Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006"

Transkrypt

1 Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

2 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Copyright Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN Druk: Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, Kraków 2

3 Spis treści WSTĘP 5 WNIOSKI 10 I. UDZIAŁ OFERT PRACY W MONITOROWANYCH INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA PRACY 15 II. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Charakterystyka ofert pracy dostępnych w monitorowanych mediach Charakterystyka ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy Dostępne oferty pracy a struktura zatrudnienia w małopolskich przedsiębiorstwach 50 III. BRANŻE, W KTÓRYCH POSZUKIWANI SĄ PRACOWNICY 57 IV. CHARKTERYSTKA INSTYTUCJI ZAMIESZCZAJĄCYCH OFERTY PRACY 63 V. PODREGIONY, W KTÓRYCH POSZUKIWANI SĄ PRACOWNICY Pracownicy poszukiwani za pośrednictwem mediów Pracownicy poszukiwani za pośrednictwem urzędów pracy 79 VI. WSPÓŁWYSTĘPOWANIE OFERT PRACY Stopień nakładania się ofert pracy w monitorowanych mediach Wskaźnik intensywności nakładania się ofert pracy 90 VII. PROFILE POSZCZEGÓLNYCH MEDIÓW Profil portali internetowych Profil strony Profil strony Profil strony Profil strony Profil strony Profil Dodatków Praca w dziennikach Profil Dodatku Praca w Gazecie Wyborczej Profil Dodatku Praca w Dzienniku Polskim Profil Dodatku Praca w Gazecie Krakowskiej Profil akademickich biur karier Strony Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie Strony Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego 101 3

4 Strony Biura Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej Strony Biura Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej Strony Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej 102 VIII. WSKAŹNIK UDZIAŁU ZAWODU W POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA PRACY 111 IX. CHARAKTERYSTYKA NIEZIDENTYFIKOWANYCH OFERT PRACY 115 Spis tabel 119 Spis wykresów 123 4

5 WSTĘP Problematyka badawcza Zgodnie z założeniami, podstawowym celem monitoringu było zebranie informacji o ofertach pracy występujących na małopolskim rynku pracy, a w szczególności: Określenie struktury ofert pracy według zawodów we wszystkich objętych badaniem instytucjach pośrednictwa pracy Opracowanie systemu wag, które będą odwzorowywać udział ofert pracy dla danych zawodów w badanych instytucjach pracy Określenie stopnia wzajemnego nakładania się tych samych ofert pracy pojawiających się w różnych instytucjach pośrednictwa pracy (ofert internetowych, prasowych oraz akademickich biur karier ABK) Określenie profilu instytucji pośrednictwa pracy oraz internetowych portali pośrednictwa pracy z punktu widzenia występujących w nich ofert pracy wg zawodów oraz branż Weryfikacja, na ile kryteria klasyfikacyjne dla opisywanych ofert stosowane przez firmy zajmujące się pośrednictwem pracy pokrywają się z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności Określenie, jaki jest udział zgłoszeń indywidualnych, a jaki instytucji pośrednictwa pracy w Internecie oraz jakie instytucje pośrednictwa pracy lokują swoje oferty pracy w poszczególnych portalach pośrednictwa pracy. Monitoring obejmował zestawienie ofert pracy dla Małopolski w III kwartale 2006 roku z następujących źródeł: portale internetowe: dzienniki cotygodniowe dodatki poświęcone pracy: Gazeta Wyborcza-Praca, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska strony internetowe akademickich biur karier (ABK) uczelni wyższych w Małopolsce: Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biura Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej, Biura Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej w Krakowie, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powiatowe urzędy pracy (PUP) w Małopolsce. 5

6 Zgodnie z założeniami, występujące w badanych mediach oferty pracy zostały zestawione zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz. U. Nr 265, poz. 2644) według czterocyfrowego kodu stosowanego na oznaczenie 392 grup elementarnych. Monitoring obejmował oferty pracy w Małopolsce. Jednostką gromadzenia informacji o ofertach pracy był statystyczny podział terytorialny wydzielający podregiony NUTS-3 (w Małopolsce: miasto Kraków, podregion krakowsko-tarnowski, podregion sądecki) oraz na poziomie NUTS-4 (powiatowym). W skład podregionów wchodzą następujące powiaty: podregion nowosądecki: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, podregion krakowsko-tarnowski: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wielicki i miasto na prawach powiatu Tarnów, Osobnym podregionem jest miasto Kraków. W niniejszym raporcie zaprezentowane zostaną kolejno następujące zagadnienia: Udział ofert pracy w monitorowanych instytucjach pośrednictwa pracy Struktura ofert pracy według zawodów Branże, w których poszukiwani są pracownicy Charakterystyka instytucji zamieszczających oferty pracy Podregiony Małopolski oraz powiaty województwa małopolskiego, w których poszukiwani są pracownicy Współwystępowanie ofert pracy Profile poszczególnych mediów Wskaźnik udziału zawodu w poszczególnych instytucjach pośrednictwa pracy Charakterystyka niezidentyfikowanych ofert pracy. Niezwykle istotne uzupełnienie prezentowanych w raporcie danych stanowi Aneks, który zawiera szczegółowe informacje dla wszystkich monitorowanych stanowisk pracy. Aneks jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Metodologia Zanim przystąpimy do analizy monitorowanych ofert pracy, należy wyjaśnić, w jaki sposób została skonstruowana ostateczna baza danych w formacie SPSS. 6

7 Pierwszym, niejako najważniejszym etapem, było kodowanie danych, tj. ofert pracy pojawiających się w objętych badaniem mediach, gdzie ogłoszenia z każdego medium zostały zakodowane w oddzielnym arkuszu danych. Zgodnie z przyjętym projektem badawczym struktura zbieranych danych wyglądała następująco: a) P1 oferty pracy Główną jednostką analizy (zmienną niezależną) były oferty pracy w Małopolsce. Zmienna mierzona była na poziomie nominalnym. Pozostałe jednostki gromadzenia informacji: b) M1 typ medium/instytucji, w której ulokowana została oferta pracy c) T typ instytucji poszukującej pracownika d) HR nazwa instytucji pośrednictwa pracy e) B branża f) R1 podregiony NUTS-3 (podregiony Małopolski) g) R2 podregion na poziomie NUTS-4 (powiatowym) h) D1 - D7 dane firmy. Kodowane były następujące dane firmy: nazwa, numer referencyjny ogłoszenia oraz dane teleadresowe firmy. Dane te pozwoliły na identyfikację tożsamych ofert pracy pojawiających się w różnych mediach. Stanowiły one podstawę przy tworzeniu zmiennych mówiących o nakładaniu się tych samych ofert pracy w poszczególnych mediach. Zbieranie materiału empirycznego obejmowało III kwartał i odbywało się od lipca do końca września 2006 roku. Kolejnym etapem była redukcja powtarzających się ofert pracy w każdym z 13 monitorowanych źródeł. Przy redukcji tożsamych ogłoszeń zastosowane zostały następujące kryteria: nazwa stanowiska pracy, nazwa firmy pośredniczącej, nazwa firmy zatrudniającej pracownika wraz z wszelkimi jej danymi (numer telefonu, adres , adres strony WWW itp.), następnie podregion, w którym planowane jest zatrudnienie pracownika oraz numer referencyjny ogłoszenia. Dzięki temu zredukowanych zostało 2969 powtarzających się ofert pracy. W kolejnym etapie, połączone zostały wszystkie pliki dla poszczególnych mediów w bazę zbiorczą, a następnie przy zastosowaniu powyższych kryteriów zredukowane zostały kolejne, powtarzające się oferty pracy. Na tym etapie, po połączeniu wszystkich danych z mediów, usunięto kolejną część powtarzających się ofert pracy Należy zaznaczyć, że w przypadku, kiedy nie mieliśmy jednoznacznych przesłanek, iż porównywane ogłoszenia umieszczone w różnych mediach dotyczą dokładnie tego samego stanowiska, oferty takie zostały zaklasyfikowane jak dwie różne. W trakcie tworzenia bazy danych zostało wyłonionych, a następnie usuniętych, 4470 powtarzających się ogłoszeń. W efekcie końcowym otrzymaliśmy dane dotyczące różnych ofert pracy. Tak skonstruowana baza pomogła nam precyzyjnie ustalić, ilu pracowników za pośrednictwem monitorowanych mediów poszukują przedsiębiorcy na małopolskim rynku pracy. 7

8 W celu ujednolicenia sposobu interpretacji zaprezentowanych w raporcie danych, zdefiniujemy kluczowe pojęcia, którymi posługujemy się w niniejszym opracowaniu. Monitorowanie media używając tego terminu w raporcie mamy na myśli objęte badaniem następujące źródła ofert pracy: portale internetowe: dzienniki cotygodniowe dodatki poświęcone pracy: Gazeta Wyborcza-Praca, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska strony internetowe akademickich biur karier (ABK) uczelni wyższych w Małopolsce: Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biura Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej, Biura Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej w Krakowie, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytucje pośrednictwa pracy oznaczają wszelkiego typu instytucje (związane zarówno z sektorem państwowym, jak i prywatnym), które zajmują się pośrednictwem pracy oraz rekrutacją pracowników dla podmiotów zewnętrznych. Branża oznacza ogół przedsiębiorstw podobnych pod względem głównego profilu wytwarzanych wyrobów lub usług. Przy konstruowaniu klasyfikacji branż dla potrzeb niniejszych badań oparto się w znaczniej mierze na konstruktach pojęciowych występujących w badanych mediach. Specyfika badań opartych na źródłach wtórnych uniemożliwia dokonywanie własnych kategoryzacji, bowiem musimy się opierać na dostępnym materiale empirycznym. Podstawę do charakterystyki popytu na określone zawody na małopolskim rynku pracy stanowić będzie Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS) to pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy, który grupuje poszczególne zawody i specjalności w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Jest ona wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności), z uwzględnieniem dwóch aspektów kwalifikacji: poziomu i specjalizacji. Poziom kwalifikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności, wynikającej ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług. Wymienione kryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie. 8

9 W efekcie struktura klasyfikacji obejmuje: 10 grup wielkich, 30 grup dużych (jako wewnętrzny podział grup wielkich), 116 grup średnich (jako wewnętrzny podział grup dużych) i 392 grupy elementarne (jako wewnętrzny podział grup średnich), natomiast grupy elementarne obejmują 1707 zawodów i specjalności. Tak skonstruowana klasyfikacja stanowi podstawowe narzędzie w zakresie polityki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W naszych badaniach analiza dostępnych na małopolskim rynku pracy ofert pracy przeprowadzona zostanie na poziomie grup wielkich oraz grup elementarnych. 9

10 WNIOSKI Adresatami wniosków zawartych w niniejszym raporcie są: poszukujący pracy znajdą tu informacje, gdzie najefektywniej znaleźć interesujący ich typ ofert pracy. We wnioskach określono profile mediów oraz zakres ofert pracy w PUP wg branż, zawodów i powiatów powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski znajdą tu wskazówki, jak efektywnie wykorzystać media do udostępniania ofert pracy, a przez to promować swoje usługi i poprawiać wizerunek w oczach klientów zarówno pracodawców, jak i bezrobotnych i poszukujących pracy doradcy zawodowi znajdą tu wiadomości o zależności między korzystaniem z mediów publikujących oferty pracy, a efektywnością poszukiwania pracy w różnych zawodach i branżach. Ponadto wnioski zawarte w raporcie mogą być przydatnym narzędziem w pracy doradcy zawodowego, który wykorzystując informacje z raportu, może ukierunkować poszukiwania osób, chcących podjąć zatrudnienie media raport zawiera informacje o udziale poszczególnych tytułów prasowych i portali internetowych w rynku ogłoszeń o ofertach pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie badanie to jest przyczynkiem do stałego monitoringu ofert pracy na małopolskim rynku pracy zakresowo szerszego niż monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany według zaleceń metodologicznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 10

11 Wnioski Adresaci W III kwartale 2006 roku w objętych monitoringiem mediach ukazało się ofert pracy dotyczących województwa małopolskiego. W tym samym okresie w małopolskich powiatowych urzędach pracy pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na pracowników, co stanowiło 43% łącznej puli analizowanych ofert. Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Media Szerzej na ten temat: str. 16 Blisko co trzecia oferta pracy została zamieszczona w Dodatku Praca Gazety Wyborczej, niemalże co czwarta na stronach portalu internetowego co piąte ogłoszenie o pracę można było odnaleźć w Dodatku Praca Dziennika Polskiego, zaś częściej niż co dziesiąte w Dodatku Praca Gazety Krakowskiej. Na kolejnych pozycjach, pod względem ilości zamieszczonych ofert pracy, znalazły się następujące portale internetowe: (7%), (6,4%), (4%), (1,4%). Najniższym udziałem ofert pracy charakteryzują się strony internetowe akademickich biur karier (łącznie 5 portali ABK obejmowało 4% ofert). Media Szerzej na ten temat: str W monitorowanych mediach najbardziej poszukiwanymi pracownikami byli handlowcy-agenci do spraw sprzedaży, dotyczy ich bowiem częściej niż co 10 oferta pracy. Nieco mniej ukazujących się ogłoszeń o pracę skierowanych było do specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania (7%), zaś niemal 6% do sprzedawców i demonstratorów. W powiatowych urzędach pracy największa ilość ofert pracy adresowana jest do tzw. sprzedawców i demonstratorów (10%), 7% do pracowników biurowych, 5% do gospodarzy budynków. Zwraca uwagę wysoki odsetek ofert pracy kierowanych do różnych kategorii pracowników budowlanych (ok. 13%). Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str Porównując strukturę ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy z ofertami ulokowanymi w monitorowanych mediach widoczne są znaczne różnice w popycie na poszczególne grupy zawodowe. W powiatowych urzędach pracy dominują oferty pracy przeznaczone dla robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników przy pracach prostych oraz pracowników biurowych, zaś wśród ofert pracy w monitorowanych mediach znacznie większy udział stanowią ogłoszenia skierowane dla specjalistów i kadry zarządzającej. Stąd osoby szukające pracy na wyższych stanowiskach (jako technicy, średni personel, specjaliści czy managerowie), gdzie wymagane są wyższe kompetencje zawodowe, mają większą szansę na znalezienie ofert pracy w portalach internetowych, akademickich biurach karier czy w prasie, niż korzystając z pośrednictwa powiatowych urzędów pracy. Z kolei pracownicy przemysłowi, rzemieślnicy czy pracownicy przy tzw. pracach prostych znajdą więcej ofert pracy w powiatowych urzędach pracy. 11 Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Media Szerzej na ten temat: str

12 Wnioski Adresaci W monitorowanych mediach ponad połowa miejsc pracy oferowana była na terenie Krakowa. Porównując ilość ofert pracy w monitorowanych mediach z ilością ofert pracy w PUP dla każdego powiatu z osobna można zaobserwować, że liczba ofert pracy dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego* oraz Nowego Sącza jest około dwa razy większa w mediach niż w PUP-ach. Z kolei dla pozostałych powiatów Małopolski większa ilość ofert pracy dostępna jest w urzędach pracy. Zatem mieszkańcy Krakowa, Tarnowa i powiatu tarnowskiego oraz Nowego Sącza większą szansę na znalezienie oferty pracy mają w Internecie bądź w prasie, zaś mieszkańcy pozostałych powiatów więcej propozycji pracy otrzymają w urzędzie pracy. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Media Szerzej na ten temat: str Zdecydowana większość ofert pracy zamieszczona została samodzielnie przez firmy, które pragną zatrudnić pracowników (76%), natomiast 24% ogłoszeń zostało ulokowanych w badanych mediach za pośrednictwem instytucji pośrednictwa pracy. Dlatego wydaje się, że ważnym źródłem poszukiwania pracy jest korzystanie z profesjonalnych agencji pośrednictwa pracy, a jak wynika z naszych badań, realizowanych wśród osób bezrobotnych jest niemalże niewykorzystywana**. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str Jedynie 6 powiatowych urzędów pracy z terenu Małopolski udostępniło oferty pracy w objętych monitoringiem mediach. Powiatowe urzędy pracy udostępniają oferty pracy głównie w Dodatku Praca Gazety Krakowskiej (81%) i w Dodatku Praca Dziennika Polskiego (19,5%). Oferty zamieszczone przez nie w mediach stanowią zaledwie 6% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych przez instytucje pośrednictwa pracy. Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Szerzej na ten temat: str Dla firm samodzielnie rekrutujących pracowników najbardziej popularnym medium okazał się Dodatek Praca Gazety Wyborczej (40%), co czwartą ofertę pracy umieszczali oni w Dodatku Praca Dziennika Polskiego, nieco mniejszą popularnością cieszył się Dodatek Praca Gazety Krakowskiej (13%). Inną strategię poszukiwania pracowników obrały instytucje pośrednictwa pracy, które rozpowszechniały oferty pracy głównie przez Internet, gdzie ponad połowa udostępniona była na stronach Doradcy zawodowi Media Szerzej na ten temat: str * Informacja o powiecie tarnowskim grodzkim i ziemskim, została zaprezentowana w ramach jednej kategorii, gdyż dostarczone dane o ofertach pracy z PUP, dla powiatu tarnowskiego były połączone. ** Raport z badań wśród osób bezrobotnych realizowany w ramach projektu Obserwator gospodarczy diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy, 12

13 Wnioski Adresaci Zdecydowana większość ofert pracy (91,5%) pojawiła się wyłącznie w jednym medium. Jedynie w 8,5% przypadków ta sama oferta pracy zamieszczona została w większej ilości mediów. Dlatego bardzo ważne jest, aby przy poszukiwaniu pracy nie ograniczać się wyłącznie do jednego źródła, bowiem pracodawcy rzadko korzystają z wielu kanałów pośrednictwa pracy. Najbardziej intensywnie poszukiwaną grupą zawodową są pracownicy budowlani. Okazuje się, że częściej niż co dziesiąta oferta pracy dostępna równolegle w co najmniej trzech mediach dotyczy zatrudnienia robotników pomocniczych w budownictwie, betoniarzy, murarzy i pokrewnych czy też robotników budowy dróg i pokrewnych. Małopolscy przedsiębiorcy z niewiele mniejszą intensywnością poszukują także przedstawicieli handlowych (9%) oraz specjalistów ds. informatyki (8%). Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str Za pośrednictwem portali internetowych najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi są technicy i inny średni personel (28%) oraz specjaliści (27%). W grupie tzw. średniego personelu technicznego, największy odsetek ofert pracy adresowany jest do przedstawicieli handlowych. Wśród specjalistów najbardziej liczną grupę stanowią specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania, informatycy oraz inżynierowie. Należy dodać, że za pośrednictwem Internetu często również poszukuje się sprzedawców, pracowników biurowych" oraz osób do zatrudnienia na najwyższym szczeblu zarządzania kierowników zewnętrznych bądź wewnętrznych jednostek organizacyjnych. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str , , W ogłoszeniach prasowych co piąta oferta pracy adresowana jest do techników i innego średniego personelu głównie do przedstawicieli handlowych, zaś 18% do specjalistów. 16% ogłoszeń kierowanych jest do pracowników usług osobistych i sprzedaży (np. do sprzedawców, pracowników usług domowych i gastronomicznych czy osób zajmujących się usługami kosmetyczno-fryzjerskimi). Również w prasie znajduje się duża ilość ofert dla robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników przy pracach prostych. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Media Szerzej na ten temat: str , , Akademickie biura karier pod względem struktury ofert pracy odbiegają wyraźnie od pozostałych grup, bowiem ponad połowa ogłoszeń adresowana jest do specjalistów, co piąte do techników i innego średniego personelu, zaś 8% do osób kandydujących na stanowiska kierownicze. Podkreślić należy, że we wszystkich tych grupach zawodowych zdecydowanie więcej ofert pracy dostępnych jest w innych mediach. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Media Szerzej na ten temat: str , ,

14 Wnioski Adresaci Przeglądając strony internetowe wydaje się, że znajduje się tam znacznie więcej ofert pracy niż w prasie. Wynika to z faktu, iż w poszczególnych portalach internetowych kilkakrotnie zamieszczane jest to samo ogłoszenie, tym samym podana w statystykach portali liczba ofert pracy nie odzwierciedla rzeczywistej ilości oferowanych miejsc pracy. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi W ogłoszeniach internetowych znajduje się znacznie więcej informacji charakteryzujących poszczególne miejsce pracy niż w prasie. Równie szczegółowe są duże ogłoszenia prasowe zamieszczane na stronach monitorowanych dzienników. Natomiast znacznie mniej informacji znajduje się w ogłoszeniach drobnych. Przeglądanie ofert umieszczonych w portalach internetowych ma tę dodatkową zaletę, że w bardzo łatwy sposób (najczęściej poprzez udostępnione linki) można zapoznać się z profilem firmy oferującej pracę. Natomiast w ofertach prasowych często nazwa firmy w ogóle nie jest podawana. Oferty zamieszczane przez agencje pośrednictwa pracy zawierają najczęściej precyzyjną charakterystykę zarówno samego stanowiska pracy, jak i oferującej je firmy. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi 14

15 I. UDZIAŁ OFERT PRACY W MONITOROWANYCH INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA PRACY Przyjrzyjmy się zatem bliżej strukturze ofert pracy występujących na małopolskim rynku pracy. Zacznijmy od ogólnej charakterystyki ilościowej. Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały dane na temat ilości ofert pracy dotyczących województwa małopolskiego dostępnych w powiatowych urzędach pracy oraz w analizowanych mediach (portalach internetowych, stronach internetowych akademickich biur karier oraz dodatkach Praca w lokalnych dziennikach). Wykres 1 Liczba ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce oraz w monitorowanych mediach Liczba ofert pracy dostępnych w Powiatowych Urzędach Pracy w Małopolsce oraz w monitorowanych mediach 57,26% ,74% Oferty pracy dostępne w PUP Oferty pracy dostępne w mediach 15

16 W III kwartale 2006 roku w objętych monitoringiem mediach ukazało się ofert pracy dotyczących województwa małopolskiego. W tym samym okresie w małopolskich powiatowych urzędach pracy pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na pracowników, czyli o 14% mniej niż w monitorowanych źródłach. Porównując ilość ofert pracy dostępnych we wspomnianych instytucjach pośrednictwa pracy z ofertami zamieszczonymi w badanych mediach, musimy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić liczby ofert pracy nakładających się, tj. umieszczonych równocześnie w obu źródłach, bowiem ta sama oferta mogła pojawić się zarówno w badanych mediach, jak i w urzędach pracy. Charakterystykę struktury popytu na określone zawody i specjalności na małopolskim rynku pracy zacznijmy od analizy ogłoszeń o pracę w mediach. Kolejny wykres prezentuje ilość ofert pracy pojawiających się w poszczególnych źródłach. Przy analizie poniższych danych musimy pamiętać, że ta sama oferta pracy mogła zostać zamieszczona w więcej niż w jednym źródle, stąd procenty nie sumują się do 100. W dalszej części raportu dookreślony został stopień nakładania się tożsamych ofert pracy, pojawiających się w ramach różnych instytucji. Zanim zapoznamy się z tymi danymi, przyjrzyjmy się charakterystyce monitorowanych mediów pod względem ilości pojawiających się w nich ofert pracy. Wykres 2 Rodzaj medium, w którym zamieszczono ofertę pracy Rodzaj medium, w którym zamieszczono ofertę pracy Biuro Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej w Krakowie Akademickie Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Biuro Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego Dodatek Praca - Gazeta Krakowska Dodatek Praca - Dziennik Polski Dodatek Praca - Gazeta Wyborcza

17 Jak wskazują wyniki analizy, blisko co trzecia oferta pracy została zamieszczona w Dodatku Praca Gazety Wyborczej (7140 ofert pracy), niemalże co czwarta na stronach portalu internetowego (5145 ofert pracy), co piąte ogłoszenie o pracę można było odnaleźć w Dodatku Praca Dziennika Polskiego (4402 ofert pracy), zaś częściej niż co dziesiąte w Dodatku Praca Gazety Krakowskiej (2491 ofert pracy). Na kolejnych pozycjach, pod względem ilości zamieszczonych ofert pracy, znalazły się następujące portale internetowe: (7% 1474 ofert pracy), (6,4% 1400 ofert pracy), (4% 960 ofert pracy), (1,4% 311 ofert pracy). Widoczny jest relatywnie wysoki udział ogłoszeń o pracę w lokalnej prasie, w porównaniu do ilości ofert dostępnych w Internecie. Dane te pokrywają się z wynikami badań przeprowadzanych wśród małopolskich przedsiębiorców, którzy szukając pracowników częściej zamieszczają oferty pracy w prasie (30% przedsiębiorstw), niż w Internecie (22% firm). Pamiętać też należy, że mimo, iż w Internecie pojawia się wiele ofert pracy, to są to bardzo często te same oferty, pojawiające się z częstotliwością raz na tydzień, a niekiedy nawet codziennie. Zwraca uwagę fakt, że najniższym udziałem ofert pracy charakteryzują się strony internetowe akademickich biur karier, w których poszukiwanych było w III kwartale 2006 roku 899 pracowników co stanowi jedynie 4% ofert pracy w analizowanych mediach. Owa niska ilość ogłoszeń o pracę wynika zapewne z faktu, iż na uczelniach wyższych pracodawcy poszukują raczej dobrze wykształconych specjalistów, na których jest znacznie mniejsze zapotrzebowanie niż na pozostałe grupy zawodowe. Jeśli porównamy ilość ogłoszeń o pracę zamieszczonych na stronach akademickich biur karier, można zaobserwować, że na pierwszej pozycji znajduje się Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego (311 ofert pracy co daje zaledwie 1,4% udziału w ogólnej ilości ofert pracy), na ostatniej zaś Biuro Karier Akademii Rolniczej (59 ofert pracy 0,3%). 17

18 18

19 II. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W tej części raportu przyjrzymy się strukturze ofert pracy zamieszczonych we wszystkich monitorowanych instytucjach pośrednictwa pracy według zawodu, a następnie porównamy popyt na określone zawody i specjalności w monitorowanych mediach z ofertami pracy dostępnymi w powiatowych urzędach pracy Charakterystyka ofert pracy dostępnych w monitorowanych mediach Zacznijmy od scharakteryzowania popytu na określone grupy zawodowe w badanych mediach, tj.: prasie, portalach internetowych oraz stronach internetowych akademickich biur karier. Wykres 3 Oferowane stanowiska pracy (grupy wielkie) Oferowane stanowiska pracy (grupy wielkie) Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,2% 52 Brak nazwy stanowiska 2,6% 560 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,5% 990 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy Pracownicy przy pracach prostych Pracownicy biurowi 6,6% ,0% ,9% 1731 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 11,4% 2490 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Specjaliści Technicy i inny średni personel 13,6% ,4% ,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Wartości 19

20 Jak można zaobserwować, największa ilość, obejmująca 24% zaoferowanych miejsc pracy (5171 ofert), dotyczy grupy techników i innego średniego personelu, z kolei nieznacznie mniejszą kategorię tworzą oferty pracy adresowane do specjalistów (23%). Częściej niż co dziesiąta oferta pracy zorientowana jest na znalezienie pracowników usług osobistych i sprzedawców (14%) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (11%). Wyraźnie mniej propozycji otrzymały osoby szukające zatrudnienia w charakterze pracownika biurowego (8%), pracowników przy pracach prostych (7%), na stanowiskach kierowniczych (7%), czy też operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (5%). Zaledwie 0,2% ofert pracy objęło grupę rolników, ogrodników, leśników i rybaków. Należy podkreślić, że niespełna 3% (560) stanowią oferty, w których nie było wyraźnie wskazane stanowisko pracy. W treści tego typu ogłoszeń najczęściej pojawiały określenia, mówiące że pracodawcy poszukują następujących pracowników: komunikatywnych, kreatywnych, młodego operatywnego, mężczyznę, samodzielnych, młodych, emeryta, czterdziestoletnich, osoby z doświadczeniem, bądź oferują: atrakcyjną pracę, pracę dorywczą, pracę umysłową, pracę od zaraz. Tego typu ogłoszenia najczęściej pojawiały się w monitorowanej prasie. Osoby prowadzące w PUP pośrednictwo pracy oraz odpowiedzialne za racjonalną, dostosowaną do potrzeb małopolskiego rynku pracy ofertę szkoleniową, a przede wszystkim osoby szukające pracy, są szczególnie zainteresowane konkretnymi ofertami zatrudnienia. Stąd w tej części rozważań zamieszczamy tabelę, która prezentuje szczegółowy od strony ilościowej i jakościowej wykaz poszukiwanych w Małopolsce pracowników według zawodów i specjalności (które dla potrzeb niniejszej analizy zostały zaklasyfikowane wg sześciocyfrowego kodu, zgodnie z KZiS). W najliczniejszej, ulokowanej na końcu tabeli, kategorii Pozostałe zawody umieściliśmy te oferty pracy, w których było mniej niż 100 stanowisk pracy. 20

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów 2012

Barometr zawodów 2012 2012 Barometr zawodów 2012 Barometr zawodów Raport podsumowujący drugą edycję badania Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 0 ROKU OPOLE, kwiecień 0 Spis treści Wstęp..... Bezrobotni według zawodów..... Napływ bezrobocia..... Długotrwałe bezrobocie w zawodach.....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW 1 CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW Dokument został opracowany przy współpracy firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo