NIP REGON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 525-000-89-04 REGON 000786093"

Transkrypt

1 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 INSTYTUT SPORTU Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Kierownik Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) NIP REGON W dniu 24 czerwca 2015 roku przekazano do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty Ogłoszenie zostało opublikowane w tymże publikatorze w dniu 27 czerwca 2015 roku pod numerem PL. W dniu 29 czerwca 2015 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: W okresie trwającym od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ na: dostawę chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas (układ LC-MS) wraz z osprzętem dla potrzeb Zakładu Badań Antydopingowych (ZBA) Instytutu Sportu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin składania ofert upływa w dniu 04 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2015 r., początek o godzinie 10:30. Zatwierdził: Kierownik Instytutu Sportu kierownik zamawiającego 1

2 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Postanowienia ogólne Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zmianami). oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w szczególności w art. 91a 91c pzp Wszczęcie postępowania nie było poprzedzone prowadzeniem dialogu technicznego Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej lub ustanowić dynamicznego systemu zakupów Każdy WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę na wykonanie całości zamówienia. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej, jak również oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w SIWZ, sposób wykonania zamówienia Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (z zastrzeżeniem UWAGI w pkt. 2. SIWZ) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy. Nie dopuszcza się udziału innych podwykonawców poza wskazanymi w ofercie po podpisaniu umowy z Wykonawcą chyba że zaistnieją przesłanki przewidziane w 12 ust. i) Nie przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art PZP WYKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego powinności WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów związanych z przedmiotowym postępowaniem Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu poza sytuacjami przewidzianymi prawem Zamawiający informuje, że dla udziału w postępowaniu jest wymagane wniesienie wadium w wysokości tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Warszawie ; Zamawiający uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. Wniesienie wadium wymaganego na zasadach ustalonych w pkt następuje poprzez zamieszczenie w dokumentacji ofertowej odpowiedniego dokumentu. W tych przypadkach, Wykonawca załącza oryginał odpowiedniej gwarancji lub poręczenia, czyniąc to w sposób nieniszczący jego struktury i treści, tzn. bez dziurkowania i wszywania, np. w obwolucie z przeźroczystej folii. Powyższy zapis dotyczący sposobu zamieszczenia przez Wykonawców dokumentów wadialnych w dokumentach stanowiących ich ofertę Zamawiający prosi traktować jako zalecenie. Wynika to z faktu, że dokumenty wadialne, jak wynika z zapisów w treści tychże dokumentach, po zakończeniu postępowania lub po wygaśnięciu terminów ich ważności podlegają zwrotowi wystawcy. Sposoby kompletacji dokumentów przez Wykonawców (termozgrzewalnie, sznurowanie i opieczętowanie ich pieczęcią lakową, plombowanie) często uniemożliwiają dokonanie zwrotu dokumentu bez częściowego 2

3 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 zniszczenia ich struktury. Tak więc mając na uwadze, że, dokument będzie w pewnym momencie wyjęty z kompletnej oferty i odesłany wystawcy, prosimy o takie jego załączenie, by było to możliwe nie niszczenia dokumentu Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i Wykonawca lub gwarant lub poręczyciel nie może ograniczać w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów, wymaganiami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust i Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2015) chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas (układ LC-MS) dla potrzeb Zakładu Badań Antydopingowych (ZBA) Instytutu Sportu wraz z osprzętem spełniającym wymogi i standardy prawem przewidzianych dla tego typów urządzeń według określonych parametrów technicznych i użytkowych oraz ilościowych określonych i opisanych w dalszej części SIWZ wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim oraz udzieloną pisemną gwarancją i rękojmią. Zamówienie obejmuje również: 1) rozmieszczenie, instalację i uruchomienie dostarczonego urządzenia z osprzętem we wskazanym miejscu w Zakładzie Badań Antydopingowych; 2) zapewnienie bezpłatnych: serwisu i przeglądów okresowych, zalecanych przez producenta i wynikających z udzielonego okresu gwarancji; 3) przeszkolenie/instruktaż stanowiskowy personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczanego sprzętu wraz z wydaniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie takiego szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego i uczestniczących w nim; 4) 5-cio dniowe szkolenie dla dwóch osób z personelu Zamawiającego w jednym z europejskich laboratoriów antydopingowych (szkolenia mogą być w innym laboratorium dla każdej z osób) stosującym sprzęt Wykonawcy będący przedmiotem zamówienia; 5) zapewnienie przez Wykonawcę serwisu zainstalowanego sprzętu przez okres 10 lat od daty podpisania przez strony umowy protokołu przekazania-odbioru dostarczonego sprzętu i jego całkowitego zainstalowania u Zamawiającego. Kompletny chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas (układ LC-MS) o parametrach opisanych poniżej: Wyszczególnienie Parametry graniczne (minimalne) System ultraefektywnej chromatografii cieczowej 1. Ilość rozpuszczalników: do czterech (4) wybór do dwóch rozpuszczalników do pracy w opcji gradientowej. 2. Kondycjonowanie rozpuszczalników : proces odgazowania próżniowego sześciokanałowy odgazowywacz próżniowy. 3. Ciągła automatyczna kompensacja ściśliwości rozpuszczalników 4. Pompa powinna być wyposażona w zintegrowane automatyczne zawory wlotowe 5. Zakres przepływu operacyjnego : nie gorszy niż 10 µl/min (mikrolitrów/minutę) do 2 ml/min (mililitrów/minutę) bez podziału przepływu z inkrementem ml 3

4 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Precyzja przepływu : lepsza niż 0.1% RSD ; dokładność przepływu : nie gorsza niż ± 1% 7. Maksymalne ciśnienie robocze : nie gorsze niż 1200 bar ( psi) 8. Całkowita objętość martwa : mniejsza niż 100 mikrolitrów. 9. Autosampler przystosowany do obsługi różnych rodzajów płytek, przynajmniej mikropłytki 96- i 384-dołkowe oraz 48-pozycyjne płytki na wialki o objętości 2ml. 10. Zakres nastrzykiwanych objętości : µl w konfiguracji standardowej z możliwością rozszerzenia do 1000 µl przy zastosowaniu opcjonalnych pętli. 11. Termostatowanie prób: C programowalne z przyrostem C 12. Zapis historii kolumny przy użyciu mikrochipa. 13. Moduł wspomagający autosampler ultraefektywnego chromatografu cieczowego umożliwiający zastosowanie większej ilości płytek do prób. Minimalna - ilość i rodzaj płytek które można zastosować w module: 19 płytek 96 lub 384 dołkowych (microtiter plates) lub 9 płytek dla wialek o objętości 2 ml lub 6 płytek dla wialek o objętości 4 ml. Termostatowanie prób w module : od 4 0 C do 40 0 C z przyrostem C. W zestawie co najmniej 30 płytek dla wialek o objętości 2 ml. 14. Kontrola i diagnostyka systemu z poziomu komputera. 15. Moduł/moduły zarządzania umożliwiający/umożliwiające przełączanie pomiędzy co najmniej 4 kolumnami o maksymalnej długości do 150 mm o średnicy do 4.6 mm (ID), termostatowane w zakresie 10 to 90 C. Kolumny do systemu ultraefektywnej chromatografii cieczowej Zestaw 13 kolumn analitycznych dedykowanych do systemu ultraefektywnej chromatografii cieczowej w wymiarach: 2.1 mm X 100 m o średnicach ziarna i złożach typu : - HILIC o średnicy ziarna 1.6 mikrometra - C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra i naładowanej powierzchni ziarna (+ 3 szt. odpowiednich przedkolumn ochronnych) - C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra i naładowanej powierzchni ziarna, fluoro-fenylowe - C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra i naładowanej powierzchni ziarna, fenylowo-heksylowe - C18 o średnicy ziarna 1,8 mikrometra i zwiększonej retencji związków polarnych (+ 3 szt. odpowiednich przedkolumn ochronnych) - 3 sztuki C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra (wypełnienie krzemionkowe wzmocnione mostkami etylenowymi + 9 szt. odpowiednich przedkolumn ochronnych. - Amide o średnicy ziarna 1,7 mikrometra, krzemionka wzmocniona mostami etylenowymi - C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra, krzemionka o wysokiej odporności na kruszenie (+ 3 szt odpowiednich przedkolumn ochronnych) - C18 o średnicy ziarna 1,8 mikrometra, krzemionka o wysokiej odporności na kruszenie, selektywna dla zasad - C18 o średnicy ziarna 1,8 mikrometra, krzemionka o wysokiej odporności na kruszenie, cyjanowa - C18 o średnicy ziarna 1,8 mikrometra, krzemionka o wysokiej odporności na kruszenie, pentafluorofenylowa Spektrometr mas LC interfejs oraz Źródło Jonów 1. Moduł do Jonizacji Pod Ciśnieniem Atmosferycznym (API) z metodami jonizacji: - rozpylanie w polu elektrycznym (Elektrospray - ESI) - jako standard. - geometria źródła powinna umożliwiać stosowanie przepływów µl/min (mikrolitrów / minutę) bez używania dodatkowego systemu ogrzewania. 4

5 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ możliwość równoczesnego zastosowania dwóch typów jonizacji ESI i APCI - jako standard. 2. Możliwość opcjonalnego zastosowania: - źródła dla nanoprzepływów (dla przepływów LC < 1 µl/min ) - sondy do jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) - sondy umożliwiającej szybką i bezpośrednią analizę lotnych i semi lotnych związków chemicznych w substancjach stałych, ciekłych i polimerach w trybie jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym. - źródła do fotojonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym z jonizacją chemiczną APPI / APCI 3. Ortogonalna geometria źródła jonów. 4. Możliwość jonizacji dodatniej i ujemnej dla technik jonizacji ESI i APCI. 5. Stożek wprowadzający omywany strumieniem gazu umożliwiającego proces de-clustering u jonów tworzących się w źródle pod ciśnieniem atmosferycznym. 6. Elektronicznie kontrolowane objętościowe przepływy gazów desolwatacyjnego i omywającego stożek wprowadzający. 7. Wszystkie wartości napięć w źródle powinny być komputerowo zadawane i kontrolowane. Komora Kolizyjna Tandemowy Analizator kwadrupolowy 1. Wysokosprawny moduł z ogniskowaniem strumienia jonów na wejściu i wyjściu. 2. Energia kolizji i ciśnienie gazu kolizyjnego musi być komputerowo zadawane i kontrolowane. 3. Wartości parametrów komory kolizyjnej powinny być programowalne w celu umożliwienia kumulacji jonów oraz ich selektywnego usuwania z komory. Wysokosprawny tandemowy kwadrupolowy filtr mas składający się z dwóch wysokosprawnych filtrów kwadrupolowych z układami ogniskowania i prefiltrowania strumienia jonów dla każdego filtra kwadrupolowego: 1. Zakres analizowanych mas jonowych: Da dla każdego filtra kwadrupolowego. 2. Możliwość zbierania pełnych widm spektralnych z szybkością 20 widm spektralnych/sekundę. 3. Maksymalna szybkość skanowania dla każdego filtra kwadrupolowego: nie gorsza niż Da/sek (Daltonów/sekundę). 4. Napięcia elementów analizatora powinny być kontrolowane cyfrowo. Detektor 1. Detektor musi pracować w trybie rejestracji jonów dodatnich i ujemnych (positive / negative ion mode) 2. Cyfrowy zakres dynamiczny: nie gorszy niż System Wytwarzania Próżni Kontrola i Diagnostyka Systemu Akwizycja i przetwarzanie danych Automatyczny system próżniowy składający się z bezolejowej pompy/ pomp próżni wstępnej oraz pomp/pompy turbomolekularnych chłodzonych powietrzem. Proces wytwarzania próżni oraz wentylowania układu powinien być cyfrowo kontrolowany i sterowany komputerowo. Komputerowo (PC) kontrolowane parametry pracy, komunikacji i diagnostyki układów ultraefektywnej chromatografii cieczowej ( LC ) oraz Spektrometru Mas jedna platforma programowa. Jednostka komputerowa dla oprogramowania kontrolno diagnostycznego oraz akwizycji danych i ich opracowywania umożliwiającego współpracę oferowanego spektrometru mas z systemem ultraefektywnej chromatografii cieczowej : - Procesor minimum: - Procesor osiągający, co najmniej 7900 punktów w 5

6 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie - pamięć RAM minimum 8 GB - dysk twardy minimum 2 TB - nagrywarka płyt CD/DVD, karty sieciowe - możliwość pracy w sieci LAN - dwa monitory LCD 27 cali, klawiatura, mysz - drukarka co najmniej Color LaserJet - oprogramowanie pozwalające na automatyzację procesu analizy próbki, w tym tworzenie raportów z badania oraz pozwalające na monitorowanie działania systemu w czasie - oprogramowanie Systemu LC-MS oparte na platformie systemu operacyjnego dostosowanego wymogami do oferowanego systemu LC-MS. - pakiet oprogramowania zawierający MS Excel, MS Word i MS Powerpoint - gwarancja co najmniej 3 letnia typu on-site (parts and labour) Oprogramowanie I. System powinien być wyposażony w następujące oprogramowanie umożliwiające: 1. Możliwość automatycznej kontroli i optymalizacji parametrów pracy analizatora oraz źródła. 2. Zapisywanie kompletnych danych na temat tworzonych metod analitycznych w bazie metod 3. Funkcje skanowania: - zbieranie danych spektralnych w trybie continuum - zbieranie danych spektralnych w trybie centroid - zbieranie danych spektralnych w trybie MS/MS precursor ion scaning - zbieranie danych spektralnych w trybie MS/MS product ion scaning - zbieranie danych spektralnych w trybie MS/MS neutral loss i neutral loss gain scaning - zbieranie danych spektralnych w trybie MRM/SRM (Multiple Reaction Monitoring monitorowanie reakcji wielokrotnych) - możliwość zbierania danych spektralnych w trybie jonizacji dodatniej i ujemnej w jednym przebiegu analitycznym. - możliwość pracy z danymi typu LC-MS oraz LC/MS/MS to znaczy z danymi spektralnymi typu Full Scan, SIR/SIM, oraz MRM 4. Opracowywanie danych w zakresie analiz ilościowych. 5. Oprogramowanie wspomagające identyfikację związków na podstawie ich rozpadów MS/MS II. Bezpłatny dostęp do uaktualnień oprogramowania w okresie gwarancyjnym. System zasilania spektrometru mas w gazowy azot Dodatkowe wyposażenie systemu LC-MS 1. Generator azotu o wydajności minimum 64 l/min. (litrów na minutę) 2. Zestaw składa się dwóch niezależnie pracujących jednostek po minimum 32 L/min każda. 3. Czystość azotu - minimum 95% bez zanieczyszczeń oleistych. 1. Butla gazowa z Argonem (do stosowania jako gaz kolizyjny w spektrometrze mas) o czystości przewidzianej przez producenta wraz z reduktorem dwustopniowym. 2. Dzierżawa za butlę powinna być opłacona przez dostawcę przynajmniej za pierwszy rok użytkowania butli. 3. Fazy chromatograficzne i odczynniki o czystości LC/MS : - woda: 4 litry - metanol: 4 litry - acetonitryl: 4 litry 6

7 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ kwas mrówkowy : 50 ml 4. Zestaw butli szklanych do faz chromatograficznych dla chromatografu cieczowego min. 6 sztuk 5. Pneumatyczny System do ekstrakcji na fazie stałej. System powinien mieć możliwość zastosowania płytek 96 dołkowych o objętościach 1 i 2 ml (mililitry). Maksymalne ciśnienie gazu obojętnego które można zastosować do systemu nie powinno być mniejsze niż 80 psi (ok. 5,5 bara). System powien być wyposażony w 20 płytek 96 dołkowych (µelution) do ekstrakcji na fazie stałej z 2 miligramami sorbentu o średnicy ziarna 30 µm. Dodatkowe jednostki Komputerowe Dodatkowe wyposażenie Laboratorium Szkolenie Gwarancja Serwis pogwarancyjny Trzy jednostki komputerowe z Systemem Operacyjnym Windows7 oraz właściwą wersją oprogramowania MassLynx 4.1 do kontroli, diagnostyki oraz akwizycji danych i ich opracowywania dla zainstalowanych w laboratorium systemów spektrometrii mas : Quattro micro, Quattro Premier XE oraz QTOF Premier wyposażonych w systemy chromatografii cieczowej. Konfiguracja każdej z trzech jednostek komputerowych: - Procesor minimum: - Procesor osiągający, co najmniej 7200 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie System Operacyjny : Microsoft Windows 7 Professional 64-bit - pamięć RAM minimum 8 GB - dysk twardy systemowy :minimum 256 GB - dysk twardy na dane :minimum 1 TB - nagrywarka płyt CD/DVD, karty sieciowe - możliwość pracy w sieci LAN - dwa monitory LCD 27 cali, klawiatura, mysz optyczna - pakiet oprogramowania zawierający MS Excel, MS Word i MS Powerpoint - gwarancja: co najmniej 3 letnia typu on-site NBD Zapewnienie odpowiedniego środowiska dla pracy systemu (moduł klimatyzacyjny, stoły laboratoryjne dostosowane do oferowanego urządzenia) Szkolenie personelu z obsługi zainstalowanego systemu, opracowywania danych oraz oprogramowania w siedzibie firmy. Ponadto Wykonawca zapewni dodatkowe 5-cio dniowe szkolenie dla dwóch osób z personelu Zamawiającego w którymś z europejskich laboratoriów antydopingowych (szkolenia mogą być w innym laboratorium dla każdej z osób) stosującym sprzęt oferowany przez Dostawcę; Wykonawca pokryje koszty szkolenia (opłata dla laboratorium), przelotu oraz zakwaterowania. Elementy systemu LC-MS takie jak spektrometr mas, system ultraefektywnej chromatografii cieczowej z modułem wspomagającym autosampler, oprogramowanie, generator azotu oraz Pneumatyczny System do ekstrakcji w fazie stałej powinny być objęte minimum 60 miesięczną gwarancją od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie 60 miesięcy od daty instalacji, dostawca świadczył będzie usługi serwisowe odnośnie zakupionego system w miejscu w którym system ten został zainstalowany. W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu. W okresie gwarancji dostawca wykona nieodpłatny przegląd okresowy i podczas którego wymieni materiały przewidziane w planie rocznej obsługi dostarczonych systemów. 7

8 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 Instalacja Termin dostawy Po zainstalowaniu system LC-MS ma gotowy do pracy (bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów) 3 miesiące po podpisaniu umowy kupna -sprzedaży Zadeklarowane oceniane parametry techniczne muszą być poparte załączonymi materiałami firmowymi takimi jak drukowane broszury, specyfikacje, aplikacje oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy podać adres/adresy stron internetowych z których informacje te mogą być pobrane i Zamawiający będzie mógł potwierdzić deklarowane przez oferenta parametry oraz informacje. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) odnoszące się do przedmiotu zamówienia: chromatografy, spektrometry mas, różne urządzenia i produkty medyczne, odczynniki laboratoryjne, odczynniki chemiczne. Wymagana gwarancja minimum 60 miesięcy na dostarczone urządzenia oraz osprzęt a także oprogramowanie systemowe niezależnie od gwarancji producenta. Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia, osprzętu oraz zmian w oprogramowaniu nie dłuższy niż 72 godzin. Ewentualna naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu, w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o ile naprawa urządzenia jest planowana przez okres dłuższy niż 21 dni. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny dostępny, co najmniej przez 10 lat od daty dostarczenia i zainstalowania sprzętu u Zamawiającego. Termin realizacji dotyczący całości przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie w pełnym zakresie tj. dostawy, instalacji i przeszkolenia obsługi (szkolenie wewnętrzne i zewnętrzne zakończone pełną gotowością do wykonania badań zostało zrealizowane w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy. 2. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W przypadku wystąpienia grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna) żaden wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawcy spełniają ten warunek, jeżeli wykonali i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 dostawy chromatografów cieczowych lub gazowych, o wartości minimum ,00 zł brutto każda. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - zamawiający wymaga by wykonawca dysponował co najmniej dwoma inżynierami serwisowymi posiadającymi certyfikaty ukończenia szkolenia wydanymi przez producenta urządzenia. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawcy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 złotych i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki wyżej określone Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 8

9 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie wskazanym w ust. 1-4 poprzez złożenie odpowiednich dokumentów wymienionych w Dziale 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału na dzień składania ofert na podstawie analizy treści złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty wymagane do złożenia w terminie składania ofert <Oferta> sporządzona zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 1, zawierającą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone w sposób opisany w pkt 4 SIWZ wraz z załączonym dokładnym opisem oferowanego urządzenia oraz z załączonymi materiałami firmowymi takimi jak drukowane broszury, specyfikacje, aplikacje oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy podać adres/adresy stron internetowych z których informacje te mogą być pobrane i Zamawiający będzie mógł potwierdzić deklarowane przez oferenta parametry oraz informacje. Z opisu tego jak również z załączonych materiałów musi wynikać w sposób precyzyjny i niebudzący żadnych wątpliwości spełnienie warunków techniczno-użytkowych określonych przez Zamawiającego. Wraz z ofertą należy złożyć aktualny dokument potwierdzający, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do obrotu i spełniający normy Unii Europejskiej oraz warunki gwarancji oraz warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego <Oświadczenie> o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA NR <Wykaz Dostaw> w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Dz.2 ust.2 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości (minimum 1 mln zł brutto każda), daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie wg. ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ; W przypadku podania wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki według średniego kursu walut ogłoszonego przez NBP na dzień wyznaczony na składanie ofert <WYKAZ OSÓB>, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ; 3.5. <OŚWIADCZENIE> o przynależności lub nieprzynależności do grupy kapitałowej wraz z podaniem członków tejże grupy - ZAŁĄCZNIK NR Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca/ Wykonawcy jest/są ubezpieczony/i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs walut ogłoszonego przez NBP na dzień wyznaczony na składanie ofert W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa jeden lub każdy z podmiotów występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć opłaconą polisę lub inny dokument, z którego wynika, że jest/są objęci ubezpieczeniem na łączną kwotę nie mniejszą niż ,00 zł Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs walut ogłoszonego przez NBP na dzień wyznaczony na składanie ofert Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 9

10 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust.3.2 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Dz. 2 ust.2, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, składa dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej w ust.3.2 również w odniesieniu do tych przedmiotów Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunków, o których mowa w Dz.2 ust.2 i ust. 3 polega na zdolnościach i zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 8 ustawy PZP, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Dokumenty, o których jest mowa w ust winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem wymogu określonego w ust W przypadku reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu przez pełnomocnika, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo dla tej osoby w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres uprawnień osoby upełnomocnionej Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a pełnomocnictwo składają wraz z ofertą Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie wymagane zapisy i informacje, ujęte we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on NIE DOTYCZY i dołącza do oferty Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Wykonawca, który nie spełni wymagań ustalonych w pkt 8.2, dotyczących dokumentów określonych w Dziale 3, nie spełni warunków ustalonych w Dziale 2, bądź złoży (np. zawrze w ww. dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub mogących mieć 10

11 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 wpływ na wynik postępowania oraz nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 8.3. a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie z pkt Zamawiający odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ. Przesłanki powodujące odrzucenie oferty zawarto w pkt Sposób obliczenia ceny. Cena oferty jest ceną ryczałtową, za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować kompletny przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty poprzez wypełnienie cenami jednostkowymi poszczególnych pozycji z Formularza Cenowego (element oferty). Następnie winien zsumować kwoty z kolumny i przepisać uzyskany wynik do pozycji przewidzianej na cenę oferty brutto w Formularzu Oferty. Cena ta zostanie odczytana w trakcie otwarcia ofert. UWAGA: Kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie koszty (w tym m.in. cło, logistykę, szkolenie (wewnętrzne i zewnętrzne), ubezpieczenie, serwis pogwarancyjny, opłaty, daniny publiczne oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących w szczególności zmiany kursu walut. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy ceną podaną w Formularzu Oferty a sumą wynikającą z zsumowania cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, ceną oferty zostanie uznana cena uzyskana poprzez zsumowanie kwot z Formularza Cenowego. Dla weryfikacji cen Zamawiający będzie korzystał z programu Microsoft Excel z zastosowaniem działań matematycznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku pominięcia pozycji w Formularzu Cenowym lub jej nie wycenienia, Zamawiający uzna, że koszt realizacji tej pozycji został skalkulowany w innych pozycjach Formularza Cenowego i nie będzie żądał wyjaśnień lub uzupełnień. Wysokość wszystkich oferowanych cen nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. UWAGA: Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą wyłącznie w złotych polskich. 5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów <oferta> oraz pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według postanowień zawartych w SIWZ. Dopuszcza się składanie elektronicznych kopii dokumentów, których mowa w pkt 3.2 i następne pod warunkiem, że będą one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji załączniki do SIWZ można przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści. <oferta> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w pkt 3 muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta lub pełnomocnika wykonawcy Wykonawca, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, powinien na końcu <oferty> sporządzonej według załącznika nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na ujawnienie zastrzeżonych informacji, do wiadomości zamawiającego i osób, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. Nieprecyzyjne oraz podane inaczej niż na piśmie, zastrzeżenia i oświadczenia dotyczące powyższej kwestii, nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez zamawiającego. Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji zawartych w ofertach Dokumentacja ofertowa, tj. <oferta> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób uniemożliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć w nieprzejrzystej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę), adres (siedzibę) wykonawcy oraz opis: 11

12 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 Instytut Sportu w Warszawie Dokumentacja ofertowa na dostawę chromatografu do ZBA Nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu 4 sierpnia 2015 r. W przypadku dostarczenia później niż 4 sierpnia 2015 r. godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle 5.7. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.4, należy umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być oznaczone zgodnie z pkt 5.6, z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami Wymagane od wykonawców dokumenty określone w pkt 3 i 5, w tym <ofertę>, należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Instytut Sportu w Warszawie, ul. Trylogii 2/16, pok. 224, w terminie upływającym 4 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00. Nie dopuszcza się przekazywania ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, w tym oświadczeń, faksem lub drogą elektroniczną w jakiejkolwiek postaci elektronicznej. Przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną dopuszczone jest na zasadach określonych w pkt W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść SIWZ, przez co staną się jej integralną częścią. Zamawiający niezwłocznie przekaże wszelkie zmiany treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści zmiany SIWZ na stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę informację na stronie Jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to zamawiający przekaże Dziennikowi Urzędowemu Unii Europejskich ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6.4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy ustalone w odniesieniu do terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi Koperty zawierające dokumentacje ofertowe, które zamawiający otrzymał po upływie terminu określonego w pkt 6.1, zostaną - bez otwierania - zwrócone właściwym wykonawcom, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; termin związania ofertą W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców, jest jawny. z zastrzeżeniem pkt 5.4, wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu zamawiający może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania W dniu 4 sierpnia 2015 r. w siedzibie zamawiającego w Warszawie ul. Trylogii 2/16, sali konferencyjnej (nr. 221.), odbędzie się jawne otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; początek - godzina 10: Bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości. Po otwarciu każdej oferty zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje zawarte w ofertach: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców ceny ofert okresy gwarancji informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia i warunków płatności Informacje, o których mowa w pkt 7.3, zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt , wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni liczonych od dnia wyznaczonego na składanie ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 12

13 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 8. Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób i kryteria oceny, prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej Na żądanie zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie wykonawca ma obowiązek przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów, o których mowa w Dziale 3, jeżeli złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w Dziale 3, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ww. Dziale, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Dziale 3, powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności: a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 SIWZ w związku z art. 22 ust. 1 PZP; b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 13

14 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 lub przestępstwa skarbowego; i) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; k) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjna lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również WYKONAWCÓW, którzy: a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta; c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; e) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.4.a) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia W toku badania i oceny ofert Zmawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyłączeniem poprawienia przez zamawiającego w ofercie ewentualnych: a) oczywistych omyłek pisarskich, b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający przyjmie: - omyłkę w obliczeniu ceny brutto oferty, polegającą na błędnym działaniu arytmetycznym. c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty O dokonaniu jakiekolwiek z ww. poprawek zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) oferta jest niezgodna z ustawą lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów; b) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 8.5.c; c) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) odrzucenie w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1 3 PZP; 14

15 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 f) oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; g) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny nie dające się poprawić zgodnie z pkt. 4 i pkt SIWZ; h) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.5.c. W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia poszczególnych ofert Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów: 1 Cena - 60 % 2 Parametry techniczne - 40% 1. Cena ilość punktów w kryterium cena zostanie przyznana w następujący sposób: najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert x waga procentowa x 100 cena oferty liczonej (brutto) w ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 2. Parametry techniczne ilość punktów za parametry techniczne zostanie przyznana w następujący sposób: Lp Element systemu Parametr oceniany Punktacja System ultraefektywnej chromatografii cieczowej / spektrometr mas 1 1. Pompa z możliwością rozpoczęcia gradientu w następujących opcjach: - w momencie nastrzyku (domyślnie) - przed nastrzykiem (programowana objętościowo) - po nastrzyku ( opóźnienie gradientu) 2. Pompa wyposażona w zintegrowane automatyczne zawory wlotowe, system chromatograficzny wyposażony w zintegrowaną programową konsolę diagnostyczną w której przechowywane i dostępne są 96 godzinne dane z 16 kanałów diagnostycznych 3. Programowa konsola diagnostyczna powinna umożliwiać śledzenie takich parametrów jak: - ciśnienie systemu - ciśnienie tłoków pompy - ciśnienia w układzie autosamplera - temperatury włącznie z temperatura otoczenia - godziny pracy lamp detektorów analogowych 4. System chromatograficzny wyposażony w czujniki wycieku z ciągłą 96 godzinną diagnostyką wyświetlaną w oprogramowaniu. Oprogramowanie systemu LC-MS umożliwiające: 1. Automatyczny proces równoczesnego monitoringu oraz kontroli poprawności działania systemu ultraefektywnej chromatografii cieczowej oraz spektrometru mas poprzez automatyczny nastrzyk analitu kontrolnego na kolumnę chromatograficzną. - kontrola takich parametrów jak: czas retencji, pole powierzchni, wysokość, szerokość piku (pików) chromatograficznego, stosunek sygnał/szum - automatyczne ostrzeganie jeśli kontrolowane parametry są 5 pkt. Spełnia wszystkie parametry - 5 punktów Nie spełnia 0 punktów 15

16 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Spektrometr mas 3 Spektrometr mas poza zadaną tolerancją poprzez generowanie i wydruk raportu. 2. Monitorowanie parametrów systemu MS : - przepływy gazów, napięcia, temperatury, wartości próżni, komunikacji wewnętrznej, kalibracji, - automatyczne ostrzeganie jeśli kontrolowane parametry są poza zadaną tolerancją. 3. Automatyczny proces kalibracji i kontroli kalibracji każdego analizatora kwadrupolowego spektrometru mas oraz informowanie analityka jeśli kalibracja będzie wymagała sprawdzenia. 4. Automatyczne dostrajanie (tjuning) warunków źródła dla analizowanego związku lub związków. 5. Automatyczne tworzenie metod SIR (single Ion Recording) oraz MRM (Multiple Reaction Monitoring): - monitorowanie jonu molekularnego oraz 4 jonów potwierdzających (fragmentacyjnych) w trybie zbierania danych MRM. - dobór optymalnych parametrów źródła i analizatora dla wybranego związku lub związków. - zapisywanie parametrów źródła oraz analizatora w plikach metod MS do późniejszego wykorzystania. - parametry ilościowe metody powinny być zapisywane dla każdego analizowanego związku w bazie metod. - monitorowanie jonu molekularnego oraz 4 jonów potwierdzających (fragmentacyjnych) w trybie zbierania danych MRM/SRM - automatyka musi dotyczyć wszystkich parametrów metody włączając w to czas retencji na kolumnie chromatograficznej. - możliwość jednoczesnego zbierania danych oraz przeprowadzania analizy ilościowej dla poprzednio zebranych danych w ramach tej samej sekwencji. 6. proces zbierania danych, integracja pików, kalibracja, obliczenia ilościowe oraz kontrola danych pod kątem Quality Control musi być całkowicie zautomatyzowana. 1. Podwójnie ortogonalna geometria źródła jonów 2. Zastosowanie zaworu odcinającego umożliwiającego demontaż stożka wprowadzającego bez wyłączania systemu próżniowego. Możliwość zastosowania następujących funkcji akwizycji danych: 1. Równoczesna akwizycja danych w trybie : Full Scan, MRM/SRM oraz scanowanie jonu macierzystego (Precursor Ion Scanning) funkcja ta powinna umożliwiać równoczesne zbieranie danych w trybie ilościowym (MRM/SRM) oraz skanowanie tła (Full Scan) 2. Automatyczne przełączanie z trybu MS na MS/MS takie jak: - Full Scan na Product Ion Scanning - Precursor Ion Scanning na Product Ion Scanning - Neutral Ion Scanning na Product Ion Scanning 3. Przełączanie z trybu MS na MS/MS powinno się odbywać w czasie nie dłuższym niż 3 ms (milisekundy) 4. Czas zmiany polaryzacji psitive / negative: nie dłuższy niż 30 pkt. Spełnia wszystkie parametry - 30 punktów Nie spełnia 0 punktów 30 pkt. Spełnia wszystkie parametry - 30 punktów Nie spełnia 0 punktów 16

17 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ milisekund 4 Spektrometr mas/ Czułość dla opcji jonizacji ESI + (elektrosprej dodatni) Czułość dla trybu akwizycji danych MRM/SRM i opcji jonizacji ESI + (elektrosprej dodatni): dla nastrzyku 50 fg (femtogramów) rezerpiny na kolumnę wartość sygnał / szum (S/N) dla piku przejścia jonowego 609 > 195 m/z będzie większa niż :1 ( rozdział gradientowy, przepływ fazy chromatograficznej 0.8 ml/min). 5 pkt. Spełnia - 5 punktów Nie spełnia 0 punktów 5 Spektrometr mas 6 Spektrometr mas 7 Spektrometr mas Zintegrowany system automatycznego i niezależnego zadawania roztworów: kalibracyjnego, wzorcowego i analizowanego niezależnie od systemu chromatografii cieczowej sterowany z poziomu oprogramowania. Analizator wyposażony w moduł optyki jonowej, który poprzez aktywne usuwanie (odpompowywanie) neutralnych kontaminantów maksymalizuje transmisję jonów ze źródła do kwadrupolowych analizatorów mas jonowych. Moduł ten powinien być umieszczony pomiędzy źródłem a pierwszym kwadrupolowym analizatorem mas. 1. Możliwość zastosowania systemu chromatografii nadkrytycznej oraz chromatografii gazowej jako układów inletowych spektrometru mas. 2. System oferowanej ultraefektywnej chromatografii cieczowej oraz opcjonalnych systemów chromatografii nadkrytycznej i chromatografii gazowej jako układów inletowych oferowanego spektrometru mas powinny być kontrolowane przez wspólne oprogramowanie. 5 pkt. Spełnia - 5 punktów Nie spełnia 0 punktów 20 pkt. Spełnia - 20 punktów Nie spełnia 0 punktów 5 pkt. Spełnia wszystkie parametry - 5 punktów Nie spełnia 0 punktów Uwaga! Zadeklarowane oceniane parametry techniczne muszą być poparte załączonymi materiałami firmowymi takimi jak drukowane broszury, specyfikacje,aplikacje oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy podać adres/adresy stron internetowych z których informacje te mogą być pobrane i zamawiający będzie mógł potwierdzić deklarowane przez oferenta parametry oraz informacje. W tabeli obok parametru należy podać, w którym z załączonych źródeł można znaleźć dany parametr. Niedopełnienie tego warunku oznacza niespełnienie wymagania technicznego. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane ofercie jako 40 % sumy wszystkich punktów częściowych przyznanych ofercie badanej. W ramach oceny oferty w tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska łącznie najwyższą punktację Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. W następstwie zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzymała największą końcową liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert. b) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. a także zamieści informacje, o których mowa w lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 17

18 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; zabezpieczenie należytego wykonania umowy; przesłanki powodujące unieważnienie przetargu 9.1. Zamawiający niezwłocznie przekaże wybranemu wykonawcy zawiadomienie o wyborze jego oferty. W powiadomieniu zostanie podana cena oferty, która jest ceną umowną, a także zostaną określone miejsce i termin zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP (fax, poczta elektroniczna), albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób i nie przekroczy terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 9.2 jeżeli w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy, któremu udzieli zamówienia Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki powodujące unieważnienie przetargu Zamawiający unieważni przetarg nieograniczony, jeżeli: 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert, zamawiający równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania po upływie terminu składania ofert, zamawiający równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 10. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania WYKONAWCOM, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy PZP, przysługuje odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy PZP Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy PZP środek ochrony prawnej wymieniony w pkt 10.1 przysługuje również organizacjom zrzeszającym WYKONAWCÓW wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec wszystkich podjętych lub zaniechanych czynności Zamawiającego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (fax, poczta elektroniczna). 18

19 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem" Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 19

20 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu Dalsze zasady dotyczące postępowania odwoławczego są opisane w Dziale VI Środki ochrony prawnej PZP. 11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami, w tym do udzielania wyjaśnień treści SIWZ W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski oraz zawiadomienia zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, natomiast niektóre informacje (w tym wyjaśnienia treści SIWZ) dopuszczone są do przekazywania faksem lub drogą elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia - na żądanie zamawiającego lub wykonawcy - faktu otrzymania ich treści. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnionymi są: Artur Pianka (fax. 0// ) Dorota Kwiatkowska (fax. 0// ) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, w formie określonej w pkt 11.1, o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym wydał SIWZ w druku, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 12. Możliwości zmiany umowy. Zamawiający wyczerpując deklarację zawartą w art. 144 ust PZP informuje o dopuszczeniu do zmiany treści umowy z wykonawcą w przypadku wystąpienia następujących przyczyn: a) zmiany terminu wykonania zamówienia (wydłużenia) lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej oraz zmiany harmonogramu spływu środków z instytucji finansującej zamówienie, b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób lub instytucji trzecich, c) zmian, które powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, d) zmian poprawiających użyteczność zamawianego urządzenia bez konieczności dokonania zwiększenia wynagrodzenia umownego, e) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie; f) za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. UWAGA: Zmiana kursu walut nie będzie stanowiła podstawy do zmiany umowy. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 2 oświadczenie z art.22 ust.1 i oświadczenie z art.24 ust.1 Załącznik nr 3 wykaz dostaw Załącznik nr 4 wykaz osób Załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 istotne postanowienia umowy 20

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dylatacji nad filarem nr 4 oraz odprowadzenie do kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ Wzór oferty WZÓR: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ..., dnia... roku Miejscowość Data Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-10-08 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: 7305-2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo