STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA Stalowa Wola

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Raport diagnostyczny Miasta Stalowa Wola Ogólna charakterystyka Rys historyczny Uwarunkowania geopolityczne Uwarunkowania geograficzno- przyrodnicze Zagospodarowanie przestrzenne Infrastruktura drogowa Infrastruktura teleinformatyczna Gospodarka komunalna Środowisko naturalne Otoczenie przyrodnicze Stan środowiska naturalnego Działania proekologiczne Sytuacja społeczna Dane demograficzne Zasoby mieszkaniowe Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Kultura i sport Edukacja Rynek pracy Sytuacja gospodarcza Przemysł Handel i usługi Turystyka Instytucje otoczenia biznesu Inwestycje II. Analiza SWOT III. Strategia rozwoju Miasta Stalowa Wola Ogólne załoŝenia RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 2

3 2. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju Analiza potrzeb rozwojowych miasta Misja Miasta Stalowa Wola Wizja Miasta Stalowa Wola Obszary strategiczne Cele i zadania strategiczne Haromonogram realizacji strategii Źródła finansowania strategii Związki z innymi strategiami Zarządzanie i monitoring SPIS OBRAZÓW SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 3

4 Wstęp Strategia rozwoju jest to dokument planistyczny, wprowadzający mechanizmy długookresowego planowania inwestycji. Ponadto zapewnia racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów, a takŝe równowaŝy rozwój społeczno - gospodarczy z ochroną środowiska kulturowego i naturalnego. Strategia rozwoju tworzy warunki dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz ogranicza konflikty w przestrzeni. Jest to sposób, w jaki miasto zamierza realizować swoją misję i cele, wskazuje kierunek rozwoju. Wymaga spojrzenia perspektywicznego i kompleksowego. Jest zarówno narzędziem analitycznym jak i roboczym. Odpowiada na pytanie co miasto musi zrobić aby się rozwijać, stwarza ramy bardziej szczegółowego planowania oraz ułatwia koncentrację energii i zasobów na najwaŝniejsze działania. Sformułowanie planu strategicznego stanowi podstawę do opracowywania planów bardziej specjalistycznych, np. finansowych. Strategia odpowiada na pytania: Co trzeba zrobić? Kiedy naleŝy to zrobić? W jaki sposób? Kto ma realizować wyznaczone cele i zadania? Punktem wyjściowym formułowania strategii jest analiza własnych zasobów i moŝliwości oraz szans i zagroŝeń raport diagnostyczny miasta. Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej miasta została przeprowadzona w oparciu o aktualne dane dostarczone przez Urząd Miasta Stalowa Wola oraz na podstawie analizy danych z ostatnich lat. Raport został sporządzony w odniesieniu do następujących obszarów: 1) Ogólna charakterystyka. 2) Zagospodarowanie przestrzenne. 3) Środowisko naturalne. 4) Sytuacja społeczna. 5) Sytuacja gospodarcza. Druga część strategii ma charakter programujący, a podstawą do jej opracowania były wyniki debaty nad kierunkami rozwoju Miasta Stalowa Wola zorganizowanej w Urzędzie RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 4

5 Miasta 15 listopada 2007r., w której uczestniczyli mieszkańcy oraz władze miasta. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z: 1. Infrastrukturą techniczną. 2. Stanem środowiska naturalnego. 3. Sytuacją społeczną. 4. Sytuacją gospodarczą. Celem spotkania było określenie priorytetowych kierunków rozwoju w tych właśnie dziedzinach. Oprócz dyskusji na wyŝej wymienione tematy uczestnicy spotkania wypełnili 2 ankiety: dotyczące potrzeb rozwojowych miasta oraz oceny uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oddziałujących na funkcjonowanie miasta Stalowa Wola. Pierwsza ankieta zawierała pytania oceniające poszczególne dziedziny rozwoju, a takŝe trendy w nich panujące. Ankieta odnośnie potrzeb rozwojowych miasta składała się z 7 pytań otwartych. Szczegółowe informacje dotyczące debaty oraz jej wyników zawarte są w III planistycznej części dokumentu. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 5

6 I. Raport diagnostyczny Miasta Stalowa Wola 1. Ogólna charakterystyka 1.1. Rys historyczny Stalowa Wola powstała na terenie wsi Pławo, odnośnie której pierwsze wzmianki sięgają I połowy XV w. Ludność zamieszkująca tamtejsze tereny zajmowała się głównie łowiectwem, uprawą roli, wyrębem drzew oraz bartnictwem. W okresie I-go rozbioru Polski, Pławo wchodziło w skład kameralnego dominum Nisko. Następnie znajdowało się w posiadaniu baronów Richenbachów ( r.), by później stanowić własność magnatów - rodziny Resigner. W trakcie I wojny światowej, wieś stała się własnością Maksymiliana Francke. Przełomowym momentem dla rozwoju miasta był 1937r., kiedy Eugeniusz Kwiatkowski zatwierdził plan Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz budowę Zakładów Południowych. Do momentu wybuchu II wojny światowej powstała tu część zakładów. W 1939r. prezydent Ignacy Mościcki dokonał uroczystego otwarcia nowo wzniesionych Zakładów Południowych. W1948r. Zakłady Południowe zmieniły nazwę na Huta Stalowa Wola (HSW). W latach 60 i 70, dzięki współpracy kooperacyjnej z firmami państw zachodnich, HSW pozyskała najnowsze technologie, a w latach 80 stała się znaczącym producentem sprzętu wojskowego oraz stali jakościowych. Lata 90 to okres restrukturyzacji, reorganizacji oraz umacniania się profilu produkcji i poszukiwania dróg wiodących do lepszej jakości, a takŝe poprawy konkurencyjności i obniŝenia kosztów wytwarzania. W 1991 roku nastąpiło przekształcenie HSW Kombinatu Przemysłowego w HSW Spółkę Akcyjną. Elektrownia Stalowa Wola była drugim co do wielkości zakładem powstałym w ramach programu w 1939r. Z upływem czasu przekształciła się z funkcjonującej jedynie na potrzeby Huty w głównego dostawcę energii cieplnej i elektrycznej dla przemysłu oraz okolicznych miast. W latach 70 i 80 Elektrownia została przebudowana na potrzeby ciepłownictwa, głównie w celu bezzwrotnego przepływu wody do podziemnego wytopu siarki w kopalni w Jeziórku. W 1989r. stała się samodzielnym Przedsiębiorstwem Państwowym, a od 1996r. zaczęła funkcjonować jako Spółka Akcyjna. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 6

7 Dynamiczny rozwój miasta rozpoczął się po zakończeniu wojny. W tym okresie powstało wiele nowych zakładów przemysłowych, szkół, budynków, osiedli, ulic, a takŝe baza sportowa i kulturalna. Lata 60 to okres kiedy Stalowa Wola przekształciła się do rozmiarów duŝego miasta Uwarunkowania geopolityczne Stalowa Wola to miasto połoŝone w południowo - wschodniej Polsce. Od 1999r. naleŝy do województwa podkarpackiego i znajduje się w jego północnej części. Zajmuje powierzchnię 82,5 km 2, co stanowi 9,9% powierzchni całego powiatu stalowowolskiego i 0,45% powierzchni województwa podkarpackiego. Mapa 1. Powiat stalowowolski na tle województwa podkarpackiego Stalowa Wola jest gminą o statusie miasta oraz siedzibą władz powiatu ziemskiego stalowowolskiego, w skład którego wchodzą gminy: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Stalowa Wola, Zaklików, Zaleszany. Bojanów - gmina graniczy ze Stalową Wolą od strony południowej, jest połoŝona w centrum dawnej Puszczy Sandomierskiej. Powierzchnia gminy obejmuje ha. Gmina składa się RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 7

8 z 13 sołectw: Bojanów, Bojanów za rzeką, Stany, Kozły ZałęŜe, Laski, Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Ruda, Przyszów I, Przyszów II, Maziarnia, Burdze. Do najwaŝniejszych walorów przyrodniczych gminy naleŝą otaczające ją lasy, czysta woda rzeki Łęg oraz duŝa powierzchnia terenów wypoczynkowych wzdłuŝ rzeki. Gmina posiada 2 zabytkowe obiekty: kościół drewniany w Stanach z 1802r. oraz kaplicę cmentarną z początku XIX w., znajdującą się na cmentarzu parafialnym. Zycie kulturalne skupia się wokół Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie występuje kapela ludowa Łęgowianie, teatrzyk Brzydkie Kaczątko oraz dziecięce zespoły taneczne: Skrzaty, Bąble i Łobuziaki. Rozwój kultury fizycznej zapewnia Ludowy Zespół Sportowy Łęg. Gmina posiada duŝy potencjał gospodarczy atrakcyjne oferty inwestycyjne (duŝa ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz moŝliwości wynajmu lokali pod działalność produkcyjną i gospodarczą). Zaleszany - gmina graniczy ze Stalową Wolą od zachodu, połoŝona jest wzdłuŝ lewego brzegu Sanu. Zajmuje obszar ha. W skład gminy wchodzi 13 sołectw: Agatówka, Dzierdziówka, Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Majdan Zbydnowski, Motycze Szlacheckie, Obojna, Pilchów, Skowierzyn, Turbia, Wólka Turebska, Zaleszany, Zbydniów. Elementem krajobrazu gminy są Starorzecza, gromadzące szereg unikalnych pomników przyrody. PołoŜenie wzdłuŝ brzegu Sanu sprzyja wędkarstwu. Gmina posiada bardzo dobrze rozwinięte sieci: gazową i wodociągową oraz system energetyczny, a takŝe dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. W Turbii znajduje się lotnisko, którego gospodarzem jest Aeroklub Stalowowolski. Gmina posiada bogate złoŝa surowca do produkcji ceramiki budowlanej, stąd teŝ bardzo duŝa ilość cegielni. śycie kulturalne gminy skupia się wokół Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej. Bardzo popularny w regionie jest Ludowy Zespół Śpiewaczy Malwa w Turbii oraz Gwardia StraŜy Grobowej im. Tadeusza Kościuszki w Majdanie Zbydniowskim. Kultura fizyczna rozwijana jest na bazie Ludowych Zespołów Sportowych. Pysznica - graniczy ze Stalową Wolą od wschodu, połoŝona jest w Kotlinie Sandomierskiej, w dorzeczu Sanu i jego dopływu rzeki Bukowa. Zajmuje powierzchnię ha. W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Pysznica, Jastkowice, Olszowiec, Sudoły, KłyŜów, Krzaki- Słomiana, Studzieniec, Brandwica, Bąków i Chłopska Wola. Piękny krajobraz przyrodniczy, bogactwo lasów i terenów rekreacyjnych stanowią doskonałe warunki do rozwoju turystyki. Gmina wyposaŝona jest w sieć gazową, wodociągową, automatyczną łączność telefoniczną, system zbiórki stałych i płynnych odpadów, gminną oczyszczalnię ścieków oraz sieć RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 8

9 kanalizacyjną w Pysznicy Podborku i Jastkowicach, a takŝe stację segregacji odpadów. Rozwój sfery kulturalnej mieszkańców zapewnia Dom Kultury w Pysznicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć dydaktyczno sportową. Dogodne warunki do korzystania z opieki zdrowotnej zapewniają ośrodki zdrowia w Pysznicy i Jastkowach a takŝe punkt lekarski w KłyŜowie. Radomyśl nad Sanem - graniczy ze Stalową Wolą od północy, jest najbardziej wysuniętą na północ gminą województwa podkarpackiego. Część terytorium gminy w południowo wschodniej części obejmuje Park Krajobrazowy Lasy Janowskie. Całkowita powierzchnia gminy Radomyśl wynosi ha. W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Antoniów, Chwałowice, Czekaj Pniewski, Dąbrowa Rzerzycka, Dabrówka, Kępa Rzerzycka, ŁąŜek Chwałowski, Nowiny, Orzechów, Ostrówek, Pniów, Radomyśl, Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Musików, Witkowie, Wola Rzerzycka, śabno. Potencjałem rozwojowym są przede wszystkim walory rekreacyjno turystyczne oraz bogate pokłady gliny i piasku. Atrakcję stanowi Rezerwat Orzecha Wodnego w Pniowie Gmina jest dobrze wyposaŝona w sieć gazową, infrastrukturę telekomunikacyjną oraz drogową. Ponadto gmina posiada duŝe zasoby uzbrojonych w infrastrukturę techniczną terenów. Na terenie gminy znajdują się 2 stacje uzdatniania wody: w Radomyślu nad sanem oraz w Chwałowicach. Atrakcje kulturalne zapewnia Gminny Ośrodek Kultury w Radomyślu oraz działający w jego strukturze Wiejski Dom Kultury w Chwałowicach. Do najbardziej atrakcyjnych obiektów turystycznych naleŝą: 38 zabytkowych domów, zespół kościoła pod wezwaniem Św. Zygmunta w Pniowie, zespół kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Radomyślu nad Sanem, cmentarz rzymsko katolicki w Radomyślu, zabytkowe kapliczki i domy w Woli Rzerzyckiej, Antoniowie i Chwałowicach. Zaklików - znajduje się na północ od Stalowej Woli, na granicy WyŜyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej, w kompleksie lasów Lipskich i Janowskich. Zajmuje obszar ha. Gmina liczy 16 sołectw. Ogromny walor turystyczny stanowi połoŝenie wśród lasów sosnowych. W okolicy wsi Lipa znajdują się wody mineralno siarczkowe. Najciekawsze zabytki gminy Zaklików to: kościół parafialny w Zaklikowie p.w. Św. Trójcy z 1608r., kościół modrzewiowy p.w. Św. Anny ok. 1580r., drewniane domy miejskie z XVIII i XIX w., dworski zespół murowany z początku XX w., zabytkowe cmentarze, kapliczki przydroŝne w Zaklikowie oraz pomniki przyrody. Gmina posiada dobrze rozwiniętą bazę rekreacyjną. Działalność kulturalna sprowadza się do funkcjonowania Gminnego Centrum RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 9

10 Kultury w Zaklikowie. O rozwój kultury fizycznej dbają 3 kluby sportowe: KS Sarna Zaklików, KS Czarni Lipa, KS Huragan Zdziechowice. Mapa 2. Stalowa Wola na tle powiatu stalowowolskiego RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 10

11 Mapa 3. Plan Miasta Stalowa Wola Źródło: Miasto Stalowa Wola RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 11

12 Tabela 1. Powierzchnia Stalowej Woli na tle wybranych miast województwa podkarpackiego Wyszczególnienie Powierzchnia ha km 2 Stalowa Wola Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg Mielec Źródło: Dane GUS za rok 2006 Stalowa Wola w porównaniu do wybranych największych miast województwa podkarpackiego znajduje się na 3 miejscu zaraz za Tarnobrzegiem, natomiast w skali kraju na 1670 miejscu. Miasto ma bardzo korzystne połoŝenie geograficzne w regionie, na przecięciu szlaków północ południe, wschód zachód. Istotne znaczenie dla Stalowej Woli ma bliskość duŝych ośrodków miejskich jak Kraków i Rzeszów oraz fakt relatywnej bliskości granic Ukrainy i Słowacji oraz szlaków tranzytowych. Implikuje to ogromne moŝliwości osiągnięcia profitów zarówno gospodarczych, społecznych jak i kulturowych Uwarunkowania geograficzno przyrodnicze Stalowa Wola jest połoŝona w południowo - wschodniej Polsce, w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu. Płaskie ukształtowanie terenu stanowi idealne miejsce dla duŝych szlaków komunikacyjnych. Miasto ulokowane jest na wysokości od 151 do 160m n.p.m. w przygranicznej strefie 2 mezoregionów: 1. Równiny Tarnobrzeskiej - jest to region o powierzchni około km 2, zbudowany z plejstoceńskich piasków rzecznych, z których powstały liczne wydmy. Na terenie Równiny Tarnobrzeskiej znajdują się złoŝa siarki, które zalegają pod warstwą piasków. Znaczną część obszaru równiny zajmuje Puszcza Sandomierska, którą porastają bory mieszane (głównie dąb i sosna). 2. Doliny Dolnego Sanu - mezoregion zajmuje powierzchnię ok km 2. Ma postać bruzdy erozyjnej, której długość wynosi ponad 130 km, natomiast szerokość około 10 km. Dno doliny wypełnione jest osadami rzecznymi, których miąŝszość wynosi m. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 12

13 Porastają je łąki, a takŝe lasy łęgowe. W obrębie terasy zalewowej znajdują się starorzecza, zaś na terasach połoŝonych powyŝej terasy zalewowej wydmy. Jednym z najwaŝniejszych walorów przyrodniczych okolicy jest Puszcza Sandomierska, rozpościerająca się w kierunku gminy Bojanów. UŜytki rolne i leśne Rolnictwo w Mieście Stalowa Wola odgrywa znikomą rolę. Większość terenów zajmują uŝytki leśne. Tabela 2. UŜytki rolne oraz leśne w powiecie i mieście (dane w ha) w 2007r. Ogółem UŜytki rolne Lasy UŜytki leśne Zadrzewione i zakrzewione Razem Pozostałe uŝytki Stalowa Wola Bojanów Pysznica Radomyśl nad Sanem Zaklików Zaleszany Powiat stalowowolski Źródło: Dane udostępnione przez Miasto Stalowa Wola Łączna powierzchnia uŝytków leśnych w mieście wynosi ha, podczas gdy uŝytki rolne zajmują jedynie ha. Cieki wodne Przez miasto przepływa rzeka San, a takŝe Pyszanka, Jelonek oraz Barcówka. DuŜe zasoby stanowią wody podziemne, które są głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Obecność rzek stwarza ogromny potencjał jeśli chodzi o zapotrzebowanie w wodę zarówno dla osiedlania się na tym terenie jak równieŝ na potrzeby gospodarcze. Szczegółowe informacje na temat stanu wód zawarte są w rozdziale określającym stan środowiska naturalnego. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 13

14 Klimat Obszar i okolicę Stalowej Woli moŝna zakwalifikować do klimatu podgórskich nizin i kotlin. Średnia roczna temperatura wynosi 8 0 C i obniŝa się w kierunku południowym. Dla tego rodzaju klimatu charakterystyczne są częste zmiany pogody oraz temperatury. Rocznie liczba dni, w których występują przymrozki mieści się w granicach dni. Pierwsze przymrozki zaczynają się często w połowie października, a kończą pod koniec kwietnia. Największe zachmurzenie występuje między listopadem a lutym, sięgając swojego maksimum w grudniu. Liczba godzin, kiedy świeci słońce średnio wynosi 5 w ciągu lata i 2 godziny zimą. Jest to spowodowane licznymi mgłami oraz inwersją temperatury. Średnioroczne opady wynoszą 800mm, z czego 7-10% to opady śnieŝne. Grubość pokrywy śnieŝnej sięga nawet 50cm i zdarza się to najczęściej na przełomie stycznia i lutego, a utrzymuje dni w skali roku. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 14

15 2. Zagospodarowanie przestrzenne 2.1. Infrastruktura drogowa Układ drogowy Stalowa Wola jest znaczącym węzłem komunikacyjnym w regionie. PołoŜona jest na skrzyŝowaniu dróg płn. - płd. i wsch.- zach. Przez miasto przebiega droga krajowa 77 Lipnik - Stalowa Wola Przemyśl. W odległości ok. 60 km od miasta planowana jest budowa autostrady A 4. Drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto to: Olbięcin Stalowa Wola Nr 855 oraz Nagnajów Tarnobrzeg Stalowa Wola Nr 871. Drogi wojewódzkie przebiegające w pobliŝu miasta Stalowa Wola to drogi Nr: 854 Annopol Gorzyce, 856 Antoniów Dąbrowa Rzerzycka, 857 Zaklików Modliborzyce, 858 Zarzecze Granica woj., 861 Bojanów - Kopki, 863 Kopki - Cieszanów, 872 Baranów Sandomierski Nisko, 985 Nagnajów Baranów Sandomierski Mielec Dębica. Średni dobowy ruch na drodze krajowej 77 w centrum miasta wynosi samochodów na dobę, natomiast na drodze wojewódzkiej samochodów na dobę. Obraz 1. Stalowa Wola nocą - skrzyŝowanie ul. KEN i Al. Jana Pawła II RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 15

16 Tabela 3. Długość i jakość dróg gminnych i powiatowych w latach 2005 i 2007 Wyszczególnienie 2005r. 2007r. Drogi powiatowe O nawierzchni bitumicznej 173,9 km 173,9 km O nawierzchni ulepszonej 170,3 km 173,9 km Drogi gminne O nawierzchni bitumicznej 57 km 70 km Długość dróg gminnych ogółem 90 km 103 km Źródło: Dane udostępnione przez Urząd Miasta Stalowa Wola W przeciągu ostatnich 2 lat zwiększyła się długość dróg powiatowych o nawierzchni ulepszonej o 3,3 km oraz długość dróg gminnych ogółem o 13 km. Komunikacja autobusowa Po mieście moŝna poruszać się komunikacją publiczną w postaci ZMKS na 10 liniach. Długość trasy komunikacyjnej autobusowej wynosi 41km. Układ kolejowy Przez teren miasta przebiegają 3 linie kolejowe o długości ok. 12 km. 1. Lublin Przeworsk, odcinek Lublin Stalowa Wola (linia jednotorowa niezelektryfikowana), 2. Sandomierz Stalowa Wola (linia dwutorowa zelektryfikowana), 3. Stalowa Wola Hrubieszów (linia jednotorowa niezelektryfikowana). Ogromne znaczenie ma takŝe węzeł kolejowy Rozwadów, który posiada bezpośrednie połączenie m.in. z Przemyślem, Krakowem, Rzeszowem, Lublinem i Warszawą. W odległości ok. 10 km od Stalowej Woli przebiega szeroko-torowa trasa LHS (Linia Hutniczo-Siarkowa), która łączy Śląsk z centrami przemysłowymi Ukrainy. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 16

17 2.2. Infrastruktura teleinformatyczna Na terenie Stalowej Woli oprócz ogólnopolskich dostawców, świadczących usługi telekomunikacyjne, Telekomunikacji Polskiej S.A. działa lokalna firma telekomunikacyjna Pilicka Telefonia Sp. z o.o. Firma świadczy usługi w 3 obszarach dla firm, osób indywidualnych oraz usługi internetowe. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców Stalowej Woli są spełniane takŝe dzięki telefonii bezprzewodowej, operatorów telefonów komórkowych. Innym coraz bardziej popularnym środkiem komunikacji jest Internet. Na terenie miasta działają następujący dostawcy Internetu : MTM INFO firma oferuje dostęp do Internetu, obejmujący podłączanie pojedynczych odbiorców oraz budowę i przyłączanie całych sieci komputerowych. Oferta handlowa firmy adresowana jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Telekomunikacja Polska Neostrada tp oferuje stały i szybki dostęp do Internetu bez blokowania linii telefonicznej, umoŝliwia przesyłanie duŝych ilości informacji, korzystanie z poczty elektronicznej i multimediów oraz zakładanie stron www. CoverNET firma działa na terenie Stalowej Woli i okolic od 2003r. Oferta firmy opiera się na usługach związanych z bezprzewodowym dostępem do Internetu, skierowana jest przede wszystkim do osób indywidualnych, ale takŝe do firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Kompleksowa oferta rozpoczyna się zaprojektowaniem sieci lokalnej LAN, instalacją urządzeń i ułoŝeniem przewodów w budynku, a kończy się podłączeniem Internetu oraz skonfigurowaniem komputera. MK-NET S.C. firma jest jednym z największych dostawców Internetu na obszarze Stalowej Woli i miejscowości sąsiadujących, działa od 2002r., a swoją ofertę kieruje zarówno do klientów indywidualnych jak i firm. TELE 2 świadczy usługi w technologii ADSL (szerokopasmowe cyfrowe łącze internetowe oparte na sieci telefonicznej). Firma posiada kompleksową ofertę zarówno dla biznesu jak teŝ osób indywidualnych. TVK Diana firma oferuje dostęp bez ograniczeń do zasobów światowego Internetu, brak limitu transferu danych, zabezpieczenie przed awariami dynamiczne przełączanie w przypadku awarii jednego z łączy, system monitoringu działający 24x7, własną stronę www, własne konto pocztowe o pojemności 50MB, 1Mb/s w nocy, a takŝe opiekę specjalistów. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 17

18 TVK Stella firma wykorzystując instalację telewizji kablowej oferuje tani, łatwy i nielimitowany dostęp do Internetu. Telewizje: Telewizja Miejska Stalowa Wola, Telewizja Kablowa "Diana", Telewizja Kablowa "Stella". Stacje radiowe Radio Leliwa oddział w Stalowej Woli. Radio Rzeszów oddział w Stalowej Woli Redakcje Wydawnictwo Sztafeta - redakcja tygodnika, Echo Dnia - oddział redakcji dziennika, Nowiny - oddział redakcji dziennika, Super Nowości oddział redakcji Gospodarka komunalna Na ternie miasta funkcjonuje Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli. Przedmiotem działalności spółki jest: zaopatrzenie w wodę pitną, oczyszczanie ścieków komunalnych, instalatorstwo wodno kanalizacyjne, konserwacja urządzeń wodno kanalizacyjnych, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości oraz prowadzenie składowiska odpadów, zagospodarowanie surowców wtórnych, usługi transportowe, dystrybucja paliw, naprawy pojazdów mechanicznych, remonty dróg, chodników i placów, wynajem nieruchomości, RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 18

19 analizy i badania techniczne. Dane odnośnie urządzeń sieciowych zlokalizowanych na terenie miasta przedstawiają poniŝsze tabele. Tabela 4. Wodociągi w Stalowej Woli w 2006r. Wyszczególnienie Jednostka miary 2006r. Długość czynnej sieci rozdzielczej km 90,2 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej osoba Źródło: Dane GUS z 2006r. Tabela 5. Kanalizacja w Stalowej Woli w 2006r. Wyszczególnienie Jednostka miary 2006r. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 104,4 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 927 Ścieki odprowadzane dam Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba Źródło: Dane GUS za 2006r. W 2006r. z instalacji wodociągowych korzystało 96,1% mieszkańców, a z instalacji kanalizacyjnych 86,8% mieszkańców. Ilość ścieków odprowadzanych do rzeki San z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w latach kształtowała się na poziomie dam3/rok, natomiast zuŝycie wody (łącznie woda sanitarna z ujęcia wód podziemnych i woda przemysłowa pobierana z kanału zrzutowego wód pochłodniczych Elektrowni Stalowa Wola S.A.) przez odbiorców Spółki na potrzeby bytowe i przemysłowe w latach kształtowało się na poziomie dam3/rok. 1 1 Źródło: Dane dostarczone przez HSW ZW RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 19

20 Sieć gazowa Tabela 6. Sieć gazowa w Stalowej Woli w 2006r. Jednostka miary 2006r. Długość czynnej sieci ogółem km ,0 Długość czynnej sieci przesyłowej km ,0 Długość czynnej sieci rozdzielczej m ,0 Czynne połączenia do budynków mieszkalnych szt ,0 Odbiorcy gazu gosp. dom ,0 Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. 987,0 Odbiorcy gazu w miastach gosp. dom ,0 ZuŜycie gazu tys.m ,9 ZuŜycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys.m ,1 Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba ,0 Źródło: GUS za 2006 Według danych z r. długość sieci gazowej wzrosła do 184,9 km (sieć gazowa niskiego ciśnienia: m, średniego ciśnienia: m, przyłącza gazowe niskiego ciśnienia: m, średniego ciśnienia: m). 2 Elektroenergetyka W energię elektryczną miasto zaopatruje Elektrownia Stalowa Wola S.A. Spółka składa się z 2 części: Elektrownia II o osiągalnej mocy elektrycznej 91 MW i cieplnej 422 MW oraz Elektrownia III o osiągalnej mocy elektrycznej 250 MW. Ilość odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu w 2005r. wynosiła , a jej zuŝycie MW h. W maju 2007r. swoją działalność rozpoczęła Energetyka Południe S.A. (EP S.A.), do której zgodnie z rządowym Programem dla elektroenergetyki - wniesiono akcje: EnergiiPro S.A., Enionu S.A., Południowego Koncernu Energetycznego S.A. i Elektrowni Stalowa Wola S.A. EP S.A. obejmuje swoim działaniem 17% powierzchni kraju. Spółka jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, a takŝe liderem pod względem sprzedaŝy energii dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. 2 Dane z r., dostarczone przez Miasto Stalowa Wola RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 20

21 Tabela 7. ZuŜycie energii elektrycznej na terenie gminy Stalowa Wola Wyszczególnienie Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu ZuŜycie energii elektrycznej na niskim napięciu ZuŜycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca ZuŜycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 odbiorcę Stan na Stan na szt szt MW h MW h 504,3 KW h 513,5 KW h 1 370,8 KW h KW h Źródło: Dane dostarczone przez Miasto Stalowa Wola Ciepłownictwo Głównym dostarczycielem energii cieplnej w mieście jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Stalowej Woli. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła zakupionego w Elektrowni Stalowa Wola S.A na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej dla odbiorców z terenu gmin Stalowa Wola oraz Nisko. Tabela 8. Elektrociepłownia Stalowa Wola - dane o przedsiębiorstwie za 2006r. Wielkość mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców ogółem Wielkość mocy cieplnej zamówionej przez Miasto Stalowa Wola Wielkość mocy cieplnej zamówionej przez Miasto Nisko Długość eksploatowanych sieci cieplnych Długość eksploatowanych zewnętrznych instalacji odbiorczych Ilość eksploatowanych węzłów cieplnych Roczna sprzedaŝ ciepła ogółem SprzedaŜ na cele komunalno bytowe Pozostałe Zatrudnienie ogółem MW 126,82 MW 20,4 MW 196,26 km 47,15 km 99 szt ,16 GJ ,16 GJ GJ 125 osób Zatrudnienie w działalności koncesjonowanej 124 osób Źródło: Dane udostępnione przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Stalowej Woli Miasto jest bardzo dobrze zaopatrzone w infrastrukturę energetyczną, posiada teŝ własne zasoby wodne i ujęcie wody. Głównym problemem w zakresie gospodarki komunalnej, z jakim zmaga się Stalowa Wola jest niepełna kanalizacja. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 21

22 3. Środowisko naturalne 3.1. Otoczenie przyrodnicze Stalowa Wola połoŝona jest w Kotlinie Sandomierskiej. W jej pobliŝu znajdują się ogromne połacie lasów mieszanych, pozostałych po dawnej puszczy Sandomierskiej. Korelują one z tarasową rzeźbą terenu, zbudowaną z glin lodowcowych bądź utworów fluwioglacjalnych. W skład lasów wchodzą głównie: sosny 66%, dęby 19%, olchy 11%, brzozy 2% oraz inne drzewa 2%. Utworzono tam 6 rezerwatów florystycznych, mających za zadanie chronić rzadkie gatunki roślin. WaŜnym elementem krajobrazu jest przepływająca rzeka San, która łączy się na Północnym Zachodzie z Wisłą. W pobliŝu miasta znajduje się Rezerwat Przyrody Jastkowice o powierzchni 45,68 ha, gdzie oprócz wielu gatunków drzew godne uwagi jest równieŝ runo leśne, wśród którego moŝna wyróŝnić m.in. czerniec groszkowy, czosnek niedźwiedzi i Ŝywiec gruczołowaty. We wsi Pniów i Orzechów znajdują się rezerwaty florystyczne o powierzchni odpowiednio: 4,15 ha i 1,72 ha. MoŜna tam spotkać największe skupiska kotewki - jadalnego orzecha wodnego. Na terenie kotliny zlokalizowany jest Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, który stanowi jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Powierzchnia samego Parku wynosi ha, a jego otuliny ha. O wysokich walorach świadczy fakt, Ŝe w Lasach Janowskich wyodrębniono ponad 200 zespołów roślinnych, w tym 33 leśne. Niezwykle zróŝnicowane w skali kraju są siedliska torfowiskowe. W Parku znajdziemy ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, 162 gatunki mszaków i około 230 gatunków porostów. Na uwagę zasługuje fakt istnienia duŝych kompleksów stawów, a takŝe licznej zwierzyny. Lasy Janowskie są bardzo waŝnym miejscem wśród polskich obszarów chronionych i włączone zostały do europejskiej sieci Natura RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 22

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Październik 2007 SPIS TREŚCI ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWOJU... 5 WPROWADZENIE... 6 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO... 8 METODYKA PROCESU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Załącznik nr 13 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC Tekst ujednolicony na podstawie Uchwał Rady Gminy Jasieniec: Nr XXIV/40/04 z 5.08.2004r., Nr XXVI/51/04 z 29.09.2004r., Nr V/4/07 z 29.01.2007r., Nr XIII/47/07 z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Pilawa AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PILAWA NA LATA 2010 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2014-2017

Urząd Miasta i Gminy Pilawa AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PILAWA NA LATA 2010 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2014-2017 Urząd Miasta i Gminy Pilawa AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PILAWA NA LATA 2010 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2014-2017 Pilawa, 2010 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. METODYKA WYKONANIA PLANU...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9 str. 10 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁBASKOWO

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁBASKOWO 71-235 SZCZECIN Gmina Kołbaskowo ul. Brylantowa 7/6 72-001 Kołbaskowo 106 tel. +48 601796101 tel./fax +48 91 3119510 e-mail: biuro@kolbaskowo.pl PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁBASKOWO sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 ZAMOŚĆ 2007 2 3 SPIS TREŚCI Spis treści...3 Wstęp...5 1. Diagnoza stanu wyjściowego...6 1.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy...7 1.2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Urząd Miejski w Janowie Lubelskim Referat Promocji i Rozwoju STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008-2015 Janów Lubelski, grudzień 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 Część I. METODOLOGIA...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW Załącznik do uchwały Nr XVII/185/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 kwietnia 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA na lata 2007-2013 URZĄD MIEJSKI 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29 Urząd Miejski, 49-200

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK na lata 2004 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej 2007 2013 Frysztak, lipiec 2004 Opracowanie Firma Doradcza Marek Siewierski 39-300 Mielec ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 Grudzień, 2010 r. TYTUŁ OPRACOWANIA: POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU Wołów, 2006 1 Spis treści WSTĘP...3 I AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU WOŁOWSKIEGO (DIAGNOZA)...5 I.1 Syntetyczna charakterystyka powiatu...5

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015 Załącznik do Uchwały Rady Miasta i Gminy Alwernia z dnia STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015 ALWERNIA, KWIECIEŃ 2008 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP - CELE, ŹRÓDŁA I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024 Załącznik do uchwały Nr XXXV/340/2014 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 24 czerwca 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024 TUSZÓW NARODOWY, CZERWIEC 2014 Opracowanie: ŚWIATOWID

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK Załącznik do uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 marca 2008r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK DALEKIE-TARTAK CZERWIEC 2006 r. MIEJSCOWOŚĆ: DALEKIE-TARTAK GMINA: BRAŃSZCZYK POWIAT:

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4. I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM...

CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4. I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. PołoŜenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 Luborzyca, czerwiec 2008r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. CZYNNIKI ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GIŻYCKO Giżycko, grudzień 2010 SPIS TREŚCI Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo