ODKURZACZE PRZEMYS OWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODKURZACZE PRZEMYS OWE"

Transkrypt

1 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Dla przemys owego czyszczenia maszyn, pod óg i stanowisk pracy. EUROSOG DUROSOG WHISPERSOG SPÄNESOG MULTISOG Zakres zastosowania Przemys konstrukcyjny Przemys chemiczny Poligrafia Przemys w ókienniczy Serwis sprz taj cy Hurtownie i zak ady przemys owe Warsztaty rzemie lnicze Warsztaty naprawy pojazdów Przemys budowy maszyn Obróbka naturalnego i sztucznego kamienia (kamieniarstwo) Przemys papierniczy Przemys stolarski Przemys tekstylny EUROSOG dla bezpo redniego odci gu py u drzewnego DUROSOG podczas czyszczenia maszyny produkcyjnej Firmy transportowe WHISPERSOG u yty do sprz tania pod ogi SPÄNESOG w przemy le obr. skrawaniem Certyfikaty: MULTISOG czyszcz cy wiertark MULTISOG SRM odkurzacz na mokro zastosowany do czyszczenia basenu 35

2 ODKURZACZE PRZEMYS OWE ESTA przemys owe odkurzacze wprowadzenie i przegl d produktów. Wprowadzenie. Przemys owe odkurzacze ESTA oferuj rozwi zanie w wielu zastosowaniach. Wszystkie nasze produkty charakteryzuj si wysokimi parametrami odci gu i starann jako ci wykonania. Kompaktowa i solidna budowa odkurzaczy przemys owych oraz doskona e w a ciwo ci manewrowe czyni je wysoce mobilnymi. Przegl d produktów Seria EUROSOG jest przeznaczona do suchych typów zanieczyszcze. Odkurzacze mog by zasilane pr dem jedno lub trójfazowym. Modele DUROSOG s rekomendowane dla lepkich zanieczyszcze i w ókien. Z dodatkowym pre-separatorem jednostka ta mo e poch ania opi ki metalowe z ch odziwem. WHISPERSOG jest bardzo cichym ale równie mocnym odkurzaczem przemys owym, który zosta specjalnie zaprojektowany do pracy ci g ej. Do poch aniania metalowych drobin i emulsji zalecamy nasz model SPÄNESOG. Modele MULTISOG mog by u ywane zarówno do suchych jak i mokrych zanieczyszcze. Por czne PRETTYBOY 309 i ESTA FURNANCE CLEANER zamykaj nasz ofert. 36

3 ESTA przemys owe odkurzacze korzy ci, dla których op aca si je posiada Szeroki zakres akcesoriów i opcjonalne cechy: Nasz szeroki zakres akcesoriów i opcji daje idealne rozwi zanie wszystkich Twoich problemów z py ami. Oto niektóre z naszych propozycji akcesoriów i opcjonalnego wyposa enia. Akcesoria: pre-separatory dla ró nych typów materia ów przy cza wysokiego podci nienia przewody i z cza Opcje wyposa enia: specjalne napi cie elektryczne specjalne filtry kolor na zamówienie klienta t umiki powietrza wylotowego Wysoka moc ss ca i mobilno Przemys owe odkurzacze ESTA posiadaj du moc i wysok mobilno. Czyni to je wyj tkowo u ytecznymi do rednio obci aj cych zada lub do pracy ci g ej nawet wielozmianowej zawsze dobierzemy prawid owy sprz t do twojej pracy. ODKURZACZE PRZEMYS OWE Certyfikaty: Jako wykonania Przemys owe odkurzacze ESTA zachowuj wysok jako. Nasze wysokie standardy jako ci osi gamy dzi ki: wewn trznej i ko cowej kontroli jako ci certyfikowanym metod produkcyjnym certyfikaty niezale nych jednostek kontroluj cych jak TÜV, BG niemieckiej my li technicznej 37

4 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci EUROSOG-W Wysoko wydajne przemys owe odkurzacze do suchych typów py u Kompaktowa i atwa w obs udze budowa atwe i czyste usuwanie worków filtracyjnych Opcjonalnie certyfikat dla py ów klasy M i H EUROSOG jest wysoko wydajnym odkurzaczem przemys owym dla trocin, wiórów, drobnych i sypkich rodzajów py u. Mo e by atwo przemieszczany. Opatentowany mechanizm odchylania do ty u obudowy filtrów pozwala na atwy dost p do zgromadzonych zanieczyszcze. Cechy: Zakres zastosowania: - Czy ci miejsce pracy z trocin, wiórów i drobnych py ów Specjalne cechy: - R czny mechanizm czyszczenia wk adów filtrów - Dost pne wk ady filtrów dla py ów klasy M i H - Dost pne certyfikaty M, H - Opatentowany mechanizm odchylania do ty u obudowy filtrów - Model zasilany pr dem zmiennym EUROSOG-W Dane Techniczne Dysza k towa odkurzacza mo e zebra py i brud nawet z ma ych szczelin Certyfikaty (modele zasilane pr dem zmiennym) EUROSOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Powierzchnia filtra m 2 Zbiornik na py Litry Wymiary (D/S/W) mm Waga kg Nr Katalogowy -W -I-D x 1,0 2,2 2 / 5 2 / x x 670 x x patrz na prawo patrz na prawo EUROSOG-W/N (model standardowy) Numer katalogowy: EUROSOG-W/M Z certyfikatem TÜV (py klasy M) Numer katalogowy: EUROSOG-W/H Z certyfikatem TÜV (py klasy H) Numer katalogowy:

5 EUROSOG-I-D Spójrzmy na Twoje korzy ci Wysoko wydajne przemys owe odkurzacze do py ów suchych Przygotowany do pracy ci g ej Kompaktowa i atwa w obs udze budowa Wygodne usuwanie torby filtra Opcjonalnie certyfikat dla py ów klasy M i H a równie dodatkowe certyfikaty B1 i H2 dla py ów drzewnych EUROSOG-I-D Nagrodzony z otym medalem Ministra Gospodarki za wyró niaj ce osi gni cia w sferze innowacji Certyfikaty (modele zasilane pr dem trójfazowym) W przeciwie stwie do EUROSOG-W (zasilanie jednofazowe 230 V) EUROSOG I-D (zasilanie trójfazowe) jest przeznaczony do okre lonych zastosowa w pracy ci g ej. EUROSOG-I-D z oprzyrz dowaniem do odkurzania pod ogi w warsztacie Cechy: Zakres zastosowania: - Rekomendowany do czyszczenia miejsca pracy z wiórów, trocin i drobnych py ów - EUROSOG I-D z certyfikatem H2 równie do stosowania w bezpo rednim oczyszczaniu stanowisk w przemy le drzewnym Specjalne cechy: - R czny mechanizm czyszczenia wk adów filtrów - Dost pne wk ady filtrów dla py ów klasy M i H - Dost pne certyfikaty M, H, H2 i B1 - Model zasilany pr dem trójfazowym ODKURZACZE PRZEMYS OWE EUROSOG-I-D/N (model standardowy) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/M Z certyfikatem TÜV (py klasy M) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/H Z certyfikatem TÜV (py klasy H) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/M/B1 Z certyfikatem TÜV (py klasy M) oraz dodatkowo certyfikat B1 (odpowiedni do odci gania suchych i atwopalnych typów py u w strefie 22) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/H/B1 Z certyfikatem TÜV (py klasy H) oraz dodatkowo certyfikat B1 (odpowiedni do odci gania suchych i atwopalnych typów py u w strefie 22) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/M/B1/H2 Z certyfikatem TÜV (py klasy M) oraz dodatkowo certyfikat B1 (odpowiedni do odci gania suchych i atwopalnych typów py u w strefie 22) i certyfikatem TÜV ( klasy H2 dla py ów drzewnych) Numer katalogowy:

6 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci DUROSOG-W Przy wykorzystaniu specjalnej technologii filtracji ten model jest przeznaczony do py ów suchych, lepkich i ze sk onno ci do zatykania wk adów filtra Kompaktowa i atwa w obs udze budowa Wygodne usuwanie zebranego py u Opcjonalnie certyfikat dla py ów klasy M i H U ywaj c specjaln technologi filtracji ten model jest przeznaczony do zanieczyszcze suchych, lepkich i ze sk onno ci do zatykania wk adów. Zbiornik pre-separatora wychwytuje gruboziarniste cz stki a drobny py jest gromadzony w atwo dost pnym worku. Pojemnik pre-separatora mo e by wyj ty za pomoc jednego ruchu. W tym miejscu gromadz si wi ksze py y i zanieczyszczenia. DUROSOG-W DUROSOG-W w czasie pracy atwe usuwanie zanieczyszcze dzi ki jednorazowemu papierowemu workowi filtracyjnemu. Dane Techniczne Cechy: DUROSOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm -W 3 Przetestowane dla py u klasy M i H Zakres zastosowania: - Do lepkich py ów i substancji maj cych tendencje do zatykania filtra Maks. podci nienie Napi cie Pa V Specjalne cechy: - Pre-separator Silnik Powierzchnia filtra* kw m 2 3 x 1,0 3 - Jednorazowe papierowe worki filtracyjne Zbiornik pre-separatora Zbiornik na py Litry Litry Certyfikat dla py ów klasy M i H W ymiary (D/S/W) mm 660 x 660 x 9 Waga kg 41 Nr Katalogowy DUROSOG-W/N (Model standardowy) 8024N DUROSOG-W/M (Klasyfikacja py u M) 8024M DUROSOG-W/H (Klasyfikacja py u H) 8024H * Filtr tylko w modelach z certyfikatami 40

7 Spójrzmy na Twoje korzy ci DUROSOG-I-D DUROSOG-I-D Dane Techniczne DUROSOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Napi cie Pa Silnik kw Powierzchnia filtra* m 2 Zbiornik pre-separatora Zbiornik na py Wymiary (D/S/W) Waga V Litry Litry mm kg Dla okre lonych zastosowa w pracy ci g ej Przy wykorzystaniu specjalnej technologii filtracji ten model jest przeznaczony do zanieczyszcze suchych, lepkich i ze sk onno ci do zatykania wk adów filtra Nr Katalogowy DUROSOG-I-D/N (Model standardowy) DUROSOG-I-D/M (Klasyfikacja py u M) DUROSOG-I-D/H (Klasyfikacja py u H) DUROSOG-I-D/M/B1(Klasyfikacja py u M, Certyfikat B1) DUROSOG-I-D/H/B1(Klasyfikacja py u H, Certyfikat B1) W przeciwie stwie do DUROSOG- W (zasilanie jednofazowe ) DUROSOG I-D (zasilanie trójfazowe) jest przeznaczony do pracy ci g ej. W po czeniu z certyfikatem B1 jednostka ta mo e by równie u ywana DUROSOG-I-D w czasie pracy -I-D , x 630 x N 8120M 8120H 8121B 8122B Kompaktowa i atwa w obs udze budowa Wygodne usuwanie zebranego py u Opcjonalnie certyfikat dla py ów klasy M, H i B1 do atwopalnych typów py ów w strefie 22. Wszystkie pozosta e specyfikacje tego modelu s identyczne z DUROSOG-W. Przy cze wlotowe odkurzacza Pier cie dociskaj cy Pier cie podtrzymuj cy Filtr ko cowy Cechy: Pokrywa Zakres zastosowania: - Zasilany trójfazowo, przemys owy odkurzacz do pracy ci g ej Pojemnik pre-separatora Jednorazowy worek filtracyjny Tkaninowy worek filtracyjny Pojemnik - Idealny do lepkich substancji i py ów maj cych tendencje do zatykania filtra Specjalne cechy: - Zbiornik pre-separatora - Jednorazowe papierowe worki filtracyjne - Certyfikat dla py ów klasy M, H i B1 Z certyfikatem TÜV (py klasy M i H) oraz dodatkowo certyfikat B1 (odpowiedni do wsysania suchych i atwopalnych typów py u w strefie 22) ODKURZACZE PRZEMYS OWE 41

8 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci WHISPERSOG Bardzo cichy i wydajny odkurzacz przemys owy do suchych py ów Przeznaczony do pracy ci g ej Podlegaj cy czyszczeniu d ugotrwa y wk ad filtra atwy dost p do worka z zanieczyszczeniami z opatentowanym mechanizmem odchylania do ty u obudowy filtra WHISPERSOG pracuje du o ciszej przy tych samych osi gach jak konwencjonalne odkurzacze przemys owe. Mo e by u ywany nie tylko jako odkurzacz przemys owy ale jako mobilny poch aniacz pod czony do maszyny generuj cej py. Czyszczenie filtra umo liwia pokr t o, które uruchamia mechanizm czyszcz cy wewn trz obudowy filtra. D ugotrwa e podlegaj ce czyszczeniu wk ady filtrów obni aj koszty eksploatacji w porównaniu do urz dze gdzie zu yte wk ady filtrów wyrzuca si. Zebrany py mo e zosta z atwo ci usuni ty dzi ki opatentowanemu mechanizmowi odchylania do ty u obudowy filtra. Odkurzacz wysokiej mocy WHISPERSOG WHISPERSOG jest odpowiedni do ró nych zastosowa Dane techniczne Cechy: WHISPERSOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Powierzchnia filtra m 2 Zbiornik na py Litry Wymiary (D/S/W) mm (r cznie czyszczony filtr) Waga kg Nr Katalogowy R czny system czyszczenia filtra Pneumatyczny system czyszczenia filtra 2, , x 640 x , , x 640 x Zakres zastosowania: - Czyszczenie miejsca pracy z wiórów, trocin, drobnych i sypkich rodzajów py ów - Bezpo rednie zbieranie py u z r cznych narz dzi i urz dze Specjalne cechy: - R czny, pneumatyczny lub pulsacyjny system czyszczenia filtrów - D ugotrwa e podlegaj ce czyszczeniu wk ady filtrów dla py ów klasy M Pulsacyjny system czyszczenia filtra

9 Spójrzmy na Twoje korzy ci Systemy wst pnego oczyszczania (pre-separatory) do odkurzaczy przemys owych i/lub mobilnych poch aniaczy Idealny dodatek do odkurzaczy przemys owych zastosowany przy sta ych, suchych rodzajach py ów jak równie przy du ych ilo ciach wiórów. Pre-separator piggy back na platformie dla modeli DUROSOG. Specjalistyczny pre-separator dla modeli serii DUROSOG. Pre-separator na platformie mo e by pod czany do dowolnego modelu DUROSOG poniewa ka da jednostka posiada standardowe przy czenie Opis dzia ania Opi ki metalu, które znajduj si w ch odziwie, s zasysane do separatora i zatrzymuj si na pionowo ustawionej siatce filtracyjnej. Ch odziwo wype nia drug cz pojemnika. Gdy zostanie osi gni ty maksymalny poziom p ynu, zawór p ywakowy wy cza ssanie. Dobór pre-separatora w zale no ci od zastosowania? Praca na sucho Ci kie, gruboziarniste zanieczyszczenia i du a ilo py u. Dostawa obejmuje: Podstaw z kó kami, pojemnik preseparatora z workiem plastikowym, pokryw z otworami wlotowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza. Pre-separator TR 1 ze zbiornikiem 100L Nr katalogowy 1100 Pre-separator TR 2 ze zbiornikiem 200L Nr katalogowy 1200 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Praca na mokro Opi ki znajduj ce si w p ynie (wióry metalowe i inne gruboziarniste zanieczyszczenia) s zatrzymywane na filtrze siatkowym. Ch odziwo sp ywa do pojemnika opró nianego przez zawór spustowy. Dostawa obejmuje: Podstaw z kó kami, pojemnik pre-separatora z filtrem siatkowym, pokryw z zaworem p ywakowym, otworami wlotowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza. Pre-separator NA 1 ze zbiornikiem 100L Nr katalogowy 1102 Pre-separator NA 2 ze zbiornikiem 200L Nr katalogowy 1202 Py i lekkie zanieczyszczenia Du e ilo ci lekkich zanieczyszcze oraz py u powinny by zbierane w jednorazowych workach papierowych. Dostawa obejmuje: Podstaw z kó kami, pojemnik pre-separatora z pod czeniem w a na ciance bocznej, obudow filtra i filtr z tkaniny, w którym umieszcza si jednorazowe worki papierowe oraz przy czem do odkurzacza. Pre-separator ST 1 ze zbiornikiem 100L Nr katalogowy 1103 Pre-separator ST 2 ze zbiornikiem 200L Nr katalogowy

10 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci SPÄNESOG-S Specjalistyczny odkurzacz przemys owy do opi ków metalu, zanieczyszcze pokrytych emulsj. Kompaktowy kszta t i atwo obs ugi. Zmywalny wk ad filtracyjny, odporny na dzia anie wody i oleju. SPÄNESOG to specjalistyczny odkurzacz przemys owy do opi ków metalu, zanieczyszcze pokrytych emulsj. Zanieczyszczenia sta e i p ynne s zbierane w pojemniku i oddzielane. Drobny py jest filtrowany przez wk ad filtracyjny. Gdy zostanie osi gni ty maksymalny poziom zanieczyszcze urz dzenie wy cza si automatycznie w celu usuni cia zebranego pylu. SPÄNESOG-S Dane Techniczne SPÄNESOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Powierzchnia filtra m 2 Zbiornik na py Litry Wymiary (D/S/W) mm Waga kg Nr Katalogowy zbieranie opi ków br zu i ch odziwa na stanowisku frezarki sterowanej numerycznie. -S ,2 4, x 600 x Cechy: Zakres zastosowania: - Zbieranie opi ków metalu i zanieczyszcze pokrytych emulsj. Cechy specjalne: - Zmywalny wk ad filtracyjny, odporny na dzia anie wody i oleju. - Wk ad filtracyjny o wysokiej trwa o ci. 44

11 Spójrzmy na Twoje korzy ci SPÄNESOG-SB SPÄNESOG-SB Dane Techniczne SPÄNESOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Powierzchnia filtra m 2 Zbiornik na py Litry Wymiary (D/S/W) mm Waga kg Nr Katalogowy Recyrkulacja zebranych p ynów i ch odziwa. Mechanizm przechy owy do wózka wid owego. Pozosta e cechy takie jak dla modelu SPÄNESOG. SPÄNESOG-SB jest dodatkowo wyposa ony w system nadmuchu, który s u y do recyrkulacji zasysanych p ynów i ch odziwa. Ka da strona pojemnika zbiorczego posiada wsporniki do przenoszenia przy pomocy wózka wid owego. zbieranie opi ków br zu i ch odziwa na stanowisku frezarki sterowanej numerycznie. -SB ,2 4, x 600 x otwór wlotowy z zaworem zwrotnym. filtr siatkowy. zawór spustowy do p ynów. Cechy: wysokiej trwa o ci wk ad filtracyjny odporny na dzia anie wody i oleju. Zakres zastosowania: - Maszynowe czyszczenie wiertarek s upowych. - Usuwanie opi ków metalu z ch odziwem. - Czyszczenie stanowisk frezarskich i wiertarskich sterowanych numerycznie. Cechy specjalne: - Mo liwo prze czania pomi dzy trybem ssania i nadmuchu. - Pojemnik zbiorczy wyposa ony we wsporniki do przenoszenia przy pomocy wózka wid owego. mechanizm przechy owy. wy cznik membranowy. turbina ss ca. ODKURZACZE PRZEMYS OWE wspornik do wózka wid owego (mechanizm przechy owy widlaka). wy cznik bezpiecze stwa z wy wietlaczem kierunku obrotów. silnik 3-fazowy. 45

12 ABSAUGTECHNIK ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Odkurzacz na mokro MULTISOG-SRM Opcjonalny wk ad do filtrowania wody. Kompaktowy kszta t i atwo obs ugi. Mo liwo odkurzania na mokro MULTISOG-SRM zosta opracowany specjalnie do odkurzania i zbierania wody. Mo e by stosowany mi dzy innymi do oczyszczania zalanych pomieszcze, opró niania i czyszczenia basenów. Cechy: Zakres zastosowania: - Usuwanie wody. Mo liwo zastosowania jako odkurzacz przemys owy do suchych py ów. Maksymalna wydajno : Woda: 2L/min. Powietrze: 40L/min. MULTISOG-SRM MULTISOG-SRM wykorzystywany do oczyszczania zalanego pomieszczenia. MULTISOG-SRM wykorzystywany do czyszczenia basenu. Dane Techniczne\ MULTISOG Maks. przep yw powietrza l/min. -SRM 4.0 filtr zanieczyszcze gruboziarnistych g owica odkurzacza Przy cze wyp ywu wody C-42 Maks. podci nienie Napi cie Silnik Maks. wydajno Maks. podniesienie wody Wymiary (D/S/W) Waga Pa V kw l/min. m mm kg , x 0 x w cznik membranowy podstawa z kó kami oraz mo liwo ci zamontowania akcesoriów pod czenie wlotu pod czenie wylotu pompa Nr Katalogowy 4522 W zawór spustowy 46

13 Spójrzmy na Twoje korzy ci Odkurzacz na mokro i na sucho MULTISOG-1, -2, -3 Odpowiedni do zbierania py u, brudu i p ynów. Kompaktowy kszta t i atwo obs ugi. atwe usuwanie zebranego py u. MULTISOG-1 Dane Techniczne MULTISOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica przy cza wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Zbiornik na py Litry Wy miary (D/S/W) mm Waga kg Nr Katalogowy MULTISOG-1, -2 i 3 to odkurzacze przemys owe odpowiednie do zbierania py u, brudu i p ynów. MULTISOG jest dost pny w trzech ró nych wersjach. Czyszczenie maszyny przy u yciu MULTISOG , x 0 x x 1, x , x 490 x MULTISOG 1 zosta zaprojektowany do sprz tania w warsztatach, biurach i obiektach mieszkalnych. Model o wi kszej mocy MULTISOG 2 zosta wyposa ony w dwa silniki i posiada wi ksz moc, tak aby sprosta trudniejszym zadaniom. MULTISOG 3 posiada pojemnik ze stali nierdzewnej. Cechy: Zakres zastosowania: - Prace porz dkowe w biurach i innych miejscach pracy. Cechy specjalne: - Papierowe worki filtracyjne. - Filtr z tkaniny. - Mechaniczny zawór odcinaj cy p yny. ODKURZACZE PRZEMYS OWE ABSAUGTECHNIK 47

14 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Odkurzacz na mokro i na sucho MULTISOG-3 Odpowiedni do zbierania py u, brudu i p ynów. Wyposa ony w pojemnik ze stali nierdzewnej o wysokiej trwa o ci. Kompaktowy kszta t i atwo obs ugi. atwe usuwanie zebranego py u. MULTISOG 3 to odkurzacz na mokro i na sucho, który posiada pojemnik ze stali nierdzewnej. Dzi ki wysokiej mocy ss cej jest bardzo uniwersalny. Cechy: Zakres zastosowania: - Prace porz dkowe w biurach i warsztatach. Cechy specjalne: - Papierowe worki filtracyjne. - Filtr z tkaniny. - Mechaniczny zawór odcinaj cy p yny. - Pojemnik ze stali nierdzewnej. Dane techniczne s. 47 MULTISOG-3 PRETTYBOY 309 MULTISOG-3 u ywany do czyszczenia przy wiertarce s upowej. PRETTYBOY 309 Lekki i bardzo por czny odkurzacz z dok adnym wk adem filtracyjnym. Dzi ki mocy 900 Wat i sile ss cej Pa jest idealnym rozwi zaniem do czyszczenia biur. Odkurzacz jest dostarczany z zestawem standardowych ko cówek i akcesoriów. Nr katalogowy 5309 ESTA FURNACE VACUUM PRETTYBOY ESTA FURNACE VACUUM Ma y, mobilny odkurzacz o wysokiej mocy wykonany ze stali nierdzewnej. Jest szczególnie popularny w ród pracowników bran y wentylacyjnej i ogrzewnictwa. Odkurzacz jest dostarczany z zestawem standardowych ko cówek i akcesoriów. Nr katalogowy 5305 odkurzacz ESTA FURNACE VACUUM 48

15 Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. Jednorazowe worki filtracyjne W e Numer katalogowy Jednorazowe worki filtracyjne (1komplet=5sztuk) 6020 Jednorazowe worki filtracyjne (1komplet=10sztuk) 3017 Jednorazowe worki filtracyjne (1komplet=10sztuk) 17 Jednorazowe worki filtracyjne (1komplet=10sztuk) 5317 FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Plastikowe worki na zanieczyszczenia (pojemno oko o 100L, 1 komplet=10sztuk) Tkaninowe worki filtracyjne (1komplet=10sztuk) 3817 W do odkurzacza Ø 36mm, d ugo 3m, z przy czem i ko cówk 3601 ODKURZACZE PRZEMYS OWE W do odkurzacza Ø 36mm, d ugo 3m, z przy czem, ko cówk i dwiema rurami 3910 W do odkurzacza Ø 36mm, czarny, odporny na za amania, bez przy czy, sprzedawany na metry 3602 W do odkurzacza do wody ø 38mm, d ugo 5m, z dwoma przy czami 3801 W ciekowy ø mm, d ugo 10m, z przy czem 3912 W powrotny ø mm, d ugo 2m, z przy czem i ko cówk rozprowadzaj c 3812 W do odkurzacza ø mm, d ugo 2m, odporny na za amania, z przy czami 01 49

16 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Numer katalogowy W e W do odkurzacza ø mm, czarny, odporny na za amania, bez przy czy, sprzedawany na metry 02 W PU, testowany B1 ø mm, d ugo 3m, o wysokiej trwa o ci, ze stalowymi przy czami 6001 W PU, testowany B1 ø mm, sprzedawany na metry W odporny na cieranie specjalnego zastosowania, PU, ø mm, d ugo 3m, prze roczysty, z przy czami 21 W odporny na cieranie specjalnego zastosowania, PU, ø mm, prze roczysty, sprzedawany na metry 22 Ssawki/Szczotki Ssawki o wysokiej trwa o ci do czyszczenia pod óg, ø 36mm, 360mm szeroko ci, z kó kami prowadz cymi o regulowanej wysoko ci 3605 Uniwersalna szczotka do czyszczenia pod óg ø 36mm, 360mm szeroko ci 3607 Ssawka do zbierania wody Szeroko 400mm 3606 Ssawka szczelinowa Ø 36 mm 3609 Uniwersalna szczotka do odkurzacza ø 36mm, otwór boczny 100mm, podwójne szczotki o krótkim i g stym w osiu 3610 Szczotka do odkurzacza okr g a ø 36mm, otwór okr g y 55mm, d ugie i g ste w osie 3611 Szczotka do grzejników Ø 36 mm 3612

17 Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. Ssawki/Szczotki Numer katalogowy Ssawka do czyszczenia dna basenu Szeroko 460mm 3808 Szczotka do czyszczenia samochodu 120*30 mm 3613 FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Metalowa szczotka do czyszczenia pod óg ø mm okr g a, szeroko 0mm, do modelu B-1, z dwoma kó kami prowadz cymi o regulowanej wysoko ci 6008 Metalowa ssawka szczelinowa ø mm okr g a, chromowana, otwór 95mm 59 Szeroka ssawka metalowa do odkurzania ø mm okr g a, chromowana, otwór 115mm 60 Wzmocniona szczotka do czyszczenia pod óg ø mm, szeroko 0mm, o wysokiej wytrzyma o ci, z dwoma kó kami prowadz cymi o regulowanej wysoko ci 08 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Ssawka szczelinowa ø mm (58mm), szeroko 3mm 04 Ssawka do odkurzania punktowego Gumowa, otwór 10mm mo e zosta powi kszony do ø 25mm poprzez odci cie ko cówki 09 Ssawka do czyszczenia maszyn ø mm, gumowa, otwór ss cy 95x15mm, w zestawie ko cówka sto kowa z aluminium 10 Ssawka do czyszczenia rur (szczotka pó okr g a) ø mm, do czyszczenia trudnodost pnej powierzchni rur o maksymalnej rednicy 100mm 11 Ssawka do czyszczenia rur (szczotka pó okr g a) ø mm, do czyszczenia trudnodost pnej powierzchni rur o maksymalnej rednicy 200mm 12 Kwadratowa ssawka ø mm, wykonany z PCV, do zasysania lekkiego py u i cz stek 07 51

18 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Numer katalogowy Ssawki/Szczotki Metalowa szczotka do czyszczenia pod óg Do modeli DUROSOG, z w em przy czeniowym 18 Metalowa szczotka do czyszczenia pod óg Do modeli EUROSOG, z w em przy czeniowym 03 Szeroka ssawka ø 63mm, otwór ss cy 110x30mm Ssawka szczelinowa ø 63mm, otwór ss cy Rury do czyszczenia pod óg Rura Ø 35mm, 2 elementy, d ugo 530mm 3603 Rura Ø mm, 2 elementy, d ugo 1200mm, zakrzywiona, aluminiowa, z wlotem sto kowym 13 Rura Ø mm, d ugo 10mm, aluminium 20 Rura, Ø mm, 2 elementy, d ugo 1400mm, zakrzywiona, ze stali nierdzewnej 6013 Pozosta e akcesoria Przed u enie teleskopowe D ugo regulowana od 2,4 do 4,8m 2304 Zawór Z zaworem kulowym do w a wylotowego 3915 Przy cze pier cie obrotowy Ø mm, wykonany z PCV 35 Kolanko 90 stopni T oczone 26 Adapter uniwersalny Ø 28 mm, wykonany z PCV, do pod czenia narz dzi r cznych

19 Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. Pozosta e akcesoria Numer zamówienia FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Ssawa do odprowadzania py u z tarczy ciernej Ø mm, wykonany z blachy 14 Ssawa do odprowadzania py u Ø mm, wykonany z blachy, do umieszczenia na stole roboczym 24 Z czka w a Ø mm, z czka do czenia dwóch w y 19 Z czka w a Ø mm, z czka do czenia dwóch w y z ko cówkami sto kowymi 29 Pier cie obrotowy Ø mm, wykonany ze stali, galwanizowany, do w y specjalistycznych modelu B Z czka w a Ø mm, wykonana z aluminium 16 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Pre-separatory Pre-separator Piggy-back Do odkurzaczy przemys owych DUROSOG-W i I-D 1104 Pre-separator TR 1, Ø mm, Pojemnik 100L, podstawa na kó kach, pojemnik z plastikowym workiem, pokrywa z otworem wlotowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza 1100 Pre-separator TR 2, Ø mm, Pojemnik 200L, podstawa na kó kach, pojemnik z plastikowym workiem, pokrywa z otworem wlotowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza

20 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Numer katalogowy Pre-separatory Pre-separator NA 1, Ø mm, Pojemnik 100L, podstawa na kó kach, pojemnik z koszem siatkowym, pokrywa z otworem wlotowym, zaworem p ywakowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza 1102 Pre-separator NA 2, Ø mm, Pojemnik 200L, podstawa na kó kach, pojemnik z koszem siatkowym, pokrywa z otworem wlotowym, zaworem p ywakowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza 1202 Pre-separator ST 1, Ø mm, Pojemnik 100L, podstawa na kó kach, pojemnik z pod czeniem w a na ciance bocznej, obudow filtra i filtrem z tkaniny, w którym umieszcza si jednorazowe worki papierowe oraz z przy czem do odkurzacza 1103 Pre-separator ST 2, Ø mm, Pojemnik 200L, podstawa na kó kach, pojemnik z pod czeniem w a na ciance bocznej, obudow filtra i filtrem z tkaniny, w którym umieszcza si jednorazowe worki papierowe oraz z przy czem do odkurzacza 1203 Zadzwo do nas a z przyjemno ci udzielimy Tobie pomocy. Tel. +48(0)

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laser dla ka dego The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Dla ka dego, do wszystkiego Jest wiele powodów, aby wybra Platino PLATINO to uniwersalne, wykorzystywane na ca ym wiecie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo