SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2016) 464 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Postępy dokonane przez państwa członkowskie w osiąganiu optymalnych pod względem kosztów poziomów wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki budynków PL PL

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Czym jest optymalność pod względem kosztów? Ramy prawne Przegląd krajowych obliczeń optymalnych kosztów Postępy w procesie optymalizacji kosztów Nowe budynki Budynki istniejące/ważniejsze renowacje Odtwarzanie elementów budynków Plany zmniejszenia różnic Podsumowanie

3 1. WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd postępów dokonanych przez państwa członkowskie w osiąganiu optymalnych pod względem kosztów poziomów wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków oraz dla elementów budynków. Stanowi ono wypełnienie zobowiązania Komisji do przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdań na temat wykonywania przekazanych uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 23 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ( dyrektywa ) 1. Sprawozdanie posłuży również jako informacja na potrzeby trwającego przeglądu dyrektywy, który jest jednym z elementów strategii ramowej na rzecz unii energetycznej 2. Budynki mają zasadnicze znaczenie dla unijnej polityki w zakresie efektywności energetycznej. Na domy, biura, sklepy i inne budynki przypada niemal 40 % 3 końcowego zużycia energii i źródłem 36 % emisji gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej europejskich budynków ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów w zakresie redukcji emisji oraz w zakresie efektywności energetycznej na rok Przyczyni się ona również do realizacji długookresowych celów przewidzianych w europejskich ramach polityki w dziedzinie klimatu i energii na okres od 2020 r. do 2030 r. 4 oraz w planie działania dotyczącym przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. 5. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest głównym unijnym narzędziem prawnym w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Zgodnie z poprzednią dyrektywą 2002/91/WE 6 państwa członkowskie musiały ustanowić minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków. Jednak ustalanie tych wymogów było w obrębie UE zróżnicowane. Wiele państw członkowskich nie dokonało oceny potencjału oszczędności energii w porównaniu z kosztami w celu określenia optymalnych poziomów różnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej. Ponieważ nie obliczono najbardziej optymalnych poziomów, opłacalny potencjał oszczędności energii nie był dokładnie znany. Ponadto porównanie postępów w różnych państwach członkowskich było trudne. Wynika to z różnych podejść krajowych i regionalnych oraz wykorzystania różnych parametrów i metodyk. W związku z tym unijny prawodawca postanowił stworzyć w dyrektywie mechanizm porównawczy w celu obliczenia optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków, zarówno mieszkalnych (takich jak domy jednorodzinne i mieszkania), jak również niemieszkalnych (biura, budynki edukacyjne, szpitale itp.). Wspomniany mechanizm porównawczy umożliwia wykrycie przypadków określenia przez państwa członkowskie wymagań funkcjonalnych, które są poniżej poziomów optymalnych pod względem kosztów, co oznacza, że istnieje niewykorzystany potencjał w zakresie opłacalnych ekonomicznie oszczędności energii w krajowych zasobach budynków Dz.U. L 153 z , s. 13. COM(2015) 80 final. W 2010 r. zob. Energy, transport and environment indicators (Wskaźniki w zakresie energii, transportu i środowiska), wydanie z 2012 r., Komisja Europejska. Do celów tego oszacowania połączono końcowe zużycie energii w gospodarstwach domowych i sektorze usług. Należy zauważyć, że obejmuje ono na przykład zużycie energii elektrycznej przez urządzenia, ale nie uwzględnia zużycia energii w budynkach przemysłowych. COM(2014)015 wersja ostateczna. COM(2011) 112. Aby osiągnąć cel wyznaczony na 2050 r. sektor mieszkalnictwa i sektor usług muszą zmniejszyć swoje emisje CO 2 w granicach od 88 do 91 % (w porównaniu z poziomami z 1990 r.). Dz.U. L 1 z , s

4 Mechanizm porównawczy opracowano w oparciu o ramowe założenia metodyki, które umożliwiają porównanie środków poprawy efektywności energetycznej, środków uwzględniających odnawialne źródła energii oraz różnych kombinacji tych środków. Metodyka ta oparta jest na podstawowej charakterystyce energetycznej i kosztach i uwzględnia się w niej także szacunkowy czas życia budynków. Te założenia ramowe umożliwiają Komisji pomiar postępów państw członkowskich w osiąganiu optymalnych pod względem kosztów poziomów wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej. Postępy państw członkowskich we wdrażaniu przepisów dyrektywy dotyczących optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej wzięto pod uwagę przy ocenie warunków wstępnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej infrastruktury oraz budynków publicznych i mieszkalnych. Optymalne pod względem kosztów poziomy odniesienia są również wykorzystywane przez Europejski Bank Inwestycyjny do oceny oczekiwanej skuteczności inwestycji w projekty oraz programy w zakresie renowacji i modernizacji budynków. W poniższych częściach sprawozdania wyjaśniono ramowe założenia metodyki, ramy prawne i wymogi oraz postępy państw członkowskich na drodze do osiągnięcia optymalnych pod względem kosztów poziomów minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej. 2. CZYM JEST OPTYMALNOŚĆ POD WZGLĘDEM KOSZTÓW? Poziom optymalny pod względem kosztów jest zdefiniowany w art. 2 ust. 14 dyrektywy. Jest to charakterystyka energetyczna budynku (wyrażona w kwh/m² energii pierwotnej 7 ), która skutkuje najniższym kosztem w trakcie szacunkowego cyklu życia budynku (30 lat dla budynków mieszkalnych i 20 lat dla budynków niemieszkalnych). Obliczenia kosztów (wyrażonych w wartości bieżącej netto) obejmują koszty inwestycji w efektywność energetyczną i energię odnawialną, koszty utrzymania i eksploatacji, koszty energii, zyski z wytworzonej energii i koszty usunięcia (koszty likwidacji pod koniec życia budynku). Ramowe założenia metodyki obliczania optymalnych kosztów są oparte na tradycyjnej analizie kosztów i korzyści. W metodyce tej nie uwzględnia się wszystkich zewnętrznych czynników mogących wpływać na kalkulacje kosztów cyklu życia budynków różnych klas. Podobnie pozytywne skutki dla społeczeństwa, będące wynikiem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i uwzględnienia energii odnawialnej w budynkach, nie są brane pod uwagę w metodyce obliczania optymalnych kosztów. Skutki te mogą obejmować tworzenie dobrobytu i miejsc pracy, wzrost produktywności, poprawę zdrowia użytkowników budynków i wzrost wartości samych budynków. Ponieważ wielu korzyści efektywności energetycznej nie ujęto w metodyce, państwa członkowskie mogą zdecydować się na ustanowienie minimalnych wymogów, które przekraczają poziomy optymalne pod względem kosztów. Ramowe założenia metodyki obliczania optymalnych kosztów należy traktować jako narzędzie wspomagające państwa członkowskie w ustanawianiu minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i stałym poddawaniu ich przeglądowi, z uwzględnieniem zmian na rynku i postępu technicznego. W metodyce tej ustanowiono 7 Obliczenie energii pierwotnej obejmuje rozbicie potrzeb w zakresie energii na ogrzewanie pomieszczeń, chłodzenie, wentylację, domowe systemy podgrzewania wody i oświetlenia. Całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną oblicza się z wykorzystaniem krajowych współczynników konwersji energii pierwotnej. Ewentualnie występującą energię wytworzoną na miejscu ze źródeł odnawialnych odejmuje się od całkowitego zapotrzebowania na energię pierwotną. 4

5 zasady porównywania środków poprawy efektywności energetycznej, środków uwzględniających odnawialne źródła energii oraz połączenia tych środków. W metodyce obliczania optymalnych kosztów określa się ramy obliczeń, państwa członkowskie zachowują jednak znaczną swobodę w wyborze parametrów obliczeniowych (np. doboru budynków referencyjnych, metod obliczania charakterystyki energetycznej budynków, efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, kosztów, cen energii i stóp dyskontowych). Dlatego też nie można bezpośrednio porównywać poziomów optymalnych pod względem kosztów w poszczególnych państwach członkowskich. Jednakże metodyką obliczania optymalnych kosztów można się posłużyć do ustalenia krajowego poziomu odniesienia dla krajowych wymogów minimalnych dotyczących efektywności energetycznej budynków oraz do oceny i porównania względnych poziomów docelowych, dla których wymogi te zostały ustalone na szczeblu państw członkowskich. Podsumowując, wykorzystanie ramowych założeń metodyki obliczania optymalnych kosztów przyczynia się do ustanowienia minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków oraz elementów budynków (ścian, dachu, okien itp.) zgodnie z technicznym i gospodarczym potencjałem oszczędności energii i konkretnymi warunkami krajowymi i regionalnymi. Ponadto metodyka ta umożliwia określenie poziomów efektywności energetycznej, które są opłacalne dla firm i inwestorów. W rezultacie państwa członkowskie nie będą ustanawiać zbyt łagodnych wymogów, które utrudniłyby wprowadzenie w życie oszczędności energii. Ponadto uczestnicy rynku mają dostęp do informacji dotyczących najbardziej opłacalnych środków efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz pakietów dla nowych i istniejących budynków, a także zastępowania poszczególnych elementów budynku. 3. RAMY PRAWNE Przepisy dotyczące obliczania poziomów optymalnych pod względem kosztów jako podstawy określania i oceny wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej na szczeblu krajowym i regionalnym są kluczowym elementem dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Art. 4 ust. 1 dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków lub modułów budynków były ustalane na podstawie poziomów optymalnych pod względem kosztów. W art. 5 określono ramowe założenia metodyki, zobowiązano państwa członkowskie do zgłaszania obliczeń Komisji oraz nałożono na Komisję obowiązek składania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdań z postępów poczynionych przez państwa członkowskie. Szczegółowe przepisy dotyczące minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów zostały określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 244/ ( rozporządzenie ). Metodykę określoną w rozporządzeniu ustalono zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy i uzupełniono wytycznymi 9, które nie są prawnie wiążące. Załącznik III do rozporządzenia zawiera formularz wzorcowy, który państwa członkowskie mogą wykorzystywać do przygotowywania swoich obliczeń optymalnych kosztów i przedstawienia ich Komisji. W rozporządzeniu określono również najważniejsze aspekty, które powinny zostać uwzględnione w krajowych sprawozdaniach dotyczących optymalnych kosztów określonych w załączniku I do dyrektywy. Sprawozdania krajowe powinny zawierać wszystkie dane wejściowe i przyjęte założenia oraz obliczenie różnicy między krajowymi 8 9 Dz.U. L 81 z , s. 18. Dz.U. C 115 z , s. 1. 5

6 minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej a obliczonymi poziomami optymalnymi pod względem kosztów. Najlepiej byłoby, gdyby minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej były ustalane na poziomach optymalnych pod względem kosztów, tak aby nie było między nimi różnic ani rozbieżności. Ewentualnie wymagania minimalne mogą być wyższe, aby odzwierciedlić korzyści efektywności energetycznej, które nie znajdują odzwierciedlenia w metodyce obliczania optymalnych kosztów. Jeśli jednak istnieją rozbieżności, a minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej są wyższe niż obliczone poziomy optymalne pod względem kosztów, państwa członkowskie muszą to uzasadnić lub dołączyć plan ich zredukowania do czasu najbliższego przeglądu obliczeń optymalnych kosztów. W motywie 14 dyrektywy wskazano, że za znaczną różnicę można uznać sytuację, w której poziomy optymalne pod względem kosztów są o 15 % niższe od obowiązujących minimalnych wymogów. 4. PRZEGLĄD KRAJOWYCH OBLICZEŃ OPTYMALNYCH KOSZTÓW W sumie w drugiej połowie 2013 r. i 2014 r. Komisja otrzymała 30 sprawozdań z 27 państw członkowskich. Zjednoczone Królestwo przedłożyło jedno sprawozdanie dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz osobne sprawozdanie w odniesieniu do Gibraltaru. Belgia przedłożyła oddzielne sprawozdania dla regionu stołecznego Brukseli, Flandrii i Walonii. Grecja nie przedłożyła krajowego sprawozdania obliczeń optymalnych kosztów przed datą niniejszego sprawozdania. Większość państw członkowskich zastosowała się do ramowych założeń metodyki obliczania poziomów optymalnych pod względem kosztów i sprawozdawczości, zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie i rozporządzeniu. Techniczna ocena szczegółów krajowych obliczeń optymalnych kosztów została przeprowadzona przez wykonawcę zewnętrznego i jest dostępna online 10. W przypadku niezłożenia lub złożenia niepełnych sprawozdań Komisja prowadzi odpowiednie działania następcze. Obliczanie poziomów optymalnych pod względem kosztów obejmuje kilka etapów: określenie budynków referencyjnych; wskazanie środków efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych; obliczenie pierwotnego zapotrzebowania na energię; obliczenie kosztów całkowitych oraz obliczenie poziomów optymalnych pod względem kosztów oraz ewentualnych różnic między poziomami optymalnymi pod względem kosztów a minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej. Pierwszym etapem w tych obliczeniach było określenie budynków referencyjnych w przypadku nowych i istniejących domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, budynków biurowych i innych odpowiednich budynków niemieszkalnych. Budynki referencyjne powinny być reprezentatywne dla krajowych zasobów budynków i powinny być budynkami typowymi, w odniesieniu do których w przepisach krajowych istnieją szczególne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej. Jednak w niektórych państwach członkowskich ograniczony zasób dostępnych danych statystycznych dotyczących rodzajów budynków i brak podziału w zależności od wielkości, wieku, materiałów budowlanych, profilu użytkowania i strefy klimatycznej utrudnia określenie budynków referencyjnych, które umożliwiają pełne opisanie krajowych zasobów budynków. Bazy danych dotyczące krajowych świadectw charakterystyki energetycznej budynków przyczyniły

7 się do opracowania solidnego zestawu budynków referencyjnych do celów obliczania optymalnych kosztów w kilku państwach członkowskich. Drugim etapem obliczenia było wskazanie środków poprawy efektywności energetycznej (np. podwójne szyby z określoną wartością współczynnika U 11 ), środków opartych na energii ze źródeł odnawialnych (np. wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody) oraz odpowiednich alternatywnych wysokowydajnych systemów (takich jak np. kogeneracja, centralne systemy zaopatrzenia w energię, kotły kondensacyjne i pompy ciepła). Wszystkie te środki mają wpływ na charakterystykę energetyczną budynków referencyjnych. Środki te zastosowano następnie w odniesieniu do wybranych budynków referencyjnych i obliczono wynikający z nich bilans energetyczny oraz koszty ogólne. Indywidualną efektywność energetyczną i energię odnawialną można łączyć w pakiety (np. podwójne szyby, kotły kondensacyjne i słoneczne systemy podgrzewania wody) lub warianty (np. zestaw środków w celu stworzenia dobrowolnie certyfikowanego oznakowanego ekologicznie budynku). Przynajmniej jeden z tych pakietów lub wariantów powinien spełniać wymogi dotyczące budynków o niemal zerowym zużyciu energii w odniesieniu do nowych i ewentualnie również istniejących budynków, zgodnie z art. 9 dyrektywy. Stwierdzono, że niektóre państwa członkowskie mogłyby rozważyć dalsze środki, w szczególności środki dotyczące energii odnawialnej. Wzięcie pod uwagę większej liczby środków opartych na energii ze źródeł odnawialnych mogłoby doprowadzić do niższych poziomów optymalnych pod względem kosztów, w szczególności w przypadku państw członkowskich o większym potencjale integrowania odnawialnych źródeł energii w budynkach. Trzecim krokiem jest obliczenie sprawności energetycznej różnych środków, pakietów środków lub wariantów w odniesieniu do wybranych budynków referencyjnych z zastosowaniem norm Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) 12 lub za pomocą równoważnej krajowej metody obliczeń. Wyniki obliczeń charakterystyki energetycznej przedstawiono w rocznym zapotrzebowaniu na energię pierwotną na metr kwadratowy powierzchni użytkowej (w kwh/m²). Weryfikację zgodności krajowych metod obliczania charakterystyki energetycznej z wymaganiami wymienionymi w załączniku I do dyrektywy oraz załącznikiem A do normy EN przeprowadzono przy wsparciu wykonawcy zewnętrznego, w ramach umowy o świadczenie usług 14. Ustalono, że niektóre krajowe metody obliczania charakterystyki energetycznej nie uwzględniają wszystkich aspektów, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na charakterystykę energetyczną budynków. Na przykład środki w zakresie nowych technologii (takich jak lokalne turbiny wiatrowe i lokalna kogeneracja) i pasywnych rozwiązań (np. oświetlenie naturalne i naturalna wentylację) nie są brane pod uwagę w wielu metodach krajowych. W związku z tym wynikające z obliczeń poziomy optymalne pod względem kosztów są prawdopodobnie wyższe niż się spodziewano, zależnie od kompletności krajowych metod obliczania charakterystyki energetycznej. Kolejnym krokiem jest wyliczenie kosztu całkowitego dla różnych środków, pakietów środków lub wariantów w oparciu o aktualną wartość netto przy zastosowaniu całościowego Wartość współczynnika U jest miarą wydajności izolacji cieplnej materiałów budowlanych, elementów budynków itp. Charakterystyka energetyczna budynków ogólne zużycie energii oraz definicja klas energetycznych, EN 15603:2008. EN 15603:2008, Charakterystyka energetyczna budynków ogólne zużycie energii oraz definicja klas energetycznych, CEN, styczeń Załącznik A do normy zawiera odesłanie do metod gromadzenia danych w budownictwie. ENER/C3/

8 podejścia kosztowego. Oznacza to, że w przypadku każdego środka, pakietu środków lub wariantu zastosowanego w odniesieniu do budynku referencyjnego przy obliczaniu należy wziąć pod uwagę całkowity koszt budowy (lub przeprowadzenia ważniejszej renowacji) oraz koszt późniejszego użytkowania budynku. Przyjęte okresy obliczeniowe wynoszą 30 lat dla budynków mieszkalnych i publicznych oraz 20 lat dla budynków niemieszkalnych. Koszty ogólne obliczane są w dwóch różnych ujęciach: finansowym (tj. z perspektywy właściciela budynku i inwestora) oraz makroekonomicznym (tj. z perspektywy społecznej). W ujęciu finansowym koszty obejmują cenę zapłaconą przez końcowego konsumenta, łącznie z wszystkimi należnymi podatkami, w tym podatkiem VAT, oraz opłaty. Z perspektywy makroekonomicznej ceny nie zawierają wszystkich należnych podatków, podatku VAT, opłat i dotacji. Jednakże w przypadku tych ostatnich uwzględnia się koszty emisji gazów cieplarnianych. Ponadto jedna z co najmniej dwóch stóp dyskontowych, którą należy wykorzystać podczas analizy wrażliwości w ujęciu makroekonomicznym, wynosi 3 % w ujęciu realnym. W ujęciu finansowym stopy dyskontowe powinny odzwierciedlać krajowe warunki finansowania i przyznawania kredytów hipotecznych. Dane dotyczące kosztów utrzymania i kosztów odtworzenia w niektórych państwach członkowskich nie zostały przedstawione szczegółowo. Brak danych dotyczących prac budowlanych i remontowych w szczególności wpłynął na obliczenia poziomów optymalnych pod względem kosztów w odniesieniu do ważniejszych renowacji i odtwarzania elementów budynków. W rezultacie były one trudniejsze do przeprowadzenia niż obliczenia optymalnych pod względem kosztów poziomów charakterystyki energetycznej dla nowych budynków. Końcowymi etapami są: obliczanie poziomów optymalnych pod względem kosztów oraz ocena luki w stosunku do wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, budynków biurowych itp. oraz odpowiednich elementów budynków. Obliczanie poziomów optymalnych pod względem kosztów dla każdego budynku referencyjnego zostało szczegółowo opisane w pkt 6 załącznika I do rozporządzenia. Koszty całkowite w odniesieniu do różnych środków, pakietów środków lub wariantów porównuje się ze sobą, a następnie wybiera najniższe. Poziomy optymalne pod względem kosztów to średnie optymalnych pod względem kosztów poziomów charakterystyki energetycznej wszystkich budynków referencyjnych w każdej kategorii budynków (domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, budynków biurowych itp.) z odrębnym uwzględnieniem nowych i istniejących budynków. Większość państw członkowskich w sposób przejrzysty przedstawiła wyniki, w tym wszystkie wykorzystane założenia (np. pakiety/warianty, zmiany cen energii, stopy dyskontowe). Po obliczeniu poziomów optymalnych pod względem kosztów można ustalić różnicę w stosunku do minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej i podjąć decyzję co do tego, czy jako krajowy poziom odniesienia zostanie wykorzystane ujęcie makroekonomiczne, czy finansowe. Różnica między minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej a poziomami optymalnymi pod względem kosztów jest wyrażoną w procentach różnicą między poziomami optymalnymi pod względem kosztów a wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej określonej w krajowych przepisach budowlanych podzielonymi przez poziom optymalny pod względem kosztów, jak przedstawiono w pkt 7.2 wytycznych. Jeżeli różnica między optymalnymi pod względem kosztów poziomami wymagań a wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych jest znaczna (> 15 %), państwa członkowskie muszą przedstawić uzasadnienie w swoim sprawozdaniu dotyczącym poziomów optymalnych pod względem kosztów, jak określono w art. 5 ust. 3 dyrektywy i 8

9 art. 6 ust. 2 rozporządzenia. Jeżeli różnicy nie można uzasadnić, należy przedstawić plan określający odpowiednie kroki w celu jej zmniejszenia. 5. POSTĘPY W PROCESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW Postępy poczynione przez poszczególne państwa członkowskie w zakresie ustalania optymalnych pod względem kosztów poziomów wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej przedstawiono na poniższym rysunku prezentującym średnią różnicę. Linia przerywana przedstawia 15-procentowy próg, powyżej którego różnicę można uznać za znaczną. Z porównania zgłoszonych poziomów optymalnych pod względem kosztów z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej można wywnioskować, że około połowa państw członkowskich ustaliła minimalne wymogi w zakresie wydajności, które mieszczą się w granicach 15-procentowego progu. Przykładowo, średnie różnice między poziomami optymalnymi pod względem kosztów a minimalnymi wymogami dla wszystkich kategorii (np. nowych budynków, ważniejszych renowacji budynków i elementów budynków) i rodzajów budynków (np. domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i budynków niemieszkalnych) w Danii, Finlandii i Hiszpanii plasują się poniżej tego progu Nowe budynki W przypadku nowych budynków minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej zostały ustalone na poziomie nieprzekraczającym poziomu optymalnego pod względem kosztów o więcej niż 15 % w 13 przypadkach (na 27 obliczeń), mianowicie w przypadku Belgii (osobno dla Flandrii i Walonii), Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. Na Litwie i w Słowenii średnia różnica była tylko nieznacznie powyżej progu 15 %. Estonia, Francja, Niemcy, Portugalia i Zjednoczone Królestwo określiły minimalne wymogi, które są bardziej ambitne niż poziom optymalny pod względem kosztów dla tych krajów. 9

10 Austria BE-Brussels BE-Flanders BE-Wallonia Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden UK UK-Gibraltar Average gap (%) NEW BUILDINGS 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Średnia różnica między minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej a poziomami optymalnymi pod względem kosztów: nowe budynki 5.2. Budynki istniejące/ważniejsze renowacje Minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej w odniesieniu do ważniejszych renowacji ustalono na poziomie nieprzekraczającym poziomu optymalnego pod względem kosztów o więcej niż 15 % w 9 przypadkach (na 19 obliczeń), mianowicie w przypadku Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Luksemburga, Portugalii, Słowenii i Węgier. W przypadku Łotwy średnia różnica w odniesieniu do ważniejszych renowacji była tylko nieznacznie powyżej progu 15 %. Cypr, Portugalia, Słowenia i Hiszpania określiły wymogi, które odpowiadają dokładnie poziomowi optymalnemu pod względem kosztów lub są bardziej ambitne niż taki poziom. 10

11 Austria BE-Brussels BE-Flanders BE-Wallonia Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden UK UK-Gibraltar Average gap (%) EXISTING BUILDINGS / MAJOR RENOVATIONS 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Średnia różnica między minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej a poziomami optymalnymi pod względem kosztów: ważniejsze renowacje 5.3. Odtwarzanie elementów budynków Większość państw członkowskich oblicza poziomy optymalne pod względem kosztów dla niektórych elementów budynków, lecz zwykle nie dla wszystkich wymaganych przez dyrektywę i rozporządzenie (ściany, dach, okna i podłoga). Minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej zostały ustalone na poziomie nie przekraczającym poziomu optymalnego pod względem kosztów o więcej niż 15 % w 11 przypadkach (na 22 obliczeń), mianowicie w przypadku Belgii (Flandria), Danii, Finlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec, Republiki Czeskiej, Słowenii, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa. 11

12 Austria BE-Brussels BE-Flanders BE-Wallonia Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden UK UK-Gibraltar Average gap (%) REPLA CEMENT OF BUILDING ELEMENTS 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Średnia różnica między minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej a poziomami optymalnymi pod względem kosztów: odtwarzanie elementów budynków 5.4. Plany zmniejszenia różnic W przypadku gdy istnieje różnica, a minimalne wymagania ustanowione przez państwa członkowskie przewyższają poziomy optymalne pod względem kosztów, potrzebne jest uzasadnienie i przedstawienie planu tłumaczącego odpowiednie działania służące ograniczeniu tych rozbieżności. Plany zmniejszenia różnic przedłożono w odniesieniu do około dwóch trzecich zgłoszonych różnic. Najlepiej byłoby, gdyby w sprawozdaniach wyraźnie wskazano konkretne kroki w celu zniwelowania różnicy w terminie określonym w dyrektywie i rozporządzeniu, w tym minimalne wymagania dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii (2018/2020). Nie wszystkie plany przedstawione w sprawozdaniach dotyczących optymalnych kosztów zawierały określenie przekonujących ram czasowych. Monitorowanie realizacji krajowych planów mających na celu zmniejszenie luk wykracza poza zakres niniejszego sprawozdania, gdyż państwa członkowskie mają czas do następnego pięcioletniego przeglądu wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej na nadrobienie dystansu. Oczekuje się, że przegląd ten zostanie przeprowadzony do początku 2018 r. Na podstawie nowych obliczeń optymalnych kosztów, które państwa członkowskie maja przedłożyć w 2018 r., Komisja oceni, w jaki sposób zlikwidowano luki pomiędzy minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej i obecnymi poziomami optymalnymi pod względem kosztów. 6. PODSUMOWANIE Wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Grecji przekazały obliczenia poziomów optymalnych pod względem kosztów. W większości przypadków wymogi zostały spełnione zarówno w odniesieniu do dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, jak 12

13 również rozporządzenia delegowanego w sprawie ramowych założeń metodyki. W pozostałych przypadkach Komisja prowadzi odpowiednie działania następcze. Cel ramowych założeń metodyki do celów obliczania optymalnych kosztów został osiągnięty, ponieważ dostarczyły one decydentom informacji na temat ustalenia minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej na właściwym (tj. opłacalnym pod względem kosztów) poziomie na szczeblu krajowym i regionalnym. Obliczenia optymalnych kosztów wskazują na to, że nadal istnieje znaczący potencjał w zakresie opłacalnych ekonomicznie oszczędności energii, które można uzyskać dzięki eliminowaniu różnicy między obecnymi wymogami minimalnymi a poziomami optymalnymi pod względem kosztów. Po raz pierwszy zastosowano analizę porównawczą opartą na metodyce obliczania optymalnych kosztów zaproponowanej w dyrektywie i rozporządzeniu. Umożliwiło to porównanie i zestawienie różnych technologii związanych z efektywnością energetyczną oraz energią odnawialną. Praca ta wsparła władze krajowe w realizacji zadania polegającego na ustanowieniu realistycznych minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków oraz w przygotowaniu gruntu dla osiągnięcia celów dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii 15. Ostatecznie przyczyniło się to do zwiększenia ogólnego poziomu aspiracji w całej UE w zakresie technicznych i ekonomicznych możliwości oszczędzania energii w sektorze budowlanym, co również znalazło odzwierciedlenie w przyszłościowych strategiach dotyczących renowacji budynków, ogłoszonych zgodnie z art. 4 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 16. Potencjał różnych rodzajów energii odnawialnej mógłby jednak zostać lepiej wykorzystany do obliczeń i można by było pozyskać lepsze informacje statystyczne dotyczące krajowych zasobów budynków. Komisja będzie w pełni wykorzystywać swoje traktatowe uprawnienia, aby zapewnić prawidłowe wdrażanie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obejmuje to osiągnięcie optymalnych pod względem kosztów poziomów wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej, w wyznaczonym terminie, aby zapewnić realizację unijnych celów długookresowych w zakresie klimatu i energii oraz wniesienie przez sektor budowlany wkładu w ich osiągnięcie Zalecenie Komisji dotyczące promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz najlepszych praktyk służących zapewnieniu, aby w terminie do 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii Dz.U. L 315 z , s

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE Podtytuł prezentacji Edward Kolbusz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Głęboka Termomodernizacja

Głęboka Termomodernizacja Głęboka Termomodernizacja Polska Mapa Drogowa 2050 Koszty optymalne Dan Staniaszek Buildings Performance Institute Europe Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa) zawiera

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE Prof. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2013 Poznań, 31. stycznia 2013 1 Zakres Kierunki

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft DOKUMT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Wytyczne dotyczące dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Struktura zużycia energii w Polsce Ponad 13 mln istniejących mieszkań Blisko 1 mln mieszkań nie posiadających ocieplenia!

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.5.2014 r. COM(2014) 277 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO na mocy art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010

Bardziej szczegółowo

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Innowacje w firmach czy to się opłaca? www.pwc.pl Innowacje w firmach czy to się opłaca? Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce Śniadanie prasowe 9 kwietnia 2013 r. Sweden Denmark Finland Norway

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 9/XXI//017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 10 lutego 017 roku Działanie 4. Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Świadectwa eneregetyczne budynków

Świadectwa eneregetyczne budynków Świadectwa eneregetyczne budynków Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.11.2016 r. COM(2016) 761 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 4 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Useof Integrated Energy Design Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 81/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.3.2012 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Pakiet energetyczno-klimatyczny - wdrożenie w przedsiębiorstwie

Pakiet energetyczno-klimatyczny - wdrożenie w przedsiębiorstwie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Pakiet energetyczno-klimatyczny - wdrożenie w przedsiębiorstwie Waldemar Tuszewicki Płock, 29 kwietnia 2009 r. 1 Wybrane skutki ocieplenia klimatu: 13

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w świetle nowych wytycznych dla budownictwa

Efektywność energetyczna w świetle nowych wytycznych dla budownictwa Efektywność energetyczna w świetle nowych wytycznych dla budownictwa Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 października 2010, Gdańsk Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY W EUROPIE

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY W EUROPIE WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY W EUROPIE SOCIAL EXCLUSION OF YOUTH IN EUROPE: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer (EXCEPT) Informacje o projekcie: Termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Efektywność zużycia energii w gospodarstwach domowych

Efektywność zużycia energii w gospodarstwach domowych Efektywność zużycia energii w gospodarstwach domowych 1. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373)

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Aleksandra Niżyńska Luka płacowa Dysproporcja w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wyrażona jako różnica między średnim wynagrodzeniem brutto mężczyzn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia

SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia Bruksela, dnia 18 maja 2011 r. Sprawozdanie nr 41/2011 SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia UE spełnia tylko jeden z celów, jaki sobie

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków

W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. kgrecka@bape.com.pl Pakiet 20-20-20 do 2020 Obecny

Bardziej szczegółowo

Analizy opłacalności stosowania

Analizy opłacalności stosowania Analizy opłacalności stosowania energiiodnawialnych Łukasz Dobrzański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Plan prezentacji Wymagania prawne: Dyrektywa 2002/91/EC -> 2010/31/UE Prawo budowlane + RMI

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Formalno prawne aspekty budownictwa niskoenergetycznego w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej dr Justyna Kownacka

Formalno prawne aspekty budownictwa niskoenergetycznego w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej dr Justyna Kownacka Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Formalno prawne aspekty dr Justyna Kownacka dr Justyna Kownacka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków Czyste ciepło Ostatni dzwonek dla małych systemów ciepłowniczych, 29 listopada 2017 Forum Energii Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Bardziej szczegółowo

OCHSNER POMPY CIEPŁA. Sebastian Bełzowski Dyr. ds. Exportu Ochsner GmbH

OCHSNER POMPY CIEPŁA. Sebastian Bełzowski Dyr. ds. Exportu Ochsner GmbH OCHSNER POMPY CIEPŁA Sebastian Bełzowski Dyr. ds. Exportu Ochsner GmbH OCHSNER - Siła z tradycji firma założona w 1872 w latach 1946-1992międzynarodowaprodukcja pomp procesowych w 1978 powstaje OCHSNER

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego

Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej Finanse Prawo Ryzyko Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego Aleksander Panek 6 marca 2012;

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Jarosław Pinkas Zrównoważony realistyczny rozmyślny stabilny odpowiedzialny do utrzymania!!!

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków szansą na poprawę efektywności energetycznej. Anna Woroszyńska

Termomodernizacja budynków szansą na poprawę efektywności energetycznej. Anna Woroszyńska Termomodernizacja budynków szansą na poprawę efektywności energetycznej Anna Woroszyńska 35 40 % energii zużywają budynki mieszkalne, z czego 80 % związane jest z ogrzewaniem mieszkań i przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła 2 Dyrektywa ErP Przepisy Unii Europejskiej wprowadziły z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo