STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZEWORSKA. na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZEWORSKA. na lata 2004-2008"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZEWORSKA na lata Grudzień 2003

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA PRZEWORSKA... 9 I.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA MIEJSCE I FUNKCJE MIASTA RYS HISTORYCZNY UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE...13 II.POTENCJAŁ SPOŁECZNY DANE DEMOGRAFICZNE RYNEK PRACY BEZROBOCIE...24 III.GOSPODARKA PODMIOTY GOSPODARCZE I ICH CHARAKTERYSTYKA OTOCZENIE BIZNESOWE ROLNICTWO...34 IV.WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO SYTUACJA MIESZKANIOWA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO...49 V.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SYSTEM KOMUNIKACYJNY TELEKOMUNIKACJA WODOCIĄGI I KANALZACJA ELEKTROENERGETYKA GAZOWNICTWO CIEPŁOWNICTWO...60 VI.KULTURA I TURYSTYKA WALORY TURYSTYCZNE I BAZA REKREACYJNO-SPORTOWA DZIAŁALNOŚC KULTURALNA...64 CZĘŚĆ PROGRAMUJĄCO-STRATEGICZNA I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE II.ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH MIASTA PROBLEMY I ASPIRACJE SPOŁECZNE WYRAŻONE W ANKIETACH ANALIZA SWOT...70 III.MISJA MIASTA PRZEWORSKA IV.OBSZARY STRATEGICZNE V.CELE I ZADANIA STRATEGICZNE... 77

3 VI.ZARZĄDZANIE I MONITORING STRATEGII VII.POWIĄZANIA ZE STRATEGIAMI Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty Projekty VIII.PRIORYTETY WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ IX.SCENARIUSZE PROJEKTÓW WIODĄCYCH LOKALNY PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNY PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM X.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII SPIS TABEL, WYKRESÓW i RYSUNKÓW ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Planowane działania inwestycyjne Gminy Miejskiej Przeworsk na lata Załącznik 2 Potencjalne źródła finansowania zadań realizacyjnych zawartych w Strategii miasta Przeworska na lata Załącznik 3. Wykaz zabytków miasta Przeworsk Załącznik 4. Strukturalne zapotrzebowanie ciepła dla m. Przeworska w roku 2000 i Załącznik 5. Wzory ankiet Załącznik 6. Lista uczestników lokalnych debat dotyczących budowy strategii Załącznik 7. Profil społeczno-gospodarczy miasta Przeworsk

4 WPROWADZENIE Strategia rozwoju jest u nas ciągle pojęciem nowym, nie zawsze poprawnie rozumianym, ale jednocześnie modnym, używanym często jako synonim nowoczesności, wyraz najwyższej racjonalności w procesach planistycznych i w realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Dla naszych potrzeb można przyjąć prostą definicję, że strategia rozwoju miasta jest to sztuka (metoda) formułowania długookresowych celów, a także ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu oraz wybór działań umożliwiających realizację przyjętych priorytetów. Strategia rozwoju powinna zatem bez wątpienia odpowiadać (co najmniej!) na pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości? Prezentowany poniżej dokument, zatytułowany Strategia rozwoju miasta Przeworska na lata , udziela odpowiedzi na postawione wyżej fundamentalne pytanie. Po co właściwie strategia, co z niej będziemy mieli? Pojawia się często pytanie, jakie jest faktyczne znaczenie planowania strategicznego dla miasta? W zamierzeniu ma ono dotyczyć kilku podstawowych kwestii, takich jak: co trzeba zrobić? kiedy należy to zrobić? w jaki sposób? kto ma doprowadzić do realizacji celów i zadań? jaki jest orientacyjny koszt zadań przewidzianych do realizacji? Tak skonstruowane planowanie strategiczne redukuje niepewność funkcjonowania i rozwoju miasta oraz zwiększa jego zdolności adaptacyjne w zmieniającym się świecie. Strategia ma kluczowe znaczenie dla samorządu terytorialnego, pragnącego osiągnąć sukces. Należy jednak podkreślić, że nie wszędzie można i warto tworzyć strategię rozwoju. Wypracowują ją tylko ci, których na to stać tak pod względem intelektualnym, jak i organizacyjnym, ale przede wszystkim determinuje ją stan świadomości i aspiracji. Taką zbiorowością jest niewątpliwie społeczność miasta Przeworsk - aktywna, świadoma swoich możliwości i ograniczeń, zdolna do wypracowania i wdrożenia strategii. Przedkładany plan strategiczny ma być, w zamierzeniu, tego dowodem. Podstawową funkcją strategii jest z jednej strony dostarczanie informacji podmiotom gospodarczym, inwestorom i mieszkańcom o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju i sposobach rozwiązywania problemów, jakie w związku z nimi powstaną, z drugiej strony są to także deklaracje i zobowiązania władz do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań. Strategia staje się więc podstawowym dokumentem długofalowej polityki, także lokalnej, a jej opracowanie jest wręcz niezbędne, gdyż tworzy dobrą platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, głównych aktorów życia publicznego, tj. samorządu, administracji rządowej, instytucji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wreszcie - mieszkańców. Posiadanie strategii rozwoju jest także warunkiem koniecznym przy aplikowaniu o środki pomocowe z Unii Europejskiej, w tym z Funduszy Strukturalnych. Zgodnie z zasadą programowania, tylko te inwestycje będą mogły otrzymać wsparcie, których zasadność i potrzeba została potwierdzona umiejscowieniem w logicznym układzie celów i odpowiadających im zadań. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

5 W jakich ramach formalnoprawnych opracowano strategię rozwoju miasta Przeworska? Formułowanie, jak i realizacja strategii odbywa się w konkretnej przestrzeni, która tworzy jej ramy funkcjonalne. Celem podejmowanych wysiłków powinno być łączenie założeń polityki gospodarczej i społecznej, zawartej w strategii, z polityką przestrzenną i inwestycyjną. W tak szeroko pojętym planowaniu strategicznym można wyróżnić trzy strefy i odpowiadające im dokumenty wynikowe, będące ich syntezą, zgodnie z poniższym schematem: Planowanie Przestrzenne Planowanie gospodarcze Planowanie inwestycyjne (realizacyjne) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Strategia rozwoju miasta Gminny program zadań publicznych Najszerzej problematyką planowania strategicznego zajmują się przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003, /Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717/, które nakładają obowiązek zapewnienia spójności polityki planowania przestrzennego (dotyczy to studium zagospodarowania przestrzennego województwa i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta); polityka powinna więc opierać się na strategiach rozwoju. Możliwe są trzy rodzaje relacji zachodzących pomiędzy strategią a studium: podejście kompleksowe, zakładające integralność strategii i studium; studium zostaje oparte na poprzedzającej je strategii; prace nad studium i strategią przebiegają równolegle. W każdym przypadku należy oczekiwać nieco odmiennych rezultatów, jednak najbardziej efektywne wydaje się podejście zintegrowane, łączące politykę gospodarczą i przestrzenną. Podejście takie umożliwi realizację spójnego, wzajemnie uzupełniającego się, a przede wszystkim kompletnego systemu planowania strategicznego. Tak właśnie postąpiono przy pracach nad założeniami rozwoju miasta Przeworsk, gdzie opracowanie strategii zostało poprzedzone opracowaniem studium. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego nawiązuje do przepisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990,/ Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz z późn. zm./. Ustawa ta stanowi, iż do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a art. 18 ustawy wśród kompetencji rady gminy wymienia uchwalanie programów gospodarczych. Nie ulega wątpliwości, że sukces gminy (każdej!) zależy od skutecznego i efektywnego zarządzania. Jest ono zaś możliwe tylko wówczas, gdy gmina realizuje cele i zadania podporządkowane jasnej i, co niezwykle ważne, akceptowanej społecznie strategii Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 5

6 rozwoju. To ostatnie zaś związane jest bezpośrednio z metodyką przyjętych prac nad strategią, którą z kolei przedstawiamy obszernie w następnym podrozdziale. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że posiadanie własnej strategii rozwoju ma znaczenie motywujące. Strategia jest świetnym narzędziem tak dla lokalnych społeczności, jak i władz gminnych, upodmiotawiając zarazem te grupy. Jest to sprawa bardzo istotna - przyjmuje się bowiem, że motywacja jest jednym z najważniejszych impulsów rozwojowych współczesnych społeczności. Jak wyglądały prace nad strategią rozwoju miasta Przeworsk? Przedstawiona strategia wypracowana została w wyniku połączonych wysiłków lokalnych środowisk i instytucji odpowiedzialnych za gospodarczy i społeczny rozwój miasta Przeworsk. Szczególnie cenna okazała się pomoc środowisk samorządowych, w tym radnych Rady Miejskiej w Przeworsku i pracowników UM. Strategia ta, formułując cele strategiczne i priorytety wzrostu, wskazuje kierunki koncentracji wysiłku zbiorowego wspólnoty mieszkańców i zmian, które powinny zostać przeprowadzone, aby uzyskać oczekiwane efekty. Ich liderem musi być Burmistrz Miasta. Przed przystąpieniem do tworzenia strategii rozwoju niezbędne było przede wszystkim poznanie otoczenia oraz zrozumienie zachodzących procesów i przewidywanych kierunków zmian - a więc dogłębne poznanie miasta Przeworsk. Kolejnym etapem prac było określenie działów strategicznych, które będą następnie rozwijane. Dokonane tu oceny wskazują dziedziny, w jakich Przeworsk powinien się specjalizować. Metodyka dalszych prac wyglądała następująco: zidentyfikowane cele społecznogospodarcze zostały sprawdzone, zweryfikowane pod kątem możliwości zrealizowania w konkretnej przestrzeni, następnie informacja zwrotna dotarła do autorów strategii rozwoju celem wyboru najlepszych środków i narzędzi dla realizacji założonych i już zweryfikowanych celów. Przeworsk pełniący funkcję stolicy powiatu jest najliczniej zamieszkanym miastem powiatu przeworskiego, stanowiącego część makroregionu południowo-wschodniej Polski. Strategia uwzględnia istniejące uwarunkowania powiatu i województwa oraz ich miejsce w terytorialnej organizacji państwa. Rozwój miasta jest bowiem w znacznym stopniu uzależniony od decyzji i środków finansowych skupionych na poziomie województwa oraz rozwiązań makroekonomicznych. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7 Proces pracy nad strategią I ANALIZA ZROZUMIENIE SYTUACJI MIASTA SCENARIUSZE ROZWOJU MIASTA CHARAKTER MIASTA Raport o stanie miasta II ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CO CHCEMY ZMIENIĆ? - misja - obszary strategiczne - cele strategiczne - kierunki działań - projekty wiodące SPOSOBY OSIAGANIA CELÓW STRATEGICZNYCH NARZĘDZIA REALIZACYJNE JAK POZYSKAĆ ŚRODKI, ZAANGAŻOWANIE LUDZI? JAK WŁAŚCIWIE JE ZAGOSODAROWAĆ? GDZIE ZDOBYWAĆ ŚRODKI FINANSOWE? WYKONALNOŚĆ I DZIAŁANIE Autorzy strategii duży nacisk położyli na możliwości twórczego działania przedstawicieli społeczności lokalnej, wykorzystanie jej wiedzy i doświadczeń. Podstawowe prace analityczne i diagnostyczne, a także dotyczące konstrukcji dokumentu końcowego wykonała Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, współpracując ściśle z pracownikami Urzędu Miasta oraz korzystając z opracowanego i przyjętego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Punktem wyjścia dla planów strategicznych stał się raport diagnostyczny. Wspólnie wypracowane i uświadomione problemy przełożone zostały na misję miasta oraz cele i kierunki działań na przyszłość. Efektem jest opracowana strategia, zawierająca grupową wiedzę i doświadczenia. Wspólna praca RARR SA i przedstawicieli miasta miała na celu zwiększenie akceptacji społecznej i poczucia emocjonalnej więzi z określonymi tezami. Pozwala to przypuszczać, iż jej efektywność i oddziaływanie będą długoterminowe. Przekonanie to stanowi podstawę opracowań zawartych w części drugiej niniejszego dokumentu, tzn. celów rozwojowych i zadań przewidzianych do zrealizowania w ciągu najbliższych lat. Część zadaniowa zawiera przykładowe plany realizacyjne oraz szacunkowe koszty wewnętrzne i zewnętrzne wdrażania strategii. Działania te koncentrują się głównie na określonych wspólnie przez mieszkańców i władze priorytetowych obszarach: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 7

8 gospodarka i polityka inwestycyjna; infrastruktura techniczna; polityka socjalno-bytowa; edukacja i kultura, współpraca międzynarodowa i promocja. Niniejsza strategia adresowana jest do przedstawicieli podmiotów gospodarczych, mieszkańców oraz inwestorów zagranicznych, a jej wartość może być rozpatrywana w skali miasta, powiatu, jak również w skali województwa, którego miasto Przeworsk jest częścią składową. Za udział w pracach przy opracowywaniu strategii serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Magoniowi - Burmistrzowi Miasta Przeworska, Panu Leszkowi Kiesielowi - Zastępcy Burmistrza, Panu Stefanowi Dulibanowi- Przewodniczącemu Rady Miasta Przeworska oraz wszystkim uczestnikom debat. Opracowanie: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

9 RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA PRZEWORSKA

10 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 MIEJSCE I FUNKCJE MIASTA Miasto Przeworsk położone jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, 35 km na wschód od stolicy województwa - Rzeszowa, w odległości 60 km od granicy wschodniej i 120 km od granicy południowej. Usytuowane jest na pograniczu Pogórza Dynowskiego od południa i Kotliny Sandomierskiej w północnej stronie miasta. Przeworsk jest stolicą powiatu przeworskiego i stanowi ośrodek rozwoju o znaczeniu ponadlokalnym. Jest jednym z trzech obok Kańczugi i Sieniawy miast leżących na terenie powiatu przeworskiego. Na terenie miasta zlokalizowane są instytucje zaspokajające potrzeby znacznej części mieszkańców powiatu w zakresie szkolnictwa średniego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej oraz systemu usług kulturalnych. Przeworsk ze względu na pełnione funkcje jest także miejscem pracy znacznej liczby mieszkańców okolicznych gmin. Rysunek 1. Miasto Przeworsk na tle Województwa Podkarpackiego W województwie podkarpackim Przeworsk pełni funkcję ważnego węzła drogowego i kolejowego. Przez miasto przebiega międzynarodowa droga E-4 wiodąca od Zgorzelca przez Kraków, Przemyśl do Lwowa, połączenie kolejowe: Szczecin - Wrocław - Katowice -Kraków - Przemyśl - Kijów, zbiegają się tu drogi krajowe: Lublin - Przeworsk oraz Przeworsk - Dynów - Sanok. Na terenie miasta, zajmującego obszar 22 km 2, tj. 3,1% powierzchni powiatu przeworskiego według stanu na koniec grudnia 2002 roku zamieszkiwało mieszkańców. Ludność Przeworska stanowiła ponad 20% ludności całego powiatu. Charakterystykę miasta na tle poszczególnych gmin powiatu przeworskiego przedstawia poniższa tabela. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 10

11 Tabela 1 Miasto Przeworsk na tle powiatu przeworskiego w roku 2002 a Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 Kobiety na Ludność ogółem mężczyźni kobiety na 1 km 2b 100 mężczyzn b Miasta Kańczuga Przeworsk Sieniawa Wieś Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Sieniawa Tryńcza Zarzecze Razem powiat Województwo a Stan w dniu 31 XII, b Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - stan w dniu 20 V. Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - US Rzeszów Ze względu na swoje położenie w Przeworsku nie rozwinął się duży przemył. Na terenie miasta funkcjonują jednak firmy o dużej renomie krajowej i zagranicznej, do których zaliczają się między innymi: WSK,,PZL" Rzeszów Wydział Mechaniczny Przeworsk, Zakłady Gumowe "Geyer & Hosaja Sp. z o.o., Przeworska Fabryka Krzeseł Trax oraz O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o.o. Duże znaczenie mają także zakłady odzieżowe: Men s Field Sp. z o.o. oraz Alex Sp. z o.o. Branża budowlana na terenie miasta reprezentowana jest przez Resbud, Hydrobud - Przeworsk, Szewpol Plus oraz Zakład Produkcji Okien i Drzwi Megastyl. Przeworsk jest miastem otwartym na współpracę międzynarodową, szczególnie z podobnymi miastami z krajów sąsiedzkich. Dowodem tego jest porozumienie o współpracy z zagranicznym partnerem w Czechach - Moravskym Krumlovem. Porozumienie to dotyczy wymiany młodzieży szkolnej, grup artystycznych i sportowych oraz współpracy organizacji pozarządowych i wymiany doświadczeń w pracy samorządowej. Kolejne umowy przygotowywane są z miastami na Słowacji i Ukrainie. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 11

12 1.2. RYS HISTORYCZNY Najstarsza historyczna wzmianka o Przeworsku pochodzi z 1290 roku i jest związana z wyprawą Leszka Czarnego na księstwo halickie, który po zwycięstwie nad wojskami księcia ruskiego Lwa pod Koprzywnicą, zdobył i spalił m.in. kniazie Przeworsko. Do połowy XIV wieku Przeworsk pozostawał osadą ruską. Po roku 1340 włączony został do Polski przez Kazimierza Wielkiego. W 1387 roku król Władysław Jagiełło nadał wojewodzie sandomierskiemu, Janowi z Tarnowa herbu Leliwa Jarosław oraz okoliczne miasta w tym, m.in. Przeworsko. Dzięki staraniom swojego właściciela, 25 II 1393 roku Władysław Jagiełło nadał Przeworskowi prawa miejskie, a rok później poszerzył je nadając mieszkańcom możliwości handlowe i rzemieślnicze oraz miejską organizację sądową. Pod koniec XIV wieku miasto było centrum handlowym i rzemieślniczym regionu. Specjalnością miasta w tamtych czasach było tkactwo. W kilkuset warsztatach wyrabiano bogato zdobione obrusy, drelichy, płótna i inne tego typu wyroby. Eksportowane były one na całą Polskę oraz rynki zachodnio-europejskie. Na doroczne jarmarki organizowane w mieście przybywali kupcy z różnych stron Polski oraz z Węgier i Rusi. W XVI wieku pomimo wielu napadów Tatarów i pożaru w 1545 roku Przeworsk przeżywał gospodarczy rozkwit. Swoim rozwojem wyprzedzał Jarosław i Rzeszów, ustępując tylko Przemyślowi. Złoty wiek miasta skończył się w XVII wieku, wtedy to przez ziemie te przetoczyły się liczne zawieruchy wojenne. W tych trudnych dla miasta czasach właścicielem Przeworska został ród Lubomirskich. Istniejące w Przeworsku cechy zaczęły przeżywać ponowny rozkwit od połowy XVIII wieku, lecz I rozbiór Polski zahamował ich rozwój. Wysokie podatki i napływ towarów z rynku austriackiego, spowodowały powolny upadek rzemiosła w Przeworsku. Ponowne ożywienie gospodarcze miasta nastąpiło w drugiej połowie XIX w. Bezpośrednią jego przyczyną było oddanie w 1859 roku do użytku linii kolejowej do Krakowa, przedłużonej dwa lata później w kierunku Lwowa. W mieście zaczął rozwijać się nowoczesny przemysł. W 1895 roku za sprawą ordynata przeworskiego ks. Andrzeja Lubomirskiego wybudowano w Przeworsku jedyną w zachodniej Galicji cukrownię, a w 1904 roku otwarto linię kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk - Dynów, stanowiącą obecnie atrakcję turystyczną. Okres rozwoju Przeworska zakończył się wraz z wybuchem I Wojny Światowej. Zamarł handel, wielu młodych mężczyzn siłą wcielono do wojska, rekwirowano majątek, a wycofujące się oddziały rosyjskie spaliły cukrownię, stację kolejową i mosty. Po zakończeniu działań wojennych zaczęto odbudowywać miasto ze zniszczeń. Przystąpiono do odbudowy cukrowni, powstały także elektrownia, szkoła żeńska, gimnazjum i sąd grodzki. Kolejny okres rozkwitu Przeworska przerwała II Wojna Światowa. Od pierwszych jej dni miasto było atakowane, ponownie uległy zniszczeniu stacja kolejowa i cukrownia. Eksterminacja Żydów spowodowała zmniejszenie się liczby mieszkańców o ponad połowę. Okupacja niemiecka trwała w Przeworsku do 27 VII Po zakończeniu wojny koniecznym było ponowne przystąpienie do usuwania zniszczeń i odbudowy Przeworska. W okresie tym miasto bardzo rozwinęło się, rozbudowało, powstały liczne, nowe zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, szkoły i infrastruktura techniczna. Do reformy administracyjnej w 1975 Przeworsk pozostawał siedzibą rolniczo-przemysłowego powiatu. Funkcję tę miasto odzyskało 1 styczna 1999 roku i pełni po dzień dzisiejszy. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 12

13 1.3. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE Przeworsk położony jest w dorzeczu rzeki Mleczki, prawobrzeżnego dopływu Wisłoka, która wraz z dopływami odwadnia obszar miasta. Najstarsza jego część ulokowana jest na lessowym wzgórzu wznoszącym się 206 m. n. p. m, opadającym stromo od południa w kierunku Mleczki. Miasto ze względu na znaczną powierzchnię obszarów zabudowanych (mieszkalnych i przemysłowych) ubogie jest w występujące na jego terenie gatunki zwierząt. Tereny otwarte pól i łąk oraz zadrzewienia są środowiskiem życia głównie saren, zajęcy, kuropatw, bażantów i innych gatunków. Niezabudowana cześć obszaru Przeworska odznacza się dominacją nieleśnych zbiorowisk antropogenicznych (pola uprawne, ogrody, sady, łąki, zieleń miejska i parki). Lasy i obszary leśne położone na terenie miasta zajmują powierzchnię 6 ha, co stanowi niespełna 0,3% ogólnej powierzchni Przeworska. Na terenie Przeworska znajduje się 36 pomników przyrody objętych ochroną uchwały Rady Miasta Przeworska z roku Są to 34 sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa rosnące głównie w parku oraz dwa skupiska drzew tj. aleja grabowa w Parku Miejskim i alejka kasztanowców przy ul. Kasztanowej. Park Miejski w swojej obecnej postaci, romantycznego ogrodu krajobrazowego w typie angielskim powstał w XVIII w. i zajmuje obszar około 12 ha. Miasto posiada dogodne warunki do rozwoju produkcji rolnej, co wynika między innymi z bardzo dobrej jakości gleb. Udział gleb klasy II i III zarówno wśród gruntów ornych jak i użytków zielonych wynosi ponad 70%. Klimat Przeworska zaliczany jest do krainy klimatycznej Sandomierskiej. Średnie dane meteorologiczne dla miasta przedstawiają się następująco: - średnia roczna suma temperatur: około +7,8 o C, - średnia temperatura stycznia: około -4.0 o C, - średnia temperatura lipca: około o C, - pierwsze przymrozki jesienne rozpoczynają się w pierwsze dekadzie października, - ostatnie dni z przymrozkami wiosennymi występują w trzeciej dekadzie kwietnia, - początek okresu wegetacyjnego średnio przypada na pierwszą dekadę kwietnia, koniec na drugą dekadę listopada. Duży wpływ na warunki klimatyczne Przeworska wywierają opady atmosferyczne. Ich roczną wartość mierzy się w przedziale od 342 mm mm, przy czym największą ilość opadów notuje się w czerwcu i lipcu, natomiast najmniejszą w styczniu i lutym. Pierwszy śnieg spada w połowie listopada, a trwała pokrywa śnieżna pojawia się z początkiem pierwszej dekady grudnia i zanika w połowie trzeciej dekady marca. Na terenie miasta zlokalizowane są dwa obszary górnicze gazu: Przeworsk, w północno-zachodniej części miasta i Mirocin, w części południowo-wschodniej. Występują ponadto kruszywa naturalne jak piaski, pospółki i żwiry wodnolodowcowe zalegające pod lessami. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 13

14 II. POTENCJAŁ SPOŁECZNY 2.1. DANE DEMOGRAFICZNE Jedną z głównych składowych kształtujących procesy rozwojowe w mieście są jego mieszkańcy. Na ich liczebność decydujący wpływ mają zarówno ruch naturalny jak i migracje, które to czynniki zostały szerzej omówione w kolejnych częściach rozdziału. W latach najwięcej osób zamieszkiwało Przeworsk w roku 1997, było to mieszkańców, natomiast najmniej w roku mieszkańców. Wśród mieszkańców miasta przeważają kobiety, które w końcu roku 2002 stanowiły 52,0% ludności miasta (8237 osób), natomiast mężczyzn było 7613, tj. 48,0% ogółu mieszkańców. Tabela 2 Stan ludności miasta Przeworsk a w latach Lata Ludność ogółem Mężczyźni Kobiety ogółem % ogółem % , , , , , , , , , , , , , , , ,0 a wg faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 XII Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - Obliczenia własne Miasto Przeworsk charakteryzuje się jednym z wyższych w powiecie współczynników feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn). W roku 2002 wskaźnik ten wyniósł 108 i nie odbiegał od tendencji wojewódzkich, gdzie również obserwuje się przewagę kobiet nad mężczyznami. Wykres 1. Ludność miasta Przeworsk a w latach a wg faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 XII Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 14

15 Tabela 3 Stan ludności miasta Przeworsk wg wieku w latach Lata Liczba w wieku ogółem 0-2 lata lat i więcej Źródło: US Rzeszów Wśród mieszkańców miasta Przeworsk najliczniej reprezentowaną grupą wiekową są osoby w wieku lat, ich liczba w roku 2001 wynosiła 2681 osób, co stanowiło 16% ogółu ludności miasta. Kolejne miejsca pod względem liczebności w strukturze wiekowej mieszkańców Przeworska zajmują grupy w wieku lat (13% ludności), w wieku lat (12% ogółu mieszkańców) oraz mieszkańcy w przedziale wiekowym od lat, stanowiący 11% ogółu ludności. Wykres 2. Struktura wiekowa ludności miasta Przeworsk (stan w dniu 31 XII 2001 r.) 4% 10% 3% 4% 8% 12% 5% 6% 16% 11% 13% 8% 0-2 lata lat i więcej Źródło: US Rzeszów Tabela 4 Ekonomiczna struktura wiekowa ludności miasta Przeworsk w latach Lata Liczba mieszkańców ogółem Wiek przedprodukcyjny do 17 lat Wiek produkcyjny m lat, k Wiek poprodukcyjny m. > 65, k. > 60 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku razem w tym razem w tym razem w tym produkcyjnym kobiety kobiety kobiety , , , , b.d 9997 b.d 2042 b.d 58,5 Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - US Rzeszów Analiza ekonomicznej struktury wiekowej mieszkańców Przeworska pozwala zauważyć niekorzystne zjawiska występujące w tej sferze. Zmniejsza się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym tj. do 17 lat (spadek z 27,8% w 1998 do 24,0% w roku 2002). Zjawisko to może niekorzystnie wpływać w przyszłości na rozwój miasta. Zaobserwować Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 15

16 można również, że społeczeństwo miasta zaczyna się starzeć, czego dowodem jest powolny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Wg stanu na koniec roku 2002 mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowili 24,0% ludności, odsetek osób w wieku produkcyjnym wyniósł 63,1%, natomiast mieszkańców w wieku poprodukcyjnym było 12,9%. Wśród mieszkańców w wieku poprodukcyjnym widoczna jest znaczna przewaga kobiet nad mężczyznami, udział kobiet w tej grupie w roku 2001 stanowił ponad 70%. Wykres 3. Zmiany w ekonomicznej strukturze wiekowej ludności miasta Przeworska ,4 61,1 61,9 63,2 63,1 % ludności w gr. wiekowej ,8 26,9 25,9 24,6 24, ,8 12,0 12,2 12,2 12, Źródło: Wyliczenia własne Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny W końcu roku 2002 w Przeworsku, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 58,5 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik ten w ostatnich kilku latach uległ znacznemu obniżeniu (w roku 1998 wynosił 66,5), co potwierdza wysunięte wcześniej wnioski dotyczące ekonomicznej struktury wiekowej mieszkańców Przeworska. Tabela 5 Ruch naturalny ludności miasta Przeworsk w latach Małżeństwa Urodzenia Zgony Przyrost Lata naturalny w liczbach bezwzględnych Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 16

17 Od kilku lat w całym kraju wyraźnie zauważalny jest spadek przyrostu naturalnego. Tendencja ta jest również widoczna w mieście Przeworsku. Cały czas utrzymuje się on jednak na dodatnim poziomie. Najmniejszą przewagę urodzeń żywych nad zgonami, wynoszącą 4 osoby odnotowano w roku Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych obniżył się w Przeworsku z 49 osób w roku 1995, do 25 w roku Wykres 4. Przyrost naturalny w mieście Przeworsk w latach Przyrost naturalny Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - Tabela 6 Ruch naturalny ludności miasta Przeworsk na tle powiatu przeworskiego w roku 2001 Wyszczególnienie Małżeństwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych Przyrost naturalny na 1000 ludności Miasta Kańczuga ,0 Przeworsk ,0 Sieniawa ,5 Wieś Adamówka ,2 Gać ,2 Jawornik Polski ,2 Kańczuga ,3 Przeworsk ,9 Sieniawa ,1 Tryńcza ,0 Zarzecze ,0 Razem powiat ,2 Województwo ,9 Kraj ,1 Źródło: US Rzeszów Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 17

18 Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności w mieście Przeworsku w roku 2001 wyniósł 1,0. Przeworsk był jedynym z pośród 3 miast powiatu przeworskiego, w którym przyrost naturalny był dodatni (Kańczuga: -1,0; Sieniawa: -0,5). Najwyższy wskaźnik odnotowano w gminie Adamówka, wyniósł 6,2. Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności w Przeworsku w roku 2001 był niższy niż wskaźnik dla powiatu przeworskiego i województwa, które odpowiednio wynosiły: 1,2 oraz 1,9. Wykres 5. Przyrost naturalny w mieście Przeworsk na tle powiatu przeworskiego w roku 2001 Województwo podkarpackie 1,9 Powiat przeworski 1,2 Zarzecze 2,0 Tryńcza 3,0 Sieniawa gm. 6,1 Przeworsk gm. 0,9-1,3 Kańczuga gm. -2,2 Jawornik Polski -0,2 Gać Adamówka 6,2-0,5 Sieniawa m. Przeworsk m. 1,0-1,0 Kańczuga m. -3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Źródło: US Rzeszów Przyrost naturalny na 1000 ludności Niekorzystnie przedstawia się sytuacja miasta Przeworsk pod względem migracji ludności. Systematycznie z roku na rok powiększa się ujemne saldo migracji. W roku 2001 wyniosło -59. Saldo to wynika ze wzrastającej liczby osób, które wyjeżdżają z Przeworska. Liczba mieszkańców, którzy wymeldowali się z miasta w roku 2001 wzrosła w porównaniu z rokiem 1998 o ponad 20%. Analiza kierunku napływów i odpływów mieszkańców Przeworska wskazuje, że najwięcej osób przyjeżdża do miasta ze wsi, jednocześnie również na wieś przeprowadza się największy procent osób na stale wymeldowujących się z Przeworska. Tabela 7 Migracje ludności w mieście Przeworsk w latach Lata Napływ a Odpływ b Ogółem z miast ze wsi z zagranicy Ogółem do na Saldo migracji za miast wieś granicę b.d. b.d. b.d. 186 b.d. b.d. b.d a Zameldowania na pobyt stały. b Wymeldowania z pobytu stałego Źródło: US Rzeszów Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 18

19 Wykres 6. Napływy i odpływy ludności w mieście Przeworsk w latach Napływ Odpływ Źródło: US Rzeszów W roku 2001 jedynie trzy gminy powiatu przeworskiego odnotowały dodatnie saldo migracji. Były to gminy: Gać, Sieniawa i Zarzecze. W wyniku migracji ludności liczba mieszkańców całego powiatu przeworskiego zmalała o 129 osób, z tego 46% (59 osób) wyprowadziło się z samego miasta Przeworska. Tabela 8 Migracje ludności miasta Przeworsk na tle powiatu przeworskiego w roku 2001 Wyszczególnienie Napływ a Odpływ b Saldo migracji Miasta Kańczuga Przeworsk Sieniawa Wieś Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Sieniawa Tryńcza Zarzecze Razem powiat a Zameldowania na pobyt stały. b Wymeldowania z pobytu stałego Źródło: US Rzeszów Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 19

20 Wykres 7. Saldo migracji w mieście Przeworsk na tle powiatu przeworskiego w roku 2001 Zarzecze 10-4 Tryńcza Sieniawa gm Przeworsk gm. -34 Kańczuga gm. -29 Jawornik Polski Gać Adamówka Sieniawa m. -59 Przeworsk m. -5 Kańczuga m Źródło: US Rzeszów Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 20

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI Nazwa szkoły... Imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu:...... Pytania od 1 do 17 to test wyboru, w którym poprawna

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE Załącznik do Uchwały Nr136/3108/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2012 ROK PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 notatka informacyjna Data opracowania 10.03.2014 r. Internet: www.stat.gov.pl/warsz

Bardziej szczegółowo

Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy. dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy. dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Polska wieś 2009 obszary wiejskie zajmują ponad 93% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r.

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. RZESZÓW, 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OSOBY BEZROBOTNE POSIADAJĄCE STATUS W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WIEKU 50 PLUS I ZAREJESTROWANE W STATYSTYKACH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I. WSTĘP W związku z nowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2010 ROK

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2010 ROK Załącznik do Uchwały Nr 276/5435/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2010 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2010 ROK Rzeszów

Bardziej szczegółowo