Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień"

Transkrypt

1 MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach mieszkańców na zapłatę za osiedlowe oświetlenie to pomysł na oszczędności w gminnym budżecie czy wystawienie cierpliwości mieszkańców na kolejną próbę? - To bezprawie - mówią zarządcy. - Nic nam o tym nie wiadomo - mówi rzecznik Enionu U w aga w środku bezpłatny dodatek Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień Kiajjfcl.ft wn/fwia 2 >', _. BET - \ ivffï-w J M Brak w gazecie dodatku? Zapytaj sprzedawcę. Wygraj z Co tydzień" c z y t a j n a str. 4 Księgi stopniowo dostępne w sieci c z y t a j n a str. 2 Spotkajmy się pod pomnikiem Tragedia smoleńska gromadzi mieszkańców Mysłowic, Imielina i Chełmu Śląskiego. dnia każdego miesiąca pod pomnikiem kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Zapraszamy września, w piątek, na godzinę 9. do wspólnej modlitwy, w której uczestniczył będzie też ksiądz dziekan Krzysztof Kasza >6 I Jakim prawem mamy płacić? - mówią administratorzy Do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy marketu Intermarche wpłynęły dwa pisma z uwagami i wnioskami. - O ba d o ty c zą s p ra w fo rm a ln yc h, a n ie m e ry to ryc z n yc h - informuje Anna Kubica-Wojtyra z Urzędu Miasta w Imielinie. c z y t a j n a str. Dyrektorka MZD Anna Czagan-Niedbał zawiadomiła zarządy mysłowickich spółdzielni mieszkaniowych i zarządców wspólnot, że z dniem października o oświetlenie terenów na swoich osiedlach będą musieli zadbać we własnym zakresie. Umowa z Enionem na ich ośw ie tlenie zostanie z tym dniem rozwiąza na, czytam y w pism ach podpisanych p rz e z szefow ą M Z D, a w y słan y ch do zarządców kilkanaście d n i temu. Rzecz dotyczy kilk u n astu tysięcy mysłowiczan mieszkających w zasobach M ysłowickiej Spółdzielni M ieszka niowej, Spółki M ieszkaniow ej M y słowice i W spólnoty Mieszkaniowej Osiedle w Brzezince. OIM IELIN Wpłynęły uwagi w sprawie Intermarche 8 CH EŁMŚLĄ SKI Chełmskie święto plonów Panie wójcie, dzielcie tym chlebem z tegorocznych zbiorów sprawiedliwie, by dla każdego tego chleba starczyło... Żeby się nam wszystkim darzyło, szczęściło, co by na stole chleba było... c z y t a j n a str. A lbo m ie sz k a ń cy z a p ła c ą z w ła sn e j k ie sz e n i, a lb o z g a ś n ie św ia tło - w y n ik a z p ism a MZD d o z a rz ą d ó w osied li wiu ratunkowemu, strażypożarnej, ZOM oraz dojazdowi do posesji prywatnych zlokalizowanych w sąsiedztwie osiedla. Pełnią więc rolę dobra ogólnego, służącego wspólnej korzyści wszystkich mieszkań ców miasta - uważa Henryk Paryż. Prezes poprosił już Enion o wylicze nie kwoty, jaką wspólnota musiałaby zapłacić za oświetlenie. - Czekam na in formacje z energetyki. M am obowiązek poinform ować mieszkańców, że albo płacimy, albo m am y ciemno - mówi Henryk Paryż. Decyzję - płacić czy nie płacić - będą musieli też podjąć członkowie wspólnot Spółki Mieszkaniowej Wesoła. Informacja zelektryzowała wszyst kich zainteresow anych a d m in istra torów. Jak tw ierdzą, koszty zakupu energii i konserwacji ulicznych lam p na osiedlach od zawsze ponosiła gmina. Jakim zatem prawem od października adm inistratorzy - a w konsekwencji mieszkańcy - mają za te usługi płacić sami, pytają. Prezes M ysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Adam Kaliszczak uwa Zostałam źle zrozumiana ża, że oświetlenie dróg osiedlowych - mówi dyrektor MZD, to zadanie własne gminy. Zastanawia się też czy przejęcie oświetlenia przez Anna Czagan-Niedbał spółdzielnię będzie możliwe z p unktu widzenia technicznego. - Są np. lampy, D yrektor wbrew tem u co napisała które oświetlają teren spółdzielni, wspól do administratorów osiedli powiedzia noty i gminy. Poza tym z dróg osiedlo ła nam, że października nie rozwiąże wych korzystają wszyscy, nie tylko nasi um ow y na ośw ietlenie osiedlowych mieszkańcy. dróg. U m ow a p o m ię d z y E n io n em Jeżeli św iatła na osiedlach MSM a MZD obowiązuje do końca roku. zostaną wyłączone, to prezes nie wy Tłumaczy, że adm inistratorzy źle klucza, że spółdzielnia odda sprawę zrozumieli treść pisma. - Moim celem do sądu. Podobne wątpliwości m a pre niejest wyłączanie światła, chcę uregulo zes zarządu Wspólnoty Osiedle, Henryk wać stan prawny, ustalić na czyim terenie Paryż. stoją poszczególne lampy i obniżyć koszty Drogi zlokalizowane na terenie na oświetlenia ponoszone przez gm inę szej wspólnoty nie służą do wyłącznego mówi Anna Czagan-Niedbał. użytków mieszkańców osiedla. Służą one Twierdzi też, że musi działać by od jako dojazd do budynków wielorodzin ciążyć budżet gminy. - Dodaje też, nych wielu instytucjom - policji, pogoto że za u trz y m a n ie jed n eg o p u n k tu I oświetleniowego na sieci Enionu MZD płaci o zł więcej, niż za punkt w sieci gminnej. W tej chwili trw a inw entaryzacja ulicznych lamp. Dopiero po jej zakoń czeniu będzie w iadom o, ile m iasto m ogłoby zaoszczędzić na przejęciu oświetlenia osiedlowego przez spółki, spółdzielnie i w spólnoty, a także ile do czynszów musieliby dopłacić miesz kańcy tych bloków, gdyby pomysł z pi sma stał się faktem. I Celowa pomyłka czy kpina z ludzi? Enion nie wie nic o rozw iązaniu um ow y na oświetlenie. M ożna ją rozw iązać z m iesięcz n y m w y p o w ie d z e n ie m, le c z n ie w p ły n ę ła do n a s z M Z D ż a d n a in fo rm a c ja w tej spraw ie - m ów i rzeczn ik p raso w y będzińskiego o d d ziału firmy. Tw ierdzi też, że staw ki za konserw ację lam p podlegają n e gocjacji i nic nie stoi n a p rzeszk o d z ie, by p rz y n a s tę p n e j u m o w ie je obniżyć. C zem u zatem m iały służyć w y słan e p rz e z M Z D p ism a z tre śc ią nie budzącą w ątpliw ości, że m iesz kańców czekają egipskie ciem ności, a lb o p ła c e n ie z w łasn ej k ie s z e n i za g m in n e o b o w ią z k i? N ie s te ty na to każdy m usi odpow iedzieć sobie sam. M y od A nny C zagan-n iedbał, autorki pom ysłu n a pism a, nie uzy skaliśm y odpow iedzi. (a a ) OM YSŁO W IC E TIR wjechał w Biedronkę We wtorek wieczorem 4-tonowy TIR stoczył się z parkingu i wjechał w ścianę sklepu Biedronka na ul. Mikołowskiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. c z y t a j n a str. Bończyk bez wody W czwartek, w piątek po południu już 2 mieszkań na Bończyku było pozbawionych wody. To efekt awarii wodociągu, do jakiej doszło w ubiegłym tygodniu obok Gimnazjum nr. c z y t a j n a str. 2 Kaloryfery już grzeją Mimo że lato kalendarzowe jeszcze trwa, to Spółka Mieszkaniowa Mysłowice" i Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa już grzeją. c z y ta j n a str. 2

2 2 B o ń c zy k b e z w o d y W czwartek, w piątek po południu już 2 mieszkań na Bończyku było pozbawionych wody. To efekt awarii wodociągu, do jakiej doszło w ubiegłym tygodniu obok Gimnazjum nr. Ż eb y d o s ta ć się d o p ę k n ię te j ru ry ro b o tn ic y m u sieli z d e m o n to w a ć f r a g m e n t o g ro d z e n ia szk o ły Ale jeszcze wczoraj nie we wszystkich m ieszkaniach kaloryfery były ciepłe. - Nie ma regulacji prawnej, kiedy na leży rozpocząć grzanie, zależy to tylko i wyłącznie od mieszkańców - tłumaczy Cieślar. - Nie opłaca się zbyt wcześnie roz poczynać sezonu. M am y jeszcze kalenda rzowe lato, w każdej chwili może jeszcze przygrzać słońce i ogrzewanie mieszkań będzie zbędne. Dlatego jeżeli decyduje my się na rozpoczęcie sezonu grzewczego to ju ż bez możliwości przerwania - doda je. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej za każdy rozruch i zamknięcie dostępu do ciepła pobiera opłaty. Bywa, że kosz ty za zam knięcie sezonu grzewczego, a potem ponawianie są wyższe od opłat za grzanie - mówi Jacek Cieślar. W e W sp ó ln o cie M ieszkaniow ej Osiedle w Brzezince decyzja o urucho m ieniu kotłowni zapadnie po weeken dzie. Jeżeli przez trzy następujące po so bie w ieczory tem p eratu ra za oknem będzie się utrzym yw ać poniżej + stopni, kotłow nie zaczną pracować. W ub. roku kaloryfery w mieszkaniach na ul. Orzeszkowej i Transportowców zaczęły grzać 6 września. P.D Po porannej kawie Grzegorz superbohater w egipskich ciemnościach Plan na tegoroczną kam panię pre zydencką w Mysłowicach był prosty. W yłączyć św iatło na osiedlow ych deptakach, przed blokam i, na pla cach zabaw, to samo zrobić przed w sp ó ln o ta m i m ie sz k a n io w y m i, a winą za konieczne oszczędności obarczyć radnych i rywala w w ybo rach, którym najprawdopodobniej będzie Bernard Pastuszka. Grzegorz O. jako mąż opatrznościo wy m iałby szansę konflikt zażegnać i wspaniałomyślnie uratować od egip skich ciemności mieszkańców miasta. Pew no liczył, że ten bohatersk i czyn zostanie n ag rodzony kolejną k a d e n c ją rządów, bo bez ta k ieg o superbohatera, m iasto się przecież zaw ali. Pom ysł nie w y p alił, choć pism a z inform acją o rozw iązan iu z E n io nem um ow y na ośw ietlenie trafiły już do zarządów mysłowickich spółdzielni i zarządców wspólnot. Jed nak zam iast spodziew anego efektu w alenia przez m ieszkańców Do czasu przeniesienia wszystkich ksiąg wieczystych do systemu informatycznego na wydanie odpisu trzeba będzie czekać dłużej niż dotychczas. Zmienił się nie tylko czas oczekiwania, ale też forma i wysokość odpłatności za odpis Księgi stopniowo dostępne w sieci Kaloryfery już grzeją M im o że lato kalendarzowe jeszcze trwa, to Spółka M ieszkaniowa My słow ice i M ysłowicka Spółdzielnia M ieszkaniowa już grzeją. O rozpo częciu sezonu grzewczego decydują sam i odbiorcy. Po interwencji mieszkańców zarząd ca budynku składa wniosek do dostawcy ciepła o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Przeważnie term in rozpoczęcia grzania jest uzależniony od pogody. - Mysłowicka Spółdzielnia Mieszka niowa ju ż od 7 września grzeje - mówi Jacek Cieślar, zastępca prezesa SMM. nr 6/979 9 września 2 roku A ktu aln o ści Podziurawiona jak sito sieć wodociągowa po raz kolejny dała o sobie znać R ury p rz e d w ejściem do szkoły strz e liły w czw artek po p o łu d n iu. W oda przestała p łynąć w blokach na ul. R udnickiego i W ielkiej Skotnicy - łącznie w około m ieszkaniach. U su w a n ie a w a rii z a k o ń c z o n o w p iątek po p o łu d n iu - na czas robót dopływ w ody odcięto rów nież w k il k u set kolejnych m ieszkaniach. W o d a w b u te lk a c h d o w o żo n a przez M PW ik rozchodziła się bły skaw icznie, lokatorzy ustaw iali się po nią w kolejce i narzekali na brak beczkowozu. Ten mysłowickie w odo ciągi m usiały ściągać z Jaworzna, bo spółka nie m a na stanie własnego. O d dyrektora A rkadiusza Tarnawskiego z m ysłow ickich wodociągów, k tó ry przyjechał na miejsce awarii dow ie dzieliśmy się, że M PW ik planuje tak i zakup w listopadzie. (as) C o ty d zie ń w radnych jak w bęben, ich reprezentan ci stanęli okoniem. Bo jak sprawdzili, te m at został wywołany sztucznie, a Enion który oświetla ulice nic na ten temat nie wie. Teraz w MZD - wykonawcy poleceń ratusza, z poważnych ludzi robi się głup ków twierdząc, że zarządy spółdzielni źle zrozumiały pismo jakie otrzymały, i że o żadnym wyłączaniu światła, wy powiadaniu umów nie może być mowy. Tak sobie myślę, że prezydent Grze gorz O. jest najlepszym prezydentem. Problem w tym, że tylko dla swoich zauszników. Bo wyglądamy na tle są siednich gmin z dziurawymi drogami, obskurnym i kam ienicam i i archaicz nym cen tru m jak ubogi krewny, ale pół miliona na prawników lekką ręką co roku w budżecie się znajduje. Po to, by Grzegorz O. miał stosownych ochro niarzy prawnych. W MZGK pieniędzy jak na lekar stwo, ale mieszkania które przydzielane są znajomym najpierw przechodzą li fting za 6-2 tys. zł i w końcu zostają I Od poniedziałku trzysta, spośród 9 tys. ksiąg wieczystych z rejestru Sądu Rejonowego w Mysłowicach można już przeglądać Iw internecie. Proces przeniesienia wszystkich ksiąg do centralnej bazy danych potrwa 4 lata. września w sądzie wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych. Publiczny, bezpłatny i pow szech ny d o stę p do p rz e g lą d a n ia k sią g w ieczy sty ch p ro w ad zo n y ch w p o staci elektronicznej jest m ożliw y od 6 czerwca br. Sąd Rejonowy w My sło w ic a c h ja k o je d e n z o s ta tn ic h w kraju, zgodnie z harm onogram em w y ty c z o n y m p rz e z M in iste rstw o Sprawiedliwości, w drożył system in form atyczny um ożliw iający przeglą danie ksiąg w sieci. Na zakończenie p rocesu m igracji, czyli przeniesienia treści w szystkich tradycyjnych ksiąg wieczystych do stru k tu ry księgi p ro w adzonej w system ie in fo rm aty cz nym sąd m a 4 lata. Raz w tygodniu z Mysłowic księgi są przew ożone do ośrodka m igracji w Nisku. C ała operacja - od w ysła nia dokum entów do ośrodka do ich p ow rotu do sądu - trw a 2 tygodnie. W pierw szej kolejności do c e n tra l nej bazy danych zostają w pisane te księgi, do których w płynęły wnioski. Po rozpoczęciu migracji ksiąg sąd nie dokonuje wpisów w dotychczasowych księgach w ieczystych, dlatego czas oczekiw ania na w ydanie np. odpisu księgi się w ydłuża. Cierpliwość p e tentom będzie potrzebna już podczas składania w niosku. O d w rześnia w nioski o wydanie odpisu, czy doko nanie w pisu trzeba składać na spe cjalnych, urzędowych form ularzach, a sam czas rejestracji takiego w niosku wydłużył się z do 2 minut. - W przy szłości wdrożenie systemu zaowocuje poprawą pracy wydziału, ale na dzień dzisiejszy będą opóźnienia i dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość - m ów i Przew odnicząca W ydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach, SSR A nna Trząska. W związku z wdrożeniem nowego systemu zmieniła się wysokość opłaty za odpis z księgi i formy płatności. Przestały obowiązywać już znaki sądowe. Do wniosku złożonego do sądu trzeba załączyć dowód wpłaty na rachunek sądu. Za odpis zwykły z księgi wieczystej trzeba zapłacić zł bez względu na ilość stron, a za sporządzenie odpisu zupełnego 6 zł (dotąd w obu przypadkach było to 6 zł za stronę). P rzeglądarka ksiąg w ieczystych funkcjonuje w internecie p o d adre sem Żeby spraw dzić w sieci k o nkretną księgę, trzeba będzie znać jej num er. (as) Głosuję, więc jestem Donos na wos sprzedane za kilka procent wartości. I choć inw estycji w dzielnicach co kot napłakał, żeby udawać otwar tość na spraw y m ysłow iczan, tzw. pełnom ocnicy na banerach zachęcają ich do przychodzenia z największymi bolączkami i problemami, które od lat nie zostały załatwione. Tak jakby pre zydent m iał od siedmiu lat problemy ze słuchem, bo przecież na każdym sp o tk a n iu m ieszk ań cy m ów ią m u w twarz co powinien zrobić. Ale cóż, jak uaktualni sobie potrzeby mieszkańców, to będzie wiedział co m a im obiecać na następną kadencję. Czekam więc na nowy hit kam pa nii. Może drapacze chm ur albo tysiące miej sc pracy dla mieszkańców? W koń cu nie ważne co się obieca i tak nikt tego nie zrealizuje. Ważny jest haczyk, na który złapią się wyborcy. Grażyna Haska P isali kiedyś i o g ło sili we w szyst kich telewizjach, z wiadom ej in i cjatywy, że ku p iłem 4-hektarow e, b ezw a r to śc io w e k retow isk o w Brzezince, płacąc aż 6 m ln brutto. Podano też precyzyjnie, że grozi m i za to 2 lat w ięzienia. Jak n a O syrę n a p a d li i w y g rał w ybory to niem al natychm iast zło żono na m nie donos do prokuratury w sprawie zakupu tego bezużytecz nego klepiska. Byłem przez prawie trzy lata włóczony po prokuraturach i PG w kilku miastach. Bo jak w jed nej prokuraturze umorzyli, to Osyra zaraz się odwoływał wyżej i sprawa wracała do innej prokuratury. Oczy wiście wszystko to dla dobra miasta i jego m iesz k ań c ó w tłu m a c z o n o z ratusza. Zmuszony byłem zeznawać, że nie jestem wielbłądem i wyjaśniać, że p an O syra zw yczajnie W Y K O RZYSTUJE PAŃSTWOWE ORGA NA SPR A W IE DLIW OŚCI DO ZW ALCZA N IA SWOICH PRZE C IW N IK Ó W PO L IT Y C Z N Y C H, gdyż z całą pewnością zna prawdziwą w artość tej nieruchomości. W efekcie ZA PIENIĄDZE PODATNIKA te or gana tracą czas. I co? Po trzech latach wszystko um orzono, a już po pięciu latach od zakupu kretowisko sprze dało się za 2 m ln brutto. To były M etody, a te ra z Cyryl. O tó ż C y ry l s tru g a n ie w in ią tk o i tw ierdzi, że to wyłącznie rad n i do nosili na niego. Owszem donosili, ale od Cyryla się nauczyli. Idą wybory. M am dziw ne przeczucie, że C yryl ju ż do n ió sł, w łaśnie donosi, albo zaraz będzie donosił. Byle co, byle jak, byle dokładnie na konkurentów. N iedługo się okaże. wp.eu

3 C o ty d zie ń nr 6/979 9 września 2 roku A ktu aln o ś c i Grzegorz Osyra oświadczył, że zarzuty są naciągane i bezpodstawne i zapowiedział, że będzie się ponownie ubiegać o stanowisko prezydenta TIR wjechał Twierdzi, że to szykany w Biedronkę Z niewiadomych przyczyn auto ruszyło z miejsca i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wbiło się w ścianę marketu - J e stem s z y k a n o w a n y - m ó w ił G rzegorz Osyra podczas konferen cji prasow ej, zw ołanej w zw iązku z o sk arżen iam i C entralnego B iu ra A ntykorupcyjnego. S tw ierdził, że d zia ła n ia CBA m ia ły go zastra szyć i zn iechęcić do kandydowania w najbliższych w yborach. G rz e g o rz O sy ra z o s ta ł o s k a r ż o n y o p r z y d z ie la n ie k o m u n a l nych m ieszk ań osobom, k tó re nie s p e łn ia ły w y m a g a ń o k re ślo n y c h praw em. A genci CBA u s ta lili też, że w o ś w ia d c z e n iu m a ją tk o w y m z 2 ro k u, prezy d en t nie w ykazał T E K s tysięcy złotych, k tó re uzyskał od je d n e j z k a to w ic k ic h sp ó łe k. P o d c z a s k o n f e r e n c ji p r e z y d e n t ośw iadczył, że z a rz u ty są b e z p o d sta w n e, m ie s z k a n ia k o m u n a ln e z p u li d la tzw. osób n ie zb ę d n y ch w m ieście są przydzielane i sprzeda w ane z 9 proc. b o n ifik atą zgodnie z uchw ałą R ady M iasta. G rzegorz O sy ra w y ja śn ia ł ró w n ie ż, że n ieujęcie w o św iad czen iu tys. zł w y n ik a z p o m y łk i sekretarki. G rzeg o rz O sy ra z ap o w ied ział, że w nadchodzących wyborach będzie się ubiegał o fotel prezydenta. (as) G rz e g o rz O syra T s p o N s o R o w R E K L A M Tę wersję potwierdzili strażacy, którzy wyciągnęli auto ze ściany. K onstrukcja budynku nie została pow ażnie n a ru sz o n a, po rem oncie sklep będzie mógł zostać otwarty. Przy czyny i okoliczności wypadku wyjaśnia mysłowicka policja. (aa) R E K L A M A A! Mieszkania z niskim czynszem do wynajęcia w Mysłowicach! SM Mysłowice" tel wew. 27 w w w.m y s lo w ic e.n ie r.p l A N Y pa W y p a d e k w y g lą d a ł g ro ź n ie, ale n ik t nie u cie rp ia ł We w torek w ieczorem 4-ton ow y TIR stoczył się z parkingu i w je c h a ł w ścia n ę sk lep u B ied ron k a na u l. M ikołow skiej. N a szczęście n ikom u n ic się n ie stało. Kierow ca cysterny w ypełnion ej wapnem zostawił auto na parkingu przy sklepie we wtorek po południu. Przed godziną 9. z niewiadomych przyczyn auto ruszyło z miejsca i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wbiło się w ścia nę m arketu, za którą znajdow ały się pomieszczenia socjalne. Chwile grozy przeżyli pasażerowie osobowego kombi, obok którego przetoczył się TIR - kolos m inął auto dosłownie o włos. W chwili, kiedy samochód uderzył w ścianę sklepu w środku znajdowali się klienci, wszyscy w raz z obsługą sklepu zostali ewakuowani. Na szczęście ni kom u nic się nie stało. Kierowca TIR-a, który chwilę po zdarzeniu zjawił się na miejscu twierdził, że zostawił auto z zaciągniętym ham ulcem ręcznym. A l/tu j Unia Europejska wspiera ekologię, przedsiębiorczość, oświatę i sport W 2 8 r. w M ysłow icach ro zp o częła się budowa największej inwe stycji proekologicznej realizowanej dzięki wsparciu funduszy unijnych - U p orząd k ow an ie g o sp od ark i ściekowej m iasta M ysłowice. W ysokość unijnej dotacji w ynosi 72 m ln zł. U porządkow anie gospo d ark i ściekowej polega na budow ie kanalizacji sanitarnej, rozdziale sieci k an alizacji ogólnospław nej n a sa n itarn ą i deszczową, budowie prze pom pow ni, obejmuje rów nież ren o wację ok. 2 km sieci wodociągowej. D zięki funduszom europejskim w mysłowickich bibliotekach, szko łach i u rz ę d a c h u ż y te c z n o ści p u blicznej pow stały Publiczne P unkty Dostępowe do Internetu. Umożliwią one bezpłatny dostęp do sam orządo wych i rządow ych stron in tern e to wych. Infom aty pow stały w ram ach projektu eg m ina Mysłowice - sze rokopasm ow y dostęp do In tern etu. W ysokość dofinansow ania wyniosła,6 m ln zł. W ty m ro k u 2 b e z ro b o tn y c h m y sło w iczan w ra m a c h p ro je k tu Śm iało w p rzy szło ść, realizow a- s nego przez Powiatowy U rząd Pracy, otrzym a po 8 tys. 6 złotych na za kup sprzętu, urządzeń i program ów niezbędnych do p row adzenia dzia łalności gospodarczej. PUP pozyskał na ten cel, m ln złotych. Unijne dotacje pozwoliły również na poprawę infrastruktury sportowej i oświatowej w mieście. W pięciu dziel nicach powstały wielofunkcyjne boiska * NARODOWA. STRATEGIASPOJNOSCI dla rozwoju Polski sportowe (wysokość dofinansowania wyniosła 2 m ln zł), zm odernizow a no też boisko klubu Unia Kosztowy (kwota dotacji to 6 tys. zł). Obecnie trw a przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum n r na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych n r. Koszt inwestycji to 9 milionów złotych, z cze go ponad 7 m ln pochodzi z funduszy unijnych. (żet) MINISTERSTWO ROZWOJU U N IA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO R E G IO N A L N E G O Publikacja jest realizowana w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej OSIEDLE PREZYDENCKIE Mysłowice, ul. Janowska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna WyższaSzkoła Przedsiębiorczości i Marketingu wchrzanowie Studia Podyplom ow e Kontakt z biurem sprzedaży: 4-4 Mysłowice, ul. Mikołowska 2/ te l. 2/7 8 7, ; e -m a il: m g crea w p.p l rokakademicki 2/2 MENADŻEREKONOMII SPOŁECZNEJ Kuchnie, sypialnie, szafy przesuwne, garderoby, meble pokojowe i biurowe ART PEDAGOGIKAKWALIFIKACYJNA PEDAGOGIKAKWALIFIKACYJNADLANAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓWZAWODOWYCH (studia bezpłatne - współfinansowane z EFS) >Z a r z ą d z a n ie LIGFRENPEDAGGIKA P e d a g o g ik a ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI WDRAŻANIAPROJEKTÓWUNIJNYCH S o c jo lo g ia INFORMATYKADLANAUCZYCIELI PEDAGOGIKAPRZEDSZKOLNAIWCZESNSZKLNA PEDAGOGIKAOPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZAZ RESOCJALIZACJĄ Edukacja T e d in ia n o H n fb rm a ty c z n a U rszula Gwóźdż 4-4 M ysłowice ul. -lecia PP 26 tel./fax tel. kom w ww.m ebleart.com e-m ail: op.pl r e f n i e r a b ia fiy l F ilo lo g ia : Stu d iu j z a d a rm o! W Y S O K IE S T Y P E N D IA a n g ie ls k a g erm ań sk a WIEDZA SPOŁECZEŃSTWIE Z ELEMENTAMI SOCJOLOGII WYCHOWANIE DO ŻYCIAW RODZINIE (dodatkowy semestr po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej) ETYKAWSZKOLE APLIKOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM Możliwość uzyskania zniżek! tel Dział Studiów Podyplomowych WSPiM p. 9 ul. Janiny Woynarowskiej 2-Chrzanów dw

4 4 Co ty d z ie ń nr 6/979 9 września 2 roku S erw is in fo rm a c y jn y Z notatnika policmajstra I N F O R M A T O R M y s ł o w ic e p o l ic j a tel. 997, 7 2, Komenda M iejska, ul Starokościelna 2 tel Telefon zaufania tel K ierow nik R ew iru D zielnicow ych straż pożarna P ań stw ow a Straż Pożarna, ul. Strażacka 7 tel. 998, , 6 M ie jskie C entrum R atow nicze, ul. Strażacka 7 tel. 2, 6 4 Ochotnicza Straż Pożarna D ziećkow ice, ul. B a talionó w C hłopskich 4 tel Ochotnicza Straż Pożarna, ul. 27 S tycznia tel Ochotnicza Straż Pożarna Kosztow y, ul. Kubicy 6 tel POGOTOWIA P ogotow ie Pogotow ie P ogotow ie P ogotow ie ratunkow e, ul. P o w s ta ń có w 9 energetyczne, ul. Obrzeżna Północna 2 gazowe, ul. K atow icka 7 w odno-kanalizacyjne, ul. S ułko w skiego a tel. 999; tel. 99, , tel. 992; , tel urzędy Urząd M ia sta, ul. P o w s ta ń có w Urząd S karbow y, ul. M ickiew icza 4 P o w ia to w y Urząd Pracy, ul. M ik o ło w sk a 4a Urząd Stanu C yw ilnego, ul. P o w s ta ń có w Urząd P o czto w y M y s ło w ic e, ul. P o w s ta ń có w Prokuratura Rejonow a, ul. M ik ołow ska 4a Sąd R ejonow y, ul. Krakowska 2 tel. 7, tel. 7 2 tel tel. 7 wew.2 tel tel , tel. 7 4 INFORMACYJNE Inform acja PKP Inform acja KZK GOP tel tel. 8 6, z d r o w ie SPZOZ, Szpital nr im. św. Karola Borom eusza, ul. M ik o ło w sk a SPZOZ, Szpital nr 2, ul. Bytom ska 4 tel tel CENTRALE ZAKŁADÓW P r a c y M ie jski Zarząd Gospodarki Kom unalnej, ul. P artyzan tó w 2 Zakład Oczyszczania M ia sta, ul. S tadionow a, ul. M ik ołow ska 7 tel tel BANKI PKO S.A. O /M y sło w ice, ul. M ik ołow ska 6 tel. 7 7 kasy SKOK M y s ło w ic e, ul. Ś w ie rczyn y tel w e w. 92, 6 7 SKOK W e s o ła, ul. Pocztow a 4 - tel , ul. Generała Ziętka 74 - tel. 22 2, ul. Okrzei - tel , ul. G runwaldzka 2 - tel , ul. Kopalniana - tel i n s t y t u c j e m i e j s k ie sierpnia Nieznani sprawcyzogrodzenia należącegodonoclegowni ukradli dwa metalowesłupki. Wartośćstrat- 2zł. rejestracyjnego, kartbankomato wychi kartynfz, piecząteklekar skich, receptlekarskich, telefonu komórkowegosamsung.łączne straty8,tys.zł. MieszkaniecMysłowicnaklatce schodowej pobił2-letniegomysłowiczanina. Ofiaramastłuczenia głowyiwstrząśnieniemózgu. Przyul. Krótkiej nieznanyspraw capouprzednimwybiciuszyby wokniedostał siędownętrza mieszkania, skądukradłsprzęt RTVorazart. gospodarstwa domowego. Stratytys. zł naszkodę4-letniegomysło- września Naul. Bytomskiej policjanci zatrzymali 42-letniąmieszkankę Katowici 24-letniegomysłowiczanina, którzywybili szybę wwiacie przystanku. Ul. Katowicka. Nieznanysprawca zotwartegosamochodufiat ukradłtorebkęzzawartościąpie niędzywkwocie8tys.zł, dowodu osobistego, prawajazdy, dowodu 2 września Strażnicymiejscyprzekazali poli cjantom6-letniąekspedientkę, którasprzedawałaalkohol oso bomnieletnim. Przyul.Stadionowej policjanci WydziałuKryminalnegozatrzy- brak ubezpieczenia i dodatkowypasażer zadecydowały o ucieczce przedpolicją - podaje rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji W ypożyczalnia Centralna, ul. S tru m ień skiego 4 tel w Mysłowicach. Kierowca był trzeźwy. M iejskie C entrum Kultury, ul. Grunwaldzka 7 tel MOKIS - M y s ło w ic k i O środek K ultury i S ztuki, ul. Laryska tel M ie jski Ośrodek S portu i Rekreacji, ul. ks. N.B ończyka 2z tel M ie jski Ośrodek Pom ocy Społecznej, ul. Ś w ie rc zyn y tel w ty m : O środek In te rw e n cji K ryzysow ej, ul. G w arków 24 tel Biuro M ie jskiego Rzecznika Konsum entów, ul. M ik o ło w sk a 4a tel M ie jskie C entrum Zarządzania Kryzysow ego, (czyn ny całą dobę) tel M ie jski Zarząd Ulic i M o stó w, ul. Ja now ska Straż M iejska, Pl. W o lności 7 tel , tel , 7 2, 7 2 s p o ł e c z n e in s t y t u c j e Zespół Opieki H ospicyjnej przy Społecznym T o w a rzy stw ie H ospicjum Cordis ul. Cegielniana 7b tel. 222 Polski C zerw ony Krzyż Zarząd Rejonow y, ul. S tru m ień skiego 4a tel S tow arzyszenie Pom ocy N iepełno spraw nym S ka rb e k ul. S tru m ień skiego 4a tel w.46 Polski Zw iązek N ie w idom ych K /M y s ło w ic e, ul. Katow icka 2 tel d y ż u r y s z p it a l i Inform acje o pełnionych w szpitalu dyżurach udziela Izba Przyjęć tel inne Telefon zaufania dla osób z problem am i a lko holow ym i ul. P o w s ta ń có w od Zakład R eh abilitacyjno-o piekuńczy dla Dzieci i M łodzieży, ul. Laryska 7 Ś w ie tlica P ro filaktyczno -W ych ow aw cza, ul. G w arków 24 Dom Pom ocy Społecznej, ul. M. Reja 4 Dom Dziecka, ul. Żerom skiego 2 tel tel. tel. tel. tel i m ie l in urzędy Urząd M iasta Imielin, ul. Imielińska 8, tel. 22, 22 6, , fax 22 7 Urząd P o czto w y Im ielin, ul. Im ielińska 8, tel. 22 6, 22 6, fa x i n s t y t u c j e m i e j s k ie Dom K ultury S okolnia, ul. Im ielińska 29, tel chełm śląski straż pożarna Ochotnicza Straż Pożarna, ul. S tacyjna 2a tel urzędy Urząd G m iny Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, tel. 22 7, , fa x 22 7 Urząd P o czto w y Chełm Śląski, ul. Śląska 68, tel i n s t y t u c j e m i e j s k ie września Ul. Maja. W ręcepolicji wpadła nietrzeźwa-latkakierująca VWPolo. Wynikbadaniatrzeź wości,6prom. Kobietawjechała doprzydrożnegorowu. trzaukradli około2litrów olejutransformatorowego. Straty wtrakcieustalanianaszkodę ENIONSA. 4 września Naul.Towarowej zatrzymano 2-letniegomieszkańca Mysło wic, którykierował pojazdem VWGolfbędącwstanienietrzeź wym,2prom. Przyul. Świerczynypolicjanci zatrzymali -letniegonietrzeź wego rowerzystę. Katowiczanin wydmuchał prom.alkoholu. ciele. 44-latekmawstrząśnienie mózgu. 6 września Dwaj mieszkańcykatowiczostali zatrzymani za kradzieżradiood twarzaczazsamochoduzapar kowanegoprzyul. Stalmacha. Skradzionemienieodzyskano. Naul.Janowskiej policjazatrzymaa4-letniegonietrzeźwego rowerzystę. Mężczyznamiał worganizmie,6prom.alkoholu. Przyul. Kosztowskiej mieszkaniec Sosnowca wrazzinnymi spraw cami poprzezwyłamaniezam kówwdrzwiachwejściowych włamał siędopomieszczenia stacji transformatorowej. Zwnę września W mieszkaniuprzyul.gwar ków8-letni mężczyznapobił 44-latka. Sprawca bił ofiarępię ściamiwtwarzi kopał pocałym 7 września Wjednej zfirmna ul.obrzeżnej Północnej maszynadopakowa niakostki brukowej zmiażdżyła nogi pracownikowi. Okoliczności wypadku ustalapolicja i pro kuratura. w rześn ia Na ul. Powstańców i Stawo wej straż interweniowała z powodu uszkodzonych drzew. Z piwnic i posesji przy ul. Sienkiewicza, PCK i Zacisze strażacy pompowali wodę, udrożniali również studzienki kanalizacyjne na ul. Bytom skiej. 2 w rześn ia Zzalanej jezdni na ul. Nowochrzanowskiej strażacy wy pompowywali wodę, na ul. Ofiar Września gasili pożar torfowiska, a na ul. Kormo- ranówzlikwidowali gniazdo szerszeni. w rześn ia Z ul. Sienkiewicza straż pom powała wodę, najezdniach przy ul. Laryskiej i -go Maja neutralizowała plamy oleju powstałe po kolizji, z klatki schodowej na ul. Sobieskiego usuwała zadymienie, a na ul. Kraszewskiego zlikwido wali gniazdo pszczół. 4 w rześn ia Tegodnia strażakówwezwano dozadymionego budynku na ul. Sobieskiego. w rześn ia Na ul. Armii Krajowej straż zabezpieczała miejsce wypad kudrogowego, a na ul. Jagiellońskiej, na prośbę policji otwierała mieszkania. 6 w rześn ia Tegodniastrażakówpoproszono opomocwzabezpieczeniupo łamanych konarówdrzewna ul. Brzęczkowickiej iwyspiań skiego. Pomocstraży byłateż potrzebna na ul. Kolejowej i PCK, gdziezagnieździłysięszerszenie. Gniazda niebezpiecznychowa dówzostałyzlikwidowane. Podróż w bagażniku Podczas ucieczki przed policjantami Wydziału Ruchu Drogo wego jadący z nadmierną prędkością kierowca Skody Fabia uderzył na ul. Katowickiej w przydrożną latarnię. Na miejscu okazałosię,żewsamochodzieznajdujesiękierowca iczterech pasażerów,zczegojeden podróżowałwbagażniku. Policjanci drogówki starali sięzatrzymaćdokontroli kierującegosa mochodemskodą Fabią. Kiedy kierowca sięniezatrzymał policjanci ruszyli w pościgzajadącą ponad 4km/h Skodą. Pochwili młody kierowcastracił panowanienadsamochodemiuderzyłwprzydrożną latarnię. Pasażerowiejaki kierowca nieucierpieli podczaskolizji. Poli cjanci ustalili, żew bagażnikusamochodu podróżowałjeszczejeden pasażer. - Jak wynikaze wstępnych ustaleń, nadmiernaprędkość, tel M iejska Biblioteka Publiczna, ul. S tru m ień skiego mali dwóch 22-letnichijednego 24-letniegomysłowiczanina, którzyzterenuposesji przylokalu Turkus" ukradli stalowygrill, 4przęsładopokryciadachowe go, stalowystół i4felgi stalowe odprzyczepytowarowej. War tośćstrat2tyszł. P.D b l iz e j Spór o dziecko Jestem ojcem kilkunastoletniej córki. M atka dziecka tymczasowo przebywa za granicą. Nigdy nie była moją żoną. A ktualnie m atka dziecka zam ieszkuje z córką, a do mnie jest ona przywożona od czasu do czasu. W ostatnim okresie za uważyłem, że władza rodzicielska ze strony matki dziecka jest wykonywana nienale życie i niedbale. Córka od kilku tygodni przebywa ze mną i ma wrócić za granicę do matki. Tymczasem zaobserwowałem u córki znaczny uszczerbek na zdrowiu, m. in. w zakresie stomatologicznym, jak również nefrologicznym. Moja córka bo wiem od dziecka zalecane miała leczenie. M am więc podstawy aby przypuszczać, że Agnieszka niejest ani właściwie leczona, ani nie jest wychowywana w sposób pra widłowy. Co więcej - nie chce ona wracać do matki i pragnęłaby pozostać ze mną, tu taj chodzić do szkoły i leczyć się. Agnieszka bowiem źle znosi aklimatyzację w obcym kraju, odczuwa barieręjęzykową, to wszyst ko jest nazbyt uciążliwe dla dorastającej dziewczynki. W związku z tym m am py tanie, czy ja muszę zgodzić się na wyjazd córki za granicę, czy mam prawo się temu sprzeciwiać. W jaki sposób mogę wywrzeć praw a nacisk na moją byłą partnerkę, ażeby dla dobra dziecka podjęła niezbędne kroki w zakresie rzetelnego leczenia i gruntownej edukacji? Obawiam się, ze córka źle znosi stały pobyt przy matce. Nadto mam z nią silną więź emocjonalną, pracuję, m am ro dziców i mógłbym opiekować się dzieckiem w sposób należyty. Z tego, co pan opowiada, to obydwoje macie Państwo pełne prawa rodzicielskie w odniesieniu do córki. Jest ona już na tyle duża, że może sama oświadczyć, z kim pragnie przebywać, choć oświadczenie osoby poniżej wieku trzynastu lat w tym zakresie nie jest ostateczne. Sprawa przede wszystkim powinna trafić do sądu rodzin nego, który orzeka w tego typu kwestiach. Przede wszystkim powinien Pan domagać się ustalenia miejsca pobytu Agnieszki przy ojcu, czyli w miejscu każdoczesnego zameldowania Pana. Ponadto warto by było domagać się od sądu ogranicze nia matce praw rodzicielskich, jeżeli fak tycznie zaniedbuje ona córkę w zakresie leczenia czy edukacji. W podobnych spra wach sąd może odesłać Was z dzieckiem do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego w celu sporządzenia przez biegłego psychologa opinii na pod stawie wcześniejszej rozm owy z dziec- m gr M A R E K N IE C H W IE J K A N C E L A R IA P R A W N A W JA W O R Z N IE przy ul. M IK O Ł A J A R E J A 47, 4-6 JA W O R Z N O (Stara-H uta) tel. kom k a n c e la ria le g in te ria.e u czynna: poniedziałek, piątek w godz , w to re k kiem. We wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem może Pan ponadto wskazać to, w jakim zakresie m atka p ow inn a kontaktować się z dzieckiem, na ile to jest możliwe i zasadne. Wszystko to musi być argum entowane dobrem dziecka, a nie ewentualnym konfliktem pomiędzy ro dzicami. Sąd wszczyna w tym przypadku odpow iednią procedurę nieprocesową i ustala stan faktyczny. Jeżeli udałoby się Panu uzyskać orzeczenie o zamieszkaniu z ojcem, to wówczas mógłby Pan na koniec zażądać odpowiedniej sumy alimentacyj nej od matki dziewczynki, która pozwo liłaby na jej utrzym anie na określonym poziom ie. A lim entacja w y n ik a stąd, że obowiązek w tym zakresie spoczywa po połow ie na obydw ojgu rodzicach. Oczywiste jest, że tym razem zobowią zanym powinna być matka. Jeżeli córka ostatnio przebyw a z Panem, to w arto dokumentować wszystkie wydatki z tym związane, wszelkie koszty, które Pan po niósł w związku z jej utrzymaniem. Jest to potrzebne w sądzie jako materiał dowo dowy i warto zbierać rachunki, paragony, kwity, faktury czy też zaświadczenia. Marek Niechwiej udziela bezpłatnych porad prawnych w redakcji gazety, Co tydzień" przy ul. Wojska Polskiego. Z konsultacji może skorzystać każdy, kto umówi się telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu , Prawnik przyjmuje mieszkańców w ostatnią środę miesiąca od godz. 7.. Biuro reklam y i ogłoszeń przy ul. W ojska Polskiego, tel./fax , ct.mysnet.pl Gm inny O środek Pom ocy Społecznej, ul. Techników 2, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Śląska 44, Ośrodek Edukacji Ś rodow iskow ej, ul. Chełm ska 9, tel tel tel in s t y t u c j e w s p ó l n e POLICJA P osterunek Policji, Im ielin, ul. Dobra 2, tel urzędy P o w ia to w y Urząd Pracy, Lędziny, ul. Lędzińska 8, tel P ow ia to w e Centrum Pom ocy Rodzinie, Lędziny, ul. Lędzińska 24, tel A d re s r e d a k c ji: C o ty d z ie ń R edaguje zespół: Józef M atysik (red. naczelny), M irosława M atysik, Grażyna Haska O d d zia ł M y s ło w ic e, 4-4 M y s ło w ic e, ul. W o js k a P o lsk ie g o, W s p ó łp ra c o w n ic y : M onika C etera, Paulina D ługajczyk, Danuta S ow a, R e d. o d p o w ie d z ia ln y za w y d a n ie : Krystian Prynda, Dariusz Falecki, M a re k Karkowski tel K ie r o w n ik r e d a k c ji: Anna S tarm ach e-m ail: ct.m ysnet.pl D T P : K a zim ie rz G ru s zo w s k i; K o r e k ta : K ry s ty n a H a b e rlin g W y d a w c a : W y d a w n i c t w o G M s p.z o.o. 4-6 J a w o r z n o, ul. Ś w. B a r b a r y 7 D ru k : A g o ra P o lig ra fia sp. z o.o., 4 - T y c h y, ul. T o w a ro w a 4 Ryszard C zerw onka, Piotr G rzegorzek, Bernard Kopiec, Adrian Lenart, fig Stowarzyszenie Gazet I Lokalnych Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, nadawania własnych tytułów, itp. N u m e r z a m k n ię to 8 w r z e ś n i a 2 r.

5 C o ty d z ie ń nr 6/979 9 września 2 roku s A ktu aln o ści Podczas festynu zbierano środki na rzecz najbardziej potrzebujących, najmłodszych mieszkańców dzielnicy Kinowy maraton w DKF Farska zabawa Trzygodzinne spotkanie z filmem D y s k u s y j n y K lu b F il m o w y im. Andrzeja Nardellego przy MO KiS Trójkąt na ul. Laryskiej za prasza 8 września na trzygodzinny pokaz film ow y RETROSPEKTYWA THE BEST OF(F) RePeFeNe. W trakcie trzygodzinnego pokazu zostanie zaprezentowanych 2 filmów, k tó re zo stały n ag ro d zo n e podczas Rybnickich Prezentacji Filmu Nieza leżnego RePeFeNe, które od ośm iu lat odbyw ają się w D om u K u ltu ry w Rybniku-Chwałowicach. Pokaz roz pocznie się o godz. 7.. Wstęp wolny. Podczas tegorocznej edycji Ryb n ic k ic h P re z e n ta c ji w y św ie tla n y b ęd zie film d o k u m e n ta ln y z re a li zow any przez A dam a Sadurę i Jana Z ie m b ę w k lu b ie film o w y m AK- FA nkch O ff F estiw al M ysłow ice 2 6. P o k az film u o d b ę d z ie się 2 w rześnia o godz. 9.. (as) Jubileusz to wspomnienia" - nowa wystawa poświęcona ZG Janów w muzeum na Słupnej G ości w itali głó w n i g o s p o d a r z e te j p le n e ro w e j im p rezy - k s. P aw eł B u b alik i E dw ard L aso k Już po raz czwarty w Brzezince odbył się parafialny festyn zorganizowany przez parafię, Związek Górnośląski koło Brzezinka i MOKiS. Zabawa zwieloma atrakcjami trwała do późnych godzin wieczornych. Festyn rozpoczął się ju ż od w cze sn y c h g o d z in p o p o łu d n io w y c h, gości p o w ita li g łó w n i g o sp o d arze tej plenerow ej im p rezy - ks. Paweł B ubalik i E dw ard Lasok. S p o d k o ś c io ła, w k o ro w o d z ie prow adzonym przez o rk iestrę dęta OSP w D z ie ć k o w ic a c h, p r z e s z li k s ię ż a, m ie s z k a ń c y, c z ło n k o w ie Z w iązk u G ó rn o śląsk ie g o i p rz e d szkolaki z P rzedszkola n r. G łó w n y m p u n k te m b y ła ja k co ro k u lo te ria fa n to w a, p rz y g o - Wystawa prac studentów UTW to w an o 2 losów. D o ch ó d z ich sp rz e d a ż y, ja k ró w n ie ż ze s p rz e daży ciast i k iełb asek, w esprze n a j u b o ższe dzieci z dzielnicy. Z f u n d u sz y z u b ie g ło ro c z n e g o fe s ty n u 4 dzieci pojechało tego lata n a w y p o cz y n e k n a M azury. Zabawę prow adziła N ina N ocoń z TVS, były występy przedszkolaków, c h ó ru F a m ilia, w y stą p iła ta k ż e M onika H etm ańska, D am ian Kryla, kabaret W nuki i kapela Prom. Festyn zakończył Apel Jasnogórski. (ako) W MBP dzieci wspominają wakacje i witają jesień Wrzesień w bibliotece W Miejskiej Bibliotece Publicznej zakończyła się już Akcja lato. We wrześniu filie zapraszają do udziału w konkursach, ciekawych spotkaniach i do odwiedzania wystaw. P ra c e m o żn a o g lą d a ć w filii MBP p rzy ul. M ik ołow sk iej d o k o ń ca m ie s ią ca D o końca w rześn ia w F ilii b ib lio tecznej nr przy ul. Mikołowskiej m ożn a oglądać w ystawę prac pla stycznych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematyka, podobnie jak forma prac jest ró żnorodna. Prace w ystaw ione w bibliotece przedstawiaj ą m artw ą na turę jak i portrety. Wystawa jest efek- tem artystycznych zmagań studentów Uniwersytetu Trzeciego W ieku, dzia łającego przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. K.A Hlonda w Mysłowicach. Prace zostały w yko nane podczas warsztatów plastycznych w roku akadem ickim 28/29, k tó re były prow adzone przez M arzenę M arię Dolniak. P.D W czy teln i głów nej na ul. Strumieńskiego do końca miesiące prze d łu żo n o w akacyjną w ystaw ę h a ftu m ieszkanki brzezinki Gabrieli Matei. W czytelni prezentow ane są malowa ne igłą i nitką obrazy przedstawiające pejzaże, florę, faunę i m artw ą naturę. 6 w rze śn ia w filii b ibliotecznej w Brzezince na ul. Laryskiej otwarto wystawkę prac plastycznych dzieci, w ykonanych z w ykorzystaniem atry butów jesieni - suszonych liści, traw itp. P race m o żn a oglądać do k o ń ca m iesiąca. w rześnia Filia n r na ul. Laryskiej 2 zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie pla stycznym p o d hasłem W spom nienia z w akacji. Do 2 w rześnia w Galerii na szy bach placówki na ul. Oświęcimskiej m ożna oglądać w akacyjną wystawę prac dzieci, a w rześnia w tej samej filii rozpoczyna się wystawa prac p o d hasłem Jesienne klim aty. (as) Wieczór wspomnień w muzeum na Słupnej S p o tk a n ie u p ły n ę ło w m iłej a tm o s f e rz e P ierw szy w r z e śn io w y m u zea ln y i prom ocja książki autorstw a M arii czw artek p o św ięco n y b ył ju b ile Szwedy Teraźniejszość i przeszłość uszow i 2-lecia Związku Górnoślą Janowa Miejskiego w M ysłowicach. skiego w Janowie. I choć tę rocznicę W książce znalazły się informacje jeg o c z ło n k o w ie św ię to w a li ju ż dotyczące nie tylko samego jubileuszo w m aju tego roku, to teraz p rzy wego koła, ale również historia dzielni szedł czas na w spom nienia m in io cy, parafii, sporo zdjęć w spom nienio nych dw udziestu lat. wych z dwudziestoletniej działalności O ty m co zw iązek z d z ia ła ł dla koła. Nie pom inięto tak ważnej dla mieszkańców, dla dzielnicy opowia m iasta sprawy jak budowa i pośw ie dała M aria Szweda, pierwsza prezeska cenie p o m n ik a w ielkiego mysłowii założycielka koła ZG w Janowie wraz czanina Augusta kardynała Hlonda. z obecnym prezesem Piotrem Oślizło. Książka to również wspomnienia osób, N ie zaw iedli zap ro szen i goście, rodzin związanych z kołem ZG i dziel m.in. kapłani janowskiej parafii, dzie nicą, osobowości Janowa. kan ks. K rzysztof Kasza, któ ry kiedyś Laureaci konkursów w gwarze ślą był proboszczem w Janowie, ks. Jan skiej organizowanych przez Miejską Grzesica i ks. Paweł Buchta z Katowic, Bibliotekę, rozweselili swoimi godkami kapelan Związków G órnośląskich. publiczność. M aria Szweda odczytała W p r o g r a m ie ju b ile u s z o w e g o też w iersz pośw ięcony jubileuszowi, w ieczoru było otwarcie w ystaw y fo k tó ry specjalnie ułożyła m iejscowa tografii Jubileusz to w spom nienia poetka Felicytas Sitko. (ako)

6 6 Z d ro w ie i u ro d a Co tyd zień nr 6/979 9 września 2 roku I N F O R M A T O R Z D R O W I A I U R O D Y SALON FRYZJERSKI HENRYK ZAPRASZA _ Polecamy usługi: Strzyżenie i czesanie wg aktualnej linii mody, SW» - w szelkie rodzaje trwałej, IHSf flm ' w szystkie specyfiki firm ^, zachodnich, pasemka, g a g,. farbowanie, balleyage. Tel MysłowiceiUiTKałowicka 7 ii«^ i. «u II. A li STUDIO KOSMETOLOGICZNE Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem" Giovanni Giacomo Casanova. Zainwestuj w siebie mądrze! Przyjdź do nas i dowiedz się, jak zwiększyć swój kapitał urody: > MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA Jeśli chcesz zachwycać idealną skórą. Gładką, promienną i wygładzoną. Zastosuj nowoczesny zabieg mechanicznego złuszczania warstwy rogowej naskórka przez urządzenie wyposażone w głowice pokryte kryształkami diamentu. Luksusowa terapia dla wszystkich. W każdym wieku. Dla poprawy kondycji skóry. Aby skutecznie walczyć z rozszerzonymi porami, zaskórnikami, przebarwieniami, trądzikiem, rozstępami czy cellulitem. > PEELING KAWITACYJNY Aby mieć nadzw yczajnie odm łodzoną, odśw ieżoną i zregenerowaną skórę. Oczyścimy Twoją cerę za pomocą fal ultradźwiękowych. Jeśli masz bardzo wrażliwą, delikatną oraz cienką skórę skłonną do podrażnień. Jeśli masz dość przetłuszczającej się i trądzikowej cery - ten zabieg jest dla Ciebie! > EKSFOLIACJA KWASEM MIGDAŁOWYM Jeśli Twoim celem jest osiągnięcie efektu młodo wyglądającej skóry z wygładzonymi zmarszczkami, rozjaśnionymi przebarwieniami, bez krost i zaskórników. Wybierz doskonały peeling kwasem migdałowym. Zaufaj sile gorzkich migdałów w skutecznym starciu przeciw fotostarzeniu, nieregularnym przebarwieniom, zmianom trądzikowym. > MEZOTERAPIA IGŁOWA i BEZIGŁOWA Dla pozyskania młodej i jędrnej skóry! Doskonały efekt liftingu, redukcji cellulitu, tkanki tłuszczowej i rozstępów. Zapobieganie wypadaniu włosów, leczenie łysienia. Zapraszamy na innowacyjny zabieg odmładzania skóry za pomocą fal elektromagnetycznych w postaci impulsów (mezoterapia bezigłowa) oraz na niechirurgiczną, naturalną metodę regeneracji i poprawy wyglądu skóry poprzez bezpośrednie wstrzykiwanie w miej sca zmienione choro - bowo odpowiednich substancji leczniczych (mezoterapia igłowa). Szczupłe, jędrne i młode ciało w zasięgu ręki! > BOTOX Sposób na wygładzenie zmarszczek! Stosowany w medycynie i dermatologii estetycznej. Jeśli chcesz pozbyć się zmarszczek mimicznych: między brwiami, poprzecznych czoła, wokół oczu (kurze łapki), powieki dolnej, wokół ust, na brodzie czy nawet szyi - jest to zabieg dla Ciebie! > POWIĘKSZANIE UST A także: manicure, pedicure, henna, depilacja woskiem itp. P a m i ę t a j! S a m k r e m n i e w y s t a r c z y. W s p i e r a j u r o d ę d a w k ą e f e k t y w n y c h z a b i e g ó w! Zapraszam y do nowoczesnego Studia Kosmetologicznego! Zadzwoń po poradę, umów się!!! Telefon Mysłowice - Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 74c, NZOZ Vita-Med Poradnie specjalistyczne: H kardiologiczna ginekologiczna chirurgii ogólnej ortopedii neurologii alergologii Gabinet stomatologiczny Apteka N ie p u b lic z n y Z a k ła d O p ie k i Z d ro w o tn e j Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej: S S EKG (pełny zakres), pełny zakres badań krwi i moczu 4-49 Mysłowice ul. Orła Białego 29 tel. rejestracja tel. apteka P o rad n ia czyn n a od 8. d o 8. NZOZ ORTO-MEDIC Mysłowice ul. Świerczyny zaprasza do poradni: chirurgii ogólnej i proktologicznej, ch. urazowej, ch. dla dzieci, leczenia bólu, cukrzycowej, chorób piersi, medycyny sportowej, wad postawy, preluksacyjnej, rehabilitacyjnej rejestracja tel w godz. od 9. do 4. NZOZ ORTO-MEDIC Mysłowice, ul. Świerczyny zaprasza do poradni: Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i rehabilitacyjnej dla dzieci rejestracja tel Porady bezpłatne wykonywane w ramach umowy z NFZ NZOZ P r o M e d W ramach kontraktu z NFZ oferujemy porady w zakresie: - poradni ch o ró b m etab olicznych (leczenie otyłości i zaburzeń gospodarki lipidow ej) - poradni gastrologicznej Pracownia endoskopowa W ramach wizyt prywatnych (krótkie terminy) oferujemy: - badania kiero w có w - badania panendoskopii - badania kolonoskopii - p o rad y reu m atologa - poradnia zdrow ia psychicznego - poradnia m e d y cyn y pracy Przychodnia czynna: M y s ł W i c e od poniedziałku do piątku od 8. do 8. u l P o w s t a ń c ó w 2 rejestracja telefoniczna (2) " - ' ' 4/9/ NZOZ Dental Perfect Centrum Stomatologii Zakres usług: stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka - pełen zakres, chirurgia stomatologiczna, wybielanie zębów, Posługujemy się najnowszym sprzętem! godziny przyjęć: pn - wt stomatolodzy: Tamara Niedzielska, Maciej Jagiełłowicz adres: ul. Mikołowska 7; 4-4 Mysłowice tel ; kom

7 C o ty d z ie ń nr 6/979 9 września 2 roku 7 A ktu aln o ści Proboszcz kosztowskiej parafii podkreślił potrzebę dziękczynienia za dary ziemi, ale również konieczność dzielenia się nimi z tymi, którym na co dzień tych darów brakuje Dzieci urodzone w Szpitalu nr im. św. KarolaBoromeusza w Mysłowicach M ike Nicolas Siadul - syn Agaty i Dariusza U rodzony września 2 roku W aga -.2 g, w zro st - 6 cm O livier D obrow olski - syn Agnieszki i Piotra U rodzony 4 września 2 roku W aga -.7 g, w zro st - 7 cm Odpust i dożynki w Kosztowach Niedziela, 29 sierpnia, była dniem wyjątkowym w historii kosztowskiej parafii. Był to dzień odpustu, poświęcony patronce parafii, Pani Jasnogórskiej. Po raz pierwszy w historii święto parafialne obchodzone było tak uroczyście, z licznymi pocztami sztandarowymi, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ubranymi w górnośląskie stroje, orkiestrą górniczą i procesją teoforyczną dookoła kościoła oraz po terenie cmentarza. Po raz pierw szy też p rzy o łtarzu spotkali się wszyscy proboszczow ie kosztow scy: ks. A rk ad iu sz Janyga, p ierw szy p ro b o szc z i b u d o w n iczy tymczasowej kaplicy, ks. Jan M ichal ski (drugi z proboszczów) oraz obecny gospodarz, ks. Andrzej Słabkowski. Tydzień później - w rześnia - p a rafia obchodziła dożynki. Uroczysty U ro c z y s ty k o ro w ó d p ro ce sy jn y korow ód procesyjny otw ierał krzyż, później sztandar Z arządu Głównego Związku Górnośląskiego wystawiony przez Bractwo Pielgrzymkowe, dzieci i d o ro śli w g ó rn o śląsk ich stro jach oraz dożynkow i starości: B ronisła wa M atuszczyk i B ernard Lipiński. K o ro w ó d p o w ita n y z o s ta ł p rz e z ks. p ro b o szcza A ndrzeja Słabkowskiego, k tó ry w słowie rozpoczyna jącym mszę św. podkreślił potrzebę d z ię k c z y n ien ia za d a ry ziem i, ale rów nież konieczn o ść dzielenia się nim i z tym i, którym na co dzień tych darów brakuje. G ospodarze dożynek wręczyli ks. proboszczowi jako dar oł tarza dwa bochenki chleba upieczone z tegorocznego ziarna. (ako) Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników UŚ, uczyć się będą podstaw dziennikarstwa, reklamy i techniki autoprezentacji kształci przyszłych dziennikarzy Bianka Skrobisz - córka Justyny i Andrzeja Urodzona 2 września 2 roku W aga g, w zro st - 4 cm M aciej Święs - syn M agdaleny i Mariusza U rodzony września 2 roku W aga -.86 g, w zro st - 7 cm Helena Radwańska - córka M oniki i Tomasza Urodzona września 2 roku W aga -.7 g, w zro st - 8 cm W tym roku szk oln ym II Liceum O g ó ln o k s z ta łc ą c e im P o w sta ń ców Ślaskich b ęd zie b rało u d zia ł w d w óch p ro jek ta ch fin a n so w a n y ch ze śr o d k ó w e u r o p e js k ic h. W r a m a c h p r o je k tu w k la s a c h k u ltu ro zn a w czo -d zien n ik a rsk iej i m u lt im e d ia ln e j p r o w a d z o n e b ęd ą d od atk ow e zajęcia. N a całe przed sięw zięcie przeznaczone jest,2 m ln zł. - M ło d zież w ykazała d u że za in teresowanie ta kim i zajęciam i - o p o w iada Iw ona N ow ak, jed n a z a u to ró w p ro je k tu. - P ro je k t obejm u je w sp ó łp r a c ę ze S to w a r z y s z e n ie m E dukacja dla p r z y s z ło ś c i, które d ziała p rz y U niwersytecie Ślaskim - dodaje Iw ona N owak. Uczniowie klasy kulturoznawczod zien n ik a rsk iej u czestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez p ra cowników UŚ. Uczyć się będą podstaw d zien n ik arstw a, reklam y i tec h n ik i autoprezentacji. W ram ach zajęć poza lekcyjnych młodzież będzie odwiedzać redakcje gazet, telewizji i radia. D rugi projekt obejmuje klasę m ul tim edialną. Klasa ta jest rozwinięciem k lasy k u ltu ro z n aw c zo -d zie n n ik a rskiej. Uczniowie opracowują materiały przygotow ane przez potencjaln y ch d z ie n n ik a rz y z LO II. - M ło d zie ż za jm ie się obróbką zdjęć, dźw ięku, m ontażem film u, składem gazety. Będą dokumentowali życie szkolne poprzez robienie zdjęć, fotoreportaży, p r z y gotow yw anie m ateriałów film ow ych z uroczystości szkolnych. Wszystkie te m ateriały będą prezentow ane p rzez telew izję LO2, którą tw orzyć będą uczniowie klasy multimedialnej, oraz zamieszczane na stronie internetowej szkoły - zdradzają autorzy projektu. U czniowie klasy m ultim edialnej uczestniczyć będą w zajęciach pro- wadzonych m.in przez wykładowców uczelni wyższych, pracowników tele wizji, radia, a także w spotkaniach z za w odowym i fotografam i, reżyserami, pracownikam i agencji reklamowych. A utoram i projektu są Iwona N o wak, Agnieszka Trygar i Bartłomiej G ruchlik. P.D Nowy rok szkolny został oficjalnie rozpoczęty Początek roku w jedynce" lat młodej parze W pierwszą sobotę września na ślubnym kobiercu stanęli Monika Ślosorz (2) z Brzezinki i Adam Buczek (26) z Brzęczkowic. P rz y s ię g ę m a łż e ń s k ą z ło ż y li sobie p rz e d o łta rz em w b rzęczk o w ickim kościele pw. M atk i Boskiej Bolesnej. O boje p racu ją, są po stu diach, M o n ik a uk o ń czy ła W ydział Praw a i A d m in istrac ji UŚ, a A dam P o litech n ik ę Śląską. M łodej p a rz e życzym y w szy st kiego najlepszego n a nowej d ro d ze życia. (ako) P ie rw sz o k la sistó w p aso w ali n a u czn iów w raz z d y re k to r e m szk o ły rad n i G rz e g o rz B rzo sk a i B o g d a n S ablik Prawie setka pierwszoklasistów roz poczęła nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej nr. W tej szkole za inaugurow ano rów nież oficjaln ie m iejski rok szkolny w Mysłowicach. Rozpoczęcie roku było dla pierw szoklasistów dniem ślubowania i pa sow ania na uczniów. W raz z dyrek torem aktu pasow ania pierwszaków d o k o n ali ra d n i G rzeg o rz B rzoska i Bogdan Sablik. 2 w rześnia rów nież w jedynce odbyła się in a u g u ra c ja m iejskiego roku szkolnego. W obecności w ładz m iasta i naczelnika w ydziału oświaty ponad trzydziestu nauczycieli złożyło ślubowanie i przyjęło awanse na wyż sze stopnie nauczycielskie. (ako)

8 8 Co ty d z ie ń nr 6/979 9 września 2 roku W ia d o m o ś c i z Im ie lin a Wystawa dorobku wydawniczego Stypendia dla najzdolniejszych W Miejskiej Bibliotece, z okazji -lecia samorządności gminy, otwarto I wystawę dorobku wydawniczego mieszkańców Imielina. Na wystawę składają się wydania własne gminy, amatorska twórczość mieszkańców, monografie Imielina, szkół oraz publikacje naukowe. Prezentowany jest również dorobek wydawniczy ks. dr. Józefa Pielorza, Honorowego Obywatela Miasta Imielin. Wystawa potrwa do końca września. (as) D o w r z e ś n ia u z d o ln ie n i u czn iow ie b ęd ący m ieszk ań cam i Im ielin a m ogą się ubiegać o sty p en d ia naukow e. S typ en d ia przy słu g u ją u c z n io m sz k ó ł p o d s t a w ow ych, gim n azjów i p on ad gim n a z ja ln y c h, k tó r z y w u b ie g ły m roku szkolnym byli laureatam i lub fin a lista m i konkursów przed m io tow ych i olim p ia d. W ysokość sty p en d iu m dla la u reata k o n k u rs u zgodnie z p rzy jętą w 28 ro k u p rz e z R adę M ia s ta u ch w ałą w y n o si zł m iesię c z nie, a 2 zł dla fin a listy k o n k u r su. W n io s k i o s ty p e n d iu m w ra z z kserokopią św iadectw a szkolnego, d o k u m e n ta m i p o tw ie rd z a ją c y m i osiągnięcia ucznia i zaśw iadczeniem o kontynuow aniu n au k i należy skła dać w U rzędzie M iasta. (aa) K s. d r J ó z e f P ie lo rz (z prawej), H o n o ro w y O b y w a te l M ia s ta Im ie lin Wspomnienie września 99 Spotkałem ostatnia bardzo cieka w ego c zło w iek a. N azyw a się Pa w eł P ogodalla, od lat m ieszk a w N iem czech. Poprzednio m ieszkał w m iejscow ości C hebzie (obecnie dzielnica Rudy Śląskiej). M ieszkań cy tej dzielnicy września 99 roku m u sieli opuścić swoje domy, jako miejsce ewakuacji m ieli wyznaczony Im ielin. Jak w idział wojnę 9 -le tn i chłopak? w rześnia wcześnie rano obudził nas ojciec, wstawajcie szybko i ubieraj cie się, ponieważ jest wojna. Szybko się ubrałem, mój nowy tornister szkolny był już spakowany. Usłyszałem serię z karabinu maszynowego dochodzącą z zachodniej strony zielonych dom ków, gdzie stacjonował pluton wojska polskiego. Moje młodsze siostrzyczki i brat byli już ubrani i trzym ali w ręku po kaw ałku chleba, jedząc go powoli. M atka gotowała na kuchence spirytu sowej picie dla nas. Z placu dolatyw ały naw oływ ania do opuszczenia mieszkań. Przypom i nało m i się o ogłoszeniach na murach, że tym którzy nie zastosują się do za rzą d ze ń w ładz w ojskow ych i p a ń stwowych grozi nawet k ara śmierci. Do m ieszkania weszła sąsiadka w raz z człow iekiem m ającym na lew ym ra m ie n iu b ia ło -c z e rw o n ą opaskę. Powiedział on do nas: macie m inut na opuszczenie mieszkania. Poza tym jest rozkaz niezam ykania mieszkań, gdyż mogą być potrzebne wojsku. P o ra n e k owego fataln eg o d n ia był niezw ykle piękny. Słońce św ie ciło od sam ego ra n a b ardzo ostro. N a niebie nie było żadnej chm urki, za to nieustannie pojawiały się na nim pojedyncze niemieckie samoloty, które ostrzeliwane były przez artylerię prze ciwlotniczą. Niemiecki dwupłatowiec, który pojawił się nad naszą pobliską hutą (huta Pokój ), robił w rażenie jakby się w ogóle owych eksplodują cych, raz przed nim raz za nim, p ę kających granatów nie bał. Zdawało się, że ów m aleńki sam olot pow raca ciągle tam, gdzie pojawiają się chm urki po eksplodujących granatach. M ieszkańcy w tej tragicznej sytu acji pow ypuszczali na w olność swe zwierzęta domowe zaopatrując je za razem jak m ogli w niezbędną paszę i wodę. W ogródkach przydomowych biegały króliki, kozy i świniaki. Chle w iki zostały pootw ierane na oścież. Nawet złotych miesięcznie za szkolne osiągnięcia (cz. ) Nasz sąsiad p an Leon ustaw ił dla swoich gołębi ogrom na m isę z k arm ą na dachu i w ysypał nią cały spód go łębnika. D rugi sąsiad pow ypuszczał w szystkie leśne p ta k i n a w olność, zostawiając na ścianie dom u wiszące p o o tw ieran e k la tk i z k arm ą i wodą we wnętrzu. Również i ja wypuściłem m ojego b asta rd a z rodziców k an arzycy i szczygiełka, która po wyjściu z k la tk i w y fru n ęła jedynie n a dach naszego dom ku i przysiadła na jego skraju przyglądając się m oim poczy n an io m. G dy zauw ażyła, iż k latk ę z k a rm ą i w o d ą p o w iesiłem n a jej stałe miejsce przy oknie, niezw łocz nie do niej wróciła. I ta k pożegnałem się z n ią o dchodząc z całą ro d z in ą w nieznane. Po w yjściu z naszej miejscowości na główną drogę prow adzącą w k ie ru n k u Katowic, zostaliśmy w chłonię ci w szeroki n u rt ciągnących się całą szerokością drogi osób taszczących i ciągnących wózki. W śród całej tej g m a tw a n in y ludzkiej p o jaw iły się od czasu do czasu pojazd y m ech a niczne i konne, siejąc nieco zam iesza nia, chcąc w ym usić miejsce na p rze jazd. P rzed K atow icam i, w okolicy basenów kąpielowych (Bugla) wjechał m iędzy ciągnący tłu m uciekinierów duży wojskowy sam ochód ciężarowy w iozący pierwszych jeńców z form a cji Freikorps. N a sam ochodzie tym byli także żołnierze polscy uzbrojeni w k a ra b in y z n asa d z o n y m i b a g n e tam i, o k tó re ow inięte były opaski ze sw astykam i na pew no zdjęte z rę kawów jeńców. Ten niezw ykły pojazd w śród uciekającego tłu m u doprow a dził niektóre osoby do euforii, skut kiem czego dało się słyszeć okrzyki n a cześć n iezw yciężonego W ojska Polskiego. Ucieczka nasza posuwała się b ar dzo powoli. O bładow ani swoim d o bytkiem ludzie szli schylając się nisko pod dźwiganymi na plecach tobołami. Niesiono na barkach wszystko co dla niektórych m iało jakąś w artość m a jątkową, kulturow ą czy też rodzinną. Przed nam i szedł starszy człowiek tachając na swych wątłych barach duży zegar ścienny. Jego żona, również osoba starsza, szła pokornie za nim i niosła na plecach duży worek przyw iązany pasam i a w rękach trzym ała walizki. Ciągdalszyw następnymnumerze przygotował do druku Bernard Kopiec Mieszkańcy twierdzą, że urząd skrócił okres składania : wniosków i uwag do postępowania środowiskowego Wpłynęły uwagi w sprawie Intermarche D o p o s t ę p o w a n i a w s p r a w ie w y d a n ia d e c y z ji o ś r o d o w is k o w y c h u w a r u n k o w a n ia c h d la b u d o w y m a r k e tu In te r m a r c h e w p ły n ę ły d w a p is m a z u w a g a m i i w n io s k a m i. - O b a d o ty c z ą s p r a w f o r m a ln y c h, a n ie m e r y to r y c z n y c h - in f o r m u j e A n n a K u b ica -W o jty r a z U r z ę d u M ia sta w I m ie lin ie. O G Ł O Jedno pismo wystosowało Ogólno polskie Stowarzyszenie Przeciwdzia łania Elektroskażeniom z Rzeszowa, drugie grupa mieszkańców Imielina. Ich autorzy mają zastrzeżenia co do ter m inu podania do publicznej wiadomo ści obwieszczenia o wszczęciu postę powania i możliwości składania uwag - ich zdaniem informacja ukazała się na stronie internetowej dopiero sierps Z E nia, a wnioski do postępowania można było składać już od sierpnia. - M am y obowiązek zamieszczać obwieszczenia w BIP, zrobiliśm y to w poniedziałek, a uwagi i wnioski można było składać od wtorku - odpiera te zarzuty Anna Kubica-Wojtyra. Termin składania wniosków upłynął 2 sierpnia. Obecnie urząd przygotowuje odpowiedzi dla autorów uwag. (żet) N i UN IA EU R O P EJSKA KA PITAŁ LU D ZK I NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI _ g lilllli i. t a iiiil, «E I e u r o p e js k i FUN D U SZ SPO ŁEC ZN Y I P ro je k t w s p ó łfin a n s o w a n y ze środków Unii E uropejskiej w ram ach E uropejskiego Funduszu Społecznego KREATYWNOŚĆ Tl RANCJń WIKT-Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja" projekt realizowany w Gimnazjum im. Powstań ców Śląskich w Imielinie, skierowany do uczniów gimnazjum, mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych, wspierających wszechstronny rozwój, ukierunkowanych na pomoc w znalezieniu własnej drogi dalszego kształ cenia i wyboru zawodu. W projekcie zaplanowano prowadzenie dodatkowych zajęć w formie: - w a rs z ta tó w p o z a le k c y jn y c h : Kurs ECDL- zajęcia umożliwiające zdobycie certyfikatu potwierdzającego wiedzę i umiejętności w zakresie tech nologii informacyjnej i wykorzystania komputera. Kim mogę być?- zajęcia o charakterze pro zawodowym. Możliwość uzyskania informacji o zawodach, wymaga niach, potrzebnych kwalifikacjach i Twoich możliwościach. Co, gdzie, jak?- Co powinniśmy wiedzieć o rynku pracy? Gdzie szukać informacji? Jak poruszać się w tym obszarze? Piórem i myszką- zajęcia pozwalające na realizowanie swoich pasji dziennikarskich i zdobycie doświadczenia w kontaktach z ludźmi. Wywiady, reportaże i redakcja pisma. Uczenie uczenia się - zajęcia pomagające w stworzeniu własnego warsztatu pracy zgodnie ze swoimi predyspo zycjami. Coś dla tych, którzy chcieliby, aby oceny stały się odzwierciedleniem pracy włożonej w naukę. Ekspresja i świadomość kulturalna - zajęcia służą rozwijaniu umiejętności i postaw, które mogą być wykorzystane w wielu sytuacjach życiowych i zawodowych. - w a rs z ta ty p o z a s z k o ln e Wycieczki do zakładów pracy, poznanie specyfiki różnych zawodów, a także możliwość rozmowy z przedstawi cielami wybranych profesji. > > > > > Jesteś uczniem Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie? Zastanawiasz się nad swoją przyszłością? Chciałbyś w wieku nastu" lat zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Chciałbyś w przyszłości wykonywać pracę, którą będziesz lubił? Nie wiesz jak osiągnąć ten cel? Projekt trwa od.9.2 r. do.8.22 r. Człowiek - najlepsza inwestycja Kontakt: Gimnazjum im. Powstańców Śląskich, 4-47 Imielin, ul. Sapety 8, tel /mw

9

10 Z d ro w ie i u ro d a Co tyd zień nr 6/979 9 września 2 roku J e d y n e S P A w J a w o r z n i e! MASAŻE ZABIEGI ANTYCELLULITOWE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY MANICURE, PEDICURE JO G A OFERTA DLA FIRM: karnety dla pracowników i kontrahentów Imprezy integracyjne i rekreacyjne Basen i suny, kąpiele solankowe Hydromasaż dla Dwojga Co miesiąc nowe promocje Kosmetyki Sea of SPA Morza Martwego Hotel "Pańska Góra" s-f*. ul. Krakowska, 4-6 Jaworzno i J ) tel./fax: , 6 tel, kom Więcej inform acji na m spa.pl Piękny biust bez skalpela Od czasu wynalezienia koła minęło już sporo czasu, a świat w każdej dziedzinie poszedł do przodu. Mimo iż możliwości dzisiejszej chirurgii plastycznej są niesamowite, nie jest ona odpowiednikiem terapii, która pomoże w kłopocie. Bielizna zamiast skalpela Istotą zaakceptowania siebie jest bowiem pokochanie własnego ciała - nie zmienianie i nie deformowanie go. Idealnym przykładem wydaje się być brytyj ski program J ak dobrze wyglądać nago?, w którym stylista Gok W an pokazuje paniom, co zrobić by odzyskać utraconą pewność siebie. Podstawą jest dobrze dopasowana bielizna, odpow iednio dobrane do sylwetki ubrania i wiara w siebie. Niestety, dla w iększości kobiet jedynym wyjściem jest pójście pod nóż, a zabieg powiększania piersi jest najczęściej wykonywaną operacją. W śród szerokiego wachlarza biustonoszy z pewnością znajdziemy jednak taki, który bez problemu pokaże nasze atuty i zatuszuje niedoskonałości. Dzisiejsza bielizna nie może równać się z tą, którą nosiły nasze babcie i matki. Push - up, bardotka, biustonosz z m iękkim i miseczkami, biustonosz z usztywnianymi miseczkami, bez ram iączek - m ożna by długo wymieniać. W XXI wieku kobieta ma niemalże nieograniczony wybór, niestety, niewiele z nich zdaje sobie sprawę z tego, jak duży w pływ na dobre samopoczucie ma bielizna. Dbaj o biust! Wiele naszych klientek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotny jest dobór odpowiedniego biustonosza. Dobrze dobrany - nie tylko podnosi piersi, poprawia wygląd brzucha i talii, ale przede wszystkim dodaje pewności siebie - mówi Bogumiła Jakubczak, dyrektor ds. handlu firm y Corin. Tak jak każda część naszego ciała także biust ulega zmianom. Bardzo trudnym okresem dla piersi jest ciąża oraz czas karm ienia piersią. Skóra zostaje naciągnięta, biust powiększa się przeciętnie o dwa rozm iary, a kobieta niejednokrotnie czuje się jak w obcym ciele. Pokochać siebie Kobiety nie chcą uwierzyć w to jak wiele potrafi zmienić bielizna. Już sam fakt posiadania ładnego i dobrze dobranego stanika sprawia, że czujemy się pewniej. Dodajmy do tego modny fason i trochę koronki, a od razu wzrośnie nasza pewność siebie - komentuje Jakubczak. XXI wiek przygotował dla kobiety wiele po kus oraz pułapek. Chociaż bardzo łatwo w nie wpaść i pogrążyć się w otchłani diet i niem ożliwych do osiągnięcia ideałów, starajmy się być silne i niezależne. Pamiętajmy, że wiara w siebie i pozytywne nastawienie sprawią, że poczujemy się lepiej we własnej skórze, a z czasem pokochamy siebie. Interia.pl S A L O N G L A M O U R N A I L S S T Y L i ż r e j j r p o z N U A c i V " G* i f D Y S T R Y B U C J A P E D I C U R F + Ż E L O T W l f U H m O l S T Ó P Z D O B I E B I A F A R B K A M I A K R Y L O W Y M I WARSZTATY DOSZKALAJĄCE STYLIZACJI PAZNOKCI Termin: październik 2 Godz.: : -7: Miejscowość: MYSŁOWICE w ramach warsztatów: szybkie a zarazem efektowne zdobienia jesienne zdobienia przestrzenne przy wykorzystywaniu kolorowych żeli i hologramów artystyczne zdobienia paznokci z wykorzystaniem pudrów i farbek akrylowych zdobienia z użyciem koronki, siateczek decoupage russian style prawidłowa budowa KSZTAŁTU - PIPE prezentacja produktów marki SHARTO NAILS koszt warsztatów 99 zł więcej informacji:http://www.forum.sharto.pl/viewtopic.php?p=4#4 SALON GLAMOUR NAILS UL. HLONDA4 MYSŁOWIC E-BRZĘCZKOWICE ( LOKAL OBOK POCZTY) TEL CZYNNE::-7:

11 Co tyd zień nr 6/979 9 września 2 roku Z d ro w ie i u ro d a Zlikwiduj chrapanie zanim się coś stanie Połowa panów i aż co trzecia kobieta chrapie. Wiele osób budzi się z uczuciem zmęczenia i niewyspania. Skutki złego snu towarzyszą im przez cały dzień. Zlekceważone chrapanie może być niebezpieczne dla zdrowia! Przyw ykliśm y traktow ać c h ra panie jedynie jako uciążliw y hałas przerywający sen. Tymczasem może ono łączyć się z bezdechem, który stanowi poważny problem medyczny, często może być sym ptom em groźnych chorób. - C hrapanie to objaw zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu. C harakterystyczne zjaw isko a k u styczne to efekt drgań wiotkich części gardła - najczęściej podniebienia i ję zyczka. M oże dotyczyć również bocznych ścian gardła i m igdałów podniebiennych. Podczas snu dochodzi do zwiotczenia mięśni gardła, w tym podniebienia miękkiego, a przepływające w trakcie oddychania pow ietrze, wprawia je w drgania - mówi dr Aleksandra Sztuka-Banel, ekspert w dziedzinie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu Dolnośląskiego C entrum Laryngologii Medicus. - Leżenie na plecach dodatkowo pogłębia ten stan. W ówczas język opada ku tyłowi, otwierają się usta i następuje zwężenie kanału nosogardła i cieśni gardła. Przepływające powietrze wprawia miękkie części gardła w drgania, powodując pojawienie się charakterystycznego dźw ięku - dodaje lekarz. Rozpoczyna się walka o tlen Zlekcew ażenie chrapania może prowadzić do pojawienia się bezdechów śródsennych, czyli co najmniej -sekundowych momentów, w czasie których podczas snu nie oddychamy. Bezdech to w ynik zetknięcia się wiotkich, w czasie snu, ścian gardła i zamknięcia drogi przepływu powietrza. Następuje wówczas stopniowe zwiększanie wysiłku oddechowego. Można zaobserwować coraz silniejsze ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, którym nie towarzyszy wdech i w ydech p o w ietrza. O ddychanie wiąże się z takim wysiłkiem, że dochodzi w końcu do p rzeb u d zen ia (po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach trw ania bezdechu), którego chory zwykle sobie nie uświadamia. Przebudzenie powoduje udrożnienie gardła w w yniku w zrostu napięcia m ięśni. Pierwszy skuteczny wdech objawia się zazwyczaj gwałtownym chrapnięciem. W zaaw ansow anej postaci tego rodzaju zaburzeń, podczas snu walczymy wręcz o tlen. O rganizm wykonuje w ów czas ogro m n ą pracę, w w yniku czego m ożem y się pocić w nocy, odczuw ać d u szn o ść czy dław ienie, w ielokrotnie w ybudzać ze snu. Chrapanie chorego, cierpiącego na bezdech śródsenny, pojawia się niezależnie od tego, jaką pozycję ciała przyjmie śpiący (choć nasila się w pozycji na wznak). Przerywane jest okresami bezdechów. Spanie na boku to nie metoda Kiedy nocne chrapanie partnera przy p o m in a odgłosy pracy m łota pneumatycznego, uciekamy się do najbardziej znanej wśród Polaków metody radzenia sobie z problemem, czyli spania na boku. Tymczasem przyjęcie tej pozycji nie rozwiązuje problemu. Chrapiący próbują swą dolegliwość niwelować poprzez stosowanie specjalnych aerozoli do gardła lub plastrów do nosa. Pomagają one zwilżać wysuszone chrapaniem gardło i rozszerzyć przewody nosowe. Zadaniem aparatów wewnątrzustnych jest zabezpieczenie przed zapadaniem się języka lub cofaniem się żuchwy. Ich zastosowanie w ym aga k o n su ltacji z o rto d o n tą. Są to metody, które doraźnie mogą pomóc pacjentom, natom iast nie likwidują przyczyn chrapania. K iedy jed n ak ch rap an iu tow a rzyszy bezdech śródsenny, k tó ry zagraża życiu i zdrow iu pacjenta, należy przeprow adzić konsultację laryngologiczną i pełną diagnostykę bezdechu i chrapania. Pomogą one ustalić, gdzie znajduje się przyczyna pow staw ania bezdechu: w górnych czy w dolnych drogach oddechowych. Stanowi to punkt wyjścia do wyboru odpowiedniej metody leczenia. Diagnostyka, czyli gdzie tkwi problem W skutecznym leczeniu chrapania i bezdechów śródsennych najistotniejsza jest diagnostyka. Prowadzona jest w kilku etapach. W pierwszej kolejności lekarz przeprowadza z badanym szczegółowy wywiad, podczas którego dokonuje pom iaru ciśnienia k rw i, spraw dza BMI oraz obw ód szyi. Kolejnym etapem jest badanie endoskopowe, czyli w ykorzystanie małej kamery, za pom ocą której lekarz laryngolog i pacjent oglądają nosogardło. Ostatnią fazę diagnozy stanowi badanie zaburzeń oddychania w czasie snu. Może to być badanie polisomnograficzne, które wymaga od pacjenta spędzenia nocy w szpitalu. Natomiast badanie Apnographem pozwala na diagnozowanie pacjenta w domu. Apnograph monitoruje stan pacjenta przez całą noc: rejestruje ilość bezdechów i spłyconych oddechów na godzinę, poziom wysycenia tlenem krwi obwodowej, pracę serca, głośność chrapania, a nawet pozycję w jakiej śpi pacjent oraz wykazuje lokalizację zwężeń, prowadzących do chrapania i bezdechu. Zlikwiduj chrapanie Kiedy bezdech zagraża zdrowiu, a nawet życiu pacjenta lekarz może zalecić jedną z k ilk u stosow anych m etod operacyjnych lub bezoperacyjnych. Metoda CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) stosowana w bardzo ciężkich przypadkach, wtedy, gdy niemożliwe jest już leczenie operacyjne oraz gdy zwężenie zlokalizowane jest w dolnych drogach oddechow ych. CPAP to specjalny aparat, którego najważniejszym elementem jest urządzenie podające przez cały okres snu pacjenta pow ietrze pod ciśnieniem, co ma zapobiegać zapadaniu się dróg oddechowych. Pacjent, aby prawidłowo oddychać, do końca życia zm u szony jest codziennie spać w masce tlenowej. Implanty podniebienne: technika polegająca na wprowadzeniu implantów w podniebienie miękkie. Wprowadzone implanty, ulegające biodegradacji, powodują stopniowe powstawanie blizn, prowadzących do usztywnienia podniebienia. Operacj a podniebienia meto dą laserową: używ ana w leczeniu chrapania wykorzystuje działanie wysokiej temperatury. Efekt uboczny tego typu zabiegu to w ystępow anie poparzeń oraz obrzęku operowanych miejsc. O peracja podniebienia m etodą e le k tro c h iru rg ii (C elon): polega na w prow adzeniu w podniebienie elektrod oraz doprowadzeniu do elektrokoagulacji w temp. 9- st. C. Efektem tego zabiegu jest powstanie blizn, które prowadzą do usztywnienia podniebienia. M ożna to połączyć z elektrokoagulacją (obkurczeniem) małżowin nosowych. Operacja metodą koblacji (skalpel plazmowy): polega na wykorzystaniu energii fal radiowych. W w yniku zabiegu następuje odparowanie wyznaczonej części tkanki, zmniejszenie jej objętości, poszerzenie cieśni gardła i zwiększenie napięcia w określonych p artiach podniebienia. Co bardzo istotne, w trakcie zabiegu przeprowadzanego metodą koblacji, operuje się w temperaturze -6 st. C, dzięki czemu nie występuje efekt poparzenia. Metoda koblacji pozwala na skuteczne zlikw idow anie przyczyn zaburzeń oddychania podczas jednodniowego zabiegu. Tego samego dnia pacjent w raca do dom u i m oże norm alnie funkcjonować. Interia.pl

12 2 Z d ro w ie i u ro d a Co tyd zień nr 6/979 9 września 2 roku NZOZ Dental Perfect Centrum Stomatologii Euro Gym Ośrodek ćwiczeń siłowych Zakres usług: stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka - pełen zakres, chirurgia stomatologiczna, wybielanie zębów, Posługujemy się najnowszym sprzętem! godziny przyjęć: pn - wt stomatolodzy: Tamara Niedzielska, Maciej Jagiełłowicz adres: ul. Mikołowska 7; 4-4 Mysłowice tel ; kom POŻYCZKA EKSPRESOWA TERAZ % PROWIZJI SW BK I S «*» - DNI OTWARTE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH Zapraszamy i 8 września 4p"oim i l MYSŁOWICE ul. Mikołowska 6 ( 2 ) 7 2 ul. Krakowska 7 (2) IMIELIN ul. Imielińska 87 ( 2 ) I B A N K P E K A O SA Member of &UniCredit Group O F E R T A SPECJALNA! MYSŁOWICE ul. Mikołowska 6 ( 2 ) B A N K P E K A O SA Memberof llnicredit Group Promocyjne warunki cenowe dotyczą pożyczek w kwocie od zł do zł udzielanych bez zabezpieczenia, na która kompletne wnioski zostaną złożone w oddziałach Banku lub placówkach partnerskich (agencje Banku Pekao SA) do października 2 r. Promocyjne warunki cenowe nie dotyczą pożyczek udzielanych przez Partnerów Sprzedaży Banku Pekao SA. Według stanu na lipca 2 r. rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla pożyczki w kwocie 8 zł spłacanej w 2 równych ratach wynosi 2,84%, przy założeniu prowizji w wysokości % I oprocentowania zmiennego w wysokości 9,99% w stosunku rocznym. Wymagane dokumenty: od Klientów Banku Pekao SA regularnie zasilających dochodami rachunek Eurokonto wystarczy dowód osobisty, w przypadku pozostałych osób dodatkowo potrzebny będzie dokument potwierdzający źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów. Promocyjna oferta jest dostępna w oddziałach, agencjach i u partnerów sprzedaży Banku Pekao SA i dotyczy Prostego Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu z dopłatą" w ramach programu Rodzina na swoim", kredytu budowlano-mieszkaniowego oraz kredytu remontowego. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego Prosty Kredyt Mieszkaniowy" w wysokości zł, zaciągniętego na okres lat, obliczona na podstawie aktualnej stopy bazowej WIBOR M obowiązującej w Banku (,94%), powiększonej o marżę Banku, w wysokości,7%,obliczona nadzień r., wynosi 6,%. u

13 Co tyd zień nr 6/979 9 września 2 roku W ia d o m o ś c i z C h e łm u Śl. Niedzielne dożynki były pierwszą imprezą zorganizowaną w ramach tegorocznych Dni Chełmu Śląskiego. A już w sobotę w samo południe przy Szkole Podstawowej nr 2 rozpocznie się Bieg Trzeźwości Chełmskie święto plonów Panie wójcie, dzielcie tym chlebem z tegorocznych zbiorów sprawiedliwie, by dla każdego tego chleba starczyło... Żeby się nam wszystkim darzyło, szczęściło, co by na stole chleba było... G ospodarze tegorocznych dożynek - K atarzyna i Bogdan Konowscy - pow itali gospodarza gminy, wójta Stanisława Jagodę i przekazali m u dorodny bochen chleba, który potem razem p o k ro ili i podzielili, spraw ied liw ie i po g o sp o d arsk u, pom iędzy m ieszkańców. Im preza dożynkowa, jak co roku, odbyła się na placu szkolnym SP w K opciow icach. G m inne d ożynk i p o p rzedziła m sza dziękczynna za dobrą pracę gospodarzy i za u ro dzaje ziem i w miejscowym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Dekorację dożynkową, jak każdego roku, wykonała Zofia Ryszka, przy jej stoisku, które przygotowała wraz z wnuczką, m ożna było skosztować chleba z tustym i swojskich ogórków. T radycją jest od lat, że festyn rozpoczyna zawsze zespół folklorystyczny K opciow iczanki, k tó ry w n o si na scenę dożynkow y w ie niec. W tym ro k u na zaproszenie Kopciowiczanek gościnnie w ystąpił zespół D ziećkow iczanki. Podczas festy n u w y stą p ił z e spół ta n e c z n y R az, D w a, T rzy G osp od arze d ożyn ek - K atarzyn a i B ogdan K onow scy - pow itali w ójta S tanisław a Ja g o d ę i p rzek azali mu d oro d n y b ochen ch leb a działający przy G m innej Świetlicy Środow iskow ej. Z agrała skocznie gm inna orkiestra dęta oraz zespół Szlagier M aszyna. Im prezę prow adził D ariusz Niebudek, dożynkow ą im prezę zak o ń czyła zabaw a taneczna. D la d z ie c i p o d c z a s fe s ty n u nie zab rak ło atrakcji, były dm u- c h a ń c e, s to is k a ze sło d y c z a m i i zabaw kam i, d la dorosłych k ie ł baski z grilla i piwo, pow odzeniem c ie s z y ły się s to is k a z m io d e m i w y ro b am i pszczelarskim i, które p rezen to w ali ch ełm scy i kopciow iccy pszczelarze. M im o iż n ad g m in ą p rzeszła rz ę s is ta ulew a, m ie sz k a ń c y n ie zrazili się ty m w rześniow ym deszczem i nie opuścili placu szkolnego, a k ied y deszcz u s ta ł zabaw a trw ała dalej. (ako) Chleb d ożynkow y z o s ta ł p od zielon y m iędzy m ieszkańców Sw oje ta n e cz n e u m iejętn o ści zap re z e n to w a ły d zieci z zesp o łu R az, D w a, Trzy", d z ia ła ją ce g o przy Gminnej Św ietlicy Środow iskow ej % PROGRAM REGIONALNY N A R O D O W A S T R A T E G IA S P Ó JN O Ś C I Śląskie. Pozytywna energia UNIA EUROPEJSKA E U R O P E JS K I F U N D U S Z R O Z W O J U R E G IO N A L N E G O Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Przebudowa ul. Podłuże w Chełmie Śląskim - etap II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W ojewództwa Śląskiego na lata 27-2 Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 9 lipca 2 r. projekt Gminy Chełm Śląski pn. Przebudowa ul. Podłuże w Chełmie Śląskim - etap II został wybrany do dofinansowania. Pozyskane środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport działanie 7. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata W ramach planowanej refundacji Gmina otrzyma ok. tys. zł, czyli 8% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 29 r., a zakończyły się w czerwcu 2 r. W ramach projektu przebudowana została droga gm inna (wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości 4, m i długości ok. 7 m z jednostronnym odwodnieniem powierzchniowym). Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 27-2 znajdują się na stronie P O L S K I Z W tą Z E K M O T O R O W Y O ferujem y w inietki autostradow e naaustrię, Szwajcarię, Czechy, Słowacja, Słowenia karty Viacard - Włochy e-matrica Węgry bilety na przejazd A-4 rabatowe polskie opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych czynne od pn. - pt. Jaworznoul.Matejki b t e l. 2/

14 4 Nadzór nad praworządnością samorządu W dwóch poprzednich felietonach żonglując" przepisami prawa, wykazałem, że: realizacja przedsięwzięć kw alifiko wanych jako punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, a więc przedsięw zięć potencjalnie zna cząco oddziaływających na środo w isko w ym aga przeprow adzenia p o stę p o w a n ia zw an eg o ocen ą o d d z ia ły w a n ia p rzed sięw zięc ia na środow isko, na co składa się weryfikacja rap o rtu o oddziaływ a niu na środowisko, uzyskanie wy m aganych ustawą opinii i uzgod n ie ń i z a p e w n ie n ie m o żliw o śc i udziału społeczeństwa w postępo waniu; P re z y d e n t m ia sta n ie za m ie rz a u d zielać in fo rm a c ji p u b liczn e j, choć do tego zobow iązują go usta wy, i to p o d rygorem sankcji k a r nych, Prezydent nie respektuje zakazów zaw artych w Studium uw arunk o wań..., nie dopełnia obowiązków w ynikających z przepisów praw a budow lanego oraz ustaw y praw o ochrony środowiska i ustaw y o do stępie do inform acji o środowisku., a także ustaw y o odpadach wy nr 6/979 9 września 2 roku R ozm aitości O legendach - z mysłowickiego punktu siedzenia"... Budujemy now ą Polskę Budujemy now y św iat W którym wszystko będzie lepsze W którym now y będzie ła d C o ty d zie ń rządzając tak im działaniem szkody p ry w atn e (m ieszk ań co m posesji sąsiad u jący ch ze skupem zło m u oraz zainteresowanym uzyskaniem inform acji publicznej) i publiczne (szkody w środowisku) W o je w o d a p o r a d z ił m i, żeb y udzielenie inform acji zw rócić się w formie pisemnej, choć o w yjaśnie nia Komisja Rewizyjna występowała do Prezydenta już wcześniej, niestety bezskutecznie, a na ponow ne pisem ne w ezw anie o udzielenie in fo rm a cji w ustaw ow ym try b ie Prezydent z a ż ą d a ł w y ja śn ie ń ja k im p raw em K om isja R ew izyjna żąda o k azan ia do wglądu decyzji, postanowień i in nych śro d k ó w a d m in is tra c y jn y c h związanych z udzieleniem zezwolenia na działalność skupu złom u. N adto p o sk a rż y ł się P rz e w o d n ic z ą c e m u Rady na moj ą nadm ierną dociekliwość żon g lo w an ie p rze p isa m i praw a w celu zdyskredytowania Prezydenta i jego urzędników, w yraziw szy przy ty m pogląd, że polski ustawodaw ca spłodził ponad stustronicow ą cegłę, pardon ustawę, po to, żeby obywateli ob d aro w ać p raw em do p rz e g lą d a n ia w in te rn e c ie o g ó ln o p o lsk ieg o zbiorczego - do kupy zusam m en! - w ykazu zawierającego ty tu ły d e c y z ji i p o sta n o w ie ń w y d aw an y ch przez wszystkie polskie gm iny.!!! Ów żart obliczony na wpuszczenie w m alin y Przew odniczącego Rady, gdyby podpowiedź potraktow ał p o Kinoteatr Rialto" obchodzi lat! To już lat m ija od chw ili, k ie dy k in o R ia lto p o rz u c iło swoją fajansow ą m ozaikę na m urach ze w n ętrznych i w y tło czk i po jajkach w ew nątrz. w rześn ia 2 ro k u p o ra z p ie rw sz y p o g ru n to w n y m rem oncie zaprosiliśm y naszych w i dzów już nie do k in a, a k in o te a tru, do pięknego w n ętrza p rz y p o m in a jącego klim atem p oczątki ubiegłego n a w y b ran y film do R ialta. W y w ieku, kiedy R ialto pow stało. starczy tylko odpow iedzieć na p y ta w rz e śn ia 2 ro k u p o c z ę nie: W k tó ry m ro k u pow stała grupa s tu je m y w id z ó w u r o d z in o w y m T he Doors? torcikiem, m iędzy seansam i na p ia Szczegółow y re p e rtu a r k in o te n in ie z a g ra n a m p a n S ta n is ła w a tru n a stro n ie w w w.rialto.katow iz aw arczyński, a na e k ra n ie p rz e d ce.pl. L aureat ubiegłego ty godnia: k a ż d y m sean sem p o jaw ią się a r Janusz Piórkow ski. G ratulujem y! chiw alne frag m en ty K ronik film o w ych, na k tó ry ch zobaczym y stare, dobre R ialto... W p ro g ra m ie w ieczo ru zn ajd ą się film y: The D o o rs - h is to ria n ieo p ow iedziana, Zgorszenie p u bliczne oraz N iew inna. P onadto z a p r a s z a m y do z a p o z n a n i a się C E N T R U M F I L M O W E z c a ło ty g o d n io w y m re p e rtu a re m k in o te atru. W ty m t y g o d n i u k in o H e A d la n a s z y c h c z y te ln ik ó w lio s w K atow icach p rzy g o to w ało m a m y p o d w ó jn e z a p r o s z e n i e k ilk a ciekaw ych p re m ie r a w śró d Kolejna odsłona Resident Evil" w Heliosie" G2 HELIOS ważnie ( do czego - na szczęście - nie doszło, choć Przewodniczący nie jest praw nikiem ) ku mojemu - tru d n em u do opisania - zdum ieniu kupił bez krytycznie P ro k u rato r P ro k u ratu ry Rejonowej Katowice Centrum -Zachód uznawszy go za istotny argum ent od stąpienia od wszczęcia śledztwa zm ie rzającego do w ykazania, że opisane czyny Prezydenta zawierają znam iona czynu zabronionego z art. 2 k.k. N a postanow ienie P rokuratora w tej sprawie złożyłem oczywiście zażalenie do Sądu Rejonowego. Blisko rok cze kałem, żeby tym zażaleniem zajął się wreszcie jakiś sąd. Jednak tylko po to, żeby się dowiedzieć, że zdaniem Wy sokiego Sądu - Sądu Rejonowego IX W ydziału Karnego w Sosnowcu - nie spotkała m nie osobiście żadna szkoda za przyczyną p an a Prezydenta, więc nie m am prawa się żalić! Póki co jedno nie ulega dla m nie w ątpliwości: jako obyw atele m am y obow iązek płacić p o d atk i. P od atk i coraz większe. I to jest w realu. N a to m ia s t p raw a m am y n a papierze: w Konstytucji, w ustawach. I na ra zie to by było na tyle, bo najwyraźniej jako społeczność nie jesteśmy n im i re alnie zainteresowani. Pewnie dlatego rozlazła się Solidarność... W ięc m ądry ten Polak po szkodzie, czyjednak mimo wszystko NIE...!? Czy może spotykają nas tylko szkody u ro jone...!? A podobno wszyscy mam y szare kom órki... Pi o t r Oś uz to Weterynarz radzi Zapalenie ucha u psa Choroby uszu są bardzo powszech nymi schorzeniami. Przyczynia się do tego dość skomplikowana budowa anatomiczna ucha. Choroba występuje częściej u psów z długimi, zwisającymi małżowinami. Wszystkie te elementy w połączeniu z nadmiernym owłosie niem doprowadzają do idealnych wa runków dla rozwoju bakterii, drożdży i innych grzybów. Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego. Schorzenie to obejmuje zewnętrzną część ucha. Przyczyn jest wiele, zazwyczaj są to ciała obce, które podrażniają jego ściany. Ponadto nadmierne owłosienie zaburza odpowiednią wentylację, przez co szybciej namnażają się patogeny. Zbyt częste kąpanie psa, w wyniku którego dostaje się do ucha woda, również wzmaga stan zapalny. Do stanu chorobowego przyczyniają się także alergie, pasożyty, różnego rodzaju narośla w błonie, uszkodzenia mechaniczne, np. podczas pogryzienia lub skaleczenia. Specyficzna budowa ucha również nie jest korzystna. Do objawów należy przede wszystkim świąd ucha, drapanie i potrząsanie nim. Pies odczuwając ból unika kontaktu, nie daje się głaskać we wrażliwych miejscach. Często przechyla głowę na bok. Wydzieliny jest zdecydowanie więcej niż zazwyczaj, dodatkowo wydziela się specyficzny, nieprzyjemny zapach. Aby zdiagnozować schorzenie należy dokładnie zbadać psa. W tym celu trzeba obejrzeć wnętrze ucha za pomocą otoskopu. Ważna jest również analiza wysięku z ucha. Leczenie opiera się na płukaniu przewodu słuchowego, przepisanymi przez lekarza weterynarii odpowiednio dobranymi preparatami. Nie wolno przemywać uszu wodą, ponieważ wzmaga to wilgotność i doprowadza do wzrostu patogenów. Leczenie powinno trwać minimum 4 dni. Jeśli zapalenie ucha jest drugorzędnym stanem chorobowym, należy zwalczać jednocześnie przyczyny schorzenia, w zależności od diagnozy (pasożyty, alergie). Czyszczenie uszu jest istotnym zabiegiem pielęgnacyjnym, pomagającym w znacznym stopniu ograniczyć kłopoty z uszami naszego pupila. Do przemywania uszu muszą być używane specjalne preparaty dla zwierząt. Nie wolno przemywać wodą i wodnymi roztworami. O odpowiednim doborze preparatu do higieny uszu powinien zadecydować lekarz weterynarii. Czyszczenie ucha polega na wprowadzeniu odpowiedniego płynu i rozmasowaniu go w uchu. Pozwalamy psu wytrzepać zawartość, gazikiem wycieramy samą małżowinę uszną z wydzieliny i resztek preparatu. Nie wolno niczego psu wpychać do uszu, gazików czy pałeczek. Doprowadzamy tym tylko do tego, że spychamy wydzielinę w głąb ucha i sami prowadzimy do powstania choroby. Lek. We t. Iz a b e l l a Ko p a cz GM AIL.CM n ic h z n a la z ły się d w a s k r a jn ie ró ż n e g a tu n k i: h o r r o r R e sid en t Evil: A fterlife D o raz k o m e d ia ro m a n ty c z n a S to s u n k i m ię d z y m ia sto w e. P ierw szy film to k olejna ju ż o d słona h is to rii o św iecie zaatak o w a n y m p rze z tajem n iczy w iru s. A lice /M illa Jovovich/ szu k a ocalały ch, k tó rz y n ie z o sta li z a ra ż e n i w iru sem. W alka z k o rp o rac ją U m brella w k racza n a now a drogę, gdy z p o m o cą p rz y c h o d z i daw ny znajom y. N a to m ia st S to s u n k i m ię d z y m ia sto w e to z w a rio w a n a k o m e d ia ro m a ty c z n a, k tó r a o p o w ia d a zw iązku na odległość. Kiedy E rin G a rre tt sp o ty k ają się, ich z a m ia re m je s t s p ę d z e n ie ra z e m k ilk u zabaw nych i zw ario w an y ch ty g o d n i, z a n im E rin p o w ró c i n a s tu d ia w S an F ra n c is c o, a G a r r e t t z o stan ie w N ow ym Jorku. O kazuje się je d n a k, że ro m a n s p rz e r o d z i się w coś w ięcej. P ozostaje zatem u trz y m y w a n ie k o n ta k tu p o m im o dzielącej odległości. A d la n a s z y c h c z y te ln ik ó w m a m y p o d w ó jn e z a p r o s z e n i e n a w y b ra n e sean se do H e lio sa. W y s ta rc z y ty lk o o d p o w ie d z ie ć n a p y ta n ie : Ile c z ę śc i R e sid e n t E v il z realizo w an o do tej pory? S z c z e g ó ło w y r e p e r t u a r k in a n a stro n ie w w w.h elio sn et.p l. L au re a t u b ie g łe g o ty g o d n ia : M aciej M endyk. G ratulujem y! Na konkursowe odpowiedzi czekamy od czwartku od godziny 8. do piątku do godziny 2. pod adresem mailowym o2.pl. W mailu należy podać im ię i nazwisko oraz numer telefonu z dopiskiem Konkurs Mysłowice". Ze zwycięzcami skontaktujem y się telefonicznie.

15 C o ty d z ie ń nr 6/979 9 września 2 roku D la k o n e s e ró w P R Z Y R O D A Z szafy prokuratora f Nikt nie wie dlaczeg Pytaniom nie ma końca, nie wiadomo też, gdzie szukać ich początku. Choć minęły cztery dni od tragicznej nocy, ból i szok wciąż nie znikają. Dzisiaj dom na osiedlu dalej skrywa jedną z największych i najkrwawszych tajemnic kurortu ostatnich lat. - l e tn i S e b a s t ia n K. z a b ił w e w to r e k p o p o ł u d n i u z b r o n i m y śliw skiej sw ojego ojca. P otem p o p e łn ił sam obójstw o. P raw d o p o d obną przyczyną zabójstw a i sam o bójstw a m ia ł być k o n flik t m ięd zy ojcem i synem. C hłopak o d d ał n a j pierw dwa strzały do ojca (pociski tra fiły go w bok k la tk i piersiow ej), a p o te m strz e lił sobie z tej sam ej b ro n i prosto w serce. N a ławie, przy której leżało ciało, znaleziono k a r t kę p ap ieru z n ak reślo n y m i słow am i K O C H A M CIĘ. ŻYJ DALEJ. Tyle w iadom o n a pew no. Reszta - m o ty wy, p rzyczyny tra g e d ii to ta je m n i ca. - W iele w skazuje na to, że tłem dram atycznego zdarzenia m ógł być k o n flik t ro d z in n y i n ieszczęśliw a m iło ść chłopca - m ó w ił z a stę p c a k o m e n d an ta policji. S ebastian. Uczeń pierw szej klasy gim n azjum. Zawsze uśm iechnięty. L ubiany przez kolegów. We w torek dw óch z n ich - D arek i M ateusz m iało odnieść m u grę k o m p u te ro wą. N ie zdążyli. W ieczór sp ęd zili n a m iejscu tragedii. - N ie m ożem y uw ierzyć w to, co się stało... To szok. D zisiaj m ieliśm y się z nim zobaczyć. To b ył św ietny kum pel - m ów ią ła m iącym się głosem chłopcy. To nie jedyne ciepłe słowa o Sebastianie K. S ąsiedzi z p o b lisk ich dom ów n ie wiele m ów ią o ew entualnych p rz y czynach trag ed ii. N ie w iedzą, d la czego -le tn i c h ło p a k z a s trz e lił o jca, a p o te m p o p e łn ił s a m o b ó j stw o. To b yła n o rm a ln a ro d z in a, a p rzez to n ik t specjalnie się n ią nie interesow ał. W szyscy w okolicy znali A n d rze ja K. i jego pasję - m yślistw o. Ta p a sja ostatecznie go zgubiła, bo zginął od broni, k tó rą polow ał na zw ierzę ta. 9-letni m ężczyzna k ażd ą w olną chw ilę sp ęd zał w lesie. - N ie dam złego słowa p o w iedzieć na tę rodzi nę - zarz e k a się je d n a z sąsiadek. - To s tr a s z n e co się sta ło. B y li śm y z n im i bardzo blisko, o d w ie d z a liś m y się. M ó j m ą ż p o lo w a ł z A n d r z e je m. P o m a g a liśm y sobie w za jem n ie. Takiej ro d zin y n a leży d zisia j ze św iecą szukać. Ż ad n ych swar, k łó tn i. Z d ra d a? W ż a d n y m w y p a d k u. To b y ła k o c h a ją c a się r o d z in a. Z a A n d rz e je m o b s ta ją rów nież koledzy z koła łowieckiego. - A n d rze j nie żyje? - z n ie d o w ie rzan iem w głosie p y ta ł p rezes koła i przew odniczący. - To niem ożliw e i nieprawdopodobne. W ja k i sposób jego syn d o sta ł broń w sw oje ręce? Dlaczego była naładow ana?a ndrzej doskonale zn a ł p rzep isy i w iedział, że broni nie m ożna daw ać nikom u, że m u si b yć z a m k n ię ta w sejfie... R a ze m p o lo w a liśm y i nie w ierzę, aby trzym a ł ją naładow aną w domu. To n iem ożliw e. Jestem w to ta ln ym N A S., Pio t r Gr z e g o r z e k - Ku s to s z Muzeum w Ch r z a n o w ie uze um.chrzanow.pl szoku - m ów ią zaskoczeni in fo rm a cją o m orderstw ie. N ie w iadom o, dlaczego i w ja k i sposób S ebastian zdobył m yśliw ską b ro ń ojca. N ie w iadom o, dlaczego w y strzelił i to dwa razy. Nie w iad o m o, dlaczego n asto latek był ta k b a r dzo zdesperow any, aby zabić siebie - co z b ro n i m yśliw skiej jest praw ie n iem o żliw e. C h ło p a k p o ło ż y ł się n a ziem i, śc ią g n ą ł b u ta i za sp u st p o cią g n ą ł palcem u nogi. - Trzeba być w strasznej despe racji, ab y u m r z e ć ta k ą śm iercią. A to było dziecko jeszcze - k o m en to w a ł z d a rz e n ie m y śliw y z k o ła łow ieckiego. Jak u sta liła p o licja, p ra w d o p o dobną przyczyną tra g e d ii był k o n flik t pom ięd zy ojcem i synem. Jakie m ia ł p o d ło ż e - p o licja m ów ić nie chce. Jednak praw dopodobnie ch o dziło o dziewczynę, k tó ra m iała nie przypaść do g u stu rodzicom lub też nie odw zajem niała uczuć chłopaka. W ta k bezsensow ną śm ierć nie m oże u w ierzy ć te ż łow czy z k o ła. Z n ał S eb a stia n a d o sk o n ale. G dy o n im mówi, łam ie m u się głos. - Zaw sze mówiłem, że ten wiek je st najbardziej wrednym u dzieci. A le naprawdę nie wiem, o co mogło pójść. A n d rzej był za d o w o lo n y z syna. J e źd ził razem z nim na polowania, na dokarm ianie zw ierząt. Trudno m i o tym mówić. N ie wiem ja k mógł wejść w posiadanie broni. Przecież dostęp do niej mają tylko myśliwi. S ejf był przytw ierdzony do podłogi, do ściany. Poza tym broń była zam knięta w szafie. Naboje były w osobnej, zam ykanej przegrodzie... P y tan io m nie m a końca. Pit a w a l Ochotnicza Straż Pożarna Mysłowice & 2) Począwszy od lat. XX w. przeprowadzono w skali całego państwa reformy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rozporządzenie Rady Ministrów z 949 r. nakazywało rozwiązanie Związku Straży Pożarnych RP i powołanie w jego miejsce Komendy Głównej Straży Pożarnej podległej Ministrowi Administracji Publicznej. U tw o rz o n e z o s ta ły K o m en d y W ojewódzkie Straży Pożarnych, k tó rym podlegały Kom endy Powiatowe i Miejskie. Nowa organizacja ochrony przeciwpożarowej znalazła odzw ier ciedlenie w działalno ści straży pożar nej w M ysłowicach. Na w alnym ze bran iu 2 stycznia 92 r. uk o n sty tu ował się now y zarząd, noszący już n a zwę komendy. Z dniem maja 92 r. stanowisko Miejskiego K om endanta S tra ż y P o żarn y ch w M ysłow icach objął Piotr Gawroński. W ty m czasie biura Miejskiej Ko m endy Straży Pożarnej znajdow ały się w b u d y n k u prezydium (ratusz). m a ja 92 b iu ra p rz e n ie sio n e z o stały do po m ieszczeń OSP p rzy ul. S trażackiej. Tam też pow ołano do d ziałania Zawodow e Pogotow ie Pożarnicze, które w czasie akcji gaśni czych opierało się na sprzęcie należą cym do OSP. D oposażenie straży p o żarnej w nowoczesny sprzęt p o żarn i czy, w tym w pojazdy o dużych gaba- ' W O K O Ł Buki z Ostrej Góry I z n o w u je s te ś m y d o ś ć d a le k o od M ysłow ic, ale n ie aż tak. Tym razem proponuję przyjrzeć się oka załym bukom. Drzewa te występują także w M ysłowicach. Kilka z nich z o sta ło zaliczon ych w p oczet p o m ników przyrody. Tym n iem niej wszystkie one to chudziny w porów naniu z tym i, które z mysłowiczanką o g lą d a liśm y w rezerw acie O stra Góra p o m ięd zy M yślachow icam i a Psarami. Rezerwat i perła O biekt ten, położony n a w zgórzu cechującym się bardzo ostrą szczy tow ą kraw ędzią został uznany za re zerw at w 99 ro ku. W 2 ro k u napisałem o nim k ró tk ą rozpraw kę, sięgu. D rzewo to, jak pow szechnie w iadom o, w y ró żn ia się srebrzystoszarą k o rą. N a p o w ie rz c h n i p n ia w m iejscach po opadłych gałęziach pojaw iają się skierow ane w dół łuki, ta k jakby drzew o sm uciło się po ich stracie. Liście g a tu n k u są jajow ate, cało b rzeg ie, d e lik a tn ie ow łosione na obw odzie, lśniące. D rzew ostan O strej G óry składa się z drzew b ardzo starych o czar niawej, m ocno spękanej korze. Ich gałęzie są b ardzo pokręcone. Także p nie posiadają liczne guzow ate w y ro stk i. P rzy o d ro b in ie w y o b raźn i m ożna je uznać za drzew ne potw ory grające w n ie k tó ry c h film ach, nie tylko we W ładcy Pierścieni. O tacza je tłu m m ło d z ie ż y zró żn ico w an ej wiekow o - od k ilk u le tn ic h siewek N ajb ard ziej p o k rę c o n y b u k z O strej G óry p o n ie w aż b yłoby głupio p o m in ą ć go podczas w yznaczania Zielonych Pereł T rzebini. Było to w ażne tym b ardziej, że jest to jedyny tego ro d z a ju o b ie k t n a o b s z a rz e g m in y T rz eb in ia i p ó k i co jed en z trz e c h re z e rw a tó w p rz y ro d y w p o w iecie c h rz a n o w sk im. W łaściw y las jest nieduży, raptem 7,9 hektara. O stra szczytowa g rań pow stała tym spo sobem, że od p o łu d n ia w zgórze bu dują dolom ity, a od pó łnocy zwykłe w apienie. P onadto m a w ty m swój udział człowiek. G rań tu i ówdzie zo stała po d k reślo n a dzięki niew ielkim kam ieniołom om. po w ielo letn ie dryblasy. Tym n ie m n ie j d aje się w y czu ć is tn ie n ie sporej lu k i pokoleniow ej. Drzewa, które pokazuję na zdję ciach rosną przy w schodnim skraju p ołudniow ego stoku w zgórza n ie daleko ru in ta k zw anej ow czarni. Największe z nich z ledwością obej- Odrobina Karpat P rz e b u d o w a b u d yn k u p rzy ul. S tra ż a c k ie j n a p o trz e b y Z aw od ow ej S tra ż y P o ż a rn e j rytach, spowodowało ciasnotę w p o m ieszczeniach garażow ych, dlatego z chwilą przekształcenia się w 94 r. Z aw odow ego P o g otow ia P o ż a rn i czego w M iejską Z aw odow ą S traż P o żarn ą przy d zielo n o jej budy n ek ta k zwanej S okolni w ybudow any wcześniej, jako sala gim nastyczna dla gim nazjum. Straż zawodowa przejęła b u d y n ek po g en eraln y m rem o n cie w 98 r., zwalniając pom ieszczenia OSP. W ła d z e m ia sta p rz y d z ie liły fu n d u sze n a re m o n ty w w ysokości p ó ł m ilio n a zło ty ch. R em o n t b u d y n k u p o c ią g n ą ł za sobą p o trzeb ę przebudow y (ilustracja). Tym samym budynek utracił pierw otne założenia architektoniczne. O p u szczen ie p o m ieszczeń OSP przez straż zaw odow ą było rów nież k oniecznością w obec reak ty w o w a nego w g ru d n iu 96 r. w W arsza w ie Z w iązku O chotniczych S traży P ożarnych. W g ru d n iu 97 r. w y b ran o zarzą d OSP w M ysłow icach. Prezesem zo stał P io tr Bargiel, n a c z e ln ik ie m F ra n c isz e k S zu m ilas. OSP skupiała w ty m czasie 2 człon ków czynnych i 4 w spierających. R e fo rm y z w ią z a n e z o c h ro n ą przeciw pożarow ą w Polsce w latach. XX w. znalazły odzw ierciedlenie w ilości je d n o ste k zorganizow anej s tra ż y p o ż a rn e j w M y sło w ic a ch, do k tó ry c h n ależały : M iejska K o m e n d a S tr a ż y P o ż a r n y c h p r z y P rez y d iu m M iejskiej R ady N a ro dowej, Zaw odow e P ogotow ie p rzy OSP (od 94 r. Z aw odow a S traż P o ż a rn a ), O SP M y sło w ic e, OSP B rzezinka, OSP Janów M iejski, OSP Brzęczkowice. Da r iu s z Fa le c k i Karpaty, póki co znajdują się pod Zatorem, gdzieś tak około m pod pow ierzchnią ziemi. Tym nie mniej są doskonale w idoczne z p o łu d n io wej k raw ędzi rezerw atu. Poniew aż n a p ierw szy m p la n ie zn ajd u ją się zielone w zg ó rza M łoszow ej tu te j szy krajobraz jest łudząco podobny do Beskidu Małego. W ru n ie b u c z y n y z n a jd u ją się g a tu n k i typow e dla regla dolnego, w tym żywiec gruczołowaty. Jest spo ro przylaszczek pospolitych. Na brak sto rc z y k ó w z ro d z a ju k ru s z c z y k oraz buław nik. Bardzo niebezpiecz nym gatunkiem spotykanym w tym m iejscu jest pokrzyk wilcza jagoda. A skoro buczyna to pora na głównego bohatera tej opowieści. Niezwykłe buki Drzew o to fo rm alnie zw ane b u kiem zw yczajnym rośnie niem alże w całej E uropie. Przez Polskę p rz e biega w sc h o d n ia g ra n ic a jego za- N ajw ięk szy b uk z O strej G óry muje 2 osób i dlatego m ożna sobie zadać pytanie, czy inform acja jakoby najgrubszym z buków w Lasach Pań stw ow ych było drzew o z leśnictw a W anda w nadleśnictw ie Przyborów, które ma tylko 67 cm odwodu. Praw dopodobnie tak że uw ażane za naj starsze w Polsce drzewo z Sierakowa jest m niejsze od naszego okazu. Cóż bowiem znaczy średnica 26 cm przy 678 cm obw odu w 2 r. Starych buków jest m ało, bo p rze cież ich drew no m iało szerokie zna czenie gospodarcze. Oczywiście im bardziej osobnik był pokręcony, tym w iększe m ia ł szanse na przeżycie. O statecznie chodziło się te drzew a zbijać, gdy nie było za co pijać.

16 6 Co ty d z ie ń nr 6/979 9 września 2 roku In fo rm a to ry i o g ło s ze n ia MECHANIKA POJAZDOWA l l ł E 2 NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV I p S REMONTOWO-BUDOWLANE S LPG INNE USŁUGI FIRMA POGRZEBOWA p o r c A / Mysłowice idadoz ul. Mickiewicza 4a (wpodwórzu obokprosektorium) tel/fax (2) całą dobę --- Radny Rady Miasta Piotr Oślizło zaprasza na swoje dyżury w kancelarii Rady Miasta w poniedziałki w godzinach i w każdy poniedziałek w godz w Biurze P o s e l skim Posła Grzegorza Tobiszowskiego, ul. Grunwaldzka 22 USŁUGI T e le w izo ry - n ap raw a u klienta. Tel. 6 S9S Z/D/ Zarządzanie nieruchomościami - wspólnoty mieszkaniowe. Tel /D MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH KREMACJE, EKSHUMACJE Mysłowice ul. Towarowa 2/D Dom Pogrzebowy Radny Zbigniew A U G U STYN Elegancja w najniższych cenach zaprasza na dyżury w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz w lokalu Biura Posel»A skiego Posła G. Tobiszowskiego - róg Trum ny od 9 9 zł Usługa pogrzeb ow a od 9 9 zł r h łu n i łr u m n A Kl ^wuiaty na tru m n ę Memento Mori C akow ity koszt pogrzebu Grunwaldzkiej i Placu W olności, p. W iceprzew odniczący Rady Miasta Edw ard Lasok z ł 9 z ł + 7% VAT R ealizujem y kom kleksow ą usługę pogrzebu, M ysłowice, ul. Bytom ska tel/fa x , ca ło d o b o w y ww w.dom -m em ento.pl; krem ację, stypę ^ POGRZEBOWE W P.Ulfig M Y S Ł O W I C E ul. K a t o w i c k a 8 Gotówka bez bik-u - również z komornikiem. Tel /8 Jesteś na czarnej liście? U nas chwilówka od ręki. Kontakt: /8 Szybka pożyczka szkolna. Tel NIERUCHOMOŚCI 26/d GLOB. Przyjmiemy do sprzedaży domy, mieszkania i grunty, zgło szenia przyjmujemy w siedzibie firmy, Mysłowice ul. Mikołowska 4 lub telefonicznie pod nr tel Zapraszamy M-, m2, w kamienicy po remoncie, cena 8 zł oferuje do wynajmu GLOB. Tel Sprzedam mieszkanie własno ściowe w Świętochłowicach, powierzchnia 4, m2, bez pośredników, cena do uzgod nienia. Tel /D Sprzedam mieszkanie własno ściowe pow. 48 m2, centrum, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Tel /D Do wynajęcia lokal na działal ność handlową w Mysłowicach, pow. 98 m2. Tel NAUKA Język niemiecki, nauka, korepe tycje. Tel /D Język angielski, nauka, korepe tycje. Tel /D Język rosyjski, nauka, korepety cje. Tel /D Angielski - korepetycje, udziela nauczyciel. Tel Matematyka - korepetycje. Zrozumieć matematykę i mieć spokój. Tel M YSŁOWICE KRASOWY, zaprasza na swoje dyżury w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz w Biurze Poselskim Posła Grzego rza Tobiszowskiego i Senatora Bronisła wa Korfanetgo, ul. Grunwaldzka 22. ul. P l e b i s c y t o w a, M ię d z y n a r o d o w y t r a n s p o r t z m a r ły c h tel , tel. całodobow y Radny Rady Miasta M ysłowice Damian Sojka 9999 SKŁAD OPAŁOWY Zaprasza na sw oje dyżury: w każdy pierw szy w torek m iesiąca w Z S P nr, ul. M ikołowska 44 godz , oraz w dow olnym term inie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 28/8/ Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego. Tel CENTRUM R adny Rady M ias ta Jó zef Zajko w ski ACTARIUS - twoje biuro rachun kowe. Profesjonalne usługi księgowe, kadrowo - płacowe, doradztwo podatkowe. Dojazd do klienta. Tel Jesteśm y do Państw a usług 89 zaprasza na sw oje dyżury w środy w godz w kancelarii Rady M iasta, w pierw szy poniedzia łek m iesiąca w godzinach w siedzibie Rady Osiedla Brze zinka, ul. Chrzanowska 7 Przeprowadzki, usługi transpor towe, przewóz rzeczy, materia łów. Tel M- 4 m2 po remoncie, Mysło wice - Centrum, Ii piętro z windą, cena tys. zł oferuje do sprze daży GLOB. Tel DO WYNAJĘCIA LOKALE BIUROWE w budynku w M ysłow icach ul. W ojska Polskiego na II piętrze: pokój 9,7 m2, pomieszczenie (g ab in et+ se kreta ria t) 9,7 m2 na III piętrze: pokój 2,72 m2 Szczegółowe inform acje można uzyskać pod numerem telefonu: lub e-m ail: bm coig.katow ice.pl Jaworzno, ul. Wysoki Brzeg oferuje: - węgiel - luzem i workowany, - miały węglow e - luzem i workowane, - ekogroszek - luzem i workowany tel. 2/ ; S zko ła J ę zy k ó w O bcych W ie ż a B abel Z n a m i n a u k a ję z y k a to c z y s ta p rz y je m n o ś ć! M y s ło w ic e, ul. S o s n o w ie c k a 4 te l , h ttp ://w ie z a -b a b e l.p l/ II9II9 TATA indica przygo tuj się RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWI Vista CHanGES evgbything = wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych = oznaczenia identyfikacyjne pojazdów = ekspertyzy ruchu drogowego = opinie dla instytucji MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY na aniany Nowa Indica Vista powstała, aby spełnić wszystkie Twoje oczekiwania. Projektując ją w naszym Centrum Rozwojowym w Wielkiej Brytanii zwróciliśmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo wszystkich pasażerów, także najmłodszych członków Twojej rodziny. Tylna kanapa została wyposażona w system ISOFIX umożliwiający łatwy i natychmiastowy montaż fotelików. Wysoki poziom bezpieczeństwa to jednak dopiero początek. Dynamiczna linia i elegancki styl nadwozia wyróżnią Cię na drodze, a specjalnie wyprofilowane fotele i oferowana w każdej wersji klimatyzacja sprawią, że z przyjemnością będziesz pokonywać kolejne kilometry. Niezależnie od tego jak duże masz potrzeby, wszystkie niezbędne rzeczy możesz mieć pod ręką. Powiększone, przestronne wnętrze samochodu wyposażyliśmy w wiele praktycznych schowków. Model Indica Vista możesz wybrać z jednym z dwóch silników: oszczędnym, wysokoprężnym Quadrajet, oraz zaawansowanym technologicznie silnikiem benzynowym Safire,4 wyposażonym w zmienne fazy rozrządu. 4-4 Mysłowice, ul. Lompy 8 te l. 2 / , te l/fa x 2 / Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,9 do,9 / km. Emisja CO 2 w cyklu mieszanym od 29 do 9 g/km. Informacje na tem at złom owania pojazdów, przydatności d o odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym O lata ' KLIM A TYZ A C JA 2 4h A s s is ta n c e W S TAN DAR DZIE a u a a i- a - ie gw a ra n cji J T Internationally acclaimed Common Rail Diesel Engine World class CVCP Petrol Engine Mysłowice, ul. Armii Krajowej TATA MOTORS fa P F ) A P P - S e r w is A u to ry z o w a n y D e a le r i S e r w is s e r w is 4-6 Jaw orzno, ul. K atow icka 9b; tel. ( 2 ) 7 8; w w w.appserw is.pl O TATA Dealer sam ochodów marki I69/DI29I

17 C o ty d z ie ń nr 6/979 9 września 2 roku D z ie ln ic o w y k a le jd o s k o p 7 PIASEK RYMERA Czyżby bezpańskie? Już stoi prosto Kilka tygodni temu Wydaje się nieco dziwne, że od bez mała roku zaparkowanym za domami przy ulicach: Górniczej 2 i Robotniczej 2 (od strony zielonych nieużytków) błękitnoseledynowym citroenem Picasso nikt się interesuje. zauważyliśmy, że tablica na granicy miasta z Katowicami -Szopienicami jest przetrącona i wykrzywiona. Jeden z podpierających ją słupków wymagał naprawy. Tablica ma już nową podpórkę i nie chwieje się. BRZEZINKA W y g ląd a ja k b y był b e z p a ń sk i, ch o ć m a m y sło w ick ą re je stra c ję. S am o ch ó d stoi i stoi. T ru d n o sobie w yobrazić, żeby aż tyle m iesięcy nie był choć p rz e z chw ilę u ru c h a m ia ny. P rz e c h o d z ą c y ta m tę d y lu d z ie zad ają sobie p y tan ie: C zyje to auto i dlaczego w ra sta w ziem ię. Szkoda sam o ch o d u - m ów ią zain try g o w an i ty m faktem m ieszk ań cy p o b lisk ich domów. W ty m p rz y p a d k u ta ciekaw ość i tro sk liw o ść jest u zasad n io n a (KP) CENTRUM Przy Wojska Polskiego sypie się Jedna zkomunalnych kamienic przy ul. Wojska Polskiego zaczęła się sypać. Wewnątrz budynek wymaga remontu od piwnic, gdzie stoi cuchnąca warstwa nieczystości, po dziurawy dach, przez który mieszkańcom ostatniego piętra deszczówka leje się na głowy. Teraz również na elewacji ząb czasu wygryzł swój ślad - z zewnętrznej ściany odpadają tynk i cegły Nie świeci i szpeci Niedaleko TBS-u na ul. Reja stoi kilka ulicznych latarni. Niestety, mieszkańcy skarżą się, że żadna nie świeci. Jedna z nich jest zardzewiała i mocno przekrzywiona. - Po co nam tu one, skoro nie ma z nich żadnego pożytku? - zastanawiają się nasi czytelnicy CENTRUM PIASEK Ulubione przez śmieciarzy Z a k ą te k p rzy u l. Ś w ierczy n y, z a s k rzy żo w an iem z ul. O b rz e ż n ą P ó łn o c n ą w k ieru n k u S zo p ien ic ulubili s o b ie c i, k tó rz y nie lu b ią p ła cić z a w yw ó z ś m ie ci. Oni w o lą p o d rz u c a ć o d p a d k i - ja k k u k u łk a ja ja - k om u ś in n em u. T eraz n a cu d z e j g ło w ie s p o cz y w a o b o w ią z e k u p rz ą tn ię c ia t e g o r o s n ą c e g o z ty g o d n ia n a ty d z ie ń b a ła g a n u K O N K U R S Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na ciekawe lub śmieszne zdjęcie. Jeśli zauważyliście coś interesującego, prosimy o lub o dostarczenie odbitki do naszej redakcji (ul. Wojska Polskiego ). Dla najlepszych zdjęć przewidujemy atrakcyjne nagrody. Sponsorem je st p izzeria Gruby Benek w M ysłowicach, R ynek, tel , 4 2. Wisi na włosku Tabliczka informująca przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej Chopina ledwo trzyma się słupka. Jedno z dwóch mocowań, na których była zamontowana zniknęło. Jeśli to, które zostało nie wytrzyma, tablica może zlecieć komuś na głowę. ZAD ZW O Ń DO NAS s Problemy, z którym i nie wiesz, gdzie się zwrócić, uw agi na te m a t dzielnicy, w której mieszkasz. W idzisz coś, czego nie w id zą inni. Od p o n ied zia łk u do p iątku w g o d z P rzyje d zie m y na m iejsce! Dla nas każda sprawa jest ważna Wyślij

18 8 M a s z g ło s Co tyd zień nr 6/979 9 września 2 roku PRZYSZŁE RADNE SA TUŻ OBOK CIEBIE! Zn a s z je? Przekonaj je! Przecież to Twoja znajoma. Kobieta, z którą pracujesz, spędzasz wolny czas. Ktoś, kogo widujesz codziennie i wiesz, że potrafi wiele zdziałać. Może warto przekonać ją, aby kandydowała w wyborach samorządowych? Wybory samorządowe 2. Znasz ją? Przekonaj ją! Chcesz ją przekonać, aby została radną? A może sama chcesz nią zostać? Czytaj i dyskutuj na i W ybory samorządowe 2 masz głos l^ \ masz wybór w w w.m aszg los.pl Trust fot Civil Sodety I in Central and Eastem Europę

19 C o ty d z ie ń nr 6/979 9 września 2 roku S p o rt WYNIKI I TABELE PIŁKA NOŻNA - liga okręgowa Wszyscy strzelili po dwa Sześć goli w trzech meczach, dwa zwycięstwa i jedna porażka - to dorobek naszych drużyn w ostatniej kolejce ligi okręgowej. Z dołka wychodzą Pogoń i Stal, ciężki początek sezonu ma kosztowska Unia, która wciąż jest bez zwycięstwa. W GKSII Katowice R S - Stal Chełm Ślski :2 Bramki: Krasiński, M uszalik Po chwilowym spadku form y Stal odzyskuje wigor. W starciu z rezer w am i GKS-u nasza ekipa była w y raźnie lepsza. Jedynie w pierwszych 2 m inutach gospodarze nieco zagro zili bram ce Stali, jednak to i tak nasza dru ży n a zdobyła gola. W 7. m inucie na strzał z dystansu zdecydow ał się K r a s iń sk i, a p iłk a po ry k o sz e c ie w padła obok bezradnego bram karza G iek sy. Po z m ia n ie stro n n a d a l atakow ali p o d o p ieczn i K rzysztofa W itka. Premierowe trafienie dla Stali zaliczył Artur M uszalik, któ ry ład nie w ykończył akcję jeden na jeden z bram karzem Katowic. W p o p rz e d n im s e z o n ie U nia w a lcz y ła z P iask iem o k ażd y m e tr b oisk a Unia Kosztowy Leśnik Kobiór 2:4 Bramki: Syćko 2 K osztow ska U nia nie p o tra fi o d n aleźć swojego ry tm u gry. W o stat n im m eczu n asi p iłk a rz e choć g ra li am b itn ie, to je d n a k byli w y ra źn ie słabsi o d ry w ala z K obióra. W m e czu n ie b ra k o w a ło o s try c h stra ć i n aw et k o n tro w e rs ji, je d n a k n ie z m ie n ia to fa k tu, że U n ici w d a l szym cią g u są b ez zw ycięstw a.!?! Znicz Jankowice fłrfc,. - Pogoń Im ielin :2 JfjfĘ Bramki: D. Cisoń, Ptaszek Pogoń po słabym początku zaliczy ła dwie wygrane i wydostała się ze stre fy spadkowej. Jak na razie odmłodzona PIŁKA NOŻNA Turniej piłkarski o puchar Ruchu Autonomii Śląska Ślunski szpil U cz e stn icy tu rn ieju o p u ch a r Ruchu A u to n o m ii Ś ląsk a Sobotnie przedpołudnie na boisku w Kosztowach minęło pod znakiem rywalizacji Ślązaków. Członkowie Ruchu Autonomii Śląska zmierzyli się ze sobą podczas IV Turnieju Miast Śląskich o Puchar RAŚ. Zwyciężyli tradycyjnie" mysłowiczanie. T u rniej tego ty p u służy przed e w sz y stk im in te g ra c ji śro d o w isk a RAŚ oraz osób zw iązanych z G ó r nym Śląskiem. Podczas ostatniego sp o tk ania na boisku U nii Kosztowy zam eld ow ało się osiem zespołów : przedstaw iciele RAŚ z Mysłowic, Ka- towic, Chorzow a i Rudy Śląskiej oraz zespoły z Lędzin, O ldboys Im ielin, Bonito M urcki oraz Kosztowy. Po zaciętej ry w alizacji w y g rała ekipa gospodarzy pokonując w finale zespół Kosztów :2. Trzecie miejsce zajęli im ie liń sc y w e te ra n i, k tó rz y w y g ra li z RAŚ C h o rzó w 4:2. N a j lepszym zaw odnikiem im prezy w y brano b ram k arza Kosztów M ichała B an asik a, najlepszym g olkiperem został gracz RAŚ Mysłowice Janusz H ołu j, a ty tu ł najlepszego snajpera z 2 g o la m i z d o b y ł A dam B o żek (RAŚ Mysłowice). Po t u r n i e j u w p ik n ik o w e j a t m o sferze w ięk szo ść u c z e stn ik ó w tu r n ie ju o b ejrz a ła w sp ó ln ie m ecz li g i o k rę g o w e j U n ia K o s z to w y - L eśnik K obiór. (mk) i odśw ieżona ekipa Jacka Stęchłego nie w um ie do końca wykorzystać swo ich atutów, jednak z każdym meczem ich gra wygląda lepiej. Na beniam inka z Jankowi wystarczyły trafienie m ło dego D am iana C isonia i dośw iad czonego Ptaszka p od koniec meczu. Na plus na pew no zasługuje obrona, która w ostatnich pojedynkach popeł nia coraz mniej błędów. (mk) PIŁKA NOŻNA - IV liga Slavia Ruda Śląska - Górnik Wesoła :2 Nie spuszczają z tonu Tak dobrego startu drużyna z Wesołej jeszcze w czwartej lidze nie miała. Po pięciu kolejkach z kompletem punktów piłkarze Radosława Gabigi przewodzą ligowej tabeli. Ostatnimi na rozkładzie Górnika są piłkarze rudzkiej Slavii. I P o cz ąte k se zo n u zd aje się p o tw ie rd z a ć w y p o w ie d z i z a w o d n i ków i tre n e ra o ty m, że n a W esołej b u duje się ekipę nap raw d ę m ocną. Jeszcze n ig d y w czw artej lid ze nie m ieliśm y ta k m ocnego s ta rtu, lecz je śli sp o jrzeć n a sta ty sty k i to k o niec sezonu n iekoniecznie m usi być d la G ó rn ik a w esoły. W ciąg u o sta t n ich trz e c h lat ledw ie jed n ej V ictorii C zęstochow a u d ało się aw an so w ać do trzeciej ligi, gdy po p ięciu k o le jk a c h p r o w a d z iła w ta b e li. W arto je d n a k zaznaczyć, że w ty m okresie n ik t nie m ia ł ta k dobrego s ta rtu, ja k w ty m sezonie G ó rn ik. W esoła nie je st też ew enem entem czw artoligow ym, a na m apie Polski w id n ieje k ilk an a ście klubów, k tó re na ty m poziom ie zaliczyły sta rt p o 9 dobny G órnikow i. N iem niej na tym etapie ro zg ry w ek n asi p iłk a rz e w y dają się być głów nym i k an d y d atam i do aw ansu. S o b o tn ie sp o tk a n ie p o za p ie rw sz y m k w a d r a n s e m p rz e b ie g a ło p o d d y k ta n d o G ó rn ik a. N erw ow y p o cz ą tek w naszy ch szeregach sta ra li się w y k o rzy stać zm otyw ow ani g o s p o d a r z e, ale c z u jn a p o sta w a d efen sy w y ze S ła w ik iem n a czele p o z w o liła G ó rn ik o w i z a c h o w a ć czyste konto. W y n ik otw orzył w 9. m in u c ie K arpow icz p ew nie w y k o rz y stu jąc rz u t k a rn y p o d y k to w an y po fau lu n a S tru siu. Jeszcze p rz e d p rz e rw ą czołow y sn ajp er W esołej u sta lił w y n ik m eczu w ykańczając d obre p o d a n ie N ow ak a. Po zm ianie stron W esoła przew a żała, ale dobra postaw a b ram karza Slavii u c h ro n iła g o spodarzy p rzed wyższą porażką. Dzięki tej w ygranej G ó rn ik prow adzi w lidze bez straty p u n k tu i gola mając nad drugą w ta beli Szczakowianką już cztery punkty przew agi. Do końca sezonu jeszcze 2 spotkań. (mk) Slavia Ruda Śląska Górnik W esoła :2 (:2) B ram ki: Karpowicz 2 W e so ła: Sławik - Czapla (8. Pysno), Żmuda, Wujec, Tuleja - Wiklak, Gadaj (7. Gola), Karpowicz (88. Kachnic) - Nowak, Strumień (8. Oleś), Struś SIATKÓWKA ZAPROSZENIE W NAJBLIŻSZY WEEKEND W MYSŁOWICKIEJ HALI PRZY ULICY BONCZYKA ODBĘDZIE SIĘ MŁODZIEŻOWY TURNIEj SIATKARSKI VII MEMORIAŁ STANISŁAWA PADLEWSKIEGO". W zawodach weźmie udział 8 zespołów z roczników 992 i młodsze. W stawce zobaczymy trzy zespoły klubu Silesia Volley, w składzie któ rych większość stanowią wychowanki mysłowickiego MOSiR.Tum iej roz pocznie się w sobotę, września o godz.., a zakończy 2 września około godziny.. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców siat kówki na te zawody. Wstęp wolny. IV liga, grupa I Kolejka, 4- sierpnia Skra Częstochowa - Unia Rędziny; Slavia Ruda Śląska -2 Górnik Wesoła; Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - Victo ria Jaworzno; Przyszłość Ciochowice - LKS Kamienica Polska; KS Częstochowa - Olimpia Truskolasy; Zieloni Żarki -2 Wyzwolenie Chorzów; Szczakowianka Jaworzno - Czarni Sosnowiec; Górnik 9 Mysłowice 2- Sarmacja Będzin Wesoła 8-2 Szczakowianka 8- Zagłębiak -2 4 Wyzwolenie 9 - Skra Sarmacja Olimpia Czarni Unia 7 9- KS Częstochowa 6 8- LKS Zieloni Górnik Victoria - Slavia 2-6 Przyszłość Liga okręgow a, grupa Kolejka, 4- sierpnia Krupiński Suszec 4-2 Tempo Paniówki; GKS II Katowice -2 Stal Chełm Śląski; LKS Bełk - LKS Łąka; Znicz Jankowice -2 Pogoń Imielin; MKS Lędziny - Czarni Piasek; Unia Kosztowy 2-4 Leśnik Kobiór; Unia Bieruń Stary - Concordia Knurów; Iskra Pszczyna - Sokół Wola Krupiński 6-2 Iskra 6- Leśnik Sokół -4 Concordia 6-6 Stal LKS Bełk MKS Lędziny LKS Łąka Unia Bieruń 6-9 Pogoń GKS II 8- Czarni -6 4 Kosztowy 2 4- Znicz -6 6 Tempo 6-2 K lasa A, Katow ice Kolejka, 4- sierpnia AKS II Mikołów 4- Lechia 6 Mysłowice; Ko lejarz 24 Katowice 6- Pogoń Nowy Bytom; Rozwój II Katowice - Jastrząb Bielszowice; Orzeł Mokre 6-.FC Katowice (2); Naprzód Lipiny - Sparta Katowice Strażak; Mikołów -2 MKS II Siemianowice Śląskie Kolejarz 6-2 Orzeł 6- Strażak -2 4 AKS 4- Rozwój - Naprzód - Sparta - Jastrząb - 9. FC -6 MKS 2- Lechia -4 2 Pogoń -6 Klasa B, Katow ice Kolejka, 4- sierpnia Pogoń II Nowy Bytom -2 UKS Szopienice; Urania II Ruda Śląska 4- Podlesianka II Kato wice; Pogoń II Imielin - Kamionka Mikołów; Sparta II Katowice - Slavia II Ruda Śląska; Hetman 22 Katowice 2-Wawel II Wirek Urania 4-2 Imielin - Hetman 2- UKS 2- Slavia - 6 Spar ta - 7 Nowy Bytom -2 7 Wawel -2 9 Podlesianka -4 Kamionka - Klasa B, Tychy Kolejka, 22-2 sierp nia Stal II Chełm Śląski - Czapla Kryry; GTS II Bojszowy - KS Warszowice (wo); Josieniec Radostowice -2 LKS Wisła Wielka; LKS Krzyżowice 4-7 LKS Czarków; LKS Miedźna 6- LKS Woszczyce; Polonia Międzyrzecze 7- Piast Pawłowice Śląskie Kolejka 2, sierpnia Czapla Kryry - Piast Pawłowice Śląskie; LKS Woszczyce - Polonia Międzyrze cze; LKS Czarków 2- LKS Miedźna; LKS Wisła Wielka - LKS Krzyżowice; KS Warszowice -4 Josieniec Radostowice; Stal II Chełm Śląski - GTS II Bojszowy Kolejka, 4- sierpnia GTS II Bojszowy - Czapla Kryry; Josie niec Radostowice 2- Stal II Chełm Śląski; LKS Krzyżowice 2-4 KS Warszowice; LKS Miedźna - LKS Wisła Wielka; Polonia Międzyrzecze -2 LKS Czarków; Piast Pawłowice Śląskie -4 LKS Woszczyce Wisła Czarków 9-6 GTS Polonia 6-4 Josieniec Miedźna 7-7 KS Warszowice -9 8 Piast Stal Czapla 2-4 Krzyżowice Woszczyce -4

20 2G Co ty d z ie ń nr 6/979 9 września 2 roku S p o rt PIŁKA NOŻNA - IV liga SIATKÓWKA Towarzyski turniej siatkarek w Mysłowicach Górnik G9 Mysłowice - Sarmacja Będzin 2: Przełamanie Kociny Pierwszy test Po czterech kolejnych porażkach wreszcie na Kocinie zapanowała radość. W sobotnie popołudnie Górnik 9 pokonał po emocjonującym spotkaniu Sarmację Będzin 2:. Znaczenia temu zwycięstwu nadaje fakt, że obydwa zespoły dzieliło przed tym spotkaniem aż miejsc. M y słow iczanie jeszcze ty d zień tem u zebrali ogrom ne lan ie od U nii Rędziny. M ało k to w ów czas daw ał nadzieję na popraw ę tego stan u rz e czy, je d n a k ż e w y n ik i nie oddaw ały w całości g ry zesp o łu T om asza W o laka. Dwa ty g o d n ie tem u p isaliśm y otw arcie. Jednak przy potencjale jaki mają m łodzi zaw odnicy Kociny m ożem y być spokojni o utrzym anie, a w przy szłości m ieć nadzieję na coś więcej. Dużo pracy, aby tak się stało, czeka przed duetem trenerskim Sobczak W olak. O ni też się uczą. W sobotę ci m łodzi piłkarze nie dość, że w yszli ze strefy spadkowej to ta k n a p ra w d ę po ra z p ie rw sz y pokonali swoje słabości. Zagrali m ą drze, k o n sek w en tn ie i nadzw yczaj spokojnie. O ni nie m usieli w ygrać i ściąg nięcie z n ich tej p resji dało im sw obodę d z ia ła n ia n a boisk u. W p rzeciw ieństw ie do ryw ali, k tó rych ciśnienie rozsadzało od środka, bo oni m usieli wygrać. S p o tk a n ie było n iezw y k le c ie kawe, akcji nie brakow ało p o d je d n ą i d ru g ą b ra m k ą. S k u teczn iejsi okazali się gospodarze. Pierw szego M otorem n apęd ow ym akcji Kociny był ja k zaw sze M ichał Rak (przy piłce) gola strzelił k ap itan K ociny Tomasz Grzybek w ykańczając efektow nym strz a łe m d o śro d k o w an ie z praw ej strony. D ru g i gol dla g o sp o d a rz y był niezw ykłej urody. Z 2 m etrów potężn ie h u k n ą ł O szek, a do odbitej od p o p rz e c z k i p iłk i d o p a d ł Ejdys i efek to w n y m w olejem p o sła ł futbolów kę do siatki. O d tego m o m e n tu zro b iło się nerw ow o zw łaszcza w szeregach gości. W konsekw encji sęd zia nie raz sięgał p o k a rto n ik, jed n ak to nie w płynęło już na w ynik m eczu. K ocina zasłu żen ie w ygrała swój pierw szy, lecz n a p ew n o nie o statn i, m ecz w sezonie. (mk) G órnik 9 M ysłowice S arm acja Będzin 2: (:) Bram ki: Grzybek, Ejdys Górnik 9 : Bogacki - Kies, Wolak, Kępa, Dubaniewicz - Rak (7.Ko walski), Oszek, Kasprzyk (6.Ejdys), Grzybek - Leszczyński (9.Kurtok), Humski (46.Kocór) Z aw od n icy i za w o d n iczk i dw óch m ysłowickich klubów MOSiR i KTS w alczyli w m in ion y w eekend pod czas p ierw szy ch W o jew ó d zk ich Turniejów Kwalifikacyjnych. Sezon rozpoczęli dobrze. To był bardzo obfity weekend dla ten isistów z naszego regionu. Przy stołach rywalizowali seniorzy, ju n io rzy oraz kadeci. W najbliższy weekend po raz pierw szy będą ryw alizow ali ju n io rzy oraz zaczną się rozgryw ki ligowe. Sezon tenisa stołowego będzie m ożna uznać za otwarty. Seniorzy i kadeci walczyli czwar tego w rześnia w Łaziskach Górnych. W najstarszej kategorii wiekowej My słowice reprezentowały dwie zawod niczki KTS. Julia Knap po dobrej grze uplasowała się na siódmej pozycji, n a tom iast Klaudia Baran po pechowym losowaniu i grze z jedną z najlepszych zawodniczek na Śląsku została sklasy fikowana w przedziale 2-2. Z nacznie lepiej m ysłow iczanom poszło w kadetach. Sporym sukcesem może pochwalić się Aleksandra Woj ciechowska (KTS), która wygrała turniej kadetek. Wśród chłopców bardzo dobrze grali Sebastian Baran i Jan Urbańczyk (MOSiR). Sebastian, który jeszcze jest młodzikiem był o włos od finału roz grywek. Najważniejsze, że wszyscy nasi tenisiści uzyskali awans do kolejnego etapu rozgrywek (półfinał Ogólnopol skiego Turnieju Kwalifikacyjnego). W niedzielę, również w Łaziskach Górnych, spotkali się juniorzy i juniorki. W śród dziewcząt najwyższą lokatę zaję ła Julia Knap ( miejsce) i awansowała do półfinałów OTK. O ogromnym pe chu może mówić zawodniczka MOSiR Patrycja Wiechuła. Nasza tenisistka tra fiła w ćwierćfinale na czołową juniorkę Śląska i po pięciosetowym epickim poje dynku musiała uznać wyższość rywalki. Ola W ojciechowska i K laudia Baran (KTS) uplasowały się na miejscach 9-2. W śród chłopców sporym zasko czen iem o k a z a ł się d o b ry w y stęp Szym ona Surowca. Z aw odnik M OSiR Mysłowice zajął czw arte miejsce i tym sam ym awansował dalej. Po pierwszym występie tenisistów w sezonie 2/2 możemy być pew ni, że pom im o problemów trawiących tą dyscyplinę nie tylko w naszym mie ście, nasi zawodnicy dalej będą godnie i ambitnie reprezentowali Mysłowice na ogólnopolskiej arenie. (mk) end będziemy mieli okazję zobaczyć najpierw prezentację nowego zespołu, a później oceny na tle ligowych rywali. Wszystko to za sprawą turnieju siat karskiego z udziałem zespołów PLKS Pszczyna, Eliteski Skawa AZS UEK Kraków, AZS KSZO Ostrowiec Św. oraz oczywiście Silesia Volley. (mk) Wyniki tu rn ieju w M ysłow icach G rupa A Silesia Volley I - UKS Sokół 4 KU AZS UŚ Pro w ellness Katow ice : SMS PZPS II Sosnowiec - Silesia Volley I : UKS Sokół 4 KU AZS UŚ Prow ellness Katowice - SMS PZPS II Sosnowiec : Grupa B Silesia Volley II - MCKiS Jaw orzno : MCKiS Jaworzno - TS W isła AGH K raków : TS W isła AGH Kraków - Silesia Volley II : M ecz o m iejsce SMS PZPS II Sosnowiec - MCKiS Jaw orzno :2 M ecz o m iejsce Silesia V olley II - UKS Sokół 4 KU AZS UŚ Prowellness Ka tow ice 2: Finał Silesia Volley I - TS W isła AGH Kraków :. Silesia Volley I 2. TS Wisła AGH Kraków. UKS Sokół 4 KU AZS UŚ Powellness Katowice 4. Silesia Volley II. SMS PZPS II Sosnowiec 6. MCKiS Jaworzno 6. MVP - Magdalena Olszówka (Silesia Volley) SZACHY MYSŁOWICZANKA ANNA ROLKA WRAZ Z DRUŻYNĄ CHTS SDK CHORZÓW ZAJĘŁA PIERWSZE MIEJSCE W EUROREGIONALNEJ MŁODZIEŻOWEJ LIDZE SZACHOWEJ. Jest to silnie obsadzony turniej, w którym udział biorą zespoły z trzech krajów: Polski, Słowacji i Czech. W sumie w zawodach pierwszej ligi wzięło udział siedem ekip. PIŁKA NOŻNA TENIS STOŁOWY Pierwsze pozytywy Premierowy występ przed mysłowicką publicznością zaliczyły siatkarki Silesia Volley. Podczas rozgrywane go w weekend turnieju na parkiecie obejrzeliśm y obydw ie szóstki ślą skiego klubu. L epsza ok azała się ekipa pierwszoligowa, która wygrała całe zawody. Przebudow ana i połączona z cho rzowskim Sokołem ekipa zagrała w My słowicach po raz pierwszy w nowym sezonie i kolejny raz na naszym parkiecie pojawi się najprawdopodobniej w 2 roku. Przynajmniej jeśli chodzi o pierw szą drużynę, ponieważ grające piętro niżej podopieczne Rafała Kalinowskie go mecze pierwszej rundy rozgrywać będą właśnie w naszej hali. Okazją do prezentacji um iejętno ści obydwu zespołów był tow arzyski tu rn iej zorganizow any w M ysłow i cach. Przyjechało na niego osiem ze społów, z czego jedynie Silesia Volley I to dru ży n a w ystępująca w pierwszej lidze. Nic więc dziw nego, że nasze siatkarki gładko w ygrały cały turniej tracąc w nim tylko jednego seta. Wiele więcej emocji towarzyszyło zmaganiom drugiej drużyny śląskiego klubu. Zapewnił je przede wszystkim mecz o trzecie miejsce, w którym Sile sia Volley II zmierzyła się z akademiczk am i z Katowic. Lepsze okazały się siatkarki ze stolicy Śląska wygrywając po zaciętym pięciosetowym boju. Weekendowe zmagania były wstę pem do p rez e n ta cji now ego k lu b u na śląskiej ziemi. W najbliższy week- Kalendarium kibica IV liga Czarni Sosnowiec <am -Górnik 9 Mysłowice, ^ sobota godz. 7. Mysłowiczanie po odniesieniu pierwszego zwycięstwa w lidze będą chcieli pójść za ciosem. Teraz jednak nie będą na pewno zlekceważeni przez rywala, który u siebie odniósł komplet zwycięstw. W tym meczu Czarni są murowanym faworytem. Nasz typ: - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza, sobota godz. 7. Każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy będzie niespodzianką. Mimo że rywal zajmuje trzecie miejsce w lidze, to budowany jest z myślą o przyszłości w oparciu o młodych graczy. Wesoła powinna wygrać ten mecz doświadczeniem, bo Zagłębiak to zespół, który jednocześnie strzelił i stracił najwięcej goli w lidze. Nasz typ: ną p ulę, bo w k o ń cu gdzieś trzeb a wygrać. W yniknie z tego najpraw do podobniej rem is, ta k jak to w p rze szłości bywało. Nasz typ: X Liga okręgowa Pogoń Imielin - MKS Lędziny, sobota godz. 7. Stal Chełm Śląski - LKS Bełk, sobota godz. 7.GG Derbowy pojedynek z długą historią i wieloma podtekstami. Tutaj każdy wynik jest możliwy, jednak przewaga własnego boiska każe stawiać na Pogoń. Tym bardziej, że Lędziny grają w kratkę, a już w zupełności nie radzą sobie na wyjazdach. Nasz typ: X Czarni Piasek - Unia Kosztowy, niedziela godz. 7. ia Kosrrowv I Pojedynek sąsiadów w tabeli i ze społów, które jeszcze w tym sezonie nie zaznały sm aku wygranej. Na pew no więc i jedni, i drudzy zagrają o peł Gospodarze dysponują silniejszym składem, lepszym zapleczem i większymi ambicjami. Z wygraną nie powinno być kłopotu, tym bardziej jeśli Stal chce wrócić do gry o czołówkę tabeli. Bełk jednak lubi zaskakiwać o czym przekonali się w pobliskim Imielinie. Nasz typ: 2 Tenis stołowy I liga kobiet KKTS Krosno - KTS Mysłowice, sobota godz. 8.

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym również autyzmem/ na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych 'KO Mazowiecki Kurator Oświaty AL Jerozolimskie 32, 00-024 KPU.5532.2.34.2017.MF Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Nazwa szkoły Zespól

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

www.dzielnica24.pl ZAWODZIE Światowy Dzień Książki Kupony Dla Mieszkańców Katowice Jazzart Festival nr 5 (114) / Kwiecień 2013 Katowice

www.dzielnica24.pl ZAWODZIE Światowy Dzień Książki Kupony Dla Mieszkańców Katowice Jazzart Festival nr 5 (114) / Kwiecień 2013 Katowice ZAWODZIE nr 5 (114) / Kwiecień 2013 Katowice EGZAMPLARZ BEZPŁATNY ISSN: 2084-77423 Światowy Dzień Książki Kupony Dla Mieszkańców Katowice Jazzart Festival 4 5 8 reklamy 2 Komenda Miejska Policji tel. 997

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA WYDATKI EDUKACJA 115 746 675,47 42% WYDATKI 115 746 675,47 WYDATKI EDUKACJA Wynagrodzenia 88 223 091,69 Inwestycje 3 700 584,23 Bieżące utrzymanie 23 822 999,55 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2014 r.

Projekt budŝetu na 2014 r. 295 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 5.813.281 750 Administracja publiczna 5.743.065 75011 Urzędy wojewódzkie 5.655.065 2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane wydatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansow ych szkoły

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansow ych szkoły Szkoła Podstawou. 0 >lr / im. J a n a K ochanow skiego 20-433 Lublin,ul. Mickiewicza 24 te!. (081)744-03-22 NIP 946-18-16-709 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 10 /2 0 1 3 z dnia 2-04-2013r. Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

Klub Radnych WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC

Klub Radnych WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC Klub Radnych MYSŁOWIC WYKAZ WNIOSKÓW RAD DZIELNIC, RADNYCH, MIESZKAŃCÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK B 9 Mysłowice, 11 września 2015 r. Lp. Wnioskodawca Treść wniosku Ujęto / nie ujęto w projekcie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E BADANE OBSZARY ZAKRES BADANEJ U M IE JĘ T N O Ś C I NR ZADANIA TEMATYKA Z A D A Ń CO OCENIANO W ZADANIACH

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW DO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW DO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW DO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 1 UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 34 400 NOWY TARG

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina Rzeczniów 27-353 Rzeczniów 1 tel. 048-6167024 fax: 048-6167310 Rzeczniów, 8.10.2011 r. tel: 48 6167072 fax: 48 6167072 email: pgrzecz@wp.pl Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2011 dotyczące zakupu usług

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017 Budżet Miasta Gdańska na rok 7 Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 7 z (be li) cie y z uc na Budżet 6-7 (w mln zł) DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (w mln zł) Przewidywane Projekt

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo