Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: , fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141"

Transkrypt

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: , fax: OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za rok 2008

2 SPIS TREŚCI Strona I. WSTĘP 5 II. OCENA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU NA PODSTAWIE 13 WYSTĘPUJĄCYCH NA NADZOROWANYM TERENIE JEDNOSTEK CHOROBOWYCH III. OCENA STANU SANITARNEGO PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA 48 SZPITALE Informacje ogólne Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalność działu lecznictwa Zaopatrzenie w wodę, w tym jakość ciepłej wody Utrzymanie bieżącej czystości i porządku Dezynfekcja i komory dezynfekcyjne Sterylizacja Postępowanie z bielizną szpitalną Gospodarka odpadami stałymi Blok żywienia w szpitalach Stan techniczny i sanitarny Kuchnie centralne Kuchenki oddziałowe Kuchnie mleczne Transport posiłków na oddziały Usuwanie odpadów kuchennych Prosektoria i postępowanie ze zwłokami Ocena działalności szpitalnych zespołów ds. zapobiegania i zwalczania zakażeń zakładowych PRZYCHODNIE Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalność Postępowanie z odpadami komunalnymi Postępowanie z nieczystościami płynnymi Pranie bielizny Uwagi dotyczące stanu sanitarno porządkowego w placówkach 137 lecznictwa otwartego Utrzymanie bieżącej czystości i porządku z uwzględnieniem dezynfekcji Dezynfekcja Sterylizacja Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi medycznymi Ocena higieniczna warunków pracy w zakładach opieki zdrowotnej

3 IV. CHARAKTERYSTYKA STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW 146 PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ NADZORU NAD TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI I PRZEDMIATAMI UŻYTKU 4.1. Ogólna charakterystyka Zakłady produkujące żywność Zakłady żywienia zbiorowego Zakłady małej gastronomii Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego Zakłady obrotu żywnością Transport żywności Jakość zdrowotna krajowych i importowanych środków spożywczych, 198 przedmiotów użytku oraz badania sanitarne w roku Nadzór nad prawidłowością stosowanych materiałów i wyrobów 200 przeznaczonych do kontaktu z żywnością Nadzór nad kosmetykami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi 201 do kontaktu z żywnością Sprzedaż grzybów i przetworów grzybowych Inne istotne zagadnienia System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach 205 Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt - RASFF Nadzór nad suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia 211 żywieniowego oraz środkami wzbogaconymi witaminami i składnikami mineralnymi Znakowanie żywności Współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi 220 V. ZAOPATRZENIE W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Ocena stanu zaopatrzenia ludności w wodę 224 VI. KĄPIELISKA Jakość wody Stan sanitarny plaż 231 VII. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Domy pomocy społecznej (DPS) Zakłady fryzjerskie, fryzjersko-kosmetyczne, kosmetyczne, odnowy 232 biologicznej i tatuażu 7.3. Baseny kąpielowe Dworce autobusowe Dworce i stacje PKP Przystanki komunikacji międzymiastowej i miejskiej Parkingi Stan sanitarny środków transportu publicznego 236 VIII. STAN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH Ogólny stan sanitarno-porządkowy miejscowości Gospodarka odpadami komunalnymi 237 3

4 Gospodarka odpadami stałymi Gospodarka ściekowa Ustępy publiczne 238 IX. PRZEBIEG SEZONU TURYSTYCZNEGO I STAN SANITARNY 238 BAZY NOCLEGOWEJ 9.1. Wypoczynek dzieci i młodzieży Baza noclegowa 239 X. PRZEWÓZ ZWŁOK I EKSHUMACJE Ocena zagrożenia sanitarnego, prawidłowość postępowania przy 240 przewozie zwłok i ekshumacjach XI. SZKOŁY I INNE PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE 241 ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Warunki sanitarno techniczne Warunki zdrowotne Ocena mebli szkolnych i przedszkolnych Ocena tygodniowych rozkładów lekcyjnych Oświetlenie i mikroklimat Infrastruktura do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i 246 wyposażenie w sprzęt sportowy Profilaktyczna opieka zdrowotna i dożywianie w szkołach Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi 250 XII. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W ZAKŁADACH PRACY Ocena narażenia na czynniki rakotwórcze lub mutagenne w środowisku 255 pracy Ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy Stosowanie w działalności zawodowej substancji i preparatów 258 niebezpiecznych XIII. OBIEKTY DOPUSZCZONE DO UŻYTKOWANIA MAJĄCE 260 ISTOTNY WPŁYW NA STAN SANITARNY POWIATU XIV. REALIZACJA PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ 262 NA TERENIE POWIATU Realizacja zadań oświatowo-zdrowotnych w oparciu o cele Narodowego 263 Programu Zdrowia Szkolenia i konferencje z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Współpraca z administracją rządową, samorządową i innymi służbami 289 inspekcji sanitarnej XV. PODSUMOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO 289 POWIATU XVI. SPIS TABEL 295 XVII. SPIS RYCIN 298 4

5 I. WSTĘP Oddział Epidemiologii W 2008 roku wdrożono w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie komputerowy system nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych GISK-NET. Do systemu GISK NET wprowadzane są indywidualne zgłoszenia zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania (z wyłączeniem AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową, durów), oraz zbiorcze zgłoszenia przypadków zachorowań na grypę. W związku z możliwością wystąpienia pandemii grypy kontynuowany był w 2008 roku nadzór nad grypą oparty na systemie SENTINEL. System ten jest zintegrowanym systemem nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego. Stosowana do tej pory diagnostyka przypadków grypy, oparta tylko na podstawie objawów chorobowych okazała się niewystarczająca, ponieważ istnieje ponad 200 różnych wirusów wywołujących objawy grypopodobne, ale nie wywołujących takich powikłań jak wirus grypy. Aby rozpoznanie zachorowania na grypę było wiarygodne, niezbędna jest diagnostyka wirusologiczna. W ramach tego programu pracownicy Oddziału Epidemiologii pobierali wymazy z nosa i gardła od pacjentów kierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pracownicy Oddziału Epidemiologii sprawowali przez cały rok nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych i prawidłową dystrybucją preparatów szczepionkowych. Dzięki ścisłej współpracy z punktami szczepień uzyskano wysoki stopień immunizacji populacji dzieci i młodzieży. Bardzo istotnymi działaniami z zakresu nadzoru nad placówkami służby była realizacja planu kontroli nadzorowanych placówek służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów o profilu zabiegowym i położniczo- noworodkowym. Oprócz kontroli kompleksowych szpitali wzmożono nadzór epidemiologiczny nad pracowniami endoskopowymi i oddziałami dializ pod kątem przestrzegania reżimu przeciwepidemicznego i zapobiegania zakażeniom szpitalnym, skontrolowano również funkcjonowanie Zespołów ds. Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym. Prowadzony jest stały system monitoringu nad skutecznością procesu jałowienia urządzeń sterylizacyjnych w placówkach służby zdrowia. Duży problem w prowadzonym monitoringu nad chorobami zakaźnymi stanowił brak spójności między Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach a 5

6 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 roku w kwestii wykazu dodatnich czynników chorobotwórczych. Oddział Higieny Komunalnej Oddział Higieny Komunalnej w 2008 r. prowadził, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, systematyczny monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia rozprowadzanej w systemach wodociągowych zarówno, wodociągów publicznych, jak i zakładowych i lokalnych. Podstawowym ujęciem wody pitnej dla Szczecina jest ujęcie powierzchniowe Miedwie Żelewo, które jest położone poza terenem kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Nadzór nad ujęciem jest więc prowadzony pośrednio, w formie kontroli sieci wodociągowej miasta. Ponadto, pobierane były próby wody ze studni publicznych, które stanowią rezerwowe źródło zasilania w wodę. W sezonie letnim kontrolami sanitarnymi objęte zostały wszystkie kąpieliska miejskie i baseny otwarte. W ramach programu poprawy jakości wody w 2008 roku zakończono: budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej prawobrzeżnego Szczecina partia I. Przedmiotem kontraktu było wykonanie ok. 57 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w prawobrzeżnej części Szczecina, jednej strefowej i dwóch lokalnych pompowni ścieków. Inwestycję podzielono na następujące odcinki robót: budowa rurociągu tłocznego Podjuchy - Zdroje wraz ze strefową pompownią ścieków Szlamowa, budowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego dla osiedla Kijewo, budowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego dla osiedla Podjuchy; budowa systemu kanalizacyjnego i sieci wodociągowej dla osiedli: Żydowce, Klucz. budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej prawobrzeżnego Szczecina partia II - wykonanie ok. 68 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w prawobrzeżnej części Szczecina oraz ośmiu lokalnych pompowni ścieków. Inwestycję podzielono na następujące odcinki robót: budowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego dla osiedla Dąbie oraz budowa rurociągu tłocznego Załom - Dąbie z pompownią w Załomiu. budowa systemu kanalizacji i pompowni na terenie dzielnicy Pomorzany w Szczecinie, 6

7 budowa pompowni ścieków Górny Brzeg z rurociągiem przesyłowym do przyszłej oczyszczalni ścieków Pomorzany, budowa pompowni ścieków Białowieska wraz z rurociągiem przesyłowym i systemem kanalizacji w dzielnicy Pomorzany w Szczecinie W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 pracownicy oddziału uczestniczyli w akcji kontrolowania stopnia przygotowania toalet publicznych pod katem stanu sanitarno-technicznego. Kontrole trwały przez cały sezon letni (czerwiec, lipiec, sierpień) i dotyczyły również ustępów tymczasowych nie skanalizowanych ze zbiornikami nieczystości. Dane z tych kontroli były przesyłane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Ponadto, pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej brali udział w corocznych akcjach typu Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje oraz nadzór nad przebiegiem sezonu letniego 2008 r. Wszystkie sprawozdania z tych akcji były przesyłane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego. Oddział Higieny Komunalnej brał również udział w akcjach inspirowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. Raporty ze stanu przygotowania do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia zakładów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych, tatuażu odnowy biologicznej oraz z kontroli stanu sanitarnotechnicznego zakładów pogrzebowych i sposobu postępowania ze zwłokami ludzkimi i szczątkami ludzkimi były przesyłane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej, w związku z poleceniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, przeprowadzili kontrolę procedur postępowania ze ściekami we wszystkich szczecińskich szpitalach, a szczegółowe informacje zostały przekazane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Oddział Higieny Komunalnej nadzoruje gospodarowanie odpadami medycznymi w zamkniętych i otwartych placówkach służby zdrowia. Do Oddziału Higieny Komunalnej w 2008 r. wpłynęło 206 skarg (z tego 94 zasadnych) od mieszkańców, które głównie dotyczyły braku reakcji lub niewłaściwego postępowania zarządców budynków na zły stan porządkowy posesji i ich otoczenia, zawilgocenia i zagrzybienia mieszkań, niewłaściwą jakość wody do picia, uciążliwości powodowane przez gryzonie oraz uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. 7

8 Z nadesłanych przez mieszkańców skarg - 23 skargi zostały przekazane do innych instytucji do załatwienia zgodnie z kompetencjami Pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej w 2008 r. przeprowadzili 1682 kontrole stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, wystawili 17 mandatów na sumę 1.670,00 zł oraz 101 decyzji- rachunków na kwotę ,09 zł, pobrali do badań 1608 próbek. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Pracownicy Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (HŻŻ i PU) w 2008 roku realizowali zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w szczegółowych przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz.UE L 139 z r. str1), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.Urz.UE L 165 z r. str1), Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25sierpnia 2006 (Dz. U. Nr. 171 poz.1225). Egzekwowali wobec przedsiębiorców działających na rynku żywnościowym obowiązki wynikające z art. 18 rozporządzenia W.E. 178/2002 z dnia 28stycznia 2002 dotyczące możliwości śledzenia produktów traceability. Celem wszystkich zadań było zapewnienie poprzez sprawowanie nadzoru w zakładach produkcji i obrotu żywnością przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań przepisów prawa ustanawiającego zasady bezpieczeństwa żywności, że żywność wyprodukowana i wprowadzana do obrotu jest bezpieczna. W ramach nadzoru nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, oraz kosmetykami znajdującymi się w obrocie przeprowadzano kontrole między innymi w zakresie znakowania. W zakresie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych krajowych, pochodzących z krajów UE i importowanych wprowadzanych do obrotu realizowano plan poboru próbek do badań laboratoryjnych. Zadania w zakresie poboru próbek żywności realizowane były zgodnie z planem opracowanym na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Plan poboru próbek został zrealizowany w 100 %. W 2008 r. w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu próbki żywności badane były w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych, pozostałości pestycydów, metali szkodliwych dla zdrowia, azotanów, histaminy, dozwolonych substancji dodatkowych, skażeń promieniotwórczych, obecności organizmów genetycznie modyfikowanych. Sprawdzano 8

9 również czy żywności nie została zanieczyszczona zanieczyszczeniami takimi jak: mikotoksyny z rodzaju fusarium DON, ZEA i Fumonizyny, barwniki para Red, Orange II, WWA. W badanych próbkach poddawano analizie również inne parametry takie jak jakość organoleptyczna, zapleśnienia, pozostałości szkodników, zanieczyszczenia fizyczne. W kierunku napromieniania, badaniom poddawano żywność pochodząca z krajów trzecich między innymi przyprawy, warzywa. W 2008 r. prowadzono wzmożony nadzór nad suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami wzbogaconymi witaminami i składnikami mineralnymi. Powyższe podyktowane jest z coraz szerszą popularnością tej grupy asortymentowej żywności wśród konsumentów jako uzupełnianie diety w niezbędne witaminy i składniki mineralne. Szczególnym nadzorem objęto sprzedaż żywności na odległość, (przez internet), na bieżąco prowadzony był nadzór nad portalami internetowymi oferującymi do sprzedaży żywność w szczególności suplementy diety. W celu zagwarantowania konsumentom (oraz innym producentom i dystrybutorom) prawa do rzetelnej informacji i swobodnego wyboru towarów znajdujących się na rynku, nowe przepisy unijne wymagają, aby zawartość GMO w artykułach spożywczych była wyraźnie sygnalizowana właściwym oznakowaniem na opakowaniu oraz stosowną informacją w dokumentach towarzyszących partii wyrobu na każdym etapie produkcji i obrotu. W związku z powyższym, celem prowadzonych działań kontrolnych ze strony Oddziału HŻŻiPU była ocena przestrzegania przez nadzorowane podmioty postanowień rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1829/2003 i 1830/2003, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących znakowania żywności genetycznie modyfikowanej. Analogicznie do roku ubiegłego podejmowano działania związane z funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach i środkach żywienia zwierząt RASFF.W 2008 roku, w ramach systemu RASFF, podjęte zostały działania w związku z 42 powiadomieniami o niebezpiecznych produktach żywnościowych, w tym 27 typu alarmowego i 15 typu informacyjnego. Między innymi szeroką akcją objęto wycofywanie z obrotu produktów wyprodukowanych z udziałem mięsa pochodzącego z Irlandii zakwestionowanego ze względu na przekroczenie dopuszczalnego limitu dioksynopodobnych polichlorowanych difenyli. Przedsiębiorcy zostali zobligowani do wycofania z obrotu łącznie sztuk pasztetów i 128 kg smalcu do produkcji których użyto surowców pochodzących z Irlandii zakwestionowanych z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego limitu dioksynopodobnych polichlorowanych difenyli. Przedmiotem powiadomień w ramach 9

10 funkcjonującego systemu RASFF. Były również: bakalie, wyroby cukiernicze trwałe, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. Zintensyfikowano nadzór sanitarny nad zakładami żywności i żywienia, które charakteryzują się dużą produkcją i obrotem żywnością (np. super i hipermarkety, zakłady żywienia typu fast-food, bloki żywienia w szpitalach). W zakładach sprawdzano stopień wdrożenia zasad kontroli wewnętrznej opartej na procedurach systemu HACCP, zwracano uwagę na sposób dokumentowania wdrożonego systemu. W wyniku awarii prądu która miała miejsce w Szczecinie w dniu r. w dniach r. do r. pracownicy oddziału przeprowadzali czynności kontrolne w godzinach od 8 do godziny 18-tej. Celem kontroli były działania zmierzające do zbadania czy w obrocie nie znajduje się żywność która w wyniku braku dopływu prądu do urządzeń chłodniczych mogła ulec rozmrożeniu. Ogółem pracownicy oddziału HŻŻ w Szczecinie skontrolowali 189 zakładów obrotu żywnością., w tym sieci sklepów Biedronka, Netto Berti, PSS Społem W czasie przeprowadzonych urzędowych kontroli żywności nie stwierdzono wprowadzania do obrotu żywności o cechach organoleptycznych które wskazywałyby na to, że partia mrożonek była ponownie zamrażana, lub żywność chłodzona cechowałaby się oznakami zepsucia. W miesiącu grudniu 2008 r. w dniach wolnych od pracy przeprowadzano kontrole w czasie których zwracano szczególna uwagę na proceder odświeżania wędlin i wprowadzania ich ponownie do obrotu. Zakłady obrotu żywnością kontrolowane były w godzinach tej. Przeprowadzono 20 kontroli w sklepach spożywczych w tym 11 super i hipermarketach. W 15 zakładach obrotu żywnością nieprawidłowości nie stwierdzono, natomiast w 4 przypadkach stwierdzono w obrocie przetwory mięsne po upływie terminu przydatności do spożycia. Winne osoby ukarano mandatami karnymi. Kwestionowaną żywność nakazano wycofać z obrotu. W grudniu 2008 r. przeprowadzono kontrole sanitarne w dyskotekach, klubach studenckich, w sklepach ze sprzedażą suplementów diety. Przedmiotem kontroli było wprowadzanie do obrotu produktów jako tzw. dopalacze. Szczególnym nadzorem objęto sklep o nazwie DOPALACZE.COM. przy ul. Krzywoustego 72/9. W czasie kontroli stwierdzono że przedsiębiorca nie naruszył prawa w zakresie wprowadzania do obrotu żywności. Częstotliwość kontroli we wszystkich zakładach realizowana była zgodnie z wytycznymi GIS określonymi w Krajowym ramowym programie kontroli kompleksowej obiektów żywności. Zaplanowane kontrole na 2008 oraz plan poboru próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu zostały zrealizowane w 100 %. 10

11 W 2008 r. Oddział HŻŻiPU PSSE w Szczecinie współpracował z innymi jednostkami kontrolnymi tj. Inspekcją Weterynaryjną, Policją, Inspekcją Handlową, Strażą Miejską, Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Inspekcją Farmaceutyczną Współpraca dotyczyła między innymi przekazywania informacji i materiałów w ramach funkcjonującego systemu RASFF, organizowania spotkań, których celem było aktualizowanie list zakładów znajdujących się pod nadzorem WIS i PPIS, wymiany doświadczeń i wspierania się merytorycznego w zagadnieniach dotyczących nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności i postępowania ze środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego między innymi zagadnienia dotyczyły wycofanymi z obrotu, znakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. W ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie wydział dw. z przestępczością gospodarczą oraz Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Szczecinie przeprowadzono wspólne działania zmierzające do ujawnienia i zabezpieczenia produktów leczniczych, suplementów diety, niedopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przeprowadzono kontrole w trzech wytypowanych placówkach handlowych na terenie miasta Szczecina. Wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskiej w Szczecinie prowadzone były kontrole między innymi w zakresie prawidłowego gromadzenia odpadów przez przedsiębiorców, kontrole w zakresie handlu ulicznego. W 2008 r. pracownicy oddziału rozpatrywali interwencje i wnioski mieszkańców dotyczące nieprzestrzegania wymagań higienicznych obowiązujących przy produkcji i sprzedaży żywności. Sporządzali analizy i sprawozdania wymagane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Prowadzili postępowanie administracyjno egzekucyjne w stosunku do podmiotów gospodarczych. Priorytetową sprawą w 2008 r. było udoskonalanie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt - RASFF. Analogicznie do roku 2007 pracownicy oddziału poszerzali swoja wiedzę i umiejętności na szkoleniach. Celem szkoleń zewnętrznych organizowanych przez WSSE, Instytut Żywności i Żywienia, GIS jak również szkoleń wewnętrznych było zapewnienie, że wszystkie wykonywane przez pracowników zadania są odpowiedniej jakości. W 2008 r. nadal doskonalono i wdrażanie systemu zarządzania jakością. 11

12 Oddział Higieny Pracy Nadzór nad zakładami pracy ma na celu ochronę zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników środowiska pracy oraz zapobieganiu powstawaniu chorób zawodowych. Do zakresu działalności inspekcji sanitarnej należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładach pracy oraz warunków środowiska pracy. Wnikliwa znajomość środowiska pracy i prowadzonych procesów technologicznych jest potrzebna do oceny wpływu pracy na zdrowie pracownika, szczególnie w orzecznictwie chorób zawodowych i innych uszkodzeń zdrowia związanych z pracą bądź rodzajem wykonywanego zawodu. Pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajduje się zakładów pracy, w których zatrudnionych jest pracowników. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nadzorem sanitarnym objęto 326 placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki wypoczynkowe. Realizowano zaplanowane zadania i zamierzenia w celu egzekwowania właściwych warunków podczas pobytu dzieci i młodzieży w placówkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia W roku 2008 pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia kontynuowali programy, akcje i konkursy z lat poprzednich: Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość, Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie, Narodowy Program Prewencji Chorób Nowotworowych, Trzymaj formę, akcja letnia; Bezpieczne Wakacje, Pomaluj życie na Novo, Mikroolimpiada Wiedzy o Zdrowiu, Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS, III powiatowy przegląd sztuk teatralnych Porozmawiajmy o AIDS, Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Pracownicy opracowują oraz inicjują nowe konkursy i działania dla młodzieży najlepszy projekt Trzymaj Formę, happening uliczny Rzuć palenie razem z nami, I powiatowy przegląd małych form teatralnych Papierosom Mówię Nie - teatrzyk dotyczący przeciwdziałania paleniu tytoniu w obecności dzieci. Dużym zainteresowaniem 12

13 cieszył się program autorski PSSE w Szczecinie Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach zagrażających życiu. II. OCENA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU NA PODSTAWIE WYSTĘPUJĄCYCH NA NADZOROWANYM TERENIE JEDNOSTEK CHOROBOWYCH Opracowanie przedstawia zasadnicze dane dotyczące kształtowania się sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych na terenie Szczecina w roku 2008, w odniesieniu do lat , na podstawie rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach przygotowywanych dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Choroby wieku dziecięcego Ospa wietrzna Ospa wietrzna jest ostrą, wirusową, wysoce zaraźliwą chorobą zakaźną, przenoszoną drogą kropelkową. Na ospę wietrzną chorują głównie dzieci. Rzadko do zakażenia dochodzi u ludzi dorosłych. Epidemie ospy najczęściej występują w przedszkolach i szkołach. Klasyczna ospa wietrzna trwa około 7-10 dni i rozpoczyna się gorączką, oraz występowaniem typowej wysypki. W latach zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie ogółem 2589 zachorowań na ospę wietrzną, w tym hospitalizowano łącznie 84 chorych. W porównaniu z rokiem 2007 gdzie zgłoszono 750 zachorowań (współczynnik zapadalności 183,8 na 100 tys. mieszkańców) w roku 2008 zmniejszyła się o 58 liczba zarejestrowanych zgłoszonych przypadków ospy wietrznej (współczynnik zapadalności 170,0 na 100 tys. mieszkańców). W Polsce od 1999 roku zarejestrowana jest szczepionka przeciwko ospie wietrznej. Przeznaczona ona głównie jest do czynnego uodpornienia osób zdrowych od 9. m.ż., oraz osób z tzw. grup dużego ryzyka (chorych na ostrą białaczkę, pacjentów poddanych immunosupresji, przed planowym przeszczepieniem narządu, chorych na choroby przewlekłe, oraz personelu medycznego). Pomimo tego iż szczepionka jest odpłatna zainteresowanie nią wśród pacjentów z roku na rok jest coraz większe. W Szczecinie w roku

14 zaszczepiono przeciwko ospie wietrznej 148 osób (145 osób w wieku od r. ż. oraz 3 osoby powyżej 30 r. ż.), o 62 osoby więcej niż w roku 2007 (liczba szczepień 83). Tab Zestawienie zachorowań na ospę w Szczecinie w latach Rok Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Ospa wietrzna , , , Liczba przypadków rok Ryc Liczba przypadków zachorowań na ospę wietrzną w Szczecinie w latach

15 współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,8 168, , rok Ryc Zachorowania na ospę wietrzną w Szczecinie w latach współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Płonica (szkarlatyna) Jest to ostra choroba zakaźna wieku dziecięcego, która występuje wśród dzieci młodszych w przedziale wiekowym od 3 7 r.ż. Płonicę wywołują bakterie zwane paciorkowcami. Głównymi objawami choroby jest nagły ból gardła, gorączka, ból głowy, wymioty, zaczerwienione migdałki z ropnymi nalotami, zapalenie węzłów chłonnych szyi, wysypka. Język chorego początkowo obłożony jest białym nalotem, a później staje się gładki i czerwony tzw. język malinowy. Źródłem zakażenia jest najczęściej człowiek chory. Do zarażenia dochodzić może poprzez przedmioty (typu ubranie, pościel, zabawki, smoczki) i żywność zawierającą te bakterie, zwłaszcza mleko i jego przetwory, niekiedy jajka, ale także przez wodę i kurz. W przypadku płonicy nie ma możliwości podnoszenia odporności poprzez szczepienia. Płonica wymaga wczesnego podania antybiotyku, aby nie doszło do groźnych w skutkach powikłań, którymi mogą być: zapalnie mięśnia sercowego, zapalenie ucha środkowego, zapalenie nerek i stawów. W latach zanotowano bardzo zbliżoną liczbę zgłoszonych zachorowań na płonicę wynosiła ona w roku (współczynnik zapadalności 21,4 na 100 tys. mieszkańców) zaś w roku 2006 o jedną mniej - 87 (współczynnik zapadalności 21,0 na 100 tys. mieszkańców). W roku 2007 zarejestrowano 41 przypadków zachorowań (współczynnik zapadalności 10,0 na 100 tys. mieszkańców). W roku sprawozdawczym 15

16 zarejestrowano wzrost zachorowań - 60 przypadków (współczynnik zapadalności 14,7 na 100 tys. mieszkańców) w tym 7 osób wymagało leczenia szpitalnego. Tab Zestawienie zachorowań na płonicę w Szczecinie w latach Rok Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Szkarlatyna (Płonica) 88 21, , , ,7 liczba przypadków rok Ryc.2.3. Liczba przypadków zachorowań na płonicę w Szczecinie w latach współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców , , rok Ryc Zachorowania na płonicę w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 16

17 Różyczka Różyczka (łac. Rubeola), to choroba wieku dziecięcego, przebiegająca zwykle łagodnie z plamistą różową wysypką na skórze, nieżytem gardła i obrzękiem węzłów chłonnych, zwłaszcza karkowych i okolicy potylicy, najczęściej bezgorączkowo. Często jednak przebiega bezobjawowo. Wirus różyczki przenoszony jest drogą kropelkową. Okres wylęgania choroby wynosi od 12 do 23 dni. Najczęściej dzieci chorują na różyczkę zimą i wczesną wiosną. Mimo, że różyczka jest chorobą łagodną i powikłania pojawiają bardzo rzadko, to jednak są bardzo niebezpieczne w szczególności, kiedy choroba ujawnia się u kobiet w ciąży. Zachorowanie na różyczkę kobiety w ciąży może spowodować bardzo poważne zmiany rozwojowe płodu. Najskuteczniejszą ochroną przed różyczką są szczepienia ochronne. W latach zdecydowanie wysoką zachorowalność na różyczkę zanotowano w roku Zarejestrowano wówczas 143 przypadki różyczki (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców był wysoki i wynosił 34,8). W pozostałych latach liczba zgłoszonych zachorowań na różyczkę utrzymywała się na tym samym poziomie. Tab zestawienie zachorowań na różyczkę w Szczecinie w latach Liczba przypadków i współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ROK Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Różyczka 22 5, ,8 20 4,9 23 5,6 Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 17

18 współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,8 5,3 4,9 5, rok Ryc Zachorowania na różyczkę w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców W 2008 roku zarejestrowano w Szczecinie ogółem 23 zachorowania na różyczkę, a zapadalność w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosiła 5,6, żadna z chorujących osób nie wymagała hospitalizacji. Najistotniejsze jest to, że w roku 2008 nie odnotowano żadnego przypadku różyczki wrodzonej. Świadczy to o prawidłowym uodpornieniu kobiet w wieku rozrodczym. W roku 2008 na różyczkę najczęściej chorowały dzieci w wieku od 1 r. ż. do 5 lat 13 przypadków, oraz w przedziale wiekowym lat - 6 przypadków liczba przypadków rok Ryc Liczba przypadków zachorowań na różyczkę w Szczecinie w latach

19 Świnka Nagminne zapalenie przyusznic, tzw. świnka (łac. parotitis epidemica, ang. mumps) jest to stan zapalny ślinianek przyusznych wywołanych przez wirusa świnki. Jej okres wylęgania trwa od dni. Choroba zaczyna się nagle, w drugim, trzecim tygodniu po zarażeniu się. Głównym objawem tej choroby jest wystąpienie bolesnego obrzęku ślinianek tuż przed małżowiną uszną lub pod żuchwą, wysoka gorączka, bóle przy połykaniu i przeżuwaniu pokarmów. Świnka nie zawsze jest chorobą banalną. Może wywoływać wiele powikłań. Bywają one groźne, ale zwykle dotyczą starszych dzieci lub osób dorosłych. Często występują u nich powikłania, takie jak: zapalenie uch środkowego prowadzące czasem do głuchoty, zapalenie trzustki, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a u około 20 % mężczyzn bóle i obrzęk jąder co może prowadzić do bezpłodności. Od roku 2004 wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko śwince, odrze i różyczce a także szczepionkę przeciwko samej śwince. W roku 2008 zarejestrowano 77 przypadków zachorowania na świnkę (współczynnik zapadalności 18,9 na 100 tys. mieszkańców). Tab Zestawienie zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic w Szczecinie w latach Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Rok Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100tys. mieszkańców liczba zachorowań współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Nagminne zapalenie przyusznic , ,0 2 0, ,0 19

20 liczba przypadków rok Ryc Liczba przypadków zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic w Szczecinie w latach wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców ,1 19,0 10,0 0, rok Ryc Zachorowania na nagminne zapalenie przyusznic w Szczecinie w latach Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców Odra i krztusiec W latach nie zarejestrowano żadnego przypadku krztuśca oraz odry. Grypa Grypa jest ostrą, bardzo zakaźną chorobą wirusową, mającą szczególne powinowactwo do układu oddechowego. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie 20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6 tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6 tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6 tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA ROK 2010 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Drobnoustroje z rodzaju Salmonella są pierwotnymi patogenami wielu zwierząt, tj. ssaków i ptaków zarówno domowych, jak i hodowlanych oraz wolno żyjących. JAKIE

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Na wspólny rynek można wprowadzać wyłącznie jaja spożywcze z ferm kur. zarejestrowanych i nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy

INFORMACJE. Na wspólny rynek można wprowadzać wyłącznie jaja spożywcze z ferm kur. zarejestrowanych i nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy Konferencja Prasowa Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Centrum Prasowe PAP Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. Zagrożenie życia i zdrowia konsumentów kupujących nieoznakowane jaja spożywcze INFORMACJE Tylko

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się UWAGA, WŚCIEKLIZNA! Dzikie zwierzęta naszych pól i lasów boją się człowieka i zawsze uciekają na bezpieczną odległość. Zwierzęta chore na wściekliznę tracą naturalną bojaźliwość. Dlatego widok błądzącego

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH 07.06.2010r MENINGOKOKI INFORMACJE OGÓLNE Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Wyodrębniono kilka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011.

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011. ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 25-211. Różyczka (Rubella) jest chorobą zakaźną, charakterystyczną przede wszystkim dla wieku dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym choroby

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia UCHWAŁA Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2014 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną. W większości przypadków zakażenie zlokalizowane jest w płucach

Bardziej szczegółowo

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie

21.04.2016 r., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie 24-30 kwietnia 2016 r. ph DOMKNIJMY LUKĘ W SZCZEPIENIACH! Główny cel inicjatywy: zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST WSZAWICA? GDY COŚ CI CHODZI PO GŁOWIE...

CZYM JEST WSZAWICA? GDY COŚ CI CHODZI PO GŁOWIE... GDY COŚ CI CHODZI PO GŁOWIE... CZYM JEST WSZAWICA? Wszawica głowowa (łac. pediculosis capitis) jest chorobą wywołaną zarażeniem wszą głowową. Wielkość dorosłego owada nie przekracza 2 4,7 mm. Samice każdego

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. . SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych jest jednym z istotnych zadań, które realizowane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W ramach zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu lutym 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przygotowywał liczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII (LUB PANDEMII) GRYPY

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII (LUB PANDEMII) GRYPY GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY ZATWIERDZAM ANDRZEJ TRYBUSZ GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII (LUB PANDEMII) GRYPY DYREKTOR DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Informacja GIS dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy

Informacja GIS dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy Materiał szkoleniowy z epidemiologii Luty 2016r Informacja GIS dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy w sezonie grypowym 2015/2016 w

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Wąbrzeskiego

Do Starosty Wąbrzeskiego PLW-021/23/2014 Wąbrzeźno, dnia 11.04.2014 r. Do Starosty Wąbrzeskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie w roku 2013. Zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest

Bardziej szczegółowo

Neisseria meningitidis

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis Wyłączny rezerwuar: : człowiek Źródło zakażenia: : nosiciel lub chory Kolonizacja: : jama nosowo-gardłowa Przenoszenie: : droga kropelkowa, bezpośredni kontakt Okres wylęgania: :

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) projekt z dnia. w sprawie wykazu chorób mogących stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu postępowania z cudzoziemcem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk UCHWAŁA NR LII/416/10 RADY MIASTA OTWOCKA w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2010 o tytule Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA ROTAWIRUSAMI. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie

ZAKAŻENIA ROTAWIRUSAMI. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie ZAKAŻENIA ROTAWIRUSAMI Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie Czym są rotawirusy? Rotawirusy(łac.rota = koło) grupawirusównależących do rodziny

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o grypie

Informacje ogólne o grypie ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA PTASIĄ GRYPĘ Jako światowy lider w opracowywaniu rozwiązań zapewniających właściwe warunki sanitarne, Ecolab przyjął aktywną postawę mającą na celu ochronę naszych

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015 Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015 Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Każdego roku wybierany jest

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012.

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii został opracowany na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca sezonu grypowego 2012/2013

Informacja dotycząca sezonu grypowego 2012/2013 Informacja dotycząca sezonu grypowego 2012/2013 Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ZA 2013 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ZA 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ZA 2013 r. SPIS TREŚCI EPIDEMIOLOGIA...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O 2009 Spis treści: Wstęp 3-6 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy szczególnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Do zadań zespołu terapeutycznego i leczenia bólu należy: 1. Opracowanie Szpitalnej Listy Leków Receptariusza

Bardziej szczegółowo

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi.

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Raport z badania ankietowego Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Strona 1/32 Spis treści Komentarz autora..................................................

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia krztuśca w województwie śląskim w latach 2010-2014.

Epidemiologia krztuśca w województwie śląskim w latach 2010-2014. Epidemiologia krztuśca w województwie śląskim w latach 2010-2014. Krztusiec (Pertussis) zwany potocznie kokluszem, jest ostrą, zakaźną chorobą dróg oddechowych, która szerzy się droga powietrzno-kropelkową.

Bardziej szczegółowo

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW D. POMÓR DROBIU

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW D. POMÓR DROBIU WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW D. POMÓR DROBIU Wysoce zjadliwa grypa ptaków (Highly pathogenic avian influenza, HPAI) jest wirusową chorobą układu oddechowego i pokarmowego ptaków. Objawy mogą także dotyczyć

Bardziej szczegółowo

ń Ż Ń Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE Brzesko - Barbara Jewiarz

ń Ż Ń Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE Brzesko - Barbara Jewiarz 5 1 0 2 ia w o I r C d Ś Z O ń zie WN Y D Ż y O ow t W a T i S w Ń Ś E Z C E I BEZP Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE Brzesko - Barbara Jewiarz 7 kwietnia 2015 r. Światowy Dzień Zdrowia hasło tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1.

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1. R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim Nr 1/01/2013 z 28.01.2013 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Dobierając optymalny program szczepień, jesteśmy w stanie zapobiec chorobom, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia Państwa pupila.

Dobierając optymalny program szczepień, jesteśmy w stanie zapobiec chorobom, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia Państwa pupila. SZCZEPIENIA KOTÓW Działamy według zasady: Lepiej zapobiegać niż leczyć Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz dbając o dobro Waszych pupili opisaliśmy program profilaktyczny chorób zakaźnych psów,

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH Stan sanitarny powiatu głubczyckiego w roku 2014 Głubczyce luty 2015 Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Głubczycach Spis

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Wszawica trudny problem do rozwiązania

Wszawica trudny problem do rozwiązania Wszawica trudny problem do rozwiązania Co to jest wszawica? Wszawica (łac. pediculosis) jest chorobą zakaźną, umieszczoną w wykazie chorób zakaźnych i zakażeń będącym załącznikiem do Ustawy o chorobach

Bardziej szczegółowo

Gorączka krwotoczna Ebola informacja dla podróżnych 21 października 2014 r. Wersja 3

Gorączka krwotoczna Ebola informacja dla podróżnych 21 października 2014 r. Wersja 3 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. ZDROWIA IKONSUMENTÓW Dyrekcja ds. zdrowia publicznego Wydział zagrożeń dla zdrowia Sekretariat Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowia Gorączka krwotoczna Ebola informacja

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie. 30.01.2015r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie. 30.01.2015r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie 30.01.2015r. Zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba ptaków, zarówno drobiu, jak i ptaków dzikich i ozdobnych; Wrażliwe są ptaki w każdym wieku, śmiertelność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Cel programów Ograniczenie rozprzestrzeniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. Serotypy Salmonella objęte

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo