Zabezpieczenie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeostwa Aneks do KRAJOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2012 Zabezpieczenie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie 8 czerwca 1 lipca 2012 roku

2 SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. Zarządzanie Turniejem UEFA EURO 2012 a sytuacje kryzysowe 1) zarządzanie Turniejem 2) obszary reagowania kryzysowego podczas UEFA EURO ) główne zadania RCB w czasie Turnieju 4) reakcja na zagrożenia II. Główne obszary Turnieju 1) kalendarz rozgrywek dwierdfinałowych 2) rozgrywki w fazach grupowych 3) punkty krytyczne stadiony 4) punkty krytyczne strefy kibiców 5) punkty krytyczne centra pobytowe i transferowe reprezentacji narodowych 6) punkty krytyczne miejsca pobytu przedstawicieli UEFA 7) punkty krytyczne Międzynarodowe Centrum Nadawcze (IBC) III. Zabezpieczenie medyczne Turnieju 25 IV. Infrastruktura komunikacyjna Turnieju 1) lotniska 2) transport lądowy V. Zagrożenia dla bezpieczeostwa UEFA EURO ) obszary ryzyka 2) siatka bezpieczeostwa 3) zestawienie modułów zadaniowych 4) główne zadania organów administracji publicznej realizowane w sytuacjach kryzysowych wyszczególnionych w siatce bezpieczeostwa VI. Koordynacja działao i wymiana informacji podczas Turnieju 1) poziom krajowy 2) poziom MSW-MAiC 3) poziom wojewódzki i miasta-gospodarza 4) wymiana informacji, współdziałanie i raportowanie Załączniki aneksy funkcjonalne: 1) Minister Gospodarki 2) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3) Minister Obrony Narodowej (plan udziału SZ RP w zabezpieczeniu UEFA EURO 2012) 4) Minister Zdrowia 5) Prezes Paostwowej Agencji Atomistyki 6) Wojewoda Dolnośląski 7) Wojewoda Lubelski 8) Wojewoda Mazowiecki 9) Wojewoda Podkarpacki 10) Wojewoda Pomorski 11) Wojewoda Wielkopolski 57 2

3 WSTĘP Finał Mistrzostw Europy w piłce nożnej odbędzie się w Polsce i na Ukrainie między 8 czerwca a 1 lipca 2012 roku. W walce o tytuł mistrza Europy rozegranych zostanie 31 spotkao. Odbędą się one na ośmiu stadionach, czterech w Polsce Gdaosk, Poznao, Warszawa, Wrocław i czterech na Ukrainie Donieck, Lwów, Charków i Kijów. Mecz otwarcia odbędzie się 8 czerwca w Warszawie, a finał 1 lipca w Kijowie. Wszystkie spotkania będą transmitowane na żywo do ponad dwustu krajów świata. Zarządzanie przebiegiem imprezy będzie zgodne ze Zintegrowanym Planem Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb administracji publicznej podczas Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce. Na szczeblu krajowym działania te będzie koordynował Minister Sportu i Turystyki, kierujący Krajowym Komitetem do Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Monitorowanie przebiegu zabezpieczenia zapewni Krajowy Sztab Operacyjny. Poszczególne organy, inspekcje i służby będą realizowad zadania zgodnie z własnymi planami operacyjnymi. Na terenie miast-gospodarzy zostaną utworzone zintegrowane sztaby miejsko-wojewódzkie, zapewniające obieg informacji i współdziałanie prezydenta miasta-gospodarza i wojewody oraz zespolonych służb i inspekcji. Działania na rzecz bezpiecznego przebiegu rozgrywek będą w szczególności realizowane w odniesieniu do następujących obszarów turniejowych: stadion i otoczenie, oficjalna strefa kibica i strefa publicznego oglądania meczów, centrum pobytowo-treningowe, hotele transferowe drużyn i hotele VIP, przemieszczanie kibiców (drogowe, kolejowe, lotnicze), granica paostwa. Turniej Finałowy UEFA EURO 2012 nie jest sytuacją kryzysową, lecz szczególne okoliczności towarzyszące tej imprezie powodują z jednej strony potencjalnie duże ryzyko wystąpienia zagrożeo wynikających z przebiegu samych rozgrywek, z drugiej natomiast, nie można wykluczyd zaistnienia zdarzeo poza obszarem Turnieju, ale mogących mied wpływ na jego bezpieczny przebieg. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych właściwe organy administracji publicznej, służby, inspekcje i straże reagują zgodnie z procedurami przyjętymi w: operacyjnych planach zabezpieczenia Turnieju (wszystkie instytucje bezpośrednio zaangażowane w obsługę UEFA EURO 2012), planach zarządzania kryzysowego i aneksach do tych planów (sporządzonych w formie modułów zadaniowych): Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Pomorski, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Podkarpacki i Wojewoda Lubelski Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Minister Gospodarki, Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Prezes Paostwowej Agencji Atomistyki, planach zarządzania kryzysowego (pozostałe organy administracji publicznej zobowiązane do dysponowania tymi planami), Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego i niniejszym Aneksem. Rozwiązania przyjęte w Aneksie do KPZK nie są odrębne od ogólnie przyjętych reguł zarządzania kryzysowego i procedur zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, zaakceptowanego przez Radę Ministrów 6 marca br. Aneks stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie ogólnych procedur, poprzez ich ukierunkowanie na zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w jednym z obszarów Turnieju Finałowego UEFA EURO

4 I. ZARZĄDZANIE TURNIEJEM UEFA EURO 2012 A SYTUACJE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE TURNIEJEM UEFA EURO 2012 Zgodnie z zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zadanie bieżącej koordynacji działao organów, inspekcji i służb administracji rządowej oraz współdziałania z organami i służbami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami podczas Turnieju będzie realizował Krajowy Sztab Operacyjny, kierowany przez Ministra Sportu i Turystyki. W pracach Sztabu będą uczestniczyd m.in. Ministrowie: Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Zdrowia, którzy mają uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, zaangażowani w działania związane z zabezpieczeniem Turnieju, swoje zadania będą realizowad przy pomocy całodobowo funkcjonujących centrów zarządzania kryzysowego (lub punktów kontaktowych, powoływanych w instytucjach nie posiadających własnych CZK). W sytuacji kryzysowej, organy te mogą uzyskad wsparcie opiniodawczo-doradcze od własnych zespołów zarządzania kryzysowego. W mieście-gospodarzu i w województwie, na terenie którego będą się odbywały mecze, zapewnienie bezpiecznego przebiegu rozgrywek będzie zorganizowane w formie miejsko-wojewódzkiej operacji połączonej. Bieżące zarządzanie zapewnią zintegrowane miejsko-wojewódzkiego sztaby operacyjne. Pracą sztabu kieruje prezydent miasta (zastępca prezydenta miasta), natomiast jego zastępcą jest wicewojewoda. Bazą sformowania sztabu jest centrum zarządzania kryzysowego miasta-gospodarza. Przedstawiciel wojewody w sztabie (zastępca dyrektora wydziału bezpieczeostwa i zarządzania kryzysowego UW) odpowiada m.in. za pozyskiwanie informacji i koordynację działao wobec centrów pobytowych i ich otoczenia, zlokalizowanych na terenie województwa, koordynację działao służb zespolonych w rejonach centrów i na trasach przejazdu oraz (stosownie do zakresu uprawnieo uzyskanych od wojewody) uruchamia zasoby znajdujące się na terenie województwa i kieruje je do działao na potrzeby miasta-gospodarza. Na pozostałym obszarze kraju, wojewodowie realizują swoje zadania w zakresie bezpieczeostwa przy pomocy wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Prezydenci miast i wojewodowie zapewnią wyższą gotowośd operacyjną własnych zespołów zarządzania kryzysowego, do wsparcia swoich działao w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym zapewni Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego. Wszystkie zadania związane z bieżącym zarządzaniem turniejem będą realizowane stosownie do procedur zawartych w planach operacyjnych, przygotowanych przez ww. organy według wytycznych PL.2012 Sp. z o.o. i uzgodnionych w ramach Krajowego Komitetu ds. Koordynacji Organizacji Turnieju. Podczas Turnieju należy spodziewad się przypadków wystąpienia zakłóceo w przebiegu rozgrywek. Reagowanie na bieżące zdarzenia związane z samym Turniejem będzie wymagało aktywności organizatora (tzw. sytuacje kryzysowe w rozumieniu UEFA) i dynamicznego działania na miejscu zdarzenia. Mogą zaistnied okoliczności, wobec których teraz nie jest możliwe wytyczenie ścisłej granicy kompetencji i odpowiedzialności organizatora i właściwego organu administracji publicznej. Generalnie należy przyjąd zasadę określoną w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, iż sytuacja kryzysowa podczas UEFA EURO 2012 zaistnieje wówczas, gdy wobec skali zdarzenia, właściwy organ administracji publicznej nie dysponuje odpowiednimi kompetencjami i możliwościami skutecznego reagowania, a w konsekwencji wystąpi o wsparcie organu wyższego szczebla zarządzania. 4

5 OBSZARY ZADANIOWE ADMINISTRACJI PODCZAS UEFA EURO 2012 Podmioty zaangażowane Zarządzanie przebiegiem turnieju Zapewnienie bezpieczeostwa Zarządzanie kryzysowe 5

6 OBSZARY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PODCZAS UEFA EURO 2012 Specyfika zagrożeo, jakie mogą wystąpid podczas UEFA EURO 2012: typowe zagrożenie w czasie trwania Mistrzostw może nabrad cech, których nie przewidziano przygotowując plan zarządzania kryzysowego (katastrofa w komunikacji, awaria systemu energetycznego, ), przebieg Turnieju może byd zakłócony przez zdarzenia, które z organizacją samego przedsięwzięcia nie mają nic wspólnego (powódź, epidemia w kraju, ), zdarzenie wśród dużej liczby uczestników wymaga dodatkowej koncentracji zasobów i szybkiej reakcji (im później tym większa eskalacja i skutki), uczestnicy imprez obcokrajowcy nie znają lokalnego prawa, zasad zachowania i procedur działania służb (niezbędna większa uwaga i opieka), udział tak dużej liczby osób stwarza ryzyko dodatkowych zagrożeo (terroryzm, zawleczone choroby, ), nawet błahe zdarzenie, wobec którego nie podejmie się reakcji, albo reakcja będzie zbyt rutynowa, nagłośnione przez media zagraniczne naruszy wizerunek Polski w świecie. 6

7 GŁÓWNE ZADANIA RCB W CZASIE TURNIEJU UEFA EURO Monitorowanie i analizowanie rozwoju sytuacji pod kątem zdarzeo mogących spowodowad sytuację kryzysową: związanych bezpośrednio z obszarem rozgrywek turniejowych, poza obszarem rozgrywek, ale mających bezpośredni wpływ na bezpieczeostwo Turnieju, nie mających bezpośredniego wpływu na bezpieczeostwo Turnieju, zagrożeo zewnętrznych mogących mied wpływ na bezpieczeostwo wewnętrzne kraju. 2. Bieżące współdziałanie w zakresie przekazywania informacji z: wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego, centrami zarządzania kryzysowego ministrów i kierowników urzędów centralnych, Krajowym Sztabem Operacyjnym, zagranicznym instytucjami właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, w szczególności na Ukrainie. 7. Obsługa organizacyjno-merytoryczna posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (w przypadku zwołania posiedzenia RZZK w związku z sytuacją kryzysową odnoszącą się do rozgrywek Turnieju we współpracy z Krajowym Sztabem Operacyjnym). 8. Wzmocnienie personelu Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego RCB (KCZK funkcja realizowana przez RCB) na zmianie w dniu meczu i w nocy po rozegranym meczu. 9. Przygotowanie i przeszkolenie wytypowanej grupy pracowników, którzy w przypadku zaistnienia okoliczności mogących wskazywad na możliwośd zaistnienia sytuacji kryzysowej lub po jej wystąpieniu, w trybie alarmowym udzielą dodatkowego wsparcia KCZK RCB. 10. Techniczna obsługa pozyskiwania i przekazywania informacji związanych z obszarem działao Sztabu MSW-MAiC. 3. Inicjowanie uruchamiania procedur reagowania według zasad przyjętych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego i aneksie funkcjonalnym do KPZK. 4. Opracowywanie niezbędnych raportów, informacji i innych dokumentów, niezbędnych do podejmowania działao przez właściwe organy administracji publicznej. 5. Udział przedstawiciela RCB w bieżącej pracy Krajowego Sztabu Operacyjnego. 6. Wsparcie osobowe i techniczne Sztabu MSW-MAiC, funkcjonującego w oparciu o infrastrukturę teletechniczną RCB. 7

8 REAKCJA NA ZAGROZENIA Poziom Zagrożenie Odpowiedzialny organ administracji publicznej Podstawa działania Zadania KSzO Zadania RCB 0 stałe wymagające rutynowej interwencji służb, inspekcji i straży kierownicy właściwych służb, inspekcji i straży stałe plany przedsięwzięd, ratownicze, itp. - ogólny monitoring Poziom Zagrożenie Odpowiedzialny organ administracji publicznej Podstawa działania Zadania KSzO Zadania RCB "1" lokalne - wynikające z przebiegu UEFA EURO 2012 i mające wpływ na rozgrywki prezydent miastagospodarza wojewoda na obszarze rozgrywek wojewoda poza obszarem rozgrywek plan operacyjny zarządzania Turniejem w Mieście-Gospodarzu i województwie aneks do wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego wojewódzki plan zarządzania kryzysowego monitorowanie sytuacji i podjętych działao monitorowanie sytuacji i podjętych działao lokalne poza obszarem rozgrywek i nie mające związku z Turniejem prezydent miasta wojewoda plan zarządzania kryzysowego wojewódzki plan zarządzania kryzysowego 8

9 Poziom Zagrożenie Odpowiedzialny organ administracji publicznej Podstawa działania Zadania KSzO Zadania RCB na terenie jednego lub kilku województw i mające wpływ na rozgrywki minister członek KSzO kierownik urzędu centralnego plan operacyjny zarządzania Turniejem wg właściwości ministra aneks do planu zarządzania kryzysowego ministra monitorowanie sytuacji i podjętych działao udział w wypracowaniu decyzji koordynacja wymiany informacji dot. rozgrywek i zapewnienie polityki informacyjnej współpraca z KCZK RCB monitorowanie sytuacji i podjętych działao "2" na terenie jednego lub kilku województw i nie wpływające na rozgrywki minister kierownik urzędu centralnego plan zarządzania kryzysowego ministra monitorowanie sytuacji i podjętych działao monitorowanie sytuacji i podjętych działao monitorowanie sytuacji i działao ministrów koordynacja wymiany informacji dot. sytuacji i polityki informacyjnej ministrów współpraca z KSzO 9

10 Poziom Zagrożenie Odpowiedzialny organ administracji publicznej Podstawa działania Zadania KSzO Zadania RCB "3" sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności kilku ministrów mająca wpływ na rozgrywki ministrowie członkowie KSzO Rada Ministrów Zintegrowany plan organizacji i zarządzania Turniejem aneks do planu zarządzania kryzysowego ministra aneks do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego Zintegrowany plan organizacji i zarządzania Turniejem plan zarządzania kryzysowego ministra Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego monitorowanie sytuacji i podjętych działao koordynacja wymiany informacji dot. rozgrywek udział w wypracowaniu decyzji wnioskowanie o zwołanie posiedzenia RZZK współpraca z KCZK RCB monitorowanie sytuacji i podjętych działao koordynacja wymiany informacji dot. sytuacji współpraca z KSzO przygotowanie posiedzenia RZZK monitorowanie sytuacji i podjętych działao koordynacja wymiany informacji przygotowanie posiedzenia RZZK przekazanie do realizacji ustaleo posiedzenia RZZK i monitorowanie ich realizacji 10

11 II. GŁÓWNE OBSZARY TURNIEJU KALENDARZ ROZGRYWEK GRUPOWYCHOUP STAGE POLSKA UKRAINA g. 18:00 Polska Grecja Stadion Narodowy, Warszawa g. 20:45 Rosja Czechy Stadion Miejski, Wrocław g. 18:00 Holandia Dania Metalist Stadion, Charków g. 20:45 Niemcy Portugalia Arena Lwów, Lwów g. 18:00 Hiszpania Włochy Arena Gdaosk, Gdaosk g. 20:45 Irlandia Chorwacja Stadion Miejski, Poznao g. 18:00 Francja Anglia Donbass Arena, Donieck g. 20:45 Ukraina Szwecja Stadion Olimpijski, Kijów g. 18:00 Grecja Czechy Stadion Miejski, Wrocław g. 20:45 Polska Rosja Stadion Narodowy, Warszawa g. 18:00 Dania Portugalia Arena Lwów, Lwów g. 20:45 Holandia Niemcy g. 18:00 Włochy Chorwacja Stadion Miejski, Poznao Metalist Stadion, Charków g. 20:45 Hiszpania Irlandia Arena Gdaosk, Gdaosk g. 18:00 Ukraina Francja Donbass Arena, Donieck g. 20:45 Szwecja Anglia Stadion Olimpijski, Kijów g. 20:45 Czechy Polska Stadion Miejski, Wrocław g. 20:45 Grecja Rosja Stadion Narodowy, Warszawa 11

12 g. 20:45 Dania Niemcy Arena Lwów, Lwów g. 20:45 Portugalia Holandia g. 20:45 Włochy Irlandia Stadion Miejski Poznao, Poznao g. 20:45 Chorwacja Hiszpania Arena Gdaosk, Gdaosk Metalist Stadion, Charków g. 20:45 Anglia Ukraina Donbass Arena, Donieck g. 20:45 Szwecja Francja Stadion Olimpijski, Kijów ROZGRYWKI W FAZACH GRUPOWYCH Grupa AGROUP STAGE Grupa B :00:00 Polska VS Grecja Stadion Narodowy, Warszawa (POL) :45:00 Rosja VS Czechy Stadion Miejski, Wrocław (POL) :00:00 Grecja VS Czechy Stadion Miejski, Wrocław (POL) :45:00 Polska VS Rosja Stadion Narodowy, Warszawa (POL) :45:00 Czechy VS Polska Stadion Miejski, Wrocław (POL) :45:00 Grecja VS Rosja Stadion Narodowy, Warszawa (POL) :00:00 Holandia VS Dania Metalist Stadion, Charków (UKR) :45:00 Niemcy VS Portugalia Arena Lwów, Lwów (UKR) :00:00 Dania VS Portugalia Arena Lwów, Lwów (UKR) :45:00 Holandia VS Niemcy Metalist Stadion, Charków (UKR) :45:00 Dania VS Niemcy Arena Lwów, Lwów (UKR) :45:00 Portugalia VS Holandia Metalist Stadion, Charków (UKR) Grupa CFAZA GRUPOWA :00:00 Hiszpania VS Włochy Arena Gdaosk, Gdaosk (POL) :45:00 Irlandia VS Chorwacja Stadion Miejski, Poznao (POL) :00:00 Włochy VS Chorwacja Stadion Miejski, Poznao (POL) :45:00 Hiszpania VS Irlandia Arena Gdaosk, Gdaosk (POL) :45:00 Włochy VS Irlandia Stadion Miejski, Poznao (POL) :45:00 Chorwacja VS Hiszpania Arena Gdaosk, Gdaosk (POL) 12

13 Grupa D :00:00 Francja VS Anglia Donbass Arena, Donieck (UKR) :45:00 Ukraina VS Szwecja Stadion Olimpijski, Kijów (UKR) :00:00 Ukraina VS Francja Donbass Arena, Donieck (UKR) :45:00 Szwecja VS Anglia Stadion Olimpijski, Kijów (UKR) :45:00 Anglia VS Ukraina Donbass Arena, Donieck (UKR) :45:00 Szwecja VS Francja Stadion Olimpijski, Kijów (UKR) PUNKTY KRYTYCZNE - STADIONY Stadiony są zaliczone do Miejsc Oficjalnych turnieju, w których odpowiedzialnośd za zapewnienie bezpieczeostwa spoczywa na przedstawicielu organizatora - Prezesie PZPN/Spółki EURO 2012 POLSKA (Prywatna Koncepcja Bezpieczeostwa i Zabezpieczenia Stadionów i Miejsc Oficjalnych z dnia r.). Organizator zapewnia bezpieczeostwo uczestników, w tym bezpieczeostwo pożarowe i medyczne. Działania kierownika ds. bezpieczeostwa realizowane są według planu operacyjnego zabezpieczenia stadionu. Stadion jest otwierany dla uczestników na 3 godziny przed rozpoczęciem meczu. Opuszczanie stadionu po meczu trwa do 15 minut, w trybie ewakuacyjnym do 8 minut. W przypadku wystąpienia zagrożenia, kierownik ma prawo wystąpid do właściwych organów administracji o wsparcie jego działao. Zadaniem organów administracji publicznej jest przygotowanie do wsparcia, włącznie z przejęciem kierowania i koordynacji działao od organizatora w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej. Kierowanie zabezpieczeniem imprezy odbywa się ze stanowiska dowodzenia na stadionie, w którym oprócz służb organizatora, znajdują się upoważnieni przedstawiciele prezydenta miasta i wojewody oraz dowodzący działaniami Policji i Paostwowej Straży Pożarnej. W razie zagrożenia bezpieczeostwa i porządku publicznego, kierownik ds. bezpieczeostwa może wezwad Policję i wówczas wszystkie siły informacyjno-porządkowe organizatora podporządkowują się dowodzącemu siłami policyjnymi. W sytuacji kryzysowej kierowanie działaniami odbywa się na zasadach ogólnych, stosownie do rodzaju zdarzenia. Jeżeli dalszy przebieg może zagrozid życiu lub zdrowiu osób albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeostwa i porządku publicznego, wojewoda może przerwad imprezę odbywającą się na stadionie. Koordynację działao na terenie miasta-gospodarza i województwa zapewnia zintegrowany sztab miejsko-wojewódzki, kierowany przez prezydenta miasta. Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego RCB będzie otrzymywad informacje o sytuacji podczas rozgrywek na stadionach, od właściwych terytorialnie wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Informacje te będą przekazywane do funkcjonującego przy RCB zintegrowanego Sztabu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji. 13

14 Warszawa Stadion Narodowy Adres Mecze podczas Euro 2012 Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa 3 spotkania grupowe, w tym mecz otwarcia, jeden dwierdfinał i jeden półfinał Całkowita liczba miejsc Miejsca parkingowe Zabezpieczenie medyczne lekarz stadionowy pozostały personel medyczny punkt pierwszej pomocy zespół wyjazdowy S 3 P - 3 Rozgrywane mecze g. 18:00 Polska Grecja g. 20:45 Polska Rosja g. 20:45 Grecja Rosja dwierdfinał g półfinał g

15 Gdaosk Arena Gdaosk Adres Mecze podczas Euro 2012 Pokoleo Lechii Gdaosk 1, Gdaosk 3 spotkania grupowe i 1 dwierdfinał Całkowita liczba miejsc Miejsca parkingowe Zabezpieczenie medyczne lekarz stadionowy pozostały personel medyczny punkt pierwszej pomocy zespół wyjazdowy S - 3 P - 2 Rozgrywane mecze g. 18:00 Hiszpania Włochy g. 20:45 Hiszpania Irlandia g. 20:45 Chorwacja Hiszpania dwierdfinał g

16 Poznao Stadion Miejski Adres Mecze podczas Euro 2012 ul. Bułgarska 17, Poznao 3 mecze fazy grupowej Całkowita liczba miejsc Miejsca parkingowe Zabezpieczenie medyczne lekarz stadionowy pozostały personel medyczny punkt pierwszej pomocy zespół wyjazdowy S 3 P - 2 Rozgrywane mecze g. 20:45 Irlandia Chorwacja g. 18:00 Włochy Chorwacja g. 20:45 Włochy Irlandia 16

17 Wrocław Stadion Miejski Adres Mecze podczas Euro 2012 Al. Śląska 1, Wrocław 3 mecze grupowe Całkowita liczba miejsc Miejsca parkingowe Zabezpieczenie medyczne lekarz stadionowy pozostały personel medyczny punkt pierwszej pomocy zespół wyjazdowy S - 3 P - 2 Rozgrywane mecze g. 20:45 Rosja Czechy g. 18:00 Grecja Czechy g. 20:45 Czechy Polska 17

18 PUNKTY KRYTYCZNE STREFY KIBICÓW Dla kibiców nie uczestniczących w bezpośrednim oglądaniu meczu na stadionie zorganizowane zostaną imprezy w przestrzeni publicznej w formie: oficjalnej strefy kibica UEFA w każdym z miast-gospodarzy, publiczna strefa oglądania meczów organizowana przez organy administracji publicznej na terenie innych miast. Strefy te są organizowane zgodnie z ustawą o bezpieczeostwie imprez masowych, a reguły bezpieczeostwa odpowiadają zastosowanym na stadionie. Strefy są czynne każdego dnia Turnieju, otwarte co najmniej na 3 godziny przed rozpoczęciem pierwszego meczu, zamknięte nie wcześniej niż 1 godz. po zakooczeniu transmisji. prywatne miejsca oglądania meczów (nie podlegają ustawie o bezpieczeostwie imprez masowych). Organizatorami stref są (wyłonieni w przetargach przeprowadzonych przez miasta): w Warszawie firma Ars Communications, we Wrocławiu Konsorcjum dwóch firm: TSA Laser Light and Sound sp. Z o.o. oraz Jλ J MusicArt, w Poznaniu Konsorcjum dwóch firm: Innovations oraz My Music Group, w Krakowie firma Prowokator Euro Truck. Strefę w Gdaosku organizuje Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji. Organizatorzy stref odpowiadają za zapewnienie bezpieczeostwa w miejscu imprezy. W celu bieżącej wymiany informacji i właściwej koordynacji działao w stanowisku kierowania zabezpieczeniem strefy powinni znajdowad się: upoważniony przedstawiciel organizatora, kierownik ds. bezpieczeostwa imprezy, dowódca policyjnego zabezpieczenia strefy, szef służby porządkowej, szef służby informacyjnej, koordynator zabezpieczenia medycznego, koordynator zabezpieczenia przeciwpożarowego, koordynator ambasad kibiców, koordynator wolontariatu, przedstawiciel transportu miejskiego, oficer łącznikowy Paostwowej Straży Pożarnej. Działania kierownika ds. bezpieczeostwa realizowane są według planu operacyjnego zabezpieczenia strefy. W przypadku zagrożenia bezpieczeostwa i porządku publicznego kierownik ds. bezpieczeostwa może wezwad Policję i wówczas wszystkie siły informacyjnoporządkowe organizatora podporządkowują się dowodzącemu siłami policyjnymi. W sytuacji kryzysowej kierowanie działaniami odbywa się na zasadach ogólnych, stosownie do rodzaju zdarzenia. Jeżeli dalszy przebieg może zagrozid życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeostwa i porządku publicznego wojewoda może przerwad imprezę odbywającą się w strefie kibica. Koordynację działao na terenie miasta-gospodarza i województwa zapewnia zintegrowany sztab miejsko-wojewódzki, kierowany przez prezydenta miasta. Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego RCB będzie otrzymywad informacje o sytuacji podczas imprez w przestrzeni publicznej od właściwych terytorialnie wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Informacje te będą przekazywane do funkcjonującego przy RCB zintegrowanego Sztabu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji. Bezpieczeostwo i porządek w oficjalnej strefie kibica UEFA Niebędąca imprezą o podwyższonym ryzyku Zakwalifikowana jako impreza o podwyższonym ryzyku Służby porządkowe Służby informacyjne RAZEM Służby porządkowe Służby informacyjne RAZEM Warszawa Gdaosk Wrocław Poznao Razem

19 Gdaosk - Plac Zebrao Ludowych Pojemnośd: osób, 40 minut do stadionu Poznao - Plac Wolności/Al. Marcinkowskiego Pojemnośd: osób, 60 minut do stadionu Warszawa - Plac Defilad Pojemnośd: , 25 minut do stadionu Wrocław - Rynek i Pl. Solny Pojemnośd: , 60 minut do stadionu 19

20 Publiczna strefa oglądania meczów organizowana w innych miastach zgodnie z wytycznymi UEFA i ustawą o bezpieczeostwie imprez masowych Lp. Miejscowośd 1 Szczecin 17 Lublin 2 Kołobrzeg 18 Puławy 3 Koszalin 19 Zamośd 4 Ustka 20 Rzeszów 5 Gdynia 21 Przemyśl 6 Hel 22 Kraków - Błonia 7 Olsztyn 23 Chorzów/Katowice 8 Ostróda 24 Wodzisław 9 Elbląg 25 Chrzanów 10 Bydgoszcz 26 Rybnik 11 Toruo 27 Czeladź 12 Białystok 28 Jelenia Góra 13 Warka 29 Zielona Góra 14 Łowicz Łódź Zamośd 32 20

21 PUNKTY KRYTYCZNE - CENTRA POBYTOWE I TRANSFEROWE REPREZENTACJI NARODOWYCH Centrum Pobytowe to miejsce, w którym w czasie Turnieju mieszka drużyna narodowa grająca na UEFA EURO Każde centrum pobytowe składa się z hotelu i centrum treningowego. Hotele muszą gwarantowad wysoki standard minimum 4 lub 5 gwiazdek, zapewnid odpowiednią liczbę pokoi, prywatnośd i bezpieczeostwo oraz wszelkie udogodnienia, takie jak siłownia, pokoje do masażu, strefy relaksu oraz sale konferencyjne. Równie istotnym czynnikiem jest lokalizacja hotelu blisko centrum treningowego spełniającego standardy UEFA, jak również odpowiedniej wielkości lotniska. Centrum treningowe musi posiadad przynajmniej jedno boisko treningowe z naturalną nawierzchnią o standardowych wymiarach oraz zapewnid możliwośd przeprowadzania otwartych i zamkniętych sesji treningowych. Spośród 16 drużyn narodowych uczestniczących w Turnieju, 13 wybrało centrum pobytowe zlokalizowane w Polsce. Centra pobytowe reprezentacji narodowych i przedstawicieli UEFA są zaliczone do miejsc oficjalnych turnieju, w których odpowiedzialnośd za zapewnienie bezpieczeostwa spoczywa na przedstawicielu organizatora - Prezesie PZPN/Spółki EURO 2012 POLSKA (Prywatna Koncepcja Bezpieczeostwa i Zabezpieczenia Stadionów i Miejsc Oficjalnych z dnia r.). Bezpieczeostwo w rejonie centrów pobytowych oraz podczas przejazdów drużyn do centrów transferowych i miejsc rozgrywek zapewniają wojewodowie przy pomocy organów właściwych w sprawach bezpieczeostwa. Za koordynację działao na terenie miasta-gospodarza i województwa, w tym w obszarze centrów pobytowych, odpowiada zintegrowany sztab miejsko-wojewódzki, kierowany przez prezydenta miasta. Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego RCB będzie otrzymywad informacje o sytuacji w centrach pobytowych i transferowych reprezentacji narodowych od właściwych terytorialnie wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Informacje te będą przekazywane do funkcjonującego przy RCB zintegrowanego Sztabu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji. CENTRA POBYTOWE HOTEL CENTRUM TRENINGOWE Lp. Grupa Drużyna Nazwa hotelu Adres Telefon Nazwa Adres Telefon województwo mazowieckie 1 A Polska Hotel Hyatt Regency Warsaw ul. Belwederska Warszawa Stadion Miejski Polonia Warszawa ul. Konwiktorska Warszawa A Grecja Hotel Warszawianka Wellness & SPA Jachranka Serock Stadion Miejski w Legionowie ul. Parkowa Legionowo A Rosja Hotel Le Meridien Bristol Krakowskie Przedmieście 42/ Warszawa Stadion Miejski w Sulejówku ul. Krasioskiego Sulejówek

22 4 C Chorwacja 5 A Czechy Hotel Sielanka nad Pilicą Hotel Monopol Wrocław 6 B Dania Hotel Marine 7 B Niemcy 8 C Irlandia 9 C Hiszpania Hotel Dwór Oliwski Hotel Sheraton Sopot Hotel Hotel Mistral Sport ul. Łąkowa Warka H. Modrzejewskiej Wrocław ul. Sułkowskiego Kołobrzeg ul. Bytowska Gdaosk ul. Powstaoców Warszawy Sopot ul. Sportowa Gniewino województwo dolnośląskie województwo zachodnio-pomorskie województwo pomorskie Boisko treningowe przy hotelu Sielanka Stadion Miejski ul. Oporowska Stadion Miejski im. Sebastiana Karpiniuka MOSiR Gdaosk 48)(58) województwo wielkopolskie Stadion Miejski w Gdyni Stadion Miejski w Gniewinie ul. Łąkowa Warka ul. Oporowska Wrocław ul. Śliwioskiego Kołobrzeg ul. Traugutta Gdaosk ul. Olimpijska 5/ Gdynia ul. Pomorska Gniewino B Portugalia Hotel Remes Sport & Spa ul. Parkowa Opalenica Stadion Miejski w Opalenicy ul. Parkowa Opalenica województwo małopolskie 11 D Anglia Hotel Stary ul. Szczepaoska Kraków Stadion Miejski Hutnik Kraków ul. Ptaszyckiego Kraków B Holandia Hotel Sheraton ul. Powiśle Kraków Stadion Miejski im. Henryka Reymana ul. Reymonta Kraków C Włochy Turówka Hotel & SPA ul. Żeromskiego Wieliczka Stadion Cracovii ul. Kałuży Kraków

23 Centrum transferowe to miejsce czasowego pobytu, z którego drużyna ma obowiązek skorzystad dzieo przed rozgrywanym meczem w przypadku, jeśli jej centrum pobytowe znajduje się w odległości większej niż 60 kilometrów od stadionu, na którym rozgrywa mecz. W każdym z miast-gospodarzy wyznaczono jedno centrum transferowe składające się z dwóch hoteli transferowych i centrum treningowego. Centrum transferowe jest zaliczone do Miejsc Oficjalnych turnieju, w których odpowiedzialnośd za zapewnienie bezpieczeostwa spoczywa na przedstawicielu organizatora - Prezesie PZPN/Spółki EURO 2012 POLSKA (Prywatna Koncepcja Bezpieczeostwa i Zabezpieczenia Stadionów i Miejsc Oficjalnych z dnia r.). CENTRA TRANSFEROWE Lp. Nazwa hotelu Funkcja Adres Telefon Warszawa 1. Hotel Mercure Warszawa Grand Hotel transferowy dla drużyn narodowych Warszawa, ul. Krucza Hotel Sofitel Victoria Warszawa Hotel transferowy dla drużyn narodowych Warszawa, ul. Królewska Klub Sportowy Drukarz Centrum treningowe transferowe Warszawa, Al. Zieleniecka Gdaosk 4. Hotel Gdaosk Hotel transferowy dla drużyn narodowych Gdaosk, ul. Szafarnia Hotel Rezydent Hotel transferowy dla drużyn narodowych Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum treningowe transferowe Gdaosk, ul. Traugutta Poznao 7. Hotel Sheraton Poznao Hotel transferowy dla drużyn narodowych Poznao, ul. Bukowska 3/ Hotel City Park Residence Hotel transferowy dla drużyn narodowych Poznao, ul. Wyspiaoskiego 26a Klub Sportowy Warta Poznao Centrum treningowe transferowe Poznao, Droga Dębioska

24 Wrocław 10. Hotel HP Park Plaza Wrocław Hotel transferowy dla drużyn narodowych Wrocław, ul. Drobnera 11/ Hotel Scandic Wrocław Hotel transferowy dla drużyn narodowych Wrocław, ul. Piłsudskiego 49/ Akademia Wychowania Fizycznego Centrum treningowe transferowe Wrocław, al. Paderewskiego PUNKTY KRYTYCZNE MIEJSCA POBYTU PRZEDSTAWICIELI UEFA Za bezpieczeostwo przedstawicieli UEFA (kierownictwo UEFA, oficjalnie zaproszeni goście kierownictwa tzw. UEFA Family, sędziowie i ekipy techniczne) odpowiada organizator - Prezes PZPN/Spółki EURO 2012 POLSKA (Prywatna Koncepcja Bezpieczeostwa i Zabezpieczenia Stadionów i Miejsc Oficjalnych z dnia r.). Za koordynację działao na terenie miasta-gospodarza i województwa, w tym w obszarze miejsc pobytu przedstawicieli UEFA, odpowiada zintegrowany sztab miejsko-wojewódzki, kierowany przez prezydenta miasta. W pracach sztabu uczestniczą przedstawiciele właściwego terytorialnie wojewody. Bezpieczeostwo w rejonie zakwaterowania oraz podczas przejazdów do miejsc zakwaterowania i rozgrywek zapewniają wojewodowie przy pomocy organów właściwych w sprawach bezpieczeostwa. HOTELE UEFA Lp. Nazwa hotelu Funkcja Adres Telefon 1. Hotel Sheraton Warszawa UEFA Headquarters Warszawa, ul. Prusa Hotel Sofitel Grand Sopot UEFA mini Headquarters Sopot, ul. Powst. Warszawy 12/ Hotel IBB Andersia Poznao UEFA mini Headquarters Poznao, Plac Andersa Hotel Radisson Blu Wrocław UEFA mini Headquarters Wrocław, ul. Purkyniego Hotel Hilton Warszawa Centrum pobytowe sędziów i ekip technicznych Komisja Antydopingowa Warszawa, ul. Grzybowska WCSM Agrykola Centrum treningowe dla sędziów Warszawa, ul. Myśliwiecka

25 PUNKTY KRYTYCZNE MIĘDZYNARODOWE CENTRUM NADAWCZE (IBC) Międzynarodowe Centrum Nadawcze jest zaliczane do Miejsc Oficjalnych turnieju, w których odpowiedzialnośd za zapewnienie bezpieczeostwa spoczywa na przedstawicielu organizatora - Prezesie PZPN/Spółki EURO 2012 POLSKA (Prywatna Koncepcja Bezpieczeostwa i Zabezpieczenia Stadionów i Miejsc Oficjalnych z dnia r.). Producentem sygnału telewizyjnego, transmitowanego z Międzynarodowego Centrum Nadawczego mającego siedzibę w Centrum EXPO XXI (Warszawa, ul. Prądzyoskiego) będzie BROADCATING UEFA EURO 2012 struktura organizacyjna UEFA. Sygnał do IBC będzie przekazywany z każdego stadionu w Polsce i na Ukrainie, a stąd będzie dystrybuowany do wszystkich partnerów nadawczych i dalej do widzów na całym świecie. UEFA ma przygotowane scenariusze na sytuacje kryzysowe. Sygnał telewizyjny w relacjach stadion-ibc oraz IBC-odbiorcy w poszczególnych paostwach jest dublowany, a zasilanie oparte na zwielokrotnionych agregatach prądotwórczych. Centrum będzie stanowiło siedzibę dla 32 nadawców z 23 krajów, a pracowad w nim ma około 1000 osób. EURO 2012 Polska (spółka PZPN) zapewnia ochronę obiektu, kontrolę dostępu i logistykę dla personelu. III. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE TURNIEJU Według założeo zawartych w planach operacyjnych zarządzania Turniejem, podstawowe zabezpieczenie medyczne uczestników rozgrywek w zakresie tzw. lecznictwa zamkniętego podczas Turnieju będzie realizowane przez szpitale referencyjne. Szpital referencyjny to pełnoprofilowy szpital położony w najbliższym sąsiedztwie miejsca oficjalnego UEFA EURO 2012 (stadionu, strefy kibica, centrum pobytowego drużyny i przedstawicieli UEFA) dysponujący oddziałem ratunkowym, oddziałem chorób wewnętrznych oraz oddziałem chirurgicznym, z chirurgią urazową włącznie. W związku z organizacją Turnieju wyznaczono w Polsce 27 szpitali referencyjnych. Szpital ma za zadanie zaopiekowad się chorymi bądź poszkodowanymi z obszaru najbliższego miejsca oficjalnego UEFA EURO 2012 w ramach normalnej działalności. Z uwagi na brak konkretnych przedsięwzięd organizacyjno-finansowych instytucja szpitala referencyjnego może nie spełnid przypisanej mu roli. W przypadku zdarzeo wymagających udzielenia pomocy medycznej dużej liczbie ofiar zastosowanie będą miały przyjęte procedury organizacji tej pomocy stosowane na co dzieo przez koordynatorów medycznych miasta/województwa, zgodnie z którymi ofiary będą przewożone do wszystkich dostępnych placówek medycznych, a nie wyłącznie do szpitali referencyjnych, które nie dysponują większym potencjałem na czas rozgrywek. Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego RCB będzie otrzymywad informacje o poważnych zdarzeniach wymagających działao medycznych w miejscach pobytu i na trasach przejazdu uczestników Turnieju od właściwych terytorialnie wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Informacje te będą przekazywane do: funkcjonującego przy RCB zintegrowanego Sztabu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji, Krajowego Sztabu Operacyjnego. 25

26 Warszawa Gdaosk Poznao Wrocław Szpitale referencyjne (stadion, strefa kibica, drużyny i sędziowie, UEFA-family) Wyznaczone placówki podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotna Lp. Nazwa szpitala Referencyjny dla Ulica 1. Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON Warszawa drużyny piłkarskie (w dni meczowe), UEFA Szaserów Szpital Bielaoski Im. ks. J. Popiełuszki SPZO Z Międzynarodowe Centrum Nadawcze (IBC) Cegłowska Samodzielny Centralny Szpital Kliniczny lotnisko Banacha 1a 4. Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza pediatryczny Niekłaoska 4/24 5. Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny ZOZ stadion Kondratowicza 8 6. Szpital Czerniakowski strefa kibica (Plac Defilad) Stępioska 19/25 7. Szpital Wolski im. Dr. A. Gostyoskiej strefa kibica (Plac Defilad) Kasprzaka SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny zakaźny Wolska Centralny Szpital Kliniczny MSW Wołoska Pomorskie Centrum Traumatologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta Samodzielny Publiczny ZOZ Gdaosk strefy publicznego oglądania (Długi Targ) Nowe Ogrody 1-6 stadion Al. Jana Pawła II 12. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne strefa kibica (Plac Zebrao Ludowych) Dębinki 7 26

27 13. ZOZ MSW UEFA i osoby ochraniane przez BOR Kartuska 4/6 14. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. UEFA drużyny piłkarskie (w dni meczowe) ul. Wileoska Pomorskie Centrum Toksykologii Wszystkich - toksykologia Kartuska 4/6 16. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy zakaźny, pediatryczny ul. Smoluchowskiego Szpital Marynarki Wojennej zabezpieczenie zdarzeo masowych, skażeo chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, dekontaminacja 18. Centrum Medycyny Inwazyjnej najcięższe przypadki urazowe Poznao ul. Polanki Szpital Wojewódzki lotnisko Juraszów 7/ Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. stadion 28 czerwca Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuoczo Leczniczym SPZOZ 22. ZOZ MSW strefa kibica (Plac Wolności), zakaźny Szwajcarska 3 UEFA drużyny piłkarskie (w dni meczowe) Dojazd ZOZ Poznao-Jeżyce zapasowy dla strefy kibica Mickiewicza 2 Wrocław 24. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny stadion Kamieoskiego 73 a 25. Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 27. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego strefa kibica (Rynek Główny) UEFA drużyny piłkarskie (w dni meczowe) zakaźny pediatryczny Borowska 213 Weigla 5 Koszarowa 5 27

28 Potencjał medyczny kraju do dyspozycji w czerwcu (bez kadry MON i MSW) Personel medyczny lekarze chirurdzy w tym inne specjalności zabiegowe stomatolodzy farmaceuci pielęgniarki i położne łącznie osób osób osób osób osób osób Placówki medyczne ogólne łóżek szpitale niepubliczne łóżek łącznie łóżek psychiatryczne łóżek przychodnie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej gabinety lekarskie apteki punkty apteczne 1114 sanatoria rehabilitacyjne łóżek zakłady lecznictwa uzdrowiskowego sanatoriów 68 szpitali szpitalne oddziały ratunkowe 224 centra urazowe 14 28

29 IV. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA TURNIEJU W trakcie UEFA EURO 2012 Polskę odwiedzi od 800 tysięcy do ponad 1,1 miliona turystów. Szacuje się, że 40-50% kibiców dotrze do Polski drogą lotniczą. Koncepcja obsługi transportowej kibiców obejmuje przepływ osób między miastami i między Polską a Ukrainą, a dla poszczególnych miast-gospodarzy uwzględnia się relacje komunikacyjne: lotnisko dworzec stadion - strefa kibiców - centrum miasta. W siatce bezpieczeostwa zdarzenie w komunikacji (katastrofa w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym) skatalogowano jako wysoce prawdopodobne. Sytuacja kryzysowa w infrastrukturze komunikacyjnej może spowodowad istotne zakłócenia w przebiegu Turnieju i negatywnie wpłynąd na wizerunek kraju. LOTNISKA Organ zarządzający portem lotniczym realizuje zadania związane z obsługą uczestników Turnieju zgodnie z przygotowanym planem operacyjnym, zawierającym warianty działao w przypadku zagrożenia. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzający organizuje sztab kryzysowy i postępuje według procedur zawartych w planie przeciwdziałania sytuacji kryzysowej, opracowanym w porozumieniu z Policją, Paostwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną i innymi służbami zaangażowanymi w ochronę lotniska, według kryteriów Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego. W likwidacji Na czas rozgrywek Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ustanowi strefy zakazane dla ruchu lotniczego i strefy o ograniczonym ruchu lotniczym. Bezpieczeostwo przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym osłonę uczestników i infrastruktury rozgrywek przed zagrożeniami z powietrza zapewniają wydzielone komponenty Sił Zbrojnych RP, koordynowane przez Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych. Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego RCB będzie otrzymywad informacje o zdarzeniach na lotniskach i w przestrzeni powietrznej od: właściwych terytorialnie wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, służby dyżurnej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Centrum Zarządzania Kryzysowego MON. Informacje te będą przekazywane do: funkcjonującego przy RCB zintegrowanego Sztabu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji, Krajowego Sztabu Operacyjnego. zagrożenia i usuwaniu jego skutków zarządzający lotniskiem współdziała z właściwym terytorialnie organem administracji publicznej: prezydentem miasta i wojewodą. Organem wiodącym w sprawach bezpieczeostwa portów lotniczych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 29

30 Główny Port Lotniczy Port Lotniczy Gdaosk im. Lecha Wałęsy Przepustowośd na godzinę 2010 r r. Przylotowa (liczba pasażerów) Odlotowa (liczba pasażerów) Port Lotniczy Poznao Ławica im. Henryka Wieniawskiego Przepustowośd na godzinę 2010 r r. Przylotowa (liczba pasażerów) Odlotowa (liczba pasażerów) Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie Przepustowośd na godzinę 2010 r r. Przylotowa (liczba pasażerów) Odlotowa (liczba pasażerów) Port Lotniczy Wrocław - Strachowice im. Mikołaja Kopernika Przepustowośd 2010 r r. Przylotowa (liczba pasażerów) Odlotowa (liczba pasażerów) Wspomagający Port Lotniczy Port Lotniczy Bydgoszcz Port Lotniczy Zielona Góra Babimost Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Port Lotniczy Łódź Port Lotniczy Katowice - Pyrzowice Lotnisko dla ruchu General Aviation (ruch samolotów prywatnych) Port Lotniczy Bydgoszcz Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Port Lotniczy Zielona Góra Babimost Port Lotniczy Bydgoszcz Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Lotnisko Warszawa - Babice Port Lotniczy Lubin Port Lotniczy Kraków - Balice im. Jana Pawła II Port Lotniczy Lwów Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Dla drużyn i kibiców z Anglii, Holandii, i Włoch 30

31 TRANSPORT LĄDOWY Podczas trwania Turnieju spodziewany jest istotny wzrost ruchu zarówno pomiędzy miastami-gospodarzami, jak i w dojazdach do nich z różnych kierunków, w tym międzynarodowych. Dotyczy to zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego. W celu zachowania bezpieczeostwa dużej liczby uczestników przejazdów i zminimalizowania uciążliwości w przypadku wystąpienia ewentualnych zdarzeo, właściwe organa (w tym GDDKiA, spółki Grupy PKP SA, Straż Ochrony Kolei, władze miast-gospodarzy) wprowadziły dodatkowe rozwiązania organizacyjne na trasach rekomendowanych, poprzez m.in.: tymczasową organizację ruchu i wzmożony monitoring sytuacji na drogach i szlakach kolejowych, ograniczenie prowadzonych prac budowlanych i remontowych w dniach rozgrywania meczy, ograniczenia w przewozie materiałów niebezpiecznych i przejazdach pojazdów nienormatywnych, uzgodnienia w sprawie transportu zastępczego i przygotowania ekip/pojazdów technicznych do reagowania w przypadku wystąpienia zdarzenia w komunikacji lądowej, 31

32 specjalne oznakowanie Turniejowe (specjalne tablice informacyjne oznaczone logo Turnieju prowadzące m.in. do parkingów Park & Ride, stadionu, strefy kibica, lotniska, dworca i innych ważnych miejsc z punktu widzenia kibica). Newralgicznym elementem pozostaje kwestia zorganizowania przez przewoźnika zastępczego transportu dla uczestników rozgrywek w przypadku zdarzenia uniemożliwiającego dalszą podróż. Konieczne jest dokonanie przez przewoźników (głównie PKP) weryfikacji i dostosowania do potrzeb podczas EURO 2012, obowiązujących umów z podmiotami mającymi zapewnid transport zastępczy w czasie pozwalającym na zminimalizowanie wtórnych zagrożeo ze strony dużych grup uczestników imprez. Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego RCB będzie otrzymywad informacje o zdarzeniach w transporcie lądowym od: właściwych terytorialnie wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP, Punktu Informacji Drogowej Centrali GDDKiA, całodobowo funkcjonującego Zespołu Monitorowania Zagrożeo utworzonego na czas rozgrywek przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Informacje te będą przekazywane do: funkcjonującego przy RCB zintegrowanego Sztabu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji, Krajowego Sztabu Operacyjnego. 32

33 Główne kolejowe korytarze transportowe Techniczne zabezpieczenie głównych i rezerwowych tras kolejowych 33

34 Maksymalne prędkości pociągów pasażerskich na głównych liniach kolejowych Organizacja systemu przekazywania informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych w Grupie PKP SA 34

35 Drogi o największym nasileniu ruchu Przejście graniczne Przebieg trasy Miasto turniejowe Grzechotki (S22) Elbląg-DK7 Gdaosk (S7;DK7) Olsztynek-Mława- Ciechanów Warszawa Bezledy (DK51) Olsztyn-Olsztynek-Mława-Ciechanów Warszawa Budziska (DK8) Augustów- Białystok Warszawa Terespol (DK2) Siedlce Warszawa Dorohusk (DK12) Lublin (DK17) Warszawa Hrebenne (DK17) Zamośd - Lublin Warszawa Korczowa (DK4) Jarosław-Rzeszów- Tarnów-Kraków-(DK7;S7)-Kielce-Radom Warszawa (DK4) Jarosław-Rzeszów-Tarnów-Kraków(A4)-Katowice Wrocław Chyżne (DK7) Kraków-Kielce-Radom Warszawa (DK7) Kraków (A4) Katowice Wrocław Cieszyn (S1)(DK1) Bielsko Biała-Katowice (A4)-(DK1) Częstochowa- Piotrków Trybunalski-Łódź- -(DK1) Toruo Gdaosk (S1)(DK1) Bielsko Biała-Katowice (A4)-(DK1) Częstochowa- Piotrków Trybunalski-Łódź- (DK2) Łowicz-Sochaczew Warszawa Gorzyce (DK78) Rybnik- Katowice (A4)-(DK1) Częstochowa- Piotrków Trybunalski-Łódź- (DK2) Łowicz-Sochaczew Warszawa (DK78) Rybnik- Katowice (A4) Wrocław Boboszów (DK33) Kłodzko-(DK8) - (A4) Wrocław Kudowa Zdrój (DK8)Kłodzko- (DK8)-(A4) Wrocław Lubawka (DK5)Bolków- (DK5)-(A4) Wrocław (DK3) Jelenia Góra-Bolków- (DK5) Wrocław Zgorzelec (A4)-Legnica Wrocław Olszyna (A18) (A4)-Legnica Wrocław Słubice (A2) Poznao (A6)-(S3) Gorzów Wlkp.-(DK3)-(A2) Poznao Kołbaskowo (A6)-(S3) Gorzów Wlkp.-(DK3) Zielona Góra-Legnica Wrocław (A6)-(S10)-(DK10)Wałcz-Bydgoszcz-Toruo (DK10) Lipno-Sierpc Warszawa (A6)-(S10)-(DK10)Wałcz-Bydgoszcz-Toruo-(A1) Gdaosk 35

36 Lokalne Ograniczenia Przepustowości (LOP) na drogach Województwo Lokalizacja Numer drogi Liczba kamer Ilośd LOP Czynnik utrudniający Działanie zaradcze Jelenia Góra (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Dolnośląskie Bolków (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Kamienna Góra (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Kłodzko (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Bydgoszcz - Obwodnica miasta DK skrzyżowanie z DK25 Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Kujawsko-Pomorskie Lipno (przejście przez miasto) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Inowrocław (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Strzelno (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Lublin (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Lubelskie Tomaszów Lubelski (przejście przez miasto) DK rondo skrzyżowanie Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Lubuskie Świebodzin (przejście przez miasto) DK skrzyżowanie Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Łódzkie Łódź (przejście przez miasto) DK 1 1 DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Łowicz (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Odcinek Łowicz - Głowno (przy obiekcie mostowym z ograniczoną skrajnią) DK obiekt mostowy ze zmianą przekroju drogi Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Głowno (przejście przez miasto) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Małopolskie Kraków ( wjazd i wyjazd od strony północnej) DK skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem 36

37 Województwo Lokalizacja Numer drogi Liczba kamer Błonie (przejście przez miasto) DK Ożarów Mazowiecki (przejście przez miasto) Ilośd LOP Czynnik utrudniający skrzyżowanie o ruchu okrężnym Działanie zaradcze Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowanie ruchem Janki (przejście przez miasto) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowanie ruchem Mazowieckie Łomianki (przejście przez miasto) DK Radom (przejście przez miasto) DK skrzyżowania z sygnalizacją świetlną skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Raszyn (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Szydłowiec (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Słupno (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Sierpc (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Kołbiel (rondo) DK rondo Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Mazowieckie Podlaskie Pomorskie Sochaczew Obwodnica (rondo Kuznocin) DK Rondo "Kuznocin" Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Sochaczew Obwodnica (rondo z DK 50) DK rondo z DK 50 Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Augustów (przejście przez miasto) DK Korycin (skrzyżowanie) DK Mężenin (skrzyżowanie) DK Suwałki (przejście przez miasto) DK Zambrów (przejście przez miasto ) DK Gdaosk - (wjazd i wyjazd od strony południowej) skrzyżowania z sygnalizacją świetlną skrzyżowanie drogą wojewódzka skrzyżowanie drogą wojewódzka skrzyżowania z sygnalizacją świetlną skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem 37

38 Województwo Śląskie Warmiosko- Mazurskie Lokalizacja Numer drogi Liczba kamer Częstochowa (przejście przez miasto) DK Pszczyna (przejście przez miasto) DK Siewierz (przejście przez miasto) DK Tychy (przejście przez miasto) DK 1 1 S1 1 Gorzyce (przejście przez miasto) DK Rybnik (przejście przez miasto) DK Wodzisław Śląski (przejście przez miasto) DK Olsztynek (przejście przez miasto) DK 7 1 DK 51 1 Ilośd LOP Czynnik utrudniający skrzyżowania z sygnalizacją świetlną skrzyżowania z sygnalizacją świetlną skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Działanie zaradcze Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem 1 sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem skrzyżowania z sygnalizacją świetlną skrzyżowania z sygnalizacją świetlną skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem 1 sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Bartoszyce (przejście przez miasto) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Lidzbark Warmioski (przejście przez miasto) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Olsztyn (przejście przez miasto) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Komorniki (przejście przez miastoi) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Leszno (przejście przez miasto) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wielkopolskie Rawicz (przejście przez miasto) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Stęszew (przejście przez miasto) DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Piła - Obwodnica DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Ostrów Wielkopolski (przejście przez miasto) DK 11 1 DK sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem 38

39 Województwo Wielkopolskie Lokalizacja Kalisz (przejście przez miasto) Gniezno (przejście przez miasto) Numer drogi Liczba kamer DK 25 1 DK 25e 1 DK 5 1 DK 15a 1 Ilośd LOP Czynnik utrudniający Działanie zaradcze 1 sygnalizacje świetlne Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem 1 sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Wałcz (przejście przez miasto) DK sygnalizacja świetlna Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Zachodniopomorskie Szczecin skrzyżowanie z S3 A6 2 1 skrzyżowanie Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem Kobylanka - Obwodnica (przejście z przekroju dwujezdniowego do jednojezdniowego) S 10b 2 1 zmiana przekroju jezdni Wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem 39

40 40

41 41

42 V. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEOSTWA UEFA EURO 2012 OBSZARY RYZYKA ZIDENTYFIKOWANE W ZINTEGROWANYM PLANIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UEFA EURO Zagrożenia terrorystyczne i cyberterroryzm: Zagrożenia w tym obszarze definiowane są zgodnie z comiesięczną prognozą zagrożeo terrorystycznych sporządzaną przez CAT ABW. Czynniki wskazujące na wzrost zagrożenia terrorystycznego określa się w oparciu o informacje dotyczące 106 kategorii incydentów (w 15 grupach) przekazywane do CAT. Zagrożenie to jest również ujmowane jako czynnik prawdopodobieostwa, mający wpływ na ryzyka w innych obszarach. 2. Zagrożenia komunikacyjne, związane z przemieszczaniem się uczestników imprezy: zamknięcie portu lotniczego, spowolnienie lub zatrzymanie ruchu na szlakach kolejowych, utrata przepustowości i płynności ruchu na drodze, spowolnienie, wstrzymanie odpraw granicznych. 3. Zakłócenia porządku publicznego: zakłócenie (dezorganizacja) przebiegu rozgrywek piłkarskich i imprez towarzyszących. 4. Zagrożenia związane z przestępczością kryminalną: naruszenie bezpieczeostwa osobistego istotnych uczestników imprezy, fałszerstwa biletów, dokumentów identyfikacyjnych, przestępczośd kryminalna skierowana przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu kibiców i mieszkaoców. 5. Zagrożenia epidemiologiczne, biologiczne, chemiczne i radiacyjne: epidemie ludzi i zwierząt, skażenie/zakażenie wody lub powietrza, ograniczenia w przemieszczaniu się określonych grup ludności. 6. Zagrożenia naturalne, techniczne, pożarowe i budowlane budynków i innych obiektów budowlanych, strategicznych z punktu widzenia EURO 2012: niemożnośd użytkowania budynku lub innego obiektu budowlanego. 7. Zagrożenie sieci i systemów teleinformatycznych oraz łączności: niemożnośd korzystania z systemów IT istotnych z punktu widzenia przebiegu turnieju. 8. Inne ryzyka, nie związane bezpośrednio z bezpieczeostwem, istotne z punktu widzenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeostwo: zagrożenia dla wizerunku. PODCZAS TURNIEJU ZESPOŁY DS. ANALIZY RYZYKA ZNAJDUJĄCE SIĘ W SZTABACH KOORDYNUJĄCYCH DZIAŁANIA NA KAŻDYM POZIOMIE ZARZĄDZANIA BĘDĄ PROWADZIŁY DYNAMICZNĄ ANALIZĘ RYZYKA. ANALIZA TA STANOWI JEDNĄ Z ISTOTNYCH PRZESŁANEK DO URUCHAMIANIA SZCZEGÓŁOWYCH PRZEDSIĘWZIĘD I PROCEDUR POSTĘPOWANIA W KAŻDYM Z OBSZARÓW TURNIEJOWYCH. 42

43 PRAWDOPODOBIEŃSTWO SIATKA BEZPIECZEŃSTWA MATRYCA RYZYKA Zagrożenia mogące spowodowad wystąpienie sytuacji kryzysowej podczas rozgrywek turniejowych, określone zostały na podstawie doświadczeo i dostępnych danych, w uzgodnieniu z przedstawicielami wszystkich wojewodów oraz ministrów i kierowników urzędów centralnych członków b. Komitetu do spraw Bezpieczeostwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO WARTOŚCI RYZYKA 5 ekstremalne (kolor brunatny) BLOKADA CIĄGÓW KOMUNIK. NIELEGALNA MIGRACJA UPROWADZENIE OSOBY KATASTROFA DROGOWA/ KOLEJOWA ZAKŁÓCENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO POWÓDŹ POŻAR SKAŻ./ZAKAŻ. BIOLOGICZNE KATASTROFA LOTNICZA AWARIA SYS. ELEKTROEN. AWARIA SYS. ŁĄCZNOŚCI ŁAD. WYBUCH. SKAŻENIE RADIACYJNE KATASTROFA BUDOWLANA SKAŻENIE CHEMICZNE duże (kolor czerwony) średnie (kolor żółty) małe (kolor zielony) 1 A B C D E SKUTKI minimalne (kolor niebieski) 43

44 Wartośd ryzyka 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 katastrofa w ruchu drogowym, kolejowym zakłócenie porządku publicznego powódź pożar katastrofa w ruchu lotniczym awaria syst. elektroenerg. skażenie chemiczne ładunek wybuchowy awaria syst. łączności/inf. katastrofa budowlana skażenie/zakaż. biologiczne skażenie radiacyjne blokada ciąg. komunik. nielegalna migracja uprowadzenie osoby 44

45 ZESTAWIENIE MODUŁÓW ZADANIOWYCH W ramach przygotowao do reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej podczas Turnieju skatalogowano w formie poszczególnych modułów, rodzaj i zakres zadao wskazanych w siatce bezpieczeostwa organów administracji publicznej, które będą realizowane zgodnie z właściwościami ustawowymi. Moduł zadaniowy obejmuje jeden obszar przedsięwzięd i zawiera odpowiedź na zasadnicze pytania: jakie są zadania główne i szczegółowe, kto, jak i z kim je wykonuje oraz jakimi dysponuje siłami. Modułowa kompozycja daje dużą elastycznośd w wyborze optymalnej strategii i taktyki w przypadku wystąpienia zdarzenia. Podmiot wiodący dobiera konkretne moduły do wykonania, zależnie od rodzaju zaistniałej sytuacji kryzysowej, i tak np. zdarzenie katastrofa w ruchu drogowym oznacza przypisanie mu między innymi modułów: 2 - działania poszukiwawczoratownicze, 7 - zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania sił ratowniczych, 22 - zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym, 33 udzielenie pomocy psychologicznej, itp. Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Pomorski, Wojewoda Wielkopolski. zastosowali formułę modułów zadaniowych przy opracowywaniu aneksów do planów zarządzania kryzysowego na potrzeby zabezpieczenia Turnieju Finałowego UEFA EURO Aneks funkcjonalny jest zestawieniem modułów zadaniowych uzupełniających plan zarządzania kryzysowego, zapewniając skoordynowane reagowanie w przypadku wystąpienia podczas EURO 2012 zagrożeo ujętych w siatce bezpieczeostwa i mających wpływ na bezpieczeostwo rozgrywek. Właściwi ministrowie i wojewodowie: Lp. Minister Gospodarki, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Minister Zdrowia, Prezes Paostwowej Agencji Atomistyki, Moduł zadaniowy (mz) Podmiot wiodący Wykonawca 1 Zarządzanie i koordynacja działao Minister, wojewoda Podmiot wiodący 2 Działania poszukiwawczo-ratownicze 3 Zabezpieczenie obiektów i terenów przed skutkami zalania w wyniku powodzi (katastrofalnego zatopienia) 4 Ewakuacja ludności i zwierząt z zagrożonego rejonu 5 Zwalczanie pożarów obiektów użyteczności publicznej i obiektów zamieszkania zbiorowego wykorzystywanych dla potrzeb EURO Zidentyfikowanie zagrożenia chemicznego, ograniczenie rozprzestrzeniania i zneutralizowanie/dekontaminacja skażenia MSW, wojewoda Komendant Główny Paostwowej Straży Pożarnej 45

46 7 Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 8 Przywrócenie zakłóconego porządku publicznego 9 Ochrona mienia pozostawionego po ewakuacji ludności 10 Uwolnienie zakładnika 11 Zidentyfikowanie ofiar śmiertelnych 12 Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach 13 Neutralizacja zagrożenia bezprawnego użycia ładunku wybuchowego Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych rejonu skażenia chemicznego, skażenia i zakażenia biologicznego, skażenia promieniotwórczego Odblokowanie przejścia granicznego wskutek zakłócenia porządku publicznego/zwiększonego przemieszczania się dużych grup uczestników EURO Wzmocnienie kontroli granicznej w przypadku nagłego zagrożenia nielegalną migracją 17 Umieszczenie dużej liczby cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia MSW, wojewoda MSW, wojewoda 18 Zapewnienie bezpieczeostwa zagrożonym osobom, obiektom i urządzeniom podlegającym ochronie MSW Komendant Główny Policji Komendant Główny Straży Granicznej Szef Biura Ochrony Rządu 19 Zidentyfikowanie i ocena zagrożenia skażeniem promieniotwórczym Prezes PAA Prezes PAA 20 Ograniczenie skutków skażenia promieniotwórczego MSW wojewoda 21 Dekontaminacja skażenia promieniotwórczego wojewoda KG PSP 22 Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 23 Analiza sytuacji epidemiologicznej oraz podjęcie działao zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w przypadku wystąpienia groźnej choroby zakaźnej lub zakażenia u ludzi 24 Dekontaminacja osób poszkodowanych w przypadku wystąpienia podejrzenia ich skażenia czynnikiem biologicznym 25 Wycofanie z obrotu skażonych artykułów spożywczych Minister Zdrowia, wojewoda Minister Zdrowia, wojewoda wojewoda Główny Inspektor Sanitarny, wojewoda Uruchomienie miejsc kwarantanny dla osób, które narażone były na zakażenie czynnikiem chorobotwórczym oraz zabezpieczenie logistyczne przebywających tam osób Wprowadzenie ograniczeo lub zamykanie wytypowanych dróg i obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów i informowanie użytkowników dróg Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wojewoda Generalny Dyrektor GDKiA, wojewoda 28 Wprowadzenie dodatkowych procedur kontroli i ostrzegania w przestrzeni powietrznej Prezes PAŻP 46

47 29 Przywrócenie działania systemów łączności, odtworzenie systemów łączności dla potrzeb kierowania bezpieczeostwem EURO 2012 Minister Administracji i Cyfryzacji 30 Przywrócenie zasilania w energię elektryczną Minister Gospodarki, 31 Uruchomienie awaryjnego zasilania obiektów ważnych dla EURO 2012 wojewoda 32 Udział resortu obrony narodowej w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 * 33 Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym Minister Obrony Narodowej, wojewoda Prezes UKE Prezes PSE Operator S.A. Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego MON 34 Zapewnienie transportu zastępczego uczestnikom katastrofy w ruchu drogowym i kolejowym 35 Zapewnienie awaryjnego oświetlenia ulic dojazdowych do obiektu ważnego dla EURO 2012, funkcjonowania sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia przystanków komunikacji miejskiej 36 Odtworzenie normalnego funkcjonowania infrastruktury 37 Zapewnienie polityki informacyjnej 38 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu uczestników imprez masowych, w tym obywateli paostw obcych wojewoda Minister, wojewoda MSW, wojewoda wojewoda podmiot wiodący wojewoda * Minister Obrony Narodowej przygotował Zintegrowany planu udziału Ministerstwa Obrony Narodowej w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. 47

48 GŁÓWNE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ REALIZOWANE W SYTAUCJACH KRYZYSOWYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH W SIATCE BEZPIECZEŃSTWA KATASTROFA W RUCHU DROGOWYM, KATASTROFA W RUCHU KOLEJOWYM Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Paostwowa Straż Pożarna Policja Straż Graniczna Minister Zdrowia Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej/GITD, GDDKiA, UTK, PKP PLK S.A., PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe MON Prokurator Generalny ABW Służba Celna wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego Główne zadania 2 - Działania poszukiwawczo-ratownicze 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 11 - Zidentyfikowanie ofiar śmiertelnych 27 - Zapewnienie przejezdności wytypowanych dróg, zorganizowanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 34 - Zapewnienie transportu zastępczego uczestnikom katastrofy 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 36 - Odtworzenie normalnego funkcjonowania infrastruktury ZBIOROWE ZAKŁÓCENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO, W TYM ZABLOKOWANIE PRZEJŚCIA GRANICZNEGO Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Policja Minister Zdrowia Paostwowa Straż Pożarna Straż Graniczna Biuro Ochrony Rządu Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /GDDKiA, PKP PLK S.A. MON Służba Celna Prokurator Generalny Główne zadania 8 - Przywrócenie porządku publicznego 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 18 - Zapewnienie bezpieczeostwa osobom, obiektom i urządzeniom podlegającym ochronie 27 - Zapewnienie przejezdności wytypowanych dróg, zorganizowanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 18 - Wzmocnienie ochrony jednostek i instytucji oraz obiektów ważnych dla bezpieczeostwa i obronności paostwa 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 48

49 wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie normalnego funkcjonowania infrastruktury POWÓDŹ, KATASTROFALNE ZATOPIENIE Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Paostwowa Straż Pożarna Policja Straż Graniczna Minister Środowiska/KZGW, IMGW Minister Zdrowia Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /GDDKiA, PKP PLK S.A. MON ABW wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego Główne zadania 38 - Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu uczestników imprez masowych, w tym obywateli paostw obcych 3 - Zabezpieczenie obiektów i terenów przed skutkami zalania 4 - Ewakuacja ludności i zwierząt oraz cennego mienia z zagrożonego rejonu 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 9 - Ochrona pozostawionego mienia 27 - Wprowadzenie ograniczeo lub zamykanie wytypowanych dróg i obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 36 - Odtworzenie normalnego funkcjonowania infrastruktury POŻARY W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I OBIEKTACH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Paostwowa Straż Pożarna Policja Minister Środowiska/IMGW MON Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /GDDKiA, PKP PLK Główne zadania 38 - Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu uczestników imprez masowych, w tym obywateli paostw obcych 4 - Ewakuacja ludności i zwierząt z zagrożonego rejonu 5 - Ugaszenie pożarów 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 49

50 S.A. Prokurator Generalny ABW Służba Celna wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego 11 - Zidentyfikowanie ofiar śmiertelnych 27 - Wprowadzenie ograniczeo lub zamykanie wytypowanych dróg i obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 36 - Odtworzenie normalnego funkcjonowania infrastruktury KATASTROFA W RUCHU LOTNICZYM Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Paostwowa Straż Pożarna Policja Straż Graniczna Minister Zdrowia Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /ULC, PAŻP MSZ MON Prokurator Generalny ABW wojewoda organ admin. samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego Główne zadania 2 - Działania poszukiwawczo-ratownicze 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 11 - Zidentyfikowanie ofiar śmiertelnych 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury AWARIA SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH Podmiot wiodący Minister Gospodarki Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. dystrybutorzy energii elektrycznej MSW Minister Zdrowia ABW 30 - Przywrócenie zasilania w energię elektryczną Główne zadania 31 - Uruchomienie awaryjnego zasilania obiektów ważnych dla EURO Zapewnienie awaryjnego oświetlenia ulic dojazdowych do obiektów ważnych dla EURO 2012, funkcjonowania sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia przystanków komunikacji miejskiej 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 50

51 wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 5 - Zapewnienie bezpieczeostwa pożarowego Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury SKAŻENIE CHEMICZNE Podmiot wiodący Wykonawca Główne zadania 6 - Zidentyfikowanie zagrożenia, ograniczenie rozprzestrzeniania i zneutralizowanie/dekontaminacja skażenia Minister Spraw Wewnętrznych Paostwowa Straż Pożarna Policja Straż Graniczna Główny Inspektor Sanitarny Minister Środowiska/GIOŚ, IMGW Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /GDDKiA, PKP PLK S.A. MON Prokurator Generalny ABW Służba Celna wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego 38 - Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu uczestników imprez masowych, w tym obywateli paostw obcych 14 - Zabezpieczenie rejonu zagrożenia przed dostępem osób postronnych 4 - Ewakuacja ludności i zwierząt z zagrożonego rejonu 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 27 - Wprowadzenie ograniczeo lub zamykanie wytypowanych dróg i obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 11 - Zidentyfikowanie ofiar śmiertelnych 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury 51

52 BEZPRAWNE UŻYCIE ŁADUNKU WYBUCHOWEGO Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Policja Paostwowa Straż Pożarna Straż Graniczna Biuro Ochrony Rządu Minister Zdrowia/GIS MSZ ABW MON Prokurator Generalny Służba Celna wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego Główne zadania 38 - Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu uczestników imprez masowych, w tym obywateli paostw obcych 14 - Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych 4 - Ewakuacja ludności z zagrożonego rejonu 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 18 - Zapewnienie bezpieczeostwa osobom, obiektom i urządzeniom podlegającym ochronie 27 - Zapewnienie przejezdności wytypowanych dróg, zorganizowanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 11 - Zidentyfikowanie ofiar śmiertelnych 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury AWARIA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI LUB SIECI TELEINFORMATYCZNYCH Podmiot wiodący Minister Administracji i Cyfryzacji Wykonawca Urząd Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorca telekomunikacyjny MSW MON ABW Komisja Nadzoru Finansowego wojewoda organ admin. samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego Główne zadania 29 - Przywrócenie działania systemów łączności/ funkcjonowania sieci teleinformatycznych 29 - Odtworzenie w pierwszej kolejności systemów łączności dla potrzeb kierowania bezpieczeostwem EURO Zapewnienie porządku publicznego Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury 52

53 KATASTROFA BUDOWLANA Podmiot wiodący Wykonawca Główne zadania Minister Spraw Wewnętrznych Paostwowa Straż Pożarna Policja Straż Graniczna Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /GINB MON Prokurator Generalny ABW wojewoda organ admin. samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego 2 - Działania poszukiwawczo-ratownicze 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 11 - Zidentyfikowanie ofiar śmiertelnych 27 - Zapewnienie przejezdności wytypowanych dróg, zorganizowanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Ocena możliwości dalszej eksploatacji obiektu Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury SKAŻENIE I ZAKAŻENIE BIOLOGICZNE Podmiot wiodący Minister Zdrowia Wykonawca Główny Inspektor Sanitarny MSW Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /GDDKiA, PKP PLK S.A. MON Minister Gospodarki/Agencja Rezerw Materiałowych Prokurator Generalny ABW Służba Celna wojewoda organ administracji samorządowej Główne zadania 23 - Analiza sytuacji epidemiologicznej oraz podjęcie działao zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w przypadku wystąpienia groźnej choroby zakaźnej lub zakażenia u ludzi 14 - Zabezpieczenie rejonu skażenia przed dostępem osób postronnych 38 - Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu uczestników imprez masowych, w tym obywateli paostw obcych 4 - Ewakuacja ludności z zagrożonego rejonu 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 26 - Uruchomienie miejsc kwarantanny i zabezpieczenie logistyczne przebywających tam osób 27 - Wprowadzenie ograniczeo lub zamykanie wytypowanych dróg i obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 24 - Dekontaminacja osób poszkodowanych w przypadku wystąpienia podejrzenia ich skażenia czynnikiem biologicznym 53

54 inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 25 - Wycofanie z obrotu skażonych artykułów spożywczych 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Minister Środowiska/PAA, IMGW Minister Zdrowia/GIS Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej/GDDKiA, PKP PLK S.A. Policja Paostwowa Straż Pożarna Straż Graniczna MSZ MON ABW Prokurator Generalny Minister Gospodarki/ARM Służba Celna wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego 19 - Zidentyfikowanie i ocena zagrożenia 20 - Ograniczenie skutków skażenia promieniotwórczego Główne zadania 38 - Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu uczestników imprez masowych, w tym obywateli paostw obcych 14 - Zabezpieczenie rejonu skażenia przed dostępem osób postronnych 4 - Ewakuacja ludności z zagrożonego rejonu 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 7 - Zapewnienie porządku publicznego w miejscu działania służb ratowniczych 27 - Wprowadzenie ograniczeo lub zamykanie wytypowanych dróg i obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 21 - Dekontaminacja skażenia promieniotwórczego 11 - Zidentyfikowanie ofiar śmiertelnych 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury 54

55 BLOKADA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I DRÓG ZWIĄZANA Z PRZEMIESZCZANIEM SIĘ DUŻYCH GRUP UCZESTNIKÓW W MIEJSCACH ROZGRYWANIA I PUBLICZNEGO OGLĄDANIA MECZÓW Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Policja Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej G/ITD, UTK, GDDKiA, PKP PLK S.A., PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe Minister Zdrowia wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego Główne zadania 27 - Zapewnienie przejezdności wytypowanych dróg, zorganizowanie objazdów i informowanie użytkowników dróg 27 - Udrożnienie ciągów komunikacyjnych pieszych, kołowych, szynowych 8 - Przywrócenie porządku publicznego 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury NIELEGALNA MIGRACJA Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Straż Graniczna Policja MSZ ABW Departament Polityki Migracyjnej MSW Urząd ds. Cudzoziemców Główny Inspektor Sanitarny Służba Celna wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego Główne zadania 16 - Wzmocnienie kontroli granicznej Umieszczenie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia 23 - Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad grupami nielegalnych imigrantów 8 - Zapewnienie porządku publicznego 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej Czynności związane z rozpoznaniem migracyjnym i ewentualnym zwiększeniem kontroli legalności pobytu 55

56 UPROWADZENIE OSOBY Podmiot wiodący Minister Spraw Wewnętrznych Wykonawca Policja ABW PSP Straż Graniczna BOR Prokurator Generalny MSZ MON wojewoda organ administracji samorządowej inne organy, wg ustaleo podmiotu wiodącego Główne zadania 10 - Uwolnienie zakładnika 8 - Zapewnienie porządku publicznego 22 - Zapewnienie ratownictwa medycznego poszkodowanym 33 - Udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym 18 - Zapewnienie bezpieczeostwa zagrożonym osobom, obiektom i urządzeniom podlegającym ochronie 12 - Informowanie właściwych organów zagranicznych o ofiarach obywatelach paostw obcych Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze 37 - Zapewnienie polityki informacyjnej 36 - Odtworzenie funkcjonowania infrastruktury 56

57 VI. KOORDYNACJA DZIAŁAO I WYMIANA INFORMACJI PODCZAS ZARZĄDZANIA TURNIEJEM UEFA EURO 2012 POZIOM KRAJOWY Minister Sportu i Turystyki Przewodniczący Krajowego Komitetu ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Szef Krajowego Sztabu Operacyjnego Krajowy Sztab Operacyjny Zastępcy Szefa Krajowego Sztabu Operacyjnego (kierownictwo KSzO) - przedstawiciele podsekretarz Stanu w MSW sekretarz stanu w MAiC podsekretarz stanu w MZ podsekretarz stanu w MTBiGM Członkowie Krajowego Sztabu Operacyjnego - przedstawiciele Kancelarii PRM MON M Sprawiedl. MSZ Szefa ABW Prokuratora Gen. RCB Centrum Operacyjne zbieranie, analiza i przetwarzanie danych analiza zagrożeo monitorowanie i koordynacja działao meldunki sytuacyjne dla Przewodniczącego Komitetu Prezydenta m. Gdaoska Prezydenta m. Poznania Prezydenta m. Krakowa Prezydenta m.st.warszawy Stałe zespoły robocze Centrum Medialne monitoring mediów organizacja konferencji prasowych komunikaty dla mediów obsługa medialna Przewodniczącego Komitetu i Rady Ministrów Prezydenta m. Wrocławia EURO 2012 Polska Ukrainy Grupa operacyjna Przygotowywanie na potrzeby kierownictwa KSzO propozycji rozwiązao i decyzji w związku z zaistniałą sytuacją miejsko-wojewódzki Sztab Operacyjny Sztab MSW-MAiC CZK/sztaby/punkty kontaktowe innych ministerstw/u.centr. KCZK RCB (w sprawach dot. EURO 2012) informacje decyzje 57

58 ZADANIA KRAJOWEGO SZTABU OPERACYJNEGO I DANE KONTAKTOWE wspieranie koordynacji działao organów, inspekcji i służb administracji publicznej oraz innych podczas Turnieju; wymiana informacji z Miejsko-Wojewódzkimi Sztabami Operacyjnymi poprzez: otrzymywanie raportów w trybach planowym, bieżącym i doraźnym, telekonferencje odbywane w trybie planowym (zgodnie z zegarem Turniejowym) i doraźnym, wymiana informacji z centralnymi sztabami operacyjnymi organów, inspekcji i służb administracji publicznej oraz innych podczas Turnieju, w tym w szczególności z połączonym sztabem MSW i MAiC w RCB, w trybach opisanych j.w., wymiana informacji z UEFA w trybach opisanych j.w., wymiana informacji z Ukrainą poprzez oficerów łącznikowych pracujących w ramach KSzO (ukraioski) i odpowiednika KSzO na Ukrainie (polski), wymiana informacji z miejscami odbywania Turnieju i z nimi związanych w zakresach merytorycznych i w trybach opisanych j.w., analiza otrzymanych informacji pod kątem spójnego przebiegu Turnieju, określonych ryzyk i gwarancji Polski dla UEFA, podejmowanie decyzji w zakresie kompetencji KSzO, w szczególności wpływających na przebieg całego Turnieju lub organizację Turnieju w więcej niż jednym mieście-gospodarzu, a także we współpracy z Ukrainą i innymi krajami uczestnikami Turnieju, sporządzanie raportów dla Przewodniczącego KSzO, prowadzenie polityki informacyjnej, w tym m.in.: opracowywanie i dystrybucja informacji dla mediów oraz raportów medialnych dla członków KSzO, organizowanie briefingów prasowych KSzO i innych, o których zdecyduje przewodniczący. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ UDZIAŁ KIEROWNICTWA W PRACACH RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z WPŁYWEM SYTUACJI KRYZYSOWEJ NA PRZEBIEG TURNIEJU 58

59 Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdyoskie 4, Warszawa tel. sala plenarna KRAJOWY SZTAB OPERACYJNY tel tel tel faks CENTRUM OPERACYJNE skype: sztab.krajowy główny serwer ftp (tylko odczyt): ftp://ftp.euromaster2012.pl login: dokumenty hasło: dokumenty2012! serwer ftp do przesyłania dużych plików: ftp.euromaster2012.pl login: zapis hasło: zapis2012! Szef Centrum Operacyjnego CENTRUM MEDIALNE telefon ogólny: telefon dla dziennikarzy: Faks tel. EuroMaster: EUROmaster: 59

60 POZIOM MSW-MAiC Przedstawiciel MSW w Krajowym Sztabie Operacyjnym Przedstawiciel MAiC w Krajowym Sztabie Operacyjnym decyzje w ramach udzielonego upoważnienia Minister Spraw Wewnętrznych Minister Administracji i Cyfryzacji Krajowy Sztab Operacyjny decyzje Szef Sztabu Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW Zastępcy Szefa Sztabu po jednym przedstawicielu MSW i MAiC Członkowie Sztabu - przedstawiciele MSW MAiC - ds. współpracy z wojewodami MAiC - ds. systemów teleinformatycz. ABW RCB Policji PSP Straży Gr. MSW - komórka prasowa MAiC - komórka prasowa PCD POLICJI KCKRiOL KG PSP SZTAB KG SG CK BOR CZK wojewody KCZK RCB (w sprawach dot. EURO 2012) informacje decyzje 60

61 ZADANIA SZTABU MSW-MAiC I DANE KONTAKTOWE monitorowanie realizacji przedsięwzięd zgodnie z planem operacyjnego zabezpieczenia UEFA EURO 2012 w obszarze kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji, pozyskiwanie informacji o przebiegu działao od formacji podległych MSW i wojewodów oraz opracowywanie raportów sytuacyjnych dla ministra (MSW i MAiC), analiza zagrożeo oraz bieżąca koordynacja działao w obszarze bezpieczeostwa powszechnego i porządku publicznego na terenie kraju, podejmowanie doraźnych interwencji w zakresie uprawnieo udzielonych przez ministra, przygotowywanie dla ministra bieżących decyzji, przekazywanie ich wykonawcom i kontrola stanu ich realizacji, współdziałanie z Krajowym Sztabem Operacyjnym, przygotowywanie informacji/komunikatów dla mediów, prowadzenie polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej w zakresie kompetencji swojego ministerstwa, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Szefa Krajowego Sztabu Operacyjnego, opracowanie raportu koocowego z przebiegu zabezpieczenia UEFA EURO 2012 w obszarze kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ W OBSZARZE KOMPETENCJI WW. MINISTRÓW I DECYZJI MSW (MAiC) O ZWOŁANIU ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MSW (MAiC), SZTAB WYKONUJE ZADANIA SEKRETARIATU (OBSŁUGI) TEGO ZESPOŁU. 61

62 SZTAB MSW-MAiC, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów siedziba Rządowego Centrum Bezpieczeostwa, al. Ujazdowskie 5 Szef - Jacek Zalewski: Zastępca - Robert Szlachta: Zastępca - Edyta Szafran: Dyżurny MAiC: Faks ZESPÓŁ PRASOWY SZTABU MSW-MAiC Małgorzata Prusek: Elżbieta Koczy: Mateusz Kurzejewski: Marta Pietruszewska: Artur Koziołek: Katarzyna Świątkowska: Faks SDO STRAŻY GRANICZNEJ Faks KCKRiOL KG PSP Faks CK BOR Faks gov.pl POLICYJNE CENTRUM DOWODZENIA Szef Koordynator Warszawa Wrocław Poznao Gdaosk Lublin, Rzeszów, Kraków Pozostałe KWP Media Faks

63 POZIOM WOJEWÓDZKI I MIASTA-GOSPODARZA 63

64 ZADANIA SZTABU MIEJSKO-WOJEWÓDZKIEGO I DANE KONTAKTOWE pozyskiwanie informacji o przebiegu działao oraz opracowywanie meldunków sytuacyjnych dla prezydenta miasta, wojewody, Sztabu MSW-MAiC oraz Szefa Krajowego Sztabu Operacyjnego, opracowywanie bieżącej dynamicznej analizy ryzyka dla przebiegu rozgrywek, zarządzanie i koordynacja działao we wszystkich obszarach organizacji UEFA EURO 2012 na terenie miasta i województwa, podejmowanie decyzji i działao mających na celu skuteczne rozwiązywanie problemów i zapewnienie efektywnej organizacji Turnieju, współdziałanie z Krajowym Sztabem Operacyjnym i Sztabem MSW-MAiC oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w organizację Turnieju, przygotowywanie informacji/komunikatów dla mediów, prowadzenie polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej w zakresie kompetencji prezydenta miasta/wojewody, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Szefa Krajowego Sztabu Operacyjnego. Relacje miasto województwo w zarządzaniu przebiegiem Turnieju przedstawiciel wojewody w Sztabie odpowiada m.in. za pozyskiwanie informacji i koordynację działao wobec centrów pobytowych i ich otoczenia, zlokalizowanych na terenie województwa poza miastem rozgrywek. Dotyczy to w szczególności zapewnienia koordynacji działao służb zespolonych w rejonach centrów i na trasach przejazdu. w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie, przedstawiciel wojewody w Sztabie uruchamia zasoby znajdujące się na terenie województwa i kieruje je do działao na potrzeby Miasta-Gospodarza. zakres kompetencji w odniesieniu do uruchamiania zasobów i wydawania dyspozycji wobec służb, inspekcji, straży i organów znajdujących się poza terenem Miasta-Gospodarza określa właściwy wojewoda. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ SZTAB MOŻE WEJŚD W SKŁAD ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PREZYDENTA MIASTA/WOJEWODY W ZAKRESIE WŁAŚCIWYM DO WPŁYWU SYTUACJI KRYZYSOWEJ NA PRZEBIEG I ORGANIZACJĘ TURNIEJU. 64

65 WARSZAWA, ul. Młynarska 43/45 Wojewódzko-Miejski Sztab Operacyjny/Centrum Zarządzania Kryzysowego Dyżurny Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Dyżurny Faks Faks Rzecznik

66 GDAOSK, ul. 3 Maja 9 Miejsko-Wojewódzki Sztab Operacyjny/Centrum Operacyjne Szef Zastępca Szefa Dyżurny Faks Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel faks Rzecznik

67 POZNAO, ul. Libelta 16/20 Miejsko-Wojewódzki Sztab Operacyjny/Centrum Operacyjne Szef Zastępca Szefa Dyżurny Rzecznik Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel faks

68 WROCŁAW, ul. Strzegomska 148 Miejsko-Wojewódzki Sztab Operacyjny/Centrum Operacyjne tel faks Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel faks Przedst. Wojewody Rzecznik

69 KRAKÓW, ul. Rozrywka 26 Miejski Sztab Operacyjny/ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel faks Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel faks

70 RZESZÓW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego LUBLIN Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel faks tel faks

71 MINISTERSTWO ZDROWIA Sztab Operacyjny Faks GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Sztab Centralny Fax MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Centrum Zarządzania Kryzysowego Faks Dowództwo Operacyjne SZ RP Faks CAT ABW Faks MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Zespół monitorowania zagrożeo Fax GDDKiA Punkt Informacji Drogowej Fax PKP PLK Główna Dyspozytura Fax POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Stanowisko Operatora Sytuacji Kryzysowej Fax

72 WYMIANA INFORMACJI I WSPÓŁDZIAŁANIE Rada Ministrów Prezes Rady Ministrów Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Krajowy Sztab Operacyjny sztab miejsko-wojewódzki Warszawa, Gdaosk, Poznao, Wrocław sztab miejski Kraków centra/sztaby/ punkty kontaktowe MTBiGW, MZ, MSZ, GIS, inne RCB Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego CDO POLICJI KCKRiOL KG PSP SZTAB KG SG Sztab MSW-MAiC CZK ministrów i kierowników urzędów centralnych Zespół Zarządzania Kryzysowego MSW (MAiC) innego ministra właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej CK BOR Wojewódzkie CZK Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego raport dobowy, informacje doraźne dot. EURO raport dobowy, informacje doraźne dot. działao bieżących 72

73 RAPORTOWANIE O SYTUACJI Zgodnie z Krajowym Planem koordynacji i współdziałania organów, inspekcji, służb administracji publicznej oraz tymczasowych struktur koordynacyjnozarządczych podczas Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012, Krajowy Sztab Operacyjny uzyskuje informacje od: miejsko-wojewódzkich sztabów operacyjnych, sztabu MSW/MAiC, sztabów/centrów powołanych przez właściwych ministrów, RCB w przypadku pozyskania informacji o zdarzeniach (prognozach zdarzeo) mogących mied wpływ na bezpieczeostwo rozgrywek Raportowanie odbywa się w trzech trybach: planowym raporty przekazywane w trybie dobowym zgodnie z zegarem turniejowym (pomiędzy godziną 03:30 a 04:00) bieżącym - raportowanie obejmuje kluczowe zdarzenia związane z planowym przebiegiem Turnieju. Obejmuje kluczowe zdarzenia związane z planowym przebiegiem Turnieju (np. rozpoczęcie działania strefy kibica, wprowadzenie planowych zmian w ruchu). Raportowanie bieżące odbywa się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 15. min. od zdarzenia. doraźnym - raportowanie doraźne dotyczy sytuacji pozaplanowej, awaryjnej lub kryzysowej mającej związek z przebiegiem Turnieju i mającej wpływ na inne obszary i procesy związane z Turniejem. Raport przekazywany jest niezwłocznie do wszystkich członków zainteresowanych sztabów i na adres KSzO. Przykłady zdarzeo wymagających raportowania doraźnego: wypadki komunikacyjne, awarie prądu, brak łączności, bójki i inne zakłócenia porządku spowodowane przez kibiców, opóźnienia samolotów i pociągów, zamknięcia dróg przejazdu inne niż planowane. 73

74 Organizacja raportowania planowego 74

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU WYBRANE INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych Dwadzieścia jeden ośrodków w Polsce i siedemnaście ukraińskich znajduje się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych przeznaczonych dla drużyn zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kołobrzeg DANIA Gniewino

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012 Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/10021,podsumowanie-dzialan-sluzb-podleglych-ministerstwu-spraw-wewnetrznychpo-turniej.html Wygenerowano: Czwartek, 4 lutego 2016, 04:42 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego Zatwierdzam Przedkładam Minister Zdrowia dnia. Wojewoda Małopolski Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE GOTOWOŚĆ 2012 EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 1 SKALA WYZWAŃ EURO 2012 INFRASTRUKTURA 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE ORGANIZACJA 252 PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny WOJEWÓDZTW O MIASTO ADRES SZPITALA NAZWA SZPITALA NAZWA BENEFITU DOLNOŚLĄSKIE KAMIENNA GÓRA ŚWIDNICA ŚWIEBODZICE Ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. Z O.O. ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Miejscowość, Miejscowość, DD DD MM MM RRRR RRRR Podmiotowy

Bardziej szczegółowo

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB ZAKRES PREZENTACJI Zadania i działania RCB Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Działania RCB w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego Zadania i rola Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYSPONOWANIA

PROCEDURA DYSPONOWANIA Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 PAMIĘTAJ! KAŻDE ZAGINIĘCIE POWINNO ZOSTAĆ ZGŁOSZONE NA POLICJĘ Zespół fachowców CPOZ na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć osób prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 51/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 51/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2017 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 51/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2017 r. PROCEDURY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP, W TYM MODUŁY

Bardziej szczegółowo

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/4010,dzialania-administracji-rzadowej-i-sluzb-w-zwiazku-z-mistrzostwami-swiata -w-pilc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 13:32 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO Warszawa 2012 I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 1. Cel szkolenia Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZY - EURO 2012 - CENTRUM KIBICOWANIA -SOLNE MIASTO / WIELICZKA - 8.VI - 1.VII 2012

PLAN IMPREZY - EURO 2012 - CENTRUM KIBICOWANIA -SOLNE MIASTO / WIELICZKA - 8.VI - 1.VII 2012 PLAN IMPREZY - EURO 202 - CENTRUM KIBICOWANIA -SOLNE MIASTO / WIELICZKA - 8.VI -.VII 202 6:30 - KONCERT GWIAZDY - STACHURSKY PIĄTEK, 8 CZERWCA 202 AGNIESZKA KOCIAK /Maksyjan/ wejście WARSZAWA / STADION

Bardziej szczegółowo

Procedura dysponowania

Procedura dysponowania Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 Procedura dysponowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań poszukiwawczych prowadzonych w terenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 24 sierpnia 2017 r. Polska po raz kolejny zostanie siatkarską stolicą Europy! Po niebywałym sukcesie FIVB Mistrzostw Świata 2014, które

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w wybranych polskich miastach

UEFA EURO 2012 Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w wybranych polskich miastach UEFA EURO 2012 Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w wybranych polskich miastach 1 Gdańsk - dni meczowe: 10, 14, 18 i 22 czerwca W związku z Mistrzostwami Europy zostały wprowadzone ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 MINĘŁO 120 DNI OD ZAKOŃCZENIA EURO 2012 EURO 2012 TRZECIA CO DO WIELKOŚCI IMPREZA SPORTOWA NA ŚWIECIE 652

Bardziej szczegółowo

Stopień imię nazwisko policjanta sporządzającego listę...np. Dowódca akcji/operacji

Stopień imię nazwisko policjanta sporządzającego listę...np. Dowódca akcji/operacji LP. A LISTA KONTROLNA WYKONANYCH CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z IMPREZĄ MASOWĄ/ NIE MASOWĄ (MECZEM PIŁKI NOŻNEJ) POMIĘDZY DRUŻYNAMI... ROZGRYWANYM W DNIU... O GODZ.... WYKONANE CZYNNOŚCI CZYNNOŚCI WYKONANE PRZED

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY SLO 1 LIGA 2016/2017

RAPORT ZBIORCZY SLO 1 LIGA 2016/2017 RAPORT ZBIORCZY SLO LIGA 26/27 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU Statystyka wykonanych raportów 3 I. Informacje ogólne 4 II. Ocena organizacji meczu 5 III. Obsługa kibiców gości 6 Przyczyny braku zorg. grupy kibiców

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA SPO-13 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działań Uczestnicy Określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Terminy rozgrywek Podstawowa zasada organizacji ruchu drogowego Trasa dojazdu z/do lotniska Oznakowanie ruchu

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV

HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV Lista ośrodków diagnostyki i leczenia zakażeń HCV u dorosłych i dzieci. Szacuje się, że w Polsce około 730 tysięcy osób jest zakażonych wirusem HCV. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie www.wios.warszawa.pl ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ Skażenie chemiczne

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39233,policyjne-zabezpieczenie-szczytu-nato-w-warszawie.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 05:59 Strona

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl)

PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl) PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl) Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny przy Ośrodku Diagnostyczno - Badawczym Chorób Przenoszonych Droga Płciową ul. Św.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Tczew, dnia.. Prezydent Miasta Tczewa Pl. Piłsudskiego 1 83-110 Tczew WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) b) Adres

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH Katarzyna Pacholak Podstawy prawne 1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku wraz ze zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2 XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY w PIŁKE RĘCZNĄ CHŁOPCÓW OSTROŁĘKA LIPIEC 2017r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2 XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY w PIŁKE RĘCZNĄ CHŁOPCÓW OSTROŁĘKA LIPIEC 2017r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2 XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY w PIŁKE RĘCZNĄ CHŁOPCÓW OSTROŁĘKA 17-23 LIPIEC 2017r. 1. ORGANIZATOR W związku z wycofaniem się reprezentacji województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STOPNIE ALARMOWE zadania do wykonania

STOPNIE ALARMOWE zadania do wykonania STOPNIE ALARMOWE zadania do wykonania Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016.904) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.)

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

1. Obszar zainteresowania RCB w związku z Turniejem

1. Obszar zainteresowania RCB w związku z Turniejem Warszawa, 06.07.2012 r. RAPORT Przedsięwzięcia w zakresie przygotowania i zapewnienia bezpiecznego przebiegu Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 zrealizowane w obszarze zarządzania kryzysowego 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Odprawa Szkoleniowo-Planistyczna Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych rola wojewody Janusz Bazydło

Bardziej szczegółowo

Most powietrzny. Kraków, 11 lipca 2016

Most powietrzny. Kraków, 11 lipca 2016 Most powietrzny Kraków, 11 lipca 2016 WOJEWÓDZTWO SZPITALE POTWIERDZENIE CO LPR BLOK OPERACYJNY OIOM ON LINE TRAUMATOLOGIA NEUROCHIRURGIA OPARZENIA ZATRUCIA REPLANTACJA HIPERBARIA CHIRURGIA NEUROLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej

Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jacek Raczyński Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej Łódź, 8 lutego 2013 r. 1 W celu przeprowadzenia imprezy

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA EUR 2 12

MISTRZOSTWA EUR 2 12 MISTRZOSTWA EUR 2 12 TARNÓW HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TARNOWA Finał Ligi Orlików 2 11/2 12 EUR 2 12 - TARNÓW ORLIKI CEL TURNIEJU - popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci - kształtowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 15 lutego 2011 r. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska LGD-4101-035-01/2010 P/10/072 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Plan Postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Adres instytucji: ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

Nazwa instytucji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Adres instytucji: ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz Nazwa instytucji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Adres instytucji: ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz Liczba pracowników instytucji: ponad 200 Problem/wyzwanie z zakresu zarządzania:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

Lista oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne

Lista oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne Nazwa Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków Prądnicka 80 7 Kod pocztowy Miasto Ulica Nr procedury Procedura Faktyczna długość oczekiwania (dni) Średnia planowana długość oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizacja Finału ogólnopolskiego akcji Szczypiorniak na Orlikach 2016 Festiwal Piłki Ręcznej Dzieciom

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizacja Finału ogólnopolskiego akcji Szczypiorniak na Orlikach 2016 Festiwal Piłki Ręcznej Dzieciom KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Organizacja Finału ogólnopolskiego akcji Szczypiorniak na Orlikach 2016 Festiwal Piłki Ręcznej Dzieciom 1. Organizatorami turnieju piłki ręcznej Szczypiorniak na Orlikach są Związek

Bardziej szczegółowo