Projekt instalacji elektrycznej aranżacji i iluminacji wyrobisk w podziemnej części Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt instalacji elektrycznej aranżacji i iluminacji wyrobisk w podziemnej części Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka"

Transkrypt

1 WAT Projekt ul. Lipowa 9, Trzebinia tel FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NUMER: WP/15/12/2014 TEMAT: TOM II - Projekt instalacji elektrycznej aranżacji i iluminacji wyrobisk w podziemnej części Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka Aktualizacja. ADRES INWESTYCJI: Kopalnia Soli Wieliczka Park Kingi Wieliczka, woj. małopolskie INWESTOR: Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A Wieliczka Park Kingi 1 BRANŻA: ELEKTRYCZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: WAT Projekt ul. Lipowa Trzebinia PROJEKTOWAŁ: Mariusz Lewinowski MAP/0061/PWOE/10 S t r o n a 1

2 Spis treści: 1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania i sterowania oświetlenia i nagłośnienia wyrobisk trasy górniczej Podstawa opracowania Opis techniczny Zasilanie projektowanych instalacji Rozdzielnice zasilające projektowane instalacje ogólne zasady ich budowy, rozbudowy lub modernizacji Instalacje zasilające oświetlenia, iluminacji i nagłośnienia ogólne zasady ich budowy STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES PODSTAWOWY Komora Boczaniec Chodnik boczny północny z podłużni Srotyk Komora Fortymbark Komora Janik Górny Szybik Dolny Janik Komora Gospoda Komora Lipowiec (kaplica św. Jana) Szybik Klemens Podłużnia Klemens Chodnik boczny wschodni z poprzeczni Karolina w stronę komory Maksymilian Komora IIn/106 (przy komorze Maria Teresa II Górna) Pochylnia Modena STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES DODATKOWY Komora Boczaniec Komora Fortymbark Chodnik pomiędzy komorą Gospoda i poprzecznią Powroźnik Szybik Klemens Podłużnia Klemens Komora IIn/106 (przy komorze Maria Teresa II Górna) Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przepięciowa Dobór przekrojów kabli i przewodów NN oraz zabezpieczeń w roz-dzielnicach zasady ogólne przeprowadzania obliczeń technicznych Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TNS zasady ogólne przeprowadzania obliczeń technicznych Obliczenia techniczne Bilans mocy zapotrzebowanej Dobór przekroju kabli i przewodów NN oraz zabezpieczeń w rozdzielnicy Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TNS22 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru projektowanych instalacji elektrycznych Zestawienie materiałów STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES PODSTAWOWY STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES DODATKOWY Oświadczenie projektanta Uprawnienia budowlane projektanta Przynależność do izby zawodowej projektanta S t r o n a 2

3 1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania i sterowania oświetlenia i nagłośnienia wyrobisk trasy górniczej. Projekt przedstawia szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne w branży elektrycznej dobór urządzeń elektrycznych i kabli oraz ich zabezpieczeń wraz z niezbędnymi obliczeniami sprawdzającymi, schematami łączeniowymi i rysunkami złożeniowymi oraz sytuacyjnymi. Opracowane tutaj zostały wszystkie zagadnienia natury elektrycznej, teletechnicznej i akustycznej wskazane w tomie I opracowania, punkt 5 Zakres opracowania Podstawa opracowania. Projekt niniejszy wykonano na podstawie następujących przepisów, norm, dokumentów i opracowań: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), Projekt techniczny. Sieci i instalacje elektryczne 3kV oraz 400/230V w wyrobiskach objętych projektem Szlaki Nowej Przygody w Zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka dokument nr ELS-490.2/12 opracowany w styczniu 2012r. przez Z.U.E ELSTA Sp. z o.o. z Wieliczki, Projekt techniczny. Aranżacja i iluminacja wyrobisk w ramach projektu Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka dokument opracowany w styczniu 2012r. przez Control Process S.A. z Krakowa, Projekt koncepcyjny. Koncepcja w zakresie sieci technicznych i instalacji w wyrobiskach objętych projektem Szlaki nowej przygody w Zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka. Aktualizacja instalacji elektrycznych w zakresie sieci SN i NN dla zasilania obiektów dokument nr 7/11 z lipca 2011r. Projekt. Etap I. Opracowanie koncepcji produktu turystycznego Szlaki Nowej Przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka wraz z koncepcją aranżacji i iluminacji wyrobisk

4 w ramach projektu Szlaki Nowej Przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka dokument opracowany w maju 2011r. przez Grupa Eskadra Sp. z o. o. z Krakowa, Projekt techniczny. Aneks nr 2 do projektu technicznego System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła wraz z chodnikiem dojściowym od komory Skarbnika. Kopalnia Soli Wieliczka poziom III. Tom 1. Sieć rozdzielcza SN i NN dla wybranych części podziemnej kopalni wraz z instalacją oświetlenia wyrobisk korytarzowych dokument nr ELS /04 opracowany w maju 2004r. przez Z.U.E. ELSTA Sp. z o.o. Wieliczki, Projekt techniczny. Aneks nr 2 do projektu technicznego System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła wraz z chodnikiem dojściowym od komory Skarbnika. Kopalnia Soli Wieliczka poziom III dokument nr ELS-163.2/04 opracowany w kwietniu 2004r. przez Z.U.E. ELSTA Sp. z o.o. z Wieliczki, Projekt techniczny. Aneks nr 1 do projektu technicznego System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła wraz z chodnikiem dojściowym od komory Skarbnika. Kopalnia Soli Wieliczka poziom III dokument nr ELS-103/02 opracowany we wrześniu 2002r. w Z.U.E. ELSTA z Wieliczki, Projekt techniczny. System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła wraz z chodnikiem dojściowym od komory Skarbnika. Kopalnia Soli Wieliczka poziom III. dokument opracowany w czerwcu 1999r. w Z.U.E. ELSTA z Wieliczki, Decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 października 1999 roku L.dz. GEM/4814/0011/99/09894/AR/ZB dopuszczająca system bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła do stosowania w Kopalni Soli Wieliczka, Decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 grudnia 2002 roku L. dz. GEM/482/0020/02/12520/AR/ZB zmieniająca decyzję z dnia 27 października 1999 roku o L.dz. GEM/4814/0011/99/09894/AR/ZB, Opinia atestacyjna nr 4108/99 System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła w K.S. Wieliczka dokument wydany przez Zakład Atestacji CEiAG EMAG w Katowicach w czerwcu 1999r. Załącznik nr 1 do Opinii atestacyjnej nr 4108/99 System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła w K.S. Wieliczka uzupełnienie dokument wydany przez Zakład Atestacji CEiAG EMAG w Katowicach w listopadzie 2002r. Istniejące normy i przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem normy: PN-IEC 60364, S t r o n a 4

5 Dane katalogowe producentów aparatury elektrycznej, Uzgodnienia i materiały dostarczone przez Inwestora, Inwentaryzacje obiektowe Opis techniczny Zasilanie projektowanych instalacji. Zasilanie wszystkich obwodów instalacyjnych i urządzeń elektrycznych w wyrobiskach Trasy Górniczej odbywa się z rozdzielnicy wyprowadzenia mocy SR II 0,4/0,23kV znajdującej się w rejonie szybu Regis na poziomie IIn kopalni. Z rozdzielnicy wyprowadzono kable w konfiguracji TN-S zasilające rozdzielnice oddziałowe zlokalizowane w poszczególnych wyrobiskach komorowych bądź w wyznaczonych miejscach wyrobisk chodnikowych. Obliczenia sprawdzające prawidłowość doboru kabli i urządzeń zabezpieczających w sieci zasilającej NN przedstawiono w punkcie 2 niniejszej dokumentacji Rozdzielnice zasilające projektowane instalacje ogólne zasady ich budowy, rozbudowy lub modernizacji. Rozdzielnice oddziałowe, zlokalizowane w wyznaczonych miejscach poszczególnych wyrobisk, wykonane są jako skrzynkowe, w oparciu o skrzynki produkcji FIBOX, o stopniu ochrony przed wnikaniem pyłu i wody IP65. Ich lokalizacja została pokazana na planach wyrobisk poziomów I i IIn. W kopalni przyjęte są następujące, generalne zasady projektowania i wykonania rozdzielnic: Rozdzielnice są wyposażane w aparaturę budowy modułowej lub przystosowanej do montażu na standardowej szynie typu TH35, W obwodach odpływowych muszą być przerywane tory prądowe zarówno fazowe jaki przewodu neutralnego, Wszystkie obwody odpływowe (za wyjątkiem sieci rozdzielczej) są zabezpieczone poprzez zabezpieczenia przeciążeniowe i różnicowoprądowe o czasie zadziałania poniżej 0,2 sekundy, Montaż aparatury w rozdzielnicach jest dokonywany w sposób maksymalnie czytelny. S t r o n a 5

6 Szczegółowy dobór aparatury stanowiącej wyposażenie poszczególnych rozdzielnic przedstawiono na schematach ideowych i montażowych. Dodatkowe ich wyposażenie przewidziane niniejszym projektem przedstawiono w zestawieniach materiałowych Instalacje zasilające oświetlenia, iluminacji i nagłośnienia ogólne zasady ich budowy. Instalacje oświetleniowe wyrobisk i zasilania urządzeń zaprojektowano na podstawie wytycznych opracowanych przez firmę Mediam Sp. z o.o. z Krakowa. Schematy instalacji, drogi prowadzenia przewodów instalacji oraz miejsca montażu poszczególnych urządzeń przedstawiono na rysunkach stanowiących część graficzną projektu. Oprawy montowane będą poprzez strzemiona do ociosów, filarów i belek oraz w wykonaniu doziemnym, wpuszczane bezpośrednio w drewniane podłogi lub spąg wyrobisk. W zależności od pełnionych funkcji oświetleniowych będą posiadały różne kąty rozsyłu światła i filtry barwowe. Wszystkie nowo montowane oprawy będą posiadały regulację natężenia oświetlenia układami systemowymi sterowanymi w protokole DMX zabudowanymi w poszczególnych rozdzielnicach mocy, umożliwiającymi dokonanie kompozycji oświetlenia do tzw. scen świetlnych. Instalacje oświetleniowe będą prowadzone kablami N2XH-J 3 1,5 mm2, chyba, że w dokumentacji wskazano inaczej. Do opraw będzie przyłączany przewód PE. Z uwagi na zabytkowy charakter wyrobisk przewody instalacji oświetleniowych i zasilania urządzeń będą starannie maskowane. Najczęściej będą prowadzone w rurach ochronnych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej umieszczonych w bruzdach wykonanych w górotworze starannie zamaskowanych zaprawą solopodobną w przypadku ich prowadzenia po solnych ociosach wyrobisk lub, w przypadku ich prowadzenia w spągu, zasypanych urobkiem lub zamaskowanych materiałem, z którego wykonany jest spąg. Instalacje prowadzone po podestach, filarach i belkach drewnianych lub po drewnianej obudowie wyrobisk w miarę możliwości będą układane w korytkach siatkowych typu Cablofil lub w rurach ochronnych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej typu ICTA S t r o n a 6

7 1.3. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES PODSTAWOWY Komora Boczaniec. W celu oddzielenia dźwięku ogniska pożaru oraz dźwięku alarmu pożarowego projektuje się wymianę układu sterującego iluminacji i nagłośnienia komory na nowy, działający w oparciu o sterownik DMX oraz zabudowę dodatkowego przycisku sterowniczego (PS2 na rysunkach i schematach) umożliwiającego niezależne załączenie przez przewodnika sygnału alarmu pożarowego. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRB I zabudowanej nieopodal komory w chodniku Boczaniec. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-01.3, E-01.4 i E-01.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Chodnik boczny północny z podłużni Srotyk. W chodniku bocznym z podłużni Srotyk projektuje się montaż szczelnych opraw oświetlenia iluminacyjnego typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). W samej podłużni projektuje się montaż układu załączania oświetlenia czujnikiem ruchu (CR1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRF I zabudowanej nieopodal przy komorze Fortymbark. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-02.3, E-02.4 i E-02.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora Fortymbark. W chodniku pomiędzy komorą Fortymbark i Janik Górny projektuje się zabudowę gniazda do zasilania pompy, której instalację projektuje się w instalacji solankowej podającej solankę w obiegu zamkniętym do znajdujących się tam rynien drewnianych starego systemu odwadniania. Projektuje się także oświetlenie punktowe strumienia wody w rynnie S t r o n a 7

8 oprawami wodoszczelnymi typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). Pompka i oświetlenie rynien załączane będą istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym włączającym nagłośnienie efektowe stajni w komorze Fortymbark. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRF I zabudowanej w komorze. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-02.3, E-02.4 i E-02.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora Janik Górny. W komorze zainstalowane są elementy aranżacji i iluminacji tzw. efekt Białej Damy. Projektuje się całkowitą wymianę istniejącej w komorze instalacji iluminacji na nową instalację multimedialną z efektem prezentowanym przez dwa zespoły projektorów multimedialnych wraz z nagłośnieniem efektowym. Instalacja załączana będzie istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w chodniku przed komorą. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRJG I zabudowanej nieopodal przy szybiku Dolny Janik. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-03.3, E-03.4 i E-03.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Szybik Dolny Janik. W celu wyeksponowania obudowy szybika Dolny Janik projektuje się zabudowę w nim szczelnych opraw oświetlenia iluminacyjnego typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). Oświetlenie załączane będzie istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w chodniku przed komorą Janik Górny, służącym do załączania instalacji multimedialnej w komorze. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRJG I zabudowanej nieopodal szybika. S t r o n a 8

9 Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-03.3, E-03.4 i E-03.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora Gospoda. W komorze, bezpośrednio nad beczkami solnymi adaptowanymi na podręczne stoły do spożycia górniczego posiłku, projektuje się zabudowę szczelnych opraw oświetleniowych typu LED stylizowanych na lampki górnicze, tzw. kaganki, zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). Oświetlenie załączane będzie projektowanym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w chodniku dojściowym do komory. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRG I zabudowanej nieopodal w komorze. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-04.2, E-04.3 i E-04.4 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora Lipowiec (kaplica św. Jana). We wnęce po ołtarzu zostanie zabudowany obraz z namalowanym ołtarzem, w związku z czym projektuje się zabudowę szczelnych opraw jego podświetlenia typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). Oświetlenie załączane będzie projektowanym przyciskiem sterowania mechanicznym umieszczonym w komorze w miejscu niewidocznym dla zwiedzających (PS2 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRK I zabudowanej przy chodniku dojściowym do komory Korytno. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-05.3, E-05.4 i E-05.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY. S t r o n a 9

10 Szybik Klemens. W dolnej części szybika projektuje się zabudowę dodatkowych opraw LED RGB oświetlenia iluminacyjnego szaty naciekowej i odsłonięć geologicznych, zabezpieczonych przed dotykaniem i dewastacją. Oświetlenie załączane będzie istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w górnej części szybika. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze jest zamontowane w rozdzielnicy mocy SRSK II zabudowanej w podłużni Klemens na poziomie IIn, nieopodal podszybia szybika. Zmodernizowana zostanie dodatkowa skrzynka łączeniowa zabudowana w szybiku. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-07.4, E-07.5 i E-07.6 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Podłużnia Klemens. W celu podniesienia realizmu efektu wybuchu w przodku strzałowym i poprawienia dynamizmu aranżacji (efekt realizowany wraz z systemem nagłośnienia oraz zakamuflowaną platformą wibracyjną do pozorowania wstrząsów górotworu po robotach strzałowych) projektuje się zabudowę stroboskopu w rejonie przodka strzałowego. Układ sterowania będzie zapewniał synchronizację pracy stroboskopu, platformy wibracyjnej oraz systemu audio nagłośnienia chodnika. Efekty załączane będą istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym na stanowisku strzałowym. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRK II zabudowanej w podłużni Klemens, przy stanowisku strzałowym. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-08.3, E-08.4 i E-08.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Chodnik boczny wschodni z poprzeczni Karolina w stronę komory Maksymilian. W celu wyeksponowania elementów chodnika bocznego projektuje się w nim montaż szczelnych opraw oświetlenia iluminacyjnego typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym S t r o n a 10

11 napięciem (PX284 firmy PXM). W samej poprzeczni projektuje montaż układu załączania oświetlenia czujnikiem ruchu (CR1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRMT II zabudowanej nieopodal w poprzeczni Karolina, przy komorze IIn/106. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-9.3, E-9.4 i E-9.6 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora IIn/106 (przy komorze Maria Teresa II Górna). Docelowo w komorze planuje się zabudowę elementów aranżacji w postaci współczesnych urządzeń wiertniczych oraz urządzeń stosowanych do zabezpieczenia stropu wyrobisk kotwami górniczymi. W związku powyższym projektuje się montaż opraw górniczych oświetlenia komory. Oświetlenie załączane będzie projektowanym czujnikiem ruchu, o którym mowa w poprzednim punkcie, zainstalowanym w poprzeczni Karolina, na dojściu do chodnika bocznego w stronę komory Maksymilian (CR1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRMT II zabudowanej nieopodal przy komorze, w poprzeczni Karolina. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-9.3, E-9.4 i E-9.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Pochylnia Modena. W celu wyeksponowania zejścia schodowego w pochylni Modena projektuje się jej podświetlenie światłem poślizgowym i zabudowę w niej szczelnych opraw oświetlenia iluminacyjnego typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). W samej poprzeczni Karolina projektuje się montaż układu załączania oświetlenia czujnikiem ruchu (CR1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRM II zabudowanej w poprzeczni Karolina, nieopodal pochylni. S t r o n a 11

12 Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-10.2, E-10.3 i E-10.4 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES DODATKOWY Komora Boczaniec. W celu wyeksponowania efektu ogniska pożaru projektuje się wymianę istniejących opraw w ognisku na szczelne lampy typu LED RGB zasilane niskim, bezpiecznym napięciem. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze jest zamontowane w rozdzielnicy mocy SRB I zabudowanej nieopodal komory w chodniku Boczaniec. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-01.6, E-01.7 i E-01.8 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Komora Fortymbark. Projektuje się dyskretne oświetlenie stajni końskiej lampkami typu kaganek przez zabudowę szczelnych opraw typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM) oraz wymianę instalacji nagłaśniającej z zainstalowaniem dodatkowych głośników efektowych i zmianą miejsca już istniejących w celu stworzenia efektu realistycznego dźwięku przestrzennego. Efekty załączane będą istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w chodniku dojściowym przed komorą. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRF I zabudowanej nieopodal przy komorze. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-02.6, E-02.7 i E-02.8 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY. S t r o n a 12

13 Chodnik pomiędzy komorą Gospoda i poprzecznią Powroźnik. W celu odzwierciedlenia nacisku górotworu na obudowę chodnika projektuje się zabudowę systemu audio nagłośnienia efektowego, z którego emitowane będą dźwięki łamiącej się obudowy. Przy wejściu do komory Gospoda projektuje się montaż układu załączania nagłośnienia przyciskiem sterowania mechanicznym (PS1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRG I zabudowanej nieopodal przy komorze Gospoda. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-04.5, E-04.6 i E-04.7 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Szybik Klemens. Projektuje się montaż systemu audio nagłośnienia efektowego z głośnikami kierunkowymi umieszczonymi w szybiku. W podłużni Klemens na poziomie I, w rejonie nadszybia szybika, projektuje się montaż układu załączania nagłośnienia przyciskiem sterowania mechanicznym (PS1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej i rozbudowanej rozdzielnicy mocy SRSK I zabudowanej w podłużni Klemens na poziomie I, przy nadszybiu szybika. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-06.1, E-06.2 i E-06.3 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Podłużnia Klemens. W celu wzmocnienia efektu opisowego przodka strzałowego projektuje się wymianę istniejących diod w otworach strzałowych koloru czerwonego na diody w kolorze białym oraz wprowadzenie zmian w oprogramowaniu w celu uzyskania większego dynamizmu aranżacji. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze jest zamontowane S t r o n a 13

14 w rozdzielnicy mocy SRSK II zabudowanej w podłużni Klemens na poziomie IIn, nieopodal podszybia szybika Klemens. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-07.7, E-07.8 i E-07.9 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Komora IIn/106 (przy komorze Maria Teresa II Górna). Docelowo w komorze projektuje się zabudowę aranżacji z elementami przedstawiającymi współczesne urządzenia wiertnicze. W celu odzwierciedlenia pracy urządzeń projektuje się zabudowę nagłośnienia efektowego. W poprzeczni Karolina, przy wejściu do komory, projektuje się montaż układu załączania oświetlenia przyciskiem sterowania mechanicznym (PS1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRMT II zabudowanej nieopodal w komorze, przy poprzeczni Karolina. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-9.7, E-9.8 i E-9.9 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Ochrona przeciwporażeniowa. Elektryczna sieć rozdzielcza i odbiorcza w wyrobiskach Trasy Górniczej jest wykonana w konfiguracji TN-S. Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi właściwie dobrana izolacja podstawowa kabli i części wiodących prąd oraz odpowiednio starannie wykonana instalacja. W instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane równocześnie przez wyłączniki nadmiarowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe. Przewody ochronne w odcinkach sieci, w których zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe nie powinny być połączone z przewodem neutralnym sieci zasilającej. Przewodów neutralnych nie należy uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem neutralnym za lub przed wyłącznikiem. Dla uzyskania wybiórczości zabezpieczeń w sieci rozdzielczej dobrano bezpieczniki. W obwodach odpływowych zastosowano generalną zasadę przerywania torów prądowych żył fazowych S t r o n a 14

15 i przewodu neutralnego. Zastosowane wyłączniki różnicowoprądowe charakteryzują się następującymi parametrami elektrycznymi: prąd wyzwalający wszystkich wyłączników różnicowoprądowych 30mA, maksymalny czas odłączenia w warunkach zakłóceniowych < 0,2s, działanie bezpośrednie, czułość na prądy odkształcone, zdolność wyłączania prądów zwarciowych - min. 6kA, odporność na udary 250A w charakterystyce 8/20. Dostępne rozdzielnice, aparatura łączeniowa, skrzynki rozdzielcze i urządzenia odbiorcze są realizowane w obudowach z poliwęglanu o stopniu ochrony IP65. W części obliczeniowej niniejszego opracowania wykazano, że warunek samoczynnego wyłączenia został spełniony bez zastrzeżeń. Po wykonaniu całości instalacji ww. warunki ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami kontrolnymi Ochrona przepięciowa. W celu ochrony urządzeń od przepięć łączeniowych, projektuje się II stopień ochrony. Ograniczniki przepięć kategorii C, zabudowane będą w rozdzielnicy wyprowadzenia mocy i w rozdzielnicach oddziałowych. Zapewnią one poziom ochrony < 1,4kV Dobór przekrojów kabli i przewodów NN oraz zabezpieczeń w rozdzielnicach zasady ogólne przeprowadzania obliczeń technicznych. 1) Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą dokonano w oparciu o warunek (1). IB IZ (1) gdzie: IB prąd roboczy (obliczeniowy); IZ obciążalność prądowa długotrwała przewodu; 2) Dla kilku najbardziej niekorzystnych przypadków, odczytanych z planu zaprojektowanej instalacji obliczono spadek napięcia, w obwodach jednofazowych, wg wzoru (2). Dla sieci zasilającej w układzie magistralnym obliczono spadek napięcia wg wzoru (3). U% = (200۰P۰Rż0۰l)/Unf 2 (2) gdzie: P moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem toru prądowego [W]; Unf napięcie znamionowe fazowe [V]; l długość rozpatrywanego odcinka [m]; Rż0 rezystancja jednostkowa kabla [ /m]; S t r o n a 15

16 3 100 U % I B Rcos X sin (3) U N gdzie: cos współczynnik mocy; R, X m - rezystancja i reaktancja przewodów [ }; Przyjęto, że dopuszczalny procentowy spadek napięcia na obwodzie oświetleniowym nie powinien przekroczyć 5%, a na obwodzie siłowym 9%. 3) Dobór zabezpieczeń przewodów przed skutkami przeciążeń dokonano w oparciu o warunek (4) i (5). I B I I (4) Nzab Z I 2 k I Nzab 1, 45 I Z (5) gdzie: IB prąd roboczy (obliczeniowy) zabezpieczanego obwodu; INzab prąd znamionowy zabezpieczenia; IZ obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczanych kabli; I2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego dla wyłączników instalacyjnych k = 1,45 dla bezpieczników INzab > 16A, k = 1,6 4) W celu sprawdzenia właściwego doboru aparatów na warunki zwarciowe należy obliczyć maksymalny prąd zwarciowy przy zwarciu trójfazowym na szynach rozdzielnic. Początkowy prąd przy zwarciu trójfazowym obliczono wg zależności (6). I" c U max N K 3 (6) 3 ZK 3 gdzie: cmax współczynnik uwzględniający poziom napięcia w sieci cmax = 1; ZK3 impedancja pętli zwarcia trójfazowego; UN napięcia przewodowe sieci Z R X 2 2 K 3 k max k max Należy sprawdzić czy prąd zwarcia trójfazowego (IK3 ) nie przekracza dopuszczalnej wartości wyłączanej przez aparaty IWN (warunek 7). IK3 IWN Przyjęto, że prąd IWN zastosowanych aparatów będzie nie mniejszy niż 6kA. (7) S t r o n a 16

17 1.8. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TNS zasady ogólne przeprowadzania obliczeń technicznych. Wymagany czas zadziałania zabezpieczenia w instalacji rozdzielczej (w liniach zasilających) 5s, w pozostałych przypadkach 0,2s. Należy wykazać, że prąd zwarcia jednofazowego z ziemią IK1 w najbardziej niekorzystnych warunkach sieciowych (z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej) jest większy od najmniejszego prądu wywołującego zadziałanie zabezpieczeń przetężeniowych Ia w wymaganym czasie. I 1 (11) K I a Prąd zwarcia jednofazowego obliczono ze wzoru (12). I c U c U min nf min nf K1 (12) Z 2 2 K1 RS 1,24 R L RPE X S gdzie: cmin współczynnik uwzględniający najbardziej niekorzystny poziom napięcia w sieci; Unf na-pięcie fazowe sieci; ZK1 impedancja pętli zwarcia. Przyjęto: cmin = 0,95 Unf = 230V W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji między przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki urządzeń wyłączających i impedancje obwodów powinny zapewniać samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie. Powyższe jest zapewnione przy spełnieniu warunku (13). Z I (13) K1 a U 0 gdzie: U0 napięcie fazowe sieci. W wyniku przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że ochrona przeciwporażeniowa (przed dotykiem pośrednim), realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania, jest spełniona. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim na obwodach odbiorczych zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe IΔN=30mA. Największa dopuszczalna wartość rezystancji uziemień ochronnych RAmax w obwodach z wyłącznikami różnicowo prądowymi wynosi 1666Ω (przy IΔN=30mA i Udopmax=50V). S t r o n a 17

18 2. Obliczenia techniczne Bilans mocy zapotrzebowanej. Bilans mocy dla wybranych komór zgodnie z przedmiotem opracowania lp. nazwa odbiornika Pinst kz Pzap W W SRB I - kom. Boczaniec poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie LED wzmacniacz Moc własna rozdz. SRB I SUMA 2110 IB 8,72 SRF I - kom. Fortymbark poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie wzmacniacz pompka 30 0,5 15 Moc własna rozdz. SRF I SUMA 2125 IB 8,78 SRJG I - kom. Janik Górny poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie projektory I i II 600 0, wzmacniacz Moc własna rozdz. SRJG I IB 9,95 SRG I - kom. Gospoda poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie + oświetlenie LED wzmacniacz Moc własna rozdz. SRG I SUMA 1810 IB 7,48 SRK I - kom. Korytno poz. I 1 gniazda w komorze , oprawa efektowa "Zjawa" 150 0, sterowanie i oświetlenie LED Moc własna rozdz. SRK I SUMA 1885 IB 7,79 SRSK I - ##Klemens poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie LED 60 0, wzmacniacz Moc własna rozdz. SRSK I SUMA 1804 IB 7,45 SRSK II - ##Klemens poz. IIn 1 gniazda w komorze , oświetlenie WC i wentylator 300 0, stacja VAL bojler WC , pompa WC 500 0, oświetlenie Uran , oświetlenie LED 120 0, oświetlenie przodka strzał. i sterow Moc własna rozdz. SRSK II SUMA 3844 IB 15,88 SRK II - podł. Klemens poz. IIn 1 gniazda w komorze , wzmacniacz 240 0, zasilanie płyty wibracyjne , stroboskop 100 0,9 90 Moc własna rozdz. SRK II SUMA 5593 IB 23,10 S t r o n a 18

19 SRF II - kom. Franciszek Karol poz. IIn SRMT II - kom. MT II (IIn/106) poz. IIn 1 gniazda w komorze , oświetlenie żyrandol (obwód I) oświetlenie żyrandol (obwód II) oświetlenie żyrandol (obwód III) oświetlenie Uran (pomnik - 2szt.) oświetlenie Uran (strop - 2szt.) sterowanie i oświetlenie LED Moc własna rozdz. SRF II 5200 IB 21,48 1 gniazda w komorze , oświetlenie kom. Maria Teresa II 300 0, sterowanie i oświetlenie LED Moc własna rozdz. SRMT II SUMA 2020 IB 8,34 SRM II poch. Modena poz. IIn 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie LED Moc własna rozdz. SRM II SUMA 1810 IB 7,48 S t r o n a 19

20 2.2. Dobór przekroju kabli i przewodów NN oraz zabezpieczeń w rozdzielnicy. Dobór przewodów w instalacjach i zabezpieczeń w rozdzielnicach nr obwodu nazwa obwodu Un Pzap cos fi Irob przewód zasilający Iz Rż0 dł. kabla RL du Inzab chaka k*inzab <1,45*Iz V kw A liczba żył s [mm2] A om/km m om % A A A SRB I - kom. Boczaniec poz. I 4 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 2,4 16 B 23,2 40,6 5 sterowanie i oświetlenie LED 230 0,06 0,90 0,2 3 1, ,10 5,0 0,0605 2,2 10 C 14,5 30,5 6 wzmacniacz 230 0,30 0,90 0,8 3 1, ,10 5,0 0,0605 2,2 6 B 8,7 30,5 SRF I - kom. Fortymbark poz. I 4 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 3,7 16 B 23,2 40,6 5 sterowanie i oświetlenie 230 0,02 0,90 0,0 3 1, ,10 5,0 0,0605 3,4 10 C 14,5 30,5 6 wzmacniacz 230 2,13 0,90 5,3 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 3,7 16 B 23,2 40,6 7 gniazdo pompki 230 0,00 0,90 0,0 3 2,5 28 7,41 25,0 0,1853 3,4 16 B 23,2 40,6 SRJG I - kom. Janik Górny poz. I 3 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 4,3 16 B 23,2 40,6 4 sterowanie i oświetlenie 230 0,06 0,90 0,2 3 1, ,10 5,0 0,0605 4,1 10 C 14,5 30,5 5 projektor I i II 230 0,30 1,90 0,8 3 2,5 28 7,41 40,0 0,2964 4,4 16 B 23,2 40,6 6 wzmacniacz 230 0,30 2,90 0,8 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 4,1 16 B 23,2 40,6 SRG I - kom. Gospoda poz. I 3 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 5,1 16 B 23,2 40,6 4 sterowanie i oświetlenie LED 230 0,06 0,90 0,2 3 1, ,10 5,0 0,0605 4,9 10 C 14,5 30,5 5 wzmacniacz 230 0,30 0,90 0,8 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 4,9 16 B 23,2 40,6 SRK I - kom. Korytno poz. I 2 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 5,5 16 B 23,2 40,6 3 oprawa efektowa "Zjawa" 230 0,14 0,90 0,3 3 1, ,10 30,0 0,3630 5,5 10 C 14,5 30,5 4 sterowanie i oświetlenie LED 230 0,06 0,90 0,2 3 1, ,10 5,0 0,0605 5,3 6 B 8,7 30,5 SRSK I - ##Klemens poz. I 2 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 3,9 16 B 23,2 40,6 3 sterowanie i oświetlenie LED 230 0,05 0,90 0,1 3 1, ,10 30,0 0,3630 3,7 10 C 14,5 30,5 4 wzmacniacz 230 0,30 1,90 0,8 3 1, ,10 30,0 0,3630 4,1 11 B 16,0 30,5 SRSK II - ##Klemens poz. IIn 2 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 4,8 16 B 23,2 40,6 3 oświetlenie i wentylator 230 0,09 0,90 0,2 3 1, ,10 15,0 0,1815 4,6 10 B 14,5 30,5 S t r o n a 20

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nowelizacja styczeń 2014 r.)

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nowelizacja styczeń 2014 r.) mgr inż. Fryderyk Łasak Członek Oddziału Nowohuckiego SEP Zakład Badań Elektrycznych El-Fred 31-621 Kraków oś. Bohaterów Września 61A/23 tel./fax (0-12) 6811541 kom 0-503 750306 e-mail: flasak@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3 Zawartość I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Części funkcjonalne wchodzące w skład instalacji elektrycznej... 3 3. Ze względu na miejsce zamontowania przewodów rozróżnia się następujące

Bardziej szczegółowo