RAPORT O ZDROWIU MIESZKA CÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ZDROWIU MIESZKA CÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2008"

Transkrypt

1 RAPORT O ZDROWIU MIESZKA CÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 8 Urzàd Miasta Krakowa Kraków 9

2 Opracowano: Zdrowie i Zarzàdzanie sp. z o.o., ul. Sarego 6/, -47 Kraków na zlecenie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urz du Miasta Krakowa Recenzent: dr Alicja Domaga a

3 Spis treêci Spis tabel. Spis wykresów. Spis za àczników. Wprowadzenie. Cz Êç I. Mierniki stanu zdrowia mieszkaƒców Krakowa. Wst p.. Stan ludnoêci oraz ruch naturalny.. Struktura ludnoêci wg p ci, wieku i grup ekonomicznych. 4. Trwanie ycia. 5. Stan zdrowia na podstawie danych o umieralnoêci. 5. Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt. 5. Wspó czynnik umieralnoêci ogólnej. 5. Zgony wg wieku. 5.4 Zgony wg przyczyn. 5.5 Standaryzowane wspó czynniki umieralnoêci. 6. Zachorowania na choroby zakaêne. 6. Choroby zakaêne. 6. Szczepienia. 6. Gruêlica. 6.4 HIV/AIDS. 7. Zachorowania na nowotwory z oêliwe. 8. Choroby zawodowe. 9. Niepe nosprawnoêç. 9. Liczba osób poni ej 6. r.. 9. Liczba osób powy ej 6. r... Podsumowanie. Cz Êç II. Zasoby opieki zdrowotnej w Krakowie. Wst p.. Zasoby ochrony zdrowia.. Stacjonarna opieka zdrowotna lecznictwo zamkni te. a) Szpitale ogólne. b) Stacjonarne lecznictwo psychiatryczne. c) Zak ady opieki d ugoterminowej.. Podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna.. Ratownictwo medyczne..4 Kadry medyczne..5 Dost pnoêç do Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach lecznictwa ambulatoryjnego.. Podsumowanie Dzia ania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.. Miejskie programy zdrowotne... Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia. a) Program profilaktyki mia d ycy, cukrzycy typu i nadciênienia. b) Program edukacyjno-profilaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi. c) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. d) Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego. e) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych. f) Program profilaktyki wad postawy. g) Program profilaktyki próchnicy u dzieci. h) Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet po 4. r.. i) Program profilaktyki raka prostaty. j) Program szczepieƒ ochronnych przeciw grypie mieszkaƒców Krakowa powy ej 65. r.. k) Program profilaktyki i edukacji przedporodowej Szko a rodzenia... Program Krakowska Sieç AED IMPULS YCIA.. Dzielnicowe programy zdrowotne.. Autorskie programy zdrowotne..4 Medycyna szkolna..5 Inne programy zdrowotne. a) Programy zdrowotne realizowane przez Ministra Zdrowia. b) Regionalne programy zdrowotne. c) Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. d) Programy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej realizowane w Krakowie. 4. Uzdrowisko Swoszowice. 5. Podsumowanie. Podsumowanie. Za àczniki. Recenzja. Bibliografia Cz Êç III. Dzia ania Miasta w zakresie opieki zdrowotnej 8. Wst p.. Dzia ania w stosunku do zak adów opieki zdrowotnej, dla których Miasto Kraków jest organem za o ycielskim.. Stacjonarna opieka zdrowotna zrealizowane inwestycje i pozyskane Êrodki zewn trzne.. Dzia ania na rzecz poprawy jakoêci w szpitalach miejskich. a) Szpital Specjalistyczny im. Stefana eromskiego w Krakowie. b) Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.. obki samorzàdowe Miasta Krakowa..4 Opieka nad osobami w wieku podesz ym

4 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 Spis tabel. Tabela nr I.. Tabela nr I.. Tabela nr I.. Tabela nr I.4. Tabela nr I.5. Tabela nr I.6. Tabela nr I.7. Tabela nr I.8. Tabela nr I.9. Tabela nr I.. Tabela nr I.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.4. Tabela nr II.5. Tabela nr II.6. Tabela nr II.7. Tabela nr II.8. Tabela nr II.9. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.4. Tabela nr II.5. Tabela nr II.6. Tabela nr II.7. Tabela nr II.8. Tabela nr II.9. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Podstawowe dane demograficzne w latach -8. Oczekiwana d ugoêç ycia wg p ci dla, 5,, 45 i 6 lat w 8 r. Zgony wg przyczyn w Polsce, województwie ma opolskim i Krakowie w 7 r. LiczebnoÊç i wspó czynniki zapadalnoêci (na tys.) na wybrane choroby zakaêne w Krakowie w latach -8. Porównanie wykonania szczepieƒ mi dzy 8 a 7 rokiem w Krakowie w %. Dane dotyczàce gruêlicy w Krakowie i woj. ma opolskim w 8 r. Zachorowania na nowotwory z oêliwe w Krakowie i woj. ma opolskim wêród m czyzn w 6 r. Zachorowania na nowotwory z oêliwe w Krakowie i woj. ma opolskim wêród kobiet w 6 r. Wykaz chorób zawodowych wg jednostek chorobowych stwierdzonych w Krakowie w 8 r. Liczba wydanych orzeczeƒ o niepe nosprawnoêci wg przyczyn, p ci i wieku osoby poni ej 6. roku ycia w Krakowie w 8 r. Liczba osób niepe nosprawnych powy ej 6. roku ycia wg p ci i wieku w Krakowie w 8 r. Publiczne zak ady stacjonarnej opieki zdrowotnej na terenie Miasta Krakowa oraz ich organy za o ycielskie. Niepubliczne zak ady stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitale) na terenie Miasta Krakowa. Publiczne i niepubliczne zak ady opiekuƒczo-lecznicze i hospicja na terenie Miasta Krakowa. Liczba ó ek w publicznych szpitalach ogólnych w Krakowie w latach 6-8. Liczba ó ek w publicznych szpitalach ogólnych w Krakowie podleg ych MON i MSWiA w latach 6-8. Liczba ó ek w niepublicznych (ogólnych) zak adach opieki stacjonarnej w Krakowie w latach 6-8. Dzia alnoêç ogólnych zak adów lecznictwa stacjonarnego w Krakowie w latach 6-8. Wskaêniki dzia alnoêci publicznych i niepublicznych szpitali (ogólnych zak adów lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa w latach 4-8. Liczba ó ek w mieêcie Krakowie, wed ug oddzia ów, w zak adach opieki stacjonarnej w latach 7-8. Liczba ó ek wed ug oddzia ów w szpitalach ogólnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem za o ycielskim, w latach 5-8. Dzia alnoêç zak adów stacjonarnej opieki psychiatrycznej na terenie Miasta Krakowa w latach 6-8. Liczba ó ek opieki psychiatrycznej w podziale na oddzia y szpitalne na terenie Miasta Krakowa w latach 6-8. Zak ady opieki d ugoterminowej funkcjonujàce na terenie Miasta Krakowa w latach 6-8. Liczba Êwiadczeniodawców, którzy udzielali Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Miasta Krakowa w latach -8. Liczba umów podstawowej opieki zdrowotnej w latach -8, w podziale na zakresy. Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w 8 r., w Krakowie oraz na terenie województwa ma opolskiego, z wy àczeniem poradni zwiàzanych z chorobami psychicznymi i uzale nieniami (kod resortowy 7-79). Liczba porad udzielonych w wybranych poradniach specjalistycznych (z wy àczeniem poradni zwiàzanych z chorobami psychicznymi i uzale nieniami - kod resortowy 7-79) na terenie Miasta Krakowa w latach 4-8. Liczba ó ek w Szpitalnych Oddzia ach Ratunkowych na terenie województwa ma opolskiego w latach 6-8. Liczba karetek funkcjonujàcych w systemie ratownictwa medycznego na terenie województwa ma opolskiego w latach 6-8. Kontraktowanie ratownictwa medycznego w województwie ma opolskim w latach 6-8. Zatrudnienie personelu medycznego z wy szym oraz Êrednim wykszta ceniem w Krakowie w latach 7 i 8. Zatrudnienie wybranych grup zawodowych personelu medycznego z wy szym wykszta ceniem w Krakowie w latach 7 i 8. Tabela nr II.. Tabela nr II.4. Tabela nr II.5. Tabela nr II.6. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.4. Tabela nr III.5. Tabela nr III.6. Tabela nr III.7. Tabela nr III.8. Tabela nr III.9. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.4. Tabela nr III.5. Tabela nr III.6. Tabela nr III.7. Tabela nr III.8. Tabela nr III.9. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.4. Tabela nr III.5. Tabela nr III.6. Zatrudnienie wybranych grup zawodowych personelu medycznego ze Êrednim wykszta ceniem w Krakowie w latach 7 i 8. Âredni czas oczekiwania na Êwiadczenia lecznictwa ambulatoryjnego, udzielone w latach 7 i 8 w Krakowie oraz Ma opolsce. Ambulatoryjne lecznictwo psychiatryczne w Krakowie oraz Ma opolsce - Êredni czas oczekiwania w latach 7-8. Zestawienie poradni lecznictwa ambulatoryjnego, w ramach których w latach 4-8, pojawi si dniowy czas oczekiwania na udzielenie Êwiadczenia, na terenie Miasta Krakowa. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 8 r. WysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczonych na inwestycje w miejskich SPZOZ w latach -8 z bud etu Miasta Krakowa. obki samorzàdowe Miasta Krakowa w 8 r. Przyrost naturalny w Krakowie - dzieci urodzone w latach 6-8. Liczba dzieci i koszty utrzymania dziecka w obkach krakowskich. Zakres prac modernizacyjnych w obkach krakowskich w 8 r. Remonty i inwestycje - dane ogólne o liczbie remontów i inwestycji oraz o zaanga owanych Êrodkach w 8 r. Liczba ó ek opieki d ugoterminowej w Krakowie w latach -8. Publiczne i niepubliczne zak ady piel gnacyjno opiekuƒcze, zak ady opiekuƒczo lecznicze i hospicja. ó ka opieki d ugoterminowej w zak adach opieki stacjonarnej w Krakowie w 8 r. Programy profilaktyczne realizowane przez Gmin Miejskà Kraków w 8 r. wraz z wykorzystaniem Êrodków. Koszty brutto poniesione na promocj programu Krakowska Sieç AED IMPULS YCIA. Zestawienie zakupów w ramach Sieci AED IMPULS YCIA. Lokalizacje AED na terenie Miasta Krakowa. Kwoty przeznaczone przez Dzielnice na profilaktyk i promocj zdrowia w roku 8 (wraz z wykonaniem). Kwoty przeznaczone przez Dzielnice na profilaktyk i promocj zdrowia w roku 8 w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca. Liczba i odsetek mieszkaƒców obj tych realizowanymi przez Dzielnice programami profilaktyki i promocji zdrowia w roku 8. Zestawienie programów realizowanych w roku 8 przez poszczególne Dzielnice wraz z liczbà mieszkaƒców obj tych programami. Zestawienie kwot wydanych na profilaktyk i promocj zdrowia przez Dzielnice Miasta Krakowa w latach -8. Autorskie Programy Zdrowotne realizowane w Krakowie w 8 r. Lokalizacja gabinetów profilaktyki zdrowotnej i dentystycznych w Krakowie w 8 r. w podziale na typy szkó. Ocena stopnia dostosowania gabinetów profilaktycznych i dentystycznych do przepisów Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia. Modernizacja gabinetów pomocy przedlekarskiej w 8 r. Dost pnoêç gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla uczniów poszczególnych typów placówek w Krakowie w 8 r. Dost pnoêç gabinetów dentystycznych dla uczniów poszczególnych placówek oêwiatowych w Krakowie w 8 r. Programy zdrowotne realizowane na terenie placówek oêwiatowych Gminy Miejskiej Kraków w 8 r. 4

5 SPIS TABEL I WYKRESÓW Spis wykresów. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.4. Wykres nr I.5. Wykres nr I.6. Wykres nr I.7. Wykres nr I.8. Wykres nr I.9. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.4. Wykres nr I.5. Wykres nr I.6. Wykres nr I.7. Wykres nr I.8. Wykres nr I.9. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.4. Wykres nr I.5. Wykres nr I.6. Wykres nr I.7. Wykres nr I.8. Wykres nr I.9. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.4. Wykres nr I.5. Wykres nr I.6. Wykres nr I.7. Wykres nr I.8. Wykres nr I.9. Wykres nr I.4. Ruch naturalny ludnoêci w Krakowie w latach Przyrost naturalny na ludnoêci w latach Przyrost naturalny wed ug powiatów województwa ma opolskiego w 8 r. Wspó czynnik urodzeƒ w Krakowie w latach Liczba urodzeƒ ywych na ludnoêci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w latach -8. Urodzenia ywe wed ug powiatów województwa ma opolskiego w 8 r. Wspó czynnik dzietnoêci w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w latach -8. Wspó czynnik zgonów w Krakowie w latach Zgony ogó em wed ug powiatów województwa ma opolskiego w 8 r. Prognoza liczby urodzeƒ i zgonów w ma opolskich miastach w latach 8-5. Piramida wieku dla Krakowa w 8 r. Odsetek m czyzn i kobiet w wieku przed-, po- i produkcyjnym w Krakowie w 8 r. Zmiana procentowego udzia u liczby osób w wieku przed-, po- i produkcyjnego w Krakowie w latach LudnoÊç w wieku nieprodukcyjnym na osób w wieku produkcyjnym w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w 8 r. Odsetek osób w wieku przed-, po- i produkcyjnym w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w 8 r. Przeci tne trwanie ycia w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w 8 r. Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w latach Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt w powiatach województwa ma opolskiego w 8 r. Wspó czynnik umieralnoêci ogólnej wg p ci w Krakowie, Ma opolsce i Polsce w 7 r. Odsetek zgonów wg 5-letnich grup wieku i p ci w Krakowie w 8 r. Struktura zgonów w Polsce, woj. ma opolskim i w Krakowie, ogó em, 7 r. Struktura zgonów w Polsce, woj. ma opolskim i w Krakowie, m czyêni, 7 r. Struktura zgonów w Polsce, woj. ma opolskim i w Krakowie, kobiety, 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej w latach Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu chorób uk adu krà enia wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu chorób uk adu krà enia u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu chorób uk adu krà enia u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu chorób uk adu krà enia w latach Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu choroby niedokrwiennej serca wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu choroby niedokrwiennej serca u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu choroby niedokrwiennej serca u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu choroby niedokrwiennej serca w latach Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów narzàdów trawiennych u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów narzàdów trawiennych u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Wykres nr I.4. Wykres nr I.4. Wykres nr I.4. Wykres nr I.44. Wykres nr I.45. Wykres nr I.46. Wykres nr I.47. Wykres nr I.48. Wykres nr I.49. Wykres nr I.5. Wykres nr I.5. Wykres nr I.5. Wykres nr I.5. Wykres nr I.54. Wykres nr I.55. Wykres nr I.56. Wykres nr I.57. Wykres nr I.58. Wykres nr I.59. Wykres nr I.6. Wykres nr I.6. Wykres nr I.6. Wykres nr I.6. Wykres nr I.64. Wykres nr I.65. Wykres nr I.66. Wykres nr I.67. Wykres nr I.68. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.4. Wykres nr II.5. Wykres nr II.6. Wykres nr II.7. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów z oêliwych tchawicy, oskrzela i p uca u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów z oêliwych tchawicy, oskrzela i p uca u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworu piersi u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów w latach Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu zewn trznych przyczyn zgonu wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu zewn trznych przyczyn zgonu u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu zewn trznych przyczyn zgonu u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu zewn trznych przyczyn zgonu w latach Wspó czynnik zapadalnoêci na gryp w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w latach -8. Wspó czynnik zapadalnoêci na osp w Krakowie w latach -8. Wspó czynnik zapadalnoêci na wirusowe zapalenie wàtroby typu B w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w latach -8. Wspó czynnik zapadalnoêci na ró yczk w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w latach -8. Wspó czynnik zapadalnoêci na gruêlic w Krakowie w latach 5-8. Liczba przypadków pozytywnych wykrytych w czasie badaƒ na obecnoêç HIV w Regionalnej Poradni Nabytych Niedoborów OdpornoÊci w Krakowie (ogó em i narkomani). Liczba chorych hospitalizowanych w oddziale AIDS Kliniki Chorób Zakaênych UJ CM (w tym ogó em pe noobjawowe AIDS) w latach Wspó czynnik zapadalnoêci na AIDS w Polsce i w poszczególnych województwach w 8 r. Standaryzowany wspó czynnik zachorowalnoêci na nowotwory z oêliwe wêród m czyzn w 6 r. wg powiatów Ma opolski. Standaryzowany wspó czynnik zachorowalnoêci na nowotwory z oêliwe wêród kobiet w 6 r. wg powiatów Ma opolski. G ówne choroby zawodowe w Krakowie w 8 r. (%). Liczba osób niepe nosprawnych ogó em w Krakowie w latach -8. Liczba osób niepe nosprawnych poni ej 6. roku ycia wg p ci w Krakowie w latach -8. Liczba osób niepe nosprawnych poni ej 6. roku ycia w przedzia ach wiekowych w Krakowie w latach -8. Struktura przyczyn wydanych orzeczeƒ o niepe nosprawnoêci ogó em dla dziewczàt i ch opców poni ej 6. roku ycia w Krakowie w 8 r. Liczba osób niepe nosprawnych powy ej 6. roku ycia wg stopnia niepe nosprawnoêci w Krakowie w 8 r. Liczba osób niepe nosprawnych powy ej 6. roku ycia wg p ci w Krakowie w 8 r. Struktura przyczyn wydanych orzeczeƒ o niepe nosprawnoêci ogó em dla kobiet i m czyzn w Krakowie w 8 r. Wykszta cenie osób niepe nosprawnych w Krakowie w 8 r. Zatrudnienie osób niepe nosprawnych wêród osób powy ej 6. roku ycia w Krakowie w latach -8. Ârednia liczba ó ek w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Liczba leczonych ogó em w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Âredni okres pobytu pacjenta w dniach w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Ârednie wykorzystanie ó ka w dniach w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Ârednie wykorzystanie ó ek w % w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Liczba chorych na ó ko w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Liczba Êwiadczeniodawców us ug zdrowotnych w Krakowie, z którymi zawarto umowy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w latach -8. 5

6 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 Wykres nr II.8. Wykres nr II.9. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.4. Wykres nr II.5. Wykres nr II.6. Wykres nr II.7. Porady udzielone w Krakowie w latach 4-8, w poszczególnych grupach poradni specjalistycznych. Zatrudnienie lekarzy, piel gniarek i po o nych w publicznych i niepublicznych zak adach opieki zdrowotnej na terenie Krakowa w latach 7 i 8. Najliczniejsze specjalizacje lekarzy zamieszka ych w Krakowie dane na dzieƒ wrzeênia 9 r. Najliczniejsze praktyki lekarskie wykonywane w mieêcie Krakowie dane na dzieƒ wrzeênia 9 r. Wzrost czasu oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne udzielone w ramach lecznictwa ambulatoryjnego na terenie Miasta Krakowa (lata 7-8). Spadek czasu oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne udzielone w ramach lecznictwa ambulatoryjnego na terenie Miasta Krakowa (lata 7-8). Âredni czas oczekiwania w poradniach w Krakowie w roku 8 ( dni i wi cej) w porównaniu z rokiem 7. Âredni czas oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne ambulatoryjnego lecznictwa psychiatrycznego w latach 7 i 8 w Krakowie. Âredni czas oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne w 8 r. w Krakowie i województwie ma opolskim cz.. Âredni czas oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne w 8 r., w Krakowie i województwie ma opolskim cz.. Wykres nr III.. Wykres nr III.. Wykres nr III.. Wykres nr III.4. Wykres nr III.5. Wykres nr III.6. Wykres nr III.7. Wykres nr III.8. Wykres nr III.9. Wykres nr III.. WysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczonych na inwestycje z bud etu Krakowa w latach -8. Ârodki finansowe przeznaczone przez Dzielnice na profilaktyk i promocj zdrowia w 8 r. Ârodki finansowe przeznaczone przez Dzielnice na profilaktyk i promocj zdrowia w 8 r. w przeliczeniu na mieszkaƒca. Odsetki mieszkaƒców Dzielnic obj tych dzielnicowymi programami profilaktycznymi w 8 r. Ârodki wydatkowane przez Dzielnice na programy profilaktyki i promocji zdrowia w latach -8. Rozmieszczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i gabinetów dentystycznych w poszczególnych dzielnicach Gminy Miejskiej Kraków. Liczba uczniów obj tych profilaktycznà opiekà zdrowotnà w podziale na poszczególne typy szkó w Krakowie w 8 r. Liczba uczniów niepe nosprawnych obj tych profilaktycznà opiekà zdrowotnà w podziale na poszczególne typy szkó w Krakowie w 8 r. Liczba uczniów obj tych profilaktycznà opiekà dentystycznà w podziale na poszczególne typy szkó w Krakowie w 8 r. Liczba uczniów niepe nosprawnych obj tych profilaktycznà opiekà dentystycznà w podziale na poszczególne typy szkó w 8 r. Spis za àczników. Za àcznik nr II.. Za àcznik nr II.. Za àcznik nr II.. Dzia alnoêç wybranych oddzia ów w publicznych szpitalach ogólnych województwa ma opolskiego i powiatu grodzkiego krakowskiego. Specjalizacje lekarzy zamieszka ych na terenie Miasta Krakowa (wg stanu na dzieƒ.9.9 r.). Zestawienie praktyk lekarskich wg specjalizacji wykonywanych na terenie Miasta Krakowa (wg stanu na dzieƒ.9.9 r.). Za àcznik nr II.4. Za àcznik nr II.5. Specjalizacje lekarzy zamieszka ych na terenie Miasta Krakowa (wg stanu na dzieƒ..8 r. oraz.9.9 r.). Wykaz publicznych i niepublicznych zak adów opieki zdrowotnej Êwiadczàcych us ugi w ramach umów zawartych z MOWNFZ w 8 r. 6

7 Wprowadzenie. Âwiadomi potrzeby podj cia zintensyfikowanych dzia aƒ zmierzajàcych do zwi kszenia zaanga owania wielorakich podmiotów na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia, sposobów wzmacniania jego potencja u, realizowanych dzia aƒ prozdrowotnych oraz aby zach ciç Krakowian do podejmowania zdrowych wyborów i dzia aƒ w trosce o w asne zdrowie, oddajemy w paƒstwa r ce Raport o zdrowiu mieszkaƒców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 8. Tegoroczna edycja Raportu zosta a opracowana w ramach drugiego roku realizacji Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Zdrowy Kraków 7-9, który ukierunkowuje dzia- ania samorzàdu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Dokument ten przedstawia syntetyczne dane ukazujàce aktualnà sytuacj demograficzno epidemiologicznà mieszkaƒców Krakowa, zasoby regionalnego systemu zdrowotnego naszego miasta, a tak e dzia ania Miasta Krakowa w zakresie ochrony zdrowia ukierunkowane na popraw sytuacji zdrowotnej oraz bezpieczeƒstwa zdrowotnego mieszkaƒców, popraw jakoêci i dost pnoêci do Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz zwi kszenie ÊwiadomoÊci i odpowiedzialnoêci Krakowian za stan swojego zdrowia. Dostarcza tak e informacji, na których problemach powinny byç skoncentrowane dzia ania Miasta w zakresie promocji zdrowia, prewencji chorób, poprawy dost pnoêci do Êwiadczeƒ i skutecznego leczenia. Struktura Raportu prezentuje dane dla Miasta Krakowa aktualne na rok 8, porównane z analogicznymi wskaênikami dla województwa ma opolskiego, Polski i Unii Europejskiej (w przypadku cz Êci I). Prezentowane wskaêniki sà zestawione z danymi za lata ubieg e, co pozwala na analiz trendów zmian jakie zachodzà w systemie zdrowotnym. Do opracowania poszczególnych cz Êci Raportu wykorzystano wieloêród owe dane i dokumenty pochodzàce m.in. z: Urz du Miasta Krakowa Biura ds. Ochrony Zdrowia, Wydzia u Âwiadczeƒ Socjalnych UMK, Referatu ds. Pomocy Spo ecznej, Ma opolskiego Urz du Wojewódzkiego w Krakowie Wydzia u Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego, Ma opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, Ma opolskiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, G ównego Urz du Statystycznego i Wojewódzkiego Urz du Statystycznego w Krakowie, Okr gowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Paƒstwowego Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Wojewódzkiej Poradni Pulmonologicznej w Krakowie, Regionalnej Poradni Nabytych Niedoborów OdpornoÊci w Krakowie, Powiatowego Zespo u ds. Orzekania o Niepe nosprawnoêci, Centrum Onkologii Instytutu im. M. Sk odowskiej-curie, Oddzia w Krakowie. Ponadto, pos u ono si tak e danymi pochodzàcymi z mi dzynarodowych baz danych (np.: baza OECD Health Data 9, baza Âwiatowej Organizacji Zdrowia (HFA-DB)), oraz oficjalnymi materia ami zamieszczonymi na stronach internetowych instytucji prowadzàcych dzia alnoêç w obszarze ochrony zdrowia i/lub gromadzàcych dane statystyczne z zakresu zagadnieƒ prezentowanych w Raporcie. Wpisujàc si w utrwalonà ju tradycj opracowywania raportów nt. stanu zdrowia mieszkaƒców Krakowa, niniejszy dokument prezentuje nast pujàcy uk ad: Cz Êç I: Mierniki stanu zdrowia mieszkaƒców Krakowa ukazuje aktualnà sytuacj demograficzno epidemiologicznà mieszkaƒców Krakowa, w tym stan ludnoêci oraz ruch naturalny, struktur ludnoêci wed ug p ci, wieku i grup ekonomicznych oraz wskaêniki umieralnoêci i zachorowalnoêci. Cz Êç II: Zasoby opieki zdrowotnej w Krakowie zawiera charakterystyk zasobów opieki zdrowotnej Miasta Krakowa, w tym dane odnoszàce si do stacjonarnej (publicznej i niepublicznej), podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego i dost pnoêci do us ug zdrowotnych. Cz Êç III: Dzia ania Miasta w zakresie opieki zdrowotnej prezentuje dane dotyczàce dzia aƒ Miasta Krakowa w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. Analizie poddano szereg realizowanych aktywnoêci zmierzajàcych do zapewnienia mieszkaƒcom Krakowa poprawy stanu zdrowia poprzez polepszenie jakoêci i efektywnoêci dzia aƒ promujàcych zdrowie, dzia aƒ w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób, medycyny szkolnej, us ug medycznych, oraz dzia- aƒ w stosunku do zak adów opieki zdrowotnej, dla których Miasto Kraków jest organem za o ycielskim. Niniejszy dokument to piàta ju edycja corocznej prezentacji danych dotyczàcych stanu zdrowia mieszkaƒców naszego miasta oraz ukierunkowanych dzia aƒ samorzàdu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Autorzy wyra ajà nadziej, e Raport spotka si z paƒstwa zainteresowaniem i znajdzie swoje praktyczne zastosowanie w planowaniu przysz ych dzia aƒ, interwencji i aktywnoêci decydentów, a tak e podmiotów dzia ajàcych w obszarze zdrowia publicznego i ochrony zdrowia. Zamierzeniem Autorów Raportu jest bowiem nie tylko dostarczenie danych o charakterze informacyjnym, ale równie uczynienie niniejszego dokumentu swoistym narz dziem, które zostanie wykorzystane w procesie podejmowania decyzji planistycznych opartych na rzetelnych danych. Raport dost pny jest zarówno w wersji drukowanej w siedzibie Biura (al. Powstania Warszawskiego, -548 Kraków, Tel ), jak równie w wersji elektronicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz portalu Magiczny Kraków (www.krakow.pl). Niniejszy dokument opisuje stan faktyczny wed ug dost pnych danych na rok 8. Jednak aktualnoêç prezentowanych danych uzale niona jest od rodzaju ró nych êróde informacji, a tak e zasad dost pu do baz danych gromadzàcych informacje statystyczne z zakresu zagadnieƒ prezentowanych w Raporcie. Opracowanie uwzgl dnia stan prawny i faktyczny na dzieƒ 5 listopada 9 r. Cz Êç I Mierniki stanu zdrowia mieszkaƒców Krakowa

8 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8. Wst p. Jednym z podstawowych elementów prowadzenia polityki zdrowotnej jest posiadanie wiedzy dotyczàcej stanu zdrowia populacji i jej szerzej rozumianych potrzeb zdrowotnych. Takie informacje powinny byç gromadzone standardowo, ewentualnie wzbogacane i modyfikowane w miar pojawiania si zmian w sytuacji zdrowotnej lub nowych procedur i technologii medycznych. W Polsce rutynowa statystyka zwiàzana ze zdrowiem obejmuje rejestr narodzin i zgonów (z przyczynami zgonów), rejestr nowotworów, zg aszalnoêç chorób zakaênych, rejestr chorób psychicznych i zawodowych. Dodatkowe i wàskie w swoim zakresie informacje sà zbierane z placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Tworzenie zatem oceny potrzeb zdrowotnych mieszkaƒców jest mo liwe niemal wy àcznie o ten zakres danych i si à rzeczy nie potrafi odpowiedzieç na wiele innych pytaƒ. Niska informatyzacja placówek zdrowotnych (w zakresie zbierania informacji zdrowotnej pacjentów) ogranicza szybkie gromadzenie danych. Zestaw wskaêników zdrowotnych zalecanych do zbierania i analiz na terenie paƒstw Unii Europejskiej zosta opracowany w ramach projektu Komisji Europejskiej ECHIM (European Community Health Indicators Monitoring). Budowanie nowego systemu uwzgl dniajàcego te wskaêniki w oparciu o koncepcj automatycznego gromadzenia zbiorczych danych zdrowotnych jest obecnie najpilniejszym wyzwaniem. Zestaw wskaêników dost pnych polska strona Stan ludnoêci oraz ruch naturalny. W dniu..8 r. liczba ludnoêci Krakowa wynosi a , w tym 4 68 kobiet i 5 6 m czyzn. Liczba ludnoêci zmala a o 959 osób w porównaniu do 7 r. (od poczàtku bie àcego stulecia zmala a o 4 9,5%) (Tabela nr I.). Polska pod wzgl dem liczby ludnoêci zajmuje. miejsce na Êwiecie i 6. w Unii Europejskiej. G stoêç zaludnienia wynoszàca /km plasuje Polsk w grupie krajów Êrednio zaludnionych. Na wsi wspó czynnik ten jest ni szy (ok. 5/km ), a w miastach wy szy (ok. 9/km ). W Krakowie g stoêç zaludnienia w 8 r. by a dwukrotnie wy sza od tej Êredniej 9/km oraz by a ni sza od roku ubieg ego o 6/km osób. W województwie ma opolskim zaludnienie wynosi o 7/km. Podstawowe dane demograficzne ludnoêç ogó em, w tym: kobiety m czyêni kobiety na m czyzn ludnoêç na km urodzenia ywe zgony zgony niemowlàt przyrost naturalny Tabela nr I.. Podstawowe dane demograficzne w latach -8. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. w liczbach bezwzgl dnych urodzenia ywe zgony Wykres nr I.. Ruch naturalny ludnoêci w Krakowie w latach Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego i opracowania Obraniak W odzimierz: LudnoÊç odzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 984-6, Urzàd Statystyczny w odzi, 7. 8

9 CZ Âå I MIERNIKI STANU ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA na osób,,5,,5,,5, -,5 -, -,5 -,9 -, Polska woj. ma opolskie Kraków Wykres nr I.. Przyrost naturalny na ludnoêci w latach Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. miechowski olkuski -,6,5 proszowicki dàbrowski krakowski -,,4 chrzanowski,5 -,6 Kraków Tarnów oêwi cimski,6 wielicki brzeski,,7,5 wadowicki bocheƒski tarnowski,,,7 myêlenicki 4,8 suski limanowski, 5,9 Nowy Sàcz gorlicki,5, nowotarski nowosàdecki 4,7 5,9 tatrzaƒski, Miniony 8 rok by pierwszym od 6 lat, w którym odnotowano dodatni przyrost naturalny. Zjawisko to jest wynikiem wzrostu liczby urodzeƒ (o 78 w porównaniu z rokiem 7) i spadku liczby zgonów (o 5). Przyrost naturalny wyniós w 8 r. 4 przy ogólnej liczbie urodzeƒ ywych 7 57 i liczbie zgonów ogó em 7 6. Na wykresie (Wykres nr I.) przedstawiono zestawienie urodzeƒ ywych i zgonów w latach Jak widaç, nadwy ka urodzeƒ wyst powa a do roku 99, nast pnie przez kolejne lata a do roku ubieg ego w Krakowie by o wi cej zgonów ni urodzeƒ. Przeci tnie na ka de ludnoêci przyby o w Krakowie,6 osoby. W województwie ma opolskim przyrost naturalny osiàgnà jednà z wy szych wartoêci (4. miejsce) w Polsce (+,/ ludnoêci); Êrednio w Polsce przyrost naturalny wyniós,9/ ludno- Êci. W latach mo na zanotowaç tendencje spadkowe i wzrostowe w ca ym rozpatrywanym okresie (Wykres nr I.). Na poczàtku obserwowanego okresu w Ma opolsce przyrost naturalny wynosi,/ ludnoêci i po okresach zmian osiàgnà t samà wartoêç w 8 r., w Polsce w 997 r. wynosi,8/, a w 8 r. wynosi,9/. W Krakowie zaobserwowany wzrost wspó czynnika by najwi kszy i pomimo stosunkowo niewielkich tendencji spadkowych w okresie utrzymywa si sta y wzrost przyrostu naturalnego. Wzrost przyrostu naturalnego w 8 r. w porównaniu z rokiem 997 wyniós, punktów. Warto pami taç, e w po owie lat 8-tych przyrost osiàgnà wartoêç +5,8/ (szczytowy okres urodzeƒ) i to lata 9-te przynios y ujemny przyrost naturalny. Bioràc pod uwag terytorialne zró nicowanie przyrostu naturalnego w województwie ma opolskim, najni sze wartoêci wspó czynnika zaobserwowano w powiecie miechowskim (-,6/ ludnoêci). Ujemne wartoêci przyrostu naturalnego zanotowano równie w powiecie proszowskim (-,/) i powiecie chrzanowskim (-,6/). Najwy szy przyrost naturalny mia miejsce w powiecie nowosàdeckim (+5,9/), powiecie limanowskim (+5,9/), w powiecie myêlenickim (+4,8/) i powiecie nowotarskim (+4,7/) (Wykres nr I.). Przyrost naturalny to ró nica liczby urodzeƒ i zgonów. Poni ej zaprezentowano zmiany w nat eniu tych elementów ruchu ludnoêci. W 8 r. zarejestrowano 7 57 urodzeƒ ywych ( 897 ch opców i 64 dziewczynek). Oznacza to % wzrost (o 78) w stosunku do roku 7, ale w stosunku do roku 984, kiedy obserwowany by wy demograficzny ludnoêci, nastàpi % spadek urodzeƒ (o 66). W latach odnotowywano systematyczny spadek liczby urodzeƒ (Wykres nr I.4). W 984 r. wspó czynnik urodzeƒ wynosi 6/ i na poczàtku obecnego tysiàclecia osiàgnà dwukrotnie ni szà wartoêç. Od tego okresu notuje si sta y wzrost liczby urodzeƒ; w 8 r. w Krakowie by o,/ urodzeƒ. W 8 r. wspó czynnik urodzeƒ w Krakowie (,/ ludnoêci) by ni szy od wspó czynnika w województwie ma opolskim (,/) i w Polsce (,9/). Dla > 4,8,8 4,8,8,8 -,,8 -, -, < -, Wykres nr I.. Przyrost naturalny wed ug powiatów województwa ma opolskiego w 8 r. èród o: na podstawien danych G ównego Urz du Statystycznego. porównania wspó czynnik urodzeƒ w Unii Europejskiej w 7 r. wynosi Êrednio,6/ osób (Wykres nr I.5). W województwie ma opolskim najwi cej urodzeƒ by o w powiatach: limanowskim (,7/), nowosàdeckim (,7/), my- Êlenickim (,/) i nowotarskim (,4/). Wspó czynnik urodzeƒ najni szy by w Tarnowie (9,/), powiecie proszowskim (9,5/) i chrzanowskim (9,8/) (Wykres nr I.6). 9

10 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 Wykres nr I.4. Wspó czynnik urodzeƒ w Krakowie w latach Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego i opracowania Obraniak W odzimierz: LudnoÊç odzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 984-6, Urzàd Statystyczny w odzi, 7. na osób urodzenia ywe Wykres nr I.5. Liczba urodzeƒ ywych na ludnoêci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w latach -8. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego i bazy Âwiatowej Organizacji Zdrowia (HFA-DB). na osób,, 8, 6, 4,,, Pomimo rosnàcej liczby urodzeƒ utrzymuje si tzw. depresja urodzeniowa. W 8 r. wspó czynnik dzietnoêci wyniós w Krakowie, (Wykres nr I.7). Przez dzietnoêç rozumiemy rzeczywistà liczb dzieci urodzonych przez kobiet. Wspó czynnik dzietnoêci ogólnej jest sumà rocznych wspó czynników p odnoêci dla kolejnych roczników wieku od 5 do 49 ukoƒczonych lat. Wyra a on przeci tnà liczb dzieci urodzonych przez kobiet w ciàgu ca ego okresu rozrodczego przy utrzymujàcych si takich samych warunkach reprodukcji (czyli pomijajàc zmiany we w asnych mo liwoêciach reprodukcyjnych kobiety). W województwie ma opolskim i w Polsce wspó czynnik równie nie by na Wykres nr I.6. Urodzenia ywe wed ug powiatów województwa ma opolskiego w 8 r. èród o: na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Kraków woj. ma opolskie Polska Unia Europejska miechowski olkuski,, proszowicki dàbrowski krakowski 9,5, chrzanowski 9,8 Kraków Tarnów oêwi cimski, wielicki brzeski 9,,7.9,9,9 wadowicki bocheƒski tarnowski,8,9,4 myêlenicki, suski limanowski,9,7 Nowy Sàcz gorlicki,6, nowotarski nowosàdecki,4,7 tatrzaƒski >,6,6 -,6,6 -,6,6 -,6 9,6 -,6 < 9,6

11 CZ Âå I MIERNIKI STANU ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA,6,4,,,8,6 Wykres nr I.7. Wspó czynnik dzietnoêci w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w latach -8. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego.,4,, Kraków woj. ma opolskie Polska zadawalajàcym poziomie i nie przekroczy oczekiwanych wartoêci, wyniós kolejno: dla Ma opolski,4, a dla Polski,9. Najbardziej korzystna wartoêç wspó czynnika powinna oscylowaç wokó wartoêci,,5, to znaczy gdy na jednà kobiet w wieku 5 49 lat przypada Êrednio dzieci. Aktualna rosnàca liczba urodzeƒ najprawdopodobniej spowodowana jest faktem, e kobiety urodzone w okresie wy u demograficznego sà obecnie w wieku najwy szej p odnoêci, niemniej jednak nie ma to jeszcze odzwierciedlenia we wspó czynniku dzietnoêci. Wspó czynnik zgonów w latach pozostawa bez wi kszych zmian i oscylowa wokó wartoêci / ludnoêci. W 8 r. osiàgnà wartoêç 9,7/ (w województwie ma opolskim 9,/, w Polsce,/). Bioràc pod uwag terytorialne zró nicowanie wspó czynników zgonów w województwie ma opolskim, najwi kszy wspó czynnik zanotowano w 8 r. w powiecie miechowskim (,8/), w powiecie proszowskim (,5/) i powiecie chrzanowskim (,4/). Najmniej zgonów by o miechowski olkuski,8 9,6 proszowicki dàbrowski krakowski,6 8,7 chrzanowski 9,5,4 Kraków Tarnów oêwi cimski 9,7 wielicki brzeski 9 9 8,9 8,4 wadowicki bocheƒski tarnowski 8,6 8,7 8,7 myêlenicki 8,5 suski limanowski 9,8 7,8 Nowy Sàcz gorlicki 8, 9 nowotarski nowosàdecki 7,7 7,8 tatrzaƒski 9,8 9.8 >,, -, -, 9,9-8,8-9,9 < 8,8 Wykres nr I.9. Zgony ogó em wed ug powiatów województwa ma opolskiego w 8 r. èród o: na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. na osób Wykres nr I.8. Wspó czynnik zgonów w Krakowie w latach Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego i opracowania Obraniak W odzimierz: LudnoÊç odzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 984-6, Urzàd Statystyczny w odzi, zgony

12 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 Wykres nr I.. Prognoza liczby urodzeƒ i zgonów w ma opolskich miastach w latach 8-5. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. w liczbach bezwzgl dnych urodzenia zgony w powiecie nowotarskim (7,7/), w powiecie limanowskim (7,8/) i w powiecie nowosàdeckim (7,8/). W 4 r. G ówny Urzàd Statystyczny opublikowa prognoz demograficznà na lata -. Podstawà wyjêciowà dla stworzonej prognozy by y wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z r. Prognoza tworzona w realiach spo ecznych poczàtku bie àcej dekady, a wi c w okresie systematycznego spadku urodzeƒ, zak ada a dalszy spadek dzietnoêci do roku, a nast pnie niewielki wzrost w latach -. W latach - liczba urodzeƒ mia aby si zmniejszyç o 44%, a liczba zgonów zmniejszyç o %, przyrost naturalny w r. mia by osiàgnàç wartoêç 5 8. Tym samym mia aby si zmniejszyç liczba ludnoêci; w r. liczba mieszkaƒców Krakowa mog aby wynieêç 65, tysi cy. Jednak dane z lat -7 wskaza y, e rok by rokiem najni szych w powojennej historii urodzeƒ. Konsekwencje przystàpienia Polski do UE w maju 4 r. oraz odwrócenie tendencji spadkowej urodzeƒ to g ówne czynniki, które przyczyni y si do tego, e prognoza z r. straci a na aktualnoêci. G ówny Urzàd Statystyczny opracowa jednak prognoz tylko dla Polski, regionów i województw (z podzia em na ludnoêç wiejskà i miejskà, w tym Kraków, Tarnów i Nowy Sàcz). Wed ug prognozy z 9 r., w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sàczu razem, liczba urodzeƒ w 5 r. zmniejszy si o 4%, a liczba zgonów wzroênie o % (Wykres nr I.). Wykres nr I.. Piramida wieku dla Krakowa w 8 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. nadwy ka liczby m czyzn nad liczbà kobiet nadwy ka liczby kobiet nad liczbà m czyzn 4 m czyêni kobiety 4

13 CZ Âå I MIERNIKI STANU ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA % m czyêni 7% Wykres nr I.. Odsetek m czyzn i kobiet w wieku przed-, po- i produkcyjnym w Krakowie w 8 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. % 4% 7% kobiety 4% 9% 8% 7% 6% 5% 4% % % % 65,,4,4 5, 6,8,9 5 6,8,,5 6,5 5 8,9 64,9 6, 7,6 65,8 6,6 6,5 66,4 7, 6, 66,4 7,4 5,9 66,4 7,7 5,7 66, 8 5,5 66 8,5 % wiek przedprodukcyjny wiek poprodukcyjny wiek produkcyjny 6% wiek przedprodukcyjny wiek poprodukcyjny wiek produkcyjny Wykres nr I.. Zmiana procentowego udzia u liczby osób w wieku przed-, po- i produkcyjnego w Krakowie w latach Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego.. Struktura ludnoêci wg p ci, wieku i grup ekonomicznych. W ogólnej liczbie ludnoêci kobiety stanowi y w Krakowie 5%. Wspó czynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadajàca na m czyzn, wyniós 4. W woj. ma opolskim wspó czynnik feminizacji wyniós 6 kobiet/ m czyzn, a w Polsce 7/. Liczebna przewaga m czyzn, aczkolwiek nieznaczna, wyst powa a wêród ludno- Êci w wieku do 4. roku ycia (najwi ksza w grupie wiekowej -4, gdzie wspó czynnik maskulinizacji, czyli liczba m czyzn na kobiet wyniós 4/). Od grupy 5-9 wyst powa a nadwy ka kobiet nad liczbà m czyzn i najwi ksza by a wêród najstarszych roczników wieku. Wspó czynnik feminizacji dla grupy wiekowej 85+ wyniós 7/, a dla grupy 8-84 wspó czynnik osiàgnà wartoêç 99/. Nadwy k liczby kobiet nad liczbà m czyzn mo na t umaczyç wy szà umieralnoêcià m czyzn ni kobiet (tzw. nadumieralnoêç m czyzn) (Wykres nr I.). Najliczniejszà grupà wieku za , Polska 57,5 woj. ma opolskie 5,5 Kraków Wykres nr I.4. LudnoÊç w wieku nieprodukcyjnym na osób w wieku produkcyjnym w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w 8 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego.

14 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 % 9% 8,5 6, 6, Wykres nr I.5. Odsetek osób w wieku przed-, po- i produkcyjnym w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w 8 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. 8% 7% 6% 5% 4% % % % % 66, 6,5 64,5 5,5,4 9, Kraków woj. ma opolskie Polska wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny równo wêród m czyzn jak i u kobiet jest grupa wieku 5-9, która wêród m czyzn stanowi a 9,49%, a u kobiet 9,%. Przewag liczby kobiet nad liczbà m czyzn mo na zaobserwowaç równie w podziale ludnoêci na trzy grupy ekonomiczne (wiek przedprodukcyjny, wiek produkcyjny i wiek poprodukcyjny), która pog biona jest przez fakt wczeêniejszego przechodzenia przez kobiety w wiek emerytalny. W 8 r. w wieku przedprodukcyjnym by o 7 6 osób (5,5%), w wieku produkcyjnym (66,%) (w tym w wieku mobilnym osób, a w wieku niemobilnym (59 u kobiet) 79 89), a w wieku poprodukcyjnym 9 56 osób (8,5%). Uwzgl dniajàc podzia na p eç, 7% m czyzn by o w wieku przedprodukcyjnym, 7% w wieku produkcyjnym i % Kraków woj. ma opolskie Polska Unia Europejska 4 m czyêni lata ycia kobiety 74, 8, 7,87 7,6 8,85 79,96 76, 8,6 Wykres nr I.6. Przeci tne trwanie ycia w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w 8 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego i Âwiatowej Organizacji Zdrowia; dane dla Unii Europejskiej pochodzà z roku 7. w wieku poprodukcyjnym, w przypadku kobiet 4% by o w wieku przedprodukcyjnym, 6% w wieku produkcyjnym, a 4% w wieku poprodukcyjnym (Wykres nr I.). W ostatnich latach obserwowany jest ciàg y wzrost liczby osób w wieku emerytalnym. W 98 r. udzia osób w grupie wieku poprodukcyjnego wynosi,4%, a w 8 r. ju 8,5%. JednoczeÊnie obserwowany jest spadek liczby osób w grupie wieku przedprodukcyjnego. W 985 r. w wieku przedprodukcyjnym by o 5,% osób, a w 8 5,5% (Wykres nr I.). Relacje pomi dzy poszczególnymi grupami wieku ekonomicznego obrazuje równie wspó czynnik obcià enia demograficznego. W 8 r. na osób w wieku produkcyjnym przypada o 5,5 osób w wieku nieprodukcyjnym. Sytuacja gorzej ni w Krakowie przedstawia a si w województwie ma opolskim (57,5) i w Polsce (55,) (Wykres nr I.4). Znaczàce zmiany mo na zaobserwowaç analizujàc odr bnie liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. W 8 r. na osób w wieku przedprodukcyjnym przypada o w Krakowie 8,8 osób w wieku poprodukcyjnym (w woj. ma- opolskim 78,9, w Polsce 84,). Udzia poszczególnych grup wieku ekonomicznego w Krakowie, Ma opolsce i Polsce obrazuje wykres nr I.5. Jak mo na zaobserwowaç, w Krakowie by najwy szy udzia osób w grupie wieku produkcyjnego (w Krakowie 66%, Ma opolsce 6,5%, Polsce 64,5%), ale i poprodukcyjnego (w Krakowie 8,5%, Ma opolsce 6,%, Polsce 6,%). Jak wynika z wczeêniejszych spostrze eƒ, w Krakowie by najni szy udzia osób w grupie wieku przedprodukcyjnego 5,5% (w woj. ma opolskim,4%, w Polsce 9,%). 4. Trwanie ycia. Rozwój nowych technologii medycznych i nowoczesnych metod diagnostycznych, poprawa stanu zdrowia obywateli b dàca m.in. nast pstwem prozdrowotnego stylu ycia, majà wp yw na spadek nat enia zgonów, a tym samym wyd u enie oczekiwanej d ugoêci trwania ycia. Oczekiwana d ugoêç ycia w wieku lat jest najbardziej syntetycznym miernikiem umieralnoêci. Na poczàtku lat siedemdziesiàtych oczekiwana d ugoêç ycia dla m czyzn wynosi a 68, lat, a dla kobiet 75,. Po przesz o latach oczekiwana d ugoêç ycia wyd u y a si u m czyzn do 74, (o 6 lat), a u kobiet do 8, (o 5,9 lat). W 8 r. ró nica pomi dzy 4

15 CZ Âå I MIERNIKI STANU ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA na urodzeƒ ywych Polska Ma opolska Kraków Unia Europejska* Kraków 7,6 7,87 74, 75,6 5 56,89 58,4 59,5 6,56 4,6 44, 45, b.d. m czyêni 45 9,8,6,, 6 7,89 8,5 9, 6, woj. ma opolskie Polska Unia Europejska 79,96 8,85 8, 8, ,5 66,5 66,5 67,64 5,78 5,55 5,7 b.d. 45 6, 6,98 7, 8,7 kobiety 6,9,5,7,48 Tabela nr I.. Oczekiwana d ugoêç ycia wg p ci dla, 5,, 45 i 6 lat w 8 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego i bazy Âwiatowej Organizacji Zdrowia (HFA-DB). * dane dla Unii Europejskiej pochodzà z roku 7, brak danych o oczekiwanej d ugoêci ycia w wieku i 6 lat (podane dane w tabeli dla 6 r.. sà w rzeczywistoêci danymi dla 65 r..). Wykres nr I.7. Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w latach Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego i bazy Âwiatowej Organizacji Zdrowia (HFA-DB). p ciami wynosi a 6,9 lat na korzyêç kobiet. Wyst pujàca ró nica oczekiwanej d ugoêci ycia pomi dzy kobietami a m czyznami ma swoje odzwierciedlenie w zjawisku nadumieralnoêci m czyzn. W województwie ma opolskim oczekiwana d ugoêç ycia kobiet nieznacznie ró ni a si od Krakowa (8,85) i by a wy sza od oczekiwanej d ugoêci ycia w Polsce (79,96 lat). W przypadku m czyzn wskaênik równie najkorzystniej prezentowa si w Krakowie; w województwie ma opolskim oczekiwana d ugoêç ycia wynosi a dla m czyzn 7,87 (mniej o, lat), a w Polsce 7,6 (mniej o prawie lata). Oczekiwana d ugoêç ycia w Krakowie by a wy sza od danych wojewódzkich i ogólnopolskich, natomiast ni sza od wskaêników w Unii Europejskiej. Ró nica ta wynosi a dla m czyzn prawie lata (UE 76, lat), a dla kobiet ponad rok (UE 8,6). Ró nica pomi dzy p ciami wynosi a 6,5 lat (wg WHO). Na terenie Europy wyst puje du e zró nicowanie w oczekiwanej d ugoêci ycia. Najd u ej yjà mieszkaƒcy Europy Zachodniej oraz krajów skandynawskich, a w krajach Europy Wschodniej mieszkaƒcy yjà do nawet kilkunastu lat krócej. M czyêni najd u- ej yjà w Islandii (79,6 lat w 7 r.) i Szwajcarii (79,5 lat w 7 r.), a najkrócej w Rosji 6 lat (6 r.). WÊród kobiet najd u ej yjà mieszkanki W och (84, w 6 r.), Szwajcarii (84,4 w 7 r.), Hiszpanii (84, w 7 r.). Najmniejszà ró nic pomi dzy p ciami odnotowano w Islandii, w 7 r. wynios a ona,8 lat. Poza kontynentem europejskim najd u ej yjà mieszkaƒcy Japonii i Australii (m czyêni do 79 lat), a kobiety najd u ej yjà w Japonii 86 lat. Oczekiwanà d ugoêç ycia mo na obliczyç nie tylko dla momentu urodzenia, ale dla ka dego wieku, aby móc oszacowaç ile b dzie jeszcze y a przeci tnie osoba w okreêlonym wieku. Im osoba jest starsza tym oczekiwana d ugoêç ycia si wyd u a, przyk adowo dla kobiet wynosi w Krakowie 8 lat, ale ju 6-letnia kobieta ma szans prze yç jeszcze,7 lat, co w sumie wyniesie 8,5 lat. Dla Krakowa oczekiwana d ugoêç ycia wynosi a dla kolejnych lat dla m czyzn: dla lat 5 59,5, dla 45,, dla 45,, dla 6 9,; dla kobiet wynosi a kolejno: dla lat 5 66,5, dla 5,7, dla 45 7, i dla 6,7. Tabela nr I. przedstawia poszczególne wskaêniki równie dla Ma opolski, Polski i Unii Europejskiej, a ró nice w poszczególnych przypadkach sà mniej lub bardziej widoczne. 5. Stan zdrowia na podstawie danych o umieralnoêci. 5. Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt. UmieralnoÊç niemowlàt wyra ana jest wspó czynnikiem; jest to iloraz liczby zgonów niemowlàt w danym czasie do liczby urodzeƒ ywych w tym samym czasie (w przeliczeniu na ). Wi ksza umieralnoêç niemowlàt mo e byç spowodowana wi kszà liczbà zgonów, albo/i mniejszà liczbà urodzeƒ ywych. W 8 r. wzros a liczba urodzeƒ ywych z (7 r.) do 7 57, jednoczeênie spad a liczba zgonów z 49 (7 r.) do 9 (spadek o 4%). WÊród 9 zgonów niemowlàt, 55% stanowi y zgony ch opców i 45% zgony dziewczynek. Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt spad z 7,/ urodzeƒ ywych w 7 r., na,8/ w 8 r. Zaistnia a sytuacja prawdopodobnie wp yn a równie na spadek wspó czynnika umieralnoêci niemowlàt w województwie ma opolskim z 6,4/ (7 r.) na 4,9/ (8 r.). W Polsce w latach utrzymywa si spadek wspó czynnika; w 7 r. osiàgnà wartoêç 6,/ urodzeƒ ywych, a w 8 r. 5,6/. Podobna tendencja spadkowa obserwowana jest w krajach Unii Europejskiej; w roku 7 umieralnoêç niemowlàt wynios a 4,6/ urodzeƒ ywych (Wykres nr I.7). W województwie ma opolskim wêród wszystkich powiatów najmniejszà umieralnoêcià niemowlàt charakteryzowa si powiat proszowski (,4/ urodzeƒ), powiat oêwi cimski (,4/ urodzeƒ) i powiat my- Êlenicki (,6/ urodzeƒ). Najwi kszy 5

16 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt wyst powa w powiecie suskim (,/ urodzeƒ) i powiecie olkuskim (8,6/ urodzeƒ). 5. Wspó czynnik umieralnoêci ogólnej. Surowe wspó czynniki umieralnoêci ogólnej w przeliczeniu na tysi cy mieszkaƒców przedstawia wykres nr I.9. Najni sze wspó czynniki umieralnoêci w 8 r. odnotowano w województwie ma opolskim: dla kobiet 84/ tys. osób, a dla m czyzn 979/ tys. (ogó em 94/ tys.) W Krakowie wspó czynnik umieralnoêci ogólnej wyniós dla kobiet 89/ tys., a dla m czyzn / tys. (ogó em 94/ tys.). Ogólnopolskie statystyki wypad y najmniej korzystnie: dla kobiet (898/ tys.), dla m czyzn ( 99/ tys.), a ogó em 995/ tys. Surowe wspó czynniki umieralnoêci nie uwzgl dniajà ró nic w strukturze wiekowej pomi dzy p ciami czy regionami (w przeciwieƒstwie do wspó czynników standaryzowanych), stàd nie mo na z ich wielkoêci wyciàgaç jednoznacznych wniosków o stanie zdrowia. 5. Zgony wg wieku. W 8 r. ogó em w Krakowie zmar o 7 6 osób, z czego 576 kobiet i 54 m czyzn. Z uwagi na podobne wartoêci mo na porównaç odsetki zgonów wg wieku u kobiet i m czyzn. Na wykresie nr I. przed- Wykres nr I.8. Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt w powiatach województwa ma opolskiego w 8 r. èród o: na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. miechowski olkuski 5,8 8,6 proszowicki dàbrowski krakowski,4 6,7 chrzanowski 4,4 5,6 Kraków Tarnów oêwi cimski,8 wielicki brzeski,8,4, 4,6 wadowicki bocheƒski tarnowski 6 5 5,4 myêlenicki,6 suski limanowski, 6,5 Nowy Sàcz gorlicki, 4,6 nowotarski nowosàdecki 6,6 6, tatrzaƒski 4, >,5 8,65 -,5 6,75-8,65 4,875-6,75-4,875 < Wykres nr I.9. Wspólczynnik umieralnoêci ogólnej wed ug p ci w Krakowie, Ma opolsce i Polsce w 7 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. 4 Kraków woj. ma opolskie Polska m czyêni kobiety ogó em 6

17 CZ Âå I MIERNIKI STANU ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 85+,, , 6, 7,5 8, 7-74,6, ,, ,, , 8,6 5-54, 7, 45-49,7, ,5,,,,,6,,6,,,,,,,,,7,4,5, 5 5 m czyêni 5 5 kobiety Wykres nr I.. Odsetek zgonów wg 5-letnich grup wieku i p ci w Krakowie w 8 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. stawiono zgony w 5-letnich grupach wieku, w zale noêci od p ci. Przewaga odsetka zgonów m czyzn nad kobietami utrzymywa a si od grupy wiekowej lat (zgony niemowlàt) do 7-74 w àcznie. W tej grupie wiekowej zmar o poza tym najwi cej m czyzn,9% (wi kszy odsetek ni u kobiet,6%). W grupie wieku 75-79, 8-84 lat i 85 lat i wi cej sytuacja by a odwrotna, zmar o wi cej kobiet w stosunku do m czyzn (75-79: kobiety 7,5%, m czyêni 6,%; 8-84: kobiety 8,%, m czyêni 4,%; 85 lat i wi cej: kobiety,6%, m czyêni,%). Zaistnia e zjawisko Êwiadczy o nadumieralnoêci m czyzn i wynika z wi kszej oczekiwanej d ugoêci ycia u kobiet w stosunku do m czyzn. 5.4 Zgony wg przyczyn. Na wykresach (Wykresy nr I.-) przedstawiono rozk ad zgonów ogó em, a tak e wg p ci w Polsce, w województwie ma opolskim i w Krakowie w 7 r. (struktura zgonów wg przyczyn w 8 r. opracowana b dzie przez G ówny Urzàd Statystyczny w r.). G ówne ró nice dotyczà zgonów z powodu chorób uk adu krà enia i sà istotniejsze pomi dzy p ciami ni w porównaniu terytorialnym (Kraków vs. woj. ma opolskie). G ównà przyczynà zgonów w Krakowie w 7 r. by y choroby uk adu krà enia, które stanowi y ogó em 48% wszystkich zgonów (u kobiet 5%, a u m czyzn 4%). W województwie ma opolskim odsetek zgonów z powodu chorób uk adu krà enia wynosi kolejno ogó em 49%, osobno dla kobiet 55%, a dla m czyzn 4%. W Polsce odsetek zgonów z powodu chorób krà enia wyniós 46% (dla kobiet 5%, a dla m czyzn 4%). Drugà, co do cz stoêci przyczynà zgonów, podobnie jak w latach ubieg ych, by y nowotwory. W Krakowie w 7 r. na nowotwory zmar o 7% kobiet i 8% m czyzn; w Ma opolsce i Polsce kolejno: 4% kobiet i 7% m czyzn. Z powy szego wynika, e w Krakowie w porównaniu z województwem ma opolskim, wi cej ludzi umiera o na nowotwory, a mniej na choroby uk adu krà enia; w porównaniu z Polskà odsetki zgonów z powodu chorób uk adu krà enia sà podobne, 7

18 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 inne nowotwory choroby uk adu krà enia choroby uk adu oddechowego choroby uk adu trawiennego objawy, cechy chorobowe oraz nieprawid owe wyniki badaƒ klinicznych zewn trzne przyczyny zachorowania i zgonu Polska woj. ma opolskie Kraków 7% 6% 7% 4% 5% 5% 6% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 5% 46% 49% 48% 7% Wykres nr I.. Struktura zgonów w Polsce, woj. ma opolskiem i w Krakowie, ogó em, 7 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. inne nowotwory choroby uk adu krà enia choroby uk adu oddechowego Polska woj. ma opolskie Kraków 9% 6% 9% 5% 7% 5% 7% 6% 8% 4% 5% 5% 7% 6% 7% 5% 6% 8% choroby uk adu trawiennego objawy, cechy chorobowe oraz nieprawid owe wyniki badaƒ klinicznych zewn trzne przyczyny zachorowania i zgonu 4% 4% 4% Wykres nr I.. Struktura zgonów w Polsce, woj. ma opolskiem i w Krakowie, m czyêni, 7 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. inne nowotwory choroby uk adu krà enia choroby uk adu oddechowego Polska woj. ma opolskie Kraków 6% % 7% 5% % 5% 5% % 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 7% choroby uk adu trawiennego objawy, cechy chorobowe oraz nieprawid owe wyniki badaƒ klinicznych zewn trzne przyczyny zachorowania i zgonu 5% 55% 5% Wykres nr I.. Struktura zgonów w Polsce, woj. ma opolskiem i w Krakowie, kobiety, 7 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. stand. wsp./ tys Wykres I.4. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego i Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO HFA-DB, 9). m czyêni kobiety Kraków woj. ma opolskie Polska Unia Europejska 8

19 CZ Âå I MIERNIKI STANU ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA Przyczyna zgonu ogó em % m czyêni % kobiety Polska woj. ma opolskie Miasto Kraków % ogó em % m czyêni % kobiety % ogó em % m czyêni % kobiety % Niektóre choroby zakaêne i paso ytnicze 74,6 49,7 855,5 76,6,7 65,5 4,6,9, Nowotwory , , , , , 67, , 997 8, 958 6,6 Choroby krwi i narzàdów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przemiany materii 488,, 85,,, 8,,, 9, Zaburzenia wydzielania wewn trznego, stanu od ywienia i przemiany materii 6 758,8 9,5 85,, 9,9 7, 56,8,6 4,9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 56,6 8,9 5, 9, Choroby uk adu nerwowego 4 88, 9, 56,5, 76, 55, 98,4 5,4 47, Choroby uk adu krà enia , , , , , ,9 7 47, 5 4, , Choroby uk adu oddechowego 9 4 5, 778 5, , , 87 5,6 6 4,4 4,6 75 4,9 55 4, Choroby uk adu trawiennego , , , 4,8 6 4, 49,5 4 4, 6 4,5 4,9 Choroby skóry i tkanki podskórnej Choroby uk adu kostnomi Êniowego i tkanki àcznej 5, 5, 7,,,, 9, 4, 5, Choroby uk adu moczowo-p ciowego 4 68, 97,, 4,4,4,4,5 47, 64,8 Cià a, poród i po óg Niektóre stany rozpoczynajàce si w okresie oko op odowym 9, 69, 56, 97, 54, 4, 9,4,6 9, Wady rozwojowe, zniekszta cenia, aberracje chromosomowe 4, 564, 477,,4 6,4 5,4,,, Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawid owe wyniki badaƒ klinicznych 5 9 6, , 48 5, , , , ,5 69 7,6 96 5,4 Zewn trzne przyczyny zachorowania i zgonu , ,4 5 84, 784 6, 7 8,8 4, 6 5, 45 6,9 6, Razem Tabela nr I.. Zgony wg przyczyn w Polsce, woj. ma opolskim i Krakowie w 7 r. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. 9

20 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 ale równie wi cej osób umiera o na nowotwory. W Krakowie spoêród wszystkich przyczyn zgonów na nowotwory, u m czyzn najcz Êciej wyst powa y nowotwory narzàdów trawiennych (8%) i nowotwory z oêliwe tchawicy, oskrzela i p uca (7%). U kobiet spoêród wszystkich nowotworów g ównym sprawcà zgonów by y nowotwory narzàdów trawiennych 7%, nowotwory z oêliwe tchawicy, oskrzela i p uca 7% i nowotwory piersi %. WÊród pozosta ych przyczyn zgonów ró nice terytorialne (Kraków, Ma opolska, Polska) by y nieznaczne. W Krakowie 4% kobiet zmar o na choroby uk adu trawiennego, 4% na choroby uk adu oddechowego, 5% na tzw. objawy, cechy chorobowe oraz nieprawid owe wyniki badaƒ laboratoryjnych i klinicznych, % na zewn trzne przyczyny zgonów i 5% z pozosta ych przyczyn. W przypadku m czyzn 5% ogó u m czyzn zmar o z powodu chorób uk adu oddechowego, 5% chorób uk adu trawiennego, 8% z powodu tzw. objawów, cech chorobowych oraz nieprawid owych wyników badaƒ laboratoryjnych i klinicznych, 7% z powodu zewn trznych przyczyn zachorowania i 5% z pozosta ych przyczyn. Szczegó owo struktur zgonów przedstawiajà wykresy nr I.- i tabela nr I.. chrzanowski oêwi cimski olkuski wadowicki krakowski miechowski Kraków myêlenicki proszowicki wielicki bocheƒski brzeski dàbrowski Tarnów tarnowski > < 9 suski limanowski Nowy Sàcz gorlicki Wykres nr I.5. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. èród o: na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. nowotarski tatrzaƒski nowosàdecki chrzanowski oêwi cimski olkuski wadowicki krakowski miechowski Kraków myêlenicki proszowicki wielicki bocheƒski brzeski dàbrowski Tarnów tarnowski > < 5 suski limanowski Nowy Sàcz gorlicki Wykres nr I.6. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. èród o: na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. nowotarski tatrzaƒski nowosàdecki

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 140 10992 Poz. 1144 1144 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy województwa opolskiego w 2016 roku

Programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy województwa opolskiego w 2016 roku Programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy województwa opolskiego w 2016 roku Programy polityki zdrowotnej realizowane przez Samorząd Gminy Bierawa przeciwko wirusowi HPV na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych Kamila Mroczek Plan prezentacji 1. Definicje: stary, starzenie się, zdrowie 2. Naturalny proces starzenia a inne czynniki wpływające na stan zdrowia 3. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

Współczesne problemy demograficzne i społeczne Współczesne problemy demograficzne i społeczne Grupa A Wykres przedstawia rzeczywistą i prognozowaną liczbę ludności w latach 2000 2050 w czterech regionach o największej liczbie ludności. Wykonaj polecenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 130 8759 Poz. 1196 1196 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R.

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. » WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. MARZEC. 1992 Opracowała mgr Małgorzata WIOUCH Celem opracowania jest przedstawienie poziomu timieralności

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK WSTĘP 1) Struktura systemu opieki zdrowotnej jak i koncepcja jego zarządzania wynika z rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Pacjenci w SPZZOD w latach 2000-2015

Pacjenci w SPZZOD w latach 2000-2015 Pacjenci w SPZZOD w latach 2000-2015 W latach 2000 2015 ogółem hospitalizowano 3152 osoby. Zestawienie obejmuje również Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, który funkcjonował do 2012 roku. Aktualnie w SPZZOD

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców miasta krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 2007

Raport o zdrowiu mieszkańców miasta krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 2007 Raport o zdrowiu mieszkańców miasta krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 2007 Urząd Miasta Krakowa Kraków 2008 Opracowano w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa Nadzór merytoryczny: Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030

PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030 9 Prognoza ludności na lata 2003-2030 I. WSTĘP Założenia prognozy ludności są wynikiem ustaleń ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. 1920 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie Placówki Miejsca Wychowankowie

Wyszczególnienie Placówki Miejsca Wychowankowie URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 faks 022 846 76 67 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Dzieci rodzina, zdrowie, wychowanie i edukacja

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Dzieci rodzina, zdrowie, wychowanie i edukacja Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W XX-lecie przyjęcia Konwencji o prawach dziecka

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Załączniki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

W TRZEBNICY UL. ARMII KRAJOWEJ 3 OG ASZA NABÓR KANDYDATÓW NA PRZEPROWADZENIE SZKOLE I WARSZTATÓW

W TRZEBNICY UL. ARMII KRAJOWEJ 3 OG ASZA NABÓR KANDYDATÓW NA PRZEPROWADZENIE SZKOLE I WARSZTATÓW Trzebnica, dnia 28.07.2009 r. O RODEK POMOCY SPO ECZNEJ W TRZEBNICY UL. ARMII KRAJOWEJ 3 OG ASZA NABÓR KANDYDATÓW NA PRZEPROWADZENIE SZKOLE I WARSZTATÓW w czasie realizacji projektu systemowego Od bierno

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2006

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2006 RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2006 Urząd Miasta Krakowa Kraków 2007 Opracowano w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa Nadzór merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 1. Wstęp Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo