AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata z perspektyw na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020"

Transkrypt

1 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata z perspektyw na lata Wroc aw, lipiec,

2 Opracowanie: Dr in. Pawe Szyszkowski Prace nad Planem gospodarki odpadami dla m. Legnicy prowadzone by y przy cis ej wspó pracy z Urz dem Miasta Legnicy. 2

3 SPIS TRE CI 1. WPROWADZENIE Podstawa prawna opracowania Metodyka Zakres opracowania S ownik stosowanych terminów Za o enia wynikaj ce z planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego Charakterystyka ogólna m. Legnica ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI Odpady komunalne Rodzaj, ilo i ród a powstawania odpadów Istniej ce systemy zbierania odpadów Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwianie Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami Odpady z sektora gospodarczego (z grup 01 19) Rodzaj, ilo i ród a powstawania odpadów Istniej ce systemy zbierania odpadów Sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów Wykaz podmiotów prowadz cych dzia alno w zakresie zbierania i transportu odpadów Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami Odpady niebezpieczne (grupy 01 20) Rodzaj, ilo i ród a powstawania odpadów Istniej ce systemy zbierania odpadów Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Wykaz podmiotów prowadz cych dzia alno w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami Informacje szczegó owe dotycz ce wybranych odpadów Odpady zawieraj ce PCB Oleje odpadowe Zu yte baterie i akumulatory Odpady medyczne i weterynaryjne Pojazdy wycofane z eksploatacji Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny Odpady zawieraj ce azbest Przeterminowane pestycydy Zu yte opony Komunalne osady ciekowe Odpady z budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych i infrastruktury budownictwa Odpady opakowaniowe PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Odpady komunalne (Grupa 20) Prognoza dotycz ca ilo ci oraz sk adu odpadów Prognoza dotycz ca dost pnej pojemno ci sk adowiska odpadów komunalnych Prognozowane zmiany w zakresie organizacyjnym i technologicznym

4 3.2. Odpady z pozosta ych grup (Grupy 01-19) PRZYJ TE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI NA LATA Odpady komunalne Odpady z pozosta ych grup (01 19) KIERUNKI DZIA A I SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA LATA Odpady komunalne Dzia ania zmierzaj ce do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilo ci odpadów oraz ich negatywnego oddzia ywania na rodowisko Dzia ania wspomagaj ce prawid owe post powanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania Organizacja zak adu zagospodarowania odpadów komunalnych w Legnicy Przyj te za o enia Organizacja ZZO System gromadzenia odpadów Plan zamykania instalacji niespe niaj cych wymaga ochrony rodowiska, których modernizacja nie jest mo liwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych Odpady z pozosta ych grup HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADA SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRA ANIA PLANU STRESZCZENIE WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIA YWANIA PROJEKTU PLANU NA RODOWISKO BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL Tab Szacunkowa ilo odpadów komunalnych wytworzonych w m. Legnicy w roku 2008 (Mg/rok) (obliczenia w asne) Tab Szacunkowy sk ad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w m. Legnicy w roku 2008 (Mg) (obliczenia w asne) Tab Ilo odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji wytworzonych w m. Legnicy w roku 2008 (Mg) (obliczenia w asne) Tab Szacunkowa masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych w Legnicy roku 2008 (obliczenia w asne) Tab Masa odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie Miasta Legnica w 2008 r. przez poszczególne przedsi biorstwa w Mg/rok (dane przedsi biorstw) Tab Masa odpadów komunalnych zbieranych jako odpady zmieszane na terenie Miasta Legnica w roku 2008 przez poszczególne przedsi biorstwa w (Mg) (dane przedsi biorstw) Tab Wykaz przedsi biorstw posiadaj cych zezwolenie na zbieranie odpadów od mieszka ców na terenie Miasta Legnicy (z grupy 20) (dane Urz du Miasta) Tab Op aty za wywóz odpadów (wg stanu na ) (dane przedsi biorstw) Tab Masa odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w roku 2007 (Mg) (wg WSO) Tab Masa odpadów komunalnych maj cych warto surowcow zbieranych selektywnie na terenie Miasta Legnica w roku 2008 przez poszczególne przedsi biorstwa w Mg/rok (dane przedsi biorstw) Tab Masa poddanych odzyskowi odpadów ulegaj cych biodegradacji w roku 2008 (Mg/rok) Tab Masa odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w roku 2007 (Mg) (wg WSO) Tab Ilo odpadów kierowanych na sk adowiska w latach Tab Ilo i rodzaj odpadów wytwarzanych w poszczególnych grupach (wg UMWD) Tab Najwi ksi wytwórcy odpadów z grup w Legnicy w roku 2007 (wg UMWD)

5 Tab Ilo i rodzaj odpadów poddanych odzyskowi na terenie Legnicy w roku 2007 (Mg) (wg UMWD) Tab Wykaz najwi kszych przedsi biorców poddaj cych odpady odzyskowi na terenie Legnicy (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj odpadów poddanych unieszkodliwieniu na terenie Legnicy w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Wykaz najwi kszych przedsi biorców poddaj cych odpady unieszkodliwieniu na terenie Legnicy w 2007 roku (wg UMWD) Tab Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego ni sk adowanie unieszkodliwiania odpadów wed ug stanu na dzie 31 grudnia 2007 r. (wg UMWD) Tab Zestawienie czynnych sk adowisk odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne, na których nie s sk adowane odpady komunalne stan na dzie 31 grudnia 2007 r Tab Zestawienie czynnych sk adowisk odpadów niebezpiecznych (poza sk adowiskami wy cznie odpadów azbestu) stan na dzie 31 grudnia 2007 r Tab Zestawienie czynnych sk adowisk odpadów oboj tnych stan na dzie 31 grudnia 2007 r Tab Wykaz przedsi biorstw zbieraj cych odpady na terenie m. Legnica (wg UMWD) Tab Wykaz przedsi biorstw transportuj cych odpady (wg UMWD) Tab Rodzaj i ilo odpadów niebezpiecznych z grup wytworzonych w Legnicy w roku 2007 (wg UMWD) Tab Najwi ksi wytwórcy odpadów niebezpiecznych w Legnicy w roku 2007 (wg UMWD).. 57 Tab Ilo odpadów niebezpiecznych z grup poddanych odzyskowi na terenie Legnicy w roku 2007 (wg UMWD) Tab Wykaz przedsi biorstw prowadz cych odzysk odpadów niebezpiecznych na terenie Legnicy w roku 2007 (wg UMWD) Tab Ilo odpadów niebezpiecznych z grup poddanych unieszkodliwieniu na terenie Legnicy w 2007 roku (wg UMWD) Tab Wykaz przedsi biorstw prowadz cych unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych na terenie Legnicy w roku 2007 (wg UMWD) Tab Ilo wytworzonych odpadów zawieraj cych PCB w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj wytworzonych olejów odpadowych w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Masa odpadów zawieraj cych olejów odpadowych poddanych unieszkodliwieniu w Legnicy (Mg) (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj wytworzonych w obiektach przemys owych w roku 2007 Legnicy zu ytych baterii i akumulatorów (Mg) (wg UMWD) Tab Masa zu ytych baterii i akumulatorów poddanych odzyskowi w Legnicy (Mg) (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj odpadów medycznych i weterynaryjnych powstaj cych w jednostkach s u by zdrowia i w placówkach weterynaryjnych Legnicy w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego pochodz cego z przemys u (wg UMWD) Tab Wyniki przeprowadzonej w roku 2008 inwentaryzacji miejsc wyst powania wyrobów zawieraj cego azbest na terenie Miasta Legnicy (dane Urz du Miasta) Tab Ilo wytworzonych przeterminowanych pestycydów i opakowa po nich wytworzonych w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Parametry oczyszczalni cieków (m 3 /rok) Tab Masa wytworzonych odpadów opakowaniowych w Legnicy w 2007 r. (Mg) (wg UMWD) Tab Masa odpadów opakowaniowych zagospodarowanych w Legnicy w 2007 r. (Mg) (wg UMWD) Tab Prognozowana masa odpadów komunalnych przewidzianych do wytwarzania w Legnicy (tys. Mg) Tab Prognozowana masa odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji przewidzianych do wytwarzania w Legnicy (tys. Mg) Tab Prognoza wytwarzania odpadów wytwarzanych w przemy le

6 Tab Prognozowana masa wytwarzanych odpadów z grup w latach 2012, 2016 i Tab Cele szczegó owe dla gospodarowania odpadami powstaj cymi w przemy le Tab Kierunki dzia a w gospodarowaniu poszczególnymi grupami odpadów Tab Harmonogram realizacji zada w zakresie gospodarki odpadami dla m. Legnicy Tab Szacunkowy koszt zada z zakresu gospodarki odpadami w m. Legnica w latach Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami Tab Szacunkowy koszt zada z zakresu gospodarki odpadami w m. Legnica w latach Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Tab Szacunkowy koszt zada z zakresu gospodarki odpadami w m. Legnica w latach Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemys owego Tab Szacunkowy koszt zada z zakresu gospodarki odpadami w m. Legnica w latach Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi Tab Wska niki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami SPIS RYSUNKÓW Rys Podzia Dolnego l ska na regiony wg planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat Rys Podzia Dolnego l ska na regiony wariant docelowy wg planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat Rys Grupy odpadów komunalnych wytworzonych w Legnicy w roku 2008 (obliczenia w asne) Rys Sk ad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstaj cych w m. Legnicy w roku 2008 (obliczenia w asne) Rys Sk ad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstaj cych w gospodarstwach domowych w m. Legnicy w roku 2008 (obliczenia w asne) Rys Sk ad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstaj cych w obiektach infrastruktury w m. Legnicy w roku 2008 (obliczenia w asne) Wykaz stosowanych skrótów bd brak danych CSOiUO Centra Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów GFO igw gminny fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej GUS G ówny Urz d Statystyczny HRM odpady wysokiego ryzyka kg/m, rok - masa odpadów w kg, w przeliczeniu na mieszka ca w ci gu roku KPGO krajowy plan gospodarki odpadami LRM odpady niskiego ryzyka Mg mega gram (dawniej: tona) Mg/M, rok masa odpadów w Mg, w przeliczeniu na mieszka ca w ci gu roku Mg/rok masa odpadów w Mg, na rok MPZON - mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych NFO igw Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej NZ - nadzwyczajne zagro enia rodowiska PCB polichlorowane bifenyle PCB- polichlorowane bifenyle PDGO Punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów PET opakowanie z politereftalanu etylenu PFO igw Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej PGO plan gospodarki odpadami PKB produkt krajowy brutto 6

7 ppm - (ang. parts per million) - to przyj ty na wiecie sposób wyra ania st enia bardzo rozcie czonych roztworów zwi zków chemicznych. St enie to jest pochodn u amka molowego i okre la ile cz steczek zwi zku chemicznego przypada na 1 milion cz steczek roztworu SIGOP System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce SRM - odpady szczególnego ryzyka.o.r. rodki ochrony ro lin tys. tysi c UE Unia Europejska UML Urz d Miasta Legnica UMWD Urz d Marsza kowski Województwa Dolno l skiego UWWD Urz d Wojewódzki Województwa Dolno l skiego US Urz d Statystyczny w Legnicy WFO igw Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej WHO - wiatowa Organizacja Zdrowia WIO - Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska WPGO plan gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego WPGO wojewódzki plan gospodarki odpadami WWA wielopier cieniowe w glowodory aromatyczne ZUOK Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych ZZO - Zak ad Zagospodarowania Odpadów 7

8 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa prawna opracowania Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251, pó n.), wprowadzi a obowi zek przygotowywania planów gospodarki odpadami, które podlegaj aktualizacji nie rzadziej ni co 4 lata. Plan gospodarki odpadami dla m. Legnicy zosta przyj ty uchwa nr XXVI/276/04 dnia 25 pa dziernika 2004 r Rady Miejskiej Legnicy, zatem w 2008 r. up yn termin jego aktualizacji. Ze wzgl du na fakt, e plan gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego uchwalono w roku 2009, aktualizacj planu dla miasta Legnicy opracowano równie w roku Niniejszy dokument jest zgodny z obowi zuj cymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami, Krajowym planem gospodarki odpadami 2010, uchwalonym przez Rad Ministrów Uchwa Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006r. (M.P. Nr 90, poz. 946) oraz planem gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat (Uchwa a Sejmiku Województwa Dolno l skiego Nr XL/650/09 z dnia r.). Przedstawione w planie cele i zadania dotycz okresu oraz perspektywicznie okresu Rokiem bazowym jest rok 2008 (dla cz ci danych, ze wzgl du na brak informacji za rok 2008 przyj to dane za rok 2007) Metodyka Przy opracowaniu Aktualizacja planu gospodarki odpadami wykorzystywano nast puj ce ród a informacji: 1. Ankietyzacja, wywiady, sonda e. 2. Dane posiadane przez Urz d Miasta Legnicy. 3. Dane przekazane przez przedsi biorstwa zbieraj ce odpady komunalne od w a cicieli nieruchomo ci z terenu m. Legnica. 4. Dane statystyczne. 5. Dane WIO. 6. Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami. 7. Koncepcja programowo przestrzenna zak adu zagospodarowania odpadów dla LPGK (progeo, czerwiec 2009). 8. Oszacowania ekspertów dotycz cych ilo ci, sk adu i w a ciwo ci odpadów. 9. Plan gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat (Uchwa a Sejmiku Województwa Dolno l skiego Nr XL/650/09 z dnia r.). 10. Raporty i informatory ochrony rodowiska. 11. Wojewódzki System Odpadowy (WSO) (w posiadaniu Urz du Marsza kowskiego). Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zosta y w g ównej mierze dane z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego. Jako uzupe niaj ce zosta y uwzgl dnione dane podane przez GUS i WIO. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów okre lano zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 8

9 1.3. Zakres opracowania Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (art. 7), plan gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstaj cych na obszarze Miasta oraz przywo onych na jego obszar, a w szczególno ci odpady komunalne z uwzgl dnieniem odpadów ulegaj cych biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zu yte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Zakres planu okre la rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz dzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z pó n. zm.). Dla potrzeb planu odpady podzielone zosta y na: - odpady komunalne, - pozosta e odpady (grupy 01 19), - odpady niebezpieczne (obejmuj odpady z grup 01 20) S ownik stosowanych terminów Gospodarowanie odpadami - rozumie si przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym równie nadzór nad takimi dzia aniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Komunalne osady ciekowe - rozumie si przez to pochodz cy z oczyszczalni cieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji s u cych do oczyszczania cieków komunalnych oraz innych cieków o sk adzie zbli onym do sk adu cieków komunalnych (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Magazynowanie odpadów - rozumie si przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odpady - oznaczaj ka d substancj lub przedmiot nale cy do jednej z kategorii, okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.), których posiadacz pozbywa si, zamierza pozby si lub do ich pozbycia si jest obowi zany. Odpady komunalne - rozumie si przez to odpady powstaj ce w gospodarstwach domowych, a tak e odpady niezawieraj ce odpadów niebezpiecznych pochodz ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl du na swój charakter lub sk ad s podobne do odpadów powstaj cych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odpady medyczne - rozumie si przez to odpady powstaj ce w zwi zku z udzielaniem wiadcze zdrowotnych oraz prowadzeniem bada i do wiadcze naukowych w zakresie medycyny (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odpady niebezpieczne s to odpady (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.): 1) nale ce do kategorii lub rodzajów odpadów okre lonych na li cie A za cznika nr 2 do ustawy oraz posiadaj ce co najmniej jedn z w a ciwo ci wymienionych w za czniku nr 4 do ustawy lub 2) nale ce do kategorii lub rodzajów odpadów okre lonych na li cie B za cznika nr 2 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) i zawieraj ce którykolwiek ze sk adników wymienionych w za czniku nr 3 do powy szej ustawy oraz posiadaj ce co najmniej jedn z w a ciwo ci wymienionych w za czniku nr 4 do ustawy. Odpady oboj tne - rozumie si przez to odpady, które nie ulegaj istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; s nierozpuszczalne, nie wchodz w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduj zanieczyszczenia rodowiska lub zagro enia dla zdrowia ludzi, nie ulegaj biodegradacji i nie wp ywaj niekorzystnie na materi, z któr si kontaktuj ; ogólna zawarto zanieczyszcze w tych odpadach oraz zdolno do ich wymywania, a tak e negatywne oddzia ywanie na rodowisko odcieku musz by nieznaczne, a w szczególno ci nie powinny stanowi zagro enia dla jako ci wód 9

10 powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odpady ulegaj ce biodegradacji - rozumie si przez to odpady, które ulegaj rozk adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) Odpady weterynaryjne - rozumie si przez to odpady powstaj ce w zwi zku z badaniem, leczeniem zwierz t lub wiadczeniem us ug weterynaryjnych, a tak e w zwi zku z prowadzeniem bada naukowych i do wiadcze na zwierz tach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) Odzysk - rozumie si przez to wszelkie dzia ania, nie stwarzaj ce zagro enia dla ycia, zdrowia ludzi lub dla rodowiska, polegaj ce na wykorzystaniu odpadów w ca o ci lub w cz ci, lub prowadz ce do odzyskania z odpadów substancji, materia ów lub energii i ich wykorzystania, okre lone w za czniku nr 5 do ustawy o odpadach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odzysk energii - rozumie si przez to termiczne przekszta canie odpadów w celu odzyskania energii (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Oleje odpadowe - rozumie si przez to wszelkie oleje smarowe lub przemys owe, które nie nadaj si ju do zastosowania, do którego by y pierwotnie przeznaczone, a w szczególno ci zu yte oleje z silników spalinowych i oleje przek adniowe, a tak e oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) PCB - rozumie si przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylome-tan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawieraj ce jak kolwiek z tych substancji w ilo ci powy ej 0,005% wagowo cznie (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Posiadacz odpadów - rozumie si przez to ka dego, kto faktycznie w ada odpadami (wytwórc odpadów, inn osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn ); domniemywa si, e w adaj cy powierzchni ziemi jest posiadaczem odpadów znajduj cych si na nieruchomo ci (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Recykling - rozumie si przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materia ów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materia u o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym te recykling organiczny, z wyj tkiem odzysku energii (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Recykling organiczny - rozumie si przez to obróbk tlenow, w tym kompostowanie, lub beztlenow odpadów, które ulegaj rozk adowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; sk adowanie na sk adowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Sk adowisko odpadów - rozumie si przez to obiekt budowlany przeznaczony do sk adowania odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Spalarnia odpadów - rozumie si przez to instalacj, w której zachodzi termiczne przekszta canie odpadów w celu ich unieszkodliwienia (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Stosowanie komunalnych osadów ciekowych - rozumie si przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ciekowych do gleby w celu ich wykorzystywania (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). System gospodarki odpadami - obowi zuj ce na danym obszarze administracyjnym dzia ania zwi zane ze zbieranie, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Termiczne przekszta canie odpadów - rozumie si przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozk adu odpadów, w tym rozk adu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urz dzeniach na zasadach okre lonych w przepisach szczegó owych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekszta cenie odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.), ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(dz. U. Nr 7 poz. 78). 10

11 Unieszkodliwianie odpadów - rozumie si przez to poddanie odpadów procesom przekszta ce biologicznych, fizycznych lub chemicznych okre lonym w za czniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro enia dla ycia, zdrowia ludzi lub dla rodowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). W a ciciel nieruchomo ci rozumie si przez to tak e wspó w a cicieli, u ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ce nieruchomo ci w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e inne podmioty w adaj ce nieruchomo ci (Ustawa z dn. 13 wrze nia 1996 o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z pó n. zm.). Odbiór odpadów komunalnych od w a cicieli nieruchomo ci- wiadczenie us ug odbioru odpadów komunalnych na podstawie zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w a ciwego ze wzgl du na miejsce wiadczonych us ug (art. 7 ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku); nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych powo anych do wiadczenia takich us ug. Wytwórca odpadów - rozumie si przez to ka dego, którego dzia alno lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz ka dego, kto przeprowadza wst pne przetwarzanie, mieszanie lub inne dzia ania powoduj ce zmian charakteru lub sk adu tych odpadów; wytwórc odpadów powstaj cych w wyniku wiadczenia us ug w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urz dze orz sprz tania, konserwacji i napraw jest podmiot, który wiadczy us ug, chyba e umowa o wiadczeniu us ugi stanowi inaczej (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.), ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(dz. U. Nr 7 poz. 78). Zarz dzanie systemem gospodarki odpadami - dzia ania zmierzaj ce do: ustanowienia na podleg ym obszarze systemu gospodarki odpadami; pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów ludzkich i rzeczowych; planowanie, kontrolowanie i analiza realizacji celów; ci g e doskonalenie w cyklu: zaplanuj, zrealizuj, oce, wyci gnij wnioski. Zbieranie odpadów - rozumie si przez to ka de dzia anie, w szczególno ci umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) Za o enia wynikaj ce z planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego Zgodnie z Art. 15. Ustawy o odpadach, plan gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy powinien by zgodny z planem gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego. W zwi zku z powy szym, w niniejszym rozdziale podane istotne z punktu widzenia planu dla Miasta elementy planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat (Uchwa a Sejmiku Województwa Dolno l skiego Nr XL/650/09 z dnia r.). Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, w gospodarce odpadami komunalnymi nale y kierowa si nast puj cymi celami: - dalszy rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, dla osi gni cia zwi kszonych wymaga dotycz cych recyklingu odpadów opakowaniowych i przetwarzania odpadów przed sk adowaniem (w tym zw aszcza odpadów ulegaj cych biodegradacji), - przyspieszenie dzia a w zakresie tworzenia ponadgminnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzgl dnieniem odpadów ulegaj cych biodegradacji, - budowa regionalnych Zak adów Zagospodarowania Odpadów komunalnych, obejmuj cych instalacje do mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekszta cania odpadów, 11

12 - zmniejszenie liczby czynnych sk adowisk odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne niespe niaj cych wymaga (do 31 grudnia 2009 r.)., na których sk adowane s odpady komunalne. Bior c pod uwag prognozowane zmiany w zakresie rozwi za organizacyjnych i technicznotechnologicznych, przyj to nast puj ce cele: Odpady komunalne Cele krótkookresowe na lata : - zapobieganie i minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów komunalnych, - obj cie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszka ców, - zapewnienie, najpó niej do ko ca 2009 roku, obj cia wszystkich mieszka ców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania wynikaj z za o e Kpgo 2010, tj.: do 10% masy wytwarzanych odpadów w 2010 roku oraz do 20% w roku 2018, - zwi kszanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekszta cania, - zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych na sk adowiska odpadów, aby nie by o sk adowanych w 2010 r. wi cej ni 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., - stopniowe zmniejszanie liczby sk adowisk odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne, na których s sk adowane odpady komunalne, - zamkni cie do ko ca 2009 roku wszystkich sk adowisk nie spe niaj cych wymaga, - poprawa standardów jako ciowych sk adowisk poprzez realizacj programów dostosowawczych zawartych w wydanych pozwoleniach zintegrowanych. Cele d ugookresowe na lata : - zapobieganie i minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów komunalnych, - zapewnienie do ko ca 2015 roku selektywnego zbierania odpadów na poziomie przynajmniej 15% masy odpadów wytwarzanych, aby do ko ca 2018 roku osi gn minimalny poziom 20%, wynikaj cy z za o e Kpgo 2010, - zwi kszanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekszta cania, - zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych na sk adowiska odpadów, aby nie by o sk adowanych w 2013 r. wi cej ni 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Odpady z sektora gospodarczego Cele krótko- i d ugookresowe na lata : - minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów; - zwi kszenie udzia u odpadów poddawanych procesom odzysku; - zmniejszenie udzia u odpadów unieszkodliwianych poprzez sk adowanie; - ograniczenie negatywnego wp ywu obiektów gospodarki odpadami na rodowisko; - monitoring ilo ci odpadów importowanych; - pog bianie wiadomo ci ekologicznej mieszka ców województwa, w tym posiadaczy odpadów poprzez promowanie i utrwalanie prawid owych zasad i obowi zków w zakresie gospodarowania odpadami. 12

13 Odpady niebezpieczne Cele krótko- i d ugookresowe na lata : - eliminacja unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez sk adowanie na poczet innych procesów, - wdra anie zasad prawid owego gospodarowania odpadami poprzez wzrost wiadomo ci ekologicznej wytwórców odpadów ze róde rozproszonych. Odpady zawieraj ce PCB Cele krótkookresowe na lata : - Do roku 2010 zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzaj cych szczególne zagro enie dla rodowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz dze, w których by y lub s wykorzystywane substancje stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 860) priorytetem b dzie bezpieczne i ca kowite wyeliminowanie PCB ze rodowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminacj lub unieszkodliwianie urz dze zawieraj cych PCB. Cele d ugookresowe na lata : - Pocz wszy od 2011 r. nale y dokonywa likwidacji odpadów zawieraj cych PCB o st eniu poni ej 50 ppm. Oleje odpadowe Cele krótkookresowe na lata : - organizacja systemu zbierania zu ytych olejów ze róde rozproszonych, - zapewnienie prawid owego sposobu post powania ze zu ytymi olejami z priorytetem na odzysk poprzez regeneracj, - uzyskanie poziomów odzysku, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 24 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752) oraz standaryzacj urz dze Cele d ugookresowe na lata : - utrzymanie wysokiego poziomu zbierania, odzysku (50%) i recyklingu (35%) olejów odpadowych. Zu yte akumulatory i baterie Cele krótkookresowe na lata : - rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zu ytych baterii i akumulatorów w celu ca kowitego ich wyeliminowania ze sk adowania, - uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752) Cele d ugookresowe na lata : - zapewnienie w a ciwego sposobu post powania z zebranymi zu ytymi bateriami i akumulatorami, ca kowicie eliminuj c ich deponowanie na sk adowisku, - osi gni cie poziomów recyklingu zgodnie z obowi zuj cym prawodawstwem, - osi gni cie co najmniej wymaganych poziomów zbierania wynikaj cych z dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 wrze nia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zu ytych baterii i akumulatorów oraz uchylaj c dyrektyw 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266, z , str. 1-14): 13

14 - do dnia 26 wrze nia 2012 roku nale y osi gn poziom zbierania zu ytych baterii i akumulatorów przeno nych w wysoko ci co najmniej 25 % masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przeno nych; - do dnia 26 wrze nia 2016 r. nale y osi gn poziom zbierania zu ytych baterii i akumulatorów przeno nych w wysoko ci co najmniej 45 % masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przeno nych. Odpady medyczne i weterynaryjne - Cele krótko- i d ugookresowe na lata : Minimalizacja negatywnego oddzia ywania odpadów medycznych i weterynaryjnych na rodowisko poprzez: o obj cie wszystkich wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych systemem zbierania i odbierania odpadów, o podniesienie efektywno ci selektywnego zbierania odpadów u ród a powstawania, o modernizacj instalacji do unieszkodliwiania odpadów, o unieszkodliwianie odpadów zaka nych metod termicznego przekszta cania. Pojazdy wycofane z eksploatacji Cele krótkookresowe na lata : Zgodnie z ustaw z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25 poz. 202 z pó n. zm.): - przedsi biorca prowadz cy stacj demonta u jest zobowi zany do osi gania rocznego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysoko ci odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyj tych do jego stacji (w przypadku pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 roku), - w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku, poziomy odzysku i recyklingu winny wynosi odpowiednio 75% i 70%. Cele d ugookresowe na lata : - w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji winny wynie odpowiednio 85% i 80%; - utrzymanie poziomu odzysku i recyklingu na poziomie co najmniej 95% i 85% masy pojazdów przyj tych w skali roku. Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny Za cel strategiczny w zakresie gospodarowania zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym nale y uzna stworzenie systemu gospodarowania zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym gwarantuj cym uzyskanie odpowiednich poziomów zbierania, odzysku i recyklingu. Cele krótkookresowe na lata : - osi gni cie poziomu selektywnego zbierania zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego pochodz cego z gospodarstw domowych w wysoko ci 4 kg/mieszka ca/rok w terminie do 31 grudnia 2008 r. (obowi zek na o ony na Pa stwa Cz onkowskie Unii Europejskiej poprzez art. 5 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego WEEE); - osi gni cie przez wprowadzaj cych sprz t w 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495): - dla zu ytego sprz tu powsta ego ze sprz tu uj tego w grupach 1 i 10 okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy (wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego i automaty do wydawania): o poziom odzysku 80% masy zu ytego sprz tu, o poziom recyklingu cz ci sk adowych, materia ów i substancji pochodz cych ze zu ytego sprz tu w wysoko ci 75% masy zu ytego sprz tu. 14

15 - dla zu ytego sprz tu powsta ego ze sprz tu uj tego w grupach 3 i 4 okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy (sprz t teleinformatyczny, telekomunikacyjny i audiowizualny) o poziomu odzysku w wysoko ci 75 % masy zu ytego sprz tu, o poziomu recyklingu cz ci sk adowych, materia ów i substancji pochodz cych ze zu ytego sprz tu w wysoko ci 65 % masy zu ytego sprz tu; - dla zu ytego sprz tu powsta ego ze sprz tu uj tego w grupach 2, 5-7 i 9 okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy (ma ogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego; sprz t o wietleniowy; narz dzia elektryczne i elektroniczne z wyj tkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narz dzi przemys owych; zabawki, sprz t rekreacyjny i sportowy; przyrz dy do nadzoru i kontroli): o poziomu odzysku w wysoko ci 70 % masy zu ytego sprz tu, o poziomu recyklingu cz ci sk adowych, materia ów i substancji pochodz cych ze zu ytego sprz tu w wysoko ci 50 % masy zu ytego sprz tu; - dla zu ytych gazowych lamp wy adowczych - poziomu recyklingu cz ci sk adowych, materia ów i substancji pochodz cych ze zu ytych lamp w wysoko ci 80 % masy tych zu ytych lamp; - stworzenie systemu zbierania zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego pochodz cego z gospodarstw domowych. Cele d ugookresowe na lata : - doskonalenie systemu gospodarowania zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym; - rozwój i wdra anie nowoczesnych technologii odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego. Odpady zawieraj ce azbest Cele krótko- i d ugookresowe na lata : - przeprowadzenie pe nej inwentaryzacji budynków i urz dze zawieraj cych azbest oraz coroczna aktualizacja inwentaryzacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami; - zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawieraj cych azbest, w tym m.in. poprzez fundusze ochrony rodowiska; - zwi kszenie wiadomo ci spo ecze stwa województwa na temat szkodliwo ci azbestu i konieczno ci jego eliminowania ze rodowiska; - sukcesywne i bezpieczne dla rodowiska oraz zdrowia mieszka ców usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest z obszaru Województwa Dolno l skiego. Przeterminowane rodki ochrony ro lin i innych agrochemikaliów Cele krótkookresowe na lata : - likwidacja mogilników zawieraj cych przeterminowane rodki ochrony ro lin do 2010 r., - rekultywacja zanieczyszczonych terenów po likwidacji mogilników, - d enie do poprawy organizacji systemu zbierania opakowa po rodkach ochrony ro lin. Cele d ugookresowe na lata : - monitoring wód podziemnych na terenach zlikwidowanych mogilników, - efektywne funkcjonowanie systemu zbierania opakowa i pozosta o ci po rodkach ochrony ro lin. 15

16 Odpady materia ów wybuchowych Cele krótko- i d ugookresowe na lata : - przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów materia ów wybuchowych; - organizacja systemu zagospodarowania powstaj cych odpadów wybuchowych. Odpady inne ni niebezpieczne z wy czeniem odpadów komunalnych Zu yte opony Cele krótkookresowe na lata : - rozwój systemu selektywnego zbierania zu ytych opon ze róde rozproszonych, - osi gni cie rocznych poziomów odzysku i recyklingu zu ytych opon w 2011 roku: o odzysk 85%, o recykling 15%. Cele d ugookresowe na lata : - doskonalenie funkcjonowania systemu zbierania zu ytych opon, - osi gni cie rocznych poziomów odzysku i recyklingu zu ytych opon w 2015 roku: o odzysk 100%, o recykling 20% Komunalne osady ciekowe Cele krótkookresowe na lata : - ograniczenie sk adowania osadów ciekowych, - zwi kszenie wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spe nieniu wszystkich wymogów dotycz cych bezpiecze stwa sanitarnego i chemicznego, - zwi kszenie przetwarzania komunalnych osadów ciekowych przed ich wprowadzeniem do rodowiska oraz wykorzystywanie metod termicznych do ich przekszta acania, - obj cie monitoringiem wszystkich oczyszczalni cieków w województwie, w zakresie wytwarzania osadów ciekowych, sposobów post powania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie cieków obowi zku prowadzenia bada fizyczno-chemicznych i sanitarno - biologicznych osadów ciekowych, - sukcesywne wykorzystywanie osadów ciekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni cieków, do osi gni cia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2011, - zmniejszenie stopnia obci enia osadów ciekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszcze pochodzenia przemys owego, trafiaj cych do komunalnych oczyszczalni cieków. Cele d ugookresowe : - ca kowite ograniczenie sk adowania osadów ciekowych do roku 2015, - zmniejszenie stopnia obci enia osadów ciekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszcze pochodzenia przemys owego, trafiaj cych do komunalnych oczyszczalni cieków, - maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spe nieniu wszystkich wymogów dotycz cych bezpiecze stwa sanitarnego i chemicznego. 16

17 Odpady opakowaniowe G ówne cele w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi w okresie s zgodne z krajowymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowym tj. ustaw z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z pó n. zm.), ustaw z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z pó n. zm.) i rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych (Dz.U. z 2007 r., Nr109, poz. 752) jak równie z celami wyznaczonymi przez Kpgo Na terenie Województwa Dolno l skiego przewiduje si, e system gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewni realizacj Celów krótkookresowych na lata : - osi gni cie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu do ko ca 2008 r. - odzysk w wysoko ci 50%, recykling w wysoko ci 27%; - do ko ca 2014 r. odzysk w wysoko ci 60%, recykling w wysoko ci %; - nasilenie dzia a informacyjno-edukacyjnych maj cych na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych; - propagowanie odzysku i recyklingu odpadów w ród mieszka ców w Województwie Dolno l skim; - zmniejszenie ilo ci odpadów opakowaniowych kierowanych na sk adowiska odpadów; - wspieranie dzia a maj cych na celu wdra ania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz zwi kszenie efektywno ci istniej cych systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach Województwa Dolno l skiego; - monitorowanie ilo ci i rodzaju odpadów opakowaniowych poprzez rozbudow i kontrol bazy danych dotycz cych odpadów opakowaniowych; - wspó praca z organizacjami odzysku oraz samorz dami gminnymi w celu wdra ania i rozwoju systemów zbierania odpadów opakowaniowych; - d enie do rozbudowy i realizacji nowych inwestycji zapewniaj cych odzysk energii z odpadów opakowaniowych z jednoczesnym odzyskiem energii. Cele d ugookresowe na lata : - kontynuacja dzia a informacyjno-edukacyjnych maj cych na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów w Województwie Dolno l skim; - doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach Województwa Dolno l skim w celu uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu; - prowadzanie systemu monitoringu odpadów opakowaniowych; - kontynuacja wspó pracy z organizacjami odzysku oraz samorz dami gminnymi, w celu jak najlepszego funkcjonowania systemów zbierania odpadów opakowaniowych; - wspieranie dzia a maj cych na celu rozbudow oraz realizacj nowych inwestycji zapewniaj cych recykling, odzysk, w tym odzysk energii z odpadów opakowaniowych z jednoczesnym odzyskiem energii. Podstaw do wyboru optymalnego rozwi zania w skali regionu powinny by studia wykonalno ci obejmuj ce region jako ca o wraz ze wszystkimi ród ami wytwarzania odpadów oraz istniej cymi i planowanymi instalacjami ich odzysku i unieszkodliwiania. Ze rodków publicznych nie powinny by wspó finansowane rozwi zania, które nie zosta y wybrane do realizacji na podstawie studium wykonalno ci wykonanego dla ca ego regionu. Instalacje tworz ce ZZO powinny zapewni osi gni cie celów gospodarki odpadami w danym regionie oraz w ca ym województwie dolno l skim. Technologie i rozwi zania techniczne stosowane w ZZO musz spe nia wymagania najlepszej dost pnej techniki. 17

18 Systemy zbierania i odbierania odpadów w poszczególnych gminach wchodz cych w sk ad regionu gospodarki odpadami powinny by dostosowane do wymaga wynikaj cych z rozwa a technologicznych ZZO, do których odpady s dostarczane w celu odzysku i/lub unieszkodliwiania. Transport odpadów do ZZO mo e by realizowany jako jednostopniowy lub dwustopniowy z zastosowaniem stacji prze adunkowych, których rozmieszczenie i wydajno ci powinny wynika z regionalnego studium wykonalno ci. Stacje te mog by wyposa one w dodatkowe urz dzenia do sortowania lub wst pnego przetworzenia odpadów przed transportem do odzysku i unieszkodliwiania w ZZO. Granice regionów gospodarki odpadami nie mog by traktowane jako sztywne i niezmienne. W uzasadnionych przypadkach, odpady mog by przemieszczane pomi dzy regionami do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, je li wynika to ze studium wykonalno ci lub innego dokumentu uzasadniaj cego to rozwi zanie na poziomie regionalnym. W szczególno ci wskazuje si na mo liwo ci przemieszczania odpadów przetworzonych w ZZO w jednym regionie na sk adowisko odpadów w innym regionie, je li nie ma mo liwo ci lub nie jest uzasadniona (ze wzgl dów lokalizacyjnych, ekonomicznych, rodowiskowych lub spo ecznych) budowa sk adowiska w tym regionie, a dost pne s pojemno ci sk adowisk w innych regionach, zbilansowane w skali województwa. Mo liwe jest tak e przemieszczanie odpadów komunalnych pomi dzy województwami, je eli jest to uzasadnione realizacj wspólnych projektów mi dzy gminami po o onymi w obszarach przygranicznych województw i spe nia to przepisy ustawy o odpadach w tym zakresie. Zgodnie z zapisami planu, Miasto Legnica oraz powiat legnicki (Chojnów miasto, Chojnów gmina, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Mi kowice, Prochowice, Ruja) tworzy b d wspólny obszar gospodarowania odpadami nosz cy nazw obszar miedziowy po udniowy (rys ). Obszar ten o powierzchni 800 km 2 zamieszkuje 158,3 tys. mieszka ców (w tym 123,4 tys. mieszka ców miast). Rys Podzia Dolnego l ska na regiony wg planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat

19 W aktualizacji okre lono g ówny ZZO tego obszaru jako obiekt przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy. W planie dla woj. dolno l skiego okre lono tak e wariant II, który zosta okre lony jako docelowy (rys ). Opisywanym obszar zlokalizowany zosta w regionie centralnym (od G ogowa do Wa brzycha i Jeleniej Góry). W obszarze tym powinna funkcjonowa (najwcze niej po 2015 r.) spalarnia odpadów. Brak jest jednak propozycji lokalizacji tego obiektu. Rys Podzia Dolnego l ska na regiony wariant docelowy wg planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat Charakterystyka ogólna m. Legnica Miasto Legnica po o one jest w po udniowo-zachodniej Polsce, w rodkowej cz ci województwa dolno l skiego na równinie legnickiej, nad rzekami: Kaczaw (dop yw Odry) i wpadaj c do niej Czarn Wod. Legnica, wed ug stanu na dzie 31 grudnia 2007 r. (wg GUS), liczy mieszka ców przez co jest trzecim co do wielko ci (po Wroc awiu i Wa brzychu) miastem w województwie. W okresie ostatniego dziesi ciolecia liczba ludno ci zmniejszy a si o ponad 4,2 tys. osób, przy czym najwi kszy spadek odnotowano w grupie ludno ci w wieku przedprodukcyjnym (spadek o ponad 6,2 tys.), nieznacznie zmala a liczba ludno ci w wieku produkcyjnym (nieco ponad 0,2 tys.), natomiast wyra nie wzros a liczba osób w wieku poprodukcyjnym (ponad 2,2 tys.). Zmiany te wiadczy mog o starzeniu si spo ecze stwa zamieszkuj cego miasto, jak równie o emigracji ludno ci w wieku produkcyjnym. Zgodnie z danymi przekazanymi przez UM w Legnicy, powierzchnia gminy wg stanu na 1 stycznia 2008 r. wynosi ha. W strukturze zagospodarowania terenu przewa aj grunty zabudowane i zurbanizowane, których czna powierzchnia stanowi 47% obszaru gminy miejskiej Legnica, w tym 23% zajmuj tereny przemys owe, 18% drogi, natomiast 16% tereny mieszkaniowe. Drug co do 19

20 wielko ci grup w strukturze u ytkowania powierzchni s u ytki rolne, których udzia to 40% obszaru miasta, w tym prawie ¾ stanowi grunty orne, ponad 20% to ki i pastwiska, 8% powierzchni zaj tych jest przez grunty le ne, natomiast 0,4% stanowi u ytki ekologiczne. Do najwa niejszych ekosystemów le nych na terenie miasta nale : - Lasek Pawicki wraz z przyleg ym odcinkiem Kaczawy oraz okolicznymi polami i kami - jedyny naturalny teren le ny na obszarze miasta, stanowi cy miejsce bytowania wielu gatunków ptaków i ssaków, a tak e kilku ro lin chronionych i grzybów. Wykszta cone na terenie Lasku Pawickiego zespo y le ne odzwierciedlaj zró nicowane stosunki wilgotno ciowe. Wi ksz cz lasu stanowi drzewostan d bowy, w cz ci pó nocnozachodniej wyst puje bagienny g olszowy, natomiast na po udnie od oczyszczalni cieków - buczyna. W podszycie wyst puje cz ciowo chroniona kruszyna pospolita, a w runie gatunki chronione ci le: nie yczka przebi nieg, lilia z otog ów i podkolan bia y oraz gatunek chroniony cz ciowo - konwalia majowa. Obszar stanowi siedlisko chronionych gatunków p azów, gadów i ptaków; - Lasek Z otoryjski wraz z gliniankami oraz okolicznymi kami i nieu ytkami - teren parku le nego ze sztucznie wprowadzanymi nasadzeniami; stanowi miejsce bytowania wielu gatunków p azów i ptaków oraz gadów i ma ych ssaków; - ki i zalesienia przy ul. Rzeszotarskiej - tworz ce urozmaicony ekosystem, sk adaj cy si z dwóch terenów le nych, du ego stawu oraz pól i k z zakrzaczeniami; pomimo s siedztwa sk adowiska odpadów stanowi miejsce bytowania wielu gatunków chronionych ro lin i zwierz t; obszar po o ony pomi dzy ul. Rzeszotarsk a sk adowiskiem odpadów cechuje si znacznym nagromadzeniem walorów przyrodniczych, dzi ki zró nicowanym siedliskom wyst puje tu liczna populacja wielu chronionych gatunków fauny i flory; rejon ten obejmuje: - u ytki ekologiczne: Lasek przy ul. Rzeszotarskiej i Bagno przy ul. Pozna skiej ; - lasek brzozowo-sosnowo-osikowy z turzycami, o rozwini tej linii brzegowej z bogat stref ekotonow i stanowiskiem storczyków; z lasem granicz dwa stawy z gr elem ó tym i rdestnic p ywaj c, sitowiem, pa k szerokolistn i turzycami; - zadrzewienia wokó wyrobiska przy starej cegielni; - pagórek (ostaniec erozyjny) po o ony na zachód od terenu cegielni; Do pozosta ych ekosystemów na terenie miasta nale : - Park Miejski - du y teren zieleni miejskiej z bogatym drzewostanem i licznymi krzewami; miejsce bytowania licznych gatunków ptaków i drobnych ssaków; - Cmentarz Komunalny - du y teren zieleni miejskiej z licznie wyst puj cymi gatunkami chronionych ptaków i drobnych ssaków; - trzcinowiska i ki przy ulicy Gniewomierskiej - podmok y teren stanowi cy schronienie dla licznych p azów, gadów i ptaków; - inne wi ksze obszary podmok e, wyst puj ce w rejonie ulic: Podmok ej i Rzecznej (dno dawnego stawu), w rejonie ulicy Miejskiej - pozosta o jeziora (relikt Pojezierza Legnickiego). - K pielisko Pó nocne - sztuczny zbiornik wodny z przyleg ymi kami i nieu ytkami (miejsce bytowania wielu p azów, gadów, ptaków i ssaków); - ka i staw przy ul. Pozna skiej - pozosta o ci wi kszych podmok ych terenów (dogodne miejsce bytowania i rozrodu p azów i ptaków); - stawy przy ul. Szczytnickiej z przyleg ym lasem (miejsce wyst powania chronionych gatunków p azów, gadów, ptaków i ssaków); - folwark Czerniewice i zadrzewienia by ej strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica - zniszczony dwór z pozosta o ciami parku i sztuczne zalesienia ochronne z przewag topoli (teren jest stopniowo zasiedlany przez chronione gatunki zwierz t); - zalesienia przy ul. Jaworzy skiej wraz z przyleg ymi polami i nieu ytkami (schronienie kilku gatunków chronionych ptaków); - Tarninów - miejsce bytowania drobnych zwierz t, zw aszcza ptaków; - teren by ego lotniska JAR - zarastaj ce w cz ci po udniowej ro linno ci ruderaln i krzewami (miejsce bytowania dla ptactwa); 20

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014

PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014 PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014 Olsztyn, 2007 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Wstêp Wraz ze wzrostem poziomu ycia, narastaj¹cym problemem staj¹ siê odpady powstaj¹ce w wyniku dzia³alnoœci przemys³owej

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo