ROZDZIAŁ Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ Szkoły zawodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe"

Transkrypt

1 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie 45,72%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych w takim procencie spowodowane jest tym, że komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli rozpatrują wnioski w czerwcu i lipcu. Ponadto nie zostały jeszcze wypłacone odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, którzy planują swoje przejście na emerytury z dniem 1 września 2007 roku. W związku z powyższym wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpi w II półroczu br. Realizacja pozostałych wydatków bieżących następuje zgodnie z planem z wyjątkiem wykonania wydatków w zakresie usług remontowych, których niskie wykonanie spowodowane jest tym, że szkoły i placówki oświatowe planowane remonty wykonują w okresie letnim, tj. w lipcu i sierpniu. Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu br. wyniosło ogółem ,00 zł, co stanowi 0,71% planu. Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi na przełomie III i IV kwartału 2007r. ROZDZIAŁ Gimnazja specjalne zł Wykonanie ,54 zł 45,90 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. ROZDZIAŁ Licea ogólnokształcące zł Wykonanie ,34 zł 53,03 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. ROZDZIAŁ Szkoły zawodowe zł Wykonanie ,54 zł 51,01 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność: - 9 medycznych studiów zawodowych, - 1 Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, 171

2 - 1 Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, - 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Dotacje celowe otrzymane z powiatu: Środki w wysokości zł przyjęte zostały do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Nr VIII/64/07 z dnia 23 kwietnia 2007r., na podstawie porozumienia zawartego 1 lutego 2007r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na organizację III Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Wielkopolski i VIII Mistrzostw Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację oraz XII Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich O Róg Wojskiego, XIII Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich VII Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Myśliwskiej, których organizatorem bezpośrednim jest Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Środki na realizację ww. zadania na koniec I półrocza br. wykonane zostały w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 64,52% planu. ROZDZIAŁ Kolegia pracowników służb społecznych zł Wykonanie ,37 zł 45,90 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. ROZDZIAŁ Szkoły zawodowe specjalne zł Wykonanie ,24 zł 73,96 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. ROZDZIAŁ Zakłady kształcenia nauczycieli zł Wykonanie ,30 zł 47,58 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych. 172

3 ROZDZIAŁ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Wykonanie ,87 zł 33,86 % W ramach tego rozdziału finansowana jest: - działalność 4 ośrodków doskonalenia nauczycieli, - działalność 1 ośrodka kształcenia ustawicznego nauczycieli, - doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. (Dz. U. 2002r. Nr 46 poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). ROZDZIAŁ Biblioteki pedagogiczne zł Wykonanie ,68 zł 50,61 % W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie ,23 zł 58,78 % W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na: a) Działalność Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli. W ramach tego rozdziału wypłacane są pobory dla 9 pracowników ośrodka. b) Fundusz świadczeń socjalnych dla 430 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. c) Fundusz nagród dla nauczycieli Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli. W ramach tego funduszu przyznawane są nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. d) Jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, które po raz pierwszy wypłacone zostaną w 2007 roku. e) Zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na konferencje, sesje i debaty, imprezy i uroczystości okolicznościowe itp. oraz umowy-zlecenia zawierane 173

4 z członkami komisji egzaminacyjnych (z ekspertami), nadającymi kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli. Na 30 czerwca 2007r. w dziale 801 Oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,88 zł, z tego: w rozdziale kwota 6.850,11 zł, w rozdziale kwota ,26 zł, w rozdziale kwota ,24 zł, w rozdziale kwota ,77 zł, w rozdziale kwota ,35 zł, w rozdziale kwota ,98 zł, w rozdziale kwota 7.521,17 zł i dotyczyły one przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, a także niezapłaconych faktur, których termin płatności przypada w lipcu 2007r. Na 30 czerwca 2007r. w dziale 801 Oświata i wychowanie wystąpiły należności na ogólną kwotę ,02 zł, z tego: - w rozdziale kwota ,13 zł (z tego zaległości i należności wymagalne ,13 zł) dotyczyły zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawiczu Wydział II Karny z dnia r. spłaty od oskarżonych na rzecz Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu kwoty ,40 zł, z czego ,27 zł spłacono do końca czerwca 2007r. - w rozdziale kwota ,89 zł, (z tego zaległości ,89 zł), w tym wymagalne ,48 zł, wystąpiły w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Kaliszu i dotyczyły głównie zaległych opłat czynszowych i zwrotu kosztów wynajmu lokalu (za energię cieplną) DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ROZDZIAŁ Pomoc materialna dla studentów i doktorantów zł Wykonanie ,37 zł 82,40 % W ramach tego rozdziału sfinansowano stypendia: Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich, uczących się w wyższych uczelniach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na koniec I półrocza br. zrealizowane zostały wydatki na ten cel w wysokości zł, co stanowi 64,44% planu, dla studentów w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie w budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowano kwotę ogółem zł, w tym: zł wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie, zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie ww. wydatków wyniosło ,37 zł, co stanowi 85,76% planu, z tego: ,59 zł - wydatki finansowane z pożyczki na prefinansowanie, ,54 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, ,24 zł zwrot dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację stypendiów w roku 2005 i 2006 wraz z odsetkami, które zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 174

5 Środki z rezerwy celowej dla Działania 2.2 jako wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania środków do r. zostały wykorzystane w I półroczu w 100%, tj. w łącznej kwocie ,00 zł. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Wykonanie wydatków w ww. rozdziale nastąpi w II półroczu 2007r. z przeznaczeniem na: - jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla studentów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - kwota zł, - dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej, przeznaczoną na dofinansowanie sympozjum edukacyjnego nt. Rola bibliotek w polskim systemie edukacji na tle rozwiązań Unii Europejskiej, organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile, które odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego kwota zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ROZDZIAŁ Szpitale ogólne zł Wykonanie ,53 zł 65,33 % Z zaplanowanych wydatków w kwocie zł ( 6210) została wydatkowana kwota ,53 zł. Na kwotę planowanych wydatków składają się: a) zł - na aktualizację Zbiorczego Zestawienia Kosztów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie dla Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie do dnia r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu 2007r. po zawarciu stosownej umowy, b) zł - na utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do dnia r. wydatkowano ,53 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2007r., c) środki z rezerwy celowej dla zadania Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jako wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania środków do r. zostały wykorzystane w I półroczu w 100%, tj. w łącznej kwocie ,00 zł. Z planowanych wydatków w kwocie zł ( 6220) została wydatkowana kwota w wysokości ,00 zł, stanowiąca pomoc finansową od Miasta Kalisza na zakup aparatu małoobrazkowego rtg na wyposażenie ambulansu rtg dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza. 175

6 Pozostałe środki w łącznej wysokości zł zostały zaplanowane na: a) zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu (finansowane z pomocy finansowej od Miasta Kalisz) zł, b) na modernizację dźwigów osobowo towarowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zł, c) na kontynuację rozpoczętych wcześniej etapowych inwestycji dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica w Ludwikowie zł, d) na termomodernizację budynku szpitalnego przy ul. Poznańskiej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2007r. owane wydatki w łącznej kwocie zł ( 2566 i 6226) zostały przekwalifikowane Uchwałą nr XI/123/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r., z uwagi na brak złożenia przez Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem SP ZOZ w Poznaniu w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i NMF. ROZDZIAŁ Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału ( 6220) zostaną przeznaczone na prace projektowe i kosztorysowe dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Poznaniu i będą wydatkowane w II półroczu 2007r. ROZDZIAŁ Ratownictwo medyczne zł Wykonanie ,08 zł 6,93 % Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostaną przeznaczone na modernizację i adaptację hali garażowej nr 2 przy ul. Rycerskiej 10 na potrzeby Podstacji Transportu Sanitarnego (etap II) celem przeniesienia podstacji z ul. T. Kościuszki i będą wydatkowane w II półroczu 2007r. W I półroczu 2007r. zwrócono dotację wraz z naliczonymi odsetkami na łączną kwotę ,08 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr PS.II /07 z dnia 12 lutego 2007r. Zwrot dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, przekazanej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w 2005 roku w ramach dotacji Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego. 176

7 ROZDZIAŁ Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej zł Wykonanie 9.498,00 zł 49,99 % Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazane zostały Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami. ROZDZIAŁ Medycyna pracy zł Wykonanie ,00 zł 50,00 % Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie zadań określonych w artykule 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz ze zm.). W I półroczu 2007r. wydatki na medycynę pracy wynosiły ,00 zł i zostały wykonane w 50,00% planu rocznego. Wykonanie zadań w wykazie finansowym i rzeczowym w analizowanym okresie przez WCMP przedstawia poniższe zestawienie: Wartość świadczeń Liczba świadczeń Wyszczególnienie na 2007 r. Rozliczenie wartościowe za I półrocze 2007 r. Wartość świadczeń ogółem, w tym: sfinansowanych ze środków publicznych % wykonania wartości świadczeń ogółem do planu na 2007 r. Rozliczenie rzeczowe za I półrocze 2007 r. Sfinansowanych ze środków publicznych % wykonania Zadania finansowane z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego ,24 w tym ,00 z budżetu WW 54,73% w tym 50,00% z budżetu WW ,29% 177

8 ROZDZIAŁ Programy polityki zdrowotnej zł Wykonanie ,00 zł 96,15 % Z planowanych wydatków na realizację Programu polityki zdrowotnej ( 2560) w kwocie zł do 30 czerwca 2007r. wydatkowano całą kwotę ,00 zł. W 2007 roku ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej dotyczące schorzeń układu oddechowego, nowotworów i chorób układu krążenia, z tego: 1. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego ,00 zł 2. Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego ,00 zł 3. Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej ,00 zł Na podstawie Uchwały Nr 317/07 Zarządu WW z dnia 26 kwietnia 2007 roku zostały zawarte 1 czerwca 2007 roku umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów na wykonanie ww. trzech programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców 100 gmin Województwa Wielkopolskiego. Spotkania edukacyjne w ramach programu profilaktycznego organizowane w gminach rozpoczęły się 19 czerwca br., a kolejne programy po uzgodnieniu terminów z przedstawicielami samorządów lokalnych rozpoczęły się 23 czerwca 2007r. 4. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego ,00 zł Na podstawie Uchwały Nr 339/07 Zarządu WW z dnia 10 maja 2007 roku zawarta została 1 czerwca 2007r. umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na wykonanie programu profilaktycznego przeznaczonego głównie dla mieszkańców powiatów kolskiego, kaliskiego, tureckiego i ostrowskiego, którzy mają utrudniony dostęp do tego typu świadczeń zdrowotnych. Badania w ramach programu rozpoczęły się w powiecie kolskim i ostrowskim od 8 czerwca 2007r. 5. Program profilaktyczny zapobiegania występowaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową ,00 zł Na podstawie Uchwały Nr 124/07 Zarządu WW z dnia 1 lutego 2007 roku zawarta została umowa z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na realizację programu polegającego na podawaniu w karetkach pogotowia ratunkowego w województwie wielkopolskim preparatu Clopidogrel leku dla osób ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym. W programie zgłosiło udział 25 SP ZOZ-ów z Województwa Wielkopolskiego, spośród których w 13 placówkach z procedury tej w I półroczu 2007 roku skorzystało 159 pacjentów dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan zł; brak wykonania 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwały nr 405/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia zwalczanie AIDS i zapobieganie 178

9 zakażeniom HIV na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków w wysokości zł nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po otrzymaniu niezbędnych uzupełnień od organizacji. Wydatkowanie pozostałych środków w kwocie zł nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert z ww. tematyki. ROZDZIAŁ Zwalczanie narkomanii zł Wykonanie 6.668,78 zł 0,57 % Wydatkowanie środków w ramach tego rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata , przyjętego Uchwałą nr LII/865/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2007r., przyjętym Uchwałą nr 465/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2007 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom plan zł; brak wykonania 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan zł; brak wykonania 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwały nr 406/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia przeciwdziałanie narkomanii na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków w wysokości ,00 zł nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert z ww. tematyki. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł; wykonanie 181,00 zł pozostałe wydatki bieżące plan zł, wykonanie 6.487,78 zł Uruchomione środki przeznaczone były na wydruk materiałów edukacyjnych, opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników narad szkoleniowych oraz wynajem sali, sfinansowanie umów o dzieło dla wykładowców na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i wygłoszenie wykładów, podczas szkoleń i imprez organizowanych i współfinansowanych przez Województwo Wielkopolskie z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. 179

10 Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 19,00 zł i dotyczyły podatku dochodowego od umowy o dzieło za czerwiec, którego termin płatności przypada w lipcu br. ROZDZIAŁ Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Wykonanie ,89 zł 1,77 % dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan zł; wykonanie ,00 zł Środki przeznaczone są na kontynuację Rządowego Programu Świetlica, Praca i Staż socjoterapia w środowisku wiejskim, którego realizacja zapoczątkowana została we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz 4 gminami z terenu Województwa: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno. Uruchomienie środków nastąpiło na podstawie Uchwały nr 280/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla gmin: Gizałki, Lisków, Miasteczko Krajeńskie i Wapno oraz na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a ww. gminami. Każda gmina otrzymała ,00 zł na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, działających na jej terenie i uruchomionych w ramach programu Świetlica, Praca i Staż socjoterapia w środowisku wiejskim. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone są dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach ZLU w Charcicach, zgodnie z Uchwałą nr 488/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2007r. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł; brak wykonania Środki przeznaczone są na realizację spójnego systemu terapeutycznego, gwarantującego młodym pacjentom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, szybki i skuteczny powrót do zdrowia w warunkach ambulatoryjnych. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. 180

11 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom plan zł; brak wykonania dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan zł; wykonanie ,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone zostaną m. in. na dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie Uchwał: - nr 340/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. - nr 467/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2007, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert pn. Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie. Środki w wysokości ,00 zł przekazane zostały na dotację dla Centrum Integracji Społecznej, które utworzone zostało przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu. Powyższa kwota została wykorzystana na działalność centrum przez okres trzech pierwszych miesięcy oraz na zakup pierwszego wyposażenia. Środki w wysokości 6.100,00 zł przekazane zostały, zgodnie z Umową Nr 6/DZV/2007 Stowarzyszeniu Medihelp w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie pn. Piknik Zdrowia/na sportowo/ nie piję, nie palę. Procedura zwierania pozostałych umów z organizacjami pozarządowymi na zlecanie zadań publicznych do dnia 30 czerwca nie została jeszcze zakończona. W związku z powyższym środki nie były jeszcze uruchomione. Wydatkowanie pozostałych nierozdysponowanych środków, nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł; wykonanie 7.086,00 zł pozostałe wydatki bieżące plan zł, wykonanie ,89 zł Część wydatków bieżących przeznaczona była na: - sfinansowanie lub dofinansowanie szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pełnomocników 181

12 i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kadry kierowniczej oraz pracowników leczenia odwykowego). W I półroczu 2007 roku zorganizowano i sfinansowano całkowicie lub dofinansowano szkolenia i konferencje, - sfinansowanie wyjazdów służbowych, związanych z tematyką rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (krajowych i zagranicznych) pracowników Oddziału Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, użyczonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ekspertowi województwa wielkopolskiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii. Większość środków uruchomiona zostanie w drugim półroczu 2007 roku, na zaplanowane w tym okresie szkolenia, konferencje, programy profilaktyczne oraz kampanię profilaktyczną Ciąża bez alkoholu wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł; brak wykonania Środki zabezpieczone zostały na zakup alkotesterów, celem przekazania ich Komendzie Powiatowej Policji w Koninie i Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu 2007 r dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan zł; brak wykonania Środki finansowe przeznaczone są na dotacje na niezbędne modernizacje w stacjonarnych placówkach lecznictwa odwykowego celem dostosowania ich do potrzeb terapii oraz na zakupy inwestycyjne dla ww. placówek. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, zgodnie z Uchwałą nr 489/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Na podstawie ww. uchwały rozdysponowana została kwota ,00 zł. Uruchomienie wydatkowania środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku, po zawarciu stosownych umów z placówkami leczenia uzależnień dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan zł; brak wykonania Środki przeznaczone są na dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla punktów i ośrodków interwencji kryzysowej, działających na terenie powiatów. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. 182

13 Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 662,66 zł i dotyczyły podatku dochodowego od umów o dzieło za czerwiec, którego termin płatności przypada w lipcu br. oraz delegacji służbowych. ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Wykonanie 4.025,70 zł 57,51 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 25. roku życia, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 302,40 zł, które dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy. ROZDZIAŁ Staże i specjalizacje medyczne zł Wykonanie ,71 zł 60,27 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na pokrycie kosztów staży lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. Liczbę osób odbywających staże prowadzone przez uprawnione wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia przedstawia poniższe zestawienie: Lp Liczba stażystów wg stanu na dzień r. Wyszczególnienie lekarze lekarze stomatolodzy pielęgniarki położne razem Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ( 2560) Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych: szpitale kliniczne ( 2570) Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej ( 2580) OGÓŁEM Liczba stażystów ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. była o 272 osoby mniejsza niż w analogicznym okresie 2006 r. 183

14 W I półroczu 2007r. zwrócono niewykorzystane dotacje przyznane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowo zwróconych niewykorzystanych środków przekazanych na realizację staży medycznych w roku 2006 kwota ,06 zł. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie 4.526,90 zł 0,14 % owane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2007r. i przeznaczone na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w Likwidacji. Z planowanych pozostałych wydatków bieżących w kwocie zł przeznaczonych głównie na zakup usług pozostałych, w I półroczu 2007r. zostały wydatkowane środki w wysokości 4.526,90 zł na wydruk materiałów edukacyjnych, zakup nagród i sfinansowanie dyżurów psychologa podczas imprez organizowanych i współfinansowanych przez Województwo Wielkopolskie. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. Z planowanych wydatków w 6220 w kwocie zł przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie została wydatkowana żadna kwota. Środki w wysokości zł realizowane będą w terminie późniejszym, natomiast pozostała kwota zł Uchwałą nr XI/123/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r. została przekwalifikowana do rozdziału , z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ Domy pomocy społecznej zł Wykonanie ,99 zł 1,50 % 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom plan zł; wykonanie zł Środki przeznaczone zostały dla Fundacji Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA w Poznaniu, której zlecona została realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży (50 osób) w Rogoźnie: - całodobowy ośrodek interwencji kryzysowej, - zakład rehabilitacji leczniczej, - ośrodek leczenia uzależnień. 184

15 pozostałe wydatki bieżące plan zł; wykonanie ,99 zł Środki zaplanowane zostały na konserwację urządzeń, ewentualne opłaty, składki i odsetki, które związane są z realizacją inwestycji w Rogoźnie oraz na podatek od nieruchomości wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł; brak wykonania Środki zaplanowane zostały na prace adaptacyjne obiektu położonego w sąsiedztwie Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2007r. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na ogólną kwotę 732,00 zł i dotyczyły niezapłaconej faktury za usługi. ROZDZIAŁ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł Wykonanie ,83 zł 42,64 % Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2007 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie na 2007r. Wykonanie za % Struktura I półrocze 2007r. (3:2) wykonania Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,97 39,06 56,59 Pozostałe wydatki bieżące ,86 48,43 43,41 RAZEM ,83 42,64 100,00 Wydatki w ramach wyżej wymienionego rozdziału dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych. W realizacji powyższego zadania w I półroczu br.: - rozpatrywano sprawy przesyłane z instytucji europejskich i składane przez obywateli dotyczące świadczeń rodzinnych dla osób przemieszczających się na terytorium krajów objętych koordynacją zabezpieczenia społecznego; w I półroczu br. wpłynęło 2300 takich spraw, przy analizowaniu których niezbędne było pozyskiwanie informacji i dokumentów od samorządów i wielu instytucji, wypełnianie obowiązujących formularzy dla instytucji zagranicznych, przygotowywanie projektów decyzji, - wydano 50 decyzji administracyjnych o świadczenia rodzinne według prawodawstwa polskiego, 185

16 - udzielano porad i informacji, bezpośrednich i telefonicznych, instytucjom i osobom zainteresowanym, - przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli gmin w zakresie procedur postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych objętych koordynacją, złożonych w gminie, - sporządzano okresowe sprawozdania z realizacji zadań. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,45 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br., a także niezapłaconych faktur dotyczących usług. ROZDZIAŁ Regionalne ośrodki polityki społecznej zł Wykonanie ,76 zł 44,25 % Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2007 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco: Wykonanie za % Struktura Wyszczególnienie na 2007r. I półrocze 2007r. (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,76 44,25 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące SPO RZL, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , ,71 46,63 46, ,21 47, ,84 30, ,76 8, ,08 38,74 90,11 60,03 30,08 9,89 0,75 Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Ośrodka wynikających z następujących ustaw: - Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.). Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie wydatków w realizacji projektu Kształcąc siebie pomagasz innym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wynika z: - finansowania ich w pierwszej kolejności z wydatków niewygasających z roku 2006, - opóźnienia z przyczyn organizacyjnych rozpoczęcia zajęć szkoleniowych w ramach projektu tj. w dniu 21 marca br., a nie jak zakładano w styczniu br. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacja projektu zakończona zostanie w grudniu br. 9,14 186

17 Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,64 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br., a także niezapłaconych faktur za usługi. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie ,00 zł 77,77 % Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2007 przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację 10 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w szczególności w zakresie różnych form wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych. W rozstrzygnięciu konkursu, po przeanalizowaniu 146 zgłoszonych przez organizacje społeczne ofert, dofinansowanie przyznane zostało na realizację 53 projektów na łączną kwotę ,00 zł. Do 30 czerwca br. przekazano 38 dotacji organizacjom pozarządowym na łączną kwotę ,00 zł co stanowi 77,77 % planowanych wydatków w tym zakresie, z tego: 38,88 % - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, 55,33 % - rozwiązywanie problemów rodzin, 5,79 % - rozwiązywanie problemów osób starszych. Wykaz podmiotów, którym przekazano dotacje: lp nazwa organizacji nazwa zadania nazwa projektu 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Wspólna zabawa wspólna Warsztaty aktywizujące Fundacja Pomoc radość. Warsztaty 1 osoby niepełnosprawne Dzieciom Wiejskim aktywizujące dzieci i ich i ich opiekunów rodziców Fundacja Odrodzeni w Nekielce Fundacja Odrodzeni w Nekielce Fundacja Odrodzeni w Nekielce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców ich dzieci Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego Nie jesteś sama Program dla kobiet ofiar przemocy II edycja Rodzina zastępcza to też rodzina wykonana kwota dotacji , , , ,00 Spróbujmy inaczej ,00 187

18 5 6 Fundacja Scena Pobiedziska Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych RAZEM NIEZALEŻNI Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Dlaczego warto chronić dziedzictwo kulturowe Usprawnienie fizyczne drogą do poprawy kondycji psychicznej osób niepełnosprawnych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wsparcie działań przy Wsparcie żywnościowe realizacji Europejskiego Bank Żywności najbiedniejszej ludności na 7 programu pomocy w Koninie terenie wschodniej najbardziej Wielkopolski potrzebującym (PEAD) Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu Wsparcie w Śremie Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Terenowe Koło w Kole Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Terenowe Koło w Kole Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego programu pomocy najbardziej potrzebującym (PEAD) Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne i ich opiekunów Systematyczne wsparcie żywnościowe w ramach realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD Nie wystarczy kochać, trzeba wiedzieć Wsparcie na starcie grupy rozwojowe dla rodzin z małymi dziećmi Przystosowanie do życia dzieci i osób niepełnosprawnych poprzez organizację rehabilitacji w domach 8.000, , , , , , ,00 Bliżej świata ,00 Ruch i dźwięk 9.700,00 188

19 Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych BRATEK Stowarzyszenie Holis Stowarzyszenie Holis Stowarzyszenie Holis Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców w Kawęczynie Klub Sportowy Posnania w Poznaniu Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju w Kawęczynie Stowarzyszenie Pomocy SOS w Środzie Wlkp. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Pile Stowarzyszenie Razem Łatwiej Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne i ich opiekunów Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze ii ich opiekunów Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców ich dzieci Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Wielkopolska Impreza Integracyjna promująca dorobek osób niepełnosprawnych IV Europejska Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych ,00 Wyjść z labiryntu przemocy 8.400,00 Środowiskowy program wsparcia dla kobiet chorych na depresję Nie taki zwykły taniec Pogodna jesień życia bądźmy otwarci na głos natury , ,00 Bliżej siebie bliżej dziecka 5.800,00 Wakacyjna Przygoda ze słońcem wypoczynek letni dla dzieci szkolnych z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie Sianokosy Grunt to Rodzinka III XIV Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Instrumentalny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Środa Wlkp Program Edukacyjno Korekcyjny PARTNER dla sprawców przemocy domowej Wczesne wspomaganie rozwoju Konkurs i wystawa twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych psychicznie pt. Śniła mi się rzeczywistość , , , , ,00 189

20 Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc Pilskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Niepełnosprawnym Szansa w Pile Stowarzyszenie Nasza Alternatywa w Lesznie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym i Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie Kaliski Klub Amazonki Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gnieźnie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opalenicy Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne i ich opiekunów Socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczna edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze i ich opiekunów Plenerowe impresje czyli warsztaty artystyczne z udziałem osób po kryzysach psychicznych oraz zaprzyjaźnionych artystów Leśna przygoda, nauka i zabawa Pomóż sobie i swojemu dziecku warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci Bliżej siebie - I Festyn Rodzin Wielodzietnych i Zastępczych w Pleszewie 9.300, , ,00 Amazonko bądź sprawna 9.900,00 Rehabilitacja psychofizyczna warunkiem lepszego życia Amazonek i ich rodzin Przywrócić siłę życia i radość Terapia i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży Porozumiewanie się bez słów komunikacja wspomagająca i alternatywna w służbie rodziny osoby niemówiącej szkolenie II stopnia dla rodziców, wolontariuszy i nauczycieli osób niepełnosprawnych Aktywny senior radosny senior , , , ,00 190

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Zmniejszeniem: 1. Po stronie dochodów dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo