KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE"

Transkrypt

1 KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIV Maj 2014 Nr 5 (281)

2 Numer zamknięto w dniu 31 maja 2014 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie: Ryszard Kałwa Rysunek na okładce: Bogdan Bukowski Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział II Karny Kraków, ul. Przy Rondzie 3 tel. (12) , Skład, łamanie: Agata Waksmundzka ISSN Nakład 670 egz. Zbiór orzecznictwa karnego Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

3 Spis treści I. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 5 A. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego 5 B. Sprawy nowo wniesione 6 II. Z biuletynu 4/14 Sądu Najwyższego 7 A. Uchwały Izby Karnej 7 B. Pytania prawne 8 C. Orzeczenia tezowane 9 III. Inne orzeczenia Sądu Najwyższego 10 A. Wyłączenie odpowiedzialności karnej 12 B. Probacja 14 C. Wyrażenia ustawowe 14 D. Przestępstwa drogowe 15 E. Przestępstwa przeciw wymiarowi sprawiedliwości 15 F. Przestępstwa przeciwko mieniu 16 G. Sąd 16 I. Strony 18 J. Czynności procesowe 19 K. Dowody 19 L. Wyrokowanie 19 Ł. Postępowanie odwoławcze 20 M. Postępowania szczególne 22 N. Kasacja 22 O. Wznowienie postępowania 25 P. Postępowanie w stosunkach międzynarodowych 28 Q. Wykonanie 29 R. Prawo o notariacie z 1991 roku 30 S. Ustrój sądów powszechnych z 2001 roku 30 IV. Orzeczenia Sądu Apelacyjnego 31 A. Wymiar kary 31 B. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 31 C. Sąd 32 D. Postępowanie przed sądem I instancji 33 E. Postępowanie odwoławcze 33 3

4 4 F. Wznowienie postępowania 34 G. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie 35 H. Stosunki międzynarodowe 35 I. Koszty procesu 36 J. Wykonanie 36 K. Prawo o adwokaturze 37 L. Lustracja 37 V. Orzeczenia innych sądów apelacyjnych 38 A. Formy popełnienia przestępstwa 38 B. Wyłączenie odpowiedzialności karnej 39 C. Powrót do przestępstwa 39 D. Podobieństwo przestępstw 39 E. Przestępstwa przeciwko czci 40 F. Przestępstwa przeciwko mieniu 40 G. Sąd 41 H. Strony 41 I. Dowody 41 J. Postępowanie przed sądem I instancji 42 K. Wznowienie postępowania 43 L. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie 43 Ł. Wyrok łączny 45 M. Koszty procesu 45 N. Wykonanie 47 O. Prawo karne skarbowe 47 P. Przeciwdziałanie narkomanii 47 Q. Opieszałość postępowania 48 VI. Personalia 48 VII. Legislacja 49 VIII. Bibliografia prawa karnego 50 A. Artykuły 50 B. Reforma prawa karnego 54 C. Glosy 54 D. Recenzje 55 E. Sprawozdania. Informacje 56 F. Varia 56 IX. Poczet sędziów krakowskich cz. XVI 57 X. Skorowidz 70

5 I. Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO A. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 roku poz. 69), w części obejmującej słowa a w uzasadnionych przypadkach także akt spraw sądowych, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok TK z dnia 8 maja 2014 roku U 9/13 na wniosek Prokuratora Generalnego, poz. 674 Dziennika Ustaw z dnia 23 maja 2014 roku 2. I. Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 roku poz. 611, 628 i 829), w części zawierającej słowa regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. II. Przepis wymieniony w części I wyroku, w części tam wskazanej, traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok TK z dnia 20 maja 2014 roku K 17/13 na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, poz. 693 Dziennika Ustaw z dnia 28 maja 2014 roku 5

6 3. Art w związku z art. 159 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89 poz. 555 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 10 stycznia 2003 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego, ustawy przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17 poz. 155): a) jest zgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą określoności prawa, b) w zakresie, w jakim nie określa przesłanek odmowy dostępu do tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają postanowienie prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w określonych miejscach, jest niezgodny z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wyrok TK z dnia 20 maja 2014 roku SK 13/13 na skutek skargi konstytucyjnej Grzegorza Kaźmierczaka, poz. 694 Dziennika Ustaw z dnia 28 maja 2014 roku B. Sprawy nowo wniesione 4. Rzecznik Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (K 11/14); rozpoznanie wniosku połączono z rozpoznaniem wcześniej wniesionego wniosku Prezydenta RP zapisanego pod sygn. akt K 6/14, który przedstawiliśmy w Zeszycie 3/14 poz. 6; 6

7 5. Sp. z o. o. o zbadanie zgodności art w zw. z art k.p.k. i art. 632 pkt 1 w związku z art. 640 z przepisem art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP (SK 14/14). II. Z BIULETYNU 4/14 SĄDU NAJWYŻSZEGO A. Uchwały Izby Karnej 6. Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku poz. 1247) ma zastosowanie także w sytuacji orzeczenia podlegającej wykonaniu kary łącznej, obejmującej karę pozbawienia wolności wymierzoną za przestępstwo, stanowiące według tej ustawy wykroczenie. Uchwała z dnia 14 kwietnia 2014 roku I KZP 3/14 na pytanie SO Olsztyn, OSNKW 6/14 poz Na postanowienie w przedmiocie zastosowania art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku poz. 1247) przysługuje zażalenie per analogiam do art k.p.k. Uchwała z dnia 30 kwietnia 2014 roku I KZP 4/14 na pytanie SO Warszawa, OSNKW 6/14 poz. 45 7

8 8. Postanowieniami z dnia z dnia 30 kwietnia 2014 roku odmówiono odpowiedzi na pytania I KZP 5/14 SO Tarnów i I KZP 6/14 SO Gliwice dot. kary za czyny, które w jesiennej noweli ustawy procesowej uznano za wykroczenia, zamieszczone w Zeszycie 2/14 poz. 6 i 3/14 poz. 15. B. Pytania prawne 9. Czy w postępowaniu kasacyjnym dopuszczalne jest uchylenie zaskarżonego orzeczenia wyłącznie w części, w jakiej nie zawiera ono rozstrzygnięcia w przedmiocie środka karnego, którego zastosowanie było obligatoryjne? (I KZP 13/14, Pierwszy Prezes SN) 10. Czy «potrzeba» wznowienia postępowania, o której mowa w art k.p.k., może dotyczyć jedynie postępowania w sprawie, do której odnosi się rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o naruszeniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, czy również innych postępowań karnych, w których zaistniało naruszenie postanowień Konwencji podobne do stwierdzonego w orzeczeniu tego Trybunału wydanym przeciwko Polsce? (I KZP 14/14, Pierwszy Prezes SN) 11. Czy warunkiem uznania wydatków za niezbędne w rozumieniu 19 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb 8

9 Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (j. t.: Dz. U. z 2013 roku poz. 461) w przypadku realizacji czynności poza miejscem zamieszkania lub siedzibą obrońcy z urzędu jest złożenie wniosku o wyznaczenie innego obrońcy, o jakim stanowi art zd. 2 k.p.k. i jego nieuwzględnienie, czy też złożenie takiego wniosku nie jest wymagane? (I KZP 15/14, Prokurator Generalny) C. Orzeczenia tezowane 12. Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, złożony w trybie art. 148 k.k.s., nie stanowi aktu oskarżenia lub wniosku o ukaranie. Wyrok z dnia 4 grudnia 2013 roku II KK 174/13, OSNKW 5/14 poz Opis czynu, o którym mowa w art pkt 1 k.p.k., może być dokonywany w języku ogólnym, a niekoniecznie w języku ściśle prawnym; istotne jest tylko, aby odpowiadał on pełnemu zespołowi znamion przewidzianych w przepisie określającym dany typ czynu zabronionego. Postanowienie z dnia 5 grudnia 2013 roku II KK 212/13, OSNKW 5/14 poz Niedopuszczalna jest kasacja wywiedziona na korzyść oskarżonego od wyroku skazującego go na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, która podnosi zarzut naruszenia art

10 k.p.k., powołując się na uchybienie, które w ogóle w przepisie tym nie jest przewidziane, a które pomimo to skarżący traktuje jako objęte tą regulacją. Postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 roku IV KK 402/ Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym (art pkt 3 k.k.), a zarazem organem postępowania wykonawczego (art. 2 pkt 6 k.k.w.). 2. Status sprawozdania kuratora jako dokumentu zależy od indywidualnej oceny okoliczności konkretnej sprawy; sprawozdanie kuratora sądowego zawierające w sobie kategoryczne stwierdzenie o wykonaniu obowiązku naprawienia szkody uznać należy za dokument w rozumieniu art k.k. Postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 roku III KK 392/13, OSNKW 5/14 poz Dla bytu przestępstwa określonego w art k.k. nie jest wymagane, aby rozporządzenie mieniem nastąpiło przez pokrzywdzonego, a konieczne jest tylko, by istniała tożsamość pomiędzy osobą wprowadzoną w błąd (lub której błąd wyzyskano albo też wyzyskano jej niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania) i osobą rozporządzającą mieniem własnym lub cudzym. Postanowienie z dnia 10 stycznia 2014 roku III KK 10/13, OSNKW 4/14 poz Procedura karna wyklucza kumulację ról pokrzywdzonego i oskarżonego w postępowaniu co do tego samego 10

11 czynu. Jeśli właściciel zwierzęcia, a więc osoba, która potencjalnie może być pokrzywdzonym czynem polegającym na znęcaniu się nad tym zwierzęciem, sama się nad nim znęca, pozbawia się możliwości działania w charakterze pokrzywdzonego. Doprowadza w rezultacie do stanu, który w art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku Nr 106 poz ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2012 roku, określono formułą nie działa pokrzywdzony. Stan niedziałania pokrzywdzonego zachodzi więc także wtedy, gdy przedmiotem postępowania jest odpowiedzialność karna za znęcanie się nad zwierzęciem przez jego właściciela lub posiadacza. Ze względu na potrzebę ochrony zwierząt w takich także sytuacjach ustawodawca upoważnił do wykonywania praw pokrzywdzonego organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Wyrok z dnia 16 stycznia 2014 roku V KK 370/13, OSNKW 5/14 poz Podmioty, o których mowa w art k.p.k. mogą skarżyć jedynie prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie, zatem w postępowaniu podmiotowo złożonym, w sytuacji gdy sąd odwoławczy, rozpoznając apelację dotyczącą jednego lub niektórych z oskarżonych, zmienia lub uchyla wyrok na jego lub ich korzyść, nie czyniąc tego także wobec innych oskarżonych objętych tym wyrokiem, którzy go nie zaskarżyli, mimo istnienia podstaw do takiej reakcji, wynikających z art. 435 k.p.k., przedmiotem kasacji, powołującej się na istnienie tych samych względów, które wskazują na tożsame uchybienie w odniesieniu do tych oskarżonych, może być jedynie wyrok sądu pierwszej instancji, który uprawomocnił się wobec nich bez zaskarżania, a nie wyrok sądu odwoławcze- 11

12 go, w którym nie wypowiedziano się w ogóle w kwestiach dotyczących tych oskarżonych. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2014 roku V KK 321/13, OSNKW 5/14 poz Pominięto postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 roku IV KK 402/13 dot. kasacji powołującej się na nieistniejące uchybienia, zamieszczone poprzednio w Zeszycie 3/14 poz. 48, ostatnio podane także w OSNKW 5/14 poz. 39. III. INNE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO A. Wyłączenie odpowiedzialności karnej Zob. poz. 33 zażywanie narkotyków a poczytalność sprawcy B. Środki karne 20. Podstawę prawną orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy warunkowym umorzeniu postępowania może stanowić jedynie przepis art k.k. Okres na jaki orzeka się środek karny w oparciu o przepis art in fine k.k., jest ograniczony do 2 lat, co stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w art k.k. Wyrok z dnia 6 lutego 2014 roku III KK 481/13, OSNPG 5/14 poz. 4 12

13 21. Orzeczenie przez sąd środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju nie narusza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U. z 2011 roku Nr 30 poz. 151 ze zm.). Postanowienie z dnia 26 lutego 2014 roku I KZP 29/13, OSNPG 5/14 poz. 2; inna teza z tego postanowienia pod poz. 22 i Sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, określając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy i dopiero to orzeczenie sądu stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie przez właściwy organ administracji. Organ ten nie może przy tym rozszerzać ani zawęzić orzeczonego przez sąd zakazu. Postanowienie z dnia 26 lutego 2014 roku I KZP 29/13, OSNPG 5/14 poz. 8, OSNKW 7/14 poz. 52; inna teza z tego postanowienia pod poz. 21 i Jeżeli sąd orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi potrzebne jest prawo jazdy kategorii B, to kierowca nie dostanie dokumentu w zakresie innych kategorii, ale też zakaz nie rozciąga się na te uprawnienia, które wcześniej posiadał. Postanowienie z dnia 26 lutego 2014 roku I KZP 29/13, LEX ; inna teza tego postanowienia pod poz

14 B. Probacja 24. Z art k.k. wynika wyrażenie, że w razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż dwa lata, ani dłuższy niż pięć lat. Zatem, nawet jeżeli okres kary pozostałej do wykonywania jest krótszy od dwóch lat, okres próby nie może być krótszy niż owe dwa lata. Postanowienie z dnia 13 lutego 2014 roku II KK 271/13, OSNPG 5/14 poz Artykuł 66 1 k.k. pozwala na warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli spełnione zostaną wszystkie, szczegółowo określone w tym przepisie przesłanki związane z czynem oraz z osobą sprawcy, uzasadniające wobec niego pozytywną prognozę kryminologiczną. Jedną z tych przesłanek, stanowiących warunek in sine qua non zastosowania instancji warunkowego umorzenia postępowania, jest uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo umyślne. Wyrok z dnia 20 lutego 2014 roku III KK 339/13, OSNPG 5/14 poz. 3 C. Wyrażenia ustawowe Zob. poz. 27 definicja groźby bezprawnej 14

15 D. Przestępstwa drogowe 26. Przestępstwo określone w art lub 2 k.k., popełnione na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, w następstwie którego inna osoba niebędąca pokrzywdzonym tym przestępstwem odniosła obrażenia powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni albo poniosła szkodę w mieniu, zgodnie z art k.w., stanowi jednocześnie wykroczenie określone w art k.w. Postanowienie z dnia 27 marca 2014 roku I KZP 1/14, LEX , OSNKW 7/14 poz. 54 E. Przestępstwa przeciw wymiarowi sprawiedliwości 27. Przepis art. 245 k.k. posługuje się znamieniem groźby bezprawnej w rozumieniu definicji zawartej w art k.k., która nie zawiera wyrażonego wprost wymagania, aby każde z wymienionych tam zachowań wywołało w zagrożonym uzasadnioną obawę spełnienia groźby; natomiast ten ostatni skutek, ustawodawca związał i to pośrednio z postacią groźby opisaną w art. 190 k.k. Postanowienie z dnia 27 marca 2014 roku I KZP 2/14, LEX , OSNKW 7/14 poz

16 F. Przestępstwa przeciwko mieniu 28. Przepis art k.k. ogranicza wyraźnie możliwości orzeczenia nawiązki jedynie w razie skazania sprawcy za wyrąb drzewa w lesie, o którym mowa w 1 tego przepisu, albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego. Nie odnosi się on tym samym do sytuacji, gdy sprawca zostaje skazany nie za kradzież drzewa, lecz za kradzież drewna. Wyrok z dnia 6 lutego 2014 roku III KK 482/13, OSNPG 5/14 poz. 6 G. Sąd 29. Przepis art. 37 k.p.k. nie może być wykorzystywany do ponownej weryfikacji zapadłego w tej sprawie orzeczenia wydanego w trybie art. 36 k.p.k., bowiem byłoby to równoznaczne z przeprowadzeniem nieprzewidzianej przez ustawę kontroli orzeczenia wydanego na podstawie art. 36 k.p.k. i stanowiło obejście zarówno dyspozycji tego przepisu jak i art. 37 k.p.k. Postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 roku II KO 86/13, LEX Dobro wymiaru sprawiedliwości w ujęciu art. 37 k.p.k., uzasadniające przekazanie sprawy do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi, zachodzi także wtedy, gdy osobą pokrzywdzoną w postępowaniu karnym jest sędzia orzekający w sądzie właściwym miejscowo. W takiej sytuacji troska o to, aby rozstrzygnięciom sądowym 16

17 towarzyszyła społeczna świadomość, że są one niezależne od relacji zawodowych istniejących między pracownikami organów wymiaru sprawiedliwości, uzasadnia przekazanie sprawy do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi. Postanowienie z dnia 12 lutego 2014 roku V KO 1/14, LEX Zob. poz. 39 właściwość w sprawie z zażalenia na odmową doręczenia uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego 31. Przepis art. 37 k.p.k. ma charakter wyjątkowy, zatem konieczną przesłanką skorzystania z właściwości delegacyjnej na jego podstawie jest realne, oparte na racjonalnych przesłankach, zagrożenie obiektywizmu w orzekaniu. Postanowienie z dnia 18 lutego 2014 roku IV KO 2/14, OSNPG 5/14 poz Korzystanie z właściwości delegacyjnej w trybie art. 37 k.p.k. może nastąpić wyjątkowo, jako odstępstwo od konstytucyjnej zasady rozpoznania sprawy przez właściwy sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) w sytuacji, gdy zostanie wykazane przez sąd inicjujący to postępowanie, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga takiego postąpienia. Postanowienie z dnia 19 lutego 2014 roku II KO 5/14, OSNPG 5/14 poz

18 I. Strony 33. Sam fakt zażywania przez skazanego narkotyków, i to okazjonalnego, w sytuacji gdy w toku postępowania nie było żadnych podstaw do kwestionowania jego poczytalności, nie prowadzi automatycznie do zaistnienia wątpliwości co do jego stanu psychicznego. Ocena, czy istnieją wątpliwości co do poczytalności oskarżonego, powinna być dokonywana w oparciu o całość materiału dowodowego i wszelkie okoliczności sprawy. Postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 roku II KK 366/13, LEX Notka: Wypowiadaliśmy się podobnie co do wiarygodności zeznań świadka (KZS 12/00 poz. 27 i 12/02 poz. 41, zbiór 1517 i 1779). 34. Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia w okolicznościach, gdy nie zostały spełnione warunki określone w art k.p.k., równoznaczne jest z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela. Wyrok z dnia 26 lutego 2014 roku III KK 6/14, OSNPG 5/14 poz Miesięczny termin określony w art k.p.k. jest terminem prekluzyjnym liczonym od doręczenia pokrzywdzonemu, a nie jego pełnomocnikowi, zawiadomienia o wydaniu powtórnie postanowienia przez prokuratora. Wyrok z dnia 26 lutego 2014 roku III KK 6/14, OSNPG 5/14 poz

19 J. Czynności procesowe 36. Oryginały postanowień muszą zostać podpisane przez sędziów, którzy te orzeczenia wydali, natomiast odpisy tych orzeczeń (podobnie jak kopie czy kserokopie), nie muszą być podpisane przez sędziów. Wystarczy wówczas pieczęć odpowiedniego sądu potwierdzająca zgodność takiego dokumentu z oryginałem. Postanowienie z dnia 12 lutego 2014 roku V KO 8/14, LEX K. Dowody 37. Opracowana poza postępowaniem karnym, ale dla jego celów, tzw. opinia prywatna, nie może być odczytana na rozprawie jako dokument, gdyż stoi temu na przeszkodzie przepis art k.p.k., który dopuszcza możliwość odczytania w toku rozprawy głównej dokumentów powstałych poza postępowaniem karnym, ale nie do jego celów. Postanowienie z dnia 14 marca 2013 roku IV KK 420/12, OSP 4/14 poz. 35 z krytyczną glosą Antoniego Bojańczyka s z tezowaniem autora; o tym także niedawno w naszej notce spod poz. 28 Zeszytu 4/14 L. Wyrokowanie 38. Zarzut naruszenia ograniczenia zawartego w art zd. drugie k.p.k., nie może sprowadzić się jedynie do 19

20 wskazania, że roszczenie, o jakim mowa w tym przepisie, było już przedmiotem innego postępowania lub o nim prawomocnie orzeczono, lecz musi być połączony z analizą zakresu tego postępowania, jego stadium zaawansowania w chwili orzekania przez sąd karny, a w razie zakończenia tego postępowania także rozważaniem treści prawomocnego rozstrzygnięcia. Przepis art zd. drugie k.p.k. stoi na przeszkodzie orzekaniu na rzecz pokrzywdzonego nawiązki, obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę tylko wtedy, gdy roszczenie, które jest przedmiotem innego postępowania w rozumieniu tego przepisu lub o którym prawomocnie orzeczono, powstało w następstwie popełnienia czynu zabronionego będącego przedmiotem obecnego procesu karnego; tzw. klauzula antykumulacyjna nie obejmuje natomiast roszczeń wynikających z czynności cywilno-prawnych poprzedzających popełnienie przestępstwa, czyli niepochodzących z czynów niedozwolonych. Postępowanie z dnia 13 lutego 2014 roku V KK 238/13, OSNPG 5/14 poz. 13; zdanie drugie (od słów: Przepis art. 415 ) w OSNKW 7/14 poz. 55 Ł. Postępowanie odwoławcze 39. Sąd Najwyższy nie jest właściwy do instancyjnego kontrolowania zasadności zaskarżonego zarządzenia odmawiającego sporządzenia i doręczenia skazanej uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego. W świetle przepisu art k.p.k. zarządzenie w tym przedmiocie należy uznać za zaskarżalne, zaś instancji odwoławczej do rozpoznania wywiedzionego zażalenia poszukiwać w dyspozycji art k.p.k. w zw. z art. 26 k.p.k. 20

21 Postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 roku II KZ 1/14, LEX ; w naszej praktyce odsyłaliśmy takie zażalenia według właściwości wynikającej z art i art. 466 k.p.k. Dochodziło bowiem do prób tworzenia trzeciej i czwartej instancji. 40. Zgodnie z treścią art k.p.k. sąd odwoławczy ma obowiązek wskazania w uzasadnieniu wyroku, czym się kierował, wydając wyrok, oraz dlaczego zarzuty apelacji uznał za zasadne albo niezasadne. Zatem uzasadnienie wyroku winno wskazać, w jaki sposób został rozpoznany zarzut apelacji i wyjaśnić powód zajętego stanowiska co do tego zarzutu. Ten dokument procesowy sporządzony jest oczywiście już po wydaniu wyroku, ale regulacja zawarta w art k.p.k. daje procesową podstawę do stwierdzenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art k.p.k. Wyrok z dnia 12 lutego 2014 roku IV KK 151/13, OSNPG 5/14 poz W niniejszej sprawie zaistniała bezwzględna przyczyna odwoławcza, o której mowa w art pkt 2 k.p.k., bowiem w składzie sądu odwoławczego na rozprawie, na której ogłoszono wyrok, uczestniczył sędzia sądu niższego rzędu bez delegacji, co powoduje, że tego dnia sąd był nienależycie obsadzony. Wyrok z dnia 18 lutego 2014 roku IV KK 16/14, OSNPG 5/14 poz Stosownie do art k.p.k. w zw. z k.p.k. w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku oskarżony, który w tym czasie nie był pozbawiony 21

22 wolności, może złożyć pisemny wniosek o doręczenie odpisu uzasadnienia wyroku. Postanowienie z dnia 19 lutego 2014 roku II KZ 5/14, OSNPG 5/14 poz. 14 M. Postępowania szczególne 43. Górny limit grzywny możliwej do wymierzania w wyroku nakazowym dotyczy nie tylko kar jednostkowych orzekanych w takim wyroku, ale także kary łącznej grzywny. Wyrok z dnia 19 lutego 2014 roku II KK 26/14, OSNPG 5/14 poz. 17 N. Kasacja 44. Instytucja wstrzymania wykonania wyroku ma charakter wyjątkowy, dlatego potrzeby zastosowania wstrzymania wykonania kary nie może na pewno uzasadniać sama czynność procesowa wniesienie kasacji. Potrzeba ta aktualizuje się dopiero wówczas, gdy bądź to (niezależnie od przyszłego rozstrzygnięcia co do zasadności skargi kasacyjnej) już wcześniej można stwierdzić zaistnienie istotnych powodów do uznania słuszności tej kasacji, bądź też wówczas, gdy strona wykaże odrębnie istnienie szczególnych okoliczności powodujących, że wykonywanie lub wykonanie orzeczenia pociągałoby za sobą wyjątkowo dolegliwe i w zasadzie nieodwracalne skutki. Postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 roku II KK 361/13, LEX

23 45. Do okoliczności, które mogłyby przemawiać za wstrzymaniem wykonania objętego kasacją orzeczenia, należy zaliczyć rangę zarzutów podniesionych w kasacji i ich widoczną zasadność, a w związku z tym istnienie już na tym wstępnym etapie postępowania wysokiego prawdopodobieństwa uwzględnienia kasacji. Postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 roku II KK 356/13, LEX Sąd Najwyższy może rozpoznać kasację w zakresie szerszym, niż wyznaczają to jej granice i podniesione zarzuty, m.in. w wypadku określonym w art. 455 k.p.k. a więc odnośnie poprawienia błędnej kwalifikacji prawnej czynu, to możliwe jest również, a maiori ad minus, poprawienie podstawy wymiaru kary, gdy w określonym zakresie nie odpowiada ona jakimkolwiek znamionom przypisanego czynu. Nie można jednak uczynić tego przez dokonanie odpowiedniej zmiany w zaskarżonym wyroku, jako że jedynym dopuszczalnym orzeczeniem reformatoryjnym w postępowaniu kasacyjnym jest tylko uniewinnienie oskarżonego (art k.p.k.). Poprawienie zatem podstawy wymiaru kary jak i kwalifikacji prawnej czynu jest zatem możliwe wyłączenie przez uchylenie fragmentu rozstrzygnięcia, w którym podano wadliwy przepis. Wyrok z dnia 6 lutego 2014 roku III KK 482/13, OSNPG 5/14 poz Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia objęta jest przymusem adwokacko-radcowskim. Oznacza to, że musi być ona sporządzona i podpisana przez podmiot profesjonalny (art k.p.k.). Przymus adwo- 23

24 kacko-radcowski ma charakter uniwersalny, wobec czego żaden organ procesowy nie jest władny zwolnić stronę od jego zrealizowania. Postanowienie z dnia 18 lutego 2014 roku IV KZ 10/14, OSNPG 5/14 poz. 21; podobnie w poz Zgodnie z art. 519 k.p.k. strona może zaskarżyć kasacją jedynie prawomocny wyrok sądu odwoławczego kończący postępowanie, natomiast nie może wywieść kasacji od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego, choćby, tak jak w sprawie niniejszej, kończyło ono postępowanie sądowe. Postanowienie z dnia 19 lutego 2014 roku II KZ 6/14, OSNPG 5/14 poz Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia skierowanym przeciwko orzeczeniu wydanemu przez sąd odwoławczy na skutek rozpoznania środka odwoławczego. Celem postępowania kasacyjnego jest bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego orzeczeń dotkniętych poważnymi wadami w postaci bezwzględnych przyczyn odwoławczych lub innych naruszeń prawa, ale o charakterze rażącym, a jednocześnie takich, które mogły mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Możliwość wniesienia skutecznej kasacji jest zatem istotnie ograniczona. Postępowanie kasacyjne nie jest z pewnością postępowaniem, które ponawiać ma kontrolę odwoławczą. W toku tego postępowania z założenia nie dokonuje się zatem kontroli poprawności oceny poszczególnych dowodów, nie weryfikuje zasadności ustaleń faktycznych i nie bada współmierności orzeczonej kary. 24

25 Postanowienie z dnia 19 lutego 2014 roku II KK 17/14, OSNPG 5/14 poz Zgodnie z art k.p.k. kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przy czym ograniczenie to nie dotyczy kasacji wniesionych z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. oraz pochodzących od podmiotów wskazanych w art. 521 k.p.k. Postanowienie z dnia 19 lutego 2014 roku II KK 21/14, OSNPG 5/14 poz. 20 O. Wznowienie postępowania 51. Przymus adwokacko-radcowski ma charakter nieusuwalny, wobec czego żaden organ procesowy nie jest władny zwolnić stronę od jego zrealizowania. Postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 roku II KZ 3/14, LEX , podobnie w poz Wyznaczony z urzędu adwokat, jako profesjonalista, zajmując stanowisko w przedmiocie ewentualnych podstaw wznowieniowych, bądź stwierdzając ich brak, ma pozycję autonomiczną i nie musi wyrażać w tym zakresie poglądów zbieżnych z reprezentowaną przez niego stroną. W ten sposób zostaje w sprawie zrealizowany wymóg rzetelnego procesu, bowiem sąd nie ma obowiązku wyzna- 25

26 czać kolejnych pełnomocników z urzędu aż do uzyskania przez wnioskodawcę oczekiwanego efektu. Postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 roku II KZ 4/14, LEX Notka: Popieramy ten pogląd i tak orzekamy. W naszej praktyce często występują żądania, by ustanowić kolejnych obrońców z urzędu dla sporządzenia pism o treści oczekiwanej przez oskarżonych bądź skazanych, gdy ustanowiony poprzednio adwokat oświadczył, że nie ma podstaw, by takie pismo sporządzić. Jest to wręcz zjawisko procesowe, bardzo uciążliwe. 53. Wznowienie postępowania z powodu uchybień z art k.p.k. nastąpić może tylko z urzędu, stąd też strona nie dysponuje możliwością wniesienia z tego powodu własnego wniosku o wznowienie postępowania. Może ona natomiast, na podstawie art. 9 2 k.p.k., jedynie zasygnalizować sądowi istnienie tego rodzaju uchybienia. Postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 roku II KO 91/13, LEX ; tak orzekamy, wydając postanowienie także wtedy, gdy strona nie ma racji (KZS 1/06 poz. 41 i 5/09 poz. 43, zbiór 2224 i 2714) 54. Sama nowość źródła dowodowego nie przesądza jeszcze o wystąpieniu przesłanki do wznowienia postępowania. Nowe fakty lub dowody muszą bowiem wskazywać na poważne prawdopodobieństwo sytuacji określonej w art pkt 2 k.p.k., w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie w postępowaniu unieważnieniowym, określonym w ustawie z 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 26

27 Postanowienie z dnia 19 lutego 2014 roku II KO 55/13, LEX a w innym tezowaniu: Samo zgłoszenie nowych faktów i dowodów nie oznacza, że niejako automatycznie sąd rozpoznający wniosek zobligowany jest do wznowienia postępowania. Owe nowe fakty i dowodowy podlegają ocenie tego Sądu, dokonywanej co należy dobitnie podkreślić w ścisłym powiązaniu z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie w toku jej rozpoznawania przez sądy I i II instancji. Oddzielenie tej oceny od całokształtu dowodów, które stały się podstawą prawomocnego orzeczenia, czyniłoby ją nieracjonalną i w zasadzie oderwaną od realiów sprawy. A przecież tylko na gruncie tych realiów i po wnikliwym skonfrontowaniu dowodów nowych (zgłoszonych we wniosku o wznowienie postępowania) z dowodami dotychczas występującymi możliwe jest stwierdzenie, czy pierwsze z wymienionych nakazują uznać z dużym prawdopodobieństwem ustalenia dokonane przez orzekające sądu obu instancji za wadliwe. Ze wskazanej wyżej podstawy wznowienia wynika zatem, że rozpoznanie wniosku o wznowienie z tego tytułu ogranicza się wyłącznie do badania, czy rzeczywiście po uprawomocnieniu się wyroku skazującego ujawniły się nowe fakty lub dowody, które wskazują na oczywistą (graniczącą z pewnością) lub co najmniej wysoce prawdopodobną błędność orzeczenia objętego wnioskiem. Postanowienie z dnia 19 lutego 2014 roku II KO 55/13, OSNPG 5/14 poz

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 187/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Antoni Kapłon Dnia 16 listopada 2009 r. SSA (del.) Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie ROBERT MATYSIAK PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Streszczenie Środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości w polskim porządku prawnym był

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Kancelaria Sejmu s. 1/73 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Opracowanie przygotowane przez radcę prawnego Agnieszkę Modras, adwokata Cezarego Cieńkowskiego oraz aplikanta adwokackiego

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji,

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji, ZAŻALENIE Środek odwoławczy > co do zasady ( podobnie jak apelacja) od orzeczeń s. pierwszej instancji > ale w art. 394 1 wprowadzono katalog postanowień sądu drugiej instancji zaskarżalnych zażaleniem

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Świadczenie pienięŝne jako środek probacyjny I. Wprowadzenie Kodeks karny wzbogacił katalog środków karnych o nowe środki karne, w tym o świadczenie pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 4/2012 Wyboru i opracowania orzeczeń dokonało Kolegium Redakcyjne Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego:

Bardziej szczegółowo

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 40/4/A/2012 WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Grzegorz Krawiec BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Jak podkreśla J. Borkowski, w praktyce organów administracyjnych wznowienie postępowania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek probacyjny I. Wprowadzenie W polskim prawie karnym zakaz prowadzenia pojazdów nie ma jednolitego charakteru prawnego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 1629/11 KIO 1643/11 WYROK z dnia 9 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Nowosielski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo