AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata z perspektyw na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020"

Transkrypt

1 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata z perspektyw na lata Wroc aw, lipiec,

2 Opracowanie: Dr in. Pawe Szyszkowski Prace nad Planem gospodarki odpadami dla m. Legnicy prowadzone by y przy cis ej wspó pracy z Urz dem Miasta Legnicy. 2

3 SPIS TRE CI 1. WPROWADZENIE Podstawa prawna opracowania Metodyka Zakres opracowania S ownik stosowanych terminów Za o enia wynikaj ce z planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego Charakterystyka ogólna m. Legnica ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI Odpady komunalne Rodzaj, ilo i ród a powstawania odpadów Istniej ce systemy zbierania odpadów Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwianie Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami Odpady z sektora gospodarczego (z grup 01 19) Rodzaj, ilo i ród a powstawania odpadów Istniej ce systemy zbierania odpadów Sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów Wykaz podmiotów prowadz cych dzia alno w zakresie zbierania i transportu odpadów Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami Odpady niebezpieczne (grupy 01 20) Rodzaj, ilo i ród a powstawania odpadów Istniej ce systemy zbierania odpadów Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku Rodzaj i ilo odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Wykaz podmiotów prowadz cych dzia alno w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami Informacje szczegó owe dotycz ce wybranych odpadów Odpady zawieraj ce PCB Oleje odpadowe Zu yte baterie i akumulatory Odpady medyczne i weterynaryjne Pojazdy wycofane z eksploatacji Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny Odpady zawieraj ce azbest Przeterminowane pestycydy Zu yte opony Komunalne osady ciekowe Odpady z budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych i infrastruktury budownictwa Odpady opakowaniowe PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Odpady komunalne (Grupa 20) Prognoza dotycz ca ilo ci oraz sk adu odpadów Prognoza dotycz ca dost pnej pojemno ci sk adowiska odpadów komunalnych Prognozowane zmiany w zakresie organizacyjnym i technologicznym

4 3.2. Odpady z pozosta ych grup (Grupy 01-19) PRZYJ TE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI NA LATA Odpady komunalne Odpady z pozosta ych grup (01 19) KIERUNKI DZIA A I SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA LATA Odpady komunalne Dzia ania zmierzaj ce do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilo ci odpadów oraz ich negatywnego oddzia ywania na rodowisko Dzia ania wspomagaj ce prawid owe post powanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania Organizacja zak adu zagospodarowania odpadów komunalnych w Legnicy Przyj te za o enia Organizacja ZZO System gromadzenia odpadów Plan zamykania instalacji niespe niaj cych wymaga ochrony rodowiska, których modernizacja nie jest mo liwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych Odpady z pozosta ych grup HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADA SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRA ANIA PLANU STRESZCZENIE WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIA YWANIA PROJEKTU PLANU NA RODOWISKO BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL Tab Szacunkowa ilo odpadów komunalnych wytworzonych w m. Legnicy w roku 2008 (Mg/rok) (obliczenia w asne) Tab Szacunkowy sk ad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w m. Legnicy w roku 2008 (Mg) (obliczenia w asne) Tab Ilo odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji wytworzonych w m. Legnicy w roku 2008 (Mg) (obliczenia w asne) Tab Szacunkowa masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych w Legnicy roku 2008 (obliczenia w asne) Tab Masa odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie Miasta Legnica w 2008 r. przez poszczególne przedsi biorstwa w Mg/rok (dane przedsi biorstw) Tab Masa odpadów komunalnych zbieranych jako odpady zmieszane na terenie Miasta Legnica w roku 2008 przez poszczególne przedsi biorstwa w (Mg) (dane przedsi biorstw) Tab Wykaz przedsi biorstw posiadaj cych zezwolenie na zbieranie odpadów od mieszka ców na terenie Miasta Legnicy (z grupy 20) (dane Urz du Miasta) Tab Op aty za wywóz odpadów (wg stanu na ) (dane przedsi biorstw) Tab Masa odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w roku 2007 (Mg) (wg WSO) Tab Masa odpadów komunalnych maj cych warto surowcow zbieranych selektywnie na terenie Miasta Legnica w roku 2008 przez poszczególne przedsi biorstwa w Mg/rok (dane przedsi biorstw) Tab Masa poddanych odzyskowi odpadów ulegaj cych biodegradacji w roku 2008 (Mg/rok) Tab Masa odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w roku 2007 (Mg) (wg WSO) Tab Ilo odpadów kierowanych na sk adowiska w latach Tab Ilo i rodzaj odpadów wytwarzanych w poszczególnych grupach (wg UMWD) Tab Najwi ksi wytwórcy odpadów z grup w Legnicy w roku 2007 (wg UMWD)

5 Tab Ilo i rodzaj odpadów poddanych odzyskowi na terenie Legnicy w roku 2007 (Mg) (wg UMWD) Tab Wykaz najwi kszych przedsi biorców poddaj cych odpady odzyskowi na terenie Legnicy (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj odpadów poddanych unieszkodliwieniu na terenie Legnicy w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Wykaz najwi kszych przedsi biorców poddaj cych odpady unieszkodliwieniu na terenie Legnicy w 2007 roku (wg UMWD) Tab Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego ni sk adowanie unieszkodliwiania odpadów wed ug stanu na dzie 31 grudnia 2007 r. (wg UMWD) Tab Zestawienie czynnych sk adowisk odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne, na których nie s sk adowane odpady komunalne stan na dzie 31 grudnia 2007 r Tab Zestawienie czynnych sk adowisk odpadów niebezpiecznych (poza sk adowiskami wy cznie odpadów azbestu) stan na dzie 31 grudnia 2007 r Tab Zestawienie czynnych sk adowisk odpadów oboj tnych stan na dzie 31 grudnia 2007 r Tab Wykaz przedsi biorstw zbieraj cych odpady na terenie m. Legnica (wg UMWD) Tab Wykaz przedsi biorstw transportuj cych odpady (wg UMWD) Tab Rodzaj i ilo odpadów niebezpiecznych z grup wytworzonych w Legnicy w roku 2007 (wg UMWD) Tab Najwi ksi wytwórcy odpadów niebezpiecznych w Legnicy w roku 2007 (wg UMWD).. 57 Tab Ilo odpadów niebezpiecznych z grup poddanych odzyskowi na terenie Legnicy w roku 2007 (wg UMWD) Tab Wykaz przedsi biorstw prowadz cych odzysk odpadów niebezpiecznych na terenie Legnicy w roku 2007 (wg UMWD) Tab Ilo odpadów niebezpiecznych z grup poddanych unieszkodliwieniu na terenie Legnicy w 2007 roku (wg UMWD) Tab Wykaz przedsi biorstw prowadz cych unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych na terenie Legnicy w roku 2007 (wg UMWD) Tab Ilo wytworzonych odpadów zawieraj cych PCB w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj wytworzonych olejów odpadowych w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Masa odpadów zawieraj cych olejów odpadowych poddanych unieszkodliwieniu w Legnicy (Mg) (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj wytworzonych w obiektach przemys owych w roku 2007 Legnicy zu ytych baterii i akumulatorów (Mg) (wg UMWD) Tab Masa zu ytych baterii i akumulatorów poddanych odzyskowi w Legnicy (Mg) (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj odpadów medycznych i weterynaryjnych powstaj cych w jednostkach s u by zdrowia i w placówkach weterynaryjnych Legnicy w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Ilo i rodzaj zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego pochodz cego z przemys u (wg UMWD) Tab Wyniki przeprowadzonej w roku 2008 inwentaryzacji miejsc wyst powania wyrobów zawieraj cego azbest na terenie Miasta Legnicy (dane Urz du Miasta) Tab Ilo wytworzonych przeterminowanych pestycydów i opakowa po nich wytworzonych w 2007 roku (Mg) (wg UMWD) Tab Parametry oczyszczalni cieków (m 3 /rok) Tab Masa wytworzonych odpadów opakowaniowych w Legnicy w 2007 r. (Mg) (wg UMWD) Tab Masa odpadów opakowaniowych zagospodarowanych w Legnicy w 2007 r. (Mg) (wg UMWD) Tab Prognozowana masa odpadów komunalnych przewidzianych do wytwarzania w Legnicy (tys. Mg) Tab Prognozowana masa odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji przewidzianych do wytwarzania w Legnicy (tys. Mg) Tab Prognoza wytwarzania odpadów wytwarzanych w przemy le

6 Tab Prognozowana masa wytwarzanych odpadów z grup w latach 2012, 2016 i Tab Cele szczegó owe dla gospodarowania odpadami powstaj cymi w przemy le Tab Kierunki dzia a w gospodarowaniu poszczególnymi grupami odpadów Tab Harmonogram realizacji zada w zakresie gospodarki odpadami dla m. Legnicy Tab Szacunkowy koszt zada z zakresu gospodarki odpadami w m. Legnica w latach Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami Tab Szacunkowy koszt zada z zakresu gospodarki odpadami w m. Legnica w latach Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Tab Szacunkowy koszt zada z zakresu gospodarki odpadami w m. Legnica w latach Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemys owego Tab Szacunkowy koszt zada z zakresu gospodarki odpadami w m. Legnica w latach Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi Tab Wska niki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami SPIS RYSUNKÓW Rys Podzia Dolnego l ska na regiony wg planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat Rys Podzia Dolnego l ska na regiony wariant docelowy wg planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat Rys Grupy odpadów komunalnych wytworzonych w Legnicy w roku 2008 (obliczenia w asne) Rys Sk ad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstaj cych w m. Legnicy w roku 2008 (obliczenia w asne) Rys Sk ad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstaj cych w gospodarstwach domowych w m. Legnicy w roku 2008 (obliczenia w asne) Rys Sk ad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstaj cych w obiektach infrastruktury w m. Legnicy w roku 2008 (obliczenia w asne) Wykaz stosowanych skrótów bd brak danych CSOiUO Centra Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów GFO igw gminny fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej GUS G ówny Urz d Statystyczny HRM odpady wysokiego ryzyka kg/m, rok - masa odpadów w kg, w przeliczeniu na mieszka ca w ci gu roku KPGO krajowy plan gospodarki odpadami LRM odpady niskiego ryzyka Mg mega gram (dawniej: tona) Mg/M, rok masa odpadów w Mg, w przeliczeniu na mieszka ca w ci gu roku Mg/rok masa odpadów w Mg, na rok MPZON - mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych NFO igw Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej NZ - nadzwyczajne zagro enia rodowiska PCB polichlorowane bifenyle PCB- polichlorowane bifenyle PDGO Punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów PET opakowanie z politereftalanu etylenu PFO igw Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej PGO plan gospodarki odpadami PKB produkt krajowy brutto 6

7 ppm - (ang. parts per million) - to przyj ty na wiecie sposób wyra ania st enia bardzo rozcie czonych roztworów zwi zków chemicznych. St enie to jest pochodn u amka molowego i okre la ile cz steczek zwi zku chemicznego przypada na 1 milion cz steczek roztworu SIGOP System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce SRM - odpady szczególnego ryzyka.o.r. rodki ochrony ro lin tys. tysi c UE Unia Europejska UML Urz d Miasta Legnica UMWD Urz d Marsza kowski Województwa Dolno l skiego UWWD Urz d Wojewódzki Województwa Dolno l skiego US Urz d Statystyczny w Legnicy WFO igw Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej WHO - wiatowa Organizacja Zdrowia WIO - Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska WPGO plan gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego WPGO wojewódzki plan gospodarki odpadami WWA wielopier cieniowe w glowodory aromatyczne ZUOK Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych ZZO - Zak ad Zagospodarowania Odpadów 7

8 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa prawna opracowania Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251, pó n.), wprowadzi a obowi zek przygotowywania planów gospodarki odpadami, które podlegaj aktualizacji nie rzadziej ni co 4 lata. Plan gospodarki odpadami dla m. Legnicy zosta przyj ty uchwa nr XXVI/276/04 dnia 25 pa dziernika 2004 r Rady Miejskiej Legnicy, zatem w 2008 r. up yn termin jego aktualizacji. Ze wzgl du na fakt, e plan gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego uchwalono w roku 2009, aktualizacj planu dla miasta Legnicy opracowano równie w roku Niniejszy dokument jest zgodny z obowi zuj cymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami, Krajowym planem gospodarki odpadami 2010, uchwalonym przez Rad Ministrów Uchwa Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006r. (M.P. Nr 90, poz. 946) oraz planem gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat (Uchwa a Sejmiku Województwa Dolno l skiego Nr XL/650/09 z dnia r.). Przedstawione w planie cele i zadania dotycz okresu oraz perspektywicznie okresu Rokiem bazowym jest rok 2008 (dla cz ci danych, ze wzgl du na brak informacji za rok 2008 przyj to dane za rok 2007) Metodyka Przy opracowaniu Aktualizacja planu gospodarki odpadami wykorzystywano nast puj ce ród a informacji: 1. Ankietyzacja, wywiady, sonda e. 2. Dane posiadane przez Urz d Miasta Legnicy. 3. Dane przekazane przez przedsi biorstwa zbieraj ce odpady komunalne od w a cicieli nieruchomo ci z terenu m. Legnica. 4. Dane statystyczne. 5. Dane WIO. 6. Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami. 7. Koncepcja programowo przestrzenna zak adu zagospodarowania odpadów dla LPGK (progeo, czerwiec 2009). 8. Oszacowania ekspertów dotycz cych ilo ci, sk adu i w a ciwo ci odpadów. 9. Plan gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat (Uchwa a Sejmiku Województwa Dolno l skiego Nr XL/650/09 z dnia r.). 10. Raporty i informatory ochrony rodowiska. 11. Wojewódzki System Odpadowy (WSO) (w posiadaniu Urz du Marsza kowskiego). Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zosta y w g ównej mierze dane z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego. Jako uzupe niaj ce zosta y uwzgl dnione dane podane przez GUS i WIO. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów okre lano zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 8

9 1.3. Zakres opracowania Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (art. 7), plan gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstaj cych na obszarze Miasta oraz przywo onych na jego obszar, a w szczególno ci odpady komunalne z uwzgl dnieniem odpadów ulegaj cych biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zu yte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Zakres planu okre la rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz dzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z pó n. zm.). Dla potrzeb planu odpady podzielone zosta y na: - odpady komunalne, - pozosta e odpady (grupy 01 19), - odpady niebezpieczne (obejmuj odpady z grup 01 20) S ownik stosowanych terminów Gospodarowanie odpadami - rozumie si przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym równie nadzór nad takimi dzia aniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Komunalne osady ciekowe - rozumie si przez to pochodz cy z oczyszczalni cieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji s u cych do oczyszczania cieków komunalnych oraz innych cieków o sk adzie zbli onym do sk adu cieków komunalnych (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Magazynowanie odpadów - rozumie si przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odpady - oznaczaj ka d substancj lub przedmiot nale cy do jednej z kategorii, okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.), których posiadacz pozbywa si, zamierza pozby si lub do ich pozbycia si jest obowi zany. Odpady komunalne - rozumie si przez to odpady powstaj ce w gospodarstwach domowych, a tak e odpady niezawieraj ce odpadów niebezpiecznych pochodz ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl du na swój charakter lub sk ad s podobne do odpadów powstaj cych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odpady medyczne - rozumie si przez to odpady powstaj ce w zwi zku z udzielaniem wiadcze zdrowotnych oraz prowadzeniem bada i do wiadcze naukowych w zakresie medycyny (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odpady niebezpieczne s to odpady (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.): 1) nale ce do kategorii lub rodzajów odpadów okre lonych na li cie A za cznika nr 2 do ustawy oraz posiadaj ce co najmniej jedn z w a ciwo ci wymienionych w za czniku nr 4 do ustawy lub 2) nale ce do kategorii lub rodzajów odpadów okre lonych na li cie B za cznika nr 2 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) i zawieraj ce którykolwiek ze sk adników wymienionych w za czniku nr 3 do powy szej ustawy oraz posiadaj ce co najmniej jedn z w a ciwo ci wymienionych w za czniku nr 4 do ustawy. Odpady oboj tne - rozumie si przez to odpady, które nie ulegaj istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; s nierozpuszczalne, nie wchodz w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduj zanieczyszczenia rodowiska lub zagro enia dla zdrowia ludzi, nie ulegaj biodegradacji i nie wp ywaj niekorzystnie na materi, z któr si kontaktuj ; ogólna zawarto zanieczyszcze w tych odpadach oraz zdolno do ich wymywania, a tak e negatywne oddzia ywanie na rodowisko odcieku musz by nieznaczne, a w szczególno ci nie powinny stanowi zagro enia dla jako ci wód 9

10 powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odpady ulegaj ce biodegradacji - rozumie si przez to odpady, które ulegaj rozk adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) Odpady weterynaryjne - rozumie si przez to odpady powstaj ce w zwi zku z badaniem, leczeniem zwierz t lub wiadczeniem us ug weterynaryjnych, a tak e w zwi zku z prowadzeniem bada naukowych i do wiadcze na zwierz tach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) Odzysk - rozumie si przez to wszelkie dzia ania, nie stwarzaj ce zagro enia dla ycia, zdrowia ludzi lub dla rodowiska, polegaj ce na wykorzystaniu odpadów w ca o ci lub w cz ci, lub prowadz ce do odzyskania z odpadów substancji, materia ów lub energii i ich wykorzystania, okre lone w za czniku nr 5 do ustawy o odpadach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Odzysk energii - rozumie si przez to termiczne przekszta canie odpadów w celu odzyskania energii (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Oleje odpadowe - rozumie si przez to wszelkie oleje smarowe lub przemys owe, które nie nadaj si ju do zastosowania, do którego by y pierwotnie przeznaczone, a w szczególno ci zu yte oleje z silników spalinowych i oleje przek adniowe, a tak e oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) PCB - rozumie si przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylome-tan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawieraj ce jak kolwiek z tych substancji w ilo ci powy ej 0,005% wagowo cznie (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Posiadacz odpadów - rozumie si przez to ka dego, kto faktycznie w ada odpadami (wytwórc odpadów, inn osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn ); domniemywa si, e w adaj cy powierzchni ziemi jest posiadaczem odpadów znajduj cych si na nieruchomo ci (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Recykling - rozumie si przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materia ów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materia u o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym te recykling organiczny, z wyj tkiem odzysku energii (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Recykling organiczny - rozumie si przez to obróbk tlenow, w tym kompostowanie, lub beztlenow odpadów, które ulegaj rozk adowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; sk adowanie na sk adowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Sk adowisko odpadów - rozumie si przez to obiekt budowlany przeznaczony do sk adowania odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Spalarnia odpadów - rozumie si przez to instalacj, w której zachodzi termiczne przekszta canie odpadów w celu ich unieszkodliwienia (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). Stosowanie komunalnych osadów ciekowych - rozumie si przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ciekowych do gleby w celu ich wykorzystywania (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). System gospodarki odpadami - obowi zuj ce na danym obszarze administracyjnym dzia ania zwi zane ze zbieranie, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Termiczne przekszta canie odpadów - rozumie si przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozk adu odpadów, w tym rozk adu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urz dzeniach na zasadach okre lonych w przepisach szczegó owych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekszta cenie odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.), ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(dz. U. Nr 7 poz. 78). 10

11 Unieszkodliwianie odpadów - rozumie si przez to poddanie odpadów procesom przekszta ce biologicznych, fizycznych lub chemicznych okre lonym w za czniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro enia dla ycia, zdrowia ludzi lub dla rodowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.). W a ciciel nieruchomo ci rozumie si przez to tak e wspó w a cicieli, u ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ce nieruchomo ci w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e inne podmioty w adaj ce nieruchomo ci (Ustawa z dn. 13 wrze nia 1996 o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z pó n. zm.). Odbiór odpadów komunalnych od w a cicieli nieruchomo ci- wiadczenie us ug odbioru odpadów komunalnych na podstawie zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w a ciwego ze wzgl du na miejsce wiadczonych us ug (art. 7 ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku); nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych powo anych do wiadczenia takich us ug. Wytwórca odpadów - rozumie si przez to ka dego, którego dzia alno lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz ka dego, kto przeprowadza wst pne przetwarzanie, mieszanie lub inne dzia ania powoduj ce zmian charakteru lub sk adu tych odpadów; wytwórc odpadów powstaj cych w wyniku wiadczenia us ug w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urz dze orz sprz tania, konserwacji i napraw jest podmiot, który wiadczy us ug, chyba e umowa o wiadczeniu us ugi stanowi inaczej (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.), ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(dz. U. Nr 7 poz. 78). Zarz dzanie systemem gospodarki odpadami - dzia ania zmierzaj ce do: ustanowienia na podleg ym obszarze systemu gospodarki odpadami; pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów ludzkich i rzeczowych; planowanie, kontrolowanie i analiza realizacji celów; ci g e doskonalenie w cyklu: zaplanuj, zrealizuj, oce, wyci gnij wnioski. Zbieranie odpadów - rozumie si przez to ka de dzia anie, w szczególno ci umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.) Za o enia wynikaj ce z planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego Zgodnie z Art. 15. Ustawy o odpadach, plan gospodarki odpadami dla Miasta Legnicy powinien by zgodny z planem gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego. W zwi zku z powy szym, w niniejszym rozdziale podane istotne z punktu widzenia planu dla Miasta elementy planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat (Uchwa a Sejmiku Województwa Dolno l skiego Nr XL/650/09 z dnia r.). Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, w gospodarce odpadami komunalnymi nale y kierowa si nast puj cymi celami: - dalszy rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, dla osi gni cia zwi kszonych wymaga dotycz cych recyklingu odpadów opakowaniowych i przetwarzania odpadów przed sk adowaniem (w tym zw aszcza odpadów ulegaj cych biodegradacji), - przyspieszenie dzia a w zakresie tworzenia ponadgminnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzgl dnieniem odpadów ulegaj cych biodegradacji, - budowa regionalnych Zak adów Zagospodarowania Odpadów komunalnych, obejmuj cych instalacje do mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekszta cania odpadów, 11

12 - zmniejszenie liczby czynnych sk adowisk odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne niespe niaj cych wymaga (do 31 grudnia 2009 r.)., na których sk adowane s odpady komunalne. Bior c pod uwag prognozowane zmiany w zakresie rozwi za organizacyjnych i technicznotechnologicznych, przyj to nast puj ce cele: Odpady komunalne Cele krótkookresowe na lata : - zapobieganie i minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów komunalnych, - obj cie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszka ców, - zapewnienie, najpó niej do ko ca 2009 roku, obj cia wszystkich mieszka ców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania wynikaj z za o e Kpgo 2010, tj.: do 10% masy wytwarzanych odpadów w 2010 roku oraz do 20% w roku 2018, - zwi kszanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekszta cania, - zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych na sk adowiska odpadów, aby nie by o sk adowanych w 2010 r. wi cej ni 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., - stopniowe zmniejszanie liczby sk adowisk odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne, na których s sk adowane odpady komunalne, - zamkni cie do ko ca 2009 roku wszystkich sk adowisk nie spe niaj cych wymaga, - poprawa standardów jako ciowych sk adowisk poprzez realizacj programów dostosowawczych zawartych w wydanych pozwoleniach zintegrowanych. Cele d ugookresowe na lata : - zapobieganie i minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów komunalnych, - zapewnienie do ko ca 2015 roku selektywnego zbierania odpadów na poziomie przynajmniej 15% masy odpadów wytwarzanych, aby do ko ca 2018 roku osi gn minimalny poziom 20%, wynikaj cy z za o e Kpgo 2010, - zwi kszanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekszta cania, - zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych na sk adowiska odpadów, aby nie by o sk adowanych w 2013 r. wi cej ni 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Odpady z sektora gospodarczego Cele krótko- i d ugookresowe na lata : - minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów; - zwi kszenie udzia u odpadów poddawanych procesom odzysku; - zmniejszenie udzia u odpadów unieszkodliwianych poprzez sk adowanie; - ograniczenie negatywnego wp ywu obiektów gospodarki odpadami na rodowisko; - monitoring ilo ci odpadów importowanych; - pog bianie wiadomo ci ekologicznej mieszka ców województwa, w tym posiadaczy odpadów poprzez promowanie i utrwalanie prawid owych zasad i obowi zków w zakresie gospodarowania odpadami. 12

13 Odpady niebezpieczne Cele krótko- i d ugookresowe na lata : - eliminacja unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez sk adowanie na poczet innych procesów, - wdra anie zasad prawid owego gospodarowania odpadami poprzez wzrost wiadomo ci ekologicznej wytwórców odpadów ze róde rozproszonych. Odpady zawieraj ce PCB Cele krótkookresowe na lata : - Do roku 2010 zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzaj cych szczególne zagro enie dla rodowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz dze, w których by y lub s wykorzystywane substancje stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 860) priorytetem b dzie bezpieczne i ca kowite wyeliminowanie PCB ze rodowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminacj lub unieszkodliwianie urz dze zawieraj cych PCB. Cele d ugookresowe na lata : - Pocz wszy od 2011 r. nale y dokonywa likwidacji odpadów zawieraj cych PCB o st eniu poni ej 50 ppm. Oleje odpadowe Cele krótkookresowe na lata : - organizacja systemu zbierania zu ytych olejów ze róde rozproszonych, - zapewnienie prawid owego sposobu post powania ze zu ytymi olejami z priorytetem na odzysk poprzez regeneracj, - uzyskanie poziomów odzysku, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 24 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752) oraz standaryzacj urz dze Cele d ugookresowe na lata : - utrzymanie wysokiego poziomu zbierania, odzysku (50%) i recyklingu (35%) olejów odpadowych. Zu yte akumulatory i baterie Cele krótkookresowe na lata : - rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zu ytych baterii i akumulatorów w celu ca kowitego ich wyeliminowania ze sk adowania, - uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752) Cele d ugookresowe na lata : - zapewnienie w a ciwego sposobu post powania z zebranymi zu ytymi bateriami i akumulatorami, ca kowicie eliminuj c ich deponowanie na sk adowisku, - osi gni cie poziomów recyklingu zgodnie z obowi zuj cym prawodawstwem, - osi gni cie co najmniej wymaganych poziomów zbierania wynikaj cych z dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 wrze nia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zu ytych baterii i akumulatorów oraz uchylaj c dyrektyw 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266, z , str. 1-14): 13

14 - do dnia 26 wrze nia 2012 roku nale y osi gn poziom zbierania zu ytych baterii i akumulatorów przeno nych w wysoko ci co najmniej 25 % masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przeno nych; - do dnia 26 wrze nia 2016 r. nale y osi gn poziom zbierania zu ytych baterii i akumulatorów przeno nych w wysoko ci co najmniej 45 % masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przeno nych. Odpady medyczne i weterynaryjne - Cele krótko- i d ugookresowe na lata : Minimalizacja negatywnego oddzia ywania odpadów medycznych i weterynaryjnych na rodowisko poprzez: o obj cie wszystkich wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych systemem zbierania i odbierania odpadów, o podniesienie efektywno ci selektywnego zbierania odpadów u ród a powstawania, o modernizacj instalacji do unieszkodliwiania odpadów, o unieszkodliwianie odpadów zaka nych metod termicznego przekszta cania. Pojazdy wycofane z eksploatacji Cele krótkookresowe na lata : Zgodnie z ustaw z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25 poz. 202 z pó n. zm.): - przedsi biorca prowadz cy stacj demonta u jest zobowi zany do osi gania rocznego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysoko ci odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyj tych do jego stacji (w przypadku pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 roku), - w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku, poziomy odzysku i recyklingu winny wynosi odpowiednio 75% i 70%. Cele d ugookresowe na lata : - w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji winny wynie odpowiednio 85% i 80%; - utrzymanie poziomu odzysku i recyklingu na poziomie co najmniej 95% i 85% masy pojazdów przyj tych w skali roku. Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny Za cel strategiczny w zakresie gospodarowania zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym nale y uzna stworzenie systemu gospodarowania zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym gwarantuj cym uzyskanie odpowiednich poziomów zbierania, odzysku i recyklingu. Cele krótkookresowe na lata : - osi gni cie poziomu selektywnego zbierania zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego pochodz cego z gospodarstw domowych w wysoko ci 4 kg/mieszka ca/rok w terminie do 31 grudnia 2008 r. (obowi zek na o ony na Pa stwa Cz onkowskie Unii Europejskiej poprzez art. 5 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego WEEE); - osi gni cie przez wprowadzaj cych sprz t w 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495): - dla zu ytego sprz tu powsta ego ze sprz tu uj tego w grupach 1 i 10 okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy (wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego i automaty do wydawania): o poziom odzysku 80% masy zu ytego sprz tu, o poziom recyklingu cz ci sk adowych, materia ów i substancji pochodz cych ze zu ytego sprz tu w wysoko ci 75% masy zu ytego sprz tu. 14

15 - dla zu ytego sprz tu powsta ego ze sprz tu uj tego w grupach 3 i 4 okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy (sprz t teleinformatyczny, telekomunikacyjny i audiowizualny) o poziomu odzysku w wysoko ci 75 % masy zu ytego sprz tu, o poziomu recyklingu cz ci sk adowych, materia ów i substancji pochodz cych ze zu ytego sprz tu w wysoko ci 65 % masy zu ytego sprz tu; - dla zu ytego sprz tu powsta ego ze sprz tu uj tego w grupach 2, 5-7 i 9 okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy (ma ogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego; sprz t o wietleniowy; narz dzia elektryczne i elektroniczne z wyj tkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narz dzi przemys owych; zabawki, sprz t rekreacyjny i sportowy; przyrz dy do nadzoru i kontroli): o poziomu odzysku w wysoko ci 70 % masy zu ytego sprz tu, o poziomu recyklingu cz ci sk adowych, materia ów i substancji pochodz cych ze zu ytego sprz tu w wysoko ci 50 % masy zu ytego sprz tu; - dla zu ytych gazowych lamp wy adowczych - poziomu recyklingu cz ci sk adowych, materia ów i substancji pochodz cych ze zu ytych lamp w wysoko ci 80 % masy tych zu ytych lamp; - stworzenie systemu zbierania zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego pochodz cego z gospodarstw domowych. Cele d ugookresowe na lata : - doskonalenie systemu gospodarowania zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym; - rozwój i wdra anie nowoczesnych technologii odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego. Odpady zawieraj ce azbest Cele krótko- i d ugookresowe na lata : - przeprowadzenie pe nej inwentaryzacji budynków i urz dze zawieraj cych azbest oraz coroczna aktualizacja inwentaryzacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami; - zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawieraj cych azbest, w tym m.in. poprzez fundusze ochrony rodowiska; - zwi kszenie wiadomo ci spo ecze stwa województwa na temat szkodliwo ci azbestu i konieczno ci jego eliminowania ze rodowiska; - sukcesywne i bezpieczne dla rodowiska oraz zdrowia mieszka ców usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest z obszaru Województwa Dolno l skiego. Przeterminowane rodki ochrony ro lin i innych agrochemikaliów Cele krótkookresowe na lata : - likwidacja mogilników zawieraj cych przeterminowane rodki ochrony ro lin do 2010 r., - rekultywacja zanieczyszczonych terenów po likwidacji mogilników, - d enie do poprawy organizacji systemu zbierania opakowa po rodkach ochrony ro lin. Cele d ugookresowe na lata : - monitoring wód podziemnych na terenach zlikwidowanych mogilników, - efektywne funkcjonowanie systemu zbierania opakowa i pozosta o ci po rodkach ochrony ro lin. 15

16 Odpady materia ów wybuchowych Cele krótko- i d ugookresowe na lata : - przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów materia ów wybuchowych; - organizacja systemu zagospodarowania powstaj cych odpadów wybuchowych. Odpady inne ni niebezpieczne z wy czeniem odpadów komunalnych Zu yte opony Cele krótkookresowe na lata : - rozwój systemu selektywnego zbierania zu ytych opon ze róde rozproszonych, - osi gni cie rocznych poziomów odzysku i recyklingu zu ytych opon w 2011 roku: o odzysk 85%, o recykling 15%. Cele d ugookresowe na lata : - doskonalenie funkcjonowania systemu zbierania zu ytych opon, - osi gni cie rocznych poziomów odzysku i recyklingu zu ytych opon w 2015 roku: o odzysk 100%, o recykling 20% Komunalne osady ciekowe Cele krótkookresowe na lata : - ograniczenie sk adowania osadów ciekowych, - zwi kszenie wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spe nieniu wszystkich wymogów dotycz cych bezpiecze stwa sanitarnego i chemicznego, - zwi kszenie przetwarzania komunalnych osadów ciekowych przed ich wprowadzeniem do rodowiska oraz wykorzystywanie metod termicznych do ich przekszta acania, - obj cie monitoringiem wszystkich oczyszczalni cieków w województwie, w zakresie wytwarzania osadów ciekowych, sposobów post powania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie cieków obowi zku prowadzenia bada fizyczno-chemicznych i sanitarno - biologicznych osadów ciekowych, - sukcesywne wykorzystywanie osadów ciekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni cieków, do osi gni cia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2011, - zmniejszenie stopnia obci enia osadów ciekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszcze pochodzenia przemys owego, trafiaj cych do komunalnych oczyszczalni cieków. Cele d ugookresowe : - ca kowite ograniczenie sk adowania osadów ciekowych do roku 2015, - zmniejszenie stopnia obci enia osadów ciekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszcze pochodzenia przemys owego, trafiaj cych do komunalnych oczyszczalni cieków, - maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spe nieniu wszystkich wymogów dotycz cych bezpiecze stwa sanitarnego i chemicznego. 16

17 Odpady opakowaniowe G ówne cele w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi w okresie s zgodne z krajowymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowym tj. ustaw z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z pó n. zm.), ustaw z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z pó n. zm.) i rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych (Dz.U. z 2007 r., Nr109, poz. 752) jak równie z celami wyznaczonymi przez Kpgo Na terenie Województwa Dolno l skiego przewiduje si, e system gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewni realizacj Celów krótkookresowych na lata : - osi gni cie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu do ko ca 2008 r. - odzysk w wysoko ci 50%, recykling w wysoko ci 27%; - do ko ca 2014 r. odzysk w wysoko ci 60%, recykling w wysoko ci %; - nasilenie dzia a informacyjno-edukacyjnych maj cych na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych; - propagowanie odzysku i recyklingu odpadów w ród mieszka ców w Województwie Dolno l skim; - zmniejszenie ilo ci odpadów opakowaniowych kierowanych na sk adowiska odpadów; - wspieranie dzia a maj cych na celu wdra ania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz zwi kszenie efektywno ci istniej cych systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach Województwa Dolno l skiego; - monitorowanie ilo ci i rodzaju odpadów opakowaniowych poprzez rozbudow i kontrol bazy danych dotycz cych odpadów opakowaniowych; - wspó praca z organizacjami odzysku oraz samorz dami gminnymi w celu wdra ania i rozwoju systemów zbierania odpadów opakowaniowych; - d enie do rozbudowy i realizacji nowych inwestycji zapewniaj cych odzysk energii z odpadów opakowaniowych z jednoczesnym odzyskiem energii. Cele d ugookresowe na lata : - kontynuacja dzia a informacyjno-edukacyjnych maj cych na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów w Województwie Dolno l skim; - doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach Województwa Dolno l skim w celu uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu; - prowadzanie systemu monitoringu odpadów opakowaniowych; - kontynuacja wspó pracy z organizacjami odzysku oraz samorz dami gminnymi, w celu jak najlepszego funkcjonowania systemów zbierania odpadów opakowaniowych; - wspieranie dzia a maj cych na celu rozbudow oraz realizacj nowych inwestycji zapewniaj cych recykling, odzysk, w tym odzysk energii z odpadów opakowaniowych z jednoczesnym odzyskiem energii. Podstaw do wyboru optymalnego rozwi zania w skali regionu powinny by studia wykonalno ci obejmuj ce region jako ca o wraz ze wszystkimi ród ami wytwarzania odpadów oraz istniej cymi i planowanymi instalacjami ich odzysku i unieszkodliwiania. Ze rodków publicznych nie powinny by wspó finansowane rozwi zania, które nie zosta y wybrane do realizacji na podstawie studium wykonalno ci wykonanego dla ca ego regionu. Instalacje tworz ce ZZO powinny zapewni osi gni cie celów gospodarki odpadami w danym regionie oraz w ca ym województwie dolno l skim. Technologie i rozwi zania techniczne stosowane w ZZO musz spe nia wymagania najlepszej dost pnej techniki. 17

18 Systemy zbierania i odbierania odpadów w poszczególnych gminach wchodz cych w sk ad regionu gospodarki odpadami powinny by dostosowane do wymaga wynikaj cych z rozwa a technologicznych ZZO, do których odpady s dostarczane w celu odzysku i/lub unieszkodliwiania. Transport odpadów do ZZO mo e by realizowany jako jednostopniowy lub dwustopniowy z zastosowaniem stacji prze adunkowych, których rozmieszczenie i wydajno ci powinny wynika z regionalnego studium wykonalno ci. Stacje te mog by wyposa one w dodatkowe urz dzenia do sortowania lub wst pnego przetworzenia odpadów przed transportem do odzysku i unieszkodliwiania w ZZO. Granice regionów gospodarki odpadami nie mog by traktowane jako sztywne i niezmienne. W uzasadnionych przypadkach, odpady mog by przemieszczane pomi dzy regionami do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, je li wynika to ze studium wykonalno ci lub innego dokumentu uzasadniaj cego to rozwi zanie na poziomie regionalnym. W szczególno ci wskazuje si na mo liwo ci przemieszczania odpadów przetworzonych w ZZO w jednym regionie na sk adowisko odpadów w innym regionie, je li nie ma mo liwo ci lub nie jest uzasadniona (ze wzgl dów lokalizacyjnych, ekonomicznych, rodowiskowych lub spo ecznych) budowa sk adowiska w tym regionie, a dost pne s pojemno ci sk adowisk w innych regionach, zbilansowane w skali województwa. Mo liwe jest tak e przemieszczanie odpadów komunalnych pomi dzy województwami, je eli jest to uzasadnione realizacj wspólnych projektów mi dzy gminami po o onymi w obszarach przygranicznych województw i spe nia to przepisy ustawy o odpadach w tym zakresie. Zgodnie z zapisami planu, Miasto Legnica oraz powiat legnicki (Chojnów miasto, Chojnów gmina, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Mi kowice, Prochowice, Ruja) tworzy b d wspólny obszar gospodarowania odpadami nosz cy nazw obszar miedziowy po udniowy (rys ). Obszar ten o powierzchni 800 km 2 zamieszkuje 158,3 tys. mieszka ców (w tym 123,4 tys. mieszka ców miast). Rys Podzia Dolnego l ska na regiony wg planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat

19 W aktualizacji okre lono g ówny ZZO tego obszaru jako obiekt przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy. W planie dla woj. dolno l skiego okre lono tak e wariant II, który zosta okre lony jako docelowy (rys ). Opisywanym obszar zlokalizowany zosta w regionie centralnym (od G ogowa do Wa brzycha i Jeleniej Góry). W obszarze tym powinna funkcjonowa (najwcze niej po 2015 r.) spalarnia odpadów. Brak jest jednak propozycji lokalizacji tego obiektu. Rys Podzia Dolnego l ska na regiony wariant docelowy wg planu gospodarki odpadami dla woj. dolno l skiego na lata z uwzgl dnieniem lat Charakterystyka ogólna m. Legnica Miasto Legnica po o one jest w po udniowo-zachodniej Polsce, w rodkowej cz ci województwa dolno l skiego na równinie legnickiej, nad rzekami: Kaczaw (dop yw Odry) i wpadaj c do niej Czarn Wod. Legnica, wed ug stanu na dzie 31 grudnia 2007 r. (wg GUS), liczy mieszka ców przez co jest trzecim co do wielko ci (po Wroc awiu i Wa brzychu) miastem w województwie. W okresie ostatniego dziesi ciolecia liczba ludno ci zmniejszy a si o ponad 4,2 tys. osób, przy czym najwi kszy spadek odnotowano w grupie ludno ci w wieku przedprodukcyjnym (spadek o ponad 6,2 tys.), nieznacznie zmala a liczba ludno ci w wieku produkcyjnym (nieco ponad 0,2 tys.), natomiast wyra nie wzros a liczba osób w wieku poprodukcyjnym (ponad 2,2 tys.). Zmiany te wiadczy mog o starzeniu si spo ecze stwa zamieszkuj cego miasto, jak równie o emigracji ludno ci w wieku produkcyjnym. Zgodnie z danymi przekazanymi przez UM w Legnicy, powierzchnia gminy wg stanu na 1 stycznia 2008 r. wynosi ha. W strukturze zagospodarowania terenu przewa aj grunty zabudowane i zurbanizowane, których czna powierzchnia stanowi 47% obszaru gminy miejskiej Legnica, w tym 23% zajmuj tereny przemys owe, 18% drogi, natomiast 16% tereny mieszkaniowe. Drug co do 19

20 wielko ci grup w strukturze u ytkowania powierzchni s u ytki rolne, których udzia to 40% obszaru miasta, w tym prawie ¾ stanowi grunty orne, ponad 20% to ki i pastwiska, 8% powierzchni zaj tych jest przez grunty le ne, natomiast 0,4% stanowi u ytki ekologiczne. Do najwa niejszych ekosystemów le nych na terenie miasta nale : - Lasek Pawicki wraz z przyleg ym odcinkiem Kaczawy oraz okolicznymi polami i kami - jedyny naturalny teren le ny na obszarze miasta, stanowi cy miejsce bytowania wielu gatunków ptaków i ssaków, a tak e kilku ro lin chronionych i grzybów. Wykszta cone na terenie Lasku Pawickiego zespo y le ne odzwierciedlaj zró nicowane stosunki wilgotno ciowe. Wi ksz cz lasu stanowi drzewostan d bowy, w cz ci pó nocnozachodniej wyst puje bagienny g olszowy, natomiast na po udnie od oczyszczalni cieków - buczyna. W podszycie wyst puje cz ciowo chroniona kruszyna pospolita, a w runie gatunki chronione ci le: nie yczka przebi nieg, lilia z otog ów i podkolan bia y oraz gatunek chroniony cz ciowo - konwalia majowa. Obszar stanowi siedlisko chronionych gatunków p azów, gadów i ptaków; - Lasek Z otoryjski wraz z gliniankami oraz okolicznymi kami i nieu ytkami - teren parku le nego ze sztucznie wprowadzanymi nasadzeniami; stanowi miejsce bytowania wielu gatunków p azów i ptaków oraz gadów i ma ych ssaków; - ki i zalesienia przy ul. Rzeszotarskiej - tworz ce urozmaicony ekosystem, sk adaj cy si z dwóch terenów le nych, du ego stawu oraz pól i k z zakrzaczeniami; pomimo s siedztwa sk adowiska odpadów stanowi miejsce bytowania wielu gatunków chronionych ro lin i zwierz t; obszar po o ony pomi dzy ul. Rzeszotarsk a sk adowiskiem odpadów cechuje si znacznym nagromadzeniem walorów przyrodniczych, dzi ki zró nicowanym siedliskom wyst puje tu liczna populacja wielu chronionych gatunków fauny i flory; rejon ten obejmuje: - u ytki ekologiczne: Lasek przy ul. Rzeszotarskiej i Bagno przy ul. Pozna skiej ; - lasek brzozowo-sosnowo-osikowy z turzycami, o rozwini tej linii brzegowej z bogat stref ekotonow i stanowiskiem storczyków; z lasem granicz dwa stawy z gr elem ó tym i rdestnic p ywaj c, sitowiem, pa k szerokolistn i turzycami; - zadrzewienia wokó wyrobiska przy starej cegielni; - pagórek (ostaniec erozyjny) po o ony na zachód od terenu cegielni; Do pozosta ych ekosystemów na terenie miasta nale : - Park Miejski - du y teren zieleni miejskiej z bogatym drzewostanem i licznymi krzewami; miejsce bytowania licznych gatunków ptaków i drobnych ssaków; - Cmentarz Komunalny - du y teren zieleni miejskiej z licznie wyst puj cymi gatunkami chronionych ptaków i drobnych ssaków; - trzcinowiska i ki przy ulicy Gniewomierskiej - podmok y teren stanowi cy schronienie dla licznych p azów, gadów i ptaków; - inne wi ksze obszary podmok e, wyst puj ce w rejonie ulic: Podmok ej i Rzecznej (dno dawnego stawu), w rejonie ulicy Miejskiej - pozosta o jeziora (relikt Pojezierza Legnickiego). - K pielisko Pó nocne - sztuczny zbiornik wodny z przyleg ymi kami i nieu ytkami (miejsce bytowania wielu p azów, gadów, ptaków i ssaków); - ka i staw przy ul. Pozna skiej - pozosta o ci wi kszych podmok ych terenów (dogodne miejsce bytowania i rozrodu p azów i ptaków); - stawy przy ul. Szczytnickiej z przyleg ym lasem (miejsce wyst powania chronionych gatunków p azów, gadów, ptaków i ssaków); - folwark Czerniewice i zadrzewienia by ej strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica - zniszczony dwór z pozosta o ciami parku i sztuczne zalesienia ochronne z przewag topoli (teren jest stopniowo zasiedlany przez chronione gatunki zwierz t); - zalesienia przy ul. Jaworzy skiej wraz z przyleg ymi polami i nieu ytkami (schronienie kilku gatunków chronionych ptaków); - Tarninów - miejsce bytowania drobnych zwierz t, zw aszcza ptaków; - teren by ego lotniska JAR - zarastaj ce w cz ci po udniowej ro linno ci ruderaln i krzewami (miejsce bytowania dla ptactwa); 20

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 Monitor Polski Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.31 16:08:22 +01'00' 5270 Poz. 1183 1183 v.p l UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU LEGNICKIEGO Projekt

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU LEGNICKIEGO Projekt AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU LEGNICKIEGO Projekt Legnica, kwiecień 2010 Opracował zespół pod kierownictwem: Dr inż. Pawła Szyszkowskiego 2 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 7 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK I. WPROWADZENIE 1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest opracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych.

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. dr in.. Piotr Manczarski Wydzia In ynierii rodowiska Politechniki Warszawskiej Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 Kwiecień 2016 Cel przygotowania analizy. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica za 2013r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica za 2013r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica za 2013r. Osiecznica, dnia 20 stycznia 2014r. I. Wst p. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2014 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. ANALIZA STANU Rozdrażew, dnia 28.04.2016r. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla województwa podkarpackiego

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla województwa podkarpackiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla województwa podkarpackiego Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Gminy... z dnia...r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy...

Uchwała Nr.../.../... Rady Gminy... z dnia...r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy... Stan prawny na dzień 10 czerwca 2016 r. Uchwała Nr.../.../... Rady Gminy... z dnia...r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Druk nr 615 KOMISJA ŚRODOWISKA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i gospodarowania odpadami. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA Projekt

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA Projekt AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA Projekt Nowa Sarzyna, luty 2010 Opracował zespół pod kierownictwem: Dr inż. Pawła Szyszkowskiego 2 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 7 1.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla zasady post powania z odpadami w sposób zapewniajàcy ochron ycia i zdrowia ludzi oraz ochron Êrodowiska

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/55 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNE SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI PRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia/pytania egzaminacyjne oraz podstawowe materiały źródłowe Prawo ochrony środowiska SNP(W)V 2015/2016

Zagadnienia/pytania egzaminacyjne oraz podstawowe materiały źródłowe Prawo ochrony środowiska SNP(W)V 2015/2016 Zagadnienia/pytania egzaminacyjne oraz podstawowe materiały źródłowe Prawo ochrony środowiska SNP(W)V 2015/2016 A Zagadnienia/pytania egzaminacyjne SNP(W)V 2015/2016 Prawo ochrony środowiska Egzamin ustny

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO Pola jasne wype nia w a ciciel nieruchomo ci, nale y wype ni drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. 2006. 129.902) w Art. 18 ust. 2 stanowi: Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska Wypełniany tylko w czasie wizyty wstępnej lub celem zidentyfikowania zmian opisu jednostki Nazwy i adresy uczestników przedsięwzięcia INFORMACJE OGÓLNE WŁAŚCICIEL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BRODY. Numer ogłoszenia: 361180-2014; data zamieszczenia: 30.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 2020 UCHWAŁA NR VI/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 1293 UCHWAŁA NR XV/69/2016 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 31 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 1293 UCHWAŁA NR XV/69/2016 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 1293 UCHWAŁA NR XV/69/2016 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

GPZON w ka dej gminie

GPZON w ka dej gminie Powiat sztumski Miasto i gmina Sztum Miasto i gmina Dzierzgo Gmina Stary Dzierzgo Gmina Stary Targ Gmina Miko ajki Pomorskie Wyeksploatowane pojazdy Zu yte opony gruz budowlany wielkogabarytowe Odpady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. 11-500 Gi ycko, Bystry 1H NIP 845-198-19-26 REGON 281364299 tel./fax 87/ 429 94 80 Bystry, dnia 22.10.2014 rok RADA GMINY GI YCKO przez Wójta Gminy Gi ycko WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo