SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej Zamawiający: GMINA STALOWA WOLA ul. Wolności 7, Stalowa Wola Specyfikację zatwierdził:... ( podpis na oryginale) Stalowa Wola 21 maj 2012 r.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji dla Urzędu Miasta Stalowa Wola 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności Stalowa Wola Tel. (15) Fax (15) Adres strony internetowej Zamawiającego Rodzaj zamawiającego administracja samorządowa. Numer referencyjny postępowania: Or VI TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp., o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., tj. o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty euro. 2) Przy realizacji niniejszego postępowania przetargowego mają zastosowanie między innymi, następujące akty prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji. 2) Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące dostarczanego oprogramowania w ramach zamówienia: Pełne wsparcie dla systemu Windows XP/Vista/7 Linux. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim. Pomoc w programie (help) w języku polskim. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. Wysoka skuteczność oferowanego programu potwierdzona musi być przez co najmniej dwie niezależne organizacje badające skuteczność oprogramowania antywirusowego np. ICSA labs lub Check Mark. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu ad-aware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. Możliwość skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu Możliwość skanowania na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. Możliwość skanowania plików spakowanych i skompresowanych. Możliwość tworzenia wyłączeń skanowania Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Możliwość skanowania i oczyszczania w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie.

4 Możliwość dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych wiadomości . Możliwość skanowania ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku których będzie informował użytkownika. Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. Automatyczna przyrostowa aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. Aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu, z lokalnego zasobu sieciowego Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 minutowych. Praca programu musi być transparentna dla użytkownika. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeniach, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. 3.) Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące zapory osobistej: Zapora osobista musi umożliwiać pracę w jednym z 3 trybów: a) tryb umożliwiający administratorowi zdefiniowanie wyjątków dla ruchu przychodzącego i wychodzącego w liście reguł, program pyta się o każde nowe nawiązywane połączenie i automatycznie tworzy dla niego regułę (na stałe lub tymczasowo) b) blokowanie całego ruchu sieciowego c) przepuszczanie całego ruchu sieciowego Możliwość tworzenia list sieci zaufanych. Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokółu, aplikacji i adresu komputera zdalnego. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. 4.) Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące Konsoli zdalnej administracji: Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych i serwerów plikowych Windows i Linux.

5 Zdalna instalacja wszystkich wersji programów stacjach roboczych XP Professional / Vista/7 i serwerach Windows 2003/2008 Linux. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware, oraz zaporą osobistą (tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach 2000/XP/Vista/7, serwerach 2003/2008 oraz Linux Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows XP/Vista/7, Windows 2003/2008 oraz Linux. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego centralnego. Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez producenta lub polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Licencje mają obejmować okres 12 miesięcy licząc od 01 lipca 2012 r. z darmowymi aktualizacjami on line przez cały okres ważności licencji.

6 5) Liczba zamawianych licencji: 150 licencji + konsola administracyjna +serwer zarządzający. Licencja z abonamentem na 150 stanowisk powinna obejmować okres do końca czerwca 2013r. 6) Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia równoważny do posiadanego przez Zamawiającego winien w ramach własnych sił i środków zapewnić wymianę istniejącego oprogramowania klienckiego tj.: F-Secure Anti-Virus Client Security v 9.31 oraz serwera zarządzającego f-secure-policy-managerserver i konsoli F-Secure Polisy Manager console ) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na towary równoważne. 8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 9) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 10) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony przedmiot umowy nie spełnia wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie on zwrócony Wykonawcy. Koszty zwrotu ponosi Wykonawca. Forma zwrotu zostanie ustalona z Wykonawcą. 11)W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy towary będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 12) Wykonawca oświadcza, że udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostawę sprzętu wskazanego w zamówieniu, licząc od daty podpisania protokołu przekazania. 13) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw. 14). Należność przekazywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT/rachunku, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 15) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej. 17) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 5. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert częściowych.

7 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do 30 czerwca 2012 do Urzędu Miasta Stalowa Wola. 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki merytoryczne: 1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym 2. Nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 dostawę tożsamą swoim rodzajem i o wartości minimum zł, co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu. 4. Zaakceptują warunki udziału w postępowaniu i postanowienia umieszczone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 5. Treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają w/w warunki udziału w postępowaniu, oraz wykażą, iż brak jest podstaw do wykluczenia ich z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania, przez kilku wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, warunki udziału formalne, tj. aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą być

8 spełnione oddzielnie przez każdego z tych Wykonawcy, natomiast określone powyżej przez Zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych Wykonawców. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest przedstawienie wszystkich dokumentów, wymienionych w SIWZ, potwierdzających spełnienie w/w warunków formalnych oraz merytorycznych (podmiotowych). 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę; b) Formularz cenowy załącznik nr 1 wypełniony i podpisany przez wykonawcę; c) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych załącznik nr 4; c) Parafowany wzór umowy załącznik nr 3; d) Zakres prac powierzony podwykonawcom załącznik nr 6 2) W celu potwierdzenia wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 2, 2. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w

9 art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4. 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1) Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesyłane faksem lub drogą elektroniczną winny być również niezwłocznie przekazywane pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 2) Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami są: Rafał Kozłowski Wydział Organizacji UM Stalowa Wola, pok. nr 9; tel. (15) ; fax. (15) , adres w sprawach proceduralnych; Michał Jarosz Informatyk UM Stalowa Wola, pok. nr 28; tel. (15) , adres w sprawach technicznych; 3) Adres do korespondencji Urząd Miasta Stalowa Wola, Stalowa Wola, ul. Wolności 7. 4) Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod

10 warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 6) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu w którym wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia wadium. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Zaleca się aby oferta była złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 8) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji oferty oraz ponumerowane. 9) Koperta powinna być oznaczona napisem o treści: Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji dla Urzędu Miasta Stalowa Wola. Nie otwierać do dnia 1 czerwca 2012 r. do godz. 12:15

11 10)Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 11)Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy przygotować i oznaczyć jak powyżej, a zewnętrzna koperta dodatkowo powinna być oznaczona napisem zmiana lub wycofanie. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania oferty. 13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Oferty należy składać do dnia 1 czerwca 2012 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7, Stalowa Wola pokój nr 9 2) Oferty zostaną otwarte dnia 1 czerwca 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7, Stalowa Wola, pokój nr OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 1) Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 3) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 4) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 5) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli: Nazwa kryterium Waga Sposób oceny Wzór cena 100% = 100 pkt matematyczny najniższa cena ofertowa x 100 = liczba punktów badana cena ofertowa

12 2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja (100%=100pkt). 4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 6. Wynik-oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ 1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 2) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 3) W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 4) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony przez art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną) albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 5) W sytuacji gdy będzie złożona jedna oferta, jest możliwe podpisanie umowy przed w/w terminami.

13 6) Możliwe jest także podpisanie umowy przed w/w terminami, gdy nie zostanie odrzucona żadna z ofert oraz w sytuacji gdy nie zostanie wykluczony żaden z wykonawców. 7) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą winni dostarczyć poświadczony za zgodność z oryginałem, aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Nie przedłożenie w/w dokumentu/ów w wyznaczonym terminie będzie oznaczało uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy. 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z późń. zm.). 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 21. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH. 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do określenia w załączniku do oferty informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców, 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1) Uczestnicy postępowania mają prawo do wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów, Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

14 udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania, 3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4) W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 5) Zamawiający nie przewiduje ograniczeń udziału w postępowaniu do wykonawców, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 22. ZAŁĄCZNIKI: Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 1. Formularz ofertowy Wykonawcy; 2. Formularz cenowy załącznik nr 1 3. Wykaz wykonanych dostaw załącznik nr 2; 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4; 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5; 6. Wzór umowy załącznik nr Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom załącznik nr 6 Zatwierdza: FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zapor ą, na stacje robocze i serwery oraz konsol ą do centralnej administracji dla Urzę du Miasta Stalowa Wola składamy ofertę na wykonanie powyższego zadania. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY: Numer telefonu:... Numer faksu...

15 Adres wartość oferty wynosi (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie: Oświadczamy, że : 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami (formularz ofertowy, wzór umowy, wzory załączników) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2) Uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert. 3) Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać a) sami, b)przy pomocy podwykonawców*... 4) Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych oraz w otrzymanej od zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych. 6) Oświadczam/y, że akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji i zobowiązuje/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do jej zawarcia. 7) Ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach... (liczba stron). 4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g)...

16 h)... i)... j)... k)... l) (własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) a) należy określić zakres zamówienia planowany do realizacji przez podwykonawców Załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY /przedmiar zamówienia Lp Przedmiot zamówienia Nazwa produktu i charakterystyka Ilość Wartość netto Wartość brutto Oprogramowanie antywirusowe: Pełne wsparcie dla systemu Windows XP/Vista/7 Linux. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim. Pomoc w programie (help) w języku polskim. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. Wysoka skuteczność oferowanego programu potwierdzona musi być przez co najmniej dwie niezależne organizacje badające skuteczność oprogramowania antywirusowego np. ICSA labs lub 1 komplet (1 kompl. = 150 licencji +konsola administracyj na +serwer

17 Check Mark. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu ad-aware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. Możliwość skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu Możliwość skanowania na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. Możliwość skanowania plików spakowanych i skompresowanych. Możliwość tworzenia wyłączeń skanowania Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Możliwość skanowania i oczyszczania w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie. Możliwość dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych wiadomości . Możliwość skanowania ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku których będzie informował użytkownika. Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. Automatyczna przyrostowa aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. Aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu, z lokalnego zasobu sieciowego Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 minutowych. Praca programu musi być transparentna dla użytkownika. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat zarządzający

18 znalezionych zagrożeniach, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. Zapora osobista Zapora osobista musi umożliwiać pracę w jednym z 3 trybów: 1. tryb umożliwiający administratorowi zdefiniowanie wyjątków dla ruchu przychodzącego i wychodzącego w liście reguł, program pyta się o każde nowe nawiązywane połączenie i automatycznie tworzy dla niego regułę (na stałe lub tymczasowo) blokowanie całego ruchu sieciowego przepuszczanie całego ruchu sieciowego Możliwość tworzenia list sieci zaufanych. Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokółu, aplikacji i adresu komputera zdalnego. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Konsola zdalnej administracji: Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych i serwerów plikowych Windows i Linux. Zdalna instalacja wszystkich wersji programów stacjach roboczych XP Professional / Vista/7 i serwerach Windows 2003/2008 Linux. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware, oraz zaporą osobistą (tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach 2000/XP/Vista/7, serwerach 2003/2008 oraz Linux Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows XP/Vista/7, Windows 2003/2008 oraz Linux. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego centralnego.

19 Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez producenta lub polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Licencje mają obejmować okres 12 miesięcy licząc od 01 lipca 2012 r. z darmowymi aktualizacjami on line przez cały okres ważności licencji. ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia równoważny do posiadanego przez Zamawiającego winien w ramach własnych sił i środków zapewnić wymianę istniejącego oprogramowania klienckiego tj.: F-Secure Anti-Virus Client Security v 9.31 oraz serwera zarządzającego f-secure-policy-manager-server i konsoli F-Secure Polisy Manager console Liczba zamawianych licencji: 150 licencji + konsola administracyjna +serwer zarządzający. Występujące w poniższych tabelach parametry należy traktować, jako przykładowe minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego sprzęt, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia, parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia należy do oferty dołączyć opisy w formie papierowej, które w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry oferowanego urządzenia będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, typ, model i oznaczenie producenta oferowanego sprzętu. Miejsce i data... ZAŁĄCZNIK NR 2 Doświadczenie zawodowe... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy Nazwa oferenta Adres oferenta Wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu 3 lat, przed dniem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy to w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem, wartością i wymaganiom określonych przez Zamawiającego.

20 Rodzaj dostaw Wartość Czas realizacji (data wykonania) Miejsce wykonywania ( podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy ) Załącznik nr 4... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji dla Urzędu Miasta Stalowa Wola z dnia 21 maja 2012 r., ja niżej podpisany, reprezentujący przedsiębiorstwo, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w

21 imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa oświadczam, że spełniam/y warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące: Art ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejsce i data... uprawnionej Wykonawcy) ( podpis osoby do reprezentowania Załącznik nr 5... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji dla Urzędu Miasta Stalowa Wola z dnia 18 maja 2012 r., ja niżej podpisany, reprezentujący przedsiębiorstwo, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

22 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który brzmi: Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

23 wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Miejsce i data (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) Załącznik nr 6 Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom Nazwa oferenta Adres oferenta......

24 Składając ofertę w przetargu pn. Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej oświadczam, że moja firma zamierza powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: Rodzaj zamówienia Procentowa wartość kontraktu UWAGI ( podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy )

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając wniosek w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stalowawola.pl/?c=mdprzetargi-cmpokaz-1203 Stalowa Wola: Dostawa oprogramowania antywirusowego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)......

OŚWIADCZENIE działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)...... ZAŁĄCZNIK NR 2 Ja/My, niżej podpisani OŚWIADCZENIE działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) oświadczam/y, iż nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo