Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: , fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141"

Transkrypt

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: , fax: OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za rok 2008

2 SPIS TREŚCI Strona I. WSTĘP 5 II. OCENA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU NA PODSTAWIE 13 WYSTĘPUJĄCYCH NA NADZOROWANYM TERENIE JEDNOSTEK CHOROBOWYCH III. OCENA STANU SANITARNEGO PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA 48 SZPITALE Informacje ogólne Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalność działu lecznictwa Zaopatrzenie w wodę, w tym jakość ciepłej wody Utrzymanie bieżącej czystości i porządku Dezynfekcja i komory dezynfekcyjne Sterylizacja Postępowanie z bielizną szpitalną Gospodarka odpadami stałymi Blok żywienia w szpitalach Stan techniczny i sanitarny Kuchnie centralne Kuchenki oddziałowe Kuchnie mleczne Transport posiłków na oddziały Usuwanie odpadów kuchennych Prosektoria i postępowanie ze zwłokami Ocena działalności szpitalnych zespołów ds. zapobiegania i zwalczania zakażeń zakładowych PRZYCHODNIE Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalność Postępowanie z odpadami komunalnymi Postępowanie z nieczystościami płynnymi Pranie bielizny Uwagi dotyczące stanu sanitarno porządkowego w placówkach 137 lecznictwa otwartego Utrzymanie bieżącej czystości i porządku z uwzględnieniem dezynfekcji Dezynfekcja Sterylizacja Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi medycznymi Ocena higieniczna warunków pracy w zakładach opieki zdrowotnej

3 IV. CHARAKTERYSTYKA STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW 146 PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ NADZORU NAD TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI I PRZEDMIATAMI UŻYTKU 4.1. Ogólna charakterystyka Zakłady produkujące żywność Zakłady żywienia zbiorowego Zakłady małej gastronomii Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego Zakłady obrotu żywnością Transport żywności Jakość zdrowotna krajowych i importowanych środków spożywczych, 198 przedmiotów użytku oraz badania sanitarne w roku Nadzór nad prawidłowością stosowanych materiałów i wyrobów 200 przeznaczonych do kontaktu z żywnością Nadzór nad kosmetykami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi 201 do kontaktu z żywnością Sprzedaż grzybów i przetworów grzybowych Inne istotne zagadnienia System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach 205 Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt - RASFF Nadzór nad suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia 211 żywieniowego oraz środkami wzbogaconymi witaminami i składnikami mineralnymi Znakowanie żywności Współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi 220 V. ZAOPATRZENIE W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Ocena stanu zaopatrzenia ludności w wodę 224 VI. KĄPIELISKA Jakość wody Stan sanitarny plaż 231 VII. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Domy pomocy społecznej (DPS) Zakłady fryzjerskie, fryzjersko-kosmetyczne, kosmetyczne, odnowy 232 biologicznej i tatuażu 7.3. Baseny kąpielowe Dworce autobusowe Dworce i stacje PKP Przystanki komunikacji międzymiastowej i miejskiej Parkingi Stan sanitarny środków transportu publicznego 236 VIII. STAN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH Ogólny stan sanitarno-porządkowy miejscowości Gospodarka odpadami komunalnymi 237 3

4 Gospodarka odpadami stałymi Gospodarka ściekowa Ustępy publiczne 238 IX. PRZEBIEG SEZONU TURYSTYCZNEGO I STAN SANITARNY 238 BAZY NOCLEGOWEJ 9.1. Wypoczynek dzieci i młodzieży Baza noclegowa 239 X. PRZEWÓZ ZWŁOK I EKSHUMACJE Ocena zagrożenia sanitarnego, prawidłowość postępowania przy 240 przewozie zwłok i ekshumacjach XI. SZKOŁY I INNE PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE 241 ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Warunki sanitarno techniczne Warunki zdrowotne Ocena mebli szkolnych i przedszkolnych Ocena tygodniowych rozkładów lekcyjnych Oświetlenie i mikroklimat Infrastruktura do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i 246 wyposażenie w sprzęt sportowy Profilaktyczna opieka zdrowotna i dożywianie w szkołach Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi 250 XII. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W ZAKŁADACH PRACY Ocena narażenia na czynniki rakotwórcze lub mutagenne w środowisku 255 pracy Ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy Stosowanie w działalności zawodowej substancji i preparatów 258 niebezpiecznych XIII. OBIEKTY DOPUSZCZONE DO UŻYTKOWANIA MAJĄCE 260 ISTOTNY WPŁYW NA STAN SANITARNY POWIATU XIV. REALIZACJA PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ 262 NA TERENIE POWIATU Realizacja zadań oświatowo-zdrowotnych w oparciu o cele Narodowego 263 Programu Zdrowia Szkolenia i konferencje z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Współpraca z administracją rządową, samorządową i innymi służbami 289 inspekcji sanitarnej XV. PODSUMOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO 289 POWIATU XVI. SPIS TABEL 295 XVII. SPIS RYCIN 298 4

5 I. WSTĘP Oddział Epidemiologii W 2008 roku wdrożono w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie komputerowy system nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych GISK-NET. Do systemu GISK NET wprowadzane są indywidualne zgłoszenia zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania (z wyłączeniem AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową, durów), oraz zbiorcze zgłoszenia przypadków zachorowań na grypę. W związku z możliwością wystąpienia pandemii grypy kontynuowany był w 2008 roku nadzór nad grypą oparty na systemie SENTINEL. System ten jest zintegrowanym systemem nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego. Stosowana do tej pory diagnostyka przypadków grypy, oparta tylko na podstawie objawów chorobowych okazała się niewystarczająca, ponieważ istnieje ponad 200 różnych wirusów wywołujących objawy grypopodobne, ale nie wywołujących takich powikłań jak wirus grypy. Aby rozpoznanie zachorowania na grypę było wiarygodne, niezbędna jest diagnostyka wirusologiczna. W ramach tego programu pracownicy Oddziału Epidemiologii pobierali wymazy z nosa i gardła od pacjentów kierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pracownicy Oddziału Epidemiologii sprawowali przez cały rok nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych i prawidłową dystrybucją preparatów szczepionkowych. Dzięki ścisłej współpracy z punktami szczepień uzyskano wysoki stopień immunizacji populacji dzieci i młodzieży. Bardzo istotnymi działaniami z zakresu nadzoru nad placówkami służby była realizacja planu kontroli nadzorowanych placówek służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów o profilu zabiegowym i położniczo- noworodkowym. Oprócz kontroli kompleksowych szpitali wzmożono nadzór epidemiologiczny nad pracowniami endoskopowymi i oddziałami dializ pod kątem przestrzegania reżimu przeciwepidemicznego i zapobiegania zakażeniom szpitalnym, skontrolowano również funkcjonowanie Zespołów ds. Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym. Prowadzony jest stały system monitoringu nad skutecznością procesu jałowienia urządzeń sterylizacyjnych w placówkach służby zdrowia. Duży problem w prowadzonym monitoringu nad chorobami zakaźnymi stanowił brak spójności między Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach a 5

6 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 roku w kwestii wykazu dodatnich czynników chorobotwórczych. Oddział Higieny Komunalnej Oddział Higieny Komunalnej w 2008 r. prowadził, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, systematyczny monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia rozprowadzanej w systemach wodociągowych zarówno, wodociągów publicznych, jak i zakładowych i lokalnych. Podstawowym ujęciem wody pitnej dla Szczecina jest ujęcie powierzchniowe Miedwie Żelewo, które jest położone poza terenem kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Nadzór nad ujęciem jest więc prowadzony pośrednio, w formie kontroli sieci wodociągowej miasta. Ponadto, pobierane były próby wody ze studni publicznych, które stanowią rezerwowe źródło zasilania w wodę. W sezonie letnim kontrolami sanitarnymi objęte zostały wszystkie kąpieliska miejskie i baseny otwarte. W ramach programu poprawy jakości wody w 2008 roku zakończono: budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej prawobrzeżnego Szczecina partia I. Przedmiotem kontraktu było wykonanie ok. 57 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w prawobrzeżnej części Szczecina, jednej strefowej i dwóch lokalnych pompowni ścieków. Inwestycję podzielono na następujące odcinki robót: budowa rurociągu tłocznego Podjuchy - Zdroje wraz ze strefową pompownią ścieków Szlamowa, budowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego dla osiedla Kijewo, budowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego dla osiedla Podjuchy; budowa systemu kanalizacyjnego i sieci wodociągowej dla osiedli: Żydowce, Klucz. budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej prawobrzeżnego Szczecina partia II - wykonanie ok. 68 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w prawobrzeżnej części Szczecina oraz ośmiu lokalnych pompowni ścieków. Inwestycję podzielono na następujące odcinki robót: budowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego dla osiedla Dąbie oraz budowa rurociągu tłocznego Załom - Dąbie z pompownią w Załomiu. budowa systemu kanalizacji i pompowni na terenie dzielnicy Pomorzany w Szczecinie, 6

7 budowa pompowni ścieków Górny Brzeg z rurociągiem przesyłowym do przyszłej oczyszczalni ścieków Pomorzany, budowa pompowni ścieków Białowieska wraz z rurociągiem przesyłowym i systemem kanalizacji w dzielnicy Pomorzany w Szczecinie W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 pracownicy oddziału uczestniczyli w akcji kontrolowania stopnia przygotowania toalet publicznych pod katem stanu sanitarno-technicznego. Kontrole trwały przez cały sezon letni (czerwiec, lipiec, sierpień) i dotyczyły również ustępów tymczasowych nie skanalizowanych ze zbiornikami nieczystości. Dane z tych kontroli były przesyłane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Ponadto, pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej brali udział w corocznych akcjach typu Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje oraz nadzór nad przebiegiem sezonu letniego 2008 r. Wszystkie sprawozdania z tych akcji były przesyłane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego. Oddział Higieny Komunalnej brał również udział w akcjach inspirowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. Raporty ze stanu przygotowania do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia zakładów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych, tatuażu odnowy biologicznej oraz z kontroli stanu sanitarnotechnicznego zakładów pogrzebowych i sposobu postępowania ze zwłokami ludzkimi i szczątkami ludzkimi były przesyłane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej, w związku z poleceniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, przeprowadzili kontrolę procedur postępowania ze ściekami we wszystkich szczecińskich szpitalach, a szczegółowe informacje zostały przekazane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Oddział Higieny Komunalnej nadzoruje gospodarowanie odpadami medycznymi w zamkniętych i otwartych placówkach służby zdrowia. Do Oddziału Higieny Komunalnej w 2008 r. wpłynęło 206 skarg (z tego 94 zasadnych) od mieszkańców, które głównie dotyczyły braku reakcji lub niewłaściwego postępowania zarządców budynków na zły stan porządkowy posesji i ich otoczenia, zawilgocenia i zagrzybienia mieszkań, niewłaściwą jakość wody do picia, uciążliwości powodowane przez gryzonie oraz uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. 7

8 Z nadesłanych przez mieszkańców skarg - 23 skargi zostały przekazane do innych instytucji do załatwienia zgodnie z kompetencjami Pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej w 2008 r. przeprowadzili 1682 kontrole stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, wystawili 17 mandatów na sumę 1.670,00 zł oraz 101 decyzji- rachunków na kwotę ,09 zł, pobrali do badań 1608 próbek. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Pracownicy Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (HŻŻ i PU) w 2008 roku realizowali zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w szczegółowych przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz.UE L 139 z r. str1), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.Urz.UE L 165 z r. str1), Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25sierpnia 2006 (Dz. U. Nr. 171 poz.1225). Egzekwowali wobec przedsiębiorców działających na rynku żywnościowym obowiązki wynikające z art. 18 rozporządzenia W.E. 178/2002 z dnia 28stycznia 2002 dotyczące możliwości śledzenia produktów traceability. Celem wszystkich zadań było zapewnienie poprzez sprawowanie nadzoru w zakładach produkcji i obrotu żywnością przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań przepisów prawa ustanawiającego zasady bezpieczeństwa żywności, że żywność wyprodukowana i wprowadzana do obrotu jest bezpieczna. W ramach nadzoru nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, oraz kosmetykami znajdującymi się w obrocie przeprowadzano kontrole między innymi w zakresie znakowania. W zakresie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych krajowych, pochodzących z krajów UE i importowanych wprowadzanych do obrotu realizowano plan poboru próbek do badań laboratoryjnych. Zadania w zakresie poboru próbek żywności realizowane były zgodnie z planem opracowanym na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Plan poboru próbek został zrealizowany w 100 %. W 2008 r. w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu próbki żywności badane były w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych, pozostałości pestycydów, metali szkodliwych dla zdrowia, azotanów, histaminy, dozwolonych substancji dodatkowych, skażeń promieniotwórczych, obecności organizmów genetycznie modyfikowanych. Sprawdzano 8

9 również czy żywności nie została zanieczyszczona zanieczyszczeniami takimi jak: mikotoksyny z rodzaju fusarium DON, ZEA i Fumonizyny, barwniki para Red, Orange II, WWA. W badanych próbkach poddawano analizie również inne parametry takie jak jakość organoleptyczna, zapleśnienia, pozostałości szkodników, zanieczyszczenia fizyczne. W kierunku napromieniania, badaniom poddawano żywność pochodząca z krajów trzecich między innymi przyprawy, warzywa. W 2008 r. prowadzono wzmożony nadzór nad suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami wzbogaconymi witaminami i składnikami mineralnymi. Powyższe podyktowane jest z coraz szerszą popularnością tej grupy asortymentowej żywności wśród konsumentów jako uzupełnianie diety w niezbędne witaminy i składniki mineralne. Szczególnym nadzorem objęto sprzedaż żywności na odległość, (przez internet), na bieżąco prowadzony był nadzór nad portalami internetowymi oferującymi do sprzedaży żywność w szczególności suplementy diety. W celu zagwarantowania konsumentom (oraz innym producentom i dystrybutorom) prawa do rzetelnej informacji i swobodnego wyboru towarów znajdujących się na rynku, nowe przepisy unijne wymagają, aby zawartość GMO w artykułach spożywczych była wyraźnie sygnalizowana właściwym oznakowaniem na opakowaniu oraz stosowną informacją w dokumentach towarzyszących partii wyrobu na każdym etapie produkcji i obrotu. W związku z powyższym, celem prowadzonych działań kontrolnych ze strony Oddziału HŻŻiPU była ocena przestrzegania przez nadzorowane podmioty postanowień rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1829/2003 i 1830/2003, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących znakowania żywności genetycznie modyfikowanej. Analogicznie do roku ubiegłego podejmowano działania związane z funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach i środkach żywienia zwierząt RASFF.W 2008 roku, w ramach systemu RASFF, podjęte zostały działania w związku z 42 powiadomieniami o niebezpiecznych produktach żywnościowych, w tym 27 typu alarmowego i 15 typu informacyjnego. Między innymi szeroką akcją objęto wycofywanie z obrotu produktów wyprodukowanych z udziałem mięsa pochodzącego z Irlandii zakwestionowanego ze względu na przekroczenie dopuszczalnego limitu dioksynopodobnych polichlorowanych difenyli. Przedsiębiorcy zostali zobligowani do wycofania z obrotu łącznie sztuk pasztetów i 128 kg smalcu do produkcji których użyto surowców pochodzących z Irlandii zakwestionowanych z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego limitu dioksynopodobnych polichlorowanych difenyli. Przedmiotem powiadomień w ramach 9

10 funkcjonującego systemu RASFF. Były również: bakalie, wyroby cukiernicze trwałe, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. Zintensyfikowano nadzór sanitarny nad zakładami żywności i żywienia, które charakteryzują się dużą produkcją i obrotem żywnością (np. super i hipermarkety, zakłady żywienia typu fast-food, bloki żywienia w szpitalach). W zakładach sprawdzano stopień wdrożenia zasad kontroli wewnętrznej opartej na procedurach systemu HACCP, zwracano uwagę na sposób dokumentowania wdrożonego systemu. W wyniku awarii prądu która miała miejsce w Szczecinie w dniu r. w dniach r. do r. pracownicy oddziału przeprowadzali czynności kontrolne w godzinach od 8 do godziny 18-tej. Celem kontroli były działania zmierzające do zbadania czy w obrocie nie znajduje się żywność która w wyniku braku dopływu prądu do urządzeń chłodniczych mogła ulec rozmrożeniu. Ogółem pracownicy oddziału HŻŻ w Szczecinie skontrolowali 189 zakładów obrotu żywnością., w tym sieci sklepów Biedronka, Netto Berti, PSS Społem W czasie przeprowadzonych urzędowych kontroli żywności nie stwierdzono wprowadzania do obrotu żywności o cechach organoleptycznych które wskazywałyby na to, że partia mrożonek była ponownie zamrażana, lub żywność chłodzona cechowałaby się oznakami zepsucia. W miesiącu grudniu 2008 r. w dniach wolnych od pracy przeprowadzano kontrole w czasie których zwracano szczególna uwagę na proceder odświeżania wędlin i wprowadzania ich ponownie do obrotu. Zakłady obrotu żywnością kontrolowane były w godzinach tej. Przeprowadzono 20 kontroli w sklepach spożywczych w tym 11 super i hipermarketach. W 15 zakładach obrotu żywnością nieprawidłowości nie stwierdzono, natomiast w 4 przypadkach stwierdzono w obrocie przetwory mięsne po upływie terminu przydatności do spożycia. Winne osoby ukarano mandatami karnymi. Kwestionowaną żywność nakazano wycofać z obrotu. W grudniu 2008 r. przeprowadzono kontrole sanitarne w dyskotekach, klubach studenckich, w sklepach ze sprzedażą suplementów diety. Przedmiotem kontroli było wprowadzanie do obrotu produktów jako tzw. dopalacze. Szczególnym nadzorem objęto sklep o nazwie DOPALACZE.COM. przy ul. Krzywoustego 72/9. W czasie kontroli stwierdzono że przedsiębiorca nie naruszył prawa w zakresie wprowadzania do obrotu żywności. Częstotliwość kontroli we wszystkich zakładach realizowana była zgodnie z wytycznymi GIS określonymi w Krajowym ramowym programie kontroli kompleksowej obiektów żywności. Zaplanowane kontrole na 2008 oraz plan poboru próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu zostały zrealizowane w 100 %. 10

11 W 2008 r. Oddział HŻŻiPU PSSE w Szczecinie współpracował z innymi jednostkami kontrolnymi tj. Inspekcją Weterynaryjną, Policją, Inspekcją Handlową, Strażą Miejską, Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Inspekcją Farmaceutyczną Współpraca dotyczyła między innymi przekazywania informacji i materiałów w ramach funkcjonującego systemu RASFF, organizowania spotkań, których celem było aktualizowanie list zakładów znajdujących się pod nadzorem WIS i PPIS, wymiany doświadczeń i wspierania się merytorycznego w zagadnieniach dotyczących nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności i postępowania ze środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego między innymi zagadnienia dotyczyły wycofanymi z obrotu, znakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. W ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie wydział dw. z przestępczością gospodarczą oraz Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Szczecinie przeprowadzono wspólne działania zmierzające do ujawnienia i zabezpieczenia produktów leczniczych, suplementów diety, niedopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przeprowadzono kontrole w trzech wytypowanych placówkach handlowych na terenie miasta Szczecina. Wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskiej w Szczecinie prowadzone były kontrole między innymi w zakresie prawidłowego gromadzenia odpadów przez przedsiębiorców, kontrole w zakresie handlu ulicznego. W 2008 r. pracownicy oddziału rozpatrywali interwencje i wnioski mieszkańców dotyczące nieprzestrzegania wymagań higienicznych obowiązujących przy produkcji i sprzedaży żywności. Sporządzali analizy i sprawozdania wymagane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Prowadzili postępowanie administracyjno egzekucyjne w stosunku do podmiotów gospodarczych. Priorytetową sprawą w 2008 r. było udoskonalanie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt - RASFF. Analogicznie do roku 2007 pracownicy oddziału poszerzali swoja wiedzę i umiejętności na szkoleniach. Celem szkoleń zewnętrznych organizowanych przez WSSE, Instytut Żywności i Żywienia, GIS jak również szkoleń wewnętrznych było zapewnienie, że wszystkie wykonywane przez pracowników zadania są odpowiedniej jakości. W 2008 r. nadal doskonalono i wdrażanie systemu zarządzania jakością. 11

12 Oddział Higieny Pracy Nadzór nad zakładami pracy ma na celu ochronę zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników środowiska pracy oraz zapobieganiu powstawaniu chorób zawodowych. Do zakresu działalności inspekcji sanitarnej należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładach pracy oraz warunków środowiska pracy. Wnikliwa znajomość środowiska pracy i prowadzonych procesów technologicznych jest potrzebna do oceny wpływu pracy na zdrowie pracownika, szczególnie w orzecznictwie chorób zawodowych i innych uszkodzeń zdrowia związanych z pracą bądź rodzajem wykonywanego zawodu. Pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajduje się zakładów pracy, w których zatrudnionych jest pracowników. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nadzorem sanitarnym objęto 326 placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki wypoczynkowe. Realizowano zaplanowane zadania i zamierzenia w celu egzekwowania właściwych warunków podczas pobytu dzieci i młodzieży w placówkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia W roku 2008 pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia kontynuowali programy, akcje i konkursy z lat poprzednich: Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość, Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie, Narodowy Program Prewencji Chorób Nowotworowych, Trzymaj formę, akcja letnia; Bezpieczne Wakacje, Pomaluj życie na Novo, Mikroolimpiada Wiedzy o Zdrowiu, Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS, III powiatowy przegląd sztuk teatralnych Porozmawiajmy o AIDS, Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Pracownicy opracowują oraz inicjują nowe konkursy i działania dla młodzieży najlepszy projekt Trzymaj Formę, happening uliczny Rzuć palenie razem z nami, I powiatowy przegląd małych form teatralnych Papierosom Mówię Nie - teatrzyk dotyczący przeciwdziałania paleniu tytoniu w obecności dzieci. Dużym zainteresowaniem 12

13 cieszył się program autorski PSSE w Szczecinie Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach zagrażających życiu. II. OCENA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU NA PODSTAWIE WYSTĘPUJĄCYCH NA NADZOROWANYM TERENIE JEDNOSTEK CHOROBOWYCH Opracowanie przedstawia zasadnicze dane dotyczące kształtowania się sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych na terenie Szczecina w roku 2008, w odniesieniu do lat , na podstawie rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach przygotowywanych dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Choroby wieku dziecięcego Ospa wietrzna Ospa wietrzna jest ostrą, wirusową, wysoce zaraźliwą chorobą zakaźną, przenoszoną drogą kropelkową. Na ospę wietrzną chorują głównie dzieci. Rzadko do zakażenia dochodzi u ludzi dorosłych. Epidemie ospy najczęściej występują w przedszkolach i szkołach. Klasyczna ospa wietrzna trwa około 7-10 dni i rozpoczyna się gorączką, oraz występowaniem typowej wysypki. W latach zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie ogółem 2589 zachorowań na ospę wietrzną, w tym hospitalizowano łącznie 84 chorych. W porównaniu z rokiem 2007 gdzie zgłoszono 750 zachorowań (współczynnik zapadalności 183,8 na 100 tys. mieszkańców) w roku 2008 zmniejszyła się o 58 liczba zarejestrowanych zgłoszonych przypadków ospy wietrznej (współczynnik zapadalności 170,0 na 100 tys. mieszkańców). W Polsce od 1999 roku zarejestrowana jest szczepionka przeciwko ospie wietrznej. Przeznaczona ona głównie jest do czynnego uodpornienia osób zdrowych od 9. m.ż., oraz osób z tzw. grup dużego ryzyka (chorych na ostrą białaczkę, pacjentów poddanych immunosupresji, przed planowym przeszczepieniem narządu, chorych na choroby przewlekłe, oraz personelu medycznego). Pomimo tego iż szczepionka jest odpłatna zainteresowanie nią wśród pacjentów z roku na rok jest coraz większe. W Szczecinie w roku

14 zaszczepiono przeciwko ospie wietrznej 148 osób (145 osób w wieku od r. ż. oraz 3 osoby powyżej 30 r. ż.), o 62 osoby więcej niż w roku 2007 (liczba szczepień 83). Tab Zestawienie zachorowań na ospę w Szczecinie w latach Rok Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Ospa wietrzna , , , Liczba przypadków rok Ryc Liczba przypadków zachorowań na ospę wietrzną w Szczecinie w latach

15 współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,8 168, , rok Ryc Zachorowania na ospę wietrzną w Szczecinie w latach współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Płonica (szkarlatyna) Jest to ostra choroba zakaźna wieku dziecięcego, która występuje wśród dzieci młodszych w przedziale wiekowym od 3 7 r.ż. Płonicę wywołują bakterie zwane paciorkowcami. Głównymi objawami choroby jest nagły ból gardła, gorączka, ból głowy, wymioty, zaczerwienione migdałki z ropnymi nalotami, zapalenie węzłów chłonnych szyi, wysypka. Język chorego początkowo obłożony jest białym nalotem, a później staje się gładki i czerwony tzw. język malinowy. Źródłem zakażenia jest najczęściej człowiek chory. Do zarażenia dochodzić może poprzez przedmioty (typu ubranie, pościel, zabawki, smoczki) i żywność zawierającą te bakterie, zwłaszcza mleko i jego przetwory, niekiedy jajka, ale także przez wodę i kurz. W przypadku płonicy nie ma możliwości podnoszenia odporności poprzez szczepienia. Płonica wymaga wczesnego podania antybiotyku, aby nie doszło do groźnych w skutkach powikłań, którymi mogą być: zapalnie mięśnia sercowego, zapalenie ucha środkowego, zapalenie nerek i stawów. W latach zanotowano bardzo zbliżoną liczbę zgłoszonych zachorowań na płonicę wynosiła ona w roku (współczynnik zapadalności 21,4 na 100 tys. mieszkańców) zaś w roku 2006 o jedną mniej - 87 (współczynnik zapadalności 21,0 na 100 tys. mieszkańców). W roku 2007 zarejestrowano 41 przypadków zachorowań (współczynnik zapadalności 10,0 na 100 tys. mieszkańców). W roku sprawozdawczym 15

16 zarejestrowano wzrost zachorowań - 60 przypadków (współczynnik zapadalności 14,7 na 100 tys. mieszkańców) w tym 7 osób wymagało leczenia szpitalnego. Tab Zestawienie zachorowań na płonicę w Szczecinie w latach Rok Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Szkarlatyna (Płonica) 88 21, , , ,7 liczba przypadków rok Ryc.2.3. Liczba przypadków zachorowań na płonicę w Szczecinie w latach współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców , , rok Ryc Zachorowania na płonicę w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 16

17 Różyczka Różyczka (łac. Rubeola), to choroba wieku dziecięcego, przebiegająca zwykle łagodnie z plamistą różową wysypką na skórze, nieżytem gardła i obrzękiem węzłów chłonnych, zwłaszcza karkowych i okolicy potylicy, najczęściej bezgorączkowo. Często jednak przebiega bezobjawowo. Wirus różyczki przenoszony jest drogą kropelkową. Okres wylęgania choroby wynosi od 12 do 23 dni. Najczęściej dzieci chorują na różyczkę zimą i wczesną wiosną. Mimo, że różyczka jest chorobą łagodną i powikłania pojawiają bardzo rzadko, to jednak są bardzo niebezpieczne w szczególności, kiedy choroba ujawnia się u kobiet w ciąży. Zachorowanie na różyczkę kobiety w ciąży może spowodować bardzo poważne zmiany rozwojowe płodu. Najskuteczniejszą ochroną przed różyczką są szczepienia ochronne. W latach zdecydowanie wysoką zachorowalność na różyczkę zanotowano w roku Zarejestrowano wówczas 143 przypadki różyczki (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców był wysoki i wynosił 34,8). W pozostałych latach liczba zgłoszonych zachorowań na różyczkę utrzymywała się na tym samym poziomie. Tab zestawienie zachorowań na różyczkę w Szczecinie w latach Liczba przypadków i współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ROK Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Różyczka 22 5, ,8 20 4,9 23 5,6 Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 17

18 współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,8 5,3 4,9 5, rok Ryc Zachorowania na różyczkę w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców W 2008 roku zarejestrowano w Szczecinie ogółem 23 zachorowania na różyczkę, a zapadalność w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosiła 5,6, żadna z chorujących osób nie wymagała hospitalizacji. Najistotniejsze jest to, że w roku 2008 nie odnotowano żadnego przypadku różyczki wrodzonej. Świadczy to o prawidłowym uodpornieniu kobiet w wieku rozrodczym. W roku 2008 na różyczkę najczęściej chorowały dzieci w wieku od 1 r. ż. do 5 lat 13 przypadków, oraz w przedziale wiekowym lat - 6 przypadków liczba przypadków rok Ryc Liczba przypadków zachorowań na różyczkę w Szczecinie w latach

19 Świnka Nagminne zapalenie przyusznic, tzw. świnka (łac. parotitis epidemica, ang. mumps) jest to stan zapalny ślinianek przyusznych wywołanych przez wirusa świnki. Jej okres wylęgania trwa od dni. Choroba zaczyna się nagle, w drugim, trzecim tygodniu po zarażeniu się. Głównym objawem tej choroby jest wystąpienie bolesnego obrzęku ślinianek tuż przed małżowiną uszną lub pod żuchwą, wysoka gorączka, bóle przy połykaniu i przeżuwaniu pokarmów. Świnka nie zawsze jest chorobą banalną. Może wywoływać wiele powikłań. Bywają one groźne, ale zwykle dotyczą starszych dzieci lub osób dorosłych. Często występują u nich powikłania, takie jak: zapalenie uch środkowego prowadzące czasem do głuchoty, zapalenie trzustki, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a u około 20 % mężczyzn bóle i obrzęk jąder co może prowadzić do bezpłodności. Od roku 2004 wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko śwince, odrze i różyczce a także szczepionkę przeciwko samej śwince. W roku 2008 zarejestrowano 77 przypadków zachorowania na świnkę (współczynnik zapadalności 18,9 na 100 tys. mieszkańców). Tab Zestawienie zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic w Szczecinie w latach Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Rok Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Nagminne zapalenie przyusznic , ,0 2 0, ,0 19

20 liczba przypadków rok Ryc Liczba przypadków zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic w Szczecinie w latach wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,1 19,0 10,0 0, rok Ryc Zachorowania na nagminne zapalenie przyusznic w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Odra i krztusiec W latach nie zarejestrowano żadnego przypadku krztuśca oraz odry. Grypa Grypa jest ostrą, bardzo zakaźną chorobą wirusową, mającą szczególne powinowactwo do układu oddechowego. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie 20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6 tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6 tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6 tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA ROK 2010 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Drobnoustroje z rodzaju Salmonella są pierwotnymi patogenami wielu zwierząt, tj. ssaków i ptaków zarówno domowych, jak i hodowlanych oraz wolno żyjących. JAKIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas Nie daj się grypie! Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. Najczęstszą przyczyną zachorowań

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna Choroba Meningokokowa

Inwazyjna Choroba Meningokokowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Inwazyjna Choroba Meningokokowa Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria Od lutego 1014r. wystepują zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w państawach Afryki Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Na wspólny rynek można wprowadzać wyłącznie jaja spożywcze z ferm kur. zarejestrowanych i nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy

INFORMACJE. Na wspólny rynek można wprowadzać wyłącznie jaja spożywcze z ferm kur. zarejestrowanych i nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy Konferencja Prasowa Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Centrum Prasowe PAP Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. Zagrożenie życia i zdrowia konsumentów kupujących nieoznakowane jaja spożywcze INFORMACJE Tylko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach z dnia Projekt w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się UWAGA, WŚCIEKLIZNA! Dzikie zwierzęta naszych pól i lasów boją się człowieka i zawsze uciekają na bezpieczną odległość. Zwierzęta chore na wściekliznę tracą naturalną bojaźliwość. Dlatego widok błądzącego

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH 07.06.2010r MENINGOKOKI INFORMACJE OGÓLNE Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Wyodrębniono kilka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011.

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011. ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 25-211. Różyczka (Rubella) jest chorobą zakaźną, charakterystyczną przede wszystkim dla wieku dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym choroby

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU z dnia 26 kwietnia 2009 r. (godz. 19.00 ) (Źródło: WHO,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2014 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA (MMR)

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA (MMR) ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA (MMR) CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY JESTEŚ PEWIEN, ŻE JESTEŚ CHRONIONY PRZED MMR? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! szczepionka przeciw MMR CZY WIESZ,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia UCHWAŁA Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH 2010-2016 CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE Każdego roku na całym świecie zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30%dzieci Wirusy grypy ludzkiej łatwiej

Bardziej szczegółowo

WSZAWICA - OBJAWY, LECZENIE, ZAPOBIEGANIE

WSZAWICA - OBJAWY, LECZENIE, ZAPOBIEGANIE WSZAWICA - OBJAWY, LECZENIE, ZAPOBIEGANIE Wszawica Wszawica jest wywoływana przez pasożyta ą ą ą ść - wesz głowow maj c długo 2-3 mm. Wszy żyj ą wyłącznie na owłosionej części skóry i żywi ą si ę krwi

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną. W większości przypadków zakażenie zlokalizowane jest w płucach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie 24-30 kwietnia 2016 r. ph DOMKNIJMY LUKĘ W SZCZEPIENIACH! Główny cel inicjatywy: zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r.

Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Podstawa prawna: Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST WSZAWICA? GDY COŚ CI CHODZI PO GŁOWIE...

CZYM JEST WSZAWICA? GDY COŚ CI CHODZI PO GŁOWIE... GDY COŚ CI CHODZI PO GŁOWIE... CZYM JEST WSZAWICA? Wszawica głowowa (łac. pediculosis capitis) jest chorobą wywołaną zarażeniem wszą głowową. Wielkość dorosłego owada nie przekracza 2 4,7 mm. Samice każdego

Bardziej szczegółowo

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym Jacek Wysocki prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Szczepienia ochronne w przypadku wielu chorób wirusowych są jedną skuteczną bronią, żeby im zapobiegać. Jednak ich siły wciąż nie doceniają

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do )

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do ) Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od 01.01.2017 do 15.02.2017) Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę 1) Ogółem w tym

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. . SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych jest jednym z istotnych zadań, które realizowane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W ramach zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu lutym 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przygotowywał liczne

Bardziej szczegółowo

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni.

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni. Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu luksusowe za IV kwartał 2011r. Powyższe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów Informacja na sesję Rady Powiatu dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w powiecie miechowskim w zakresie stanu sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W 2012 roku nadzorem objętych było 1476

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo