department Departament Inwestycji i Zarzàdzania Majàtkiem Investment and Asset Management Department Departament Zamówieƒ Publicznych Government Procurement Department Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpo arowej Health & Safety, Fire Protection Multiperson Stand Oddzia y Branch Offices Inspektoraty Inspectorates Biura Terenowe Local Offices Departament Spraw Pracowniczych Human Resources Department Departament Statystyki Statistics Department Departament Wspó pracy Mi dzynarodowej International Co-operation Department

20 18 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Wykaz oddzia ów ZUS List of ZUS branch offices Oddzia ZUS Liczba emerytów Liczba p atników Liczba osób i rencistów (w tys.) 1 sk adek (w tys.) zatrudnionych w oddziale ZUS branch office No of pensioners No of contribution Total headcount (in thousands) 1 payers (in thousands) per branch 1. BIA YSTOK Dyr. Zbigniew Zaniewski Bia ystok ul. M ynowa 29 tel. +(48 85) BIELSKO-BIA A Dyr. Barbara Adamska Bielsko-Bia a ul. Krasiƒskiego 34 tel. +(48 33) BI GORAJ Dyr. Danuta Kwiatkowska Bi goraj ul. KoÊciuszki 103 tel. +(48 84) BYDGOSZCZ Dyr. Tadeusz Andrzej Muca Bydgoszcz ul. Âwi tej Trójcy 33 tel. +(48 52) CHORZÓW Dyr. Janusz Koch Chorzów ul. Dàbrowskiego 45 tel. +(48 32) CHRZANÓW Dyr. Wanda Cygan Chrzanów ul. OÊwi cimska 14 tel. +(48 32) CZ STOCHOWA Dyr. Jan Âmigielski Cz stochowa ul. Dàbrowskiego 43/45 tel. +(48 34) ELBLÑG Dyr. Ewa Ko akowska Elblàg ul. Teatralna 4 tel. + (48 55) GDA SK Dyr. Renata Zió kowska Gdaƒsk ul. Chmielna 27/33 tel. +(48 58) GORZÓW WIELKOPOLSKI Dyr. Zbigniew Zalewski Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 42 tel. +(48 95) Przeci tna miesi czna liczba emerytów i rencistów w okresie paêdziernik-grudzieƒ 2008 r. 1 Average monthly number of pensioners from October to December 2008.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa 2011 Warsaw 2011 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Raport Roczny 20 04 Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Centrala: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa tel.: (+48 22) 474 25 95, fax.: 474 40 39 email: p@pkp.com.pl

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Broszura wspó finansowana przez UNI EUROPEJSKÑ. Dzia ania antykorupcyjne w Polsce Anti-corruption effort in Poland

Broszura wspó finansowana przez UNI EUROPEJSKÑ. Dzia ania antykorupcyjne w Polsce Anti-corruption effort in Poland Broszura wspó finansowana przez UNI EUROPEJSKÑ Dzia ania antykorupcyjne w Polsce Anti-corruption effort in Poland Zjawisko korupcji w Polsce Korupcja jest zjawiskiem, którego skal trudno miarodajnie oceniç.

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board...

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board... R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T 2 0 0 3 S P I S T R E C I C O N T E N T S List prezesa............................ 2 President s Letter......................... Zarz d...............................

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ANNUAL REPORT OF THE PRESIDENT OF THE OFFICE FOR REGISTRATION OF MEDICINAL PRODUCTS, MEDICAL DEVICES

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 3(2/2007) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procedur medycznych. Finansowanie pomocy doraÿnej. Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK

Ustalanie kosztów procedur medycznych. Finansowanie pomocy doraÿnej. Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK Probl EKONOMIA Hig Epidemiol W OPIECE 2006; 87(suplement) ZDROWOTNEJ 77 Ustalanie kosztów procedur medycznych Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK The change in the mode of financing

Bardziej szczegółowo