SPECYFIKACJA TECHNICZNA CS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA CS 002.06.11"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CS PODBUDOWY I WZMOCNIENIE PODŁOŻA Z WYKORZYSTANIEM KATALITYCZNYCH DODATKÓW DO WZMACNIANIA, ULEPSZANIA I TRWAŁEGO UODPORNIENIA NA WODĘ (HYDROFOBIZACJI) GRUNTÓW Tychy, 2011 r.

2 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST Zakres stosowania Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów CONSOLID SOLIDRY Woda SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt stosowany do wykonania robót TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne zasady wykonania robót Zasady wykonania robót Roboty przygotowawcze Wykonanie podbudowy i ulepszonego podłoża KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Badania przed przystąpieniem do robót Badania w czasie robót Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy lub ulepszonego podłoża z dodatkiem CONSOLID SYSTEM Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów robót... 19

3 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór ostateczny robót Odbiór pogwarancyjny PRZEPISY ZWIĄZANE Ogólne specyfikacje techniczne ( OST) GDDP Warszawa Polskie Normy Inne dokumenty... 23

4 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem tej specyfikacji technicznej (ST) jest firmowa instrukcja w określająca warunki stosowania, składowania i transportu, dodatków katalitycznych CONSOLID SYSTEM służących do wykonywania podbudów drogowych i ulepszonego podłoża z mieszanek gruntowych/kruszywowych zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDiM CONSOLID SYSTEM (CONSOLID 444, SOLIDRY) dodatki do wzmocnienia, ulepszenia i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów [10]. Skład mieszanki, warunki wytwarzania, badania i wymagania powinny być zgodne z tą instrukcją Zakres stosowania Niniejsza specyfikacja techniczna jest instrukcją techniczną, która może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy i ulepszonego podłoża z mieszanki gruntowej/kruszywowej ulepszonej dodatkiem CONSOLID SYSTEM. Podbudowę z mieszanki gruntowej/kruszywowej wykonuje się, zgodnie z dokumentacją projektową, jako podbudowę zasadniczą lub pomocniczą wraz z ulepszonym podłożem (jedna warstwa nośna) Podbudowę wraz z ulepszonym podłożem z mieszanki gruntowej/kruszywowej ulepszonej CONSOLID SYSTEMEM można wykonywać na drogach, ulicach, placach postojowych, parkingach oraz przy poszerzeniach i wzmocnieniach istniejących konstrukcji nawierzchni i ulepszaniu podłoża drogowego Określenia podstawowe Mieszanka gruntowa mieszanka gruntowa o optymalnym składzie zgodnie z wymogami technologii CONSOLID SYSTEM Mieszanka gruntowa ulepszona dodatkiem CONSOLID SYSTEM mieszanka gruntowa z optymalną ilością dodatku CONSOLID SYSTEM zgodną z recepturą laboratoryjną doprowadzona do wilgotności optymalnej Podbudowa z mieszanki gruntowej ulepszonej dodatkiem CONSOLID SYSTEM to jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która po osiągnięciu właściwej nośności stanowi nośną część nawierzchni drogowej (podbudowa wraz z ulepszonym podłożem) zgodnie z Aprobatą Techniczną Klasyfikacja wyrobu PKWIU:

5 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 5 PCN: Pozostałe określenia są zgodne z podanymi w: [1] D-M Wymagania ogólne [2] D Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża [3] D Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne [10] Aprobata Techniczna IBDiM CONSOLID SYSTEM (CONSOLID444, SOLIDRY) dodatki do wzmocnienia, ulepszenia i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów [11] CS-SRM/ Katalog konstrukcji nawierzchni z podbudową stabilizowaną w technologii CONSOLID SYSTEM (lub środkami CONSOLID SYSTEM) 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w OST D-M Wymagania ogólne punkt 2 [1] Grunt rodzimy Grunt rodzimy przeznaczony do ulepszenia dodatkami CONSOLID SYSTEM wg standardowej receptury powinien charakteryzować się optymalną zawartością frakcji pylasto-ilastej oraz dodatkowymi wymaganiami zgodnie z poniższą tablicą: Tablica 1 Wymagania dla gruntów rodzimych Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metody badań według Zawartość frakcji 0,075 mm % (m/m) 20 PN-EN Wskaźnik plastyczności, w P -w L % 5 PN-88/B Zawartość części organicznych % (m/m) 10 PN-88/B Jeżeli grunt rodzimy przeznaczony do ulepszenia nie spełnia powyższych kryteriów, należy go doziarnić. Krzywa uziarnienia powinna być ciągła bez luk brakujących frakcji CONSOLID 444 CONSOLID 444 ciecz koloru biało-beżowego; mieszanina czwartorzędowych związków amoniowych i amin tłuszczowych. W rozdrobnionym gruncie CONSOLID 444 zmniejsza napięcie powierzchniowe wody zgromadzonej wokół czastek gruntu, zrywa film wodny i w

6 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 6 efekcie powoduje aglomerację (zlepianie) frakcji drobnych. CONSOLID 444 powodując zmianę niektórych z cech gruntu doprowadza do trwałego i nieodwracalnego procesu, w wyniku którego grunt uzdatniony przy jego pomocy posiada nastepujące właściwości w porównaniu do gruntu roodzimego (przed aplikacja związku): zmniejszony opór do zagęszczania jako efekt utraty wody błonkowej zmniejszona tendencja do wzrostu kapilarnego wody zmniejszona przepuszczalność mniejsza wilgotność optymalna i wyższa gęstość zdolność do kontynuowania procesu aglomeracji w czasie zmniejszona wrażliwość na wodę ograniczona plastyczność i pęcznienie CONSOLID 444 aplikowany może być jako samodzielny dodatek do gruntu, jako dodatek do spoiwa oraz w pełnym systemie wraz z SOLIDRY 2.3. SOLIDRY SOLIDRY proszek koloru od ciemno- do jasnoszarego, mieszanina uwodornionych alkiloamin tłuszczowych (łojowych), kwasów tłuszczowych, C10-20 i C16-18-nienasyconych, produktów reakcji z trietanoloamina. SOLIDRY, będący wysoko hydrofobowym i praktycznie niezwilżalnym związkiem, po aplikacji do gruntu i rozprowadzeniu w całej jego strukturze dokonuje hydrofobizacji gruntu tj. trwalej impregnacji gruntu blokującej jego podciąganie kapilarne oraz ograniczającej znacznie jego nasiakliwość. SOLIDRY stosowany jest łącznie z CONSOLID 444 dzięki czemu oba związki wchodza w synergiczną zależność. SOLIDRY zastosowany razem z CONSOLID 444 poprzez doprowadzenie w zagęszczonym gruncie do zamknięcia kapilar utrwala w czasie stan i cechy uzdatnionego gruntu Woda Woda stosowana do wykonania roztworu roboczego CONSOLID 444 oraz ewentualnego dowilżania mieszanki gruntowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250/1988 [7]. Do stabilizacji nadaje się woda pitna (wodociągowa) bez ograniczeń. Dopuszcza się również stosowanie wody z naturalnych cieków/zbiorników powierzchniowych i podziemnych o ph zbliżonym do neutralnego ±1. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

7 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów Sprzęt stosowany do wykonania robót a) w przypadku wytwarzania mieszanki w mieszarkach i węzłach stacjonarnych: do rozkładania i wstępnego zagęszczania mieszanki w miejscu wbudowania, stosuje się układarki do rozkładania oraz równiarki, w celu utrzymania prawidłowego profilu w czasie układania i zagęszczania oraz w celu zabezpieczenia krawędzi podbudowy można stosować prowadnice lub ciężkie szablony, do zagęszczania mieszanki stosuje się walce wibracyjne lub statyczne gładkie bądź okołkowane, a w przypadku zagęszczania w miejscach trudnodostępnych zagęszczarki płytowe i ubijaki mechaniczne, b) w przypadku mieszania z gruntem rodzimym na miejscu: do dozowania komponentów systemu stosujemy: do CONSOLID 444 autocysterna, polewaczka, opryskiwacz rolniczy, beczkowóz lub ręcznie, do SOLIDRY mobilny rozrzutnik mas sypkich, siewnik rolniczy itp. lub ręcznie. do mieszania spoiwa z gruntem stosuje się recyklery - gruntomieszarki, do spulchniania gruntu można stosować sprzęt rolniczy taki jak: pługi, brony, kultywatory, do zagęszczania mieszanki stosuje się walce wibracyjne lub statyczne, gładkie bądź okołkowane, a w przypadku zagęszczania w miejscach trudnodostępnych zagęszczarki płytowe i ubijaki mechaniczne, do zapewnienia wilgotności optymalnej mieszanki stosuje się przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody oraz zraszarki. 4. TRANSPORT CONSOLID 444 transport odbywa się w szczelnie zamkniętych, oplombowanych i łatwych w manewrowaniu na placu budowy kontenerach plastikowych o pojemności 30 lit. lub beczkach 200 lit., dowolnymi środkami transportu zapewniającymi bezpieczny przewóz. SOLIDRY transport odbywa się w w opakowaniach typu big-bag (ok. 1 tona) lub autocysternami cementowozami, spełniającymi wymagania przepisów ruchu po drogach publicznych. Gotowa mieszanka wytworzona w wytwórni stacjonarnej dostarczana jest luzem w stanie nawilżonym do odpowiedniej wilgotności. Mieszanka transportowana jest dowolnymi środkami transportu przykrytymi plandekami w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem lub osuszeniem.

8 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 8 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST) i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu (Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt. 1.5) [1] Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu, za stosowanie właściwej metody wykonania robót, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Warunki wykonania i odbioru warstw z mieszanki ulepszonej dodatkiem CONSOLID SYSTEM powinny być zgodne z niniejszą Specyfikacją Techniczną Zasady wykonania robót Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową oraz STWiOR. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej: ustalić lokalizację terenu robót, przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, usunąć istniejące przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd Wykonanie podbudowy i ulepszonego podłoża Wytwarzanie i układanie mieszanki wytwórnia stacjonarna W przypadku mieszania składników w wytwórni stacjonarnej (metoda in plant) wszystkie komponenty poza CONSOLID 444, łącznie z ewentualnym doziarnieniem i dodatkami ulepszającymi, mogą zostać użyte jednocześnie, a czas mieszania powinien gwarantować jednorodność wymieszania wszystkich składników. CONSOLID 444 należy aplikować samodzielnie, w pierwszej kolejności. Mieszankę należy układać mechanicznie. Mieszanka powinna być ułożona ściśle do przewidzianego profilu podbudowy z zapasem na zagęszczenie, określonym w czasie budowy.

9 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 9 W celu utrzymania prawidłowego profilu w czasie układania i zagęszczania oraz w celu zabezpieczenia krawędzi podbudowy można stosować się prowadnice. W przypadku wykonywania dwóch warstw podbudowy z mieszanki ulepszonej dodatkiem CONSOLID SYSTEM, układanie górnej warstwy powinno następować bezpośrednio po zagęszczeniu dolnej Wytwarzanie mieszanki na miejscu. Dozowanie składników CONSOLID SYSTEM: CONSOLID 444 dozowanie odbywa się w postaci roztworu wodnego, przygotowanego wcześniej wg ustalonej receptury, standardowym sprzętem służącym do zwilżania/nawadniania gruntów tj. autocysterna, polewaczka, opryskiwacz rolniczy, beczkowóz lub ręcznie. SOLIDRY dozowanie odbywa się w postaci suchego drobnoziarnistego pyłu, standardowym sprzętem budowlanym służącym do dozowania materiałów sypkich tj. mobilny rozrzutnik mas sypkich, siewnik rolniczy itp. lub ręcznie. 1. Aplikacja i przejazd 2. Aplikacja i przejazd 3. Aplikacja i przejazd Profesjonalne mieszanie przy wymaganej ilości wody kompaktowej (wilgotności optymalnej) Głębokość pełna, projektowana C444 CONSOLID 444 SD SOLIDRY SD SOLIDRY Głębokość niepełna, projektowana Podłoże Dozowanie skadników odbywa się w trzech etapach. Aplikacja CONSOLID 444 w pierwszym przejedzie i mieszanie na projektowaną, pełną głębokość, następnie dozujemy SOLIDRY zgodnie z projektem dla dolnej części podbudowy (dozowanie standardowe) i wykonujemy mieszanie na tą samą, projektowaną głębokość. W trzecim przejeździe następuje dodatkowe (opcjonalne) dozowanie komponentu SOLIDRY z mieszaniem na projektowaną, niepełną głebokość. Mieszanie składników bezpośrednio na budowie (metoda in situ) powinno być wykonywane do czasu uzyskania przez mieszankę jednorodnego wyglądu na całej grubości spulchnianej

10 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 10 w trakcie mieszania warstwy. Mineralne dodatki ulepszające (doziarnienie: w zależności od receptury laboratoryjnej materiał/grunt sypki i/lub spoisty, dodatki osuszające, czynniki egzotermiczne) powinny zostać rozłożone równomiernie na całej powierzchni wykonywanego odcinka i przemieszane z gruntem do założonej głębokości. Po wymieszaniu mieszanki gruntowej należy sprawdzić jej wilgotność, jeżeli odbiega od wilgotności optymalnej o więcej niż +10% lub 20% jej wartości, mieszankę należy zwilżyć/osuszyć i ponownie wymieszać. Zabudowa mieszanki jest możliwe w temperaturze > 5 C, natomiast powierzchnia gruntu nie powinna być niższa niż 0 C. W przypadku ewentulanych opadów deszczu jakie wystapią podczas wykonywania prac czynności mogą zostać chwilowo wstrzymane bez negatywnych konsekwencji Zagęszczenie mieszanki Po wymieszaniu składników mieszanki powierzchnię wykonanej warstwy należy wyrównać. Zagęszczanie powinno być wykonywane po zakończeniu procesu mieszania i profilowania, przy wilgotności optymalnej z dopuszczalną odchyłką +10%, -20%, w stosunku do jej wartości. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wskaźnik zagęszczenia I s podbudowy nie powinien być mniejszy niż określony w tablicy 2. Tablica 2 Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie Lp. Zastosowanie KR1 KR2 I s I 0 KR3 KR4 KR5 KR6 KR1 KR Podbudowa zasadnicza dla KR 1 - KR 4 1,0 1,03-2,2 2 Podbudowa pomocnicza dla KR1 KR6 1,0 1,0 1,0 2,2 Zagęszczanie należy wykonywać sprzętem mechanicznym typu: walce okołkowane wibracyjne lub statyczne, walce wibracyjne gładkie średnie i ciężkie oraz opcjonalnie płyty wibracyjne. Walce statyczne gładkie lekkie zalecane są do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych. Możliwe jest stosowanie innych sposobów zagęszczania po uprzednim sprawdzeniu ich efektywności. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę osi jezdni. Zagęszczanie warstw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez spulchnienie na minimum 10 cm i ewentualne dodanie brakującej mieszanki gruntowej albo ścięcie nadmiaru, wyrównanie i ponowne

11 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 11 zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie należy rozpocząć natychmiast po wymieszaniu gruntu z komponentami systemu, a zagęszczanie mieszanki gruntowej powinny być zakończone w dniu prowadzenia robót. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego w projekcie. Alternatywnie zagęszczenie gruntu można oceniać na podstawie wskaźnika odkształcenia. W przypadku osiągnięcia zbyt niskiego poziomu zagęszczenia, proces zagęszczania można dalej kontynuować, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku gruntów naturalnych czy kruszyw stabilizowanych mechanicznie, aż do osiągnięcia wymaganej wartości zagęszczenia. Ogólne zasady zagęszczania i doboru sprzętu podane są w OST D Roboty ziemne. Wykonanie nasypów [4] Pielęgnacja podbudowy Po wykonaniu zagęszczenia warstwy z gruntu ulepszonego w technologii CONSOLID SYSTEM nie ma potrzeby jej pielęgnacji. Dopuszcza się ruch kołowy po 24 godzinach od zakończeniu procesu zagęszczania pod warunkiem uzyskania min. wartości wtórnego modułu odkształcenia E 2 min lub dynamicznego modułu odkształcenia E vd min wykonanej warstwy zgodnie z poniższą tablicą: Tablica 3 Minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E 2 min oraz dynamicznego modułu odkształcenia E vd min Kategoria obciążenia ruchem Wtórny moduł odkształcenia E 2 min [MPa] Moduł dynamiczny odkształcenia E vd min [MPa] KR1, KR KR3, KR KR5, KR Układanie nawierzchni na podbudowie Układanie nawierzchni na podbudowie z mieszanki gruntowej ulepszonej CONSOLID SYSTEM wykonuje się nie wcześniej niż po osiągnięciu przez ulepszoną warstwę nośności wyrażonej wtórnym modułem odkształcenia E 2 lub modułem dynamicznym E vd zgodnie z tablicą Odcinek próbny (poletko doświadczalne) Jeżeli przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego to, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

12 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 12 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m 2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera/Kierownika projektu Typowe konstrukcje nawierzchni z podbudową w technologii CONSOLID SYSTEM Typowe konstrukcje nawierzchni z podbudową stabilizowaną w technologii CONSOLID SYSTEM (lub środkami CONSOLID SYSTEM) znajdują się w dokumecie "CS-SRM/ Katalog konstrukcji nawierzchni z podbudową stabilizowaną w technologii CONSOLID SYSTEM (lub środkami CONSOLID SYSTEM)" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Celem kontroli jakości robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany określić zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami akceptowanymi przez Inżyniera /Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, ewentualnie wyniki badań materiałów wykonane przez dostawcę itp. Producent spoiwa chemicznego CONSOLID SYSTEM przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie Badania przed przystąpieniem do robót Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić przydatność gruntu do ulepszania technologią CONSOLID SYSTEM zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 1. W warunkach standardowych, tj. gdy materiał przeznaczony do ulepszenia mieści się w granicach optymalnego uziarnienia lub zostanie on doprowadzony do optymalnego uziarnienia poprzez doziarnienie, stosuje się receptę roboczą zgodną z ogólnymi wytycznymi technologii CONSOLID SYSTEM. W przypadku stosowania technologii CONSOLID SYSTEM do materiałów niestandardowych, proces aplikacji dodatków należy poprzedzić dokładnym rozpoznaniem parametrów ulepszanych materiałów oraz laboratoryjnym określeniem optymalnej recepty roboczej dotyczącej dozowania składników systemu CONSOLID SYSTEM.

13 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 13 W warunkach laboratoryjnych sprawdza się nośność ulepszonego gruntu badając wskaźnik nośności w noś po 4 dobach nasączania zgodnie z Procedurą Badawczą IBDIM Nr PB/TW-2/125:2011 TWk-69/03, z zachowaniem specyficznych dla technologii CONSOLID SYSTEM sposobu pielęgnacji próbek. Minimalne wartości wskaźnika nośności w noś określa tablica 4: Tablica 4 Wartości wskaźnika nośności w noś w zależności od miejsca wbudowania Wskaźnik nośności w noś mieszanek Lp. wykonanych z udziałem CONSOLID Metody badań SYSTEM wbudowanych zgodnie Wymagania według z technologią stabilizacji mechanicznej z przeznaczeniem do: Podbudowy zasadniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR4 w noś 90 % 2 3 Podbudowy pomocniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR1do KR6 Warstwy ulepszonego podłoża: - warstwa wzmacniająca w noś 70 % w noś 45 % Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TW- 2/125:2011 TWk- 69/03 4 Warstwy ulepszonego podłoża: - warstwa mrozoochronna w noś 30 % Pielęgnacja próbek gruntu ulepszonego dodatkami chemicznymi CONSOLID SYSTEM polega na doprowadzeniu wilgotności próbek do połowy wilgotności optymalnej przy której były zagęszczane. Następnie próbki są nasączane wodą przez 4 doby i poddane badaniu wyznaczając wskaźnik nośności w noś. Kontrola wilgotności polega na ważeniu próbek bezpośrednio po ich wykonaniu przy wilgotności optymalnej a następnie kontroli wagi próbek w kolejnych dniach pielęgnacji Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 5:

14 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 14 Tablica 5 Częstotliwość badań i pomiarów Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej Częstotliwość badań Maksymalna powierzchnia podbudowy lub ulepszonego podłoża przypadająca na jedno badanie (m 2 ) Uziarnienie gruntu 2 Wilgotność mieszanki 3 Rozdrobnienie gruntu 1) m 2 Jednorodność i głębokość 4 wymieszania 2) 5 Zagęszczenie warstwy 6 Nośność podbudowy i/lub ulepszonego podłoża określana: wtórnym modułem odkształcenia E 2 dynamicznym modułem odkształcenia E vd 1) Badanie wykonuje się da gruntów spoistych 2) Badanie wykonuje się przy ulepszaniu gruntu metodą mieszania na miejsu m m Sprawdzenie właściwości gruntu Właściwości gruntu należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu. Właściwości powinny być zgodne z przyjętymi w projekcie Sprawdzenie właściwości składników CONSOLID SYSTEM W razie wątpliwości oraz na żądanie Inżyniera/Kierownika projektu należy sprawdzić właściwości komponentów CONSOLID SYSTEM. Kontrola CONSOLID 444 polega na przeprowadzeniu testu flokulacyjnego oraz wizualnym sprawdzeniu właściwości opisanych w Aprobacie Technicznej IBDiM w tablicy 1. Test flokulacyjny przeprowadzamy zgodnie z procedurą badawczą IBDiM Nr PB/TW-2/127:2011 ocena procesu klarowania i sedymentacji. W warunkach budowy wystarczające jest przeprowadzenie oceny w oparciu o procedurę: rozproszyć w wodzie (200 ml) grunt spoisty podlegający przyszłemu ulepszaniu (10 g) do czasu powstania jednolitej zawiesiny dodać ok. 0,5 ml koncentratu CONSOLID 444 i wymieszać obserwować proces aglomeracji i sedymentacji cząstek iłowych - powinien rozpocząć się po ok. 50 sekundach (opad zawiesiny na ¼ wysokości oraz sklarowanie roztworu ponad zawiesiną po ok. 250 sekundach)

15 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 15 SOLIDRY podstawowym testem przeprowadzanym na budowie jest test zwilżania oraz wizualne sprawdzenie właściwości opisanych w Aprobacie Technicznej AT/ XXXX w tablicy 2. Test zwilżania przeprowadzamy zgodnie z procedurą badawczą IBDiM Nr PB/TW- 2/128:2011 ocena właściwości hydrofobowych związku. W warunkach budowy wystarczające jest przeprowadzenie oceny w oparciu o procedurę: dokonać oceny stopnia rozdrobnienia związku - SOLIDRY powinien być materiałem równomiernie sproszkowanym, bez większych grudek umieścić ok. 5g. związku SOLIDRY w wodzie poprzez wspypanie z miarki/łyżki proszku do przeźroczystego naczynia (szklanka, słoik, itp.) SOLIDRY powinien być w dużym stopniu niezwilżalny i częściowo unosić się na powierzchni wody część preparatu, która znajdzie się poniżej zwierciadła wody powinna być otoczone kokonem powietrznym Uziarnienie gruntu Próbki do badań należy pobierać z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie dla technologii CONSOLID SYSTEM Wilgotność mieszanki gruntu ulepszonego dodatkiem CONSOLID SYSTEM Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10%, -20% jej wartości Rozdrobnienie gruntu Grunt spoisty powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu) Jednorodność i głębokość wymieszania Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wzrokowej odsłoniętych, odkrywek na całą głębokość mieszania gruntu z dodatkiem CONSOLID SYSTEM, o wymiarach co najmniej 0,3 m x 0,3 m. Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi warstwy gruntu ulepszonego powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej Zagęszczenie mieszanki Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż określonego w pkt Alternatywne zagęszczenie gruntu można ustalić na podstawie wskaźnika odkształcenia I 0, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E 2 do pierwotnego E 1, którego wartości podano w tablicy 2.

16 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów Nośność podbudowy Nośność zagęszczonej warstwy mieszanki należy dokonać za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm wg metodyki podanej w PN-S-02205:1998 załącznik B [6]. Wymagane wartości wtórnego modułu odkształcenia E 2 należy przyjmować wg tablicy 6. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej nośności badania należy powtórzyć na drugi dzień lub później po obniżeniu wilgotności warstwy. Alternatywnie można badać nośność podbudowy lekką płytą dynamiczną. Wymagane wartości dynamicznego modułu odkształcenia E vd podane są w tablicy 6. Częstotliwość badań modułu odkształcenia sprawdzanej warstwy powinna być nie mniejsza niż określona w tablicy 5 a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablica 6 Nośność podbudowy Lp. Zastosowanie Wtórny moduł odkształcenia E 2 mierzony płytą o średnicy 30 cm [MPa] Dynamiczny moduł odkształcenia E vd mierzony płytą o średnicy 30 cm [MPa] 1 2 Podbudowa zasadnicza dla KR 1 - KR 4 Podbudowa pomocnicza dla KR1 KR6 KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR W przypadku oceny nośności wykonanej warstwy lekką płytą dynamiczną dopuszczalna jest odchyłka wartości dynamicznego modułu odkształcenia o 10% od wartości wymaganej, w nie więcej niż 1 punkcie kontrolnym. Dopuszcza się wykonanie indywidualnej korelacji wtórnego modułu odkształcenia badanego płytą statyczną VSS i dynamicznego modułu odkształcenia badanego lekką płytą dynamiczną pod warunkiem zaakceptowania jej przez Inżyniera/Kierownika projektu Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy lub ulepszonego podłoża z dodatkiem CONSOLID SYSTEM Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7.

17 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 17 Tablica 7 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego podłoża ulepszonych dodatkiem CONSOLID SYSTEM Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość Lp. i pomiarów badań i pomiarów Szerokość 10 razy na 1 km w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 2 Równość podłużna na każdym pasie ruchu 3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 4 Spadki poprzeczne* ) 10 razy na 1 km 5 Rzędne wysokościowe co 100 m 6 Ukształtowanie osi w planie* ) 7 *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 i/lub ulepszonego podłoża m Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej Równość podbudowy i ulepszonego podłoża Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/ [8]. Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać: 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 % Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

18 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów Grubość warstw podbudowy Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż: dla podbudowy zasadniczej ± 10%, dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15% Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża Jeżeli po wykonaniu badań na zagęszczonej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, ale nie mniej niż 5 cm, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy Niewłaściwa nośność podbudowy Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 7. OBMIAR ROBÓT Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru powinny zostać wpisane do książki obmiarów.

19 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń w dokumentacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, SST i innymi ustaleniami. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

20 i trwałego uodpornienia na wodę (hydrofobizacji) gruntów 20 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Producent spoiwa chemicznego CONSOLID SYSTEM udziela gwarancji na okres ustalony w umowie. Gwarancją objęte jest poprawne działanie CONSOLID SYSTEM w warstwie konstrukcji drogowej. W sytuacjach wątpliwych weryfikacja następuje poprzez pobranie próbek

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45232140-5 Przedmiot zamówienia: PRZYŁĄCZE CIEPLNE ORAZ WĘZEŁ CIEPLNY O MOCY 105 kw DO BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE...

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE... Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ETAP 1 D_0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST D_0 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowana dla remontu ulicy Markowskiej na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Spis treści: I. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) str. 3 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : pracownia@studioalex.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektu budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Kody CPV robót objętych specyfikacją: Roboty murarskie kod CPV

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji Spis specyfikacji 1. D.M.00.00.00. Wymagania ogólne str. 1 2. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str. 14 3. D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu str. 18 4. M.11.01.00. Roboty ziemne pod

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo