PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok

2 SPIS TREŚCI Streszczenie Wprowadzenie Cel opracowania Pojęcia związane z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą o odpadach Wymagania prawne dotyczące Planu Gospodarki Odpadami Założenia i dane podstawowe Podział administracyjny i lokalizacja Ludność i struktura zabudowy Infrastruktura techniczna i gospodarka powiatu Opis stanu środowiska Warunki glebowe, geologiczne, geomorfologiczne, hydrograficzne, hydrogeologiczne i przyrodnicze powiatu Charakterystyka powiatu pod kątem możliwości zastosowania kompostów z odpadów do celów nawozowych i rekultywacyjnych Analiza stanu istniejącego w sektorze gospodarki odpadami Odpady powstające w sektorze komunalnym Odpady komunalne Bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie powiatu Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie powiatu Ilość wytworzonych odpadów domowych na terenie powiatu Odpady powstające w sektorze handlowym i publicznym Istniejący system zbierania, segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w sektorze komunalnym Systemy zbierania odpadów System segregacji i odzysku odpadów Zakłady zajmujące się zbieraniem, przeładunkiem i transportem odpadów na składowiska oraz rodzaj sprzętu wykorzystywanego do gospodarki odpadami Wyposażenie w sprzęt System unieszkodliwiania i przepływu odpadów w poszczególnych gminach Komunalne składowiska odpadów Koszty i opłaty związane z gospodarowaniem odpadami Mocne i słabe strony istniejących rozwiązań organizacyjno - technicznych gospodarki odpadami Ocena postępowania z odpadami niebezpiecznymi w sektorze komunalnym Ocena postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z ustawą o odpadach i ustawodawstwem Unii Europejskiej Ocena wpływu na środowisko obiektów unieszkodliwiania odpadów Ocena stanu realizacji obowiązków wytwórców i odbiorców odpadów wynikających z ustawy o odpadach Komunalne osady ściekowe Osady ściekowe powstające w oczyszczalniach ścieków Oczyszczalnie ścieków Odpady powstające w sektorze gospodarczym Bilans odpadów powstających w sektorze gospodarczym Bilans odpadów innych niż niebezpieczne powstających w sektorze gospodarczym Bilans odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze gospodarczym Odpady powstające w sektorze przemysłowym

3 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej Odpady przemysłu spożywczego Odpady powstające w przemyśle drzewnym Odpady powstające w kotłowniach Odpady przemysłu samochodowego Wyeksploatowane samochody Zużyte opony Odpady olejowe i ropopochodne Azbest Akumulatory i baterie Farby i lakiery PCB Zużyte źródła światła zawierające rtęć Odpady powstające w sektorze medycznym i weterynaryjnym Odpady powstające w sektorze medycznym Opady powstające w sektorze weterynaryjnym Instalacje do unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego Prognoza zmian Zmiany demograficzne Prognoza zmian w sektorze komunalnym Prognoza zmian w sektorze odpadów komunalnych Prognoza zmian czynników wpływających na wytwarzanie odpadów komunalnych Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych Prognoza zmian w sektorze osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków Prognoza zmian w sektorze gospodarczym Założenia, cele i proponowany system gospodarki odpadami Sektor komunalny Plan działań w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi Cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Janowskiego Założenia do planu działań w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi Polityka, cele i zadania zamieszczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Założenia do Planu Gospodarki Odpadami na terenie Powiatu Janowskiego Bilans odpadów komunalnych Planowany recykling odpadów biodegradowalnych Zakładane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych Zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych Odpady budowlane Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych Odpady przeznaczone do składowania lub unieszkodliwienia termicznego Działania zmierzające do zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ich ilości Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami Kampanie informacyjne i konkursy Szkolenia Formy przekazu informacji dotyczących gospodarki odpadami Współpraca ze szkołami Współpraca z organizacjami pozarządowymi Działania organizacyjne

4 Działania w zakresie zbierania i transportu odpadów Systemy zbiórki selektywnej odpadów Działanie zachęcające mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów Częstotliwość zbierania odpadów Zbiórka selektywna "u źródła" Kontenery ustawione w sąsiedztwie- centra zbiórki Wiejskie punkty gromadzenia odpadów Systemy zbiórki poszczególnych strumieni odpadów komunalnych Zbiórka odpadów biodegradowalnych Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Zbiórka odpadów budowlanych Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych Systemy zbiórki odpadów niebezpiecznych Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Działania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów Linie do segregacji odpadów Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Kompostowanie odpadów Fermentacja odpadów Mechaniczno- biologiczne metody przekształcania odpadów Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych Unieszkodliwianie odpadów komunalnych na składowiskach Zakład Zagospodarowania Odpadów ZZO Borownica Organizacja gospodarki odpadami w ramach eksploatacji ZZO Lokalizacja ZZO Odległość poszczególnych gmin od ZZO Mocne i słabe strony usytuowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Borownicy Zasięg obsługi ZZO Wielkość Zakładu Zagospodarowania Odpadów ZZO Wyposażenie ZZO Kompostownia Selektywna zbiórka odpadów oraz segregowanie odpadów w sortowni ZZO Borownica Unieszkodliwiane odpadów poprzez składowanie Potrzeby ZZO w zakresie zagospodarowania poszczególnych strumieni odpadów Plan działań w zakresie modernizacji, zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych Modernizacja składowisk Zamykanie składowisk Rekultywacja składowisk Monitoring składowisk Likwidacja dzikich składowisk Osady ściekowe Cele i kierunki działań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi Sposób postępowania z wytworzonymi osadami ściekowymi Stosowanie osadów ściekowych w rolnictwie oraz w rekultywacji Kompostowanie osadów ściekowych

5 Kompostowanie pryzmowe Kompostowanie komorowe Agrotechniczne przetwarzanie osadów na kompost roślinny Poprawa właściwości osadów przy użyciu wapna nawozowego Biokompostowanie Wykorzystane osadów jako przesypka dzienna na składowisku Wysokotemperaturowe suszenie i spalanie osadów ściekowych Sektor gospodarczy Sektor przemysłowy Cele i kierunki w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemysłowego Cele i kierunki w zakresie gospodarki poszczególnych rodzajów odpadów Jednostki służby zdrowia i placówki weterynaryjne Harmonogram, koszty wdrażania i możliwości finansowania Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Janowskim Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi w Powiecie Janowskim Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne Koszt innych działań nieinwestycyjnych Sumaryczne koszty wdrażania PGO w sektorze komunalnym Koszt działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w sektorze gospodarczym w Powiecie Janowskim Zasady finansowania Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne Inne źródła finansowania Wybrane źródła finansowania Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ekofundusz Banki Fundusze inwestycyjne Programy pomocowe Unii Europejskiej Organizacja i zasady monitoringu realizacji Planu Gospodarki Odpadami Zasady zarządzania systemem Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami Zadania gmin Zadania powiatu Samorząd województwa Opiniowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Aktualizacja i modyfikacja planów Raportowanie wdrażania planów Raportowanie wdrażania planów Wskaźniki monitorowania efektywności Planu Analiza oddziaływania planu na środowisko Informacja o zawartości, uwarunkowaniach i głównych celach Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Janowskiego Ocena zgodności celów Planu Gospodarki Odpadami z celami ochrony środowiska szczebla międzynarodowego, krajowego i regionalnego Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji PGO Określenie, analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko wynikające z realizowanych zadań, przedsięwzięć określonych w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko skutków realizacji przedsięwzięć zawartych w projekcie Planu Gospodarki Odpadami

6 10.6 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji strategii Rozwiązania alternatywne do zawartych w projekcie strategii oraz uzasadnienie ich wyboru i metod oceny prowadzącej do tego wyboru Informacja o systemie monitoringu i kontroli realizacji przedsięwzięć określonych w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę niekorzystnego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć zawartych w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Wykaz aktów prawnych stan na r Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r Ustawy Rozporządzenia Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w tzw. ustawie o opłacie produktowej Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o substancjach i preparatach chemicznych Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową Wykaz dotychczasowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, które zachowały moc (tj. tych, które weszły w życie przed dniem l października 2001 r.) Ustawy Rozporządzenia Umowy międzynarodowe Wykaz przygotowywanych nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, przewidzianych do wydania w 2003 r Ustawy Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w tzw. ustawie o opłacie produktowej Prawodawstwo Unii Europejskiej Wykaz obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z gospodarką odpadami Wymagania ogólne Spalanie odpadów Składowanie odpadów Międzynarodowy obrót odpadami Sprawozdawczość Wymagania szczegółowe Oleje przepracowane PCB

7 Baterie i akumulatory Komunalne osady ściekowe Odpady opakowaniowe Odpady opakowaniowe Pojazdy wycofane z eksploatacji ("wraki samochodowe") Substancje zubożające warstwę ozonową Azbest Wykaz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z gospodarką odpadami Piśmiennictwo Załączniki SPIS TABEL Tab. 1 Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim.. 12 Tab. 2 Szacunkowy harmonogram i koszt inwestycji przewidzianych do roku 2014 w Powiecie Janowskim (tys. zł) Tab. 3.1 Powierzchnia, liczba miejscowości, liczba sołectw i lokalizacja gmin Tab. 3.2 Liczba ludności w Powiecie Janowskim oraz w poszczególnych gminach w 2001 r. wg danych Urzędu Statystycznego w Lublinie Tab. 3.3 Infrastruktura w gminach Powiatu Janowskiego Tab Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych w stosunku do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.. 37 Tab Ilość zebranych i przyjętych na składowiska odpadów komunalnych, w Mg Tab a Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych w kg/mieszkańca/rok (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002 r.) Tab b Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach Powiatu Janowskiego w roku Tab c Skład morfologiczny odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002 r.)..42 Tab d Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2002 w Mg w Powiecie Janowskim.. 43 Tab a Ilość wytworzonych odpadów w gospodarstwach domowych Tab b Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury w % (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002 r.) Tab Ilość wytworzonych odpadów w sektorze handlowym i publicznym Tab System zbierania odpadów.. 46 Tab System segregacji i odzysku odpadów Tab Zakłady zajmujące się zbieraniem, przeładunkiem i transportem odpadów Tab Wyposażenie w sprzęt. 48 Tab System unieszkodliwiania i przepływu odpadów w poszczególnych gminach Tab a Charakterystyka składowisk komunalnych w Powiecie Janowskim, część I Tab b Charakterystyka składowisk komunalnych w Powiecie Janowskim, część II.. 51 Tab c Charakterystyka składowisk komunalnych w Powiecie Janowskim, część III Tab Koszty i opłaty związane z gospodarowaniem odpadami Tab Ilości wytwarzanych osadów ściekowych oraz sposób postępowania z nimi na terenie poszczególnych gmin Powiatu Janowskiego w roku 2002 (według informacji uzyskanych z poszczególnych gmin) w Mg

8 Tab Charakterystyka oczyszczalni ścieków.. 56 Tab a. Ilości odpadów wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002, wg decyzji wydanych przez starostę oraz złożonych informacji.. 58 Tab b. Ilości odpadów wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002r., według głównych strumieni odpadów Tab a. Ilości odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002r., według danych uzyskanych z poszczególnych zakładów w Janowie Lubelskim Tab b. Ilości odpadów innych niż niebezpieczne wg głównych strumieni odpadów wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002 r Tab a Masa odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie powiatu janowskiego w 2002r., według Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim..61 Tab b Ilości odpadów niebezpiecznych wg głównych strumieni odpadów wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002 r Tab a Bilans odpadów z sektora rolno spożywczego w Mg, wytworzonych w 2002 r. na terenie Powiatu Janowskiego (wg GUS).. 63 Tab Bilans odpadów postających w kotłowniach w Mg, wytworzonych w 2002r, na terenie Powiatu Janowskiego (wg GUS)...64 Tab Prognozowana liczba mieszkańców Powiatu Janowskiego w latach w tys 70 Tab Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 w Polsce w podziale na miasto/wieś (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)...71 Tab a Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim w latach , w tys. Mg Tab b Prognozowana masa poszczególnych strumieni odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim w latach , w tys. Mg...72 Tab a Zakładany % masy poszczególnych strumieni odpadów biodegradowalnych poddawanych procesom zbierania, odzysku i unieszkodliwiania. 80 Tab b Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji na obszarze Powiatu Janowskiego (tys. Mg/rok)...80 Tab a Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 83 Tab b Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych na obszarze Powiatu Janowskiego (tyś. Mg/rok) zgodna z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego Tab Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych na obszarze powiatu janowskiego (tys. Mg/rok) oraz zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych w stosunku do wytwarzanych - zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego...85 Tab Planowany recykling odpadów budowlanych na obszarze powiatu janowskiego (tys. Mg/rok) oraz zakładane poziomy odzysku odpadów budowlanych w stosunku do wytwarzanych - zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.. 86 Tab a Zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U z dnia 6 lipca 2001r.) Tab b Poziom odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych w latach , zgodny z tendencjami wzrostu odzysku przedstawionymi w ww. Rozporządzeniu z dnia 30 czerwca 2001 r. 87 Tab c Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych na obszarze Powiatu Janowskiego (tys. Mg/rok) oraz - 7 -

9 zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych w stosunku do wytwarzanych - zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego a Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do składowania lub unieszkodliwienia termicznego w latach Tab b Szacunkowy skład morfologiczny odpadów, które należy unieszkodliwić przez składowanie lub unieszkodliwić termicznie w latach (%) - według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego Tab Tematy szkoleń dobrane do ww. grup przy uwzględnieniu ich specyfiki Tab Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem, wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, Tab Informacje dotyczące ilości freonów i olejów w sprzęcie chłodniczym (Tyszkiewicz, 1999) Tab Lokalizacja składowisk komunalnych na terenie Powiatu Janowskiego Tab Średnia odległość poszczególnych gmin od ZZO w Borownicy, w km Tab a Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji na obszarze ZZO Borownica (tys. Mg/rok) Tab b Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych na obszarze ZZO Borownica (tys. Mg/rok) Tab c Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych na obszarze ZZO Borownica (tys. Mg/rok) Tab d Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do składowania na obszarze ZZO Borownica (tys. Mg/rok) Tab a. Dopuszczalna ilość metali ciężkich w osadach ściekowych wykorzystywanych na cele nieprzemysłowe Tab b. Dopuszczalna ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-20 cm) przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze Tab c. Ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-20 cm) przy stosowaniu osadów ściekowych do rekultywacji gruntów na potrzeby nierolnicze Tab d. Dawki osadów ściekowych stosowanych do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze i nierolnicze, do roślinnego utrwalania powierzchni gruntów oraz do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu..119 Tab Zakres stopnia wysuszenia osadu jako funkcja ostatecznego jego zagospodarowania (Poradnik, 1999) Tab Przykładowe działania na rzecz ograniczania ilości odpadów oraz toksyczności wybranych odpadów niebezpiecznych Tab Szacunkowy harmonogram i koszt inwestycji przewidzianych w do roku 2015 w Powiecie Janowskim (tys. zł) Tab a Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, frakcji organicznej i surowców wtórnych (tys. zł/rok) ZZO Borownica Tab b Szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych (tys. zł) - ZZO Borownica Tab c Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniającego wszystkie odpady wytwarzane w obszarze obsługiwanym przez ZZO Borownica Tab Zestawienie i koszt działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata w Powiecie Janowskim Tab Koszty wdrażania PGO w tys. zł. 136 Tab Zestawienie i koszt działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w sektorze - 8 -

10 gospodarczym na lata w Powiecie Janowskim Tab Wskaźniki monitorowania Planu Tab Ważniejsze wskaźniki mogące świadczyć o wpływie na wody podziemne poszczególnych rodzajów składowisk. 155 Tab.10.8 Wskaźniki monitorowania Planu SPIS RYSUNKÓW Ryc.1 Ilość zebranych odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim w 2002 r.w Mg..11,41 Ryc. 2 Procentowy udział wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach Powiatu Janowskiego w 2002 r ,42 Rys. 3 Prognozowana masa odpadów komunalnych wytworzonych w Powiecie Janowskim.13,72 Ryc. 4 Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w 2002 r. w Powiecie Janowskim Ryc. 5 Planowany recykling odpadów biodegradowalnych dla Powiatu Janowskiego..82 Rys. 6 Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych 84 Rys. 7 Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych. 85 Rys. 8 Planowany recykling odpadów budowlanych. 86 Rys. 9 Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych Ryc. 10 Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do składowania

11 Streszczenie Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego powstał jako realizacja ustawy z dnia r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, Art wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz wytyczne dokumentów nadrzędnych, czyli Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159) i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. Celem opracowania jest sformułowanie strategii rozwoju gospodarki odpadami - jako elementu ekorozwoju Powiatu Janowskiego oraz wytyczenie programu działań na najbliższe lata. Cele te zrealizowano poprzez: określenie aktualnych i prognozowanych parametrów powstawania odpadów, określenie uwarunkowań społeczno - gospodarczych i środowiskowych postępowania z odpadami. Praca stanowić będzie podstawę planowania gospodarki odpadami w Powiecie Janowskim. Odpad to zgodnie z definicją ustawy o odpadach, każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany. Ze względu na źródło pochodzenia odpadów, zasadniczo wyodrębnia się dwie podstawowe grupy: - odpady przemysłowe, powstające w wyniku działalności gospodarczej, - odpady komunalne, powstające w wyniku bytowania człowieka. Zgodnie z art. 15 ust.7 ustawy o odpadach Plan Gospodarki Odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Plan powiatowy uwzględnia zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 7 pkt. 3 ustawy o odpadach plan powiatowy podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa oraz przez organy wykonawcze Gmin z terenu Powiatu. Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami powiatu składane są co 2 lata Radzie Powiatu (art ), natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art ustawy o odpadach). Odpowiedzialny za aktualizację jest Zarząd Powiatu. Bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne powstają w: gospodarstwach domowych oraz obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej. W roku 2002 w Powiecie Janowskim zebrano i przyjęto na składowiska Mg, to jest ok m 3 odpadów komunalnych. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych (szacunkowa) wynosiła Mg, to jest m 3 ( patrz rozdz ). Ilość zebranych odpadów komunalnych w powiecie stanowi 64% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Należy przypuszczać, iż pozostała część spalana jest w paleniskach

12 domowych (wsie), odzyskiwana i bez ewidencji przekazywana indywidualnie przez mieszkańców do punktów skupu poza terenem powiatu ( metale, szkło ), lub wywożona do lasu. Szeroko prowadzona edukacja, oraz organizacja zbiórki odpadów na szczeblu gminnym powinna stopniowo eliminować te zjawiska Miasto i Gmina Janów Lubelski Gmina Batorz Gmina Chrzanów Gmina Dzwola Gmina Godziszów Gmina Modliborzyce Gmina Potok Wielki Powiat Janowski Ryc.1 Ilość zebranych odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim w 2002 r., w Mg Miasto Janów Lubelski 12% 9% 39% Gmina Janów Lubelski bez Miasta Janów Lubelski Gmina Batorz Gmina Chrzanów 11% Gmina Dzwola 11% 5% 6% 7% Gmina Godziszów Gmina Modliborzyce Gmina Potok Wielki Ryc. 2 Procentowy udział wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach Powiatu Janowskiego w 2002 r. ( patrz rozdz )

13 System zbierania i segregacji odpadów Na terenie Powiatu Janowskiego dominującym sposobem zbierania odpadów jest zbiórka odpadów zmieszanych, które następnie unieszkodliwiane są poprzez składowanie na składowiskach odpadów komunalnych. Segregacja odpadów nie jest prowadzona. Na terenie Powiatu Janowskiego znajduje się 5 składowisk odpadów komunalnych. Brak jest składowisk odpadów przemysłowych. Składowiska odpadów komunalnych usytuowane są w następujących miejscowościach: Tab. 1 Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim Gmina Lokalizacja składowiska Usytuowanie w stosunku do GZWP Miasto i Gmina Janów Lubelski Janów Lubelski leży poza GZWP Gmina Batorz Batorz Pierwszy leży na terenie GZWP 406 Gmina Chrzanów Chrzanów Trzeci leży poza GZWP Gmina Godziszów Godziszów Pierwszy leży poza GZWP Gmina Potok Wielki Potok Wielki leży poza GZWP Gmina Modliborzyce unieszkodliwia odpady na składowisku komunalnym Wilcze Doły w powiecie kraśnickim. Mocne strony istniejących rozwiązań gospodarki odpadami komunalnymi: - uregulowany stan prawny gminnych składowisk odpadów komunalnych w Chrzanowie, Godziszowie, Janowie Lubelskim, Potoku Wielkim, - uszczelnione podłoże składowisk komunalnych w Chrzanowie, Potoku Wielkim, Godziszowie, Batorzu, - rozpoczęcie budowy składowiska odpadów komunalnych, w listopadzie 2003 r., dla Gmin: Janów Lubelski i Modliborzyce w Borownicy, które jest jednocześnie pierwszą instalacją w ramach tworzenia ZZO dla Powiatu Janowskiego, - zbieranie odpadów komunalnych we wszystkich gminach powiatu, - istnienie na terenie gmin Janów Lubelski i Modliborzyce komunalnych oczyszczalni ścieków. Słabe strony istniejących rozwiązań gospodarki odpadami: - brak selektywnej zbiórki odpadów, - brak izolacji na składowisku odpadów komunalnych w Janowie Lubelskim, - brak na terenie powiatu infrastruktury ZZO (sortownia, kompostownia, linie do odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, składowisko w początkowej fazie budowy) - brak instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, innych niż składowiska odpadów, - niewystarczająca sieć kanalizacyjna na terenie powiatu. Bilans osadów ściekowych Większość ścieków stanowią ścieki komunalne. Ogółem w Powiecie Janowskim w 2002 r. wytworzono 285,1 Mg osadów ściekowych, w tym 9,1 Mg wykorzystano na cele rolnicze, natomiast 276,0 Mg zagospodarowywano w celach rekultywacyjnch na terenie należącym do oczyszczalni ścieków w Janowie Lubelskim. Bilans odpadów powstających w sektorze gospodarczym

14 W Powiecie Janowskim w 2002 r. wytworzono 5010,367 Mg odpadów z sektora gospodarczego, w tym 56,319 Mg odpadów niebezpiecznych. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych stanowi 1,124% całości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych Ilość odpadów komunalnych w latach przyjęto w oparciu o prognozę i tendencje zmian przedstawioną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 20 tys. Mg ,71 15,13 15,59 15,84 16,11 16,4 16,72 17,06 17,37 17,7 18,07 18,47 18, Rys. 3 Prognozowana masa odpadów komunalnych wytworzonych w Powiecie Janowskim Cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Janowskiego. Cele krótkoterminowe na lata kształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców, - objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców Powiatu Janowskiego, - skierowanie w roku 2007 na składowiska do 70,9% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, - osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: - opakowania z papieru i tektury 48,0%, - opakowania ze szkła 40,0%, - opakowania z tworzyw sztucznych 25,0%, - opakowania metalowe 40,0%, - opakowania wielomateriałowe- 25,0%, - odpady wielkogabarytowe- 31,8% - odpady budowlane 24,8% - odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) 26,7% - deponowanie na składowiskach nie więcej niż 74,7% wytworzonych odpadów komunalnych

15 Cele długoterminowe na lata skierowanie w roku 2015 na składowiska nie więcej niż 32,7% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, - osiągnięcie w roku 2015 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: - opakowania z papieru i tektury - 55,0%, - opakowania ze szkła - 50,0%, - opakowania z tworzyw sztucznych - 35,0%, - opakowania metalowe - 50,0%, - opakowania wielomateriałowe - 35,0%, - odpady wielkogabarytowe 74,8% - odpady budowlane - 65,0% - odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) 85,7% - deponowanie na składowiskach nie więcej niż 49,2% wszystkich odpadów komunalnych. Kierunki działań - podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów, - wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładu zagospodarowania odpadów ZZO (sortownia, kompostownia, składowisko o funkcji ponadlokalnej), - wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, - wdrożenie i podnoszenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. - wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, - redukcja zawartości składników biodegradowalnych w odpadach kierowanych na składowiska, - modernizacja składowisk odpadów komunalnych nie spełniających wymogów ochrony środowiska, które będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych, - utrzymanie przez gminy kontroli nad gminnymi składowiskami odpadów komunalnych do czasu ich wyeksploatowania, - zamykanie, rekultywacja lub modernizacja gminnych składowisk odpadów komunalnych. Cele i kierunki w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemysłowego Cele na lata zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów, - bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB, - eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego. Kierunki działań w celu osiągnięcia założonych celów - systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji, - stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów, - dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB,

16 - organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM). Organizacja gospodarki odpadami na terenie Powiatu Janowskiego 1. Docelowym rozwiązaniem gospodarki odpadami na terenie Powiatu Janowskiego jest skupienie gmin w powiecie wokół Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO). 2. Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Powiatu Janowskiego usytuowany jest w miejscowości Borownica, Gmina Janów Lubelski, pomiędzy Janowem Lubelskim, a Modliborzycami. 3. Mocne i słabe strony usytuowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Borownicy. Mocne strony usytuowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Borownicy: - korzystne uwarunkowania przyrodnicze, - położenie ZZO w centrum Powiatu, - dogodny dojazd do ZZO w Borownicy, - odległość do ZZO nie przekraczająca (z każdej gminy powiatu), optymalnej odległości 30 km (obliczona jako średnia ważona): z Miasta i Gminy Janów Lubelski - 3,5 km, Gmin: Batorz - 22 km, Chrzanów - 21 km, Dzwola - 12 km, Godziszów - 10 km, Modliborzyce - 8 km, Potok Wielki - 23 km. - bliska odległość ZZO do Miasta Janowa Lubelskiego, gdzie wytwarzanych jest 39% wszystkich odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim, - usytuowanie ZZO na pograniczu Gmin: Janów Lubelski i Modliborzyce, w obrębie których (łącznie z Miastem Janów Lubelski) wytwarzanych jest 58% wszystkich odpadów komunalnych, - funkcjonowanie Miasta Janów Lubelski (usytuowanego w pobliżu planowanego ZZO), jako centrum administracyjno gospodarczego powiatu. Słabe strony usytuowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Borownicy: - brak na planowanym pod ZZO terenie infrastruktury będącej częścią składową ZZO. 4. Lokalizacja ZZO jest zgodna z zasadą bliskości (ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Dz. U ). Przyjęto, że optymalna odległość ZZO od centrum gminy, liczona wzdłuż dróg, nie powinna być większa niż 30 km. 5. Nie przewiduje się alternatywnej lokalizacji ZZO dla Powiatu Janowskiego, gdyż planowana lokalizacja ZZO w Borownicy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Głównym argumentami są: niewielka odległość dowozu odpadów do ZZO z Miasta i Gminy Janów Lubelski oraz Gminy Modliborzyce, gdzie powstaje 58% wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych w powiecie, oraz centralne położenie ZZO. 6. Zakłada się, że ZZO będzie obsługiwać gminy należące do Powiatu Janowskiego. 7. Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) winien być wyposażony w: - w linie do segregacji odpadów, - urządzenia do doczyszczania surowców wtórnych ze zbiórki selektywnej, - urządzenia do konfekcjonowania surowców, - instalację do unieszkodliwiania odpadów organicznych (kompostownia), - stanowiska demontażu odpadów wielkogabarytowych, - pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych, - składowisko odpadów, - zakład zagospodarowania odpadów budowlanych usytuowany w pobliżu lub na terenie składowiska odpadów komunalnych

17 9. Na terenie projektowanego ZZO Borownica, w listopadzie 2003 r. rozpoczęto budowę I kwatery składowiska odpadów komunalnych, której ukończenie planuje się w 2004 r. Pojemność I kwatery wyniesie m 3, natomiast powierzchnia 1,7 ha. Składowisko będzie w pełni wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do poszczególnych elementów środowiska. Podłoże składowiska będzie uszczelnione bentomatem oraz geomembraną. W oparciu o dane przedstawione w rozdziale I kwatera składowiska zostanie wypełniona w ciągu lat. W związku z powyższym w ciągu najbliższych kilku lat winna być realizowana II kwatera składowiska, która umożliwi składowanie odpadów z terenu powiatu po wypełnieniu kwatery I. 10. Na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową wielorodzinną preferowane będzie kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie. 11. Do czasu uruchomienia sortowni odpadów w ZZO Borownica zebrane selektywnie odpady będą przekazywane do obiektów znajdujących się poza powiatem. 12. Po oddaniu do użytku sortowni w ZZO Borownica wszystkie zbierane na terenie powiatu odpady winny być segregowane, a następnie trafiać do sortowni usytuowanej na terenie powiatu. 13. Zebrane selektywnie odpady komunalne poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Odpady pozostałe z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowisku na terenie ZZO. 14. Zebrane odpady zmieszane będą deponowane na lokalnych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z innych powodów. W takim przypadku odpady kierowane będą na najbliższe funkcjonujące składowisko lub na składowisko przy ZZO. 15. Zakłada się następujący harmonogram realizacji ZZO w Borownicy: - realizacja I kwatery składowiska, , - realizacja składowiska, , - realizacja sortowni, lata , - realizacja kompostowni, lata Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi w Powiecie Janowskim Wprowadzanie w życie Planu Gospodarki Odpadami w sektorze komunalnym wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze zbieraniem, transportem, segregacją, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, z budową zakładu zagospodarowania odpadów (ZZO), wraz z całą jego infrastrukturą oraz będzie wiązać się z likwidacją oraz rekultywacją gminnych składowisk komunalnych. Koszty realizacji założonych działań zostały przedstawione w oparciu o dane z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego

18 Tab. 2 Szacunkowy harmonogram i koszt inwestycji przewidzianych do roku 2015 w Powiecie Janowskim (tys. zł) Zadanie Lata realizacji Budowa składowiska (lata realizacji ) Budowa sortowni (lata realizacji ) Budowa kompostowni komorowej (lata realizacji ) Budowa Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 330 Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów budowlanych Zakup Mobilnych Punktów Zbiórki odpadów niebezpiecznych 13 Zakup pojemników do zbiórki selektywnej Zakup pojemników do odpadów organicznych Zakup pojemników na odpady niebezpieczne Rekultywacja składowisk Likwidacja dzikich składowisk 140 Razem

19 1. Wprowadzenie Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego powstał jako realizacja ustawy z dnia r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która w rozdziale 3, art wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz wytyczne dokumentów nadrzędnych, czyli Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159) i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. Treść Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego uwzględnia zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620). W opracowaniu przedstawiono: - opis stanu środowiska, - infrastrukturę techniczną i gospodarkę Powiatu, - bilanse wytwarzanych poszczególnych rodzajów odpadów, - istniejący system zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, - obiekty do unieszkodliwiania odpadów, - prognozę zmian w gospodarce odpadami, w sektorze komunalnym i przemysłowym, - założenia i cele dla przyszłego systemu gospodarki odpadami w perspektywie krótkoterminowej (do roku 2007 włącznie) i długoterminowej (do roku 2015 włącznie), - organizację i zasady monitoringu realizacji Planu Gospodarki Odpadami, - analizę oddziaływania Planu na środowisko, - mapy przedstawiające obiekty związane z gospodarką odpadami, w skali 1 : Materiały źródłowe dla opracowania uzyskano z: - wydziałów Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, - Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, - Urzędów Gmin w Batorzu, Chrzanowie, Dzwoli, Godziszowie, Modliborzycach i Potoku Wielkim, - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, zakładów usługowych i przemysłowych, - Raportu o Stanie Środowiska Województwa Lubelskiego w 2003 r., - Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lublinie - Wybrane dane o powiatach i gminach Województwa Lubelskiego w 2001 r. 1.1 Cel opracowania Celem opracowania jest sformułowanie strategii rozwoju gospodarki odpadami - jako elementu ekorozwoju Powiatu Janowskiego oraz wytyczenie programu działań na najbliższe lata. Cele te zrealizowano poprzez: określenie aktualnych i prognozowanych parametrów powstawania odpadów, określenie uwarunkowań społeczno - gospodarczych i środowiskowych postępowania z odpadami. Praca stanowić będzie podstawę planowania gospodarki odpadami w Powiecie Janowskim. Przedstawione dane charakteryzują skalę zagrożenia i uciążliwość dla środowiska odpadów, oraz przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania tej uciążliwości. Uciążliwość odpadów dla środowiska przejawia się przede wszystkim zanieczyszczeniem wody i gleb, skażeniem powietrza, niszczeniem walorów estetycznych i krajobrazowych, wyłączeniem z użytkowania terenów rolnych i leśnych zajmowanych pod ich składowanie

20 Odpady i związane z nimi zagrożenia stanowią obecnie jeden z największych problemów w dziedzinie ochrony środowiska. Zwiększająca się masa odpadów w wyniku działalności gospodarczej i bytowej człowieka, przy niedoskonałych rozwiązaniach organizacyjno technicznych i prawnych gospodarki odpadami powoduje negatywny wpływ na środowisko. Składowanie odpadów na powierzchni ziemi, w sposób niekontrolowany, to degradacja powierzchni ziemi, zła jakość wód podziemnych i powierzchniowych oraz zanieczyszczenie atmosfery. Odpad to, zgodnie z definicją z ustawy o odpadach, każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany. Ze względu na źródło pochodzenia odpadów, zasadniczo wyodrębnia się dwie podstawowe grupy: - odpady przemysłowe, powstające w wyniku działalności gospodarczej, - odpady komunalne, powstające w wyniku bytowania człowieka. Ustawa o odpadach wyraźnie określa również zasady postępowania z odpadami, które to zasady można scharakteryzować następująco: - zapobieganie i minimalizacją powstawania odpadów, - poddanie odzyskowi odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno ekonomicznych nie da się uniknąć, - unieszkodliwianie odpadów, - bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się z uwagi na warunki techniczno -ekonomiczne poddać odzyskowi bądź unieszkodliwić. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego ma stanowić bazę danych oraz ma służyć podejmowaniu działalności zgodnie z zasadą: - zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, - zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu, - zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstawaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi, - stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Cele krótkoterminowe na lata kształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców, - objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców Powiatu Janowskiego, - skierowanie w roku 2007 na składowiska do 70,9% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, - osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: - opakowania z papieru i tektury 48,0%, - opakowania ze szkła 40,0%, - opakowania z tworzyw sztucznych 25,0%, - opakowania metalowe 40,0%, - opakowania wielomateriałowe- 25,0%, - odpady wielkogabarytowe- 31,8%

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 czerwiec, 2004 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Ożarowska 107 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/271/2010/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26.02.2010r. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Cel opracowania... 6 2. Charakterystyka gminy Środa Śląska... 7 2.1. Położenie i granice gminy Środa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami. Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn

Plan Gospodarki Odpadami. Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn Plan Gospodarki Odpadami Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn uczestników Związku Międzygminnego Obra na lata 2004 2015 Spis treści WSTĘP 7 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMIN TWORZĄCYCH ZWIĄZEK 9 2. ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo