Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM"

Transkrypt

1 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw 2009

2

3 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw 2009

4 2 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych

5 3 Spis treêci Table of contents S owo wst pne Foreword ZUS instytucja ubezpieczenia spo ecznego ZUS social insurance institution Krótko o historii instytucji Brief historical outline Zadania ZUS ZUS objectives Struktura organizacyjna ZUS ZUS organisational structure Pracownicy Personnel Gospodarka finansowa ZUS ZUS financial management Dochody Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych Revenues of the Social Insurance Fund Wydatki Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych Expenditures of the Social Insurance Fund Koszty dzia alnoêci ZUS ZUS operating costs Wspó praca mi dzynarodowa International co-operation

6 4 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych S owo wst pne Foreword Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych (ZUS) jest jednà z wa niejszych instytucji publicznych w Polsce. Wynika to zarówno z zakresu i spo ecznego znaczenia realizowanych zadaƒ, jak i rozmiarów zaanga owanych funduszy publicznych. ZUS àczy funkcje instytucji finansowej (pobór sk adek, wyp ata Êwiadczeƒ, przekazywanie do urz dów skarbowych zaliczek na podatek dochodowy w imieniu emerytów i rencistów) z funkcjami instytucji zabezpieczenia spo ecznego gwarantujàcej swoim klientom Êwiadczeniobiorcom, ubezpieczonym, p atnikom sk adek poczucie bezpieczeƒstwa, zwiàzane z rzetelnym wype nianiem spo ecznej, powierzonej jej misji. Zadania Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych sà ÊciÊle okre- Êlone w ustawach z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych, a zw aszcza w ustawie o systemie ubezpieczeƒ spo ecznych z 1998 r., a tak e w innych ustawach wskazujàcych ZUS jako realizatora zadaƒ zleconych przez paƒstwo. Zakres tych zadaƒ jest coraz szerszy i wykracza poza wàsko rozumiane ubezpieczenie spo eczne. Ka dego miesiàca ZUS pobiera sk adki na ubezpieczenia spo eczne za oko o 15,0 mln osób, wyp aca emerytury i renty dla 7,4 mln osób, pobiera sk adk na II kapita owy filar ubez- Social Insurance Institution (ZUS) is one of major public institutions in Poland. It is driven by the scope and social significance of performed assignments and size of committed public funds. Social Insurance Institution combines the function of a financial institution (collection of contributions, payment of benefits, transfer of advances for income tax to the inland tax revenue offices on behalf of old-age and disability pensioners) with the function of social security institution providing its customers beneficiaries, the insured, contribution payers with the feeling of security due to the reliable performance of entrusted social mission. The responsibilities of the Social Insurance Institution are defined precisely in the social insurance acts including in particular the Social Insurance System Act of 1998 as well as in other parliamentary acts stipulating that ZUS is the executor of government assignments. The scope of government assignments is wider and wider and goes beyond narrowly understood social insurance. Each month ZUS collects social insurance contributions from approximately 15.0 million people, pays pension benefits to 7.4 million people, collects contributions for the second funded pillar of the pension insurance and transfers them to open pension funds (OFE). Additionally ZUS collects: health insurance contributions and transfers them to the National Health Fund (for more than 22.4 million of the insured), contributions to the Labour Fund which is used to finance unemployment benefits, and contributions to the Fund of Guaranteed Employee Benefits. It also performs assignments not covered by insurance system e. g. pays allowances and pre- -retirement benefits to 456 thousand people and social pensions to 240 thousand people. During its long history ZUS faced many challenges. In recent years the major challenge has been to meet the requirements of a fundamental reform of social insurance system

7 5 pieczenia emerytalnego i przekazuje jà do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Ponadto ZUS zbiera: sk adk na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje jà do Narodowego Funduszu Zdrowia (za ponad 22,4 mln ubezpieczonych), sk adk na Fundusz Pracy, z którego finansowane sà Êwiadczenia na rzecz bezrobotnych, a tak e sk adk na Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych. Realizuje te zadania nieobj te systemem ubezpieczeniowym, np. wyp aca zasi ki i Êwiadczenia przedemerytalne dla 456 tys. osób oraz renty socjalne dla 240 tys. osób. W swojej d ugiej historii ZUS stawa przez wieloma wyzwaniami. W ostatnich latach najwi kszym wyzwaniem by o i jest nadal sprostanie wymogom fundamentalnej reformy systemu ubezpieczeƒ spo ecznych, zapoczàtkowanej w 1999 r., której najwa niejszym elementem jest reforma systemu emerytalnego. W zwiàzku z tà reformà kluczowà kwestià dla prawid owego funkcjonowania Zak adu sta a si efektywnoêç wdra ania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). Choç pewne elementy Kompleksowego Systemu Informatycznego sà nadal wdra ane, system ju w obecnym stadium oceniany jest pozytywnie. Wyrazem tego jest m.in. g ówna nagroda, jakà KSI otrzyma w konkursie eeurope Awards for egovernment 2005 w kategorii odnoszàcej si do stworzenia w aêciwego otoczenia dla powodzenia projektu realizowanego w ramach administracji publicznej. Nagroda ta stanowi potwierdzenie jakoêci i innowacyjnoêci systemu oraz jego przydatnoêci dla u ytkowników. Poniewa dla wielu obywateli kontakty z Zak adem Ubezpieczeƒ Spo ecznych sà podstawà opinii i wyobra eƒ o funkcjonowaniu ca ej w adzy publicznej, stale zabiegamy o to, aby nasza instytucja by a wiarygodna, przyjazna klientom, dbajàca o w aêciwe i efektywne wykonywanie zadaƒ. Niniejsza publikacja zawiera podstawowe wiadomoêci o Zak adzie Ubezpieczeƒ Spo ecznych informacje o jego historii, strukturze organizacyjnej, zakresie dzia ania, roli w finansowaniu ubezpieczeƒ spo ecznych. Mam nadziej, e jej lektura przybli y Czytelnikowi cel i sposób funkcjonowania ZUS. initiated in 1999 focusing on the reform of old-age pension system. In relation to the reform a key issue for correct operations of the Social Insurance Institution became the efficiency of implementation of Comprehensive IT System (Kompleksowy System Informatyczny hereafter KSI). Though certain components of the Comprehensive IT System continue to be improved the system is already appraised highly in the current phase. The best evidence of that is the main award granted to the Comprehensive IT System in a competition titled eeurope Awards for egovernment 2005 in the category of setting up the right environment for successful implementation of a project in public administration. This award is a confirmation of system s quality and innovativeness and its usefulness for the users. Since for many citizens the relations with the Social Insurance Institution represents a basis for forming opinions and images of the operations of overall public authorities, we are constantly taking our best efforts so that we are perceived as an institution that is reliable, customer friendly and takes care for proper and effective performance of tasks. This publication comprises basic information about the Social Insurance Institution, viz. information about its history, organisational structure, scope of activities, role in financing social insurance. I hope that this brochure will bring closer to its readers the objectives and operational principles of the Social Insurance Institution. Sylwester Rypiƒski President of Sylwester Rypiƒski Prezes Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych

8 6 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych ZUS instytucja ubezpieczenia spo ecznego ZUS social insurance insitution Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych jest paƒstwowà jednostkà organizacyjnà posiadajàcà osobowoêç prawnà. Zak ad wykonuje zadania z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych na podstawie nast pujàcych przepisów: ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo ecznych, statutu Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych, nadanego rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r., regulaminu organizacyjnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych. W swojej dzia alnoêci ZUS obowiàzany jest tak e stosowaç przepisy innych ustaw odnoszàcych si do instytucji sektora finansów publicznych, a w szczególnoêci przepisy dotyczàce: finansów publicznych, rachunkowoêci, zamówieƒ publicznych, dost pu do informacji. Nadzór nad zgodnoêcià dzia aƒ Zak adu Ubezpieczeƒ Spo- ecznych z obowiàzujàcymi przepisami sprawuje Minister Pracy i Polityki Spo ecznej. W obecnej formie organizacyjno-prawnej ZUS dzia a od 1 stycznia 1999 r., ale jest on sukcesorem instytucji dzia ajàcej pod tà samà nazwà od 1934 r. Social Insurance Institution (ZUS) is a state-owned organisational unit with a legal capacity. ZUS exercises social insurance responsibilities on the grounds of following legislation: Act on Social Insurance System of 13 th October 1998, Statutes of the Social Insurance Institution, laid down in the Decree of the Prime Minister, dated 18 th February 2008, Organisational Bylaws of the Social Insurance Institution. In its operations ZUS is obliged to apply also the provisions of other parliamentary acts covering the public finance sector institutions including in particular regulations on: public finance, accounting, government procurement, access to information. The compliance of ZUS operations with the effective laws is supervised by the Minister of Labour and Social Policy. With the current organisational structure and legal status ZUS has been operating since 1 st January 1999, but it is a legal successor of the institution that has been operating under the same name since Centrala ZUS w Warszawie ZUS Headguarters in Warsaw

9 7 Krótko o historii instytucji ZUS brief historical outline Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych zosta powo any do ycia ustawà z dnia 24 paêdziernika 1934 r. nowelizujàcà ustaw z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu spo ecznym, powszechnie zwanà ustawà scaleniowà. W bie àcym roku zatem ZUS obchodzi 75-lecie swojego istnienia. Ustawa z paêdziernika 1934 r. wprowadzi a istotne zmiany w systemie organizacyjnym ubezpieczeƒ spo ecznych, prowadzàce do znaczàcej centralizacji ubezpieczeƒ w Polsce. Na jej podstawie pi ç dzia ajàcych wczeêniej instytucji ubezpieczeniowych zosta o po àczonych w jednà Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych. Od strony czysto organizacyjnej wydzielono central i 5 oddzia ów (w Chorzowie, Krakowie, Lwowie, odzi i Poznaniu). Dzia a y te ubezpieczalnie spo eczne. ZUS zarzàdza wówczas pi cioma funduszami ubezpieczeniowymi po àczonymi w zakresie administracji, a wyodr bnionymi finansowo. By y to fundusze: ubezpieczenia emerytalnego robotników, ubezpieczenia emerytalnego pracowników umys owych, ubezpieczenia od wypadków i chorób zawodowych, ubezpieczenia na wypadek braku pracy pracowników umys owych, ogólny fundusz ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyƒstwa. Okres II wojny Êwiatowej by okresem bardzo trudnym dla Polski, w tym dla Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych. Straty poniesione w czasie wojny by y olbrzymie. Zrujnowaniu uleg y finanse ubezpieczeƒ spo ecznych, zniszczone zosta y liczne nieruchomoêci wchodzàce w sk ad majàtku Zak adu. Po II wojnie Êwiatowej najwa niejszym zadaniem ZUS by o jak najszybsze rozpocz cie wyp aty rent. Dysponowa on po wojnie do 1950 r. 6 oddzia ami terenowymi: w Chorzowie, Krakowie, odzi i Poznaniu oraz w Gdaƒsku i we Wroc awiu. Pozosta e regiony kraju obs ugiwane by y bezpoêrednio przez Central, która od wrzeênia 1946 r. mieêci a si w Warszawie. Istotne zamiany w organizacji ubezpieczeƒ spo ecznych nastàpi y w latach Zniesiono wówczas fundusze ubezpieczeniowe, a dochody i wydatki ZUS sta y si cz Êcià bud etu paƒstwa. Dla Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych oznacza o to ostatecznà likwidacj autonomii i samodzielno- Êci oraz zatracenie jego przedwojennej filozofii dzia ania. W wyniku reorganizacji utworzono 7 oddzia ów wojewódzkich (o pe nym zakresie dzia ania) i 54 oddzia y obwodowe (o ograniczonym zakresie dzia ania). The Social Insurance Institution (ZUS) was established by virtue of the Act of 24 October 1934 amending the Social Insurance Act of 28 March 1933, commonly dubbed amalgamation act. Hence this year ZUS will celebrate 75th anniversary of its operations. Under the Act of October 1934 essential modifications in the organisation of the social insurance system were implemented, which led to significant centralisation of social insurance system in Poland. By virtue of the Act five social insurance institutions operating previously in Poland were merged into one that was called the Social Insurance Institution. On purely organisational grounds the Headquarters and 5 branch offices were established (in Chorzów, Cracow, Lvov, ódê and Poznaƒ). Also social insurance systems were active at that time. Then ZUS managed five insurance schemes with shared administration, but separate finances. These included: workers pension scheme, white-collar workers pension scheme, accident and occupational disease insurance scheme, unemployment insurance scheme for white-collar workers, general insurance scheme in case of sickness and maternity. The times of World War II were very hard for Poland and also for the Social Insurance Institution. The losses incurred during the war were enormous. The social insurance finances were also ruined, whereas numerous real properties owned by ZUS were damaged. Right after World War II the major objective for the Social Insurance Institution was to launch disability pension payments as quickly as possible. After the World War II until 1950 it had at its disposal 6 local offices: in Chorzów, Cracow, ódê and Poznaƒ as well as in Gdaƒsk and Wroc aw. To other regions in Poland services were provided directly by the Headquarters, which was located in Warsaw starting from September The period saw major changes in the organisation of social insurance system. Then the insurance funds were liquidated, whereas ZUS revenues and expenditures became a part of the central budget of the state. For the Social Insurance Institution this implied ultimate liquidation of autonomy and independence and discontinuation of its pre- -war operational philosophy. Pursuant to the reorganization process 7 provincial branch offices were established (with full operational scope) and 54 district offices (with limited operational scope).

10 8 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Kolejna zmiana organizacji ubezpieczeƒ spo ecznych zosta a przeprowadzona w 1955 r. Zlikwidowano wówczas ZUS i dokonano podzia u administracyjnego ubezpieczeƒ na pion Êwiadczeƒ krótkoterminowych i na pion Êwiadczeƒ d ugoterminowych (rentowych). Te pierwsze oddano pod zarzàd zwiàzkom zawodowym, te drugie pozosta y w gestii administracji paƒstwowej Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej. Reforma z 1955 r. nie spe ni a zwiàzanych z nià oczekiwaƒ i nie przynios a poprawy funkcjonowania ubezpieczeƒ spo- ecznych. Bardzo szybko okaza o si, e nowy system jest niewydolny. W 1960 r. na nowo wydzielono administracj ubezpieczeƒ spo ecznych, przywrócono jej instytucjonalnà jednoêç, powo ujàc Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych jako centralny organ administracji paƒstwowej, odpowiedzialny za realizacj zadaƒ z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych. Lata by y dla ZUS okresem stabilizacji struktur organizacyjnych. Rytm pracy odmierza y ustawy rozciàgajàce obowiàzek ubezpieczeƒ spo ecznych na kolejne grupy spo- eczne oraz rozszerzajàce zakres przyznawanych Êwiadczeƒ. Struktura organizacyjna Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych pokrywa a si z administracyjnà strukturà paƒstwa. Oprócz Centrali ZUS funkcjonowa y 24 oddzia y (17 w siedzibach województw oraz dodatkowo 7 w du ych skupiskach ludnoêci), powsta y inspektoraty, jako jednostki ZUS ni szego szczebla oraz punkty informacyjne. Dodatkowo w 1974 r. zlecono Zak adowi do realizacji wyp at Êwiadczeƒ z Funduszu Alimentacyjnego. Reforma administracji paƒstwa w 1975 r., kiedy to powsta o 49 województw, przyczyni a si do decentralizacji struktury organizacyjnej Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych. Utworzono wówczas 30 nowych oddzia ów ZUS. Ostatecznie ich liczba wzros a do 55. Stopniowo nowe jednostki organizacyjne usamodzielnia y si i stawa y si pe nozakresowymi oddzia ami, otrzymujàc status jednostki bud etowej. Kolejnym wa nym wydarzeniem w historii Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych by o uchwalenie ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo- ecznych. Na podstawie tego aktu prawnego w celu realizacji zadaƒ z zakresu ubezpieczenia spo ecznego powo any zosta paƒstwowy fundusz celowy, nazwany Funduszem Ubezpieczeƒ Spo ecznych (FUS), zaê Zak ad Ubezpieczeƒ Spo- ecznych zosta dysponentem tego funduszu. Z FUS finansowane by y Êwiadczenia z ubezpieczenia spo ecznego oraz koszty dzia alnoêci ZUS. Narastajàca dysproporcja pomi dzy zadaniami na o onymi na Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych a jego potencja em wy- Another change in the social insurance system organisation was carried out in Then the Social Insurance Institution was liquidated and the insurance system was divided administratively into short-term benefit division and long-term benefit division (pension benefits). The short-term benefits were transferred under the management of trade unions, whereas the long-term benefits remained under the management of government administration the Ministry of Labour and Social Care. The 1955 reform did not meet the expectations attached to it and did not result in the operational improvement of the social insurance system. The new system turned out very quickly to be inefficient. In 1960 the administration of social insurance system was separated again, its institutional integrity was restored and the Social Insurance Institution was called into being as a government administrative body responsible for the performance of social insurance assignments. The period saw a stabilisation of the organisational structure of the Social Insurance Institution. The work was paced by the parliamentary acts extending a social insurance obligation to subsequent social groups and widening the scope of granted benefits. The ZUS organisational structure corresponded to the administrative division of Poland. In addition to the Headquarters there were 24 branch offices (17 at provincial level and additional 7 in large urban agglomerations). At a lower level inspectorates and inquiry desks were established. Additionally in 1974 ZUS was mandated to pay out benefits from the Alimony Fund. The administrative reform in 1975, when 49 provinces were established, led to the decentralisation of the organisational structure of the Social Insurance Institution. Then 30 new ZUS branch offices were established. Ultimately their number rose to 55. Gradually new organisational units were becoming independent and fully-fledged branch offices with a budgetary unit status. Another milestone in the history of Social Insurance Institution was the enactment of the Act on Organisation and Financing of Social Insurance System, dated 25 th November By virtue of this Act a state targeted fund called Social Insurance Fund (FUS) was established to perform social insurance assignments, whereas the Social Insurance Institution was appointed to the position of Fund administrator. The FUS monies were used to finance social insurance benefits and ZUS operating costs. Growing gap between assignments imposed on the Social

11 9 konawczym spowodowa a ju w latach 80. XX w. koniecznoêç modernizacji funkcjonowania ZUS i wprowadzenia komputeryzacji. Od 1986 r. wi kszoêç Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych wyp acanych przez ZUS by a waloryzowana automatycznie. W kolejnych latach komputery wykorzystywano tak e przy realizacji innych zadaƒ Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych. Proces transformacji systemu gospodarczego w Polsce na poczàtku lat 90. XX w. by równie szczególnym momentem dla ZUS. Sytuacja demograficzna, przywileje bran owe, atwoêç uzyskiwania Êwiadczeƒ rentowych, s abe powiàzanie Êwiadczeƒ emerytalnych ze sta em pracy spowodowa y wzrost wydatków na Êwiadczenia, a to z kolei wp yn o na zagro enie finansów paƒstwa. W zwiàzku z tym w 1999 r. wprowadzono fundamentalnà reform systemu ubezpieczeƒ spo- ecznych, w szczególnoêci systemu emerytalnego. Dla ZUS reforma ta oznacza a koniecznoêç g bokich zmian, uznawanych za najbardziej rewolucyjne w dotychczasowej historii tej instytucji. Wdra anie reformy systemu ubezpieczeƒ spo ecznych trwa do dziê, choç g ówne zadania z nià zwiàzane (jak np. budowa nowego, kompleksowego systemu informatycznego) zosta y zakoƒczone sukcesem. Wa nym wydarzeniem, które w istotny sposób wp yn o na dzia alnoêç Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych, by o przystàpienie Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Dla ZUS fakt ten oznacza nowe zadania, wynikajàce z koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego. Z perspektywy kilku lat funkcjonowania Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych w nowych warunkach mo na stwierdziç, i ZUS sprawnie i skutecznie wywiàzuje si z nowych zadaƒ. Post powa y równie prace nad dokoƒczeniem realizowanej od 1999 r. gruntownej reformy systemu emerytalnego. W szczególnoêci wyzwaniem by o przygotowanie si do rozpocz cia wyp at emerytur wed ug nowych zasad, uwzgl dniajàcych Êwiadczenia pochodzàce z otwartych funduszy emerytalnych. W styczniu 2009 r. pierwsi emeryci otrzymali Êwiadczenia ustalone wed ug nowych zasad. Insurance Institution and its executive capacity necessitated already in 1980s the modernisation and computerisation of ZUS operations. Starting from 1986 most of pension benefits paid by the Social Insurance Institution was indexed automatically. In subsequent years computers were also used for the performance of other ZUS assignments. The economic transition period in Poland on the onset of 1990s was also a special moment in the history of Social Insurance Institution. The demographics, industry-specific privileges, easiness of obtaining pension benefits, weak correlation of pension benefits with the length of employment led to spiralling effect of benefit spending, which in turn threatened state finances. Consequently in 1999 a fundamental reform of the social insurance system was undertaken with a special focus on the pension system. For ZUS the reform meant profound changes, perceived as the most revolutionary in the ZUS history. The implementation of social insurance system reform is still underway, though major reform objectives (such as the construction of a new, comprehensive IT system) have been successfully attained. A major event that had material impact on the Social Insurance Institution operations was Poland s accession to the European Union on 1 th May For ZUS this meant new assignments related to the co-ordination of social security systems. Speaking from a few years experience it is visible that the Social Insurance Institution is coping efficiently and effectively with extra duties. In parallel the efforts were being taken to complete the in- -depth reform of the pension system that was launched in A special challenge were the preparations for starting the payment of old-age pensions under new principles, encompassing benefits from the open pension funds. In January 2009 the first old-age pensioners were paid benefits under the new principles.

12 10 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Zadania ZUS ZUS objectives Jak ju wspomniano, Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych realizuje zadania z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych na podstawie ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ. Z zapisów tej ustawy, a tak e ze statutu i regulaminu organizacyjnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych, wynikajà szczegó owe zadania ZUS, które majà bardzo zró nicowany charakter. Do najwa niejszych zadaƒ ZUS nale à: ustalanie prawa do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo ecznego oraz wyp acanie tych Êwiadczeƒ chyba e, na mocy odr bnych przepisów, obowiàzki te wykonujà p atnicy sk adek, stwierdzanie i ustalanie obowiàzku ubezpieczenia, wymierzanie i pobieranie sk adek na ubezpieczenia spo eczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, prowadzenie rozliczeƒ z p atnikami sk adek z tytu u nale nych sk adek i wyp acanych przez nich Êwiadczeƒ podlegajàcych finansowaniu z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych lub innych êróde, kontrola wykonywania przez p atników sk adek i ubezpieczonych obowiàzków w zakresie ubezpieczeƒ spo ecznych oraz innych zadaƒ zleconych Zak adowi Ubezpieczeƒ Spo ecznych, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont p atników sk adek, prowadzenie Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, Centralnego Rejestru P atników Sk adek oraz Centralnego Rejestru Cz onków Otwartych Funduszy Emerytalnych, orzekanie o niezdolnoêci do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS i komisje lekarskie Zak adu dla potrzeb ustalania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo ecznych, kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolnoêci do pracy, prowadzenie prewencji rentowej, obejmujàcej: rehabilitacj leczniczà osób zagro onych ca kowità lub cz Êciowà niezdolnoêcià do pracy oraz osób pobierajàcych rent okresowà, badania i analizy przyczyn niezdolnoêci do pracy, inne dzia ania prewencyjne, prowadzenie prewencji wypadkowej, As it has already been mentioned, Social Insurance Institution pursues the social insurance objectives on the grounds of the Act on Social Insurance System, dated 13 th October The Act as well as the Statutes and Organisational Bylaws of the Social Insurance Institution lay down specific objectives of ZUS that are highly diversified. Major ZUS objectives include: to establish the entitlement to social insurance benefits and to pay out such benefits unless, under separate regulations, such obligations are performed by the contribution payers, to assess and establish an insurance obligation, to assess and collect social insurance and health insurance contributions as well contributions to the Labour Fund and the Fund of Guaranteed Employee Benefits, to settle the accounts with contribution payers in relation to due contributions and benefits withdrawn by them that are financed with the funds from the Social Insurance Fund and other sources, to monitor the fulfilment of obligation to pay social insurance contributions and other mandatory payments and other assignments given to the Social Insurance Institution, to keep individual accounts of the insured and accounts of contribution payers, to run Central Register of the Insured, Central Register of Contribution Payers and Central Register of the Members of Open Pension Funds, to certify incapacity for work by the ZUS medical examiners and medical boards for the purposes of establishing the entitlement to social insurance benefits, to control doctor s decisions about temporary incapacity for work, to carry out pension prevention activities including: therapeutical rehabilitation of people threatened by the total or partial incapacity for work and of beneficiaries of temporary pension, to study and analyse root causes of incapacity for work, other prevention activities, to carry out accident prevention activities,

13 11 realizacja umów i porozumieƒ mi dzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeƒ spo ecznych, dysponowanie Êrodkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych, opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeƒ spo ecznych, popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach spo ecznych. Dla realizacji wy ej wymienionych zadaƒ niezb dna jest codzienna, Êcis a wspó praca ZUS z innymi instytucjami. W najszerszym zakresie Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych wspó pracuje: z bankami, w tym g ównie z Narodowym Bankiem Polskim w kwestii przep ywu Êrodków finansowych Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych oraz pozosta ych funduszy, na które ZUS pobiera sk adki, z otwartymi funduszami emerytalnymi na rzecz których ZUS pobiera i którym przekazuje sk adki na II kapita owy filar ubezpieczenia emerytalnego, a tak e z Komisjà Nadzoru Finansowego (KNF), do której przekazuje dane o stanie cz onków OFE i sk adkach kierowanych do otwartych funduszy emerytalnych, z Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz którego ZUS wymierza, pobiera, rozlicza i przekazuje sk adk na ubezpieczenie zdrowotne, z Krajowym Depozytem Papierów WartoÊciowych dokàd ZUS przekazuje informacje o zmianach cz onkostwa, czyli przechodzeniu ubezpieczonych z jednego do drugiego funduszu emerytalnego, z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo ecznej na rzecz którego ZUS wymierza i pobiera sk adk na Fundusz Pracy, z pocztà za poêrednictwem której ZUS wyp aca Êwiadczenia swoim klientom, z urz dami skarbowymi na rzecz których ZUS, w imieniu emerytów i rencistów, odprowadza nale ny podatek dochodowy od osób fizycznych. to perform international agreements and treaties on social insurance, to manage the funds of the Social Insurance Fund, to develop social insurance actuarial studies and forecasts, to propagate knowledge on social insurance. To implement the aforementioned assignments close, day-to-day co-operation between ZUS and other institutions is required. The Social Insurance Institution has the largest scope of co-operation with the following institutions: with the banks including mainly the National Bank of Poland with regard to the transfer of funds of the Social Insurance Fund and other funds for which ZUS collects contributions, with the open pension funds on behalf of which ZUS collects and transfers contributions to the funded pillar of the pension insurance; and also with the Polish Financial Supervision Authority (PFSA) to which it transfers data about the number of members in Open Pension Funds and contributions transferred to open pension funds, with the National Health Fund on behalf of which assesses, collects, settles and transfers health insurance contributions, with the National Depository for Securities to date ZUS has transferred information about transfers in/out i. e. transfer of the insured from one pension fund to another, with the Ministry of Labour and Social Policy on behalf of which ZUS assesses and collects contribution to the Labour Fund, with the Polish Post through the agency of which ZUS pays benefits to its customers, with Inland Revenue Offices to which ZUS, on behalf of old-age and disability pensioners, transfers the due personal income tax.

14 12 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Struktura organizacyjna ZUS ZUS organizational structure Zarzàd i Rada Nadzorcza Organami Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych sà: Prezes Zak adu, Zarzàd, którego przewodniczàcym jest z urz du Prezes Zak adu, Rada Nadzorcza Zak adu. Prezes ZUS powo ywany jest przez Prezesa Rady Ministrów spoêród osób nale àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego. Prezes kieruje dzia alnoêcià Zak adu i reprezentuje go na zewnàtrz. Zarzàd Zak adu sk ada si z 2-4 osób, powo ywanych i odwo ywanych przez Rad Nadzorczà Zak adu, na wniosek Prezesa ZUS. Organ ten zarzàdza funduszami, których dysponentem jest Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych, prowadzi na bie àco gospodark finansowà Zak adu, opracowuje plany dla Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych i samego Zak adu. Do kompetencji cz onków Zarzàdu nale y równie nadzór merytoryczny nad dzia alnoêcià poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali Zak adu oraz oddzia ów ZUS. Rada Nadzorcza jest organem o charakterze opiniodawczo- -decyzyjnym. Jej cz onkami sà osoby delegowane przez partnerów dialogu spo ecznego dzia ajàcych w Trójstronnej Komisji do spraw Spo eczno-gospodarczych, a wi c przez: zwiàzki zawodowe, organizacje pracodawców oraz rzàd. Jest powo ywana przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnià kadencj. Liczba cz onków Rady Nadzorczej jest uzale niona od liczby funkcjonujàcych w danym okresie reprezentatywnych (ogólnokrajowych) organizacji pracodawców i pracowników. Aktualnie Rada liczy 12 cz onków. Management and Supervisory Boards The governing bodies of the Social Insurance Institution include: President of ZUS, Management Board, headed ex officio by the President of ZUS, Supervisory Board of the Social Insurance Institution. ZUS President is appointed by the Prime Minister from amongst the candidates belonging to the state human resources. The President runs the ZUS activities and represents it outside. ZUS Management Board consists of 2-4 persons, appointed and dismissed by the ZUS Supervisory Board following, a request of the ZUS President. The Management Board manages the funds that are administered by the Social Insurance Institution, runs financial management of the ZUS on a day- -to-day basis, develops plans for the Social Insurance Fund and for the ZUS itself. The powers of Management Board members include also the subject matter supervision over the operations of individual organisational units of the ZUS Headquarters and branch offices. The Supervisory Board is a consultative and decision-making body. Its members are delegated by partners of social dialogue acting in the Tripartite Commission for Socio-Economic Issues, i. e. by trade unions, organisations of employers and government. It is appointed for 5 years by the Prime Minister. The number of Supervisory Board members depends on the number of representative (nation-wide) employers and employees organisations existing at a certain moment. Presently the Board is composed of 12 members.

15 13 Centrala i jednostki terenowe Zgodnie z ustawà o systemie ubezpieczeƒ spo ecznych Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych realizuje swoje zadania przez Central oraz terenowe jednostki organizacyjne. Statut ZUS okreêla, e terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zak adu sà oddzia y oraz podleg e im inspektoraty i biura terenowe. Sieç jednostek ZUS na terenie kraju obejmuje 325 jednostek, w tym 43 oddzia y, 217 inspektoratów i 65 biur terenowych (patrz: mapa na s. 15). Centrala Zak adu koordynuje zadania, jakie na o y a na ZUS ustawa o systemie ubezpieczeƒ spo ecznych. Centrala podzielona jest na 28 departamentów, wed ug ich w aêciwoêci. Nale y do nich realizacja takich zadaƒ, jak: dysponowanie Funduszem Ubezpieczeƒ Spo ecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej oraz prowadzenie rozliczeƒ sk adek na ubezpieczenia spo eczne, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych oraz rejestrów ubezpieczonych i p atników sk adek, zapewnienie oddzia om ZUS niezb dnej pomocy merytorycznej, organizacyjno-technicznej i finansowej, umo liwiajàcej sprawnà realizacj zadaƒ, zapewnienie jednolitej interpretacji powszechnie obowiàzujàcych przepisów, opracowywanie wewn trznych aktów prawnych oraz wzorów formularzy i druków, realizacja zadaƒ wynikajàcych z umów mi dzynarodowych, zarzàdzanie finansami Zak adu i dysponowanie jego majàtkiem, opracowywanie projektów planów dzia alnoêci Zak adu oraz analiz i prognoz dotyczàcych jego dzia alnoêci. Headquarters and field offices Pursuant to the Act on Social Insurance System the Social Insurance Institution performs its functions by the Headquarters and field organisational units. ZUS Statutes stipulates that the field organisational units of ZUS are branch offices with reporting inspectorates and local offices. The national network of ZUS organisational units includes 325 units, of which 43 branch offices, 217 inspectorates and 65 local offices (see: map on p. 15). The ZUS Headquarters coordinates the attainment of objectives laid down for ZUS in the Act on Social Insurance System. The Headquarters comprises 28 departments organised on the basis of their competencies. They have been entrusted the following responsibilities: to manage the Social Insurance Fund, the Demographic Reserve Fund and to make settlements of the social insurance contributions, to keep individual accounts of the insured as well as registers of the insured and contribution payers, to provide ZUS branch offices with necessary subject matter, organisational, technical and financial support to enable the efficient performance of duties, to provide a consistent interpretation of universally binding legislation, to develop internal bylaws as well as specimen forms and printed matter, to implement tasks under international treaties, to manage ZUS finances and its assets, to develop draft ZUS operational plans as well as studies and forecasts of its activities.

16 14 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Terenowe jednostki organizacyjne ZUS prowadzà bezpo- Êrednià obs ug klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ spo ecznych. Nale y do nich przede wszystkim: stwierdzanie i ustalanie obowiàzku ubezpieczeƒ spo ecznych, ustalanie uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z tytu u ubezpieczeƒ spo ecznych oraz do innych Êwiadczeƒ zleconych Zak adowi do realizacji, wyp ata Êwiadczeƒ z tytu u ubezpieczeƒ spo ecznych oraz innych Êwiadczeƒ zleconych Zak adowi do realizacji, dochodzenie zwrotu nienale nie pobranych Êwiadczeƒ, dochodzenie nale nych sk adek i op at, orzekanie o niezdolnoêci do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS i komisje lekarskie Zak adu dla potrzeb ustalania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo ecznych. Ponadto wybrane jednostki ZUS wykonujà dodatkowo inne zadania takie, jak: realizacja umów i porozumieƒ mi dzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeƒ spo ecznych (wydzia y realizacji umów mi dzynarodowych), wprowadzanie danych do systemu informatycznego (oêrodki przetwarzania danych), przetwarzanie dla potrzeb dzia alnoêci Zak adu danych przekazywanych przez p atników sk adek (regionalne oêrodki informatyczne), szkolenia, doszkalanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz p atników sk adek (regionalne oêrodki szkolenia), obs uga poligraficzna Zak adu (wydzia y poligrafii). Na kolejnych stronach przedstawiono: sieç oddzia ów ZUS na terenie Polski, schemat organizacyjny Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych oraz szczegó owy wykaz oddzia ów ZUS. ZUS field organisational units are responsible for front office customer service in all social insurance-related matters. These include primarily: to assess and establish social insurance obligation, to establish the entitlement to social insurance benefits and to other benefits delegated to the ZUS for implementation, payment of social insurance benefits and other benefits commissioned to ZUS for implementation, to enforce the repayment of unduly collected benefits, to collect due payments of contributions and fees, to certify the incapacity for work by ZUS medical examiners and medical board for the purposes of establishing the entitlement to social insurance benefits. Additionally selected ZUS units perform other duties such as: to perform international contracts and treaties in the field of social insurance (international treaty performance departments), to enter data into an IT system (data processing centres), to process data provided by the contribution payers for ZUS operational purposes (regional IT centres), to provide training, additional training and in-service courses for ZUS personnel and contribution payers (regional training facilities), to provide printing services to ZUS (printing departments). Subsequent pages present: the national network of ZUS branch offices in Poland, an organisational chart of the Social Insurance Institution and detailed specification of ZUS branch offices.

17 15 Sieç oddzia ów ZUS na terenie Polski National network of ZUS branch offices èród o: ZUS, Gabinet Prezesa, Wydzia Organizacji i Analiz. Source: ZUS, President Office, Organisation and Studies Department.

18 16 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Schemat organizacyjny Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych Organisational chart of Social Insurance Institution RADA NAUKOWO-KONSULTACYJNA SCIENTIFIC & CONSULTATIVE COUNCIL RADA KONSULTACYJNA PREZESA PRESIDENT S CONSULTATIVE COUNCIL REGIONALNE RADY DYREKTORÓW ODDZIA ÓW REGIONAL COUNCILS OF BRANCH DIRECTORS ZESPO Y ROBOCZE WORK GROUPS CZ ONEK ZARZÑDU DS. ÂWIADCZE BOARD MEMBER FOR BENEFITS CZ ONEK ZARZÑDU DS. EKONOMICZNO- FINANSOWYCH BOARD MEMBER FOR ECONOMIC & FINANCIAL MATTERS CZ ONEK ZARZÑDU DS. INFORMATYKI BOARD MEMBER FOR IT Departament Orzecznictwa Lekarskiego Medical Certification Department Departament Finansów Funduszy Fund Finance Department Departament Eksploatacji Aplikacji Interakcyjnych Interactive Application Operation Department Departament Prewencji i Rehabilitacji Prevention & Rehabilitation Department Departament Finansów Zak adu ZUS Finance Department Departament Eksploatacji Systemów Centralnych Central System Operation Department Departament Rent Zagranicznych Foreign Pension Department Departament Realizacji Dochodów Income Realization Department Departament Infrastruktury Informatycznej IT Infrastructure Departament Departament Âwiadczeƒ Emerytalno-Rentowych Pension Benefit Department Departament Ubezpieczeƒ i Sk adek Insurance & Contribution Dept. Departament Departament Obs ugi Klientów Customer Service Department Departament Zasi ków Allowances Department Departament Wdro enia i Rozwoju KSI IT System Implementation and Development Department èród o: ZUS, Gabinet Prezesa, Wydzia Organizacji i Analiz. Source: ZUS, President Office, Organisation and Studies Department.

19 17 PREZES PRESIDENT OF MANAGEMENT BOARD RADA NADZORCZA ZAK ADU ZUS SUPERVISORY BOARD ZARZÑD MANAGEMENT BOARD Biuro Rady Nadzorczej Supervisory Board Office Gabinet Prezesa President Office CZ ONEK ZARZÑDU DS. ADMINISTRACYJNO- TECHNICZNYCH Departament Audytu Audit Department BOARD MEMBER FOR ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL MATTERS Departament Legislacyjno-Prawny Legislative and Legal Department Departament Kontroli P atników Sk adek Contribution Payer Control Department Departament Kontrolingu Controlling Departament Departament Ochrony Informacji Information Protection Dept. Departament Rewizji Wewn trznej Internal Audit Department Departament Administracyjny i Wspomagania Dzia alnoêci Zak adu Administrative and Operational Support Department Departament Inwestycji i Zarzàdzania Majàtkiem Investment and Asset Management Department Departament Zamówieƒ Publicznych Government Procurement Department Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpo arowej Health & Safety, Fire Protection Multiperson Stand Oddzia y Branch Offices Inspektoraty Inspectorates Biura Terenowe Local Offices Departament Spraw Pracowniczych Human Resources Department Departament Statystyki Statistics Department Departament Wspó pracy Mi dzynarodowej International Co-operation Department

20 18 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Wykaz oddzia ów ZUS List of ZUS branch offices Oddzia ZUS Liczba emerytów Liczba p atników Liczba osób i rencistów (w tys.) 1 sk adek (w tys.) zatrudnionych w oddziale ZUS branch office No of pensioners No of contribution Total headcount (in thousands) 1 payers (in thousands) per branch 1. BIA YSTOK Dyr. Zbigniew Zaniewski Bia ystok ul. M ynowa 29 tel. +(48 85) BIELSKO-BIA A Dyr. Barbara Adamska Bielsko-Bia a ul. Krasiƒskiego 34 tel. +(48 33) BI GORAJ Dyr. Danuta Kwiatkowska Bi goraj ul. KoÊciuszki 103 tel. +(48 84) BYDGOSZCZ Dyr. Tadeusz Andrzej Muca Bydgoszcz ul. Âwi tej Trójcy 33 tel. +(48 52) CHORZÓW Dyr. Janusz Koch Chorzów ul. Dàbrowskiego 45 tel. +(48 32) CHRZANÓW Dyr. Wanda Cygan Chrzanów ul. OÊwi cimska 14 tel. +(48 32) CZ STOCHOWA Dyr. Jan Âmigielski Cz stochowa ul. Dàbrowskiego 43/45 tel. +(48 34) ELBLÑG Dyr. Ewa Ko akowska Elblàg ul. Teatralna 4 tel. + (48 55) GDA SK Dyr. Renata Zió kowska Gdaƒsk ul. Chmielna 27/33 tel. +(48 58) GORZÓW WIELKOPOLSKI Dyr. Zbigniew Zalewski Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 42 tel. +(48 95) Przeci tna miesi czna liczba emerytów i rencistów w okresie paêdziernik-grudzieƒ 2008 r. 1 Average monthly number of pensioners from October to December 2008.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw 2008 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa/Warsaw

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INFORMATOR COMPENDIUM WARSZAWA 2012 WARSAW 2012 2 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE FOREWORD ZUS INSTYTUCJA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa 2011 Warsaw 2011 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Compendium. The Social Insurance Institution. Warszawa 2014 Warsaw 2014

Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Compendium. The Social Insurance Institution. Warszawa 2014 Warsaw 2014 Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 3 4 2 0 1 4 Compendium The Social Insurance Institution Warszawa 2014 Warsaw 2014 Spis treści Table of contents Słowo wstępne Foreword 2 ZUS instytucja ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Compendium. The Social Insurance Institution. Warszawa 2013 Warsaw 2013

Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Compendium. The Social Insurance Institution. Warszawa 2013 Warsaw 2013 Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 3 4 2 0 1 4 Compendium The Social Insurance Institution Warszawa 2013 Warsaw 2013 2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Informator The Social Insurance Institution

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych. Statistical Yearbook of Social Insurance

Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych. Statistical Yearbook of Social Insurance Zakład Ubezpieczeń Społecznych Social Insurance Institution Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2009-2011 Statistical Yearbook of Social Insurance Warszawa 2012 Warsaw 2012 Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie zasobami ludzkimi

Zarz dzanie zasobami ludzkimi Zarz dzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Zdzis aw Czajka Warszawa 2012 SPIS TRE CI WST P...9 Rozdzia I ROLA KAPITA U LUDZKIEGO WE WSPÓ CZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ (Zdzis aw Czajka)...12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL YEARBOOK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OF SOCIAL INSURANCE. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Social Insurance Institution

STATISTICAL YEARBOOK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OF SOCIAL INSURANCE. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Social Insurance Institution Zakład Ubezpieczeń Społecznych Social Insurance Institution ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH STATISTICAL YEARBOOK OF SOCIAL INSURANCE 2006-2008 Warszawa 2009 Warsaw Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 14 761 Poz. 92 OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 stycznia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 14 761 Poz. 92 OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 14 761 Poz. 92 92 OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania niezbędne: - Wykształcenie wyższe ekonomiczne - Minimum 3 lata stażu pracy. 2. Wymagania dodatkowe

1. Wymagania niezbędne: - Wykształcenie wyższe ekonomiczne - Minimum 3 lata stażu pracy. 2. Wymagania dodatkowe OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1 etat 1. Wymagania niezbędne: - Wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Polish road development plan in clash with Natura 2000

Polish road development plan in clash with Natura 2000 Programming the EU funds for 200-201 Polish road development plan in clash with Natura 2000 Robert Cyglicki Krakow, Poland November 2-26, 200 1 21 1 Road infrastructure development plans until 201 Ko³baskowo

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo