IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI"

Transkrypt

1 IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 4.1. Założenia wynikające z krajowego planu gospodarki odpadami Podstawą planowania gospodarki odpadami na terenie gminy Strzelce Krajeńskie powinny być założenia planów gospodarki odpadami wyższego szczebla tj. krajowego, wojewódzkiego i powiatowego. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (dalej zwany w skrócie KPGO) został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2002 r. Podstawowe zasady postępowania z odpadami określa KPGO jako: 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja. 2. Zapewnienie odzysku, głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie udało się uniknąć. 3. Unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem). 4. Bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków techniczno-ekonomicznych. Przyjęte w planie krajowym zasady stanowią wytyczne do tworzenia planów gospodarki niższego szczebla i winny być realizowane przez podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami Założenia wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami Na podstawie założeń KPGO opracowany został Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata , określający założenia polityki oraz cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami dla terenu województwa. Powyższy dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą Nr 29/282/2003 z dnia 15 października 2003 roku (dalej zwany w skrócie WPGO). WPGO w odniesieniu do odpadów komunalnych zakłada następujące cele na lata i : objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa; deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku i nie więcej niż 65% w 2010 roku; IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 35

2 skierowanie na składowiska w 2006 roku do 83 % i w 2010 roku do 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 roku); osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury: 45% w 2006 roku i 50% w 2010 roku; opakowania ze szkła: 35% w 2006 roku i 45% w 2010 roku; opakowania z tworzyw sztucznych: 22% w 2006 roku i 30% w 2010 roku; opakowania metalowe: 35% w 2006 roku i 45% w 2010 roku; opakowania wielomateriałowe: 20% w 2006 roku i 30% w 2010 roku; odpady wielkogabarytowe: 26% w 2006 roku i 50% w 2010 roku; odpady budowlane: 20% w 2006 roku i 40% w 2010 roku; odpady niebezpieczne (z odpadów komunalnych): 22% w 2006 roku i 50% w 2010 roku. Dla osiągnięcia wymienionych celów wskazano następujące kierunki działań dla województwa lubuskiego: 1. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów. 2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej). 3. Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami. 4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 6. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych. 7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych. 8. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych. 36 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

3 9. Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych. W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach następujących celów: 1. Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów. 2. Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów. 3. Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego. Dla ich osiągnięcia proponuje się następujące kierunki działań: 1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji. 2. Wprowadzenie metod i technologii czystej produkcji powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów. 3. Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów. 4. Dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych w znowelizowanych krajowych aktach prawnych oraz do wytycznych zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa. 5. Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania. 6. Opracowanie Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w regionie Polski zachodniej (dla województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego). 7. Budowa i modernizacja oraz rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych wyłączonych eksploatacji. 8. Budowa składowisk odpadów azbestowych lub przystosowanie do tego celu kwater na składowiskach odpadów komunalnych. 9. Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB. 10. Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM). W WPGO przewidziano funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego czterech (w przypadku wariantu I) lub pięciu (wariant II) Zakładów Zagospodarowania IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 37

4 Odpadów. Omawiany teren gminy Strzelce Krajeńskie należał by wg tych założeń do obszaru obsługiwanego przez ZZO Gorzów Wlkp. (wariant I) lub ZZO Nowe Kurowo (wariant II). Zaproponowane w WPGO warianty lokalizacji Zakładów Zagospodarowania Odpadów na terenie województwa lubuskiego Lokalizacja Zasięg ZZO Prognozowana Prognozowana liczba odpadów mieszkańców objętych zasięgiem ZZO w 2004 roku Gorzów Wlkp. (istniejący)* Nowe Kurowo (planowany) Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, m. Gorzów Wielkopolski Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn (ok. 40 tys.) + powiaty: czarnkowsko trzcianecki, szamotulski (woj. wielkopolskie), choszczeński, pyrzycki, drawsko pomorski, łobeski, świdwiński, gryficki, stargardzki (woj. zachodniopomorskie). Tabela 8 masa komunalnych do zagospodarowania w ramach ZZO (w tys. Mg) w 2004 roku ok. 210 tys. 84,81 ok. 420 tys. 18,46 * W skład zakładu wchodzą następujące instalacje: linia do doczyszczania surowców wtórnych, kompostownia pryzmowa, deponator odpadów niebezpiecznych, prasa surowców wtórnych, sortownia, centrum recyklingu odpadów materiałów budowlanych. Wg analizy dokonanej w WPGO nie zaleca się wprowadzenia w życie wariantu II ze względu na: obsługę w głównej mierze mieszkańców spoza województwa lubuskiego (90% wszystkich obsługiwanych); zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do ZUO w Gorzowie Wlkp., który nie będzie przez to w stanie osiągnąć maksymalnej wydajności; wysokość nakładów na inwestycje związane z wyposażeniem ZZO w Nowym Kurowie w niezbędną infrastrukturę wobec istniejącej już infrastruktury ZZO w Gorzowie Wlkp.; objęcie przez ZZO obszarów znajdujących się w zasięgu obsługi innych ZZO (obszar międzychodzki i powiat czarnkowsko-trzcianecki). W każdym z rozpatrywanych wariantów wzięto ponadto pod uwagę rozbudowę Zakładu Utylizacji Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego CPN Ekoserwis Sp. z o.o. w Czerwieńsku k/zielonej Góry. Na podstawie uzyskanych w powyższym zakładzie informacji zakłada się następujący zakres jego działalności: 1. Oczyszczanie gruntów z zanieczyszczeń ropopochodnymi 2. Produkcja komponentów do paliw (kraking tworzyw sztucznych wysegregowanych z odpadów komunalnych i z przemysłu) 38 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

5 3. Produkcja paliwa alternatywnego (RDF) przy wykorzystaniu ściekowych osadów zaolejonych, odpadowych tworzyw sztucznych, trocin, frakcje palnych odpadów komunalnych itp. odpadów. WPGO wskazuje także podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi: 1. Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. 2. Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych. 3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. Przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie od ich składu oraz uwarunkowań lokalnych. Jako docelowy kierunek przyjmuje się suszenie i spalanie osadów, natomiast jako metodę uzupełniającą - kompostowanie wraz z odpadami organicznymi Założenia wynikające z powiatowego planu gospodarki odpadami Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego przyjęto Uchwałą Nr XVI/83/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku. W planie tym przyjęto następujące cele i kierunki działań w gospodarce odpadami: Cel długoterminowy do roku 2015: Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. Cele krótkoterminowe na lata : 1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu. 2. Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 3. Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury: 45%; opakowania ze szkła: 35%; opakowania z tworzyw sztucznych: 22%; opakowania metalowe: 35%; IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 39

6 opakowania wielomateriałowe: 20%; odpady wielkogabarytowe: 26%; odpady budowlane: 20%; odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%. 4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76,5 % wytworzonych odpadów komunalnych. 5. Uzupełnieni sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych w rejonie składowisk na terenie powiatu. 6. Rekultywacja wybranych składowisk przeznaczonych do zamknięcia. 7. Budowa ZZO w Nowym Kurowie. 8. Modernizacja wybranych składowisk nie spełniających wymagań obowiązujących przepisów. Cele średniookresowe na lata : 1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 52,2 % wszystkich odpadów komunalnych. 2. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 3. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury: 50%; opakowania ze szkła: 45%; opakowania z tworzyw sztucznych: 30%; opakowania metalowe: 45%; opakowania wielomateriałowe: 30%; odpady wielkogabarytowe: 50%; odpady budowlane: 40%; odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%. Dla osiągnięcia założonych celów wyznaczono następujące kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego: 1. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów. 40 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

7 2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Nowym Kurowie. 3. Utrzymanie przez gminy i powiat kontroli nad zakładem przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami 4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 6. Wdrażanie i usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych 7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych. 8. Podjęcie działań zmierzających do rekultywacji składowisk nie spełniających wymagań obowiązujących przepisów. Opierając się na wariancie II, przedstawionym w WPGO, zaproponowano dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego lokalizację składowiska i zakładu zagospodarowania odpadów w m. Nowe Kurowo, w którym będą unieszkodliwiane odpady z terenu gmin powiatu. Za budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz jego obsługę odpowiedzialna będzie firma RANG-SELLS Sp.z o.o z Nowego Kurowa. W zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi wskazuje się następujące zadania: 1. Popularyzacja kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców powiatu we własnym zakresie. Zakłada się zagospodarowanie ok. 10 % tej grupy w ten sposób. 2. Budowa instalacji zapewniających przyjęcie odpadów organicznych z pielęgnacji terenów zielonych i biodegradowalnych z gospodarstw domowych oraz osadów ściekowych. Będzie ona stanowić jeden z elementów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Kurowie. Zadanie nr 1 będzie kontynuowane do roku Podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce osadami ściekowymi to: 1. Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 41

8 2. Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych. 3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. W gospodarce osadowej przyjmuje się następujące kierunki działań: 1. Unieszkodliwianie osadów ściekowych na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego winno się opierać głównie na ich kompostowaniu, lub wykorzystaniu w celach nawozowych i w rekultywacji. 2. Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych. 3. Budowa kompostowni na terenie ZZO Nowe Kurowo. Dla sektora gospodarczego na lata wyznacza się następujące ogólne cele i kierunki działań: Cele na lata : - Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów. - Bezpieczne dla środowiska zbieranie, magazynowanie, transportowanie i unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB. - Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego. Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań: - Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji. - Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów. - Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB - Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM). Dla zoptymalizowania gospodarki odpadami rolno-spożywczymi proponuje się przyjąć następujące cele strategiczne: 42 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

9 - efektywne wykorzystanie zwiększonej ilości odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno spożywczym w produkcji rolnej. - wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowartościowych wyrobów. - stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami wraz z wprowadzaniem nowych technologii produkcji i przetwórstwa. - skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka (HRM). - stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących wspólne zadania w zakresie odzysku lub efektywnego unieszkodliwiania odpadów Cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami Wyznaczając cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami kierowano się zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego, Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz przeprowadzoną w rozdziale II analizą sytuacji w gospodarce odpadami na terenie gminy. Dotychczasowym podstawowym sposobem postępowania z odpadami na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie było ich unieszkodliwianie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Strzelcach Krajeńskich i Nowym Kurowie. Gmina nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów. Powoduje to szybkie zapełnianie wykorzystywanych składowisk, wzrost ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wysokie koszty transportu i składowania. Z punktu widzenia założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który uwzględnia instytucjonalne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty gospodarki odpadami, funkcjonujący system na terenie gminy powinien ulec przebudowie. W tym celu konieczne jest ustalenie głównych zasad gminnej polityki odpadowej w odniesieniu do poszczególnych jej elementów. Wymaga to wyznaczenia: strategicznych celów cel, po osiągnięciu którego ma nastąpić poprawa w zakresie zagospodarowania odpadów i zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a tym samym stanowiący ostateczny efekt podejmowanych działań; zadań realizacyjnych konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych kierunków, a tym samym celów ekologicznych. IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 43

10 Biorąc pod uwagę powyższe oraz wykazane w analizie główne problemy, określono cele strategiczne oraz przedsięwzięcia dotyczące gospodarki odpadami dla gminy Strzelce Krajeńskie: 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów: opracowanie zasad funkcjonowania oraz stworzenie systemu gospodarki odpadami umożliwiającego realizację przyjętych założeń; prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie oraz możliwości ograniczania ilości powstających w gospodarstwach domowych odpadów; promowanie wśród podmiotów gospodarczych zastosowania technologii małoodpadowych oraz wprowadzenie instrumentów prawno-finansowych zachęcających do podejmowania tego typu działań; 2. Selektywna zbiórka odpadów: organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów zmieszanych; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych; organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych; 3. Odzysk i recykling powstających odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny: właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów; 4. Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi: właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania; 5. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych: przekazywanie zebranych na terenie gminy odpadów niebezpiecznych do specjalistycznych jednostek zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 6. Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych: prowadzenie działań skłaniających do ograniczania wytwarzania odpadów; 44 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

11 organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy; wyłączenie z masy odpadowej poszczególnych frakcji odpadów zgodnie ze wskazanymi limitami odzysku; zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów; 7. Podnoszenie świadomości ekologicznej edukacja ekologiczna. prowadzenie edukacji wśród osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację gospodarki odpadami na terenie gminy; prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców i kształtowanie postaw przyjaznych dla środowiska. Wyznaczone cele strategiczne wymagają podjęcia konkretnych zadań realizacyjnych prowadzących do ich osiągnięcia. W związku z przedstawionymi w WPGO wariantami lokalizacji Zakładów Zagospodarowania Odpadów na terenie województwa lubuskiego proponuje się podjęcie przez gminę działań zmierzających do przystąpienia do istniejącego Związku Celowego Gmin MG-6, którego celem jest wspólna gospodarka odpadami dla regionu północnego województwa lubuskiego w zakresie selektywnej zbiórki odpadów przy funkcjonującym Zakładzie Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. lub stworzenia związku, do którego należałyby gminy powiatu strzelecko-drezdeneckiego, działającego w oparciu o planowany zakład unieszkodliwiania odpadów w Nowym Kurowie. Stworzony związek powinien powołać wspólny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę odpadami. Gminy należące do związku powinny dla stworzenia sprawnego, zgodnego z założeniami organizacyjnymi systemu gospodarki odpadami, przejąć obowiązek usuwania odpadów przekazując go powołanemu podmiotowi oraz uzgodnić wspólne, jednolite opłaty za postępowanie z odpadami we wszystkich gminach. W ramach związku należy zająć się również kampanią na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa. Gmina może także kierować odpady na składowisko w m. Dalsze (powiat myśliborski), które jest własnością firmy EKO-MYŚL Sp. z o.o., które stanowi jeden z elementów zakładu unieszkodliwiania odpadów, którego budowa jest przewidziana na następne lata. W przypadku przystąpienia gminy Strzelce Krajeńskie do ZCG MG-6 do korzyści takiego rozwiązania można zaliczyć: przejęcie pełnej kontroli nad systemem gospodarki odpadami, gotowość przyjęcia nowych gmin przez związek oraz stosunkowo krótki czas oczekiwania na zgodę na przyłączenie, rozłożenie kosztów inwestycyjnych i kosztów funkcjonowania systemu na większą liczbę gmin, jak również zwiększenie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji (dotacje, kredyty preferencyjne). Wzrosną jednak koszty w związku ze zwiększeniem odległości transportu odpadów. Konieczne będzie IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 45

12 także dostosowanie systemu funkcjonującego w gminie do istniejących rozwiązań technologicznych. W momencie nawiązania współpracy ze składowiskiem w m. Dalsze gmina podobnie jak w przypadku współpracy z CZG-12 ponosić będzie koszty podwyższone związane z transportem odpadów, jednak korzyścią jest możliwość kierowania odpadów z terenu gminy na w/w składowisko po zamknięciu składowiska w Strzelcach Krajeńskich. W przypadku tworzenia związku przez gminy powiatu strzelecko-drezdeneckiego od podstaw korzystne będzie obok wymienionych powyżej przejęcia kontroli odpadami, rozłożenia kosztów na kilka gmin oraz możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji możliwość stworzenia nowych miejsc pracy na terenie związku. Mankamentem tego rozwiązania jest stosunkowo długi czas oczekiwania na rejestrację nowego związku (ok. 1 roku). W przypadku braku możliwości wprowadzenia w życie któregokolwiek z powyższych rozwiązań zadanie stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnego będzie spoczywać na gminie. Ostateczna decyzja co do przyjętego wariantu postępowania należeć będzie do gminy. Zakłada się, że system zbiórki odpadów byłby jednolity we wszystkich gminach związku, co umożliwi jego współdziałanie z wybranymi dla tego rejonu instalacjami do odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub podobnymi systemami w sąsiednich powiatach albo związkach gmin. System gospodarki odpadami komunalnymi byłby otwarty dla odpadów komunalnych pochodzących z innych źródeł (odpady od podmiotów gospodarczych). Warunkiem przyjęcia tej grupy odpadów jest ich selektywne gromadzenie. Odpady z utrzymania zieleni miejskiej, targowisk, cmentarzy, od podmiotów gospodarczych usługowych i handlowych winny być gromadzone w sposób selektywny, umożliwiający ich kierowanie do odpowiedniego ogniwa infrastruktury technicznej. Prawidłowe funkcjonowanie związku gmin pozwoli na: planowanie i realizację zintegrowanych zadań i przedsięwzięć dotyczących wszystkich wytwarzanych odpadów, bez względu na źródło ich pochodzenia; szerszą kontrolę związku gmin nad instalacjami do odzysku i unieszkodliwiania odpadów dającą możliwość wsparcia finansowego działań deficytowych z dochodów uzyskanych między innymi ze sprzedaży produktów odzysku; uzyskanie źródeł finansowania inwestycji ze środków funduszy, co wynika z założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) preferującego tworzenie struktur regionalnych. 46 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

13 W odniesieniu do gminy Strzelce Krajeńskie istnieje także możliwość powołania tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego we współpracy z prywatną firmą. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) można zdefiniować jako partnerstwo, w którym administracja (np. samorządowa) oraz sektor prywatny realizują wspólne przedsięwzięcia, dzieląc się zarówno zyskiem jak i ryzykiem oraz odpowiedzialnością za podejmowaną działalność. Model PPP zakłada również możliwość współpracy trójstronnej z organizacjami pozarządowymi. Wariant ten może być realizowany przez gminy na zasadzie współpracy poszczególnych gmin lub związku gmin z partnerem prywatnym. Zaletami tego rozwiązania są: wzrost jakości świadczonych usług, ograniczenie zadań własnych samorządu jedynie do kontrolowania podmiotu prywatnego, powstanie nowych miejsc pracy oraz możliwość realizacji projektów, które gminy nie są w stanie sfinansować samodzielnie. Wadami są natomiast konieczność podziału wypracowanego zysku z partnerem prywatnym, konieczność znalezienia firmy zainteresowanej współpracą na zasadach PPP, a także obecne przeszkody prawne (m.in. brak ustawy regulującej zasady funkcjonowania PPP w chwili obecnej trwają prace nad kształtem ustawy o PPP). Dla gminy Strzelce Krajeńskie proponuje się zatem podjęcie następujących zadań w gospodarce odpadami: objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych; określenie zasad tworzenia i rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych; określenie zasad tworzenia i rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; określenie zasad tworzenia i rozwoju systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych; określenie zasad tworzenia i rozwoju systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zarówno z sektora komunalnego, jak i gospodarczego; przejęcie władztwa nad odpadami i przekazania go Związkowi; koordynacja działań na terenie gminy zapewniających prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 47

14 48 IV. CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wlkp. tel. +48 61 6431720, fax +48 61 6229121 NIP 786-16-50-016, REGON 300525532 sadowski@codex.pl,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GNIEZNO NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GNIEZNO NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018 Ryc. 46. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miejscowości Zdziechowa Autor: Anna Bernaciak. Ryc. 47. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miejscowości Napoleonowo Autor:

Bardziej szczegółowo

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. k0,033 2013 D e Deklaracja k l a r a c j a Ś r o Środowiskowa d o w i s k o w a Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. 0 Spis treści Słowo wstępne... 2 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA WÓJT GMINY WIŚNIOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU DOKUMENTU PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WIŚNIOWA NA LATA 2008-2011, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 Spis treści: Streszczenie w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Cel opracowania... 6 2. Charakterystyka gminy Środa Śląska... 7 2.1. Położenie i granice gminy Środa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/271/2010/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26.02.2010r. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo