PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO"

Transkrypt

1 ZATWIERDZA (Prezydent Miasta Olsztyn) (Starosta Olsztyński) PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO NA 2006 R O L S Z T Y N

2 CZĘŚĆ I OPISOWO - TABELARYCZNA 2

3 1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 1) Miasto Olsztyn a) Ukształtowanie terenu Miasto OLSZTYN położone jest w północno wschodniej Polsce. Jest jednym z najpiękniejszych miast Polski stolicą administracyjną województwa warmińsko mazurskiego. Olsztyn leży w dolinie rzeki Łyny i jest nietypowym miastem w skali kraju. W swych granicach administracyjnych ma 11 jezior, wiele mniejszych akwenów, śródpolnych i wiele innych oczek wodnych, a także duży zwarty kompleks lasu miejskiego. Miasto zajmuje obszar 87,9 km 2. Z ogólnej powierzchni miasta jeziora i rzeki zajmują 9,9%, a lasy i zadrzewienia 22,7%. Lasy, parki, jeziora i łąki mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność zamieszkiwania w Olsztynie i niewątpliwie są jednym z czynników decydujących o jakości życia. Po ostatnim zlodowaceniu pozostało charakterystyczne, pagórkowate ukształtowanie powierzchni, z typową dla niego dużą liczbą jezior. Najwyżej położonymi terenami są: rejon osiedla Dajtki (ok.140 m.n.p.m) oraz osiedla Mazurskie, Jaroty i Pieczewo (ok. 150 m n.p.m.). Najniżej położonym obszarem jest dolina rzeki Łyny (ok.100 m n.p.m.), która w okolicy Redykajn osiąga poziom 88 m n.p.m. b) Warunki hydrologiczno meteorologiczne Bogata konfiguracja terenu i różnorodność warunków hydrologicznych powodują, że klimat charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem lokalnym średnia miesięczna temperatura średnia wilgotność względna wynosi: wynosi: I -1,5 o C I 91% II 1,7 o C II 86% III 2,3 o C III 84% IV 11,0 o C IV 71% V 13,4 o C V 64% VI 15,8 o C VI 70% VII 15,6 o C VII 82% VIII 16,7 o C VIII 79% IX 10,7 o C IX 81% X 11,0 o C X 77% XI 6,1 o C XI 91% XII 1,4 o C XII 93% 3

4 c) Struktura zatrudnienia i urbanistyka W 2003r. Olsztyn liczył mieszkańców: Pracujący w 2003r. ( w liczbach bezwzględnych) według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, z pracującymi w rolnictwie indywidualnym: Pracujący ogółem osób z tego: - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo przemysł sektor usługowy usługi rynkowe sektor usługowy usługi nierynkowe Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na dzień r. wyniosła osób ( w tym kobiety 4.816) Stopa bezrobocia na dzień r. wyniosła w mieście Olsztyn 11% i była znacząco niższa w analogicznym okresie od stopy bezrobocia w województwie Warmińsko Mazurskim ( 29,2%). Należy podkreślić, że niemal połowa bezrobotnych (4.174 osoby) pozostaje bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy. - urbanistyka Budynki zasoby gminy i budynki w administracji tymczasowej stan na 31 grudnia 2004r. W budynkach administrowanych przez: Wspólnoty Mieszkalne Użytkowe wolnostojące Nieużyt kowe garaże Skarbu państwa Administracja tymczasowa i zlecona RAZEM LiBK 100% wł. gminy ZBK I Sp. z o.o ZBK II Sp. z o.o ZBK IV Sp. z o.o OTBS Sp. z o.o Wspólnoty RAZEM:

5 Liczba lokali w budynkach będących w 100% własnością gminy i wspólnot mieszkaniowych: W budynkach administrowanych przez: ZliBK 100% własność gminy Wspólnoty mieszkaniowe Ogółem Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Garaże Nieużytkowe Razem gminne Administracja tymczasowa i zlecona Skarbu państwa wykupi one ogółem Struktura budynków będących w 100% własnością gminy Mieszkalne Użytkowe wolnostojące Garaże Nieużytkowe Administracja tymczasowa i zlecona Skarbu państwa Ogółem Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku 56,4 m². d) Sieć komunikacyjna Olsztyn leży blisko drogi ekspresowej E-7 Warszawa Gdańsk. Dzięki niej łatwo można dojechać do Warszawy i Gdańska. Krzyżuje się tu kilka dróg o dużym znaczeniu regionalnym. Najważniejsza z nich to droga nr 51 z Olsztynka do Kaliningradu. Przez Olsztyn przebiega też droga krajowa nr 16 z Grudziądza do Ełku i dalej do Augustowa. Stanowi ona główne połączenie komunikacyjne zachodu kraju z Mazurami. Uzupełnia ją droga nr 52 z Torunia do Olsztyna. Ogólnie można powiedzieć, że stan dróg dojazdowych do Olsztyna nie jest najlepszy. Duże natężenie ruchu oraz zła nawierzchnia dróg przysparzają wiele problemów komunikacyjnych. W granicach administracyjnych miasta Olsztyn instytucją zarządzającą drogami jest Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni. Odpowiada za drogi i ulice pozostające z zarządzaniu gminy Olsztyn o łącznej długości 318 km, z czego: Kategoria drogi j.m. Ogółem O nawierzchni twardej Z kat.3 Drogi dwujezdniowe Krajowe km 25,92 25,92 10,87 Wojewódzkie km 12,649 12,649 3,885 Powiatowe km 12,783 12,783 - Gminne km 266, ,52 8,661 Na drogach w obrębie granic administracyjnych Olsztyna znajduje się 56 obiektów inżynieryjnych takich jak wiadukty, mosty, przejścia podziemne, kładki i przepusty drogowe. Obiekty mostowe liczą łącznie 638,16 km. 5

6 Olsztyn dysponuje 328 parkingami dla ok pojazdów, z czego 4 przeznaczone są wyłącznie dla samochodów ciężarowych i autobusów. Wśród parkingów 65 to parkingi osiedlowe, a parkingi zakładowe. Pozostałe są parkingami miejskimi, na których jest ok miejsc postojowych. W Olsztynie zarejestrowanych jest ponad 70 tyś pojazdów. Obecnie układ komunikacyjny Olsztyna powoduje, że ruch samochodowy w głównej mierze przebiega przez drogi krajowe biegnące śródmiejskimi ulicami, które przenoszą również większość ruchu lokalnego z powodu braku jakichkolwiek obwodnic o dużej przepustowości. Powoduje to zbyt duże obciążenia na jezdniach przyczyniając się do ich szybszej degradacji. - komunikacja kolejowa Podział linii kolejowych reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 roku W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie to, oraz instrukcja służbowa PKP D 29 mówi o podziale linii kolejowych na cztery kategorie tj.: magistralne, pierwszorzędne, drugorzędne i miejscowego znaczenia. Najważniejszymi pod względem komunikacyjnym w województwie Warmińsko Mazurskim są linie kolejowe: Nr 9 Warszawa Iława Gdańsk Nr 353 Iława Ostróda Olsztyn Korsze Skandawa Nr 216 Olsztyn Działdowo Warszawa Nr 220 Olsztyn - Bogaczewo Na terenie miasta Olsztyn znajdują się trzy punkty obsługujące ruch pasażerski: Stacja Olsztyn Główny Przystanek osobowy Olsztyn Zachodni Stacja Gutkowo Ruch towarowy obsługiwany jest przez: Olsztyn Towarowa i stację Gutkowo. Na terenie miasta znajdują się bocznice towarowe: pięć stacyjnych i dwie szlakowe. Istniejąca sieć linii kolejowych tj. magistrala (Gdańsk Warszawa Katowice) oraz linie pierwszorzędne pozwalają na prawidłowe połączenie Olsztyna z krajem oraz przejściami granicznymi. Stacja Olsztyn ma bezpośrednie połączenie ze stolicami poszczególnych województw: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Łódź, Katowice. W samym mieście długość eksploatowanych linii kolejowych wynosi łącznie 28 km, z czego 25 km jest zelektryfikowanych, 24 linii kolejowych przebiegających przez miasto to linie o znaczeniu pierwszorzędnym. Pozostałe to linie drugorzędne. Na terenie miasta znajdują się dwa przejazdy kolejowe kat. A obsługiwane przez pracowników Zakładu Infrastruktury Kolejowej w Olsztynie. Przejazdy kolejowe są słabym punktem na styku dróg miejskich z kolejowymi, narażając na wypadkowość oraz przepustowość ruchu samochodowego z powodu dużej częstotliwości kursujących pociągów na odcinku Olsztyn Gutkowo. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego zlikwidowano przejazd w poziomie szyn na ul. Bałtyckiej, zastępując go wiaduktem, który do użytku został oddany w grudniu 1999 r. W sytuacji ustawowych zmian sposobów finansowania transportu kolejowego przedsiębiorstwo PKP proponuje wspólne podjęcie prac z samorządami lokalnymi nad rozwiązaniem problemu utrzymania linii nierentownych. Powinno to doprowadzić do 6

7 poprawy obsługi ruchu lokalnego oraz stworzenia nowej oferty przewozowej dla zwiększającego się ruchu turystycznego na terenach Warmii i Mazur. - komunikacja miejska Na terenie miasta usługi w zakresie komunikacji miejskiej świadczą: 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 2. Olsztyńska Korporacja 3. Biuro Podróży Star Tourist 4. PKM Bałecki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o dysponuje: Liczba posiadanych autobusów na koniec 2004 r , w tym przystosowanych do przewozów osób niepełnosprawnych: wielkopojemne (121 osób) - 4, średniopojemne (do 95 osób) - 27 małopojemne ( do 38os.) - 12 Liczba autobusów kierowanych do ruchu: dzień roboczy -131, dni wolne od pracy (sobota/niedziela) -65/46 Wskaźnik wykorzystania taboru - średnia za 2004 r.- 83,4% Zestawienie linii autobusowych: Wyszczególnienie Liczba linii komunikacyjnych, w tym minibusowe j.m 5/t. lata Długość linii ogółem w tym na obszarach podmiejskich km 373,2 87,1 395,7 87,1 382,2 47,9 Liczba autobusów szt Liczba przewożonych pasażerów, w tym na bilety miesięczne tys. osób 40,506, , , , , ,7 7

8 - komunikacja lotnicza Olsztyn nie posiada stałego połączenia lotniczego z żadnym z miast polskich i zagranicznych. Ma jednak lotnisko sportowe Aeroklub Warmińsko Mazurski, które przyjmować może małe samoloty pasażerskie i sportowe. Gmina Olsztyn jest również akcjonariuszem Portu Lotniczego Mazury w Szymanach. e) Dane demograficzne W 2003r. Olsztyn liczył mieszkańców a) Kobiety ogółem * - w wieku 0 19 lat w wieku lat w wieku 60 lat i więcej b) Mężczyźni ogółem w wieku 0 19 lat w wieku lata w wieku 65 i więcej lat * Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie, nie są tożsame z podziałem na grupy pod względem zdolności do podjęcia zatrudnienia ( ekonomiczne grupy wiekowe), mogą natomiast służyć ocenie zmian zachodzących w strukturze wiekowej mieszkańców miasta. Analizując strukturę ludności zauważa się, że wprawdzie niezbyt szybko ale systematycznie maleje liczba dzieci i młodzieży. Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy ma malejący z roku na rok przyrost naturalny. Ten z kolei jest wynikiem szybciej malejącej liczby urodzeń od liczby zgonów. Lata Ludność Olsztyna w latach Liczba ludności: Stan w dniu Urodzenia żywe na 1000 mieszk. Zgony na 1000 mieszk. Przyrost naturalny Na 1000 mieszk ,1 7,8 4, ,6 8,1 3, ,9 7,9 3, ,7 7,5 2, ,2 7,5 2, ,4 7,6 1, ,2 7,1 2, ,8 7,0 1, ,4 7,4 1, ,5 7,3 1, ,4 7,0 1, ,3 6,7 1, ,9 7,0 0,9 8

9 Zgony w mieście Olsztyn w latach 2002 i Miasto Olsztyn Zgony ogółem w liczbach bezwzględnych Zgony na 10.tys. ludności ,43 69,97 Struktura wiekowa ludności Olsztyna na tle województwa i kraju (2002 r.) WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA LUDNOŚCI OGÓŁEM WIEK PRZEDPRODUKCYJNY WIEK PRODUKCYJNY WIEK POPRODUKCYJNY LICZBA % LICZBA % LICZBA % POLSKA , , ,1 WOJEWÓDZTWO , , ,1 OLSZTYN , , ,3 Według stanu w dniu 31.XII Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie Ludność według osiedli: Osiedle Liczba mieszkańców 1) Osiedle Brzeziny ) Osiedle Dajtki ) Osiedle Grunwaldzkie ) Osiedle Gutkowo ) Osiedle Jaroty ) Osiedle Kormoran ) Osiedle Kortowo ) Osiedle Kościuszki ) Osiedle Kętrzyńskiego ) Osiedle Likusy ) Osiedle Mazurskie ) Osiedle nad Jeziorem Długim ) Osiedle Nagórki ) Osiedle Pieczewo ) Osiedle Podgrodzie ) Osiedle Podleśna ) Osiedle Pojezierze ) Osiedle Wojska Polskiego ) Osiedle Zatorze ) Osiedle Zielona Górka ) Osiedle Śródmieście

10 Liczbę mieszkańców Olsztyna dodatkowo kształtuje poziom migracji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Migracje w 2003r. miasto Olsztyn ( w liczbach bezwzględnych) 1. Zameldowania na pobyt stały w ruchu wewnętrznym Zameldowania na pobyt stały z zagranicy Wymeldowania z pobytu stałego w ruchu wewnętrznym Wymeldowania z pobytu stałego za granicę Saldo migracji stałej Saldo migracji zewnętrznej -64 Ludność Olsztyna w grupach wiekowych na koniec 2004 roku Wiek Pobyt Stały Pobyt czasowy ponad 2 m-ce 0-6lat K 4855 M K 128 M Łącznie stały lub czasowy ponad 2 m-ce. K 4954 M K M K 9548 M K M K M K M od 65 lat K M Ogółem K M Od 60 lat Od 65 lat K M K 473 M K 3706 M K 665 M K 212 M K 260 M K 163 M K 5607 M K 191 M K M K M K M K M K M K M K M K M

11 OCENA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA OLSZTYN: 1. POŻAROWE. Obszary leśne Lasy położone na terenie miasta Olsztyna znajdują się pod zarządem Lasu Miejskiego mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 30b, tel. (089) Lasy w całości zaliczone są do II kategorii zagrożenia pożarowego, umiejscowione w 16 strefie prognostycznej. Oznacza to występowanie zagrożenia pożarowego na poziomie średnim. W przeważającej części tj. 75 % las mieszany, resztę stanowi bór mieszany. Zalesienie na terenie miasta w 15 % tj ha. Ponadto około 300 ha lasu jest własnością prywatną (osoby fizyczne i prawne oraz Wojsko Polskie). Zagrożeniem pożarowym dla lasów jest bliskie sąsiedztwo z budynkami i obiektami miasta. Ponadto coroczne wypalanie w okresie wiosennym traw w pobliżu lasów oraz nieostrożność osób korzystających z lasu miejskiego, prowadzi do pożarów ściółek, jak również stwarza zagrożenie rozwinięcia pożaru całkowitego. Zwarta zabudowa Gęstość zaludnienia miasta wynosi 1920 osób/km2. W mieście Olsztynie występuje znaczne zróżnicowanie gęstości zaludnienia. Największe występuje na terenach osiedli Nagórki, Pieczewo i Jaroty, a także w centrum miasta. Pozostałe dzielnice, takie jak: Zatorze, Dajtki, Likusy jak również obszary przemysłowe przy ul. Towarowej i Lubelskiej charakteryzują się mniejszą gęstością zaludnienia. Miasto ze względu na swą zabudowę można podzielić na trzy części tzw. przemysłowo składową, mieszkalną i miejsko średniowieczną. W zabudowie miejsko średniowiecznej wyróżnia się śródmieście z centrum handlowo administracyjnym. Dzielnica Zatorze to głównie budynki mieszkalne, niemniej wśród tej części występują zakłady o zagrożeniu pożarowym i ekologicznym jak: Mazurskie Meble, Browar, Mleczarnia Olsztyn. Pozostała część miasta poza dzielnicą przemysłowo składową, to tereny mieszkalne z osiedlami domków jednorodzinnych Likusy i Dajtki oraz osiedla budownictwa wielorodzinnego Nagórki, Jaroty, Pieczewo i Pojezierze. Na terenie miasta Olsztyna znajduje się 137 budynków wysokich z czego 9 to obiekty administracyjno biurowe, lecznictwa oraz 1 handlowy. 46 obiektów, głównie użyteczności publicznej monitorowanych jest pod względem pożarowym. Zakłady pracy Do najważniejszych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Olsztyna należą: 1)MICHELIN Olsztyn S.A. 2)Zakład produkcji mebli MM INTERNATIONAL 3) INDYKPOL S.A. 4)Browary Warmińsko Mazurskie JURAND Sp. z o. o. 5)Mleczarnia Olsztyn 6) STYROPEX Sp. z o. o. 11

12 W mieście znajduje się szereg przedsiębiorstw prowadzących działalność hurtowo magazynową. Najważniejsze z nich to: 1. Chłodnia Olsztyn Sp. z o. o. 2. Baza paliw CPN w Gutkowie 3. Zakład Gazowniczy 4. Hurtownie: CHEMIA, ALFA i PIGO Większość z ww. zakładów zlokalizowana jest w dzielnicy przemysłowo składowej obejmującej teren ulic Towarowa, Leonharda, Lubelska, a także dzielnicy Zatorze. Działalność mniejszych hurtowni i zakładów związana jest głównie z dystrybucją produktów spożywczych i materiałów budowlanych, produkcją spożywczą oraz usługami dla ludności. Główne gałęzie przemysłu w mieście to chemiczny, spożywczy i przetwórstwo spożywcze. Przemysł chemiczny to głównie MICHELIN, gdzie do wyrobu opon używa się dużych ilości materiałów pochodzenia chemicznego. Na terenie MICHELIN składowane jest 100 ton benzyny ekstrakcyjnej, 300 ton oleju opałowego, 20 ton olejów i smarów, 100 ton kwasu solnego, 100 ton ługu sodowego oraz 12 zbiorników po 18 ton naftalenu. Przetwórstwo spożywcze to Mleczarnia Olsztyn przy ul. Poprzecznej, INDYKPOL przy ul. Jesiennej i Lubelskiej oraz Chłodnia Składowa i Browar Olsztyn. Główne zagrożenie z ich strony to niekontrolowany wyciek amoniaku. Do zakładów o dużym zagrożeniu należy zaliczyć również Zakład Gazowniczy z 75 tonami propanu butanu oraz Chłodnię Składową z dużą ilością amoniaku oraz Firma Handlowa CHEMIA materiałów łatwopalnych (benzyna, rozpuszczalniki, farby). Największe skupiska materiałów łatwopalnych to baza paliwowa CPN w Gutkowie oraz stacje paliw i stacje auto gaz zlokalizowane na terenie całego miasta z wyjątkiem części mieszkaniowej Nagórek i Pieczewa. Większość działających hurtowni w Olsztynie zajmuje się rozprowadzaniem środków spożywczych i budowlanych. Mieszczą się one na ul. Dąbrowskiego i Gietkowskiej na Zatorzu oraz w części przemysłowo składowej na ul. Towarowej i Lubelskiej oraz Leonharda i Wyszyńskiego. 2. AWARIE INSTALACJI KOMUNALNYCH. Gazowe Oddział Zakład Gazowniczy Olsztyn jest jednostką organizacyjną Polskiego Gazownictwa naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie. Zakład Gazowniczy Olsztyn eksploatuje gazociągi oraz prowadzi dystrybucję i sprzedaż gazu ziemnego na obszarze starego województwa w tym na trenie miasta Olsztyna. Miasto Olsztyn zasilane jest gazociągiem wysokiego ciśnienia z kierunku Warszawy poprzez stację redukcyjną I stopnia w Posortach, Grądku i Wadągu. Od stacji I stopnia rozprowadzona jest w mieście sieć gazowa średniego ciśnienia do stacji redukcyjnych II stopnia, gdzie ciśnienie gazu redukowane jest do niskiego tj. 2,2 Kpa, skąd gaz pod niskim ciśnieniem rozprowadzany jest do odbiorców. Zakład Gazowniczy Olsztyn zaopatruje w gaz na terenie miasta: a) odbiorców przemysłowych 113 b) gospodarstwa domowe c) odbiorców nieprzemysłowych

13 Ogólna długość sieci gazowej w mieście wynosi 399,8 km w tym: a) przesyłowa 55,5 km b) rozdzielcza i dopływowa 344,4 km Przebiegające gazociągi w mieście tj. na terenach zabudowanych są to gazociągi średniego i niskiego ciśnienia o przekroju Ø mm. Wg oceny Dyrekcji Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie istniejące gazociągi są w stanie technicznym dobrym. Nie mniej jednak istnieje możliwość rozszczelnienia sieci gazowej na terenie miasta, co może doprowadzić do sytuacji kryzysowej w rejonie miasta, gdzie wystąpiła awaria. Zagrożenia związane z sieciami gazowymi w mieście wynikają z możliwości: a)rozszczelnienia się sieci na połączeniach b)możliwością awarii na stacjach redukcyjnych c)nie dokonania przeniesienia zaworów gazowych z piwnic budynków do szafek na zewnątrz budynków, występuje to nielicznie ok. 10 budynków w mieście d)częste samowolne przeróbki instalacji gazowych. W warunkach zimowych przy bardzo niskiej temperaturze, przy wystąpieniu rozszczelnienia sieci pod ziemią może dojść do niekontrolowanej penetracji gazu, gromadzenia się w kanałach, studzienkach kanalizacyjnych, co może doprowadzić do wybuchów w miejscach gromadzenia się gazu. Inne zagrożenia to działalność sabotażowa lub uszkodzenia mechaniczne sieci podczas prowadzenia wykopów. W mieście sieć gazowa naziemna przebiega w 4 miejscach miasta oraz krótkie odcinki przy stacjach redukcyjnych. Sieć naziemna to: a)wiadukt kolejowy przy ul. Limanowskiego b)most przez rzekę Łyna na osiedlu Brzeziny c)na ul. Towarowej pod wiaduktem kolejowym d)most przez rzekę Łyna przy ul. Niepodległości e)3 stacje redukcyjne I stopnia f)16 stacji redukcyjnych II stopnia Celem sprawnego i bezpiecznego zapewnienia ciągłej dostawy gazu dla odbiorców w zakładzie powołane są służby zabezpieczające dostawy gazu, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, są to: 1) Pogotowie Gazowe przy ul. Knosały 1, gdzie dyżur pełniony jest przez całą dobę. 2) Rozdzielnia Gazu Olsztyn przy ul. Sikorskiego 23, gdzie dyżur pełniony jest w godz zatrudniająca personel techniczny do usuwania poważniejszych awarii, budowy i odbudowy sieci gazowych na terenie miasta. W mieście sieć gazowa podlega stałemu dozorowi i kontroli poprzez obchodowych gazociągów na podstawie sporządzonego harmonogramu przez kierownictwo rozdzielni. 13

14 Energetyczne Zasilanie w energię elektryczną miasta Olsztyna realizowane jest poprzez: a)stacje transformatorowe 110/12 kv 6 szt. b)stacje transformatorowe 15/15 kv 3 szt. c)stacje transformatorowe 15/0,4 kv 460 szt. d)linie napowietrzne 15 kv 87 km e)linie kablowe 15 kv 351 km f)linie napowietrzne 0,4 kv 173,6 km g)linie kablowe 0,4 kv 473,5 km Celem zwiększenia pewności zasilania linie 110 kv, 15 kv i 0,4 kv budowane są w układzie pierścieniowym, co umożliwia ograniczenie do minimum przerw w dostawie energii elektrycznej po zlokalizowaniu awarii i wyłączeniu odcinka linii uszkodzonej. Na naprawę stanu technicznego sieci energetycznej znaczący wpływ miało zastosowanie w latach nowoczesnych, dostępnych rozwiązań technicznych i duży zakres prac remontowych. Struktura przesyłu energii elektrycznej niskiego napięcia jest następująca: a)linie napowietrzne 28 % b)linie kablowe 72 % Liczba awarii sieci energetycznej w ciągu roku na 1 km sieci ma stałą tendencję spadkową i wynosiła w 1998 roku 0,2 awarii/ km linii (wskaźnik zawiera linie napowietrzne i kablowe). Awaryjność urządzeń energetycznych na terenie miasta Olsztyna jest o kilkanaście procent mniejsza w stosunku do regionu. Wpływ na to ma korzystniejsza struktura sieci i mniejsze oddziaływanie na urządzenia czynników zewnętrznych (zadrzewienie, ptaki burze). Zjawiskiem negatywnym jest nie zmniejszająca się od lat liczba awarii kablowych, powodowana przez osoby i firmy prowadzące prace ziemne na terenie miasta. W ciągu roku ma miejsce ok awarii, które przy uszkodzeniu linii 15 kv przez pewien okres czasu mogą pozbawić dostawy energii nawet do kilku tysięcy odbiorców. Ciepłownicze Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Olsztynie dostarcza ciepło do osiedli mieszkaniowych, budynków użytkowych i części zakładów pracy. Energia cieplna dostarczana jest głównie poprzez miejską sieć ciepłowniczą z następujących źródeł ciepła: a)elektrowni MICHELIN b)ciepłowni KORTOWO c)kotłowni przy ul. Zamenhoffa pracująca jako źródła szczytowe. Długość sieci cieplnej 134,2 km. Do obiektów znajdujących się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej, energia cieplna dostarczana jest z 9 kotłowni lokalnych zasilających jeden lub kilka budynków. Ograniczenia w dostawie i poborze ciepła w przypadku awarii sieci ciepłowniczej lub źródeł ciepła, wprowadzane będą zgodnie z opracowanym planem awaryjnym. 14

15 Awaryjne zasilanie miast tylko z EC MICHELIN 1)Wyłączenie pomp w przepompowni Jaroty. 2)Podłączenie sieci cieplnej w głównych komorach rozcinających. 3)Zwiększenie przepływu w ciepłowni do ok t/h oraz w razie potrzeby przeznaczenie na potrzeby miasta części ciepłą dostarczanego do zakładu. 4)Uruchomienie przepompowni przy ul. Niepodległości na maksymalną wydajność z kierunkiem tłoczenia w stronę ul. Gotowca. 5)Wykonanie dalszych niezbędnych połączeń na pierścieniach sieci ciepłowniczej. Jeżeli sytuacja awaryjna trwać będzie dłużej niż jedną dobę należy wykonać dalsze czynności opisane poniżej, uzależniając celowość ich wykonania od temperatury zewnętrznej i postępu prac przy usuwaniu awarii. 1)Wyłączyć ciepłą wodę we wszystkich węzłach. 2)Wyłączyć ogrzewanie w obiektach mieszkalnych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie miasta np. obiekty produkcyjno przemysłowe. 3)Spuścić wodę z instalacji wewnętrznej obiektów wyłączonych oraz z budynków do których nie dopływa nośnik ciepła, przy temperaturach zewnętrznych niższych od zera. Awaryjne zasilanie miasta tylko z ciepłowni KORTOWO 1)Zmniejszenie zadanej dyspozycji na przepompowni Jaroty. 2)Połączenie sieci cieplnej w głównych komorach rozcinających. 3)Zwiększenie przepływu w ciepłowni do maksymalnej wartości (3200 t/h). 4)Zwiększenie temperatury wyjściowej do miasta o 50 % w stosunku do zewnętrznych warunków pogodowych. 5)Uruchomienie przepompowni: a)przy ul. Niepodległości na max. Różnicę ciśnień z kier. Tłoczenia do ul. Gotowca. b)przy ul. Partyzantów na różnicę ciśnień 0,15 MPa. 6)Wykonanie dalszych niezbędnych połączeń na pierścieniach sieci ciepłowniczej. Jeżeli sytuacja awaryjna trwać będzie dłużej niż jedną dobę, należy wykonać dalsze czynności opisane poniżej, uzależniając celowość ich wykonania od temperatury zewnętrznej i postępu prac przy usuwaniu awarii. 1)Wyłączyć ciepłą wodę we wszystkich węzłach. 2)Wyłączyć ogrzewanie w obiektach niemieszkalnych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie miasta np. obiekty produkcyjno przemysłowe. 3)Spuścić wodę z instalacji wewnętrznych obiektów wyłączonych oraz budynków do których nie dopływa nośnik ciepła, przy temperaturach niższych od zera. Awarie odcinków sieci ciepłowniczych. Ustawienia pracy w sieci w tym przypadku powinno uwzględniać poniższe zasady: 1)Ograniczenie do minimum wyłączonego obszaru poprzez maksymalne wykorzystanie istniejących połączeń sieci pierścieniowych. 2)Zapewnienie niezbędnych przepływów nośnika ciepła we wszystkich punktach sieci poprzez niezbędne4 korekty przepływu w ciepłowniach i przepompowniach a w koniecznych sytuacjach wykonanie czynności wg punktu 1, 2, 3 jak w sytuacji awaryjnej ciepłowni 15

16 trwającej dłużej niż jedną dobę (opisane powyżej). 3)Uszkodzony odcinek sieci powinien być jak najszybciej wyłączony z eksploatacji i poddany naprawie a obiekty budowlane zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zalaniem gorącą wodą. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0 o C należy opróżnić z wody instalacje wewnętrzne. Ograniczenia w dostawie energii cieplnej do odbiorców wprowadzane mogą być również na polecenie Prezesa MPEC Sp. z o. o. w przypadku zmniejszenia się zapasów opału z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa do 50 % wielkości określonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych (Dz. U. Nr 53/98), wg poniższego planu: 1)Wyłączenie dostaw ciepła na potrzeby ciepłej wody i technologii we wszystkich węzłach cieplnych. 2)Ograniczenie dostawy ciepła na potrzeby ogrzewania i wentylacji do wielkości 80 % wartości zamówionej mocy cieplnej. W przypadku dalszego spadku zapasów opału tj. do 30 % wielkości wg powyższego rozporządzenia: 1)Wyłączenie ogrzewania w obiektach niemieszkalnych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie miasta np. obiekty produkcyjno przemysłowe. 2)Spuszczenie wody z instalacji odbiorczych obiektów wyłączonych, przy temperaturach zewnętrznych niższych od zera. 3)Ograniczenie dostawy ciepła na potrzeby ogrzewania i wentylacji do wielkości 50 % wartości zamówionej mocy cieplnej. Awaria sieci elektroenergetycznej powodująca zanik napięcia zarówno na zasilaniu podstawowym jak i rezerwowym w ciepłowniach. W przypadku braku dostawy energii elektrycznej niemożliwe jest dostarczanie ciepła do odbiorców. Należy podjąć działania zabezpieczające urządzenia ciepłownicze przed zniszczeniem jeżeli sytuacja awaryjna przeciąga się powyżej 5 godzin: 1)Spuszczenie wody z instalacji odbiorczych budynków - przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0 o C. 2)Spuszczenie nośnika ciepła z sieci ciepłowniczej w przypadku wystąpienia temperatur zewnętrznych poniżej - 5 o C, lub czasu trwania awarii powyżej jednej doby przy ujemnej temperaturze zewnętrznej. 3. WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE. Przewidywane zagrożenia (awarie) na ujęciach i stacjach uzdatniania wody: Skażenia promieniotwórcze, chemiczne i biologiczne: Skażenia promieniotwórcze wody, mogą wystąpić na skutek: a) awarii elektrowni jądrowej na terenie państw ościennych lub bezpośredniego skażenia środkami promieniotwórczymi (zamierzonego lub niezamierzonego), 16

17 b) skażenie chemiczne i biologiczne w czasie P, mogą wystąpić w wyniku bezpośredniego skażenia tymi środkami (zamierzone lub niezamierzone). Po wykryciu skażenia natychmiast wyłączane są z eksploatacji skażone studnie (ujęcia) lub elementy wodociągu. W zależności od miejsca skażenia wykonywane są następujące przedsięwzięcia: a)zamknięcie zasuw rejonowy odcinając dopływ wody do sieci miejskiej, b)zwiększenie zasilania sieci pozostałych ujęć, c)dokonania intensywnego płukania i odkażania sieci, d)przeprowadzenie intensywnego chlorowania skażonej wody przez okres jednej doby, e)w zależności od miejsca skażenia nastąpi przełączenie rurociągów na podawanie wody bezpośrednio ze studni do sieci miejskiej (z pominięciem SUW). Skutkiem takiego przeciwdziałania będzie zmniejszona produkcja wody i pogorszenie jej jakości. W tym celu do prowadzenia ciągłej kontroli jakości uruchamiamy własne służby laboratoryjne we współdziałaniu z Sanepidem. W przypadku wystąpienia jednoczesnego skażenia wody na kilku ujęciach (lub SUW), przerwa w dostawie wody może trwać nawet do kilku dni. Wykonanie powyższych przedsięwzięć nastąpi siłami Zakładu Produkcji Wody z udziałem drużyn ratownictwa wodociągowo - kanalizacyjnego. Awarie zasilania energetycznego: Usunięcie awarii zasilania urządzeń sterowniczych nastąpi przez specjalistów elektryków z udziałem pracowników Zakładu Energetycznego. W przypadku przerwania linii przesyłowej nastąpi włączenie zasilania awaryjnego z zespołów prądotwórczych (SUW Pieczewo, SUW Kortowo ) oraz zwiększenie zasilania przez pozostałe ujęcia. Czas przerwy w dostawie wody dla części mieszkańców Olsztyna może trwać do kilku godzin. Awarie głównych rurociągów wody surowej: W przypadku wystąpienia awarii rurociągów głównych, usunięcie uszkodzenia nastąpi siłami własnymi służb dyżurnych, a w wypadku dużych uszkodzeń z udziałem drużyn ratownictwa wodociągowo kanalizacyjnego. W celu utrzymania właściwego ciśnienia wody, zwiększamy zasilanie pozostałych. Awarie sieci wodociągowo kanalizacyjnych: Podstawowym zagrożeniem wynikającym z eksploatacji 300 km sieci wodociągowej na terenie miasta Olsztyna są uszkodzenia poszczególnych odcinków sieci, powstałe wskutek najróżniejszych przyczyn. Uszkodzenia sieci w zależności od rodzaju uszkodzonego odcinka, powodują wyłączenie z pracy określonego odcinka sieci, co skutkuje pozbawieniem wody określonej ilości odbiorców na okres od kilku godzin do kilku dni. Przyczyny powstawania awarii: a)ruchy gruntu spowodowane nierównym osiadaniem, b)warunki atmosferyczne (burze, opady), c)korozja materiału, 17

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO Spis treści: ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI 1.1. Charakterystyka ogólna województwa podkarpackiego.. 1.2. Sieć komunikacyjna.. 1.2.1. Długość oraz charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GIŻYCKO Giżycko, grudzień 2010 SPIS TREŚCI Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania 1. INFORMACJE PORZĄDKOWE 1.1 Podstawa opracowania Niniejsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU Wołów, 2006 1 Spis treści WSTĘP...3 I AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU WOŁOWSKIEGO (DIAGNOZA)...5 I.1 Syntetyczna charakterystyka powiatu...5

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 S T R A T E G I A ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 S P I S T R E Ś C I Wstęp I. Analiza uwarunkowań rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H ZATWIERDZAM WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Kielce, dnia...2011 roku POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DYREKTOR WZKiB UM KIELCE PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

tekst ujednolicony dnia 30.05.2006 r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2005-2013

tekst ujednolicony dnia 30.05.2006 r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2005-2013 tekst ujednolicony dnia 30.05.2006 r. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2005-2013 OSTRÓW WIELKOPOLSKI STYCZEŃ 2005 Spis treści 1. Założenia metody opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia..

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Strategia rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020 Dokument opracowano w ramach projektu: Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo