ROZDZIAŁ Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ Szkoły zawodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe"

Transkrypt

1 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie 45,72%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych w takim procencie spowodowane jest tym, że komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli rozpatrują wnioski w czerwcu i lipcu. Ponadto nie zostały jeszcze wypłacone odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, którzy planują swoje przejście na emerytury z dniem 1 września 2007 roku. W związku z powyższym wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpi w II półroczu br. Realizacja pozostałych wydatków bieżących następuje zgodnie z planem z wyjątkiem wykonania wydatków w zakresie usług remontowych, których niskie wykonanie spowodowane jest tym, że szkoły i placówki oświatowe planowane remonty wykonują w okresie letnim, tj. w lipcu i sierpniu. Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu br. wyniosło ogółem ,00 zł, co stanowi 0,71% planu. Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi na przełomie III i IV kwartału 2007r. ROZDZIAŁ Gimnazja specjalne zł Wykonanie ,54 zł 45,90 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. ROZDZIAŁ Licea ogólnokształcące zł Wykonanie ,34 zł 53,03 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. ROZDZIAŁ Szkoły zawodowe zł Wykonanie ,54 zł 51,01 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność: - 9 medycznych studiów zawodowych, - 1 Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, 171

2 - 1 Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, - 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Dotacje celowe otrzymane z powiatu: Środki w wysokości zł przyjęte zostały do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Nr VIII/64/07 z dnia 23 kwietnia 2007r., na podstawie porozumienia zawartego 1 lutego 2007r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na organizację III Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Wielkopolski i VIII Mistrzostw Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację oraz XII Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich O Róg Wojskiego, XIII Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich VII Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Myśliwskiej, których organizatorem bezpośrednim jest Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Środki na realizację ww. zadania na koniec I półrocza br. wykonane zostały w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 64,52% planu. ROZDZIAŁ Kolegia pracowników służb społecznych zł Wykonanie ,37 zł 45,90 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. ROZDZIAŁ Szkoły zawodowe specjalne zł Wykonanie ,24 zł 73,96 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. ROZDZIAŁ Zakłady kształcenia nauczycieli zł Wykonanie ,30 zł 47,58 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych. 172

3 ROZDZIAŁ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Wykonanie ,87 zł 33,86 % W ramach tego rozdziału finansowana jest: - działalność 4 ośrodków doskonalenia nauczycieli, - działalność 1 ośrodka kształcenia ustawicznego nauczycieli, - doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. (Dz. U. 2002r. Nr 46 poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). ROZDZIAŁ Biblioteki pedagogiczne zł Wykonanie ,68 zł 50,61 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie ,23 zł 58,78 % W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na: a) Działalność Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli. W ramach tego rozdziału wypłacane są pobory dla 9 pracowników ośrodka. b) Fundusz świadczeń socjalnych dla 430 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. c) Fundusz nagród dla nauczycieli Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli. W ramach tego funduszu przyznawane są nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. d) Jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, które po raz pierwszy wypłacone zostaną w 2007 roku. e) Zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na konferencje, sesje i debaty, imprezy i uroczystości okolicznościowe itp. oraz umowy-zlecenia zawierane 173

4 z członkami komisji egzaminacyjnych (z ekspertami), nadającymi kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli. Na 30 czerwca 2007r. w dziale 801 Oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,88 zł, z tego: w rozdziale kwota 6.850,11 zł, w rozdziale kwota ,26 zł, w rozdziale kwota ,24 zł, w rozdziale kwota ,77 zł, w rozdziale kwota ,35 zł, w rozdziale kwota ,98 zł, w rozdziale kwota 7.521,17 zł i dotyczyły one przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, a także niezapłaconych faktur, których termin płatności przypada w lipcu 2007r. Na 30 czerwca 2007r. w dziale 801 Oświata i wychowanie wystąpiły należności na ogólną kwotę ,02 zł, z tego: - w rozdziale kwota ,13 zł (z tego zaległości i należności wymagalne ,13 zł) dotyczyły zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawiczu Wydział II Karny z dnia r. spłaty od oskarżonych na rzecz Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu kwoty ,40 zł, z czego ,27 zł spłacono do końca czerwca 2007r. - w rozdziale kwota ,89 zł, (z tego zaległości ,89 zł), w tym wymagalne ,48 zł, wystąpiły w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Kaliszu i dotyczyły głównie zaległych opłat czynszowych i zwrotu kosztów wynajmu lokalu (za energię cieplną) DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ROZDZIAŁ Pomoc materialna dla studentów i doktorantów zł Wykonanie ,37 zł 82,40 % W ramach tego rozdziału sfinansowano stypendia: Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się w wyższych uczelniach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na koniec I półrocza br. zrealizowane zostały wydatki na ten cel w wysokości zł, co stanowi 64,44% planu, dla studentów w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie w budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowano kwotę ogółem zł, w tym: zł wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie, zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie ww. wydatków wyniosło ,37 zł, co stanowi 85,76% planu, z tego: ,59 zł - wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie, ,54 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, ,24 zł zwrot dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację stypendiów w roku 2005 i 2006 wraz z odsetkami, które zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 174

5 Środki z rezerwy celowej dla Działania 2.2 jako wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania środków do r. zostały wykorzystane w I półroczu w 100%, tj. w łącznej kwocie ,00 zł. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Wykonanie wydatków w ww. rozdziale nastąpi w II półroczu 2007r. z przeznaczeniem na: - jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla studentów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - kwota zł, - dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej, przeznaczoną na dofinansowanie sympozjum edukacyjnego nt. Rola bibliotek w polskim systemie edukacji na tle rozwiązań Unii Europejskiej, organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile, które odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego kwota zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ROZDZIAŁ Szpitale ogólne zł Wykonanie ,53 zł 65,33 % Z zaplanowanych wydatków w kwocie zł ( 6210) została wydatkowana kwota ,53 zł. Na kwotę planowanych wydatków składają się: a) zł - na aktualizację Zbiorczego Zestawienia Kosztów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie dla Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie do dnia r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu 2007r. po zawarciu stosownej umowy, b) zł - na utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do dnia r. wydatkowano ,53 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2007r., c) środki z rezerwy celowej dla zadania Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jako wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania środków do r. zostały wykorzystane w I półroczu w 100%, tj. w łącznej kwocie ,00 zł. Z planowanych wydatków w kwocie zł ( 6220) została wydatkowana kwota w wysokości ,00 zł, stanowiąca pomoc finansową od Miasta Kalisza na zakup aparatu małoobrazkowego rtg na wyposażenie ambulansu rtg dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza. 175

6 Pozostałe środki w łącznej wysokości zł zostały zaplanowane na: a) zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu (finansowane z pomocy finansowej od Miasta Kalisz) zł, b) na modernizację dźwigów osobowo towarowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zł, c) na kontynuację rozpoczętych wcześniej etapowych inwestycji dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica w Ludwikowie zł, d) na termomodernizację budynku szpitalnego przy ul. Poznańskiej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2007r. owane wydatki w łącznej kwocie zł ( 2566 i 6226) zostały przekwalifikowane Uchwałą nr XI/123/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r., z uwagi na brak złożenia przez Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem SP ZOZ w Poznaniu w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i NMF. ROZDZIAŁ Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału ( 6220) zostaną przeznaczone na prace projektowe i kosztorysowe dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Poznaniu i będą wydatkowane w II półroczu 2007r. ROZDZIAŁ Ratownictwo medyczne zł Wykonanie ,08 zł 6,93 % Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostaną przeznaczone na modernizację i adaptację hali garażowej nr 2 przy ul. Rycerskiej 10 na potrzeby Podstacji Transportu Sanitarnego (etap II) celem przeniesienia podstacji z ul. T. Kościuszki i będą wydatkowane w II półroczu 2007r. W I półroczu 2007r. zwrócono dotację wraz z naliczonymi odsetkami na łączną kwotę ,08 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr PS.II /07 z dnia 12 lutego 2007r. Zwrot dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, przekazanej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w 2005 roku w ramach dotacji Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego. 176

7 ROZDZIAŁ Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej zł Wykonanie 9.498,00 zł 49,99 % Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazane zostały Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami. ROZDZIAŁ Medycyna pracy zł Wykonanie ,00 zł 50,00 % Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie zadań określonych w artykule 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz ze zm.). W I półroczu 2007r. wydatki na medycynę pracy wynosiły ,00 zł i zostały wykonane w 50,00% planu rocznego. Wykonanie zadań w wykazie finansowym i rzeczowym w analizowanym okresie przez WCMP przedstawia poniższe zestawienie: Wartość świadczeń Liczba świadczeń Wyszczególnienie na 2007 r. Rozliczenie wartościowe za I półrocze 2007 r. Wartość świadczeń ogółem, w tym: sfinansowanych ze środków publicznych % wykonania wartości świadczeń ogółem do planu na 2007 r. Rozliczenie rzeczowe za I półrocze 2007 r. Sfinansowanych ze środków publicznych % wykonania Zadania finansowane z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego ,24 w tym ,00 z budżetu WW 54,73% w tym 50,00% z budżetu WW ,29% 177

8 ROZDZIAŁ Programy polityki zdrowotnej zł Wykonanie ,00 zł 96,15 % Z planowanych wydatków na realizację Programu polityki zdrowotnej ( 2560) w kwocie zł do 30 czerwca 2007r. wydatkowano całą kwotę ,00 zł. W 2007 roku ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej dotyczące schorzeń układu oddechowego, nowotworów i chorób układu krążenia, z tego: 1. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego ,00 zł 2. Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego ,00 zł 3. Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej ,00 zł Na podstawie Uchwały Nr 317/07 Zarządu WW z dnia 26 kwietnia 2007 roku zostały zawarte 1 czerwca 2007 roku umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów na wykonanie ww. trzech programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców 100 gmin Województwa Wielkopolskiego. Spotkania edukacyjne w ramach programu profilaktycznego organizowane w gminach rozpoczęły się 19 czerwca br., a kolejne programy po uzgodnieniu terminów z przedstawicielami samorządów lokalnych rozpoczęły się 23 czerwca 2007r. 4. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego ,00 zł Na podstawie Uchwały Nr 339/07 Zarządu WW z dnia 10 maja 2007 roku zawarta została 1 czerwca 2007r. umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na wykonanie programu profilaktycznego przeznaczonego głównie dla mieszkańców powiatów kolskiego, kaliskiego, tureckiego i ostrowskiego, którzy mają utrudniony dostęp do tego typu świadczeń zdrowotnych. Badania w ramach programu rozpoczęły się w powiecie kolskim i ostrowskim od 8 czerwca 2007r. 5. Program profilaktyczny zapobiegania występowaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową ,00 zł Na podstawie Uchwały Nr 124/07 Zarządu WW z dnia 1 lutego 2007 roku zawarta została umowa z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na realizację programu polegającego na podawaniu w karetkach pogotowia ratunkowego w województwie wielkopolskim preparatu Clopidogrel leku dla osób ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym. W programie zgłosiło udział 25 SP ZOZ-ów z Województwa Wielkopolskiego, spośród których w 13 placówkach z procedury tej w I półroczu 2007 roku skorzystało 159 pacjentów dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan zł; brak wykonania 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwały nr 405/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia zwalczanie AIDS i zapobieganie 178

9 zakażeniom HIV na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków w wysokości zł nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po otrzymaniu niezbędnych uzupełnień od organizacji. Wydatkowanie pozostałych środków w kwocie zł nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert z ww. tematyki. ROZDZIAŁ Zwalczanie narkomanii zł Wykonanie 6.668,78 zł 0,57 % Wydatkowanie środków w ramach tego rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata , przyjętego Uchwałą nr LII/865/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2007r., przyjętym Uchwałą nr 465/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2007 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom plan zł; brak wykonania 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan zł; brak wykonania 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwały nr 406/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia przeciwdziałanie narkomanii na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków w wysokości ,00 zł nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert z ww. tematyki. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł; wykonanie 181,00 zł pozostałe wydatki bieżące plan zł, wykonanie 6.487,78 zł Uruchomione środki przeznaczone były na wydruk materiałów edukacyjnych, opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników narad szkoleniowych oraz wynajem sali, sfinansowanie umów o dzieło dla wykładowców na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i wygłoszenie wykładów, podczas szkoleń i imprez organizowanych i współfinansowanych przez Województwo Wielkopolskie z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. 179

10 Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 19,00 zł i dotyczyły podatku dochodowego od umowy o dzieło za czerwiec, którego termin płatności przypada w lipcu br. ROZDZIAŁ Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Wykonanie ,89 zł 1,77 % dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan zł; wykonanie ,00 zł Środki przeznaczone są na kontynuację Rządowego Programu Świetlica, Praca i Staż socjoterapia w środowisku wiejskim, którego realizacja zapoczątkowana została we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz 4 gminami z terenu Województwa: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno. Uruchomienie środków nastąpiło na podstawie Uchwały nr 280/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla gmin: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno oraz na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a ww. gminami. Każda gmina otrzymała ,00 zł na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, działających na jej terenie i uruchomionych w ramach programu Świetlica, Praca i Staż socjoterapia w środowisku wiejskim. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone są dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach ZLU w Charcicach, zgodnie z Uchwałą nr 488/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2007r. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł; brak wykonania Środki przeznaczone są na realizację spójnego systemu terapeutycznego, gwarantującego młodym pacjentom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, szybki i skuteczny powrót do zdrowia w warunkach ambulatoryjnych. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. 180

11 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom plan zł; brak wykonania dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan zł; wykonanie ,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone zostaną m. in. na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwał: - nr 340/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. - nr 467/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert pn. Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie. Środki w wysokości ,00 zł przekazane zostały na dotację dla Centrum Integracji Społecznej, które utworzone zostało przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu. Powyższa kwota została wykorzystana na działalność centrum przez okres trzech pierwszych miesięcy oraz na zakup pierwszego wyposażenia. Środki w wysokości 6.100,00 zł przekazane zostały, zgodnie z Umową Nr 6/DZV/2007 Stowarzyszeniu Medihelp w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie pn. Piknik Zdrowia/na sportowo/ nie piję, nie palę. Procedura zwierania pozostałych umów z organizacjami pozarządowymi na zlecanie zadań publicznych do dnia 30 czerwca nie została jeszcze zakończona. W związku z powyższym środki nie były jeszcze uruchomione. Wydatkowanie pozostałych nierozdysponowanych środków, nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł; wykonanie 7.086,00 zł pozostałe wydatki bieżące plan zł, wykonanie ,89 zł Część wydatków bieżących przeznaczona była na: - sfinansowanie lub dofinansowanie szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pełnomocników 181

12 i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kadry kierowniczej oraz pracowników leczenia odwykowego). W I półroczu 2007 roku zorganizowano i sfinansowano całkowicie lub dofinansowano szkolenia i konferencje, - sfinansowanie wyjazdów służbowych, związanych z tematyką rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (krajowych i zagranicznych) pracowników Oddziału Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, użyczonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ekspertowi województwa wielkopolskiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii. Większość środków uruchomiona zostanie w drugim półroczu 2007 roku, na zaplanowane w tym okresie szkolenia, konferencje, programy profilaktyczne oraz kampanię profilaktyczną Ciąża bez alkoholu wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł; brak wykonania Środki zabezpieczone zostały na zakup alkotesterów, celem przekazania ich Komendzie Powiatowej Policji w Koninie i Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu 2007 r dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan zł; brak wykonania Środki finansowe przeznaczone są na dotacje na niezbędne modernizacje w stacjonarnych placówkach lecznictwa odwykowego celem dostosowania ich do potrzeb terapii oraz na zakupy inwestycyjne dla ww. placówek. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, zgodnie z Uchwałą nr 489/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Na podstawie ww. uchwały rozdysponowana została kwota ,00 zł. Uruchomienie wydatkowania środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po zawarciu stosownych umów z placówkami leczenia uzależnień dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone są na dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla punktów i ośrodków interwencji kryzysowej, działających na terenie powiatów. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. 182

13 Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 662,66 zł i dotyczyły podatku dochodowego od umów o dzieło za czerwiec, którego termin płatności przypada w lipcu br. oraz delegacji służbowych. ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Wykonanie 4.025,70 zł 57,51 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 25. roku życia, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 302,40 zł, które dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy. ROZDZIAŁ Staże i specjalizacje medyczne zł Wykonanie ,71 zł 60,27 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na pokrycie kosztów staży lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. Liczbę osób odbywających staże prowadzone przez uprawnione wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia przedstawia poniższe zestawienie: Lp Liczba stażystów wg stanu na dzień r. Wyszczególnienie lekarze lekarze stomatolodzy pielęgniarki położne razem Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ( 2560) Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych: szpitale kliniczne ( 2570) Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej ( 2580) OGÓŁEM Liczba stażystów ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. była o 272 osoby mniejsza niż w analogicznym okresie 2006 r. 183

14 W I półroczu 2007r. zwrócono niewykorzystane dotacje przyznane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowo zwróconych niewykorzystanych środków przekazanych na realizację staży medycznych w roku 2006 kwota ,06 zł. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie 4.526,90 zł 0,14 % owane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2007r. i przeznaczone na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w Likwidacji. Z planowanych pozostałych wydatków bieżących w kwocie zł przeznaczonych głównie na zakup usług pozostałych, w I półroczu 2007r. zostały wydatkowane środki w wysokości 4.526,90 zł na wydruk materiałów edukacyjnych, zakup nagród i sfinansowanie dyżurów psychologa podczas imprez organizowanych i współfinansowanych przez Województwo Wielkopolskie. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. Z planowanych wydatków w 6220 w kwocie zł przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie została wydatkowana żadna kwota. Środki w wysokości zł realizowane będą w terminie późniejszym, natomiast pozostała kwota zł Uchwałą nr XI/123/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r. została przekwalifikowana do rozdziału , z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ Domy pomocy społecznej zł Wykonanie ,99 zł 1,50 % 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom plan zł; wykonanie zł Środki przeznaczone zostały dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA w Poznaniu, której zlecona została realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży (50 osób) w Rogoźnie: - całodobowy ośrodek interwencji kryzysowej, - zakład rehabilitacji leczniczej, - ośrodek leczenia uzależnień. 184

15 pozostałe wydatki bieżące plan zł; wykonanie ,99 zł Środki zaplanowane zostały na konserwację urządzeń, ewentualne opłaty, składki i odsetki, które związane są z realizacją inwestycji w Rogoźnie oraz na podatek od nieruchomości wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł; brak wykonania Środki zaplanowane zostały na prace adaptacyjne obiektu położonego w sąsiedztwie Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2007r. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na ogólną kwotę 732,00 zł i dotyczyły niezapłaconej faktury za usługi. ROZDZIAŁ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł Wykonanie ,83 zł 42,64 % Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2007 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie na 2007r. Wykonanie za % Struktura I półrocze 2007r. (3:2) wykonania Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,97 39,06 56,59 Pozostałe wydatki bieżące ,86 48,43 43,41 RAZEM ,83 42,64 100,00 Wydatki w ramach wyżej wymienionego rozdziału dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych. W realizacji powyższego zadania w I półroczu br.: - rozpatrywano sprawy przesyłane z instytucji europejskich i składane przez obywateli dotyczące świadczeń rodzinnych dla osób przemieszczających się na terytorium krajów objętych koordynacją zabezpieczenia społecznego; w I półroczu br. wpłynęło 2300 takich spraw, przy analizowaniu których niezbędne było pozyskiwanie informacji i dokumentów od samorządów i wielu instytucji, wypełnianie obowiązujących formularzy dla instytucji zagranicznych, przygotowywanie projektów decyzji, - wydano 50 decyzji administracyjnych o świadczenia rodzinne według prawodawstwa polskiego, 185

16 - udzielano porad i informacji, bezpośrednich i telefonicznych, instytucjom i osobom zainteresowanym, - przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli gmin w zakresie procedur postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych objętych koordynacją, złożonych w gminie, - sporządzano okresowe sprawozdania z realizacji zadań. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,45 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br., a także niezapłaconych faktur dotyczących usług. ROZDZIAŁ Regionalne ośrodki polityki społecznej zł Wykonanie ,76 zł 44,25 % Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2007 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco: Wykonanie za % Struktura Wyszczególnienie na 2007r. I półrocze 2007r. (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,76 44,25 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące SPO RZL, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , ,71 46,63 46, ,21 47, ,84 30, ,76 8, ,08 38,74 90,11 60,03 30,08 9,89 0,75 Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Ośrodka wynikających z następujących ustaw: - Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.). Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie wydatków w realizacji projektu Kształcąc siebie pomagasz innym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wynika z: - finansowania ich w pierwszej kolejności z wydatków niewygasających z roku 2006, - opóźnienia z przyczyn organizacyjnych rozpoczęcia zajęć szkoleniowych w ramach projektu tj. w dniu 21 marca br., a nie jak zakładano w styczniu br. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacja projektu zakończona zostanie w grudniu br. 9,14 186

17 Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,64 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br., a także niezapłaconych faktur za usługi. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie ,00 zł 77,77 % Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2007 przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację 10 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w szczególności w zakresie różnych form wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych. W rozstrzygnięciu konkursu, po przeanalizowaniu 146 zgłoszonych przez organizacje społeczne ofert, dofinansowanie przyznane zostało na realizację 53 projektów na łączną kwotę ,00 zł. Do 30 czerwca br. przekazano 38 dotacji organizacjom pozarządowym na łączną kwotę ,00 zł co stanowi 77,77 % planowanych wydatków w tym zakresie, z tego: 38,88 % - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, 55,33 % - rozwiązywanie problemów rodzin, 5,79 % - rozwiązywanie problemów osób starszych. Wykaz podmiotów, którym przekazano dotacje: lp nazwa organizacji nazwa zadania nazwa projektu 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Wspólna zabawa wspólna Warsztaty aktywizujące Fundacja Pomoc radość. Warsztaty 1 osoby niepełnosprawne Dzieciom Wiejskim aktywizujące dzieci i ich i ich opiekunów rodziców Fundacja Odrodzeni w Nekielce Fundacja Odrodzeni w Nekielce Fundacja Odrodzeni w Nekielce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców ich dzieci Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego Nie jesteś sama Program dla kobiet ofiar przemocy II edycja Rodzina zastępcza to też rodzina wykonana kwota dotacji , , , ,00 Spróbujmy inaczej ,00 187

18 5 6 Fundacja Scena Pobiedziska Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych RAZEM NIEZALEŻNI Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Dlaczego warto chronić dziedzictwo kulturowe Usprawnienie fizyczne drogą do poprawy kondycji psychicznej osób niepełnosprawnych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wsparcie działań przy Wsparcie żywnościowe realizacji Europejskiego Bank Żywności najbiedniejszej ludności na 7 programu pomocy w Koninie terenie wschodniej najbardziej Wielkopolski potrzebującym (PEAD) Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu Wsparcie w Śremie Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Terenowe Koło w Kole Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Terenowe Koło w Kole Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego programu pomocy najbardziej potrzebującym (PEAD) Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne i ich opiekunów Systematyczne wsparcie żywnościowe w ramach realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD Nie wystarczy kochać, trzeba wiedzieć Wsparcie na starcie grupy rozwojowe dla rodzin z małymi dziećmi Przystosowanie do życia dzieci i osób niepełnosprawnych poprzez organizację rehabilitacji w domach 8.000, , , , , , ,00 Bliżej świata ,00 Ruch i dźwięk 9.700,00 188

19 Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych BRATEK Stowarzyszenie Holis Stowarzyszenie Holis Stowarzyszenie Holis Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców w Kawęczynie Klub Sportowy Posnania w Poznaniu Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju w Kawęczynie Stowarzyszenie Pomocy SOS w Środzie Wlkp. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Pile Stowarzyszenie Razem Łatwiej Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne i ich opiekunów Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze ii ich opiekunów Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców ich dzieci Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych IV Europejska Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych ,00 Wyjść z labiryntu przemocy 8.400,00 Środowiskowy program wsparcia dla kobiet chorych na depresję Nie taki zwykły taniec Pogodna jesień życia bądźmy otwarci na głos natury , ,00 Bliżej siebie bliżej dziecka 5.800,00 Wakacyjna Przygoda ze słońcem wypoczynek letni dla dzieci szkolnych z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie Sianokosy Grunt to Rodzinka III XIV Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Instrumentalny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Środa Wlkp Program Edukacyjno Korekcyjny PARTNER dla sprawców przemocy domowej Wczesne wspomaganie rozwoju Konkurs i wystawa twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych psychicznie pt. Śniła mi się rzeczywistość , , , , ,00 189

20 Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc Pilskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Niepełnosprawnym Szansa w Pile Stowarzyszenie Nasza Alternatywa w Lesznie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym i Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie Kaliski Klub Amazonki Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gnieźnie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opalenicy Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne i ich opiekunów Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze i ich opiekunów Plenerowe impresje czyli warsztaty artystyczne z udziałem osób po kryzysach psychicznych oraz zaprzyjaźnionych artystów Leśna przygoda, nauka i zabawa Pomóż sobie i swojemu dziecku warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci Bliżej siebie - I Festyn Rodzin Wielodzietnych i Zastępczych w Pleszewie 9.300, , ,00 Amazonko bądź sprawna 9.900,00 Rehabilitacja psychofizyczna warunkiem lepszego życia Amazonek i ich rodzin Przywrócić siłę życia i radość Terapia i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży Porozumiewanie się bez słów komunikacja wspomagająca i alternatywna w służbie rodziny osoby niemówiącej szkolenie II stopnia dla rodziców, wolontariuszy i nauczycieli osób niepełnosprawnych Aktywny senior radosny senior , , , ,00 190

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2014 Dyrektor Ośrodka Bogusława Biedrzycka Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA...

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo