NIP REGON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 525-000-89-04 REGON 000786093"

Transkrypt

1 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 INSTYTUT SPORTU Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Kierownik Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) NIP REGON W dniu 24 czerwca 2015 roku przekazano do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty Ogłoszenie zostało opublikowane w tymże publikatorze w dniu 27 czerwca 2015 roku pod numerem PL. W dniu 29 czerwca 2015 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: W okresie trwającym od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ na: dostawę chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas (układ LC-MS) wraz z osprzętem dla potrzeb Zakładu Badań Antydopingowych (ZBA) Instytutu Sportu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin składania ofert upływa w dniu 04 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2015 r., początek o godzinie 10:30. Zatwierdził: Kierownik Instytutu Sportu kierownik zamawiającego 1

2 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Postanowienia ogólne Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zmianami). oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w szczególności w art. 91a 91c pzp Wszczęcie postępowania nie było poprzedzone prowadzeniem dialogu technicznego Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej lub ustanowić dynamicznego systemu zakupów Każdy WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę na wykonanie całości zamówienia. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej, jak również oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w SIWZ, sposób wykonania zamówienia Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (z zastrzeżeniem UWAGI w pkt. 2. SIWZ) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy. Nie dopuszcza się udziału innych podwykonawców poza wskazanymi w ofercie po podpisaniu umowy z Wykonawcą chyba że zaistnieją przesłanki przewidziane w 12 ust. i) Nie przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art PZP WYKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego powinności WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów związanych z przedmiotowym postępowaniem Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu poza sytuacjami przewidzianymi prawem Zamawiający informuje, że dla udziału w postępowaniu jest wymagane wniesienie wadium w wysokości tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Warszawie ; Zamawiający uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. Wniesienie wadium wymaganego na zasadach ustalonych w pkt następuje poprzez zamieszczenie w dokumentacji ofertowej odpowiedniego dokumentu. W tych przypadkach, Wykonawca załącza oryginał odpowiedniej gwarancji lub poręczenia, czyniąc to w sposób nieniszczący jego struktury i treści, tzn. bez dziurkowania i wszywania, np. w obwolucie z przeźroczystej folii. Powyższy zapis dotyczący sposobu zamieszczenia przez Wykonawców dokumentów wadialnych w dokumentach stanowiących ich ofertę Zamawiający prosi traktować jako zalecenie. Wynika to z faktu, że dokumenty wadialne, jak wynika z zapisów w treści tychże dokumentach, po zakończeniu postępowania lub po wygaśnięciu terminów ich ważności podlegają zwrotowi wystawcy. Sposoby kompletacji dokumentów przez Wykonawców (termozgrzewalnie, sznurowanie i opieczętowanie ich pieczęcią lakową, plombowanie) często uniemożliwiają dokonanie zwrotu dokumentu bez częściowego 2

3 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 zniszczenia ich struktury. Tak więc mając na uwadze, że, dokument będzie w pewnym momencie wyjęty z kompletnej oferty i odesłany wystawcy, prosimy o takie jego załączenie, by było to możliwe nie niszczenia dokumentu Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i Wykonawca lub gwarant lub poręczyciel nie może ograniczać w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów, wymaganiami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust i Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2015) chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas (układ LC-MS) dla potrzeb Zakładu Badań Antydopingowych (ZBA) Instytutu Sportu wraz z osprzętem spełniającym wymogi i standardy prawem przewidzianych dla tego typów urządzeń według określonych parametrów technicznych i użytkowych oraz ilościowych określonych i opisanych w dalszej części SIWZ wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim oraz udzieloną pisemną gwarancją i rękojmią. Zamówienie obejmuje również: 1) rozmieszczenie, instalację i uruchomienie dostarczonego urządzenia z osprzętem we wskazanym miejscu w Zakładzie Badań Antydopingowych; 2) zapewnienie bezpłatnych: serwisu i przeglądów okresowych, zalecanych przez producenta i wynikających z udzielonego okresu gwarancji; 3) przeszkolenie/instruktaż stanowiskowy personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczanego sprzętu wraz z wydaniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie takiego szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego i uczestniczących w nim; 4) 5-cio dniowe szkolenie dla dwóch osób z personelu Zamawiającego w jednym z europejskich laboratoriów antydopingowych (szkolenia mogą być w innym laboratorium dla każdej z osób) stosującym sprzęt Wykonawcy będący przedmiotem zamówienia; 5) zapewnienie przez Wykonawcę serwisu zainstalowanego sprzętu przez okres 10 lat od daty podpisania przez strony umowy protokołu przekazania-odbioru dostarczonego sprzętu i jego całkowitego zainstalowania u Zamawiającego. Kompletny chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas (układ LC-MS) o parametrach opisanych poniżej: Wyszczególnienie Parametry graniczne (minimalne) System ultraefektywnej chromatografii cieczowej 1. Ilość rozpuszczalników: do czterech (4) wybór do dwóch rozpuszczalników do pracy w opcji gradientowej. 2. Kondycjonowanie rozpuszczalników : proces odgazowania próżniowego sześciokanałowy odgazowywacz próżniowy. 3. Ciągła automatyczna kompensacja ściśliwości rozpuszczalników 4. Pompa powinna być wyposażona w zintegrowane automatyczne zawory wlotowe 5. Zakres przepływu operacyjnego : nie gorszy niż 10 µl/min (mikrolitrów/minutę) do 2 ml/min (mililitrów/minutę) bez podziału przepływu z inkrementem ml 3

4 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Precyzja przepływu : lepsza niż 0.1% RSD ; dokładność przepływu : nie gorsza niż ± 1% 7. Maksymalne ciśnienie robocze : nie gorsze niż 1200 bar ( psi) 8. Całkowita objętość martwa : mniejsza niż 100 mikrolitrów. 9. Autosampler przystosowany do obsługi różnych rodzajów płytek, przynajmniej mikropłytki 96- i 384-dołkowe oraz 48-pozycyjne płytki na wialki o objętości 2ml. 10. Zakres nastrzykiwanych objętości : µl w konfiguracji standardowej z możliwością rozszerzenia do 1000 µl przy zastosowaniu opcjonalnych pętli. 11. Termostatowanie prób: C programowalne z przyrostem C 12. Zapis historii kolumny przy użyciu mikrochipa. 13. Moduł wspomagający autosampler ultraefektywnego chromatografu cieczowego umożliwiający zastosowanie większej ilości płytek do prób. Minimalna - ilość i rodzaj płytek które można zastosować w module: 19 płytek 96 lub 384 dołkowych (microtiter plates) lub 9 płytek dla wialek o objętości 2 ml lub 6 płytek dla wialek o objętości 4 ml. Termostatowanie prób w module : od 4 0 C do 40 0 C z przyrostem C. W zestawie co najmniej 30 płytek dla wialek o objętości 2 ml. 14. Kontrola i diagnostyka systemu z poziomu komputera. 15. Moduł/moduły zarządzania umożliwiający/umożliwiające przełączanie pomiędzy co najmniej 4 kolumnami o maksymalnej długości do 150 mm o średnicy do 4.6 mm (ID), termostatowane w zakresie 10 to 90 C. Kolumny do systemu ultraefektywnej chromatografii cieczowej Zestaw 13 kolumn analitycznych dedykowanych do systemu ultraefektywnej chromatografii cieczowej w wymiarach: 2.1 mm X 100 m o średnicach ziarna i złożach typu : - HILIC o średnicy ziarna 1.6 mikrometra - C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra i naładowanej powierzchni ziarna (+ 3 szt. odpowiednich przedkolumn ochronnych) - C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra i naładowanej powierzchni ziarna, fluoro-fenylowe - C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra i naładowanej powierzchni ziarna, fenylowo-heksylowe - C18 o średnicy ziarna 1,8 mikrometra i zwiększonej retencji związków polarnych (+ 3 szt. odpowiednich przedkolumn ochronnych) - 3 sztuki C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra (wypełnienie krzemionkowe wzmocnione mostkami etylenowymi + 9 szt. odpowiednich przedkolumn ochronnych. - Amide o średnicy ziarna 1,7 mikrometra, krzemionka wzmocniona mostami etylenowymi - C18 o średnicy ziarna 1,7 mikrometra, krzemionka o wysokiej odporności na kruszenie (+ 3 szt odpowiednich przedkolumn ochronnych) - C18 o średnicy ziarna 1,8 mikrometra, krzemionka o wysokiej odporności na kruszenie, selektywna dla zasad - C18 o średnicy ziarna 1,8 mikrometra, krzemionka o wysokiej odporności na kruszenie, cyjanowa - C18 o średnicy ziarna 1,8 mikrometra, krzemionka o wysokiej odporności na kruszenie, pentafluorofenylowa Spektrometr mas LC interfejs oraz Źródło Jonów 1. Moduł do Jonizacji Pod Ciśnieniem Atmosferycznym (API) z metodami jonizacji: - rozpylanie w polu elektrycznym (Elektrospray - ESI) - jako standard. - geometria źródła powinna umożliwiać stosowanie przepływów µl/min (mikrolitrów / minutę) bez używania dodatkowego systemu ogrzewania. 4

5 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ możliwość równoczesnego zastosowania dwóch typów jonizacji ESI i APCI - jako standard. 2. Możliwość opcjonalnego zastosowania: - źródła dla nanoprzepływów (dla przepływów LC < 1 µl/min ) - sondy do jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) - sondy umożliwiającej szybką i bezpośrednią analizę lotnych i semi lotnych związków chemicznych w substancjach stałych, ciekłych i polimerach w trybie jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym. - źródła do fotojonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym z jonizacją chemiczną APPI / APCI 3. Ortogonalna geometria źródła jonów. 4. Możliwość jonizacji dodatniej i ujemnej dla technik jonizacji ESI i APCI. 5. Stożek wprowadzający omywany strumieniem gazu umożliwiającego proces de-clustering u jonów tworzących się w źródle pod ciśnieniem atmosferycznym. 6. Elektronicznie kontrolowane objętościowe przepływy gazów desolwatacyjnego i omywającego stożek wprowadzający. 7. Wszystkie wartości napięć w źródle powinny być komputerowo zadawane i kontrolowane. Komora Kolizyjna Tandemowy Analizator kwadrupolowy 1. Wysokosprawny moduł z ogniskowaniem strumienia jonów na wejściu i wyjściu. 2. Energia kolizji i ciśnienie gazu kolizyjnego musi być komputerowo zadawane i kontrolowane. 3. Wartości parametrów komory kolizyjnej powinny być programowalne w celu umożliwienia kumulacji jonów oraz ich selektywnego usuwania z komory. Wysokosprawny tandemowy kwadrupolowy filtr mas składający się z dwóch wysokosprawnych filtrów kwadrupolowych z układami ogniskowania i prefiltrowania strumienia jonów dla każdego filtra kwadrupolowego: 1. Zakres analizowanych mas jonowych: Da dla każdego filtra kwadrupolowego. 2. Możliwość zbierania pełnych widm spektralnych z szybkością 20 widm spektralnych/sekundę. 3. Maksymalna szybkość skanowania dla każdego filtra kwadrupolowego: nie gorsza niż Da/sek (Daltonów/sekundę). 4. Napięcia elementów analizatora powinny być kontrolowane cyfrowo. Detektor 1. Detektor musi pracować w trybie rejestracji jonów dodatnich i ujemnych (positive / negative ion mode) 2. Cyfrowy zakres dynamiczny: nie gorszy niż System Wytwarzania Próżni Kontrola i Diagnostyka Systemu Akwizycja i przetwarzanie danych Automatyczny system próżniowy składający się z bezolejowej pompy/ pomp próżni wstępnej oraz pomp/pompy turbomolekularnych chłodzonych powietrzem. Proces wytwarzania próżni oraz wentylowania układu powinien być cyfrowo kontrolowany i sterowany komputerowo. Komputerowo (PC) kontrolowane parametry pracy, komunikacji i diagnostyki układów ultraefektywnej chromatografii cieczowej ( LC ) oraz Spektrometru Mas jedna platforma programowa. Jednostka komputerowa dla oprogramowania kontrolno diagnostycznego oraz akwizycji danych i ich opracowywania umożliwiającego współpracę oferowanego spektrometru mas z systemem ultraefektywnej chromatografii cieczowej : - Procesor minimum: - Procesor osiągający, co najmniej 7900 punktów w 5

6 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie - pamięć RAM minimum 8 GB - dysk twardy minimum 2 TB - nagrywarka płyt CD/DVD, karty sieciowe - możliwość pracy w sieci LAN - dwa monitory LCD 27 cali, klawiatura, mysz - drukarka co najmniej Color LaserJet - oprogramowanie pozwalające na automatyzację procesu analizy próbki, w tym tworzenie raportów z badania oraz pozwalające na monitorowanie działania systemu w czasie - oprogramowanie Systemu LC-MS oparte na platformie systemu operacyjnego dostosowanego wymogami do oferowanego systemu LC-MS. - pakiet oprogramowania zawierający MS Excel, MS Word i MS Powerpoint - gwarancja co najmniej 3 letnia typu on-site (parts and labour) Oprogramowanie I. System powinien być wyposażony w następujące oprogramowanie umożliwiające: 1. Możliwość automatycznej kontroli i optymalizacji parametrów pracy analizatora oraz źródła. 2. Zapisywanie kompletnych danych na temat tworzonych metod analitycznych w bazie metod 3. Funkcje skanowania: - zbieranie danych spektralnych w trybie continuum - zbieranie danych spektralnych w trybie centroid - zbieranie danych spektralnych w trybie MS/MS precursor ion scaning - zbieranie danych spektralnych w trybie MS/MS product ion scaning - zbieranie danych spektralnych w trybie MS/MS neutral loss i neutral loss gain scaning - zbieranie danych spektralnych w trybie MRM/SRM (Multiple Reaction Monitoring monitorowanie reakcji wielokrotnych) - możliwość zbierania danych spektralnych w trybie jonizacji dodatniej i ujemnej w jednym przebiegu analitycznym. - możliwość pracy z danymi typu LC-MS oraz LC/MS/MS to znaczy z danymi spektralnymi typu Full Scan, SIR/SIM, oraz MRM 4. Opracowywanie danych w zakresie analiz ilościowych. 5. Oprogramowanie wspomagające identyfikację związków na podstawie ich rozpadów MS/MS II. Bezpłatny dostęp do uaktualnień oprogramowania w okresie gwarancyjnym. System zasilania spektrometru mas w gazowy azot Dodatkowe wyposażenie systemu LC-MS 1. Generator azotu o wydajności minimum 64 l/min. (litrów na minutę) 2. Zestaw składa się dwóch niezależnie pracujących jednostek po minimum 32 L/min każda. 3. Czystość azotu - minimum 95% bez zanieczyszczeń oleistych. 1. Butla gazowa z Argonem (do stosowania jako gaz kolizyjny w spektrometrze mas) o czystości przewidzianej przez producenta wraz z reduktorem dwustopniowym. 2. Dzierżawa za butlę powinna być opłacona przez dostawcę przynajmniej za pierwszy rok użytkowania butli. 3. Fazy chromatograficzne i odczynniki o czystości LC/MS : - woda: 4 litry - metanol: 4 litry - acetonitryl: 4 litry 6

7 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ kwas mrówkowy : 50 ml 4. Zestaw butli szklanych do faz chromatograficznych dla chromatografu cieczowego min. 6 sztuk 5. Pneumatyczny System do ekstrakcji na fazie stałej. System powinien mieć możliwość zastosowania płytek 96 dołkowych o objętościach 1 i 2 ml (mililitry). Maksymalne ciśnienie gazu obojętnego które można zastosować do systemu nie powinno być mniejsze niż 80 psi (ok. 5,5 bara). System powien być wyposażony w 20 płytek 96 dołkowych (µelution) do ekstrakcji na fazie stałej z 2 miligramami sorbentu o średnicy ziarna 30 µm. Dodatkowe jednostki Komputerowe Dodatkowe wyposażenie Laboratorium Szkolenie Gwarancja Serwis pogwarancyjny Trzy jednostki komputerowe z Systemem Operacyjnym Windows7 oraz właściwą wersją oprogramowania MassLynx 4.1 do kontroli, diagnostyki oraz akwizycji danych i ich opracowywania dla zainstalowanych w laboratorium systemów spektrometrii mas : Quattro micro, Quattro Premier XE oraz QTOF Premier wyposażonych w systemy chromatografii cieczowej. Konfiguracja każdej z trzech jednostek komputerowych: - Procesor minimum: - Procesor osiągający, co najmniej 7200 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie System Operacyjny : Microsoft Windows 7 Professional 64-bit - pamięć RAM minimum 8 GB - dysk twardy systemowy :minimum 256 GB - dysk twardy na dane :minimum 1 TB - nagrywarka płyt CD/DVD, karty sieciowe - możliwość pracy w sieci LAN - dwa monitory LCD 27 cali, klawiatura, mysz optyczna - pakiet oprogramowania zawierający MS Excel, MS Word i MS Powerpoint - gwarancja: co najmniej 3 letnia typu on-site NBD Zapewnienie odpowiedniego środowiska dla pracy systemu (moduł klimatyzacyjny, stoły laboratoryjne dostosowane do oferowanego urządzenia) Szkolenie personelu z obsługi zainstalowanego systemu, opracowywania danych oraz oprogramowania w siedzibie firmy. Ponadto Wykonawca zapewni dodatkowe 5-cio dniowe szkolenie dla dwóch osób z personelu Zamawiającego w którymś z europejskich laboratoriów antydopingowych (szkolenia mogą być w innym laboratorium dla każdej z osób) stosującym sprzęt oferowany przez Dostawcę; Wykonawca pokryje koszty szkolenia (opłata dla laboratorium), przelotu oraz zakwaterowania. Elementy systemu LC-MS takie jak spektrometr mas, system ultraefektywnej chromatografii cieczowej z modułem wspomagającym autosampler, oprogramowanie, generator azotu oraz Pneumatyczny System do ekstrakcji w fazie stałej powinny być objęte minimum 60 miesięczną gwarancją od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie 60 miesięcy od daty instalacji, dostawca świadczył będzie usługi serwisowe odnośnie zakupionego system w miejscu w którym system ten został zainstalowany. W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu. W okresie gwarancji dostawca wykona nieodpłatny przegląd okresowy i podczas którego wymieni materiały przewidziane w planie rocznej obsługi dostarczonych systemów. 7

8 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/2015 Instalacja Termin dostawy Po zainstalowaniu system LC-MS ma gotowy do pracy (bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów) 3 miesiące po podpisaniu umowy kupna -sprzedaży Zadeklarowane oceniane parametry techniczne muszą być poparte załączonymi materiałami firmowymi takimi jak drukowane broszury, specyfikacje, aplikacje oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy podać adres/adresy stron internetowych z których informacje te mogą być pobrane i Zamawiający będzie mógł potwierdzić deklarowane przez oferenta parametry oraz informacje. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) odnoszące się do przedmiotu zamówienia: chromatografy, spektrometry mas, różne urządzenia i produkty medyczne, odczynniki laboratoryjne, odczynniki chemiczne. Wymagana gwarancja minimum 60 miesięcy na dostarczone urządzenia oraz osprzęt a także oprogramowanie systemowe niezależnie od gwarancji producenta. Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia, osprzętu oraz zmian w oprogramowaniu nie dłuższy niż 72 godzin. Ewentualna naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu, w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o ile naprawa urządzenia jest planowana przez okres dłuższy niż 21 dni. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny dostępny, co najmniej przez 10 lat od daty dostarczenia i zainstalowania sprzętu u Zamawiającego. Termin realizacji dotyczący całości przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie w pełnym zakresie tj. dostawy, instalacji i przeszkolenia obsługi (szkolenie wewnętrzne i zewnętrzne zakończone pełną gotowością do wykonania badań zostało zrealizowane w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy. 2. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W przypadku wystąpienia grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna) żaden wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawcy spełniają ten warunek, jeżeli wykonali i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 dostawy chromatografów cieczowych lub gazowych, o wartości minimum ,00 zł brutto każda. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - zamawiający wymaga by wykonawca dysponował co najmniej dwoma inżynierami serwisowymi posiadającymi certyfikaty ukończenia szkolenia wydanymi przez producenta urządzenia. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawcy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 złotych i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki wyżej określone Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 8

9 Numer sprawy: IS/ZP -01/06/PN/ Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie wskazanym w ust. 1-4 poprzez złożenie odpowiednich dokumentów wymienionych w Dziale 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału na dzień składania ofert na podstawie analizy treści złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty wymagane do złożenia w terminie składania ofert <Oferta> sporządzona zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 1, zawierającą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone w sposób opisany w pkt 4 SIWZ wraz z załączonym dokładnym opisem oferowanego urządzenia oraz z załączonymi materiałami firmowymi takimi jak drukowane broszury, specyfikacje, aplikacje oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy podać adres/adresy stron internetowych z których informacje te mogą być pobrane i Zamawiający będzie mógł potwierdzić deklarowane przez oferenta parametry oraz informacje. Z opisu tego jak również z załączonych materiałów musi wynikać w sposób precyzyjny i niebudzący żadnych wątpliwości spełnienie warunków techniczno-użytkowych określonych przez Zamawiającego. Wraz z ofertą należy złożyć aktualny dokument potwierdzający, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do obrotu i spełniający normy Unii Europejskiej oraz warunki gwarancji oraz warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego <Oświadczenie> o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA NR <Wykaz Dostaw> w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Dz.2 ust.2 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości (minimum 1 mln zł brutto każda), daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie wg. ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ; W przypadku podania wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki według średniego kursu walut ogłoszonego przez NBP na dzień wyznaczony na składanie ofert <WYKAZ OSÓB>, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ; 3.5. <OŚWIADCZENIE> o przynależności lub nieprzynależności do grupy kapitałowej wraz z podaniem członków tejże grupy - ZAŁĄCZNIK NR Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca/ Wykonawcy jest/są ubezpieczony/i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs walut ogłoszonego przez NBP na dzień wyznaczony na składanie ofert W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa jeden lub każdy z podmiotów występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć opłaconą polisę lub inny dokument, z którego wynika, że jest/są objęci ubezpieczeniem na łączną kwotę nie mniejszą niż ,00 zł Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs walut ogłoszonego przez NBP na dzień wyznaczony na składanie ofert Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 9

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Andrzej Pokrywka tel.: (0-22) 835 28 48 fax: (0-22) 835 09 77 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W dniu 3 października

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo