ISO badanie i ocena polskich organizacji w zakresie efektywności zarządzania środowiskowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO 14001. badanie i ocena polskich organizacji w zakresie efektywności zarządzania środowiskowego"

Transkrypt

1 ISO badanie i ocena polskich organizacji w zakresie efektywności zarządzania środowiskowego

2 SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ZLECENIE MINISTRA ŚRODOWISKA OPRACOWANIE: NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA POD KIEROWNICTWEM MICHAŁA SZYDŁOWSKIEGO BOGUSŁAWA GULCZYŃSKA KLUB POLSKIE FORUM ISO INEM POLSKA HANNA SZTRANTOWICZ KLUB POLSKIE FORUM ISO INEM POLSKA REDAKCJA MICHAŁ SZYDŁOWSKI OPRACOWANIE GRAFICZNE ALEKSANDER BARNAŚ ZDJĘCIA NA OKŁADCE: MICHAŁ SZYDŁOWSKI, ALEKSANDER BARNAŚ Copyright by Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ul. Erazma Ciołka 13, Warszawa tel./fax Warszawa, listopad 2004 ISBN Spis treści 1. Wprowadzenie Działania Stowarzyszenia Polskie Forum ISO ANKIETA Historia rozwoju Systemów Zarządzania Środowiskowego System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO System EMAS wg. Rozporządzenia (WE) Nr. 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie Omówienie wyników badania organizacji Organizacje biorące udział w ankietowaniu Systemy zarządzania wdrożone przez organizacje Cele i zadania wykazane do realizacji przez organizacje Wskaźniki efektów środowiskowych uzyskanych przez organizacje Stopień realizacji wyznaczonych celów i zadań na podstawie znaczących aspektów środowiskowych Efekty finansowe uzyskane przez organizacje Konkurencyjność organizacji Wytyczne do dalszego doskonalenia SZŚ wynikające z przeprowadzonej analizy i oceny efektywności zarządzania środowiskowego w polskich organizacjach...15 Spis norm... 16

3 1. Wprowadzenie Niniejsze opracowanie wykonano w celu podsumowania dotychczasowych działań polskich organizacji w zakresie wdrażania i stosowania systemów zarządzania środowiskowego ISO System ten jest integralną częścią Rozporządzenia (WE) Nr. 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS), którego warunki funkcjonowania w Polsce reguluje od 1 maja 2004 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Aktualnie ponad 700 organizacji w Polsce posiada i stosuje System Zarządzania Środowiskowego (SZS) zgodny z normą PN-EN ISO 14001:1998. Część z tych organizacji, szczególnie te, które współpracują z krajami Wspólnoty Europejskiej będą chciały wdrożyć w przyszłości System EMAS. 1.1 Działania Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO Klub Polskie Forum ISO INEM Polska (www.pfiso14000.org.pl) powstał w 1996 roku jako niezależne stowarzyszenie grupy osób zajmujacych sie systemami zarzadzania. Od początku swojego istnienia, Klub ściśle współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Stowarzyszenie PF ISO prowadzi działania w zakresie: rozwoju nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania środowiskowego w polskich organizacjach; popularyzowania problematyki zarządzania ochroną środowiska; wspierania polskich organizacji w zakresie spełniania międzynarodowych standardów środowiskowych. Stowarzyszenie skupia osoby, firmy i instytucje zajmujące się międzynarodowymi standardami zarządzania ochroną środowiska. Nadrzędnym celem działań Stowarzyszenia jest ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i poprawa jego stanu poprzez stosowanie systemów zarządzania środowiskowego, które prowadzi do: zapobiegania szkodliwym oddziaływaniom organizacji na środowisko; ograniczenia ryzyka wystąpienia poważnych zagrożeń ekologicznych; prowadzenia działalności organizacji z uwzględnieniem opinii społeczeństwa; poprawy wizerunku firmy w ocenie władz, klientów i najbliższego otoczenia; ograniczenia kosztów związanych z ochroną środowiska, zużyciem surowców i energii; doskonalenia działalności środowiskowej w organizacjach. Klub działa w oparciu o członków wspierających (firmy i instytucje) oraz członków rzeczywistych (osoby fizyczne). Członkowie Klubu inicjują i realizują projekty, których celem jest rozwój zarządzania środowiskowego, uczestniczą w seminariach i konferencjach. Jednym z przejawów tej działalności w ostatnich latach był aktywny udział członków Klubu w seminariach organizowanych na terenie Sejmu i Senatu RP. W spotkaniach tych, poza reprezentantami Parlamentu brali udział także przedstawiciele czołowych organizacji polskich zainteresowanych zagadnieniami zarządzania środowiskowego. W związku z prowadzonymi działaniami, Polskie Forum ISO podjęło inicjatywę przeprowadzenia badania aktualnego stanu efektywności zarządzania środowiskowego w organizacjach posiadających certyfikaty SZŚ ze względu na brak aktualnych danych w w/w zakresie. W tym celu opracowano niżej zamieszczoną ANKIETĘ i rozesłano ją do 450 organizacji. 3

4 ANKIETA EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W POLSKICH ORGANIZACJACH 1 Nazwa organizacji... 2 Adres... tel./fax Rodzaj prowadzonej działalności... 4 Data wdrożenia systemu SZŚ... 5 Inne wdrożone systemy jakie termin 6 Planowane do wdrożenia systemy jakie termin 7 Planowane wdrożenie systemu EMAS tak 6 nie 6 8 Audyt kontrolny przeprowadzony tak 6 nie 6 planowany tak 6... termin 9 Wynik audytu pozytywny 6 negatywny 6 pozytywny z uwagami 6 0 Udział w programie Czystszej Produkcji tak 6 nie 6 q Program Czystszej Produkcji pomógł we wdrażaniu systemu SZŚ tak 6 nie 6 w Cele do realizacji przy wdrażaniu SZŚ... wypisać e Cele już zrealizowane... wypisać r Cele trudne do zrealizowania... wypisać przyczyna t Zadania do realizacji przy wdrażaniu SZŚ... wypisać y Zadania trudne do zrealizowania... wypisać przyczyna u Efekty ekologiczne planowane przy realizacji zadań... na jednostkę produkcji wypisać 1 i Efekty ekologiczne uzyskane przy realizacji zadań... na jednostkę produkcji wypisać 1 po jakim czasie uzyskane 4

5 ANKIETA EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W POLSKICH ORGANIZACJACH o Efekty finansowe uzyskane przy realizacji zadań opłaty środowiskowe mniejsze tak 6 o ile 2... nie 6 opłaty eksploatacyjne mniejsze tak 6 o ile 2... nie 6 kary są płacone tak 6 nie 6 p Obciążenia finansowe związane z wdrażaniem systemu wzrosły tak 6 o ile(<)... nie 6 a Wystąpiono o zewnętrzne dofinansowanie wdrażania SZŚ tak 6 nie 6 planowane jest wystąpienie tak 6... nie 6 termin s Otrzymano dofinansowanie tak 6 nie 6 d Źródło dofinansowania... wymienić jednostkę f Rodzaj dofinansowania dotacja 6 kredyt 6 g Wysokość dofinansowania... termin otrzymania... h Zadania przewidziane do realizacji przy udziale zewnętrznego finansowania... j Wzrost konkurencyjności organizacji po wprowadzeniu SZŚ : wzrost sprzedaży tak 6 nie 6 (o ile) 3... wzrost zysku tak 6 nie 6 (o ile) 3... wzrost udziału w rynku tak 6 nie 6 (o ile) 3... udział w przetargach tak 6 nie 6 (o ile) 3... udział w programach/projektach tak 6 nie 6 (o ile) 3... doradztwo tak 6 nie 6 (o ile) 3... k Czy w Waszej organizacji są rejestrowane koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska, pomiarów i analiz oraz inne wyniki tak 6... nie 6 wymień jakie... nazwisko kierownika jednostki... nazwisko osoby wypełniającej ankietę, tel./fax, 1 Dane podać w % na jednostkę czasu. 2 Dane podać na jednostkę czasu. 3 Dane podać w % na jednostkę czasu. 5

6 1.2. Historia rozwoju Systemów Zarządzania Środowiskowego Rozwój Systemów Zarządzania Środowiskowego nastąpił w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo, działania skupione były na działaniach techniczno technologicznych związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska na końcu procesów, czyli rozwiązaniami końca rury. Wspomniane powyżej rozwiązania okazały się kosztowne, mało efektywne i nie rozwiązywały w pelni istniejących problemów związanych z ograniczeniem zanieczyszczeń środowiskowych. W latach osiemdziesiątych podjęto więc nowe działania, które skupiły się, między innymi na kontroli i zapobieganiu emisji na początku i wewnątrz procesów technologicznych, doborze surowców i jakości materiałów stosowanych w produkcji. Powstały zatem koncepcje Czystszych Produkcji, które wprowadziły ograniczenie zanieczyszczeń u źródła. Dostrzeżono również znaczenie działań poza- -technologicznych, w tym edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego w organizacjach. Zaczęto tworzyć krajowe i międzynarodowa standardy zarządzania środowiskowego. W latach weszły w życie pierwsze standardy zarządzania środowiskowego: normy z serii ISO 9000 systemów zapewnienia jakości, na bazie których oparto opracowywanie norm środowiskowych; standard brytyjski BS 7750 oraz inne standardy państwowe (Kanada, Irlandia, Francja); Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme); normy z serii ISO 14000, w tym norma międzynarodowa ISO Model Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) wg normy ISO Przegląd wykonywany przez kierownictwo Polityka Środowiskowa CIĄGŁE DOSKONALENIE Planowanie Aspekty środowiskowe, Wymagania prawne i inne, Cele i zadania Program SZŚ SPRAWDZANIE i działania korygujące Monitorowanie i pomiary Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze Zapisy Audyt SZŚ Wdrożenie i funkcjonowanie Struktura i odpowiedzialność Szkolenie, świadomość i kompetencje Komunikowanie się Dokumentacja SZŚ Nadzór nad dokumentacją Sterowanie operacyjne Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie Przegląd wstępny Zobowiązanie Kierownictwa 6

7 1.3. System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO Norma ISO dotycząca zarządzania środowiskowego wskazuje zasady, które organizacja powinna zastosować, aby zminimalizować negatywny wpływ swoich działań, wyrobów i usług na środowisko. Umożliwia organizacjom dobrowolne wdrożenie SZŚ poprzez realizację celów środowiskowych i ekonomicznych. Jej przyjęcie do stosowania jest samodzielną decyzją kierownictwa organizacji, która jest równoznaczna ze zobowiązaniem do przestrzegania wymagań określonych w normie. Norma opisuje SZŚ, który jest narzędziem organizacyjnym umożliwiającym ustalenie i utrzymanie przyjętych zasad ochrony środowiska, zgodnych z wymaganiami prawnymi. Przy wdrażaniu SZŚ należy w pierwszej kolejności opracować: politykę środowiskową, która odnosi się do rodzajów i zakresu działalności organizacji, jej produktów lub usług i jest to własne zobowiązanie organizacji do: przestrzegania przepisów prawnych i innych wymagań, do których organizacja jest zobowiązana, do ciągłego doskonalenia działalności pro-środowiskowej, zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska; aspekty środowiskowe wynikające z przeszłej, obecnej i przyszłej działalności organizacji, jej produktów lub usług; cele i zadania środowiskowe, które powinny być aktualizowane; dokumentację systemową (procedury, księgę, instrukcje, zapisy); struktury organizacyjne określające zakres odpowiedzialności i kompetencji pracowników. Ponadto przy wdrażaniu SZŚ należy: szkolić pracowników w celu podnoszenia ich wiedzy, świadomości i kompetencji; zapewnić system komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz organizacji; nadzorować funkcjonowanie urządzeń technicznych i pomiarowych; dokumentować prowadzone działania, w tym korygujące i zapobiegawcze; wykonywać okresowo audyty wewnętrzne przez audytorów wewnętrznych i przeglądy systemu przez kierownictwo organizacji System EMAS wg. Rozporządzenia (WE) Nr. 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie EMAS jest prawnie usankcjonowanym Systemem Wspólnoty Europejskiej, propagującym ideę dobrowolnego podejmowania zobowiązań w dziedzinie ochrony środowiska przez organizacje. Mogą to być zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, jak i inne instytucje, placówki naukowe, szkoły, urzędy administracji publicznej i inne, które wdrożyły i utrzymują SZŚ zgodnie z normą ISO 14001, będący integralną częścią systemu EMAS. Organizacje te identyfikują aspekty środowiskowe i ich wpływ na środowisko oraz opracowują i realizują cele, programy i zadania środowiskowe pozwalające na ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń do środowiska i poprawę relacji ze społeczeństwem. Udział organizacji w systemie EMAS polega głównie na: wdrożeniu w organizacji systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia, podlegającego rejestracji i poddawanego okresowemu sprawdzaniu przez akredytowanych weryfikatorów (Aneks I Rozporządzenia), system nie musi być certyfikowany; publikowaniu okresowo deklaracji środowiskowej (Aneks III Rozporządzenia). Rozporządzenie EMAS określa, że organizacje zarejestrowane w tym systemie, mają obowiązek cyklicznie (raz w roku) opracowywać i udostępniać społeczeństwu i zainteresowanym stronom, weryfikatorom i organom rejestrującym deklarację środowiskową. Rozporządzenie wyraźnie określa minimalny zakres informacji zawartych w deklaracji. Są to: 1. jasny i niedwuznaczny opis organizacji rejestrowanej w EMAS i podsumowanie jej działań, produktów i usług, oraz jeśli trzeba związków z jakąkolwiek macierzystą organizacją ; 7

8 2. polityka środowiskowa i zwięzły opis systemu zarządzana środowiskowego w organizacji ; 3. opis wszystkich pośrednich i bezpośrednich aspektów środowiskowych, powodujących istotny wpływ organizacji na środowisko i wyjaśnienie rodzaju wpływu związanego z tymi aspektami (Aneks VI); 4. opis celów i zadań środowiskowych związanych z istotnymi aspektami i ich wpływami na środowisko ; 5. podsumowanie dostępnych danych na temat działalności organizacji wobec jej celów i zadań środowiskowych, z uwzględnieniem istotnych wpływów na środowisko. Podsumowanie może zawierać dane o emisji zanieczyszczeń, odpadów, zużyciu surowych materiałów, energii i wody, hałasie jak też innych aspektach wskazanych w aneksie VI. Dane te powinny pozwolić na coroczne porównanie oceny poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji ; 6. inne czynniki dotyczące efektów działalności środowiskowej, w tym efekty działania w stosunku do przepisów prawnych, przy uwzględnieniu istotnych wpływów na środowisko ; 7. nazwisko (nazwa) i numer akredytacyjny weryfikatora oraz data potwierdzenia ; Zawarte w deklaracji środowiskowej informacje, uwierzytelnione przez weryfikatora, są podstawą do złożenia wniosku o rejestrację w Systemie EMAS. 2. Omówienie wyników badania organizacji 2.1. Organizacje biorące udział w ankietowaniu Ankietę wysłano do 450 organizacji, które mają wdrożony system zarządzania środowiskowego i posiadają certyfikaty SZŚ. Zbieranie danych do wykonania niniejszego opracowania zakończono w dniu r. Analizę wyników efektywności zarządzania środowiskowego w polskich organizacjach przeprowadzo- Tabela I. Wykaz organizacji podlegających ocenie. Nr. Organizacja 1. Algader Hofman Spółka z o.o. Warszawa 2. Bombardier Transportation Polska sp. z o.o. Wrocław 3. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. Bytom 4. CBPM CUPRUM Sp.z o.o. Wrocław 5. Control Process Sp.z o.o. Tarnów 6. DAEWOO FSO MOTOR S.A. Warszawa 7. EKOS Poznań 8. Elektrownia Bełchatów S.A. Bełchatów 9. Elektrownia Opole S.A. Opole 10. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Opole 11. Zespół Elekrtociepłowni Bytom Spółka Akcyjna Bytom 12. EP PUE ENERGOBUD LESZNO Lipno 13. Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK Kluczbork 14. Fabryka Pieczywa Cukierniczego Kaliszanka sp. z o.o. Kalisz 15. Fabryka Wyrobów Runowych BIRUNA S.A. Białystok 16. FIAT-GM POWERTRAIN POLSKA Sp. z o.o. Bielsko Biała 17. Firma Techniczno Handlowa ANKOL Mielec 18. Gazomontaż S.A. Wołomin 19. GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz 20. Hortex Holding, Odział Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Skrzyńsko 21. Huta Stali Częstochowa 22. Huta Ferrum S.A. Katowice 23. Kongsberg Automotive Sp. z o.o. Pruszków 24. Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. Śrem 25. Orzeł Biały S.A. Bytom 26. Ośrodek Kwalifikacji Jakości i Wyrobów SIMPTEST Poznań 27. Petro Mechanika Sp. z o.o. Płock 28. Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o. Kętrzyn 29. PKE S.A. Zespół Elektrociepłowni Bielsko Biała 30. PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. Kraków 31. PKE Południowy Koncern Energetyczny Jaworzno 32. POLMO ŁOMIANKI S.A 33. Pratt and Whitney Kalisz 34. Przedsiębiorstwo Usługowo Asenizacyjne ASTWA Białystok 35. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OSOWAPLAST J i S Kobierscy Sp. jawna Kosakowo k. Gdyni 36. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kalisz 37. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn 38. Radkom Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe Radom 39. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. Sanok 40. SEWIK Sp. z o.o. Zakopane 41. Siarkopol Gdańsk S.A. Gdańsk 42. SITA Częstochowa 43. SKANSKA S.A. Warszawa 44. Spółdzielnia Inwalidów Przyjaźń Słupca 45. Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK Radzymin Podlaski 46. Stena Złomet Sp. z o.o. Swarzędz 47. Tele Fonika Kable S.A. Myślenice 48. THOMSON MULTIMEDIA Polska Spółka z o.o. Odział Żyrardów 49. Urząd Miasta Racibórz 50. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Polkowice 51. WOJTPOL Spółka z o.o. Korfantów 52. WFOŚ i GW Katowice 53. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Sp. z o.o.poznań 54. Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. Rudniki k. Częstochowy 55. Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A. Alwernia 56. Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A. Gliwice 57. Zakłady Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp. z o.o. Gliwice 58. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz 8

9 Wykres 1. Rok wdrożenia SZŚ przez organizacje. 20 Ilość organizacji no na podstawie 58 otrzymanych ankiet, co stanowi 12,8 % (> 10 %) i daje podstawę do oceny efektywności SZŚ w Polsce. Wykaz organizacji, które wypełniły ankietę zawiera Tabela I. Organizacje, które wypełniły ankietę zakwalifikowano, zgodnie z prowadzoną działalnością gospodarczą, do ośmiu kategorii branż, które przedstawiono w Tabeli II. Organizacje reprezentujące pojedyncze branże zgrupowano w kategorii rożne. Wśród uczestniczących w ankiecie organizacji najliczniej reprezentowane były dwie branże: przemysł maszynowy i usługi Systemy zarządzania wdrożone przez organizacje Udział organizacji, w systemie Czystszych Produkcji ułatwił wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego, zgodnie z PN-EN ISO 14001:1998. Z przeprowadzonych badań wynika, że 25,9 % organizacji stosowało system Czystszych Produkcji Tabela II. Podział organizacji na branże. Nr. Branża udział ( %) 1. usługi 17,4 2. przemysł maszynowy 20,6 3. energetyka 10,3 4. przemysł ciężki 6,9 5. produkcyjno/ handlowa 6,9 6. chemiczna 5,2 7. spożywcza 5,2 8. różne 12,0 przed wprowadzeniem SZŚ. Organizacje wymienione w punkcie 2.1 wdrożyły system zarządzania środowiskowego w latach , w tym najwięcej organizacji wdrożyło SZŚ w latach , co stanowi 70,6 %. Wyniki wdrożeń pokazano na Wykresie 1. Przyjęto, że organizacje, które wdrożyły SZŚ w latach, druga połowa 2003/2004 nie dysponowały dostateczną ilością danych liczbowych pozwalających na wypełnienie niektórych punktów ankiety. Większość organizacji poza SZŚ zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:1998, ma wdrożone inne systemy, głównie ISO 9001 (84 %), natomiast nieliczne organizacje stosują system zintegrowany 3,5 %. Do organizacji tych należą: Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. i THOMSON MULTIMEDIA Polska Sp. z o.o. Odział Żyrardów. Wykaz systemów wdrożonych w organizacjach przedstawiono w Tabeli III. Tabela III. Wykaz systemów wdrożonych w organizacjach. System Ilość organizacji ISO ISO PN-EN ISO HACCP 3 ISO branżowe 7 ZSZ 2 ISO ZSZ 1 ISO PN-EN HACCP 1 PN-EN ISO PN-EN PN-EN HACCP 2 Branżowe 2 ISO (jako jedyny system) 5 ZSZ Zintegrowany System Zarządzania HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli 9

10 Tabela IV. Planowane do wdrożenia systemy zarządzania. Rodzaj systemu Ilość organizacji Udział (%) PN-EN ,5 ISO ,5 ZSZ 1 1,8 HACCP 1 1,8 branżowe 9 15,8 EMAS 17 29,8 Ponad połowa organizacji nie planuje w najbliższym okresie wdrożenia nowych systemów zarządzania. Pozostałe planują wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z normą PN-EN (17,5 %), systemy branżowe (15,8 %) oraz EMAS (29,8 %). Planowane do wdrożenia systemy zarządzania zestawiono w Tabeli IV. Organizacje posiadające systemy zarządzania w zakresie norm ISO 9001, 14001, PN-EN w większości nie posiadają zintegrowanego systemu zarządzania, który jest korzystniejszy dla organizacji ze względu na większą przejrzystość zarządzania oraz ograniczenie ilości dokumentacji: procedury zintegrowane, wspólne dla kilku systemów, wspólna księga dla kilku systemów. Zgodnie z wymaganiami, organizacje, które wdrożyły SZŚ zobowiązane są do zgłoszenia swojej organizacji do jednostki certyfikującej w celu przeprowadzenia audytu nadzoru systemu, w wyznaczonym przez jednostki certyfikacyjne, terminie. Analizując dane ankiety stwierdzono że: 27,6 % organizacji, które wdrożyły system przed rokiem 2003, nie posiada przeprowadzonego audytu nadzoru; organizacje, które wdrożyły system w drugiej połowie 2003/2004 r. (14 %) deklarowały, że będą miały przeprowadzony audyt kontrolny w planowanych terminach bieżącego roku; organizacje (17,5 %), które wdrożyły system 3 7 lat temu nie wskazały terminu przeprowadzenia audytu nadzoru lub przedłużającego posiadanie certyfikatu. W/w dane są bardzo niepokojące, ponieważ świadczą, że organizacje nie wypełniły ciążących na nich wymagań, co może skutkować utratą certyfikatów SZŚ Cele i zadania wykazane do realizacji przez organizacje. Organizacje podały w ankiecie informacje dotyczące celów i zadań przyjętych przy wdrażaniu SZŚ. Liczba zrealizowanych celów i zadań w wyznaczonym przez organizację czasie jest jednym ze wskaźników efektów zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO Tabela V przedstawia cele, które zestawiono w 18 blokach tematycznych. Z zestawienia danych otrzymanych przez ankietowane organizacje, wynika, że: na 150 zaplanowanych do realizacji celów, zostało zrealizowanych tylko 101 (w tym 14 częściowo), co stanowi 67,3 %; z 49 celów niezrealizowanych, 23 zostały określone jako trudne do realizacji; 15,8 % wszystkich zaplanowanych do realizacji celów nie zostało zrealizowane, ze względu na brak środków finansowych (tak deklaruje ponad połowa ankietowanych). Do wyróżniających się w zakresie zrealizowanych celów i zadań należą organizacje: Hortex Holding Skarżysko, Orzeł Biały Bytom, Huta Stali Częstochowa, Tele Fonika Myślenice, Elektrownia Opole, Huta Ferrum Katowice, Fabryka Pieczywa Cukierniczego Kaliszanka, DAEWOO FSO Warszawa, Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy Gliwice, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Poznań, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Pratt and Whitney Kalisz, GCB Centrostal Bydgoszcz, Wojtpol Korfantów, Urząd Miasta Racibórz, PLIVA Kraków, Volkswagen Motor Polska Polkowice, ASTWA Białystok. Do podstawowych celów realizowanych przez organizacje należy zaliczyć: ograniczenie zużycia zasobów naturalnych; zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza; ograniczenie ilości odpadów. Na podstawie wypełnionych ankiet stwierdzono: niską skuteczność realizowanych celów i zadań środowiskowych, co świadczy o braku efektywne- 10

11 go i sprawnego zarządzania organizacją w zakresie ochrony środowiska i niezrozumieniu przez najwyższe kierownictwo organizacji i pracowników wymagań normy ISO 14001, pomimo posiadanego certyfikatu; mylenie celów z zadaniami, co jest niezgodne z wymaganiami normy; brak potrzeby pozyskiwania środków przez organizacje, z zewnętrznych źródeł finansowania, na zaplanowane do realizacji cele i zadania (FAMAK Kluczbork, Tele-Fonika Kable Myślenice, Odlewnia Żeliwa Śrem, Spółdzielnia Inwalidów Słupca, Elektrownia Opole, Huta Ferrum Katowice, DAEWOO FSO Warszawa, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Poznań, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Urząd Miasta Racibórz, PLIVA Kraków, Zakłady Chemiczne Alwernia) Wskaźniki efektów środowiskowych uzyskanych przez organizacje Efekty działalności środowiskowej ankietowanych organizacji oceniono na podstawie następujących wskaźników: efektów zarządzania organizacji; efektów działalności operacyjnej organizacji. Wskaźniki efektów zarządzania. Wskaźnikami efektów zarządzania, wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu, jest liczba zrealizowanych celów i zadań środowiskowych wyrażonych w procentach w odniesieniu do jednostki czasu- roku. Wskaźniki te obliczone zostały z uwzględnieniem liczby zrealizowanych celów i zadań w stosunku do wszystkich zaplanowanych (Tabela VI, Wykres 2). Tabela V. Wykaz celów wyznaczonych przez organizacje. Cele Planowano (ilość organizacji) Zrealizowano (ilość organizacji) Nie zrealizowano (ilość organizacji) 1. Dostosowanie do przepisów prawa Zabezpieczenie przed negatywnym wpływem na środowisko nadzwyczajnymi zagrożeniami 14 9 (1 Cz ) 5 3. Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych (3 Cz ) 7 4. Zmniejszenie emisji (3 Cz ) 3 5. Zmniejszenie ilości odpadów (2 Cz ) 7 6. Ograniczenie odpadów nie segregowanych 7 6 (2 Cz ) 1 7. Ograniczenie ilości ścieków 11 5 (1 Cz ) 6 8. Ograniczenie zanieczyszczeń gleby Obniżenie poziomu hałasu Wdrażanie (produkcja wyrobów przyjaznych dla środowiska / czyste produkcje) Zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska Podwyższenie świadomości ekologicznej pracowników Modernizacja urządzeń 6 4 (2 Cz ) Poprawa organizacji zarządzania Opracowanie instrukcji Zwiększenie liczby klientów Monitoring Wykorzystanie energii odnawialnej SUMA (14 Cz ) 49 (Cz) cele częściowo zrealizowane 11

12 Tabela VI. Stopień realizacji celów i zadań osiągniętych przez organizacje w ciągu roku. Cele i zadania Planowano (%) Uzyskano (%) 1 obniżenie emisji 59,0 95,7 2 obniżenie zużycia energii 16,0 30,8 3 obniżenie zużycia wody 19,6 42,9 4 obniżenie zużycia ciepła 20,0 66,7 5 zmniejszenie ilości ścieków 27,3 24,7 6 zmniejszenie ilości odpadów 41,5 36,5 7 zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych 54,2 44,7 8 zmniejszenie poziomu hałasu 100,0 100,0 Wskaźniki efektów działalności operacyjnej obliczono na podstawie danych umieszczonych w ANKIECIE (p.19, 27). Dla obliczenia tych wskaźników wzięto pod uwagę: efekty finansowe: opłaty środowiskowe, opłaty eksploatacyjne, kary za zanieczyszczanie środowiska wskaźnik obliczony został jako ilość lub % organizacji, w których nastąpiły zmiany (Tabela VII); konkurencyjność organizacji: wzrost sprzedaży, wzrost zysku, wzrost udziału w rynku, udział w programach/projektach realizowanych przez organizację, doradztwie świadczonym przez organizację. Wskaźnik obliczony został jako ilość lub % organizacji, w których nastąpiły zmiany (Tabela VIII, Wykres 3) Stopień realizacji wyznaczonych celów i zadań na podstawie znaczących aspektów środowiskowych Wskaźnikiem osiągniętych efektów środowiskowych w organizacjach jest stopień realizacji wyznaczonych celów i zadań w ciągu roku. Efekty środowiskowe przedstawiono w ośmiu grupach tematycznych umieszczonych w Tabeli VI i na Wykresie 2. W grupie 5 i 6 zmniejszenie ilości odpadów i ścieków uzyskano najniższe efekty w stosunku do planowanych. Dobre efekty w stosunku do planowanych osiągnęły: CBPM CUPRUM Wrocław, Spółdzielnia Inwalidów Słupca, Elektrownia Opole, EKOS Poznań, Energetyka Cieplna Opole, Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego, THOMSON MULTIMEDIA Oddział Żyrardów, Huta Ferrum Katowice, Fabryka Pieczywa Cukierniczego Kaliszanka, DAEWOO FSO Warszawa, Wytwórnia Sprzętu Telekomunikacyjnego Poznań, Pratt and Whitney Kalisz, WOJTPOL Korfantów, Bombardier Transportation Polska Wrocław, Elektrownia Bełchatów, Zakłady Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Gliwice. Ankietowane organizacje osiągnęły 100 % efekty w zakresie obniżenia emisji hałasu, poprzez realizację zaplanowanych inwestycji w tym zakresie. Wykres 2. Realizacja ( %) celów i zadań przez organizacje Planowane Uzyskane obniżenie emisji 2 obniżenie zużycia energii 3 obniżenie zużycia wody 4 obniżenie zużycia ciepła 5 zmniejszenie ilości ścieków 6 zmniejszenie ilości odpadów 7 zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych 8 zmniejszenie poziomu hałasu

13 Tabela VII. Efekty finansowe uzyskane przez organizacje. OPŁATY ŚRODOWISKOWE opłaty mniejsze bez zmian większe brak danych ilość organizacji 19 (33,3 %) 26 (45,7 %) 1 (1,7 %) 13 (22,4 %) PLN mln.* OPŁATY EKSPLOATACYJNE opłaty mniejsze bez zmian większe brak danych ilość organizacji 18 (31,6 %) 28 (49,1 %) 13 (22,4 %) PLN mln. ** KARY opłaty płacone nie brak danych ilość organizacji 4 (7,0 %) 46 (80,7 %) 9 (15,5 %) * wielkość opłat zależy od ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska ** wielkość opłat zależy od wielkości produkcji i sprawności urządzeń Brak możliwości uzyskania założonych efektów środowiskowych przez organizacje związany jest głównie z brakiem środków finansowych na ich realizację. Jednocześnie z przeprowadzonych badań wynika, że: tylko 29,8 % organizacji wystąpiło o środki finansowe do instytucji zewnętrznych; w tym otrzymało je 19 organizacji, co stanowiło 88,2 %; były to głównie dotacje; kredyty stanowiły jedynie 7,1 %. Skuteczność zdobywania środków zewnętrznych na realizację zadań środowiskowych jest więc bardzo wysoka. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że realizacja pozostałych zadań też byłaby możliwa, gdyby organizacje wykazały większą aktywność w tym zakresie. Organizacje skorzystały z pięciu źródeł finansowania: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (7 organizacji); Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2 organizacje); Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3 organizacje); Komitetu Badań Naukowych (1 organizacja); Funduszu Europejskiego ISPA (2 organizacje). Wysokość dotacji przyznana organizacjom przez w/w Instytucje była zróżnicowana zgodnie z potrzebami wnioskodawców. Minimalna dotacja wynosiła PLN a maksymalna PLN. Z otrzymanych dotacji zrealizowano szesnaście zadań. Trzynaście zadań dotyczyło wdrażania SZŚ, co stanowiło 81,2 %. Dotacje dla trzech zadań były przeznaczone na inwestycje ekologiczne Efekty finansowe uzyskane przez organizacje Wskaźnikami efektywności zarządzania są efekty finansowe uzyskane przez organizacje, które zostały zestawione w Tabeli VII. Wzięto pod uwagę: zmniejszenie opłat środowiskowych, eksploatacyjnych oraz płacone kary. Z powyższych danych wynika, że: co trzecia organizacja obciążona jest niższymi opłatami środowiskowymi i eksploatacyjnymi są to koszty niższe nawet o 120 mln. PLN; 7 % organizacji płaci kary. Wysoko niepokojący jest fakt, że ponad 20 % organizacji nie podało w/w danych, pomimo, że odpowiadając na inne pytanie ankiety deklarują, że rejestrują koszty eksploatacji takie jak: zużycie wody, gazu, energii elektrycznej; wywóz odpadów; eksploatacja urządzeń; monitoring. 13

14 Tabela VIII. Wskaźniki konkurencyjności organizacji. nr Parametr wzrost bez zmian brak danych 1. wzrost sprzedaży ilość organizacji 11 % wzrostu 1,5 46, wzrost zysku ilość organizacji 8 % wzrostu 2,5 90, wzrost udziału w rynku ilość organizacji 12 % wzrostu 2,0 21, udział w przetargach ilość organizacji 11 % wzrostu 2,0 20, udział w programach/projektach ilość organizacji 11 % wzrostu 2,0 30, doradztwo świadczone przez organizacje ilość organizacji 9 % wzrostu 10,0 20, Konkurencyjność organizacji Badanym współczynnikiem efektywności zarządzania SZŚ, jest wzrost konkurencyjności organizacji. Wyniki badań zestawiono w Tabeli VIII na podstawie sześciu, niżej przedstawionych wskaźników. Wdrożenie SZŚ przyczyniło się do wzrostu sprzedaży produktów i usług oraz uzyskanego zysku w niżej wymienionych organizacjach: Orzeł Biały Bytom, Control Process Tarnów, Spółdzielnia Inwalidów Słupca, EKOS Poznań, Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego, ASTWA Białystok, OSOWAPLAST J i S Kobierscy Kostkowo k/ Gdyni, ZAMPET Gliwice, BIRUNA Białystok, EP PUE ENERGOBUD Leszno. Połowa badanych organizacji nie osiągnęła żadnych efektów, a część nie podała danych liczbowych, deklarując tylko korzystne zmiany. Niepokojący jest fakt, że prawie 20 % ankietowanych organizacji nie dysponuje (lub nie udostępnia) w/w danych. 58,6 % organizacji deklaruje, że wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zwiększyło obciążenie finansowe organizacji w zakresie od 0,05 % do 25 %, średnio o 80 tysięcy PLN/ rok. Jako przyczynę wzrostu kosztów, większość organizacji podaje koszty utrzymania i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego, (głównie realizacji wyznaczonych zadań) oraz opłaty za audyty nadzoru. Zwiększenie obciążenia finansowego organizacji oraz w wielu przypadkach brak efektów środowiskowych i finansowych, po wprowadzeniu systemu zarządzania środowiskowego w organizacji, wymaga podjęcia pilnych działań przez organizację w celu poprawienia osiąganych wyników. Wykres. 3. Struktura zmian wskaźników konkurencyjności (ilość organizacji przedstawiająca wskaźniki wyrażona w %) sprzedaż zysk udział w rynku wzrost 2. bez zmian 3. brak danych

15 3. Wytyczne do dalszego doskonalenia SZŚ wynikające z przeprowadzonej analizy i oceny efektywności zarządzania środowiskowego w polskich organizacjach. Niżej wymienione wytyczne powinny przyczynić się do dalszego doskonalenia stosowanych i audytowanych systemów zarządzania środowiskowego przez organizacje oraz jednostki certyfikujące: 1. Polskie organizacje, zgodnie z wymaganiami normy ISO powinny prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w celu podnoszenia ich wiedzy w zakresie zarządzania środowiskowego, przepisów prawnych i innych. Pozwoli to na ciągłe doskonalenie stosowanych systemów wzrostu efektywności zarządzania, które będzie w przyszłości podstawą wdrażania systemu ekozarządzania i audytu EMAS zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczających dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS), którego system zarządzania środowiskowego jest integralną częścią. 2. Z przeprowadzonego badania i oceny wynika, że wdrożone systemy zarządzania środowiskowego w polskich organizacjach, po przeanalizowaniu osiąganych efektów środowiskowych są mało efektywne. Wymagają więc podjęcia pilnych działań korygujących i zapobiegawczych w celu poprawy efektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. 3. Organizacje, które posiadają kilka systemów zarządzania (PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN 18001, HACCP), powinny podjąć prace w celu połączenia wdrożonych systemów w Zintegrowany System Zarządzania. Zintegrowanie Systemów pozwala na ograniczenie dokumentacji systemowej ( ksiąg, procedur), stwarza większą przejrzystość w zakresie podziału kompetencji i odpowiedzialności oraz doskonalenia i oceny stosowanych systemów. 4. Organizacje nie posiadające przeprowadzonego audytu nadzoru przez jednostki certyfikujące i wznowienia certyfikatu nie posiadają ważnego certyfikatu w zakresie systemu zarządzania środowiskowego i powinny niezwłocznie podjąć działania w celu przywrócenia jego ważności, jeżeli uznają to działanie za celowe dla organizacji. 5. Zaleca się organizacjom stosującym obecnie system Czystszych Produkcji przystąpienie do wdrażania SZŚ a w przyszłości EMAS. System Czystszych Produkcji ułatwił organizacjom wdrożenie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego i otrzymanie certyfikatu. 6. Organizacje powinny systematycznie rejestrować dane liczbowe dotyczące ponoszonych kosztów eksploatacyjnych, ponieważ są one podstawowym wskaźnikiem do określenia efektywności zarządzania i doskonalenia w zakresie SZŚ, a w przyszłości spełniania wymagań deklaracji środowiskowej w systemie EMAS. 7. Organizacje powinny skuteczniej realizować cele i zadania środowiskowe, które są podstawą doskonalenia SZŚ. Na problem ten powinna być zwracana uwaga audytorów jednostek certyfikujących przy przeprowadzaniu audytu certyfikującego i audytów nadzoru w organizacjach. Nieefektywna realizacja celów i zadań środowiskowych może w przyszłości doprowadzić do odebrania posiadanego certyfikatu. 8. Organizacje, które planują w przyszłości wdrożenie systemu EMAS powinny zgodnie z wymaganiami SZŚ, szczególnie starannie opracowywać i realizować cele i zadania oraz prowadzić zapisy dotyczące osiąganych efektów środowiskowych, ponieważ są one podstawą opracowania deklaracji środowiskowej. 9. Organizacje, posiadające certyfikaty w zakresie SZŚ, powinny zwiększyć aktywność w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji proekologicznych. Korzystną forma dofinansowania zadań może być dotacja lub kredyt preferencyjny. Organizacje, które posiadają certyfikat SZŚ mogą uzyskać dodatkowe punkty przy ubieganiu się o środki. 10. Organizacje certyfikujące System Zarządzania Środowiskowego, przy przeprowadzaniu audytu certyfikującego i nadzoru powinny zwracać uwagę na osiągane przez organizacje efekty środowiskowe oraz prawidłowość ustalania celów i zadań. 11. Stowarzyszenie Polskie Forum ISO , biorąc pod uwagę przeprowadzoną ocenę funkcjonowa- 15

16 nia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg. Normy ISO powinno: utrzymywać stałą i ścisłą współpracę z Ministerstwem Środowiska w zakresie zarządzania środowiskowego, szczególnie przy wdrażaniu Systemu EMAS; inicjować przeprowadzanie badania efektywności zarządzania środowiskowego zgodnie z PN-EN ISO 14001:1998 i EMAS, przynajmniej raz na trzy lata w celu dokonania jego oceny oraz opracowywać wytyczne ułatwiające ciągłe doskonalenia systemów w polskich organizacjach; zintensyfikować działania na rzecz poprawy i rozwoju systemów zarządzania środowiskowego w Polsce poprzez organizację platformy wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, zgodnie ze swoją działalnością statutową; wyniki działań publikować na swojej stronie internetowej www. pfiso14000.org.pl, która powinna być na bieżąco aktualizowana tak by stanowiła źródło szerokiej informacji o SZŚ i była forum dyskusyjnym; zwiększyć aktywność działań na rzecz popularyzacji ekozarządzania zgodnie z przyjętym planem pracy i umieszczać jej wyniki na w/w stronie internetowej (informacje o seminariach, spotkaniach, z bieżącej działalności Klubu); kontynuować współpracę z Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej, które publikuje informacje z zakresu ochrony środowiska (systemów zarządzania środowiskowego, EMAS, jakości, bhp, przepisów ochrony środowiska, finansowania inwestycji ekologicznych, najnowszych dostępnych technik, itp.) na stronie internetowej SPIS NORM ISO ISO ISO 9001 Systemy Zarządzania Środowiskowego Specyfikacja i Wytyczne Stosowania Systemy Zarządzania Środowiskowego Ogólne Wytyczne dotyczące Zasad, Systemów i Technik Pomocniczych Systemy Zarządzania Jakością Wymagania PN-N HACCP (HAZARD ANALISYS CRITICAL CONTROL POINTS) Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy System Analiza Zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (jest to specjalny system jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów produkowanych przez branżę spożywczą) 16

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013 ROZWÓJ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEAN DEVELOPMENT OF ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) IN THE EUROPEAN UNION Justyna SŁONIMIEC, Jakub ŚWITAŁA Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH JAKO PODSTAWA OPRACOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM

IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH JAKO PODSTAWA OPRACOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM IDEYFIKACJA ASPEKÓW ŚRODOWISKOWYCH JAKO PODSAWA OPRACOWAIA SYSEMU ZARZĄDZAIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSWIE GÓRICZYM Romuald OGRODIK Streszczenie: W artykule omówiono systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

2009, 19(91) pp. 71 79 2009, 19(91) s. 71 79

2009, 19(91) pp. 71 79 2009, 19(91) s. 71 79 Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2009, 19(91) pp. 71 79 2009, 19(91) s. 71 79 Wpływ uczestnictwa organizacji w programach lub systemach środowiskowych

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów

Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AM Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS)

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 61 Organizacja i Zarządzanie 2013 Dorota JAŹWIŃSKA * KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo