IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI"

Transkrypt

1 IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 4.1. Założenia wynikające z krajowego planu gospodarki odpadami Podstawą planowania gospodarki odpadami na terenie gminy Strzelce Krajeńskie powinny być założenia planów gospodarki odpadami wyższego szczebla tj. krajowego, wojewódzkiego i powiatowego. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (dalej zwany w skrócie KPGO) został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2002 r. Podstawowe zasady postępowania z odpadami określa KPGO jako: 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja. 2. Zapewnienie odzysku, głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie udało się uniknąć. 3. Unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem). 4. Bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków techniczno-ekonomicznych. Przyjęte w planie krajowym zasady stanowią wytyczne do tworzenia planów gospodarki niższego szczebla i winny być realizowane przez podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami Założenia wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami Na podstawie założeń KPGO opracowany został Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata , określający założenia polityki oraz cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami dla terenu województwa. Powyższy dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą Nr 29/282/2003 z dnia 15 października 2003 roku (dalej zwany w skrócie WPGO). WPGO w odniesieniu do odpadów komunalnych zakłada następujące cele na lata i : objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa; deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku i nie więcej niż 65% w 2010 roku; IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 35

2 skierowanie na składowiska w 2006 roku do 83 % i w 2010 roku do 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 roku); osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury: 45% w 2006 roku i 50% w 2010 roku; opakowania ze szkła: 35% w 2006 roku i 45% w 2010 roku; opakowania z tworzyw sztucznych: 22% w 2006 roku i 30% w 2010 roku; opakowania metalowe: 35% w 2006 roku i 45% w 2010 roku; opakowania wielomateriałowe: 20% w 2006 roku i 30% w 2010 roku; odpady wielkogabarytowe: 26% w 2006 roku i 50% w 2010 roku; odpady budowlane: 20% w 2006 roku i 40% w 2010 roku; odpady niebezpieczne (z odpadów komunalnych): 22% w 2006 roku i 50% w 2010 roku. Dla osiągnięcia wymienionych celów wskazano następujące kierunki działań dla województwa lubuskiego: 1. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów. 2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej). 3. Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami. 4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 6. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych. 7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych. 8. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych. 36 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

3 9. Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych. W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach następujących celów: 1. Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów. 2. Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów. 3. Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego. Dla ich osiągnięcia proponuje się następujące kierunki działań: 1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji. 2. Wprowadzenie metod i technologii czystej produkcji powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów. 3. Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów. 4. Dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych w znowelizowanych krajowych aktach prawnych oraz do wytycznych zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa. 5. Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania. 6. Opracowanie Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w regionie Polski zachodniej (dla województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego). 7. Budowa i modernizacja oraz rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych wyłączonych eksploatacji. 8. Budowa składowisk odpadów azbestowych lub przystosowanie do tego celu kwater na składowiskach odpadów komunalnych. 9. Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB. 10. Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM). W WPGO przewidziano funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego czterech (w przypadku wariantu I) lub pięciu (wariant II) Zakładów Zagospodarowania IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 37

4 Odpadów. Omawiany teren gminy Strzelce Krajeńskie należał by wg tych założeń do obszaru obsługiwanego przez ZZO Gorzów Wlkp. (wariant I) lub ZZO Nowe Kurowo (wariant II). Zaproponowane w WPGO warianty lokalizacji Zakładów Zagospodarowania Odpadów na terenie województwa lubuskiego Lokalizacja Zasięg ZZO Prognozowana Prognozowana liczba odpadów mieszkańców objętych zasięgiem ZZO w 2004 roku Gorzów Wlkp. (istniejący)* Nowe Kurowo (planowany) Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, m. Gorzów Wielkopolski Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn (ok. 40 tys.) + powiaty: czarnkowsko trzcianecki, szamotulski (woj. wielkopolskie), choszczeński, pyrzycki, drawsko pomorski, łobeski, świdwiński, gryficki, stargardzki (woj. zachodniopomorskie). Tabela 8 masa komunalnych do zagospodarowania w ramach ZZO (w tys. Mg) w 2004 roku ok. 210 tys. 84,81 ok. 420 tys. 18,46 * W skład zakładu wchodzą następujące instalacje: linia do doczyszczania surowców wtórnych, kompostownia pryzmowa, deponator odpadów niebezpiecznych, prasa surowców wtórnych, sortownia, centrum recyklingu odpadów materiałów budowlanych. Wg analizy dokonanej w WPGO nie zaleca się wprowadzenia w życie wariantu II ze względu na: obsługę w głównej mierze mieszkańców spoza województwa lubuskiego (90% wszystkich obsługiwanych); zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do ZUO w Gorzowie Wlkp., który nie będzie przez to w stanie osiągnąć maksymalnej wydajności; wysokość nakładów na inwestycje związane z wyposażeniem ZZO w Nowym Kurowie w niezbędną infrastrukturę wobec istniejącej już infrastruktury ZZO w Gorzowie Wlkp.; objęcie przez ZZO obszarów znajdujących się w zasięgu obsługi innych ZZO (obszar międzychodzki i powiat czarnkowsko-trzcianecki). W każdym z rozpatrywanych wariantów wzięto ponadto pod uwagę rozbudowę Zakładu Utylizacji Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego CPN Ekoserwis Sp. z o.o. w Czerwieńsku k/zielonej Góry. Na podstawie uzyskanych w powyższym zakładzie informacji zakłada się następujący zakres jego działalności: 1. Oczyszczanie gruntów z zanieczyszczeń ropopochodnymi 2. Produkcja komponentów do paliw (kraking tworzyw sztucznych wysegregowanych z odpadów komunalnych i z przemysłu) 38 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

5 3. Produkcja paliwa alternatywnego (RDF) przy wykorzystaniu ściekowych osadów zaolejonych, odpadowych tworzyw sztucznych, trocin, frakcje palnych odpadów komunalnych itp. odpadów. WPGO wskazuje także podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi: 1. Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. 2. Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych. 3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. Przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie od ich składu oraz uwarunkowań lokalnych. Jako docelowy kierunek przyjmuje się suszenie i spalanie osadów, natomiast jako metodę uzupełniającą - kompostowanie wraz z odpadami organicznymi Założenia wynikające z powiatowego planu gospodarki odpadami Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przyjęto Uchwałą Nr XVI/83/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku. W planie tym przyjęto następujące cele i kierunki działań w gospodarce odpadami: Cel długoterminowy do roku 2015: Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. Cele krótkoterminowe na lata : 1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu. 2. Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 3. Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury: 45%; opakowania ze szkła: 35%; opakowania z tworzyw sztucznych: 22%; opakowania metalowe: 35%; IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 39

6 opakowania wielomateriałowe: 20%; odpady wielkogabarytowe: 26%; odpady budowlane: 20%; odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%. 4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76,5 % wytworzonych odpadów komunalnych. 5. Uzupełnieni sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych w rejonie składowisk na terenie powiatu. 6. Rekultywacja wybranych składowisk przeznaczonych do zamknięcia. 7. Budowa ZZO w Nowym Kurowie. 8. Modernizacja wybranych składowisk nie spełniających wymagań obowiązujących przepisów. Cele średniookresowe na lata : 1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 52,2 % wszystkich odpadów komunalnych. 2. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 3. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury: 50%; opakowania ze szkła: 45%; opakowania z tworzyw sztucznych: 30%; opakowania metalowe: 45%; opakowania wielomateriałowe: 30%; odpady wielkogabarytowe: 50%; odpady budowlane: 40%; odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%. Dla osiągnięcia założonych celów wyznaczono następujące kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego: 1. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów. 40 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

7 2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Nowym Kurowie. 3. Utrzymanie przez gminy i powiat kontroli nad zakładem przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami 4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 6. Wdrażanie i usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych 7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych. 8. Podjęcie działań zmierzających do rekultywacji składowisk nie spełniających wymagań obowiązujących przepisów. Opierając się na wariancie II, przedstawionym w WPGO, zaproponowano dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego lokalizację składowiska i zakładu zagospodarowania odpadów w m. Nowe Kurowo, w którym będą unieszkodliwiane odpady z terenu gmin powiatu. Za budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz jego obsługę odpowiedzialna będzie firma RANG-SELLS Sp.z o.o z Nowego Kurowa. W zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi wskazuje się następujące zadania: 1. Popularyzacja kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców powiatu we własnym zakresie. Zakłada się zagospodarowanie ok. 10 % tej grupy w ten sposób. 2. Budowa instalacji zapewniających przyjęcie odpadów organicznych z pielęgnacji terenów zielonych i biodegradowalnych z gospodarstw domowych oraz osadów ściekowych. Będzie ona stanowić jeden z elementów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Kurowie. Zadanie nr 1 będzie kontynuowane do roku Podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce osadami ściekowymi to: 1. Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 41

8 2. Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych. 3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. W gospodarce osadowej przyjmuje się następujące kierunki działań: 1. Unieszkodliwianie osadów ściekowych na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego winno się opierać głównie na ich kompostowaniu, lub wykorzystaniu w celach nawozowych i w rekultywacji. 2. Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych. 3. Budowa kompostowni na terenie ZZO Nowe Kurowo. Dla sektora gospodarczego na lata wyznacza się następujące ogólne cele i kierunki działań: Cele na lata : - Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów. - Bezpieczne dla środowiska zbieranie, magazynowanie, transportowanie i unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB. - Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego. Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań: - Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji. - Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów. - Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB - Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM). Dla zoptymalizowania gospodarki odpadami rolno-spożywczymi proponuje się przyjąć następujące cele strategiczne: 42 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

9 - efektywne wykorzystanie zwiększonej ilości odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno spożywczym w produkcji rolnej. - wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowartościowych wyrobów. - stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami wraz z wprowadzaniem nowych technologii produkcji i przetwórstwa. - skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka (HRM). - stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących wspólne zadania w zakresie odzysku lub efektywnego unieszkodliwiania odpadów Cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami Wyznaczając cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami kierowano się zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego, Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz przeprowadzoną w rozdziale II analizą sytuacji w gospodarce odpadami na terenie gminy. Dotychczasowym podstawowym sposobem postępowania z odpadami na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie było ich unieszkodliwianie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Strzelcach Krajeńskich i Nowym Kurowie. Gmina nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów. Powoduje to szybkie zapełnianie wykorzystywanych składowisk, wzrost ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wysokie koszty transportu i składowania. Z punktu widzenia założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który uwzględnia instytucjonalne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty gospodarki odpadami, funkcjonujący system na terenie gminy powinien ulec przebudowie. W tym celu konieczne jest ustalenie głównych zasad gminnej polityki odpadowej w odniesieniu do poszczególnych jej elementów. Wymaga to wyznaczenia: strategicznych celów cel, po osiągnięciu którego ma nastąpić poprawa w zakresie zagospodarowania odpadów i zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a tym samym stanowiący ostateczny efekt podejmowanych działań; zadań realizacyjnych konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych kierunków, a tym samym celów ekologicznych. IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 43

10 Biorąc pod uwagę powyższe oraz wykazane w analizie główne problemy, określono cele strategiczne oraz przedsięwzięcia dotyczące gospodarki odpadami dla gminy Strzelce Krajeńskie: 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów: opracowanie zasad funkcjonowania oraz stworzenie systemu gospodarki odpadami umożliwiającego realizację przyjętych założeń; prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie oraz możliwości ograniczania ilości powstających w gospodarstwach domowych odpadów; promowanie wśród podmiotów gospodarczych zastosowania technologii małoodpadowych oraz wprowadzenie instrumentów prawno-finansowych zachęcających do podejmowania tego typu działań; 2. Selektywna zbiórka odpadów: organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów zmieszanych; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych; 3. Odzysk i recykling powstających odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny: właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów; 4. Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi: właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania; 5. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych: przekazywanie zebranych na terenie gminy odpadów niebezpiecznych do specjalistycznych jednostek zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 6. Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych: prowadzenie działań skłaniających do ograniczania wytwarzania odpadów; 44 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

11 organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy; wyłączenie z masy odpadowej poszczególnych frakcji odpadów zgodnie ze wskazanymi limitami odzysku; zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów; 7. Podnoszenie świadomości ekologicznej edukacja ekologiczna. prowadzenie edukacji wśród osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację gospodarki odpadami na terenie gminy; prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców i kształtowanie postaw przyjaznych dla środowiska. Wyznaczone cele strategiczne wymagają podjęcia konkretnych zadań realizacyjnych prowadzących do ich osiągnięcia. W związku z przedstawionymi w WPGO wariantami lokalizacji Zakładów Zagospodarowania Odpadów na terenie województwa lubuskiego proponuje się podjęcie przez gminę działań zmierzających do przystąpienia do istniejącego Związku Celowego Gmin MG-6, którego celem jest wspólna gospodarka odpadami dla regionu północnego województwa lubuskiego w zakresie selektywnej zbiórki odpadów przy funkcjonującym Zakładzie Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. lub stworzenia związku, do którego należałyby gminy powiatu strzelecko-drezdeneckiego, działającego w oparciu o planowany zakład unieszkodliwiania odpadów w Nowym Kurowie. Stworzony związek powinien powołać wspólny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę odpadami. Gminy należące do związku powinny dla stworzenia sprawnego, zgodnego z założeniami organizacyjnymi systemu gospodarki odpadami, przejąć obowiązek usuwania odpadów przekazując go powołanemu podmiotowi oraz uzgodnić wspólne, jednolite opłaty za postępowanie z odpadami we wszystkich gminach. W ramach związku należy zająć się również kampanią na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa. Gmina może także kierować odpady na składowisko w m. Dalsze (powiat myśliborski), które jest własnością firmy EKO-MYŚL Sp. z o.o., które stanowi jeden z elementów zakładu unieszkodliwiania odpadów, którego budowa jest przewidziana na następne lata. W przypadku przystąpienia gminy Strzelce Krajeńskie do ZCG MG-6 do korzyści takiego rozwiązania można zaliczyć: przejęcie pełnej kontroli nad systemem gospodarki odpadami, gotowość przyjęcia nowych gmin przez związek oraz stosunkowo krótki czas oczekiwania na zgodę na przyłączenie, rozłożenie kosztów inwestycyjnych i kosztów funkcjonowania systemu na większą liczbę gmin, jak również zwiększenie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji (dotacje, kredyty preferencyjne). Wzrosną jednak koszty w związku ze zwiększeniem odległości transportu odpadów. Konieczne będzie IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 45

12 także dostosowanie systemu funkcjonującego w gminie do istniejących rozwiązań technologicznych. W momencie nawiązania współpracy ze składowiskiem w m. Dalsze gmina podobnie jak w przypadku współpracy z CZG-12 ponosić będzie koszty podwyższone związane z transportem odpadów, jednak korzyścią jest możliwość kierowania odpadów z terenu gminy na w/w składowisko po zamknięciu składowiska w Strzelcach Krajeńskich. W przypadku tworzenia związku przez gminy powiatu strzelecko-drezdeneckiego od podstaw korzystne będzie obok wymienionych powyżej przejęcia kontroli odpadami, rozłożenia kosztów na kilka gmin oraz możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji możliwość stworzenia nowych miejsc pracy na terenie związku. Mankamentem tego rozwiązania jest stosunkowo długi czas oczekiwania na rejestrację nowego związku (ok. 1 roku). W przypadku braku możliwości wprowadzenia w życie któregokolwiek z powyższych rozwiązań zadanie stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnego będzie spoczywać na gminie. Ostateczna decyzja co do przyjętego wariantu postępowania należeć będzie do gminy. Zakłada się, że system zbiórki odpadów byłby jednolity we wszystkich gminach związku, co umożliwi jego współdziałanie z wybranymi dla tego rejonu instalacjami do odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub podobnymi systemami w sąsiednich powiatach albo związkach gmin. System gospodarki odpadami komunalnymi byłby otwarty dla odpadów komunalnych pochodzących z innych źródeł (odpady od podmiotów gospodarczych). Warunkiem przyjęcia tej grupy odpadów jest ich selektywne gromadzenie. Odpady z utrzymania zieleni miejskiej, targowisk, cmentarzy, od podmiotów gospodarczych usługowych i handlowych winny być gromadzone w sposób selektywny, umożliwiający ich kierowanie do odpowiedniego ogniwa infrastruktury technicznej. Prawidłowe funkcjonowanie związku gmin pozwoli na: planowanie i realizację zintegrowanych zadań i przedsięwzięć dotyczących wszystkich wytwarzanych odpadów, bez względu na źródło ich pochodzenia; szerszą kontrolę związku gmin nad instalacjami do odzysku i unieszkodliwiania odpadów dającą możliwość wsparcia finansowego działań deficytowych z dochodów uzyskanych między innymi ze sprzedaży produktów odzysku; uzyskanie źródeł finansowania inwestycji ze środków funduszy, co wynika z założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) preferującego tworzenie struktur regionalnych. 46 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

13 W odniesieniu do gminy Strzelce Krajeńskie istnieje także możliwość powołania tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego we współpracy z prywatną firmą. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) można zdefiniować jako partnerstwo, w którym administracja (np. samorządowa) oraz sektor prywatny realizują wspólne przedsięwzięcia, dzieląc się zarówno zyskiem jak i ryzykiem oraz odpowiedzialnością za podejmowaną działalność. Model PPP zakłada również możliwość współpracy trójstronnej z organizacjami pozarządowymi. Wariant ten może być realizowany przez gminy na zasadzie współpracy poszczególnych gmin lub związku gmin z partnerem prywatnym. Zaletami tego rozwiązania są: wzrost jakości świadczonych usług, ograniczenie zadań własnych samorządu jedynie do kontrolowania podmiotu prywatnego, powstanie nowych miejsc pracy oraz możliwość realizacji projektów, które gminy nie są w stanie sfinansować samodzielnie. Wadami są natomiast konieczność podziału wypracowanego zysku z partnerem prywatnym, konieczność znalezienia firmy zainteresowanej współpracą na zasadach PPP, a także obecne przeszkody prawne (m.in. brak ustawy regulującej zasady funkcjonowania PPP w chwili obecnej trwają prace nad kształtem ustawy o PPP). Dla gminy Strzelce Krajeńskie proponuje się zatem podjęcie następujących zadań w gospodarce odpadami: objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych; określenie zasad tworzenia i rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych; określenie zasad tworzenia i rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; określenie zasad tworzenia i rozwoju systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych; określenie zasad tworzenia i rozwoju systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zarówno z sektora komunalnego, jak i gospodarczego; przejęcie władztwa nad odpadami i przekazania go Związkowi; koordynacja działań na terenie gminy zapewniających prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 47

14 48 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest:

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: V. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 5.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: minimalizacja ilości odpadów

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 5. PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Planowana gospodarka w powiecie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w projekcie aktualizacji WPGO. Strategia powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata 2004 2007 T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Odpowiedzialny Unikanie powstawania Uświadomienie społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5.1 Cele i zadania wynikające z planów wyższego szczebla...2 5.2. Cele i zadania na poziomie gminy...7 1 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami Nadrzędnym celem

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 213 r. Analiza obejmuje obszar 6 gmin uczestników Związku Celowego Gmin MG-6: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ 2007-2013 dr inż. Stanisław Garlicki Chrzanów 07 październik 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 3.1.2 prognozowane

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka 1 Zawartość WPGO Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie Prognozowane

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Cel sporządzenia Planu realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY RABKA-ZDRÓJ NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2015

PROJEKT AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY RABKA-ZDRÓJ NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2015 PROJEKT AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY RABKA-ZDRÓJ NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2015 Rabka-Zdrój, listopad 2008 r. Wykonawca : MAŁOPOLSKIE BIURO KONSULTINGOWO-MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik 3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkie) Tabela nr 3.1. Stan

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO SUKCES REFORMY SAMORZĄDOWEJ upodmiotowienie lokalnych społeczności wpływ na wzrost wrażliwości obywateli w sprawach ochrony środowiska naturalnego HIERARCHA

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Tabela 1. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Tabela Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 2. Zapewnienie zakładanych poziomów odzysku z selektywnej zbiórki w wysokości - wielkogabarytowych 50% budowlanych wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ws. WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest powiązane

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami

Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami PPP Francja ParyŜ Informacje o projekcie 1,6 miliona mieszkańców ParyŜa i dzielnic podmiejskich objętych obsługą, 240 tys. Mg odpadów

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011-2013 Lublin, październik 2014 Wykonawca: Arcadis Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r.

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Głowaczów, dnia 18 maj 2016r. 1.Wprowadzenie 1.1 Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO na lata z perspektywą na lata

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO na lata z perspektywą na lata ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/305/10 RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010R. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO na lata 2010-2013 z perspektywą na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. RAJCZA 17.02.2012 Gospodarka odpadami komunalnymi w UE-2009 rok (Eurostat)

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy

Projekt: Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy Projekt: Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy Piotr Cielec - Wójt Gminy Ostrów Ostrów, marzec 2008r. Mielec Kolbuszowa Lokalizacja inwestycji Teren składowiska w Kozodrzy (w rozbudowie) Teren podstrefy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami Finansowanie gospodarki odpadami dr MAŁGORZATA SKUCHA Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW 1 Rok 2009 jest pierwszym rokiem

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 22 października 2015 r. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG Polska gospodarka odpadami w 2011 r. Proponowany tekst

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych SPOTKANIE INFORMACYJNE Zielona Góra, 17 grudnia 2015 r. Plan spotkania 1. Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Krajowe Inteligentne Specjalizacje Grupa 11

Krajowe Inteligentne Specjalizacje Grupa 11 Krajowe Inteligentne Specjalizacje Grupa 11 MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU)

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia 1 kilka faktów 2 1 ODPADY KOMUNALNE (31.12.2010r.) ok. 328,2 tys. Mg zebrano:

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście aktualnych wymagań środowiskowych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Mielno, kwiecień 2016 r. 1 I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Rola spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami Zbigniew Grabowski

Rola spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami Zbigniew Grabowski Rola spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami Zbigniew Grabowski zbyszek@kr.home.pl System gospodarowania odpadami komunalnymi Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ustawę o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Podstawa i cel opracowania

1. WSTĘP. 1.1. Podstawa i cel opracowania 1. WSTĘP 1.1. Podstawa i cel opracowania Podstawą opracowania "Planu gospodarki odpadami dla Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini Gospodarka Komunalna jest umowa Nr 2/2004/CGO z dnia 25.03.2004r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 19.01.2016r. Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI dr inż. Beata B. Kłopotek Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, Warszawa 1. Wstęp Wyłącznie gospodarce odpadami

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

Stan obecny: Dolny Śląsk

Stan obecny: Dolny Śląsk Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowe możliwości, nowe formy wsparcia, nowe podmioty na rynku Tomasz Styś kg tys.ton Stan obecny: Dolny Śląsk

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo