Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL"

Transkrypt

1 Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa. Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Raport 7: Analiza systemu edukacji i kształcenia ustawicznego personelu medycznego w województwie łódzkim Projekt realizowany w ramach Priorytetu II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie PROJEKT REALIZUJĄ: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/ fax. 024/ Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych POLSTMED Siedziba- Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej Szpital Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindleya 4 tel. 022/ Kutno Łódź - Warszawa, Wrzesień 2006 Priorytet II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

2 Spis treści INFORMACJA O PROJEKCIE...11 ANALIZA OFERT EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH DLA KADRY MEDYCZNEJ Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WPROWADZENIE, METODOLOGIA...14 CZĘŚĆ I Źródła informacji o ofertach edukacyjnych i szkoleniowych Internetowa oferta edukacyjna i szkoleniowa Prasowa oferta edukacyjna i szkoleniowa Wstępna prezentacja danych dotyczących personelu medycznego w województwie łódzkim Prezentacja danych: personel medyczny 2003 r Prezentacja danych: personel medyczny 2004 r Raport z wykonania zadań statutowych przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w 2005 roku Podsumowanie części I...38 CZĘŚĆ II Prezentacja analizy oferty edukacyjnej dla personelu medycznego Prezentacja oferty edukacyjnej w systemie szkolnictwa wyższego Uniwersytet Medyczny w Łodzi Studia magisterskie Wydział wojskowo-lekarski Studia licencjackie Prezentacja szczegółowa oferty studiów licencjackich Prezentacja oferty zaocznych szkół policealnych System studiów doktoranckich Ramowy Program Studiów Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego...53 Załącznik 1 Informacje dla kandydatów na doktorantów...55 Załącznik 2 Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Podsumowanie części II...64 CZĘŚĆ III Prezentacja wyników analizy treści ofert zamieszczonych w prasie branżowej Prezentacja oferty szkoleniowej zamieszczonej w Gazecie Lekarskiej Prezentacja oferty szkoleniowej zamieszczonej w Panaceum Podsumowanie analizy ofert szkoleniowych zamieszczonych w prasie branżowej Prezentacja wybranych instytucji związanych z procesem kształcenia pracowników ochrony zdrowia Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Wykaz placówek realizujących różne formy kształcenia podyplomowego dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych Wykaz placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Wykaz placówek realizujących staże cząstkowe dla lekarzy Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wpisanych do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (stan na dzień ) Wykaz placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, cząstkowych w dziedzinie medycyny rodzinnej, zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej Wykaz placówek realizujących staże lekarzy stomatologów, zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Wykaz placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy stomatologów, zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Wykaz placówek uprawnionych do realizacji staży cząstkowych dla lekarzy stomatologów, zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Spis placówek uprawnionych do prowadzenia staży, znajdujący się w wykazie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi Wykaz palcówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla położnych

3 6.10 Wykaz placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla pielęgniarek i położnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej...86 Załącznik 3 Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy System szkolenia specjalizacyjnego Prezentacja specjalizacji medycznych Wykaz specjalizacji z adresami stron internetowych, na których zamieszczone są adekwatne programy kształcenia...97 Załącznik 4 Program podstawowy z chirurgii ogólnej Wykaz kursów doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia wpisanych do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (stan na dzień ) Prezentacja wyników analizy dotyczącej oferty kursów i szkoleń organizowanych dla pielęgniarek i położnych Rejestr kursów i szkoleń realizowanych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Wykaz kursów, szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w roku Kursy dokształcające w trybie dziennym, kształcenie podyplomowego dla pielęgniarek i położnych 2006 r Rejestr kursów specjalistycznych realizowanych w trybie dziennym, 2006 r Załącznik 5 Ramowy program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego - blok specjalistyczny Wykaz kursów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi, w 2006 roku Wykaz szkoleń organizowanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM zamieszczony w ofercie OIPiP, na rok 2006, finansowanych przez OIPiP Inne oferty szkoleń, kursów oraz konferencji naukowo szkoleniowych dla pielęgniarek, realizowanych w 2006 roku Załącznik 6 Podstawa prawna kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej Załącznik 7 Uchwała Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zasad finansowania udziału członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego Wykaz kursów obligatoryjnych, specjalizacyjnych Kurs specjalizacyjny obligatoryjny PROMOCJA ZDROWIA (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) Kurs specjalizacyjny, obligatoryjny ZDROWIE PUBLICZNE (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) Kurs specjalizacyjny, obligatoryjny PRAWO MEDYCZNE (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) Wykaz kursów podyplomowych, doskonalących, zamieszczony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Wykaz kursów doskonalących dla wybranych specjalizacji głównych Wykaz kursów doskonalących, podyplomowych dla wybranych, szczegółowych specjalizacji lekarskich Załącznik 8 Wykaz adresów internetowych kursów dla specjalizacji szczegółowych, nie uwzględnionych w analizie PODSUMOWANIE Załącznik 9 Ramowy program stażu podyplomowego lekarza stomatologa Załącznik 10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa BADANIE PLANÓW EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH ORAZ KWALIFIKACJI I MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM WPROWADZENIE Badanie lekarzy zatrudnionych w placówkach służby zdrowia na terenie województwa łódzkiego Informacje o respondentach Wykształcenie, staż pracy i umiejętności Znajomość języków obcych i obsługi komputera Zadowolenie z pracy Mobilność Plany Edukacyjno-Szkoleniowe

4 1.7.1 Kursy i szkolenia organizowane przez pracodawców Badanie personelu medycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia na terenie województwa łódzkiego Charakterystyka badanej zbiorowości Wykształcenie, staż pracy i umiejętności Znajomość języków obcych i obsługi komputera Zadowolenie z pracy Mobilność Plany Edukacyjne PODSUMOWANIE ANALIZA DROGI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH I SZKÓŁ MEDYCZNYCH 1. WPROWADZENIE Średni personel medyczny Pielęgniarki Pozostały personel ze średnim wykształceniem Personel z wyższym wykształceniem medycznym Lekarze Pozostały personel z wyższym wykształceniem medycznym PODSUMOWANIE BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1. WPROWADZENIE, NOTA METODOLOGICZNA Charakterystyka socjodemograficzna badanej populacji Plany edukacyjne i szkoleniowe uczniów kierunków medycznych z województwa lódzkiego Czynniki decydujące o wyborze szkoły Odbywanie praktyk zawodowych Udział w kursach i szkoleniach Samokształcenie Plany edukacyjne uczniów Plany zawodowe uczniów kierunków medycznych Plany i oczekiwania odnośnie przyszłej pracy Najpopularniejsze metody poszukiwania pracy Plany dotyczące wyjazdu za granicę w celach zarobkowych PODSUMOWANIE BADANIE STUDENTÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1. WPROWADZENIE, NOTA METODOLOGICZNA Społeczno demograficzna charakterystyka badanej zbiorowości Typ uczelni: kierunek, tryb studiów, specjalizacja, determinanty wyboru kierunku i specjalizacji Ocena poziomu przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania pracy zawodowej Doświadczenie zawodowe Odbywanie praktyk zawodowych Pozytywne aspekty odbywania praktyk zawodowych Kursy/szkolenia Ocena wartości poznawczej poszczególnych kursów/szkoleń Plany zawodowe Formy poszukiwania pracy Oczekiwania odnośnie przyszłej pracy Rozważanie możliwości wyjazdu zagranicę PODSUMOWANIE Załącznik 1 Kwestionariusz wywiadu

5 Spis tabel ANALIZA OFERT EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH DLA KADRY MEDYCZNEJ Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Tabela Wykaz adresów stron internetowych, wykorzystanych do analizy...17 Tabela Prezentacja liczebności i struktury zatrudnienia personelu medycznego w 2003 i 2004 roku...26 Tabela Lekarze medycyny wg specjalności, zatrudnieni podstawowo w Województwie Łódzkim, stan w dniu 31 grudnia...28 Tabela Lekarze medycyny wg stopnia posiadanej specjalności zatrudnieni w Województwie Łódzkim w latach Stan w dniu 31 grudnia...29 Tabela Lekarze specjaliści stomatologii wg posiadanego stopnia specjalności, zatrudnieni podstawowo w powiatach województwa łódzkiego w latach Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu 31 grudnia 2004 r.) bez szpitala MSW...31 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...32 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...34 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...35 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...36 Tabela Kierunki studiów magisterskich w uczelniach medycznych:...39 Tabela Prezentacja adekwatnego do kierunku studiów, tytułu zawodowego oraz zawodu...40 Tabela Prezentacja wykazu kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, z systemem kształcenia, w którym są realizowane...41 Tabela Wykaz kierunków o charakterze medycznym, realizowanych w policealnych szkołach zawodowych...50 Tabela Wykaz kursów praktyczno teoretycznych organizowanych przez Wszechnicę Medyczną Nad Łódką...67 Tabela Charakterystyka wyników analizy treści ofert szkoleniowych w Panaceum...68 Tabela 8.1. Prezentacja kursów oraz podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia w roku Tabela Charakterystyka kursu specjalizacyjnego Promocja zdrowia w 2006 roku Tabela Charakterystyka kursu specjalizacyjnego Zdrowie Publiczne w 2006 roku Tabela Charakterystyka kursu specjalizacyjnego Prawo Medyczne w 2006 roku Tabela Charakterystyka kursów podyplomowych zamieszczonych w danych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Tabela Wykaz kursów doskonalących dla specjalizacji Protetyka stomatologiczna w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla specjalizacji Zdrowie publiczne w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla specjalizacji Epidemiologia w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla szczegółowej specjalizacji Alergologia w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla szczegółowej specjalizacji Angiologia w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla szczegółowej specjalizacji Balneologia. Balneoklimatologia i medycyna fizykalna w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla szczegółowej specjalizacji Chirurgia onkologiczna w roku BADANIE PLANÓW EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH ORAZ KWALIFIKACJI I MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Tabela Respondenci w podziale na powiaty Tabela Respondenci zawód Tabela Szczegółowe umiejętności lekarskie [N=801] Tabela Przyczyny niezadowolenia z pracy Tabela Przyczyny podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania lekarzy

6 Tabela Przyczyny niezadowolenia personelu medycznego Tabela Przyczyny podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania Tabela Powody podjęcia pracy poza miejsce zamieszkania Tabela Tematyka kursów oferowanych przez pracodawców Tabela Ocena efektywności kursów organizowanych przez pracodawcę z podziałem na publiczne i prywatne BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Tabela Korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych a profil klasy [wg liczby wskazań] Tabela Negatywne strony odbywania praktyk zawodowych a profil klasy [wg liczby wskazań] Tabela Kryteria oceny wartości szkoleń/kursów a rodzaj szkoły [wskazania w %] Tabela Stopień uczestnictwa w najpopularniejszych kursach/szkoleniach a rodzaj szkoły [N=186; wskazania w %] Tabela Najczęściej planowane kursy i szkolenia a rodzaj szkoły [wskazania w %] Tabela Rodzaje dodatkowych umiejętności rozwijanych w ramach samokształcenia a rodzaj szkoły [N=40, wskazania w %, w nawiasach liczba wskazań] Tabela Plany uczniów po zakończeniu a rodzaj szkoły Tabela Plany kontynuowania edukacji przez uczniów po ukończeniu nauki w aktualnej szkole a rodzaj szkoły [N=106, wskazania w %] Tabela Plany dotyczące miejsca podjęcia pracy przez uczniów a rodzaj szkoły [N=186, wskazania w %] Tabela Planowana forma podjęcia pracy przez uczniów a rodzaj szkoły [N=186, wskazania w %] Tabela Oczekiwania uczniów wobec przyszłej pracy a rodzaj szkoły [N=186, wskazania w %] Tabela Najczęstsze formy poszukiwania pracy przez uczniów a rodzaj szkoły [N=186; wskazania w %] BADANIE STUDENTÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Tabela Korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych w podziale na kierunki studiów [w %] Tabela Negatywne strony odbywania praktyk zawodowych Tabela Kryteria oceny kursów wg. kierunków studiów [w %] Tabela 6.1. Kierunek kształcenia a rynek pracy [średnia w %] Tabela 6.2. Planowana forma podjęcia zatrudnienia a kierunek studiów [w %]

7 Spis wykresów ANALIZA OFERT EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH DLA KADRY MEDYCZNEJ Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykres Najliczniejsze specjalizacje w 2003 r. w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych lekarzy...23 Wykres Najliczniejsze specjalizacje w 2004 r. w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych lekarzy...25 Wykres Struktura lekarzy specjalistów w 2004 roku...27 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...33 Wykres System nauczania studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi...42 BADANIE PLANÓW EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH ORAZ KWALIFIKACJI I MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Wykres Respondenci z podziałem na płeć (N=469) Wykres Respondenci z podziałem na kategorie wiekowe (N=469) Wykres Respondenci według lokalizacji zakładu ochrony zdrowia (N=469; wskazania w %] Wykres Respondenci pod względem placówki zatrudnienia [N=469; wskazania w %] Wykres Praca w zakładach ochrony zdrowia [N=469] Wykres Średnia przepracowanych lat w zakładach ochrony zdrowia Wykres Respondenci według głównej formy prawnej współpracy z pracodawcą [N=469; wskazania w %] Wykres Główne formy współpracy z pracodawcą Wykres Formy współpracy z pracodawcą. Publiczne zakłady ochrony zdrowia [N= 308; wskazania w %] Wykres Forma współpracy z pracodawcą. Zakłady niepubliczne [N=161; wskazania w %] Wykres Respondenci według specjalizacji [N=469, wskazania w %] Wykres Doświadczenie menedżerskie w zakładach ochrony zdrowia [N=469] Wykres Doświadczenie menedżerskie [wskazania w latach] Wykres Posiadanie certyfikowanych umiejętności menedżerskich [N=469; wskazania w %] Wykres Umiejętności menedżerskie potwierdzone certyfikatem [N=469; wskazania w %]. 204 Wykres Stopień znajomości języka angielskiego [N=469; wskazania w %] Wykres Stopień znajomości języka rosyjskiego [N=469; wskazanie w %] Wykres Stopień znajomości języka niemieckiego [N=469; wskazania w %] Wykres Umiejętności związane z obsługą komputera [N=469; wskazania w %] Wykres Zadowolenie z pracy [N=469] Wykres Zadowolenie z pracy (N=469; wskazania w %) Wykres Zadowolenie z pracy. Podział na powiaty [N=469; wskazania w %] Wykres Zadowolenie z pracy lekarzy; opinie negatywne z podziałem na powiaty [N=469; wskazania w %] Wykres Dojazd do pracy poza miejscem zamieszkania [N=469; wskazania w %] Wykres Przyczyny pracy poza miejscem zamieszkania [N=69] Wykres Gotowość podjęcia pracy w sprzyjających okolicznościach [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość podjęcia pracy poza miejsce zamieszkania (N=469) Wykres Mobilność lekarzy w podziale na powiaty [N=469] Wykres Gotowość wyjazdu do innego powiatu w obrębie tego samego województwa [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość wyjazdu do innego województwa [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość wyjazdu za granicę [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość wyjazdu za granicę w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość do wyjazdu za granicę na stałe w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %]

8 Wykres Gotowość do wyjazdu czasowego za granicę w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość do ewentualnego wyjazdu czasowego za granicę w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %] Wykres Nie na pewno nie wyjadę za granicę w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %] Wykres Plany edukacyjne i szkoleniowe lekarzy [N=469; wskazania w %] Wykres Plany edukacyjno-szkoleniowe lekarze. Podział na publiczne i prywatne zakłady ochrony zdrowia [N=469; wskazania w %] Wykres Planowane sposoby dalszego kształcenia (N=645) Wykres Tematyka szkoleń i kursów planowanych przez respondentów [N=107; wskazania w %] Wykres Kierunki edukacji lekarzy [N=37; wskazania w %] Wykres Organizacja kursów lub szkoleń przez placówki ochrony zdrowia [N=469; wskazania w %] Wykres Udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę z podziałem na publiczne i prywatne zakłady ochrony zdrowia [ N=469] Wykres Tematyka szkoleń i kursów organizowanych przez pracodawcę [N=107; wskazania w %] Wykres Ocena kursów finansowanych przez pracodawcę [Ocena w skali 1-5] Wykres Kursy i szkolenia podejmowane we własnym zakresie [N=469; wskazania w %] Wykres Kursy i szkolenia podejmowane "na własną ręką" przez lekarzy z podziałem na publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia [N=469] Wykres Formy edukacji podejmowanej we własnym zakresie [ N=469; wskazania w %] Wykres Ocena efektywności kursów podejmowanych z własnej inicjatywy [Skala 1-5] Wykres Respondenci według płci [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci wg zawodu [N=1331, wskazania w %] Wykres Respondenci według wieku [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci według miejsca zatrudnienia [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci według miejsca zamieszkania [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci według lokalizacji zakładu ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci według głównej formy współpracy z pracodawcą [N=1331; wskazania w %] Wykres Forma współpracy według podziału na publiczne i prywatne Wykres Miejsce dotychczasowej pracy - publiczne zakłady ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Miejsce dotychczasowej pracy - niepubliczne zakładay ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Średnia liczba lat pracy w zakładach ochrony zdrowia Wykres Menedżerskie doświadczenie w publicznych zakładach ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Menedżerskie doświadczenie w niepublicznych zakładach ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Średnia długość doświadczenia menedżerskiego [mierzona w latach] Wykres Stopień znajomości języka rosyjskiego [N=1331; wskazania w %] Wykres Stopień znajomości języka angielskiego [N=1331; wskazania w %] Wykres Stopień znajomości języka niemieckiego [N= 1331; wskazania w %] Wykres Stopień znajomości języka francuskiego [N=1331; wskazania w %] Wykres Obsługa komputera (wskazania w %) Wykres Zadowolenie z pracy [N=1331; wskazania w %] Wykres Zadowolenie z pracy z podziałem na powiaty Wykres Mobilność [dojazd do pracy w jedną stronę, w kilometrach] Wykres Skłonność do podjęcia pracy wymagającej zmiany miejsca zamieszkania [N=1331; wskazania w %] Wykres Gotowość do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania z podziałem na powiaty [N= 1331] Wykres Gotowość wyjazdu do innego powiatu w obrębie województwa [N=541; wskazania w %] Wykres Gotowość do wyjazdu na teren innego województwa [N=541; wskazania w %] Wykres Gotowość do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych [N=1331; wskazania w %]

9 Wykres Gotowość do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych [N=1331; wskazania w %] Wykres Wybór zawodu za granicą [N=515; wskazania w %] Wykres Plany edukacyjne i szkoleniowe [N=1331; wskazania w %] Wykres Planowane sposoby kształcenia [N= 1069; wskazania w %] Wykres Organizacja szkoleń dla pracowników przez zakłady ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Organizacja kursów i szkoleń dla pracowników [N=1331] Wykres Udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę [N=828; wskazania w %] Wykres Uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawców z podziałem na publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia [N=828; wskazania w %] Wykres Inicjatywy szkoleniowe podejmowane na własną rękę [N=1331; wskazania w %]287 Wykres Kierunki inicjatyw szkoleniowych podejmowanych na własną rękę [N=638; wskazania w %] Wykres Ocena efektywności szkoleń podejmowanych we własnym zakresie [skala 1-5] ANALIZA DROGI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH I SZKÓŁ MEDYCZNYCH Wykres Udział procentowy pielęgniarek specjalistycznych w ogólnej grupie pielęgniarek i położnych Wykres Udział poszczególnych grup pielęgniarek w pielęgniarstwie ogólnym Wykres Pozostały średni personel medyczny Wykres Przekrój specjalności lekarskich Wykres Średni czas stażu specjalizacyjnego w poszczególnych specjalnościach BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykres 2.1. Płeć respondentów [N=186; wskazania w %] Wykres 2.2. Wiek respondentów [N=186; wskazania w %] Wykres 2.3. Powiat zameldowania respondentów [N=186; wskazania w %] Wykres 2.4. Pochodzenie respondentów [N=186, wskazania w %] Wykres 2.5. Rodzaj szkoły, do jakiej uczęszczają respondenci [N=186; wskazania w %] Wykres 2.6. Powiat zameldowania respondentów [N=186; wskazania w %] Wykres Czynniki decydujące o wyborze danego kierunku nauczania [N=186; wskazania w %] Wykres Stopień odbywania praktyk zawodowych podczas nauki a rodzaj szkoły [N=186, wskazania w %] Wykres Stopień odbywania praktyk zawodowych podczas nauki a profil kształcenia [N=186, wskazania w %] Wykres Korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych [N=131; wskazania w %]307 Wykres Negatywne strony odbywania praktyk zawodowych [N=131; wskazania w %] Wykres Ocena wartości poszczególnych rodzajów szkoleń/kursów [wartość średnia] Wykres Kryterium brane pod uwagę przy ocenie wartości kursów/szkoleń [N=186; wskazania w %] Wykres Stopień uczestnictwa w kursach/szkoleniach [N=186; wskazania w %] Wykres Planowane kursy/szkolenia [N=186; wskazania w %] Wykres Rozwijanie dodatkowych umiejętności w ramach samokształcenia [N=186, wskazania w %] Wykres Rodzaje dodatkowych umiejętności rozwijanych w ramach samokształcenia [N=40, wskazania w %] Wykres Plany uczniów po ukończeniu nauki [N=186, wskazania w %] Wykres Plany kontynuowania edukacji przez uczniów po ukończeniu nauki w aktualnej szkole [N=106, wskazania w %] Wykres Plany dotyczące miejsca kontynuacji edukacji przez uczniów po ukończeniu nauki w aktualnej szkole [N=106, wskazania w %] Wykres Zawód w jakim uczniowie zamierzają podjąć pracę [N=186; wskazania w %] Wykres Plany dotyczące miejsca podjęcia pracy przez uczniów [N=186, wskazania w %]321 Wykres Planowana forma podjęcia pracy przez uczniów [N=186, wskazania w %] Wykres Oczekiwania uczniów wobec przyszłej pracy [N=186, wskazania w %] Wykres Oczekiwania wobec pracy w jednostkach prywatnych [N=43, wskazania w %] Wykres Oczekiwania wobec pracy w jednostkach państwowych [N=29, wskazania w %]

10 Wykres Oczekiwania wobec pracy osób nie posiadających preferencji do miejsca zatrudnienia [N=23, wskazania w %] Wykres Oczekiwania wobec prowadzenia własnej działalności gospodarczej [N=35, wskazania w %] Wykres Najczęstsze formy poszukiwania pracy przez uczniów [N=186; wskazania w %] Wykres Powody wyboru formy poszukiwania pracy przez uczniów [N=186; wskazania w %] Wykres Możliwość wyjazdu za granicę w celach zarobkowych [N=186, wskazania w %] Wykres Plany podjęcia zatrudnienia za granicą [N=156; wskazania w %] BADANIE STUDENTÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykres 2.1. Wiek respondentów [N=242; wskazania w %] Wykres 2.2. Pochodzenie respondentów [N=242; wskazania w %] Wykres 3.1. Rodzaj uczelni [N=242; wskazania w %] Wykres 3.2. Kierunek studiów [N=242; wskazania w %] Wykres 3.3. Rodzaj studiów [N=242; wskazania w %] Wykres 3.4. Czynniki decydujące o wyborze danego kierunku studiów [N=242; N nie równa się 100%] Wykres 3.5. Wybrana specjalizacja, [N-55, N nie równa się100%] Wykres 3.6. Czynniki decydujące o wyborze danej specjalizacji [N=55, wskazania w %] Wykres Ocena poziomu przygotowania przez uczelnię absolwenta do wykonywania pracy zawodowej pod względem teoretycznym [N=242; wskazania w %] Wykres Ocena poziomu przygotowania przez uczelnię absolwenta do wykonywania pracy zawodowej pod względem teoretycznym a kierunek studiów [N=242; wskazania w %] Wykres Ocena poziomu przygotowania przez uczelnię absolwenta do wykonywania pracy zawodowej pod względem praktycznym [N=242; wskazania w %] Wykres Ocena poziomu przygotowania przez uczelnię absolwenta do wykonywania pracy zawodowej pod względem praktycznym a kierunek studiów [wskazania w %] Wykres 4.1. Stopień odbywania praktyk zawodowych podczas studiów [wskazania w %] Wykres Korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych [N=218; wskazania w %] Negatywne aspekty praktyk zawodowych Wykres Negatywne strony odbywania praktyk zawodowych [N=218; wskazania w %] Wykres 5.1. Stopień uczestnictwa w kursach/szkoleniach [N=242; wskazania w %] Wykres 5.2. Planowane kursy/szkolenia [N=242; wskazania w %] Wykres Ocena wartości poszczególnych rodzajów szkoleń/kursów [wartość średnia] Wykres Kryterium brane pod uwagę przy ocenie wartości kursów/szkoleń [N=242; wskazania w %] Formy samokształcenia Wykres Stopień rozwijania dodatkowych umiejętności w ramach samokształcenia [wskazania w %] Wykres 6.1. Plany zawodowe studentów na okres roku po ukończeniu studiów [N=242; wskazania w %] Wykres 6.2. Plany zawodowe studentów na okres roku po ukończeniu studiów a kierunek studiów [wskazania w %] Wykres 6.3. Zawód w jakim studenci zamierzają podjąć pracę[n=222; wskazania w %] Wykres 6.4. Zawód w jakim studenci zamierzają podjąć pracę a kierunek studiów [wskazania w %] Wykres 6.5. Ocena szans na znalezienie zatrudnienia w swoim zawodzie na regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy [wartości średnie w %] Wykres.6.6. Planowane miejsce podjęcia pracy po ukończeniu nauki [N=222; wskazania w %].369 Wykres 6.6. Rodzaj jednostki, ze względu na typ własności, w której respondent zamierzają podjąć pracę po ukończeniu nauki [N=242; wskazania w %] Wykres 7.1. Najczęstsze formy poszukiwania pracy przez studentów [N=242; wskazania w %]. 372 Wykres 7.2. Ocena skuteczności danej formy poszukiwania pracy przez studentów [N=242; wskazania w %] Wykres 8.1. Oczekiwania studentów wobec przyszłej pracy [N=242; wskazania w %] Wykres 9.2. Możliwość wyjazdu za granicę w celach zarobkowych a kierunek studiów [wskazania w %] Wykres 9.3. Plany podjęcia zatrudnienia za granicą [N=242; wskazania w %]

11 INFORMACJA O PROJEKCIE Projekt badawczy Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w regionie. Projekt współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będący podstawowym narzędziem Unii Europejskiej ukierunkowanym na przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich powstał w 1957 r. Przewidziany dla Polski okres programowania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przypada na lata Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wraz z ich Uzupełnieniami stanowią podstawę dla realizacji polityk wspólnotowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich. Zawarte w nich priorytety i działania wynikają z Narodowego Planu Rozwoju oraz odpowiadają głównym założeniom Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Głównym celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR)/Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) na lata Program rozwija cele NPR poprzez określenie priorytetów, kierunków rozwoju polityki regionalnej państwa oraz wysokości środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na jej realizację. Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską (UE). Całkowity czas realizacji działań przewidzianych w projekcie: 1 grudnia września Realizacja projektu jest nadzorowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Projekt realizowany jest przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych POLTSMED. Cele projektu Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL sprowadzają się do: -zdiagnozowania sytuacji rynku pracy w zakładach ochrony zdrowia; -dokonania analizy systemu edukacji i szkoleń dla kadry związanej z ochroną zdrowia; -dokonania analizy zbieżności i prognozowania potrzeb pracodawców, planów pracowników i istniejących ofert edukacyjnych i szkoleniowych. 11

12 Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego poprzez zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań różnych uczestników rynku pracy. Rezultaty projektu mogą posłużyć do rozwiązania problematyki aktywizacji zawodowej i edukacyjnej kadry ochrony zdrowia. Efekt realizacji projektu w postaci przygotowania i rozpowszechniania wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację regionalnego rynku pracy kadry medycznej w zakresie min. rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz działań edukacyjnych i szkoleniowych prowadzonych w regionie stanowi jeden z możliwych rodzajów wsparcia udzielanego w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Beneficjentami Ostatecznymi projektu, zgodnie z zapisami Uzupełnienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są instytucje zajmujące się monitorowaniem rynku pracy, ofert edukacyjnych i szkoleniowych: - powiatowe urzędy pracy; - firmy zajmujące się pośrednictwem pracy; - szkoły i publiczne placówki kształcenia ustawicznego; - instytucje pomocy społecznej; - inne podmioty zainteresowane monitoringiem i rozwojem regionalnego rynku pracy. Projekt Biały Personel przewiduje dostarczenie Beneficjentom Ostatecznym następujących danych w postaci raportów: Raport z oceny bazy wykonawczej (świadczeniodawcy) w którym zawarte zostaną wyniki m.in. z takich analiz jak: o analiza stanu infrastruktury jednostek ochrony zdrowia w wybranych powiatach województwa; o analiza oceny efektywności ekonomicznej; Raport z analizy zatrudnienia w ochronie zdrowia, w tym wyniki m.in. z - oceny tendencji zmian w zasobach kadry medycznej, - analizy struktury zatrudnienia w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia; Raport z badań potrzeb pracodawców publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia w zakresie kwalifikacji i umiejętności; Raport z badań ofert pracy dla pracowników ochrony zdrowia oraz ocena procesu współpracy instytucji rynku z pracodawcami; Raport z analizy świadczeń realizowanych przez NFZ oraz wyniki z badań pacjentów oceniających ich realizację; Raport zawierający prognozę demograficzną oraz przewidywania zachorowań mieszkańców województwa; Raport z analizy systemu edukacji i kształcenia ustawicznego w województwie, w tym wyniki analizy istniejących ofert edukacyjnych i szkoleniowych, oraz analiza wykorzystania wykształconej kadry pracowników; Raport z diagnozy zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania bądź przekształcania kwalifikacji zawodowych z potrzebami "medycznego" rynku pracy, w tym prognoza zasobów pracy. 12

13 Rezultaty projektu Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL zostaną rozpowszechnione wśród Beneficjentów Ostatecznych za pośrednictwem publikacji z wybranymi wynikami z przeprowadzonych badań w postaci papierowej o nakładzie 500 sztuk, oraz raportów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu: 13

14 ANALIZA OFERT ISTNIEJĄCYCH OFERT EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH DLA PERSONELU MEDYCZNEGO Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1. WPROWADZENIE, METODOLOGIA Celem raportu była: analiza istniejących ofert edukacyjnych dla personelu medycznego województwa łódzkiego, oraz analiza istniejących ofert szkoleniowych dla personelu medycznego Województwa Łódzkiego, Przedmiotem analizy były, zatem: oferty edukacyjne szkół umożliwiających uzyskanie wykształcenia o profilu medycznym; o Analizie poddane zostały oferty szkół policealnych (profil zawodowy), Publicznych, Niepublicznych, o oraz analizie poddane zostały oferty szkół wyższych, Publicznych, Niepublicznych, Interesowały nas: profil kształcenia, tryb, w jakim można uzyskać wykształcenie medyczne, status szkoły, uczelni oraz różnorodność ofert edukacyjnych. W nieco szerszym, opisowym zakresie zaprezentowane zostały wybrane jednostki edukacyjne. Przedmiotem analizy były także oferty szkoleniowe, dostosowane do realizowanego poziomu kształcenia; o mające charakter obligatoryjny (ich ukończenie jest jednym z etapów edukacyjnych - specjalizacyjnych), o mające charakter nieobowiązkowy, podnoszące kwalifikacje, doskonalące o mające charakter nieobowiązkowy, szkoleniowy. Interesował nas również zakres oferty szkoleniowej, rodzaj jednostek organizujących szkolenia oraz sposób informowania o ofercie szkoleń i kursów. Zaprezentowana została także charakterystyka wybranych instytucji odpowiedzialnych za organizację szkoleń, wpisanych w proces kształcenia podyplomowego personelu medycznego. Już na wstępie należy zaznaczyć, że prezentowana część projektu była dość trudna. Trudność spowodowana była specyfiką problematyki i brakiem możliwości zastosowania wykluczających się kryteriów. Wynika to przede wszystkim, z samego charakteru przebiegu procesu kształcenia. Kształcenie w zawodach medycznych, zwłaszcza kształcenie podyplomowe i uzupełniające, nie ma charakteru typowo lokalnego. Kursy, szkolenia, konferencje szkoleniowe i seminaria organizowane są w różnych terminach (dany kurs organizowany jest zwykle kilka lub kilkanaście razy w roku, w różnych okresach), w placówkach posiadających akredytację, na terenie całego kraju. Oczywiście akredytację posiadają także placówki znajdujące się na terenie województwa łódzkiego. Prezentacja tych 14

15 instytucji dokonana została szczegółowo, w formie tabelarycznej. Uczestnicy procesu kształcenia indywidualnie wybierają termin i miejsce odbycia kursu, kierując się możliwościami, preferencjami, lub podjęty wybór wynika z konieczności. Już wstępna analiza ukazała także, że system szkolenia podyplomowego, specjalizacyjnego ściśle związany jest z realizacją programu poszczególnych specjalności i specjalizacji. Kursy i szkolenia specjalizacyjne mogą być przeprowadzane tylko przez placówki, które uzyskały akredytację Okręgowych Izb Lekarskich, Pielęgniarskich. Analiza w przeważającej części, ma charakter jakościowy, sprawozdawczy: -ze względu na specyfikę procesu kształcenia, -dobór kursów specjalizacyjnych, jest ściśle dostosowany do programów specjalizacyjnych poszczególnych; ogólnych i szczegółowych specjalizacji, -ze względu na zmieniającą się (dostosowaną do potrzeb) ofertę szkoleniową kursów doskonalących, doradzanych przez konsultanta krajowego, -oraz ze względu na zróżnicowaną ofertę kursów i szkoleń prezentowaną przez Okręgową Izbę Lekarską oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Najbardziej adekwatnym narzędziem badawczym, umożliwiającym realizację celu i przedmiotu badań, jest analiza treści. Zebrane dane stanowią podstawę empiryczną zaprezentowanych w raporcie, wyników analizy jakościowej i ilościowej. 15

16 CZĘŚĆ I 1. Źródła informacji o ofertach edukacyjnych i szkoleniowych 1.1. Internetowa oferta edukacyjna i szkoleniowa Najbogatszym źródłem oferty edukacyjnej i szkoleniowej był zdecydowanie internet. Wstępne poszukiwanie ofert rozpoczęte zostało od najogólniejszego poziomu, czyli ofert zamieszczonych w zbiorczych opracowaniach, np. Panoramie Firm (http://www. pf.pl/portal/yp1). Stwierdzić jednak należy, że w opracowaniach, zawierających bardzo zróżnicowane informacje, o ogólnym charakterze, skierowanych do powszechnego odbiorcy, nie zostały zamieszczone specjalistyczne oferty, dotyczące szkolenia bądź edukacji w zakresie medycznym. Analizie poddane zostały zatem informacje pochodzące ze specjalistycznych, kierunkowych stron internetowych. Były to najczęściej strony urzędów państwowych (Ministerstwo Zdrowia, Urząd Miasta Łodzi), instytucji medycznych (Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych), strony szkół medycznych oraz strony tzw. informatorów, czyli strony, które pojawiały się po wpisaniu hasła z zakresu kształcenia, edukacji, do wyszukiwarek internetowych. Bezzasadnym wydaje się oddzielna prezentacja źródeł ofert edukacyjnych i szkoleniowych, ponieważ w większości, zwłaszcza na internetowych stronach urzędów, Ministerstwa Zdrowia i uczelni (Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), w prezentowanych informacjach zawarte są oferty edukacyjne i szkoleniowe. Oczywistym jest także, że w danych bibliograficznych, znajdują się adresy stron tylko z ofertą szkoleniową i adresy zawierające tylko ofertę edukacyjną. Jednak ze względu na chęć uniknięcia błędu metodologicznego zastosowania nieostrego kryterium przyporządkowania do danej kategorii, dane źródłowe zostały zaprezentowane łącznie. Ważnym powodem owej zbiorczej prezentacji jest również fakt, iż analizowane informacje miały różny charakter poznawczy. Na wybranych do analizy stronach internetowych, znaleźć można dane z zakresu organizacji szkoleń i organizacji kursów edukacyjnych, dane dotyczące struktury jednostek lub zadań realizowanych przez poszczególne placówki. Informacje te zostały wykorzystane do jakościowej analizy ofert. Ważnym elementem analizy wydaje się również przywołanie podstaw legislacyjnych realizowanych procesów edukacyjnych, zwłaszcza szkoleniowych, ponieważ od ustawowych rozporządzeń zależy tok i przebieg kształcenia podyplomowego. Źródłem danych wykorzystanych do analizy ofert edukacyjnych i szkoleniowych były informacje znajdujące się na stronach zaprezentowanych w poniższej tabeli. 16

17 Tabela Wykaz adresów stron internetowych, wykorzystanych do analizy L.p. Adres strony jednostka_09_ogolne.html 10 pf.pl/portal/yp &my=0&ma= &my=0&ma=

18 stat_woj_lodzkiego_2004.pdf PL:HTML punkty.html &ma= Medycyny%20Klinicznej2006/prawo_med2006.htm htm 61 Medycyny%20Klinicznej2006/alergologia2006.htm 62 tera2006.htm

19 &my=458&ma= =&my=458&ma= =&my=459&ma= doskonalenie,zawodowe,punkty.html 72 Źródło: Opracowanie własne 19

20 1.2. Prasowa oferta edukacyjna i szkoleniowa Kolejnym źródłem danych, umożliwiającym dokonanie jakościowej i ilościowej analizy oferty edukacyjnej i szkoleniowej, była prasa branżowa. Analiza prasy medycznej początkowo objęła 5 czasopism: jedno o charakterze lokalnym i cztery ogólnopolskie. Jednak już wstępna analiza wykazała, że w prasie o zasięgu ogólnopolskim, oferta szkoleniowa także ma charakter ogólnopolski. Jako przykład, w raporcie zamieszczona została oferta czasopisma Medical Trybune. Głównym pismem branżowym - ogólnopolskim, w którym analizie poddane zostały oferty szkoleniowe, była Gazeta Lekarska pismo Izb Lekarskich, dystrybuowane do wszystkich zarejestrowanych lekarzy bezpłatnie. Do analizy nie zostały włączone dostępne na rynku pisma o zasięgu ogólnopolskim jeszcze z jednego, zasygnalizowanego już powodu, a mianowicie; dostęp do nich nie jest tak łatwy, Są to pisma płatne, dostępne w wybranych źródłach dystrybucji lub poprzez prenumeratę (cena także nie jest niska - waha się w przedziale od 6 do 25 zł). Prenumerata pism wiąże się z indywidualnym wydatkiem. Dostępność informacji w nich zawartych jest zatem ograniczona. Analizie tekstu poddane zostały informacje szkoleniowe pochodzące z następujących gazet: Gazeta Lekarska - Pismo Izb Lekarskich Miesięcznik ogólnopolski Gazeta Lekarska, jest pismem izb lekarskich i jest dystrybuowany bezpłatnie do wszystkich lekarzy będących członkami okręgowych izb lekarskich. Ze względu na fakt, że członkostwo jest obowiązkowe (wiąże się z nim miesięczna składka uiszczaną na konto określonej izby), można mieć pewność, że gazeta ta dociera do wszystkich zarejestrowanych lekarzy. Panaceum Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Miesięcznik Panaceum jest bezpłatnie dystrybuowany z Gazetą Lekarską do lekarzy województwa łódzkiego. Dystrybucją zajmuje się Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi. Pismo to zawiera informacje szczególnie istotne i przydatne dla podjętej analizy, ponieważ skierowane do personelu medycznego z terenu województwa łódzkiego. Medical Tribune - prenumerowana gazeta ogólnopolska dwutygodnik przeznaczony dla lekarzy. Na łamach gazety znajdują się informacje o zmianach w ochronie zdrowia, planach Narodowego Funduszu Zdrowia i ministerstwa zdrowia, specjalizacjach, porady prawne, doniesienia ze zjazdów, ogłoszenia drobne, reportaże, felietony, porady specjalistów. Analizą zostały objęte wydania tegoroczne ( ), zawierające aktualną ofertę szkoleniową. 20

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Warszawa, wrzesień 2012

Raport końcowy. realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Warszawa, wrzesień 2012 Raport końcowy "Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W SKIERNIEWICACH KRAKÓW 2013 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Badanie zrealizowane w ramach projektu pt: Wszechnica Skierniewicka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W SKIERNIEWICACH KRAKÓW 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo