RAPORT O ZDROWIU MIESZKA CÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ZDROWIU MIESZKA CÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 2008"

Transkrypt

1 RAPORT O ZDROWIU MIESZKA CÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH ZA ROK 8 Urzàd Miasta Krakowa Kraków 9

2 Opracowano: Zdrowie i Zarzàdzanie sp. z o.o., ul. Sarego 6/, -47 Kraków na zlecenie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urz du Miasta Krakowa Recenzent: dr Alicja Domaga a

3 Spis treêci Spis tabel. Spis wykresów. Spis za àczników. Wprowadzenie. Cz Êç I. Mierniki stanu zdrowia mieszkaƒców Krakowa. Wst p.. Stan ludnoêci oraz ruch naturalny.. Struktura ludnoêci wg p ci, wieku i grup ekonomicznych. 4. Trwanie ycia. 5. Stan zdrowia na podstawie danych o umieralnoêci. 5. Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt. 5. Wspó czynnik umieralnoêci ogólnej. 5. Zgony wg wieku. 5.4 Zgony wg przyczyn. 5.5 Standaryzowane wspó czynniki umieralnoêci. 6. Zachorowania na choroby zakaêne. 6. Choroby zakaêne. 6. Szczepienia. 6. Gruêlica. 6.4 HIV/AIDS. 7. Zachorowania na nowotwory z oêliwe. 8. Choroby zawodowe. 9. Niepe nosprawnoêç. 9. Liczba osób poni ej 6. r.. 9. Liczba osób powy ej 6. r... Podsumowanie. Cz Êç II. Zasoby opieki zdrowotnej w Krakowie. Wst p.. Zasoby ochrony zdrowia.. Stacjonarna opieka zdrowotna lecznictwo zamkni te. a) Szpitale ogólne. b) Stacjonarne lecznictwo psychiatryczne. c) Zak ady opieki d ugoterminowej.. Podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna.. Ratownictwo medyczne..4 Kadry medyczne..5 Dost pnoêç do Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach lecznictwa ambulatoryjnego.. Podsumowanie Dzia ania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.. Miejskie programy zdrowotne... Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia. a) Program profilaktyki mia d ycy, cukrzycy typu i nadciênienia. b) Program edukacyjno-profilaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi. c) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. d) Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego. e) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych. f) Program profilaktyki wad postawy. g) Program profilaktyki próchnicy u dzieci. h) Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet po 4. r.. i) Program profilaktyki raka prostaty. j) Program szczepieƒ ochronnych przeciw grypie mieszkaƒców Krakowa powy ej 65. r.. k) Program profilaktyki i edukacji przedporodowej Szko a rodzenia... Program Krakowska Sieç AED IMPULS YCIA.. Dzielnicowe programy zdrowotne.. Autorskie programy zdrowotne..4 Medycyna szkolna..5 Inne programy zdrowotne. a) Programy zdrowotne realizowane przez Ministra Zdrowia. b) Regionalne programy zdrowotne. c) Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. d) Programy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej realizowane w Krakowie. 4. Uzdrowisko Swoszowice. 5. Podsumowanie. Podsumowanie. Za àczniki. Recenzja. Bibliografia Cz Êç III. Dzia ania Miasta w zakresie opieki zdrowotnej 8. Wst p.. Dzia ania w stosunku do zak adów opieki zdrowotnej, dla których Miasto Kraków jest organem za o ycielskim.. Stacjonarna opieka zdrowotna zrealizowane inwestycje i pozyskane Êrodki zewn trzne.. Dzia ania na rzecz poprawy jakoêci w szpitalach miejskich. a) Szpital Specjalistyczny im. Stefana eromskiego w Krakowie. b) Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.. obki samorzàdowe Miasta Krakowa..4 Opieka nad osobami w wieku podesz ym

4 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 Spis tabel. Tabela nr I.. Tabela nr I.. Tabela nr I.. Tabela nr I.4. Tabela nr I.5. Tabela nr I.6. Tabela nr I.7. Tabela nr I.8. Tabela nr I.9. Tabela nr I.. Tabela nr I.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.4. Tabela nr II.5. Tabela nr II.6. Tabela nr II.7. Tabela nr II.8. Tabela nr II.9. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.4. Tabela nr II.5. Tabela nr II.6. Tabela nr II.7. Tabela nr II.8. Tabela nr II.9. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Tabela nr II.. Podstawowe dane demograficzne w latach -8. Oczekiwana d ugoêç ycia wg p ci dla, 5,, 45 i 6 lat w 8 r. Zgony wg przyczyn w Polsce, województwie ma opolskim i Krakowie w 7 r. LiczebnoÊç i wspó czynniki zapadalnoêci (na tys.) na wybrane choroby zakaêne w Krakowie w latach -8. Porównanie wykonania szczepieƒ mi dzy 8 a 7 rokiem w Krakowie w %. Dane dotyczàce gruêlicy w Krakowie i woj. ma opolskim w 8 r. Zachorowania na nowotwory z oêliwe w Krakowie i woj. ma opolskim wêród m czyzn w 6 r. Zachorowania na nowotwory z oêliwe w Krakowie i woj. ma opolskim wêród kobiet w 6 r. Wykaz chorób zawodowych wg jednostek chorobowych stwierdzonych w Krakowie w 8 r. Liczba wydanych orzeczeƒ o niepe nosprawnoêci wg przyczyn, p ci i wieku osoby poni ej 6. roku ycia w Krakowie w 8 r. Liczba osób niepe nosprawnych powy ej 6. roku ycia wg p ci i wieku w Krakowie w 8 r. Publiczne zak ady stacjonarnej opieki zdrowotnej na terenie Miasta Krakowa oraz ich organy za o ycielskie. Niepubliczne zak ady stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitale) na terenie Miasta Krakowa. Publiczne i niepubliczne zak ady opiekuƒczo-lecznicze i hospicja na terenie Miasta Krakowa. Liczba ó ek w publicznych szpitalach ogólnych w Krakowie w latach 6-8. Liczba ó ek w publicznych szpitalach ogólnych w Krakowie podleg ych MON i MSWiA w latach 6-8. Liczba ó ek w niepublicznych (ogólnych) zak adach opieki stacjonarnej w Krakowie w latach 6-8. Dzia alnoêç ogólnych zak adów lecznictwa stacjonarnego w Krakowie w latach 6-8. Wskaêniki dzia alnoêci publicznych i niepublicznych szpitali (ogólnych zak adów lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa w latach 4-8. Liczba ó ek w mieêcie Krakowie, wed ug oddzia ów, w zak adach opieki stacjonarnej w latach 7-8. Liczba ó ek wed ug oddzia ów w szpitalach ogólnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem za o ycielskim, w latach 5-8. Dzia alnoêç zak adów stacjonarnej opieki psychiatrycznej na terenie Miasta Krakowa w latach 6-8. Liczba ó ek opieki psychiatrycznej w podziale na oddzia y szpitalne na terenie Miasta Krakowa w latach 6-8. Zak ady opieki d ugoterminowej funkcjonujàce na terenie Miasta Krakowa w latach 6-8. Liczba Êwiadczeniodawców, którzy udzielali Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Miasta Krakowa w latach -8. Liczba umów podstawowej opieki zdrowotnej w latach -8, w podziale na zakresy. Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w 8 r., w Krakowie oraz na terenie województwa ma opolskiego, z wy àczeniem poradni zwiàzanych z chorobami psychicznymi i uzale nieniami (kod resortowy 7-79). Liczba porad udzielonych w wybranych poradniach specjalistycznych (z wy àczeniem poradni zwiàzanych z chorobami psychicznymi i uzale nieniami - kod resortowy 7-79) na terenie Miasta Krakowa w latach 4-8. Liczba ó ek w Szpitalnych Oddzia ach Ratunkowych na terenie województwa ma opolskiego w latach 6-8. Liczba karetek funkcjonujàcych w systemie ratownictwa medycznego na terenie województwa ma opolskiego w latach 6-8. Kontraktowanie ratownictwa medycznego w województwie ma opolskim w latach 6-8. Zatrudnienie personelu medycznego z wy szym oraz Êrednim wykszta ceniem w Krakowie w latach 7 i 8. Zatrudnienie wybranych grup zawodowych personelu medycznego z wy szym wykszta ceniem w Krakowie w latach 7 i 8. Tabela nr II.. Tabela nr II.4. Tabela nr II.5. Tabela nr II.6. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.4. Tabela nr III.5. Tabela nr III.6. Tabela nr III.7. Tabela nr III.8. Tabela nr III.9. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.4. Tabela nr III.5. Tabela nr III.6. Tabela nr III.7. Tabela nr III.8. Tabela nr III.9. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.. Tabela nr III.4. Tabela nr III.5. Tabela nr III.6. Zatrudnienie wybranych grup zawodowych personelu medycznego ze Êrednim wykszta ceniem w Krakowie w latach 7 i 8. Âredni czas oczekiwania na Êwiadczenia lecznictwa ambulatoryjnego, udzielone w latach 7 i 8 w Krakowie oraz Ma opolsce. Ambulatoryjne lecznictwo psychiatryczne w Krakowie oraz Ma opolsce - Êredni czas oczekiwania w latach 7-8. Zestawienie poradni lecznictwa ambulatoryjnego, w ramach których w latach 4-8, pojawi si dniowy czas oczekiwania na udzielenie Êwiadczenia, na terenie Miasta Krakowa. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 8 r. WysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczonych na inwestycje w miejskich SPZOZ w latach -8 z bud etu Miasta Krakowa. obki samorzàdowe Miasta Krakowa w 8 r. Przyrost naturalny w Krakowie - dzieci urodzone w latach 6-8. Liczba dzieci i koszty utrzymania dziecka w obkach krakowskich. Zakres prac modernizacyjnych w obkach krakowskich w 8 r. Remonty i inwestycje - dane ogólne o liczbie remontów i inwestycji oraz o zaanga owanych Êrodkach w 8 r. Liczba ó ek opieki d ugoterminowej w Krakowie w latach -8. Publiczne i niepubliczne zak ady piel gnacyjno opiekuƒcze, zak ady opiekuƒczo lecznicze i hospicja. ó ka opieki d ugoterminowej w zak adach opieki stacjonarnej w Krakowie w 8 r. Programy profilaktyczne realizowane przez Gmin Miejskà Kraków w 8 r. wraz z wykorzystaniem Êrodków. Koszty brutto poniesione na promocj programu Krakowska Sieç AED IMPULS YCIA. Zestawienie zakupów w ramach Sieci AED IMPULS YCIA. Lokalizacje AED na terenie Miasta Krakowa. Kwoty przeznaczone przez Dzielnice na profilaktyk i promocj zdrowia w roku 8 (wraz z wykonaniem). Kwoty przeznaczone przez Dzielnice na profilaktyk i promocj zdrowia w roku 8 w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca. Liczba i odsetek mieszkaƒców obj tych realizowanymi przez Dzielnice programami profilaktyki i promocji zdrowia w roku 8. Zestawienie programów realizowanych w roku 8 przez poszczególne Dzielnice wraz z liczbà mieszkaƒców obj tych programami. Zestawienie kwot wydanych na profilaktyk i promocj zdrowia przez Dzielnice Miasta Krakowa w latach -8. Autorskie Programy Zdrowotne realizowane w Krakowie w 8 r. Lokalizacja gabinetów profilaktyki zdrowotnej i dentystycznych w Krakowie w 8 r. w podziale na typy szkó. Ocena stopnia dostosowania gabinetów profilaktycznych i dentystycznych do przepisów Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia. Modernizacja gabinetów pomocy przedlekarskiej w 8 r. Dost pnoêç gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla uczniów poszczególnych typów placówek w Krakowie w 8 r. Dost pnoêç gabinetów dentystycznych dla uczniów poszczególnych placówek oêwiatowych w Krakowie w 8 r. Programy zdrowotne realizowane na terenie placówek oêwiatowych Gminy Miejskiej Kraków w 8 r. 4

5 SPIS TABEL I WYKRESÓW Spis wykresów. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.4. Wykres nr I.5. Wykres nr I.6. Wykres nr I.7. Wykres nr I.8. Wykres nr I.9. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.4. Wykres nr I.5. Wykres nr I.6. Wykres nr I.7. Wykres nr I.8. Wykres nr I.9. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.4. Wykres nr I.5. Wykres nr I.6. Wykres nr I.7. Wykres nr I.8. Wykres nr I.9. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.. Wykres nr I.4. Wykres nr I.5. Wykres nr I.6. Wykres nr I.7. Wykres nr I.8. Wykres nr I.9. Wykres nr I.4. Ruch naturalny ludnoêci w Krakowie w latach Przyrost naturalny na ludnoêci w latach Przyrost naturalny wed ug powiatów województwa ma opolskiego w 8 r. Wspó czynnik urodzeƒ w Krakowie w latach Liczba urodzeƒ ywych na ludnoêci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w latach -8. Urodzenia ywe wed ug powiatów województwa ma opolskiego w 8 r. Wspó czynnik dzietnoêci w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w latach -8. Wspó czynnik zgonów w Krakowie w latach Zgony ogó em wed ug powiatów województwa ma opolskiego w 8 r. Prognoza liczby urodzeƒ i zgonów w ma opolskich miastach w latach 8-5. Piramida wieku dla Krakowa w 8 r. Odsetek m czyzn i kobiet w wieku przed-, po- i produkcyjnym w Krakowie w 8 r. Zmiana procentowego udzia u liczby osób w wieku przed-, po- i produkcyjnego w Krakowie w latach LudnoÊç w wieku nieprodukcyjnym na osób w wieku produkcyjnym w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w 8 r. Odsetek osób w wieku przed-, po- i produkcyjnym w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w 8 r. Przeci tne trwanie ycia w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w 8 r. Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w latach Wspó czynnik umieralnoêci niemowlàt w powiatach województwa ma opolskiego w 8 r. Wspó czynnik umieralnoêci ogólnej wg p ci w Krakowie, Ma opolsce i Polsce w 7 r. Odsetek zgonów wg 5-letnich grup wieku i p ci w Krakowie w 8 r. Struktura zgonów w Polsce, woj. ma opolskim i w Krakowie, ogó em, 7 r. Struktura zgonów w Polsce, woj. ma opolskim i w Krakowie, m czyêni, 7 r. Struktura zgonów w Polsce, woj. ma opolskim i w Krakowie, kobiety, 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci ogólnej w latach Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu chorób uk adu krà enia wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu chorób uk adu krà enia u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu chorób uk adu krà enia u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu chorób uk adu krà enia w latach Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu choroby niedokrwiennej serca wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu choroby niedokrwiennej serca u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu choroby niedokrwiennej serca u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu choroby niedokrwiennej serca w latach Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów narzàdów trawiennych u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów narzàdów trawiennych u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Wykres nr I.4. Wykres nr I.4. Wykres nr I.4. Wykres nr I.44. Wykres nr I.45. Wykres nr I.46. Wykres nr I.47. Wykres nr I.48. Wykres nr I.49. Wykres nr I.5. Wykres nr I.5. Wykres nr I.5. Wykres nr I.5. Wykres nr I.54. Wykres nr I.55. Wykres nr I.56. Wykres nr I.57. Wykres nr I.58. Wykres nr I.59. Wykres nr I.6. Wykres nr I.6. Wykres nr I.6. Wykres nr I.6. Wykres nr I.64. Wykres nr I.65. Wykres nr I.66. Wykres nr I.67. Wykres nr I.68. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.4. Wykres nr II.5. Wykres nr II.6. Wykres nr II.7. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów z oêliwych tchawicy, oskrzela i p uca u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów z oêliwych tchawicy, oskrzela i p uca u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworu piersi u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu nowotworów w latach Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu zewn trznych przyczyn zgonu wg p ci w Krakowie, woj. ma opolskim, Polsce i Unii Europejskiej w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu zewn trznych przyczyn zgonu u m czyzn w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu zewn trznych przyczyn zgonu u kobiet w województwie ma opolskim w 7 r. Standaryzowany wspó czynnik umieralnoêci z powodu zewn trznych przyczyn zgonu w latach Wspó czynnik zapadalnoêci na gryp w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w latach -8. Wspó czynnik zapadalnoêci na osp w Krakowie w latach -8. Wspó czynnik zapadalnoêci na wirusowe zapalenie wàtroby typu B w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w latach -8. Wspó czynnik zapadalnoêci na ró yczk w Krakowie, woj. ma opolskim i Polsce w latach -8. Wspó czynnik zapadalnoêci na gruêlic w Krakowie w latach 5-8. Liczba przypadków pozytywnych wykrytych w czasie badaƒ na obecnoêç HIV w Regionalnej Poradni Nabytych Niedoborów OdpornoÊci w Krakowie (ogó em i narkomani). Liczba chorych hospitalizowanych w oddziale AIDS Kliniki Chorób Zakaênych UJ CM (w tym ogó em pe noobjawowe AIDS) w latach Wspó czynnik zapadalnoêci na AIDS w Polsce i w poszczególnych województwach w 8 r. Standaryzowany wspó czynnik zachorowalnoêci na nowotwory z oêliwe wêród m czyzn w 6 r. wg powiatów Ma opolski. Standaryzowany wspó czynnik zachorowalnoêci na nowotwory z oêliwe wêród kobiet w 6 r. wg powiatów Ma opolski. G ówne choroby zawodowe w Krakowie w 8 r. (%). Liczba osób niepe nosprawnych ogó em w Krakowie w latach -8. Liczba osób niepe nosprawnych poni ej 6. roku ycia wg p ci w Krakowie w latach -8. Liczba osób niepe nosprawnych poni ej 6. roku ycia w przedzia ach wiekowych w Krakowie w latach -8. Struktura przyczyn wydanych orzeczeƒ o niepe nosprawnoêci ogó em dla dziewczàt i ch opców poni ej 6. roku ycia w Krakowie w 8 r. Liczba osób niepe nosprawnych powy ej 6. roku ycia wg stopnia niepe nosprawnoêci w Krakowie w 8 r. Liczba osób niepe nosprawnych powy ej 6. roku ycia wg p ci w Krakowie w 8 r. Struktura przyczyn wydanych orzeczeƒ o niepe nosprawnoêci ogó em dla kobiet i m czyzn w Krakowie w 8 r. Wykszta cenie osób niepe nosprawnych w Krakowie w 8 r. Zatrudnienie osób niepe nosprawnych wêród osób powy ej 6. roku ycia w Krakowie w latach -8. Ârednia liczba ó ek w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Liczba leczonych ogó em w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Âredni okres pobytu pacjenta w dniach w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Ârednie wykorzystanie ó ka w dniach w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Ârednie wykorzystanie ó ek w % w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Liczba chorych na ó ko w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych (zak adach lecznictwa stacjonarnego) województwa ma opolskiego i Miasta Krakowa. Liczba Êwiadczeniodawców us ug zdrowotnych w Krakowie, z którymi zawarto umowy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w latach -8. 5

6 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8 Wykres nr II.8. Wykres nr II.9. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.. Wykres nr II.4. Wykres nr II.5. Wykres nr II.6. Wykres nr II.7. Porady udzielone w Krakowie w latach 4-8, w poszczególnych grupach poradni specjalistycznych. Zatrudnienie lekarzy, piel gniarek i po o nych w publicznych i niepublicznych zak adach opieki zdrowotnej na terenie Krakowa w latach 7 i 8. Najliczniejsze specjalizacje lekarzy zamieszka ych w Krakowie dane na dzieƒ wrzeênia 9 r. Najliczniejsze praktyki lekarskie wykonywane w mieêcie Krakowie dane na dzieƒ wrzeênia 9 r. Wzrost czasu oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne udzielone w ramach lecznictwa ambulatoryjnego na terenie Miasta Krakowa (lata 7-8). Spadek czasu oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne udzielone w ramach lecznictwa ambulatoryjnego na terenie Miasta Krakowa (lata 7-8). Âredni czas oczekiwania w poradniach w Krakowie w roku 8 ( dni i wi cej) w porównaniu z rokiem 7. Âredni czas oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne ambulatoryjnego lecznictwa psychiatrycznego w latach 7 i 8 w Krakowie. Âredni czas oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne w 8 r. w Krakowie i województwie ma opolskim cz.. Âredni czas oczekiwania na Êwiadczenia zdrowotne w 8 r., w Krakowie i województwie ma opolskim cz.. Wykres nr III.. Wykres nr III.. Wykres nr III.. Wykres nr III.4. Wykres nr III.5. Wykres nr III.6. Wykres nr III.7. Wykres nr III.8. Wykres nr III.9. Wykres nr III.. WysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczonych na inwestycje z bud etu Krakowa w latach -8. Ârodki finansowe przeznaczone przez Dzielnice na profilaktyk i promocj zdrowia w 8 r. Ârodki finansowe przeznaczone przez Dzielnice na profilaktyk i promocj zdrowia w 8 r. w przeliczeniu na mieszkaƒca. Odsetki mieszkaƒców Dzielnic obj tych dzielnicowymi programami profilaktycznymi w 8 r. Ârodki wydatkowane przez Dzielnice na programy profilaktyki i promocji zdrowia w latach -8. Rozmieszczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i gabinetów dentystycznych w poszczególnych dzielnicach Gminy Miejskiej Kraków. Liczba uczniów obj tych profilaktycznà opiekà zdrowotnà w podziale na poszczególne typy szkó w Krakowie w 8 r. Liczba uczniów niepe nosprawnych obj tych profilaktycznà opiekà zdrowotnà w podziale na poszczególne typy szkó w Krakowie w 8 r. Liczba uczniów obj tych profilaktycznà opiekà dentystycznà w podziale na poszczególne typy szkó w Krakowie w 8 r. Liczba uczniów niepe nosprawnych obj tych profilaktycznà opiekà dentystycznà w podziale na poszczególne typy szkó w 8 r. Spis za àczników. Za àcznik nr II.. Za àcznik nr II.. Za àcznik nr II.. Dzia alnoêç wybranych oddzia ów w publicznych szpitalach ogólnych województwa ma opolskiego i powiatu grodzkiego krakowskiego. Specjalizacje lekarzy zamieszka ych na terenie Miasta Krakowa (wg stanu na dzieƒ.9.9 r.). Zestawienie praktyk lekarskich wg specjalizacji wykonywanych na terenie Miasta Krakowa (wg stanu na dzieƒ.9.9 r.). Za àcznik nr II.4. Za àcznik nr II.5. Specjalizacje lekarzy zamieszka ych na terenie Miasta Krakowa (wg stanu na dzieƒ..8 r. oraz.9.9 r.). Wykaz publicznych i niepublicznych zak adów opieki zdrowotnej Êwiadczàcych us ugi w ramach umów zawartych z MOWNFZ w 8 r. 6

7 Wprowadzenie. Âwiadomi potrzeby podj cia zintensyfikowanych dzia aƒ zmierzajàcych do zwi kszenia zaanga owania wielorakich podmiotów na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia, sposobów wzmacniania jego potencja u, realizowanych dzia aƒ prozdrowotnych oraz aby zach ciç Krakowian do podejmowania zdrowych wyborów i dzia aƒ w trosce o w asne zdrowie, oddajemy w paƒstwa r ce Raport o zdrowiu mieszkaƒców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 8. Tegoroczna edycja Raportu zosta a opracowana w ramach drugiego roku realizacji Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Zdrowy Kraków 7-9, który ukierunkowuje dzia- ania samorzàdu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Dokument ten przedstawia syntetyczne dane ukazujàce aktualnà sytuacj demograficzno epidemiologicznà mieszkaƒców Krakowa, zasoby regionalnego systemu zdrowotnego naszego miasta, a tak e dzia ania Miasta Krakowa w zakresie ochrony zdrowia ukierunkowane na popraw sytuacji zdrowotnej oraz bezpieczeƒstwa zdrowotnego mieszkaƒców, popraw jakoêci i dost pnoêci do Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz zwi kszenie ÊwiadomoÊci i odpowiedzialnoêci Krakowian za stan swojego zdrowia. Dostarcza tak e informacji, na których problemach powinny byç skoncentrowane dzia ania Miasta w zakresie promocji zdrowia, prewencji chorób, poprawy dost pnoêci do Êwiadczeƒ i skutecznego leczenia. Struktura Raportu prezentuje dane dla Miasta Krakowa aktualne na rok 8, porównane z analogicznymi wskaênikami dla województwa ma opolskiego, Polski i Unii Europejskiej (w przypadku cz Êci I). Prezentowane wskaêniki sà zestawione z danymi za lata ubieg e, co pozwala na analiz trendów zmian jakie zachodzà w systemie zdrowotnym. Do opracowania poszczególnych cz Êci Raportu wykorzystano wieloêród owe dane i dokumenty pochodzàce m.in. z: Urz du Miasta Krakowa Biura ds. Ochrony Zdrowia, Wydzia u Âwiadczeƒ Socjalnych UMK, Referatu ds. Pomocy Spo ecznej, Ma opolskiego Urz du Wojewódzkiego w Krakowie Wydzia u Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego, Ma opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, Ma opolskiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, G ównego Urz du Statystycznego i Wojewódzkiego Urz du Statystycznego w Krakowie, Okr gowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Paƒstwowego Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Wojewódzkiej Poradni Pulmonologicznej w Krakowie, Regionalnej Poradni Nabytych Niedoborów OdpornoÊci w Krakowie, Powiatowego Zespo u ds. Orzekania o Niepe nosprawnoêci, Centrum Onkologii Instytutu im. M. Sk odowskiej-curie, Oddzia w Krakowie. Ponadto, pos u ono si tak e danymi pochodzàcymi z mi dzynarodowych baz danych (np.: baza OECD Health Data 9, baza Âwiatowej Organizacji Zdrowia (HFA-DB)), oraz oficjalnymi materia ami zamieszczonymi na stronach internetowych instytucji prowadzàcych dzia alnoêç w obszarze ochrony zdrowia i/lub gromadzàcych dane statystyczne z zakresu zagadnieƒ prezentowanych w Raporcie. Wpisujàc si w utrwalonà ju tradycj opracowywania raportów nt. stanu zdrowia mieszkaƒców Krakowa, niniejszy dokument prezentuje nast pujàcy uk ad: Cz Êç I: Mierniki stanu zdrowia mieszkaƒców Krakowa ukazuje aktualnà sytuacj demograficzno epidemiologicznà mieszkaƒców Krakowa, w tym stan ludnoêci oraz ruch naturalny, struktur ludnoêci wed ug p ci, wieku i grup ekonomicznych oraz wskaêniki umieralnoêci i zachorowalnoêci. Cz Êç II: Zasoby opieki zdrowotnej w Krakowie zawiera charakterystyk zasobów opieki zdrowotnej Miasta Krakowa, w tym dane odnoszàce si do stacjonarnej (publicznej i niepublicznej), podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego i dost pnoêci do us ug zdrowotnych. Cz Êç III: Dzia ania Miasta w zakresie opieki zdrowotnej prezentuje dane dotyczàce dzia aƒ Miasta Krakowa w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. Analizie poddano szereg realizowanych aktywnoêci zmierzajàcych do zapewnienia mieszkaƒcom Krakowa poprawy stanu zdrowia poprzez polepszenie jakoêci i efektywnoêci dzia aƒ promujàcych zdrowie, dzia aƒ w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób, medycyny szkolnej, us ug medycznych, oraz dzia- aƒ w stosunku do zak adów opieki zdrowotnej, dla których Miasto Kraków jest organem za o ycielskim. Niniejszy dokument to piàta ju edycja corocznej prezentacji danych dotyczàcych stanu zdrowia mieszkaƒców naszego miasta oraz ukierunkowanych dzia aƒ samorzàdu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Autorzy wyra ajà nadziej, e Raport spotka si z paƒstwa zainteresowaniem i znajdzie swoje praktyczne zastosowanie w planowaniu przysz ych dzia aƒ, interwencji i aktywnoêci decydentów, a tak e podmiotów dzia ajàcych w obszarze zdrowia publicznego i ochrony zdrowia. Zamierzeniem Autorów Raportu jest bowiem nie tylko dostarczenie danych o charakterze informacyjnym, ale równie uczynienie niniejszego dokumentu swoistym narz dziem, które zostanie wykorzystane w procesie podejmowania decyzji planistycznych opartych na rzetelnych danych. Raport dost pny jest zarówno w wersji drukowanej w siedzibie Biura (al. Powstania Warszawskiego, -548 Kraków, Tel ), jak równie w wersji elektronicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz portalu Magiczny Kraków (www.krakow.pl). Niniejszy dokument opisuje stan faktyczny wed ug dost pnych danych na rok 8. Jednak aktualnoêç prezentowanych danych uzale niona jest od rodzaju ró nych êróde informacji, a tak e zasad dost pu do baz danych gromadzàcych informacje statystyczne z zakresu zagadnieƒ prezentowanych w Raporcie. Opracowanie uwzgl dnia stan prawny i faktyczny na dzieƒ 5 listopada 9 r. Cz Êç I Mierniki stanu zdrowia mieszkaƒców Krakowa

8 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKA CÓW KRAKOWA 8. Wst p. Jednym z podstawowych elementów prowadzenia polityki zdrowotnej jest posiadanie wiedzy dotyczàcej stanu zdrowia populacji i jej szerzej rozumianych potrzeb zdrowotnych. Takie informacje powinny byç gromadzone standardowo, ewentualnie wzbogacane i modyfikowane w miar pojawiania si zmian w sytuacji zdrowotnej lub nowych procedur i technologii medycznych. W Polsce rutynowa statystyka zwiàzana ze zdrowiem obejmuje rejestr narodzin i zgonów (z przyczynami zgonów), rejestr nowotworów, zg aszalnoêç chorób zakaênych, rejestr chorób psychicznych i zawodowych. Dodatkowe i wàskie w swoim zakresie informacje sà zbierane z placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Tworzenie zatem oceny potrzeb zdrowotnych mieszkaƒców jest mo liwe niemal wy àcznie o ten zakres danych i si à rzeczy nie potrafi odpowiedzieç na wiele innych pytaƒ. Niska informatyzacja placówek zdrowotnych (w zakresie zbierania informacji zdrowotnej pacjentów) ogranicza szybkie gromadzenie danych. Zestaw wskaêników zdrowotnych zalecanych do zbierania i analiz na terenie paƒstw Unii Europejskiej zosta opracowany w ramach projektu Komisji Europejskiej ECHIM (European Community Health Indicators Monitoring). Budowanie nowego systemu uwzgl dniajàcego te wskaêniki w oparciu o koncepcj automatycznego gromadzenia zbiorczych danych zdrowotnych jest obecnie najpilniejszym wyzwaniem. Zestaw wskaêników dost pnych polska strona Stan ludnoêci oraz ruch naturalny. W dniu..8 r. liczba ludnoêci Krakowa wynosi a , w tym 4 68 kobiet i 5 6 m czyzn. Liczba ludnoêci zmala a o 959 osób w porównaniu do 7 r. (od poczàtku bie àcego stulecia zmala a o 4 9,5%) (Tabela nr I.). Polska pod wzgl dem liczby ludnoêci zajmuje. miejsce na Êwiecie i 6. w Unii Europejskiej. G stoêç zaludnienia wynoszàca /km plasuje Polsk w grupie krajów Êrednio zaludnionych. Na wsi wspó czynnik ten jest ni szy (ok. 5/km ), a w miastach wy szy (ok. 9/km ). W Krakowie g stoêç zaludnienia w 8 r. by a dwukrotnie wy sza od tej Êredniej 9/km oraz by a ni sza od roku ubieg ego o 6/km osób. W województwie ma opolskim zaludnienie wynosi o 7/km. Podstawowe dane demograficzne ludnoêç ogó em, w tym: kobiety m czyêni kobiety na m czyzn ludnoêç na km urodzenia ywe zgony zgony niemowlàt przyrost naturalny Tabela nr I.. Podstawowe dane demograficzne w latach -8. Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. w liczbach bezwzgl dnych urodzenia ywe zgony Wykres nr I.. Ruch naturalny ludnoêci w Krakowie w latach Opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego i opracowania Obraniak W odzimierz: LudnoÊç odzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 984-6, Urzàd Statystyczny w odzi, 7. 8

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Rynek kart p atniczych w Polsce

Rynek kart p atniczych w Polsce Rynek kart p atniczych w Polsce Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej ul. Âwi tokrzyska 11/21,

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo