Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006"

Transkrypt

1 Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

2 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Copyright Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN Druk: Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, Kraków 2

3 Spis treści WSTĘP 5 WNIOSKI 10 I. UDZIAŁ OFERT PRACY W MONITOROWANYCH INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA PRACY 15 II. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Charakterystyka ofert pracy dostępnych w monitorowanych mediach Charakterystyka ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy Dostępne oferty pracy a struktura zatrudnienia w małopolskich przedsiębiorstwach 50 III. BRANŻE, W KTÓRYCH POSZUKIWANI SĄ PRACOWNICY 57 IV. CHARKTERYSTKA INSTYTUCJI ZAMIESZCZAJĄCYCH OFERTY PRACY 63 V. PODREGIONY, W KTÓRYCH POSZUKIWANI SĄ PRACOWNICY Pracownicy poszukiwani za pośrednictwem mediów Pracownicy poszukiwani za pośrednictwem urzędów pracy 79 VI. WSPÓŁWYSTĘPOWANIE OFERT PRACY Stopień nakładania się ofert pracy w monitorowanych mediach Wskaźnik intensywności nakładania się ofert pracy 90 VII. PROFILE POSZCZEGÓLNYCH MEDIÓW Profil portali internetowych Profil strony Profil strony Profil strony Profil strony Profil strony Profil Dodatków Praca w dziennikach Profil Dodatku Praca w Gazecie Wyborczej Profil Dodatku Praca w Dzienniku Polskim Profil Dodatku Praca w Gazecie Krakowskiej Profil akademickich biur karier Strony Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie Strony Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego 101 3

4 Strony Biura Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej Strony Biura Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej Strony Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej 102 VIII. WSKAŹNIK UDZIAŁU ZAWODU W POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA PRACY 111 IX. CHARAKTERYSTYKA NIEZIDENTYFIKOWANYCH OFERT PRACY 115 Spis tabel 119 Spis wykresów 123 4

5 WSTĘP Problematyka badawcza Zgodnie z założeniami, podstawowym celem monitoringu było zebranie informacji o ofertach pracy występujących na małopolskim rynku pracy, a w szczególności: Określenie struktury ofert pracy według zawodów we wszystkich objętych badaniem instytucjach pośrednictwa pracy Opracowanie systemu wag, które będą odwzorowywać udział ofert pracy dla danych zawodów w badanych instytucjach pracy Określenie stopnia wzajemnego nakładania się tych samych ofert pracy pojawiających się w różnych instytucjach pośrednictwa pracy (ofert internetowych, prasowych oraz akademickich biur karier ABK) Określenie profilu instytucji pośrednictwa pracy oraz internetowych portali pośrednictwa pracy z punktu widzenia występujących w nich ofert pracy wg zawodów oraz branż Weryfikacja, na ile kryteria klasyfikacyjne dla opisywanych ofert stosowane przez firmy zajmujące się pośrednictwem pracy pokrywają się z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności Określenie, jaki jest udział zgłoszeń indywidualnych, a jaki instytucji pośrednictwa pracy w Internecie oraz jakie instytucje pośrednictwa pracy lokują swoje oferty pracy w poszczególnych portalach pośrednictwa pracy. Monitoring obejmował zestawienie ofert pracy dla Małopolski w III kwartale 2006 roku z następujących źródeł: portale internetowe: dzienniki cotygodniowe dodatki poświęcone pracy: Gazeta Wyborcza-Praca, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska strony internetowe akademickich biur karier (ABK) uczelni wyższych w Małopolsce: Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biura Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej, Biura Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej w Krakowie, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powiatowe urzędy pracy (PUP) w Małopolsce. 5

6 Zgodnie z założeniami, występujące w badanych mediach oferty pracy zostały zestawione zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz. U. Nr 265, poz. 2644) według czterocyfrowego kodu stosowanego na oznaczenie 392 grup elementarnych. Monitoring obejmował oferty pracy w Małopolsce. Jednostką gromadzenia informacji o ofertach pracy był statystyczny podział terytorialny wydzielający podregiony NUTS-3 (w Małopolsce: miasto Kraków, podregion krakowsko-tarnowski, podregion sądecki) oraz na poziomie NUTS-4 (powiatowym). W skład podregionów wchodzą następujące powiaty: podregion nowosądecki: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, podregion krakowsko-tarnowski: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wielicki i miasto na prawach powiatu Tarnów, Osobnym podregionem jest miasto Kraków. W niniejszym raporcie zaprezentowane zostaną kolejno następujące zagadnienia: Udział ofert pracy w monitorowanych instytucjach pośrednictwa pracy Struktura ofert pracy według zawodów Branże, w których poszukiwani są pracownicy Charakterystyka instytucji zamieszczających oferty pracy Podregiony Małopolski oraz powiaty województwa małopolskiego, w których poszukiwani są pracownicy Współwystępowanie ofert pracy Profile poszczególnych mediów Wskaźnik udziału zawodu w poszczególnych instytucjach pośrednictwa pracy Charakterystyka niezidentyfikowanych ofert pracy. Niezwykle istotne uzupełnienie prezentowanych w raporcie danych stanowi Aneks, który zawiera szczegółowe informacje dla wszystkich monitorowanych stanowisk pracy. Aneks jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Metodologia Zanim przystąpimy do analizy monitorowanych ofert pracy, należy wyjaśnić, w jaki sposób została skonstruowana ostateczna baza danych w formacie SPSS. 6

7 Pierwszym, niejako najważniejszym etapem, było kodowanie danych, tj. ofert pracy pojawiających się w objętych badaniem mediach, gdzie ogłoszenia z każdego medium zostały zakodowane w oddzielnym arkuszu danych. Zgodnie z przyjętym projektem badawczym struktura zbieranych danych wyglądała następująco: a) P1 oferty pracy Główną jednostką analizy (zmienną niezależną) były oferty pracy w Małopolsce. Zmienna mierzona była na poziomie nominalnym. Pozostałe jednostki gromadzenia informacji: b) M1 typ medium/instytucji, w której ulokowana została oferta pracy c) T typ instytucji poszukującej pracownika d) HR nazwa instytucji pośrednictwa pracy e) B branża f) R1 podregiony NUTS-3 (podregiony Małopolski) g) R2 podregion na poziomie NUTS-4 (powiatowym) h) D1 - D7 dane firmy. Kodowane były następujące dane firmy: nazwa, numer referencyjny ogłoszenia oraz dane teleadresowe firmy. Dane te pozwoliły na identyfikację tożsamych ofert pracy pojawiających się w różnych mediach. Stanowiły one podstawę przy tworzeniu zmiennych mówiących o nakładaniu się tych samych ofert pracy w poszczególnych mediach. Zbieranie materiału empirycznego obejmowało III kwartał i odbywało się od lipca do końca września 2006 roku. Kolejnym etapem była redukcja powtarzających się ofert pracy w każdym z 13 monitorowanych źródeł. Przy redukcji tożsamych ogłoszeń zastosowane zostały następujące kryteria: nazwa stanowiska pracy, nazwa firmy pośredniczącej, nazwa firmy zatrudniającej pracownika wraz z wszelkimi jej danymi (numer telefonu, adres , adres strony WWW itp.), następnie podregion, w którym planowane jest zatrudnienie pracownika oraz numer referencyjny ogłoszenia. Dzięki temu zredukowanych zostało 2969 powtarzających się ofert pracy. W kolejnym etapie, połączone zostały wszystkie pliki dla poszczególnych mediów w bazę zbiorczą, a następnie przy zastosowaniu powyższych kryteriów zredukowane zostały kolejne, powtarzające się oferty pracy. Na tym etapie, po połączeniu wszystkich danych z mediów, usunięto kolejną część powtarzających się ofert pracy Należy zaznaczyć, że w przypadku, kiedy nie mieliśmy jednoznacznych przesłanek, iż porównywane ogłoszenia umieszczone w różnych mediach dotyczą dokładnie tego samego stanowiska, oferty takie zostały zaklasyfikowane jak dwie różne. W trakcie tworzenia bazy danych zostało wyłonionych, a następnie usuniętych, 4470 powtarzających się ogłoszeń. W efekcie końcowym otrzymaliśmy dane dotyczące różnych ofert pracy. Tak skonstruowana baza pomogła nam precyzyjnie ustalić, ilu pracowników za pośrednictwem monitorowanych mediów poszukują przedsiębiorcy na małopolskim rynku pracy. 7

8 W celu ujednolicenia sposobu interpretacji zaprezentowanych w raporcie danych, zdefiniujemy kluczowe pojęcia, którymi posługujemy się w niniejszym opracowaniu. Monitorowanie media używając tego terminu w raporcie mamy na myśli objęte badaniem następujące źródła ofert pracy: portale internetowe: dzienniki cotygodniowe dodatki poświęcone pracy: Gazeta Wyborcza-Praca, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska strony internetowe akademickich biur karier (ABK) uczelni wyższych w Małopolsce: Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biura Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej, Biura Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej w Krakowie, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytucje pośrednictwa pracy oznaczają wszelkiego typu instytucje (związane zarówno z sektorem państwowym, jak i prywatnym), które zajmują się pośrednictwem pracy oraz rekrutacją pracowników dla podmiotów zewnętrznych. Branża oznacza ogół przedsiębiorstw podobnych pod względem głównego profilu wytwarzanych wyrobów lub usług. Przy konstruowaniu klasyfikacji branż dla potrzeb niniejszych badań oparto się w znaczniej mierze na konstruktach pojęciowych występujących w badanych mediach. Specyfika badań opartych na źródłach wtórnych uniemożliwia dokonywanie własnych kategoryzacji, bowiem musimy się opierać na dostępnym materiale empirycznym. Podstawę do charakterystyki popytu na określone zawody na małopolskim rynku pracy stanowić będzie Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS) to pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy, który grupuje poszczególne zawody i specjalności w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Jest ona wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności), z uwzględnieniem dwóch aspektów kwalifikacji: poziomu i specjalizacji. Poziom kwalifikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności, wynikającej ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług. Wymienione kryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie. 8

9 W efekcie struktura klasyfikacji obejmuje: 10 grup wielkich, 30 grup dużych (jako wewnętrzny podział grup wielkich), 116 grup średnich (jako wewnętrzny podział grup dużych) i 392 grupy elementarne (jako wewnętrzny podział grup średnich), natomiast grupy elementarne obejmują 1707 zawodów i specjalności. Tak skonstruowana klasyfikacja stanowi podstawowe narzędzie w zakresie polityki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W naszych badaniach analiza dostępnych na małopolskim rynku pracy ofert pracy przeprowadzona zostanie na poziomie grup wielkich oraz grup elementarnych. 9

10 WNIOSKI Adresatami wniosków zawartych w niniejszym raporcie są: poszukujący pracy znajdą tu informacje, gdzie najefektywniej znaleźć interesujący ich typ ofert pracy. We wnioskach określono profile mediów oraz zakres ofert pracy w PUP wg branż, zawodów i powiatów powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski znajdą tu wskazówki, jak efektywnie wykorzystać media do udostępniania ofert pracy, a przez to promować swoje usługi i poprawiać wizerunek w oczach klientów zarówno pracodawców, jak i bezrobotnych i poszukujących pracy doradcy zawodowi znajdą tu wiadomości o zależności między korzystaniem z mediów publikujących oferty pracy, a efektywnością poszukiwania pracy w różnych zawodach i branżach. Ponadto wnioski zawarte w raporcie mogą być przydatnym narzędziem w pracy doradcy zawodowego, który wykorzystując informacje z raportu, może ukierunkować poszukiwania osób, chcących podjąć zatrudnienie media raport zawiera informacje o udziale poszczególnych tytułów prasowych i portali internetowych w rynku ogłoszeń o ofertach pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie badanie to jest przyczynkiem do stałego monitoringu ofert pracy na małopolskim rynku pracy zakresowo szerszego niż monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany według zaleceń metodologicznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 10

11 Wnioski Adresaci W III kwartale 2006 roku w objętych monitoringiem mediach ukazało się ofert pracy dotyczących województwa małopolskiego. W tym samym okresie w małopolskich powiatowych urzędach pracy pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na pracowników, co stanowiło 43% łącznej puli analizowanych ofert. Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Media Szerzej na ten temat: str. 16 Blisko co trzecia oferta pracy została zamieszczona w Dodatku Praca Gazety Wyborczej, niemalże co czwarta na stronach portalu internetowego co piąte ogłoszenie o pracę można było odnaleźć w Dodatku Praca Dziennika Polskiego, zaś częściej niż co dziesiąte w Dodatku Praca Gazety Krakowskiej. Na kolejnych pozycjach, pod względem ilości zamieszczonych ofert pracy, znalazły się następujące portale internetowe: (7%), (6,4%), (4%), (1,4%). Najniższym udziałem ofert pracy charakteryzują się strony internetowe akademickich biur karier (łącznie 5 portali ABK obejmowało 4% ofert). Media Szerzej na ten temat: str W monitorowanych mediach najbardziej poszukiwanymi pracownikami byli handlowcy-agenci do spraw sprzedaży, dotyczy ich bowiem częściej niż co 10 oferta pracy. Nieco mniej ukazujących się ogłoszeń o pracę skierowanych było do specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania (7%), zaś niemal 6% do sprzedawców i demonstratorów. W powiatowych urzędach pracy największa ilość ofert pracy adresowana jest do tzw. sprzedawców i demonstratorów (10%), 7% do pracowników biurowych, 5% do gospodarzy budynków. Zwraca uwagę wysoki odsetek ofert pracy kierowanych do różnych kategorii pracowników budowlanych (ok. 13%). Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str Porównując strukturę ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy z ofertami ulokowanymi w monitorowanych mediach widoczne są znaczne różnice w popycie na poszczególne grupy zawodowe. W powiatowych urzędach pracy dominują oferty pracy przeznaczone dla robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników przy pracach prostych oraz pracowników biurowych, zaś wśród ofert pracy w monitorowanych mediach znacznie większy udział stanowią ogłoszenia skierowane dla specjalistów i kadry zarządzającej. Stąd osoby szukające pracy na wyższych stanowiskach (jako technicy, średni personel, specjaliści czy managerowie), gdzie wymagane są wyższe kompetencje zawodowe, mają większą szansę na znalezienie ofert pracy w portalach internetowych, akademickich biurach karier czy w prasie, niż korzystając z pośrednictwa powiatowych urzędów pracy. Z kolei pracownicy przemysłowi, rzemieślnicy czy pracownicy przy tzw. pracach prostych znajdą więcej ofert pracy w powiatowych urzędach pracy. 11 Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Media Szerzej na ten temat: str

12 Wnioski Adresaci W monitorowanych mediach ponad połowa miejsc pracy oferowana była na terenie Krakowa. Porównując ilość ofert pracy w monitorowanych mediach z ilością ofert pracy w PUP dla każdego powiatu z osobna można zaobserwować, że liczba ofert pracy dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego* oraz Nowego Sącza jest około dwa razy większa w mediach niż w PUP-ach. Z kolei dla pozostałych powiatów Małopolski większa ilość ofert pracy dostępna jest w urzędach pracy. Zatem mieszkańcy Krakowa, Tarnowa i powiatu tarnowskiego oraz Nowego Sącza większą szansę na znalezienie oferty pracy mają w Internecie bądź w prasie, zaś mieszkańcy pozostałych powiatów więcej propozycji pracy otrzymają w urzędzie pracy. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Media Szerzej na ten temat: str Zdecydowana większość ofert pracy zamieszczona została samodzielnie przez firmy, które pragną zatrudnić pracowników (76%), natomiast 24% ogłoszeń zostało ulokowanych w badanych mediach za pośrednictwem instytucji pośrednictwa pracy. Dlatego wydaje się, że ważnym źródłem poszukiwania pracy jest korzystanie z profesjonalnych agencji pośrednictwa pracy, a jak wynika z naszych badań, realizowanych wśród osób bezrobotnych jest niemalże niewykorzystywana**. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str Jedynie 6 powiatowych urzędów pracy z terenu Małopolski udostępniło oferty pracy w objętych monitoringiem mediach. Powiatowe urzędy pracy udostępniają oferty pracy głównie w Dodatku Praca Gazety Krakowskiej (81%) i w Dodatku Praca Dziennika Polskiego (19,5%). Oferty zamieszczone przez nie w mediach stanowią zaledwie 6% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych przez instytucje pośrednictwa pracy. Powiatowe urzędy pracy z terenu Małopolski Szerzej na ten temat: str Dla firm samodzielnie rekrutujących pracowników najbardziej popularnym medium okazał się Dodatek Praca Gazety Wyborczej (40%), co czwartą ofertę pracy umieszczali oni w Dodatku Praca Dziennika Polskiego, nieco mniejszą popularnością cieszył się Dodatek Praca Gazety Krakowskiej (13%). Inną strategię poszukiwania pracowników obrały instytucje pośrednictwa pracy, które rozpowszechniały oferty pracy głównie przez Internet, gdzie ponad połowa udostępniona była na stronach Doradcy zawodowi Media Szerzej na ten temat: str * Informacja o powiecie tarnowskim grodzkim i ziemskim, została zaprezentowana w ramach jednej kategorii, gdyż dostarczone dane o ofertach pracy z PUP, dla powiatu tarnowskiego były połączone. ** Raport z badań wśród osób bezrobotnych realizowany w ramach projektu Obserwator gospodarczy diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy, 12

13 Wnioski Adresaci Zdecydowana większość ofert pracy (91,5%) pojawiła się wyłącznie w jednym medium. Jedynie w 8,5% przypadków ta sama oferta pracy zamieszczona została w większej ilości mediów. Dlatego bardzo ważne jest, aby przy poszukiwaniu pracy nie ograniczać się wyłącznie do jednego źródła, bowiem pracodawcy rzadko korzystają z wielu kanałów pośrednictwa pracy. Najbardziej intensywnie poszukiwaną grupą zawodową są pracownicy budowlani. Okazuje się, że częściej niż co dziesiąta oferta pracy dostępna równolegle w co najmniej trzech mediach dotyczy zatrudnienia robotników pomocniczych w budownictwie, betoniarzy, murarzy i pokrewnych czy też robotników budowy dróg i pokrewnych. Małopolscy przedsiębiorcy z niewiele mniejszą intensywnością poszukują także przedstawicieli handlowych (9%) oraz specjalistów ds. informatyki (8%). Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str Za pośrednictwem portali internetowych najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi są technicy i inny średni personel (28%) oraz specjaliści (27%). W grupie tzw. średniego personelu technicznego, największy odsetek ofert pracy adresowany jest do przedstawicieli handlowych. Wśród specjalistów najbardziej liczną grupę stanowią specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania, informatycy oraz inżynierowie. Należy dodać, że za pośrednictwem Internetu często również poszukuje się sprzedawców, pracowników biurowych" oraz osób do zatrudnienia na najwyższym szczeblu zarządzania kierowników zewnętrznych bądź wewnętrznych jednostek organizacyjnych. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Szerzej na ten temat: str , , W ogłoszeniach prasowych co piąta oferta pracy adresowana jest do techników i innego średniego personelu głównie do przedstawicieli handlowych, zaś 18% do specjalistów. 16% ogłoszeń kierowanych jest do pracowników usług osobistych i sprzedaży (np. do sprzedawców, pracowników usług domowych i gastronomicznych czy osób zajmujących się usługami kosmetyczno-fryzjerskimi). Również w prasie znajduje się duża ilość ofert dla robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników przy pracach prostych. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Media Szerzej na ten temat: str , , Akademickie biura karier pod względem struktury ofert pracy odbiegają wyraźnie od pozostałych grup, bowiem ponad połowa ogłoszeń adresowana jest do specjalistów, co piąte do techników i innego średniego personelu, zaś 8% do osób kandydujących na stanowiska kierownicze. Podkreślić należy, że we wszystkich tych grupach zawodowych zdecydowanie więcej ofert pracy dostępnych jest w innych mediach. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi Media Szerzej na ten temat: str , ,

14 Wnioski Adresaci Przeglądając strony internetowe wydaje się, że znajduje się tam znacznie więcej ofert pracy niż w prasie. Wynika to z faktu, iż w poszczególnych portalach internetowych kilkakrotnie zamieszczane jest to samo ogłoszenie, tym samym podana w statystykach portali liczba ofert pracy nie odzwierciedla rzeczywistej ilości oferowanych miejsc pracy. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi W ogłoszeniach internetowych znajduje się znacznie więcej informacji charakteryzujących poszczególne miejsce pracy niż w prasie. Równie szczegółowe są duże ogłoszenia prasowe zamieszczane na stronach monitorowanych dzienników. Natomiast znacznie mniej informacji znajduje się w ogłoszeniach drobnych. Przeglądanie ofert umieszczonych w portalach internetowych ma tę dodatkową zaletę, że w bardzo łatwy sposób (najczęściej poprzez udostępnione linki) można zapoznać się z profilem firmy oferującej pracę. Natomiast w ofertach prasowych często nazwa firmy w ogóle nie jest podawana. Oferty zamieszczane przez agencje pośrednictwa pracy zawierają najczęściej precyzyjną charakterystykę zarówno samego stanowiska pracy, jak i oferującej je firmy. Poszukujący pracy Doradcy zawodowi 14

15 I. UDZIAŁ OFERT PRACY W MONITOROWANYCH INSTYTUCJACH POŚREDNICTWA PRACY Przyjrzyjmy się zatem bliżej strukturze ofert pracy występujących na małopolskim rynku pracy. Zacznijmy od ogólnej charakterystyki ilościowej. Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały dane na temat ilości ofert pracy dotyczących województwa małopolskiego dostępnych w powiatowych urzędach pracy oraz w analizowanych mediach (portalach internetowych, stronach internetowych akademickich biur karier oraz dodatkach Praca w lokalnych dziennikach). Wykres 1 Liczba ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce oraz w monitorowanych mediach Liczba ofert pracy dostępnych w Powiatowych Urzędach Pracy w Małopolsce oraz w monitorowanych mediach 57,26% ,74% Oferty pracy dostępne w PUP Oferty pracy dostępne w mediach 15

16 W III kwartale 2006 roku w objętych monitoringiem mediach ukazało się ofert pracy dotyczących województwa małopolskiego. W tym samym okresie w małopolskich powiatowych urzędach pracy pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na pracowników, czyli o 14% mniej niż w monitorowanych źródłach. Porównując ilość ofert pracy dostępnych we wspomnianych instytucjach pośrednictwa pracy z ofertami zamieszczonymi w badanych mediach, musimy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić liczby ofert pracy nakładających się, tj. umieszczonych równocześnie w obu źródłach, bowiem ta sama oferta mogła pojawić się zarówno w badanych mediach, jak i w urzędach pracy. Charakterystykę struktury popytu na określone zawody i specjalności na małopolskim rynku pracy zacznijmy od analizy ogłoszeń o pracę w mediach. Kolejny wykres prezentuje ilość ofert pracy pojawiających się w poszczególnych źródłach. Przy analizie poniższych danych musimy pamiętać, że ta sama oferta pracy mogła zostać zamieszczona w więcej niż w jednym źródle, stąd procenty nie sumują się do 100. W dalszej części raportu dookreślony został stopień nakładania się tożsamych ofert pracy, pojawiających się w ramach różnych instytucji. Zanim zapoznamy się z tymi danymi, przyjrzyjmy się charakterystyce monitorowanych mediów pod względem ilości pojawiających się w nich ofert pracy. Wykres 2 Rodzaj medium, w którym zamieszczono ofertę pracy Rodzaj medium, w którym zamieszczono ofertę pracy Biuro Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej w Krakowie Akademickie Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Biuro Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego Dodatek Praca - Gazeta Krakowska Dodatek Praca - Dziennik Polski Dodatek Praca - Gazeta Wyborcza

17 Jak wskazują wyniki analizy, blisko co trzecia oferta pracy została zamieszczona w Dodatku Praca Gazety Wyborczej (7140 ofert pracy), niemalże co czwarta na stronach portalu internetowego (5145 ofert pracy), co piąte ogłoszenie o pracę można było odnaleźć w Dodatku Praca Dziennika Polskiego (4402 ofert pracy), zaś częściej niż co dziesiąte w Dodatku Praca Gazety Krakowskiej (2491 ofert pracy). Na kolejnych pozycjach, pod względem ilości zamieszczonych ofert pracy, znalazły się następujące portale internetowe: (7% 1474 ofert pracy), (6,4% 1400 ofert pracy), (4% 960 ofert pracy), (1,4% 311 ofert pracy). Widoczny jest relatywnie wysoki udział ogłoszeń o pracę w lokalnej prasie, w porównaniu do ilości ofert dostępnych w Internecie. Dane te pokrywają się z wynikami badań przeprowadzanych wśród małopolskich przedsiębiorców, którzy szukając pracowników częściej zamieszczają oferty pracy w prasie (30% przedsiębiorstw), niż w Internecie (22% firm). Pamiętać też należy, że mimo, iż w Internecie pojawia się wiele ofert pracy, to są to bardzo często te same oferty, pojawiające się z częstotliwością raz na tydzień, a niekiedy nawet codziennie. Zwraca uwagę fakt, że najniższym udziałem ofert pracy charakteryzują się strony internetowe akademickich biur karier, w których poszukiwanych było w III kwartale 2006 roku 899 pracowników co stanowi jedynie 4% ofert pracy w analizowanych mediach. Owa niska ilość ogłoszeń o pracę wynika zapewne z faktu, iż na uczelniach wyższych pracodawcy poszukują raczej dobrze wykształconych specjalistów, na których jest znacznie mniejsze zapotrzebowanie niż na pozostałe grupy zawodowe. Jeśli porównamy ilość ogłoszeń o pracę zamieszczonych na stronach akademickich biur karier, można zaobserwować, że na pierwszej pozycji znajduje się Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego (311 ofert pracy co daje zaledwie 1,4% udziału w ogólnej ilości ofert pracy), na ostatniej zaś Biuro Karier Akademii Rolniczej (59 ofert pracy 0,3%). 17

18 18

19 II. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W tej części raportu przyjrzymy się strukturze ofert pracy zamieszczonych we wszystkich monitorowanych instytucjach pośrednictwa pracy według zawodu, a następnie porównamy popyt na określone zawody i specjalności w monitorowanych mediach z ofertami pracy dostępnymi w powiatowych urzędach pracy Charakterystyka ofert pracy dostępnych w monitorowanych mediach Zacznijmy od scharakteryzowania popytu na określone grupy zawodowe w badanych mediach, tj.: prasie, portalach internetowych oraz stronach internetowych akademickich biur karier. Wykres 3 Oferowane stanowiska pracy (grupy wielkie) Oferowane stanowiska pracy (grupy wielkie) Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,2% 52 Brak nazwy stanowiska 2,6% 560 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,5% 990 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy Pracownicy przy pracach prostych Pracownicy biurowi 6,6% ,0% ,9% 1731 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 11,4% 2490 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Specjaliści Technicy i inny średni personel 13,6% ,4% ,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Wartości 19

20 Jak można zaobserwować, największa ilość, obejmująca 24% zaoferowanych miejsc pracy (5171 ofert), dotyczy grupy techników i innego średniego personelu, z kolei nieznacznie mniejszą kategorię tworzą oferty pracy adresowane do specjalistów (23%). Częściej niż co dziesiąta oferta pracy zorientowana jest na znalezienie pracowników usług osobistych i sprzedawców (14%) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (11%). Wyraźnie mniej propozycji otrzymały osoby szukające zatrudnienia w charakterze pracownika biurowego (8%), pracowników przy pracach prostych (7%), na stanowiskach kierowniczych (7%), czy też operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (5%). Zaledwie 0,2% ofert pracy objęło grupę rolników, ogrodników, leśników i rybaków. Należy podkreślić, że niespełna 3% (560) stanowią oferty, w których nie było wyraźnie wskazane stanowisko pracy. W treści tego typu ogłoszeń najczęściej pojawiały określenia, mówiące że pracodawcy poszukują następujących pracowników: komunikatywnych, kreatywnych, młodego operatywnego, mężczyznę, samodzielnych, młodych, emeryta, czterdziestoletnich, osoby z doświadczeniem, bądź oferują: atrakcyjną pracę, pracę dorywczą, pracę umysłową, pracę od zaraz. Tego typu ogłoszenia najczęściej pojawiały się w monitorowanej prasie. Osoby prowadzące w PUP pośrednictwo pracy oraz odpowiedzialne za racjonalną, dostosowaną do potrzeb małopolskiego rynku pracy ofertę szkoleniową, a przede wszystkim osoby szukające pracy, są szczególnie zainteresowane konkretnymi ofertami zatrudnienia. Stąd w tej części rozważań zamieszczamy tabelę, która prezentuje szczegółowy od strony ilościowej i jakościowej wykaz poszukiwanych w Małopolsce pracowników według zawodów i specjalności (które dla potrzeb niniejszej analizy zostały zaklasyfikowane wg sześciocyfrowego kodu, zgodnie z KZiS). W najliczniejszej, ulokowanej na końcu tabeli, kategorii Pozostałe zawody umieściliśmy te oferty pracy, w których było mniej niż 100 stanowisk pracy. 20

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 964 436 2 19 1317 553 9 7 123 51 737 317 456 185 266 19 34 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2016 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2016 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2016 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 8,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r.

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r. Sytuacja na małopolskim rynku pracy Kraków, 24 marca 2017 r. Bezrobocie 200 180 160 140 120 100 80 96,531 60 40 20 0 I 2007 V IX I 2008 V IX I 2009 V IX I 2010 V IX I 2011 V tysiące IX I 2012 V IX I 2013

Bardziej szczegółowo

T-II/P-3a Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie m. Kraków w 2007 roku

T-II/P-3a Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie m. Kraków w 2007 roku T-II/P-3a Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie m. Kraków w 2007 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu zgłoszone w 2007 roku Oferty pracy w końcu 2007 roku 1 2 3 4 5 1 01 SIŁY ZBROJNE 2 0111 Żołnierze

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Poddębice, dnia:2007-03-27 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

1. Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie opolskim

1. Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie opolskim ZAŁĄCZNIK NR 12 LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ORAZ KLUCZOWYCH I POTENCJALNIE KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązuje od 1 maja 2009 r.

Wykaz obowiązuje od 1 maja 2009 r. Załącznik do Uchwały nr 6/2009 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 23 marca 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2016 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2016 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2016 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów Małopolska

Barometr zawodów Małopolska Barometr zawodów Małopolska Współpraca z udziałowcami na regionalnym rynku pracy. Działalność agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Załącznik do rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 6/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2007r. 1. WSTĘP

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2007r. 1. WSTĘP RAPORT Świdnica, dnia 14.09.2007r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2007r. 1. WSTĘP /Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania/ Celem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA za II półrocze 2015 roku oraz za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG WIELKICH I ELEMENTARNYCH GRUP ZAWODÓW W I PÓŁROCZU 2009 r. i 2010 r.

WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG WIELKICH I ELEMENTARNYCH GRUP ZAWODÓW W I PÓŁROCZU 2009 r. i 2010 r. Kod grupy zawodów WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG WIELKICH I ELEMENTARNYCH GRUP ZAWODÓW W I PÓŁROCZU 29 r. i 21 r. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Załącznik Nr 43

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Kody przejścia pomiędzy nazwami zawodów w badaniu "Barometr zawodów 2011" a Klasyfikacją Zawodów i Specjalności

Strona 1. Kody przejścia pomiędzy nazwami zawodów w badaniu Barometr zawodów 2011 a Klasyfikacją Zawodów i Specjalności Kody przejścia pomiędzy nazwami zawodów w badaniu "Barometr zawodów 2011" a Klasyfikacją Zawodów i Specjalności Nazwa zawodu do badania kod KZiS nazwa KZiS Kadra kierownicza, menedżerowie Kierownicy projektów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r. 14 229 uczn URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a, MIELEC fax centr Mielec,

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a, MIELEC fax centr Mielec, PO.AL.0259-11/05 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a, 39-300 MIELEC fax 788-00-69 centr. 788-00-50 Mielec,2005-09-15 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Załącznik do Rozporządzenia Nr 14/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 września 2011 r. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

BD CENTER CONSULTING ul. Lwowska 68 35-301 Rzeszów Tel. 017 858 12 94 Fax 017 858 12 93. mail: biuro@bdcenter-consulting.pl www.bdcenter-consulting.

BD CENTER CONSULTING ul. Lwowska 68 35-301 Rzeszów Tel. 017 858 12 94 Fax 017 858 12 93. mail: biuro@bdcenter-consulting.pl www.bdcenter-consulting. BD CENTER CONSULTING ul. Lwowska 68 35-301 Rzeszów Tel. 017 858 12 94 Fax 017 858 12 93 mail: biuro@bdcenter-consulting.pl www.bdcenter-consulting.pl NIP: 813-224-42-98 REGON: 180068930 ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Małopolsce w I półroczu 2006 roku 1. Aneks tabelaryczny

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Małopolsce w I półroczu 2006 roku 1. Aneks tabelaryczny Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Małopolsce w I półroczu 2006 roku 1 Aneks tabelaryczny Tabela. Liczba ofert pracy przypadająca na bezrobotnego Nazwa grupy zawodów Oferty pracy Kod grupy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz oferty pracy według grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2006 r. (1)

Bezrobotni oraz oferty pracy według grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2006 r. (1) za II półrocze 26 r. (1) w 1 2 pow. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Przedstawiciele władz publicznych, wysi urzdnicy i kierownicy 593 288 9 4 15 519 3 2 81 31 536 272 387 215 269 19 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7110

Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7110 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7110 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Informacja sygnalna za II półrocze 2015 roku Tarnowskie Góry, luty 2016 r. opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 9,8% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet.

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet. 1 Analizę problemu bezrobocia w Katowicach przeprowadzono w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu za I półrocze 2006 r. W opracowaniu uwzględniono również

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za 2011 rok. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Rynek pracy ulega ciągłym zmianom ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Niektóre zawody znikają z rynku, natomiast na inne rośnie zapotrzebowanie.

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz oferty pracy według grup zawodów województwo pomorskie za I półrocze 2004 r. (1)

Bezrobotni oraz oferty pracy według grup zawodów województwo pomorskie za I półrocze 2004 r. (1) (1) Parlamentarzyci, wysi urzdnicy i kierownicy 667 287 1559 691 79 27 738 325 722 33 184 1 1 2 pow. 12 111 Parlamentarzyci, politycy, wysi urzdnicy 3 2 1 1 121 Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi

Bardziej szczegółowo

UKŁAD STRUKTURALNY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

UKŁAD STRUKTURALNY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa, dnia 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. UKŁAD STRUKTURALNY

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM luty 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM INFORMACJA SYGNALNA ZA II PÓŁROCZE 2016 ROK LUTY 2017 R. ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE INFORMACJA SYGNALNA II

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2007 r.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim w 2007 r. Kraków, maj 2008 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Małopolsce w 2007

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej. Małgorzata Gradzik

Zawody przyszłości. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej. Małgorzata Gradzik Zawody przyszłości Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej Małgorzata Gradzik Czym jest barometr zawodów? Barometr zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w danych powiatach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo