Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW"

Transkrypt

1 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW

2 Tryb obsługi wniosków 1. Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii składa się do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 2. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa są wypłacane w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych premii. 3. Piąta premia pielęgnacyjna oraz piąta premia zalesieniowa jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

3 Tryb obsługi wniosków Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia lub złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia. Wypłata premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej może nastąpić po upływie terminu określonego w pkt 2, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli zostały złożone w terminie.

4 Wniosek powinien zawierać: Zawartość wniosku numer identyfikacyjny, w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, numer identyfikacyjny, dane niezbędne do ustalenia wysokości premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, informację o załącznikach, oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, oświadczenie o powierzchni gruntu, na którym zostało wykonane zalesienie, lub gruntu z sukcesją naturalną, inne oświadczenia oraz zobowiązania związane z premią pielęgnacyjną i premią zalesieniową Podstawa prawna: 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 655)

5 Załączniki do wniosku Do wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej rolnik dołącza materiał graficzny, udostępniony lub przesłany przez Agencję, w którym zaznacza na posiadanych użytkach rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: granice zalesionego gruntu lub gruntu z sukcesją naturalną, drzewa ustanowione pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m 2 - chyba że w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny.

6 Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną Do wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia dołącza się pisemną zgodę: 1) pozostałych współwłaścicieli na przyznanie premii pielęgnacyjnej do tych gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności; 2) małżonka rolnika na przyznanie premii pielęgnacyjnej do tych gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika. 3) kopię planu zalesienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan 4) dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia W jednym wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia można ubiegać się o tę premię do gruntów objętych jednym planem zalesienia.

7 Wniosek o sporządzenie planu zalesienia Przed złożeniem wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których zgodnie z planem zalesienia nie jest wymagane wykonanie zalesienia, rolnik powinien wystąpić do nadleśniczego z wnioskiem o sporządzenie planu zalesienia. Do wniosku o sporządzenie planu zalesienia powinien dołączyć: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;

8 Materiał graficzny - szczegóły Materiał graficzny, jest udostępniany przez Agencję wraz z kartą informacyjną, na wniosek rolnika: w którym rolnik wskazuje działki ewidencyjne, na których jest położony grunt, do którego zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy, sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję. Karta informacyjna zawiera informacje dotyczące gruntu, do którego rolnik, zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy, w szczególności: powierzchnię działek ewidencyjnych, na których jest położony ten grunt; wskazanie czy: a) ten grunt jest położony na obszarowych formach ochrony przyrody oraz gruntach erozyjnych, b) grunty ten jest gruntem o nachyleniu terenu powyżej 12, c) na tym gruncie występują śródlądowe wody powierzchniowe. łączną powierzchnię zadrzewień i zakrzaczeń na każdej z działek ewidencyjnych, na których jest położony ten grunt.

9 Wniosek o sporządzenie planu zalesienia - załączniki Do wniosku o sporządzenie planu zalesienia powinien dołączyć: zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, potwierdzające że grunty z sukcesją naturalną są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia w przypadku braku karty informacyjnej; oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów z sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty; wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty z sukcesją naturalną; mapę sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca: a) wskazanie granic całości gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone,

10 Wniosek o sporządzenie planu zalesienia - załączniki b) wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12 i określenie powierzchni tych gruntów, c) wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni. opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z: a) celami ochrony danego obszaru w przypadku gruntu z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin, b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru w przypadku gruntu z sukcesją naturalną położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody; opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru w przypadku gruntu z sukcesją naturalną położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.

11 Plan zalesienia - wytyczne Plan zalesienia powinien: obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, stanowiących zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, deklarowanych w ramach jednego wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie lub wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, mogących zawierać elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności wskazane w planie zalesienia, w szczególności: powierzchnie pod linia przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami; śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych; uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek w ramach PROW oraz PROW ; kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu; elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego położone w obrębie działek przeznaczonych do zalesienia. być sporządzony przy uwzględnieniu: a) stanu faktycznego gruntu z sukcesją naturalną, którego granice są oznakowane w terenie; b) wymagań określonych w art. 6 lit. d ppkt ii rozporządzenia (UE) nr 807/2014.

12 Plan zalesienia - składowe zawierać elementy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zalesieniowego oraz: a) dane dotyczące podmiotu realizującego ten plan: imię i nazwisko albo nazwę, określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu, numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, b) podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który sporządził ten plan, zwanego dalej nadleśniczym, c) dokumenty dołączone przez podmiot realizujący ten plan do wniosku o sporządzenie tego planu, zawierać: a) zalecenia zalesienia określone w lit. A załącznika nr 3 do rozporządzenia zalesieniowego b) wymogi określone w lit. B załącznika nr 3 do rozporządzenia zalesieniowego

13 Plan zalesienia - przechowywanie Plan zalesienia przechowuje rolnik i jednostka (JST, JOG, JOP, JOW), dla których ten plan został sporządzony, a jego kopię nadleśniczy, do dnia wypłaty: 1) wsparcia na zalesienie - w przypadku ubiegania się o przyznanie wyłącznie wsparcia na zalesienie; 2) ostatniej premii pielęgnacyjnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie premii pielęgnacyjnej.

14 Plan zalesienia projektowana nowelizacja W załączniku nr 3 do rozporządzenia w części A w ust. 5 (Zalecenia planu zalesienia) uchyla się pkt 4 oraz dodaje się w części B (Wymogi planu zalesienia) ust. 4 w brzmieniu: Informacje dotyczące ochrony uprawy leśnej przed zwierzętami, w tym: 1) sposobu grodzenia, długości ogrodzenia oraz terminu jego utrzymania, z tym że ogrodzenie musi zostać wykonane od razu po wykonaniu zalesienia i dotrzymane do terminu wskazanego w planie zalesienia 2) sposobu stosowania repelentów, powierzchni, na której przewidziano ich zastosowanie i terminu ich zastosowania 3) sposobu wykonania zabezpieczenia drzewek 3 palikami, powierzchni oraz terminu jego utrzymania, z tym że zabezpieczenie drzewek 3 palikami musi zostać wykonane od razu po założeniu uprawy leśnej i dotrzymane do terminu wskazanego w planie zalesienia

15 Kryteria wyboru operacji Dla wniosków o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których zgodnie z planem zalesienia nie jest wymagane wykonanie zalesienia jest konieczne przeprowadzenie w ramach kontroli administracyjnej weryfikacji kryteriów wyboru operacji. Instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa kryteria wyboru operacji. Celem kryteriów wyboru jest: zapewnienie równego traktowania wnioskodawców, zapewnienie lepszego wykorzystania zasobów finansowych i ukierunkowanie środków finansowych zgodnie z priorytetami unijnymi w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnienie zasady proporcjonalności w odniesieniu do wielkości operacji.

16 Kryteria wyboru operacji

17 Kryteria wyboru operacji Rys. 1 Lesistość w podziale na województwa wg GUS Rys. 2 Mapka erozyjna normy glebowej GAEC 9 % kraju

18 Kryteria wyboru operacji W pierwszej kolejności premia pielęgnacyjna przysługuje tym podmiotom, których operacje uzyskały największą sumę punktów. Premia pielęgnacyjna przysługuje jeżeli operacja (plan zalesienia - wniosek) uzyskała co najmniej 6 punktów.

19 Kryteria rozstrzygające W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej sumy punktów będą miały zastosowanie następujące kryteria rozstrzygające: W pierwszej kolejności wsparcie na zalesienie przysługuje temu podmiotowi, którego grunty przynajmniej w części są położone w gminie o większych potrzebach i preferencjach zalesieniowych według wariantu III środowiskowego, określonego w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości zatwierdzonym przez Radę Ministrów na podstawie art. 14 ust. 2a ustawy o lasach Jeżeli nie można ustalić kolejności przysługiwania pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje temu podmiotowi, który ubiega się o wsparcie na zalesienie w niższej wysokości

20 Decyzja o odmowie przyznania pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną W przypadku przyznawania pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania tej premii, jeżeli: nie są spełnione warunki określone w 3 ust. 1 pkt 1 (nadany numer identyfikacyjny) lub 2 lit. b (zobowiązanie do pielęgnacji zalesienia występującego na gruncie z sukcesją naturalną), lub ust. 2 (warunki kwalifikowalności gruntów - ogólne), lub ust. 7 (warunki kwalifikowalności gruntów z sukcesją naturalną) rozporządzenia zalesieniowego lub właściwy dyrektor parku narodowego wydał negatywną opinię, o której mowa w 5 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia zalesieniowego, lub właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał negatywną opinię, o której mowa w 5 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia zalesieniowego, lub suma punktów uzyskanych przez operację jest niższa niż liczba punktów określona w 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zalesieniowego 6 punktów.

21 Rejestr zabiegów pielęgnacyjnych lub ochronnych Rolnik realizujący wymogi planu zalesienia prowadzi rejestr zabiegów pielęgnacyjnych lub ochronnych.

22 Zmniejszenia premii pielęgnacyjnej brak rejestru i niewykonywanie zabiegów jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych premia pielęgnacyjna zmniejszana jest o 5%, jeżeli zostanie stwierdzone, że rolnik nie wykonuje zabiegów pielęgnacyjnych lub ochronnych zgodnie z wymogami planu zalesienia, premia pielęgnacyjna przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn (zasady nie stosuje się do tej części premii pielęgnacyjnej, która przysługuje z tytułu zabezpieczenia drzewek repelentami): iloczynu: współczynnika dotkliwości danej niezgodności i współczynnika trwałości danej niezgodności - określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia zalesieniowego oraz kwoty stanowiącej iloczyn: wysokości tej premii, jaka przysługiwałaby rolnikowi, gdyby wykonywał te zabiegi zgodnie z wymogami planu zalesienia, oraz % stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym rolnik powinien wykonać te zabiegi zgodnie z wymogami planu zalesienia.

23 Współczynniki niezgodności

24 Ponownie stwierdzona niezgodność Jeżeli w odniesieniu do niezgodności wynikającej z niewykonania zabiegów pielęgnacyjnych lub ochronnych wystąpi powtarzalność, premia pielęgnacyjna jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, która rolnik otrzymałby, gdyby ta niezgodność nie wystąpiła, oraz liczby lat, w których ponownie stwierdzono tę niezgodność, przy czym całkowita wielkość zmniejszenia nie może być większa niż 100 % kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby ta niezgodność nie wystąpiła.

25 Zmniejszenia premii pielęgnacyjnej niezastosowanie repelentów Jeżeli rolnik nie zabezpieczył drzewek repelentami na gruntach, na których, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane takie zabezpieczenie lub nie posiada dowodów zakupu repelentów w ilości wystarczającej do zabezpieczenia drzewek repelentami na gruntach, na których, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane takie zabezpieczenie, premia pielęgnacyjna przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę, jaka przysługiwałaby rolnikowi, gdyby wykonał takie zabezpieczenie na tej części gruntów, na której nie wykonał tego zabezpieczenia lub gdyby posiadał dowody zakupu repelentów w ilości wystarczającej do zabezpieczenia drzewek repelentami na tych gruntach.

26 Określenie powierzchni do premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej Przy ustalaniu wysokości premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej uwzględnia się deklarowaną przez rolnika powierzchnię gruntów nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku ustalania wysokości premii pielęgnacyjnej przysługującej do gruntów z sukcesją naturalną.

27 Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa powierzchnia elementów krajobrazu Przy ustalaniu wysokości premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, do powierzchni gruntu zalicza się powierzchnię zajmowaną przez elementy krajobrazu (rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów), o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jeżeli szerokość tych elementów nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach tj. 2 m, oraz obiekty wskazane w 14 ust. 4 rozporządzenia zalesieniowego (drzewa ustanowione pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; oczka wodne, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m 2 ) oraz powierzchnię gruntu: wyznaczoną przez granicę zalesienia i granicę sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu, lecz nie większą niż wyznaczona przez granicę zalesienia i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tego zalesienia, przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową, jeżeli takie działania zostały określone w planie zalesienia.

28 Wypłata pomocy na zalesianie PROW (zasady ogólne)

29 Tryb obsługi wniosków 1. Wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 2. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa są wypłacane w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych premii. 3. Premia pielęgnacyjna w piątym roku od zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji wydanej przez starostę. Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo za świadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia. 4. Wypłata premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej może nastąpić po upływie terminu określonego w pkt 2, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli zostały złożone w terminie.

30 Zawartość wniosku numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy informację o załącznikach oświadczenia i zobowiązania związane z pomocą na zalesianie numer decyzji o przyznaniu pomocy na zalesianie Podstawa prawna: 13 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2016 r., poz. 153)

31 Załączniki do wniosku: Załączniki do wniosku deklaracja powierzchni zalesionych gruntów sporządzona na formularzu udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy powierzchnia gruntu, do której rolnik ubiega się o wypłatę pomocy na zalesianie, jest mniejsza od powierzchni gruntu, do której została przyznana pomoc na zalesianie. w przypadku pomocy na zalesianie gruntów rolnych - materiał graficzny, w którym zaznacza znajdujące się na posiadanych użytkach rolnych: 1) granice zalesionego gruntu, 2) znajdujące się w obrębie działki rolnej: a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, c) oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m 2 - chyba że w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny, lub nie posiada żadnych działek rolnych, lub działki te są zalesione.

32 Ogólne zasady dotyczące wniosku: - o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW ) - o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW ) na 2016 r.

33 Zasady ogólne Wnioski o przyznanie płatności składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Wnioski o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja oraz w terminie 25 dni kalendarzowych tj. do dnia 10 czerwca 2016 r. (jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2016 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.). Do wniosku dla każdej działki zalesionej i działki stanowiącej użytek rolny należy dołączyć załączniki graficzne.

34 Zasady ogólne Rolnicy, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w roku 2015 otrzymają wniosek spersonalizowany i załączniki graficzne oraz karty informacyjne (personalizacja będzie polegała na automatycznym zaznaczeniu checkbox u w polu z rodzajem pomocy na zalesianie PROW , na 1 str. wniosku; nie będzie zaznaczany checkbox dla premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej PROW ) Wnioskodawcy, którzy realizują zobowiązania podjęte w ramach PROW , tj. ubiegają się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW ), zobowiązani są, zgodnie z załącznikiem III, część 1, pkt 2.2 lit b rozporządzenia (UE) nr 808/2014, do informowania opinii publicznej o otrzymanej pomocy. Obowiązek ten polega na umieszczeniu przynajmniej jednego plakatu z informacjami na temat realizowanego działania, podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, w zakresie realizowanego zobowiązania, w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa. Obowiązek ten ma zastosowanie do tych wnioskodawców, w przypadku których całkowite wsparcie publiczne w ramach danej operacji przekracza euro.

35 Zasady ogólne Wniosek i załączniki do wniosku składane przez wnioskodawcę uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane. Zmiany do wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW ) lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW ), można składać do dnia 31 maja 2016 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 10 czerwca 2016 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 31 maja 2016 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiana do wniosku może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub powierzchni zalesionych wraz z wymaganymi dla nich załącznikami, do uprzednio złożonego wniosku (nie jest możliwe zwiększenie powierzchni działek zalesionych zadeklarowanych we wniosku). Zmiana do złożonego wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni zalesionych działek.

36 Zasady ogólne Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 31 maja 2016 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 10 czerwca 2016 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia. Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów. Braki we wniosku oraz na załącznikach i na materiale graficznym, uzupełnione po dniu 10 czerwca 2016 r., nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

37 Zasady ogólne Beneficjent jest odpowiedzialny za złożenie prawidłowego wniosku o przyznanie płatności, w stosownych przypadkach powinien dokonać koniecznych poprawek i zmian. Dlatego też przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo zweryfikować poprawność zawartych w nim danych. Brak zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym może skutkować zmniejszeniem kwoty płatności lub odmową jej przyznania.

38 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 strona 1/4

39 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 Należy wpisać rok Należy zaznaczyć - znakiem X płatność zalesieniową, o którą ubiega się rolnik we wniosku o przyznanie płatności

40 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016

41 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016

42 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016

43 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 w przypadku ubiegania się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW ) lub premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW ) należy zadeklarować działki ewidencyjne, na których znajdują się powierzchnie zalesione, w odniesieniu do których rolnik ubiega się o tę wypłatę lub premie, wypełniając kolumny 1-8 i 11 (jeśli dotyczy). w przypadku, gdy rolnik ubiega się wyłącznie o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW ) lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW ) i posiada grunty niezgłoszone do płatności, wówczas powinien wypełnić kolumnę 11 i nie ma obowiązku wypełnić kolumn Ponadto rolnik nie jest zobowiązany do wypełnienie kolumn: 9-10 oraz 15.

44 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 strona 3/4

45 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 strona 3/4 kolumna bez zmian w stosunku do roku 2015 oznaczenie działki rolnej, grupa upraw/obszar/uprawa, powierzchnia działki rolnej, nr działki ewidencyjnej, na której jest położona działka rolna, powierzchnia działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej. W przypadku zgłoszenia zalesionej działki do jednolitej płatności obszarowej rolnik deklaruje tę działkę z grupą upraw JPO_L.

46 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 strona 4/4

47 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 strona 4/4 Pole 20 w tym polu rolnik wskazuje, sposób udostępnienia/przekazania spersonalizowanego wniosku oraz materiału graficznego na rok Pole 22 w tym polu rolnik (pełnomocnik/osoba uprawniona do reprezentacji), który ubiega się o przyznanie płatności objętych wnioskiem, składa obowiązkowo czytelny podpis (imię i nazwisko) wraz z datą wypełnienia wniosku, potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz znajomość zasad przyznawania płatności objętych wnioskiem o przyznanie płatności. Ważne!!! Rolnik jest odpowiedzialny za złożenie prawidłowego wniosku o przyznanie płatności, w stosownych przypadkach powinien dokonać koniecznych poprawek i zmian. Brak zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym może skutkować zmniejszeniem kwoty płatności lub odmową jej przyznania.

48 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 strona 3.1/4

49 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 Wypłata pomocy na zalesianie w ramach PROW Rolnik ubiegający się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW ) obligatoryjnie wypełnia część VIIIA wniosku. kolumna 2 dotyczy oznaczenie gruntu zalesionego, które jest zgodne z deklaracją rolnika podaną we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach PROW kolumna 3 dotyczy powierzchni zalesionego gruntu. kolumna 4 numer działki ewidencyjnej, na której położony jest grunt zalesiony. Numer działki ma być zgodny z deklaracją rolnika podaną we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach PROW Jeżeli nastąpiła zmiana numeru działki ewidencyjnej, należy podać aktualny numer działki. kolumna 5 powierzchnia gruntu zalesionego w granicach działki ewidencyjnej. kolumna 6 dotyczy numeru decyzji o przyznaniu pomocy na zalesienie.

50 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 Wypłata pomocy na zalesianie w ramach PROW Rolnik ubiegający się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW ) wypełnia deklarację tylko w przypadku zmiany powierzchni zalesienia, do której została przyznana pomoc na zalesianie w ramach PROW kolumna 7 8 dotyczy powierzchni, deklarowanych na danej działce ewidencyjnej, w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej - dotyczy Zalesiania gruntów rolnych - schemat I oraz Zalesiania gruntów innych niż rolne - schemat II. kolumna dotyczy powierzchni, deklarowanej na danej działce ewidencyjnej, w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej dla upraw zakładanych w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) - dotyczy schematu II. kolumna dotyczy powierzchni, deklarowanej na danej działce ewidencyjnej, w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej dla upraw zakładanych z wykorzystaniem sukcesji naturalnej - dotyczy schematu II.

51 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 Wypłata pomocy na zalesianie w ramach PROW kolumna dotyczy powierzchni, na której w ramach danej działki ewidencyjnej zastosowano, ochronę upraw przed zwierzyną (w postaci repelentów, 3 palików, owczej wełny) - dotyczy schematu I oraz schematu II. kolumna 16 dotyczy powierzchnię położoną na danej działce ewidencyjnej, zadeklarowaną do premii zalesieniowej w ramach PROW dotyczy schematu I.

52 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 strona 3.2/4

53 Wzór Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 strona 3.2./4 Rolnik ubiegający się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW ) obligatoryjnie wypełnia część VIIIB. kolumna 2 dotyczy oznaczenie gruntu zalesionego, do którego rolnik ubiega się o premie. W przypadku, gdy deklarowany grunt stanowi obszar sukcesji naturalnej, należy do oznaczenia literowego gruntu zalesionego dopisać SN. kolumna 3 dotyczy powierzchni gruntu zalesionego lub gruntu z sukcesją naturalną. kolumna 4 numer działki ewidencyjnej, na której położony jest grunt zalesiony lub grunt z sukcesją naturalną. kolumna 5 dotyczy powierzchni gruntu zalesionego lub gruntu z sukcesją naturalną w granicach działki ewidencyjnej. kolumna 6-12 dotyczy powierzchni deklarowanej na danej działce ewidencyjnej, w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej w ramach PROW , w tym zabezpieczenia drzewek repelentami. kolumna 13 dotyczy powierzchni położonej na danej działce ewidencyjnej, zadeklarowanej do premii zalesieniowej w ramach PROW

54 Przykłady wypełnienia wniosku o wypłata pomocy na zalesianie PROW

55 PRZYKŁAD 1 Działka ewidencyjna nr 100 o powierzchni 4,0 ha. Jesienią 2009 r. rolnik zalesił 2,40 ha w ramach schematu I. Pozostałe 1,60 ha stanowią grunty orne. Ponadto: - powierzchnia zalesionego gruntu nie zmieniła się w stosunku do powierzchni objętej zobowiązaniem, - rolnik nie posiada gruntów niezgłoszonych do płatności Rolnik ubiega się o: - przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową do gruntu zalesionego - wypłatę pomocy na zalesienie w ramach PROW (schemat I)

56 PRZYKŁAD 1

57 PRZYKŁAD 1 1 Śląskie cieszyński Dębowiec 0001_Dębowiec

58 PRZYKŁAD 1 A JPO L

59 PRZYKŁAD 1

60 PRZYKŁAD 2 Działka ewidencyjna nr 100 o powierzchni 4,0 ha. Jesienią 2009 r. rolnik zalesił 1,40 ha w ramach schematu I. Pozostałe 2,60 ha stanowią grunty orne. Działka ewidencyjna nr 101 o powierzchni 2,0 ha. Jesienią 2012 r. rolnik zalesił 1,00 ha w ramach schematu II. Pozostały 1,00 ha stanowi nieużytek. Ponadto: - powierzchnia zalesionego gruntu nie zmieniła się w stosunku do powierzchni objętej zobowiązaniem. - rolnik nie posiada gruntów niezgłoszonych do płatności. Rolnik ubiega się o: - przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatność za zazielenienie płatność dodatkową do gruntu zalesionego - wypłatę pomocy na zalesienie w ramach PROW (schemat I i II)

61 PRZYKŁAD 2

62 PRZYKŁAD 2 1 Śląskie cieszyński Dębowiec 0001_Dębowiec Śląskie cieszyński Dębowiec 0001_Dębowiec

63 PRZYKŁAD 2 A JPO L

64 PRZYKŁAD 2 1 A A

65 PRZYKŁAD 3 Działka ewidencyjna nr 100 o powierzchni 4,0 ha. Wiosną 2013 r. rolnik zalesił 2,40 ha w ramach schematu II. Pozostałe 1,60 ha stanowi nieużytek. Ponadto: - powierzchnia deklarowana do pomocy na zalesianie zmniejszyła się o 0,40 ha, w odniesieniu do powierzchni objętej zobowiązaniem, - rolnik nie posiada gruntów niezgłoszonych do płatności. Rolnik ubiega się o: - wypłatę pomocy na zalesienie w ramach PROW (schemat II)

66 PRZYKŁAD 3

67 PRZYKŁAD 3 1 Śląskie cieszyński Dębowiec 0001_Dębowiec

68 PRZYKŁAD 3 1 A

69 Przykłady wypełnienie wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej PROW

70 PRZYKŁAD 1 Działka ewidencyjna nr 100 o powierzchni 4,0 ha. W 2015 r. rolnik złożył wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie do powierzchni 3,25 ha. Pozostałe 0,75 ha stanowi plantacja trwała. Ponadto: - rolnik nie posiada gruntów niezgłoszonych do płatności. Rolnik ubiega się o: - przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatność za zazielenienie do gruntu zalesionego, płatność dodatkową do gruntu zalesionego - przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej PROW

71 PRZYKŁAD 1

72 PRZYKŁAD 1 1 Śląskie cieszyński Dębowiec 0001_Dębowiec

73 PRZYKŁAD 1 A JPO L

74 PRZYKŁAD 1 1 A 3, ,

75 PRZYKŁAD 2 Działka ewidencyjna nr 100 o powierzchni 5,0 ha. W 2015 r. rolnik złożył wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie do powierzchni 2,40 ha (grunt użytkowany rolniczo). Plan zalesienia został sporządzony do 3 ha, z czego 0,60 ha stanowił grunt z sukcesją naturalną. W 2016 r. rolnik ubiega się o premie roczne do pow. 3 ha oraz dodatkowo po raz pierwszy zgłasza grunt z sukcesją naturalną (100%) o pow. 1,60 ha. Ponadto rolnik posiada 0,40 ha (grunt orny) gruntów niezgłoszonych do płatności na działce ew. nr 100. Rolnik ubiega się o: - przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową do gruntu zalesionego, - przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej ramach PROW

76 PRZYKŁAD 2

77 PRZYKŁAD 2 1 Śląskie cieszyński Dębowiec 0001_Dębowiec

78 PRZYKŁAD 2 A JPO L

79 PRZYKŁAD 2 1 A 3, , B SN 1, ,

80 PRZYKŁAD 3 Działka ewidencyjna nr 100 o powierzchni 4,0 ha. W 2016 r. rolnik złożył wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej do powierzchni 4,00 ha, która stanowi grunt z sukcesją naturalną (100%). Ponadto: - rolnik nie posiada gruntów niezgłoszonych do płatności. Rolnik ubiega się o: - przyznanie premii pielęgnacyjnej w ramach PROW

81 PRZYKŁAD 3

82 PRZYKŁAD 3 1 Śląskie cieszyński Dębowiec 0001_Dębowiec

83 PRZYKŁAD 3 1 A SN 4, ,

84 Dziękuję za uwagę dane kontaktowe: tel

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach. Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie Kategoria: Pozycja IV Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las Pomoc na zalesianie tekst z ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-1-czerwcaarimr-zacznie-przyjmowac-wnioski-od-rolnikow-ktorzy-chca-na-swoich-gruntach-posadz.html Od 1 czerwca 2012 ARiMR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1 W Polsce występuje znaczny

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 655 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków.

Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków. .pl https://www..pl Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków. Autor: Ewa Ploplis Data: 9 czerwca 2018 W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczął się nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich

Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich .pl https://www..pl Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich Autor: Ewa Ploplis Data: 1 lipca 2018 Czy opłaca się posadzić las na gruncie rolnym? Jak duże dopłaty do zalesiania terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/... Data przyjęcia i podpis......

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o dotację

Kto moŝe się starać o dotację Od 1 sierpnia br. moŝna ubiegać się o dotację na zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niŝ rolne. Dowiedz się, czy moŝesz skorzystać z tego działania PROW 2007-2013 i jak poprawnie wypełnić wniosek?

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w roku Brwinów, r

Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w roku Brwinów, r Zasady przyznawania pomocy na w roku 2014 Brwinów, 10-11.03.2014 r Podstawy prawne Rozporządzenie (UE) Nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R.

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. W bieŝącym roku zalesienia prowadzone były tylko przez Agencję Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZALESIENIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIś ROLNE 2008 Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 sierpnia do 30 września będą przyjmować wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA A. Zalecenia planu zalesienia 1. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz faktycznego sposobu

Bardziej szczegółowo

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku Zalesienia gruntów rolnych Krok po kroku Krok 1 ( 0 ) przed zalesieniem Wnioskodawca zbiera wymagane dokumenty (może to robić bez ograniczeń czasowych): 1. Wypis z mpzp z informacją o przeznaczeniu działek

Bardziej szczegółowo

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha;

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha; Jakie są warunki otrzymania wsparcia na zalesianie gruntów rolnych? Najlepiej zwrócić się do Nadleśnictwa, na którego terenie leŝą działki, które chcemy zalesić. Trzeba posiadać wypis z rejestru gruntów,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi Przygotował Michał Wiatr Zadania Biur Powiatowych ARiMR Do zadań Biur Powiatowych ARiMR należą obsługa wniosków

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA 1. uprawy leśnej, stanowiąca podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalona zgodnie z poniższymi tabelami:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Warszawa, 11 luty 2011 Niezbędne informacje do prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LOL-4101-02-03/2012 P/12/155 Olsztyn, dnia 18 lipca 2012 r. Pan Zenon Giebień Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elblągu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesienia stanowią początkowy etap w drodze długotrwałego procesu tworzenia kompleksu leśnego. Są istotnym elementem przeciwdziałającym

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LOL-4101-02-08/2012 P/12/155 Olsztyn, dnia 4 lipca 2012 r. Pan Piotr Szewczyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostródzie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 10 stycznia 2018 r.

Dz.U poz z dnia 10 stycznia 2018 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2018 poz. 311 USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz. 311 USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje:

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: Wysokość pomocy Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: wsparcie na zalesienie - jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków!

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! .pl https://www..pl Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 7 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE PROW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE PROW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE PROW 2014-2020 Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie, należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją wypełniania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 587

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 587 Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 587 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania materiału graficznego

Zasady wypełniania materiału graficznego Zasady wypełniania materiału graficznego Brwinów, 23.02-01.03.2016 Agenda Instrukcje i wytyczne Nowy format materiału graficznego Legenda Wypełnianie materiału graficznego EFA - materiał graficzny Karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Priorytet 5 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spoŝywczym i leśnym Ogólne załoŝenie: Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników i mieszkańców wsi

Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników i mieszkańców wsi Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników i mieszkańców wsi Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu Sępólno Krajeńskie 20 marca 2019 r. Realizacja płatności w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych krok po kroku CZĘŚĆ I PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Zalesianie gruntów rolnych krok po kroku CZĘŚĆ I PRACE PRZYGOTOWAWCZE Zalesianie gruntów rolnych krok po kroku CZĘŚĆ I PRACE PRZYGOTOWAWCZE Jak zalesić grunt rolny z pomocą dotacji unijnych? 1. Zastanów się, czy na Twojej działce możliwe jest zalesienie. Co musisz sprawdzić?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ arszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTA I ROZOJU SI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROW o zalesieniach. Dodano:

PROW o zalesieniach. Dodano: PROW o zalesieniach Dodano: 10.01.2008 (tekst bez tabel) Nazwa działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Kod działania 221, 223. Podstawa prawna Schemat I - zalesianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji

Bardziej szczegółowo

Zalesienie. Prezes ogłasza termin składania wniosków

Zalesienie. Prezes ogłasza termin składania wniosków https://www. Zalesienie. Prezes ogłasza termin składania wniosków Autor: Tadeusz Śmigielski Data: 12 marca 2019 Po raz kolejny Prezes ARiMR ogłasza termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia na poddziałanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 1523 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 908 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 2180 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Art. 1. Ustawa reguluje zasady przeznaczania

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Opole, 03.03.2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PIERWSZEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW"

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1259. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków!

Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków! .pl Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego - rusza nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 25 września 2017 Od 25 września do 24 października 2017 r. rolnicy, którzy prowadzą małe gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych. Michał Rewucki

Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych. Michał Rewucki Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych Michał Rewucki Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) r 1257/1999 (art. 31) Rozporządzenie Komisji (KE) nr 48/2004 (Załącznik, pkt 2.2) Rozporządzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny,

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny, INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku o przyznanie niewypłaconych z powodu śmierci producenta rolnego środków finansowych z tytułu pomocy w ramach działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętego planem

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 września 2017 r.

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 września 2017 r. Poz. 1775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/328 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY. "PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2003 r. Nr 46, poz. 392. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia Załącznika Graficznego do Wniosku o przyznanie płatności na rok 2014.

Instrukcja wypełnienia Załącznika Graficznego do Wniosku o przyznanie płatności na rok 2014. Departament Baz Referencyjnych Instrukcja wypełnienia Załącznika Graficznego do Wniosku o przyznanie płatności na rok 2014. 10-11 marca 2014 r. Agenda 1. Wstęp. 2. Omówienie treści widocznych na załączniku

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegad się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: przyznanie płatności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 172 10121 Poz. 1027 1027 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA W kampanii 2016 na przekazanym przez Agencję materiale graficznym zaznaczone zostały elementy proekologiczne EFA zidentyfikowane na ortofotomapie na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 807 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU Dział Prac Urządzeniowo - Rolnych PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH TRZEPOWO marzec 2016 Przygotował: Kierownik Działu mgr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 12 kwietnia 2001 r. Druk nr 614

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 12 kwietnia 2001 r. Druk nr 614 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 12 kwietnia 2001 r. Druk nr 614 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Informacje wstępne 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (symbol

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny...

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny... Umowa zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) zwanymi dalej stronami. 1 Na podstawie art. 47 ust. 4 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 1071

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 1071 Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty

Bardziej szczegółowo

Ocena opłacalności zalesień gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ocena opłacalności zalesień gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ UL. PRAWOCHEŃSKIEGO 15, 10-720 OLSZTYN tel. 89 523 34 73,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY "PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE PRZEKAZALI SWOJE GOSPODARSTWO INNEMU ROLNIKOWI" W RAMACH

Bardziej szczegółowo