ODKURZACZE PRZEMYS OWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODKURZACZE PRZEMYS OWE"

Transkrypt

1 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Dla przemys owego czyszczenia maszyn, pod óg i stanowisk pracy. EUROSOG DUROSOG WHISPERSOG SPÄNESOG MULTISOG Zakres zastosowania Przemys konstrukcyjny Przemys chemiczny Poligrafia Przemys w ókienniczy Serwis sprz taj cy Hurtownie i zak ady przemys owe Warsztaty rzemie lnicze Warsztaty naprawy pojazdów Przemys budowy maszyn Obróbka naturalnego i sztucznego kamienia (kamieniarstwo) Przemys papierniczy Przemys stolarski Przemys tekstylny EUROSOG dla bezpo redniego odci gu py u drzewnego DUROSOG podczas czyszczenia maszyny produkcyjnej Firmy transportowe WHISPERSOG u yty do sprz tania pod ogi SPÄNESOG w przemy le obr. skrawaniem Certyfikaty: MULTISOG czyszcz cy wiertark MULTISOG SRM odkurzacz na mokro zastosowany do czyszczenia basenu 35

2 ODKURZACZE PRZEMYS OWE ESTA przemys owe odkurzacze wprowadzenie i przegl d produktów. Wprowadzenie. Przemys owe odkurzacze ESTA oferuj rozwi zanie w wielu zastosowaniach. Wszystkie nasze produkty charakteryzuj si wysokimi parametrami odci gu i starann jako ci wykonania. Kompaktowa i solidna budowa odkurzaczy przemys owych oraz doskona e w a ciwo ci manewrowe czyni je wysoce mobilnymi. Przegl d produktów Seria EUROSOG jest przeznaczona do suchych typów zanieczyszcze. Odkurzacze mog by zasilane pr dem jedno lub trójfazowym. Modele DUROSOG s rekomendowane dla lepkich zanieczyszcze i w ókien. Z dodatkowym pre-separatorem jednostka ta mo e poch ania opi ki metalowe z ch odziwem. WHISPERSOG jest bardzo cichym ale równie mocnym odkurzaczem przemys owym, który zosta specjalnie zaprojektowany do pracy ci g ej. Do poch aniania metalowych drobin i emulsji zalecamy nasz model SPÄNESOG. Modele MULTISOG mog by u ywane zarówno do suchych jak i mokrych zanieczyszcze. Por czne PRETTYBOY 309 i ESTA FURNANCE CLEANER zamykaj nasz ofert. 36

3 ESTA przemys owe odkurzacze korzy ci, dla których op aca si je posiada Szeroki zakres akcesoriów i opcjonalne cechy: Nasz szeroki zakres akcesoriów i opcji daje idealne rozwi zanie wszystkich Twoich problemów z py ami. Oto niektóre z naszych propozycji akcesoriów i opcjonalnego wyposa enia. Akcesoria: pre-separatory dla ró nych typów materia ów przy cza wysokiego podci nienia przewody i z cza Opcje wyposa enia: specjalne napi cie elektryczne specjalne filtry kolor na zamówienie klienta t umiki powietrza wylotowego Wysoka moc ss ca i mobilno Przemys owe odkurzacze ESTA posiadaj du moc i wysok mobilno. Czyni to je wyj tkowo u ytecznymi do rednio obci aj cych zada lub do pracy ci g ej nawet wielozmianowej zawsze dobierzemy prawid owy sprz t do twojej pracy. ODKURZACZE PRZEMYS OWE Certyfikaty: Jako wykonania Przemys owe odkurzacze ESTA zachowuj wysok jako. Nasze wysokie standardy jako ci osi gamy dzi ki: wewn trznej i ko cowej kontroli jako ci certyfikowanym metod produkcyjnym certyfikaty niezale nych jednostek kontroluj cych jak TÜV, BG niemieckiej my li technicznej 37

4 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci EUROSOG-W Wysoko wydajne przemys owe odkurzacze do suchych typów py u Kompaktowa i atwa w obs udze budowa atwe i czyste usuwanie worków filtracyjnych Opcjonalnie certyfikat dla py ów klasy M i H EUROSOG jest wysoko wydajnym odkurzaczem przemys owym dla trocin, wiórów, drobnych i sypkich rodzajów py u. Mo e by atwo przemieszczany. Opatentowany mechanizm odchylania do ty u obudowy filtrów pozwala na atwy dost p do zgromadzonych zanieczyszcze. Cechy: Zakres zastosowania: - Czy ci miejsce pracy z trocin, wiórów i drobnych py ów Specjalne cechy: - R czny mechanizm czyszczenia wk adów filtrów - Dost pne wk ady filtrów dla py ów klasy M i H - Dost pne certyfikaty M, H - Opatentowany mechanizm odchylania do ty u obudowy filtrów - Model zasilany pr dem zmiennym EUROSOG-W Dane Techniczne Dysza k towa odkurzacza mo e zebra py i brud nawet z ma ych szczelin Certyfikaty (modele zasilane pr dem zmiennym) EUROSOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Powierzchnia filtra m 2 Zbiornik na py Litry Wymiary (D/S/W) mm Waga kg Nr Katalogowy -W -I-D x 1,0 2,2 2 / 5 2 / x x 670 x x patrz na prawo patrz na prawo EUROSOG-W/N (model standardowy) Numer katalogowy: EUROSOG-W/M Z certyfikatem TÜV (py klasy M) Numer katalogowy: EUROSOG-W/H Z certyfikatem TÜV (py klasy H) Numer katalogowy:

5 EUROSOG-I-D Spójrzmy na Twoje korzy ci Wysoko wydajne przemys owe odkurzacze do py ów suchych Przygotowany do pracy ci g ej Kompaktowa i atwa w obs udze budowa Wygodne usuwanie torby filtra Opcjonalnie certyfikat dla py ów klasy M i H a równie dodatkowe certyfikaty B1 i H2 dla py ów drzewnych EUROSOG-I-D Nagrodzony z otym medalem Ministra Gospodarki za wyró niaj ce osi gni cia w sferze innowacji Certyfikaty (modele zasilane pr dem trójfazowym) W przeciwie stwie do EUROSOG-W (zasilanie jednofazowe 230 V) EUROSOG I-D (zasilanie trójfazowe) jest przeznaczony do okre lonych zastosowa w pracy ci g ej. EUROSOG-I-D z oprzyrz dowaniem do odkurzania pod ogi w warsztacie Cechy: Zakres zastosowania: - Rekomendowany do czyszczenia miejsca pracy z wiórów, trocin i drobnych py ów - EUROSOG I-D z certyfikatem H2 równie do stosowania w bezpo rednim oczyszczaniu stanowisk w przemy le drzewnym Specjalne cechy: - R czny mechanizm czyszczenia wk adów filtrów - Dost pne wk ady filtrów dla py ów klasy M i H - Dost pne certyfikaty M, H, H2 i B1 - Model zasilany pr dem trójfazowym ODKURZACZE PRZEMYS OWE EUROSOG-I-D/N (model standardowy) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/M Z certyfikatem TÜV (py klasy M) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/H Z certyfikatem TÜV (py klasy H) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/M/B1 Z certyfikatem TÜV (py klasy M) oraz dodatkowo certyfikat B1 (odpowiedni do odci gania suchych i atwopalnych typów py u w strefie 22) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/H/B1 Z certyfikatem TÜV (py klasy H) oraz dodatkowo certyfikat B1 (odpowiedni do odci gania suchych i atwopalnych typów py u w strefie 22) Numer katalogowy: EUROSOG-I-D/M/B1/H2 Z certyfikatem TÜV (py klasy M) oraz dodatkowo certyfikat B1 (odpowiedni do odci gania suchych i atwopalnych typów py u w strefie 22) i certyfikatem TÜV ( klasy H2 dla py ów drzewnych) Numer katalogowy:

6 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci DUROSOG-W Przy wykorzystaniu specjalnej technologii filtracji ten model jest przeznaczony do py ów suchych, lepkich i ze sk onno ci do zatykania wk adów filtra Kompaktowa i atwa w obs udze budowa Wygodne usuwanie zebranego py u Opcjonalnie certyfikat dla py ów klasy M i H U ywaj c specjaln technologi filtracji ten model jest przeznaczony do zanieczyszcze suchych, lepkich i ze sk onno ci do zatykania wk adów. Zbiornik pre-separatora wychwytuje gruboziarniste cz stki a drobny py jest gromadzony w atwo dost pnym worku. Pojemnik pre-separatora mo e by wyj ty za pomoc jednego ruchu. W tym miejscu gromadz si wi ksze py y i zanieczyszczenia. DUROSOG-W DUROSOG-W w czasie pracy atwe usuwanie zanieczyszcze dzi ki jednorazowemu papierowemu workowi filtracyjnemu. Dane Techniczne Cechy: DUROSOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm -W 3 Przetestowane dla py u klasy M i H Zakres zastosowania: - Do lepkich py ów i substancji maj cych tendencje do zatykania filtra Maks. podci nienie Napi cie Pa V Specjalne cechy: - Pre-separator Silnik Powierzchnia filtra* kw m 2 3 x 1,0 3 - Jednorazowe papierowe worki filtracyjne Zbiornik pre-separatora Zbiornik na py Litry Litry Certyfikat dla py ów klasy M i H W ymiary (D/S/W) mm 660 x 660 x 9 Waga kg 41 Nr Katalogowy DUROSOG-W/N (Model standardowy) 8024N DUROSOG-W/M (Klasyfikacja py u M) 8024M DUROSOG-W/H (Klasyfikacja py u H) 8024H * Filtr tylko w modelach z certyfikatami 40

7 Spójrzmy na Twoje korzy ci DUROSOG-I-D DUROSOG-I-D Dane Techniczne DUROSOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Napi cie Pa Silnik kw Powierzchnia filtra* m 2 Zbiornik pre-separatora Zbiornik na py Wymiary (D/S/W) Waga V Litry Litry mm kg Dla okre lonych zastosowa w pracy ci g ej Przy wykorzystaniu specjalnej technologii filtracji ten model jest przeznaczony do zanieczyszcze suchych, lepkich i ze sk onno ci do zatykania wk adów filtra Nr Katalogowy DUROSOG-I-D/N (Model standardowy) DUROSOG-I-D/M (Klasyfikacja py u M) DUROSOG-I-D/H (Klasyfikacja py u H) DUROSOG-I-D/M/B1(Klasyfikacja py u M, Certyfikat B1) DUROSOG-I-D/H/B1(Klasyfikacja py u H, Certyfikat B1) W przeciwie stwie do DUROSOG- W (zasilanie jednofazowe ) DUROSOG I-D (zasilanie trójfazowe) jest przeznaczony do pracy ci g ej. W po czeniu z certyfikatem B1 jednostka ta mo e by równie u ywana DUROSOG-I-D w czasie pracy -I-D , x 630 x N 8120M 8120H 8121B 8122B Kompaktowa i atwa w obs udze budowa Wygodne usuwanie zebranego py u Opcjonalnie certyfikat dla py ów klasy M, H i B1 do atwopalnych typów py ów w strefie 22. Wszystkie pozosta e specyfikacje tego modelu s identyczne z DUROSOG-W. Przy cze wlotowe odkurzacza Pier cie dociskaj cy Pier cie podtrzymuj cy Filtr ko cowy Cechy: Pokrywa Zakres zastosowania: - Zasilany trójfazowo, przemys owy odkurzacz do pracy ci g ej Pojemnik pre-separatora Jednorazowy worek filtracyjny Tkaninowy worek filtracyjny Pojemnik - Idealny do lepkich substancji i py ów maj cych tendencje do zatykania filtra Specjalne cechy: - Zbiornik pre-separatora - Jednorazowe papierowe worki filtracyjne - Certyfikat dla py ów klasy M, H i B1 Z certyfikatem TÜV (py klasy M i H) oraz dodatkowo certyfikat B1 (odpowiedni do wsysania suchych i atwopalnych typów py u w strefie 22) ODKURZACZE PRZEMYS OWE 41

8 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci WHISPERSOG Bardzo cichy i wydajny odkurzacz przemys owy do suchych py ów Przeznaczony do pracy ci g ej Podlegaj cy czyszczeniu d ugotrwa y wk ad filtra atwy dost p do worka z zanieczyszczeniami z opatentowanym mechanizmem odchylania do ty u obudowy filtra WHISPERSOG pracuje du o ciszej przy tych samych osi gach jak konwencjonalne odkurzacze przemys owe. Mo e by u ywany nie tylko jako odkurzacz przemys owy ale jako mobilny poch aniacz pod czony do maszyny generuj cej py. Czyszczenie filtra umo liwia pokr t o, które uruchamia mechanizm czyszcz cy wewn trz obudowy filtra. D ugotrwa e podlegaj ce czyszczeniu wk ady filtrów obni aj koszty eksploatacji w porównaniu do urz dze gdzie zu yte wk ady filtrów wyrzuca si. Zebrany py mo e zosta z atwo ci usuni ty dzi ki opatentowanemu mechanizmowi odchylania do ty u obudowy filtra. Odkurzacz wysokiej mocy WHISPERSOG WHISPERSOG jest odpowiedni do ró nych zastosowa Dane techniczne Cechy: WHISPERSOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Powierzchnia filtra m 2 Zbiornik na py Litry Wymiary (D/S/W) mm (r cznie czyszczony filtr) Waga kg Nr Katalogowy R czny system czyszczenia filtra Pneumatyczny system czyszczenia filtra 2, , x 640 x , , x 640 x Zakres zastosowania: - Czyszczenie miejsca pracy z wiórów, trocin, drobnych i sypkich rodzajów py ów - Bezpo rednie zbieranie py u z r cznych narz dzi i urz dze Specjalne cechy: - R czny, pneumatyczny lub pulsacyjny system czyszczenia filtrów - D ugotrwa e podlegaj ce czyszczeniu wk ady filtrów dla py ów klasy M Pulsacyjny system czyszczenia filtra

9 Spójrzmy na Twoje korzy ci Systemy wst pnego oczyszczania (pre-separatory) do odkurzaczy przemys owych i/lub mobilnych poch aniaczy Idealny dodatek do odkurzaczy przemys owych zastosowany przy sta ych, suchych rodzajach py ów jak równie przy du ych ilo ciach wiórów. Pre-separator piggy back na platformie dla modeli DUROSOG. Specjalistyczny pre-separator dla modeli serii DUROSOG. Pre-separator na platformie mo e by pod czany do dowolnego modelu DUROSOG poniewa ka da jednostka posiada standardowe przy czenie Opis dzia ania Opi ki metalu, które znajduj si w ch odziwie, s zasysane do separatora i zatrzymuj si na pionowo ustawionej siatce filtracyjnej. Ch odziwo wype nia drug cz pojemnika. Gdy zostanie osi gni ty maksymalny poziom p ynu, zawór p ywakowy wy cza ssanie. Dobór pre-separatora w zale no ci od zastosowania? Praca na sucho Ci kie, gruboziarniste zanieczyszczenia i du a ilo py u. Dostawa obejmuje: Podstaw z kó kami, pojemnik preseparatora z workiem plastikowym, pokryw z otworami wlotowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza. Pre-separator TR 1 ze zbiornikiem 100L Nr katalogowy 1100 Pre-separator TR 2 ze zbiornikiem 200L Nr katalogowy 1200 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Praca na mokro Opi ki znajduj ce si w p ynie (wióry metalowe i inne gruboziarniste zanieczyszczenia) s zatrzymywane na filtrze siatkowym. Ch odziwo sp ywa do pojemnika opró nianego przez zawór spustowy. Dostawa obejmuje: Podstaw z kó kami, pojemnik pre-separatora z filtrem siatkowym, pokryw z zaworem p ywakowym, otworami wlotowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza. Pre-separator NA 1 ze zbiornikiem 100L Nr katalogowy 1102 Pre-separator NA 2 ze zbiornikiem 200L Nr katalogowy 1202 Py i lekkie zanieczyszczenia Du e ilo ci lekkich zanieczyszcze oraz py u powinny by zbierane w jednorazowych workach papierowych. Dostawa obejmuje: Podstaw z kó kami, pojemnik pre-separatora z pod czeniem w a na ciance bocznej, obudow filtra i filtr z tkaniny, w którym umieszcza si jednorazowe worki papierowe oraz przy czem do odkurzacza. Pre-separator ST 1 ze zbiornikiem 100L Nr katalogowy 1103 Pre-separator ST 2 ze zbiornikiem 200L Nr katalogowy

10 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci SPÄNESOG-S Specjalistyczny odkurzacz przemys owy do opi ków metalu, zanieczyszcze pokrytych emulsj. Kompaktowy kszta t i atwo obs ugi. Zmywalny wk ad filtracyjny, odporny na dzia anie wody i oleju. SPÄNESOG to specjalistyczny odkurzacz przemys owy do opi ków metalu, zanieczyszcze pokrytych emulsj. Zanieczyszczenia sta e i p ynne s zbierane w pojemniku i oddzielane. Drobny py jest filtrowany przez wk ad filtracyjny. Gdy zostanie osi gni ty maksymalny poziom zanieczyszcze urz dzenie wy cza si automatycznie w celu usuni cia zebranego pylu. SPÄNESOG-S Dane Techniczne SPÄNESOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Powierzchnia filtra m 2 Zbiornik na py Litry Wymiary (D/S/W) mm Waga kg Nr Katalogowy zbieranie opi ków br zu i ch odziwa na stanowisku frezarki sterowanej numerycznie. -S ,2 4, x 600 x Cechy: Zakres zastosowania: - Zbieranie opi ków metalu i zanieczyszcze pokrytych emulsj. Cechy specjalne: - Zmywalny wk ad filtracyjny, odporny na dzia anie wody i oleju. - Wk ad filtracyjny o wysokiej trwa o ci. 44

11 Spójrzmy na Twoje korzy ci SPÄNESOG-SB SPÄNESOG-SB Dane Techniczne SPÄNESOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica otworu wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Powierzchnia filtra m 2 Zbiornik na py Litry Wymiary (D/S/W) mm Waga kg Nr Katalogowy Recyrkulacja zebranych p ynów i ch odziwa. Mechanizm przechy owy do wózka wid owego. Pozosta e cechy takie jak dla modelu SPÄNESOG. SPÄNESOG-SB jest dodatkowo wyposa ony w system nadmuchu, który s u y do recyrkulacji zasysanych p ynów i ch odziwa. Ka da strona pojemnika zbiorczego posiada wsporniki do przenoszenia przy pomocy wózka wid owego. zbieranie opi ków br zu i ch odziwa na stanowisku frezarki sterowanej numerycznie. -SB ,2 4, x 600 x otwór wlotowy z zaworem zwrotnym. filtr siatkowy. zawór spustowy do p ynów. Cechy: wysokiej trwa o ci wk ad filtracyjny odporny na dzia anie wody i oleju. Zakres zastosowania: - Maszynowe czyszczenie wiertarek s upowych. - Usuwanie opi ków metalu z ch odziwem. - Czyszczenie stanowisk frezarskich i wiertarskich sterowanych numerycznie. Cechy specjalne: - Mo liwo prze czania pomi dzy trybem ssania i nadmuchu. - Pojemnik zbiorczy wyposa ony we wsporniki do przenoszenia przy pomocy wózka wid owego. mechanizm przechy owy. wy cznik membranowy. turbina ss ca. ODKURZACZE PRZEMYS OWE wspornik do wózka wid owego (mechanizm przechy owy widlaka). wy cznik bezpiecze stwa z wy wietlaczem kierunku obrotów. silnik 3-fazowy. 45

12 ABSAUGTECHNIK ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Odkurzacz na mokro MULTISOG-SRM Opcjonalny wk ad do filtrowania wody. Kompaktowy kszta t i atwo obs ugi. Mo liwo odkurzania na mokro MULTISOG-SRM zosta opracowany specjalnie do odkurzania i zbierania wody. Mo e by stosowany mi dzy innymi do oczyszczania zalanych pomieszcze, opró niania i czyszczenia basenów. Cechy: Zakres zastosowania: - Usuwanie wody. Mo liwo zastosowania jako odkurzacz przemys owy do suchych py ów. Maksymalna wydajno : Woda: 2L/min. Powietrze: 40L/min. MULTISOG-SRM MULTISOG-SRM wykorzystywany do oczyszczania zalanego pomieszczenia. MULTISOG-SRM wykorzystywany do czyszczenia basenu. Dane Techniczne\ MULTISOG Maks. przep yw powietrza l/min. -SRM 4.0 filtr zanieczyszcze gruboziarnistych g owica odkurzacza Przy cze wyp ywu wody C-42 Maks. podci nienie Napi cie Silnik Maks. wydajno Maks. podniesienie wody Wymiary (D/S/W) Waga Pa V kw l/min. m mm kg , x 0 x w cznik membranowy podstawa z kó kami oraz mo liwo ci zamontowania akcesoriów pod czenie wlotu pod czenie wylotu pompa Nr Katalogowy 4522 W zawór spustowy 46

13 Spójrzmy na Twoje korzy ci Odkurzacz na mokro i na sucho MULTISOG-1, -2, -3 Odpowiedni do zbierania py u, brudu i p ynów. Kompaktowy kszta t i atwo obs ugi. atwe usuwanie zebranego py u. MULTISOG-1 Dane Techniczne MULTISOG Maks. przep yw powietrza m 3 /h rednica przy cza wlotowego mm Maks. podci nienie Pa Napi cie V Silnik kw Zbiornik na py Litry Wy miary (D/S/W) mm Waga kg Nr Katalogowy MULTISOG-1, -2 i 3 to odkurzacze przemys owe odpowiednie do zbierania py u, brudu i p ynów. MULTISOG jest dost pny w trzech ró nych wersjach. Czyszczenie maszyny przy u yciu MULTISOG , x 0 x x 1, x , x 490 x MULTISOG 1 zosta zaprojektowany do sprz tania w warsztatach, biurach i obiektach mieszkalnych. Model o wi kszej mocy MULTISOG 2 zosta wyposa ony w dwa silniki i posiada wi ksz moc, tak aby sprosta trudniejszym zadaniom. MULTISOG 3 posiada pojemnik ze stali nierdzewnej. Cechy: Zakres zastosowania: - Prace porz dkowe w biurach i innych miejscach pracy. Cechy specjalne: - Papierowe worki filtracyjne. - Filtr z tkaniny. - Mechaniczny zawór odcinaj cy p yny. ODKURZACZE PRZEMYS OWE ABSAUGTECHNIK 47

14 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Odkurzacz na mokro i na sucho MULTISOG-3 Odpowiedni do zbierania py u, brudu i p ynów. Wyposa ony w pojemnik ze stali nierdzewnej o wysokiej trwa o ci. Kompaktowy kszta t i atwo obs ugi. atwe usuwanie zebranego py u. MULTISOG 3 to odkurzacz na mokro i na sucho, który posiada pojemnik ze stali nierdzewnej. Dzi ki wysokiej mocy ss cej jest bardzo uniwersalny. Cechy: Zakres zastosowania: - Prace porz dkowe w biurach i warsztatach. Cechy specjalne: - Papierowe worki filtracyjne. - Filtr z tkaniny. - Mechaniczny zawór odcinaj cy p yny. - Pojemnik ze stali nierdzewnej. Dane techniczne s. 47 MULTISOG-3 PRETTYBOY 309 MULTISOG-3 u ywany do czyszczenia przy wiertarce s upowej. PRETTYBOY 309 Lekki i bardzo por czny odkurzacz z dok adnym wk adem filtracyjnym. Dzi ki mocy 900 Wat i sile ss cej Pa jest idealnym rozwi zaniem do czyszczenia biur. Odkurzacz jest dostarczany z zestawem standardowych ko cówek i akcesoriów. Nr katalogowy 5309 ESTA FURNACE VACUUM PRETTYBOY ESTA FURNACE VACUUM Ma y, mobilny odkurzacz o wysokiej mocy wykonany ze stali nierdzewnej. Jest szczególnie popularny w ród pracowników bran y wentylacyjnej i ogrzewnictwa. Odkurzacz jest dostarczany z zestawem standardowych ko cówek i akcesoriów. Nr katalogowy 5305 odkurzacz ESTA FURNACE VACUUM 48

15 Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. Jednorazowe worki filtracyjne W e Numer katalogowy Jednorazowe worki filtracyjne (1komplet=5sztuk) 6020 Jednorazowe worki filtracyjne (1komplet=10sztuk) 3017 Jednorazowe worki filtracyjne (1komplet=10sztuk) 17 Jednorazowe worki filtracyjne (1komplet=10sztuk) 5317 FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Plastikowe worki na zanieczyszczenia (pojemno oko o 100L, 1 komplet=10sztuk) Tkaninowe worki filtracyjne (1komplet=10sztuk) 3817 W do odkurzacza Ø 36mm, d ugo 3m, z przy czem i ko cówk 3601 ODKURZACZE PRZEMYS OWE W do odkurzacza Ø 36mm, d ugo 3m, z przy czem, ko cówk i dwiema rurami 3910 W do odkurzacza Ø 36mm, czarny, odporny na za amania, bez przy czy, sprzedawany na metry 3602 W do odkurzacza do wody ø 38mm, d ugo 5m, z dwoma przy czami 3801 W ciekowy ø mm, d ugo 10m, z przy czem 3912 W powrotny ø mm, d ugo 2m, z przy czem i ko cówk rozprowadzaj c 3812 W do odkurzacza ø mm, d ugo 2m, odporny na za amania, z przy czami 01 49

16 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Numer katalogowy W e W do odkurzacza ø mm, czarny, odporny na za amania, bez przy czy, sprzedawany na metry 02 W PU, testowany B1 ø mm, d ugo 3m, o wysokiej trwa o ci, ze stalowymi przy czami 6001 W PU, testowany B1 ø mm, sprzedawany na metry W odporny na cieranie specjalnego zastosowania, PU, ø mm, d ugo 3m, prze roczysty, z przy czami 21 W odporny na cieranie specjalnego zastosowania, PU, ø mm, prze roczysty, sprzedawany na metry 22 Ssawki/Szczotki Ssawki o wysokiej trwa o ci do czyszczenia pod óg, ø 36mm, 360mm szeroko ci, z kó kami prowadz cymi o regulowanej wysoko ci 3605 Uniwersalna szczotka do czyszczenia pod óg ø 36mm, 360mm szeroko ci 3607 Ssawka do zbierania wody Szeroko 400mm 3606 Ssawka szczelinowa Ø 36 mm 3609 Uniwersalna szczotka do odkurzacza ø 36mm, otwór boczny 100mm, podwójne szczotki o krótkim i g stym w osiu 3610 Szczotka do odkurzacza okr g a ø 36mm, otwór okr g y 55mm, d ugie i g ste w osie 3611 Szczotka do grzejników Ø 36 mm 3612

17 Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. Ssawki/Szczotki Numer katalogowy Ssawka do czyszczenia dna basenu Szeroko 460mm 3808 Szczotka do czyszczenia samochodu 120*30 mm 3613 FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Metalowa szczotka do czyszczenia pod óg ø mm okr g a, szeroko 0mm, do modelu B-1, z dwoma kó kami prowadz cymi o regulowanej wysoko ci 6008 Metalowa ssawka szczelinowa ø mm okr g a, chromowana, otwór 95mm 59 Szeroka ssawka metalowa do odkurzania ø mm okr g a, chromowana, otwór 115mm 60 Wzmocniona szczotka do czyszczenia pod óg ø mm, szeroko 0mm, o wysokiej wytrzyma o ci, z dwoma kó kami prowadz cymi o regulowanej wysoko ci 08 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Ssawka szczelinowa ø mm (58mm), szeroko 3mm 04 Ssawka do odkurzania punktowego Gumowa, otwór 10mm mo e zosta powi kszony do ø 25mm poprzez odci cie ko cówki 09 Ssawka do czyszczenia maszyn ø mm, gumowa, otwór ss cy 95x15mm, w zestawie ko cówka sto kowa z aluminium 10 Ssawka do czyszczenia rur (szczotka pó okr g a) ø mm, do czyszczenia trudnodost pnej powierzchni rur o maksymalnej rednicy 100mm 11 Ssawka do czyszczenia rur (szczotka pó okr g a) ø mm, do czyszczenia trudnodost pnej powierzchni rur o maksymalnej rednicy 200mm 12 Kwadratowa ssawka ø mm, wykonany z PCV, do zasysania lekkiego py u i cz stek 07 51

18 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Numer katalogowy Ssawki/Szczotki Metalowa szczotka do czyszczenia pod óg Do modeli DUROSOG, z w em przy czeniowym 18 Metalowa szczotka do czyszczenia pod óg Do modeli EUROSOG, z w em przy czeniowym 03 Szeroka ssawka ø 63mm, otwór ss cy 110x30mm Ssawka szczelinowa ø 63mm, otwór ss cy Rury do czyszczenia pod óg Rura Ø 35mm, 2 elementy, d ugo 530mm 3603 Rura Ø mm, 2 elementy, d ugo 1200mm, zakrzywiona, aluminiowa, z wlotem sto kowym 13 Rura Ø mm, d ugo 10mm, aluminium 20 Rura, Ø mm, 2 elementy, d ugo 1400mm, zakrzywiona, ze stali nierdzewnej 6013 Pozosta e akcesoria Przed u enie teleskopowe D ugo regulowana od 2,4 do 4,8m 2304 Zawór Z zaworem kulowym do w a wylotowego 3915 Przy cze pier cie obrotowy Ø mm, wykonany z PCV 35 Kolanko 90 stopni T oczone 26 Adapter uniwersalny Ø 28 mm, wykonany z PCV, do pod czenia narz dzi r cznych

19 Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. Pozosta e akcesoria Numer zamówienia FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Ssawa do odprowadzania py u z tarczy ciernej Ø mm, wykonany z blachy 14 Ssawa do odprowadzania py u Ø mm, wykonany z blachy, do umieszczenia na stole roboczym 24 Z czka w a Ø mm, z czka do czenia dwóch w y 19 Z czka w a Ø mm, z czka do czenia dwóch w y z ko cówkami sto kowymi 29 Pier cie obrotowy Ø mm, wykonany ze stali, galwanizowany, do w y specjalistycznych modelu B Z czka w a Ø mm, wykonana z aluminium 16 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Pre-separatory Pre-separator Piggy-back Do odkurzaczy przemys owych DUROSOG-W i I-D 1104 Pre-separator TR 1, Ø mm, Pojemnik 100L, podstawa na kó kach, pojemnik z plastikowym workiem, pokrywa z otworem wlotowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza 1100 Pre-separator TR 2, Ø mm, Pojemnik 200L, podstawa na kó kach, pojemnik z plastikowym workiem, pokrywa z otworem wlotowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza

20 ODKURZACZE PRZEMYS OWE Spójrzmy na Twoje korzy ci Akcesoria i przy cza Wysoka jako wykonania. Zgodno z ko cówkami i akcesoriami ESTA. FURNACE VACUUM PRETTYBOY MULTISOG-1 MULTISOG-2 MULTISOG-3 MULTISOG-SRM DUROSOG-W/N DUROSOG-W/M DUROSOG-W/H DUROSOG-I-D/N DUROSOG-I-D/M DUROSOG-I-D/H DUROSOG-I-D/M/B1 DUROSOG-I-D/H/B1 EUROSOG-W/N EUROSOG-W/M EUROSOG-W/H EUROSOG-I-D/N EUROSOG-I-D/M EUROSOG-I-D/H EUROSOG-I-D/M/B1 EUROSOG-I-D/M/B1/H2 SPÄNESOG-S SPÄNESOG-SB WHISPERSOG 2.2 FM WHISPERSOG 2.2 FA WHISPERSOG 2.2 Jet WHISPERSOG 3.0 FM WHISPERSOG 3.0 FA Numer katalogowy Pre-separatory Pre-separator NA 1, Ø mm, Pojemnik 100L, podstawa na kó kach, pojemnik z koszem siatkowym, pokrywa z otworem wlotowym, zaworem p ywakowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza 1102 Pre-separator NA 2, Ø mm, Pojemnik 200L, podstawa na kó kach, pojemnik z koszem siatkowym, pokrywa z otworem wlotowym, zaworem p ywakowym i wylotowym do pod czenia odkurzacza 1202 Pre-separator ST 1, Ø mm, Pojemnik 100L, podstawa na kó kach, pojemnik z pod czeniem w a na ciance bocznej, obudow filtra i filtrem z tkaniny, w którym umieszcza si jednorazowe worki papierowe oraz z przy czem do odkurzacza 1103 Pre-separator ST 2, Ø mm, Pojemnik 200L, podstawa na kó kach, pojemnik z pod czeniem w a na ciance bocznej, obudow filtra i filtrem z tkaniny, w którym umieszcza si jednorazowe worki papierowe oraz z przy czem do odkurzacza 1203 Zadzwo do nas a z przyjemno ci udzielimy Tobie pomocy. Tel. +48(0)

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY ODCI GOWE

WENTYLATORY ODCI GOWE WENTYLATORY ODCI GOWE atwo i wysoka wydajno odprowadzania py u i dymów RG100 800 RG z ramieniem odci gowym RG przeno ny STYROSOG Zakres zastosowania Przemys budowlany Przemys chemiczny Przemys drukarski

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe SERIA IVB 5/7

Odkurzacze przemysłowe SERIA IVB 5/7 Modele IVB 5 i IVB 7 M/H stanowią rozwiązanie dla wymagających klientów i dużej częstotliwości sprzątania w warsztatach, zakładach przemysłowych. Są zgodne z nową normą europejską dotyczącą zbierania pyłów

Bardziej szczegółowo

MOBILNE POCH ANIACZE PY U

MOBILNE POCH ANIACZE PY U MOBILNE POCH ANIACZE PY U Dla maksymalnej efektywno ci w usuwaniu i filtrowaniu zanieczyszczonego py em powietrza DUSTOMAT DUSTOVAC DUSTOMAT-K DUSTOMAT-S Zakres zastosowania: Przemys konstrukcyjny Przemys

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

www.odkurzacz.pl ODKURZACZE PROFESJONALNE

www.odkurzacz.pl ODKURZACZE PROFESJONALNE www.odkurzacz.pl ODKURZACZE PROFESJONALNE POWER JET EHRLE POWER JET 503 (PPL) do zbierania suchych lub mokrych zanieczyszczeń Kompaktowy, silny odkurzacz - prosty w obsłudze, lekki i zwrotny. Cechuje go

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

IV 60/24-2 W IV 60/24-2 W, ,

IV 60/24-2 W IV 60/24-2 W, , IV 60/24-2 W Odkurzacz IV 60/24 2W to odkurzacz jednofazowy z dwoma silnikami oraz zbiornikiem na śmieci o pojemności 60 litrów. Przeznaczony jest do codziennego odkurzania na w wielu gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

FILTRY DYMÓW SPAWALNICZYCH

FILTRY DYMÓW SPAWALNICZYCH Dok adne odci ganie i filtrowanie dymów spawalniczych SRF K-10/K-15 SRF T-2/T-4 SRF SK KAF-70/100 DUSTEX F Spawanie: Stali konstrukcyjnej Stali nierdzewnej (chromowo-niklowej, itp.) Blach pokrytych powlok

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Urządzenie wysokociśnieniowe napędzane silnikiem spalinowym. Do zastosowania w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Wyposażone w silnik o mocy 2,8 KM. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.200

Odkurzacze uniwersalne WD 3.200 Odkurzacze uniwersalne WD 3.200 Odkurzacze z funkcją odsysania cieczy, konstruowane są zgodnie ze sprawdzonymi standardami jakości Kärcher, doskonale nadają się dla majsterkowiczów, do prac porządkowych

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Klasa Średnia K 4.500 T 250

Klasa Średnia K 4.500 T 250 Klasa Średnia K 4.500 T 250 Urządzenia K 4 z linii X-Range przeznaczone są do regularnych porządków wokół domu i w ogrodzie. Skutecznie usuwają zarówno lekkie jak i uporczywe zabrudzenia z różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU Numer postępowania: ZP.27.02.205 Załącznik Nr E do SIWZ ZAKUP WYPOSAŻENIA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU L.P NAZWA OPIS ILOŚĆ. Odkurzacz Odkurzacza workowy, moc

Bardziej szczegółowo

T 10/1. Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy

T 10/1. Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy T 10/1 Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych. 1 2 1 2 Duży,

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoWell 220 Modułowy system przyłączeniowy Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Tłumik ComfoWell CW-S 220 firmy Zehnder o kompaktowej

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe IV 60/30. Dane techniczne

Trójfazowe IV 60/30. Dane techniczne Trójfazowe IV 60/30 Odkurzacz przemysłowy IV 60/30 znajduje zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu. Konstrukcja silnika pozwala na pracę ciągłą. Dla urządzenia dostępna jest szeroka gama wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Dla wysokiej skuteczno ci odpylania.

Dla wysokiej skuteczno ci odpylania. STACJONARNE POCH ANIACZE PY U Dla wysokiej skuteczno ci odpylania. ESTA 70 ESTA TK TK/H OM OM COMPEX MOBEX NA-K DUSTEX ZA-Cyklon Nowo ZASTOSOWANIA PRZEMYS OWE Przemys konstrukcyjny Poligrafia Przemys elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Eco AIR cleaner MECHANICZNY SEPARARTOR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ Z SYSTEMEM SAMOOCZYSZCZANIA

Eco AIR cleaner MECHANICZNY SEPARARTOR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ Z SYSTEMEM SAMOOCZYSZCZANIA Eco AIR cleaner MECHANICZNY SEPARARTOR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ Z SYSTEMEM SAMOOCZYSZCZANIA ZALETY ZINTEGROWANY SYSTEM SAMOOCZYSZCZANIA BEZ UŻYCIA MAT FILTRUJĄCYCH PRACA W TRYBIE RĘCZNYM LUB AUTOMATYCZNYM

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania

NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciężarowych Pojazdów użytkowych Samochodów specjalnych PODPODŁOGOWY WYCIĄG SPALIN SAMOCHODOWYCH NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Wyposażenie toalet 1. Umywalka Ilość Jednostka miary Cena netto Kwota podatku Kwota Brutto Formularz cenowy Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik do oferty Lp. Opis produktu Uwagi/schematy Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Professional. Odkurzacze, ekstraktory, automaty i urządzenia parowe

Professional. Odkurzacze, ekstraktory, automaty i urządzenia parowe Professional Odkurzacze, ekstraktory, automaty i urządzenia parowe Odkurzacze uniwersalne, Odkurzacze na sucho Odkurzacze uniwersalne Odkurzacze uniwersalne sprostają każdemu zadaniu Każdy doświadczony

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

IV 60/36-3 W. Wyjątkowo długa żywotność. Szeroka gama wyposażenia dodatkowego poszerza zakres zastosowań. Mechaniczne oczyszczanie filtra

IV 60/36-3 W. Wyjątkowo długa żywotność. Szeroka gama wyposażenia dodatkowego poszerza zakres zastosowań. Mechaniczne oczyszczanie filtra IV 60/36-3 W Przemysłowy, mobilny i elastyczny w zastosowaniu odkurzacz cyklonowy przeznaczony do zasysania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy. Wyposażony w trzy turbiny. 1 2 1 Wyjątkowo długa żywotność

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

CENNIK MASZYN I AKCESORIÓW

CENNIK MASZYN I AKCESORIÓW CENNIK MASZYN I AKCESORIÓW WA NY OD 01.01.2013 Informacja o produktach i adresy dystrybutorów : www.vipercleaning.pl PODZIAŁ NA GRUPY PRODUKTÓW I Odkurzacze biurowe IV Polerka wysokoobrotowa 1 Smartness

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE P80 www.k-2.com.pl P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Konstrukcja Witryna P80 do lodów produkowana jest w modelach: 1000, 1500, 2000 a P80 do ciast w modelach: 1000, 1500,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni NT 35/1 Tact Bs Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z system TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac. 1 2 1 2 Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

NT 70/2 Me. Zintegrowany wąż spustowy. odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/2 Me. Zintegrowany wąż spustowy. odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/2 Me Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. 1 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni. Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski falisty filtr PES.

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni. Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski falisty filtr PES. NT 35/1 Tact Bs Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z system TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac. 1 2 1 2 Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

Bardziej szczegółowo

IV 60/30. Przemysłowy, mobilny i elastyczny w zastosowaniu odkurzacz cyklonowy przeznaczony do zasysania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy.

IV 60/30. Przemysłowy, mobilny i elastyczny w zastosowaniu odkurzacz cyklonowy przeznaczony do zasysania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy. IV 60/30 Przemysłowy, mobilny i elastyczny w zastosowaniu odkurzacz cyklonowy przeznaczony do zasysania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy. 1 Filtr opróżniany półautomatycznie 3 Mechaniczne oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX

DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX CIEPŁE POWITANIE KURTYNY POWIETRZNE SERII AC Charakterystyka serii AC Zaokrąglona obudowa wykonana z malowanej proszkowo stali z nakładkami z żaroodpornego

Bardziej szczegółowo

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11 PL 216323 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216323 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390842 (51) Int.Cl. B65B 69/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo