BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1"

Transkrypt

1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10 ( PROSPEKT ) Terminy pisane wielk¹ liter¹ w niniejszym Aneksie zosta³y zdefiniowane w Prospekcie, w rozdziale Skróty i Definicje. W zwi¹zku z wydaniem przez KNF w dniu 13 stycznia 2010 r. decyzji zezwalaj¹cej na dokonanie zmiany brzmienia 30 ust. 1 Statutu (nr DLB/LB I/700/174/3/09/MG), zmienia siê nastêpuj¹ce czêœci Prospektu: 1. w rozdziale Czynniki ryzyka Ryzyka zwi¹zane z Ofert¹, na str. 23 w czynniku ryzyka Emisja Akcji Oferowanych mo e nie dojœæ do skutku pierwszy akapit o treœci: Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: (i) Zarz¹d podejmie decyzjê o odst¹pieniu od przeprowadzenia Oferty, (ii) na dzieñ zamkniêcia subskrypcji w terminach okreœlonych w Prospekcie nie zostanie objêta zapisem i nale ycie op³acona przynajmniej jedna Akcja Oferowana, lub (iii) Zarz¹d w terminie 12 miesiêcy od Dnia Zatwierdzenia Prospektu lub w terminie 1 miesi¹ca od daty przydzia³u Akcji Oferowanych nie zg³osi do s¹du rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwy szenia kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji Oferowanych, lub (iv) zostanie wydane i uprawomocni siê postanowienie s¹du rejestrowego odmawiaj¹ce zarejestrowania podwy szenia kapita³u zak³adowego Banku w drodze emisji Akcji Oferowanych, lub (v) zostanie wydana i uprawomocni siê decyzja KNF odmawiaj¹ca zezwolenia na zmianê Statutu w zakresie podwy szenia kapita³u zak³adowego. zastêpuje siê akapitem o nastêpuj¹cej treœci: Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: (i) Zarz¹d podejmie decyzjê o odst¹pieniu od przeprowadzenia Oferty, (ii) na dzieñ zamkniêcia subskrypcji w terminach okreœlonych w Prospekcie nie zostanie objêta zapisem i nale ycie op³acona przynajmniej jedna Akcja Oferowana, lub (iii) Zarz¹d w terminie 12 miesiêcy od Dnia Zatwierdzenia Prospektu lub w terminie 1 miesi¹ca od daty przydzia³u Akcji Oferowanych nie zg³osi do s¹du rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwy szenia kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji Oferowanych, lub (iv) zostanie wydane i uprawomocni siê postanowienie s¹du rejestrowego odmawiaj¹ce zarejestrowania podwy szenia kapita³u zak³adowego Banku w drodze emisji Akcji Oferowanych. 2. w rozdziale Prawa i obowi¹zki zwi¹zane z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych i ich waluta, na str. 170 akapit o treœci: Zgodnie z art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego zmiana Statutu wynikaj¹ca z Uchwa³y o Podwy szeniu wymaga zezwolenia KNF. zastêpuje siê akapitem o treœci: Zgodnie z art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego zmiana Statutu wynikaj¹ca z Uchwa³y o Podwy szeniu wymaga zezwolenia KNF. W dniu 13 stycznia 2010 r. KNF wyda³a decyzjê zezwalaj¹c¹ na dokonanie zmiany Statutu wynikaj¹cej z Uchwa³y o Podwy szeniu. 1

2 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. W imieniu Banku Millennium S.A.: Fernando Bicho Cz³onek Zarz¹du Julianna Boniuk-Gorzelañczyk Cz³onek Zarz¹du 2

3 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. W imieniu Millennium Domu Maklerskiego S.A.: Dorota Ma³gorzata Kowalczewska Cz³onek Zarz¹du Mariusz Rak Prokurent 3

4 (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ) Oferta do akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie jednostkowych praw poboru akcji serii L, do praw do akcji serii L oraz do akcji serii L do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy prospekt emisyjny ( Prospekt ) został sporządzony w związku z emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej ( Oferta ) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do akcji serii L o wartości nominalnej 1 zł każda ( Akcje Oferowane ) Banku Millennium S.A. ( Bank lub Millennium ), spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych ( Jednostkowe Prawa Poboru ), do praw do Akcji Oferowanych ( Prawa do Akcji, PDA ) oraz do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). W związku z Ofertą przeprowadzaną na terytorium Polski Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu będzie promować tę Ofertę poza terytorium Polski wyłącznie wśród międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona, w oparciu o oddzielnie przekazany wybranym inwestorom instytucjonalnym dokument marketingowy w formacie międzynarodowego dokumentu ofertowego (ang. Offering Memorandum) ( Dokument Marketingowy ). Promocja Oferty poza terytorium Polski będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Dokument Marketingowy zostanie sporządzony w języku angielskim i nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez żaden organ administracji publicznej, w szczególności organ właściwy w jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona. Bank podkreśla, że Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Banku oraz Akcji Oferowanych jest Prospekt. Ostateczna liczba oferowanych Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, jaka zostanie zaoferowana do objęcia, oraz o liczbie Akcji Oferowanych przypadającej na jedno Jednostkowe Prawo Poboru zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 13 stycznia 2010 r. Cena emisyjna Akcji Oferowanych ( Cena Emisyjna ) zostanie oznaczona przez Zarząd w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu. Informacja o Cenie Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 13 stycznia 2010 r. Dniem Prawa Poboru jest 19 stycznia 2010 r. Liczba Akcji Oferowanych, do których objęcia z pierwszeństwem uprawniać będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru, zależy od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, jaka zostanie zaoferowana do objęcia. Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych Zarząd przydzieli według własnego uznania podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu. W przypadku zawarcia umowy o gwarantowanie emisji przez Bank, Zarząd zaprosi do składania zapisów i przydzieli Akcje Oferowane (nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych) inwestorom wskazanym przez Globalnego Koordynatora i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu lub bezpośrednio Globalnemu Koordynatorowi i Wyłącznemu Prowadzącemu Księgę Popytu, jeżeli tacy inwestorzy nie zostaną przez niego wskazani lub jeśli Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu zdecyduje się złożyć zapis na wszystkie Akcje Oferowane (zob. Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenie zbywalności akcji ). Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dyrektywa Prospektowa ) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ) oraz został przygotowany zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam ( Rozporządzenie 809/2004 ). Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu akcji zwykłych Banku o wartości nominalnej 1 zł każda znajduje się w obrocie na rynku podstawowym GPW. Zamiarem Banku jest notowanie Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. Prospekt nie stanowi oferty objęcia Akcji Oferowanych przez, ani nie dąży do pozyskania ofert objęcia Akcji Oferowanych od, osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert takim osobom jest niezgodne z prawem. Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest dokonywana wyłącznie na terytorium Polski. Ani Prospekt, ani Akcje Oferowane nie zostały zarejestrowane ani zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis niektórych ograniczeń zbywalności Akcji Oferowanych przedstawia rozdział Ograniczenia możliwości nabywania Akcji Oferowanych. AKCJE OFEROWANE ANI INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, ZE ZMIANAMI. OFERTA JEST PRZEPROWADZANA, Z KILKOMA WYJĄTKAMI, WYŁĄCZNIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ZGODNIE Z REGULACJĄ S I JEST SKIEROWANA DO PODMIOTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH (ANG. NON-US PERSONS) (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S). POTENCJALNYCH INWESTORÓW BĘDĄCYCH KWALIFIKOWANYMI INWESTORAMI INSTYTUCJONALNYMI (ANG. QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS) NINIEJSZYM INFORMUJE SIĘ, ŻE KAŻDY PODMIOT ZBYWAJĄCY AKCJE MOŻE OPIERAĆ SIĘ NA ZWOLNIENIU Z ART. 5 AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ZGODNIE Z PRZEPISEM 144A. Z uwagi na konieczność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku, w celu wydania Akcji Oferowanych, inwestorom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane, zostaną wydane Prawa do Akcji. Wydanie nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) zgodnie z harmonogramem Oferty w drodze zapisania PDA na rachunkach papierów wartościowych inwestorów prowadzonych w Polsce. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji Akcji Oferowanych, Bank wystąpi do KDPW o zarejestrowanie Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Z chwilą ich rejestracji w depozycie Prawa do Akcji wygasną, a na rachunkach inwestorów, którzy w tym dniu będą posiadali Prawa do Akcji, zostaną automatycznie zapisane Akcje Oferowane, w stosunku jedna Akcja Oferowana w zamian za jedno Prawo do Akcji. Planuje się, że rozpoczęcie notowań PDA na GPW nastąpi w terminie około tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Przewiduje się, że rozpoczęcie notowań Akcji Oferowanych na GPW powinno nastąpić w terminie około miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu HSBC Bank plc Oferujący Millennium Dom Maklerski S.A. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2010 r.

5 SPIS TREŒCI PODSUMOWANIE... 1 Podsumowaniedzia³alnoœci... 1 HistoriaGrupy... 1 Przewagikonkurencyjne... 2 Strategia... 4 Strukturaakcjonariatu... 6 Podsumowanieczynnikówryzyka... 6 PodsumowanieOferty... 8 Podsumowaniedanychfinansowychioperacyjnych Jakoœæportfelakredytowego CZYNNIKIRYZYKA Ryzykazwi¹zanezwarunkamimakroekonomicznymi Ryzykadotycz¹cedzia³alnoœciGrupy Ryzykazwi¹zanezOfert¹ ISTOTNEINFORMACJE Zastrze enia AneksydoProspektu Informacjadlapotencjalnychinwestorów InformacjadlainwestorówzEuropejskiegoObszaruGospodarczego InformacjadlainwestorówzWielkiejBrytanii Prezentacjainformacjifinansowychiinnychdanych Danemakroekonomiczne,bran oweistatystyczne DokumentyzamieszczonewProspekcieprzezodes³anie Stwierdzeniadotycz¹ceprzysz³oœci WYKORZYSTANIEWP YWÓWZOFERTY DYWIDENDAIPOLITYKADYWIDENDY Danehistorycznenatematdywidendy Politykawzakresiewyp³atydywidendy KAPITALIZACJAIZAD U ENIE Oœwiadczenieokapitaleobrotowym Kapitalizacjaizad³u enie Zad³u eniepoœrednieiwarunkowe KURSYWYMIANYWALUT KURSNOTOWAÑAKCJI WYBRANEHISTORYCZNEINFORMACJEFINANSOWE Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowanesprawozdaniezca³kowitychdochodów Skonsolidowanybilans Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przep³ywów pieniê nych Adekwatnoœæ kapita³owa WybranewskaŸnikifinansowe Jakoœæportfelakredytowego PRZEGL DSYTUACJIOPERACYJNEJIFINANSOWEJ Informacjeogólne Czynnikiogólnemaj¹cewp³ywnawynikioperacyjneifinansowe Szczególneczynnikimaj¹cewp³ywnawynikifinansoweioperacyjne Perspektywy rozwoju oraz ostatnie wydarzenia Wyjaœnienie podstawowych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat Zmianysposobuprezentacjidanychfinansowych Wynikfinansowy i

6 Wynikifinansowewpodzialenasegmentydzia³alnoœci Bilans Zobowi¹zaniawarunkowe ród³afinansowania Przep³ywyœrodkówpieniê nych Nak³adyinwestycyjne Inwestycjebie ¹ceiplanowane Adekwatnoœæ kapita³owa Istotne zasady rachunkowoœci i oszacowania OPISDZIA ALNOŒCIGRUPY Opisogólny Historia Przewagikonkurencyjne Strategia Dzia³alnoœæ Bankowoœædetaliczna Bankowoœækorporacyjna Operacjeskarbuidzia³alnoœæmaklerska Inneobszarydzia³alnoœciGrupy Ratingi Istotneumowy Ubezpieczenia Istotne rzeczowe aktywa trwa³e i wartoœci niematerialne Ochronaœrodowiska Kwestieregulacyjne Postêpowanias¹dowe,administracyjneiarbitra owe W³asnoœæintelektualna Systemy informatyczne Pracownicy ZARZ DZANIERYZYKIEM Informacjeogólne Organizacjawewnêtrzna Ryzykokredytowe Ryzykorynkowe Ryzykop³ynnoœci Ryzykooperacyjne OTOCZENIERYNKOWE Polskisektorbankowy Konkurencjawpolskimsektorzebankowym Sytuacjafinansowapolskiegosektorabankowego Trendywpolskimsektorzebankowym REGULACJESEKTORABANKOWEGOWPOLSCE Nadzórbankowy Inneorganysprawuj¹ceistotnynadzórnaddzia³alnoœci¹banków Specjalne wymagania stawiane bankom BankowyFunduszGwarancyjny Przywilejebankowe Ochronakonsumentów Ochronadanychosobowych OGÓLNEINFORMACJEOBANKU Podstawowe informacje Przedmiotdzia³alnoœci Kapita³zak³adowy Grupa ii

7 ZARZ DZANIEI ADKORPORACYJNY Zarz¹d RadaNadzorcza Pozosta³einformacjenatematcz³onkówZarz¹duorazRadyNadzorczej Wynagrodzenieiwarunkiumówopracêcz³onkówZarz¹duorazcz³onkówRadyNadzorczej DobrePraktyki ZNACZNIAKCJONARIUSZE Znaczniakcjonariusze KontrolanadBankiem PozycjaBankuwGrupieMillenniumbcp StrukturaakcjonariatupoprzeprowadzeniuOferty ROZWODNIENIE TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI TransakcjeBankuzeSpó³kamiZale nymi TransakcjepomiêdzyBankiemaMillenniumbcp Transakcjezcz³onkamiZarz¹duorazzcz³onkamiRadyNadzorczej Wynagrodzeniecz³onkówRadyNadzorczej Transakcjezosobamibliskimicz³onkówZarz¹duiRadyNadzorczej PRAWAIOBOWI ZKIZWI ZANEZAKCJAMIORAZWALNEZGROMADZENIE Prawaiobowi¹zkizwi¹zanezAkcjami Prawaiobowi¹zkizwi¹zanezWalnymZgromadzeniem ZmianaprawakcjonariuszyBanku UmorzenieAkcji Prawodo ¹daniawyborurewidentadosprawszczególnych Publiczneofertyprzejêcia Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych i ich waluta Podstawa prawna ubiegania siê o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych, Praw Poboru i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW WARUNKIOFERTY Podstawowe informacje o Ofercie Osoby,doktórychkierowanajestOferta HarmonogramOferty Odst¹pienielubzawieszenieprzeprowadzeniaOferty CenaEmisyjna LiczbaAkcjiobjêtychOfert¹ OsobyuprawnionedoPrawaPoboru LiczbaAkcjiOferowanych,doktórychobjêciazpierwszeñstwemuprawniaæbêdzieJednostkowePrawoPoboru Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru OsobyuprawnionedozapisaniasiênaAkcjeOferowanewwykonaniuPrawaPoboruorazdoZapisówDodatkowych MiejsceprzyjmowaniazapisówwwykonaniuPrawaPoboruorazZapisówDodatkowych Sposóbsk³adaniazapisówwwykonaniuPrawaPoboruorazZapisówDodatkowych Op³aceniezapisówwwykonaniuPrawaPoboruorazZapisówDodatkowychorazskutkibrakuop³aceniazapisu ObejmowanieakcjinieobjêtychwwykonaniuPrawaPoboruorazZapisówDodatkowych Op³acenie zapisów sk³adanych na Akcje Oferowane nieobjête zapisami sk³adanymi w wykonaniu Prawa Poboru izapisamidodatkowymiorazskutkibrakuop³aceniazapisu Wi¹ ¹cycharakterzapisu Przydzia³AkcjiOferowanych Zasadyzwrotuœrodków DostarczeniePrawdoAkcjiiAkcjiOferowanych SUBEMISJA,STABILIZACJAIUMOWNEOGRANICZENIEZBYWALNOŒCIAKCJI GlobalnyKoordynatoriWy³¹cznyProwadz¹cyKsiêgêPopytu,Oferuj¹cy Nazwaiadresagentówds.p³atnoœciipodmiotówœwiadcz¹cychus³ugidepozytowe Subemisja iii

8 Stabilizacja Lock-up OGRANICZENIAMO LIWOŒCINABYWANIAAKCJIOFEROWANYCH OfertapublicznaAkcjiOferowanychwPolsce EuropejskiObszarGospodarczy WielkaBrytania StanyZjednoczoneAmeryki Kanada Japonia RYNEKKAPITA OWYWPOLSCEORAZOBOWI ZKIZWI ZANEZNABYWANIEMIZBYWANIEMAKCJI Gie³daPapierówWartoœciowychwWarszawieS.A Ustawy reguluj¹ce dzia³anie rynku kapita³owego Ustawa o Ofercie Publicznej prawa i obowi¹zki zwi¹zane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi PrawoBankowe KodeksSpó³ekHandlowych obowi¹zekzawiadomieniaspó³kioosi¹gniêciustosunkudominacji Rozporz¹dzeniewsprawieKontroliKoncentracji Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów OPODATKOWANIE Zasadyopodatkowaniapodatkiemdochodowymodosóbfizycznychorazpodatkiemdochodowymodosóbprawnych Zasadyopodatkowaniapodatkiemodczynnoœcicywilnoprawnychumówsprzeda ypapierówwartoœciowych Zasadyopodatkowaniapodatkiemodspadkówidarowizn INFORMACJEDODATKOWE Dokumentyudostêpnionedowgl¹du Bieglirewidenci Podmiotyzaanga owanewofertê Informacjepochodz¹ceodekspertów OSOBYODPOWIEDZIALNE OœwiadczenieBanku OœwiadczenieOferuj¹cego OœwiadczenieDoradcyPrawnegoBanku SKRÓTYIDEFINICJE SPRAWOZDANIAFINANSOWE Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Pó³roczne Sprawozdanie Finansowe oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwarta³ 2009 r Skrócone Œródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wraz z raportem niezale nego bieg³ego rewidenta z przegl¹du SkróconegoŒródrocznegoSkonsolidowanegoSprawozdaniaFinansowego... F-1 iv

9 PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie nale y traktowaæ wy³¹cznie jako wprowadzenie do Prospektu zawiera ono informacje, które znajduj¹ siê w innych jego czêœciach. Nale y podkreœliæ, e podsumowanie nie jest wyczerpuj¹ce i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, decyzji o nabyciu lub wykonaniu Prawa Poboru oraz inwestycji w Akcje Oferowane, dlatego te decyzja o nabyciu lub wykonaniu Prawa Poboru oraz zainwestowaniu w Akcje Oferowane powinna byæ ka dorazowo podejmowana w oparciu o treœæ ca³ego Prospektu. Przed podjêciem decyzji inwestycyjnej potencjalni inwestorzy powinni uwa nie przeczytaæ ca³y Prospekt, w szczególnoœci rozdzia³ Czynniki ryzyka, wszelkie aneksy do Prospektu wymagane obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotycz¹cymi ich notami objaœniaj¹cymi. Bank nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkodê powsta³¹ w zwi¹zku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani adnym jego t³umaczeniem, chyba e podsumowanie wprowadza w b³¹d, jest niedok³adne w œwietle informacji zawartych w innych czêœciach Prospektu lub sprzeczne z innymi czêœciami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa dotycz¹cego treœci Prospektu do s¹du w Pañstwie Cz³onkowskim potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego t³umaczenia Prospektu przed rozpoczêciem postêpowania przed s¹dem. Osoby, które sporz¹dzi³y niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego t³umaczenie), ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jedynie za szkodê wyrz¹dzon¹ w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w b³¹d, jest niedok³adne lub sprzeczne z innymi czêœciami Prospektu. Podsumowanie dzia³alnoœci Bank jest jednym z najwiêkszych banków w Polsce i ma siln¹ pozycjê w sektorze bankowoœci detalicznej. Grupa zajmuje równie siln¹ pozycjê w sektorze us³ug finansowych dla MŒP oraz leasingu i faktoringu. Dzia³alnoœæ Grupy jest podzielona na trzy segmenty detaliczny, korporacyjny (obejmuj¹cy tak e leasing) oraz segment operacji skarbu i dzia³alnoœci maklerskiej. Na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. Grupa obs³ugiwa³a oko³o 1,1 miliona aktywnych klientów detalicznych, podzielonych na trzy kategorie: klientów rynku masowego, klientów zamo nych, mikroprzedsiêbiorstwa i przedsiêbiorców indywidualnych. Klienci detaliczni s¹ obs³ugiwani przez 474 oddzia³y zlokalizowane w ca³ej Polsce, w tym 42 centra finansowe w najwiêkszych miastach. Na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. Grupa posiada³a równie oko³o klientów korporacyjnych g³ównie MŒP, które s¹ obs³ugiwane poprzez sieæ 31 centrów biznesu w 19 ró nych lokalizacjach w Polsce. Oprócz sieci oddzia³ów Grupa oferuje swoim klientom detalicznym i korporacyjnym szerok¹ gamê kana³ów dystrybucji, w tym obs³ugê telefoniczn¹, bankomaty i bankowoœæ internetow¹. Klienci Grupy mog¹ korzystaæ ze swoich kart bankomatowych we wszystkich bankomatach w Polsce, a na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. preferencyjne stawki przys³ugiwa³y im w ponad bankomatach, w tym w 576 bankomatach Millennium, co stanowi³o 14,6% ogólnej liczby bankomatów w Polsce (wed³ug danych z portalu Oko³o klientów Grupy korzysta³o z platformy bankowoœci elektronicznej Millenet. Oprócz produktów i us³ug bankowych oferowanych klientom detalicznym i korporacyjnym Grupa udostêpnia równie swoim klientom wyspecjalizowane produkty i us³ugi finansowe, w tym w szczególnoœci fundusze inwestycyjne, leasing ruchomoœci (g³ównie pojazdów i maszyn) oraz nieruchomoœci, a tak e us³ugi maklerskie. Na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. wartoœæ portfela depozytów klientów Grupy wynosi³a mln z³, zaœ wartoœæ portfela kredytów i po yczek udzielonych klientom wynosi³a mln z³, co stanowi³o, odpowiednio, 5,1% oraz 5,2% udzia³u w rynku wed³ug danych NBP. Za rok obrotowy zakoñczony 31 grudnia 2008 r. Grupa osi¹gnê³a zysk po opodatkowaniu w wysokoœci 413,4 mln z³, podczas gdy za okres dziewiêciu miesiêcy zakoñczony 30 wrzeœnia 2009 r. Grupa ponios³a stratê po opodatkowaniu w wysokoœci 66,0 mln z³. Grupa dysponuje zadowalaj¹c¹ baz¹ kapita³ow¹ na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. kapita³y w³asne wynosi³y mln z³, a skonsolidowany wspó³czynnik wyp³acalnoœci wynosi³ 11,43%. Historia Grupy Bank zosta³ za³o ony w 1989 r., pocz¹tkowo pod firm¹ Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. (BIG), zatem prowadzi dzia³alnoœæ od momentu wprowadzenia w Polsce zasad wolnej gospodarki rynkowej. W 1991 r. BIG by³ pierwszym bankiem w Polsce, który oferowa³ karty kredytowe Visa, a w 1992 r. sta³ siê pierwszym bankiem, którego akcje zosta³y wprowadzone do obrotu na GPW. W 1997 r. BIG po³¹czy³ siê z Bankiem Gdañskim S.A., w nastêpstwie czego firma Banku zosta³a zmieniona na BIG Bank GDAÑSKI S.A. (BBG). W 1998 r., w ramach joint venture z Millennium bcp, BBG uruchomi³ Millennium, nowoczesn¹ sieæ dystrybucyjn¹ przeznaczon¹ do obs³ugi klientów indywidualnych. W latach 2001 i 2002 sieæ oddzia³ów BBG zosta³a po³¹czona z now¹ sieci¹ Millennium, a w 2003 r. firma Banku zosta³a zmieniona na jej aktualn¹ firmê: Bank Millennium S.A. W latach nastêpuj¹cych po po³¹czeniu, od 2003 do 2005 r., Grupa koncentrowa³a siê na integracji swojej platformy operacyjnej i systemów informatycznych oraz zmianie struktury bilansu, w szczególnoœci poprzez ograniczenie przeterminowanych kredytów i sprzeda aktywów nie zwi¹zanych z jej podstawow¹ dzia³alnoœci¹. Od 2006 r. do 2008 r. Grupa z sukcesem po³¹czy³a znacz¹cy wzrost skali dzia³alnoœci z wyraÿn¹ popraw¹ rentownoœci. W powy szym okresie g³ównymi osi¹gniêciami Grupy by³o uzyskanie na dzieñ 31 grudnia 2008 r. 11,5% udzia³u w rynku kredytów hipotecznych 1

10 oraz 7,1% udzia³u w rynku depozytów klientów indywidualnych, wed³ugdanychnbp.podwzglêdem wyników finansowych Grupa osi¹gnê³a wskaÿnik ROE o wartoœci bliskiej 20% za okres szeœciu miesiêcy zakoñczony dnia 30 czerwca 2008 r. Wyniki te zosta³y osi¹gniête w okresie, w którym Grupa wdro y³a ambitny plan rozwoju obejmuj¹cy otwarcie lub przekszta³cenie w sumie 214 oddzia³ów oraz realizacjê programu zmiany marki (logo). Dziêki realizacji programu rozwoju Grupa posiada obecnie jedn¹ z najwiêkszych sieci oddzia³ów w Polsce, obejmuj¹c¹ wszystkie miasta o liczebnoœci ponad mieszkañców. Silne trendy wzrostu biznesu i rentownoœci uleg³y odwróceniu w 2009 r. w wyniku niekorzystnych uwarunkowañ rynkowych spowodowanych miêdzynarodowym kryzysem finansowym, który mia³ istotny wp³yw na Bank oraz na ca³y polski sektor bankowy. Bank szybko zareagowa³ na nowe okolicznoœci i po przeprowadzeniu reorganizacji wewnêtrznej jest obecnie gotów do powrotu na drogê rentownego wzrostu realizowanego w oparciu o przekszta³cone platformy biznesowe, uproszczon¹, bardziej efektywn¹ kosztowo i elastyczn¹ strukturê operacyjn¹ opart¹ na powtarzalnych Ÿród³ach przychodów. Millennium bcp, który w 1998 r. naby³ pocz¹tkowo 20-procentowy udzia³ w kapitale zak³adowym BBG, zwiêkszy³ swój udzia³ do 50% w 2000 r., a nastêpnie do 65,5% w 2006 r., staj¹c siê wiêkszoœciowym akcjonariuszem Banku. Przewagi konkurencyjne Zarz¹d uwa a, e wymienione poni ej przewagi konkurencyjne Grupy umo liwi¹ jej wykorzystanie mo liwoœci rozwoju w przysz³oœci i osi¹gniêcie celów strategicznych. Silna pozycja rynkowa Grupa posiada siln¹ pozycjê w sektorze bankowoœci detalicznej w Polsce, obs³uguj¹c na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. oko³o 1,1 mln aktywnych klientów. Na wskazany powy ej dzieñ udzia³ Grupy w rynku depozytów detalicznych i kredytów hipotecznych w Polsce wynosi³, odpowiednio, 6,0% i 10,6% (wed³ug danych NBP). Grupa jest jednym z najwiêkszych wystawców kart kredytowych wœród polskich banków, a na dzieñ 30 czerwca 2009 r. jej udzia³ w rynku pod wzglêdem wolumenu transakcji realizowanych przy u yciu kart kredytowych wynosi³ 9,0% (wed³ug danych NBP). W sektorze bankowoœci korporacyjnej Grupa koncentruje swoje dzia³ania g³ównie na oferowaniu us³ug bankowych i finansowych dla MŒP (na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. depozyty MŒP stanowi³y (pod wzglêdem wartoœci) oko³o 44% wszystkich depozytów korporacyjnych Grupy, a kredyty udzielone MŒP stanowi³y (pod wzglêdem wartoœci) oko³o 33% kredytów korporacyjnych Grupy). Grupa ma siln¹ pozycjê rynkow¹ w Polsce w zakresie us³ug leasingowych, œwiadczonych g³ównie na rzecz swoich klientów z sektora MŒP. Na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. Grupa zajmowa³a ósm¹ pozycjê w Polsce z udzia³em w rynku w wysokoœci 5,5% (wed³ug danych Zwi¹zku Polskiego Leasingu). Grupa ma tak e siln¹ pozycjê rynkow¹ w Polsce w zakresie us³ug faktoringowych i notowana jest na siódmej pozycji w Polsce (drugiej wœród banków) z udzia³em w rynku w wysokoœci 5,3% na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. (wed³ug danych dziennika Rzeczpospolita ). Zarz¹d uwa a, e aktualna pozycja rynkowa Grupy zapewni jej siln¹ platformê pozwalaj¹c¹ na rentowny rozwój. Rozleg³a sieæ dystrybucji Bankowa sieæ detaliczna Grupy, któr¹ tworz¹ 474 oddzia³y zlokalizowane w ca³ej Polsce, by³a na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. jedn¹ z najwiêkszych bankowych sieci detalicznych w Polsce. Dodatkowo istniej¹ca sieæ oddzia³ów Grupy obejmuje 31 centrów biznesowych zlokalizowanych na obszarze ca³ej Polski, które obs³uguj¹ ró nego rodzaju klientów korporacyjnych. Sieæ oddzia³ów Grupy obejmuje wszystkie polskie miasta powy ej mieszkañców, przy czym skoncentrowana jest w najbardziej rozwiniêtych gospodarczo obszarach kraju, które charakteryzuj¹ siê relatywnie nisk¹ stop¹ bezrobocia i wy szym poziomem wymagañ klientów, i obejmuje najwiêksze miasta (Warszawê, Gdañsk, Kraków, Katowice, Wroc³aw, Poznañ i ódÿ). Na niektórych obszarach dzia³alnoœci Grupa wyró nia siê pod wzglêdem wielkoœci swej sieci dystrybucji na tle innych banków, szczególnie w Warszawie i województwie mazowieckim (117 oddzia³ów) oraz w Gdañsku i województwie pomorskim (80 oddzia³ów). Zarz¹d uwa a, e rozleg³a sieæ dystrybucji Grupy zapewnia siln¹ platformê umo liwiaj¹c¹ pozyskiwanie nowych klientów i zwiêkszanie sprzeda y produktów i us³ug zarówno na rzecz nowych, jak i istniej¹cych klientów. Wysoka rozpoznawalnoœæ marki Bank posiada jedn¹ z najlepiej rozpoznawalnych marek wœród banków w Polsce. Zgodnie z wynikami badañ przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC, wiod¹c¹ niezale n¹ firmê badañ rynku, na koniec wrzeœnia 2009 r. Bank zajmowa³ trzeci¹ pozycjê poœród banków w Polsce pod wzglêdem spontanicznej rozpoznawalnoœci marki oraz pierwsz¹ pozycjê wœród banków pod wzglêdem rozpoznawalnoœci reklamowej. Zarz¹d uwa a, e wysoka rozpoznawalnoœæ marki przyczyni siê znacz¹co do utrzymania istniej¹cych klientów, pozyskania nowych klientów oraz zwiêkszenia sprzeda y produktów i us³ug zarówno na rzecz nowych, jak i istniej¹cych klientów. Zintegrowana i wszechstronna oferta obejmuj¹ca produkty i us³ugi oraz mo liwoœci sprzeda y krzy owej Grupa oferuje swoim klientom szerok¹ gamê produktów i us³ug bankowych, które uzupe³niaj¹ specjalistyczne us³ugi finansowe, takie jak leasing, faktoring, fundusze inwestycyjne i us³ugi maklerskie. Stosuj¹c ró ne kana³y komunikacji i ³¹cz¹c kontakty osobiste w oddzia³ach z Internetem i bankowoœci¹ telefoniczn¹, Grupa ma mo liwoœæ wykorzystywania szerokiego zakresu oferowanych produktów i us³ug w celu wzmocnienia zwi¹zków ze swoimi klientami poprzez sprzeda krzy ow¹ tych produktów, tak aby w pe³ni zaspokoiæ rosn¹ce potrzeby klientów. W ramach strategii Millennium 2010 Grupaosi¹gnê³awzrostwskaŸnikasprzeda y krzy owej (stanowi¹cy œredni¹ 2

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A.

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo