Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006"

Transkrypt

1 Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

2 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Copyright Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN Druk: Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, Kraków 2

3 Spis treści WSTĘP 5 WNIOSKI 10 I. UDZIAŁ OFERT PRACY W MONITOROWANYCH INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA PRACY 15 II. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Charakterystyka ofert pracy dostępnych w monitorowanych mediach Charakterystyka ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy Dostępne oferty pracy a struktura zatrudnienia w małopolskich przedsiębiorstwach 50 III. BRANŻE, W KTÓRYCH POSZUKIWANI SĄ PRACOWNICY 57 IV. CHARKTERYSTKA INSTYTUCJI ZAMIESZCZAJĄCYCH OFERTY PRACY 63 V. PODREGIONY, W KTÓRYCH POSZUKIWANI SĄ PRACOWNICY Pracownicy poszukiwani za pośrednictwem mediów Pracownicy poszukiwani za pośrednictwem urzędów pracy 79 VI. WSPÓŁWYSTĘPOWANIE OFERT PRACY Stopień nakładania się ofert pracy w monitorowanych mediach Wskaźnik intensywności nakładania się ofert pracy 90 VII. PROFILE POSZCZEGÓLNYCH MEDIÓW Profil portali internetowych Profil strony Profil strony Profil strony Profil strony Profil strony Profil Dodatków Praca w dziennikach Profil Dodatku Praca w Gazecie Wyborczej Profil Dodatku Praca w Dzienniku Polskim Profil Dodatku Praca w Gazecie Krakowskiej Profil akademickich biur karier Strony Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie Strony Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego 101 3

4 Strony Biura Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej Strony Biura Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej Strony Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej 102 VIII. WSKAŹNIK UDZIAŁU ZAWODU W POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA PRACY 111 IX. CHARAKTERYSTYKA NIEZIDENTYFIKOWANYCH OFERT PRACY 115 Spis tabel 119 Spis wykresów 123 4

5 WSTĘP Problematyka badawcza Zgodnie z założeniami, podstawowym celem monitoringu było zebranie informacji o ofertach pracy występujących na małopolskim rynku pracy, a w szczególności: Określenie struktury ofert pracy według zawodów we wszystkich objętych badaniem instytucjach pośrednictwa pracy Opracowanie systemu wag, które będą odwzorowywać udział ofert pracy dla danych zawodów w badanych instytucjach pracy Określenie stopnia wzajemnego nakładania się tych samych ofert pracy pojawiających się w różnych instytucjach pośrednictwa pracy (ofert internetowych, prasowych oraz akademickich biur karier ABK) Określenie profilu instytucji pośrednictwa pracy oraz internetowych portali pośrednictwa pracy z punktu widzenia występujących w nich ofert pracy wg zawodów oraz branż Weryfikacja, na ile kryteria klasyfikacyjne dla opisywanych ofert stosowane przez firmy zajmujące się pośrednictwem pracy pokrywają się z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności Określenie, jaki jest udział zgłoszeń indywidualnych, a jaki instytucji pośrednictwa pracy w Internecie oraz jakie instytucje pośrednictwa pracy lokują swoje oferty pracy w poszczególnych portalach pośrednictwa pracy. Monitoring obejmował zestawienie ofert pracy dla Małopolski w III kwartale 2006 roku z następujących źródeł: portale internetowe: dzienniki cotygodniowe dodatki poświęcone pracy: Gazeta Wyborcza-Praca, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska strony internetowe akademickich biur karier (ABK) uczelni wyższych w Małopolsce: Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biura Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej, Biura Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej w Krakowie, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powiatowe urzędy pracy (PUP) w Małopolsce. 5

6 Zgodnie z założeniami, występujące w badanych mediach oferty pracy zostały zestawione zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz. U. Nr 265, poz. 2644) według czterocyfrowego kodu stosowanego na oznaczenie 392 grup elementarnych. Monitoring obejmował oferty pracy w Małopolsce. Jednostką gromadzenia informacji o ofertach pracy był statystyczny podział terytorialny wydzielający podregiony NUTS-3 (w Małopolsce: miasto Kraków, podregion krakowsko-tarnowski, podregion sądecki) oraz na poziomie NUTS-4 (powiatowym). W skład podregionów wchodzą następujące powiaty: podregion nowosądecki: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, podregion krakowsko-tarnowski: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wielicki i miasto na prawach powiatu Tarnów, Osobnym podregionem jest miasto Kraków. W niniejszym raporcie zaprezentowane zostaną kolejno następujące zagadnienia: Udział ofert pracy w monitorowanych instytucjach pośrednictwa pracy Struktura ofert pracy według zawodów Branże, w których poszukiwani są pracownicy Charakterystyka instytucji zamieszczających oferty pracy Podregiony Małopolski oraz powiaty województwa małopolskiego, w których poszukiwani są pracownicy Współwystępowanie ofert pracy Profile poszczególnych mediów Wskaźnik udziału zawodu w poszczególnych instytucjach pośrednictwa pracy Charakterystyka niezidentyfikowanych ofert pracy. Niezwykle istotne uzupełnienie prezentowanych w raporcie danych stanowi Aneks, który zawiera szczegółowe informacje dla wszystkich monitorowanych stanowisk pracy. Aneks jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Metodologia Zanim przystąpimy do analizy monitorowanych ofert pracy, należy wyjaśnić, w jaki sposób została skonstruowana ostateczna baza danych w formacie SPSS. 6

7 Pierwszym, niejako najważniejszym etapem, było kodowanie danych, tj. ofert pracy pojawiających się w objętych badaniem mediach, gdzie ogłoszenia z każdego medium zostały zakodowane w oddzielnym arkuszu danych. Zgodnie z przyjętym projektem badawczym struktura zbieranych danych wyglądała następująco: a) P1 oferty pracy Główną jednostką analizy (zmienną niezależną) były oferty pracy w Małopolsce. Zmienna mierzona była na poziomie nominalnym. Pozostałe jednostki gromadzenia informacji: b) M1 typ medium/instytucji, w której ulokowana została oferta pracy c) T typ instytucji poszukującej pracownika d) HR nazwa instytucji pośrednictwa pracy e) B branża f) R1 podregiony NUTS-3 (podregiony Małopolski) g) R2 podregion na poziomie NUTS-4 (powiatowym) h) D1 - D7 dane firmy. Kodowane były następujące dane firmy: nazwa, numer referencyjny ogłoszenia oraz dane teleadresowe firmy. Dane te pozwoliły na identyfikację tożsamych ofert pracy pojawiających się w różnych mediach. Stanowiły one podstawę przy tworzeniu zmiennych mówiących o nakładaniu się tych samych ofert pracy w poszczególnych mediach. Zbieranie materiału empirycznego obejmowało III kwartał i odbywało się od lipca do końca września 2006 roku. Kolejnym etapem była redukcja powtarzających się ofert pracy w każdym z 13 monitorowanych źródeł. Przy redukcji tożsamych ogłoszeń zastosowane zostały następujące kryteria: nazwa stanowiska pracy, nazwa firmy pośredniczącej, nazwa firmy zatrudniającej pracownika wraz z wszelkimi jej danymi (numer telefonu, adres , adres strony WWW itp.), następnie podregion, w którym planowane jest zatrudnienie pracownika oraz numer referencyjny ogłoszenia. Dzięki temu zredukowanych zostało 2969 powtarzających się ofert pracy. W kolejnym etapie, połączone zostały wszystkie pliki dla poszczególnych mediów w bazę zbiorczą, a następnie przy zastosowaniu powyższych kryteriów zredukowane zostały kolejne, powtarzające się oferty pracy. Na tym etapie, po połączeniu wszystkich danych z mediów, usunięto kolejną część powtarzających się ofert pracy Należy zaznaczyć, że w przypadku, kiedy nie mieliśmy jednoznacznych przesłanek, iż porównywane ogłoszenia umieszczone w różnych mediach dotyczą dokładnie tego samego stanowiska, oferty takie zostały zaklasyfikowane jak dwie różne. W trakcie tworzenia bazy danych zostało wyłonionych, a następnie usuniętych, 4470 powtarzających się ogłoszeń. W efekcie końcowym otrzymaliśmy dane dotyczące różnych ofert pracy. Tak skonstruowana baza pomogła nam precyzyjnie ustalić, ilu pracowników za pośrednictwem monitorowanych mediów poszukują przedsiębiorcy na małopolskim rynku pracy. 7

8 W celu ujednolicenia sposobu interpretacji zaprezentowanych w raporcie danych, zdefiniujemy kluczowe pojęcia, którymi posługujemy się w niniejszym opracowaniu. Monitorowanie media używając tego terminu w raporcie mamy na myśli objęte badaniem następujące źródła ofert pracy: portale internetowe: dzienniki cotygodniowe dodatki poświęcone pracy: Gazeta Wyborcza-Praca, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska strony internetowe akademickich biur karier (ABK) uczelni wyższych w Małopolsce: Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biura Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej, Biura Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej w Krakowie, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytucje pośrednictwa pracy oznaczają wszelkiego typu instytucje (związane zarówno z sektorem państwowym, jak i prywatnym), które zajmują się pośrednictwem pracy oraz rekrutacją pracowników dla podmiotów zewnętrznych. Branża oznacza ogół przedsiębiorstw podobnych pod względem głównego profilu wytwarzanych wyrobów lub usług. Przy konstruowaniu klasyfikacji branż dla potrzeb niniejszych badań oparto się w znaczniej mierze na konstruktach pojęciowych występujących w badanych mediach. Specyfika badań opartych na źródłach wtórnych uniemożliwia dokonywanie własnych kategoryzacji, bowiem musimy się opierać na dostępnym materiale empirycznym. Podstawę do charakterystyki popytu na określone zawody na małopolskim rynku pracy stanowić będzie Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS) to pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy, który grupuje poszczególne zawody i specjalności w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Jest ona wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności), z uwzględnieniem dwóch aspektów kwalifikacji: poziomu i specjalizacji. Poziom kwalifikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności, wynikającej ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług. Wymienione kryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie. 8

9 W efekcie struktura klasyfikacji obejmuje: 10 grup wielkich, 30 grup dużych (jako wewnętrzny podział grup wielkich), 116 grup średnich (jako wewnętrzny podział grup dużych) i 392 grupy elementarne (jako wewnętrzny podział grup średnich), natomiast grupy elementarne obejmują 1707 zawodów i specjalności. Tak skonstruowana klasyfikacja stanowi podstawowe narzędzie w zakresie polityki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W naszych badaniach analiza dostępnych na małopolskim rynku pracy ofert pracy przeprowadzona zostanie na poziomie grup wielkich oraz grup elementarnych. 9

10 WNIOSKI Adresatami wniosków zawartych w niniejszym raporcie są: poszukujący pracy znajdą tu informacje, gdzie najefektywniej znaleźć interesujący ich typ ofert pracy. We wnioskach określono profile mediów oraz zakres ofert pracy w PUP wg branż, zawodów i powiatów powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski znajdą tu wskazówki, jak efektywnie wykorzystać media do udostępniania ofert pracy, a przez to promować swoje usługi i poprawiać wizerunek w oczach klientów zarówno pracodawców, jak i bezrobotnych i poszukujących pracy doradcy zawodowi znajdą tu wiadomości o zależności między korzystaniem z mediów publikujących oferty pracy, a efektywnością poszukiwania pracy w różnych zawodach i branżach. Ponadto wnioski zawarte w raporcie mogą być przydatnym narzędziem w pracy doradcy zawodowego, który wykorzystując informacje z raportu, może ukierunkować poszukiwania osób, chcących podjąć zatrudnienie media raport zawiera informacje o udziale poszczególnych tytułów prasowych i portali internetowych w rynku ogłoszeń o ofertach pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie badanie to jest przyczynkiem do stałego monitoringu ofert pracy na małopolskim rynku pracy zakresowo szerszego niż monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany według zaleceń metodologicznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 10

11 Wnioski Adresaci W III kwartale 2006 roku w objętych monitoringiem mediach ukazało się ofert pracy dotyczących województwa małopolskiego. W tym samym okresie w małopolskich powiatowych urzędach pracy pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na pracowników, co stanowiło 43% łącznej puli analizowanych ofert. Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Media Szerzej na ten temat: str. 16 Blisko co trzecia oferta pracy została zamieszczona w Dodatku Praca Gazety Wyborczej, niemalże co czwarta na stronach portalu internetowego co piąte ogłoszenie o pracę można było odnaleźć w Dodatku Praca Dziennika Polskiego, zaś częściej niż co dziesiąte w Dodatku Praca Gazety Krakowskiej. Na kolejnych pozycjach, pod względem ilości zamieszczonych ofert pracy, znalazły się następujące portale internetowe: (7%), (6,4%), (4%), (1,4%). Najniższym udziałem ofert pracy charakteryzują się strony internetowe akademickich biur karier (łącznie 5 portali ABK obejmowało 4% ofert). Media Szerzej na ten temat: str W monitorowanych mediach najbardziej poszukiwanymi pracownikami byli handlowcy-agenci do spraw sprzedaży, dotyczy ich bowiem częściej niż co 10 oferta pracy. Nieco mniej ukazujących się ogłoszeń o pracę skierowanych było do specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania (7%), zaś niemal 6% do sprzedawców i demonstratorów. W powiatowych urzędach pracy największa ilość ofert pracy adresowana jest do tzw. sprzedawców i demonstratorów (10%), 7% do pracowników biurowych, 5% do gospodarzy budynków. Zwraca uwagę wysoki odsetek ofert pracy kierowanych do różnych kategorii pracowników budowlanych (ok. 13%). Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str Porównując strukturę ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy z ofertami ulokowanymi w monitorowanych mediach widoczne są znaczne różnice w popycie na poszczególne grupy zawodowe. W powiatowych urzędach pracy dominują oferty pracy przeznaczone dla robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników przy pracach prostych oraz pracowników biurowych, zaś wśród ofert pracy w monitorowanych mediach znacznie większy udział stanowią ogłoszenia skierowane dla specjalistów i kadry zarządzającej. Stąd osoby szukające pracy na wyższych stanowiskach (jako technicy, średni personel, specjaliści czy managerowie), gdzie wymagane są wyższe kompetencje zawodowe, mają większą szansę na znalezienie ofert pracy w portalach internetowych, akademickich biurach karier czy w prasie, niż korzystając z pośrednictwa powiatowych urzędów pracy. Z kolei pracownicy przemysłowi, rzemieślnicy czy pracownicy przy tzw. pracach prostych znajdą więcej ofert pracy w powiatowych urzędach pracy. 11 Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Media Szerzej na ten temat: str

12 Wnioski Adresaci W monitorowanych mediach ponad połowa miejsc pracy oferowana była na terenie Krakowa. Porównując ilość ofert pracy w monitorowanych mediach z ilością ofert pracy w PUP dla każdego powiatu z osobna można zaobserwować, że liczba ofert pracy dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego* oraz Nowego Sącza jest około dwa razy większa w mediach niż w PUP-ach. Z kolei dla pozostałych powiatów Małopolski większa ilość ofert pracy dostępna jest w urzędach pracy. Zatem mieszkańcy Krakowa, Tarnowa i powiatu tarnowskiego oraz Nowego Sącza większą szansę na znalezienie oferty pracy mają w Internecie bądź w prasie, zaś mieszkańcy pozostałych powiatów więcej propozycji pracy otrzymają w urzędzie pracy. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Media Szerzej na ten temat: str Zdecydowana większość ofert pracy zamieszczona została samodzielnie przez firmy, które pragną zatrudnić pracowników (76%), natomiast 24% ogłoszeń zostało ulokowanych w badanych mediach za pośrednictwem instytucji pośrednictwa pracy. Dlatego wydaje się, że ważnym źródłem poszukiwania pracy jest korzystanie z profesjonalnych agencji pośrednictwa pracy, a jak wynika z naszych badań, realizowanych wśród osób bezrobotnych jest niemalże niewykorzystywana**. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str Jedynie 6 powiatowych urzędów pracy z terenu Małopolski udostępniło oferty pracy w objętych monitoringiem mediach. Powiatowe urzędy pracy udostępniają oferty pracy głównie w Dodatku Praca Gazety Krakowskiej (81%) i w Dodatku Praca Dziennika Polskiego (19,5%). Oferty zamieszczone przez nie w mediach stanowią zaledwie 6% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych przez instytucje pośrednictwa pracy. Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Szerzej na ten temat: str Dla firm samodzielnie rekrutujących pracowników najbardziej popularnym medium okazał się Dodatek Praca Gazety Wyborczej (40%), co czwartą ofertę pracy umieszczali oni w Dodatku Praca Dziennika Polskiego, nieco mniejszą popularnością cieszył się Dodatek Praca Gazety Krakowskiej (13%). Inną strategię poszukiwania pracowników obrały instytucje pośrednictwa pracy, które rozpowszechniały oferty pracy głównie przez Internet, gdzie ponad połowa udostępniona była na stronach Doradcy zawodowi Media Szerzej na ten temat: str * Informacja o powiecie tarnowskim grodzkim i ziemskim, została zaprezentowana w ramach jednej kategorii, gdyż dostarczone dane o ofertach pracy z PUP, dla powiatu tarnowskiego były połączone. ** Raport z badań wśród osób bezrobotnych realizowany w ramach projektu Obserwator gospodarczy diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy, 12

13 Wnioski Adresaci Zdecydowana większość ofert pracy (91,5%) pojawiła się wyłącznie w jednym medium. Jedynie w 8,5% przypadków ta sama oferta pracy zamieszczona została w większej ilości mediów. Dlatego bardzo ważne jest, aby przy poszukiwaniu pracy nie ograniczać się wyłącznie do jednego źródła, bowiem pracodawcy rzadko korzystają z wielu kanałów pośrednictwa pracy. Najbardziej intensywnie poszukiwaną grupą zawodową są pracownicy budowlani. Okazuje się, że częściej niż co dziesiąta oferta pracy dostępna równolegle w co najmniej trzech mediach dotyczy zatrudnienia robotników pomocniczych w budownictwie, betoniarzy, murarzy i pokrewnych czy też robotników budowy dróg i pokrewnych. Małopolscy przedsiębiorcy z niewiele mniejszą intensywnością poszukują także przedstawicieli handlowych (9%) oraz specjalistów ds. informatyki (8%). Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str Za pośrednictwem portali internetowych najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi są technicy i inny średni personel (28%) oraz specjaliści (27%). W grupie tzw. średniego personelu technicznego, największy odsetek ofert pracy adresowany jest do przedstawicieli handlowych. Wśród specjalistów najbardziej liczną grupę stanowią specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania, informatycy oraz inżynierowie. Należy dodać, że za pośrednictwem Internetu często również poszukuje się sprzedawców, pracowników biurowych" oraz osób do zatrudnienia na najwyższym szczeblu zarządzania kierowników zewnętrznych bądź wewnętrznych jednostek organizacyjnych. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str , , W ogłoszeniach prasowych co piąta oferta pracy adresowana jest do techników i innego średniego personelu głównie do przedstawicieli handlowych, zaś 18% do specjalistów. 16% ogłoszeń kierowanych jest do pracowników usług osobistych i sprzedaży (np. do sprzedawców, pracowników usług domowych i gastronomicznych czy osób zajmujących się usługami kosmetyczno-fryzjerskimi). Również w prasie znajduje się duża ilość ofert dla robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników przy pracach prostych. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Media Szerzej na ten temat: str , , Akademickie biura karier pod względem struktury ofert pracy odbiegają wyraźnie od pozostałych grup, bowiem ponad połowa ogłoszeń adresowana jest do specjalistów, co piąte do techników i innego średniego personelu, zaś 8% do osób kandydujących na stanowiska kierownicze. Podkreślić należy, że we wszystkich tych grupach zawodowych zdecydowanie więcej ofert pracy dostępnych jest w innych mediach. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Media Szerzej na ten temat: str , ,

14 Wnioski Adresaci Przeglądając strony internetowe wydaje się, że znajduje się tam znacznie więcej ofert pracy niż w prasie. Wynika to z faktu, iż w poszczególnych portalach internetowych kilkakrotnie zamieszczane jest to samo ogłoszenie, tym samym podana w statystykach portali liczba ofert pracy nie odzwierciedla rzeczywistej ilości oferowanych miejsc pracy. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi W ogłoszeniach internetowych znajduje się znacznie więcej informacji charakteryzujących poszczególne miejsce pracy niż w prasie. Równie szczegółowe są duże ogłoszenia prasowe zamieszczane na stronach monitorowanych dzienników. Natomiast znacznie mniej informacji znajduje się w ogłoszeniach drobnych. Przeglądanie ofert umieszczonych w portalach internetowych ma tę dodatkową zaletę, że w bardzo łatwy sposób (najczęściej poprzez udostępnione linki) można zapoznać się z profilem firmy oferującej pracę. Natomiast w ofertach prasowych często nazwa firmy w ogóle nie jest podawana. Oferty zamieszczane przez agencje pośrednictwa pracy zawierają najczęściej precyzyjną charakterystykę zarówno samego stanowiska pracy, jak i oferującej je firmy. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi 14

15 I. UDZIAŁ OFERT PRACY W MONITOROWANYCH INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA PRACY Przyjrzyjmy się zatem bliżej strukturze ofert pracy występujących na małopolskim rynku pracy. Zacznijmy od ogólnej charakterystyki ilościowej. Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały dane na temat ilości ofert pracy dotyczących województwa małopolskiego dostępnych w powiatowych urzędach pracy oraz w analizowanych mediach (portalach internetowych, stronach internetowych akademickich biur karier oraz dodatkach Praca w lokalnych dziennikach). Wykres 1 Liczba ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce oraz w monitorowanych mediach Liczba ofert pracy dostępnych w Powiatowych Urzędach Pracy w Małopolsce oraz w monitorowanych mediach 57,26% ,74% Oferty pracy dostępne w PUP Oferty pracy dostępne w mediach 15

16 W III kwartale 2006 roku w objętych monitoringiem mediach ukazało się ofert pracy dotyczących województwa małopolskiego. W tym samym okresie w małopolskich powiatowych urzędach pracy pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na pracowników, czyli o 14% mniej niż w monitorowanych źródłach. Porównując ilość ofert pracy dostępnych we wspomnianych instytucjach pośrednictwa pracy z ofertami zamieszczonymi w badanych mediach, musimy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić liczby ofert pracy nakładających się, tj. umieszczonych równocześnie w obu źródłach, bowiem ta sama oferta mogła pojawić się zarówno w badanych mediach, jak i w urzędach pracy. Charakterystykę struktury popytu na określone zawody i specjalności na małopolskim rynku pracy zacznijmy od analizy ogłoszeń o pracę w mediach. Kolejny wykres prezentuje ilość ofert pracy pojawiających się w poszczególnych źródłach. Przy analizie poniższych danych musimy pamiętać, że ta sama oferta pracy mogła zostać zamieszczona w więcej niż w jednym źródle, stąd procenty nie sumują się do 100. W dalszej części raportu dookreślony został stopień nakładania się tożsamych ofert pracy, pojawiających się w ramach różnych instytucji. Zanim zapoznamy się z tymi danymi, przyjrzyjmy się charakterystyce monitorowanych mediów pod względem ilości pojawiających się w nich ofert pracy. Wykres 2 Rodzaj medium, w którym zamieszczono ofertę pracy Rodzaj medium, w którym zamieszczono ofertę pracy Biuro Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej w Krakowie Akademickie Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Biuro Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego Dodatek Praca - Gazeta Krakowska Dodatek Praca - Dziennik Polski Dodatek Praca - Gazeta Wyborcza

17 Jak wskazują wyniki analizy, blisko co trzecia oferta pracy została zamieszczona w Dodatku Praca Gazety Wyborczej (7140 ofert pracy), niemalże co czwarta na stronach portalu internetowego (5145 ofert pracy), co piąte ogłoszenie o pracę można było odnaleźć w Dodatku Praca Dziennika Polskiego (4402 ofert pracy), zaś częściej niż co dziesiąte w Dodatku Praca Gazety Krakowskiej (2491 ofert pracy). Na kolejnych pozycjach, pod względem ilości zamieszczonych ofert pracy, znalazły się następujące portale internetowe: (7% 1474 ofert pracy), (6,4% 1400 ofert pracy), (4% 960 ofert pracy), (1,4% 311 ofert pracy). Widoczny jest relatywnie wysoki udział ogłoszeń o pracę w lokalnej prasie, w porównaniu do ilości ofert dostępnych w Internecie. Dane te pokrywają się z wynikami badań przeprowadzanych wśród małopolskich przedsiębiorców, którzy szukając pracowników częściej zamieszczają oferty pracy w prasie (30% przedsiębiorstw), niż w Internecie (22% firm). Pamiętać też należy, że mimo, iż w Internecie pojawia się wiele ofert pracy, to są to bardzo często te same oferty, pojawiające się z częstotliwością raz na tydzień, a niekiedy nawet codziennie. Zwraca uwagę fakt, że najniższym udziałem ofert pracy charakteryzują się strony internetowe akademickich biur karier, w których poszukiwanych było w III kwartale 2006 roku 899 pracowników co stanowi jedynie 4% ofert pracy w analizowanych mediach. Owa niska ilość ogłoszeń o pracę wynika zapewne z faktu, iż na uczelniach wyższych pracodawcy poszukują raczej dobrze wykształconych specjalistów, na których jest znacznie mniejsze zapotrzebowanie niż na pozostałe grupy zawodowe. Jeśli porównamy ilość ogłoszeń o pracę zamieszczonych na stronach akademickich biur karier, można zaobserwować, że na pierwszej pozycji znajduje się Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego (311 ofert pracy co daje zaledwie 1,4% udziału w ogólnej ilości ofert pracy), na ostatniej zaś Biuro Karier Akademii Rolniczej (59 ofert pracy 0,3%). 17

18 18

19 II. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W tej części raportu przyjrzymy się strukturze ofert pracy zamieszczonych we wszystkich monitorowanych instytucjach pośrednictwa pracy według zawodu, a następnie porównamy popyt na określone zawody i specjalności w monitorowanych mediach z ofertami pracy dostępnymi w powiatowych urzędach pracy Charakterystyka ofert pracy dostępnych w monitorowanych mediach Zacznijmy od scharakteryzowania popytu na określone grupy zawodowe w badanych mediach, tj.: prasie, portalach internetowych oraz stronach internetowych akademickich biur karier. Wykres 3 Oferowane stanowiska pracy (grupy wielkie) Oferowane stanowiska pracy (grupy wielkie) Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,2% 52 Brak nazwy stanowiska 2,6% 560 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,5% 990 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy Pracownicy przy pracach prostych Pracownicy biurowi 6,6% ,0% ,9% 1731 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 11,4% 2490 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Specjaliści Technicy i inny średni personel 13,6% ,4% ,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Wartości 19

20 Jak można zaobserwować, największa ilość, obejmująca 24% zaoferowanych miejsc pracy (5171 ofert), dotyczy grupy techników i innego średniego personelu, z kolei nieznacznie mniejszą kategorię tworzą oferty pracy adresowane do specjalistów (23%). Częściej niż co dziesiąta oferta pracy zorientowana jest na znalezienie pracowników usług osobistych i sprzedawców (14%) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (11%). Wyraźnie mniej propozycji otrzymały osoby szukające zatrudnienia w charakterze pracownika biurowego (8%), pracowników przy pracach prostych (7%), na stanowiskach kierowniczych (7%), czy też operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (5%). Zaledwie 0,2% ofert pracy objęło grupę rolników, ogrodników, leśników i rybaków. Należy podkreślić, że niespełna 3% (560) stanowią oferty, w których nie było wyraźnie wskazane stanowisko pracy. W treści tego typu ogłoszeń najczęściej pojawiały określenia, mówiące że pracodawcy poszukują następujących pracowników: komunikatywnych, kreatywnych, młodego operatywnego, mężczyznę, samodzielnych, młodych, emeryta, czterdziestoletnich, osoby z doświadczeniem, bądź oferują: atrakcyjną pracę, pracę dorywczą, pracę umysłową, pracę od zaraz. Tego typu ogłoszenia najczęściej pojawiały się w monitorowanej prasie. Osoby prowadzące w PUP pośrednictwo pracy oraz odpowiedzialne za racjonalną, dostosowaną do potrzeb małopolskiego rynku pracy ofertę szkoleniową, a przede wszystkim osoby szukające pracy, są szczególnie zainteresowane konkretnymi ofertami zatrudnienia. Stąd w tej części rozważań zamieszczamy tabelę, która prezentuje szczegółowy od strony ilościowej i jakościowej wykaz poszukiwanych w Małopolsce pracowników według zawodów i specjalności (które dla potrzeb niniejszej analizy zostały zaklasyfikowane wg sześciocyfrowego kodu, zgodnie z KZiS). W najliczniejszej, ulokowanej na końcu tabeli, kategorii Pozostałe zawody umieściliśmy te oferty pracy, w których było mniej niż 100 stanowisk pracy. 20

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Poddębice, dnia:2007-03-27 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązuje od 1 maja 2009 r.

Wykaz obowiązuje od 1 maja 2009 r. Załącznik do Uchwały nr 6/2009 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 23 marca 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Załącznik do rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 6/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Kody przejścia pomiędzy nazwami zawodów w badaniu "Barometr zawodów 2011" a Klasyfikacją Zawodów i Specjalności

Strona 1. Kody przejścia pomiędzy nazwami zawodów w badaniu Barometr zawodów 2011 a Klasyfikacją Zawodów i Specjalności Kody przejścia pomiędzy nazwami zawodów w badaniu "Barometr zawodów 2011" a Klasyfikacją Zawodów i Specjalności Nazwa zawodu do badania kod KZiS nazwa KZiS Kadra kierownicza, menedżerowie Kierownicy projektów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r. 14 229 uczn URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Załącznik do Rozporządzenia Nr 14/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 września 2011 r. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

BD CENTER CONSULTING ul. Lwowska 68 35-301 Rzeszów Tel. 017 858 12 94 Fax 017 858 12 93. mail: biuro@bdcenter-consulting.pl www.bdcenter-consulting.

BD CENTER CONSULTING ul. Lwowska 68 35-301 Rzeszów Tel. 017 858 12 94 Fax 017 858 12 93. mail: biuro@bdcenter-consulting.pl www.bdcenter-consulting. BD CENTER CONSULTING ul. Lwowska 68 35-301 Rzeszów Tel. 017 858 12 94 Fax 017 858 12 93 mail: biuro@bdcenter-consulting.pl www.bdcenter-consulting.pl NIP: 813-224-42-98 REGON: 180068930 ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7110

Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7110 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7110 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM luty 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

UKŁAD STRUKTURALNY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

UKŁAD STRUKTURALNY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa, dnia 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. UKŁAD STRUKTURALNY

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Rynek pracy ulega ciągłym zmianom ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Niektóre zawody znikają z rynku, natomiast na inne rośnie zapotrzebowanie.

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM luty 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim 2014 Raport roczny Spis treści Wstęp... 5 1. Cel opracowania... 6 2. Podstawa opracowania... 6 3. Metodologia opracowania... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w III kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w III kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w III kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin w I półroczu 2010 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin w I półroczu 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin w I półroczu 2010 roku Październik 2010 r. Spis treści Wstęp..3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Luty 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Ranking zawodów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim 2013 Raport za I półrocze Spis treści Wstęp... 5 1. Cel opracowania... 6 2. Podstawa opracowania... 6 3. Metodologia opracowania...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WRZESIEŃ 2012 1.Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE IŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE IŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Iławie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE IŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Iława 2014 Spis treści: 1. Wstęp 2. Analiza bezrobotnych według zawodów / grup zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2006 r.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2006 r. Kraków, maj 2007 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Małopolsce w 2006

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zespół ds. Obsługi Informatycznej i Analiz Statystycznych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Przedruk w całości lub

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM maj 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie lubelskim. Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie lubelskim. Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie lubelskim Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku Lublin, sierpień 2015 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa grupy elementarnych zawodów

Nazwa grupy elementarnych zawodów Agencje zatrudnienia z woj. lubelskiego, które w 2013 r. skierowały pracowników tymczasowych do pracodawców użytkowników Nazwa i dane teleadresowe agencji zatrudnienia FULL JOB Dawid Małecki Lublin ul.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2014 roku Iława 2015 Spis treści: 1. Wstęp 2. Analiza bezrobotnych według zawodów / grup zawodów 2.1 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2008 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2008 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w I półroczu 2008 roku Lubin, wrzesień 2008 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodowych)...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM kwiecieo 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

informacja sygnalna Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i powiatu leszczyńskiego

informacja sygnalna Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i powiatu leszczyńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Ul. Śniadeckich 5 64-100 Leszno Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i powiatu leszczyńskiego informacja sygnalna Leszno, sierpień 2015 Wstęp Zgodnie

Bardziej szczegółowo